XXIII. évfolyam írek. uzsai MÁJUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XXIII. évfolyam írek. uzsai 2015. MÁJUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu"

Átírás

1 R uzsai H XXIII. évfolyam írek RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA MÁJUS

2 2. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete március 25-én rendes ülést tartott, melyen Sánta Gizella polgármester megállapította a határozatképességet, majd köszöntötte Dr. Szántó Máriát a Csongrád Megyei Kormányhivatal Mórahalmi Járási Hivatalának hivatalvezetőjét, Virág János r.őrnagy urat, a Szegedi Rendőrkapitányság közrendvédelmi osztályvezetőjét, Köles Attila r.őrnagy urat a Szegedi Rendőrkapitányság Mórahalmi Rendőrörsének kirendeltésgvezetőjét, Pálinkás Zoltán r.tzls urat, Dudás László őrnagy urat tűzoltósági felügyelőt a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség képviseletében, valamint Czang Zoltán törzsőrmester urat a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Ruzsai Örsének megbízott őrsparancsnokát és a megjelenteket. A napirend elfogadását követően, az első napirendi pont tárgyalása előtt Sánta Gizella polgármester átadta a szót Dr. Szántó Máriának, a Csongrád Megyei Kormányhivatal Mórahalmi Járási Hivatalának hivatalvezetőjének, aki tájékoztatta a Képviselő-testületet a járási hivatal átalakulásának állásáról. Az első napirendi pont keretében Sánta Gizella polgármester beszámolt a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, melyet egyhangúlag elfogadott a képviselő-testület. Második napirendi pontként tárgyalta a képviselő-testület a település közbiztonságáról szóló beszámolót évre vonatkozóan, amelyet 7 igen szavazattal elfogadott. Köles Attila rendőr őrnagy úr kiegészítésként elmondta, hogy nagyon kiegyensúlyozott az elmúlt öt évet vizsgálva a község közbiztonsági helyzete, azonban felhívta a figyelmet az egyre inkább előforduló interneten történő áruvásárlással kapcsolatosan elkövetett csalásokra, annál is inkább, mert nehéz felderíteni ezeket az ügyeket. Elmondta továbbá, hogy Ruzsán fokozott ellenőrzéseket tartottak az elmúlt évben, amelyeket az idei évben is folytatni fognak. Megköszönte az önkormányzatnak a rendőrséggel történő együttműködést és az elmúlt évben nyújtott segítségét. Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy Ferenczi István helyi körzeti megbízott áthelyezése miatt ezen feladatokat a jövőben megbízás alapján másik kolléga fogja ellátni, akinek kiválasztása jelenleg folyamatban van. Harmadik napirendi pont keretében módosításra került megtárgyalásra a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség évi beszámolója, mely 7 igen szavazattal elfogadásra került. Dudás László őrnagy úr kiegészítésként elmondta, hogy 2014 évben 51 műszaki mentésben és 55 tűzoltásnál vettek részt a ruzsai kollégák, valamint 12 esetben hívták el őket más területre. Ruzsa közigazgatási területén 9 műszaki mentés és 9 tűzeset volt a tavalyi évben. Elmondta, hogy új szabályozás lépett életbe a tűzvédelemmel kapcsolatban, amely a lakosságot a külterületi tűzgyújtással, égetéssel kapcsolatos bejelentési és engedélyezési eljárás kapcsán érinti leginkább. Tájékoztatta továbbá a képviselő-testületet, hogy a jövőben Czang Zoltán törzsőrmester úr fogja ellátni a ruzsai őrs őrsparancsnoki teendőit. A negyedik napirendi pont keretében került elfogadásra 7 igen szavazattal Ruzsa Község Önkormányzatának Gazdasági Programja, mely már több alkalommal szerepelt napirenden. Ötödik napirendi pontként került megtárgyalásra a települési támogatások rendszeréről és a szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.12.) önkormányzati rendelet módosítása, melyet 7 igen szavazattal elfogadott a képviselő-testület. Megállapításra kerültek a személyes gondoskodást nyújtó intézményben a szociális étkeztetés április 1-től fizetendő intézményi térítési díjai az alábbiak szerint: 1.)A személyes gondoskodást nyújtó intézményben a szociális étkeztetés intézményi térítési díja diétás vagy nem diétás étkeztetés esetén kiszállítás nélkül bruttó 575 Ft/ellátási nap. Az ellátott jövedelme alapján kedvezményben részesíthető. a) Amennyiben az ellátott jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át nem éri el, az (1) bekezdésben meghatározott intézményi térítési díjból a kedvezmény mértéke bruttó 300 Ft/ellátási nap. b) Amennyiben az ellátott jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%- és 250%-a között van, az (1) bekezdésben meghatározott intézményi térítési díjból a kedvezmény mértéke bruttó 175 Ft/ellátási nap. 2.)A személyes gondoskodást nyújtó intézményben a szociális étkeztetés intézményi térítési díja diétás vagy nem diétás étkeztetés esetén kiszállítással bruttó 635 Ft/ellátási nap. Az ellátott jövedelme alapján kedvezményben részesíthető. a) Amennyiben az ellátott jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át nem éri el, a (3) bekezdésben meghatározott intézményi térítési díjból a kedvezmény mértéke bruttó 335 Ft/ellátási nap. b) Amennyiben az ellátott jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%- és 250%-a között van, a (3) bekezdésben meghatározott intézményi térítési díjból a kedvezmény mértéke bruttó 190 Ft/ellátási nap. Hatodik napirendi pontként szerepelt a évi közbeszerzési terv megalkotása, amely 7 igen szavazattal elfogadásra került. Hetedik napirendi pont keretében 7 igen szavazattal elfogadásra került a talajterhelési díjra vonatkozó eljárási és adatszolgáltatási szabályokról szóló 28/2012. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosítása. A rendelet-módosítás a tárgyévi talajterhelési díj megfizetése alóli mentességre tartalmaz kiegészítést, amely szerint a tárgyévi talajterhelési díj megfizetése alól mentesül, aki nyilatkozatban vállalja és tárgyév december 31. napjáig teljesíti a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára történő rákötést. Nyolcadik napirendként a Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére és üzemeltetésére vonatkozó megállapodás 2. számú módosításának működéshez fizetendő hozzájárulás számítási táblája évre jóváhagyása került elfogadásra 7 igen szavazattal. A kilencedik napirenden belül 7 igen szavazattal a képviselő-testület feladat-ellátási szerződést hagyott jóvá a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás ellátására, melyről a későbbiekben részletes tájékoztatást adunk. A tizedik napirendi pont keretében 7 igen szavazattal a képviselő-testület tudomásul vette az Alföldvíz Zrt. által kiközölt évi vízterhelési egységdíjakat. Tizenegyedik napirendként a mezőőri szolgálat létrehozásáról tárgyalt a képviselő-testület és 7 igen szavazattal döntött arról, hogy a közmeghallgatás napirendjére tűzi a kérdést.

