Jogszabály- és szabványváltozások december

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jogszabály- és szabványváltozások - 2014. december"

Átírás

1 Jogszabály- és szabványváltozások december JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK, Figyelemfelhívások A jogszabályváltozások közül az alábbiak emelhetők ki: 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról. Megjelent: MK 2014/166. (XII. 5.) - Hatályos: , A rendeletben előírt tűzvédelmi követelményeket be kell tartani a) a létesítmény, építmény, építményrész tervezése, építése, átalakítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, használata, a rendeltetés módosítása, b) a jogszabályban, hatósági határozatban előírt beépített tűzvédelmi berendezés létesítése, fennmaradása, átalakítása, megszüntetése, használata, c) gép, berendezés, eszköz használata, tárolása, d) anyagok előállítása, használata, tárolása, e) egyéb, az építmény tűzvédelmét biztosító eszközök használata, f) a szabadtéri rendezvények tartása, valamint g) egyéb, tűzvédelmet érintő használat, tevékenység során. Ha e rendelet nem tartalmaz a fenti bekezdés szerinti esetekre előírást, akkor a vonatkozó műszaki követelmények tűzvédelmi rendelkezései, vagy azzal egyenértékű megoldások, kialakítások alkalmazása megfelel az e rendeletben meghatározott biztonsági szintnek. Az e rendeletben meghatározott technikai jellegű előírásoknak nem kell megfelelnie az olyan termékeknek, amelyeket az Európai Unió valamely tagállamában vagy Törökországban állítottak elő, illetve hoztak forgalomba, vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely EFTA-államban állítottak elő, az ott irányadó előírásoknak megfelelően, feltéve, hogy az irányadó előírások az emberi egészség és élet védelme, valamint a közbiztonság tekintetében az e rendeletben meghatározottal egyenértékű védelmet nyújtanak. A rendelet hatálya nem terjed ki a robbanó- és robbantóanyagokkal, valamint a pirotechnikai termékekkel kapcsolatos tűzvédelmi előírásokra. E rendelet rendelkezéseit a) a bányák föld feletti területére, b) a bányák földalatti térségeire, azaz az ásványi nyersanyag feltárása, kitermelése céljából bányászati technológiával kialakított föld alatti bányatérségre, valamint a felhagyott bányák nyitva maradó térségeire, c) a bánya b) pontban meghatározott területével egy tekintet alá eső alábbi külszíni részeire: ca) a föld alatti bányatérséghez a föld felszínén közvetlenül csatlakozó építményekre és berendezésekre, különösen az aknatoronyra, az aknaszállító berendezésre, a szellőztetőberendezésre, a föld alatti szállítóberendezés külszínen lévő gépházára, cb) a folyékony és gáznemű ásványi nyersanyag kutatására, termelésére irányuló mélyfúrásra, valamint a fúrási tevékenységhez szükséges, a biztonsági övezeten, a fúrási telepen belül lévő berendezésekre, cc) a folyékony vagy gáznemű ásványi nyersanyagok kitermelésére szolgáló kutakra, valamint a biztonsági övezeten belül a termelőtevékenységgel kapcsolatban lévő berendezésekre, tartozékokra, különösen a kútszeparátorra, a kútfejszerelvényre, a glikolozó berendezésre, a mélyszivattyús himbára, cd) a föld alatti gáztárolásra szolgáló földtani szerkezetre, természetes vagy mesterséges üregekhez tartozó kútrendszerre és a kutak kútfejszerelvényeire, ce) a mezőbeli kőolaj- és földgázvezetékekre és tartozékaira, így a hozzájuk kapcsolódó szeparátorokra, gázsűrítőkre, szivattyúkra és csapadékleválasztókra és cf) a széntelepek föld alatti elgázosításához szükséges termelő- és besajtoló kútrendszerre és a kutak kútfejszerelvényeire csak akkor kell alkalmazni, ha az a) c) pontban meghatározottak tekintetében jogszabály eltérő szabályokat nem állapít meg. E rendelet előírásait az atomenergia alkalmazására szolgáló sajátos építmények esetében akkor kell alkalmazni, ha azok tekintetében az atomenergia alkalmazásával kapcsolatos jogszabály eltérő követelményeket nem állapít meg.

