POLGÁRI KOLLÉGIUM. I. kötet TÁBLABÍRÓSÁGI FÜZETEK VII. VÁLOGATÁS A MÁSODFOKÚ JOGGYAKORLATBÓL január 1-től december 31-ig.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "POLGÁRI KOLLÉGIUM. I. kötet TÁBLABÍRÓSÁGI FÜZETEK VII. VÁLOGATÁS A MÁSODFOKÚ JOGGYAKORLATBÓL. 2006. január 1-től 2006. december 31-ig."

Átírás

1 S Z E G E D I Í T É L Ő T Á B L A POLGÁRI KOLLÉGIUM TÁBLABÍRÓSÁGI FÜZETEK VII. VÁLOGATÁS A MÁSODFOKÚ JOGGYAKORLATBÓL január 1-től december 31-ig. I. kötet Belső használatra!

2 - 2 - KOLLÉGIUMI AJÁNLÁS 1/2006. (XI. 30.) számú kollégiumi ajánlás: A vállalkozói díj meghatározása építési vállalkozási szerződésekben Dr. Kemenes István: A vállalkozási és megbízási szerződés elhatárolási kérdéseiről, különös tekintettel az eredmény-orientált ( sikerdíjas ) szerződésekre (vitaanyag a Szegedi Ítélőtábla Polgári Kollégium november 30-i kollégiumi üléshez) ESETI DÖNTÉSEK SZERZŐDÉSEK JOGA (1-58. számú jogesetek) 1. Gf.I /2005.: I. Az érvénytelenség jogkövetkezményeinek levonását a bíróság csak kérelemre (kereset, viszontkereset alapján) teheti meg, hivatalból a jogkövetkezményeket illetően döntést nem hozhat. II. Amennyiben az érvénytelenség jogkövetkezményeként marasztalás kérhető, akkor hiányoznak a megállapítás feltételei, és az érvénytelenség megállapításának nincs helye az ítélet rendelkező részében sem. A felperes keresetében marasztalásra irányuló petítiót köteles előterjeszteni, amely nem a követelés jogcíme (eredeti állapot helyreállítása), hanem a kért összeg vagy más igény. A kereset a javára szóló és nem az őt terhelő marasztalásra terjedhet csak ki. III. Amíg a felek kölcsönösen használják a másiknak visszajáró egyenértékű szolgáltatást, addig az átvett pénzösszeg után kamat, a dolog birtoklásáért pedig használati díj fizetésére egymással szemben nem kötelezhetők. 2. Gf.I /2006.: I. A társaságok létesítő okiratának érvénytelenségére vonatkozó okok csak a cég bejegyzését követően irányadóak. A cég bejegyzését megelőzően, továbbá a társasági szerződés vagy az alapító okirat módosítása során a Ptk. általános szabályai szerint bármely érvénytelenségi okra hivatkozással indítható per. A módosítás érvénytelensége iránti per jogerős elbírálásáig a cégbíróság a változásbejegyzési eljárást felfüggeszti. II. Az apportálási szerződés, mint jogügylet alapján az egyik fél szolgáltatása az apportált ingatlan, amelynek fejében a másik féltől a részvénytársaságtól az alaptőke emelés eredményeként kibocsátott meghatározott részvénycsomaghoz jut. Az ügylet szolgáltatás és ellenszolgáltatás feltűnő aránytalansága címén történő megtámadása során ezért egyfelől az apportált ingatlan forgalmi értékét, másfelől a kibocsátott részvények piaci értékét kell összemérni, és a kettő közötti értékkülönbözetnek az ellenszolgáltatás valóságos értékéhez viszonyított aránytalanságát kell vizsgálni. III. Az érvénytelenség jogkövetkezményei közül az érvénytelenségi ok kiküszöbölése és a szerződés érvényessé nyilvánítása egyenrangú lehetőség az eredeti állapot helyreállításával. Az apportálási szerződésben dolog módjára viselkedő értékpapír (részvény) és ingatlan cseréje mellett a bíróság a részvénytársaságot az aránytalanság kiküszöbölése érdekében további részvény kiadására nem kötelezheti. A szolgáltatás

3 - 3 - és ellenszolgáltatás közötti feltűnő aránytalanság, mint érvénytelenségi ok megszüntetése azonban lehetséges akként is, hogy a kétféle dolog módjára viselkedő szolgáltatás értékkülönbözetének pénzbeli egyenértéke megfizetésére kötelezi a bíróság az egyik szerződő felet. IV. Az érvénytelenség sajátosságai mellett olyan polgári jogi jogintézmény, amelynek alapján éppúgy lehet anyagi jogi igényeket érvényesíteni, mint bármely más polgári jogi intézmény alapján, és ugyanolyan eljárásjogi szabályok szerint, mint más anyagi jogi intézmény esetében. Amennyiben az érvénytelenség jogkövetkezményeként marasztalásnak van helye, az érvénytelenség megállapítását kérni, illetve ilyen tartalmú ítéleti rendelkezést hozni a Pp ában írt feltételek hiányában nem lehet. 3. Pf.III /2006.: I. Az üzletrész ajándékozása olyan polgári jogi átruházó jogügylet, amelynek megtámadására nem vonatkoznak a Ctv-ben írt keresetindításra nyitvaálló határidők. II. Az üzletrész csak mint egész minősül önállóan forgalomképesnek: az üzletrész valamely hányadának átruházása szükségképpen feltételezi az üzletrész felosztását, ezáltal önállóan forgalomképes új üzletrész képzését. Erre csak a taggyűlés határozatával, hozzájárulásával van lehetőség, ilyen hozzájárulás hiányában az ajándékozási szerződés érvénytelen. A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó döntés elmulasztását a tagok ráutaló magatartása nem pótolja. III. Amennyiben a társaság életében bekövetkezett események miatt az eredeti állapot nem állítható helyre, a bíróság az érvénytelenség jogkövetkezményeként a szerződést az ítélethozatal időpontjáig hatályossá nyilváníthatja, és az érvénytelenség jogkövetkezményeit a jövőre szólóan alkalmazza. Az érvénytelenség jogkövetkezménye lehet a szükséges intézkedések megtétele érdekében a cégbíróság megkeresése, majd az intézkedéseknek a cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárásában történő kikényszerítése. 4. Gf.I /2005.: A szerződés érvénytelensége nem attól függ, hogy a felek azt utólag annak minősítik (magukra nézve) vagy sem, hanem attól, hogy a szerződés létrejötte időpontjában volt-e olyan, a törvényben nevesített érvénytelenségi ok, amely ilyen jogkövetkezménnyel jár. A más jogágak kötelező szabályait sértő szerződés a polgári jog szempontjából akkor érvénytelen, ha a más jogági törvény kifejezetten rögzíti, hogy az adott norma megsértése egyúttal a szerződés érvénytelenségét is okozza, vagy ha a szerződéses szolgáltatás általánosan tiltott, közrendet sértő magatartást valósít meg. Ha viszont a jogalkotó elismerhető célja a tilalmazott magatartás, illetve az előírt jogkövetkezmény jellege szerint az, hogy a külön jogszabályban előírt szankció legyen csak a jogszabálysértés következménye általában ilyenek az egyoldalú kötelezettséget vagy tilalmat tartalmazó pénzügyi tárgyú jogszabályi rendelkezések -, akkor a szerződés polgári jogi szempontból a jogszabálysértés ellenére sem érvénytelen. 5. Gf.I /2006.: I. Üzletszerű pénzügyi tevékenységnek az ellenérték fejében nyereség, illetve vagyonszerzés végett az előre egyedileg meg nem határozott ügyletek megkötésére irányuló, rendszeresen folytatott gazdasági tevékenység minősül. A PSZÁF engedélye a pénzügyi szolgáltatás (így pénzkölcsön) üzletszerű folytatásához szükséges. A szerződés érvényességét illetően annak van meghatározó jelentősége, hogy az engedély nem a szerződés így a kölcsönszerződés megkötéséhez, hanem a

