Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal"

Átírás

1 EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) Információ és on-line formanyomtatványok: ajánlati felhívás Egyes ágazatokban I. szakasz: ajánlatkérő I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. Postai cím: Puskás Tivadar u. 37. Város/Község: Győr Postai irányítószám: 9027 Ország: HU Címzett: Dr. Császár Andrea Telefon: 06-23/ Fax: 06-23/ Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A. melléklet I. pontját A dokumentáció és a kiegészítő iratok (beleértve a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó dokumentációt is) a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A. melléklet II. pontját Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A. melléklet III. pontját I.2) Az ajánlatkérő fő tevékenysége vagy tevékenységei xgáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Villamosenergia Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése Víz Postai szolgáltatások Vasúti szolgáltatások Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz- szolgáltatások Kikötői tevékenységek Repülőtéri tevékenységek II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) Meghatározás II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés Keretszerződés új gázelosztó vezetékek építésére az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. szolgáltatási területén

2 II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának) (a) Építési beruházás x Kivitelezés Tervezés és kivitelezés x Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően A teljesítés helye Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. szolgáltatási területén NUTS-kód HU, HU1, HU2 (b) Árubeszerzés Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja/egyéb A teljesítés helye NUTS-kód (c) Szolgáltatás Szolgáltatási kategória (Az szolgáltatási kategóriát ld. a 2004/17/EK irányelv XVIIA. és XVIIB. mellékletében) A teljesítés helye NUTS-kód II.1.3) A hirdetmény tárgya Közbeszerzés megvalósítása x Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása Keretmegállapodás megkötése II.1.4) Információ a keretmegállapodásról (adott esetben) Keretmegállapodás több ajánlattevővel A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek létszáma vagy, adott esetben, maximális létszáma Keretmegállapodás egyajánlattevővel A keretmegállapodás időtartama (adott esetben) Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok)ban: A közbeszerzések becsült összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak számokkal): Becsült érték ÁFA nélkül Pénznem vagy: és között. Pénznem A keretmegállapodás alapján lefolytatandó közbeszerzési eljárások gyakorisága (ha ismert)

3 II.1.5) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) meghatározása/tárgya Vállalkozási keretszerződés új gázelosztó vezetékek építésére az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. szolgáltatási területén. II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak: II.1.7) A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e? igen II.1.8) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből igen szükség szerint több példány használható) Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egy rovatot jelöljön meg): csak egy részre egy vagy több részre x valamennyi részre II.1.9) Változatok elfogadhatók nem II.2) A szerződés szerinti mennyiség II.2.1) Teljes mennyiség (valamennyi részt és opciót beleértve, adott esetben) Várhatóan évente 60 km gázelosztó vezeték építés: 1. rész: Baja Kirendeltség 10 km 2. rész: Békéscsaba Kirendeltség 10 km 3. rész: Győr Kirendeltség 10 km 4. rész: Kecskemét Kirendeltség 10 km 5. rész: Szeged Kirendeltség 10 km 6. rész: Szombathely Kirendeltség 10 km Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): vagy: és között. II.2.2) Vételi jog (opciók) (adott esetben) nem Igen válasz esetén a vételi jog leírása: Ha ismert, a vételi jog gyakorlásának tervezett ideje: hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): vagy: és között Ha ismert, ismétlődő jellegű közbeszerzés esetén fel kell tüntetni a további hirdetmények közzétételének tervezett idejét: hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)

