írtükör Beiktatták az új képviselő-testületet Megemlékezés a nemzeti ünnepen Hatodszor is polgármester Vezér Mihály

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "írtükör Beiktatták az új képviselő-testületet Megemlékezés a nemzeti ünnepen Hatodszor is polgármester Vezér Mihály"

Átírás

1 SZÁZ HA LOM BAT TAI írtükör VÁ R O S I KÖZ É LE T I L AP XXVII. év fo lyam 20. szám tukor.h u Meg je le nik két he ten te, 5000 pél dány ban IN GYE NES Megemlékezés a nemzeti ünnepen Több százan vettek részt a főtéri koszorúzási ünnepségen október 23-án Százhalombattán. A kopjafánál Viczián Ottó Jászai Mari-díjas színművész szavalt, majd Földesi Margit történész professzor emlékezett arra a nem egészen két hétre, amely a magyar történelem egyik legjelentősebb időszaka volt. A koszorúzás után a BKK Színház termében folytatódott a városi megem lékezés egy újabb kimagasló színészegyé niség, Piros Ildikó versmondásával. Vezér Mihály polgármester számokban idézte fel a történelmet. Mint mondta, több mint háromezren estek el az 1956os forradalom és szabadságharc során. Többségük civil volt, aki nem fogott fegyvert. Több mint hétszáz szovjet ka tona halt meg nyilván köztük is szá mos ártatlan, akinek nem volt választá sa. Meghaladta a 13 ezret a sebesültek száma. Újabb több mint háromezer honfitársunk esett áldozatul a megtor lásnak és a koncepciós pereknek, vala mint ennél is többen szenvedtek el bör tönbüntetést. Közöttük volt a százha lombattai Bánki József is, aki Göncz Árpáddal együtt hat évig várta halálos ítélete végrehajtását. A 250 ezret is meg haladta azoknak a száma, akik a hazájuk végleges elhagyása mellett döntöttek. A szabadságharc leverésével és megtorlásá val, az ellenzéki gondolkodásúak kül földre kényszerítésével gyakorlatilag le fejezték a magyar értelmiséget, suszte rokból lettek gyárigazgatók, körömleté pelte az év embereként. Össze kell fog nunk összegzett Vezér Mihály -, mert több a közös, mint ami elválaszt, és ha így teszünk, mosolyra mosoly, kéznyúj tásra kéznyújtás lesz a válasz. Többeket könnyekig meghatott Fazekas Major Gizella, az első városi nyugdíjas Ki mit tud díjazottja, aki Reményik Sándor Eredj, ha tudsz című, sajnos, ma is aktuális költeményét adta elő. A Pro Urbe Százhalombatta Díjat Szokolai Lászlóné, a város első körzeti ápolónője vette át Vezér Mihály polgár mestertől. Ancika, ahogyan városszerte emlegetik, a hatvanas évek elején került Százhalombattára. Kezdetben az ERBE telepen dolgozott műszakos ápolónő ként, majd a falu körzeti ápolónője lett. Harminchárom évi szolgálata alatt 23 orvos munkatársa volt. Mivel akkoriban még nem volt ügyelet, sokszor hétvégén, éjszaka is ment a betegekhez, gyakorlati lag a szociális gondozás feladatait is el látta. Áldozatos munkájával a miniszteri dicséretet, a Városért, majd Egészsé günkért Díjat és a Faluvédő Egylet Faluért Díját is kiérdemelte. Bár tizen hét éve nyugdíjas, ma is része a város éle Gáttal garantálnák a vízszintet Világháborús évek a múzeumban Az első magyar iskola Battán Végtisztesség méltányosan Beiktatták az új képviselő-testületet Letette az esküt a tizenegy fős képviselő-testület, valamint Vezér Mihály polgármester október 21-én Százhalombattán, a Szekeres József Konferencia- és Rendezvényközpontban. A testület Sinka Lászlót és Szabó Zoltánt választotta meg alpolgármesternek, a szakbizottságok elnevezései és vezetői nem változtak. Az ünnepélyes beiktatáson részt vett Bóna Zoltán országgyűlési képviselő, va lamint a helyi intézmények, szervezetek, cégek, hatóságok számos képviselője. Dr. Csútor Tünde, a Helyi Választási Bizottság elnöke üdvözölte a megjelenteket. Beszámolt a választás számszerű eredmé nyeiről, kiemelte, hogy az ezúttal is törvé nyes rendben, panasz, kifogás nélkül zaj lott le. Megköszönte annak a közel kétszáz főnek a részvételét, akik munkájukkal hozzájárultak ehhez, majd kivette a képvi selői esküt és átadta a képviselői megbízó leveleket. Külön is esküt tett Vezér Mihály polgármester, amit a helyi egyházi vezetők Illéssy Mátyás plébános, Sárosi Gábor református lelkész, Dalibor Milenkovic, a Görögkeleti Szerb Egyházközség lelkésze, Kovács István görög katolikus parókus, Labossa Péter evangélikus lelkész, vala mint Katona Tamás, a Hit Gyülekezet lel késze - egyenként elmondott áldása és jó kívánsága követett. Foly tatás a 2. ol da lon Hatodszor is polgármester Vezér Mihály Az Értünk Százhalombattai Közéleti Egyesület egyértelmű sikerét hozta az önkormányzati választás Százhalombattán. A civil szervezet polgármesterjelöltje, Vezér Mihály meggyőző fölénnyel utasította maga mögé kihívóit, a választók 69,7 százaléka szavazott rá. Szabó Zoltán, a Fidesz-KDNP polgármester-jelöltje a szavazatok 21,12 százalékát kapta, míg Jánosi Györgyöt (MSZP) a választók 9,18 százaléka támogatta. A voksolás során nem történt semmi rendkívüli. Vezér Mihály, aki hatodik ciklusát kez di a város első embereként, nagy örömét fejezte ki, hogy a szavazók közel 70 szá zaléka voksolt személyére igennel. Úgy véli, a százhalombattaiak a folytatásra szavaztak, mert úgy látják, jó irányba ha lad, évről évre szépül és fejlődik a város. Hozzátette, az ÉSZKE győzelme nem kell, hogy elbizakodottságra adjon okot, hiszen a 11 fős testületben egyik jelölő szervezet sem jutott többségi mandá tumhoz. Ez azt jelenti, hogy továbbra is kompromisszumok mentén kell folytatni a képviselő-testületi munkát, értelmes, építő jellegű párbeszéddel, ügyek men tén politizálva. Foly tatás a 2. ol da lon szbatta_160x40_tr DOM_aug.indd 1 tének, életpályáját, elhivatottságát és lo kálpatriotizmusát ismerte el a kitünte téssel a képviselő-testület. A díj átvétele után azt mondta: a mai napig tiszta szív ből amellett áll, aki segítségre szorul, mert jobb adni, mint kapni. Az érzelmileg mindvégig igen magas hőfokú városi megemlékezés a Turay Ida Színház rendhagyó ünnepi műsorával, majd a díjazott tiszteletére rendezett fo gadással zárult. Elkészült a körforgalom október 30. Vodafone Power to you pőkből és fogkiverőkből állami, társadalmi vezetők. A polgári társadal mi átalakulás visszásságaiban máig érez hető, hogy földbe taposták a társada lom virágát és kitörölték az emlékeze tét. A polgármester kiemelte: 56 tanul ságai közé tartozik, hogy elsősorban magunkra számíthatunk, hiszen ugyan az az Amerika, amely abban az évben a pesti forradalmárt, a következő eszten dőben már Nyikita Hruscsovot ünne Szép környezetben könnyebb a gyógyulás Százhalombatta, Szent István tér 8. 8/28/14 10:17 AM

2 2. oldal SZÁZHALOMBATTAI HÍRTÜKÖR XXVII. ÉVFOLYAM 20. SZÁM Hatodszor is polgármester Vezér Mihály Beiktatták az új képviselő-testületet Folytatás az 1. oldalról Az újonnan megválasztott képviselőtestületet ezután Szekeres József egykori tanácselnök üdvözölte. Aláhúzta: valamennyi egyéni körzetből bekerült jelölt meggyőző fölénnyel jutott mandátumhoz, amely megalapozza, hogy magabiztosan végezzék képviselői munkájukat, és folytatódjon az eddigi fejlődés. Vezér Mihály szintén köszönetét fejezte ki mindenkinek, aki részt vett a választás Tisztelt Százhalom battaiak! A legfontosabb, hogy minden egyes választópolgárnak, aki ránk szavazott, köszönetet mondjak. Komoly vereséget szenvedtünk. Ilyenkor hajlamosak vagyunk másban keresni az okokat. Mi nem ezt tesszük. Tegnap megtartottuk vezetőségi ülésünket, ahol értékeltük a kialakult helyzetet és meghoztuk a szükséges döntéseket. Reményünket fejeztük ki, hogy az újonnan felálló képviselő-testület tagjai ismerik programunk azon lényegi elemeit, amelyeket az elkövetkező években eredményesen felhasználhatnak munkájukban. Ilyen a költségvetés egyensúlyának fenntartása, a panelházak ingyenes felszerelése napelemekkel, az önálló ifjúsági ház megvalósítása, a városi klubok támogatásának kétszeresére emelése, a korrupció elleni harc rendszerszerűvé tétele. Alapvető feladatunknak tekintjük, hogy ezek megvalósítását folyamatosan figyelemmel kísérjük. Dr. Benedek Lá s z l ó, MSZP Százhalombatta ügyvezető elnök Folytatás az 1. oldalról Szabó Zoltán úgy nyilatkozott: a maga részéről fontosnak érzi, hogy tisztességgel végigdolgozta a kampányt, minden tőle telhetőt megtett a sikerért. A szavazatkülönbség közte és a megválasztott polgármester között igen nagy, és pártjának sem sikerült megőriznie az eddigi pozícióját. Elemezni fogják az elért eredményt, levonják a tanulságokat és folytatják az építkezést. Az a három képviselő pedig, aki bejutott a képviselő-testületbe a Fidesz- KDNP jelöltjei közül, folytatja az együttműködést a testület többi tagjával, mert ezt kívánja a város érdeke, fejlődése. Jánosi György, a szocialisták polgármesterjelöltje gratulált Vezér Mihálynak. Több szavazatban reménykedett, de úgy véli, a választás eredményét befolyásolta mindaz, ami az utóbbi időben az MSZPben történt országosan, főként Budapest környékén. Mindamellett megköszönte a jelöltek munkáját. Amit tudtunk, megtettük, ennyire tellett mondta. Hoz zátette: a pártnak újra kell kezdenie az építkezést, közelebb kell kerülnie az emberekhez, folyamatos kapcsolatban kell maradnia velük és ismernie kell a véleményüket, hogy együttműködés alakulhasson ki az MSZP és a helyi társadalom között. Az 1-es választókerületben Nagy Balázs János (Fidesz-KDNP), a 2-esben Szabó Zoltán (Fidesz-KDNP), a 3-asban Szalai Attila (független), a 4-esben Kovács Lajos (ÉSZKE), az 5-ösben Török Sándor (ÉSZKE), a 6-osban Szél Pál (ÉSZKE), a 7-esben Vezér Mihály (ÉSZKE), a 8-asban Sinka László (ÉSZKE) szerzett egyéni képviselői mandátumot. Rajtuk kívül három képviselő jutott be a töredékszavazatok arányában, Klimsa Arthúr a Jobbik, Pap Miklós a Fidesz-KDNP és Szabó Attila a DK kompenzációs listájáról. Vezér Mihály, Török Sándor és Szél Pál a hatodik ciklusát kezdi meg a százhalombattai képviselő-testületben. Kovács Lajos, Szabó Attila és Szalai Attila 5., Pap Miklós 4., Nagy Balázs és Szabó Zoltán 3., Sinka László 2. alkalommal jutott be a testületbe. Míg országosan 44,29 százalék volt a részvételi arány, Százhalombattán a választásra jogosultak 44,43 százaléka járult az urnákhoz, amely elmarad az előző két Barátsággal és tisztelettel köszönöm meg mindnyájuknak, akik a helyi önkormányzati választáson megtiszteltek bizalmukkal. Hálás vagyok, hogy éltek azzal a joggal, hogy megválaszthassák képviselőjüket Százhalombatta Város Önkormányzatába. Nem az ígérgetések embere vagyok, hanem a tetteké. A rám leadott szavazatok, nem tagadom, nagyon jól esnek, mert tudom, úgy, ahogy kértem, lelkiismeretük, megfontoltságuk szerint választottak. A köszönet mellett kívánok mindannyiuknak és családjaiknak testi-lelki egészséget! Az 5. alkalommal megszerzett képviselői mandátumom is arról fog szólni, ahogy közösen megfogalmaztuk: szeretettel, türelemmel, együtt önökért, családjaikért! Akik ismernek, tudják, hogy munkámmal a választókerület mellett az egész város lakosságát fogom szolgálni. önkormányzati választáshoz képest ben 50,71, 2006-ban pedig 57,42 százalék volt a szavazási hajlandóság. A legtöbben a megelőző EP és országgyűlési választáshoz hasonlóan ismét Dunafüreden és Óvárosban éltek a választójogukkal, azon belül is a dunafüredi 11. szavazókörbe (VCSGK) mentek el a legtöbben, a jogosultak 54,84 százaléka szavazott. A legnagyobb arányú támogatást Szalai Attila független képviselő érte el a választókerületében, ahol a választók 70,14 százaléka voksolt rá. Rajta kívül kiugróan magas támogatást élveznek az ÉSZKE egyéni jelöltjei is: Szél Pál 52,31 százalék, Kovács Lajos 52,09 százalék, Vezér Mihály 51,55 százalék támogatást kapott a választókerületében. A Pest Megyei Közgyűlésbe is bejutott egy százhalombattai képviselő. Szabó Attila a Demokratikus Koalíció területi listavezetőjeként szerzett mandátumot. A Hírtükör kérdésére elmondta: gratulál a győzteseknek és köszöni a választók támogatását. Örömtelinek tartja, hogy a DK fiatal pártként - október 22-én lesz három éves -, saját jogon nyert mandátumot. A helyi vezetőséggel együtt úgy látja, hogy a következő időszakban tapasztalt képviselőre van szükség, ezért a helyi képviselőtestületben és a megyei közgyűlésben is szeretné ellátni a képviselői feladatokat. Annál is inkább, mivel a DK egyéni képviselőjelöltjei között ő kapta a legtöbb szavazatot a városban. Hozzátette, a megyei közgyűlésben a párt frakcióvezetőjeként fog dolgozni. Eredményesek voltak a nemzetiségi választások is. A görög települési nemzetiségi önkormányzat tagjai: Fekete Miklós, Konsztandinidisz Hrisztosz, Németh Barbara Erzsébet. A román önkormányzat képviselői: Kiss Mária, dr. Sajtósné Király Mariana, Zimmermann Krisztina Szimona. A szerbeket Igmándi Zorán, Radován György és Radován Milán képviseli a következő öt évben. lebonyolításában, és kiemelten, virágcsokorral köszöntötte dr. Csútor Tündét, valamint Molnár Mihályné aljegyzőt, a Helyi Választási Iroda vezető-helyettesét, aki mint mondta elévülhetetlen érdemeket szerzett a választások szakszerű, pontos, sikeres előkészítésében és lebonyolításában. A résztvevőket ezután St. Martin szórakoztatta rövid műsorral, majd a napirendek megszavazása következett. Nem módosították a meglévő Szervezeti és Működési Szabályzatot, majd a jogszabályok előírása szerint, titkos szavazással döntöttek az alpolgármesterek személyéről. Az alpolgármesterek esküje után megválasztották a szakbizottságok elnökeit is. A Gazdálkodási, Pénzügyi és Integrációs Bizottság vezetője Nagy Balázs, a Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bi zottságé Kovács Lajos, az Egészségügyi Ok tatási és Szociális Bizottságé Török Sándor, az Ifjúsági, Sport, Kulturális és Közrendi Bizottságé pedig Szél Pál maradt. A szakbizottságok tagjairól, valamint a tanácsnoki tisztségekről a következő, november első hetére tervezett ülésen határoz a képviselő-testület. Az ünnepélyes alakuló ülést pezsgős koccintás és fogadás zárta. Köszönet a 4-es számú választókerület polgárainak Keressenek továbbra is gondjaikkal, örömeikkel! Szeretettel: Kovács Lajos Találkozás Százhalombatta múltjával Szemelvények a Városi Archívum gyűjteményéből. Egy délután a Városi Archívum Baráti Körével. Előadó: Kovács Edina történész. Helyszín: Hamvas Béla Városi Könyvtár, időpont: november 11., kedd, 17 óra. A belépés díjtalan. Tisztelt Választópolgárok, Tisztelt Százhalombattaiak! Bár közel negyedszázada veszek részt szeretett városunk önkormányzati irányításában, és az Önök bizalmából öt választási cikluson keresztül voltam Százhalombatta polgármestere, nem tudok elfogódottság nélkül gondolni október 12-re. Szeretnék Önöknek köszönetet mondani, amiért részt vettek a szavazáson és ismét biztosítottak támogatásukról, méghozzá minden eddiginél jelentősebb arányban. Mivel a folytatásra voksoltak, folytatni fogom az eddigi munkát és mindent megteszek azért, hogy Százhalombatta fejlődése töretlen maradjon. A következő öt évben a rám szavazóknak be fogom bizonyítani, hogy jó döntést hoztak október 12-én, de az a célom, hogy minden városlakó úgy érezze: a város irányítása jó kezekben van, és Százhalombatta jó irányba halad. A választás mindig komoly és felelősségteljes feladatok elé állítja az önkormányzatot, sok munkát és sok terhet ró városházi kollégáimra, a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire és vezetőire, de azokra is, akik társadalmi, politikai megbízatásból kapcsolódnak be a szavazás lebonyolításába, tisztaságának, tisztességének ellenőrzésébe. Az idei évben három választást is lebonyolítottunk. Nemcsak sikeresen és eredményesen, de a legnagyobb rendben, a jogszabályok maximális betartása mellett, annak ellenére is, hogy időközben ezek a jogszabályok jelentős változáson mentek keresztül. A törvények tisztelete, a demokrácia melletti elkötelezettség és a választói akarat alázatos szolgálata jellemezte mind az országgyűlési, mind az Európa Parlamenti, mind pedig az önkormányzati választásokat. Tisztelet és köszönet érte mindazoknak, akik részt vettek az előkészítés és lebonyolítás munkájában! Tisztelet és köszönet illeti azokat a választópolgárokat is, akik éltek törvény adta jogukkal és részt vettek a szavazásokon! Vallom, hogy a demokrácia nem a legtökéletesebb társadalmi és politikai berendezkedés, de egyelőre nem találtak fel jobbat. Vallom, hogy a demokráciában való részvétel, a jó értelemben vett politizálás, vagyis a polisz jelen esetben a város ügyeivel való foglalkozás nemcsak jogunk, hanem kötelességünk is. Hiszek abban, hogy bármenynyire is rátermett, tapasztalt egy vezető, a kollektív bölcsességre, az együttműködésre Választottunk! (A szerkesztőség a jelöltek kérésére teszi közzé véleményüket.) és a különböző vélemények megismerésére, tiszteletben tartására kell támaszkodnia. Köszönöm, hogy nem maradtak otthon, köszönöm, hogy véleményt nyilvánítottak, és arra kérek mindenkit, továbbra se maradjon otthon, törődjön közös dolgainkkal, hogy életünk jobb, a jövőnk pedig ígéretesebb legyen! Nagy öröm, hogy a választók túlnyomó többsége nemcsak számomra, hanem az általam képviselt civil szervezet, az ÉSZKE számára is bizalmat szavazott. Ez a csapat az elmúlt évek során már bebizonyította, hogy alkalmas a város irányítására, hiszen egy olyan időszakban is képesek voltunk megőrizni, sőt, sok esetben javítani a közszolgáltatások színvonalát, folytatni az építkezést és gyarapítani a város vagyonát, amikor az egész minket körülvevő világot gazdasági recesszió sújtotta, számos tekintetben kedvezőtlen jogszabályi környezetben kellett működtetni az önkormányzatot, sok esetben negatív hatású központi intézkedéseket kellett kompenzálnunk. Köszönöm, hogy bizalmat szavaztak az ÉSZKÉ-nek! Nem fogják megbánni, hiszen képviselőink egytől egyig olyan tapasztalt, az önkormányzati munkához nélkülözhetetlen ismeretekkel és tudással rendelkező személyek, akik itt élnek a városban Önökkel együtt. Elérhetőek, és eddig sem próbálták kitalálni, mit is szeretnének a választóik, hanem a folyamatos és közvetlen kapcsolattartásra építették a képviselői munkájukat. Az ő nevükben is ígérem: ez a jövőben sem változik, továbbra is számítunk Önökre, véleményükre, javaslatukra, esetleges kritikájukra, mert csak Önökkel együtt lehetünk továbbra is eredményesek. Bár a képviselő-testületben sikerült növelnünk képviselőink arányát, abszolút többséget nem szereztünk, így a jövőben sem erőből, akaratból, hanem jó szándékkal, észérvekkel, együttműködéssel szeretnénk részt venni az önkormányzati munkában a Százhalombattán élők érdekeit, esélyeit szem előtt tartva, hűen ahhoz a városépítő programhoz, amelyet a választásra készülve megalkottunk és nyilvánosságra hoztunk. Bár városvezetőként bíztam önmagamban, az eddig végzett munkámban és abban, hogy aki nyitott szemmel jár, az látja annak eredményeit is, mégis rendkívül jól esett, hogy minden eddiginél nagyobb arányban sikerült elnyernem a szavazók támogatását. Ez a majdnem 70 százalék olyan visszajelzés, amely rendkívül értékes számomra. Lelkesítő, biztató alap, amelyre építkezni lehet, inspiráció, amely segít az új ötletek, tervek megszületésében, erő, amely nélkülözhetetlen ahhoz, hogy töretlen energiával, bizalommal és hittel végezzem tovább polgármesteri feladataimat, azt a tisztséget, missziót, de elsősorban szolgálatot, amelyet Önök bíztak rám. Kedves Választók, Kedves Százhalom battaiak! Hálás szívvel köszönöm megtisztelő bizalmukat! Számítok Önökre a következő öt évben, és Önök is számíthatnak rám! Tisztelettel: Vezér Mihály polgármester Sok választáson vettem már részt, és a tapasztalataim alapján megállapítható, hogy két egyforma választás nincs. Persze vannak egyforma vagy hasonló elemei a választási küzdelmeknek, de a legutóbbi választás mégis más volt. Más volt abban a tekintetben, hogy most már tömegesen jelentek meg a képviselőjelöltek családtagjait erősen kritizáló hangok. Hol névvel, név nélkül, hol pedig írásban voltak jelen a küzdelemben. Ennek meg is volt a jutalma, hiszen azok, akik ezeket elkövették, még listáról sem kerültek be a képviselő-testületbe. A választók díjazták ezt az erkölcstelen, másokon átgázoló stílust. No, persze, nemcsak ezért maradtak távol az átlagosnál többen a választásoktól. Idén háromszor kellett szavazni! Elegük lett az embereknek a választási hercehurcából, az állandó egymás szidalmazásából, a felesleges és be nem tartható ígéretözönből. Amikor egymást folyamatosan lelki és pszichikai terrorban tartották a képviselőjelöltek, amikor mindennek nagyobb jelentőséget tulajdonítunk, mint ami valójában jár, amikor üldözési mániában szenvedünk, mégis történnek olyan dolgok, amelyek erőt adnak. A választási kampány sűrűjében (bár én nem csináltam nagy kampányt), amikor a fent említett dolgok körülvettek minden képviselőjelöltet, egyszer csak kapok egy telefonhívást. Attila barátom volt. Megkérdez te, tud-e valamiben segíteni. Kérdezte, hogy kell-e esetleg plakátolni, szórólapozni, beszélgetni a választópolgárokkal. Nagyon megilletődtem, hiszen ez az ember soha nem kért tőlem semmit, aztán mégis segíteni akar. Megköszöntem a felajánlást, de nem éltem vele, mert úgy voltam ezzel, hogy ha a választókerületemben élőknek nem volt elég bizonyíték az elmúlt 16 év munkája, akkor az Attila barátom segítsége felesleges. Mégis miért hatott meg Attila felajánlása? Attila tolószékben éli az életét, hiányzik az egyik lába. Szalai Attila, önkormányzati képviselő