4 - 4 - tevékenység üzletszerű folytatásához szükséges, és a pénzügyi tárgyú törvény nem rögzíti külön szankcióként az engedély hiányában kötött megállapodás semmisségét. II. Az a tény, hogy az egyik fél tudomásul veszi a másik fél egyoldalú, jogszerűtlen elállását, és a másik félnek felróható lehetetlenülés jogkövetkezményeit kívánja alkalmazni, nem értelmezhető akként, hogy a felek közös megegyezéssel szüntették meg a szerződést. 6. Pf.III /2005.: Ha a jogalkotó felismerhető célja a tilalmazott magatartás, illetve az előírt jogkövetkezmény jellege szerint az, hogy a külön jogszabályban előírt szankció legyen csak és kizárólag a jogszabálysértés következménye, akkor a szerződés (jognyilatkozat) polgári jogi szempontból a jogszabálysérelem ellenére nem érvénytelen. Amennyiben a közjegyző tolmács alkalmazása nélkül foglalja okiratba a külföldi fél által adott meghatalmazást, ennek az a következménye, hogy a kiállított okirat nem minősül közokiratnak, azonban az egyszerű okiratba foglalt nyilatkozat a meghatalmazás érvénytelenségét nem okozza. 7. Gf.I /2005.: A társaság tagja saját nevében nem jogosult arra, hogy a jogi személy társaság által megkötött szerződés érvénytelenségére hivatkozzon. A gazdasági társaság tagjainak a belső vitáikat maguknak kell rendezniük és a társaságon belüli jogi lehetőségek alkalmazásával érhetik csak el, hogy a sérelmesnek tartott szerződést a társaság megtámadja. Perlési jogosultság hiányában a társaság tagja által a társaságot megillető igény iránt indított keresetet az ügy érdemében hozott ítélettel kell elutasítani. 8. Gf.I /2006.: I. A felszámolás kezdő időpontja után a képviselet nem a tagok döntésén, hanem a bíróság kijelölő határozatán alapul. A felszámolási létszakban a harmadik jóhiszemű személy már nem hivatkozhat arra, hogy az adós képviselőjének személyében bekövetkezett változásról nem tudott, és ezért a szerződés érvényesen jött létre közte és az adós gazdálkodó szervezet között. II. A felszámolás kezdő időpontja után a nem a felszámoló által tett, a gazdálkodó szervezet vagyonával kapcsolatos jognyilatkozat a jogszabály (Cstv. 34. (2) bekezdés) kógens rendelkezésébe ütközik, megsértéséhez azonban a törvény más jogkövetkezményt fűz. A vezető tisztségviselő álképviselőnek minősül, cselekménye a képviseltet nem köti, ezért szerződés a képviselt adós és a harmadik személy között nem jön létre. Az álképviselő ténylegesen megtett (létező) jognyilatkozata pedig érvénytelen, mivel a képviselt nevében tett olyan nyilatkozatot, amire a képviselt adós szándéka nem terjedt ki (akarati hiba). Amennyiben a szerződés létrejötte hiányában történt árumozgás ( teljesítés ), annak létező szerződés hiányában nincs jogalapja, ilyen esetben a jogalap nélküli gazdagodás, illetve a jogalap nélküli birtoklás szabályai az irányadóak. 9. Gf.I /2005.: Amennyiben a színlelt üzletrész adásvételi szerződés a társaság tagja elővásárlási jogának kijátszására irányul, az elővásárlásra jogosult tag a szerződés érvénytelenségének megállapítása iránt kereshetőségi joggal rendelkezik. A szerződés színlelésének közvetlen bizonyítékokkal történő igazolása általában nem lehetséges, mert mindkét szerződő fél érdeke az, hogy színlelésük ne derüljön ki, az valónak tűnjék. Ezért közvetett bizonyítékok, adatok alapján lehet következtetni a színlelésre.