4 II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje Az időtartam hónapokban: 48 és/vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) vagy Kezdés: (év/hó/nap) Befejezés (év/hó/nap) III. szakasz: jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk III.1) A szerződésre vonatkozó feltételek III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben) Jótállási kötelezettség időtartama: a gázelosztó vezetékre minimum 12 hónap, burkolt utakra jogszabályi előírás alapján (jelenleg 36 hónap) Teljesítési biztosítékot a Kbt. 53/A. (3) bekezdés szerint kell Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani, összege HUF. A biztosítéknak a keretszerződés lejártát követően az utolsóként megkötött egyszerűsített vállalkozási szerződés alapján végzett munkára vonatkozó jótállási idő végéig érvényben kell maradnia, úgy, hogy az a jótállás kezdetétől jólteljesítési biztosítékként funkcionál. A Teljesítési biztosíték a Kbt. 53/A.. (6) bekezdése a) pontja szerinti módokon nyújtható. Késedelmi és hibás teljesítési kötbér a dokumentációban meghatározottak szerint. Késedelmi kötbér fizetendő: a Teljesítési határidő ajánlattevőnek felróható túllépése esetén, melynek mértéke a nettó Egyösszegű Ajánlati Ár 0,1 %-a késedelmes naptári naponként az első 30 napra, második 30 napra 0,5 %/nap, minden további naptári nap késedelem esetén 10%/nap. A késedelmi kötbérek összegének felső határa a keretszerződés alapján megkötött egyszerűsített vállalkozási szerződésben vagy megrendelésben megjelölt nettó Egyösszegű Ajánlati Ár 50 %-a III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre Előleg fizetésére nincsen lehetőség. Ajánlatkérő a Kbt. 53. (1) alapján az ellenszolgáltatás halasztott fizetésében kíván megállapodni, amely fizetési határidő a szabályszerűen kiállított számla kézhezvételét követően, a kézhezvétel hónapjának utolsó napjától számított 40 naptári nap, azzal, hogy az ezen időtartam felett vállalt fizetési határidőt mint bírálati részszempontot Ajánlatkérő külön értékeli. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint. Az ellenszolgáltatás kifizetése a Kbt alapján történik, figyelemmel az Art. 36/A. rendelkezéseire. III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben) Nem követelmény, de közös ajánlattétel esetén konzorciumi megállapodás csatolás szükséges a dokumentációban előírt feltételekkel. III.1.4) A szerződés teljesítésére vonatkoznak-e egyéb különleges feltételek? (adott esetben) igen Igen válasz esetén a különleges feltételek meghatározása: A kivitelezési tevékenység gyakorlásához kapcsolódó személyi feltételeket az alábbi rendeletek szabályozzák: A hegesztők minősítéséről szóló 6/1996 (XII.31) IKM rendelet,

5 A felelős műszaki vezetők szakmagyakorlásával kapcsolatban a 244/2006.(XII.5.) Korm.rendelet, 4/2002 (II.20.) SzCsM-EÜM. együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről 80/2005. (X.11.) GKM rendelet a gázelosztó vezetékek biztonsági követelményeiről és a gázelosztó vezetékek biztonsági szabályzata közzétételéről 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet ez építőipari kivitelezési tevékenységről. 104/2006 Korm rendelet a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól III.2) Részvételi feltételek III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok, ideértve a szakmai vagy cégnyilvántartásba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az előírások teljesítésének megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Kizáró okok: K1.: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki a Kbt. 60. (1) bekezdésében és a Kbt. 61. (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. K2.: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki a Kbt. 61. (1) bekezdés a),b),c) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. K3. Az ajánlatkérő az eljárásból kizárja az olyan ajánlattevőt, aki, illetőleg akinek a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója vagy a számára erőforrást nyújtó szervezet a Kbt. 62. (1) bekezdésben meghatározott kizáró ok hatálya alatt áll, vagy vele szemben a kizáró ok az eljárás során következik be. Igazolási mód: Az ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó és az erőforrást nyújtó szervezet vonatkozásában a kizáró okok hiányának igazolására a Kbt. 63. (2)-(9) bekezdésében előírtak az irányadók. A közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók tekintetében az ajánlattevő köteles nyilatkozni ajánlatában, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (Kbt. 63. (3) bekezdés) Ajánlatkérő a Kbt. 20. (7)-(8) alapján jár el. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód (adott esetben): Valamennyi rész esetében: GP1: Valamennyi számlavezető pénzügyi intézménytől származó, valamennyi az ajánlat benyújtásának napján létező, illetve az ajánlat benyújtásának napját megelőző egy éven belül megszüntetett pénzforgalmi számlájára vonatkozó, az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 60 napnál nem régebbi keltezésű nyilatkozat (Kbt. 66. (1) bekezdés a) pont) az alábbi tartalommal: - mióta vezeti az ügyfél pénzforgalmi számláját, - a vezetett pénzforgalmi számlaszámok megjelölése,