2 2 Meglévő építmény, építményrész átalakítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, rendeltetésének módosítása esetén az átalakítás mértékének, körének és az építmény, építményrész tűzvédelmi helyzetét befolyásoló hatásainak figyelembevételével kell e rendeletet alkalmazni. A 288. (2) bekezdése július 1-jén lép hatályba. - Hatályát veszti az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet. 318/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet egyes kormányrendeleteknek a Nemzeti Munkaügyi Hivatal megszüntetésével és a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal létrehozásával kapcsolatos módosításáról. Megjelent: MK 2014/175. (XII. 13.) - Hatályos: , A kormányrendelet a Nemzeti Munkaügyi Hivatal december 15-ével történő megszüntetésével kapcsolatos módosításokat tartalmaz. A Hivatal feladatait részben a Nemzetgazdasági Minisztérium, részben más államigazgatási szervek a foglalkozás-egészségügyi szakterületet pl. az Országos Tisztifőorvosi Hivatal veszik át. Többek között módosul a munkabiztonsági szakértői tevékenységről szóló 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet (a 2. számú melléklet 8. pontjában az az OMMF szövegrész helyébe az a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter szöveg lép), a munkavédelmi bírság mértékére és kiszabására vonatkozó részletes szabályokról szóló 273/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet (a következő 4/A. és 4/B. alcímmel egészül ki: - 4/A. A közcélú állami munkavédelmi információs rendszer célja, a működtetés feltételei, - 4/B. A szolgálat feladatai). 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról. Megjelent: MK 2014/175. (XII. 13.) - Hatályos: , A rendelet értelmében a Nemzeti Munkaügyi Hivatal (NMH) közfeladatainak eredményesebb ellátása céljából december 31-én jogutód nélkül megszűnik. Ezzel összefüggésben a jogszabály hatályon kívül helyezi a Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a szakmai irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek feladat- és hatásköréről szóló 323/2011. (XII. 28.) Korm. rendeletet. A kormányrendelet december 15-i, illetve január 1-jei hatálybalépéssel meghatározza az állami foglalkoztatási szerv kijelölésének szabályait, kijelöli a munkavédelmi és munkaügyi hatóság, valamint a munkavédelmi hatóság eljárásában részt vevő szakhatóságokat, és megállapítja az irányítási szabályokat. A Hivatal feladatait részben a Nemzetgazdasági Minisztérium, részben más államigazgatási szervek a foglalkozás-egészségügyi szakterületet pl. az Országos Tisztifőorvosi Hivatal veszik át december 15. napjától az újonnan létrejött a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal. gyakorolja és teljesíti a Nemzeti Munkaügyi Hivatal szakképzési és felnőttképzési szakterületével kapcsolatos magánjogi jogait és kötelezettségeit. A rendelet rögzíti a miniszteriális feladat- és hatásköröket (a miniszteriális munkaerőpiaci és munkavédelmi és munkaügyi feladat- és hatásköröket, valamint a közfoglalkoztatásért felelős miniszter feladatait), emellett megállapítja a munkaügyi központok és a kirendeltség feladat- és hatáskörét, valamint a munkavédelmi és munkaügyi felügyelőségre vonatkozó szabályokat. - Hatályát veszti a Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a szakmai irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek feladat- és hatásköréről szóló 323/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet. 321/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról. Megjelent: MK 2014/175. (XII. 13.) - Hatályos: A módosítás értelmében január 1-jétől Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal látja el a jogszabályokban számára meghatározott feladatokat a munkaegészségügy (munkahigiéne és foglalkozás-egészségügy) területén, azzal, hogy a munkaegészségügyi feladatok vonatkozásában első fokon a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve, másodfokon az OTH bevonandó szakhatóságként jár el.

3 3 322/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet az Orszá- gos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság megszüntetéséről és állami feladatellátásának központi költségvetési szerv által történő átvételéről. Megjelent: MK 2014/175. (XII. 13.) - Hatályos: A Kormány az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot (OHÜ) az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (Áht.) 11/A. -a alapján december 31. napjával megszünteti. Az OHÜ által ellátott feladatokat január 1-jétől az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség látja el, az átvételi felelőst a környezetvédelemért felelős miniszter jelöli ki. 63/2014. (XII. 15.) BM rendelet az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés szabályairól, a büntetés-végrehajtási szervezetnél működő, fogvatartottakat érintő foglalkozás-egészségügyi feladatokról, valamint a fogvatartottak büntetés-végrehajtási jogviszony keretében történő munkáltatásának munkaügyi ellenőrzéséről. Megjelent: MK 2014/176. (XII. 15.) - Hatályos: Hatályát veszti az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés szabályairól, valamint a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról a büntetés-végrehajtási szervezetnél című 2/1999. (II. 11.) IM rendelet. 55/2014. (XII. 31.) NGM rendelet a Nemzeti Munkaügyi Hivatal megszüntetésével és a szakképzési és felnőttképzési intézményrendszer átalakításával összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról. Megjelent: MK 2014/189. (XII. 31.) - Hatályos: , Az alábbi releváns jogszabályokban a Nemzeti Munkaügyi Hivatallal kapcsolatos kifejezések helyére értelemszerűen a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter / minisztérium / Nemzetgazdasági Minisztérium kifejezés, a foglalkozás-egészségügyi jogszabályok esetében az Országos Tisztifőorvosi Hivatal / OTH / országos tisztifőorvos kifejezés kerül. A munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet A foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról szóló 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet A foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről szóló 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet A rezgésexpozíciónak kitett munkavállalókra vonatkozó minimális egészségi és munkabiztonsági követelményekről szóló 22/2005. (VI. 24.) EüM rendelet (8. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Egész testre ható rezgés vonatkozásában, a tengeri hajózásban és a légi szállításban egyedi engedély alapján, e jogszabályban megadott határérték alól a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter - amennyiben a munkaegészségügyi követelményeknek való megfelelőséget megállapította - kérelemre felmentést adhat. A kérelemhez csatolni kell az Országos Tisztifőorvosi Hivatal által előzetesen kiállított szakvéleményt. A munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről szóló 66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet 14. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Ha a munka jellegéből adódóan az egyéni hallásvédő eszköz teljes mértékű és szakszerű alkalmazása nagyobb kockázatot jelentene az egészségre és biztonságra, mint a hallásvédő eszköz mellőzése, akkor a munkavédelmi képviselő és a foglalkozás-egészségügyi szolgálat kezdeményezésére - amennyiben a munkaegészségügyi követelményeknek való megfelelőséget megállapította - a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) az OTH előzetes szakvéleményének figyelembevételével engedélyezheti a 9. (1) bekezdése előírásaitól való eltérést. Az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet Az egyéni védőeszközök megfelelőségét értékelő szervezetek kijelölésének, tevékenységének, valamint ellenőrzésének különös szabályairól szóló 17/2013. (VI. 4.) NGM rendelet - a) 1. -ában az a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatósága szövegrész helyébe az a Nemzetgazdasági Minisztérium,