5 Gf.I /2005.: Ha a szerződő fél szándéka vagyontárgy átruházására valóságos, azonban motívuma a fedezetelvonás, a nyilvánvalóan a jó erkölcsbe ütköző szerződés (a semmisség) jogkövetkezményei helyett a fedezetelvonó szerződésre vonatkozó különös szabályokat és jogkövetkezményeket kell alkalmazni. Ha a felek a szerződést azért kötik meg, hogy az átruházó fél a végrehajtás alól mentesüljön, akkor a szerződés érvényes, a sérelmet szenvedettel szemben azonban relatíve hatálytalan: a szerződés fedezetelvonó jellegére nem bárki, hanem csak a sérelmet szenvedett fél hivatkozhat; az eredeti állapot helyreállításának nincs helye, azonban az érvényesen szerző fél köteles tűrni, hogy a tulajdonába került vagyontárgyból a sérelmet szenvedett a követelését végrehajtás útján kielégítse. 11. Gf.I /2005.: I. A kábeltelevíziós műsorelosztó szolgáltatást nyújtó társaság általános szerződési feltételeiben az előfizetői szerződés egyoldalú díjra kiható módosításának lehetőségét a jogszabály előírásai alapozzák meg. Nem minősülhet tisztességtelennek a díj egyoldalú módosítására vonatkozó szerződési feltétel, ha azt a jogszabály előírásának megfelelően határozták meg. II. Az uzsora szubjektív feltétele megvalósulhat akkor is, ha a szolgáltató személy szerint az adott elfizető hátrányos helyzetét nem ismeri, azzal azonban tisztában van, hogy az adott piacon gazdasági erőfölényben van, és az előfizető függő helyzete folytán más kábeltelevíziós műsorelosztó szolgáltatását nem tudja igénybe venni. Az uzsora objektív feltétele a díjemelés mértéke szempontjából azonban nem az egyedi előfizetői szerződés az irányadó, a műsorelosztó ugyanis olyan tömegszolgáltatást nyújt, ahol a nyújtott szolgáltatás ellenértékéről, díjáról más tömegszolgáltatókhoz (áruértékesítőkhöz) hasonlóan nem egyedileg, személyre szólóan állapodik meg, hanem a díjait a konkrét fogyasztó személyétől, anyagi, szociális helyzetétől függetlenül, absztrakt módon határozza meg. Az előfizetői díj arányosságát ezért a más hasonló szolgáltatók díjaival összehasonlítva, illetve az indokolt költségekre és elért nyereség mértékére figyelemmel lehet megítélni. 12. Pf.I /2006.: I. Az általános szerződési feltételekben a tisztességtelen kikötés megtámadása szempontjából a jóhiszeműség: nem szubjektív (elsősorban a dologi jogban irányadó) tudattartalmat jelenít meg, hanem a jóhiszeműség és tisztesség objektív követelményét jelenti. A tisztességtelen kikötés a felek egyenjogúsága és mellérendeltsége elvét sérti; annak megítélése során, hogy valamely feltétel visszaélésszerű, túlzottan és ésszerűtlenül vagyis indokolatlanul hátrányos a másik félre és ezáltal sérti a jóhiszeműség követelményét, nem csupán az adott konkrét támadott kikötés egyedi értékelésével, hanem a szerződés egész feltételrendszerének az összefüggésében vizsgálható. II. A vendéglátóipari egységben elhelyezett játékautomata működtetésére létrejött megállapodás nem bérleti, hanem meghatározóan megbízási szerződés, amennyiben a bérlő a játékgép önálló felelősség melletti üzemeltetésével bízza meg a bérbeadót, és az árbevételt hozó tevékenység folytatását egészében a másik félre bízza. Tisztességtelen szerződési kikötésnek minősül, ha az ilyen szerződés megszüntetésére vonatkozó általános szerződési feltételek alapvetően, lényegükben ellentétesek a megbízási szerződés megszüntetésével.

6 Pf.I /2006.: I. Lízingszerződés általános szerződési feltételeiben tisztességtelen kikötés megtámadási határideje az első lízingrészlet teljesítését követő egy év leteltével jár le. A megtámadási határidő után, kifogás útján érvényesített megtámadási jog az érvénytelenség megállapítására, a másik fél marasztalására nem vezethet, következménye alapos kifogás esetén a féllel szemben támasztott követelés elutasítása. II. A devizalapú (euróban meghatározott) kölcsönszerződés esetén a kölcsönvevőnek a hitel után járó kamatfizetési kötelezettsége aszerint alakul, hogy milyen módon változik az esedékességkor az aktuális devizaárfolyam. A kölcsönadónak az árfolyamváltozás hatását a kölcsönvevő javára és terhére azonos módon, egyenlő feltételek szerint kell elszámolnia. Tisztességtelen az olyan kikötés, amely szerint az adósra nézve negatív egyenleget a jogosult a törlesztés során nyomban kiterheli az adósra, ezzel szemben az adósra kedvezőbb árfolyamváltozás elszámolása csak a szerződés megszűnésekor válik esedékessé. 14. Gf.I /2006.: A szolgáltatás és ellenszolgáltatás feltűnő aránytalansága címén nem a vételi jogot engedő opciós szerződés, hanem a vételi jog gyakorlása esetén az ekkor létrejött adásvételi szerződés támadható. A vételi jog tényleges gyakorlásáig nem állapítható meg, hogy az eladott dolog (forgalmi) értéke miként viszonyul az opciós szerződésben meghatározott vételárhoz. A vételi jogot engedő opciós szerződés írásbeli megerősítése, a megtámadási jogról való lemondás ezért nem akadálya a később, az opciós jog gyakorlása folytán létrejött adásvételi szerződés megtámadásának. 15. Gf.II /2005.: A több helyi önkormányzat szükségletét kielégítő közművek települések közötti építményei a vagyonátadó bizottság döntése alapján kerülnek a megyei önkormányzat tulajdonába vagy az érintett települési önkormányzatok közös tulajdonába. A közművagyon tulajdonszerzése államigazgatási aktussal történik, ezért utóbb az érintett önkormányzatok azt a szerződés érvénytelenségére vonatkozó szabályok szerint nem támadhatják. 16. Gf.I /2006.: Az írásba foglalás a polgári anyagi jogban eltérő törvényi rendelkezés hiányában egyszerű okiratba foglalást jelent, ami független az okirat eljárásjogi bizonyító erejétől. A kezes kötelezettségvállaló jognyilatkozata érvényességének nem feltétele, hogy azt teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalják. 17. Gf.I /2006.: A harmadik jóhiszemű személyek irányában az ún. látszaton alapuló képviselet olyan dolgozók tekintetében áll fenn, akik beosztásuknál fogva rendszeres tárgyalásokat folytatnak, és a harmadik jóhiszemű személyek a munkáltató, illetve szervezeti képviselő eljárásából (például maga küldte a tárgyalásra a dolgozót, annak eljárását más alkalommal is jóváhagyta, bélyegző használat stb.) alapos okkal következtethetnek arra, hogy az illető személynek képviseleti jogosultsága van. 18. Gf.I /2006.: A termálkút, mint vízi létesítmény az ingatlannal alkotórészi kapcsolatban álló sajátos építményfajta. A termálkúthoz tartoznak a rendeltetésszerű és biztonságos használatához, működtetéséhez szükséges beépített műszaki és technológiai berendezések is, amelyek a termálkúttal alkotórészi kapcsolatban állnak, osztják a jogi sorsát, azokat önállóan (ingóságként) értékesíteni nem lehet.

