Ikt. sz.: MBK/1129-8/2011. jogerős: Üi: Virág István HATÁROZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ikt. sz.: MBK/1129-8/2011. jogerős: 2011.06.17. Üi: Virág István HATÁROZAT"

Átírás

1 Miskolci Bányakapitányság Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel: 46/ ; Fax: 46/ Ikt. sz.: MBK/1129-8/2011. jogerős: Üi: Virág István Gombos Sándor Mikepércs Nagyváradi u Tárgy: műszaki üzemi terv jóváhagyása HATÁROZAT A Miskolci Bányakapitányság, a bányavállalkozó Gombos Sándor által március 29-én benyújtott Mikepércs III. - homok védnevű bányatelken üzemelő külfejtéses bánya évi kitermelési műszaki üzemi tervét jóváhagyja, és a tervben meghatározott bányászati tevékenységek végrehajtását az alábbi feltételekkel engedélyezi: 1. A műszaki üzemi terv jelen határozat végrehajthatóvá válásának időpontjától december 31-ig érvényes. A következő tervidőszakra vonatkozó műszaki üzemi tervet vagy e terv érvényességi idejének meghosszabbítására irányuló kérelmet október 31-ig kell a Bányakapitányságra beterjeszteni. Érvényes környezetvédelmi hatósági engedély és műszaki üzemi terv hiányában bányászati tevékenység nem végezhető! 2. A bányászati tevékenység a műszaki üzemi tervben és ezen határozatban foglaltak szerint csak a mezőgazdasági művelésből kivont és megkutatott olyan területen végezhető, amelyre a bányavállalkozó tulajdonjoga vagy bányászati tevékenységre jogosító használata kiterjed. 3. A Bányakapitányság a tervidőszakban termelvény veszteség elszámolást nem engedélyez. 4. A tervezett művelési technológiával a lefedési és kitermelési tevékenység során a kialakítandó rézsűszögek nem haladhatják meg a műszaki üzemi tervben meghatározott mértéket. 5. A tervidőszakon belül a kitermelés idényjellegű szüneteltetését, ill. a kitermelés újbóli megkezdését a Bányakapitányságnak a tervezett intézkedések meghatározásával előzetesen be kell jelenteni. A szüneteltetés időtartama a 6 hónapot nem haladhatja meg. A 6 hónapot meghaladóan tervezett szüneteltetés esetén új műszaki üzemi tervet kell a Bányakapitányságra