4 4 - b) 7. (2) bekezdésében az a Nemzeti Munkaügyi Hivatal számú számlájára szövegrész helyébe az a Nemzetgazdasági Minisztérium számú számlájára szöveg lép. - Hatályát veszti a munkavédelmi jellegű bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól szóló 32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet. Figyelemfelhívások: 30 éves az állami munkafelügyelet - kiállítás nyílt a Nemzeti Munkaügyi Hivatalban. Megjelent: a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóságának honlapján én. A jubileumi tárlatot Nesztinger Péter, az MMI Munkavédelmi főreferense nyitotta meg hétfőn a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szeszgyár utcai épületének földszinti előterében. A kiállításon egykori munkafelügyeleti kollégák magánygyűjteményéből látható válogatás. A polcokon munkavédelmi kiadványokat, egyéni védőeszközöket, mérőműszereket tekinthetnek meg az érdeklődők, köztük egy csaknem 50 éves fejvédőt is. A kiállítást az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség Milyen kép él Önben a munkavédelemről című pályázatainak 12 díjnyertes fotója is színesíti. A képanyagot a Nemzeti Fókuszpont biztosította a tárlat idejére. A szervezők a 30 éves jubileum alkalmából egy elektronikus kiadványt is megjelentetnek. A tárlat december 12-ig tekinthető meg. Cím: 1086 Budapest, Szeszgyár u. 4. (bejárat a Csobánc utca felől). A kiállításon készült képek megtekinthetők a galériában. A 30 éves jubileumról bővebben a mellékletben olvashatnak. Részletek a hírlevélből: Az Európai Munkavédelmi Ügynökség ingyenes hírlevele (OSHmail december). Megjelent: https://osha.europa.eu/hu/news/oshmail Az Ügynökségről a Facebookon is olvashatsz. KIEMELT PONTOK Tisztelt látogatók, partnerek és együttműködő felek! Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség igazgatója és valamennyi munkatársa kellemes ünnepeket és boldog újévet kíván 2015-re. Kívánjuk, hogy 2015 boldogságot és szakmai sikereket hozzon Önöknek egy biztonságosabb és egészségesebb környezetben! Az EU-OSHA üdvözli az egészséges munkahelyek kampányhoz csatlakozott 33 új hivatalos partnert Páneurópai szervezetek és multinacionális vállalatok részvétele mellett már több mint 100 hivatalos kampánypartner támogatja az