7 - 7 - Amennyiben az ingatlan tulajdonosa értékesíti azt az ingatlanát, amelyen a termálkút elhelyezkedik, a tulajdonjog átruházása szükségképpen kiterjed a földre és a felépítményre is. Az elővásárlási jogosult önkormányzat ilyen esetben a szerződést a maga tartalmi egészében fogadhatja el, nem jogosult arra, hogy elővásárlási jogát csak a felépítmény nélküli telekre gyakorolja. 19. Gf.I /2006.: A tejkvóta, mint vagyoni értékű jog önállóan nem forgalomképes; átruházás esetén a tejkvóta a tehénállománnyal és a teleppel (ingatlannal) jogilag oszthatatlan szolgáltatás. A tejkvóta átruházására irányuló szerződés önállótlansága, a szolgáltatások oszthatatlansága folytán osztja az állatállomány és az ingatlan adásvételi szerződés jogi sorsát. 20. Gf.II /2005.: Az üzletrész adásvételi szerződés lehetetlenülése nem állapítható meg, ha utóbb meghiúsul az az üzleti várakozás, amelyre tekintettel a vevő az üzletrészt megvásárolta. A társaság amelynek üzletrészét megvásárolták vagyoni helyzetének, piaci pozícióinak az adásvételi szerződés megkötését követő megváltozása az üzletrészt vásárló gazdasági kockázatához tartozik. 21. Gf.III /2006.: A szerződésben kikötött szolgáltatás szerződésszerű teljesítése nem a szerződés érvényességét, hanem teljesítési létszakát érinti, és a szerződésszegés körében értékelhető. Ha a szerződő fél a szerződés teljesítését illetően a saját adottságait súlyosan gondatlanul, tévesen méri fel, és szerződéskötési gondatlansága miatt nem képes utóbb a szerződést teljesíteni, úgy ez a saját üzleti kockázatához tartozó szubjektív ok, amely a szerződés megszegését, adott esetben felróható meghiúsulását eredményezheti. 22. Gf.III /2005.: A megrendelttől eltérő fajtájú gyümölcsolványok miatt a vevőnek okozott kárért az eladó akkor is kártérítési felelősséggel tartozik, ha a fajtaeltérést nem észlelhette. A kötelezett a kártérítési felelősség alól nem mentesül a jogosult irányában a saját felróhatósága hiányának bizonyításával, hanem csak akkor, ha bizonyítja, hogy közreműködői akár közvetlen, akár közvetett jogviszonyban álltak vele úgy jártak el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. 23. Gf.I /2005.: Hibás teljesítésre alapított szavatossági, illetve kártérítési igény esetén a hibás teljesítés tényét illetően a jogosultat terheli a bizonyítási kötelezettség. A vevőt terheli ezért a bizonyítás, hogy a szőlőültetvény betegség (fertőzés) oka az oltóvesszőkben a teljesítés időpontjában már rejtetten benne volt. Ez azt is jelenti, hogy a jogosultat terheli a bizonyítatlanság (bizonytalansági tényezők) kockázata, ha a hiba (betegség) eredetét megállapítani már nem lehet. 24. Gf.III /2006.: A szolgáltatás hibájában álló kárigény esedékessége a hibás teljesítés időpontjával azonos, mivel a jogosultnál azzal keletkezik kár, hogy a vételkor értékcsökkent (hibás) dolgot kapott. Az elévülés nyugvása szempontjából annak van jelentősége, hogy a jogosult mikor ismerhette fel kétséget kizáró módon a hiba jellegét, volumenét és összegszerű kihatását. A menthető ok megszűnésétől számított egy év leteltével a kártérítési igény elévül.

8 Gf.I /2005.: I. Amennyiben a felek a visszterhes szerződésben az ellenértéket (például vételár, bérleti díj, vállalkozói díj) egyösszegben határozzák meg, és további pénzösszeg fizetéséről más formában sem rendelkeznek (például plusz ÁFA ), a szerződésben kikötött díj bruttó összegnek minősül, az egyösszegű díjon felül annak további ÁFA vonzata nem követelhető. II. Hibás teljesítés esetén a díjleszállítás alapja a szolgáltatás szerződésben meghatározott ellenértéke, és a hiba értékcsökkentő hatásával arányosan kell eldönteni, hogy a díj mennyivel legyen kevesebb. A díjleszállítás százalékos mértékénél mérlegelni kell: milyen összegre becsülhető a javítás költsége, mennyiben csökken az átadott berendezések rendeltetésszerű használhatósága, várható élettartama, a fennálló és megmaradó jogi, műszaki hiányosságok, a javítás ténye milyen mértékben, mennyiben csökkenti a dolog használati, piaci értékét. 26. Gf.I /2006.: A keretbiztosítéki jelzálogjogra vonatkozó újabb szabályozás alapján a felek megállapodhatnak több, jövőben létrejövő jogviszonyból eredő, vagy több jogcímen a jövőben keletkező követelések biztosításában is. A követelések nem csupán előre meghatározott tartós jogviszonyból származhatnak. A biztosított követelések kétféleképpen is meghatározhatóak: megjelölhetik azokat a jogviszonyokat, amelyekből származó bármilyen címen keletkező összes követelést kívánnak biztosítani, másrészt lehetséges az is, függetlenül attól, hogy a követelések milyen későbbi jogviszonyokból erednek, az előre meghatározott jogcímen keletkező követeléseket biztosítják. 27. Gf.I /2006.: I. Az építési (kivitelezési) szerződésben a vállalkozó nem valamilyen általános értelemben vett, hanem előre megtervezett építmény elkészítését vállalja. A vállalkozói kötelezettség műszaki tartalmát a szerződés részét képező tervdokumentáció határozza meg; a műszaki terv egyben a megrendelő utasítását is jelenti. Amennyiben utóbb tervmódosításra, a terv kiegészítésére kerül sor, melynek következtében a vállalkozónak újabb munkarészeket is el kell végeznie, ez pótmegrendelésnek, elvégzésük pedig pótmunkának minősül. II. A jogosult a hibás teljesítéssel okozott, a szolgáltatás hibájában álló kár megtérítése címén követelheti a szolgáltatás hibája miatt a dolog értékcsökkenésének, illetve a hiba ésszerű kijavíttatásával indokoltan felmerült vagy várható költségeinek pénzbeli megtérítését. Az épület tetőszerkezetének hibája miatt a kár összegének meghatározása körében ezért értékelni kell a kijavítás ésszerű, indokolt, várható költségvonzatát, a kijavítást követően fennmaradó, ennek ellenére bekövetkező értékcsökkenés mértékét (esztétikai, használati, forgalmi értékcsökkenés), továbbá a hiba miatt felmerülő, a kijavítás során várható használati korlátozásokat. Az értékcsökkenés címén megítélt kárösszeg végleges: az értékcsökkenés jogerős megítélését követően nincs arra mód, hogy a károsult a kijavítás későbbi tényleges költségvonzatára hivatkozva további igényeket érvényesítsen. 28. Gf.I /2005.: Amennyiben a kivitelező a megrendelő közbenső intézkedéssel kapcsolatos késedelme, az építési engedély hiányában megkezdi a munkavégzést, ezt saját kockázatára teszi. A jogosulti késedelemre való hivatkozás nem lehet formális ürügy: csak addig és olyan mértékben tagadható meg a munkavégzés, ameddig és amilyen