3 3. Tizenkettedik napirendi pont keretein belül 7 igen szavazattal döntött a képviselő-testület a Ruzsa 42/2 hrsz-ú ingatlanból 350 m 2 nagyságú terület tulajdonjogánakrendezéséről. Az egyéb előterjesztések közül elsőként a Ruzsa, Alkotmány tér 2. szám alatti épületben irodahelyiség bérbe adásáról döntött 7 igen szavazattal a képviselőtestület. A továbbiakban döntött 7 igen szavazattal üzletrész vásárlásáról a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft-ben, valamint tárgyalt az Önkormányzat pályázati tevékenységének ellátási módjáról. A képviselő-testület 7 igen szavazattal állást foglalt települési értéktár létrehozásáról és megbízta a jegyzőt a létrehozás feltételeinek kidolgozásával, majd szándéknyilatkozatot fogadott el irodahelyiség térítésmentes használatba-adása tárgyban. Utolsóként a képviselő-testület 7 igen szavazattal az Önkormányzat évi költségvetésében előirányzatot biztosított a Vörösmarty út felújítására ezer forint összegben. Az ülés keretében a Falunap megrendezésével kapcsolatban a képviselő-testület egyhangúlag egyetértett a tűzijáték megrendezésével. A továbbiakban a képviselő-testület zárt ülésének keretében a polgármester által átruházott hatáskörben, szociális ügyekben hozott döntésekről szóló beszámolóját és egyéb előterjesztéseket vitattak meg a képviselők. A Képviselő-testület következő soros ülését 27-én 15 óra 30 perckor tartja Ruzsa Község Önkormányzata hivatalának (6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2.) tanácstermében. Napirend: 1) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről Előadó: Sánta Gizella polgármester 2) Beszámoló a gyámügyi feladatok ellátásáról Előadó: Fődi Anita jegyző 3) Beszámoló a többcélú kistérségi feladatellátásról Előadó: Sánta Gizella polgármester 4) Egyéb előterjesztések Az előterjesztések előzetesen megtekinthetőek munkaidőben a Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzői irodájában, valamint a község honlapján (www.ruzsa.hu) A Képviselő-testület ülése nyilvános. Ábrahámné Tanács Edina - jegyzőkönyvvezető TÁJÉKOZTATÁS A SZABADTÉRI TŰZGYÚJTÁS ÉS TŰZMEGELŐZÉS SZABÁLYAIRÓL Tisztelt Lakosság! Az égetés jogszabályi környezetét külön kell választani a belterületen, illetve a külterületen. A főszabály az, hogy a hulladékok, növényi hulladékok nyílttéri égetése általános jelleggel TILOS! A főszabály alól több jogszabály ad felmentést, ezáltal teszi lehetővé a növényi hulladék égetését, bizonyos feltételek teljesülése esetén! A tűzgyújtással, tűzgyújtási tilalommal és a mezőgazdasági hulladék égetésével kapcsolatos jogi szabályozás kereteit a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) levegő védelméről szóló rendelkezései; a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: 306/2010. Korm. r.), valamint az új Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.5.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ) szabályozza A előző számában részletes tájékoztatást tettünk közzé fenti tárgyban a márciusban hatályba lépő jogszabályváltozásokkal kapcsolatosan. Korábbi cikkünkben a külterületi égetés szabályait részleteztük, az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket a belterületi égetés új szabályairól! Belterületen avar és kerti hulladék égetése A 306/2010. Korm. r. 27. (2) bekezdése alapján Hulladék nyílt téri, vagy a hulladékok égetésének feltételeit rögzítő jogszabályban foglaltaknak nem megfelelő berendezésben történő égetése, a háztartásban keletkező papírhulladék és veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen fahulladék háztartási berendezésben történő égetése kivételével tilos. Nyílt téri hulladékégetésnek minősül, ha a hulladék - az elemi kár kivételével - bármilyen okból kigyullad. A Kvt. 48. (4) bekezdés b) pontja értelmében a települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben szabályozhatja a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályokat. Ruzsa Község Önkormányzata Képviselőtestülete tekintettel arra, hogy településünkön igen elterjedt az avar- és kerti hulladék égetése megalkotta önkormányzati rendeletét az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó helyi szabályokról, melynek értelmében a belterületi égetésre kijelölt időszakok: Tavasszal: március 1. május 31. között, ősszel: október 1. és november 30. között szerdai napokon óráig, szombati napokon 8-12 óráig végezhető nyílttéri égetés (avar és kerti hulladék) az Önkormányzat rendeletében (mely a honlapról letölthető), valamint a fentebb hivatkozott és vonatkozó jogszabályi előírásokban foglaltak megtartásával. Fődi Anita - jegyző

