írtükör Beiktatták az új képviselő-testületet Megemlékezés a nemzeti ünnepen Hatodszor is polgármester Vezér Mihály

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "írtükör Beiktatták az új képviselő-testületet Megemlékezés a nemzeti ünnepen Hatodszor is polgármester Vezér Mihály"

Átírás

1 SZÁZ HA LOM BAT TAI írtükör VÁ R O S I KÖZ É LE T I L AP XXVII. év fo lyam 20. szám tukor.h u Meg je le nik két he ten te, 5000 pél dány ban IN GYE NES Megemlékezés a nemzeti ünnepen Több százan vettek részt a főtéri koszorúzási ünnepségen október 23-án Százhalombattán. A kopjafánál Viczián Ottó Jászai Mari-díjas színművész szavalt, majd Földesi Margit történész professzor emlékezett arra a nem egészen két hétre, amely a magyar történelem egyik legjelentősebb időszaka volt. A koszorúzás után a BKK Színház termében folytatódott a városi megem lékezés egy újabb kimagasló színészegyé niség, Piros Ildikó versmondásával. Vezér Mihály polgármester számokban idézte fel a történelmet. Mint mondta, több mint háromezren estek el az 1956os forradalom és szabadságharc során. Többségük civil volt, aki nem fogott fegyvert. Több mint hétszáz szovjet ka tona halt meg nyilván köztük is szá mos ártatlan, akinek nem volt választá sa. Meghaladta a 13 ezret a sebesültek száma. Újabb több mint háromezer honfitársunk esett áldozatul a megtor lásnak és a koncepciós pereknek, vala mint ennél is többen szenvedtek el bör tönbüntetést. Közöttük volt a százha lombattai Bánki József is, aki Göncz Árpáddal együtt hat évig várta halálos ítélete végrehajtását. A 250 ezret is meg haladta azoknak a száma, akik a hazájuk végleges elhagyása mellett döntöttek. A szabadságharc leverésével és megtorlásá val, az ellenzéki gondolkodásúak kül földre kényszerítésével gyakorlatilag le fejezték a magyar értelmiséget, suszte rokból lettek gyárigazgatók, körömleté pelte az év embereként. Össze kell fog nunk összegzett Vezér Mihály -, mert több a közös, mint ami elválaszt, és ha így teszünk, mosolyra mosoly, kéznyúj tásra kéznyújtás lesz a válasz. Többeket könnyekig meghatott Fazekas Major Gizella, az első városi nyugdíjas Ki mit tud díjazottja, aki Reményik Sándor Eredj, ha tudsz című, sajnos, ma is aktuális költeményét adta elő. A Pro Urbe Százhalombatta Díjat Szokolai Lászlóné, a város első körzeti ápolónője vette át Vezér Mihály polgár mestertől. Ancika, ahogyan városszerte emlegetik, a hatvanas évek elején került Százhalombattára. Kezdetben az ERBE telepen dolgozott műszakos ápolónő ként, majd a falu körzeti ápolónője lett. Harminchárom évi szolgálata alatt 23 orvos munkatársa volt. Mivel akkoriban még nem volt ügyelet, sokszor hétvégén, éjszaka is ment a betegekhez, gyakorlati lag a szociális gondozás feladatait is el látta. Áldozatos munkájával a miniszteri dicséretet, a Városért, majd Egészsé günkért Díjat és a Faluvédő Egylet Faluért Díját is kiérdemelte. Bár tizen hét éve nyugdíjas, ma is része a város éle Gáttal garantálnák a vízszintet Világháborús évek a múzeumban Az első magyar iskola Battán Végtisztesség méltányosan Beiktatták az új képviselő-testületet Letette az esküt a tizenegy fős képviselő-testület, valamint Vezér Mihály polgármester október 21-én Százhalombattán, a Szekeres József Konferencia- és Rendezvényközpontban. A testület Sinka Lászlót és Szabó Zoltánt választotta meg alpolgármesternek, a szakbizottságok elnevezései és vezetői nem változtak. Az ünnepélyes beiktatáson részt vett Bóna Zoltán országgyűlési képviselő, va lamint a helyi intézmények, szervezetek, cégek, hatóságok számos képviselője. Dr. Csútor Tünde, a Helyi Választási Bizottság elnöke üdvözölte a megjelenteket. Beszámolt a választás számszerű eredmé nyeiről, kiemelte, hogy az ezúttal is törvé nyes rendben, panasz, kifogás nélkül zaj lott le. Megköszönte annak a közel kétszáz főnek a részvételét, akik munkájukkal hozzájárultak ehhez, majd kivette a képvi selői esküt és átadta a képviselői megbízó leveleket. Külön is esküt tett Vezér Mihály polgármester, amit a helyi egyházi vezetők Illéssy Mátyás plébános, Sárosi Gábor református lelkész, Dalibor Milenkovic, a Görögkeleti Szerb Egyházközség lelkésze, Kovács István görög katolikus parókus, Labossa Péter evangélikus lelkész, vala mint Katona Tamás, a Hit Gyülekezet lel késze - egyenként elmondott áldása és jó kívánsága követett. Foly tatás a 2. ol da lon Hatodszor is polgármester Vezér Mihály Az Értünk Százhalombattai Közéleti Egyesület egyértelmű sikerét hozta az önkormányzati választás Százhalombattán. A civil szervezet polgármesterjelöltje, Vezér Mihály meggyőző fölénnyel utasította maga mögé kihívóit, a választók 69,7 százaléka szavazott rá. Szabó Zoltán, a Fidesz-KDNP polgármester-jelöltje a szavazatok 21,12 százalékát kapta, míg Jánosi Györgyöt (MSZP) a választók 9,18 százaléka támogatta. A voksolás során nem történt semmi rendkívüli. Vezér Mihály, aki hatodik ciklusát kez di a város első embereként, nagy örömét fejezte ki, hogy a szavazók közel 70 szá zaléka voksolt személyére igennel. Úgy véli, a százhalombattaiak a folytatásra szavaztak, mert úgy látják, jó irányba ha lad, évről évre szépül és fejlődik a város. Hozzátette, az ÉSZKE győzelme nem kell, hogy elbizakodottságra adjon okot, hiszen a 11 fős testületben egyik jelölő szervezet sem jutott többségi mandá tumhoz. Ez azt jelenti, hogy továbbra is kompromisszumok mentén kell folytatni a képviselő-testületi munkát, értelmes, építő jellegű párbeszéddel, ügyek men tén politizálva. Foly tatás a 2. ol da lon szbatta_160x40_tr DOM_aug.indd 1 tének, életpályáját, elhivatottságát és lo kálpatriotizmusát ismerte el a kitünte téssel a képviselő-testület. A díj átvétele után azt mondta: a mai napig tiszta szív ből amellett áll, aki segítségre szorul, mert jobb adni, mint kapni. Az érzelmileg mindvégig igen magas hőfokú városi megemlékezés a Turay Ida Színház rendhagyó ünnepi műsorával, majd a díjazott tiszteletére rendezett fo gadással zárult. Elkészült a körforgalom október 30. Vodafone Power to you pőkből és fogkiverőkből állami, társadalmi vezetők. A polgári társadal mi átalakulás visszásságaiban máig érez hető, hogy földbe taposták a társada lom virágát és kitörölték az emlékeze tét. A polgármester kiemelte: 56 tanul ságai közé tartozik, hogy elsősorban magunkra számíthatunk, hiszen ugyan az az Amerika, amely abban az évben a pesti forradalmárt, a következő eszten dőben már Nyikita Hruscsovot ünne Szép környezetben könnyebb a gyógyulás Százhalombatta, Szent István tér 8. 8/28/14 10:17 AM