9 - 9 - mértékben a jogosulti késedelem valóban, ténylegesen megakadályozza, meggátolja a kivitelezőt a munkavégzésben. 29. Gf.I /2006.: I. Amennyiben az építési szerződés elszámolása során a megrendelő a vállalkozót megillető díj összegét elismeri, azonban a megrendelő által érvényesíteni kívánt késedelmi kötbér tekintetében megállapodni nem tudnak, közöttük valamennyi vitás kérdésre kiterjedő anyagi jogi egyezség ugyan nem jön létre, azonban a vállalkozói díjra vonatkozóan a megrendelő által tett tartozás elismerés azzal jár, őt terheli a bizonyítási kötelezettség, hogy az elismert vállalkozói díjjal mégsem tartozik. II. A vállalkozó a kivitelezési késedelmének kimentése céljából nem hivatkozhat eredményesen olyan akadályokra, amelyek a szerződés módosítása előtt merültek fel, illetve azokra a körülményekre, amelyek ismeretében módosítási javaslatában konkrét időpontot jelölt meg a szerződés befejezési határidejeként. III. A megrendelő a jelentéktelen, kisebb hibák együttes előfordulása vagy azok javítása miatt az átvételt akkor tagadhatja meg, ha azok megakadályozzák, ellehetetlenítik a rendeltetésszerű használatot. Ha a megrendelő alaptalanul tagadja meg az átvételt, a teljesítés időpontja az átvételi eljárás megkezdésének a napja. 30. Pf.I /2005.: I. Az építőközösséggel kötött építési szerződés alapján a lakóépület kivitelezése a vállalkozó részéről műszaki és jogi értelemben egyaránt oszthatatlan szolgáltatás. Az építőközösségi tagok jogi pozíciója megrendelői minőségükben az együttes jogosultak helyzetének felel meg. A szolgáltatás oszthatatlan jellegéből, valamint az együttes jogosult megrendelők helyzetéből következik, hogy az oszthatatlan építési szolgáltatás ellenértéke amely a szolgáltatás nem osztható természete miatt éppúgy nem osztható részekre tekintetében az építőközösségi tagok helytállása a vállalkozóval szemben a felek eltérő megállapodásának hiányában egyetemleges. II. Az ún. inflációs kikötés érthetetlen, ellentmondásos, jogellenes, ennélfogva semmis. Általánosságban ugyanis a legkülönfélébb termékekre és szolgáltatásokra átlagolt, statisztikai infláció mértéke nem egzakt, konkrét százalékos kulcs, amelyet egy meghatározott adott esetben építési szolgáltatás árára vetíteni lehetne. 31. Gf.I /2005.: Átalánydíjas építési szerződés esetén a szerződésben meghatározott munkának a tervtől részben eltérő tartalommal való elvégzése esetén sem térhetnek át a felek kifejezett, egyértelmű szerződésmódosítás hiányában tételes elszámolásra. A szerződés átalánydíjas jellegén nem változtat, ha az utólag elrendelt pótmunkák elszámolása tételesen történik. 32. Gf.I /2006.: A vállalkozói díj tételes felmérésre utalással történt meghatározása esetén a kivitelezőnek utólag egyedileg, tételesen kell kimunkálnia, melyek voltak azok az igazolt körülmények, amelyekre hivatkozással akadályoztatás címén többletmunka költséget igényel. A munkaterületen a megrendelő részéről folytatott tevékenység miatt a folyamatos munkavégzés állandó jellegű és számottevő akadályozásával a kivitelezőnek a szerződéskötéskor nem kell számolnia, az emiatt felmerült műszakilag indokolt többletköltségeit követelheti. 33. Gf.I /2005.: Amennyiben a vállalkozó az alvállalkozónak nem fizeti ki az elvégzett munka ellenére az alvállalkozói díjat, a fővállalkozó azonban a vállalkozó részére a köztük fennálló építési szerződés keretei között egyebek között az alvállalkozói díjat is elszámolta,

10 az alvállalkozó nem érvényesíthet közvetlenül igényt a fővállalkozóval szemben az alvállalkozói díjának megfizetése iránt sem jogalap nélküli gazdagodás, sem kártérítés címén. 34. Gf.III /2006.: Vállalkozói díjról egyszerűsített számla kiállítására akkor kerülhet sor, ha azzal egyidejűleg készpénzzel vagy készpénz helyettesítő eszközzel megtörténik a fizetés. Az ilyen, ún. készpénzfizetési számla önmagában igazolja az abban írt összeg teljesítését. Az egyszerűsített (készpénzfizetési) számla a fizetést illetően vélelmet állít fel, amellyel szemben a bizonyítási kötelezettség a nem fizetésre vonatkozóan a vállalkozót terheli. 35. Gf.I /2005.: Ha egy műszaki előírás nem kötelezően alkalmazandó műszaki szabványban jelenik meg, ez nem ad mentesítést a tervezőnek, hanem ellenkezőleg: többletfeladatot ró rá, mert önálló mérlegelés útján kell kialakítania azt a módszert, amellyel igazolja, hogy legalább a műszaki irányelvben megfogalmazott követelményeket kielégíti. A nem kötelező szabványban foglaltak ezért a hibás teljesítés megítélése szempontjából irányadóak. 36. Pf.III /2005.: A kivitelező hibásan teljesít, ha a lakóépület hang-és zajszigetelésére, az áthallásra vonatkozó szabványi előírásokat nem tartja be. A kötelező alkalmassági idő nem azt az időtartamot jelenti, ameddig az épületeknek szakmai értelemben a rendeltetésszerű használatra alkalmasaknak kell lenniük; a kötelező alkalmassági idő nem azonos az avulási idővel, a dolog szakmailag elvárható élettartamával. Olyan jogi fogalomról van szó, amely azt az időtartamot jelenti, amikor három évet meghaladóan is a dolog hibája miatt kifejezetten szavatossági jogokat lehet gyakorolni. 37. Gf.III /2005.: Amennyiben a vállalkozó a hibátlan teljesítése és a jótállási kötelezettségei biztosítására óvadékot nyújt, és a hibás teljesítése miatt később felmerülő javítási költségigény összege meghaladja az óvadék összegét, a megrendelő a hibás teljesítéssel összefüggő külön igényérvényesítés nélkül is az óvadékból magát kielégítheti. 38. Gf.I /2005.: A másodfokú eljárásban megengedett keresetváltoztatásnak minősül, ha a jogosult a választott szavatossági jogról egy másikra való áttérés miatt módosítja a keresetét. Nincs eljárásjogi akadálya annak sem, hogy a jogosult a fellebbezési eljárásban természetbeli kártérítés helyett pénzbeli kártérítést kérjen. Amennyiben a jogosult szavatossági igénye a határidők elmulasztása folytán elévült, a teljesítés után hét évvel a szavatossággal azonos tartalmú kártérítési igény sem érvényesíthető. 39. Gf.I /2005.: I. Az alvállalkozó nem tartozik helytállással a vállalkozó megrendelőjével szemben szerződésszegéssel okozott (kontraktuális) kártérítés címén. Közvetlen felelőssége deliktuális, szerződésen kívüli kártérítés címén azonban fennállhat, ha a magatartása a szerződés tartalmától, kötelezettségeitől függetlenül is szerződésen kívül károkozó magatartást valósít meg. II. A vállalkozót terhelő figyelmeztetési kötelezettség elmulasztása általában a szerződéses jogviszonytól függetlenül, önállóan azaz szerződésen kívül önmagában deliktumnak nem tekinthető, mivel az az alvállalkozót csak a vele szerződő, relatív jogviszonyban álló megrendelő (a vállalkozó) irányában terheli. Ha