4 4. FELÚJÍTÁS A VÖRÖSMARTY UTCÁBAN H osszú évek óta kereste Ruzsa község Önkormányzata a pályázati lehetőséget a Vörösmarty utca karbantartására, állapotának rendbehozatalára. Sajnos hiába! Esős időszakban az utca elején szinte lehetetlenné vált a parkolás, annak ellenére, hogy az esővíz elvezető árok hasznosnak bizonyult. Márciusi ülésén a képviselő-testület 10 millió forintot biztosított az utca karbantartásának megvalósítására saját forrásból. Ennek köszönhetően várhatóan május elején megkezdődnek a munkálatok. A megerősített alapozás, az útszegély megépítése, parkoló kialakítása és az aszfaltozás több hetet vehet igénybe. Ezen időszakban a közlekedésben fennakadások, nehézségek fordulhatnak elő. A jobb közlekedés kialakításának érdekében türelmüket és megértésüket kérjük! Sánta Gizella - polgármester 5 ÉVES AZ 50 FELETTIEK KLUBJA ben indultunk 25 fővel, ma már 37 főnél tartunk. Tagjaink jól megférnek egymás mellett a korábbi foglalkozásuktól függetlenül. Mert van köztünk tsz dolgozó, banki tisztviselő, orvos, kereskedő, erőgépvezető, erdész, tanár és alkalmazott. Egy a közös bennünk, hogy a nehéz, kemény munkaévek után eldöntöttük, hogy ebbe a közösségbe járunk, és tartozni akarunk valahová. Ezzel tulajdonképpen el is érte célját ez a kis közösség. A kezdeti nehézségek után elfogadtattuk magunkat a saját falunkban és a környező községek klubjaival. Mindig nyitottak vagyunk arra, hogy bárki csatlakozzon hozzánk. A névnapi köszöntők, a kirándulások, a falunapok, a kocsikázás, a nyugdíjas bálak állandó és visszatérő programjaink. Mindig várjuk a következő hónap második péntekjét, hogy találkozzunk és beszélgessünk egy kicsit, vagy egy nótát is elénekeljünk. Személy szerint nekem sokat jelent e közösség, mert megbíztak egy állandó feladattal, amit tudásomhoz és erőmhöz mérten igyekszem ellátni. Szívesen teszem, mert vannak állandó segítőim, és hálás klubtagjaim, akik elismerik és megbecsülik a munkámat. Itt szeretnék köszönetet mondani nekik és a művelődési ház dolgozóinak. Köszönjük az önkormányzatnak is, hogy helyet biztosít számunkra. De azért a hatvan évvel az életnek nincs vége, adhat még az Isten szépet, csak tenni is kell érte. A nyugdíjas klub szeretettel vár mindig bennünket, ez tölti ki, teszi szebbé a nyugdíjas életet! /Fodor Antal - Ruzsa/ Borbás Istvánné - klubvezető HELYESBÍTÉS A előző számában hiányosan jelent meg az iskola bál felajánlóinak névsora. A hibáért elnézésüket kérjük, és itt szeretnénk megköszönni Nekik is a felajánlásaikat. Vörös Tibor és családja Kispál Attila és családja ifj Vörös Tibor Makra József és családja Czékus István és családja Szekeres József és családja Veres János és családja Papp Szilveszter és családja Ollmann-né Lovászi Ágnes - intézményvezető KÖNYVAJÁNLÓ Christina Baker Kline: Árvák vonata 1854 és 1929 között elhagyott gyerekek tízezreit szállították vonaton az Egyesült Államok keleti partvidékéről a közép-nyugati országrészbe. A gyerekek sorsa csak a vakszerencsén múlott: vagy befogadó, szerető családra leltek, vagy gyermekkorukat és fiatalságukat kemény munkával, szolgaságban töltötték. Fiatal ír bevándorlóként Vivian Daly is egyike volt azoknak a gyerekeknek, akik New Yorkból indultak vonattal a bizonytalan jövő felé. Később visszatér a keleti partvidékre, Maine partjai mentén éli csendes, nyugodt életét, emlékei pedig szinte a feledés homályába vesznek. Ám padlásán, ládákba rejtve ott sorakoznak mozgalmas életének relikviái. A tizenhét éves Molly Ayer tudja, hogy csak azért nem kell bevonulnia a fiatalkorúak börtönébe, mert közhasznú munkában segíthet kitakarítani az idős hölgy padlását. Miközben segít kiválogatni Vivian holmiját, rá kell jönnie, hogy a látszat ellenére sok közöttük a hasonlóság. Molly penobscot indián, akit kézről kézre adtak a nevelőszülők. Vivianhez hasonlóan őt is idegenek nevelték fel, s neki is választ kell találni néhány, a saját múltjával kapcsolatos kérdésre. A könyv kölcsönözhető a községi könyvtárból! Császár Ágota - könyvtáros FELHÍVÁS A ruzsai általános iskola előtt /Üllési úton/ már régebb óta Gyermekek veszély -t tábla figyelmezteti az autósokat, hogy a gyerekek úttestre lépésével fokozottan számolni kell. Az útkezelők a táblát kizárólag olyan helyszíneken alkalmazzák, ahol oktatási, nevelési intézmény található. Erre szerettük volna felhívni nyomatékosan a figyelmet, amikor a közelmúltban egy 30-as tábla is elhelyezésre került az iskola előtt. Ezen szabályok betartását a gyerekek és az ott élők biztonsága érdekében valamint a folyamatos ellenőrzések miatt kérjük, hogy minden vezető legyen szíves betartani. Sánta Gizella - polgármester