2 2 beterjeszteni. A 6 hónapot meg nem haladó kitermelési szünet esetén is gondoskodni kell a személy- a vagyon- és környezetvédelmi követelmények teljesítéséről. Ha a szüneteltetés időtartama az egy hónapot meghaladja, az előbbiekben felsorolt követelmények teljesítésének módját a szüneteltetés megkezdésekor írásban be kell jelenteni a bányafelügyeletnek. 6. A Bányakapitányság a fő bányaveszélyek szempontjából a bányát nem minősíti. 7. A műszaki üzemi tervben foglaltakat évente felül kell vizsgálni, különös tekintettel a bányavállalkozót terhelő kötelezettségek teljesítésére szolgáló biztosíték mértékére. A jóváhagyott műszaki üzemi tervtől a fő bányaveszélyek elleni védekezést, az ásványvagyon gazdálkodást, a vízgazdálkodást, a környezetvédelmet és a bányakárt érintő tevékenységekkel kapcsolatban eltérni csak a Bányakapitányság jóváhagyásával szabad. A műszaki üzemi terv módosítására vonatkozó javaslatot, a tevékenység megkezdését, illetve a tervezett módosítást megelőzően legalább 60 nappal - ha nem igényel szakhatósági közreműködést, 15 nappal - kell jóváhagyásra, a Bányakapitányságra beterjeszteni. 8. A súlyos balesetet és súlyos üzemzavart a bányavállalkozó köteles a Bányakapitányságnak azonnal bejelenteni. 9. A bányavállalkozó a kitermelt ásványi nyersanyag, a meddő és a humusz mennyiségéről folyamatosan nyilvántartást köteles vezetni. Az adott évben kitermelt nyersanyagok mennyiségét és minőségét - a teljes anyagmérleget tartalmazóan a Bányakapitányságnak a tárgyévet követő év február 28-ig köteles bejelenteni. A kitermelt mennyiség alapján számított bányajáradékot negyedévenként, a negyedévet követő hónap 20. napjáig kell bevallani és befizetni a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal felé. A kitermelt ásványi nyersanyag mennyiségét bányamérési (földmérési) módszerrel, vagy egyéb alkalmas módon kell meghatározni, azt bizonylatolni kell és a változást a bányaművelési térképen fel kell tüntetni. A bányatelken belül rendelkezésre álló ásványi nyersanyag mennyisége - mellyel kapcsolatosan a bányavállalkozó elszámolási kötelezettsége fennáll - jelen határozat mellékletében került feltüntetésre. 10.A bányavállalkozót terhelő kötelezettségek teljesítésére, különösen a bányakárok megtérítésének, a tájrendezési kötelezettség teljesítésének pénzügyi fedezetére a Bányakapitányság a bányavállalkozó tervidőszakra készített költségtervét és ajánlatát elfogadva, Ft jelzálogjog, biztosítékként történő nyújtását írja elő. A zálogjog alapítására irányuló szerződés csak ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratban vagy közjegyző által készített okiratban fogadható el. A szerződésnek tartalmaznia kell ezen határozat számát, keltét, jogerőre emelkedésének időpontját, a határozatban megállapított összeget, a zálog pontos megnevezését, körülírását. A Bányakapitányság kötelezi a bányavállalkozót, hogy a jelzálogjog ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzéséről szóló határozatot, jelen határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül küldje meg a Miskolci Bányakapitányságnak. 11. A bányavállalkozó köteles azt a külszíni területet, amelynek használhatósága a bányászati tevékenység következtében megszűnt vagy lényegesen korlátozódott, a műszaki üzemi tervnek megfelelően, fokozatosan helyreállítani, és ezzel a terület újrahasznosítására alkalmas állapotba hozni vagy a természeti környezetbe illően kialakítani.

3 A bányaművelés évi kitermelésre szóló műszaki üzemi terv által érintett területen a rekultiváció során felhasználásra kerülő feltételesen mentendő humuszos réteg letermelését, szakszerű tárolását és megfelelő vastagságban történő elhelyezését a tervnek megfelelően kell elvégezni. -A környező mezőgazdasági területek védelme érdekében a talajidegen anyagokat a bányatelek területről el kell szállítani. -A tájrendezés keretében végzett rekultiváció során kialakított felszín a környező mezőgazdasági területeken a lefolyásviszonyokat és a talajvédő gazdálkodás feltételeit kedvezőtlenül nem módosíthatja. -A feltételesen mentett termőréteget a bányatelek területén lehet felhasználni a tájtrendezés keretében A bánya nem funkcionálhat vegyszerrel szennyeződhető területek vízgyűjtőjeként, védőtöltés vagy övárok-rendszer kialakításával meg kell akadályozni a csapadékvizek bányaudvarba jutását. -A szociális szennyvizek gyűjtése csak mobilizálható, vízzáró műtárgyban megengedett. -A bányászati tevékenység során a kenő- és üzemanyagok kezelésénél a szigorú technológiai fegyelmet be kell tartani. Az üzemanyagok tárolását, kiszolgálását úgy kell megoldani, hogy üzemanyaggal a földtani közeg, felszíni, felszín alatti víz ne szennyeződhessen. Amennyiben a munkagépek karbantartását, üzemanyaggal való feltöltését burkolatlan területen végzik, az elcsöpögés felfogására tálcát kell használni -A termelési munkálatok végzése során a felszíni és felszín alatti vizek, valamint a talaj szennyezési lehetőségét ki kell zárni a környezethasználat megfelelő szervezésével az évi LIII. törvény 6. (1) bekezdésének megfelelően. -A termelést úgy kell végezni, a gépeket úgy kell tárolni, hogy biztosított legyen a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. (1) bekezdése szerint a felszín alatti vizek jó minőségi állapota. A termelési tevékenység nem okozhatja a felszín alatti víz, földtani közeg 10/2000. (VI. 2.) KöM - EüM - FVM - KHVM együttes rendeletben megállapított (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotát. -A bánya művelése során minden nap a műszak befejezése előtt el kell végezni a fejtési homloknak 45 -ra, illetve annál kisebb dőlésszögben a lerézsűzését. Amennyiben az üreglakó madárfajok megtelepednek, úgy gondoskodni kell azok védelméről: a fészkelési helyektől oldalirányban méter távolságon belül a költési időszakban - április 15. és augusztus 15. között - kitermelési munkát és egyéb zavarással járó tevékenységet nem szabad végezni. -A kedvezőtlen meteorológiai viszonyok (50 km/h szélsebesség) és a zártkertek szempontjából kedvezőtlen szélirány esetén a kitermelést szüneteltetni kell. A szállítási útvonal és a rakomány pormentesítését - szükséges esetén - lefedéssel, locsolással biztosítani kell. -A termelés megkezdése után haladéktalanul el kell végezni a zajvédelmi hatásterület műszeres méréssel történő meghatározását. A műszeres mérési adatokat dokumentáló mérési jegyzőkönyvet 30 napon belül a Felügyelőségre meg kell küldeni. -Amennyiben a homokbánya hatásterületén védendő létesítmény található, illetve a későbbiekben létesül, a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. foglaltak figyelembevételével a környezetvédelmi hatóságtól környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását kell kérni és a határérték betartásának feltételeit meg kell teremteni. A zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 2. számú melléklet szerinti űrlapon kell benyújtani, léptékhelyes helyszínrajz csatolásával.