11 azonban az alvállalkozó statikai ellenőrző számítások elvégzése nélkül úgy helyezi el a tetőfelépítményt az alépítményre, hogy ezáltal az élet-és vagyonbiztonságot veszélyezteti, és nem tagadja meg az ilyen munka elvégzését, végül pedig ténylegesen az élet-és vagyonbiztonságot veszélyeztető káresemény is bekövetkezik, a törvényi kötelezettség elmulasztása kimeríti a szerződésen kívül is jogellenes károkozó magatartás kritériumait. 40. Gf.III /2005.: A mezőgazdasági termékértékesítési szerződés minősítése ún. adási vagy vállalkozási típusú termékértékesítési szerződés -, ezzel összefüggésben a tulajdonjog kérdése ki minősül az állatok tulajdonosának a kárveszélyviselés, az állatállományban senkinek fel nem róható okból bekövetkező kár kockázata szempontjából meghatározó jelentőségű. A tulajdonjog fenntartása esetében a kárveszélyviselés a nem tulajdonosra akkor telepíthető, ha a nem tulajdonos azt megelőzően birtokba lép, hogy utóbb a tulajdonjog fenntartás indoka megszűntével a dolog tulajdonjogát is megszerzi. A vállalkozási típusú mezőgazdasági termékértékesítési szerződés feltételei szerint azonban a termelő az állatállomány tulajdonjogát a későbbiekben sem szerzi meg, a birtokbavétel csak a szerződéses kötelezettségei teljesítése érdekében történik. 41. Gf.III /2006.: Az ún. vállalkozási típusú mezőgazdasági termékértékesítési szerződésben a megrendelő a hízlalásra kihelyezett állatok feletti tulajdonjogát fenntartja, a termelő pedig idegen tulajdonban lévő állatok felhízlalását végzi. A senkinek fel nem róható okból bekövetkező elhullások kockázatát ilyenkor a tulajdonos megrendelő viseli. Amennyiben a termelő bizonyítja, hogy a kimutatott betegség, az emiatt bekövetkező elhullások, az állatok fejlődésben való visszamaradása, a súlycsökkenés elhárítása, illetve a várt súlygyarapodás elérése érdekében szakmai szempontból minden elvárhatót megtett úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható -, az elhullott, illetve megbetegedett állatokkal kapcsolatos károkat a tulajdonos viseli, a termelő pedig követelheti az addigi hízlalással felmerült tartási költségeit. 42. Gf.I /2006.: Amennyiben a felek a mezőgazdasági termékértékesítési szerződésben az átvételi árat nem a teljesítés helyén és idején irányadó piaci árra utalással, hanem fix összegben véglegesen határozták meg, a teljesítés időszakában a kereslet-kínálat által alakított piaci ármozgás kockázata árnövekedés esetén a termelőt, árcsökkenés esetén a megrendelőt kizárólag terheli. A piaci ármozgásokra hivatkozással a szerződés egyoldalú módosításának nincs helye. Szerződést módosító joghatás csak olyan magatartáshoz fűződhet, amely a közfelfogás szerint is kétségtelenül fejezi ki a szerződési akarat módosult tartalmát. Önmagában abból, hogy a jogosult nem a szerződésben szereplő áron állítja ki a számlát, a kötelezett pedig a számlának megfelelően teljesíti a kifizetést, még nem következik, hogy a felek a szerződést ráutaló magatartással módosították volna. 43. Gf.I /2006.: A több évre szóló mezőgazdasági termékértékesítési szerződésnek keretszerződés előszerződés jellege van: a felek arra is kötelezettséget vállalnak, hogy a kikötött későbbi időpontokban, évente az adott évre vonatkozó végleges mezőgazdasági termékértékesítési szerződést megkötik és egyebek mellett a vételárat is e szerződésekben fogják meghatározni. A megállapodás alapján a feleknek szerződéskötési kötelezettségük keletkezik az éves szerződések létesítésére, ezért az a fél, amelyik felróható magatartására

S Z E G E D I Í T É L Ő T Á B L A POLGÁRI KOLLÉGIUM

S Z E G E D I Í T É L Ő T Á B L A POLGÁRI KOLLÉGIUM S Z E G E D I Í T É L Ő T Á B L A POLGÁRI KOLLÉGIUM TÁBLABÍRÓSÁGI FÜZETEK IX. VÁLOGATÁS A MÁSODFOKÚ JOGGYAKORLATBÓL 2007. január 1-től 2007. május 31-ig. Belső használatra! - 2 - ESETI DÖNTÉSEK SZEMÉLYHEZ

Részletesebben

ESETI DÖNTÉSEK. SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK SÉRELME; TISZTESSÉGTELEN PIACI MAGATARTÁS (1-13. számú jogeset)