3 SZÁZHALOMBATTAI HÍRTÜKÖR XXVII. ÉVFOLYAM 20. SZÁM 3. oldal Megalakultak a nemzetiségi önkormányzatok A települési nemzetiségi választások eredményeként görög, román és szerb nemzetiségi önkormányzat kapott öt évre szóló mandátumot Százhalombattán. A nemzetiségi képviselő-testületek ünnepélyes keretek között, a városházán tartották alakuló üléseiket október 21-én. Az üléseket dr. Csútor Tünde, a Helyi Választási Bizottság elnöke nyitotta meg. Az újonnan megválasztott képviselőket, akik kivétel nélkül már az előző önkormányzati ciklusban, illetve ciklusokban is részt vettek a nemzetiségi önkormányzati munkában, Vezér Mihály polgármester köszöntötte. Kiemelte, hogy az idei évben már a harmadik választás valósult meg a városban minden jogszabályi előírásnak megfelelően, a legnagyobb rendben, amelyért köszönetét fejezte ki a HVI, valamint a HVB vezetőinek és tagjainak, a Polgármesteri Hivatal vezetőinek és munkatársainak, valamint mindenkinek, aki részt vett a szavazások előkészítésében és lebonyolításában. Mint mondta, a nemzetiségek anyaországi kapcsolataik révén színesíthetik a város kulturális és sportéletét, ezért az önkormányzat nyitott arra, hogy javaslataik alapján bővüljön a testvérvárosok köre. Ígéretet tett arra is, hogy miként eddig, törvényesen, de azon felül is minden segítséget megad a városi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzatok munkájához. Az alakuló üléseken a nemzetiségi képviselők esküt tettek, társadalmi megbízatású elnököt, valamint elnök helyettest és állandó jegyzőkönyvvezetőt választottak maguk közül, és döntöttek arról is, hogy SZMSZ-ük felülvizsgálatának, aktualizálásának előkészítésével a megválasztott elnököt bízzák meg. Igmándi Zorán, a Szerb Nemzetiségi Önkormányzat elnöke megköszönte a város eddigi kiemelkedő támogatását, és reményét fejezte ki, hogy a továbbiakban is egymást segítve, támogatva fognak dolgozni a városi önkormányzattal Százhalombatta érdekében. Mint mondta, a 2011-es népszámlálás során 98-an vallották magukat szerb nemzetiségűnek Battán, és százfős létszám kellett volna ahhoz, hogy megmaradjon a korábbi, négyfős képviselő-testület. A következő öt évben hárman látják el a szerbek képviseletét. Legfontosabb feladataik változatlanok. Az egyházzal közösen ápolják hagyományaikat, működtetik az iskolabuszt, amely nemzetiségi nyelvű oktatásra viszi a gyerekeket a fővárosba, és szeretnének forrást teremteni ahhoz, hogy legalább elinduljon a szerb templom nagy értékű freskóinak a felújítása. Németh Barbara, a Görög Nemzetiségi Önkormányzat elnöke arról számolt be, hogy már nyolc éve felvették a kapcsolatot az anyaországi Naoussa településsel, amely Százhalombatta új testvérvárosa lehetne. Emellett szóba jöhetne az Athénhoz közeli sziget, Salamina is, ahonnan már két alkalommal érkezett tánccsoport a Summerfestre. A 2011-es népszámláláskor 48 százhalombattai vallotta görög nemzetiségűnek magát. Zimmermann Krisztina Szimona, a Román Nemzetiségi Önkormányzat elnöke azt mondta: változatlanok a céljaik. Szeretnék megőrizni anyanyelvüket, amiről azzal is bizonyságot tettek, hogy románul is elmondták képviselői esküjük szövegét. Folytatják az ingyenes román nyelvtanfolyamok szervezését, amelyekre ezúttal is mindenkit szeretettel várnak. Emellett szeretnék továbbra is közösen ünnepelni és az egész városnak bemutatni népi, nemzeti hagyományaikat. A es népszámláláskor 81-en vallották magukat román nemzetiségűnek Százhalombattán. Változás a korábbi évekhez képest, hogy a városban élő horvátok nem alakítottak nemzetiségi önkormányzatot. Szép környezetben könnyebb a gyógyulás Ámulva érkezik mindenki a Gesztenyés útra, ahol a napokban teljesen megújult a Százhalom Egészségügyi Központ előtti park. Az építkezés kezdete sokakban rossz érzéseket keltett, ugyanis a szakembereknek ki kellett vágniuk jó néhány elkorhadt és elöregedett fát, amihez a régi battaiak kötődtek. A látvány azonban őket is kárpótolja, és azok, akik korábban a felújítás ellen voltak, most elismerően szólnak a megújult közterületről. Vezér Mihály polgármester, Újtelep- Urbárim képviselője elmondta, hogy a városfejlesztés során fontosnak tartja, hogy a településrészeken is kialakítsanak egy-egy találkozási pontot, úgynevezett agorát, ahol az ott élők összejöhetnek, s kellemeset beszélgethetnek a szép környezetben. Elmondta, hogy neki is rossz volt látni, amikor a régi fák kivágásra kerültek, ugyanakkor hozzátette, hogy a tervezéskor kertészmérnök szakemberek megvizsgáltak minden egyes növényt és kizárólag azokat vették ki, amelyek már életképtelenek voltak. A helyükre 14 új fát ültettek: fűzfát, juhart, hársfát és egy ezüstfenyőt is, amit a településrészen Új eszközök a Csónakázó-tónál élők karácsonykor közösen díszíthetnek fel. A polgármester nagyon büszke az országban egyedülálló pitypang szökőkútra, mivel játékosságával és különlegességével máris a százhalombattaiak kedvencévé vált. A kivitelezést a ZÖFE Kft. végezte 65 millió forint értékben. Az új parkban 884 négyzetméternyi térkő burkolat, 96 négyzetméter gyöngykavics burkolat, 460 cserje, 2226 évelő és 483 díszfű került kihelyezésre. A park múzeum és rendelő felőli bejárata akadálymentessé vált, megszűnt a rendelő felőli lépcső, és elkészült egy keresztben feltáró ösvény is, amelyen kellemes sétákat lehet majd tenni. Az új park közepén kis teret hoztak létre sok paddal és hulladékgyűjtővel. Itt kapott végső helyet Bocskai Vince Petőfi-szobra is, ami azt jelenti, hogy itt lesz majd a március 15-i koszorúzás, és újra lehet fáklyásmenetet szervezni a főtérről. Dr. Berzéki Ferenc, a Százhalom Egészségügyi Központ főigazgatója az avatáson nagy örömének adott hangot. Köztudott, hogy a környezetnek egyedülálló szerepe van a gyógyításban és a gyógyulásban. Az elkészült új park pedig véleménye szerint pozitív hatással lesz a hozzájuk betérő páciensekre. HÍ REK-AK TU A LI TÁ SOK Mesebeli tárgyak pályázatot hirdetett a százhalombattai Hamvas Béla Városi Könyvtár. A jelentkezőknek a maguk által választott mesebeli tárgyat hétmérföldes csizmát, égig érő paszulyt, kurta farkú malacot, forrasztófűt vagy egyebet kell elképzelniük és tetszőleges technikával elkészíteni. A beadási határidő november 24. A pályamunkákat szakmai zsűri bírálja el. Eredményhirdetés és kiállítás-megnyitó: december 1-jén, a könyvtár jubileumi rendezvényén. Részletek: www. hirtukor.hu Gyakorló, vagyis robbanóanyagot nem tartalmazó tüzérségi páncélelhárító rakétát talált Százhalombattán, Dunafüreden egy helyi lakos október 13-án délután. Kihívta a rendőrséget, akik értesítették a tűzszerészeket. Ők pedig megvizsgálták és elszállították a helyszínről a katonai eszközt. Aki arra gyanakszik, hogy robbanótestet talált, semmi esetre se nyúljon hozzá, hanem tegyen mielőbb rendőrségi bejelentést! figyelmeztetett Várkonyi Melinda, a Magyar Honvédség kommunikációs tisztje. Több mint egymillió forint értékű támogatást nyert a Pest Megyei Speciális Mentő és Önkéntes Tűzoltó Egyesület azon a pályázaton, amit a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság írt ki az önkéntes tűzoltó egyesületek működésének, felszerelésének és oktatásának támogatására. Pest megyében összesen 16 millió forintot osztottak ki erre a célra. Andorkó Tibor Gyula, a százhalombattai önkéntes tűzoltók vezetője elmondta, hogy nyertes pályázatuknak köszönhetően digitális rádióeszközökkel bővült kommunikációs eszközrendszerük, különböző védőfelszereléseket kaptak, és összesen nyolcvan képzési helyet, valamint vizsgát vehetnek igénybe a katasztrófavédelmi oktatási központban. A tanfolyamok öt különféle témakörben zajlanak, és arra szolgálnak, hogy az önkéntes tűzoltók szakszerűen kezeljék a beavatkozások során használt gépeket. Az elnyert képzési lehetőség az önkéntes tűzoltók mintegy kétharmada számára biztosít szakmai továbblépést. Történelemvetélkedőt hirdetett a Matrica Múzeum 7 8. osztályos diákoknak a Földindulás 1914 című I. világháborús időszaki kiállításához kapcsolódóan. A résztvevők háromfős csapatban jelentkezhetnek, egy iskolából maximum három csapat indulhat. A vetélkedő időpontja november 21., 10 óra, a jelentkezési határidő: október 31. A kérdéseket, feladatokat a kiállításból, Irsay-Nagy Dénes katonai szakértő (a kiállítás szakmai tanácsadója) november 19-i előadásából és megadott szakirodalomból állítják össze a szervezők. Részletek: hu Karácsonyfa-felajánlásokat vár a százhalombattai Polgármesteri Hivatal. Idén is kérik, hogy azok a magánszemélyek, akik szívesen felajánlanák a tulajdonukban lévő, legalább három méter magas fenyőfát, jelentkezzenek az címen, vagy pedig a (23) ös telefonszámon. Az ajándékfenyők a várost fogják díszíteni. Kivágásukról és elszállításukról az önkormányzat gondoskodik. Jelentkezni november 26-ig lehet. Pályaválasztási Kiállítást szervez a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Ki rendeltsége november 10-én 10 órai kezdettel a Batthyány Általános Iskola és Sportiskola Sportcsarnokában (2030 Érd, Fácán köz). A rendezvény célja a térség pályaválasztás előtt álló fiataljainak minél szélesebb körű tájékoztatása a választható szakmákról, továbbképzésekről. Ismét karácsonyi vásárt rendez a Korshak Kft. Százhalombattán, a Szent István téren december 1-jétől 22-ig. A karácsonyi vásárra 15 bérelhető faház áll a kereskedők rendelkezésére december 1-jétől január 1-jéig bruttó forintos áron. A bérleti díj magában foglalja a 2 3 méteres faház használatát, az áramdíjat, illetve az éjszakai őrzés-védelem költségeit. A kötelező nyitvatartási idő 12 órától 18 óráig tart. Foglalni jelentkezési sorrend alapján lehet a teljes összeg befizetésével, november 26-ig a Korshak Kft. irodájában. Adott kereskedelmi ágban csak egy faház foglalható, és előnyt élveznek a helyi vállalkozások. További információ a címen, illetve a (70) es telefonszámon kérhető. Október végén bezár a Régészeti Park Százhalombattán. A téli időszakban nem látogatható Magyarország első őskori szabadtéri múzeuma. Október 30-án és 31-én már nem lehet látogatni a rekonstruált őskori házak belsejét. Megvizsgálják a burkolatot. Részlegesen kordonnal zárták körbe a Szekeres József Konferencia és Rendezvényközpont épületét Százha lombattán, a Szent István téren. A cél a balesetek megelőzése. A részletekről Imre János, a központot üzemeltető Korshak Kft. ügyvezetője tájékoztatott. Mint mondta, kollégáival észrevették, hogy meglazult egy burkolólap a főtéri homlokzaton, ezért úgy döntöttek, a helyszín biztosítása mellett eltávolítják, nehogy leessen és balesetet okozzon. Amikor leszedték a falról, véletlenül egy másik, mellette levő burkolólapot is kimozdítottak, amely leesett. Ezek után úgy döntöttek, az egész kőlapokkal burkolt falfelület átvizsgáltatják az épület állagának megőrzése és az esetleges balesetek megelőzése érdekében. Amíg ez a vizsgálat lezajlik, marad a lezárás. Hangsúlyozta: a jó gazda gondosságával szeretnének eljárni, de mindent megtesznek azért, hogy a szakértői vizsgálat minél kevesebb ideig tartson, és a főtéren mielőbb helyreálljon a közlekedés megszokott rendje. Új padokkal, asztalokkal és játékokkal bővült a Csónakázó-tó földnyelve Százhalom battán. A kistó közkedvelt helyszíne sportrendezvényeknek, családi napoknak, osztálybuliknak, így nem elhanyagolható a folyamatos fejlesztése. Szalai Attila önálló képviselői indítványt nyújtott be a testület felé tavasszal, amelyben kezdeményezte a tó körüli infrastruktúra fejlesztését. A képviselő három lépésben kívánná megvalósítani a teljes programot, amelyben később híd és a belső nyelv futófelületének kialakítása is szerepel. Az első ütem átadására október 9-én került sor. Vezér Mihály polgármester és további képviselők társaságában a kivitelezést végző százhalombattai Betafes Kft. átadta a műszaki dokumentációt. A Csónakázó-tó 10 új padot, 5 asztalt, 10 lócát, két szaletlit, 15 hulladékgyűjtőt, 2 új felnőtt testedző gépet, három tűzrakót, három tűzifatárolót és egy madárfészek-hintát kapott gumiburkolattal. Bővítették a kerékpártárolót és új növényeket 30 tuját, 10 égerfát, 180 évelőt telepítettek. A fejlesztés egységesítése érdekében a Szákom Kft. és a Zöfe Kft. lefestette és felújította a régi padokat és játszóeszközö ket is. Rendőrségi hírek Bűnügyi szempontból nyugodtan teltek a napok októberben Százhalombattán. A választások időszakában és a nemzeti ünnepen fokozott jelenléttel és ellenőrzésekkel biztosította a város rendjét a rendőrőrs tájékoztatott Grunda Tibor százados, a rendőrőrs vezetője. Alkalmi lopás történt a rendelőintézet bejárata előtt október 3-án délelőtt. Elvitték egy nő pénztárcáját, amit a kerékpárja oldaltáskájában hagyott. A tárcában személyes iratok voltak és kisebb összegű készpénz. Bolti szarkákat leplezett le a biztonsági őr a Tesco áruházban október 6-án délután. A két nő golyós dezodort és parfümöt rejtett a táskájába, amelyekről eltávolították az áruvédelmi eszközt. Közúti veszélyeztetés miatt indult eljárás egy százhalombattai férfi ellen, aki ismerősét, akivel vélhetően nézeteltérése volt, szándékosan elsodorta autójával a Damjanich úti kijelölt gyalogátkelőhelyen október 17-én délután. A sértett nem szorult orvosi ellátásra. Az esős, szeles idő és az évszakváltás miatti romló látási viszonyok óvatosságra intik a járművezetőket. A rendőrség mindenkit arra kér, az út- és látási viszonyoknak megfelelő sebességet válasszanak, vezessenek, közlekedjenek körültekintően, figyeljenek a többi közlekedőre. Július 1-jétől az egész ország így az Érdi Rendőrkapitányság - területére kiterjesztették azt az intézkedést, amely több hónapon keresztül öt megyében biztosította a közterületeken a 24 órás rendőri jelenlétet. A program pozitív hatásai szinte azonnal érezhetőek voltak tájékoztatott a rendőrség. A bűnügyi és közbiztonsági helyzet folyamatos elemzését követően a helyi kapitányságok munkatársai a nap 24 órájában minden településen megjelennek. A helyi szervek és a körzeti megbízottak munkáját szükség esetén a Készenléti Rendőrség bevetési állománya segíti. A szolgálat egy részét gyalogosan teljesítik a rendőrök, így közvetlenebb kapcsolatba kerülhetnek a települések lakosaival, jobban megismerhetik a helyiek problémáit, javítva ezzel a rendőrség és az állampolgárok közötti kapcsolatot. Az elmúlt évek intézkedési kultúraváltásának része, hogy a rendőrök párbeszédet folytatnak a lakossággal, együttműködnek a települések önkormányzataival, civil szervezeteivel, az oktatási intézmények vezetőivel, valamint az egyházak képviselőivel. A munkába bevonják a helyi polgárőröket is. A közterületi jelenlét jelentősen javítja az állampolgárok szubjektív közbiztonságérzetét és hatékony fellépést tesz lehetővé a helyben jelentkező problémákkal szemben.