5 5. SZÉPKORÚAK KÖSZÖNTÉSE Orbán Viktor miniszterelnök emléklapjával és Ruzsa község Önkormányzatának ajándékával köszöntöttük Fődi Anita jegyzővel 90. születésnapja alkalmából Márki Józsefet és Móra Istvánné Erzsike nénit. J óska bácsi február 27én másodikként született a 9 gyermeket felnevelő családba. Már iskolásként is dolgoznia kellett és megtanulta, hogy kemény munkával kell küzdeni az előrehaladásért. 1951től /a két éves katonai szolgálat letöltése után/ több ismerősével közösen az akkori Sztálinváros építésében dolgozott egészen az 56-os forradalom kitöréséig. Akkor visszaköltözött Ruzsára, még néhány évig Szegeden a Tisza híd építésénél vállalt munkát, majd a helyi termelőszövetkezet megalakulása után tsz tag és csapatvezető lett. 30 évvel ezelőtt, 1985-ben ment nyugdíjba ben nősült, utána feleségével közösen telepítettek tanyájuk közelében almást, őszibarackost. A termelőszövetkezeti munka mellett a gyümölcsössel kapcsolatos teendők töltötték ki idejük nagy részét ban költöztek a közösen épített falusi házba. Nyugdíjba vonulása után fokozatosan számolták föl a gazdaságot, mára már csak a kert művelésével és az udvar rendbentartásával foglalatoskodik. Felesége 3 évvel ezelőtti halála óta egyedül él, bár az utóbbi időben sok időt töltenek együtt leányával, aki a köszöntésen is jelen volt. Jóska bácsi szívesen beszélget, különösen a régi idők történéseiről. Véleménye szerint a hosszú élet és a jó egészség egyik titka a napi 1-2 dl, de nem több! jó házi vörösbor elfogyasztása. E rzsike néni április 12-én látta meg a napvilágot. Ruzsai családban szerény körülmények között nevelkedett 4 lánytestvérével együtt ban kötött házassága 46 évig tartott. Férje 1989-ben bekövetkezett halála után költözött tanyasi házukból a faluba, ahol azóta is egyedül él. Erzsike néni néhány évig a termelőszövetkezet tagja volt, majd háztartásbeli dolgozó lett, sok éven keresztül részesművelésben fűszerpaprikát termelt családjával, emellett több mint 25 évig járt férjével lakodalmakba főzni. Erzsike néni emlékszik az első és az utolsó lakodalomra is, de összeszámolni nem tudja összesen hány újpár asztalára készített levest és sültet, elmondása szerint tavasszal és ősszel 8-9 héten át minden szombaton vendégnek készítették a lakodalmi vacsorákat. Születésnapján köszöntötte 3 leánya, 5 unokája és 3 dédunokája is. Megható pillanat volt számára mikor dédunokája felolvasta unokaöccse által versbe foglalt életútját. Jóska bácsinak és Erzsike néninek további jó egészséget és családjuk körében eltöltött boldog éveket kívánunk. Sánta Gizella - polgármester

