Jogszabály- és szabványváltozások december

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jogszabály- és szabványváltozások - 2014. december"

Átírás

1 Jogszabály- és szabványváltozások december JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK, Figyelemfelhívások A jogszabályváltozások közül az alábbiak emelhetők ki: 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról. Megjelent: MK 2014/166. (XII. 5.) - Hatályos: , A rendeletben előírt tűzvédelmi követelményeket be kell tartani a) a létesítmény, építmény, építményrész tervezése, építése, átalakítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, használata, a rendeltetés módosítása, b) a jogszabályban, hatósági határozatban előírt beépített tűzvédelmi berendezés létesítése, fennmaradása, átalakítása, megszüntetése, használata, c) gép, berendezés, eszköz használata, tárolása, d) anyagok előállítása, használata, tárolása, e) egyéb, az építmény tűzvédelmét biztosító eszközök használata, f) a szabadtéri rendezvények tartása, valamint g) egyéb, tűzvédelmet érintő használat, tevékenység során. Ha e rendelet nem tartalmaz a fenti bekezdés szerinti esetekre előírást, akkor a vonatkozó műszaki követelmények tűzvédelmi rendelkezései, vagy azzal egyenértékű megoldások, kialakítások alkalmazása megfelel az e rendeletben meghatározott biztonsági szintnek. Az e rendeletben meghatározott technikai jellegű előírásoknak nem kell megfelelnie az olyan termékeknek, amelyeket az Európai Unió valamely tagállamában vagy Törökországban állítottak elő, illetve hoztak forgalomba, vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely EFTA-államban állítottak elő, az ott irányadó előírásoknak megfelelően, feltéve, hogy az irányadó előírások az emberi egészség és élet védelme, valamint a közbiztonság tekintetében az e rendeletben meghatározottal egyenértékű védelmet nyújtanak. A rendelet hatálya nem terjed ki a robbanó- és robbantóanyagokkal, valamint a pirotechnikai termékekkel kapcsolatos tűzvédelmi előírásokra. E rendelet rendelkezéseit a) a bányák föld feletti területére, b) a bányák földalatti térségeire, azaz az ásványi nyersanyag feltárása, kitermelése céljából bányászati technológiával kialakított föld alatti bányatérségre, valamint a felhagyott bányák nyitva maradó térségeire, c) a bánya b) pontban meghatározott területével egy tekintet alá eső alábbi külszíni részeire: ca) a föld alatti bányatérséghez a föld felszínén közvetlenül csatlakozó építményekre és berendezésekre, különösen az aknatoronyra, az aknaszállító berendezésre, a szellőztetőberendezésre, a föld alatti szállítóberendezés külszínen lévő gépházára, cb) a folyékony és gáznemű ásványi nyersanyag kutatására, termelésére irányuló mélyfúrásra, valamint a fúrási tevékenységhez szükséges, a biztonsági övezeten, a fúrási telepen belül lévő berendezésekre, cc) a folyékony vagy gáznemű ásványi nyersanyagok kitermelésére szolgáló kutakra, valamint a biztonsági övezeten belül a termelőtevékenységgel kapcsolatban lévő berendezésekre, tartozékokra, különösen a kútszeparátorra, a kútfejszerelvényre, a glikolozó berendezésre, a mélyszivattyús himbára, cd) a föld alatti gáztárolásra szolgáló földtani szerkezetre, természetes vagy mesterséges üregekhez tartozó kútrendszerre és a kutak kútfejszerelvényeire, ce) a mezőbeli kőolaj- és földgázvezetékekre és tartozékaira, így a hozzájuk kapcsolódó szeparátorokra, gázsűrítőkre, szivattyúkra és csapadékleválasztókra és cf) a széntelepek föld alatti elgázosításához szükséges termelő- és besajtoló kútrendszerre és a kutak kútfejszerelvényeire csak akkor kell alkalmazni, ha az a) c) pontban meghatározottak tekintetében jogszabály eltérő szabályokat nem állapít meg. E rendelet előírásait az atomenergia alkalmazására szolgáló sajátos építmények esetében akkor kell alkalmazni, ha azok tekintetében az atomenergia alkalmazásával kapcsolatos jogszabály eltérő követelményeket nem állapít meg.

2 2 Meglévő építmény, építményrész átalakítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, rendeltetésének módosítása esetén az átalakítás mértékének, körének és az építmény, építményrész tűzvédelmi helyzetét befolyásoló hatásainak figyelembevételével kell e rendeletet alkalmazni. A 288. (2) bekezdése július 1-jén lép hatályba. - Hatályát veszti az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet. 318/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet egyes kormányrendeleteknek a Nemzeti Munkaügyi Hivatal megszüntetésével és a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal létrehozásával kapcsolatos módosításáról. Megjelent: MK 2014/175. (XII. 13.) - Hatályos: , A kormányrendelet a Nemzeti Munkaügyi Hivatal december 15-ével történő megszüntetésével kapcsolatos módosításokat tartalmaz. A Hivatal feladatait részben a Nemzetgazdasági Minisztérium, részben más államigazgatási szervek a foglalkozás-egészségügyi szakterületet pl. az Országos Tisztifőorvosi Hivatal veszik át. Többek között módosul a munkabiztonsági szakértői tevékenységről szóló 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet (a 2. számú melléklet 8. pontjában az az OMMF szövegrész helyébe az a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter szöveg lép), a munkavédelmi bírság mértékére és kiszabására vonatkozó részletes szabályokról szóló 273/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet (a következő 4/A. és 4/B. alcímmel egészül ki: - 4/A. A közcélú állami munkavédelmi információs rendszer célja, a működtetés feltételei, - 4/B. A szolgálat feladatai). 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról. Megjelent: MK 2014/175. (XII. 13.) - Hatályos: , A rendelet értelmében a Nemzeti Munkaügyi Hivatal (NMH) közfeladatainak eredményesebb ellátása céljából december 31-én jogutód nélkül megszűnik. Ezzel összefüggésben a jogszabály hatályon kívül helyezi a Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a szakmai irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek feladat- és hatásköréről szóló 323/2011. (XII. 28.) Korm. rendeletet. A kormányrendelet december 15-i, illetve január 1-jei hatálybalépéssel meghatározza az állami foglalkoztatási szerv kijelölésének szabályait, kijelöli a munkavédelmi és munkaügyi hatóság, valamint a munkavédelmi hatóság eljárásában részt vevő szakhatóságokat, és megállapítja az irányítási szabályokat. A Hivatal feladatait részben a Nemzetgazdasági Minisztérium, részben más államigazgatási szervek a foglalkozás-egészségügyi szakterületet pl. az Országos Tisztifőorvosi Hivatal veszik át december 15. napjától az újonnan létrejött a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal. gyakorolja és teljesíti a Nemzeti Munkaügyi Hivatal szakképzési és felnőttképzési szakterületével kapcsolatos magánjogi jogait és kötelezettségeit. A rendelet rögzíti a miniszteriális feladat- és hatásköröket (a miniszteriális munkaerőpiaci és munkavédelmi és munkaügyi feladat- és hatásköröket, valamint a közfoglalkoztatásért felelős miniszter feladatait), emellett megállapítja a munkaügyi központok és a kirendeltség feladat- és hatáskörét, valamint a munkavédelmi és munkaügyi felügyelőségre vonatkozó szabályokat. - Hatályát veszti a Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a szakmai irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek feladat- és hatásköréről szóló 323/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet. 321/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról. Megjelent: MK 2014/175. (XII. 13.) - Hatályos: A módosítás értelmében január 1-jétől Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal látja el a jogszabályokban számára meghatározott feladatokat a munkaegészségügy (munkahigiéne és foglalkozás-egészségügy) területén, azzal, hogy a munkaegészségügyi feladatok vonatkozásában első fokon a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve, másodfokon az OTH bevonandó szakhatóságként jár el.