4 4. oldal SZÁZHALOMBATTAI HÍRTÜKÖR XXVII. ÉVFOLYAM 20. SZÁM VÁ ROS NAP LÓ A szer kesz tő ség fenn tart ja a be ér ke ző kéz irat ok rö vi dí té sé nek, szer kesz té sé nek jo gát, és azok tartal má val nem fel tét le nül ért egyet. Kéz ira to kat nem őr zünk meg és nem kül dünk vis sza. Ősmaradványok, törpék Az idei tanévben a Százhalombattai Eötvös Loránd Általános Iskola Öko munkaközössége a környezeti nevelés szellemében több kirándulást szervezett. Először Ipolytarnócra, az ősmaradványok parkjába látogattak diákjaink. Azok a felső tagozatos diákok jöhettek, akik már az előző tanévben is kiemelkedő munkát végeztek a környezetvédelmi program megvalósításában. A tanösvényt végigjárva megtekinthették az ősidők kőzetmaradványait, láthatták az akkori idők állatainak láblenyomatát, a megkövesült óriásfákat. Az élményt fokozta a 3D-s technikával filmen megelevenült állatsereglet. Végezetül megcsodálták a Bükk ábrányban feltárt mamutfenyőket. Élmé nyekkel gazdagon, jókedvűen jöttek haza. Iskolánkban, immáron 3. éve került megrendezésre a Mihály-napi vásári forgatag, október 3-án, pénteken. Az idei évben először, a népmese napjával kötöttük össze ezt a jeles napot, így igazi vásári hangulatot teremthettünk a gyermekeknek, ahol a közel 300 alsó tagozatos mellett a 6. b osztály is képviseltette magát. A mulatságot megelőző héten, elkészítette minden osztály a saját cégérét és portékáját. A Mihály-napi forgatagot népmese-előadással nyitottuk meg. A Mondjad hát, széna! című jelenetet adták elő az alsós tanítók. Nagy sikert aratott a nézők körében. Örömmel látják a gyerekek tanítójukat királynő, ördög vagy pap szerepben. A mesét követően az udvaron kezdetét vette a vásár, melyre a diákok petákokat gyűjthettek egész héten a magatartásukkal. Mindenki talált kedvére való portékát: ékszereket, Pár nappal később, október 8-án indultak tanulóink a Millenáris parkba, egy angol nyelvi kiállításra, melynek címe Tükörben a világ volt. Állatok Világnapja a Kőrösiben Mihály-napi vásár az 1-esben gyönyörű batikolt terítőket, szerencsesütit, hűtőmág ne seket, fából csecsebecséket, mézeskalácsot, pont úgy, mint egy igazi kézműves vásárban. A legnépszerűbb még mindig a sok sütemény volt, melyet minden évben a szülők sütnek osztályonként. Ezúton is köszönjük a sok lelkes szülői munkát, segítséget! A vásárban hamar elfogytak a portékák. Ezt követte a különböző helyszíneken való játék és szórakozás. Lehetett csizmát hajítani, mustot készíteni, népi játékokat játszani. Kipróbálhatták a fazekasságot, azaz agyagozhattak a gyerekek, volt arcfestés, perecsütés, körmönfonás és gesztenyebábkészítés is a szülők segítségével. A közkedvelt jósda sem maradt el. A Mokány Lovas Klubból két kis lovacska is érkezett, akiket etethettek, simogathattak a gyerekek. Százhalombattai 1-es Számú Általános Iskola Az udvaron három színes, vidám törpe várta őket. Persze, csak műalkotás formájában. A három közül az egyik különleges módon be is mutatkozott. A tárlatvezető megérkezése után a gyerekek puha párnákon foglaltak helyet, miközben megismerték a 10 alapvető emberi szükségletet és a környezet kapcsolatát. A második állomáson egy folyamatosan pörgő digitális népességszámláló érzékeltette a világ túlnépesedését. Mindenki számára világossá vált, hogy nagy felelősségünk van a Föld erőforrásainak arányos felhasználásában, vagyis a fejlett országok ökológiai-lábnyomának csökkentésében. Ezután szembesültek a jövőben az emberiséget fenyegető édesvízhiánnyal. Azt is megtudták, hogy egy hétköznapi reggelihez legyen az szendvics vagy gabonapehely az étel hány kilométert utazik, növelve ezzel az energiapazarlást és károsítva az emberi egészséget. Minden résztvevő megtanulta, hogy a mi választásunk is befolyásolja a környezetet: nem mindegy, hogy étkezünk, élünk. A következő napon, október 9-én pedig erdőismereti kiránduláson vehettek részt a 3., 4., 5. évfolyam tanulói, akik a tavalyi tanévben aktívan és sikeresen oldották meg a Zöld Zóna faliújság által meghirdetett rejtvényeket. Autóbusszal érkeztek a tavaszias időt ígérő nap délelőttjén a gyermekvasút hűvösvölgyi megállójához. Itt egy hölgy várta őket, aki erdei túrára vitte a csapatot. Fantasztikus lelkesedéssel mesélt az erdő különböző fáiról és az ott lakó élőlényekről. Ennek köszönhetően már mindenki biztosan felismeri a vadcseresznyét, a csertölgyet, a pettyegetett tüdőfüvet és a csalánt. Tudja, hogy miért nincs évgyűrű az esőerdőkben élő fákon, s hogy miért ne rúgják arrébb a korhadásnak indult kidőlt fatörzseket erdei túráik során. Egy órás séta után a hárshegyi megállóban felszálltak a gyermekvasút csoportos foglalkozásokra kialakított kocsijába. Négye sével tudtak asztalokhoz ülni, s itt újabb izgalmas feladatok és érdekességek vártak rájuk. A feladatok sikeres megoldásához szükségük volt a séta során megszerzett ismeretekre is. Egy óra múlva visszaértek a hűvösvölgyi megállóba. Az otthonról hozott ebéd elfogyasztása után még visszatértek az erdőbe egy kis terménygyűjtésre. Szervezők: Körmendiné Stoffer Zsuzsa, Némethné Annus Krisztina, Szabóné Dósa Éva, Völgyi Róbert Az állatok világnapját 1931 óta ünneplik minden esztendőben Szent Ferenc emléknapján, október 4-én. Ez a nap Assisi Szent Ferencnek, az állatok védőszentjének halála napja. A rendalapító Assisi Szent Ferenc a legenda szerint nemcsak értette az állatok nyelvét, hanem beszélgetett is velük, és már a 13. század elején azt hirdette, hogy mindent szeretnünk kell, ami körülvesz minket, legyen az élő vagy élettelen. A világnapon ma már nem csak a vadon élő, hanem minden állat védelmére felhívják a figyelmet. A haszonelvűségnek sok állat esik áldozatul, a kedvtelési állattartás pedig nem mindig alapul a felelősségen. Magyarországon például évente több százezer kedvenc állat válik kóborrá. Ha minden nap október negyedike lenne, sokkal többet foglalkoznának az állatokkal, sokkal több figyelmet fordítanának az ember legjobb barátjára, s talán nem kellene annyi ártatlan életet kioltani, vagy nyomorúságos körülmények között tartani. Nemcsak az állatok világnapján, de a hétköznapokban sem szabadna elfeledkeznünk a bennünket körülvevő természetről, élőlényekről, akkor kedvenceink is azt hihetnék, hogy minden nap születésnapjuk van. Az idei Állatok Világnapja nagyon jól sikeredett. Rengeteg gyönyörű házi kedvenccel találkozhattak a diákok és szüleik. A tyúktól kezdve a tengerimalacokon át a kígyókig szinte minden állatot elhoztak erre a csodás rendezvényre. A három legszebb kisállat és a gazdáik oklevélben részesültek, pont úgy, akár a két különdíjas házi kedvenc. Várföldi Lilla, Sárközi Réka 7.a Gyökerek és szárnyak Szeptemberi beszámoló Rohanó mindennapjainkban sajnos egyre kisebb a tere az igazi, tiszta forrásból származó, élőszóval elmesélt népmesének. Óvodánkban kiemelten fontosnak tartjuk a mindennapos mesélést, hiszen a mese a gyermek érzelmi-értelmi-erkölcsi fejlődésének, fejlesztésének egyik legalapvetőbb eszköze. A mesék segítik a gyermek számára túl bonyolult világban való eligazodást, a konfliktusok kezelését, a félelmek legyőzését és segítenek hinni a csodákban. Egyszerre adnak gyökeret és szárnyakat. Tiszteletre, becsületességre, kitartásra, hűségre és szeretetre nevelnek. Optimista életfilozófiájuk és a mesei varázslat erősítik a belső hit, az önbizalom megalapozását. Alakítják a szókincset, fejlesztik a fantáziát, az imaginációt (vagyis belső képalkotást), a memóriát, s a belső feszültségek átkeretezése által gyógyító hatásuk is van. Hagyományainknak megfelelően úgy gondoltuk, ha rövid időre is, visszaforgatjuk az idő kerekét, és óvodánkba hozzuk azt a varázslatot, amiben nincsen más, csak a mese teremtő ereje és a mesemondó hangja által megidézett s a mesehallgatók képzeletében megelevenedő világ. Benedek Elek születésnapján, a népmese ünnepén hétmérföldes csizmába bújt intézményünk minden ovisa és dolgozója. Vándorutunkon a Mátyás királyról szóló mesék színhelyeire látogattunk el. A mesés kalandokra már napokkal előre készültünk tervezéssel, szervezéssel, csoportokon belüli tevékenységekkel, sőt, a gyermekeknek még otthon, családjuk körében is akadt teendőjük a készület jegyében. Szeptember utolsó hetében kiállítást rendeztünk Benedek Elek által írt, illetve Mátyás királyról szóló mesekönyvekből. Minden csoport beszélgetett nemzetünk híres meseírójáról és igazságos királyáról is. Népmeséket hallgattak, mesekönyveket nézegettek, a leendő Budavár tégláit festették, címert és meseillusztrációkat készítettek és természetesen játszottak is a mesékkel. Óvodásaink büszkén szemlélték és mutatták meg szüleiknek is a folyosókon kiállított munkáikat. A Hamvas Béla Városi Könyvtár szervezésének köszönhetően nagycsoportosaink könyvtári környezetben mesehallgatáson is részt vehettek, ami különleges és örömteli élményt jelentett számukra. Kedden az óvoda gyermekei, dolgozói és az érdeklődő szülők a Budai Várrá alakított tornateremben gyűltek össze. Ügyes óvónőink reneszánsz zenészekké válva, gyönyörű muzsikával varázsolták el a hallgatóságot. Az előadás végén felcsendült a Mátyás király mesék közismert szignálja, melynek záró soraira megérkezett maga Mátyás király is, hogy személyesen köszöntse és igazítsa útba a gyerekeket. A mesei kalandozások során a gyermekek megcsodálták óvónőik bábjátékát, megkeresték a Budán szétkergetett kutyákat, babot válogattak Mátyás király levesébe, s számtalan egyéb játékos feladat által szereztek vidám, mesés, értékes élményeket. A programot meseajándékozással zártuk: az óvodások hazavittek egy népmesét, s bízunk benne, hogy este mesehallgatással végződött minden gyermek napja. Az őszinte visszaigazolásoknál miszerint szép volt az óvónéni éneke, képzeld, minden pecsétet sikerült összegyűjtenem a könyvjelzőmre, szerinted én is tanulhatok majd gitározni, ha iskolás leszek? aligha kívánhatnánk többet. A mag, amit több éve elültettek, szárba szökkent és termőre fordult. Barta Luca, Szivárvány Óvoda Szeptemberben a hagyományosnak mondható feladataink mellett nagyon sok rendezvényt kellet biztosítanunk a rendőrséggel és a közterület-felügyelettel karöltve. Szeptember első két hetében a város több, a közlekedés szempontjából neuralgikus pontján biztosítottuk a biztonságos átkelést az úttesteken. Az főként az iskolakezdőknek és az alsó tagozatos gyermekeknek jelentett segítséget. Az iskolakezdő szülőknek is meg kellett tanulni a reggeli tolakodásban közlekedni, parkolni, ki- és beállni, tolatni stb. Nagyon sok konfliktushelyzet alakult ki a türelmetlen felnőttek miatt. A felszólítás ellenére nagyon sok szülő megáll a hídon és a zebrán, a hídon megfordul, helytelenül parkol stb. Ezzel nemcsak a saját, éppen a gépjárműből kiszálló gyermekei életét veszélyezteti, hanem mások testi épségét, életét is. A rendőrség több ízben is közbeavatkozott. Közlekedés szempontjából a város egyik legrosszabb reggeli forgalmat lebonyolító parkolója az Arany János utca volt. A lakóházakon kívül itt helyezkedik el két általános iskola, a Polgármesteri Hivatal, az új CBA. Az átalakított parkolónak és az új parkolási szisztémának köszönhetően sokkal kevesebb a konfliktus, és gyorsabban indíthatják útnak gyermekeiket a szülők. Igaz, még így is akad olyan sofőr, aki a mozgássérült helyre áll vagy a csakis kiszállásra biztosított helyen parkol. Akad olyan szülő is, aki az osztályteremig vinné a gyermekét gépjárművével. Mindennek ellenére sokkal gördülékenyebb volt az iskolakezdés a közlekedés szempontjából. Szeptember én került megrendezésre a Battai Napok rendezvénysorozat. Polgárőreink szinte a nap 24 órájában jelen voltak a helyszínen, amelyen rendkívüli esemény, illetve baleset nem történt. A rendezvény ideje alatt az ősz utcában lett rosszul egy idős bácsi, akit rögtön elláttak. Továbbá az Erkel Ferenc körúton egy ercsi illetőségű személy személygépjárműjével kikerülve egy buszt elsodort egy busz mögül kilépő kislányt. Szerencsére, a kislánynak az ijedségen kívül nem történt egyéb baja. Szeptember 20-án került lebonyolításra a Csónakázó-tavi sárkányhajó-verseny, ahol polgárőreink földön és vízen is jelen voltak. Forgalomirányítást végeztünk és sétacsónakázást biztosítottunk, főként a gyermekek nagy örömére. Több mint 350 gyermeket vittünk a polgárőr csónakkal a vízre. A rendezvény jó hangulatban telt. Ebben oroszlán része volt a szervezőknek, Fekete László intézményvezetőnek (VSZK) és Valkusz Pál rendezvényigazgatónak, továbbá kegyes volt velünk az időjárás is, csodálatos idő volt. Az Arany János iskola segítségünket kérte két rendezvény biztosításával kapcsolatosan. Szeptember án került lebonyolításra az iskola papírgyűjtése. A gyalogosjárdán gépjárművel való balesetmentes átkelést biztosítottuk. Szeptember 27-én Aranykaland néven került megrendezésre egy verseny az iskola tanulói között. Szél Pál elnök és Szalai Attila titkár egy feladatnál volt felügyelő, ahol egy karddal kellett burgonyákat a levegőben kettészelni. A vízi szolgálatoknak lassan vége, hiszen a hidegebb idő beálltával csökkent a vízi gépjárműforgalom, viszont több áradás történt, amelyek során csak figyelő szolgálatot láttunk el. Az uszadékok rengeteg problémát okoznak ilyenkor. Sokszor csak vízről kellett tehermentesíteni a különböző úszó-álló műveket, hogy a terheléstől le ne szakadjanak, további veszélyt okozva ezzel egyéb vízi forgalomban részvevő hajóknak, úszóműveknek. Mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánunk! Városi Polgárőrség

5 SZÁZHALOMBATTAI HÍRTÜKÖR XXVII. ÉVFOLYAM 20. SZÁM 5. oldal Világháborús évek a múzeumban Öt évig tartó kiállítás-sorozat indult el a százhalombattai Matrica Múzeumban az első világháború centenáriuma alkalmából. Az október 13-án átadott első tárlat jobbára még a boldog békeéveket idézi ben senki sem gondolta, hogy milyen mészárszék van kialakulóban mondta a megnyitón Horváth Lajos, a Honvédelmi Minisztérium szakreferense, a kiállítás egyik katonai szakértője. Mire észbekapott a világ, már mindenki mindenkivel hadban állt. Jellemző a háború akkori megközelítésére, hogy a franciák és a magyar huszárok még színes egyenruhában vonultak a frontra, és elsőként estek áldozatul a modern fegyvereknek. A szakértő saját családjából is említett példát. Akkor 19 éves nagyapja még önként vonult be katonának, és hajdúként szolgáló apja még arra biztatta: harcoljon derekasan. Amikor azonban egy év múlva hazalátogathatott a fiatalember, már azzal engedték vissza a frontra: csak óvatosan, maradj hátul, élve gyere haza! A korabeli tárgyakat, újságokat, fegyvereket, egyenruhákat és enteriőrt bemutató Megörökíti a hétköznapok és ünnepek végtelen számú kis és nagy pillanatát, fáradhatatlanul járja az utcákat, szeli az utakat és kiapadhatatlan lelkesedéssel, kíváncsisággal, szeretettel fényképez embert, állatot, természetet, katasztrófavédelmi gyakorlatot és néptánc fesztivált ben elhatározta, hogy az első kapavágástól az utolsó simításig lencsevégre kapja a Szent István tér nagy átalakítását, és ettől a műszaki ellenőr sem tudta elriasztani. Bárki kéri, készséggel áll rendelkezésre, ha kell, szabadságot vesz ki. Ha valami érdekes vagy rendkívüli történik, biztosak lehetünk abban, hogy ott lesz szerényen, csendesen, kamerával az arca előtt. Nehéz elhinni, hogy mindemellett még főállása is van. Annál is inkább, mert képtelen hűvös profizmussal, kívülállóként szemlélni az eseményeket. Hol a Hulladékkommandó zöldaktivistái, hol a Summerfest Önkéntes Ördögei, hol pedig a speciális mentősök ragadják magukkal. A nagy árvíz alatt például két napig zsákolt kamerával a nyakában. Fotós szenvedélye közel negyedszázada, egy osztálykiránduláson kezdődött. Utána az osztálytársai mindig azt mondták, amit manapság mi is: Laci majd úgyis lefényképezi! 1980-tól gyakorlatilag minden zsebpénzét a fényképezésre költötte. Előfordult, hogy üres üvegeket gyűjtött a 6-oson, tréfásan szokta mondani, a Hulladékkommandó előfutáraként. tárlat a diákok által készített háborús makettekkel is kiegészül. A múzeum felhívására szebbnél szebb és ötletesebbnél ötletesebb miniatűr csatatereket alkottak a gyerekek. Munkájukat Horváth Lajos irányításával zsűrizték, aki nemcsak a történelmi hitelességet értékelte, mivel maga is régóta foglalkozik makettkészítéssel. Kiemelte a résztvevők ötletességét, a megvalósított makettek eredetiségét és a sok háttérmunkát, adatgyűjtést, amely nélkül nem születhettek volna meg a változatos pályaművek. A pályázók között meglepő módon több volt a lány mint a fiú, de a szülői visszajelzések szerint minden résztvevő számára nagy élményt jelentett a feladat. A csapattagok a 29. Honvéd Gyalogezred Hagyományőrző Egyesület jóvoltából hiteles kitüntetés-másolatokat kaptak ajándékba. Az első helyezettek, az érdi Kőrösi Szerénység, alázat, szeretet Ezzel a három szóval lehetne jellemezni Török Lacit, sokunk ismeretlen ismerősét, aki Százhalombatta önkéntes kordokumentátora, szeme és szíve több éve már. Nem művész, nem is fotográfus, mégis nagyon érdemes megnézni a könyvtárban kiállított fényképeit től különleges figyelmet szentel a Trabantoknak és Wartburgoknak is, 2006-ban a rajongói klub hivatalos fotósává választották. Végzett médiaiskolát, bújta a könyveket és fotóklubot hozott létre a hasonló érdeklődésűeknek KÖNYV JEL ZŐ Csoma Sándor Általános Iskola 8. a osztályos diákjai - Németh Kitti, Esősi Viktória, Havel Cintia, Németh Zoé - a Nagyezüst Vitéz ke resztet vehették át. A doberdói po kol címmel készítették el a legnagyobb és legrészletesebb diorámát, rendkívül valósághűen, igen alaposan. Jutalmuk egy szarajevói kirándulás lesz jövő tavasszal. A tervek szerint végigjárják Ferenc Ferdinánd végzetes útját és helyi idegenvezető segítségével ismerik meg a gyönyörű várost. A második és harmadik helyezettek a fővárosi Sziklakórházba, illetve a pákozdi katonai emlékparkba látogatnak el. A múzeumban egyébként közönségszavazás is elindult a makettek ügyében. A legtöbb támogatást kapó diákcsoport szintén utazhat a bosnyák fővárosba. Voksolni egészen a kiállítás végéig lehet, az eredményt pedig a Facebookon teszik majd közzé. A kiállítási térben helyet kapott a százhalombattai első világháborús emlékmű kicsinyített mása is. Egyelőre két név szerepel rajta, Drevenka Jánosé, aki szeptember 12-én hunyt el a szerb fronton és Sefcsik Jánosé, aki október 20-án esett el, valószínűleg Galíciában. A tervek szerint a stilizált emlékműre évről évre felkerülnek majd az újabb és újabb helyi áldozatok, a kiállítás-sorozat ugyanis a világégés százhalombattai vonatkozásait is bemutatja. A megnyitón a 29. Honvéd Gyalogezred hagyományápolói is megjelentek korhű egyenruhában, és egyikük, Irsay-Nagy Dénes katonai szakértő előadást fog tartani A Magyar Királyi Honvédség az I. világháborúban címmel november 19-én. A Földindulás 1914 elnevezésű tárlat november 23-ig látható a Matrica Múze umban. A folytatás pedig jövő októberben következik. CK tól esküvőfotós lett, híre szájról szájra terjed, 2010-től pedig a Hírtükör állandó munkatársa. Sokat adott nekünk, nemcsak azért, mert például rengeteg felvételt köszönhet neki a Városi Archívum, több közintézmény és helyi közösség, hanem azért is, mert általa megélhetjük azt, amiről lemaradtunk, és megláthatjuk a világ szépségéből azt, ami eddig elkerülte a figyelmünket. Saját bevallása szerint ő egész életében háromszor maradt le valamiről, azóta viszont még a boltba is fényképezőgéppel megy. Ki mint vet, úgy arat. Az október 9-i kiállítás-megnyitón szinte tapintható volt a felé áradó szeretet. Több mint százan voltak jelen, érkeztek Paksról, Bicskéről, Adonyból, Dombóvárról, Vecsésről, Buda fokról is. Nem csoda, ha Török Laci nehezen találta a szavakat, szívesebben készített volna néhány csoportképet. Ezzel a kiállítással végre elmondhatja, amit mindig akart és ezt a pillanatot sosem fogja elfelejteni mondta. Az Ismeretlen ismerős című fotókiállítást az Országos Könyvtári Napok keretében szervezte a HBVK. Az alkotót Dobos Ágnes, a Matrica Múzeum sajtóreferense mutatta be a megnyitó népes közönségének. Török Laci nyolcezer darabos Kedvenc képek mappájából sok-sok válogatás után hatvan került a bemutatóba. Október 31-ig láthatók. Sem miképp se hagyjuk ki! CK Elizabeth Gilbert: A lélek botanikája Az Ízek, imák, szerelmek írónőjének új regénye! A könyv középpontjában a szerelem, az erotika, a kalandok és a tudományos felfedezések állnak. A szegény angol családból származó botanikus, Henry Whit taker a kininkereskedelem révén komoly vagyonra tesz szert, és feleségével együtt kivándorol Ame ri kába. Itt születik meg lányuk, Alma Whittaker, aki nemcsak apja rengeteg pénzét, de eszét is örökli. Gondos botanikai kutatásai és tanulmányai révén Alma egyre mélyebben elmerül az evolúció rejtélyeiben, amikor is váratlanul betoppan az életébe Ambrose Pike, a tehetséges illusztrátor. Az orchidearajzok mestere egy egészen más irányba, a spiritualitás és a csodák világába vezeti a nőt. Alma a tiszta ész logikáját követő tudós, Ambrose művész. Ami kettőjüket összeköti, az a tudás iránti vágy: hogy a maguk módján megértsék a világ működését. A lélek botanikája nagyívű regény egy nagyívű századról. Hatalmas térbeli ugrások jellemzik; az olvasó Londonból indulva eljut Peruba, Philadelphiába, Tahitire és Amszterdamba. Az út során felejthetetlen karakterek tűnnek fel: misszionáriusok, kalandorok, asztronómusok, hajóskapitányok, zsenik és kissé őrült figurák. De mind közül a legfontosabb Alma Whittaker története, aki a felvilágosodás korában született, az ipari forradalom idején élt, és szemtanúja volt az emberi történelem rendkívüli pillanatának, amikor a tudományok, a vallás, a kereskedelem és a társadalmi osztályokat érintő régi elképzelések megdőltek, és helyettük új ideák léptek életbe. Partvonal Kiadó A képírás története A pillanat megörökítésének vágya egyidős az emberiséggel. Maradandó fénykép előállításával annak idején egymással párhuzamosan egyszerre többen is kísérleteztek. A Matrica Múzeum új időszaki kiállítása az elmúlt 175 évnek állít emléket, bemutatja a fénykép készítésének hagyományos technikáit és körülményeit. Prog ram aján ló Október 31-én, 8 órakor: Jubileumi kultúrtörténeti kiállítás az elmúlt 30 évről a városlakók által leadott tárgyakból, dokumentumokból, emlékekből a BKK-ban. November 2-án, 18 órakor: Stabat Mater A Szegedi Kortárs Balett és a Nem zeti Táncszínház közös produkciója a BKK-ban Az április 12-én, technikai okok miatt elmaradt előadásra megvásárolt jegyek érvényesek. November 4-én, 18 órakor: Színek, versek, hangulatok: Nyárádmente festője, Józsa Nemes Irén Festménykiállítás a Takács Galéria képeiből, hozzáillő irodalommal Előadók: József Rozsnyai Júlia és Takács Péter műgyűjtő HBVK. November 5-én, 19 órakor: A kaktusz virága zenés vígjáték a Budaörsi Latinovits Színházban. November 7-én, 16,30-kor: Mesél-lek Mesedélután és játszóház a HBVK-ban. November 7-én, 18 órakor: XII. Már tonnapi újbor ünnepe- A 2014-es borverseny győztes borászai bemutatják újboraikat és beavatják az érdeklődőket a borkészítés fortélyaiba BKK. November 7-én, 19,30-kor: Agyhullámok tanulás kreativitás Dr. Freund Tamás agykutató, akadémikus egyetemi tanár előadása a Vojnovich-Huszár Villában (Budapest XXII., Művelődés u. 37/a). November 8-án, 8 órától: Baba-mama nap és börze a BKK-ban, amelyre november 5-ig lehet asztalt foglalni, díja: 500 forint. November 8-án, 15 órakor: Márton-napi családi matiné Márton-napi gyerekjáték és A legelső fény által rögzített képet, szobájának ablakából, 8 órás expozíciós idővel, a francia Joseph Nicéphore Nièpce készítette 1826-ban. A széles körben elterjedt fényképészeti eljárás kidolgozója Jacques Mandé Daguerre volt, akinek felfedezését 1839-ben mutatták be a Francia Akadémián. Találmányát életjáradék fejében megvásárolta és a dagerrotípia vegyi eljárásának részleteit is ismertetve szabad felhasználásra a világnak ajándékozta a francia állam. A fényképezés híre és gyakorlata rohamosan terjedt. Magyarországon elsőként a Hasznos Mulatságok című pesti újság mutatta be a találmányt. A Matrica Múzeum időszaki kiállításában a közönség láthat egy berendezett műtermet lámpákkal, műtermi géppel, függönyökkel, posztamensekkel, továbbá bemutatnak egy sötétkamrát az előhíváshoz szükséges eszközökkel, berendezésekkel. Láthatók a fényképkészítési munkákhoz szükséges tárgyak, mint a szárító, a retuspad, a hullámvágó. Olyan érdekességeket is kiállítanak, mint a ferrotípia, az üvegnegatív, és természetesen réges-régi felvételeket is megcsodálhatnak a látogatók. A kiállítás anyaga Szánthó Tibor fényképezőgép-gyűjteményéből, Szeles János György fényképészmester százhalombattai műterméből, valamint Maksay László és fia fényképészmesterek hagyatékából származik. A kiállítás október 22-én nyílt meg és március 1-ig látogatható. táncház a Pesovár Ferenc Néptánc Suli, kézműves foglalkozás a Mezőföld Csücske Alkotóműhely közreműködésével a BKKban. November 8-án, 18 órakor: Szula Zsuzsanna képzőművész kiállításának megnyitója a BKK-ban A kiállítás december 3-ig látogatható. November 8-án, 19,30-kor: Római vakáció zenésjáték Az Orlai Produkció előadása a BKK-ban Örkény bérlet második előadás. November 8-án, 19 órakor: Ármány és szerelem színmű Budaörsi Latinovits Színház. November 9-én, 15 órakor: Hajmeresztő Bűnügyi társasjáték két részben Szepes Gyula Művelődési Központ (Érd, Alsó u. 9.) November 10-én, 19 órakor: Képzelt beteg színmű Budaörsi Latinovits Szín ház. November 11-én, 17 órakor: Találkozás Százhalombatta múltjával Szemelvények a Városi Archívum gyűjteményéből Kovács Edina történész előadása a HBVK-ban. November 11-én, 17 órakor: Térképész szemmel Japánban, a felkelő nap országában Dr. Gercsák Gábor térképész-geográfus, egyetemi docens előadása a Magyar Földrajzi Múzeumban (Érd, Budai u. 4.) November 12-én, 18 órakor: Az északi fény földjén Kazal Ervin előadása a BKKban. November 13-án, 18 órakor: Szakralitás a kortárs magyar költészetben Szakolczay Lajos irodalomtörténész előadása a HBVKban. SZÁZ HA LOM BAT TAI HÍR TÜ KÖR VÁ RO SI KÖZ ÉLE TI LAP Főszer kesz tő: Ba-Nyilas Hajnalka Ki ad ja: Promotion Service Nonprofit Kft., Száz ha lom bat ta. Fe le lős ki adó: Kovács Attila Ter jesz ti a Ma gyar Pos ta. Elő fi zet he tő a száz ha lom bat tai 1. sz. Pos ta hi va tal ban (Szent Ist ván tér). Elő fi ze té si díj: egész év re 1800 Ft. A szer kesz tő ség cí me: Száz ha lom bat ta, Szent István tér 8., Tel./Fax: (23) Hirdetésszervezés: Nemes Dóra, tel.: Fotó: Ba Norbert, Török László Nyom dai mun kák: Mediaworks Kiadó és Nyomda Kft. ISSN X