5 5 EU-OSHA-t a munkahelyi stressz és a pszichoszociális kockázatok proaktív kezelésének a népszerűsítése terén. Az aktív támogatás és elköteleződés révén a résztvevők kimutatják meggyőződésüket a téren, hogy a biztonságos és egészséges munkahelyek kialakítása a folyamatos gazdasági sikerek és fenntartható jövő megvalósításához alapvető fontosságú. Új kampánypartnereink Kampánypartnereink teljes névsora Tekintse meg az Egészséges munkahelyek kampány: Kezeljük a stresszt! weboldalát! Kövesse az #EUmanagestress bejegyzéseket a Twitter-en! Elkészült az e-útmutató az Ön munkahelyén jelentkező stressz és pszichoszociális kockázatok kezeléséhez Az EU-OSHA ingyenes e-útmutatót tett közzé a munkahelyi stressz és pszichoszociális kockázatok kezeléséhez A kiadvány online elérhető, de offline használatra is letölthető. Európában a stressz a kieső munkanapok egyik fő oka. A stressz hatással van a munkavállalók egészségére, és magasabb bérköltségekhez, illetve csökkent teljesítményhez vezethet. Az e-útmutató már több tagállami változatban hozzáférhető, és gyakorlati eszközként magyarázattal, tanáccsal és példákkal szolgál, különösen a kisvállalkozások munkáltatói és munkavállalói számára. Olvassa el a híreket! Nézze meg a videót!, Válassza ki az Ön helyzetének leginkább megfelelő e-útmutatót! (a lista hamarosan új tagállami változatokkal bővül) Egészséges munkahelyek Kezeljük a stresszt! A nemek közötti egyenlőség érvényesítése a munkahelyi biztonság és egészségvédelem területén üzleti előnyökkel jár Az összes munkavállaló nemre való tekintet nélkül jól jár, ha a nemek közötti különbségeket felismerik és figyelembe veszik a munkahelyi biztonság és egészségvédelem területén. A vállalkozásnak is előnye származik abból, ha a munkaerő egészségesebb és termelékenyebb. A jelentés bemutatja, miként érvényesíthető a nemek közötti egyenlőség különféle módokon, szakpolitikán, stratégián, kutatáson keresztül és a munkahelyen. A fellépők körébe tartoznak tudományos egyesületek, munkavédelmi szervezetek, esélyegyenlőségi szervezetek, egészségügyi szervezetek, munkaadók és szakszervezetek. Az esetek bemutatnak számos kezdeményezést, a nemek közötti egyenlőség érvényesítésére irányuló átfogó projektektől kezdve egészen azon egyszerű lépésekig, amelyeket a szervezetek tehetnek annak érdekben, hogy a munkahelyi biztonság és egészségvédelem mind a nők mind pedig a férfiak esetében érvényesülljön. Olvassa el a jelentést! (angolul) NFM közlemény a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) "A" és "B" Mellékletének módosulásáról. Megjelent: Hivatalos Értesítő 2014/63. (XII. 18.) NFM közlemény a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID) módosulásáról. Megjelent: Hivatalos Értesítő 2014/63. (XII. 18.) NFM közlemény a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat módosulásáról. Megjelent: Hivatalos Értesítő 2014/63. (XII. 18.) 14/2014. (XII. 31.) BM OKF utasítás a Műszaki Mentési Műveleti Szabályzat kiadásáról.

6 6 Megjelent: Hivatalos Értesítő 2014/66. (XII. 31.) Hatályos: JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK 297/2014. (XII. 3.) Korm. rendelet a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról szóló 190/2008. (VII. 29.) Korm. rendelet, valamint az országos működési engedély alapján végzett vasúti személyszállítás részletes feltételeiről szóló 271/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról. Megjelent: MK 2014/164. (XII. 3.) - Hatályos: órától, /2014. (XII. 5.) Korm. rendelet egyes kormányrendeleteknek az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat hatálybalépésével összefüggő módosításáról. Megjelent: MK 2014/166. (XII. 5.) - Hatályos: , A Korm. rendelet az alábbi releváns jogszabályokat aktualizálja a én hatályba lépő új OTSZ - 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról - követelményeinek megfelelően. Az alábbi módosítások egy kivétellel, lásd a 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendeletnél - szintén én lépnek hatályba. A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet A polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet Az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságokra, valamint a hivatásos tűzoltóság, önkormányzati tűzoltóság és önkéntes tűzoltó egyesület fenntartásához való hozzájárulásra vonatkozó szabályokról szóló 239/2011. (XI. 18.) Korm. rendelet A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet (az új 6/B már án hatályba lépett) A tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól szóló 375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet. 53/2014. (XII. 5.) BM rendelet a Tűzvédelmi Műszaki Bizottság létrehozásának, összetételének, feladatkörének és működésének részletes szabályairól. Megjelent: MK 2014/166. (XII. 5.) - Hatályos: A jogszabály az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló miniszteri rendeletben (OTSZ) meghatározott tűzvédelmi követelmények, az elérendő biztonsági szintnek megfelelő egyes műszaki megoldásokat, számítási módszereket tartalmazó Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek (TvMI) kidolgozásáért felelős Tűzvédelmi Műszaki Bizottság feladatait, szervezetét és működési szabályait rögzíti. A Bizottság által kidolgozott, a BM OKF főigazgatója által kiadott TvMI-ket a BM OKF honlapján közzé kell tenni. 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról. Megjelent: MK 2014/166. (XII. 5.) - Hatályos: , Hatályát veszi az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet. (Lásd fent a kiemelt jogszabályoknál is)