6 6. KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI ELLÁTÁS BEMUTATÁSA Szeretnénk Önöknek bemutatni Intézményünk egyik szolgáltatását, mely segítséget nyújthat akár Önöknek, akár hozzátartozójuknak a későbbiek során. A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása, mint fenntartó a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ keretében pályázati finanszírozás keretében működteti a Közösségi pszichiátriai ellátást hat településen. Ellátási terület: Az ellátás, mint szociális alapszolgáltatás, működésében továbbra is Ásotthalom Nagyközség közigazgatási területén, Öttömös Község közigazgatási területén, Ruzsa Község közigazgatási területén, Zákányszék Község közigazgatási területén, Üllés Nagyközség közigazgatási területén és Forráskút Község közigazgatási területén élő pszichiátriai betegek részére nyújt segítséget. Ellátás igénybevétele: A közösségi ellátás önkéntesen vehető igénybe a szolgáltatás térítésmentes. Az ellátás igénybevétele szóban vagy az Intézménynél rendszeresített igény bejelentő nyomtatvány aláírásával indul. A szolgálatnál személyesen, telefonon, vagy levélben történő igénybejelentést követően a szolgálat munkatársa előzetes egyeztetés után személyesen keresi fel az ellátásra váró pszichiátriai beteget. A közösségi pszichiátriai ellátás igénybevételére irányuló kérelemhez mellékelni kell a pszichiáter vagy neurológus szakorvos szakvéleményét a pszichiátriai betegség fennállásáról. Ha a szolgáltatást igénylő nem rendelkezik szakvéleménnyel, a szolgáltatás részére a kérelem benyújtásától számított legfeljebb három hónapig átmeneti jelleggel biztosítható. Az ellátás igénybevételéről a szolgáltatást nyújtó, átruházott hatáskörben az Ásotthalmi tagintézmény vezető) illetve az ellátást igénybe vevő, valamint az ellátást igénybe vevő törvényes képviselője megállapodást köt. Az ellátást a kliens saját lakókörnyezetében nyújtjuk, illetve a csoportokkal végzett szociális munka keretében a települések közösségi tereiben nyújtunk szolgáltatást, programokat. A közösségi ellátás célja: Elsősorban az, hogy a pszichiátriai beteg kliens a segítők közreműködésével a mindennapi élethez szükséges készségeit megtartsa, fejlessze, továbbá konfliktusait, problémáit a szociális környezetét megtartva legyen képes rendezni. Ide tartoznak azon szolgáltatások, melyek a megkereső munkát, a különböző ellátások felé megjelenő motiválást segítik elő. Az ellátást igénylő személy minél további megtartása az eddigi életterében. Segítség, illetve támogatás nyújtása a kliens és szűkebb környezete részére. Ebben a speciális ellátási típusban a különböző szociális segítségnyújtáson túl (étkeztetés, segéllyel kapcsolatos ügyintézés), a megkereső programok, az életviteli készségek fejlesztése, a szabadidő hasznos eltöltésének strukturálása, az ellátott egészségügyi ellátással való kapcsolatának követése, kapcsolattartás más szolgáltatási intézménnyel (munkaügyi központ), re-integráció. A pszichiátriai közösségi ellátás eltér mind feladatában (szoros együttműködést kíván az egészségügyi ellátással), mind gondozási módszerében a hagyományos ellátási formák alkalmazásától. A szolgáltatás célcsoportjába nem csak a problémával küzdő személy, hanem közvetlen családja is beletartozik. Elsősorban a saját otthonukban élő, nem veszélyeztető állapotú pszichiátriai betegek, akiknek a betegsége ambuláns szakellátás mellett egyensúlyban tartható, és akik életvitelükben, valamint szociális helyzetük javításában igényelnek segítséget. Az ellátás céljai közé tartozik a tartós intézeti tartózkodás megelőzése, melyhez a hozzátartozók is bevonhatóak, amennyiben ehhez írásos nyilatkozatot tesz az ellátott. A közösségi ellátás feladata: A közösségi pszichiátriai ellátás keretében olyan speciális alapellátási feladatot látunk el térségi szinten, mely a pszichiátriai betegek számára lakókörnyezetükben nyújt segítséget. A közösségi ellátás azokat a pszicho-szociális gondozási módszereket alkalmazza, melyek a család segítő erejére építenek, úgy, hogy közben segítenek a családi terhek csökkentésében, s a legeredményesebb szolgáltatást nyújtják a kliens számára. A közösségi erőforrások jelentik az ellátott közvetlen lakókörnyezetében megtalálható mindazon humán segítő erőforrásokat, amelyeket az ellátott személy a gondozás során igénybe vehet. Ezen természetes erőforrások maguk a családtagok, formális és informális segítők, önkéntesek. Ez a speciális ellátási forma a különböző szociális segítségnyújtáson túl, tehát az ellátott életterében nyújt komplex segítséget. Mindez magába foglalja az ellátott testi és pszichés állapotának javítását, az életviteli készségeinek fejlesztését, a mindennapok során jelentkező problémák feltárását és az abból adódó konfliktusok feloldását, a szabadidő hasznos eltöltésének strukturálását, valamint az egészségügyi ellátáshoz való hozzásegítését és kapcsolattartását más szolgáltatási intézménnyel. A közösségi pszichiátriai szolgáltatás során a betegség különböző fokozataira jellemző korai figyelmeztető tünetek felfedezhetővé válnak, így azok súlyosbodása, kialakulása esetén lefolyása kevesebb problémát jelenthet a kliens, illetve szociális környezete számára - melyre törekszünk. Közösségi munkacsoport: A közösségi munkacsoportot az ellátottak szükségleteinek megfelelően állítjuk össze, bevonjuk a gondozási, segítési feladatok hatékony ellátásához szükséges személyeket (gondnok, háziorvos, védőnő, pszichiáter, pszichiátriai gondozó, pszichológus, illetve a szociális alap- és szakellátás, a családsegítő szolgálat, a gyermekjóléti szolgálat, a gyámhivatal, a munkaügyi központ, az önsegítő és civil szervezetek, a szabadidős szolgáltatást nyújtó intézmények képviselőit). A k ö z ö s s é g i m u n k a c s o p o r t t a g j a i v a l a Ta g intézményvezető és a közösségi koordinátor együttműködési megállapodást köt. A megállapodásban rögzítjük a rendszeres megbeszélések gyakoriságát, egyéb körülményeit, valamint - arra az esetre, ha egyes ellátottak állapota ezt szükségessé teszi - az eseti megbeszélések összehívásának módját. Szóban és írásos anyaggal is tájékoztatjuk az egészségügyi ellátásban dolgozó szakembereket a közösségi pszichiátriai ellátás működéséről, tevékenységköréről. Ez segítséget nyújt a szakellátásokon, rendeléseken megjelenő, a közösségi ellátásba még fel nem vett kliensek tájékoztatásában, illetve az ellátásba irányításához.

7 7. Az ellátottak hozzájárulásával, illetve jelenlétében információt cserélünk állapotukról a gyógyulásuk elősegítése érdekében. A kórházi ellátásba került klienseket rendszeresen látogatjuk és beleegyezésükkel, jelenlétükben kezelőorvosuktól tájékoztatást kapunk állapotukról és hazakerülésük esetén a további teendőkről, a kontroll időpontjáról. A közösségi ellátás a következő szolgáltatásokat biztosítja: a készségek, képességek felmérése, életviteli készségek fejlesztése, megtartása, az egyén pszichiátriai betegségének ismeretében az állapotváltozás követése, s a változásnak megfelelően szakmai segítségnyújtás, beavatkozás, az ellátott személy és a család számára felvilágosítás nyújtása és a jobb megértés biztosítása, az adott mentális betegségről, a gyógyszeres és egyéb terápiákról, azok céljairól, eszközeiről és lehetőségeiről, egyéni esetkezelés alkalmával az egyéni célok elérése érdekében a problémák feltárása, és azok megoldásának elősegítése, az ellátott személy rehabilitálása korábbi környezetébe, információ nyújtása az ellátott számára az ellátórendszerek különböző szolgáltatásairól, szabadidő hasznos eltöltésének strukturálása, az ellátott egyéni szükségletei alapján egyéb szolgáltatásokhoz való hozzáférési lehetőségek biztosítása (nyugdíjas klub, rendezvények, stb.), a közösségi gondozó együttműködési megállapodás alapján az egészségügyi és szociális, szervekkel az ellátott érdekében együttműködik A szolgáltatás elérhetősége a településen: Ruzsa Községben a Homokháti Szociális Központ Ruzsai telephelyén, Ruzsa, Szegedi utca 8. szám alatt a közösségi ellátás hétköznapokon 8-12 óráig vehető igénybe a Gondozási Központ épületében, előzetes megbeszélés alapján vagy telefonos megkereséssel a szolgálat fogadóóra ideje alatt (pénteken 8-12 óra között). Ha tud környezetében olyan valakit, akin a tájékoztatásunknak megfelelően, ellátásunkkal tudnánk segíteni, kérjük, hogy az adott településen jelezze az ott dolgozó kollégánk felé. Segítő szándékkal várjuk jelzéseiket, tisztelettel: Rácz Józsefné - közösségi koordinátor FALUGAZDÁSZ HÍREI A területalapú támogatások benyújtásának határideje 15., a már beküldött igénylések módosítására június 1-ig van lehetőség. A támogatással együtt egyéb termeléshez kötött támogatások igényelhetők, melyekhez rövid tájékoztatást az alábbi táblázat tartalmaz. Az ügyintézés több időt igényel, mint az eddigi években megszokott volt, így a várakozási idő csökkentése érdekében mindenki készítse elő az MVH jelszót, regisztrációs számot, valamint az egyéb támogatásokhoz szükséges dokumentumokat is hozzák magukkal. Időpontot telefonon ill. személyesen ügyfélszolgálati időben (hétfő, kedd és csütörtök, péntek) kérhetnek. Segítő közreműködésüket köszönöm! Czakóné Dudás Mónika falugazdász 70/