6 6. oldal SZÁZHALOMBATTAI HÍRTÜKÖR XXVII. ÉVFOLYAM 20. SZÁM Személyes otthonkalauz III. Keresd a formát, ami kifejez! Amikor reggel tükörbe nézünk és felöltözünk, valamilyen formát akarunk felvenni. A ruhánk, a hajunk, a megjelenésünk kifejezi a lelkiállapotunkat, aktuális ambíciónkat, az aznap eljátszandó szerepeinket. A nap folyamán többféle formációt is felveszünk, és egész életünk folyamán formációkban létezünk. Ha a lakást akarjuk be- vagy átrendezni, vagyis személyes terünket formába önteni, gyakran mégis megrettenünk a feladattól. Sokan érezzük úgy, hogy nem tudunk dönteni, választani, ezért van, hogy a tanácsadók rendszerint remekül élnek. Pedig nincs mitől félnünk. Egyszerűen csak keresnünk kell a formát, ami kifejez. Nem baj, ha nem tudjuk, kik vagyunk. Holnap már úgysem ugyanazok leszünk. A forma az anyag sajátossága. Az építészek formákat hoznak létre az anyagból úgy, hogy a végtelen teret lehatárolják. Amikor az otthonunknak adunk formát, önmagunkat kell kifejeznünk. Hasonlóan ahhoz, amikor rossz kedvünkben fekete ruhát húzunk. Lehet erre azt mondani, hogy új bútort venni nem olyan egyszerű, mint rózsaszínre cserélni a szürke inget. A személyes környezetünkön változtatni azonban olykor pár ezer forintból is lehet. Ennyibe kerül egy doboz festék. Ha pedig felkenjük, nemcsak a szobánk születik újjá, hanem mi is megtisztulunk. Egyszerűen azért, mert újra összhangot teremtettünk a saját világunkban. Mindebből az is következik, hogy az otthonteremtés soha nem fejeződik be. Folyton új és új benyomások érnek minket, változunk, és ha nem változik velünk együtt a környezetünk is, elveszítjük az egyensúlyt. Ilyenkor megint meg kell teremtenünk. Olyasmi ez, mint amikor a csajok elmennek a fodrászhoz. Az új frizura apró katarzis, de ugyanerre a drámára épülnek a nagy otthonátalakító valóságshow-k, vagy azok a tévéműsorok is, amelyekben jó fej szakértők megszabadítják a szerencsétlenségbe és tehetetlenségbe süppedt főszereplőt az évtizedek alatt felgyűlt limlomától, ne adj, isten koszától, szemetétől. Ez bizony újjászületés. Életünk végéig folyamatosan aktuális. A valóságban azonban ritkán találkozunk jó fej szakértőkkel, akik önzetlenül, éjt nappallá téve, pénzt és fáradságot nem kímélve dolgoznak azért, hogy mi otthon érezzük magunkat a lakásunkban. Ha nem merjük felvállalni, mi tetszik aktuálisan, nem lelünk békességet, örömöt, harmóniát, és attól sem kell megijedni, hogy holnap valami egészen más tetszik majd. Hogyan csinálták ezt az őseink? Mindenki AP RÓ HIR DE TÉ S Fogászati szakasszisztenst keresünk gyakorlattal, érdi magánklinikára. Angol nyelvtudás előny. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal lehet a címen. Fakivágás! Veszélyes fák ágankénti lebontással való kivágása. Koronaalakítás, száraz, beteg részek eltávolítása. Igény szerint ágak darálása, szállítása Kovács Sándor. Otthoni pénzkereset! Teafű és egyebek csomagolása (635 Ft/perc) , Ofszet technikus, termékmenedzser pozícióra, az ofszetnyomtatás terén tapasztalattal rendelkező, feladatmegoldó megközelítésű munkatársat keres géptermi kellékanyagokat forgalmazó, sóskúti székhelyű cég. Excel, Word és Outlook programhasználati gyakorlat és B kategóriás jogosítvány szükséges, angol nyelvismeret előny. Önéletrajzát a következő címre kérjük: Ügyfeleim részére keresek eladó vagy kiadó házakat, lakásokat Százhalombattán és környékén. Érdeklődni: Kiss Magdolna, telefon: épített, nem volt ez külön szakma. Lak helyeket hoztak létre földből, fából, kőből, csontból, bőrből, falevelekből, indákból és díszítettek, kivétel nélkül. Ha ki akarjuk fejezni önmagunkat, ezt is fel kell vállalni. A díszítés ugyanis az ember ősi igénye. A fehér falak azonban a barátaink, mert állandó hátteret biztosítanak ahhoz, hogy kedvünkre alakítsuk a színeket és a formákat akár a könyvespolc átrendezésével. A közegnek, amiben élünk, be kell tudnia fogadni a formai igényeinket. Feléleszteni egy tájegység hagyományos lakáskultúráját? Visszamenni az időben? Oláh M. Zoltán építész tanácsadónk ezt egyáltalán nem tartja jó ötletnek. Be lehet emelni a régit, ha képesek vagyunk új jelentéssel megtölteni. Kilógni a sorból? Csak ennek van értelme! A túlzott szabálykövetés Orwell világát idézi. A szakember még abban a társadalomban szerezte diplomáját, amikor nem volt ildomos tömör kerítést építeni. A felülről jövő üzenetek arról szóltak, hogy senki se különüljön el, mindenkinek legyen átlátható az élete és mindenki legyen feljelenthető teszi hozzá a kortanú keserűségével. Amikor azonban több mint tíz évet dolgozott az állami műemlék-felügyelőségnél, éppen azzal szembesült, hogy az emberek minden korban, helyen és helyzetben az egyediségre, önmaguk kifejezésére törekedtek. Nem volt két egyforma ház. A panelek, a tömeggyártás, vagy legújabban a mediterrán lakóparkok kifényezett világa ennek az évszázados tapasztalatnak mond ellent. Nem az a valódi közösség, ahol ugyanolyannak kell lennem, mint a többiek, hanem az, ahol felvállalhatom a másságomat. Ha pedig meguntam valamit, azt is fel kell vállalni és ki kell cserélni. Az élet ugyanis folyamatos változás. Nincs állandóság abban, ami él. Ezért is fontos képesség az elengedés. Ha valaki túlzottan kötődik a tárgyaihoz, azt a végén megfojtják a haszontalan limlomok. Amire nincs szükségünk, azt el kell távolítani. Akkor jön a megtisztulás, és újjászületik az alkotókészségben rejlő erő. Anyagokkal és fénnyel képezünk formákat. A falnak például nagyon sok funkciója van azon túl, hogy határolja a teret. A főépítész azt tanácsolja, semmiképp se vegyük magunkat körül bonthatatlan falakkal, mert az életünk folyamatosan változik. Másra és másra vágyunk reggel, délben, este, télen és nyáron, fiatalon, középkorúan és öregen. Sorozatunk következő részének vezérfonala a mobilitás lesz, és azt a kérdést is megvizsgáljuk, milyen is a szükséges és elégséges nem túl nagy. CK Tovább zöldül a városi energiaellátás Eddig hat közintézmény tetejére szereltek fel napelemeket nagyrészt uniós forrásból Százhalombattán. A számítások szerint ezzel évente mintegy kétmillió forintot takaríthat meg az önkormányzat. A nyáron három iskola tetejére kerültek fel a környezetbarát energiaellátást biztosító napelemek, amelyek költségét teljes egészében uniós pénzből finanszírozta a város. Egy újabb pályázatnak köszönhetően hasonló, ötven kilowatt névleges teljesítményű úgynevezett kiserőműveket telepítettek a Barátság Kulturális Központ, a Hamvas Béla Városi Könyvtár és a Polgár mesteri Hivatal tetejére. A most befejeződött projekthez az unió 63,8 millió forinttal, a százhalombattai önkormányzat pedig 9 milliós önrésszel járult hozzá. A napelemekkel ellátott intézményekben fel nem használt energiamennyiséget a hálózaton keresztül átveszi az Elmű, a Keresztrejtvény különbözetet úgynevezett ad-vesz óra rögzíti. A kiserőművek az érintett épületek elektromos igényének felét biztosítják. Az önkormányzat újabb pályázatokat akar benyújtani, hogy a közeljövőben az összes százhalombattai iskola és óvoda energetikai rendszerét korszerűsíthessék október 27-én született Kazinczy Ferenc író, költő, a magyar nyelvújítás vezéralakja től csaknem hat évig börtönben volt a Martinovics-féle összeesküvés miatt. Fordítói munkássága is jelentős, eleinte a műveket nemcsak lefordította, de át is dolgozta és magyar viszonyok közé helyezte, később azonban rájött tévedésére és az eredeti szövegekhez hű fordítások mellett állt ki. Életművéből emlékiratai, útirajzai és levelei a legmaradandóbbak. Rejtvényünk megfejtésében egy Kazinczy-idézet olvasható. A megfejtéseket november 14-ig várjuk a vagy a 2440 Százhalombatta, Szent István tér 8. címünkre. A helyes megfejtést beküldők között a Csokiház Százhalombatta (Csokonai u. 56.) 3000 forintos vásárlási utalványát sorsoljuk ki. Előző keresztrejtvényünk megfejtése: 1. A szemet szemért elv csak oda vezet, hogy az egész világ megvakul. 2. Nehru. Az EU Nyelvstúdió (Százhalombatta, Tóth L. u. 10.) angol, választott szintű írásbeli ECL próbanyelvvizsgáját nyerte: Garamszegi Fanni (Százhalombatta). Nyereményéért jelentkezzen az EU Nyelvstúdió fenti címén. Gratulálunk! A Baltrans Kft. szerelőműhelyébe azonnali belépéssel tehergépjármű szerelő munkatársat keres. Feltételek: legalább 2-3 éves tehergépjármű szerelési gyakorlat B, C, kategóriás érvényes vezetői engedély Pontos és megbízható munkavégzés A fényképes szakmai önéletrajzokat a címre, vagy a BALTRANS KFT: 2441 Százhalombatta, PF.87. címre várjuk munkabér igény megjelölésével.