ESETI DÖNTÉSEK. SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK SÉRELME; TISZTESSÉGTELEN PIACI MAGATARTÁS (1-13. számú jogeset) ESETI DÖNTÉSEK SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK SÉRELME; TISZTESSÉGTELEN PIACI MAGATARTÁS (1-13. számú jogeset) 1. Gf.I.30.394/2009.: I. A domain név az elektronikus szolgáltatások körében azonosítja a szolgáltatást

Részletesebben

POLGÁRI KOLLÉGIUM. Polgári Szakág. A Fővárosi Ítélőtábla Polgári Kollégiuma által 2010. évben hozott kollégiumi vélemény

POLGÁRI KOLLÉGIUM. Polgári Szakág. A Fővárosi Ítélőtábla Polgári Kollégiuma által 2010. évben hozott kollégiumi vélemény POLGÁRI KOLLÉGIUM Polgári Szakág A Fővárosi Ítélőtábla Polgári Kollégiuma által 2010. évben hozott kollégiumi vélemény Kollégiumi vélemény 1 A rendkívüli munkateljesítmény értékelése a baleseti járadék

Részletesebben

ESETI DÖNTÉSEK. SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK SÉRELME (1-10. számú jogesetek)

ESETI DÖNTÉSEK. SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK SÉRELME (1-10. számú jogesetek) ESETI DÖNTÉSEK SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK SÉRELME (1-10. számú jogesetek) 1. Pf.II.20.645/2011.: A pénzintézet általános szerződési feltételnek minősülő üzletszabályzatának az a kikötése, amely a megbízó

Részletesebben

Dr. Horváth Ügyvédi Iroda - Dr. Horváth Gábor ügyvéd

Dr. Horváth Ügyvédi Iroda - Dr. Horváth Gábor ügyvéd BH2010. 278 A felszámolás elrendelése után a bérleti szerződés felmondással való megszüntetése az adós gazdasági tevékenysége ésszerű befejezéséhez kapcsolódik. A felmondás folytán megszűnt bérleti szerződésből

Részletesebben

Szerződések jogáról pénzügyi ágazati szakemberek számára

Szerződések jogáról pénzügyi ágazati szakemberek számára Az új Ptk. szabályozási rendszere Szerződések jogáról pénzügyi ágazati szakemberek számára Dr. Nagy Krisztina Kódex jellegű szabályozás E törvény a mellérendeltség és egyenjogúság elve szerint szabályozza

Részletesebben

POLGÁRI KOLLÉGIUM POLGÁRI SZAKÁG

POLGÁRI KOLLÉGIUM POLGÁRI SZAKÁG POLGÁRI KOLLÉGIUM POLGÁRI SZAKÁG Az Ítélőtáblai Határozatok című folyóiratban 2014. évben megjelent határozatok ÍH 2014/1/14. I. Ha az alapítvány közhasznú jogállásának törlésére irányuló kérelem indoka

Részletesebben

POLGÁRI KOLLÉGIUM. A Bírósági Határozatok című folyóiratban 2004. évben megjelent határozatok

POLGÁRI KOLLÉGIUM. A Bírósági Határozatok című folyóiratban 2004. évben megjelent határozatok POLGÁRI KOLLÉGIUM Polgári Szakág A Bírósági Határozatok című folyóiratban 2004. évben megjelent határozatok 1. BH 2004/4/142. I. A szerződés valamely lényeges tartalmi elemében való megállapodás hiánya

Részletesebben

2 ÁLTALÁNOS KÖTELMI JOGI ISMERETEK...2-1

2 ÁLTALÁNOS KÖTELMI JOGI ISMERETEK...2-1 Dr.Fenyő György: Ingatlan-nyilvántartási ismeretek 2 ÁLTALÁNOS KÖTELMI JOGI ISMERETEK Tartalom: 2 ÁLTALÁNOS KÖTELMI JOGI ISMERETEK...2-1 2.1 A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI...2-3 2.2 A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE...2-6

Részletesebben

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény célja 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről [Egységes szerkezetben a Ptk. hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1960. évi 11. törvényerejű rendelettel (a továbbiakban Ptké.) és a Ptk. módosításáról

Részletesebben

POLGÁRI, GAZDASÁGI, KÖZIGAZGATÁSI ÉS MUNKAÜGYI KOLLÉGIUM. Hatályos, érdemi kollégiumi vélemények egységes szerkezetben

POLGÁRI, GAZDASÁGI, KÖZIGAZGATÁSI ÉS MUNKAÜGYI KOLLÉGIUM. Hatályos, érdemi kollégiumi vélemények egységes szerkezetben POLGÁRI, GAZDASÁGI, KÖZIGAZGATÁSI ÉS MUNKAÜGYI KOLLÉGIUM Hatályos, érdemi kollégiumi vélemények egységes szerkezetben 1. 1/1992. számú P. vélemény (Felüvizsgálva és módosítva a 27/2013. (X.21.) P. véleménnyel)

Részletesebben

A lízingszerződés a bírói gyakorlat tükrében

A lízingszerződés a bírói gyakorlat tükrében A lízingszerződés a bírói gyakorlat tükrében PAPP TEKLA * lábbi tanulmányunkban a kontraktusok dinamikájához (a megállapodás megkötésétől annak megszűnéséig terjedő intervallumhoz) igazodva mutatjuk be

Részletesebben

Jogi és Sportjogi ismeretek. c. egyetemi tankönyv feldolgozása

Jogi és Sportjogi ismeretek. c. egyetemi tankönyv feldolgozása .. Jogi és Sportjogi ismeretek c. egyetemi tankönyv feldolgozása Fogalmak és jogintézmények A jog, mint társadalmi jelenség 1. a társadalom nem létezhet normák, magatartási szabályok nélkül 2. minél fejlettebb

Részletesebben

BEVEZETÉS A JOGI ISMERETEKBE

BEVEZETÉS A JOGI ISMERETEKBE Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

Új Ptk. Vállalkozói szemmel

Új Ptk. Vállalkozói szemmel A KIADVÁNY A VÁLLAKOZÓI AKADÉMIA CÍMŰ RENDEZVÉNYSOROZAT TAPASZTALATAI ALAPJÁN KÉSZÜLT. (második kiadvány) Új Ptk. Vállalkozói szemmel Változások a régi Ptk. szabályaihoz képest Tartalom 1. Lényegi változások

Részletesebben

Dr. Nemes András. Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF)

Dr. Nemes András. Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) Dr. Nemes András Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) Fogalmak és jogintézmények 1. A jog mint társadalmi jelenség a társadalmi normák után az állam és ezzel együtt a jog mint elkülönült

Részletesebben

Ütv. 1. (2) bekezdés; Ut. 1 2. Ütv. 2. (1) bekezdés; Ut. 34 54.