3 3 322/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet az Orszá- gos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság megszüntetéséről és állami feladatellátásának központi költségvetési szerv által történő átvételéről. Megjelent: MK 2014/175. (XII. 13.) - Hatályos: A Kormány az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot (OHÜ) az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (Áht.) 11/A. -a alapján december 31. napjával megszünteti. Az OHÜ által ellátott feladatokat január 1-jétől az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség látja el, az átvételi felelőst a környezetvédelemért felelős miniszter jelöli ki. 63/2014. (XII. 15.) BM rendelet az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés szabályairól, a büntetés-végrehajtási szervezetnél működő, fogvatartottakat érintő foglalkozás-egészségügyi feladatokról, valamint a fogvatartottak büntetés-végrehajtási jogviszony keretében történő munkáltatásának munkaügyi ellenőrzéséről. Megjelent: MK 2014/176. (XII. 15.) - Hatályos: Hatályát veszti az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés szabályairól, valamint a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról a büntetés-végrehajtási szervezetnél című 2/1999. (II. 11.) IM rendelet. 55/2014. (XII. 31.) NGM rendelet a Nemzeti Munkaügyi Hivatal megszüntetésével és a szakképzési és felnőttképzési intézményrendszer átalakításával összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról. Megjelent: MK 2014/189. (XII. 31.) - Hatályos: , Az alábbi releváns jogszabályokban a Nemzeti Munkaügyi Hivatallal kapcsolatos kifejezések helyére értelemszerűen a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter / minisztérium / Nemzetgazdasági Minisztérium kifejezés, a foglalkozás-egészségügyi jogszabályok esetében az Országos Tisztifőorvosi Hivatal / OTH / országos tisztifőorvos kifejezés kerül. A munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet A foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról szóló 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet A foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről szóló 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet A rezgésexpozíciónak kitett munkavállalókra vonatkozó minimális egészségi és munkabiztonsági követelményekről szóló 22/2005. (VI. 24.) EüM rendelet (8. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Egész testre ható rezgés vonatkozásában, a tengeri hajózásban és a légi szállításban egyedi engedély alapján, e jogszabályban megadott határérték alól a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter - amennyiben a munkaegészségügyi követelményeknek való megfelelőséget megállapította - kérelemre felmentést adhat. A kérelemhez csatolni kell az Országos Tisztifőorvosi Hivatal által előzetesen kiállított szakvéleményt. A munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről szóló 66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet 14. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Ha a munka jellegéből adódóan az egyéni hallásvédő eszköz teljes mértékű és szakszerű alkalmazása nagyobb kockázatot jelentene az egészségre és biztonságra, mint a hallásvédő eszköz mellőzése, akkor a munkavédelmi képviselő és a foglalkozás-egészségügyi szolgálat kezdeményezésére - amennyiben a munkaegészségügyi követelményeknek való megfelelőséget megállapította - a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) az OTH előzetes szakvéleményének figyelembevételével engedélyezheti a 9. (1) bekezdése előírásaitól való eltérést. Az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet Az egyéni védőeszközök megfelelőségét értékelő szervezetek kijelölésének, tevékenységének, valamint ellenőrzésének különös szabályairól szóló 17/2013. (VI. 4.) NGM rendelet - a) 1. -ában az a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatósága szövegrész helyébe az a Nemzetgazdasági Minisztérium,

4 4 - b) 7. (2) bekezdésében az a Nemzeti Munkaügyi Hivatal számú számlájára szövegrész helyébe az a Nemzetgazdasági Minisztérium számú számlájára szöveg lép. - Hatályát veszti a munkavédelmi jellegű bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól szóló 32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet. Figyelemfelhívások: 30 éves az állami munkafelügyelet - kiállítás nyílt a Nemzeti Munkaügyi Hivatalban. Megjelent: a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóságának honlapján én. A jubileumi tárlatot Nesztinger Péter, az MMI Munkavédelmi főreferense nyitotta meg hétfőn a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szeszgyár utcai épületének földszinti előterében. A kiállításon egykori munkafelügyeleti kollégák magánygyűjteményéből látható válogatás. A polcokon munkavédelmi kiadványokat, egyéni védőeszközöket, mérőműszereket tekinthetnek meg az érdeklődők, köztük egy csaknem 50 éves fejvédőt is. A kiállítást az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség Milyen kép él Önben a munkavédelemről című pályázatainak 12 díjnyertes fotója is színesíti. A képanyagot a Nemzeti Fókuszpont biztosította a tárlat idejére. A szervezők a 30 éves jubileum alkalmából egy elektronikus kiadványt is megjelentetnek. A tárlat december 12-ig tekinthető meg. Cím: 1086 Budapest, Szeszgyár u. 4. (bejárat a Csobánc utca felől). A kiállításon készült képek megtekinthetők a galériában. A 30 éves jubileumról bővebben a mellékletben olvashatnak. Részletek a hírlevélből: Az Európai Munkavédelmi Ügynökség ingyenes hírlevele (OSHmail december). Megjelent: https://osha.europa.eu/hu/news/oshmail Az Ügynökségről a Facebookon is olvashatsz. KIEMELT PONTOK Tisztelt látogatók, partnerek és együttműködő felek! Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség igazgatója és valamennyi munkatársa kellemes ünnepeket és boldog újévet kíván 2015-re. Kívánjuk, hogy 2015 boldogságot és szakmai sikereket hozzon Önöknek egy biztonságosabb és egészségesebb környezetben! Az EU-OSHA üdvözli az egészséges munkahelyek kampányhoz csatlakozott 33 új hivatalos partnert Páneurópai szervezetek és multinacionális vállalatok részvétele mellett már több mint 100 hivatalos kampánypartner támogatja az

5 5 EU-OSHA-t a munkahelyi stressz és a pszichoszociális kockázatok proaktív kezelésének a népszerűsítése terén. Az aktív támogatás és elköteleződés révén a résztvevők kimutatják meggyőződésüket a téren, hogy a biztonságos és egészséges munkahelyek kialakítása a folyamatos gazdasági sikerek és fenntartható jövő megvalósításához alapvető fontosságú. Új kampánypartnereink Kampánypartnereink teljes névsora Tekintse meg az Egészséges munkahelyek kampány: Kezeljük a stresszt! weboldalát! Kövesse az #EUmanagestress bejegyzéseket a Twitter-en! Elkészült az e-útmutató az Ön munkahelyén jelentkező stressz és pszichoszociális kockázatok kezeléséhez Az EU-OSHA ingyenes e-útmutatót tett közzé a munkahelyi stressz és pszichoszociális kockázatok kezeléséhez A kiadvány online elérhető, de offline használatra is letölthető. Európában a stressz a kieső munkanapok egyik fő oka. A stressz hatással van a munkavállalók egészségére, és magasabb bérköltségekhez, illetve csökkent teljesítményhez vezethet. Az e-útmutató már több tagállami változatban hozzáférhető, és gyakorlati eszközként magyarázattal, tanáccsal és példákkal szolgál, különösen a kisvállalkozások munkáltatói és munkavállalói számára. Olvassa el a híreket! Nézze meg a videót!, Válassza ki az Ön helyzetének leginkább megfelelő e-útmutatót! (a lista hamarosan új tagállami változatokkal bővül) Egészséges munkahelyek Kezeljük a stresszt! A nemek közötti egyenlőség érvényesítése a munkahelyi biztonság és egészségvédelem területén üzleti előnyökkel jár Az összes munkavállaló nemre való tekintet nélkül jól jár, ha a nemek közötti különbségeket felismerik és figyelembe veszik a munkahelyi biztonság és egészségvédelem területén. A vállalkozásnak is előnye származik abból, ha a munkaerő egészségesebb és termelékenyebb. A jelentés bemutatja, miként érvényesíthető a nemek közötti egyenlőség különféle módokon, szakpolitikán, stratégián, kutatáson keresztül és a munkahelyen. A fellépők körébe tartoznak tudományos egyesületek, munkavédelmi szervezetek, esélyegyenlőségi szervezetek, egészségügyi szervezetek, munkaadók és szakszervezetek. Az esetek bemutatnak számos kezdeményezést, a nemek közötti egyenlőség érvényesítésére irányuló átfogó projektektől kezdve egészen azon egyszerű lépésekig, amelyeket a szervezetek tehetnek annak érdekben, hogy a munkahelyi biztonság és egészségvédelem mind a nők mind pedig a férfiak esetében érvényesülljön. Olvassa el a jelentést! (angolul) NFM közlemény a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) "A" és "B" Mellékletének módosulásáról. Megjelent: Hivatalos Értesítő 2014/63. (XII. 18.) NFM közlemény a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID) módosulásáról. Megjelent: Hivatalos Értesítő 2014/63. (XII. 18.) NFM közlemény a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat módosulásáról. Megjelent: Hivatalos Értesítő 2014/63. (XII. 18.) 14/2014. (XII. 31.) BM OKF utasítás a Műszaki Mentési Műveleti Szabályzat kiadásáról.

6 6 Megjelent: Hivatalos Értesítő 2014/66. (XII. 31.) Hatályos: JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK 297/2014. (XII. 3.) Korm. rendelet a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról szóló 190/2008. (VII. 29.) Korm. rendelet, valamint az országos működési engedély alapján végzett vasúti személyszállítás részletes feltételeiről szóló 271/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról. Megjelent: MK 2014/164. (XII. 3.) - Hatályos: órától, /2014. (XII. 5.) Korm. rendelet egyes kormányrendeleteknek az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat hatálybalépésével összefüggő módosításáról. Megjelent: MK 2014/166. (XII. 5.) - Hatályos: , A Korm. rendelet az alábbi releváns jogszabályokat aktualizálja a én hatályba lépő új OTSZ - 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról - követelményeinek megfelelően. Az alábbi módosítások egy kivétellel, lásd a 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendeletnél - szintén én lépnek hatályba. A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet A polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet Az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságokra, valamint a hivatásos tűzoltóság, önkormányzati tűzoltóság és önkéntes tűzoltó egyesület fenntartásához való hozzájárulásra vonatkozó szabályokról szóló 239/2011. (XI. 18.) Korm. rendelet A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet (az új 6/B már án hatályba lépett) A tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól szóló 375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet. 53/2014. (XII. 5.) BM rendelet a Tűzvédelmi Műszaki Bizottság létrehozásának, összetételének, feladatkörének és működésének részletes szabályairól. Megjelent: MK 2014/166. (XII. 5.) - Hatályos: A jogszabály az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló miniszteri rendeletben (OTSZ) meghatározott tűzvédelmi követelmények, az elérendő biztonsági szintnek megfelelő egyes műszaki megoldásokat, számítási módszereket tartalmazó Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek (TvMI) kidolgozásáért felelős Tűzvédelmi Műszaki Bizottság feladatait, szervezetét és működési szabályait rögzíti. A Bizottság által kidolgozott, a BM OKF főigazgatója által kiadott TvMI-ket a BM OKF honlapján közzé kell tenni. 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról. Megjelent: MK 2014/166. (XII. 5.) - Hatályos: , Hatályát veszi az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet. (Lásd fent a kiemelt jogszabályoknál is)