7 SZÁZHALOMBATTAI HÍRTÜKÖR XXVII. ÉVFOLYAM 20. SZÁM 7. oldal Elkészült az új körforgalom Hosszú ideig borzolta a kedélyeket az Erőmű úton épülő körforgalom Százhalombattán. A kivitelezés tavasszal kezdődött és csak ősszel fejeződött be, ennek oka pedig az volt, hogy egyes hírközlési kábelek nem szerepeltek a közműtérképen, így a tervezéskor egyáltalán nem számoltak velük. Az idei évtől kísérleti jelleggel a kertes házban élők számára is kényelmesebbé teszi a hulladékkezelést a Szákom Kft. Százha lom battán. A képviselő-testület 25 millió forintot különített el arra, hogy minden család szelektív hulladékgyűjtőt kapjon használatba. Az első szállítmány már meg is érkezett a Szákomhoz, kiszállításukat a családi házas övezetbe október elején megkezdték. A lakók az új edényekbe válogathatják a műanyag hulladékot, amit havonta egyszer, a ház elől szállít el a Szákom. Az összes hulladékgyűjtő kiszállítása után, várhatóan decemberben indul az új szolgáltatás, ami az érintett családi házas övezetben lakók számára díjmentes. Aki személyesen szeretné átvenni a gyűjtőedényt, megteheti a Szákom Hága László úti telephelyén munkaidőben, illetve a meghosszabbított ügyfélszolgálati időben, szerdai napon 20 óráig. Gáttal garantálnák a vízszintet Tíz millió forintot különített el a százhalombattai képviselő-testület annak a vízi műtárgynak a tervezésére és előkészítésére, amelyet a Bara-patakba építenének. A beruházás a tervek szerint a jövő évben indul el. Célja a Csónakázó-tó vízutánpótlásának és a patak megfelelő vízszintjének a biztosítása, valamint az egykori horgászparadicsomnak a megőrzése. Minderről a Dubics Tamás Horgász Egyesület rendkívüli közgyűlésén beszélt Vezér Mihály polgármester. A tanácskozáson részt vett Kovács Lajos, a Városüzemeltetési és Városfejlesztési, valamint Szél Pál, az Ifjúsági, Sport, Kulturális és Közrendi Bizottság elnöke is. A Bara-patak évtizedek óta közkedvelt Hulladékkezelés magasabb szinten Három optikai vezeték kiváltását kellett megoldani a szakembereknek, miután az építkezés már elindult. Mivel ezt kizárólag a közmű tulajdonosa tehette meg, a körforgalom építése olykor hetekig csúszott, vagy csak időlegesen haladt, mivel meg kellett várni, hogy a közműveket kiváltsák a cégek, akik szigorúan betartották a 60 napos ügyintézési határidőket. Vezér Mihály polgármester a szűk körű avató ünnepségen balszerencsésnek nevezte az építkezés körül kialakult körülményeket, hiszen a körforgalom kiépítését már a tavalyi út-, járdarekonstrukciós programban tervezte az önkormányzat, de az engedélyeztetési eljárás elhúzódása, azután pedig a kiszámíthatatlan téli időjárás miatt úgy döntöttek, hogy csak idén tavasszal indítják el a kivitelezést, nem számítva az előre nem látott további anomáliákra. A polgármester ugyanakkor reményét fejezte ki, hogy az elkészült körforgó kárpótolja majd a közlekedőket, hiszen az áteresztőképesség növelése mellett a biztonsági szempontok is az új körforgalom építése mellett szóltak. Az Erőmű út Vörösmarty út hoszszú, egyenes szakaszán korábban jellemzően gyorsítottak az autósok, így sok baleset történt a kereszteződésben. A körforgalom kialakításától azt várják, hogy a forgalom lebonyolítását gyorsítani, a járművek sebességét viszont lassítani fogja. A beruházás részeként átépítették a járdát és a kerékpárutat is. Összesen 2200 négyzetméter új burkolatot építettek, 900 négyzetméter térkőburkolatot raktak le és 250 folyóméteren oldották meg a csapadékvíz elvezetését. Kovács Lajos, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság elnöke elmondta, hogy a körforgalmi csomópont szükségességéről a 2012-ben végzett városi forgalomszámlálás győzte meg az önkormányzatot. Ennek eredményeként ugyanis kiderült, hogy a legforgalmasabb csomópont a Vörösmarty út Dunafüredi út kereszteződése, a Százhalombattára ki és behajtó autók százaléka választja ezt az útvonalat. Ő is sajnálatát fejezte ki, hogy ilyen sokáig elhúzódott az építkezés, de elégedetten nyugtázta, hogy a körforgalom végre kiváló minőségben a nap 24 órájában az autósok rendelkezésére áll. horgászhelyként ismert nemcsak Battán, hanem horgászkörökben szerte az országban. Korábban egyenletes és kedvező hőmérsékletű vízhozamát a Dunamenti Erőmű hűtővize biztosította, amióta azonban jelentősen csökkent az üzemben a termelés, a patakban kevesebb a víz. A probléma nemcsak a horgászokat érinti, mivel a közeli Csónakázótavat is a Barából töltik fel friss vízzel. Ennek hiányában a tó, amely jelenleg a város egyik legkedveltebb kirándulóhelye és jelentős fejlesztési terület, elmocsarasodhat, szúnyogneveldévé válhat. A vízutánpótlás biztosítása érdekében az önkormányzat mintegy másfél éve kezdett egyeztetéseket a nagyüzem vezetőségével, bevonva a tárgyalásokba a város legnépesebb civil szervezetének számító horgászegyesületet is. Az időközben lezajlott tulajdonosváltás miatt azonban ezeket a tárgyalásokat újra kell indítani. Mindemellett fél éve arról is döntött a képviselő-testület, hogy szakértőkkel készíttet elő egy olyan műszaki beruházást, amely garantálná a megfelelő vízszintet a patakban. Vezér Mihály azzal biztatta a horgászokat: legyenek türelemmel, amíg elkészül a gát, hosszú távon pedig arra is van remény, hogy az erőmű visszafoglalhatja régi helyét a hazai áramtermelésben, és a melegvizes csatorna újra biztosítani tudja a megfelelő vízhozamot. A horgászok kérdéseire azt is aláhúzta: az elkészülő műszaki terveket láthatja és véleményezheti az egyesület tagsága, a város pedig a meder kotrásában és az iszap elszállításában is szerepet vállal. Szél Pál úgy nyilatkozott, a beruházás költségeit véleménye szerint közösen kell vállalnia az egyesületnek, az erőműnek és az önkormányzatnak, Kovács Lajos emellett a pályázati lehetőségekre is felhívta a figyelmet kiemelve, hogy egy ilyen műtárgy létrehozása nem kevés pénzbe kerül. A tanácskozás végén Kling Ferenc, az egyesület elnöke köszönetet mondott a városvezetőknek a pozitív hozzáállásért és a személyes tájékoztatásért. Bejelentette, hogy a haltelepítéseket az alacsonyabb vízállás mellett is menetrendszerűen végrehajtják, csak kisebb mennyiségben. A pontos időpontokról értesítik a tagságot. Végtisztesség méltányosan Szerencsére ritkán kerülünk olyan helyzetbe, hogy közeli hozzátartozónk temetéséről kelljen gondoskodnunk. Egy százhalombattai eset kapcsán annak próbáltunk utánajárni, mit tehet az ember, hogy ha már temetnie kell, legalább ne vezessék félre, és értékarányos szolgáltatáshoz jusson ezen a kevéssé átlátható piacon. Az eset a következő. Egy helyi családban elhunyt egy idős asszony. Az ügyeletes orvos adott a hozzátartozóknak egy telefonszámot, amelyen megrendelhették a holttest elszállítását. A hozzátartozók a kiérkező alkalmazottaknak azt mondták, mindössze annyit kérnek, vigyék az elhunytat a halottasházba, hamvasztásáról, temettetéséről ugyanis egy ismerős siófoki vállalkozás fog majd gondoskodni. Másnap azonban kellemetlen meglepetés érte őket. A néni maradványait nem találták meg a ravatalozóban. Azt a tájékoztatást kapták, hogy mivel nem az itteni cégtől rendelték a többi szolgáltatást, a pátyi hűtőházba szállították a testet. Rokonukért tehát Pátyra kellett utazniuk, ráadásul az odaszállításért 40 ezer forintot számolt fel nekik a százhalombattai cég. A család okult az esetből. Amikor néhány hónap múlva újabb idős rokon távozott az élők sorából - ismerős ide, ismerős oda -, a helyi temetkezési vállalkozóval intéztették a végtisztességet. Nem mintha meg lettek volna elégedve vele, de el akarták kerülni a bonyodalmakat. A százhalombattai temetkezési cégeknél érdeklődve megtudtuk, hogy a köztemetőben található ravatalozót természetesen mindenkinek jogában áll igénybe venni - függetlenül attól, kivel intézteti a temetést. A kilenc férőhelyes hűtőház kapacitása bőségesen elegendő, a díja pedig napi ezer forint. Arra viszont érdemes figyelni, hogy amikor szállíttatunk, kifejezetten kérjük, hogy oda vigyék a halottunkat, ellenkező esetben előfordulhat, hogy máshová kerül. Hogy miért, abba most ne menjünk bele! Sokkal fontosabb, hogy kiderítsük, mit lehet tudni a temettetésről úgy általában. Hogyan óvhatjuk meg magunkat attól, hogy a gyászunkat és zavarunkat még kellemetlen és keserű meglepetések is tetézzék, és a végső búcsú esetleg sokkal többe kerüljön, mint amit méltányosnak tartanánk? A Városi Köztemetőt üzemeltető Szákom Nonprofit Kft. tájékoztatása szerint az üzemeltetés során adódó egyes - megfelelő szakvégzettséget igénylő feladatok elvégzésével temetkezési szolgáltatót bíznak meg. Ennek az alvállalkozónak a feladatai közé tartozik a beszállított elhunytak átvétele, azonosítása, halotthűtőben történő elhelyezése, valamint a halotthűtő üzemeltetése, de a hozzátartozók bármelyik temetkezési szolgáltatót megbízhatják az elhunyttal kapcsolatos bármely ügyük intézésével. A ravatalozót és a halotthűtőt közvetlenül vagy más temetkezési szolgáltatót megbízva, a koncessziós szakalvállalkozón keresztül lehet igénybe venni. Az exitált szállításán és hűtésén kívül számos egyéb teendőre és kellékre van szükség a kegyeleti szertartáshoz. A temetkezési vállalkozások nem teszik közzé az áraikat. Nem feltétlenül azért, hogy bármit és bármennyiért ránk tudjanak sózni, hanem azért, mert rendkívül összetett szolgáltatást végeznek, Köszönet annak a tisztességes embernek, aki a CBA-nál elejtett pénztárcámat megtalálta és leadta. Dr. Szabó Edit amelynek nem tenne jót a durva árverseny. Azt ugye, egyébként is tudjuk, hogy nem feltétlenül a legolcsóbb a legjobb. A temetkezési irodákban rendszerint ki vannak függesztve a díjak, amelyekből akár engednek is, hogy a komplett szolgáltatás összege ne legyen ijesztően magas. Érdemes érdeklődni, sőt, ha van időnk és lélekjelenlétünk, többes árajánlatot is kérhetünk. A szektorban dolgozókkal beszélgetve néhány alapbuktatóra is fény derül. Ilyen a szállításra vonatkozó konkrét kívánságunk mellett a temetés időpontjának a kiválasztása. Tudnunk kell, hogy a hétvégi szertartás feláras. Ha a szolgáltató szombati búcsúztatót ajánl, de nekünk a hétköznap is megfelelne, érdemes megvitatni a kérdést. A temettetés buktatóit nem lehet kikerülni vélekedik egy ercsi vállalkozó, aki 25 éve foglalkozik ezzel a szolid üzletággal. Rengeteg a tapasztalata és nem érdekelt a százhalombattai versenyben, tehát valószínűleg hihetünk neki. Mint mondja, sokan próbálnak hasznot húzni a halálból. Ezt jelzi, hogy míg egyik egészségügyi intézményben 2-3 ezer forintba kerül a tetem hűtése és szállításra történő előkészítése, a másikban ugyanezért 60 ezret számolnak fel. Vajon miért nem fér bele ez az utolsó szolgáltatás az életen át fizetett társadalombiztosításunkba? teszi fel a költői kérdést. Mindamellett néhány gyakorlati tanácscsal is szolgál az esetleges csapdák elkerülése érdekében. Ilyen, hogy szerinte annál a cégnél érdemes megrendelnünk a végtisztességet, amelyik az adott temetőt üzemelteti. Az ugyanis sok munkát és felelősséget is vállal az üzleti előny mellé, és valószínűleg a szükséges szakmai tapasztalatokkal is rendelkezik. A temettetés, a temetőüzemeltetés rendkívül összetett tevékenység, amiből a gyászolók csak nagyon keveset látnak. Nem véletlen, hogy jogszabályban előírt végzettség kell hozzá, aminek öt éves szakmai tapasztalat a feltétele. Következő tanácsa, hogy nézzünk utána a cég múltjának. Aki például harminc éve működik ugyanazon a telephelyen, azt valószínűleg holnap is elérjük az esetleges reklamációnkkal. Harmadik intelme, hogy ha gondozóházban, idősek otthonában helyezzük el a hozzátartozónkat, mindenképp nyilatkozzunk írásban, melyik temetkezési vállalkozással kívánjuk majd eltemettetni. Tegyük meg ezt akkor is, ha kiváló egészségnek örvend, adott esetben ugyanis rengeteg kellemetlenségtől kíméljük meg magunkat. Nem kell például nyomoznunk, hogy kiderítsük, kik és hová vitték elhunytunkat az intézményből, és a szállítási számlák sem okoznak majd keserű meglepetést. CK BÉRELHETŐ HELYISÉG! Az OKTÁN munkásszálló Ifjúság úti üzletsorán 48 m 2 nagyságú üzlethelyiség kiadó. 06 (23)

8 8. oldal SZÁZHALOMBATTAI HÍRTÜKÖR XXVII. ÉVFOLYAM 20. SZÁM Kitekerték, betekerték Erben Attila, az Arany János iskola 14 éves diákja nyerte az első Rubik-kockatekerő versenyt Százhalombattán. A máris Rubik térként emlegetett kockás parkban öt általános iskolás igyekezett végrehajtani a cseppet sem könnyű feladatot október 9-én délután. Először azt a formációt kellett kitekerniük, amelyet a nemrégen avatott nagy Rubik-kocka ábrázol. Ezt egyébként annak idején Vezér Mihály polgármester tekerte ki. Mint mondta, főként az vezérelte, hogy a színek szépen vegyüljenek az egyes oldalakon. A versenyzők egyébként keményen edzettek a nagy megmérettetés előtt, egészen az utolsó pillanatokig tekertek a papírra is átmásolt minta alapján. Erben Attila, aki a legidősebb versenyző volt, 3 perc 34 másodperc alatt végzett a feladat első részével. A minden oldalon egyforma színű alaphelyzet visszaállítása során ugyan lemaradt kissé, előnyét azonban már nem lehetett behozni. Az ajándékokat, kupákat és okleveleket Vezér Mihály polgármester adta át. Min denkinek megköszönte a részvételt és reményét fejezte ki, hogy egy nagy kezdet tanúi a jelenlevők. Szigetvári József, a szervező BKK igazgatója azt mondta, az Iskolások Hete rendezvénysorozat keretében a jövőben is szeretnék megrendezni a versenyt. Hozzátette, nem kellenek világrengető események ahhoz, hogy színes legyen a város kulturális élete. A nyugdíjas Ki mit tud? -on például tizen nyolcan indultak, de kincses ládát nyitottak ki, amelyet akár egy gálaműsor keretében is érdemes lenne bemutatni. Az első százhalombattai bűvöskocka verseny további helyezettjei: második lett Nagy Péter, harmadik Járvás András, akinek annyira jót tett az adrenalin, hogy 40 másodperccel javította meg saját rekordját, negyedik helyen végzett Georgiades Dóra, és ötödiken a mindössze hét éves Szabó Sándor. Az ellentétek és legendák földjén Ismét úti beszámolóra várta közönségét a Barátság Kulturális Központ október 2-án. Ezúttal Grúzia mesés tájain kalandoztak az érdeklődők alkalmi idegenvezetőjük, Kovács Máté Gergő segítségével. Térben közel ezer kilométert tettek meg, időben több ezer évet utaztak vissza a múltba a közönségben ülők a BKK kamaratermében. Az Istenek útja is Grúziába vezetett elevenítette fel a mitológiával kapcsolatos mondá nemzeti ételét kóstolták Adrian városában. Ezen a helyen tapasztalta leginkább a fiatal építész, hogy lehetséges egy fotón megörökíteni a pocsolyákkal teli köztereket és az épülő metropoliszt egyaránt. Az ellentétek földje Esőkabátos Batta Bringa A szemerkélő majd elszemtelenedő eső sem vette el a kedvét annak a közel négyszáz biciklisnek, akik az október 4-i Batta Bringát kerekezték végig. A várostörténeti kerékpározást Vezér gosbemondón keresztül, a szervezők felvezető kocsijáról. Mihály polgármester és Szél Pál, a sportbizottság elnöke indította el balesetmentes és A regisztrált résztvevők pólót kaptak ajándékba, a célban virslivel kínálták őket a örömteli kerekezést kívánva a mindenre elszánt résztvevőknek. VSZK munkatársai, emellett tombolasorsoláson is részt vehettek. Ennek fődíját, a A Városi Szabadidőközpontból rajtoló mezőny a Dunafüred, Csónakház, lakótelep, Matrica Múzeum, VSZK útvonalon Mrena Zoltán nyerte. Szamuráj 07 Kft. által felajánlott kerékpárt tekert végig. Két helyszínen rövid tárlatvezetést tartott a résztvevőknek Balpataki esetmentesen zajlott, a résztvevők biztonsá A futam a rossz idő ellenére ezúttal is bal Katalin, a Matrica Múzeum történésze, gáról a polgárőrség és a rendőrőrs gondoskodott. Legközelebb 2015 májusában bicikli aki ezúttal az egyes állomások között is ismertette a helytörténeti tudnivalókat hanzik együtt a város. Az első magyar iskola Battán Felújította az önkormányzat azt az emléktáblát, amely az első százhalombattai magyar iskola helyét jelzi Óvárosban, a Szent László és a Gyorma utca sarkán. Az október 1-jei avatáson Sinka László alpolgármester idézte fel a magyar nyelvű tanítás kezdeteit. Út a végső pillanatig A Hospice és Palliatív Ellátás Világnapján közösségi rendezvénnyel hívták fel a Gondoskodás 2000 Ápolási Szolgálat munkatársai a Százhalombattán élők figyelmét az életük végén járó, gyógyíthatatlan betegek ellátásának fontosságára. Október 3-án a Csónakázó-tó melletti programon szóltak az önkéntes segítségnyújtás jelentőségéről és adományokat gyűjtöttek a szervezők. A gyógyíthatatlan betegekre gondolva különösen, ha közeli hozzátartozóról van szó mindenkinek elszorul a szíve. Beletörődik a megváltoztathatatlanba, hiszen nincs más választása. Sokaknak eszébe jut az elesett, legtöbbször idős, néha magányos emberek várható szenvedése. Azt azonban már kevesebben gondolják végig, hogy az út, amely súlyos gondokkal, megoldandó feladatokkal, testi-lelki fájdalmakkal a végső Mint mondta, az oktatás az 1700-as évek közepétől indult el a településen, de mivel azt akkoriban túlnyomórészt szerbek lakták, a magyar tannyelvű tanítás Érden folyt. Nem lehetett könnyű a gyerekeknek esőben-hóban is naponta kétszer átkutyagolni a hegyen, és nagy lehetett az öröm, amikor 1822-ben megnyílt a magyar iskola, amelybe 1845-ben 39 kisgyerek járt. Az épületet Hugonnay Zsigmond földbirtokos vásárolta 400 forintért. Az iskolamester az akkori feljegyzések szerint Marsai József 65 éves, feleséges férfiú volt, akit erkölcsösnek, tanításra alkalmasnak tartottak, és aki beszélt magyarul, németül, valamint tótul is. A tanítás kilencven évig folyt a faluvégi épületben, 1912-től pedig az új iskolában, a Szent László téren folytatódott. Az első magyar iskola helyén ma lakóház van. A falára ben, a 150. évforduló alkalmából emléktáblát helyezett a tanács, amely mostanra megkopott, ezért az önkormányzat a Faluvédő Egylet javaslatára újra cserélte. Az avatáson több képviselő és helyi lakos mellett Vezér Mihály polgármester is részt vett. pillanatig vezet, szerető gondoskodással elviselhetőbbé tehető. A hospice a súlyos betegségük végstádiumában levő emberek humánus, összetett ellátását jelenti. A mozgalom célja, hogy a betegek életminőségét javítsa, szenvedéseiket enyhítse, fizikai és szellemi aktivitásukat támogassa, könnyebbé tegye a családtagok számára a betegséggel járó feladatok megoldását, a gyász feldolgozását. Az ellátásban hivatásos, speciálisan képzett egészségügyi szakemberek és önkéntesek vesznek részt. A Hospice és Palliatív Ellátás Világnapján számos országban toboroznak segítőket, gyűjtenek adományokat azért, hogy minél több betegnek tudják méltóságteljesebbé tenni élete utolsó időszakát. Idén, Magyarországon elsőként, a százhalombattai Mozdulj meg a hospice-ért! című rendezvény csatlakozott a világnap eseménysorozatához. Schaffer Judit, a Gon doskodás 2000 Ápolási Szolgálat vezetője, a program szervezője megnyitójában hangsúlyozta, hogy nagyon fontos ez a munka, hiszen senki nem tudhatja, mikor válhat szükségessé számára vagy családtagjai számára a hospice munkatársainak segítő támogatása óta elkötelezett önkéntese a hospice mozgalomnak Tápai Mónika, aki az idei rendezvény ötletgazdája és társszervezője volt. Elérzékenyülve emlékezett édesanyja súlyos betegségére, amely során mindvégig a Gondoskodás 2000 munkatársaitól, önkénteseitől kapott a család segítséget, lelki támaszt. Schaffer Judit elmondta, hogy lélekpróbáló, sokszor megrázó az önkéntesek munkája, azonban olyan út, amelynek során viszszatalálhatunk önmagunkhoz, az alapvető értékekhez, megszűnhetnek előítéleteink, átértékelhetjük napi sokszor nem is olyan nagy jelentőségű gondjainkat. Azoknak, akik elhivatottságot éreznek magukban az önkéntes szolgálat iránt, azt javasolta, olvassák el Singer Magdolna gyászterapeuta tanulmányát. További információkat a www. hospice.hu honlapon találhatnak. ME kat Kovács Gergő bevezetőjében. Olyan ország ez, amely a Fekete-tenger keleti partvidékén, Európa és Ázsia határán háromezer évvel ezelőtti emlékeket őriz történetéből, kultúrájából. Az ősi gyökerekkel rendelkező népcsoport fennmaradt annak ellenére, hogy nagyhatalmak határain terül el, és sokszor folytak harcok ezen a vidéken. Gergő régóta érdeklődik az építészet története iránt, jelenleg a Budapesti Műszaki Egyetem doktorandusza. Amikor fél évet töltött cserediákként Törökországban, nem volt kérdés számára, hogy utazást tesz ebben a csodálatos országban, ahol a legendák ma is élnek, a múlt és jelen építészeti alkotásai karnyújtásnyira találhatók egymástól. Kapcsoljuk be a biztonsági öveket, induljunk Grúziába! vagy ahogyan a hivatalos megnevezés használja: Georgiába. A kamaraterem székein valószínűleg kellemesebb, biztonságosabb és mindenekelőtt gyorsabb utat tettek meg a hallgatók, mint Gergő a valóságban. Olyan közlekedési módot választott ugyanis tíznapos grúziai látogatásához, amely olcsó, de meglehetősen kiszámíthatatlan. Ennek ellenére tapasztalt lengyel útitársammal, Kasiával, bátran elindultam az ismeretlen tájak felé, hiszen ő gyakorlott autóstoppos. Szerencséje most sem hagyta cserben, így utunkon végig találkoztunk olyan segítőkész emberekkel, akikkel megtehettünk pár kilométert, vagy elfuvaroztak bennünket következő úti célunkig. Teherautó platója, az aktuális választások egyik pártjának kampánybusza, egy pap terepjárója, egy családtagokkal már megtöltött, de az utazóknak helyet szorító autó A járművek felsorolása, amelyekkel a fiatalok utaztak, még korántsem teljes, a meglátogatott nevezetességek sora azonban ennél is hoszszabb. Láthatták az ország második legnagyobb városát, Batumit, ahol a forgalmas tengeri kikötőben jelenleg is komoly kereskedelmi tevékenység zajlik. Egykor Rothschild báró székhelye is ezen a településen volt. A hacsapurit (túrós, sajtos kenyérlepényt), a grúzok ez azért is, mert a tiszta tengerparttól, az elegáns kávézóktól látótávolságnyira jelen vannak szögesdrótok, a lepukkant épületek. Budapest is eszébe jutott Gergőnek a grúz fővárosban, Tbilisziben. Ott is folyó (Kura) szeli ketté a települést, illetve sík vidék és hegyek (Trialeti-hegység) nyúlványainál terül el. A hegytetőről vigyázza városát I. Tamar grúz királynő, aki Grúzia aranykorában uralkodott, és a grúz keresztények szentként tisztelték. Monumentális templomok, fürdők őrzik az egyházi és világi építészet történetét. A világörökség részét képező Szvetichoveliszékesegyházat és a Dzsvári-kolostort is meglátogatták Gergőék Mckethában, majd Sztálin szülőhelye, Gori felé vették az irányt. Tovább már nem vezetett út hangzott el az utazás utolsó állomásáról, Vardzsiáról. A világ végén fantasztikus természeti környezet és talán Grúzia egyik legérdekesebb látnivalója várta a sok szállal Százhalom battához kötődő fiatalembert. A nyolc szint magasságban húzódó, ötszáz méter széles sziklakolostor és barlangváros a mai napig otthont ad a szerzeteseknek. A cellák, a kőbe vájt asztalok, a rejtett alagutak, a freskókkal díszített templom, az imafülkék és a víztározó felejthetetlen élmény marad. Legtöbb embernek Grúziáról a vodka, Sztálin és talán még Sevardnadze, az egykori Szovjetunió utolsó külügyminisztere jut eszébe, pedig sok-sok értékes látnivalót rejt ez az ország. Felfedezését az is megkönnyíti, hogy már közvetlen repülőjárat is indul Tbiliszibe biztatta utazásra közönségét Kovács Gergő színes, humoros, a hallgatókat magával ragadó előadása végén. Két évvel ezelőtt kezdődött előadássorozat a BKK szervezésében mondta Őri Ildikó művelődésszervező. A battai közönség nyitott az értékek megismerésére. Sikeresek a helyi világjárók beszámolói, ezért a sorozatot folytatják. Legközelebb november 12-én 18 órakor az északi fény nyomába eredhetnek az érdeklődők Kazal Ervin vezetésével. ME