2 2. oldal SZÁZHALOMBATTAI HÍRTÜKÖR XXVII. ÉVFOLYAM 20. SZÁM Hatodszor is polgármester Vezér Mihály Beiktatták az új képviselő-testületet Folytatás az 1. oldalról Az újonnan megválasztott képviselőtestületet ezután Szekeres József egykori tanácselnök üdvözölte. Aláhúzta: valamennyi egyéni körzetből bekerült jelölt meggyőző fölénnyel jutott mandátumhoz, amely megalapozza, hogy magabiztosan végezzék képviselői munkájukat, és folytatódjon az eddigi fejlődés. Vezér Mihály szintén köszönetét fejezte ki mindenkinek, aki részt vett a választás Tisztelt Százhalom battaiak! A legfontosabb, hogy minden egyes választópolgárnak, aki ránk szavazott, köszönetet mondjak. Komoly vereséget szenvedtünk. Ilyenkor hajlamosak vagyunk másban keresni az okokat. Mi nem ezt tesszük. Tegnap megtartottuk vezetőségi ülésünket, ahol értékeltük a kialakult helyzetet és meghoztuk a szükséges döntéseket. Reményünket fejeztük ki, hogy az újonnan felálló képviselő-testület tagjai ismerik programunk azon lényegi elemeit, amelyeket az elkövetkező években eredményesen felhasználhatnak munkájukban. Ilyen a költségvetés egyensúlyának fenntartása, a panelházak ingyenes felszerelése napelemekkel, az önálló ifjúsági ház megvalósítása, a városi klubok támogatásának kétszeresére emelése, a korrupció elleni harc rendszerszerűvé tétele. Alapvető feladatunknak tekintjük, hogy ezek megvalósítását folyamatosan figyelemmel kísérjük. Dr. Benedek Lá s z l ó, MSZP Százhalombatta ügyvezető elnök Folytatás az 1. oldalról Szabó Zoltán úgy nyilatkozott: a maga részéről fontosnak érzi, hogy tisztességgel végigdolgozta a kampányt, minden tőle telhetőt megtett a sikerért. A szavazatkülönbség közte és a megválasztott polgármester között igen nagy, és pártjának sem sikerült megőriznie az eddigi pozícióját. Elemezni fogják az elért eredményt, levonják a tanulságokat és folytatják az építkezést. Az a három képviselő pedig, aki bejutott a képviselő-testületbe a Fidesz- KDNP jelöltjei közül, folytatja az együttműködést a testület többi tagjával, mert ezt kívánja a város érdeke, fejlődése. Jánosi György, a szocialisták polgármesterjelöltje gratulált Vezér Mihálynak. Több szavazatban reménykedett, de úgy véli, a választás eredményét befolyásolta mindaz, ami az utóbbi időben az MSZPben történt országosan, főként Budapest környékén. Mindamellett megköszönte a jelöltek munkáját. Amit tudtunk, megtettük, ennyire tellett mondta. Hoz zátette: a pártnak újra kell kezdenie az építkezést, közelebb kell kerülnie az emberekhez, folyamatos kapcsolatban kell maradnia velük és ismernie kell a véleményüket, hogy együttműködés alakulhasson ki az MSZP és a helyi társadalom között. Az 1-es választókerületben Nagy Balázs János (Fidesz-KDNP), a 2-esben Szabó Zoltán (Fidesz-KDNP), a 3-asban Szalai Attila (független), a 4-esben Kovács Lajos (ÉSZKE), az 5-ösben Török Sándor (ÉSZKE), a 6-osban Szél Pál (ÉSZKE), a 7-esben Vezér Mihály (ÉSZKE), a 8-asban Sinka László (ÉSZKE) szerzett egyéni képviselői mandátumot. Rajtuk kívül három képviselő jutott be a töredékszavazatok arányában, Klimsa Arthúr a Jobbik, Pap Miklós a Fidesz-KDNP és Szabó Attila a DK kompenzációs listájáról. Vezér Mihály, Török Sándor és Szél Pál a hatodik ciklusát kezdi meg a százhalombattai képviselő-testületben. Kovács Lajos, Szabó Attila és Szalai Attila 5., Pap Miklós 4., Nagy Balázs és Szabó Zoltán 3., Sinka László 2. alkalommal jutott be a testületbe. Míg országosan 44,29 százalék volt a részvételi arány, Százhalombattán a választásra jogosultak 44,43 százaléka járult az urnákhoz, amely elmarad az előző két Barátsággal és tisztelettel köszönöm meg mindnyájuknak, akik a helyi önkormányzati választáson megtiszteltek bizalmukkal. Hálás vagyok, hogy éltek azzal a joggal, hogy megválaszthassák képviselőjüket Százhalombatta Város Önkormányzatába. Nem az ígérgetések embere vagyok, hanem a tetteké. A rám leadott szavazatok, nem tagadom, nagyon jól esnek, mert tudom, úgy, ahogy kértem, lelkiismeretük, megfontoltságuk szerint választottak. A köszönet mellett kívánok mindannyiuknak és családjaiknak testi-lelki egészséget! Az 5. alkalommal megszerzett képviselői mandátumom is arról fog szólni, ahogy közösen megfogalmaztuk: szeretettel, türelemmel, együtt önökért, családjaikért! Akik ismernek, tudják, hogy munkámmal a választókerület mellett az egész város lakosságát fogom szolgálni. önkormányzati választáshoz képest ben 50,71, 2006-ban pedig 57,42 százalék volt a szavazási hajlandóság. A legtöbben a megelőző EP és országgyűlési választáshoz hasonlóan ismét Dunafüreden és Óvárosban éltek a választójogukkal, azon belül is a dunafüredi 11. szavazókörbe (VCSGK) mentek el a legtöbben, a jogosultak 54,84 százaléka szavazott. A legnagyobb arányú támogatást Szalai Attila független képviselő érte el a választókerületében, ahol a választók 70,14 százaléka voksolt rá. Rajta kívül kiugróan magas támogatást élveznek az ÉSZKE egyéni jelöltjei