8 8. FOCIS HÍREK Amiért érdemes meccsre járni: szép idő, sok ruzsai gól, gólgazdag meccsek! Az utolsó 4 fordulóban 3 győzelem mellett 1 döntetlent játszottunk és a 12 pontból megszerzett pontok száma 10, a táblázaton pedig már a 6. helyen áll a csapat. Akik kint voltak a 4 mérkőzésen azok 14 ruzsai gólt láthattak, szebbnél szebb találatokkal és ezekből a gólokból Bagi Tamás 10szer köszöntött be az ellenfél hálójába. Sajnos az első 5 csapat 10 pontra van tőlünk, a mögöttünk lévő 3 csapat pedig 2 ponton belül van. A következő 4 forduló alatt úgyszintén 10 pont várható el a csapattól, ami megerősítené a 6. helyet. MEGHÍVÓ BABA - KLUBBA Baba - mama klub lesz május 6-án 10 órától a művelődési ház kistermében. Téma: Házipatika összeállítása Előadó: Haskóné Veres Tünde Mindenkit szeretettel várnak a Védőnők SZEMÉSZETI SZAKRENDELÉS RUZSÁN A Napsugár Otthonban Május 14. csütörtök Május 28. csütörtök Dr. Smeller Lilla Dr. Gyetvai Tamás óra között várja a betegeket. KÜLTERÜLETI SZEMÉTSZÁLLÍTÁS A külterületi szemétszállítás időpontja: MÁJUS 15., MÁJUS 29. (A szemetet reggel 6.00-ig kell kihelyezni. Csak az emblémával ellátott szemeteszsákok kerülnek elszállításra.)

9 9. A POLGÁRMESTER VÁLASZOL CÍMMEL ÚJ ROVAT INDULT A rovathoz az alábbi levelek érkeztek lapzártánkig. (A kommentek az eredeti, kézzel írott olvasói levéllel tartalmilag teljes mértékben megegyeznek, CSAK ÉS KIZÁRÓLAG a helyesírási hibák kerültek javításra egy - egy szónál. A mondatok szerkezetén nem változtattunk!) Továbbra is várom észrevételeiket, kérdéseiket a művelődési ház előterébe elhelyezett dobozba! Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Polgármester Asszony! A zzal az észrevétellel fordulok Önhöz, hogy milyen problémák merülnek fel az Óvodában? Ahogy én észrevettem szülői szemmel ez a vegyes csoport nagyon nem megfelelő. Az én meglátásom az, hogy egy kiscsoportosnak nem az a nevelés kell mint egy nagycsoportosnak. Tudom, hogy így sokkal könnyebb dolguk van az Óvónőknek, de egyéb problémákat hoz magával ez a nevelési módszer. Diszlexiát, diszgráfiát és még sorolhatnám ide még a tanulási problémákat és a magatartásiakat is. Az a kérésem lenne önhöz, hogy egy kérdőívet küldjön szét a szülők között, amit a polgármesteri hivatalba leadhatnának név nélkül. Mert nem biztos, hogy azt a visszajelzést kapja ami igazán a szülők véleménye! Köszönettel és tisztelettel: X. Y. A polgármester válasza: Tisztelt XY Szülő! Az Ön által felvetett probléma olyan, mint az élet nagyon sok más területe. Előnye és hátránya is van. Előnyét hosszan lehet sorolni: a kicsiket segítik, a nagyobbak segítővé válnak, alkalmazkodóképesség fejlődése, elfogadó-képesség kialakulása, az óvó-védő kapcsolatok létrejötte stb., hátránya, hogy sokkal több feladatot, odafigyelést kíván az óvodapedagógustól, ezáltal munkájuk nehezebb és több. Nem tudom, hogy Ön egy vagy több gyermekes szülő - e, de bizonyára volt már alkalma egy időpontban több különböző korú gyermekre felügyelni, foglalkozni velük, így megtapasztalhatta, hogy mennyire más figyelmet, foglalkozást igényelnek így a gyermekek. A vegyes és a homogén csoportok előnyéről-hátrányáról a szakma is különbözőképpen vélekedik, de két dologban egyetértenek: az egyik, hogy a vegyes csoport nevelési formája közelebb áll a családi élethez, a másik: az óvodapedagógusokra sokkal nagyobb teher hárul ebben a nevelési formában. Természetesen szülőként és óvodapedagógusként is mindenki a gyermek javát szeretné. Véleményem szerint, ahol a gyermekek fejlődése érdekében annyi plusz munkát /kirándulások, projekt hetek, nyílt napok, jótékonysági bál, ünnepek, családi nap hosszan sorolhatnám még/ vállalnak, mint a ruzsai Hétszinvirág Óvoda dolgozói, meg lehet és meg is kell bízni szakmai döntésük helyességében. Amennyiben széles körű szülői igény merül fel az Ön által fölvetett kérdésben szívesen szervezek tájékoztatást, konzultációt az érintettekkel és szakmai előadóval. O lyan észrevétellel fordulok Önhöz, hogy valamilyen megoldást kellene találni a játszótéren az illemhely kialakítására. Sokszor tapasztalom, hogy a gyerekek a kőépítményben végzik el szükségleteiket és sajnos nem csak folyó ügyeiket, mert a központi illemhely higiéniailag nem megfelelő. Va g y a n n a k k o r s z e r ű s í t é s é r e, m e g f e l e l ő tisztántartására, tisztítására lenne szükség. Erre a problémára sokan várják a megoldást. A polgármester válasza: Köszönettel: X. Y. Tisztelt Levélíró! Sajnálattal olvasom, hogy a játszóteret használó gyermekek szükségleteik kielégítésére használják a kőépítmény -t feltételezem, hogy az őket kísérő szüleik tudtával és beleegyezésével. Munkatársaim is gyakran panaszkodnak a köz WC állapotára, annak ellenére, hogy tisztántartására hangsúlyt fektetünk. Jó lenne, ha mindenki tudná és akarná kulturáltan használni! Igyekezni fogunk még gyakrabban takarítani és fokozottan tisztántartani a köz WC-t, ugyanakkor kérem a játszóteret használó gyermekeket és szüleiket, hogy vigyázzanak a tisztaságra, a néhány száz méter távolság ne legyen korlátja a megfelelő körülmények közötti WC használatnak! Kedves Polgármester Asszony! A község fejlesztésére, meglévő adottságok kiaknázására van remény közös összefogással. Van egy jogvédett magyar világszabadalom... A polgármester válasza: Kedves Levélíró! Az Ön által megfogalmazott írást egy hirdetés formájában áll módunkban teljes terjedelmében közölni!