4 4 -A hulladék termelője, birtokosa a tevékenysége gyakorlása során keletkező, illetőleg más módon a birtokába kerülő hulladékot köteles környezetszennyezést kizáró módon, a veszélyes hulladéktól elkülönítve gyűjteni, továbbá hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról gondoskodni. -A hulladékkezelési tevékenység (hulladék begyűjtése, szállítása, előkezelése, tárolása, hasznosítása, ártalmatlanítása), ha törvény, kormányrendelet vagy miniszteri rendelet ettől eltérően nem rendelkezik, kizárólag a környezetvédelmi hatóság engedélyével végezhető. -Tilos a hulladékot elhagyni, a gyűjtés, begyűjtés, tárolás, lerakás szabályaitól eltérő módon felhalmozni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni. -A tevékenység végzése során keletkező - veszélyes hulladékokat a módosított 98/2001. (VI. 15.) Kormányrendelet, - települési szilárd, folyékony és inert hulladékokat a települési hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 213/2001. (XI. 14.) Kormányrendelet valamint a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet előírásai szerint kell kezelni. -A termelő csak olyan kezelőnek adhat át veszélyes és nem veszélyes hulladékot, aki a környezetvédelmi hatóság engedélyével rendelkezik az adott hulladék kezelésére. A szállítást csak az adott hulladék szállítására engedéllyel rendelkező szervezet végezheti, veszélyes hulladékok esetén a módosított 98/2001. (VI. 15.) Kormányrendelet 8.. b) pontjának kivételével. -A veszélyes hulladék termelője köteles minden veszélyes hulladékot eredményező tevékenységéről anyagmérleget készíteni, melynek tartalmaznia kell az adott termelési technológiába bemenő anyagok mennyiségét és összetételét, a keletkező termékek mennyiségét és összetételét, valamint a veszélyes hulladékok mennyiségét és összetételét. -A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 164/2003. (X. 18.) Kormányrendelet alapján a keletkező hulladékokról a hulladék termelőjének (építtetőnek vagy kivitelezőnek) tárgyévet követő év március l-ig bejelentést kell készítenie és felügyelőségünknek benyújtani. A hulladékok nyilvántartását és az adatszolgáltatást a hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendeletben meghatározott hulladék fajtánként kell elkészíteni. -Amennyiben a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeiről szóló 126/2003. (VIII. 15.) Kormányrendelet 12. -a alapján egyedi hulladékgazdálkodási tervet kell készítenie, azt a tárgyévet követő 6 hónapon belül jóváhagyásra be kell nyújtania felügyelőségünk részére. -Környezetet zavaró, káros környezetterhelés kialakulása esetén az engedélyes utólag is kötelezhető környezetvédelmi célú műszaki megoldás, vagy intézkedés megtételére. A határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül a Miskolci Bányakapitányságon benyújtandó, de a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalhoz (1145 Budapest, Columbus u ) címzett fellebbezéssel lehet élni. Fellebbezés esetén annak benyújtásával egyidejűleg az elsőfokú eljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-át kell átutalással teljesíteni a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Magyar Államkincstárnál vezetett számú számlájára.