is: Szél Pál 52,31 százalék, Kovács Lajos 52,09 százalék, Vezér Mihály 51,55 százalék támogatást kapott a választókerületében. A Pest Megyei Közgyűlésbe is bejutott egy százhalombattai képviselő. Szabó Attila a Demokratikus Koalíció területi listavezetőjeként szerzett mandátumot. A Hírtükör kérdésére elmondta: gratulál a győzteseknek és köszöni a választók támogatását. Örömtelinek tartja, hogy a DK fiatal pártként - október 22-én lesz három éves -, saját jogon nyert mandátumot. A helyi vezetőséggel együtt úgy látja, hogy a következő időszakban tapasztalt képviselőre van szükség, ezért a helyi képviselőtestületben és a megyei közgyűlésben is szeretné ellátni a képviselői feladatokat. Annál is inkább, mivel a DK egyéni képviselőjelöltjei között ő kapta a legtöbb szavazatot a városban. Hozzátette, a megyei közgyűlésben a párt frakcióvezetőjeként fog dolgozni. Eredményesek voltak a nemzetiségi választások is. A görög települési nemzetiségi önkormányzat tagjai: Fekete Miklós, Konsztandinidisz Hrisztosz, Németh Barbara Erzsébet. A román önkormányzat képviselői: Kiss Mária, dr. Sajtósné Király Mariana, Zimmermann Krisztina Szimona. A szerbeket Igmándi Zorán, Radován György és Radován Milán képviseli a következő öt évben. lebonyolításában, és kiemelten, virágcsokorral köszöntötte dr. Csútor Tündét, valamint Molnár Mihályné aljegyzőt, a Helyi Választási Iroda vezető-helyettesét, aki mint mondta elévülhetetlen érdemeket szerzett a választások szakszerű, pontos, sikeres előkészítésében és lebonyolításában. A résztvevőket ezután St. Martin szórakoztatta rövid műsorral, majd a napirendek megszavazása következett. Nem módosították a meglévő Szervezeti és Működési Szabályzatot, majd a jogszabályok előírása szerint, titkos szavazással döntöttek az alpolgármesterek személyéről. Az alpolgármesterek esküje után megválasztották a szakbizottságok elnökeit is. A Gazdálkodási, Pénzügyi és Integrációs Bizottság vezetője Nagy Balázs, a Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bi zottságé Kovács Lajos, az Egészségügyi Ok tatási és Szociális Bizottságé Török Sándor, az Ifjúsági, Sport, Kulturális és Közrendi Bizottságé pedig Szél Pál maradt. A szakbizottságok tagjairól, valamint a tanácsnoki tisztségekről a következő, november első hetére tervezett ülésen határoz a képviselő-testület. Az ünnepélyes alakuló ülést pezsgős koccintás és fogadás zárta. Köszönet a 4-es számú választókerület polgárainak Keressenek továbbra is gondjaikkal, örömeikkel! Szeretettel: Kovács Lajos Találkozás Százhalombatta múltjával Szemelvények a Városi Archívum gyűjteményéből. Egy délután a Városi Archívum Baráti Körével. Előadó: Kovács Edina történész. Helyszín: Hamvas Béla Városi Könyvtár, időpont: november 11., kedd, 17 óra. A belépés díjtalan. Tisztelt Választópolgárok, Tisztelt Százhalombattaiak! Bár közel negyedszázada veszek részt szeretett városunk önkormányzati irányításában, és az Önök bizalmából öt választási cikluson keresztül voltam Százhalombatta polgármestere, nem tudok elfogódottság nélkül gondolni október 12-re. Szeretnék Önöknek köszönetet mondani, amiért részt vettek a szavazáson és ismét biztosítottak támogatásukról, méghozzá minden eddiginél jelentősebb arányban. Mivel a folytatásra voksoltak, folytatni fogom az eddigi munkát és mindent megteszek azért, hogy Százhalombatta fejlődése töretlen maradjon. A következő öt évben a rám szavazóknak be fogom bizonyítani, hogy jó döntést hoztak október 12-én, de az a célom, hogy minden városlakó úgy érezze: a város irányítása jó kezekben van, és Százhalombatta jó irányba halad. A választás mindig komoly és felelősségteljes feladatok elé állítja az önkormányzatot, sok munkát és sok terhet ró városházi kollégáimra, a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire és vezetőire, de azokra is, akik társadalmi, politikai megbízatásból kapcsolódnak be a szavazás lebonyolításába, tisztaságának, tisztességének ellenőrzésébe. Az idei évben három választást is lebonyolítottunk. Nemcsak sikeresen és eredményesen, de a legnagyobb rendben, a jogszabályok maximális betartása mellett, annak ellenére is, hogy időközben ezek a jogszabályok jelentős változáson mentek keresztül. A törvények tisztelete, a demokrácia melletti elkötelezettség és a választói akarat alázatos szolgálata jellemezte mind az országgyűlési, mind az Európa Parlamenti, mind pedig az önkormányzati választásokat. Tisztelet és köszönet érte mindazoknak, akik részt vettek az előkészítés és lebonyolítás munkájában! Tisztelet és köszönet illeti azokat a választópolgárokat is, akik éltek törvény adta jogukkal és részt vettek a szavazásokon! Vallom, hogy a demokrácia nem a legtökéletesebb társadalmi és politikai berendezkedés, de egyelőre nem találtak fel jobbat. Vallom, hogy a demokráciában való részvétel, a jó értelemben vett politizálás, vagyis a polisz jelen esetben a város ügyeivel való foglalkozás nemcsak jogunk, hanem