Ütv. 1. (2) bekezdés; Ut. 1 2. Ütv. 2. (1) bekezdés; Ut. 34 54. ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY 2012. évi 12. szám MELLÉKLET 1 Emlékeztetõ az ügyészségrõl szóló 2011. évi CLXIII. törvény (a továbbiakban: Ütv.), továbbá az ügyészség közérdekvédelmi feladatairól szóló 3/2012. (I.

Részletesebben

ELSŐ HITELKAPU PÉNZÜGYI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ELSŐ HITELKAPU PÉNZÜGYI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELSŐ HITELKAPU PÉNZÜGYI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályos: 2014. április 15-től 1 I. Általános rendelkezések I.1. Az ban alkalmazott fogalmak A jelen ban alkalmazott alábbi fogalmak

Részletesebben

Az eredmény helye és szerepe a megbízási jogviszonyban

Az eredmény helye és szerepe a megbízási jogviszonyban Az eredmény helye és szerepe a megbízási jogviszonyban Bevezetés A gazdaság élénkülése és a piaci viszonyok előtérbe kerülése egyre növekvő kihívást jelent valamennyi szerződéstípus számára. Ezek a folyamatok

Részletesebben

Biztosító. Ma tegyünk a holnapért! Aegon Trend II. felelősségbiztosítási feltételek

Biztosító. Ma tegyünk a holnapért! Aegon Trend II. felelősségbiztosítási feltételek Biztosító Ma tegyünk a holnapért! Aegon Trend II. felelősségbiztosítási feltételek Vállalati Vagyon- és Felelősségbiztosítások AEGON TREND II. Felelősségbiztosítás VVT-FSZ-140217 TARTALOMJEGYZÉK Általános

Részletesebben

Jogi Ismeretek I. résztvevő hallgatók számára. Szerkesztette: Talabér János 2003. Jegyzet a szociális asszisztens OKJ képzésben

Jogi Ismeretek I. résztvevő hallgatók számára. Szerkesztette: Talabér János 2003. Jegyzet a szociális asszisztens OKJ képzésben Jogi Ismeretek I. Jegyzet a szociális asszisztens OKJ képzésben résztvevő hallgatók számára Szerkesztette: Talabér János 2003. Kizárólag oktatási célokra használható 2 1. Jog-és államtudomány ÁLLAMSZERVEZET

Részletesebben

POLGÁRI KOLLÉGIUM. A Bírósági Határozatok című folyóiratban 2004. évben megjelent határozatok

POLGÁRI KOLLÉGIUM. A Bírósági Határozatok című folyóiratban 2004. évben megjelent határozatok POLGÁRI KOLLÉGIUM Gazdasági Szakág A Bírósági Határozatok című folyóiratban 2004. évben megjelent határozatok 1. BH 2004/4/153. I. Joghatóság hiánya okából a pert csak akkor lehet megszüntetni, ha a perre

Részletesebben

A/21 A KÖZÖS TULAJDON ÉS SAJÁTOS ALAKZATAI

A/21 A KÖZÖS TULAJDON ÉS SAJÁTOS ALAKZATAI 1. A KÖZÖS TULAJDON FOGALMA A közös tulajdon (tulajdonközösség) olyan jogközösség, amelyben a tulajdonjog ugyanazon a dolgon meghatározott eszmei hányadrészek szerint több személyt illet meg. 139. (1)

Részletesebben

IV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM

IV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM IV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM Tartalomjegyzék Tanulmányok A közös tulajdon bírói gyakorlatának elemzése és annak tanulságai Rakvács József / 3 A szerzõdés érvénytelenségének egyes kérdései a gazdasági szerzõdéses

Részletesebben

Vállalkozási szerződés az új Ptk.-ban A

Vállalkozási szerződés az új Ptk.-ban A Vállalkozási szerződés az új Ptk.-ban A gazdasági, de a mindennapi életben is egyre inkább előtérbe kerül a vállalkozási szerződéstípus. Az egyedi nagy értékű beruházások metró-, sztráda-, stadionépítés

Részletesebben

Szakmai felelősségbiztosítási feltételgyűjtemény. Hatályos: 2015. március 27-étől. Nysz.: 17618

Szakmai felelősségbiztosítási feltételgyűjtemény. Hatályos: 2015. március 27-étől. Nysz.: 17618 Szakmai felelősségbiztosítási feltételgyűjtemény Hatályos: 2015. március 27-étől Nysz.: 17618 Tartalomjegyzék Szakmai felelősségbiztosítási feltételgyűjtemény (SZFF)... 3 I. A biztosítási szerződés alanyai....3

Részletesebben

2. A POLGÁRI TÖRVÉ YKÖ YV (PTK) [1959. ÉVI IV. TÖRVÉ Y]

2. A POLGÁRI TÖRVÉ YKÖ YV (PTK) [1959. ÉVI IV. TÖRVÉ Y] 2. A POLGÁRI TÖRVÉ YKÖ YV (PTK) [1959. ÉVI IV. TÖRVÉ Y] A polgári jog (magán-, vagy civil jognak is nevezik) célja az állampolgár, valamint az állami önkormányzati, gazdasági és társadalmi szervezetek,

Részletesebben

MUNKAANYAG. Zombori Gábor. Polgári jog. A követelménymodul megnevezése: Vállalatgazdálkodási feladatok

MUNKAANYAG. Zombori Gábor. Polgári jog. A követelménymodul megnevezése: Vállalatgazdálkodási feladatok Zombori Gábor Polgári jog A követelménymodul megnevezése: Vállalatgazdálkodási feladatok A követelménymodul száma: 1997-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-008-50 POLGÁRI JOG ESETFELVETÉS

Részletesebben

Igényérvényesítés és biztosítékok az új PTK-ban

Igényérvényesítés és biztosítékok az új PTK-ban Igényérvényesítés és biztosítékok az új PTK-ban Dr. Elek Orsolya Fővárosi Törvényszék Credit Piknik az új PTK árnyékéban, Etyek 2014.06.12. Az új Ptk. szerkezete KÖNYVEK 8 könyvből áll, számunkra az I.,

Részletesebben

1992. évi XXII. törvény. a Munka Törvénykönyvéről ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1992. évi XXII. törvény. a Munka Törvénykönyvéről ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - kiterjed minden olyan munkaviszonyra,

Részletesebben