7 306/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet a büntetés-végrehajtási intézetekben fogvatartottak tekintetében a munkavédelmi hatóság, valamint a munkaügyi hatósági jogkör gyakorlójának a kijelöléséről. Megjelent: MK 2014/167. (XII. 5.) - Hatályos: évi LXXXVI. törvény a bányászatról szóló évi XLVIII. törvény és a termőföld védelméről szóló évi CXXIX. törvény módosításáról. Megjelent: MK 2014/172. (XII. 11.) - Hatályos: A bányászatról szóló évi XLVIII. törvény módosítása többek között érinti a törvény hatályát, továbbá a bányabiztonsággal (pl. a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó nyomástartó berendezések és rendszerek engedélyezése), a környezetvédelemmel (pl. a vizek kártételei elleni védelem), valamint a katasztrófavédelemmel (pl. a katasztrófaveszély elhárítása) összefüggő egyes szabályokat évi LXXXVII. törvény az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer továbbfejlesztésével összefüggésben egyes törvények módosításáról. Megjelent: MK 2014/172. (XII. 11.) - Hatályos: , Módosul A környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló évi CXXV. törvény. A hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény. Ez utóbbira vonatkozó módosítás egyebek mellett - kivételessé teszi a hulladékgyűjtő szigeteken történő szelektív hulladékgyűjtést. A törvény szerint ezt csak kiegészítő megoldásként, elsősorban olyan sűrűn lakott településrészeken lehet alkalmazni, ahol az elkülönítetten gyűjtött háztartási hulladék házhoz menő gyűjtése és elszállítása nem biztosítható. - A közszolgáltatónak továbbra is a települési papír-, üveg-, műanyag, fém- és zöldhulladék elkülönített gyűjtését kell vállalnia. Januártól ez a kötelezettség kiegészül azzal, hogy a házhoz menő gyűjtést minél több fajtájú és jellegű települési hulladékra biztosítani kell. A hulladékgyűjtést végző közszolgáltatónak meg kell szerveznie a lomtalanítást is. A törvény ennek a gyakoriságáról nem rendelkezik. - A hulladékgyűjtő udvarokról azt mondja ki a módosított jogszabály, hogy ott a lehető legtöbb típusú, fajtájú és jellegű települési hulladék átvételéről kell gondoskodni. 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről. Megjelent: MK 2014/172. (XII. 11.) - Hatályos: A rendelet, amely uniós jogi aktusok figyelembevételével készült, a hatályát illetően - a) a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény (Ht.) hatálya alá tartozó hulladékra, valamint - b) a hulladéktermelőre, a hulladékbirtokosra, a gyűjtőre, a szállítóra, a közvetítőre, a kereskedőre és a hulladékkezelőre terjed ki. Az éves adatszolgáltatásra kötelezett a évi adatokról az e rendeletben foglaltak szerint szolgáltat adatot. A év negyedik negyedévéről a negyedéves adatszolgáltatásra kötelezett az e rendelet szerinti adattartalommal és módon február 15-ig szolgáltat adatot. A felügyelőség a befogadott adatot március 15-ig feldolgozza és szakmailag ellenőrzi. A negyedik negyedévére vonatkozó negyedéves adatszolgáltatás önellenőrzés esetén legkésőbb március 1-ig legfeljebb egyszer módosítható, ha a környezetvédelmi hatóság az adatszolgáltatásra kötelezettel szemben hibás adatszolgáltatás miatt még nem indított hivatalból eljárást. Hatályát veszi a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet.

8 8 310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer továbbfejlesztésével összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról. Megjelent: MK 2014/172. (XII. 11.) - Hatályos: , A változások az alábbi releváns jogszabályokat érintik: A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet A környezeti alapnyilvántartásról szóló 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet ( én lép hatályba, a többi jén) A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet A hulladékká vált gépjárművekről szóló 444/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet Az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet. 311/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet egyes bányászattal összefüggő kormányrendeletek módosításáról. Megjelent: MK 2014/172. (XII. 11.) - Hatályos: Az érintett jogszabályok közül fontosak lehetnek: A bányászatról szóló évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet (a földtani kutatási tervet illetően biztonsági és környezetvédelmi szabályokat is érint), A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyeletéről szóló 23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet (a Fennmaradási engedélyezési eljárás, illetve A bírság mértéke és megfizetése alcímekkel egészül ki), A szén-dioxid geológiai tárolásáról szóló 145/2012. (VII. 3.) Korm. rendelet (a kapcsolódó földtani kutatási engedélyben a bányafelügyelet más feltételek mellett - meghatározza a műszaki-biztonság érdekében szükséges feltételeket is). 313/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet a veszélyes áru légi szállításával kapcsolatos katasztrófavédelmi hatósági ellenőrzésről és a bírság kivetésének szabályairól. Megjelent: MK 2014/173. (XII. 12.) - Hatályos: A veszélyes áru légi szállításával kapcsolatos, a légiközlekedésről szóló évi XCVII. törvényben meghatározott feladatkörében az ellenőrzés lefolytatására a hivatásos katasztrófavédelmi szerv (a továbbiakban: katasztrófavédelmi hatóság) helyi és területi szerve önállóan jogosult. A katasztrófavédelmi hatóság helyi és területi szerve önálló ellenőrzési tevékenységet végezhet más katasztrófavédelmi hatóság illetékességi területén is a katasztrófavédelmi hatóság központi szervének jóváhagyása alapján. A veszélyes áru légi szállításával kapcsolatos szabályok megsértése esetén a bírság kiszabására és egyéb hatósági intézkedés megtételére első fokon a katasztrófavédelmi hatóságnak az ellenőrzést végrehajtó helyi szerve, másodfokon a katasztrófavédelmi hatóság első fokon eljárt helyi szervét irányító területi szerve jogosult. 62/2014. (XII. 13.) BM rendelet a települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosításáról szóló 61/2012. (XII. 11.) BM rendelet módosításáról. Megjelent: MK 2014/174. (XII. 13.) - Hatályos:

9 9 318/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet egyes kormányrendeleteknek a Nemzeti Munkaügyi Hivatal megszüntetésével és a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal létrehozásával kapcsolatos módosításáról. Megjelent: MK 2014/175. (XII. 13.) - Hatályos: , (Lásd fent a kiemelt jogszabályoknál is) 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról. Megjelent: MK 2014/175. (XII. 13.) - Hatályos: , (Lásd fent a kiemelt jogszabályoknál is). 321/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról. Megjelent: MK 2014/175. (XII. 13.) - Hatályos: (Lásd fent a kiemelt jogszabályoknál is). 63/2014. (XII. 15.) BM rendelet az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés szabályairól, a büntetés-végrehajtási szervezetnél működő, fogvatartottakat érintő foglalkozásegészségügyi feladatokról, valamint a fogvatartottak büntetés-végrehajtási jogviszony keretében történő munkáltatásának munkaügyi ellenőrzéséről. Megjelent: MK 2014/176. (XII. 15.) - Hatályos: Hatályát veszti az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés szabályairól, valamint a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról a büntetés-végrehajtási szervezetnél című 2/1999. (II. 11.) IM rendelet. (Lásd fent a kiemelt jogszabályoknál is). 322/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság megszüntetéséről és állami feladatellátásának központi költségvetési szerv által történő átvételéről. Megjelent: MK 2014/175. (XII. 13.) - Hatályos: (Lásd fent a kiemelt jogszabályoknál is). 67/2014. (XII. 17.) BM rendelet egyes vízgazdálkodási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról. Megjelent: MK 2014/178. (XII. 17.) - Hatályos: Az alábbi releváns jogszabályokra vonatkozik: Az árvíz- és a belvízvédekezésről szóló 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet. (Az 1. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép /a Vízügyi Igazgatóságok védelmi szakaszaira vonatkozó paraméterek/) A felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet. (Környezetvédelmi és biztonsági - pl. a gáztartalmú vizek robbanásvédelmére vonatkozó - előírásokat is tartalmaz.) A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról szóló 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet. A 30. -a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: (3) Árvízvédelmi töltést építeni kötött talajból a november 15. és március 1. közötti időszakban tilos. Ez alól felmentést egyedi elbírálás alapján a meteorológiai viszonyok figyelembevételével az Országos Vízügyi Főigazgatóság adhat.

Jogszabály- és szabványváltozások - 2015. március

Jogszabály- és szabványváltozások - 2015. március Jogszabály- és szabványváltozások - 2015. március JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK, Figyelemfelhívások A jogszabályváltozások közül az alábbi emelhető ki: 9/2015. (III. 25.) BM rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi

Részletesebben

Jogszabály- és szabványváltozások - 2014. november

Jogszabály- és szabványváltozások - 2014. november Jogszabály- és szabványváltozások - 2014. november JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK, Figyelemfelhívások A jogszabályváltozások közül az alábbiak emelhetők ki: 35/2014. (XI. 19.) NGM rendelet egyes szállítható nyomástartó

Részletesebben

A hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályi keretek változásai 2015-től. dr. Csepregi István

A hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályi keretek változásai 2015-től. dr. Csepregi István A hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályi keretek változásai 2015-től dr. Csepregi István 2014. év jogalkotása néhány szám tükrében MK: 190 => 27.022 (m. n.) kb. nettó 74 oldal/nap törvény => 113 Korm.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 223. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 223. szám MAGYAR KÖZLÖNY 223. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. december 30., hétfő Tartalomjegyzék 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet A vízügyi ágazat irányításának átalakításával összefüggésben, valamint

Részletesebben

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről A Kormány az Alkotmány 35. (2) bekezdésében megállapított

Részletesebben

18/2007. (V. 10.) SZMM rendelet. egyes miniszteri rendeleteknek az egységes munkavédelmi hatóság megszervezésével kapcsolatos módosításáról