kötelességünk is. Hiszek abban, hogy bármenynyire is rátermett, tapasztalt egy vezető, a kollektív bölcsességre, az együttműködésre Választottunk! (A szerkesztőség a jelöltek kérésére teszi közzé véleményüket.) és a különböző vélemények megismerésére, tiszteletben tartására kell támaszkodnia. Köszönöm, hogy nem maradtak otthon, köszönöm, hogy véleményt nyilvánítottak, és arra kérek mindenkit, továbbra se maradjon otthon, törődjön közös dolgainkkal, hogy életünk jobb, a jövőnk pedig ígéretesebb legyen! Nagy öröm, hogy a választók túlnyomó többsége nemcsak számomra, hanem az általam képviselt civil szervezet, az ÉSZKE számára is bizalmat szavazott. Ez a csapat az elmúlt évek során már bebizonyította, hogy alkalmas a város irányítására, hiszen egy olyan időszakban is képesek voltunk megőrizni, sőt, sok esetben javítani a közszolgáltatások színvonalát, folytatni az építkezést és gyarapítani a város vagyonát, amikor az egész minket körülvevő világot gazdasági recesszió sújtotta, számos tekintetben kedvezőtlen jogszabályi környezetben kellett működtetni az önkormányzatot, sok esetben negatív hatású központi intézkedéseket kellett kompenzálnunk. Köszönöm, hogy bizalmat szavaztak az ÉSZKÉ-nek! Nem fogják megbánni, hiszen képviselőink egytől egyig olyan tapasztalt, az önkormányzati munkához nélkülözhetetlen ismeretekkel és tudással rendelkező személyek, akik itt élnek a városban Önökkel együtt. Elérhetőek, és eddig sem próbálták kitalálni, mit is szeretnének a választóik, hanem a folyamatos és közvetlen kapcsolattartásra építették a képviselői munkájukat. Az ő nevükben is ígérem: ez a jövőben sem változik, továbbra is számítunk Önökre, véleményükre, javaslatukra, esetleges kritikájukra, mert csak Önökkel együtt lehetünk továbbra is eredményesek. Bár a képviselő-testületben sikerült növelnünk képviselőink arányát, abszolút többséget nem szereztünk, így a jövőben sem erőből, akaratból, hanem jó szándékkal, észérvekkel, együttműködéssel szeretnénk részt venni az önkormányzati munkában a Százhalombattán élők érdekeit, esélyeit szem előtt tartva, hűen ahhoz a városépítő programhoz, amelyet a választásra készülve megalkottunk és nyilvánosságra hoztunk. Bár városvezetőként bíztam önmagamban, az eddig végzett munkámban és abban, hogy aki nyitott szemmel jár, az látja annak eredményeit is, mégis rendkívül jól esett, hogy minden eddiginél nagyobb arányban sikerült elnyernem a szavazók támogatását. Ez a majdnem 70 százalék olyan visszajelzés, amely rendkívül értékes számomra. Lelkesítő, biztató alap, amelyre építkezni lehet, inspiráció, amely segít az új ötletek, tervek megszületésében, erő, amely nélkülözhetetlen ahhoz, hogy töretlen energiával, bizalommal és hittel végezzem tovább polgármesteri feladataimat, azt a tisztséget, missziót, de elsősorban szolgálatot, amelyet Önök bíztak rám. Kedves Választók, Kedves Százhalom battaiak! Hálás szívvel köszönöm megtisztelő bizalmukat! Számítok Önökre a következő öt évben, és Önök is számíthatnak rám! Tisztelettel: Vezér Mihály polgármester Sok választáson vettem már részt, és a tapasztalataim alapján megállapítható, hogy két egyforma választás nincs. Persze vannak egyforma vagy hasonló elemei a választási küzdelmeknek, de a legutóbbi választás mégis más volt. Más volt abban a tekintetben, hogy most már tömegesen jelentek meg a képviselőjelöltek családtagjait erősen kritizáló hangok. Hol névvel, név nélkül, hol pedig írásban voltak jelen a küzdelemben. Ennek meg is volt a jutalma, hiszen azok, akik ezeket elkövették, még listáról sem kerültek be a képviselő-testületbe. A választók díjazták ezt az erkölcstelen, másokon átgázoló stílust. No, persze, nemcsak ezért maradtak távol az átlagosnál többen a választásoktól. Idén háromszor kellett szavazni! Elegük lett az embereknek a választási hercehurcából, az állandó egymás szidalmazásából, a felesleges és be nem tartható ígéretözönből. Amikor egymást folyamatosan lelki és pszichikai terrorban tartották a képviselőjelöltek, amikor mindennek nagyobb jelentőséget tulajdonítunk, mint ami valójában jár, amikor üldözési mániában szenvedünk, mégis történnek olyan dolgok, amelyek erőt adnak. A választási kampány sűrűjében (bár én nem csináltam nagy kampányt), amikor a fent említett dolgok körülvettek minden képviselőjelöltet, egyszer csak kapok egy telefonhívást. Attila barátom volt. Megkérdez te, tud-e valamiben segíteni. Kérdezte, hogy kell-e esetleg plakátolni, szórólapozni, beszélgetni a választópolgárokkal. Nagyon megilletődtem, hiszen ez az ember soha nem kért tőlem semmit, aztán mégis segíteni akar. Megköszöntem a felajánlást, de nem éltem vele, mert úgy voltam ezzel, hogy ha a választókerületemben élőknek nem volt elég bizonyíték az elmúlt 16 év munkája, akkor az Attila barátom segítsége felesleges. Mégis miért hatott meg Attila felajánlása? Attila tolószékben éli az életét, hiányzik az egyik lába. Szalai Attila, önkormányzati képviselő