7 306/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet a büntetés-végrehajtási intézetekben fogvatartottak tekintetében a munkavédelmi hatóság, valamint a munkaügyi hatósági jogkör gyakorlójának a kijelöléséről. Megjelent: MK 2014/167. (XII. 5.) - Hatályos: évi LXXXVI. törvény a bányászatról szóló évi XLVIII. törvény és a termőföld védelméről szóló évi CXXIX. törvény módosításáról. Megjelent: MK 2014/172. (XII. 11.) - Hatályos: A bányászatról szóló évi XLVIII. törvény módosítása többek között érinti a törvény hatályát, továbbá a bányabiztonsággal (pl. a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó nyomástartó berendezések és rendszerek engedélyezése), a környezetvédelemmel (pl. a vizek kártételei elleni védelem), valamint a katasztrófavédelemmel (pl. a katasztrófaveszély elhárítása) összefüggő egyes szabályokat évi LXXXVII. törvény az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer továbbfejlesztésével összefüggésben egyes törvények módosításáról. Megjelent: MK 2014/172. (XII. 11.) - Hatályos: , Módosul A környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló évi CXXV. törvény. A hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény. Ez utóbbira vonatkozó módosítás egyebek mellett - kivételessé teszi a hulladékgyűjtő szigeteken történő szelektív hulladékgyűjtést. A törvény szerint ezt csak kiegészítő megoldásként, elsősorban olyan sűrűn lakott településrészeken lehet alkalmazni, ahol az elkülönítetten gyűjtött háztartási hulladék házhoz menő gyűjtése és elszállítása nem biztosítható. - A közszolgáltatónak továbbra is a települési papír-, üveg-, műanyag, fém- és zöldhulladék elkülönített gyűjtését kell vállalnia. Januártól ez a kötelezettség kiegészül azzal, hogy a házhoz menő gyűjtést minél több fajtájú és jellegű települési hulladékra biztosítani kell. A hulladékgyűjtést végző közszolgáltatónak meg kell szerveznie a lomtalanítást is. A törvény ennek a gyakoriságáról nem rendelkezik. - A hulladékgyűjtő udvarokról azt mondja ki a módosított jogszabály, hogy ott a lehető legtöbb típusú, fajtájú és jellegű települési hulladék átvételéről kell gondoskodni. 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről. Megjelent: MK 2014/172. (XII. 11.) - Hatályos: A rendelet, amely uniós jogi aktusok figyelembevételével készült, a hatályát illetően - a) a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény (Ht.) hatálya alá tartozó hulladékra, valamint - b) a hulladéktermelőre, a hulladékbirtokosra, a gyűjtőre, a szállítóra, a közvetítőre, a kereskedőre és a hulladékkezelőre terjed ki. Az éves adatszolgáltatásra kötelezett a évi adatokról az e rendeletben foglaltak szerint szolgáltat adatot. A év negyedik negyedévéről a negyedéves adatszolgáltatásra kötelezett az e rendelet szerinti adattartalommal és módon február 15-ig szolgáltat adatot. A felügyelőség a befogadott adatot március 15-ig feldolgozza és szakmailag ellenőrzi. A negyedik negyedévére vonatkozó negyedéves adatszolgáltatás önellenőrzés esetén legkésőbb március 1-ig legfeljebb egyszer módosítható, ha a környezetvédelmi hatóság az adatszolgáltatásra kötelezettel szemben hibás adatszolgáltatás miatt még nem indított hivatalból eljárást. Hatályát veszi a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet.

8 8 310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer továbbfejlesztésével összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról. Megjelent: MK 2014/172. (XII. 11.) - Hatályos: , A változások az alábbi releváns jogszabályokat érintik: A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet A környezeti alapnyilvántartásról szóló 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet ( én lép hatályba, a többi jén) A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet A hulladékká vált gépjárművekről szóló 444/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet Az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet. 311/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet egyes bányászattal összefüggő kormányrendeletek módosításáról. Megjelent: MK 2014/172. (XII. 11.) - Hatályos: Az érintett jogszabályok közül fontosak lehetnek: A bányászatról szóló évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet (a földtani kutatási tervet illetően biztonsági és környezetvédelmi szabályokat is érint), A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyeletéről szóló 23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet (a Fennmaradási engedélyezési eljárás, illetve A bírság mértéke és megfizetése alcímekkel egészül ki), A szén-dioxid geológiai tárolásáról szóló 145/2012. (VII. 3.) Korm. rendelet (a kapcsolódó földtani kutatási engedélyben a bányafelügyelet más feltételek mellett - meghatározza a műszaki-biztonság érdekében szükséges feltételeket is). 313/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet a veszélyes áru légi szállításával kapcsolatos katasztrófavédelmi hatósági ellenőrzésről és a bírság kivetésének szabályairól. Megjelent: MK 2014/173. (XII. 12.) - Hatályos: A veszélyes áru légi szállításával kapcsolatos, a légiközlekedésről szóló évi XCVII. törvényben meghatározott feladatkörében az ellenőrzés lefolytatására a hivatásos katasztrófavédelmi szerv (a továbbiakban: katasztrófavédelmi hatóság) helyi és területi szerve önállóan jogosult. A katasztrófavédelmi hatóság helyi és területi szerve önálló ellenőrzési tevékenységet végezhet más katasztrófavédelmi hatóság illetékességi területén is a katasztrófavédelmi hatóság központi szervének jóváhagyása alapján. A veszélyes áru légi szállításával kapcsolatos szabályok megsértése esetén a bírság kiszabására és egyéb hatósági intézkedés megtételére első fokon a katasztrófavédelmi hatóságnak az ellenőrzést végrehajtó helyi szerve, másodfokon a katasztrófavédelmi hatóság első fokon eljárt helyi szervét irányító területi szerve jogosult. 62/2014. (XII. 13.) BM rendelet a települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosításáról szóló 61/2012. (XII. 11.) BM rendelet módosításáról. Megjelent: MK 2014/174. (XII. 13.) - Hatályos:

9 9 318/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet egyes kormányrendeleteknek a Nemzeti Munkaügyi Hivatal megszüntetésével és a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal létrehozásával kapcsolatos módosításáról. Megjelent: MK 2014/175. (XII. 13.) - Hatályos: , (Lásd fent a kiemelt jogszabályoknál is) 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról. Megjelent: MK 2014/175. (XII. 13.) - Hatályos: , (Lásd fent a kiemelt jogszabályoknál is). 321/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról. Megjelent: MK 2014/175. (XII. 13.) - Hatályos: (Lásd fent a kiemelt jogszabályoknál is). 63/2014. (XII. 15.) BM rendelet az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés szabályairól, a büntetés-végrehajtási szervezetnél működő, fogvatartottakat érintő foglalkozásegészségügyi feladatokról, valamint a fogvatartottak büntetés-végrehajtási jogviszony keretében történő munkáltatásának munkaügyi ellenőrzéséről. Megjelent: MK 2014/176. (XII. 15.) - Hatályos: Hatályát veszti az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés szabályairól, valamint a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról a büntetés-végrehajtási szervezetnél című 2/1999. (II. 11.) IM rendelet. (Lásd fent a kiemelt jogszabályoknál is). 322/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság megszüntetéséről és állami feladatellátásának központi költségvetési szerv által történő átvételéről. Megjelent: MK 2014/175. (XII. 13.) - Hatályos: (Lásd fent a kiemelt jogszabályoknál is). 67/2014. (XII. 17.) BM rendelet egyes vízgazdálkodási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról. Megjelent: MK 2014/178. (XII. 17.) - Hatályos: Az alábbi releváns jogszabályokra vonatkozik: Az árvíz- és a belvízvédekezésről szóló 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet. (Az 1. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép /a Vízügyi Igazgatóságok védelmi szakaszaira vonatkozó paraméterek/) A felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet. (Környezetvédelmi és biztonsági - pl. a gáztartalmú vizek robbanásvédelmére vonatkozó - előírásokat is tartalmaz.) A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról szóló 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet. A 30. -a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: (3) Árvízvédelmi töltést építeni kötött talajból a november 15. és március 1. közötti időszakban tilos. Ez alól felmentést egyedi elbírálás alapján a meteorológiai viszonyok figyelembevételével az Országos Vízügyi Főigazgatóság adhat.