6 - a nyilatkozat kiállításának napjától visszaszámított egy éves időtartamban - illetve, ha a számlanyitás ennél későbbi időpontban történt, akkor a számlanyitás időpontjától - volt-e harminc napot meghaladó fedezethiány miatti sorba állítás valamelyik vezetett számláján. A vizsgált időszakban megszűnt számlákról is kell nyilatkoznia a pénzintézetnek az előírt tartalommal. GP2: január 1. és október 1. közötti időszakban a közbeszerzés tárgyából (gázvezeték építési munkák ) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről szóló nyilatkozat, évenkénti bontásban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak (Kbt. 66. (1) bekezdés c) pontja). Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt E. pontjára, valamint a Kbt. 66. (2) bekezdésére. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): - Valamennyi rész tekintetében: GP1: Alkalmatlan az ajánlattevő, illetőleg a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladóan igénybe venni kívánt alvállalkozó (külön-külön önálló megfelelés), ha bármelyik létező, illetve az ajánlat benyújtásának napját megelőző egy éven belül megszüntetett pénzforgalmi számláján harminc napot meghaladó sorban állás volt a nyilatkozat kiállításának napjától visszaszámított egy éves időtartamban - illetve, ha a számlanyitás ennél későbbi időpontban történt, akkor a számlanyitás időpontjától. GP2. Alkalmatlan az ajánlattevő, illetőleg a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladóan igénybe venni kívánt alvállalkozó (együttes megfelelés), ha együttesen a január 1. és október 1. közötti időszakban a közbeszerzés tárgyából (gázvezeték építési munkák ) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele (értékesítés nettó árbevétele) nem érte el a HUF-ot. Amennyiben nem állnak rendelkezésre a az előzőekben megjelölt időszak árbevételi adatai, úgy a tevékenység megkezdése óta eltelt időszak alatt kell elérnie a megkívánt összeget. A közös ajánlattevők, az ajánlattevő, és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladóan igénybe venni kívánt alvállalkozó a GP1.. alkalmassági feltételnek önállóan kell, hogy megfeleljen. A közös ajánlattevők, az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladóan igénybe venni kívánt alvállalkozó a GP2. alkalmassági feltételt együttesen is teljesíthetik. III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód (adott esetben): Valamennyi rész esetében: M/1. A Kbt.67. (2) bekezdés a) pontja alapján a felhívás feladását megelőző 36 hónap legjelentősebb gázelosztó vezetéképítési beruházásainak ismertetése cégszerű nyilatkozattal. A nyilatkozatnak ki kell térnie az alábbiakra: Szerződő fél (megrendelő) megnevezése, A legalább műszaki átadás-átvétellel zárult teljesítés tárgya, Az ellenszolgáltatás összege, A teljesítés ideje és helye, Pozitív-e a referencia, vagyis: A teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e

7 Volt-e késedelmes vagy hibás teljesítés Volt-e kötbérezés késedelmes, vagy hibás teljesítés miatt. Volt-e garanciális hibaelhárítás: érvényesítette-e a megrendelő garanciális igényét. A teljesítés azon jellemzőinek megadása, amelyekkel az M1 minimumkövetelményeinek való megfelelés igazolható. Amennyiben az ajánlattevő (közös ajánlattevő), vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó nem fővállalkozóként teljesítette a megadott referenciát, úgy jelölje meg a teljesítés arányát, vagy olyan adatot, amelyből egyértelműen megállapítható, hogy az alkalmassági követelményként meghatározott feladatot az ajánlattevő teljesítette. A nyilatkozathoz csatolandók a Kbt. 68. (2) bekezdés a) pont szerinti referenciaigazolások. M/2. A Kbt. 67. (2) b) pontja alapján a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetőleg műszaki felszereltség leírása cégszerű nyilatkozattal. - Saját tulajdonban lévő gépekkel kapcsolatban tárgyi eszköz nyilvántartás benyújtása szükséges. - Nem saját tulajdonú (Bérelt) gép, berendezés esetén be kell csatolni a bérbeadásról szóló szerződés, vagy előszerződés másolatát, vagy a bérbeadó szándéknyilatkozatát. - A gépeknek érvényes bevizsgált (ellenőrzött) státusszal kell rendelkezniük. A bevizsgálás igazolásához a vizsgálati jegyzőkönyv másolatát is mellékelni kell. M/3. A Kbt. 67. (2) bekezdés e) pontja alapján a szakembereknek (szervezeteknek), illetőleg vezetőknek a megnevezése, képzettségük ismertetése, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe, különösen azok bemutatásával, akik a minőségellenőrzésért felelősek. A szakemberek bemutatása során a képzettség ismertetését és dátumot tartalmazó saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz eredeti példányban (minden szakembertől), a szakemberek végzettségét igazoló dokumentumok másolatban. A teljesítésben közreműködő szakemberek esetén az ajánlattevő ajánlatába csatoljon a szakemberek által saját kezűleg aláírt, eredeti kötelezettségvállalási nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a szerződés időtartama alatt rendelkezésre állnak. A hegesztők minősítéséről szóló 6/1996 (XII.31) IKM rendeletben foglaltak alapján a hegesztő szakemberek végzettségének bemutatása céljából a Magyar Hegesztéstechnikai Egyesülés által kiadott, érvényes HEGESZTŐI MINŐSÍTÉSI BIZONYÍTVÁNY másolatát kell becsatolni. Valamint ehhez az ehhez kapcsolódó igazolt próbahegesztéseket. Az igazolt próbahegesztés kelte nem lehet az ajánlattételi határidő lejártától számított 6. hónapnál régebbi. A felelős műszaki vezető szakmagyakorlási jogosultságát igazoló érvényes dokumentum benyújtása. A műszaki vezető mutassa be szakmai életrajzát, amiből kitűnik, hogy legalább 3 év gyakorlattal rendelkezik gázelosztó vezeték építési munkák területén. M/4. A Kbt. 67. (2) bekezdés d) pontja alapján az ajánlati felhívás megjelenését megelőző 12 hónapban a statisztikai létszámra vonatkozó kimutatás csatolása. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Ajánlattevő rendelkezzen a felhívás feladását megelőző 36 hónapban minimum 3 db, (magyarországi földgázelosztási működési engedéllyel rendelkező