5 5 I N D O K O L Á S A bányavállalkozó Gombos Sándor a bányászatról szóló évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) végrehajtására kiadott 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 13. előírása szerint elkészítette és március 29-én a Miskolci Bányakapitánysághoz beterjesztette a Mikepércs III. - homok védnevű bányatelek területén működő külfejtéses bányaüzem évi kitermelésre szóló műszaki üzemi tervét. A Bányakapitányság megállapította, hogy a beterjesztett kérelemben nem tudták igazolni a tervezett tevékenységgel érintett termőföldnek minősülő ingatlanok mezőgazdasági művelési ágból történő kivonását, ezért a Bányakapitányság az eljárását a évi CXXIX. törvény 9. (2) bekezdése alapján felfüggesztette. A bányavállalkozó a műszaki üzemi tervet a termőföld más célú hasznosításának ingatlanügyi határozatában foglaltaknak megfelelően átdolgozta, és beterjesztette a Bányakapitányságra a évi tervidőszakra vonatkozó műszaki üzemi tervet. A Bányakapitányság felhívja a bányavállalkozó figyelmét, hogy megsértette a Vhr. 14. (4) bekezdésében előírtakat és a Bt. 21. (1) bekezdés alapján bányászati tevékenységet jelen határozat jogerőre emelkedéséig nem végezhet. A Bányakapitányság felhívja a bányavállalkozó figyelmét, hogy az előző tervidőszakban, a bányaüzemben, több esetben is a szüneteltetés időtartama az 1 hónapot meghaladta, melynek bányafelügyeletre történő bejelentését a bányavállalkozó elmulasztotta, így megsértette a 101/2004. (VII. 30.) GKM rendelet mellékletének (KBBSZ) pontját. Az eljárási határidőt a Ket. 33. előírásai határozzák meg. Az eljárási határidő Ket. 33. (7) bekezdése szerinti meghosszabbítására nem került sor. A műszaki üzemi terv és engedélyezési kérelem március 29-én érkezett a Bányakapitányságra. A Miskolci Bányakapitányság hiánypótlási felhívására az egyeztetések, valamint az eljárás felfüggesztése után a bányavállalkozó június 16-ra tett eleget. Az ügyintézési határidő leteltének napja: június 28. Az eljárás során a Bányakapitányság a műszaki üzemi tervben és a mellékleteiben foglaltak alapján a 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet mellékletének a tárgyi engedélyezési eljárásra vonatkozó előírásai szerint bevonta az érdekelt szakhatóságokat. 1. A A rendelkező részben foglaltak indokolása: - Az 1-es pontban foglaltak a Vhr. 14. (4) bekezdés; - a 2. pont előírásai a Bt. 27. ; - a 3. pont rendelkezése ásványvagyon-gazdálkodási szempontok figyelembevételével lett meghatározva. - A 4. pontban foglaltak a KBBSZ pont, - az 5. pont előírásai a Bt. 30. (1) és a KBBSZ pont, - a 6. pont előírásai a Bt. 34. (5) bek. és a Vhr. 21. (3) bekezdés, - a 7. pontban foglaltak a Vhr. 14. (3) bekezdés előírásainak felelnek meg. A biztosíték mértékének felülvizsgálatára vonatkozó kitétel a Vhr. 25. (5)-(6) bekezdésén alapul. - A 8.pontban a Bt. 35. (1) bekezdés, - a 9. pontban a Vhr. 9. (2) és a Vhr. 4. (5) bekezdés, és a Bt. 25. (3) bek. alapján rendelkezett a Bányakapitányság. - A 10. pontban a Bányakapitányság a Vhr. 25. (5) bek. szerint rendelkezett, mert a kérelmező a biztosíték nagyságát alátámasztó költségterve ( Ft.) alapján a biztosítéknyújtás mértékére és módjára vonatkozó ajánlatát Ft ingatlan jelzálog (Mikepércs 879/42. hrsz. Gombos Sándor 1/1 tulajdoni hányadára) elfogadta. - A 11. pontot a Bt. 36. (1) bekezdése írja elő.