uzsai Bodnár Éva: Együttérzés /részlet/

uzsai Bodnár Éva: Együttérzés /részlet/ R uzsai H írek RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS Mindenkit szeretettel várunk 15-én 11.00 órakor a Kopjafánál tartandó ünnepi megemlékezésre Program: ź 11.00 órától szentmise a templomban

Részletesebben

XXIII. évfolyam írek. uzsai 2015. JÚLIUS - AUGUSZTUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu

XXIII. évfolyam írek. uzsai 2015. JÚLIUS - AUGUSZTUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu R uzsai H XXIII. évfolyam írek RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA 2015. JÚLIUS - AUGUSZTUS www.ruzsa.hu 2. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. május 27-én rendes ülést

Részletesebben

18 órakor kezdődő Virág bálra,

18 órakor kezdődő Virág bálra, XX. évfolyam 201 NOVEMBER RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA Virág bál Tisztelettel meghívjuk a 201 november 17-én, szombaton 18 órakor kezdődő Virág bálra, valamint az azt követő vacsorára. A bálon kerülnek

Részletesebben

XVI. évfolyam. 3. szám

XVI. évfolyam. 3. szám XVI. évfolyam 3. szám 2008. M Á R C I U S NŐNAPI KÖSZÖNTÉS Ruzsa Község Képviselő-testületének férfi tagjai nevében minden ruzsai hölgynek NAGYON BOLDOG NŐNAPOT kívánok! Gárgyán Imre alpolgármester Minden

Részletesebben

XXI. évfolyam 2013. MÁJUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu

XXI. évfolyam 2013. MÁJUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu XXI. évfolyam 2013. MÁJUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA www.ruzsa.hu ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. március 27-én tartotta soron következő rendes ülését, melyen

Részletesebben

XV. falunap és fõzõverseny. A nap folyamán ugrálóvár, lovaskocsikázás, délután kulturális műsor várja az érdeklődőket.

XV. falunap és fõzõverseny. A nap folyamán ugrálóvár, lovaskocsikázás, délután kulturális műsor várja az érdeklődőket. XXI. évfolyam 2013. ÁPRILIS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA www.ruzsa.hu XV. falunap és fõzõverseny 2013. 05. 18. nevezési kategóriák 1. Halászléfőző verseny: 4.500,- Ft/csapat. A nevezési díjért a csapat

Részletesebben

Minden kedves Olvasónak és családjának békés, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket kívánok magam és Ruzsa község Képviselő-testülete nevében:

Minden kedves Olvasónak és családjának békés, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket kívánok magam és Ruzsa község Képviselő-testülete nevében: XXI. évfolyam 2013. DECEMBER RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA www.ruzsa.hu KARÁCSONYVÁRÁS... Legyen veled Karácsony Angyala, legyen áldás és ünnep az Ünnep, szeretet simítsa lelkedet, mikor a csengők megcsendülnek...

Részletesebben

MEGHÍVÓ ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. 2013. február 16-án 2013.

MEGHÍVÓ ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. 2013. február 16-án 2013. XXI. évfolyam 2013. FEBRUÁR RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA www.ruzsa.hu ÖNKORMÁNYZATI HÍREK MEGHÍVÓ A ruzsai Hétszínvirág Óvoda 2013. február 16-án 30 18 órai kezdettel a Móra Ferenc Művelődési Házban

Részletesebben

uzsai XIX. Jótékonysági bálját A vásárra menőket Sehol ki ne fosszák.

uzsai XIX. Jótékonysági bálját A vásárra menőket Sehol ki ne fosszák. R uzsai XXII. évfolyam H írek RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA JANUÁR www.ruzsa.hu BÚÉK MEGHÍVÓ A ruzsai Hétszínvirág Óvoda február 15-én 1830 órai kezdettel a Móra Ferenc Művelődési Házban tartja Kívül,

Részletesebben

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést XXV. FRISS HIREK EGY ÚJ 1-2. SZÁM 2015. március ÉVFOLYAM ÖNKORMÁNYZATI CIKLUS KEZDETÉRÕL Az elmúlt év õszén megválasztott képviselõ-testület lezárta a 2014-es évet és megkezdte az újat. Elkészíti az öt