9 SZÁZHALOMBATTAI HÍRTÜKÖR XXVII. ÉVFOLYAM 20. SZÁM 9. oldal Az első Nagy Versmondásra 2012 októberében került sor a városban, amikor Jordán Tamás közreműködésével Arany János Szondi két apródja című versét mondták el az iskolások. A rendezvényen ezúttal is közreműködött a Kossuth-díjas színművész, valamint Fűzfa Balázs, akivel közösen indították el a Nagy Versmondás azóta Kárpát-medence méretűvé nőtt mozgalmát. A gyerekek a százhalombattai általános és középiskolák mellett az érdi Bolyaiból és VMG-ből, valamint a Martonvásári Beetho ven Általános Iskolából érkeztek. Beme le gítésként Fezakas István százhalombattai költő adott elő nekik megzenésített magyar verseket. A főtéren összegyűlt ifjúságot és érdeklődő városlakókat Vezér Mihály polgármester is üdvözölte. Kiemelte, hogy a közös versmondás, különösen a nemzeti gyásznapon a nemzeti összefogás, a szabadságvágy üzenetét hordozza, azon törekvések sorába Fazekas István Jókai-díjas költő, drámaíró A megvádolt címmel írt színdarabot Béres Józsefről, a Béres Csepp feltalálójáról. A friss alkotás még csak kéziratban ismert, de néhány szakember máris úgy vélekedik, az utóbbi két évtized egyik legjobb magyar történelmi drámája. Néhány évvel ezelőtt Hubay Miklós Kos suth-díjas drámaíró a televízióban Fazekas István első színdarabjáról, a Kis Károlyról, mint kivételes reményekre jogosító műalkotásról beszélt. Nem sokkal ezután a szerző Elvira című tragédiája több Szavak szárnyán Nyolc iskola közel 1200 diákja szavalta együtt Vörösmarty Mihály A vén cigány című költeményét Százhalombattán, a Szent István téren október 6-án. illeszkedik, amelyek hozzájárulnak, hogy a határokon belül és azokon túl élő magyarok ismét nagycsaládot alkossanak. Az ugyancsak városunkban élő Fazekas Major Gizella egy gyermekkorában szavalt verset, Pósa Lajos aradi tizenhármakról szóló költeményét adta elő. Fűzfa Balázs szombathelyi egyetemi tanár A vén cigányról azt mondta: az irodalomtörténészek gyakorta említik a modern magyar költészet nyitányaként. Bár széteső világot szemléltet, a végén mégis megjelenik az örök remény. Jordán Tamás ismét hitelesen idézte meg a költő üzenetét és határozottan vezényelte végig a közös szavalást, majd ráadásként két aktualitással is megajándékozta a résztvevőket, Radnóti Miklós Kolumbusz és József Attila A számokról című versét mondta el. A diákokat kísérő pedagógusok emléklapját és virágját Vezér Mihály polgármester adta át. (Fotó: Kancz Tamás) Elkészült Fazekas legújabb darabja Stádium-est Óvárosban A Stádium Társadalmi és Kulturális Hírlap szerkesztői tartottak szerzői estet az óvárosi szerb közösségi házban október 10-én. A rendezvényen Jankovits Márta és Sinka László elevenítették fel az egykori falu hagyományos életét. Dr. Fazekas István felelős szerkesztő kiemelte, a folyóirat célja a rendszerváltás óta kialakult értékválság leküzdése, a nemzeti összefogás erősítése. Politikamentessége nem jelent semlegességet, mert vannak olyan helyzetek, amikor ki kell állni bizonyos feladatokért, programokért. Az országos terjesztésű kiadvány Százhalombattán lelt otthonra, egyrészt, mert a szerkesztők, szerzők egy része is itt lakik, másrészt, mert olyan támogató közeget talált itt, amelynek értékrendszerébe illeszkedni képes. A lap mindig megemlékezik egy-egy méltatlanul elfeledett gondolkodóról, illetve művészről. A remittendát a SZISZKI-be, az Arany gimnáziumba és az érdi VMG-be juttatja el a szerkesztőség. A két tősgyökeres falusival, akik közben vers elhangzásától, az elesettekért gyújtott gyertyák fellobbanásáig. Október 6-a a magyar nemzet gyásznapja. Országszerte felelevenítik az es szabadságharc bukása után történt szomorú eseményeket. A százhalombattai megemlékezésen Tóth Ernő, a KÉSZ helyi elnöke köszöntötte a Szent László téren egybegyűlteket. Emlékezzünk a vértanúkra! Szomo rodjunk el sorsuk miatt, aztán legyünk büszkék önfeláldozó életükre. Remélem, honvédként tudjuk kezdeni a megemlékezést és jelképesen a hon védőiként térhetünk haza hangzott el a bevezetőben. Ezután a jelen lévők együtt szavalták a Csatadalt, amelyet Petőfi Sándor akkor írt, amikor csatlakozott a honvédek seregéhez. A versmondás után sokan csatlakoztak a Dalárda tagjaihoz, akik katonanótákat énekeltek. Egész Európának példát fogok mutatni, hogyan kell bánni a lázadókkal idézte a halálos ítéleteket kimondó Haynau szavait a KÉSZ elnöke, majd az aradi vértanúk életét elevenítette fel. Megemlékezett a tizenhárom honvédtábornoknak és gróf Batthyány Lajosnak, az első magyar kormány miniszterelnökének példás hűségéről, amellyel a magyar szabadság ügyét szolgálták. Elhangzott az is, hogy ezek a férfiak nem csak kiváló katonák, bátor parancsnokok voltak, hanem tiszteletre méltó emberek, szerető apák, férjek is, akikre életük utolsó pillanatáig számíthatott családjuk és hazájuk. Addig a pillanatig, amelyben legdrágább a város díszpolgárai lettek, Dobos Ágnes, a múzeum szóvivője beszélgetett. Jankovits Márta beszélt saját életéről, az egykori iskoláról és a falu iparosítás előtti, nyugodt, biztonságos, hagyományokra épülő és kiszámítható világáról. Azt is megemlítette, hogy Százhalombatta címmel kötet készül az első világháború százéves évfordulója emlékére, amely többek között négy helyi család történetét mutatja be. Mint mondta: lokálpatriótaként, civil aktivistaként, szerzőként, szerkesztőként az az egyik legfontosabb célja, hogy a Faluban élők tudják, hol laknak, ne csak alvóhelyük, hanem valódi otthonuk legyen a településrész. Sinka László szemléletes történeteken keresztül elevenítette fel a régi Óvárost, amelyet gyerekként ismert. A hallgatóság szinte maga előtt látta a szépséges Tauber Mária tanárnőt, akibe többen szerelmesek voltak, a hatalmas focimeccseket, amikor a tököliek elözönlötték a falut, Kolosi György tanárurat, akinek egyszerre három diákjából lett NB I-es kézilabdázó, illetve az évezredes csecsebecséket, amelyek gyakran fordultak ki a Téglagyári-völgy földjéből. Saját életútjáról szólva megemlítette, mennyire bántotta, amikor Százhalombattát a piszkos tizenkettő között emlegették, és jelenleg, önkormányzati vezetőként mennyire fontosnak tartja az itteni értékek, lehetőségek megmutatását. A Stádium legújabb lapszámának egyik esszéjét, amely Jókai és Petőfi emberi kapcsolatát elemzi, a szerző, Véghelyi Balázs ismertette, végül Fazekas István is felolvasta a lapban megjelent közéleti versét. CK Legdrágább kincsüket áldozták a hazáért Az óvárosi Szent László templom előtt tartott megemlékezést a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének százhalombattai csoportja október 6-án. A résztvevők jelképesen felelevenítették az ben zajlott történelmi pillanatokat a csatába hívó kincsüket, az életüket áldozták a magyar nép szabadságáért. Imát mondott a vértanúkért Illéssy Mátyás plébános. Hálával említette emberi értékeiket, szellemiségüket. Mindenkinek felhívta a figyelmét arra, hogy ma is felelősek vagyunk tetteinkért, jövőnk érdekében össze kell fognunk a jó ügyekért, gyermekeinkért, unokáinkért. Végezetül a megjelentek gyertyákat gyújtottak a szabadságharc áldozatainak emlékére. ME Fazekas István Serfőző Simonnal és ifjú Csoóri Sándorral hazai és külföldi elismerésben is részesült néhány héttel ezelőtt a Halas Teátrum mutatta be hatalmas közönségsikerrel. Fazekas legújabb darabja - mint több más műve is - a puha diktatúra természetrajzát vizsgálja. A színdarab fő témája a neves feltaláló ellen indult koncepcionális büntetőeljárás. A hamis vádak és hamis tanúk vallomásai alapján meghurcolt Béres József sorsán keresztül feltárul a magyar valóság, és lelepleződik az akkori hatalom álságos, hazug természete. Serfőző Simon József Attila-díjas költő, drámaíró Fazekas legújabb művéről így vélekedik: A rendszerváltással egy időben a kortárs magyar vers és széppróza mellett kijelenthetően a drámairodalmunk szorult leginkább háttérbe, főleg a máról, közelmúltunkról szóló darabok. Sok oka lehet ennek, leginkább talán színházaink mindenáron történő bevétel-érdekeltsége. Pedig nehezen hihető, hogy a ma színházlátogatója csak a könnyed, szórakoztató előadásokra vevő. Például Fazekas István legújabb műve sokakat érdekelhetne! S nem csak azokat, akik Béres József gyógy ké szítményeit előszeretettel vásárolják, hanem jóval szélesebb körben. Ennek a jelentős feltalálónak élete attól kezdve, hogy megvádolták kuruzslással, bővelkedett drámai fordulatokban. Ennek átélése segíthetne az idetartozás tudatunk erősítésében, amelyre különösen ebben a kötődésünket elbizonytalanító időben lenne nagy-nagy szükségünk: a darab főhősének ugyanis a korabeli hatalom felajánlotta, hogy nyugatra távozhasson, ő azonban a hazáját választotta. A képzeletbeli színpadon igazi, lélekrendítő dráma zajlik, leleplezése egy hazug korszaknak, bürokratikus viszonyoknak, ahol nem lehet egyénieskedni, a munka is csak kollektív lehet állítja az egyik szereplő. Látványosan ez a rendszer bukott meg. A hamarosan megjelenő történelmi drámához Kaiser László Petőfi Sándorsajtószabadság díjas költő, dramaturg fogalmazott előszót. A könyv borítójára Pozsgay Imre egykori államminiszter a következőket írta: Fazekas István A megvádolt címet adta Béres Józsefről szóló darabjának. Talán nem véletlenül. A kitűnő feltaláló drámai sorsában ugyanis bőven akadnak hamleti pillanatok. A szerző hitelesen, nagy erejű költői indulattal és megszállott tárgyilagossággal mutatja be az emberi méltóságért vívott küzdelmet. Úgy érzem, ez a megrendítő, ám minden kétségbeesést száműzni akaró alkotás arra hivatott, hogy a színpadról szóljon hozzánk vérlázítón a hazugság ellen. Koszorúzás a Matrica Múzeumban Évről évre koszorúzási ünnepséggel emlékeznek meg a múzeumalapító Ferenczi Illésről Százhalombattán, a Matrica Múzeumban. Idén október 7-én tartották a rendezvényt, amely immár hagyományosan a nyugdíjas klubok helytörténeti vetélkedőjével kezdődik. A versenyt ezúttal a Barátság Kulturális Központtal közösen szervezte és bonyolította a múzeum, a téma a művelődési központ harminc éves története volt. A legjobban az Olajipari Műszaki Nyugdíjasok Egyesülete A legutóbbi munkákból álló válogatást idén áprilisban Jelek az úton címmel mutatta be a Matrica Múzeum. A terv az volt, Nagy utazás szerepelt, de minden helyezést elérő csapatot belépőkkel jutalmazott a BKK. A koszorúzási ünnepség Ferenczi Illés emléktáblája előtt az Eötvös iskola kisdiákjainak rövid műsorával kezdődött, majd dr. Vicze Kárpátaljára, majd a Krímbe indultak vándorkiállításra a százhalombattai Csóka László festményei. A harminc képből álló összeállítást először a beregszászi Munkácsy Mihály Galériában mutatták be október 17-én. Magdolna igazgató köszöntője után Vezér Mihály polgármester emlékezett az egykori tanácselnökre, akinek a helytörténeti gyűjtemény majd az intézmény megalapítása köszönhető. A városvezető 1960-ban került Százhalombattára, tíz évig tanácselnökként, 1970-től pedig tanácselnök-helyettesként dolgozott. Fiatalon, 58 évesen hunyt el 1990-ben. Szenvedélyesen óvta, gyűjtötte a nagyipari építkezések idején előkerülő tárgyi emlékeket, autodidakta módon tanulta a régészetet. Felismerte, hogy nem lehet közösséget építeni a múlt ismerete nélkül, és szembenézett azzal az óriási kihívással is, hogy a nagyon fiatal, még csak születő településnek kell bemutatni a hely több ezer éves múltját. Kiváló érzékkel választotta meg munkatársait, segítőit, amilyen például a Hetves házaspár volt, akik önkéntesen és lelkesen dolgoztak a helytörténeti gyűjteményért. Amikor a tanács a jelenlegi városházába költözött, kezdeményezte, hogy a megüresedő kúriaépületben kapjon végleges bemutatóhelyet a gyűjtemény. Jó érzékkel talált rá dr. Poroszlai Ildikóra, aki nagy lendülettel, szaktudással, mély elköteleződéssel látott munkához az intézmény létrehozása érdekében. Kettejük közös eredménye volt, hogy a gyűjteményből rövid idő alatt múzeum jött létre, amely mára nemcsak az országban, hanem Európaszerte viszi városunk jó hírét. Ferenczi Illés derűs személyiségére, kiváló emberi képességeire mindig emlékezni fogunk összegzett a polgármester. hogy májusban már elindul az anyag a Krím felé, de akkor közbeszóltak a politikai események, a kialakult fegyveres válság miatt Csóka Lászlót lebeszélték az útról. Most azonban úgy döntött, nem vár tovább, elindítja az egy évesre tervezett turnét, amelynek második állomása Ungvár, harmadik pedig Lemberg lesz. A városunkban élő képzőművész egy éve ismerte meg Nadezsda Gladkih-t, a Krími Magyar Társaság alapító elnökét, aki egy pilisvörösvári tárlaton figyelt fel a festő munkáira, és úgy döntött, megszervezi a kárpátaljai és krími bemutatásukat.