8 szerződő partner felé), szerződésszerűen teljesített (pozitív referencia), műszaki átadás-átvétellel lezárult gázvezeték építési referenciával: - A benyújtott referenciák összértékének összességében el kell érnie a nettó 300 millió forintot - melyek közül legalább egy önálló gázvezeték építési munka értéke érje el, vagy haladja meg a 25 MFt-ot. - melyből 1db önállóan minimum 2,5.km gázvezeték építésére vonatkozott M/2. Ajánlattevő rendelkezzen az alábbi eszközökkel, berendezésekkel, ill. műszaki felszereltséggel: - legalább 1 db CNC Tompahegesztő berendezés - legalább 1 db Tokos hegesztő berendezés - legalább 1 db Elektrofitting hegesztő berendezés - legalább a szerződés teljesítéséhez szükséges számú és teljesítményű burkolatbontásra is alkalmas árokásó-markoló gépekkel (kis és nagyteljesítményű árokásó-markológép törőfejjel). - legalább a szerződés teljesítéséhez szükséges számú és teljesítményű kotró és bontógéppel (gépekkel) rendelkezzen, amelyekkel a hatékony bontás nagy teherbírású (főközlekedési útvonalakon) utakon, külterületi, mezőbeni vezetékek nyomvonalán ugyanúgy elvégezhető, mint a legkisebb állékonysággal rendelkező területeken (belterületi járda burkolaton, illetve parkosított terület), legalább a szerződés teljesítéséhez szükséges számú és teljesítményű aszfaltvágó legalább a szerződés teljesítéséhez szükséges számú és teljesítményű tömörítőeszközök (padkahenger, vibrodöngölő) legalább a szerződés teljesítéséhez szükséges számú és teljesítményű táblás dúcolat, szállítóeszköz (min. 3,5 t), legalább a szerződés teljesítéséhez szükséges számú és teljesítményű zagyszivattyú, valamint munkaterület elhatároláshoz - forgalom terelés táblái, eszközei. M/3. Ajánlattevő rendelkezzen az alábbi szakemberekkel (egy szakember kizárólag egy pozícióra jelölhető): A) legalább 2 fő hegesztő szakember [15/1998 (IKK. 8.) IKM közlemény szerint]; B) Legalább 1 fő felelős műszaki vezetővel a 244/2006.(XII.15.) Korm. rendelethez kiadott mellékletben meghatározott MV-GO jelű jogosultsággal rendelkeznek; és legalább 3 éves szakmai, műszaki vezetői gyakorlattal gázvezeték építés területén. C) Legalább 2 fő művezetővel akiknek rendelkeznie kell PE vezetéképítés irányítói vizsgával. D) Legalább 1 fő a 4/2002 (II.20.) SzCsM-EÜM. együttes rendeletben előírt biztonsági és egészségvédelmi koordinátor E) Legalább 1 fő a Mérnöki Kamara által GO-T szakterületi végzettséggel -a 104/2006 Korm rendelet a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól értelmébenrendelkező tervező szakember Amennyiben egy ajánlattevő több részre is nyújt be ajánlatot ugyanazok a szakemberek (összesen 7 fő) több részben is megjelölhetőek, azzal, hogy az ellátás biztonsága és az egymással párhuzamosan végzett, azonos időpontban felmerülő munkák miatt ugyanaz a szakemberek régiónként maximum 2 rész esetében jelölhetőek meg. A régiók az alábbiak szerint értelmezendőek: Déli régió:

9 o Kecskeméti Kirendeltség o Szegedi Kirendeltség o Bajai Kirendeltség o Békéscsabai Kirendeltség Északi régió o Győri Kirendeltség o Szombathelyi Kirendeltség M/4. Ajánlattevő az ajánlati felhívás feladását megelőző egy év statisztikai létszáma saját fizikai munkás tekintetében érje el az 5 főt megajánlott részenként. Amennyiben az ajánlattevő több részre is tesz ajánlatot, abban az esetben részenként külön-külön kell az 5 fő létszámot elérni (tehát pl. 3 megajánlott rész esetében 3X5 fő=15 fő az elvárás). A műszaki, illetve szakmai alkalmassági minimum követelményeknek az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóval együtt is megfelelhet. A műszaki, illetve szakmai alkalmassági minimum követelményeknek az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóval együtt is megfelelhet. Ebben az esetben az ajánlatnak tartalmaznia kell ezen a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó nevét, címét, továbbá az ajánlattevő jelentkező alkalmasságának igazolásához szükséges igazolásokat, nyilatkozatokat is. Ha több ajánlattevő közösen tesz ajánlatot, a szerződés teljesítésére való alkalmassá minősítéshez az ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek az előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek. III.2.4) Fenntartott szerződések (adott esetben) nem A szerződés védett műhelyek számára fenntartott A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: III.3.2) A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő természetes felelős személyek nevét és képzettségét? IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) Az eljárás fajtája IV.1.1) Az eljárás fajtája Nyílt x Meghívásos Tárgyalásos Megtörtént-e a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése? Igen válasz esetén a VI.3) (További információk) körében kell megadni a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét IV. 2) Bírálati szempontok IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje meg a megfelelő rovato(ka)t)

10 A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás vagy Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint x xaz alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyszámokkal vagy ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség csökkenő fontossági sorrendben kell megadni) a dokumentációban, az ajánlati felhívásban vagy az ajánlattételi felhívásban meghatározott részszempontok alapján Szempont Súlyszám Nettó Ajánlati ár 90 Fizetési határidő (min max. 60 nap) 10 IV.2.2) Elektronikus árverésre fog sor kerülni igen Ha igen, további információk az elektronikus árverésről (adott esetben) Ajánlatkérő az eljárásban adott esetben a 257/2007. (X.4.) Korm. rendelet szerint elektronikus árlejtést alkalmazhat. Az elektronikus árlejtés lefolytatásának menetét a dokumentáció tartalmazza. IV.3) Adminisztratív információk IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) KBT/06/2011. IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre? nem Igen válasz esetén: Időszakos előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény Hirdetmény száma a HL-ben: /S -, dátum: (év/hó/nap) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) Hirdetmény száma a HL-ben: /S -, dátum: (év/hó/nap) Hirdetmény száma a HL-ben: /S -, dátum: (év/hó/nap) IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok (a DBR kivételével) megszerzésének feltételei A dokumentáció beszerzésének, vagy a dokumentumokba való betekintés iránt kérelem benyújtásának határideje Dátum: 2011/11/15 (év/hó/nap) Időpont: 14:00 Kell-e fizetni a dokumentációkért? nem