3 SZÁZHALOMBATTAI HÍRTÜKÖR XXVII. ÉVFOLYAM 20. SZÁM 3. oldal Megalakultak a nemzetiségi önkormányzatok A települési nemzetiségi választások eredményeként görög, román és szerb nemzetiségi önkormányzat kapott öt évre szóló mandátumot Százhalombattán. A nemzetiségi képviselő-testületek ünnepélyes keretek között, a városházán tartották alakuló üléseiket október 21-én. Az üléseket dr. Csútor Tünde, a Helyi Választási Bizottság elnöke nyitotta meg. Az újonnan megválasztott képviselőket, akik kivétel nélkül már az előző önkormányzati ciklusban, illetve ciklusokban is részt vettek a nemzetiségi önkormányzati munkában, Vezér Mihály polgármester köszöntötte. Kiemelte, hogy az idei évben már a harmadik választás valósult meg a városban minden jogszabályi előírásnak megfelelően, a legnagyobb rendben, amelyért köszönetét fejezte ki a HVI, valamint a HVB vezetőinek és tagjainak, a Polgármesteri Hivatal vezetőinek és munkatársainak, valamint mindenkinek, aki részt vett a szavazások előkészítésében és lebonyolításában. Mint mondta, a nemzetiségek anyaországi kapcsolataik révén színesíthetik a város kulturális és sportéletét, ezért az önkormányzat nyitott arra, hogy javaslataik alapján bővüljön a testvérvárosok köre. Ígéretet tett arra is, hogy miként eddig, törvényesen, de azon felül is minden segítséget megad a városi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzatok munkájához. Az alakuló üléseken a nemzetiségi képviselők esküt tettek, társadalmi megbízatású elnököt, valamint elnök helyettest és állandó jegyzőkönyvvezetőt választottak maguk közül, és döntöttek arról is, hogy SZMSZ-ük felülvizsgálatának, aktualizálásának előkészítésével a megválasztott elnököt bízzák meg. Igmándi Zorán, a Szerb Nemzetiségi Önkormányzat elnöke megköszönte a város eddigi kiemelkedő támogatását, és reményét fejezte ki, hogy a továbbiakban is egymást segítve, támogatva fognak dolgozni a városi önkormányzattal Százhalombatta érdekében. Mint mondta, a 2011-es népszámlálás során 98-an vallották magukat szerb nemzetiségűnek Battán, és százfős létszám kellett volna ahhoz, hogy megmaradjon a korábbi, négyfős képviselő-testület. A következő öt évben hárman látják el a szerbek képviseletét. Legfontosabb feladataik változatlanok. Az egyházzal közösen ápolják hagyományaikat, működtetik az iskolabuszt, amely nemzetiségi nyelvű oktatásra viszi a gyerekeket a fővárosba, és szeretnének forrást teremteni ahhoz, hogy legalább elinduljon a szerb templom nagy értékű freskóinak a felújítása. Németh Barbara, a Görög Nemzetiségi Önkormányzat elnöke arról számolt be, hogy már nyolc éve felvették a kapcsolatot az anyaországi Naoussa településsel, amely Százhalombatta új testvérvárosa lehetne. Emellett szóba jöhetne az Athénhoz közeli sziget, Salamina is, ahonnan már két alkalommal érkezett tánccsoport a Summerfestre. A 2011-es népszámláláskor 48 százhalombattai vallotta görög nemzetiségűnek magát. Zimmermann Krisztina Szimona, a Román Nemzetiségi Önkormányzat elnöke azt mondta: változatlanok a céljaik. Szeretnék megőrizni anyanyelvüket, amiről azzal is bizonyságot tettek, hogy románul is elmondták képviselői esküjük szövegét. Folytatják az ingyenes román nyelvtanfolyamok szervezését, amelyekre ezúttal is mindenkit szeretettel várnak. Emellett szeretnék továbbra is közösen ünnepelni és az egész városnak bemutatni népi, nemzeti hagyományaikat. A es népszámláláskor 81-en vallották magukat román nemzetiségűnek Százhalombattán. Változás a korábbi évekhez képest, hogy a városban élő horvátok nem alakítottak nemzetiségi önkormányzatot. Szép környezetben könnyebb a gyógyulás Ámulva érkezik mindenki a Gesztenyés útra, ahol a napokban teljesen megújult a Százhalom Egészségügyi Központ előtti park. Az építkezés kezdete sokakban rossz érzéseket keltett, ugyanis a szakembereknek ki kellett vágniuk jó néhány elkorhadt és elöregedett fát, amihez a régi battaiak kötődtek. A látvány azonban őket is kárpótolja, és azok, akik korábban a felújítás ellen voltak, most elismerően szólnak a megújult közterületről. Vezér Mihály polgármester, Újtelep- Urbárim képviselője elmondta, hogy a városfejlesztés során fontosnak tartja, hogy a településrészeken is kialakítsanak egy-egy találkozási pontot, úgynevezett agorát, ahol az ott élők összejöhetnek, s kellemeset beszélgethetnek a szép környezetben. Elmondta, hogy neki is rossz volt látni, amikor a régi fák kivágásra kerültek, ugyanakkor hozzátette, hogy a tervezéskor kertészmérnök szakemberek megvizsgáltak minden egyes növényt és kizárólag azokat vették ki, amelyek már életképtelenek voltak. A helyükre 14 új fát ültettek: fűzfát, juhart, hársfát és egy ezüstfenyőt is, amit a településrészen Új eszközök a Csónakázó-tónál élők karácsonykor közösen díszíthetnek fel. A polgármester nagyon büszke az országban egyedülálló pitypang szökőkútra, mivel játékosságával és különlegességével máris a százhalombattaiak kedvencévé vált. A kivitelezést a ZÖFE Kft. végezte 65 millió forint értékben. Az új parkban 884 négyzetméternyi térkő burkolat, 96 négyzetméter gyöngykavics burkolat, 460 cserje, 2226 évelő és 483 díszfű került kihelyezésre. A park múzeum és rendelő felőli bejárata akadálymentessé vált, megszűnt a rendelő felőli lépcső, és elkészült egy keresztben feltáró ösvény is, amelyen kellemes sétákat lehet majd tenni. Az új park közepén kis teret hoztak létre sok paddal és hulladékgyűjtővel. Itt kapott végső helyet Bocskai Vince Petőfi-szobra is, ami azt jelenti, hogy itt lesz majd a március 15-i koszorúzás, és újra lehet fáklyásmenetet szervezni a főtérről. Dr. Berzéki Ferenc, a Százhalom Egészségügyi Központ főigazgatója az avatáson nagy örömének adott hangot. Köztudott, hogy a környezetnek egyedülálló szerepe van a gyógyításban és a gyógyulásban. Az elkészült új park pedig véleménye szerint pozitív hatással lesz a hozzájuk betérő páciensekre. HÍ REK-AK TU A LI TÁ SOK Mesebeli tárgyak pályázatot hirdetett a százhalombattai Hamvas Béla Városi Könyvtár. A jelentkezőknek a maguk által választott mesebeli tárgyat hétmérföldes csizmát, égig érő paszulyt, kurta farkú malacot, forrasztófűt vagy egyebet kell elképzelniük és tetszőleges technikával elkészíteni. A beadási határidő november 24. A pályamunkákat szakmai zsűri bírálja el. Eredményhirdetés és kiállítás-megnyitó: december 1-jén, a könyvtár jubileumi rendezvényén. Részletek: www. hirtukor.hu Gyakorló, vagyis robbanóanyagot nem tartalmazó tüzérségi páncélelhárító rakétát talált Százhalombattán, Dunafüreden egy helyi lakos október 13-án délután. Kihívta a rendőrséget, akik értesítették a tűzszerészeket. Ők pedig megvizsgálták és elszállították a helyszínről a katonai eszközt. Aki arra gyanakszik, hogy robbanótestet talált, semmi esetre se nyúljon hozzá, hanem tegyen mielőbb rendőrségi bejelentést! figyelmeztetett Várkonyi Melinda, a Magyar Honvédség kommunikációs tisztje. Több mint egymillió forint értékű támogatást nyert a Pest Megyei Speciális Mentő és Önkéntes Tűzoltó Egyesület azon a pályázaton, amit a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság írt ki az önkéntes tűzoltó egyesületek működésének, felszerelésének és oktatásának támogatására. Pest megyében összesen 16 millió forintot osztottak ki erre a célra. Andorkó Tibor Gyula, a százhalombattai önkéntes tűzoltók vezetője elmondta, hogy nyertes pályázatuknak köszönhetően digitális