10 10. oldal SZÁZHALOMBATTAI HÍRTÜKÖR XXVII. ÉVFOLYAM 20. SZÁM Egy pimasz kamasz szárnyalása A zsűri különdíját érdemelte ki a 15 éves Hlinyánszky Domonkos az október 26-án Budapesten megrendezett III. Országos Slam Poetry Bajnokságon. A fiatal slammer Százhalombattán kezdte kedvencévé vált. Az elődöntőből nagy fölénnyel, a zsűri és a közönség egyöntetű elsajátítani a szövegalkotás alapjait tanárától, Daróci Lajosnétól, akivel alapítói a kéthetente szerdánként, a Barátság Kulturális slammere közé. döntése alapján került az ország 26 legjobb Központban összegyűlő SZÓkratÉSZ verselő és szókincsbővítő klubnak. Doma jelenleg példaképei gratuláltak, mint Horváth Kri s A zsűri által neki ítélt különdíjhoz olyan a kápolnásnyéki Vörösmarty gimnázium növendéke, de a mai napig battai slammernek senyt; Farkas Roland Wolfie, a Punnany tóf Színész Bob, aki megnyerte az idei ver vallja magát (tisztelettel adózva szülővárosának, Miskolcnak is). Süveg Márk Saiid, az Akkezdet Phiai formá Massif frontembere, a zsűri egyik tagja, vagy Kamaszos lendülettel fűszerezett szövegei ció tagja, a műfaj egyik meghonosítója, az egyre kiforrottabbak, felépítésük egyre tudatosabb, színpadi jelenléte ami a műfaj Százhalombattán, a Szent István téren de előző két év győztes slammere. egyik legfontosabb kritériuma a kezdetektől magabiztos és meggyőző. Tehetségét és kodás iránt érdeklődő közönséget az Ifjúsági cember 13-án Mikulás-slamre várja a szóra rátermettségét mi sem igazolja jobban, Műhely és a Batta Slam Poetry csoport. mint, hogy pimaszsága ellenére vagy épp (Fotó: Pereszlényi Erika) amiatt rövid idő alatt a slam-szcéna egyik Flashmob a parkolóban Húsz perces flashmob-bal hívták fel a figyelmet a Bántalmazás Elleni Világnapra az alakulóban levő nőmozgalom aktivistái október 6-án Százhalombattán, a Tesco parkolójában. Az önkormányzattól kapott segítséggel végre nem csak nagyot álmodni, de valóban nagyot cselekedni is tudott a civil szerveződés. A minifesztiválon csupa helyi zenekar az Ambient Noise Project, a Somebody Call 911, a Grievance és végre ismét itthon a The Big Bunny Hall Swinger Club lépett fel. A fergeteges afterpartit DJ Ballance & Gaboard biztosították, fényekkel, füstökkel, táncolható ritmusokkal. A közönséget zenével, képzőművészettel, tánccal vagy éppen semmivel sem foglalkozó, de bármire nyitott fiatalok alkották. A helyi és környékbeli középiskolákkal a közelmúltban megkötött együttműködési megállapodás révén, a közösségi szolgálat keretében több diák is részt vett a program lebonyolításában a karszalagosztástól a helyszín rendbetételéig. A sikeren felbuzdulva az IM szeretne hagyományt teremteni a zenei találkozóból, rendszeresen összehozni a helyi zenekarokat a zenét szerető közönséggel. Az IM egyik legfontosabb célkitűzése, hogy különböző érdeklődésű fiatalok számára közös találkozási pontot biztosítson. Terveik szerint ezt nem egy-egy alkalmi rendezvénnyel kívánják megoldani, hanem egy végleges közösségi helyen, ahol az alkotó és gondolkodó ifjúság nap mint nap megmutathatja magát, ütköztetheti véleményét, formálhatja önmagát és környezetét. Az IM Vízilabda Nagyarányú győzelmek az SZVSE tarsolyában Október 17-én rendezték az Országos Bajnokság harmadik fordulóját, amely során a Székesfehérvár látta vendégül a Százhalombattai Vízilabda Sportegyesület csapatát. Kissé nehezen indult az első negyed, soksok egyéni hibával és túlzott egyénieskedéssel, amiben közrejátszhatott a pénteki játéknap iskola utáni fáradtsága is, de aztán összekapták magukat a fiúk. A negyedik negyedet még háromperces emberhátránnyal kezdték, de ez sem volt elég ahhoz, hogy ellenfelük komolyabban megközelítse őket. A mérkőzés 16-4-es végeredménnyel zárult. Az SZVSE 2000-es Országos Gyermekcsapata veretlenül, óriási gólkülönbséggel, 15 kapott és 47 lőtt góllal, stabilan áll a tabella első helyén. Amilyen erősen kezdődött a hétvége, úgy folytatódott. 18-án, szombaton a Budapest Serdülő csapat játszott lehengerlően. Két mérkőzés várt rájuk itthon. Miután a játékosok egy része mindössze tizenkét órát pihenhetett a péntek esti meccs után, enerváltan és dekoncentráltan kezdték az első negyedet, és közel a mérkőzés felének kellett eltelnie, hogy végre felpezsdüljenek, de még így is magasan az ellenfelek fölött játszottak. A végeredmény: Százhalombatta-Bókai KSI BaZe! Ez jó volt! Megtartotta első nagyrendezvényét az Ifjúsági Műhely Százhalombatta. A Battai Zenekarok Találkozóján közel háromszáz fiatal adott randevút a zenének és egymásnak október 4-én a Klub Sirály Csónakházban. végső célja egységgé kovácsolni a jelenleg igencsak szétforgácsolódott százhalombattai ifjúságot. A korosztály érdeklődési köréből adódóan ehhez jó kulcs lehet a zene. Nem csak azért, mert a koncertre járás alapvető kikapcsolódási forma, hanem, mert nagyon sok fiatal számára kommunikációs eszköz a hangszer, a közös zenélés. A találkozó egyik programelemeként elindult egy százhalombattai zenész-adatbázis összeállítása, amelyhez várják a városból műfajtól, stílustól függetlenül, hard core-tól a népdalokig mindazok jelentkezését, akik SPORT SPORT SPORT A második mérkőzést a Komplex csapatával vívták a battai fiúk, akiket mintha kicseréltek volna. Sorra szerezték meg a labdát. Mindegy volt, hogy 98-as, 99-es vagy éppen 2001-es játékoson volt a védekezés sora, mindegyikük gyorsan és pontosan hajtotta végre a feladatot. Bögre Zsolt az egész mérkőzés alatt kiemelkedően fordulta le az ellenfeleit, akik gyakorlatilag képtelenek voltak utolérni. Árpás Alex ejtésgóljaival infarktus közeli állapotba hozta a szurkolótábort, és a végére azt is megmutatta, hogyan lehet egy ezredmásodperc alatt, nyolc méterről gólt szerezni. A centermunka kiválóan alakult, a 2001-es válogatott Bihácsi Bence ellenállhatatlan volt, csakúgy, mint Sipos Csongor. Grieszbacher Márk a kapuban ismét fogta a lehetetlent. Bukits Tomi hatékony védelmével óvta a játékterünket, Nagy Armand pedig szinte az egész mérkőzésen hiba nélkül, tanítani való bekkmunkával hatástalanította az ellenfél centereit. Mindenki hozzátette a maga százalékát, így a vendégek esélyt sem kaptak a győzelemre. A 11-8-as eredménnyel a Budapest Bajnokság második helyére ugrott a serdülő csapat. Öt csapatunkból négy az első, illetve a második helyen áll az ország legerősebb bajnokságaiban, amely nagy teljesítmény egy ilyen kis egyesülettől mondta Kopányi László edző. bármilyen módon énekes, hangszeres, DJ, hangmérnök, hangosító, zeneszerző, zenekritikus, stb. kapcsolódnak a muzsikához. Akik szeretnének bekerülni a katalógusba, írják meg az címre nevüket, születési évüket, elérhetőségüket, kompetenciájukat (azaz mi közük a zenéhez) és mióta, milyen stílust képviselnek. Rendelkezésükre áll egy rovat az egyéb információk (zenekari elköteleződés, különleges tudnivaló, díjak, eredmények, stb.) számára is. Az Ifjúsági Műhely következő programját az őszi szünetre időzítette. Október utolsó hétvégéjén LAN-Partyra várják a számítógépes játékok rajongóit a BKK Közösségi Terében. További részletek az Ifjúsági Műhely facebook-oldalán, az esemény szervezői a fenti mail-címen érhetők el. (HoZoFoto) IM Sportlövő diákolimpia Hét egyéni arany-, nyolc ezüst- és tíz bronzérem, valamint öt csapatban szerzett dobogós hely jutott a százhalombattai iskolásoknak a sportlövő diákolimpia megyei döntőjén október 11-én, a százhalombattai lőtéren. A sporteseményre Pest megye közel húsz iskolájából érkeztek lövők, de a résztvevők kilencven százalékát a százhalombattai iskolások, főként a SZISZKI és az Arany János tanulói alkották. Az A kategóriás fiú légpuska 20 számban első lett Zsebők Máté (Kőrösi), második Molnár Mátyás (Arany), harmadik Tolnai Márk (Kőrösi). Ugyanitt csapatban első helyen végzett az Arany (Molnár Mátyás, Klem Barnabás, Sári Marcell), másodikon a Kőrösi (Zsebők M., Tolnai M., László Ákos), harmadikon az Arany B csapata (Tímár Gergő, Mucsi Dániel, Czirok Merse). A lányoknál ugyanebben a számban első lett Fábián Fanni (Arany), harmadik Fodor Enikő (Arany). Az A kategóriás fiú légpisztoly 20 számban első helyen végzett Zsebők Máté (Kőrösi), másodikon Veres Péter (Érd, Bólyai), harmadikon Klem Barnabás (Arany). Csapatban az Arany János iskola vitte a prímet a Klem B., Molnár M., Mucsi D. összeállítással. Az A kategóriás 20 lövéses légpisztolyos lányok között elsőséget szerzett Fodor Enikő (Arany), második lett Fábián Fanni (Arany), harmadik Borgula Ramóna (1. Sz. Ált. Iskola). A B kategóriás fiú légpuska 20 számában első lett Szemán Dávid (SZISZKI) és harmadik Bicskei Bence (SZISZKI). A lányoknál Vencz Tímea (Arany) lett az első, második Veres Boglárka (SZISZKI). A B kategóriás légpisztoly 20 számban a fiúk között második helyen végzett Szemán Dávid és harmadikon Bicskei Bence. A középiskolás légpisztolyos lányok között Vencz T., Veres B., Nyers Dzs. a sorrend. A C kategóriás légpisztoly 40 számban a fiúk között második lett Izsó András A nemzetközi mozgalom a megfélemlítés (bullying) ellen irányul, vagyis minden olyan ismétlődő agresszív magatartás ellen, amelynek célja a másik fölötti hatalomgyakorlás. A százhalombattai résztvevők a Facebookon megjelent felhívásra reagálva kék pólóban fejezték ki, hogy elutasítják a bántalmazás különféle formáit legyen az családon belüli erőszak, iskolai bántalmazás vagy akár elektronikus zaklatás és 20 perces zumbát mutattak be. A villámcsődület kezdeményezője Tápai Mónika, a koreográfia kitalálója Viczián Tímea zumbaoktató volt. A tánchoz az áruház dolgozói is csatlakoztak, Simon Géza igazgató pedig csokoládé Baleset-megelőzés a Kőrösiben A Százhalombattai Rendőrkapitányság munkatársai tartottak előadást a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola alsó tagozatos diákjainak október 22-én. A programon a gyerekek megismerték a KRESZ gyalogosokra és kerékpárosokra vonatkozó szabályait. A hideg idő miatt a szabadtérre tervezett programok mint a kerékpározás motoros rendőri kísérettel ez alkalommal elmaradtak, de a tervek szerint a következő hasonló eseményen, jó időben pótolni fogják. Három helyszínen zajlottak (VMG) és harmadik Darabos Ádám (SZISZKI). Csapatban első lett a SZISZKI, Darabos Á., Nedelkovics Márkó és Rákosi Patrik állt a dobogó tetején. A középiskolás lányok között C kategóriában a légpisztoly 40 lövésben második lett Kéri Eszter val ajándékozta meg a résztvevőket, és arra kérte őket, hogy ismételjék meg a táncot a következő szombat délelőtt. Tápai Mónika elmondta, hogy a százhalombattai nővédelmi egyesületet tízen alapították meg, a közhasznú szervezet egyelőre bejegyzés alatt áll. Az alapítók szándéka, hogy a közösségfejlesztés eszközeivel segítsék elő a nők és a családok életminőségének javítását. Emellett alapszabályukba számos más cél megvalósítását is rögzítették, egyebek mellett a női érdekvédelmet, az egészséges életmód propagálását, felvilágosító előadások szervezését, a szociálisan rászorulók támogatását például használtruha-börze szervezésével -, valamint kapcsolatteremtést más női szervezetekkel. a különböző programok. Az informatika teremben kerékpáros KRESZ-kisfilmet néztek és tesztet töltöttek ki a gyerekek. Az aulában a rendőrség munka társának balesetmegelőzési előadását hallgatták meg, a tornateremben pedig a diákok egyensúlyozási képességét mérték fel és fejlesztették a szervezők. Az őszi szünet előtti balesetvédelmi oktatás mellett az intézményben azt is nagyon fontosnak tartják, hogy a gyerekeknek személyes kapcsolata legyen a rendőrséggel. (SZISZKI) és harmadik Fekete Tímea (Arany). A diákolimpia országos döntőjén sok-sok százhalombattai iskolás képviseli majd a megyét. A versenyt Ácson rendezik meg november 8-án.

11 SZÁZHALOMBATTAI HÍRTÜKÖR XXVII. ÉVFOLYAM 20. SZÁM 11. oldal Gokart Magyar bajnok lett Kovács Zsombor A kategória legfiatalabb versenyzőjeként, mindössze 12 évesen magyar bajnok lett Kovács Zsombor a junior, éves gokartosok mezőnyében. A magyar bajnokság utolsó fordulója magyar-osztrák közös szervezésben, október között Bruckban került megrendezésre. Csütörtökön érkeztünk meg a pályára és azonnal megkezdtük a felkészülést az utolsó, mindent eldöntő futamra. A csapat a Hargitai Racing - szerelője beállította Zsombi gépét, és megkezdtük a szabad edzéseket. A gokart SPORT SPORT SPORT másodikon versenyzett. Nagy csatákat vívott riválisával, Nicholas Schöll-lel, de a második pozíciót a verseny végéig sikerült megtartania. A évesek magyar bajnokságát ezzel a helyezéssel 3 pont előnnyel meg Célba dob és fejben számol Ezüstérmet szerzett a Magyar Darts Szövetség Utánpótlás Magyar Kupáján Mazzag Márton, a százhalombattai Kőrösi iskola másodikos diákja október 19-én. A hozzáértők szerint rendkívül tehetséges kisfiú idén kezdett el foglalkozni a sportággal és a nála két évvel idősebbekkel versenyzett a gyermek kategóriában. Apukája, Mazzag László januárban szerelt föl egy táblát és megérdeklődte az MDSZ-nél, vajon a gyerekeknek is ugyanolyan távolságból és magasságban kell-e dobniuk, mint a felnőtteknek. Azt mondták neki, minden ugyanaz, csak a játéknem más, sőt, azt is megtudta, hogy februárban diákolimpiát szerveznek a sportágban, amelyen el is indította a fiát. Marci abszolút kezdőként vereségeket szenvedett, ennek ellenére olyan visszajelzéseket kapott, hogy érdemes lenne foglalkozni vele. Mivel a közelben nincs egyesület, apa és fia a székesfehérvári Ziegenhám Medárdot, a helyi Sport Darts Club és a szövetség utánpótlásért felelős vezetőjét kereste fel. Neki nagyon tetszett Marci játéka, különösen pedig a számolása, a darts steel ága ugyanis nagyon jó fejszámolást követel. A kisfiú addig sem volt rossz matekból, de a dartsnak köszönhetően rengeteget fejlődött. Nagyon hamar megtanult háromjegyű számokból kétjegyűt kivonni, egyjegyűeket kétjegyűekkel szorozni és hasonló műveleteket. A szakember tanácsainak köszönhetően folytatódott sportágbeli fejlődése, egyre jobban dobott, és nem kellett szégyenkeznie az amatőr versenyeken. Ősztől a Sport Darts Club versenyzője lett, így nemcsak a diákolimpián indulhat, hanem minden MDSZ versenyen. Fejszámolási képességeire a szövetségnél is felfigyeltek, így történt, hogy közreműködésre kérték a Darts Matek elnevezésű projekt országos bemutatóján. Az iskolai interaktív táblákra letölthető Windows-alkalmazás a sportág készségfejlesztő jellegére épül. A darts egyébként nemcsak a fejszámolást erősíti, hanem fejleszti a koncentrációt, a fegyelmet és az állóképességet is. További előnye, hogy olcsó, az induló készletek párezer forintért beszerezhetők, és olyan gyerekek is elkezdhetik, akik testi adottságaik miatt nem szívesen fognak más sportágba, vagy egészségi állapotuk miatt nem is tehetik. egész hétvégén nagyon gyorsnak bizonyult, és nagyon jó volt a mechanikai tapadás is. Nagy reményekkel vágtunk neki a vasárnapi köröknek mesélte Kovács Tibor, Zsombor édesapja és menedzsere. A fiatal bajnok már a Warm Up során is az előkelő negyedik, az időmérőn pedig mindössze egy tized különbséggel a második helyet szerezte meg. Az elődöntőben, a rajt után ugyan csak a harmadik helyen sikerült elfordulnia, de már az első körben visszaszerezte a másodikat. Egy ütközés miatt azonban az elődöntőn végül az ötödik helyen intette le a kockás zászló. A döntőben az ötödik helyről indulva, már az első kanyarban bravúrosan feljutott a harmadik helyre, az első kör végén pedig már a nyerte, de mivel még nem töltötte be a világbajnokságon való induláshoz szükséges 13. életévét, a Valenciában megrendezésre kerülő sporteseményen a második helyezett indul. Kovács Tibor kiemelte: nagyon köszönik a Hargitai Racing csapatának a sikeres közös munkát, Százhalombatta Város Önkormányzatának pedig az ehhez nyújtott támogatást. Nagy erőkkel készülnek a folytatásra, jövőre szeretnék megvédeni a junior magyar bajnoki címet, és a VB-n képviselni az országot, valamint városunkat. Kovács Zsombornak egyébként ez a mostani a harmadik magyar bajnoki címe. Korábban kétszer szerzett elsőséget a sportág Rotax Minimax kategóriájában. ND Matrica Kupa Negyedik alkalommal rendezték meg a Matrica Kupa nemzetközi úszóversenyt október én Százha lombattán, a Kiss László Sport uszodában. A sportesemény a közelgő Rövidpályás Országos Bajnokság kvalifikációs versenye is volt. Vezér Mihály polgármester megnyitója után egyből elkezdett forrni a víz, hiszen újra szép számú versenyző látogatott el hozzánk, 396-an álltak rajtkőre. A jó hangulatú versenyen általában a felkészülési időszaknak megfelelő eredmények születtek, de azért akadt néhány meglepetés, hiszen néhányan már most korosztályos csúcsokat úsztak. A Százhalombattai VUK SE 51 nevezett úszója közül nagyon sokan dobogóra is állhattak az erős mezőnyben. Az éremhalmozók a szombati napon Marosi Bálint, Szatmári Klára és Rupics Bendegúz, míg vasárnap Grátz Benjámin, Csadó Zsanett és Soczó Kinga voltak. Az érmeket illusztris vendégek, Egerszegi Krisztina ötszörös olimpiai bajnok, Kiss László, az úszó válogatott szövetségi kapitánya, dr. Sós Csaba, a Testnevelési Egyetem Úszó Tanszékének vezetője, Bodrogi Viktor ötszörös ifjúsági Európa-bajnok és Vizi Csaba, a MÚSZ Közép-magyarországi Régiójának vezetője adták át. A csapatversenyt idén is a BVSC nyerte, a VUK SE versenyzői a nagy klubok csapatai mögött a negyedik helyet szerezték meg a pontversenyben. Kézilabda Váci KSE Százhalombattai KE (13-12) Vereséget szenvedett a battai kézilabdacsapat a listavezető váci együttes otthonában október 26-án. Kimondottan jó első félidő (13:12) után, a csapat sajnos kicsit elfáradt és megtört a második félidő derekán. Bár a bíráskodás közel sem volt pártatlan, a Sporthírek Kajak Kurucsó Zalán a 13 évesek mezőnyében, K méteren aranyérmet szerzett és egyedül került a válogatott keretbe a keretfeltöltő Dunai István Emlékverseny 67 fős mezőnyéből. Szintén aranyérmet szerzett K méteren a János Márk-Fügedi Gergő páros a 13 évesek között. Ugyanebben a korosztályban és távon Bozsoki Boglárka és Pethes Rebeka párosa ezüstérmes lett tájékoztatott Varga Béla edző. Kick-box Három ezüstérmet nyert a Százhalombattai Kick-box SE a Szigetszentmiklóson megrendezett Jenox Tököl Kupa Nemzetközi versenyen október 4-én. Hét ország 40 klubjának mintegy 270 versenyzője vett Vác megérdemelten győzött. A százhalombattai játékosok remélik, hogy tavasszal hazai pályán jobban megszorongatják majd a váciakat! A Batta hét forduló után 4 győzelem és 3 idegenbeli vereség mellett hatodik helyen áll a tabellán. Legközelebb november 8-án láthatjuk hazai pályán a csapatot az Alba Regia ellen. Hajrá, Batta! részt a küzdelmekben, amelyek egy ringben és hat tatamin zajlottak egyszerre. A mieinket három felnőtt versenyző képviselte, illetve a sikeres nyári vizsgákat követően már két bíróval is hozzá tudtunk járulni a viadal gördülékeny lebonyolításához. Koller Zoltán light-contactban, míg Bagyó Tímea és Mezei János pointfighting szabályrendszerben vette fel a küzdelmet. Mindhárman döntőbe jutottak, és bár a döntő meccsek szoros végeredményeket hoztak, Kecskés István tanítványai három ezüstéremmel térhettek haza. Modellezés Harmincegyedik alkalommal nyerte meg a nemzeti bajnokságot Mórotz Attila, a Dunamenti Energia Modellező Klub repülős szakágvezetője körrepülő műrepülés (F2B ) kategóriában. Szeptember án rendezték a körrepülő-műrepülő modellek országos bajnokságát, valamint a Budapest Kupa versenyeket, városunkat Mórotz Attila és Tokaji Tamás képviselte, és mindketten kiemelkedően szerepeltek. OB eredmények: 1. Mórotz Attila, 2. Tokaji Tamás, Budapest kupa eredmények: 1. Mórotz Attila, 2. Tokaji Tamás Hajómodellezés A százhalombattai Energia Modellező Klub legfrissebb eredményei: XXV. Kőris Kupa jubileumi verseny október , Ölbőn: a versenyen F5-10 kategóriában tizenhárom modellező indult. Eredmények: Forrai Csaba VII., Kunvári Sándor X., Forrai István XI. F5-E kategóriában tizenhat versenyző indult. Eredmények: Forrai Csaba I., Kunvári Sándor IX., Sárdi István X., Forrai István XV. F5-M kategóriában tizenegy versenyző indult. Eredmények: Forrai Csaba IV., Kunvári Sándor VI., Forrai István XI. Október 23-án került megrendezésre MM kategóriában a Baranya Kupa vitorlás modellverseny, amelyen tizennyolc modellező indult. Eredmények: Forrai Csaba I., Forrai István XVII. Öregfiú labdarúgás A százhalombattai Szenior SE legutóbbi bajnoki mérkőzésének eredménye: Károli Bölcsész SE Szenior SE 1-2 (0-1). Budapest, október 27. Vezette: Böröcz (Lipták, Kurtaj) Góllövő: Kovács B., Kövesi. A Szenior SE a 10. forduló után a tabella 9. helyén áll. Legközelebbi hazai meccs: november 3-án 19 órakor a Közterület SK-val. Judo Sikert sikerre halmoznak Zsinórban már a harmadik magyar bajnoki címét zsebelte be a százhalombattai Bertók Krisztofer 66 kilogrammban a judósok diák A korcsoportos országos bajnokságán október 5-én, Budapesten. Az UTE csarnokban rendezett sporteseményen Krisztofer kategóriájában tizenhatan indultak, ő pedig négy gyönyörű győzelemmel nyerte meg a 66 kilogrammosok versenyét. Valamennyi súlycsoportban kiemelkedően jól szerepelnek a battai judósok az októberben kezdődött korosztályos nemzeti bajnokság fordulóiban. A diák B korcsoport (11 évesek) részére október 11-én, Tatabányán rendezett versenyen Sári Patrik képviselte a SZVISE-t. Miután minden ellenfelét megverte, a döntőben a tavalyi magyar bajnok felett is győzni tudott +60 kilogrammban. A junior B korosztály Győrszentivánban, október 19-én megrendezett versenyén Rajkai Róbert elsőévesként és a mezőny legfiatalabb versenyzőjeként gyönyörű versenyzéssel, három győzelemmel került a döntőbe, és végül az ezüstérmet sikerült megszereznie.