18/2007. (V. 10.) SZMM rendelet. egyes miniszteri rendeleteknek az egységes munkavédelmi hatóság megszervezésével kapcsolatos módosításáról 18/2007. (V. 10.) SZMM rendelet egyes miniszteri rendeleteknek az egységes munkavédelmi hatóság megszervezésével kapcsolatos módosításáról A szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló

Részletesebben

8/2012. (II. 15.) NFM rendelet A vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló 30/2010. (XII. 23.) NFM rendelet módosításáról

8/2012. (II. 15.) NFM rendelet A vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló 30/2010. (XII. 23.) NFM rendelet módosításáról A munkavédelmet érintő 2012.-benhatályba lépett, vagy módosult jogszabályok. 2012. JANUÁR MK 2. (január 6.) 2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvéről 2012. évi II. törvény A szabálysértésekről, a szabálysértési

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. július 4., csütörtök Tartalomjegyzék 2013. évi CXXV. törvény A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről 63448 2013. évi

Részletesebben

T/11206. számú. törvényjavaslat. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről

T/11206. számú. törvényjavaslat. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/11206. számú törvényjavaslat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről Előadó: Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter Budapest, 2013. május 2013.

Részletesebben

MK 2013/189. 68/2013. (XI. 15.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

MK 2013/189. 68/2013. (XI. 15.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról Tájékoztató új és módosított jogszabályokról a Magyar Közlönyben (MK) 2013. november 15. (189. szám) és 2014. március 20. (41. szám) közötti időszakban megjelent új vagy módosult jogszabályokat, amelyek

Részletesebben

SZAKMAI JOGTÁR. A tűzvédelemmel, polgári védelemmel és a katasztrófavédelemmel kapcsolatos jogszabályokról. Tájékoztató:

SZAKMAI JOGTÁR. A tűzvédelemmel, polgári védelemmel és a katasztrófavédelemmel kapcsolatos jogszabályokról. Tájékoztató: SZAKMAI JOGTÁR A tűzvédelemmel, polgári védelemmel és a katasztrófavédelemmel kapcsolatos jogszabályokról. Tájékoztató: Jelen szakmai jogtár arra ad segítséget, hogy az egyes joganyagokról tájékoztatást

Részletesebben

Tartalom. Munkabiztonság. Tisztelt Előfizetőnk! 2012. január X. évfolyam 1. szám. Munkabiztonság

Tartalom. Munkabiztonság. Tisztelt Előfizetőnk! 2012. január X. évfolyam 1. szám. Munkabiztonság Munkavédelem Szakmai folyóirat 2012. január X. évfolyam 1. szám 2012-es első számunk Munkabiztonság rovatában a katasztrófavédelmi törvény végrehajtási rendelete, valamint az OMMF átszervezése mellett

Részletesebben

T/12615. számú törvényjavaslat. egyes törvényeknek a katasztrófák elleni védekezés hatékonyságának növelésével összefüggő módosításáról

T/12615. számú törvényjavaslat. egyes törvényeknek a katasztrófák elleni védekezés hatékonyságának növelésével összefüggő módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/12615. számú törvényjavaslat egyes törvényeknek a katasztrófák elleni védekezés hatékonyságának növelésével összefüggő módosításáról Előadó: Dr. Pintér Sándor belügyminiszter Budapest,

Részletesebben

Az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet megbízásából készült MUNKAVÉDELEM. Szerző: Vincze József

Az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet megbízásából készült MUNKAVÉDELEM. Szerző: Vincze József Az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet megbízásából készült MUNKAVÉDELEM Szerző: Vincze József Budapest, 2007 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 20/2001. (III. 30.) OGY határozat

Részletesebben

276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet

276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet 276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alá tartozó központi és területi államigazgatási szervek feladat- és hatásköréről A Kormány az államháztartásról szóló,

Részletesebben

Tartalom. Munkabiztonság. Tisztelt Előfizetőnk! 2013. január XI. évfolyam 1. szám. 1) Új munkabaleseti jegyzőkönyv 2013.

Tartalom. Munkabiztonság. Tisztelt Előfizetőnk! 2013. január XI. évfolyam 1. szám. 1) Új munkabaleseti jegyzőkönyv 2013. Szakmai folyóirat 2013. január XI. évfolyam 1. szám Munkabiztonság rovatunkban szó lesz az új munkabaleseti jegyzőkönyvről, a föld alatti bányászati tevékenységek biztonsági szabályzatáról és az új hulladékgazdálkodási

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Környezetvédelmi szabályzata. 2013. február 11. napjától hatályos

A Pécsi Tudományegyetem. Környezetvédelmi szabályzata. 2013. február 11. napjától hatályos A Pécsi Tudományegyetem Környezetvédelmi szabályzata 2013. február 11. napjától hatályos Tartalomjegyzék I. FEJEZET... 5 Általános rendelkezések... 5 A Szabályzat hatálya... 5 II. FEJEZET... 6 A környezetvédelmi