rádióeszközökkel bővült kommunikációs eszközrendszerük, különböző védőfelszereléseket kaptak, és összesen nyolcvan képzési helyet, valamint vizsgát vehetnek igénybe a katasztrófavédelmi oktatási központban. A tanfolyamok öt különféle témakörben zajlanak, és arra szolgálnak, hogy az önkéntes tűzoltók szakszerűen kezeljék a beavatkozások során használt gépeket. Az elnyert képzési lehetőség az önkéntes tűzoltók mintegy kétharmada számára biztosít szakmai továbblépést. Történelemvetélkedőt hirdetett a Matrica Múzeum 7 8. osztályos diákoknak a Földindulás 1914 című I. világháborús időszaki kiállításához kapcsolódóan. A résztvevők háromfős csapatban jelentkezhetnek, egy iskolából maximum három csapat indulhat. A vetélkedő időpontja november 21., 10 óra, a jelentkezési határidő: október 31. A kérdéseket, feladatokat a kiállításból, Irsay-Nagy Dénes katonai szakértő (a kiállítás szakmai tanácsadója) november 19-i előadásából és megadott szakirodalomból állítják össze a szervezők. Részletek: hu Karácsonyfa-felajánlásokat vár a százhalombattai Polgármesteri Hivatal. Idén is kérik, hogy azok a magánszemélyek, akik szívesen felajánlanák a tulajdonukban lévő, legalább három méter magas fenyőfát, jelentkezzenek az címen, vagy pedig a (23) ös telefonszámon. Az ajándékfenyők a várost fogják díszíteni. Kivágásukról és elszállításukról az önkormányzat gondoskodik. Jelentkezni november 26-ig lehet. Pályaválasztási Kiállítást szervez a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Ki rendeltsége november 10-én 10 órai kezdettel a Batthyány Általános Iskola és Sportiskola Sportcsarnokában (2030 Érd, Fácán köz). A rendezvény célja a térség pályaválasztás előtt álló fiataljainak minél szélesebb körű tájékoztatása a választható szakmákról, továbbképzésekről. Ismét karácsonyi vásárt rendez a Korshak Kft. Százhalombattán, a Szent István téren december 1-jétől 22-ig. A karácsonyi vásárra 15 bérelhető faház áll a kereskedők rendelkezésére december 1-jétől január 1-jéig bruttó forintos áron. A bérleti díj magában foglalja a 2 3 méteres faház használatát, az áramdíjat, illetve az éjszakai őrzés-védelem költségeit. A kötelező nyitvatartási idő 12 órától 18 óráig tart. Foglalni jelentkezési sorrend alapján lehet a teljes összeg befizetésével, november 26-ig a Korshak Kft. irodájában. Adott kereskedelmi ágban csak egy faház foglalható, és előnyt élveznek a helyi vállalkozások. További információ a címen, illetve a (70) es telefonszámon kérhető. Október végén bezár a Régészeti Park Százhalombattán. A téli időszakban nem látogatható Magyarország első őskori szabadtéri múzeuma. Október 30-án és 31-én már nem lehet látogatni a rekonstruált őskori házak belsejét. Megvizsgálják a burkolatot. Részlegesen kordonnal zárták körbe a Szekeres József Konferencia és Rendezvényközpont épületét Százha lombattán, a Szent István téren. A cél a balesetek megelőzése. A részletekről Imre János, a központot üzemeltető Korshak Kft. ügyvezetője tájékoztatott. Mint mondta, kollégáival észrevették, hogy meglazult egy burkolólap a főtéri homlokzaton, ezért úgy döntöttek, a helyszín biztosítása mellett eltávolítják, nehogy leessen és balesetet okozzon. Amikor leszedték a falról, véletlenül egy másik, mellette levő burkolólapot is kimozdítottak, amely leesett. Ezek után úgy döntöttek, az egész kőlapokkal burkolt falfelület átvizsgáltatják az épület állagának megőrzése és az esetleges balesetek megelőzése érdekében. Amíg ez a vizsgálat lezajlik, marad a lezárás. Hangsúlyozta: a jó gazda gondosságával szeretnének eljárni, de mindent megtesznek azért, hogy a szakértői vizsgálat minél kevesebb ideig tartson, és a főtéren mielőbb helyreálljon a közlekedés megszokott rendje. Új padokkal, asztalokkal és játékokkal bővült a Csónakázó-tó földnyelve Százhalom battán. A kistó közkedvelt helyszíne sportrendezvényeknek, családi napoknak, osztálybuliknak, így nem elhanyagolható a folyamatos fejlesztése. Szalai Attila önálló képviselői indítványt nyújtott be a testület felé tavasszal, amelyben kezdeményezte a tó körüli infrastruktúra fejlesztését. A képviselő három lépésben kívánná megvalósítani a teljes programot, amelyben később híd és a belső nyelv futófelületének kialakítása is szerepel. Az első ütem átadására október 9-én került sor. Vezér Mihály polgármester és további képviselők társaságában a kivitelezést végző százhalombattai Betafes Kft. átadta a műszaki dokumentációt. A Csónakázó-tó 10 új padot, 5 asztalt, 10 lócát, két szaletlit, 15 hulladékgyűjtőt, 2 új felnőtt testedző gépet, három tűzrakót, három tűzifatárolót és egy madárfészek-hintát kapott gumiburkolattal. Bővítették a kerékpártárolót és új növényeket 30 tuját, 10 égerfát, 180 évelőt telepítettek. A fejlesztés egységesítése érdekében a Szákom Kft. és a Zöfe Kft. lefestette és felújította a régi padokat és játszóeszközö ket is. Rendőrségi hírek Bűnügyi szempontból nyugodtan teltek a napok októberben Százhalombattán. A választások időszakában és a nemzeti ünnepen fokozott jelenléttel és ellenőrzésekkel biztosította a város rendjét a rendőrőrs tájékoztatott Grunda Tibor százados, a rendőrőrs vezetője. Alkalmi lopás történt a rendelőintézet bejárata előtt október 3-án délelőtt. Elvitték egy nő pénztárcáját, amit a kerékpárja oldaltáskájában hagyott. A tárcában személyes iratok voltak és kisebb összegű készpénz. Bolti szarkákat leplezett le a biztonsági őr a Tesco áruházban október 6-án délután. A két nő golyós dezodort és parfümöt rejtett a táskájába, amelyekről eltávolították az áruvédelmi eszközt. Közúti veszélyeztetés miatt indult eljárás egy százhalombattai férfi ellen, aki ismerősét, akivel vélhetően nézeteltérése volt, szándékosan elsodorta autójával a Damjanich úti kijelölt gyalogátkelőhelyen október 17-én délután. A sértett nem szorult orvosi ellátásra. Az esős, szeles idő és az évszakváltás miatti romló látási viszonyok óvatosságra intik a járművezetőket. A rendőrség mindenkit arra kér, az út- és látási viszonyoknak megfelelő sebességet válasszanak, vezessenek, közlekedjenek körültekintően, figyeljenek a többi közlekedőre. Július 1-jétől az egész ország így az Érdi Rendőrkapitányság - területére kiterjesztették azt az intézkedést, amely több hónapon keresztül öt megyében biztosította a közterületeken a 24 órás rendőri jelenlétet. A program pozitív hatásai szinte azonnal érezhetőek voltak tájékoztatott a rendőrség. A bűnügyi és közbiztonsági helyzet folyamatos elemzését követően a helyi kapitányságok munkatársai a nap 24 órájában minden településen megjelennek. A helyi szervek és a körzeti megbízottak munkáját szükség esetén a Készenléti Rendőrség bevetési állománya segíti. A szolgálat egy részét gyalogosan teljesítik a rendőrök, így közvetlenebb kapcsolatba kerülhetnek a települések lakosaival, jobban megismerhetik a helyiek problémáit, javítva ezzel a rendőrség és az állampolgárok közötti kapcsolatot. Az elmúlt évek intézkedési kultúraváltásának része, hogy a rendőrök párbeszédet folytatnak a lakossággal, együttműködnek a települések önkormányzataival, civil szervezeteivel, az oktatási intézmények vezetőivel, valamint az egyházak képviselőivel. A munkába bevonják a helyi polgárőröket is. A közterületi jelenlét jelentősen javítja az állampolgárok szubjektív közbiztonságérzetét és hatékony fellépést tesz lehetővé a helyben jelentkező problémákkal szemben.