12 12. oldal SZÁZHALOMBATTAI HÍRTÜKÖR XXVII. ÉVFOLYAM 20. SZÁM AP RÓ HIR DE TÉ S Automata mosógép javítása garanciával hétvégén is. Javítás esetén ingyenes kiszál lás. Tel.: 06-20/ LÁTNI ÉS LÁTSZANI! Ellenőriztesse térí tésmentesen gépkocsija világítását, a lámpa testek állapotát. A vizsgálatról igazolólapot állítunk ki, melyet a november 6-tól decem ber 12-ig tartó fokozott közúti ellenőrzés során felmutathat. DELTAMARK BOSCH CAR SERVICE Egész évben várja a Biksi Méhészet! Több mint 10 féle termelői mézünkből, virágpo runkból, valódi mézviaszból készült termé keink közül választhat. Teljen minden napja egészségesen! Címünk: Százhalombatta, Vörösmarty u. 40. (A két lámpás keresztező dés között.) Nyitva tartás: H-P Szo Nyitvatartási időn kívül telefonos egyeztetéssel. Tel.: 06-20/ Állás! A FE-CORR Tech Kft. acélszer kezeti lakatos, AWI-hegesztő munkatár sakat keres Százhalombattáról és környé kéről. Ér dek lődni 15 óra után a os telefonszámon lehet. Álláshirdetés! A Dunarent Kft. százhalom battai telephelyére 1 fő gépkocsivezetőt és 2 fő segédmunkást keres azonnali munkakez déssel. Gépkocsivezetői elvárás: Jogosítvány (D,C, E kategória), PÁV II, GKI, ADR bi zonyítvány, konténeres, hátfalas vizsga, ve zetésben szerzett minimum 5 év tapasztalat. Bér megegyezés szerint! Jelentkezni lehet november 05-ig szakmai önéletrajz megküldésével a címen. n Cserépkályha, kandalló, kemence építése, átrakása. Telefon: , GYORS ÉS KÉNYELMES JEGY- ÉS BÉRLETVÁSÁRLÁS BKK-AUTOMATÁKBÓL ÉS A BKK ÜGYFÉLKÖZPONTBAN! A mindennapi ingázás vonattal az otthon és a munkahely között értékes idő lehet, ha olvasással, beszélgetéssel, munkával töltjük. A vonatról leszállva azonban szeretnénk gyorsan célba érni, és a lehető legrövidebb idő alatt elintézni a hivatalos dolgainkat. A havi Budapest-bérlet vagy a napijegy megváltása kényelmes és gyors is lehet. Százhalombattáról a Kelenföldi, illetve a Déli pályaudvarig utazó ügyfelek időt spórolnak, ha az új, éjjel-nappal működő BKKautomatákból váltják meg ezeket, mert így elkerülhető a sorbaállás. A készülékekből a BKK legtöbb jegyés bérlettípusa megvásárolható. A készülékek érmét és bankjegyet is elfogadnak és visszaadnak, de bankkártyával is fizethetünk, akár érintés nélkül. Amennyiben számlát szeretnénk a jegy- és bérletvásárlásról, a BKK-automata kiállítja. Ehhez azonban előzetesen a bkk. hu/automata oldalon szükséges regisztrálni, ezután ben egy kinyomtatható azonosító kártyát kapunk, melynek segítségével gyorsan és gördülékenyen megkaphatjuk számlánkat. Az új BKK-automatából nyomtatott bérletekhez szükséges megadni egy arcképes igazolvány számát. Hogy a bérletnyomtatás folyamatát felgyorsítsuk, a használni kívánt igazolvány számát BKK ügyfélkártyán is feltüntethetjük. A BKK ügyfélkártyával ráadásul nemcsak a saját, hanem akár az egész család bérletét is megvásárolhatjuk, ugyanis akár négy igazolványszámot is feltüntethetünk. BKK ügyfélkártyát a BKK Ügyfélközpontokban, illetve jegypénztárakban kaphatunk, vagy letölthetjük a bkk.hu/automata honlapról. Ugyanitt tájékozódhatunk a BKK-automaták elhelyezkedéséről és működéséről is. Az automatákon kívül a jegyek és bérletek megvásárolhatók az idén megnyílt új, modern BKK Ügyfélközpontban is, ahol a vásárláson túl a közlekedéssel kapcsolatos minden ügy is elintézhető: parkolási vagy teherforgalmi behajtási információkat adnak, kezelik a taxikkal kapcsolatos panaszokat, általános utastájékoztatást is kaphatunk, illetve lehetőség van MOL Bubi bérletvásárlásra és ügyintézésre is. A kelenföldi aluljáró őrmezői oldalán található ügyfélközpontban több pult található, ezért egyszerre 3-4 munkatárs is segíti a BKK ügyfeleit a hosszú nyitvatartási időben, mindennap 5:30 és 22:00 óra között. Kelenfold_UC_pr_cikk_Szazhalombattai_Hirtukor_160x180.indd :23:32

Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében

Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében Honvédelmi tárgyi emlékek, harcjárművek, fegyverek és megannyi érdekes program várta a családokat június 10-12. között a Nyilastáblán. Az V. Rákosmenti

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016-2017. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 05-09. 30. ökoszakkör szervezése alsó- és alsó: Szántóné Seller Szilvia, felső: Bekő László, Frák Erika 09.01 Felhívás

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2015-2016. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2015-2016. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2015-2016. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 03-09. 30. ökoszakkör szervezése alsó- és felső tagozatos tanulók alsó: Szántóné Seller Szilvia, felső: Bekő László,

Részletesebben

Weöres Sándor hét. 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2.

Weöres Sándor hét. 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2. Weöres Sándor hét 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2. április 3. április 4. délelõtt 7.00 A királyválasztó

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola

Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola Hónap szeptember Önkormányzati rendezvények 19. Műsorszámos részvétel a Pestújhelyi Emlék tér emléktábla avatásán Kiemelt iskolai rendezvények 1.

Részletesebben

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről.

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. 1 Jegyzőkönyv Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. Ülés helye: Jelen vannak: Városháza Tanácskozóterme Sásd, Dózsa

Részletesebben

Nemzetiségi nap az első osztályban

Nemzetiségi nap az első osztályban Nemzetiségi nap az első osztályban November 10-én ismét nemzetiségi napot tartottunk az alsó tagozaton. Az első osztályosok közös programot szerveztek. Két vendéget hívtunk. A nap mesehallgatással kezdődött.

Részletesebben

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának június 13-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának június 13-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről Dömös Község Önkormányzata 2027 Dömös Táncsics u. 2 Készült 4 példányban! /2013 1. sz. példány Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. június 13-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3508/01149 Vérzivataros évtizedek 1914-1944 MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Az idén 2014. november 18-19-én, immár 41.alkalommal került sor a Hajdú-Bihar

Részletesebben

Ennek kapcsán 1992. november 24 én megalakult az Országos Baleset megelőzési Bizottság, majd sora egymás után a megyei és

Ennek kapcsán 1992. november 24 én megalakult az Országos Baleset megelőzési Bizottság, majd sora egymás után a megyei és Veszprém, 2013. április 17. Gradvolt Szilveszter r. őrnagy Pécs VBB. Titkára I. Pécs Városi Baleset megelőzési Bizottság bemutatása Aközlekedésről szóló 1988. évi I. tv. a közlekedési propaganda tevékenységet

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22.

Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22. Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22. Hunyadi János és Kapisztrán János seregei 558 évvel ezelőtt, 1456. július 22-én állították meg a Nándorfehérvárt ostromló oszmán hadat. A győztes csata emlékére

Részletesebben

Összefoglaló a 2013. március 14-17. között megrendezésre került Országos Fogyasztóvédelmi Sulitáborról

Összefoglaló a 2013. március 14-17. között megrendezésre került Országos Fogyasztóvédelmi Sulitáborról Összefoglaló a 2013. március 14-17. között megrendezésre került Országos Fogyasztóvédelmi Sulitáborról I. 2013. március 14-17. között a Balaton mellett fekvő Zánkán, az Új Nemzedék Központban került sor

Részletesebben

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most 2011. március 3 TÉL-FÉNY 2011. XI. alkalommal megrendezett fotókiállításon Afrikától Furugyon át Új-Zélandig láthattunk fényképeket a tárlaton. Először lehetett szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

Világgá megyek! Népmesékkel reggeltől estig Beszámoló

Világgá megyek! Népmesékkel reggeltől estig Beszámoló Világgá megyek! Népmesékkel reggeltől estig Beszámoló A Népmese napjához kötődő programunkat azzal a céllal terveztük, hogy hozzásegítsük a kisiskolás korosztály képviselőit a mesékben való elmélyüléshez,

Részletesebben

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok Negyedik alkalommal rendezték meg a Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napokat június 12-14. között. A program fővédnöke Hende Csaba

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2014-2015. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2014-2015. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014-2015. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 03-09. 15. ökoszakkör szervezése alsó- és felső tagozatos tanulók Szántóné Seller Szilvia, Frák Erika 09. hótól folyamatos

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Szám: EPL/57/14/2014.

Szám: EPL/57/14/2014. EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: EPL/57/14/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 22-én 17,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 21-én 18 órakor megtartott nyilvános alakuló üléséről. A képviselő-testülete ülésének helye: Faluház (Nagykutas,

Részletesebben

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége:

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: 2010. január 14. a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesülettel, az Eötvös József Klubbal közösen megemlékezést

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 399 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2014. október 21. napján megtartott alakuló üléséről. Jelen vannak: Bodnár László polgármester Fotta Csaba Krausz Károly Csaba Sárközi

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi munkatervében a április

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi munkatervében a április márciusáig végzett munkájáról Szociális és Fgészségügyi Bizottság Oktatási és Kulturális Bizottság Véleményező Pénzügyi- és Gazdasági 13 zottság Bizottság: ligyrendi, Jogi, és Közbiztonsági Bizottság Készítette:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tahitótfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 20/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 12-én (kedd) 18 00 órakor tartott

Részletesebben

XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat

XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat Az idei évben is megvalósul a figyelemfelhívó és ismerető programokkal színesített városi és megyei Közbiztonsági Rendezvénysorozat. Az alábbiakban összegezzük, milyen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. M U T A T Ó : Határozat/Rendelet: Tárgy: 106/2014. (X. 27.) Napirendi pontok elfogadása.

Részletesebben

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz.

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz. A Csabacsűdi játszótér felújítása az Önkéntesek Hete keretében című projekt megvalósulása Csabacsűdön Pályázó: Tiszta Környezetünkért Alapítvány Csabacsűd Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ki az, aki egyetért a meghívóban szereplő napirendi pontokkal?

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ki az, aki egyetért a meghívóban szereplő napirendi pontokkal? J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozótermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Ügyrendi és Jogi Bizottságának 2015.

Részletesebben

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 SZEPTEMBER Szeptember 16. kedd 18:00 Találkozás a festészettel I. Színek versek hangulatok: Hölgyek ecsettel és tollal Festménykiállítás

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám:D-17-16 /2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 5-én 18 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról. Ülés helye: Művelődési Ház Doba, Kossuth u.

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának Október első napján Énekel az iskola, elnevezésű programmal emlékeztünk meg a zenei világnapról. Elsősorban Bodoki Györgyné Betti néni volt segítségünkre ebben, ő volt az, aki megénekeltette az iskola

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

Ökohét ill. ökonapok a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban

Ökohét ill. ökonapok a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban Ökohét ill. ökonapok a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban Téma 2009. április 20-25. Időpont, helyszín Ökolábnyom kiállítás FairTrade=Fenntartható kereskedelem (interaktív foglalkozás) Elsősegély verseny Látogatás

Részletesebben

A Szolnoki Szent-Györgyi Albert Általános Iskola alsós Diákönkormányzatának. munkaterve. 2016/2017. tanév

A Szolnoki Szent-Györgyi Albert Általános Iskola alsós Diákönkormányzatának. munkaterve. 2016/2017. tanév A Szolnoki Szent-Györgyi Albert Általános Iskola alsós Diákönkormányzatának munkaterve 2016/2017. tanév Készítette: Hársfalviné Balázsi Katalin - alsós Diákönkormányzatot segítő tanár A munkatervet megvitatta

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév)

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév) A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Dr. Fábiánné Balogh Edina tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán igazgató Fertőszentmiklós,

Részletesebben

A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre

A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre A munkaközösségem 28 fővel az iskola két épületében tevékenykedik (Nádasdy épület, Fő utcai épület), a következő felosztásban. Jelenleg 3 hely

Részletesebben

6.1. Tanítási napok és szünetek

6.1. Tanítási napok és szünetek 6. A TANÉV RENDJE 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök) A tanév első féléve: 2017. január 20. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2017. január

Részletesebben

Ezen dokumentum Jászárokszállás Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének 2007. évi jelentősebb eseményeit, beavatkozásait, híreit foglalja magába Készítette: Tekse Csaba parancsnok-helyettes 2007. október

Részletesebben

Mosonmagyaróvár Idén is Európai Mobilitási Hét városunkban

Mosonmagyaróvár Idén is Európai Mobilitási Hét városunkban Mosonmagyaróvár Idén is Európai Mobilitási Hét városunkban Mosonmagyaróvár több éve csatlakozott az Európai Mobilitási Hét (2011. szeptember 16-22.) rendezvény sorozathoz, melynek záró napja az Európai

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kérte a testület határozathozatalát a napirendet illetően.

Jegyzőkönyv. Kérte a testület határozathozatalát a napirendet illetően. Jegyzőkönyv Készült: Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-én Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében tartott ALAKULÓ ÜLÉSÉRŐL. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y zőkönyv FMB-33/2011. (FMB-62/ )

J e g y zőkönyv FMB-33/2011. (FMB-62/ ) FMB-33/2011. (FMB-62/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Foglalkoztatási és munkaügyi bizottságának 2011. december 23-án, pénteken 9 óra 49 perckor az Országház főemelet 55. számú tanácstermében

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

Felsős Diákönkormányzat 2008/2009

Felsős Diákönkormányzat 2008/2009 Felsős Diákönkormányzat 2008/2009 A DÖK fő céljai ebben a tanévben a következők: - Az alsós programok és a felsős DÖK munkáját lehetőség szerint összehangolni, együttműködni az önkormányzat ifjúsági irodájával.

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2016/17.

A tanév helyi rendje 2016/17. A tanév helyi rendje 2016/17. Az énekkari próbák rendje: : 13.50-14-30 : 13.50-14.30. Szeptember 1. 7. 6. 5-8. 12. 17. 24. 26. Tanévnyitó ünnepély: 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek:17.00 Tűzriadó próba

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

Szakmai továbbképzés I. foglalkozás

Szakmai továbbképzés I. foglalkozás Szakmai továbbképzés 2016. I. foglalkozás Minden évben négy alkalommal kerül megrendezésre szakmai továbbképzésünk, mely az idén 2016. Január 24-n volt a Honvéd Küzdőcentrumban. A rendezvényre alapvetően

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október A tanév rendje 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2014. szeptember 1. (hétfő) A tanév első féléve: 2015. január 16-ig (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2015. január

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Babits Emil Hofferné Hanich Erika Kovács Attila Oszvald József Ruppert Báláné Scheer József Schindler László Tihanyiné Baki Zsuzsanna

JEGYZŐKÖNYV. Babits Emil Hofferné Hanich Erika Kovács Attila Oszvald József Ruppert Báláné Scheer József Schindler László Tihanyiné Baki Zsuzsanna JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat testületének 2007. március 14-én 10.00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott alakuló üléséről.

Részletesebben

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE 2015. április Az ÖKO-munkacsoport Tóth Violetta Takács Barbara biológia-testnevelés szakos tanár, az ÖKO- munkacsoport vezetője

Részletesebben

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere POLGÁRŐR EGYESÜLET BALATONKENESE-BALATONAKARATTYA 8174. Balatonkenese, Vörösmarty tér 8. e-mail: balatonkenese.polgarorseg@gmail.com Tel.: 06-30-621-58-71 Iktsz: 36/2013/05 Tömör István Balatonkenese Város

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK VÁLASZTÁSA október 3. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK VÁLASZTÁSA október 3. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK VÁLASZTÁSI FÜZETEK 175. HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK VÁLASZTÁSA 2010. október 3. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI IRODA TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Adventi ünnepkör alsó tagozatban

Adventi ünnepkör alsó tagozatban JÓ GYAKORLAT Adventi ünnepkör alsó tagozatban 1 Bevezetés Minden ember számára az egyik legszebb ünnep a karácsonyvárás. Lelki megtisztulással, izgalommal, örömteli készülődéssel telik ez az időszak a

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu JEGYZŐKÖNYV

Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu JEGYZŐKÖNYV Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu Iktatószám: 76-6/2014./Önk. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pusztaottlaka Román Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben 2011-ben is bekerült az Igali Gyógyfürdő nyári rendezvénysorozatába a már évek óta hagyományosan megrendezésre kerülő és töretlen sikernek örvendő gyermeknap,

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév Készítette: Bádonyiné Olasz Erzsébet Börcsökné Csontos Tünde Ökoiskolai munkacsoport: Tagjai: Alsós osztályfőnöki mk: Felsős osztályfőnöki mk.: Alsós humán mk.: Felsős

Részletesebben

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Iskolánk, a tornyosi Tömörkény István Általános Iskola (Tehetségpont) 2010. júniusában megnyerte az Oktatási Közalapítvány

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám TARTALOM - Nemzetközi Fogyatékos Nap Nyíregyházán - Karácsonyi ünnepség Tégláson - Vakos bejárás a Fórumban - Braille Emlékülés

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok Biharkeresztes 2013. Őszi Kulturális Programok Szeptember havi programok ITTHON VAGY MAGYARORSZÁG, SZERETLEK Szüreti Felvonulás és Bál Időpont: 2013. szeptember 28. 14.00 óra Helyszín: Városi Sportcsarnok

Részletesebben

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Intézményünk, az Arany János Református Általános Iskola és Óvoda augusztus 30- án, vasárnap délelőtt 10 órai kezdettel, ünnepi istentisztelet keretében nyitotta meg

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK KÉPVISELÕ-TESTÜLETI ÜLÉS

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK KÉPVISELÕ-TESTÜLETI ÜLÉS ÖNKORMÁNYZATI HÍREK KÉPVISELÕ-TESTÜLETI ÜLÉS A költségmegtakarítás mellett munkahelyeket is megõriz az önkormányzat az általános iskola és a középiskola összevonásával Kevesebb iroda, kevesebb vezetõ a

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére 5604-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2016. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10.

2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10. 2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10. Szakmai beszámoló I. A rendezvény bemutatása A Kalocsai Paprikafesztivál és a Paprikás Ételek Főzőversenye a térség legnagyobb

Részletesebben

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN 3507/00102 Szakmai beszámoló Az idén immár hatodik alkalommal volt Múzeumok Éjszakája Kisvárdán. A késő

Részletesebben

Tisztelt ráckevei választópolgárok!

Tisztelt ráckevei választópolgárok! Tisztelt ráckevei választópolgárok! Mindannyiunk számára újszerű lesz a vegyes választási rendszer alkalmazása, hiszen négy évvel ezelőtt még egészen más formában választottuk meg képviselőinket. Egy rövid

Részletesebben

Előadó: Előkészítette: Véleményezte:

Előadó: Előkészítette: Véleményezte: Előterjesztés Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére, a 11. számú Tájékoztató a 2015. éi városi rendezvénytervről tárgyú napirendi pontjához Előadó: Tölgyesi

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

1./ Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről Előadó: Eisenberger Nóra HVB elnök

1./ Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről Előadó: Eisenberger Nóra HVB elnök Jegyzőkönyv Készült: 2014. október 22-én megtartott alakuló ülésén. Az ülés helye: Művelődési Ház, Alattyán Jelen vannak: Koczkás Gábor Budai Gábor Bárkányi Adrienn Ferencsik Gyula Józsáné Kovács Mónika

Részletesebben

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló Újvárosi városrészi nap LEADER rendezvény Beszámoló A rendezvény helyszíne: 6800 Hódmezővásárhely, Széchenyi tér A rendezvény időpontja: 2012. július 21. A Visszhang utcai Olvasókör 12 éve rendezi meg

Részletesebben

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a 2011/2012. tanévre

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a 2011/2012. tanévre 1 Hunyadi Mátyás Általános Iskola 9072 Nagyszentjános Árpád u. 11/a Telefon/fax: 96/544-040 E-mail: humaisk@vipmail.hu Honlap: www.humaisk.hu OM: 03 06 01 A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a

Részletesebben

Három hetet meghaladó projekt lezárása Iskolánk névadójára Benedek Elekre Emlékeztünk

Három hetet meghaladó projekt lezárása Iskolánk névadójára Benedek Elekre Emlékeztünk Három hetet meghaladó projekt lezárása Iskolánk névadójára Benedek Elekre Emlékeztünk 2010/2011 Időtartama:2010.szeptember 20 - október 20-ig BENEDEK ELEK PROJEKT ÖSSZEGZÉSE A három hetet meghaladó projekt

Részletesebben

1/ 4. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU

1/ 4. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU 1/ 4 Ikt.szám: 18-204/4/2005. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU J E G Y Z Ő K Ö N Y V PROTOKÓŁ amely készült a

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat ZALAEGERSZEGI VÁROSI DIÁKÖNKORMÁNYZAT Szervezeti és Működési Szabályzat Módosította a Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat Képviselőtestülete, a Zalaegerszegi Városi Diákparlament jóváhagyásával Zalaegerszeg

Részletesebben

23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére

23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére 23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvári Polgárőrség Önvédelmi Egyesület beszámolója

Részletesebben

Ikt.szám: 946-1/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 17-én órai kezdettel tartott alakuló üléséről

Ikt.szám: 946-1/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 17-én órai kezdettel tartott alakuló üléséről Ikt.szám: 946-1/2014 JEGYZŐKÖNYV Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 17-én 16 30 órai kezdettel tartott alakuló üléséről A testületi ülésen meghozott száma, tárgya: HATÁROZAT

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Miért? Alapvető fontosságúnak tartjuk, hogy az itt élő, illetve Tatán tanuló fiatalok megismerkedjenek az őket körülvevő környezettel, a város történetével és nevezetességeivel.

Részletesebben

2016. évi kerületi szociális, köznevelési, sport és közművelődési eseménynaptár Az esemény időpontja Január óra

2016. évi kerületi szociális, köznevelési, sport és közművelődési eseménynaptár Az esemény időpontja Január óra 2016. évi kerületi szociális, köznevelési, sport és közművelődési eseménynaptár Az esemény időpontja Január 9. Január 17. 16 óra Január 26. 15 óra Január 27. 11.00 óra Január 30. 10-17 óra Február 1. Február

Részletesebben

Hírlevél. Gyerekesély Program. Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház. 2013. Iv.Hírlevél

Hírlevél. Gyerekesély Program. Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház. 2013. Iv.Hírlevél Hírlevél Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház 2013. Iv.Hírlevél Gyerekházunk napi szinten nyitva áll a családok számára, valamint folyamatosan próbálja programokkal, jeles napok megünneplésével színesíteni

Részletesebben

Október. Szüreti felvonulás és bál. Kirándulás a Gemenci erdőben. Tanulmányi kirándulás Bikalon

Október. Szüreti felvonulás és bál. Kirándulás a Gemenci erdőben. Tanulmányi kirándulás Bikalon Tartalom Szüreti felvonulás és bál Kirándulás a Gemenci erdőben (1.-2. évf.) Tanulmányi kirándulás Bikalon (3.-4. évf.) Rajzpályázat Vetélkedő a magyar népmese napjának tiszteletére Bolyai matematika csapatverseny

Részletesebben

VÁROSÜNNEP Rudabánya

VÁROSÜNNEP Rudabánya VÁROSÜNNEP Rudabánya Magyarország Európai Unióhoz csatlakozása 10. évfordulójának jegyében Programok III. Ásványgyűjtő Fesztivál, Rudabánya 2014. szeptember 5. VII. Városnap, Rudabánya 2014. szeptember

Részletesebben