10 10 37/2014. (XII. 17.) FM rendelet a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet módosításáról. Megjelent: MK 2014/178. (XII. 17.) - Hatályos: Átfogó módosítás. 38/2014. (XII. 17.) FM rendelet az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer továbbfejlesztésével összefüggésben a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról szóló 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet módosításáról. Megjelent: MK 2014/178. (XII. 17.) - Hatályos: Átfogó módosítás 72/2014. (XII. 22.) BM rendelet az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer továbbfejlesztésével összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról. Megjelent: MK 2014/182. (XII. 22.) - Hatályos: Az alábbi jogszabályokat érinti: A vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet A felszíni vizek megfigyelésének és állapotértékelésének egyes szabályairól szóló 31/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet A használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet évi LXXXIX. törvény az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló évi LX. törvény és az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló évi CCXVII. törvényjogharmonizációs célú módosításáról. Megjelent: MK 2014/183. (XII. 23.) - Hatályos: , A évi LX. törvény (Éhvt.) fogalommegharátozásaiban a korábbi fluorozott szénhidrogének (HFC-k) kifejezést fluortartalmú üvegházhatású gázok-ra pontosították (2. 4.), továbbá bevezették a klímavédelmi bírság fogalmát (2. 23.) A változások érintik A kiotói egységek létrejötte és megszűnése, valamint A kibocsátási jogosultságokkal való gazdálkodás alcímeket is. Ezen túlmenően a Éhvt. a következő alcímekkel és 10/A-10/I. -sal egészül ki: A fluortartalmú üvegházhatású gázokra vonatkozó általános szabályok, A fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységek és az ahhoz kapcsolódó kötelezettségek, A fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos egyes hatósági tevékenységek évi XCIX. törvény Magyarország évi központi költségvetésének megalapozásáról. Megjelent: MK 2014/184. (XII. 29.) - Hatályos: , , , , , , , , , Többek között módosul: A környezetvédelmi termékdíjról szóló évi LXXXV. törvény (átfogó módosítás) A hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény (egyes részei jén lépnek hatályba) A munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény. (A törvény 88. -a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki: (4a) Felhatalmazást kap az egészségügyért felelős miniszter, hogy a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter egyetértésével kiadott rendeletben határozza meg a) a foglalkozás-egészségügyi szolgálat működésének és feladatainak, b) a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatának és véleményezésének, c) a munkahelyi elsősegélynyújtás célját, tárgyi és szervezési feltételeinek, a személyek kijelölésének, kiképzésének és továbbképzésének, valamint az elsősegélynyújtás szakmai irányításának és ellenőrzésének részletes szabályait.

11 11 - Hatályát veszti a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény 58. (4) bekezdésében az a munkavédelmi hatóság - és a közreműködésével - szövegrész. - Hatályát veszti a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény 88. (4) bekezdés alábbi d) pont do), dq) és dv) alpontja: [(4) Felhatalmazást kap a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter, hogy d) az egészségügyért felelős miniszterrel egyetértésben, rendeletben határozza meg] do) a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatának és véleményezésének; dq) a foglalkozás-egészségügyi szolgálat működésének és feladatainak; dv) a munkahelyi elsősegélynyújtás célját, tárgyi és szervezési feltételeinek, a személyek kijelölésének, kiképzésének és továbbképzésének, valamint az elsősegélynyújtás szakmai irányításának és ellenőrzésének részletes szabályait. 352/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet az egyes költségvetési szervek középirányító szervként történő kijelöléséhez, az irányítói és felügyeleti hatáskörök átruházásához, egyes ügyek kiemelt jellegének megszüntetéséhez, valamint a szociális temetés intézménye elhalasztáshoz szükséges rendeletek módosításáról. Megjelent: MK 2014/185. (XII. 29.) - Hatályos: , , Az alábbi jogszabályokra is vonatkozik: A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet. 357/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet és az atomenergia alkalmazása körében a fizikai védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 190/2011. (IX. 19.) Korm. rendelet módosításáról. Megjelent: MK 2014/185. (XII. 29.) - Hatályos: /2014. (XII. 30.) Korm. rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról. Megjelent: MK 2014/187. (XII. 30.) - Hatályos: , , , , A változások az alábbi jogszabályokat is érintik: Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet (Egyes szabályokat, amelyek az ivóvíz minőségére, illetve ennek ellenőrzésére vonatkoznak, pontosítottak. A vízminőség-ellenőrző vizsgálatokkal, a határértéktúllépésekkel, a szennyezés veszélyével járó rendkívüli eseményekkel, valamint a minőségjavító intézkedésekkel kapcsolatos adatok, információk rögzítése, folyamatos tárolása és kezelése céljából az OTH informatikai rendszert működtet, ez a Humán felhasználású vizek informatikai rendszere, HUMVI). A biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól szóló 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet. 368/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet egyes kormányrendeleteknek az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság állami feladatellátásának központi költségvetési szerv által történő átvételével kapcsolatos módosításáról. Megjelent: MK 2014/187. (XII. 30.) - Hatályos: , , Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség (OHÜ) megszűnésével az Ügynökség feladatait az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség újonnan létrehozott Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatósága (OKTF NHI) veszi át. A változás, illetve kisebb pontosítások az alábbi releváns jogszabályokat érintik: A környezetvédelmi termékdíjról szóló évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági enge-

12 12 délyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet A csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet Az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet A nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről szóló 292/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet A hulladékgazdálkodási tervekre és a megelőzési programokra vonatkozó részletes szabályokról szóló 310/2013. (VIII. 16.) Korm. rendelet A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet. 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet a hulladékká vált gépjárművekről. Megjelent: MK 2014/187. (XII. 30.) - Hatályos: , , A gépjármű tulajdonosa a forgalomból véglegesen kivonni szándékozott gépjárművet kivétellel a gyártónak, a forgalmazónak vagy a bontónak átadja, ide nem értve azt az esetet, ha a hulladékká vált gépjármű kezelését a tulajdonos hulladékgazdálkodási engedély birtokában maga végzi. Az átvevőket a hulladék kezelésével, hasznosításával és nyilvántartásával kapcsolatos kötelezettségek terhelik. A gépjármű forgalomból történő végleges kivonásának ténye a gépjármű nyilvántartásba kizárólag azt követően vezethető be, hogy a hulladékká vált gépjárművet a tulajdonos a gyártónak, forgalmazónak vagy a bontónak átadta, az átadás tényét igazoló, a közlekedési hatóság által kiállított bontási átvételi igazolást mindkét érintett fél aláírta, és az igazolással a gépjármű tulajdonosa a végleges kivonást a közlekedési igazgatási hatóságnál kérelmezi. Az e rendeletben előírt kötelezettségek teljesítését a környezetvédelmi hatóság a fővárosi és megyei kormányhivatalok közlekedési felügyelőségei bevonásával évente ellenőrzi, ezek megsértése esetén a környezetvédelmi hatóság a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló kormányrendelet alapján hulladékgazdálkodási bírságot szab ki. Hatályát veszti a hulladékká vált gépjárművekről szóló 444/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet. 370/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet az egyes hulladékgazdálkodással kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról. Megjelent: MK 2014/187. (XII. 30.) - Hatályos: , , , , A Korm. rendelet meghatározott uniós jogi aktusoknak való megfelelést, illetve az egyik végrehajtását szolgálja. Az érintett jogszabályok: Az országhatárt átlépő hulladékszállításról szóló 180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelet január 1-jén lép hatályba. A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet január 1-jén lép hatályba A csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet január 1-jén lép hatályba A csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet Az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet.

13 13 384/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet egyes földgáz szállítóvezeték-létesítéssel összefüggő kormányrendeletek módosításáról. Megjelent: MK 2014/189. (XII. 31.) - Hatályos: A bányászatról szóló évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet mellett a földgázellátásról szóló évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendeletre is vonatkozik. Utóbbi 5. sz. mellékletében műszakibiztonsági követelményt is megfogalmaz a szállítóvezeték-létesítési engedély iránti kérelmet illetően. 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről. Megjelent: MK 2014/189. (XII. 31.) - Hatályos: , , A közszolgáltató által végzett hulladékgazdálkodási tevékenység kivétellel a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékra terjed ki. Ha a Ht. 56. (1) bekezdésében foglalt összekeverési tilalom ellenére a háztartási, vagy a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedénybe szilárd halmazállapotú veszélyes hulladék kerül, a közszolgáltatónak a veszélyes hulladékot az elszállítást megelőzően, vagy a telephelyére történő beszállítást követően a nem veszélyes hulladéktól el kell különítenie, ha erre a műszaki lehetőségei biztosítottak. A közszolgáltató ha a Ht.-ban meghatározott, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésével kapcsolatos kötelezettségeinek teljesítését nem veszélyezteti a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységeken kívül a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe nem tartozó hulladék kezelését végezheti az általa üzemeltett hulladékkezelő létesítményben. Hatályát veszti a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet, a közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet. 386/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjról szóló évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról. Megjelent: MK 2014/189. (XII. 31.) - Hatályos: Változtak a termékdíj raktárral, az átvállalás szabályaival, továbbá a következő mellékletekkel kapcsolatos rendelkezések: - 1. melléklet (A) cím: Csomagolószer Katalógus, B) cím: Környezetvédelmi Termékdíj Kódok (KT kódok) 4. melléklet (A bevallás teljesítéséhez szükséges adattartalmi követelmények) 7. melléklet (1. A termékdíj raktár nyilvántartásának adattartalma - 2. A termékdíj raktári beszállítás és kiszállítás rendje - 3. A termékdíj raktárban végezhető szokásos kezelési módok listája - 4. A termékdíj raktárba történő be- és kiszállításról, továbbá a raktárkészletről szóló adatszolgáltatás adattartalma). 389/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet és a polgári légiközlekedés védelmének szabályairól és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogköréről, feladatairól és működésének rendjéről szóló 169/2010. (V. 11.) Korm. rendelet módosításáról. Megjelent: MK 2014/189. (XII. 31.) - Hatályos: A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendeletben a változások egyebek mellett - a légi járművek és kapcsolódó termékek, alkatrészek és berendezések légialkalmassági és környezetvédelmi tanúsításával, illetve a polgári légiközlekedés védelmének szabályaival foglalkoznak. A Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogköréről, feladatairól és működésének rendjéről szóló 169/2010. (V. 11.) Korm. rendeletet illetően a változások egy része a Nemzeti Polgári Légiközlekedés Védelmi Programhoz kapcsolódó szabályokat érinti.