XXI. évfolyam 1. szám 2013. január 15. Megjelenik: kéthetente. 4 milliárdot nyert Józsefváros. Folytatódik a Magdolna negyed fejlesztése

XXI. évfolyam 1. szám 2013. január 15. Megjelenik: kéthetente. 4 milliárdot nyert Józsefváros. Folytatódik a Magdolna negyed fejlesztése XXI. évfolyam 1. szám 2013. január 15. Megjelenik: kéthetente 4 milliárdot nyert Józsefváros Folytatódik a Magdolna negyed fejlesztése BERUHÁZÁS Újabb 4 milliárd forintot nyert Józsefváros kerületfejlesztésre

Részletesebben

A szabadság kezdete a félelem vége. A választók harmada szavazott. A Kárpátiáék lányával emlékeztek október 23-án

A szabadság kezdete a félelem vége. A választók harmada szavazott. A Kárpátiáék lányával emlékeztek október 23-án XXIV. évfolyam 11. szám Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu Három új ember a város vezetésében Rendben lezajlottak az október 12-i önkormányzati választások a városban. Az idei harmadik voksolásra

Részletesebben

XXIII. ÉVFOLYAM 2015. JANUÁR

XXIII. ÉVFOLYAM 2015. JANUÁR SZABOLCS HÍRADÓ PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAPJA XXIII. ÉVFOLYAM 2015. JANUÁR Ára: 120 Ft Karácsony elõtti döntések 2015-re Kádár Béla 40 évvel ezelõtt vetette papírra Pusztaszabolcs

Részletesebben

hogy Somfai István a Vörösmarty Mihály Gimnázium nemrégiben nyugdíjba vonult pedagógusa

hogy Somfai István a Vörösmarty Mihály Gimnázium nemrégiben nyugdíjba vonult pedagógusa Gimnazisták a színpadon XXIV. évfolyam, 41. szám 2014. október 30. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja 2 3 8 Új közgyûlés Megtartotta ünnepélyes alakuló ülését Érd Megyei Jogú Város

Részletesebben

Választási különzámainkat az önkormányzat

Választási különzámainkat az önkormányzat SZÁZ HA LOM BAT TAI írtükör VÁ RO SI KÖZ ÉLE TI LAP www.hirtukor.hu VÁLASZTÁSI KÜLÖNSZÁM IN GYE NES 2014. október 9. Ismét választunk Október 12-én Százhalombattán arról fogunk szavazni, kik képviseljenek

Részletesebben

Kőbányai. Karácsonyra Kőbánya Kártya. 08. koncert. hírek. Új támogatási formát vezet be az. Kovács. Összehangolt ellenőrzések.

Kőbányai. Karácsonyra Kőbánya Kártya. 08. koncert. hírek. Új támogatási formát vezet be az. Kovács. Összehangolt ellenőrzések. 01. Újévi 08. koncert A Tutta Forza zenekar ad koncertet a Kőrösi Csoma Sándor Kulturális Központban 19 órától. Vezényel Gál Tamás Liszt-díjas karmester, énekel Kovalik Erika és Kovács Barna. Új Kőbányai

Részletesebben

A Fideszt választották

A Fideszt választották Családi nap XXIV. évfolyam, 39. szám 2014. október 16. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja 2 7 9 Védõoltás Az önkormányzat költségén oltják a nyolcadikos lányokat, péntekig várják

Részletesebben

14. Vecsési Káposztafeszt 2014. szeptember 21. Epres Részletes program a 4-5. oldalon

14. Vecsési Káposztafeszt 2014. szeptember 21. Epres Részletes program a 4-5. oldalon Vecsési Tájékoztató 24. évfolyam 9. (287.) szám 2014 szeptember A helyi önkormányzat időszakos ingyenes kiadványa Fotó: Kolonics Csaba Fotó: Kolonics Csaba Dózsa György út a Damjanich utcánál Telepi út

Részletesebben

www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066

www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 XXV. év fo lyam 17. szám 2010. október 15. Ára: 150 fo rint www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 MEGALAKULT A VÁROS ÚJ ÖNKORMÁNYZATA KÖZ ÉLE TI LAP MEG JE LE NIK KÉT HE TEN TE SZERENCSEN ÉS KÖR NYÉ

Részletesebben

Kőbányai. következik. Folytatás. hírek 02. 11. Hangár. Az új évben is Új Kőbánya Program. Dr. Gyetvai. A X. kerület közérdekû magazinja

Kőbányai. következik. Folytatás. hírek 02. 11. Hangár. Az új évben is Új Kőbánya Program. Dr. Gyetvai. A X. kerület közérdekû magazinja 02. Jön a 11. Hangár Útjára indul a Kőrösi Csoma Sándor Kulturális Központ fiataloknak szóló kezdeményezése. Erre a programra olyan, Kőbányán működő garázszenekarok jelentkezését várják, akik szívesen

Részletesebben

HÍRADÓ. Közéleti és tájékoztató lap MINDENSZENTEK HAVÁBAN

HÍRADÓ. Közéleti és tájékoztató lap MINDENSZENTEK HAVÁBAN XXII. évfolyam, 11. szám Októberi 23-ai megemlékezések 12. oldal 2010. november Albertirsai HÍRADÓ Közéleti és tájékoztató lap Megjelenik minden hónap első hetében Bővebb információ, archívum a város honlapján:

Részletesebben

Dunakeszi. 2014 november Polgár. városi magazin. XV. évfolyam 11. szám

Dunakeszi. 2014 november Polgár. városi magazin. XV. évfolyam 11. szám Dunakeszi városi magazin 2014 november Polgár XV. évfolyam 11. szám 2 Dunakeszi Polgár 27 24 15 16-17 4 Újraválasztották Dióssi Csaba polgármestert 5 A 2014. október 12-i önkormányzati választások eredményei

Részletesebben

ÚJBUDA. Az Idő igaz, s eldönti, ami nem az. Antall Alapítvány. A kerületbe költözött az Antall József Alapítvány, amely legfőbb

ÚJBUDA. Az Idő igaz, s eldönti, ami nem az. Antall Alapítvány. A kerületbe költözött az Antall József Alapítvány, amely legfőbb XVIII. ÉVF. 1. SZÁM KELENFÖLD ÚJBUDA ŐRMEZŐ GAZDAGRÉT ALBERTFALVA KELENVÖLGY LÁGYMÁNYOS SASAD-SASHEGY GELLÉRTHEGY SZENTIMREVÁROS Az Idő igaz, s eldönti, ami nem az 2008. JANUÁR 9. WWW.UJBUDA.HU Boldog

Részletesebben

EUROPART 2011: A SZERENCSI TALÁLKOZÓ

EUROPART 2011: A SZERENCSI TALÁLKOZÓ XXVI. év fo lyam 10. szám 2011. június 10. Ára: 150 fo rint www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 EUROPART 2011: A SZERENCSI TALÁLKOZÓ KÖZ ÉLE TI LAP MEG JE LE NIK KÉT HE TEN TE SZERENCSEN ÉS KÖR NYÉ

Részletesebben

Görhönyfesztivál: szeptember 21. Városi ünnepség. Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja

Görhönyfesztivál: szeptember 21. Városi ünnepség. Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja Városi ünnepség 2013. 09. szám Kistarcsa díszpolgára: post mortem Simándy József. A kitüntetést a művész felesége vette át. Kistarcsa városért: Dr. Laczay