11 Igen válasz esetén: Ár (csak számokkal): A fizetés módja és feltételei: IV.3.4) Az ajánlattételi, illetve a részvételi határidő Dátum: 2011/11/15 (év/hó/nap) Időpont: 14:00 IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók HU Egyéb: Magyar IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (nyílt eljárás esetén) -ig (év/hó/nap) vagy: Időtartam hónap(ok)ban: és/vagy napokban: 90 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: 2011/11/15 (év/hó/nap) Időpont: 14:00 Helyszín (adott esetben): ): GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zrt. (2440 Százhalombatta, Csenterics u. 8. (A épület fsz. tárgyaló) Az ajánlatok felbontásánál jelenlétre jogosult személyek (adott esetben) igen A Kbt. 80. (2) szerint. VI. SZAKASZ: kiegészítő INFORMációk VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) nem Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: VI.2) A szerződés(ek) eu-alapokból finanszírozott projekttel és/vagy nem programmal kapcsolatos(ak)? Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevére és bármely egyéb adatra: VI.3) További információk (adott esetben) VI.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja: Ajánlatkérő Az ajánlattételi határidő lejártától számított 30. napon 14:00 órakor tart eredményhirdetést, melyre ezennel valamennyi ajánlattevőt meghív, egyéb külön értesítést nem küld. Amennyiben az előzőekben megjelölt nap munkaszüneti napra esik, az időpont a következő munkanap. VI.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja: Ajánlatkérő az eljárás eredményéről szóló összegezés megküldését követő naptól számított 10. napon, ha ez a nap munkaszüneti napra esik, akkor a következő munkanapon kíván szerződést kötni a nyertes ajánlattevővel. VI.3.3) A dokumentáció elektronikus átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. VI.3.4.) A dokumentáció átvételére vonatkozó regisztrációs kérelmet az (valamint másolatban a címen lehet igényelni és ugyanerre a címre a cégszerűen aláírt kérelmet -en megküldeni. Az ben (faxban) meg kell adni az ajánlattevő nevét, székhelyét, felelős ügyintézőjének nevét, telefon és fax számát, valamint címét.

12 A dokumentáció megküldésére vonatkozó regisztrációs kérelem kérhető az ajánlati felhívás közzétételének napjától az ajánlattételi határidőig, munkanapokon 9 órától 15 óráig, az ajánlattételi határidő lejártának napján 14 óráig. (A dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt igényelnie kell a regisztrációval.) VI.3.5.) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: VI ) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Az értékelés az 1. részszempont esetén egyszerű matematikai arányosítással történik úgy, hogy az adott részszempont szerinti legkedvezőbb ajánlat kapja a legmagasabb pontszámot, az arányosítás során ez tekintendő 100%-nak. A rész(al)szempont szerint elért pontszám az között adott pontszám és a súlyszám szorzata. A rész(al)szempontok szerint elért pontszámok összege az összpontszám. Az az ajánlat az összességében legelőnyösebb, amelynek összpontszáma a legnagyobb. A nettó ajánlat árat a dokumentációban található számítási segédlet, mintamunkákat tartalmazó táblázat alapján kell megadni. A nettó ajánlati ár a mintamunkára a dokumentációban részletesen meghatározott kódjeles egységárak, a mintamunka anyagdíjai, összesen értéke alapján számított ajánlati ár. Az ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során a mintaköltségvetés soraira adott megajánlásokat soronként a Közbeszerzések Tanácsának 2/2004. számú módosított ajánlásának (KÉ évi 152. szám) III.A.1.ba) pontja szerinti fordított arányosítás módszerével összehasonlítja és lepontozza. Az így összesített pontszámok képezik az 1. részszempont esetén az értékelés alapját, az értékelésük a Közbeszerzések Tanácsának 2/2004. számú módosított ajánlásának (KÉ évi 152. szám) III.A.1.bb) pontja szerinti egyenes arányosítás módszerével történik. 2. részszempont Fizetési határidő (nap): A 40 napot vállaló Ajánlattevő 1 pontot kap; a 60 vagy annál több hónapot vállaló Ajánlattevő a maximális 100 pontot kapja. A 40 és 60 nap közötti vállalásokért a pontok kiosztása arányosítással történik. További részletek a dokumentációban. VI.3.6) A felhívás III.2.2) és a III.2.3) pontja szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak. VI.3.7) Egyéb információk: 1. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia szükséges, hogy nyertessége esetén legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig legalább 200 millió Ft/kár kifizetési limittel bíró építés-szerelési kivitelezési felelősségbiztosítást köt, vagy fennálló biztosítását kiterjeszti az ajánlati felhívás tárgyát képező munkák tekintetében. Ehhez kapcsolódóan az ajánlattevő köteles csatolni meghatározott szakmai felelősségbiztosítási szerződésre vonatkozó ajánlatot, vagy fennálló biztosítási kötvényének másolatát. 2. Az érvényes ajánlattétel feltétele, hogy Ajánlattevő ajánlatához csatolja az ISO 9001:2009 nemzetközi szabványnak megfelelő vagy azzal egyenértékű közbeszerzés tárgyával megegyező (gázvezeték építés) tevékenységre vonatkozó