14 14 55/2014. (XII. 31.) NGM rendelet a Nemzeti Munkaügyi Hivatal megszüntetésével és a szakképzési és felnőttképzési intézményrendszer átalakításával összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról. Megjelent: MK 2014/189. (XII. 31.) - Hatályos: , Hatályát veszti a munkavédelmi jellegű bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól szóló 32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet. (Lásd fent a kiemelt jogszabályoknál is). SZABVÁNYVÁLTOZÁSOK Munkavédelem Villamos munkák, berendezések, eszközök Egyéni védőeszköz MSZ :1998 Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 4.rész: Biztonságtechnika. 44.kötet: Túlfeszültségvédelem 442.Főfejezet: A kisfeszültségű villamos berendezések védelme a nagyfeszültségű rendszerek földzárlata esetén (Az angol nyelvű MSZ HD :2012 Kisfeszültségű villamos berendezések rész: Biztonság. A kisfeszültségű berendezések védelme a nagyfeszültségű rendszer földzárlata és a kisfeszültségű rendszer hibája miatt keletkező átmeneti túlfeszültségek ellen c. szabvány helyettesíti, az MSZ :1998 azonban ig még érvényes volt) MSZ EN 13634:2011 Védőlábbeli motorkerékpárosok részére. Követelmények és vizsgálati módszerek MSZ EN :2006 Vegyszerek ellen védő lábbeli. 1. rész: Terminológia és vizsgálati módszerek MSZ EN :2006 Vegyszerek ellen védő lábbeli. 2. rész: Vegyszerekkel szemben laboratóriumi feltételek mellett ellenálló lábbeli követelményei MSZ EN ISO 17249:2014 Biztonsági lábbeli láncfűrészvágással szembeni ellenállással MSZ EN ISO 20344:2012 Személyi védőeszköz. Lábbelivizsgálati módszerek Tájékoztatás a januári szabványváltozásokról MSZ EN :2015 Játszótéri eszközök és talajok. 11. rész: Térhálók kiegészítő biztonsági követelményei és vizsgálati módszerei (angol nyelvű, az MSZ EN :2008 Játszótéri eszközök és talajok. 11. rész: Térhálók kiegészítő biztonsági követelményei és vizsgálati módszerei c. szabvány helyett) MSZ EN :2006 Vegyszerek ellen védő lábbeli. 3. rész: Vegyszerekkel szemben laboratóriumi feltételek mellett nagymértékben ellenálló lábbeli követelményei MSZ EN 16493:2015 Vízminőség. Nevezéktani követelmények a biodiverzitási adatok, taxonómiai ellenőrző listák és kódok rögzítésére (angol nyelvű) MSZ EN 16503:2015 Vízminőség. Útmutató szabvány átmeneti vizek és parti tengervizek hidromorfológiai jellemzőinek felméréséhez (angol nyelvű)

15 15 MSZ EN :1997 Hordozható motoros kéziszerszámok. A mechanikai rezgések mérése a fogantyún. 1. rész: Általános követelmények MSZ EN ISO :2015 Vízminőség. Az Escherichia coli és a coliform baktériumok kimutatása és megszámlálása. 1. rész: Membránszűréses módszer kis háttérterhelésű vizek esetében (angol nyelvű, az MSZ EN ISO :2001 Vízminőség. Az Escherichia coli és a coliform baktériumok kimutatása és megszámlálása. 1. rész: Membránszűréses módszer c. szabvány helyett) MSZ EN ISO 11969:1998 Vízminőség. Az arzén meghatározása. Atomabszorpciós spektrometriás (hidridtechnikás) módszer MSZ ISO 31000:2015 Kockázatfelmérés és -kezelés. Alap- és irányelvek MSZ IEC 532:1995 Sugárvédelmi berendezések. Beépített dózisteljesítmény-mérők, figyelmeztető berendezések és monitorok. 50 kev és 7 MeV közötti energiájú röntgen- és gamma-sugárzás MSZ IEC 846:1995 Béta-, röntgen- és gamma-sugárzási dózisegyenérték- és dózisegyenérték-teljesítménymérők sugárzásvédelmi célra MSZ HD 407 S1:2001 Az ívhegesztés és rokon eljárásai berendezéseinek használatára vonatkozó biztonsági előírások MSZ HD 427 S1:2001 Az ívhegesztés és rokoneljárásai berendezéseinek létesítésére vonatkozó különleges biztonsági előírások MSZ HD :2006 Épületek villamos berendezéseinek létesítése rész: Különleges berendezésekre vagy helyiségekre vonatkozó követelmények. Törpefeszültségű világítási berendezések (az angol nyelvű MSZ HD :2012 Kisfeszültségű villamos berendezések rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Törpefeszültségű világítási berendezések c. szabvány helyettesíti je óta, az MSZ HD :2006 azonban ig még érvényes volt.) MSZ 2040:1995 Egészségügyi intézmények villamos berendezéseinek létesítése (az angol nyelvű MSZ HD :2012 Kisfeszültségű villamos berendezések rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Gyógyászati helyek c. szabvány helyettesíti je óta, az MSZ 2040:1995 azonban még jéig még érvényes volt) MSZE 12806:2015 Hegesztés biztonsága. Villamos hegesztés (az MSZE 12806:2014 Hegesztés biztonsága. Villamos hegesztés c. szabvány helyett) MSZE 12807:2015 Hegesztés biztonsága. Hegesztési gázellátó rendszerek létesítésének biztonsági szempontjai (az MSZE 12807:2014 Hegesztés biztonsága. Hegesztési gázellátó rendszerek létesítésének biztonsági szempontjai c. szabvány helyett) MSZ 25051:1996 A megfelelőségértékelési eljárásokban alkalmazható modulok

Jogszabályváltozások 2015. január

Jogszabályváltozások 2015. január Jogszabályváltozások 2015. január MUNKAVÉDELEM Módosított jogszabályok: 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről 2012. évi XC. törvény a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 2012. évi II. törvény

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2014. szeptember

Jogszabályváltozások 2014. szeptember Jogszabályváltozások 2014. szeptember MUNKAVÉDELEM Módosított jogszabályok: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről Módosítva:2014.09.05

Részletesebben

1. A betétdíj alkalmazásának szabályairól szóló 209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet módosítása

1. A betétdíj alkalmazásának szabályairól szóló 209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet módosítása A Kormány 368/2014. (XII. 30.) Korm. rendelete egyes kormányrendeleteknek az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság állami feladatellátásának központi költségvetési

Részletesebben

Jogszabály- és szabványváltozások - 2015. január

Jogszabály- és szabványváltozások - 2015. január Jogszabály- és szabványváltozások - 2015. január JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK, Figyelemfelhívások A jogszabályváltozások közül az alábbi emelhető ki: 2/2015. (I. 20.) NFM rendelet a Nemzeti Munkaügyi Hivatal megszűnésével

Részletesebben

2. AZ NMH (OMMF) MŰKÖDÉSÉVEL ÉS A MUNKAVÉDELEMMEL ÖSSZEFÜGGŐ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE. Az OMMF működésével kapcsolatos fontosabb jogszabályok

2. AZ NMH (OMMF) MŰKÖDÉSÉVEL ÉS A MUNKAVÉDELEMMEL ÖSSZEFÜGGŐ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE. Az OMMF működésével kapcsolatos fontosabb jogszabályok 2. AZ NMH (OMMF) MŰKÖDÉSÉVEL ÉS A MUNKAVÉDELEMMEL ÖSSZEFÜGGŐ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE Az OMMF működésével kapcsolatos fontosabb jogszabályok 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről. 1996. évi LXXV. törvény

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter. /2012. (.) NFM rendelete

A nemzeti fejlesztési miniszter. /2012. (.) NFM rendelete A nemzeti fejlesztési miniszter /2012. (.) NFM rendelete a járási (fővárosi kerületi) hivatalok kialakításával, a körzetközponti jegyzői hatáskörök és a többcélú kistérségi társulások megszűnésével összefüggésben

Részletesebben

Törvények évi a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény évi LXXXIV. az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről

Törvények évi a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény évi LXXXIV. az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről Törvények 2007. évi a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. CLXI. módosításáról 2007. évi CXXVI. egyes adóek módosításáról 2007. évi LXXXIV. a rehabilitációs járadékról 2006. évi XCVII. az egészségügyben

Részletesebben

A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása

A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása Előadó: dr. H. Nagy Judit főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

Törvények. Kormányrendeletek

Törvények. Kormányrendeletek Törvények 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1996. évi XXXVII. törvény a polgári védelemről. 1999. évi LXXIV. törvény a katasztrófák elleni védekezés

Részletesebben

Jogszabályváltozás 2013. július hó

Jogszabályváltozás 2013. július hó MUNKAVÉDELEM, TŰZVÉDELEM Módosított jogszabályok: Jogszabályváltozás 2013. július hó 2012. évi CLXVI. törvény a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről 2011.