Részletesebben

Dunakeszi. wittner mária: '56 üzenete, a szabadság üzenete átadták a kincsem utcai bölcsődét emberközpontú város interjú erdész zoltánnal

Dunakeszi. wittner mária: '56 üzenete, a szabadság üzenete átadták a kincsem utcai bölcsődét emberközpontú város interjú erdész zoltánnal Dunakeszi városi magazin 2013 NOVEMBER Polgár XIV. évfolyam 11. szám wittner mária: '56 üzenete, a szabadság üzenete átadták a kincsem utcai bölcsődét emberközpontú város interjú erdész zoltánnal 1 4-5

Részletesebben

Gondolj majd rám, ha nem leszek, sokszor, sokszor Szabó Magda emléke elõtt tisztelegtünk,születésének

Gondolj majd rám, ha nem leszek, sokszor, sokszor Szabó Magda emléke elõtt tisztelegtünk,születésének Gondolj majd rám, ha nem leszek, sokszor, sokszor Szabó Magda emléke elõtt tisztelegtünk,születésének 95., halálának 5. évfordulója alkalmából a Szilasligeten a Hegy u. és Vécsey utca sarkánál kialakított

Részletesebben

Teret adunk a kultúrának!

Teret adunk a kultúrának! XIX. ÉVFOLYAM 19. SZÁM ANGYALFÖLD-ÚJLIPÓTVÁROS-VIZAFOGÓ 2013. OKTÓBER 3. www.media13.hu naponta frissülõ hírek a TV13 mûsorai Hírnök online media13.hu 1-es villamos Pályafelújítás Kaotikusan kezdõdött

Részletesebben

Albertirsa választott

Albertirsa választott XXVI. évfolyam, 11. szám 2014. november Október 23-ra emlékeztek 10-11. oldal Közéleti és tájékoztató lap Megjelenik minden hónapban Bővebb információ, archívum a város honlapján: http://www.albertirsa.hu

Részletesebben

Dunakeszi. biztonság és fejlődés. Márton-napi. Lucz Dóra világbajnokságot nyert Szingapúrban. 2011 NOVEMber Polgár. városi magazin

Dunakeszi. biztonság és fejlődés. Márton-napi. Lucz Dóra világbajnokságot nyert Szingapúrban. 2011 NOVEMber Polgár. városi magazin Dunakeszi városi magazin 2011 NOVEMber Polgár Xii. évfolyam 11. szám biztonság és fejlődés Márton-napi szokások Lucz Dóra világbajnokságot nyert Szingapúrban Ingyenes hallásszűréssel várjuk önt és családját!

Részletesebben

Városi majális - jó időben, jó helyen, sok jó ladányival!

Városi majális - jó időben, jó helyen, sok jó ladányival! A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXV. évfolyam 7. szám 2014. május 14. Ingyenes Városi majális - jó időben, jó helyen, sok jó ladányival! Már a reggeli órákban elkezdődtek a programok az idei Városi Majálison.

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

BÁBOLNAI. Jubileumi városavató ünnepség. 1956-ra emlékeztünk. Egészségnap az iskolában. Halottak napján (Megemlékezés a 3. oldalon.

BÁBOLNAI. Jubileumi városavató ünnepség. 1956-ra emlékeztünk. Egészségnap az iskolában. Halottak napján (Megemlékezés a 3. oldalon. XIX. ÉVFOLYAM 11. SZÁM BÁBOLNAI 2009. NOVEMBER AZ ÖNKORMÁNYZAT HAVONTA MEGJELENÕ LAPJA 1956-ra emlékeztünk (Tudósításunk a 12. oldalon.) Jubileumi városavató ünnepség Öt évvel ezelõtt, 2003. júliusában

Részletesebben

(Augusztus) Kisasszony hava ÚJKENYÉR hava (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN

(Augusztus) Kisasszony hava ÚJKENYÉR hava (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN XXVI. évfolyam 8. szám (Augusztus) Kisasszony hava ÚJKENYÉR hava (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava 2014. augusztus szeptember Ára: 150 Ft LAKITELEKI ÚJSÁG Szurkoljunk együtt Alexáért! ALAPÍTO

Részletesebben

XIX. évfolyam, 1. szám - 2014 november Ingyenes önkormányzati lap. Tisztelt tiszaigari lakosok!

XIX. évfolyam, 1. szám - 2014 november Ingyenes önkormányzati lap. Tisztelt tiszaigari lakosok! Igari Hírek www.tiszaigar.eu XIX. évfolyam, 1. szám - 2014 november Ingyenes önkormányzati lap Tisztelt tiszaigari lakosok! Október 12-én lezajlottak az önkormányzati választások, melynek eredményeként

Részletesebben

Dunakeszi. A Nemzeti Összetartozás Napja városunkban. 2014 JÚNIUS Polgár. városi magazin. XV. évfolyam 6. szám

Dunakeszi. A Nemzeti Összetartozás Napja városunkban. 2014 JÚNIUS Polgár. városi magazin. XV. évfolyam 6. szám Dunakeszi városi magazin 2014 JÚNIUS Polgár XV. évfolyam 6. szám A Nemzeti Összetartozás Napja városunkban 4 EP választás: Dunakeszin is fölényesen nyert a Fidesz 5 A béke teremtő ereje 6 Pedagógusnapra

Részletesebben

Tanévnyitó. Tisztelt Olvasók!

Tanévnyitó. Tisztelt Olvasók! Tanévnyitó Széchenyi teljesítménytúra az alsó tagozaton Immár hagyománnyá vált a szeptember elsõ felében megrendezésre kerülõ Széchenyi-emléktúra, melyen évrõl évre az iskola is képviselteti magát. Az

Részletesebben

Búcsúzó -részlet- Meghívó. Jobbágy Károly

Búcsúzó -részlet- Meghívó. Jobbágy Károly 2009. június Ára: 150 Ft XV. évfolyam 6. szám Jobbágy Károly Búcsúzó -részlet- Búcsúzunk attól, aki minket éveken át a jóra intett, tanított - s védett, hogyha kellett, így cseperedtünk szíve mellett.

Részletesebben

MEGÚJULT A SZERENCSI RENDELŐINTÉZET

MEGÚJULT A SZERENCSI RENDELŐINTÉZET XXVii. év fo lyam 3. szám 2012. február 10. Ára: 150 fo rint www.szerencsihirek.hu közéleti lap megjelenik kéthetente szerencsen és környékén MEGÚJULT A SZERENCSI RENDELŐINTÉZET Szócska Miklós és Koncz

Részletesebben

Visszafogott gazdálkodás. Barbárok a kultúra közterein. Pátyon nem lehet ezután lopni

Visszafogott gazdálkodás. Barbárok a kultúra közterein. Pátyon nem lehet ezután lopni PÁTYI XXI. ÉVFOLYAM 2012/3. SZÁM KURÍR PÁTY ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA Visszafogott gazdálkodás Barbárok a kultúra közterein Pátyon nem lehet ezután lopni LÉPJEN BELJEBB! LÉPJEN BELJEBB! A Páty Faluközösségért

Részletesebben