Részletesebben

323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet

323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről

Részletesebben

2014. évi 1. szám Tartalom

2014. évi 1. szám Tartalom 2014. évi 1. szám Tartalom JOGSZABÁLYFIGYELÖ... 2 Hazai jogszabályváltozások... 2 JOGÉRTELMEZÉS ÉS JOGALKALMAZÁS... 24 A Kúria helyi önkormányzatokat érintő döntései... 24 JELENTÉSEK, TÁJÉKOZTATÓK... 32

Részletesebben

I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. Általános szabályok

I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. Általános szabályok 1999. évi LXXIV. törvény a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről Az Országgyűlés az Alkotmányból, a nemzetközi

Részletesebben

Tansegédlet a Ket.-novellával összefüggő jogszabály-változásokhoz a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi igazgatás területén

Tansegédlet a Ket.-novellával összefüggő jogszabály-változásokhoz a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi igazgatás területén Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Tansegédlet a Ket.-novellával összefüggő jogszabály-változásokhoz a környezetvédelmi,

Részletesebben

2/2.3.2 Minta a kockázatértékelés elvégzésére

2/2.3.2 Minta a kockázatértékelés elvégzésére Az új munkavédelmi törvény 2/2 37 2/2.3.2 Minta a kockázatértékelés elvégzésére Az alábbiakban bemutatunk egy mintát egy építési munkahely kockázatértékelésének elvégzésére. Természetesen mivel nincs egy

Részletesebben

Tartalom. Munkabiztonság. Tisztelt Előfizetőnk! 2012. december X. évfolyam 12. szám. Szakmai folyóirat. Munkabiztonság

Tartalom. Munkabiztonság. Tisztelt Előfizetőnk! 2012. december X. évfolyam 12. szám. Szakmai folyóirat. Munkabiztonság Munkavédelem Szakmai folyóirat 2012. december X. évfolyam 12. szám Munkabiztonság rovatunkban szó lesz az OTSZ módosításáról, a közúti közlekedés biztonságát és környezetvédelmét szolgáló kutatási, fejlesztési

Részletesebben

5. fejezet. 5.1. A különböző minisztériumok, illetőleg az ezekhez tartozó hivatalok, intézmények, felügyeletek feladatai

5. fejezet. 5.1. A különböző minisztériumok, illetőleg az ezekhez tartozó hivatalok, intézmények, felügyeletek feladatai 174 5. fejezet A vegyi anyagokat kezelő minisztériumok, hivatalok és egyéb intézmények Cél: a kémiai biztonság és a vegyi anyag-kezelés különböző területeiért felelős minisztériumok és egyéb kormányzati

Részletesebben

2012. évi CLXXXV. törvény. a hulladékról 1

2012. évi CLXXXV. törvény. a hulladékról 1 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 1 Az Országgyűlés a környezet és az emberi egészség védelme, a környezetterhelés mérséklése, a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodás, az erőforrás-felhasználás

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról Az Országgyűlés az Alkotmányból és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az élet-

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 174. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. december 3., csütörtök. Tartalomjegyzék. 273/2009. (XII. 3.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 174. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. december 3., csütörtök. Tartalomjegyzék. 273/2009. (XII. 3.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY 174. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. december 3., csütörtök Tartalomjegyzék 273/2009. (XII. 3.) Korm. rendelet 274/2009. (XII. 3.) Korm. rendelet 275/2009. (XII. 3.) Korm.

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Nemzeti jelentés. Hatodik jelentés. az Európai Szociális Karta végrehajtásáról

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Nemzeti jelentés. Hatodik jelentés. az Európai Szociális Karta végrehajtásáról Melléklet a 13136-6/2009-SZMM számú kormány-előterjesztéshez Szociális és Munkaügyi Minisztérium Nemzeti jelentés Hatodik jelentés az Európai Szociális Karta végrehajtásáról Benyújtotta a Magyar Köztársaság

Részletesebben

SZAKMAI JOGTÁR. A tűzvédelemmel, polgári védelemmel és a katasztrófavédelemmel kapcsolatos jogszabályokról. Tájékoztató:

SZAKMAI JOGTÁR. A tűzvédelemmel, polgári védelemmel és a katasztrófavédelemmel kapcsolatos jogszabályokról. Tájékoztató: SZAKMAI JOGTÁR A tűzvédelemmel, polgári védelemmel és a katasztrófavédelemmel kapcsolatos jogszabályokról. Tájékoztató: Jelen szakmai jogtár arra ad segítséget, hogy az egyes joganyagokról tájékoztatást

Részletesebben

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról. hatályos 2013. VII. 12 től 2013. VIII. 3-ig

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról. hatályos 2013. VII. 12 től 2013. VIII. 3-ig 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról hatályos 2013. VII. 12 től 2013. VIII. 3-ig Az Országgyűlés a környezet és az emberi egészség védelme, a környezetterhelés mérséklése, a természeti erőforrásokkal

Részletesebben