Részletesebben

A munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény 88. (4) bekezdés a) pont ab)

A munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény 88. (4) bekezdés a) pont ab) A nemzetgazdasági miniszter 21/2015. (VIII. 28.) NGM rendelete egyes munkavédelmi tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról, valamint egyes foglalkoztatási és szakképzési tárgyú

Részletesebben

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi

Részletesebben

A Projekt Igazgatóságon alkalmazott rendeletek és jogszabályok

A Projekt Igazgatóságon alkalmazott rendeletek és jogszabályok A Projekt Igazgatóságon alkalmazott ek és jogszabályok SOR- SZÁM 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. NYILV. SZÁM MEGNEVEZÉS FELLELHETŐSÉG 1959. évi IV. törvény 1988. évi I. törvény 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Törvényi szabályozás célja. Munkaviszonnyal kapcsolatos jogok és kötelezettségek

Törvényi szabályozás célja. Munkaviszonnyal kapcsolatos jogok és kötelezettségek 4.2.4. Táblázat / 1. Érintett vegyi 1. 1992. évi XXII. törvény a munka törvénykönyvéről 2. 199. évi XCIII. törvény a munkavédelemről. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről

Részletesebben

Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer fejlesztése változások az adatszolgáltatás. területén

Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer fejlesztése változások az adatszolgáltatás. területén Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer fejlesztése változások az adatszolgáltatás Kertész-Káldosi Zsuzsanna Környezetfejlesztési Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály Szolnok, 2015. február

Részletesebben

A 2015-ös integráció és struktúraváltozások hatásai a hulladékgazdálkodásra

A 2015-ös integráció és struktúraváltozások hatásai a hulladékgazdálkodásra A 2015-ös integráció és struktúraváltozások hatásai a hulladékgazdálkodásra Búsi Lajos Főigazgató - Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség, mb. Főigazgató-helyettes - Országos Környezetvédelmi

Részletesebben

A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke

A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke 20 augusztusban megjelent csökkentett joganyag (Alaptörvény módosításai, törvények, kormányek, PSZÁF, MNB, NMHH MEKH és miniszteri, ek). *jelöltek

Részletesebben

helye az igazgatási rendszerben

helye az igazgatási rendszerben A bányafelügyelet helye az igazgatási rendszerben A bányászat állami szakigazgatási feladatait a Magyar Bányászati Hivatal és területi szervei, a bányakapitányságok (együtt: bányafelügyelet) látja el.

Részletesebben

Fichtinger Gyula, Horváth Kristóf

Fichtinger Gyula, Horváth Kristóf A sugárvédelmi hatósági feladatok átvételével kapcsolatos feladatok és kihívások Fichtinger Gyula, Horváth Kristóf Országos Atomenergia Hivatal 2015.04.21. Sugárvédelmi hatósági feladatok átvétele 1 Tartalom

Részletesebben

A katasztrófavédelem megújított rendszere

A katasztrófavédelem megújított rendszere A katasztrófavédelem megújított rendszere MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGA ÁLLAM BM OKF ÁLLAM- POLGÁR... A régi Kat. törvény alapvetően jó volt DE 10 év 2010. évi árvízi veszélyhelyzet; vörösiszap katasztrófa kezelésének

Részletesebben

a 7. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. (1) bekezdés p) pontjában kapott felhatalmazás

a 7. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. (1) bekezdés p) pontjában kapott felhatalmazás MAGYAR KÖZLÖNY 2014. évi 39. szám 3965 A nemzeti fejlesztési miniszter 12/2014. (III. 14.) NFM rendelete egyes miniszteri rendeleteknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről és a közszolgáltatás

Részletesebben

Környezetvédelmi és Környezetgazdasági Főosztály -környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos hatáskörök gyakorlása -hatósági ellenőrzést tart

Környezetvédelmi és Környezetgazdasági Főosztály -környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos hatáskörök gyakorlása -hatósági ellenőrzést tart Környezetügyért Felelős Államtitkárság Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségek Nemzeti Park Igazgatóságok 1 Vidékfejlesztési

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége alaptevékenysége, feladat- és hatásköre Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége alaptevékenysége, feladat- és hatásköre A Fejér Megyei Kormányhivatal, így a Közlekedési Felügyelőség SZMSZ-ének hatályos szövegét a 3/2013. (I.8.)

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól Opten Törvénytár Opten Kft. I. 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A 2010.01.01.

Részletesebben

6. számú melléklet AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉT SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE

6. számú melléklet AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉT SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE 6. számú melléklet AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉT SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE Törvények 1991. évi XI. törvény az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről 1992. évi XXII. tv. a Munka Törvénykönyvéről

Részletesebben

Jogszabály- és szabványváltozások - 2014. május

Jogszabály- és szabványváltozások - 2014. május Jogszabály- és szabványváltozások - 2014. május JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK, Figyelemfelhívások A jogszabályváltozások közül az alábbiak emelhetők ki: 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet a felvonókról, mozgólépcsőkről

Részletesebben

51/2011. (XII. 23.) NGM rendelet. egyes foglalkozás-egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1

51/2011. (XII. 23.) NGM rendelet. egyes foglalkozás-egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 51/2011. (XII. 23.) NGM rendelet egyes foglalkozás-egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 hatályos: 2011.12.24-2011.12.25 A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (4) bekezdés

Részletesebben

Munkavédelem helyzete Magyarországon a hatósági munka tükrében

Munkavédelem helyzete Magyarországon a hatósági munka tükrében Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelem helyzete Magyarországon a hatósági munka tükrében Dr. H. Nagy Judit főosztályvezető NMH MMI Munkavédelmi Főosztály A bekövetkezett balesetek időpontja 25000 20000

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 45. szám 4443

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 45. szám 4443 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 45. szám 4443 A földművelésügyi miniszter 15/2015. (III. 31.) FM rendelete a környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségeknek a fővárosi és megyei kormányhivatalokba

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2014. március

Jogszabályváltozások 2014. március Jogszabályváltozások 2014. március MUNKAVÉDELEM Módosított jogszabályok: 2000. évi XLII. törvény a víziközlekedésről 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2015.VI.26.) hatályos állapota A jel a

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. -a (3) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

Munkavédelmi változások -a technikai fejlődés felhasználása a munkavállalók védelmének érdekében

Munkavédelmi változások -a technikai fejlődés felhasználása a munkavállalók védelmének érdekében TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése Munkavédelmi változások -a technikai fejlődés felhasználása a munkavállalók védelmének érdekében

Részletesebben

VT - MMK Elektrotechnikai tagozat 2015.02.02. Villámvédelem. #1. Szabvány és jogszabályi környezet változása, dokumentálás.

VT - MMK Elektrotechnikai tagozat 2015.02.02. Villámvédelem. #1. Szabvány és jogszabályi környezet változása, dokumentálás. Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Kötelező szakmai továbbképzés 2014 2015. február 2. #1. Szabvány és jogszabályi környezet változása, dokumentálás Tartalom, tervezői jogosultságok A tervezés

Részletesebben

A módosított kormányrendeletek hatásai a tűzvédelmi szakhatósági eljárásokra. A deregulációról egymás közt

A módosított kormányrendeletek hatásai a tűzvédelmi szakhatósági eljárásokra. A deregulációról egymás közt A módosított kormányrendeletek hatásai a tűzvédelmi szakhatósági eljárásokra A deregulációról egymás közt Hatásköri rendezés A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996.

Részletesebben

91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet

91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet 91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet az M4 autópálya/autóút és a 4. számú főút fejlesztéseihez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Részletesebben

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása Munkavédelem jogi és eljárási ismeretei II. Ellenőrző kérdések 2012 1., A munkavédelem általános követelményei. - a munkavédelmi szabályok betarthatósága - a követelmények megválthatóságának elve - a megfelelőség

Részletesebben

8/2012. (II. 15.) NFM rendelet A vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló 30/2010. (XII. 23.) NFM rendelet módosításáról

8/2012. (II. 15.) NFM rendelet A vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló 30/2010. (XII. 23.) NFM rendelet módosításáról A munkavédelmet érintő 2012.-benhatályba lépett, vagy módosult jogszabályok. 2012. JANUÁR MK 2. (január 6.) 2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvéről 2012. évi II. törvény A szabálysértésekről, a szabálysértési

Részletesebben

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a munkabiztonsági szakértői tevékenységről A Kormány a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (2) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

A szociális és munkaügyi miniszter, valamint az egészségügyi miniszter. /2006. ( ) SZMM-EüM együttes rendelete

A szociális és munkaügyi miniszter, valamint az egészségügyi miniszter. /2006. ( ) SZMM-EüM együttes rendelete TERVEZET A szociális és munkaügyi miniszter, valamint az egészségügyi miniszter /2006. ( ) SZMM-EüM együttes rendelete egyes munkavédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A munkavédelemről szóló

Részletesebben

A fajlagos tűzterhelési adatszolgáltatás

A fajlagos tűzterhelési adatszolgáltatás Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Kötelező szakmai továbbképzés 2015 II. Norma szerinti villámvédelem: a tervezés gyakorlati kérdései (részlet az előadásból) 2015. szeptember 8. 1 Köteles-e

Részletesebben

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről 1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeit a szervezetten munkát végzők egészségének, munkavégző képességének

Részletesebben

AGRÁR-KÖRNYEZETI JOG JOGSZABÁLYJEGYZÉK

AGRÁR-KÖRNYEZETI JOG JOGSZABÁLYJEGYZÉK AGRÁR-KÖRNYEZETI JOG JOGSZABÁLYJEGYZÉK 2013/14. tanév I. félév A következőkben felsorolt jogszabályok a felkészülést kívánják elősegíteni azzal a megjegyzéssel, hogy a fontos jogszabályokként megjelölt

Részletesebben

Környezetvédelmi tárgyú ügyek

Környezetvédelmi tárgyú ügyek Önkormányzat/Közérdekű adatok/ii/4. menüpontba Környezetvédelmi tárgyú ügyek Zajvédelem A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklete

Részletesebben

A VÍZGAZDÁLKODÁST SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYI HÁTTÉR

A VÍZGAZDÁLKODÁST SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYI HÁTTÉR A VÍZGAZDÁLKODÁST SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 1.) 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról 2.) 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási

Részletesebben

A Kormány. Korm. rendelete. a vízgazdálkodási bírság megállapításának részletes szabályairól

A Kormány. Korm. rendelete. a vízgazdálkodási bírság megállapításának részletes szabályairól Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 1 Melléklet a BM/ /2015. számú kormány-előterjesztéshez A Kormány /2015. (.) Korm. rendelete a vízgazdálkodási

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 122. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 122. szám MAGYAR KÖZLÖNY 122. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. szeptember 5., péntek Tartalomjegyzék 228/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet A közszolgálati egyéni teljesítményértékelésről szóló 10/2013. (I. 21.)

Részletesebben

Hulladékgazdálkodási tervezési rendszer elemeinek összeillesztése OHT, OGYHT, OHKT

Hulladékgazdálkodási tervezési rendszer elemeinek összeillesztése OHT, OGYHT, OHKT Hulladékgazdálkodási tervezési rendszer elemeinek összeillesztése OHT, OGYHT, OHKT Dr. Petrus József Csaba vezető-tanácsos Környezetügyért, Agrárfejlesztésért és Hungarikumokért felelős Államtitkárság

Részletesebben

Műanyag hulladékok hasznosítása

Műanyag hulladékok hasznosítása Műanyag hulladékok hasznosítása Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. (OHÜ) Magyar Állam kizárólagos tulajdonában lévő nonprofit Kft. (Vidékfejlesztési Minisztériumban) 2011-ben indult

Részletesebben

Törvényi szabályozás célja

Törvényi szabályozás célja 4.2.. Táblázat / 1. 1. 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól 2. 1995. évi LVII. törvény vízgazdálkodásról. 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról 4. 200. évi

Részletesebben

16/2010. (IV. 28.) NFGM rendelet

16/2010. (IV. 28.) NFGM rendelet Hatály: 2010.XII.1. - 2015.V.31. 1. oldal 16/2010. (IV. 28.) NFGM rendelet a termékek megfelelőségének értékeléséhez kapcsolódó egyes ipari és kereskedelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról Az

Részletesebben

A Kormány 277/2016. (IX. 15.) Korm. rendelete a szélerőművekre vonatkozó szabályok módosításáról

A Kormány 277/2016. (IX. 15.) Korm. rendelete a szélerőművekre vonatkozó szabályok módosításáról A Kormány 277/2016. (IX. 15.) Korm. rendelete a szélerőművekre vonatkozó szabályok módosításáról A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter. /2013. ( ) NFM rendelete

A nemzeti fejlesztési miniszter. /2013. ( ) NFM rendelete A nemzeti fejlesztési miniszter /2013. ( ) NFM rendelete az aláírási címpéldány és cégkivonat csatolására vonatkozó egyszerűsítéssel összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról Az 1. alcím tekintetében

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. május 6., kedd Tartalomjegyzék 149/2014. (V. 6.) Korm. rendelet Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

2015. évi CCXXI. törvény. a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény módosításáról 1

2015. évi CCXXI. törvény. a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény módosításáról 1 Hatály: közlönyállapot (2015.XII.22.) 2015. évi CCXXI. törvény a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról 1 1. (1) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 2.

Részletesebben

alapvető eljárási szabályok az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje) ügyfélfogad ás ideje

alapvető eljárási szabályok az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje) ügyfélfogad ás ideje i ügy fajtája/eljárás típusa Hatáskörrel rendelkező szerv Hatáskör átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv Az eljáró szerv területe az ügyintézéshez dokumentumok, okmányok eljárási illetékek (igazgatási

Részletesebben

TERVEZET EZ A TERVEZET A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

TERVEZET EZ A TERVEZET A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Iktatószám: GKM/4330/ /2007 A földgázellátásban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges képesítésről és ról szóló 12/2004. (II. 13.)

Részletesebben

Bontott alkatrészek újra hasznosítására vonatkozó szabályozások

Bontott alkatrészek újra hasznosítására vonatkozó szabályozások Bontott alkatrészek újra hasznosítására vonatkozó szabályozások A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. Törvény A hulladékká vált gépjárművekről szóló 369/2014. (XII. 30.) Korm. Rendelet A közúti járművek

Részletesebben

Gyorsabb, olcsóbb De biztonságos is? Szimpózium

Gyorsabb, olcsóbb De biztonságos is? Szimpózium Gyorsabb, olcsóbb De biztonságos is? Szimpózium Mire tanítanak a súlyos balesetek? Előadó: Nesztinger Péter munkavédelmi főreferens Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság E-mail

Részletesebben

1 Tervezet, amelyet a Kormány nem tárgyalt meg, ezért nem tekinthető a Kormány álláspontjának évi... törvény

1 Tervezet, amelyet a Kormány nem tárgyalt meg, ezért nem tekinthető a Kormány álláspontjának évi... törvény 1 2016. évi... törvény az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvény módosításáról 1. Az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az

Részletesebben

2010. évi CLII. törvény egyes törvényeknek a naptári napban való határidőszámítással

2010. évi CLII. törvény egyes törvényeknek a naptári napban való határidőszámítással Jogszabály változások 2010. december A 2010. decemberében rendkívül sok jogszabályváltozás történt, a változások közül az alábbiak emelhetők ki (az Mvt. első módosítása nem munkavédelmi jellegű): 2010.

Részletesebben

316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet. a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól

316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet. a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól Hatályos:2013. 09. 02-től A Kormány a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény

Részletesebben

Szabó István tű. alezredes iparbiztonsági főfelügyelő. 1.dia

Szabó István tű. alezredes iparbiztonsági főfelügyelő. 1.dia 1.dia Szabó István tű. alezredes iparbiztonsági főfelügyelő 2.dia 3.dia 4.dia 2012. április 1-jén létrejött a korábban önkormányzatiként működő hivatásos tűzoltóságokat is magába integráló egységes katasztrófavédelmi

Részletesebben

Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat és környezete

Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat és környezete Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség Tűzvédelmi Főosztály Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat és környezete TSZVSZ Országos Tűzvédelmi Konferencia 2014. október 2. Érces

Részletesebben

A belügyminiszter. /2017. ( ) BM rendelete egyes termékek tűzvédelmi megfelelőségével kapcsolatos belügyminiszteri rendeletek módosításáról

A belügyminiszter. /2017. ( ) BM rendelete egyes termékek tűzvédelmi megfelelőségével kapcsolatos belügyminiszteri rendeletek módosításáról A belügyminiszter /2017. ( ) BM rendelete egyes termékek tűzvédelmi megfelelőségével kapcsolatos belügyminiszteri rendeletek módosításáról A megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009.

Részletesebben

Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén

Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén Barta-Vámos László tű. százados 2013.06.05-06. Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Ügyrendi és Szavazatszámláló Bizottság. A döntéshez egyszerű/minősített többség szükséges.