Részletesebben

ANDÓK VERONIKA VAKÁCIÓ

ANDÓK VERONIKA VAKÁCIÓ XXI. évfolyam 2013. JÚNIUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA ANDÓK VERONIKA VAKÁCIÓ Láttam a napot, súgta a szélnek: Várnak a tavak, csónakok, stégek. És tényleg a táblán virul egy szó, Csupaszín betűkkel:

Részletesebben

2010. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

2010. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK XVIII. évfolyam 3. szám 2010. M Á R C I U S Szeretettel hoztam e szép csokrom, s köszöntőmet mindenkinek mondom. Nőket köszönt most az egész világ, hát nyíljon nékik a sok színes virág. Az életet, szerelmet

Részletesebben

uzsai írek BIANKA MOSOLYA... A

uzsai írek BIANKA MOSOLYA... A XXII. évfolyam R H uzsai írek RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA 2014. DECEMBER www.ruzsa.hu BIANKA MOSOLYA... A z idei év során többször is összefogott településünk a veleszületett szívizom rendellenességgel

Részletesebben

Szeretettel meghívok minden helyi lakost a

Szeretettel meghívok minden helyi lakost a XXV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM, 2015. március Meghívó Szeretettel meghívok minden helyi lakost a TAVASZI HADJÁRAT elnevezésű rendezvénysorozat részeként 2015. április 5-én (húsvét) vasárnap, településünkön tartandó

Részletesebben

XXI. évfolyam 2013. JÚLIUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu. Hestia Tűzzsonglőrök showműsora

XXI. évfolyam 2013. JÚLIUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu. Hestia Tűzzsonglőrök showműsora XXI. évfolyam 2013. JÚLIUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA Hestia Tűzzsonglőrök showműsora www.ruzsa.hu ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. május 29-én tartotta soron

Részletesebben

XV. évfolyam. 6. szám 2007. J Ú N I U S

XV. évfolyam. 6. szám 2007. J Ú N I U S 1 XV. évfolyam 6. szám 2007. J Ú N I U S Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2007. április 18-án rendes ülést tartott, amelynek 1. főnapirendi pontja az önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2013. szeptember

Részletesebben

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása!

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása! 2009. március VII. évfolyam 2. szám ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról Felhívás Falugyűlésre

Részletesebben

Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. december 19-én (hétfőn) 19,00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen.

Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. december 19-én (hétfőn) 19,00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen. Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. december 19-én (hétfőn) 19,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

HíRMONDÓ. Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa. VIII. évfolyam 1. szám 2010. Január/Február ZSOMBÓI

HíRMONDÓ. Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa. VIII. évfolyam 1. szám 2010. Január/Február ZSOMBÓI VIII. évfolyam 1. szám 2010. Január/Február ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa Újévi köszöntők Adónk 1%-ra jogosult zsombói szervezetek Közérdekű

Részletesebben

20. 1993-2013 Ebben az évben ünnepeljük Lajosmizse várossá válásának. évfordulóját

20. 1993-2013 Ebben az évben ünnepeljük Lajosmizse várossá válásának. évfordulóját VIII. évfolyam 1. szám 2013. január május H Í R E K L A J O S M I Z S E P O R T Á J Á N Fotó: Rigó Pál 1993-2013 Ebben az évben ünnepeljük Lajosmizse várossá válásának 20. évfordulóját Basky András polgármestert

Részletesebben

Tájékoztató a Képviselő-testület munkájáról. Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. augusztus 29-én rendes ülést tartott.

Tájékoztató a Képviselő-testület munkájáról. Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. augusztus 29-én rendes ülést tartott. Tüdőszűrés! Értesítjük Tisztelt Lakosainkat, hogy a Pest megyei ÁNTSZ vezetője minden 30. életévüket betöltöttek részére Pest megyében elrendelte a tüdőszűrést. A tüdőszűrés alkalmas a betegségek időbeni

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

HíRMON OMBÓI. Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa. XI. évfolyam 1. szám 2013. január. 2012-es évértékelő

HíRMON OMBÓI. Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa. XI. évfolyam 1. szám 2013. január. 2012-es évértékelő ZSOMBÓ OMBÓI XI. évfolyam 1. szám 2013. január HíRMON ZSOMBÓI HíRMONDÓ 2012-es évértékelő Kommunális adó Ebek chipezése Járási rendszerről szóló tájékoztató Idén ismét az adója 1+1 %-ának felajánlásával

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 23-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 23-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 23-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T

Részletesebben

HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2007. ÁPRILIS, 8. ÉVFOLYAM 4. SZÁM ÁRA: 120,- FT

HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2007. ÁPRILIS, 8. ÉVFOLYAM 4. SZÁM ÁRA: 120,- FT HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2007. ÁPRILIS, 8. ÉVFOLYAM 4. SZÁM ÁRA: 120,- FT Hercegkútért Közalapítvány és a Hercegkúti Polgárőr és Tűzoltó Egyesület közös bálja A húsvétot követő hétvégén, 2007.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 27-én 16.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Születésnapi köszöntô. Karácsony a szeretet és advent a várakozás megszentelése!

Születésnapi köszöntô. Karácsony a szeretet és advent a várakozás megszentelése! Kedves Nagykovácsiak! Igazán elégedettek lehetünk, mert ez az ôsz igazi ajándék volt számunkra, hiszen gyönyörû szeptembert követôen az október is megajándékozott minket napsütéssel és csodálatos színekben

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 18-án, 15:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Kotányi: tisztességes paprika

Kotányi: tisztességes paprika XXVI. évf. 2015. március Közbiztonsági Fórum a migrációról Közbiztonsági Fórumot hívtak össze Mórahalmon február 13-án, melyen az illegális migrációban érintett települések és hivatalos szervek jelentek

Részletesebben