6 6 - A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága 1872/1- TAL/2011. számon a rendelkező rész 12. pontja szerint a HBM-i NTSZ által 1264/2/2001. számon készített talajtani szakvélemény és a fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 328/2010. (XII. 27.) Kormányrendelet 17. (1) bekezdésében meghatározottak szerint adta meg. - A Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 4575/2/2011. számon a rendelkező rész 13. pontja szerint tette meg előírásait az alábbiak alapján: A csatolt dokumentáció alapján megállapítható, hogy a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi jogszabályok maradéktalan betartása esetén a homok kitermelésének akadálya nincs, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint hozzájáruló szakhatósági állásfoglalást adunk. Feltételeinket: -a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény, -a felszín alatti vizek védelméről szóló módosított 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, -a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM - EüM - FVM együttes rendelet, -a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény és végrehajtási rendeletei: a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet, a 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet, a 45/2004. (VII. 26.) BM - KvVM együttes rendelet, a 163/2003. (X. 18.) Korm. rendelet, a 16/2001. (VII. 18.) Korm. rendelet, -a környezeti zaj- és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet, -a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján adtuk meg. A külfejtés területén a 45 -nál meredekebben hagyott fejtési, illetve maradó - oldal és hátsó - rézsűin védett és fokozottan védett üreglakó madárfajok (pl.: parti fecske / Riparia riparia, természetvédelmi értéke Ft./, gyurgyalag / Merops apiaster, tv. értéke Ft./) megtelepedhetnek. Ezen fajok egyedeinek vagy élőhelyüknek zavarása, veszélyeztetése vagy elpusztítása az évi LIII. - a természet védelméről szóló - törvény 43. alapján tilos. A Bányakapitányság a mellékelt ingatlan igénybevételi ütemterv módosítást elfogadja, a Bt. 26/A. (3) bekezdés e) pontjában előírtakat nem vizsgálta, mert a bányavállalkozó igazolta, hogy a bányatelekkel lefedett ingatlanok, helyrajzi számú területek a bányavállalkozó 1/1-es tulajdonát képezi, és mint ingatlantulajdonos nyilatkozott annak elfogadásáról, ami a dokumentáció mellékletét képezi. A Bányakapitányság felhívja a figyelmet, hogy a készletszámításba be nem vont területeken csak előzetes kutatás és ásványvagyon készlet-módosítás után lehet kitermelést végezni valamint az időleges más célú hasznosításra engedélyezett területrészek határain belül történő területigénybevétel és határidők betartására. A Bányakapitányság felhívja a bányavállalkozó figyelmét, hogy a Bányászati hulladék gazdálkodási terv nem felel meg a bányászati hulladékok kezeléséről szóló 14/2008. (IV. 3.) GKM rendelet (Bhr.) előírásainak. A Bhr. szerinti hulladék-gazdálkodási tervet kell készíteni és április 30-ig a bányavállalkozónak a bányászati hulladékok kezelésére jogerős működési engedéllyel kell rendelkeznie.

7 7 A tervben szereplő adatok helyességéért és teljességéért a kérelmező, továbbá a hites bányamérő felelősséggel tartozik. Amennyiben a bányavállalkozó a MÜT végrehajtására adott időn belül bármely, általa művelt kitermelőhely vonatkozásában a bányajáradék bevallására, illetve megfizetésére vonatkozó kötelezettségét nem teljesíti, vagy a rá esetlegesen kirótt bányászati bírságot, nem fizeti meg, úgy a bányakapitányság a MÜT végrehajtását felfüggesztheti, vagy az engedélyt visszavonhatja. A kérelmezőnek díjtartozása nincs (az 57/2005. (VII.7.) GKM rendelet által előírt felügyeleti díjat, igazgatási szolgáltatási díjat befizette). A jogorvoslati lehetőségre vonatkozó felhívás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 98. (1) bekezdésében foglaltaknak felel meg. A jogorvoslati eljárás díját az 57/2005. (VII.7.) GKM rendelet határozza meg. A Miskolci Bányakapitányság a bánya műszaki üzemi tervét a Bt. 27. (4) bekezdésben biztosított hatáskörében, a 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet mellékletében meghatározott illetékessége alapján hagyta jóvá. Miskolc, június 17. Dr. Izsó István bányakapitány

VISZ-FUVAR KFT. Eger Szolárcsik u. 7. 3300

VISZ-FUVAR KFT. Eger Szolárcsik u. 7. 3300 Miskolci Bányakapitányság 3527. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ 503-740; Fax: 46/503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu Ikt. sz.:1029/1/2010 Jogerős: 2010.03.05. Ü.i.: Kasó Attila VISZ-FUVAR

Részletesebben

Ifj. Tóth Miklós egyéni vállalkozó Jogerős: 2011.08.10. HATÁROZAT

Ifj. Tóth Miklós egyéni vállalkozó Jogerős: 2011.08.10. HATÁROZAT Miskolci Bányakapitányság 3527. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ 503-740; Fax: 46/503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu Ikt.sz.: 1414/6/2011. Ü.i.: Tóth József ( :46/503-756; 20/7725-991)

Részletesebben

MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 5000 Szolnok, Templom u. 5. : (56) 512-319, (56) 512-320; Fax: (56) 512-337 Ü.i.: (56) 512-331; E-mail: miklos.szabo@mbfh.hu : 5001Szolnok,

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbh.hu Ikt. sz.: PBK/482-20/2011. Melléklet: 1 pl. számviteli bizonylat Üi.: Kovács

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt.sz.: PBK/2669-9/2013. Üi: Kusz Lajos ( 72/314-952/225, lajos.kusz@mbfh.hu)

Részletesebben

Tárgy: TXM-Pusztaszer-1 jelű geotermikus energia kutatási terület alacsony entalpiájú földhő hasznosítás Műszaki Üzemei Tervének módosítása

Tárgy: TXM-Pusztaszer-1 jelű geotermikus energia kutatási terület alacsony entalpiájú földhő hasznosítás Műszaki Üzemei Tervének módosítása MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 5000 Szolnok, Templom u. 5., 5001 Szolnok, Pf.: 164 (56) 512-319; 512-320 Fax: 512-337, Ügyeleti tel: (56) 512-318 Szegedi iroda: (62) 558-283,

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt. szám: PBK/2998-14/2013 Üi.: Nagy Endre : +36-72-314-952/212 : +36-20-662-5461

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 16053-4/2011. Tárgy: P9012 Nabucco gázvezeték megvalósítása,

Részletesebben

9326 Szil Város u. 3. JOGERŐS :2013.03.11.

9326 Szil Város u. 3. JOGERŐS :2013.03.11. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/3432-12/2012. Eper Gábor :(06-88) 576-643; : (06-88) 576-646 E-mail: gabor_eper@mbfh.hu Tárgy: Szil I - kavics 2013-2016. évi kitermelési

Részletesebben

HATÁROZAT. jóváhagyja

HATÁROZAT. jóváhagyja BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG a határozat jogerős 2011. szept. 23-án BBK/1263-18/2011. Üi.: Szalai Ferenc Bányászati és Robbantásfelügyeleti Osztály Tel.: +3613731807 Tárgy: kitermelési műszaki üzemi terv

Részletesebben

Jogerő: 2013. november 18. GEOKOMPLEX Kft. 3527 Miskolc József A. u. 59. Tárgy: kutatási műszaki üzemi terv jóváhagyása H A T Á R O Z A T

Jogerő: 2013. november 18. GEOKOMPLEX Kft. 3527 Miskolc József A. u. 59. Tárgy: kutatási műszaki üzemi terv jóváhagyása H A T Á R O Z A T Miskolci Bányakapitányság 3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501 Pf.: 31.) Tel.: 46/503-740; Fax: 46/503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu Üisz.: MBK/2477-24/2012. Üi.: Lopotnyik András ( :46/503-762; 20/7725-994)

Részletesebben

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 5000 Szolnok, Templom u. 5. 5001 Szolnok; Pf.:164 (56): 512-319; 512-320 Fax: 512 337 Ügyeleti tel: (56): 512-31 Ügyirat száma: SZBK/2.399-4/2011. Ügyintéző: Bogdán Gyula Hivatkozási szám: UA001500/K-827/2011.

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

PRACTICAL" Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 8200 Veszprém Házgyári út 26.

PRACTICAL Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 8200 Veszprém Házgyári út 26. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/171-6/2011. ügyintéző: Horváth Attila :+36 88 576 637 : +36 88 576 644 E-mail: attila_horvath@mbfh.hu Tárgy: Hajmáskér I. - dolomit

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2014. március 19-én DOLO-MOBIL Általános Szállítási

Részletesebben

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 5000 Szolnok, Templom u. 5. 5001 Szolnok; Pf.:164 (56): 512-319; 512-320 Fax: 512 337 Ügyeleti tel: (56): 512-31 Ügyirat száma: SZBK /403-10/2011. Üi: Bogdán Gyula Hivatkozási szám: UA001500/K-139/2011.

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt.sz.: PBK/1021-11/2014. Üi: Kusz Lajos ( 72/314-952/225, lajos.kusz@mbfh.hu)

Részletesebben

HATÁROZAT. engedélyezi

HATÁROZAT. engedélyezi MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/321-18/2014. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Hiv. szám:- Ügyintézőjük:-

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VII. évfolyam 5. szám 2008. április 24. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség 1055 Budapest, Honvéd u. 13 15. Telefon: 374-2890/Fax: 331-2753 E-mail: gazdasagikozlony@gkm.hu

Részletesebben

Az MBFH a felülvizsgálat alapján a hivatkozott számú határozatot. helybenhagyja

Az MBFH a felülvizsgálat alapján a hivatkozott számú határozatot. helybenhagyja MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BÁNYÁSZATI, GÁZIPARI ÉS ÉPÍTÉSÜGYI FŐOSZTÁLY MBFH/966-2/2012. Üi: Bérces Tamás :(06-1) 3012-932 e-mail: tamas.berces@mbfh.hu Tárgy: a Miskolci Bányakapitányság MBK/1990-4/2012.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1747-5/2012. Tárgy: A LAB-NYÚL Kft. alsótoldi telepének korszerűsítése,

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2010. szeptember 17-én RAG Hungary West Kft. Iktatószám:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1016-2/2011. Tárgy: Danubius Logisztikai és Ipari Park (Tököl

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

: 06-56-512-321 Melléklet: 3 pld dokumentáció : 06-56-512-337 + VF1413-00447 számla E-mail: laszlo.remenyik@mbfh.hu

: 06-56-512-321 Melléklet: 3 pld dokumentáció : 06-56-512-337 + VF1413-00447 számla E-mail: laszlo.remenyik@mbfh.hu MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG A HATÁROZAT 2014.02.05-től JOGERŐS Ikt. szám: SZBK/1895-25/2013. Hiv. szám: UA001500/K-918/2013. Üi: Remenyik László Ügyintézőjük: Kiss Valéria

Részletesebben

Debrecen, 20... év.. ~~~.~.hó... nap HAJDU- BIHAR M EGYEl,, L )..:..._..._.. ~ KORMÁNYHIVATAL. Közlckcdési Felügyelöségc Útügyi Osztály HATÁROZAT

Debrecen, 20... év.. ~~~.~.hó... nap HAJDU- BIHAR M EGYEl,, L )..:..._..._.. ~ KORMÁNYHIVATAL. Közlckcdési Felügyelöségc Útügyi Osztály HATÁROZAT ., r:: i.r~vatal JOG!::RŐS ÉS VÉGREHAJTHATÓ ~.1.,0.. r rj. (;. _.., Debrecen, 20... év.. ~~~.~.hó... nap HAJDU- BIHAR M EGYEl,, L )..:..._..._.. ~ KORMÁNYHIVATAL ~~- Ügyiratszám: IX-T -002/328-25/2012.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 22612/2014. Iktatószám: 85472/2014. Ügyintéző: Herkéné Török Erzsébet Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett 2013. július 27-én PETROSZOLG KFT. 2440 SZÁZHALOMBATTA

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. jóváhagyja

H A T Á R O Z A T. jóváhagyja MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/2675-8/2012. A döntés jogerős 2012. november 27. Aradi László :(06-88) 576-630; : (06-88) 576-646 E-mail: laszlo_aradi@mbfh.hu Tárgy:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 3576-3/2012. Tárgy: Horváth Krisztián egyéni vállalkozó, Tápiószele,

Részletesebben