ELŐTERJESZTÉS. Ügyrendi és Szavazatszámláló Bizottság. A döntéshez egyszerű/minősített többség szükséges. ELŐTERJESZTÉS a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 25/2013.(XII.19.) számú önkormányzati rendelet módosítására Tárgy: Előterjesztő: Sárrétudvari Nagyközség

Részletesebben

A logisztikai szakterületet érintő anyagi jogszabály-változások

A logisztikai szakterületet érintő anyagi jogszabály-változások A logisztikai szakterületet érintő anyagi jogszabály-változások Dr. habil Vass Gyula tű. ezredes igazgató Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet 2017. MAVESZ Konferencia Veszélyes anyagokkal

Részletesebben

VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV

VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV 2011 MAGYARORSZÁG Készült: A Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesülete szakértői szerkesztésében 2012. TARTALOMJEGYZÉK oldal Bevezető, Tartalomjegyzék 5-16 I. JOGSZABÁLYI

Részletesebben

TERVEZET. Az emberi erőforrások minisztere. /2015. ( ) EMMI rendelete

TERVEZET. Az emberi erőforrások minisztere. /2015. ( ) EMMI rendelete TERVEZET Az emberi erőforrások minisztere /2015. ( ) EMMI rendelete egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazat háttérintézményei és a fővárosi és megyei kormányhivatalok

Részletesebben

az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje) ügyfélfogadás ideje postai úton (3301 Eger, Pf.: 253.)

az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje) ügyfélfogadás ideje postai úton (3301 Eger, Pf.: 253.) ügy fajtája/ típusa Hatáskörrel rendelkező szerv Hatáskör átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv Az eljáró szerv illetékességi az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok i illetékek (igazgatási

Részletesebben

korreferátum prof. Dr. Veress Gábor előadásához

korreferátum prof. Dr. Veress Gábor előadásához Munkavédelemkockázat értékelés korreferátum prof. Dr. Veress Gábor előadásához Készítette: Almássy Erika minőségügyi szakmérnök, felsőfokú munkavédelmi szakember +36-20-9606845 erikaalmassy@gmail.com 2016.10.19.

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM 122-06 Víz- és szennyvíztechnológus és vízügyi technikus feladatok A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe

Részletesebben

Villamos és villámvédelmi berendezések

Villamos és villámvédelmi berendezések Villamos és villámvédelmi berendezések az 54/2014. (XII.5.) BM rendeletben (OTSZ) és a Tűzvédelmi Műszaki Irányelv (TvMI 7.1: 2015.03.05.)-ben Villamos tűzvédelmi követelmények építmények tervezése és

Részletesebben

A mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságok, valamint az MKEH szerepe és feladatai a gáziparban

A mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságok, valamint az MKEH szerepe és feladatai a gáziparban A mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságok, valamint az MKEH szerepe és feladatai a gáziparban DUNAGÁZ SZAKMAI NAP 2013. Dobogókő Störk Imre szakmai tanácsadó MKEH Piacfelügyeleti és Műszaki Felügyeleti

Részletesebben

Munkavédelmi törvény. 2. A munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény módosítása (RÉSZLET!)

Munkavédelmi törvény. 2. A munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény módosítása (RÉSZLET!) Legionella kockázat Ugyancsak jogszabályi előírás, hogy a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015 (XI.

Részletesebben

Vízügyi hatósági feladatok a felszín alatti vizek területén

Vízügyi hatósági feladatok a felszín alatti vizek területén Vízügyi szervezet felépítése BELÜGYMINISZTÉRIUM Vízügyi Helyettes Államtitkársága Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízügyi Igazgatóságok Országos Vízügyi Hatóság Területi Vízügyi Hatóságok OVF és VIZIGEK

Részletesebben

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 1 Miért volt szükséges a megalkotása? 1999. évi LXXIV. Tv. korrekciója Polgári védelmi szervezetek működése Tűzvédelem

Részletesebben

A hulladékgazdálkodás január 1-jétől alkalmazott jogszabályai

A hulladékgazdálkodás január 1-jétől alkalmazott jogszabályai A hulladékgazdálkodás 2010. január 1-jétől alkalmazott jogszabályai Hulladékgazdálkodási jogszabályok A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 2010. január 1. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=48929.72552

Részletesebben

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala >>>1145 Budapest, Pétervárad utca 2. SZMSZ BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Városépítési Osztály

Részletesebben

Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Nemzeti Munkaügyi Hivatal Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelem helyzete hazánkban. Az NMH MMI tevékenysége a szabályozásban és a célellenőrzések megszervezésében, figyelembe véve az e területen bekövetkezendő változásokra. MUNKAVÉDELMI

Részletesebben

Elosztói engedélyes tevékenységéhez kapcsolódó jogszabályok

Elosztói engedélyes tevékenységéhez kapcsolódó jogszabályok Elosztói engedélyes tevékenységéhez kapcsolódó jogszabályok 1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelettel 2008. évi XL.

Részletesebben

218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet az egyes szabálysértésekről 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokról

218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet az egyes szabálysértésekről 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokról 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról 1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről

Részletesebben

A megújuló hulladékgazdálkodási rendszer jogszabályi háttere

A megújuló hulladékgazdálkodási rendszer jogszabályi háttere A megújuló hulladékgazdálkodási rendszer jogszabályi háttere Dr. Makai Martina Főosztályvezető Környezetfejlesztési Főosztály Kecskemét, 2014. november 18. Tartalom I. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.

Részletesebben

A Kormány. 78/2007. (IV. 24.) Korm. r e n d e l e t e. a környezeti alapnyilvántartásról

A Kormány. 78/2007. (IV. 24.) Korm. r e n d e l e t e. a környezeti alapnyilvántartásról A Kormány 78/2007. (IV. 24.) Korm. r e n d e l e t e a környezeti alapnyilvántartásról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110.

Részletesebben

Vízügyi hatósági feladatok a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél

Vízügyi hatósági feladatok a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél Vízügyi hatósági feladatok a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél 2014. november 7. Dr. Mógor Judit tű. ezredes főosztályvezető Az előadás tartalma - Integrált katasztrófavédelmi hatóság - A vízügyi és

Részletesebben

c) a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram pályázataival kapcsolatos feladatokat a módosítás alapján az ESZA Kht. helyett az NCSSZI látja el.

c) a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram pályázataival kapcsolatos feladatokat a módosítás alapján az ESZA Kht. helyett az NCSSZI látja el. A kormányzati szervezetrendszer átalakítása keretében a Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet is átalakításra kerül, szociális ágazati feladatait a továbbiakban Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet

Részletesebben

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN Készítette: Szabó László Global Safety Kft. A MUNKAVÉDELEM ALAPJAI A MUNKAVÉDELEM JOGI SZABÁLYOZÁSA 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet

Részletesebben

Vízügyi és vízvédelmi hatósági jogkörök a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél

Vízügyi és vízvédelmi hatósági jogkörök a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél Vízügyi és vízvédelmi hatósági jogkörök a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél Dr. Mógor Judit tű. ezredes BM OKF főosztályvezető Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége Budapest, 2014.

Részletesebben

151/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet

151/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet 151/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosításáról A környezet védelmének

Részletesebben

A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke

A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke 2015.májusban csökkentett joganyag (Alaptörvény módosításai, törvények, kormányek, PSZÁF, MNB, NMHH MEKH és miniszteri, ek). *jelöltek a weboldalról

Részletesebben

ULT Magyarország Zrt.

ULT Magyarország Zrt. ULT Magyarország Zrt. Tisztelt Dohánytermelő! Magyarországon jelenleg közel 300 környezetvédelemhez kapcsolódó jogszabály van érvényben Ezek közül az Alkotmány után a törvények (és azok végrehajtási utasításai)

Részletesebben

Az építésügyi hatóság engedélyezési eljárásában közreműködő szakhatóságok által kért igazgatási szolgáltatási díjak és illetékek Másodfokú eljárásban

Az építésügyi hatóság engedélyezési eljárásában közreműködő szakhatóságok által kért igazgatási szolgáltatási díjak és illetékek Másodfokú eljárásban Első fokú Mezőgazdasági Szakigazgatási (talajvédelem, élelmiszerlánc felügyelet, vadászat, halászat, erdészet) Erdészeti hatóság Az építésügyi hatóság engedélyezési eljárásában közreműködő szakhatóságok

Részletesebben

A tűzvédelmi szabályozás helyzete és a Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek helye a szabályozás rendszerében

A tűzvédelmi szabályozás helyzete és a Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek helye a szabályozás rendszerében Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség A tűzvédelmi szabályozás helyzete és a Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek helye a szabályozás rendszerében Dr. Bérczi László tű. dandártábornok

Részletesebben

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

1. melléklet a 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelethez. A kiegészítő pótlék összege (Ft)

1. melléklet a 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelethez. A kiegészítő pótlék összege (Ft) 16564 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 95. szám A Kormány 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti

Részletesebben

Tigáz-DSO Kft-t érintő hatályos, illetve - az elmúlt 5 évben - hatályát vesztett jogszabályok

Tigáz-DSO Kft-t érintő hatályos, illetve - az elmúlt 5 évben - hatályát vesztett jogszabályok Tigáz-DSO Kft-t érintő hatályos, illetve - az elmúlt 5 évben - hatályát vesztett jogszabályok Törvények: - 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről - 2013. évi V. törvény a

Részletesebben

Megfelelőségi Vizsgálat és Intézkedési Terv. Urbánné Lazák Emese közszolgáltatási koordinátor Budapest, szeptember 28.

Megfelelőségi Vizsgálat és Intézkedési Terv. Urbánné Lazák Emese közszolgáltatási koordinátor Budapest, szeptember 28. Megfelelőségi Vizsgálat és Intézkedési Terv Urbánné Lazák Emese közszolgáltatási koordinátor Budapest, 2016. szeptember 28. Jogszabályi áttekintés I. A közszolgáltató tevékenysége Országos Hulladékgazdálkodási

Részletesebben