13 érvényes minőségirányítási rendszer meglétét igazoló dokumentumot (annak bármely nemzeti rendszerben történő akkreditálását igazoló tanúsítvány egyszerű másolatának csatolásával, ennek hiányában a szabványnak megfelelő, azzal egyenértékű minőségirányítási intézkedések egyéb bizonyítékaival), vagy az egyenértékű minőségirányítási rendszerek egyéb bizonyítékait; Konzorcium esetén, valamint alvállalkozók bevonása esetén minden konzorciumi tagnak illetve 10% feletti alvállalkozónak rendelkeznie kell ISO 9001:2009-es, vagy azzal egyenértékű Irányítási rendszerrel, vagy az egyenértékű rendszerek egyéb bizonyítékaival; 3. Ajánlatkérő hiánypótlást biztosít ajánlattevők részére a Kbt Alapján 4. Ajánlatok benyújtása - Az ajánlatokat írásban és zártan, a felhívásban megjelölt helyre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig 1 eredeti és 1 másolati példányban, valamint CD/DVD-n (egyéb adathordozón) is. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. - Az ajánlatnak tartalmaznia kell az alábbi okmányokat az ajánlattevő, a közös ajánlattevő, valamint a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóra, és erőforrást biztosító szervezetre vonatkozóan: - az ajánlattételi felhívás feladásának napjánál nem régebbi, a cégbíróság, vagy a Cégnyilvántartási és Céginformációs Szolgálat által kiadott (közhiteles) cégkivonat(a). - az ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre jogosult személy(ek) eredeti aláírási címpéldánya(i) vagy a évi V. törvény 9. (1) bekezdés szerinti aláírási-mintája, - a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás. Fenti iratok az ajánlat aláírási jogosultságának vizsgálatára szolgálnak. - Az ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi, és a Kbt. 70/A. (1)-(3) bekezdései szerinti formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. - Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő Kbt. 70. (2) bekezdés szerinti nyilatkozatát. - Az ajánlatban felolvasólapot kell elhelyezni, ami tartalmazza a 80. (3) bekezdése szerinti összes adatot. (Kbt. 70. (8) bekezdés) 5. Az ajánlatban meg kell jelölni a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe, b) az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a részét (részeit) és százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni, c) az ajánlattevő részére erőforrást nyújtó szervezetet, és az ajánlattételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági minimum követelményt

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

HC - ATM rádiórendszer beszerzése

HC - ATM rádiórendszer beszerzése HC - ATM rádiórendszer beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2011/57 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - egyes ágazatokban EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/23

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/23 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló, a Pécs Holding Zrt. által üzemeltetett lakás- és nem lakáscélú ingatlanokon és a Pécs Holding Zrt. tulajdonában álló nem lakáscélú ingatlanokon történő

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Egyéb közlemény: 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez

Egyéb közlemény: 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 90 Ajánlatkérő: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Sárrétudvari, Erzsébet u. 1. hrsz. 1057 Beszerzés tárgya: Építési

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Különféle munkák elvégzése.

Különféle munkák elvégzése. Különféle munkák elvégzése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/10 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő 2010 / 74 száma: Ajánlatkérő: Észak-Bács-Kiskun Megyei Víz-és Csatornaművek Zrt. Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Kecskemét, Izsáki út 13. Beszerzés tárgya: Építési

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ.

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ. 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

42/523-333 Fax: 42/523-334

42/523-333 Fax: 42/523-334 RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Szabolcs Volán Zrt. Postai cím: Korányi Frigyes u. 12. Város/Község: Nyíregyháza

Részletesebben

További információk a következő címen szerezhetők be: X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következő címen szerezhetők be: X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 3. melléklet a 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

file://h:\hird_21369_2010.html

file://h:\hird_21369_2010.html Page 1 of 13 Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő javítást kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt.

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

KÉ-4804/2010 (HIÁNYPÓTOLT)

KÉ-4804/2010 (HIÁNYPÓTOLT) 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Egyéb közlemény: 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez

Egyéb közlemény: 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez 1 / 17 Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő javítást kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben