KA-VOSZ Vállalkozásfejlesztési Zártkörűen működő Részvénytársaság KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KA-VOSZ Vállalkozásfejlesztési Zártkörűen működő Részvénytársaság KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK"

Átírás

1 KA-VOSZ Vállalkozásfejlesztési Zártkörűen működő Részvénytársaság KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A Kombinált Mikrohitel Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban ÁSZF) a KA-VOSZ Vállalkozásfejlesztési Zártkörűen működő Részvénytársaság (cégjegyzék száma: , székhelye: 1062 Budapest, Váci u. 1-3, PSZÁF engedély száma: EN-I/M-953/2009 / december 16., a továbbiakban Társaság) és a Társaság üzletszabályzatában és az alábbiakban meghatározottak szerinti Ügyfelei között létrejövő Kombinált Mikrohitel Program hitelügyleteinek általános szerződési feltételeit tartalmazza. Jelen általános szerződési feltételek hatálya kiterjed valamennyi a Társaság és az Ügyfél közötti jogviszonyra. Jelen ÁSZF rendelkezései mindkét félre kötelezőek, de attól előzetes írásos megállapodással a felek eltérhetnek. 1. Hitel művelet és hiteltípus: Jelen ÁSZF értelmében hitelművelet mindazon pénzügyi szolgáltatás, amely alapján a Társaság - a közte és az Ügyfél között létrejött hitelszerződés alapján az Ügyfél javára kockázatot vállal. A Társaság a hitelszerződés alapján pénzkölcsönt nyújt. A pénzkölcsön nyújtása keretében a Társaság pénzösszeget bocsát az Ügyfél rendelkezésére azzal, hogy azt az Ügyfél a Hitelszerződésben meghatározott időpontban, hiteldíj megfizetése mellett köteles a Társaságnak visszafizetni (a továbbiakban: Kölcsön). A hitelművelet végzésére irányuló tevékenység a hitelképesség vizsgálatával, a Hitelszerződések előkészítésével, a Társaság által vállalt kockázatok nyilvántartásával, figyelemmel kísérésével, ellenőrzésével, a behajtással kapcsolatos intézkedéseket is magában foglalja. A Társaság jelen ÁSZF hatálya alatt a következő típusú hiteleket nyújtja: Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP) 4.1 Intézkedés, illetve a 2.1.1/M Komponens és Közép-Magyarországi Operatív (KMOP) program Konstrukció, illetve az 1.2.1/M komponens keretében működtetett Kombinált Mikrohitel Program által meghatározott hiteltípus (a továbbiakban Konstrukció). A GOP 4.1 Kombinált Mikrohitel Program keretében azok a projektek támogathatók, amelyek megvalósítására a a Kedvezményezettnek a Magyar Köztársaság területén, a Közép-Magyarországi Régión kívül nem vidékies településen - elhelyezkedő székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén kerül sor. A KMOP Kombinált Mikrohitel Program keretében azok a projektek támogathatók, amelyek megvalósítására a a Kedvezményezettnek a Magyar Köztársaság területén, a Közép-Magyarországi Régióban nem vidékies településen - elhelyezkedő székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén kerül sor. A nem vidékies települések listáját GOP Részletes Pályázati Útmutató VIII. és KMOP Részletes Pályázati Útmutató XII. sz. melléklete tartalmazza. A Társaság által folyósított támogatott kölcsön összegét az MV Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. refinanszírozza. Támogatott hitel paraméterei: A kölcsön összege minimum 1, maximum 8 millió forint azzal, hogy a hitel kizárólag legalább 1 millió Ft és legfeljebb 4 millió Ft összegű vissza nem térítendő támogatás KMH program keretében való megítélésével együtt nyújtható, a vissza nem térítendő támogatás, a hitel, illetve a Kedvezményezett által biztosított legalább 10%-os önerő együttesen képezi a Pályázati Projektértéket, a KMH keretében megítélt vissza nem térítendő támogatás maximális mértéke a Pályázati Projektérték önerővel csökkentett értékének 50 %-a, illetve a hitel összegének 100 %-a lehet, maximum a Pályázati Projektérték 45 %-a, de legfeljebb 4 MFt. A hitel mértéke maximum a Pályázati Projektérték 60%-a, de max. 8 MFt lehet. Az elvárt önerő a Pályázati Projektérték (a projekt teljes megvalósítási költségének) legalább 10%-a, melynek rendelkezésre állását a Hitel igénylésekor kell a Kedvezményezettnek igazolnia. 1

2 A hitel futamideje minimum 16 - maximum 120 hónap, két éves türelmi idő adható. A projekt megvalósítását a projekt megkezdését, illetve a hitelszerződés hatályba lépését (ezek közül a későbbit) követő 12 hónapon belül be kell fejezni. A projekt pénzügyi elszámolásának határideje a Projekt befejezésétől számított 90 naptári nap. Hitel célja: új, egyenként minimum nettó ,-Ft beszerzési értékű tárgyi eszköz beszerzése; információs technológia fejlesztéséhez kapcsolódó, egyenként minimum nettó ,-Ft értékű hardver beszerzése; információs technológia fejlesztéshez kapcsolódó szoftverek beszerzése; infrastrukturális és ingatlan beruházás és vásárlás. A Társaság jogosult a kölcsön felhasználását ellenőrizni. 2. Támogatásból kizárt felhasználások ill. támogatásból kizártak köre A hitel nem használható fel az alábbi célokra: a Kedvezményezett által visszaigényelhető általános forgalmi adó finanszírozására fennálló hitel finanszírozására üzletrész, részvény, illetve más társasági részesedés vásárlására, illetve műszaki eszközöknek, berendezéseknek, immateriális javaknak, szoftvereknek, ingatlanoknak és szolgáltatásoknak a Kedvezményezett 88/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete szerinti partner és/vagy kapcsolt vállalkozásaitól való beszerzésére a hitelkérelem, illetve a pályázat benyújtásának idején már megkezdett projekt finanszírozására. A Konstrukció keretében nem támogathatók az alábbi projektek: mezőgazdasági termékek termelésére, előállítására irányuló projektek, az alábbi iparágakban megvalósuló projektek: acélipar, hajógyártás, szénbányászat, szintetikusszál-ipar, közúti-, vasúti-, vízi-, légi- és tengeri szállítási ágazat, turisztikai attrakció és szálláshely fejlesztése. Az EK Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK Bizottsági rendelet alapján a Konstrukció keretében nem részesíthetők támogatásban az alábbi vállalkozások, illetve nem nyújthatók az alábbi célú támogatások: (i) halászati és akvakultúra ágazat (ahogyan azt 104/2006/EK tanácsi rendelet HL L 83/ meghatározza) vállalkozásai; (ii) az EK Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez kacsolódó tevékenységet végző vállalkozások; (iii) az EK Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek feldolgozásában vagy forgalmazásával vagy marketingjével kapcsolatos tevékenységet végző vállalkozások, amennyiben - a támogatás összege a piacon beszerzett vagy fprgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy - a támogatás az elsődleges termelőknek való teljes vagy részleges továbbítástól függ; (iv) olyan vállalkozások, amelyek legutolsó lezárt, teljes üzleti év nettó árbevételének (egyéni vállalkozók esetén a vállalkozói adóalapba beszámított bevételek) több, mint 50%-át mezőgazdasági tevékenység (TEÁOR 08 szerint: ) teszi ki; (v) exporttal kapcsolatos tevékenységek támogatása, nevezetesen az exportált mennyiséggel, az értékesítési hálózat kialakításával és működtetésével, ill. az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal közvetlenül kapcsolatos támogatások; (vi) (vii) az import áruk helyett hazai áru használatától függő támogatás; széntermeléshez kapcsolódó iparág (szén: az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága által a szén tekintetében megállapított nemzetközi kodifikációs rendszer értelmében kiváló minőségű, közepes minőségű és gyenge minőségű A és B csoportba sorolt szén) vállalkozásai; 2

3 (viii) közúti szállítási ágazatban tevékenykedő vállalkozások tekintetében szállítóeszköz megvásárlására; illetve (ix) a nehéz helyzetben lévő vállalkozások [8/2007. (III. 19.) MeHVM rendelet 12. (1) bekezdés j) pont]: a) az a társaság, amelynek a saját tőkéje a pályázat benyújtásakor rendelkezésre álló utolsó beszámoló adatai szerint, veszteség folytán nem éri el a jegyzett tőke felét, b) korlátolt felelősségi alapon működő társaság esetén törzstőkéjének több mint a fele nincs meg, és annak több mint egynegyede az előző 12 hónap során veszett el, c) olyan társaság esetén, ahol legalább egyes tagok korlátlan felelősséggel bírnak a társaság tartozása tekintetében, a társaság könyveiben kimutatott tőkének több mint a fele nincs meg, és annak több mint egynegyede az előző 12 hónap során veszett el, d) ha megfelel a kollektív fizetésképtelenségi eljárás külön jogszabályban foglalt kritériumainak, e) ha fizetésképtelenné vált, vagy külön jogszabály szerinti kollektív fizetésképtelenségi eljárást indítottak ellene. Nem részesíthető a Konstrukció keretében támogatásban olyan jogalany, aki/amely az adott, illetve az azt megelőző két pénzügyi év során a Bizottság 1998/2006/EK rendeletében meghatározott összeghatár felett részesült, illetve részesülne de minimis támogatásban. (Tehát a vállalkozás által bármely forrásból, csekély összegű támogatási jogcímen kapott támogatás támogatástartalma - a jelen Konstrukcióhoz kapcsolódó támogatást is figyelembe véve három pénzügyi év vonatkozásában nem haladja meg: o o a eurónak, a közúti szállítási ágazatban a eurónak megfelelő, a kérelem benyújtását megelőző hónap utolsó napján érvényes MNB devizaárfolyamon számított forintösszeget.) Nem nyújtható Támogatás olyan mikrovállalkozás számára, amely ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás van folyamatban, és/vagy amelynek kiegyenlítetlen lejárt köztartozása van (kivéve, amennyiben az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett); amely a hitelszerződés megkötésének idején az üzletszerű működéshez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik; amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a hitelkérelem szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott; amellyel szemben olyan eljárás van folyamatban, amelyben, vagy amely eredményeként büntetőjogi intézkedésnek lehet helye, illetve amellyel szemben a bíróság büntetőjogi intézkedésként tevékenységének korlátozását rendelte el; amellyel szemben az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata van érvényben, továbbá aki, vagy amely a hitelkérelem benyújtását megelőző három éven belül az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét nem teljesítette. 3. Igénybe vevői kör Mindazon devizabelföldinek minősülő, a Magyar Köztársaság területén székhellyel rendelkező cégbíróságon már bejegyzett ill. egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő a kis-és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló jelenleg évi XXXIV. törvény szerinti mikrovállalkozások, beleértve az egyéni vállalkozásokat és az egyéni cégeket is (továbbiakban együttesen Vállalkozás(ok), - amelyek legalább egy teljes lezárt üzleti évvel rendelkeznek és utolsó lezárt évi nettó árbevételük legfeljebb 200 millió Ft, illetve - az olyan kezdő vállalkozások, melyek megkezdett üzleti évének terv szerinti nettó árbevétele legfeljebb 200 millió Ft és a hitel fedezeteként megfelelő ingatlan biztosíték kerül felajánlásra, ill. bevonásra, - amely a Vállalkozás adott naptári évben nem részesült támogatásban a Kombinált Mikrohitel Program keretében, - ill. a hitelkérelemben legalább egy és egy telefon-elérhetőséget megadott a vállalkozás képviselője. 3

4 4. Az igénybevétel további feltételei: a Vállalkozás közvetlen tulajdonosa(i) között off shore cég(ek) nem szerepel(nek), a hitelkérő vállalkozásnak ill. a hitelkérő egyéni vállalkozónak és az ügylet mögötti magánszemély készfizető kezesnek (természetes személyként) nem áll fenn lejárt, hitel-, kölcsön- vagy bankgarancia szerződésből eredő tartozása, a Vállalkozás az alábbi tevékenységek egyikét sem folytatja főtevékenységként: fegyver- és lőszergyártás (TEÁOR 2540), katonai harcjármű gyártása (TEÁOR 3040), szerencsejáték, fogadás (TEÁOR 9200), növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások, erdőgazdálkodás, ill. halászat, halgazdálkodás (TEÁOR 01, 02, 03), valamint szénbányászat (TEÁOR 05), a Vállalkozás ellen nincs végrehajtási eljárás folyamatban (kivéve, ha azt az APEH / NAV jegyeztette be és rendelkezésre áll az APEH / NAV határozata is a tartozás átütemezéséről), a Vállalkozás nem végez kizárólag exporthoz közvetlenül kapcsolódó tevékenységet, a vállalkozás vezető tisztségviselő, ügyvezetői posztjában nincs folyamatban el nem bírált változás, az Ügyfél megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok mindenkori hatályos jogszabályban, jelenleg évi XXXVIII. törvény 15. -ban meghatározott feltételeinek, ha a hiteligénylést megelőző 6 hónapon belül nem került sor a Vállalkozás üzletrészeinek (részvény, törzsbetét, vagy egyéb tag által biztosított vagyoni hozzájárulás), vagy az ehhez kapcsolódó szavazati jognak legalább 50 %-nál nagyobb részét érintő tulajdonos-váltásra, kivéve ha a tulajdonosváltásra a korábbi tulajdonos elhalálozása vagy családtagok közötti tulajdonrészátruházás miatt került sor. építőipari kivitelezést folytató vállalkozás (TEAOR 4100 TEAOR 4399), rendelkezik az MKIK-nál vezetett on-line nyilvántartás alapján érvényes kivitelezői nyilvántartási számmal. a Vállalkozás nem tartósan veszteséges (tartósan veszteségesnek tekintendő, ha a Vállalkozás szokásos vállalkozási eredménye mindkét utolsó lezárt évben kisebb, mint 0, vagy SZJA-s egyéni vállalkozók esetén, ha a vállalkozás mindkét utolsó lezárt évben veszteséges. (Fentiek értelmében ezen feltétel EVA-s vállalkozások esetén nem vizsgálandó ill. 2 lezárt éves múlttal nem rendelkező vállalkozások esetén sem.), a vállalkozás, ill. annak tulajdonosai, ill. kezese(i) nem szerepel(nek) a Társaság belső tiltólistáján; (A Társaság belső tiltólistájára azon Ügyfél kerül fel, a) mely a Zrt. sérelmére bűncselekményt követett el (gyanú áll fenn a bűncselekmény elkövetésére és a feljelentés megtörtént); b) mely az ügyfél a Zrt. részére valótlan adatot közölt, hamis dokumentumot mutatott be és emiatt a Zrt. a szerződést felmondta vagy a szerződést meg sem kötötte az ügyféllel; c) mellyel kötött szerződést a Zrt. felmondta vagy a szerződés lejárt vagy megszűnt és ezen szerződésből kifolyólag az Ügyfél 5.000,- forintnál nagyobb, meg nem térített hitelezési veszteséget okozott a Zrt. részére, d) mely ügyfelek tulajdonosai voltak olyan ügyfélnek vagy készfizető kezességet vállaltak olyan hiteladós Zrt-vel kötött hitelügylete mögé, melynek kapcsán az a), b) vagy c) pont szerinti esemény bekövetkezett, e) mely ügyfélnek a Zrt-vel szemben 5000,- Ft-ot meghaladó, több mint 30 napos fizetési késedelme áll fenn. f) mely ügyfél a Zrt. tévedése folytán jogtalan előnyre tett szert és azt a Zrt. felszólítása ellenére sem rendezte). A hitel igénybevételének további feltétele fentieken túlmenően, hogy az illetékes döntéshozó fórum a Társaság hatályos szabályzatainak előírásai, ill. saját megítélése szerint az ügyfelet a felajánlott biztosítékok és az Ügyfél pénzügyi, vagyoni helyzete alapján hitelképesnek ítélje. Ügyfél a hitelkérelem benyújtásakor felelőssége tudatában köteles nyilatkozni arról, hogy megfelel a Konstrukció igénybevételi feltételeinek, ill. nem állnak fenn vele szemben a hitelt igénybevételét kizáró feltételek. Amennyiben az ügylet a Vállalkozás kizáró feltételek vonatkozásában tett - valótlan nyilatkozata miatt mégis létrejött, az a támogatás jogosulatlan igénybevételének minősül. Ez esetben a vonatkozó - mindenkori hatályos jogszabályokban foglaltak szerint kell eljárni és az Ügyfél köteles az általa okozott károkat és költségeket megtéríteni, továbbá a Társaság jogosult az Ügyféllel kötött szerződést azonnali hatállyal felmondani. 4

5 5. A kölcsön kondíciói Az Ügyfél a hitelügylet ellenértékeként a mindenkori Hirdetményben meghatározott kamatot, díjakat és egyéb járulékos költségeket (továbbiakban hiteldíj) köteles fizetni. A Társaság a megkötött szerződést egyoldalúan nem módosítja új díj vagy költség bevezetésével. Az egyes díjak számítási módja, konkrét összege, vagy felső határa egyoldalúan, az Ügyfél számára kedvezőtlenül nem kerülhet módosításra. A Társaság az alábbi típusú hiteldíjakat jogosult felszámítani: Szerződéskötési díj: a hitel bírálatával, a szerződéskötéssel ill. a folyósítással összefüggő valamennyi szolgáltatás ellenértéke. Ügyleti kamat: Az igénybe vett kölcsön után a Társaság kamatperiódusonként változó mértékű ügyleti kamatot számít fel, melynek mértéke azonban nem haladhatja meg a 9 %-ot. Kamatperiódus: - A kölcsön első részletének tárgyhó 1-10-e közötti időtartamon belüli folyósítása esetén az első kamatperiódus az első folyósítás napjától az adott hónap utolsó munkanapját megelőző napig tart. A törtidőszakra vonatkozó fizetési kötelezettség a hónap utolsó munkanapján keletkezik. - A kölcsön első részletének tárgyhó e közötti időtartamon belüli folyósítása esetén az első kamatperiódus az első folyósítás napjától a következő hónap utolsó munkanapját megelőző napig tart. A törtidőszakra vonatkozó fizetési kötelezettség a folyósítást követő hónapnak az utolsó munkanapján keletkezik. A további kamatperiódusok minden esetben az előző periódus utolsó napját követő napon kezdődnek és a következő hó utolsó munkanapját megelőző napon végződnek. A kamat meghatározása kamatperiódusonként történik, a kamat mértéke egy kamatperióduson belül nem változik A Társaság egy adott kamatperiódusra - a kamatperiódus első napján - a BUBOR jegyzés szabályai szerint - érvényes BUBOR alapján - rögzíti az alapkamat mértékét. Kivétel ez alól az első kamatperiódus, amikor is a Társaság az alapkamat mértékét az előző hónap utolsó napján érvényes 1 (azaz egy) havi BUBOR-nak megfelelően állapítja meg. A Társaság jogosult a BUBOR változásának függvényében a kamatot a következő kamatperiódusok első napján automatikusan módosítani. Az ügyleti kamat mértéke, a kamat esedékessége, módosításának lehetőségei az egyedi kölcsönszerződésekben kerülnek rögzítésre A kamatszámítás éves kamatláb alkalmazásával napi kamatszámítással 365/360 nap figyelembevételével a következő képlet szerint történik: Tőke összege * kamatláb %-ban * naptári napok száma Kamat = Az első kamatszámítási nap a folyósítás napja, az utolsó kamatszámítási nap a törlesztést megelőző nap. Az utolsó kamatfizetés a kölcsön utolsó tőkelejáratának. napján esedékes. Ha az Ügyfél a kölcsönt lejárat előtt fizeti vissza, a kamat a kölcsön visszafizetésének a napján válik esedékessé. A havonta módosuló fizetendő kamat összegéről a Társaság az Ügyfelet írásban tájékoztatja Fizetési Értesítő Levél -ben. A Társaság értesítésének elmaradása az Ügyfelet nem mentesíti a fizetési kötelezettségének teljesítése alól. Késedelmi kamat: Amennyiben az Ügyfél az egyedi szerződésben rögzített fizetési kötelezettségeinek határidőben nem tesz eleget, úgy a Társaság késedelmi kamatot jogosult felszámítani az esedékesség napjától a tartozás jóváírásának napjáig terjedő időszakra. A késedelmi kamat mértékét a mindenkori hatályos Hirdetmény tartalmazza. A késedelmi kamat számítása megegyezik az ügyleti kamat fenti pontban rögzített számítási módjával. Egyéb költségek A jogosultság előzetes igazolásának, az egyedi Szerződések, és esetleges kiegészítő megállapodások megkötésének, közokiratba foglalásának a költségei, ha a hiteldöntés ezt előírta, a biztosíték típusától függően a hatósági nyilvántartásba vétellel, ill. törléssel járó illeték- és egyéb esetlegesen felmerülő költségek, az Ügyfél késedelmes teljesítése esetén a Társaságnak a 5

6 késedelemmel kapcsolatosan szükséges intézkedéseinek a költségei, valamint a végrehajtási költségek az Ügyfelet terhelik. 6. A kölcsön biztosítékai Az Ügyfél minden esetben köteles a Társaság által meghatározott a Társaság Fedezetértékelési szabályzatában meghatározott típusú és értékű - biztosíték nyújtására, azzal, hogy o az Ügyféltől elvárt biztosíték piaci értéke - az alábbi kivétellel - nem haladhatja meg a Hitel összegének 90%-át. o A hitel biztosítékának piaci értéke abban az esetben haladhatja meg a hitel összegének 90%-át, amennyiben az Ügyfél által biztosítékként felajánlott ingatlan vagy egyéb, a beruházás tárgyát képező biztosíték piaci értéke a hitel összegének 90%-nál magasabb, azzal azonban, hogy amennyiben az Ügyfél fel tud ajánlani olyan, a Társaság fedezetértékelési szabályai alapján elfogadható biztosítékot, amelynek értéke eléri a hitel összegének 90%-át, a Társaság köteles azt elfogadni. A Társaság jogosult többféle biztosíték előírására. 6.1 Kötelező biztosítékok (valamennyi ügylet mögé kötelezően bevonandó, kivéve teljes mértékben óvadéki betéttel fedezett ügylet esetén) Magánszemély készfizető kezességvállalása A hitelügylet mögé az alábbiak szerinti magánszemély készfizető kezes(ek) állítása szükséges. A készfizető kezességvállalással a kezes arra vállal kötelezettséget, hogy amennyiben az Ügyfél nem teljesít, ő maga fog az Ügyfél helyett a Társaság részére teljesíteni. A kezest nem illeti meg a sortartási kifogás, a Társaság a követelés lejáratakor akár az Adós Ügyfél, akár a kezes, akár mindkettőjük ellen fordulhat. Társas vállalkozások esetén kötelező a társaságban egyedül vagy együttesen legalább 50 %-os tulajdoni részesedéssel rendelkező közvetett vagy közvetlen magánszemély(ek), egyéni vállalkozónál pedig egy nagykorú (egyéni vállalkozótól különböző) magyar állampolgárságú magánszemély készfizető kezességvállalásának bevonása az alábbi kiegészítésekkel: Bt. esetén a Bt. kültagja(i)nak bevonása minden esetben szükséges. Részvénytársaságok esetén amennyiben nincs legfeljebb 5 részvényesnek együttesen 50%-os tulajdoni részesedése, vagy a Részvénytársaság így dönt, az igazgatóság elnöke vagy a vezérigazgató lesz a természetes személy készfizető kezes. Szövetkezet esetén a készfizető kezesnek annak vagy azoknak a közvetett vagy közvetlen természetes személyek tagoknak kell lenniük, akik a Szövetkezetben a legnagyobb, de legalább 10%-os tulajdoni részesedéssel rendelkeznek. Amennyiben nincs legfeljebb öt tagnak 10%-os tulajdoni részesedése, vagy a Szövetkezet így dönt, az igazgatóság elnöke vagy az ügyvezető elnök lesz a természetes személy készfizető kezes. Valamennyi fenti esetben nagykorú magyar állampolgár vagy nagykorú Magyarországon min. 3 éve állandó lakóhellyel rendelkező Európai Uniós tagállami állampolgár vagy kettős illetve többes állampolgárságú természetes személy készfizető kezességvállalása szükséges. (A kettős vagy több állampolgárságú természetes személy esetében legalább az egyik állampolgárságnak magyar, vagy Európai Unió tagállam állampolgárnak kell lennie.) A Társaság további (pl. nem tulajdonos ügyvezető) kezesek bevonását is előírhatja Azonnali beszedési megbízás (inkasszó) benyújtására vonatkozó jog A Társaság az Ügyfél hitelintézet(ek)nél vezetett, ismert pénzforgalmi számláira azonnali beszedési megbízás(ok) benyújtására vonatkozó jogot köt ki és a folyósítás előtt visszaigazoltat a számlavezető bankokkal. A felhatalmazó nyilatkozato(ka)t az Ügyfél a kölcsönszerződés megkötésekor, de legkésőbb folyósítást megelőzően kitöltve, a bejelentett módon aláírva és az adott számlavezető hitelintézet által a nyilvántartásba vételt igazoló aláírással ellátott módon adja át a Társaságnak Ingatlanbiztosíték Az egy teljes lezárt üzleti évvel nem rendelkező Ügyfelek csak ingatlanbiztosíték fedezetével igényelhetik a Kombinált Mikrohitelt. 6

7 6.2 Egyéb biztosíték, mint pld. Ingó és ingatlan jelzálogjog A 6.1 pontban felsorolt biztosítékokon kívül a Társaság határozza meg, hogy a konkrét ügy kapcsán milyen jellegű és mértékű biztosítéko(ka)t követel és ez(eke)t milyen értékben fogadja el fedezetként. Biztosítékul szolgálhat a Társaság döntése alapján egyebek mellett ingó- vagy ingatlan vagyontárgy(ak) jelzálogként, zálogként, jogok, illetve követelések zálogként való lekötése, pénz-, értékpapír vagy más megfelelő vagyontárgy(ak) óvadékba adása, készfizető kezességvállalás, stb. A biztosítéki szerződés mindaddig hatályban marad, ameddig a Társaságnak az Ügyféllel szemben a Hitelszerződésből származó követelése maradéktalanul meg nem térül. 7. Résztvevő Szervezetek A Konstrukcióban az alábbi szervezetek vesznek részt (a továbbiakban: a Konstrukcióban Résztvevő Szervezetek): 7.1. Regisztráló Szervezetek, közvetítők Regisztráló Szervezet a Társasággal közvetítői tevékenységre vonatkozó szerződés alapján a KA- VOSZ Zrt., valamint a KA-VOSZ Zrt. közvetítői alvállalkozói köre. Közvetítői alvállalkozók a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) és a Konstrukcióhoz csatlakozó területi kereskedelmi és iparkamarák ill. egyéb szervezetek. A Közvetítő KA-VOSZ Zrt. és közvetítői alvállalkozói köre együttesen Regisztráló Szervezetek. A Regisztráló Szervezetek a Konstrukcióval kapcsolatos ügyintézés céljából saját szervezetükön belül irodákat jelölnek ki, ahol a hiteligényléssel kapcsolatos ügyintézés és tényleges ügyfélforgalom zajlik. A Társaság a közvetítők listáját honlapján teszi közzé. A Regisztráló Szervezet a Konstrukció feltételeinek megfelelő Vállalkozásokat közvetít a Társasághoz hitelszerződés megkötése céljából, amelynek keretében az alábbi feladatokat látja el: az Ügyfelek megkeresése, információ szolgáltatás a forgalmazott termékekkel kapcsolatosan, azaz ügyfélszolgálati feladatok ellátása telefonon vagy személyesen, ill. tájékoztatás adása saját illetve a Társaság adataival, érdekeltségével kapcsolatban, a hitelkérelem, ill. kapcsolódó formanyomtatványoknak az Ügyfél kérése esetén az Ügyfél részére történő eljuttatása, a kitöltéssel kapcsolatos kérdések megválaszolása, a kitöltött hitelkérelem és a kapcsolódó dokumentumok átvétele, formai ellenőrzése, vissza nem térítendő támogatás dokumentációinak átvétele és továbbítása MAG Zrt. részére Ügyfél azonosítás és adatrögzítés, a hitelkérelem csomag továbbítása, panaszkezeléssel kapcsolatos ügyfélreklamációk felvétele és a Társaság felé történő továbbítása, a Társaság által megküldött késedelmesen teljesítők listája alapján telefonhívások lebonyolítása. Egyes Regisztráló irodák a Társasággal kötött szerződésükben foglaltakkal egyezően - további feladatokat is elláthatnak, melyek a következők: nyilvános adatbázisokból történő adatkérés és lekérdezés tényének rögzítése, a szerződések Ügyfél általi aláírásának megszervezése, az aláírt dokumentumok Társasághoz, mint hitelezőhöz történő eljuttatása. A közvetítők feladataik elvégzése tényének dokumentálását követően a hitelkérelemi csomagot minden esetben továbbítják a Társaság részére. 7.2 KA-VOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. A Konstrukció keretében a Kombinált Mikrohitelt a KA-VOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. nyújtja (a 7.4 pont szerinti refinanszírozási forrás felhasználásával), aki az Ügyfél által benyújtott hitelkérelemben, ill. mellékleteiben foglalt, ill. egyéb forrásból szerzett adatok és információk alapján a hitelnyújtást megelőzően hitelbírálatot végez. Pozitív hitelbírálat esetén értesíti a - Konstrukció vissza nem térítendő támogatási részéről döntést hozni jogosult - MAG Zrt.-t. Amennyiben a MAG Zrt. pozitív döntést hozott a vissza nem térítendő támogatásra vonatkozóan és erről a Társaságot értesítette, a Társaság az ügyféllel hitel-, ill. a biztosítékot nyújtóval biztosítéki szerződést köt. 7

8 7.3 A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ill Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt, A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ), mint támogatást nyújtó irányító hatóság képviseletében eljáró Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. mint forráskezelő szervezet, a Társaság részére a Kombinált Mikrohitel Program végrehajtása érdekében refinanszírozási forrást biztosít. 7.4 Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. (MAG Zrt.) A Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. (MAG Zrt.) mint közreműködő szervezet vissza nem térítendő támogatásokat biztosít a Konstrukció keretében, elbírálja a Vállalkozás vissza nem térítendő támogatásra vonatkozóan beadott pályázatát. 8. Közvetítőket érintő adatvédelem, adatkezelés Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Társaság tevékenysége végzése során a 7. pontban leírtak szerinti közvetítőket, közvetítői alvállalkozókat vesz igénybe. A közvetítő, közvetítői alvállalkozó,a közvetítői tevékenysége körében az Ügyfélről (valamint annak képviselőjéről, továbbá más, az Ügyfél érdekében eljáró személyekről) tudomására jutott információkat, tényeket és adatokat a Konstrukcióban történő részvétel céljából kezeli és a Konstrukcióban Résztvevő Szervezeteknek továbbítja. A közvetítői tevékenysége körében a közvetítők, közvetítői alvállalkozók tudomására jutott információk, tények és adatok a Hpt a szerinti banktitoknak, illetve üzleti titoknak minősülhetnek. A közvetítő az adatkezelési és továbbítási tevékenysége során köteles betartani a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény vonatkozó rendelkezéseit is. A közvetítő, közvetítői alvállalkozó az Ügyfélre vonatkozó banktitkot és üzleti titkot időbeli korlátozás nélkül köteles megőrizni és csak akkor adhatja ki harmadik személynek, ha a) Az Ügyfél a rá vonatkozó kiszolgáltatható bank- és üzleti titokkört pontosan megjelölve közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan kéri vagy erre felhatalmazást ad, b) jogszabály a banktitok megtartásának kötelezettsége alól felmentést ad. 9. A hitelnyújtás folyamata Hitelkérelem benyújtása A Kombinált Mikrohitel Konstrukció az ügyfél székhelye vagy fióktelepe szerint legközelebbi, a Társasággal szerződéses kapcsolatban álló Regisztráló Szervezet irodájában vagy a Társaságnál igényelhető. A KA-VOSZ irodái kiemelt ügyfélszolgálati irodaként működnek, ezért itt a területi elvtől eltérően is történhet a hitelkérelmek befogadása. A Társaság az ország egész területéről jogosult hitelkérelmek befogadására. A hitelkérelmet a Társaság által rendszeresített, a Társaság honlapján, ill. a Regisztráló Szervezeteknél közzétett formanyomtatványon, az ott megjelölt mellékletekkel együtt az Ügyfél képviseletére jogosult személynek (Egyéni Vállalkozó esetében az Egyéni Vállalkozónak magának, Egyéni Cég esetén az egyéni cég tagjának, Társas Vállalkozás esetében a társasági szerződés/alapító okirat rendelkezése szerint a képviseletre jogosult személy(ek)nek) személyesen kell benyújtania/benyújtaniuk. A Kombinált Mikrohitel Konstrukció vissza nem térítendő részére vonatkozó hiánytalan pályázatot és mellékleteit is a hitelkérelemmel egyidejűleg kell benyújtani, amely ezt követően a Regisztráló Szervezet ill. a Társaság által továbbításra kerül a MAG Zrt. részére. A hiteligénylés kapcsán az igénylő vállalkozás által benyújtandó / bemutatandó dokumentumok: Üzleti terv és hitelkérelmi adatlap Nyilatkozat (+ kezesi záradék) Pénzintézeti felhasználáshoz a NAV által kiállított - 30 napnál nem régebbi dátumú nemleges adóigazolás eredeti példánya, amely tanúsítja, hogy a Vállalkozásnak nincs lejárt adótartozása és az adózó kérelmére tartalmazza továbbá a társasági adóbevallás vagy az 8

9 SZJA, ill. EVA bevallás Társaság ÁSZF-jének 1. sz. melléklete szerinti adatait (az adóigazolást kérő nyomtatványon az Ügyfél pénzintézeti felhasználást jelöl meg, bármely ehhez tartozó kódot pl: A002 hitelfelvétel és a megjegyzés rovatban szerepelteti "bővített igazolás bevallás sorokkal".) Átütemezett adótartozás esetén a NAV határozata a tartozás átütemezéséről A Vállalkozás elsődleges pénzforgalmi bankszámlájára vonatkozó 12 havi adatokat tartalmazó számlaforgalmi igazolás, A magánszemély készfizető kezes(ek) személyazonosító okirata(i) - lakcímkártya is - adókártyája (vagy ezek Kezes által aláírt fénymásolata, ha a kezes(ek) nincs(ek) jelen az ügyintézésnél), Igazolás a saját erő rendelkezésre állásáról (Számlapénz, bankbetét, értékpapír esetében banki igazolás másolat, Bankhitel, tagi kölcsön, magánkölcsön, tőkeemelés esetében a kölcsönszerződés eredeti, vagy közjegyző által hitelesített másolata és tagi kölcsön, magánkölcsön esetén banki átutalásról igazolás vagy bevételi pénztárbizonylat), a felajánlott ide nem értve a hitelből megvalósuló beruházást biztosítékok típusától függően az alábbi dokumentumok: o o Ingatlan esetén: tulajdoni lap (1 hónapnál nem régebbi ingatlan nyilvántartási teljes tulajdoni lap hiteles másolata). Gazdasági társaság jelzálogkötelezett esetén (ha az nem azonos a Vállalkozással) a jelzálogkötelezett vezető tisztségviselőjének aláírási címpéldánya, valamint a jelzálogkötelezett társaság 1 hónapnál nem régebbi cégkivonata értékbecslés vagy. Adó-és értékbizonyítvány az ingatlan fedezeti értékének megállapításához fényképek a felajánlott ingatlanról (külső, belső) Ingó fedezet esetén a vásárlást igazoló számla / értékbecslés / biztosítási kötvény, ill. egyéb, a fedezet meglétét és értékét bizonyító, ill. azt azonosító dokumentum. A Társaság a hitelbírálat megfelelő szakaszában (amennyiben az egyéb okok miatt nem kerül elutasításra) kérni fogja az általa elfogadott értékbecslő által elkészített értékbecslés bemutatását is. Beruházás típusától függően: o ingatlan építés, felújítás esetén költségvetés, (ha szükséges építési engedély) o egyéb tárgyi eszköz vásárlás esetén árajánlat Fentieken túl: Egyéni vállalkozók esetén: Az Egyéni Vállalkozó személyazonosító okirata(i) lakcímkártya is - és adókártyája, Vállalkozói igazolvány vagy a évi CXV. tv.-ben meghatározott igazolás, Személyi jövedelemadó vagy EVA bevallás az utolsó két lezárt, teljes üzleti évről, (amennyiben van 2 éves gazdálkodási múlt) Társas vállalkozások, ill. egyéni cég esetén 30 napnál nem régebbi IM-online cégkivonat vagy cégmásolat, El nem bírált cégbírósági kérelmek és kapcsolódó dokumentumok (amennyiben van), a legutolsó egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés / alapszabály (és azok módosítása, ha nem került egységes szerkezetbe foglalásra az alapszerződéssel) ill. amennyiben fentiekből nem egyértelmű, akkor a pontos tulajdonosi struktúrát igazoló dokumentum pl. hatályos tagjegyzék vagy részvénykönyv ill. taggyűlési határozat, amennyiben ezen dokumentumok azt a hitelfelvételhez előírják) a vállalkozás képviseletére jogosult a hitelkérelmet is aláíró - személy(ek) aláírási címpéldánya(i) vagy aláírásminta, a képviseletre jogosult aláíró személy(ek) személyazonosító okirata(i) lakcímkártya is - és adókártyája, az utolsó lezárt év számviteli törvény szerinti beszámoló (mérleg, eredmény-kimutatás vagy eredménylevezetés, kiegészítő melléklet, ill. amennyiben előírás a könyvvizsgáló jelentés vagy EVA bevallás), - kivéve kezdő vállalkozás, 9

10 a tárgynegyedév cégszerűen aláírt - főkönyvi kivonata (kivéve jogi személyiséggel nem rendelkező, bevételi nyilvántartást vezető EVA-s vállalkozások), A Társaság a későbbiekben a hitelbírálathoz, ill. a folyósítás feltételeként egyéb dokumentumok benyújtását is igényelheti. A vissza nem térítendő támogatásra irányuló pályázat kapcsán benyújtandó dokumentumokra vonatkozó mindenkori hatályos előírások a honlapon találhatók. Formai ellenőrzés A hitelkérelem benyújtásakor a Társaság vagy annak megbízásából a Regisztráló Szervezetek átveszik az Ügyfelektől a hitelkérelem- és a pályázati csomagot. A 7.1-es pontban leírt feladatok elvégzését követően a hitelkérelem-csomagot megküldik a Társaság részére, a vissza nem térítendő támogatásra vonatkozó pályázatotot pedig a MAG Zrt. részére pályázatértékelés céljából. A hiteligénylés során csatolt dokumentumok tartalmáért, a megtett nyilatkozatokért az Ügyfél felelősséggel tartozik. Hitelbírálat A Társaság a hitelkérelmet az Ügyfél pénzügyi, jogi, gazdasági helyzete, az Ügyfél által felajánlott biztosítékok értéke és érvényesíthetősége, a hitelcél, ill. annak megvalósíthatósága alapján bírálja el. A Társaság a hitelkérelemről az összes körülmény mérlegelésével, szabadon dönt. Negatív hiteldöntés esetén az Ügyfél részére elutasító levél kerül megküldésre. Kölcsönszerződés megkötése A MAG Zrt. pozitív pályázatértékelési döntése a hitelszerződés megkötésének előfeltételét képezi, tehát csak a vissza nem térítendő támogatásra irányuló pályázat pozitív bírálata és a Társaság pozitív hiteldöntése esetén kerül sor az Ügyféllel a hitel- és a biztosítékot nyújtóval a biztosítéki szerződések megkötésére. A Társaság a kölcsön folyósítását az egyedi kölcsönszerződésben megjelölt folyósítási feltételhez kötheti, például előírhatja a megkötött hitelszerződésből folyó kötelezettségek teljesítésének megerősítésére vonatkozó egyoldalú, közjegyzői okiratba foglalt Kötelezettségvállaló nyilatkozat bemutatását megkövetelni és/vagy a hitelszerződés biztosítékául szolgáló, a készfizető kezes által a készfizető kezesség vállalásra vonatkozó nyilatkozatának, és / vagy a Zálogkötelezett a fedezetül felajánlott ingatlanra vonatkozóan tett kötelezettségvállaló nyilatkozatának közokiratba foglalását vagy a hitelszerződés, illetve a zálogszerződések kétoldalú közjegyzői okiratba foglalását. A kölcsönszerződés teljesítése Az Ügyfél köteles fizetési és egyéb szerződéses kötelezettségeinek a kölcsönszerződésben foglalt módon, az ott megjelölt esedékességi időpontokban eleget tenni. Tőketörlesztés: A cenzúradöntéstől függően türelmi idő esetén azt követően - havonta vagy negyedévente a hó/negyedév utolsó munkanapján (az utolsó törlesztő-részlet kivételével) egyenlő részletekben, kivéve az utolsó törlesztési periódust, amikor az esedékesség napja a lejárat napja. A Kölcsön utolsó törlesztő részletének összege eltérhet a korábbi törlesztő részletek összegétől. Előtörlesztés Az Ügyfél - választása szerinti összegben - előtörlesztést teljesíthet, illetve visszafizetheti a kölcsön teljes összegét is, a Társaság 5 (azaz öt) napos előzetes írásbeli értesítése mellett, az így bejelentett törlesztési szándékot a Társaság köteles elfogadni. Ügyfél tudomásul veszi, hogy az előtörlesztés a bejelentés utáni ötödik napot követő legközelebbi kamatfizetési esedékességi időpontban történik meg. Részösszeg előtörlesztése esetén az előtörlesztés az esetlegesen meg nem fizetett költségek, díjak, késedelmi kamat, kamat, majd az utolsó törlesztő részlet(ek) összegét csökkenti, ezáltal a futamidő csökkenhet. Végtörlesztés Az Ügyfél jogosult teljes tartozását a lejárat előtt, bármikor egy összegben visszafizetni. Az Ügyfél amennyiben végtörlesztési szándékával élni kíván, köteles e szándékát, a végtörlesztést megelőző legalább 5 munkanappal a Társaságnak írásban bejelenteni. 10

11 Túlfizetés Amennyiben az Ügyfél az összes lejárt fizetési kötelezettségének teljesítéséhez szükségesnél nagyobb összeget utal át a Társaságnak, és az előtörlesztési szándékáról nem értesíti előzetesen a Társaságot (túlfizetés), úgy a Társaság a túlfizetés összegét nem előtörlesztésként kezeli, hanem a túlfizetés teljes összegét az Ügyfél ezzel ellentétes írásbeli rendelkezése hiányában beszámítja a következő időszaki fizetési kötelezettségeibe ill. törlesztő részlet(ek) összegébe ÁSZF hatálya, megváltoztatása A Társaság jogosult a jelen ÁSZF-ben, illetve a Hirdetményben meghatározott kondíciókat (kamatot, díjat, vagy költséget) a már hatályban lévő szerződés tekintetében, annak időtartama alatt egyoldalúan megváltoztatni az Üzletszabályzatban meghatározottak szerint, azzal, hogy ezeket egyoldalúan - az Ügyfél számára kedvezőtlenül - módosítani csak abban az esetben lehet, ha a kölcsönszerződés a módosítandó kamat-, díj- vagy költségelemre kihatással bíró ok-okozati feltételek megváltozása esetére ezt lehetővé teszi. Ha a feltétel változása a kamat-, díj- vagy költségelem csökkentését teszi indokolttá, azt is érvényesíteni kell. Ugyanazon feltétel változása csak egy kamat-, díj- vagy költségelem változását indokolhatja. Az Ügyfél a kamat, díj, költség számára kedvezőtlen módosítása esetén a módosítás hatálybalépése előtt jogosult a szerződés díjmentes felmondására. A jelen ÁSZF hatályba lépésének időpontja május 6. Melléklet: 1. A NAV adóigazoláson az adózó kérelmére igazolandó adatok felsorolása 11

12 A NAV adóigazoláson az adózó kérelmére igazolandó adatok felsorolása I. Egyéni vállalkozók esetén: 1. számú melléklet *1053 számú Bevallás a évre a személyi jövedelemadó, a járulék, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, az egészségügyi hozzájárulás kötelezettségéről, mindezek helyesbítéséről, önellenőrzéséről című bevallás alábbi adatai: lap 421. sor c) és d) oszlop összege: évi adóalapba beszámító bevétel lap 446. sor c) és d) oszlop összege: évben felmerült összes költség lap 447. sor c) és d) oszlop összege: évi jövedelem lap 448. sor c) és d) oszlop összege: évi veszteség lap 464. sor c) és d) oszlop összege: vállalkozói személyi jövedelemadó kötelezettség *1043 sz. Bevallás az egyszerűsített vállalkozói adóról, az egyéni vállalkozó járulékairól valamint az általános forgalmi adóról, a szakképzési hozzájárulásról, továbbá a társasági adókötelezettségről c. bevallás adatai: lap 01. sor a) oszlop: az adóévben megszerzett összes bevétel lap 08. sor a) oszlop: az eva alapja lap 09. sor a) oszlop: egyszerűsített vállalkozói adó II. Társas vállalkozások: *1028 sz. Bevallás a 2010.évi társasági adóról az egyszeres könyvvitelt vezető adózók részére bevallás adatai: lap 12. sor c) oszlop a 2010.évi (illetve üzleti évi) adókötelezettség lap 17. sor a) vagy c) oszlop: adóévi adóköteles (vállalkozási) bevétel *1029 sz. Bevallás és 1029-A Adatszolgáltatás a évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, illetve az energiaellátók jövedelemadójáról, illetve a külföldi szervezettől levont társasági adóról a kettős könyvvitelt vezető adózók részére c. bevallás adatai: lap 14. sor c) oszlop: a évi (ill. az üzleti évi) adókötelezettség lap 01. sor c) oszlop: értékesítés nettó árbevétele A-01 lap 28. sor b) oszlop: mérleg szerinti eredmény A-01 lap 31. sor b) oszlop: hosszú lejáratú kötelezettségek A-01 lap 34. sor b) oszlop: rövid lejáratú kötelezettségek A-01 lap 39. sor b) oszlop: mérlegfőösszeg *1071EVA sz. Bevallás a évi társasági adóról, a szakképzési hozzájárulás különbözetéről, a hitelintézetek járadékáról, energiagazdálkodók jövedelemadójáról, valamint az osztalék utáni adót kiváltó adóról a évre egyszerűsített vállalkozói adóalanyiságot választó adózók részére c. bevallás adatai: EVA lap 11. sor c) oszlop: a 2010 évi társasági adókötelezettség EVA-03 lap 03.sor a) oszlop: mérleg szerinti eredmény (az egyszeres könyvvitelt vezető adózók részére) vagy EVA-04 lap 16. sor a) oszlop: mérleg szerinti eredmény (a kettős könyvelést vezető adózók részére) EVA-04 lap 19. sor a) oszlop: hosszú lejáratú kötelezettségek (a kettős könyvvitelt vezető adózók részére) vagy EVA-05 lap 12. sor a) oszlop: hosszú lejáratú kötelezettségek (az egyszeres könyvvitelt vezető adózók részére) EVA-04 lap 20. sor a) oszlop: rövid lejáratú kötelezettségek (a kettős könyvvitelt vezető adózók részére) vagy EVA-05 lap 13. sor a) oszlop: rövid lejáratú kötelezettségek (az egyszeres könyvvitelt vezető adózók részére) 1043 sz. Bevallás az egyszerűsített vállalkozói adóról, az egyéni vállalkozó járulékairól valamint az általános forgalmi adóról, a szakképzési hozzájárulásról, továbbá a társasági adókötelezettségről c. bevallás adatai: lap 01.sor a) oszlop: az adóévben megszerzett összes bevétel lap 12. sor a) oszlop: az eva alapja lap 13. sor a) oszlop: az egyszerűsített vállalkozói adó A hivatkozások a évi bevallásokra vonatkoznak. A következő években természetesen az új bevallás nyomtatványok megjelenésével a hivatkozások változhatnak, és értelemszerűen az azonos tartalmú sorok feltüntetése elvárt Konstrukció igényléséhez kiadott adóigazoláson. 12

Corrigia Tízes. Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel

Corrigia Tízes. Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel Corrigia Tízes Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel A program keretében a pályázatnyertes Kedvezményezettek kedvezményes HITELBEN és VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSBAN részesülhetnek. Hiteltermék Kedvezményezettjei:

Részletesebben

Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K

Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K A HITELPROGRAM CÉLJA a hazai mikro- és kisvállalkozóknak kíván az indulásukhoz, a vállalkozásuk fejlesztéséhez indokolt, szükséges, megalapozott és elégséges forrásokat

Részletesebben

Új Széchenyi Mikrohitel Tájékoztató

Új Széchenyi Mikrohitel Tájékoztató ELSŐ EGERSZEGI HITEL ZRT. Új Széchenyi Mikrohitel Tájékoztató Hiteltermék Kedvezményezettjei: A devizabelföldinek minősülő, Magyarország területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén

Részletesebben

NYILATKOZAT az Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel Programhoz

NYILATKOZAT az Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel Programhoz Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 5000 Szolnok, József A. út 83. Tel.: (56)423-134, Fax.: (56)423-134 e-mail: info@jnszvfa.hu web:www.jnszvfa.hu NYILATKOZAT az Új Széchenyi

Részletesebben

Ú J S Z É C H E N Y I K O M B I N Á LT M I K R O H I T E L

Ú J S Z É C H E N Y I K O M B I N Á LT M I K R O H I T E L I. Nyilatkozat felelős vezetőjeként büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy fenti, vagy bármely más kapcsolt vállalkozásom az idei, illetve az ezt megelőző két pénzügyi évben az alábbi

Részletesebben

ÖSSZESÍTETT NYILATKOZATOK

ÖSSZESÍTETT NYILATKOZATOK I. Nyilatkozat Alulírott (vállalkozás):.......... felelős vezetőjeként:.......... büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy fenti, vagy bármely más kapcsolt vállalkozásom az idei, illetve

Részletesebben

Terméktájékoztató. A termék neve: Kombinált Mikrohitel GOP-2011-2.1.1/M programokhoz

Terméktájékoztató. A termék neve: Kombinált Mikrohitel GOP-2011-2.1.1/M programokhoz Terméktájékoztató A termék neve: Kombinált Mikrohitel GOP-2011-2.1.1/M programokhoz A pályázók köre: Devizabelföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA HITELCÉL

KONDÍCIÓS LISTA HITELCÉL KONDÍCIÓS LISTA ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM BERUHÁZÁSI HITEL TÁMOGATOTT KEDVEZMÉNYEZETTEK KÖRE Devizabelföldinek minősül, Magyarország területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén

Részletesebben

GOP 4 MIKROHITEL PROGRAM ÚJ MAGYARORSZÁG FORGÓESZKÖZ MIKROHITEL TERMÉKLEÍRÁS

GOP 4 MIKROHITEL PROGRAM ÚJ MAGYARORSZÁG FORGÓESZKÖZ MIKROHITEL TERMÉKLEÍRÁS GOP 4 MIKROHITEL PROGRAM ÚJ MAGYARORSZÁG FORGÓESZKÖZ MIKROHITEL TERMÉKLEÍRÁS 1. A hitel célja: Mikrovállalkozások forgóeszköz vásárlásainak finanszírozása. 2. Hitel típusa: Éven belüli lejáratú forgóeszköz

Részletesebben

Új Magyarország mikrohitelek

Új Magyarország mikrohitelek Új Magyarország mikrohitelek ÚJ MAGYARORSZÁG MIKROHITEL KONSTRUKCIÓ-FORGÓESZKÖZRE Érvényes: 2010. január 1-től visszavonásig. A jogosultság feltételei - nyereség orientált vállalkozásnak kell lennie, azaz

Részletesebben

KO MBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM

KO MBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM Felhívjuk figyelmét, hogy tájékoztatónk kizárólag a kedvezményezetteknek szóló Kombinált Mikrohitel (a továbbiakban: KMH) visszatérítendő támogatás azaz mikrohitel részéhez kapcsolódik. A konstrukció vissza

Részletesebben

Az RVA Új Széchenyi Terv ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM általános feltételei (2011_v3.00)

Az RVA Új Széchenyi Terv ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM általános feltételei (2011_v3.00) Az RVA Új Széchenyi Terv ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM általános feltételei () Érvényes 2011. február 14-től visszavonásig, illetve legfeljebb 2015. október 31-ig. A támogatott hitelkonstrukcióra jogosultak

Részletesebben

Új Széchenyi Hitel Termékleírás

Új Széchenyi Hitel Termékleírás Új Széchenyi Hitel Termékleírás 1. Hitelfelvevők köre: azok a devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, a Magyar Köztársaság területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén

Részletesebben

Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek. Támogatható felhasználások

Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek. Támogatható felhasználások 1. MELLÉKLET Termékleírás Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek A GOP 4 Portfoliógarancia Program keretében Támogatásra jogosultak a devizabelföldinek minősülő, a Magyar Köztársaság területén székhellyel,

Részletesebben

2. A vállalkozás gazdálkodásával kapcsolatos dokumentumok

2. A vállalkozás gazdálkodásával kapcsolatos dokumentumok A fedezetek meglétét igazoló dokumentumok Letéti igazolás, Bankszámlakivonat, Életbiztosítás esetén biztosítási kötvény. Természetes személy igénylő esetén személyazonosító igazolvány és lakcímkártya (ha

Részletesebben

NYILATKOZAT I. NYILATKOZAT II.

NYILATKOZAT I. NYILATKOZAT II. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 5000 Szolnok, József Attila út 83. Tel.: (56)423-134, Fax.: (56)423-134 e-mail: info@jnszvfa.hu NYILATKOZAT I...) a jelen nyilatkozat aláírásával

Részletesebben

Jelen Kondíciós Lista a 2011. október 17. és 2012. január 29. között szerződött ügyletekre vonatkozik. Kondíciós lista

Jelen Kondíciós Lista a 2011. október 17. és 2012. január 29. között szerződött ügyletekre vonatkozik. Kondíciós lista Jelen Kondíciós Lista a 2011. október 17. és 2012. január 29. között szerződött ügyletekre vonatkozik Új Széchenyi Hitel Program keretében mikro- és kisvállalkozók részére nyújtott vállalkozói hitelek

Részletesebben

KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM. GOP-2011-2.1.1/M Vissza nem térítendő támogatás Mikrohiteléhez. Termékleírás

KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM. GOP-2011-2.1.1/M Vissza nem térítendő támogatás Mikrohiteléhez. Termékleírás Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 5000 Szolnok, József A. út 83. Tel.: (56)423-134, Fax.: (56)423-134 e-mail: info@jnszvfa.hu web:www.jnszvfa.hu KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM

Részletesebben

Az RVA Új Széchenyi Terv ÚJ SZÉCHENYI LENDÜLET - HITEL PROGRAM általános feltételei (2014_v2.01)

Az RVA Új Széchenyi Terv ÚJ SZÉCHENYI LENDÜLET - HITEL PROGRAM általános feltételei (2014_v2.01) Az RVA Új Széchenyi Terv ÚJ SZÉCHENYI LENDÜLET - HITEL PROGRAM általános feltételei () Érvényes 2014. október 01-től visszavonásig, illetve legfeljebb 2015. október 31-ig. A támogatott hitelkonstrukcióra

Részletesebben

KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zártkörűen működő Részvénytársaság KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zártkörűen működő Részvénytársaság KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zártkörűen működő Részvénytársaság KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A Kombinált Mikrohitel Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban ÁSZF)

Részletesebben

KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zártkörűen működő Részvénytársaság KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zártkörűen működő Részvénytársaság KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zártkörűen működő Részvénytársaság KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A Kombinált Mikrohitel Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban ÁSZF)

Részletesebben

Jelen Kondíciós Lista a január 30. és 2013.május 14. között szerződött ügyletekre vonatkozik. Kondíciós lista

Jelen Kondíciós Lista a január 30. és 2013.május 14. között szerződött ügyletekre vonatkozik. Kondíciós lista Jelen Kondíciós Lista a 2012. január 30. és 2013.május 14. között szerződött ügyletekre vonatkozik Új Széchenyi Hitel Program keretében mikro- és kisvállalkozók részére nyújtott vállalkozói hitelek kamatáról,

Részletesebben

Hirdetmény. Hatályos 2012. december 20-tól

Hirdetmény. Hatályos 2012. december 20-tól Hirdetmény Hatályos 2012. december 20-tól Új Széchenyi Hitel Program keretében mikro-, kis-és középvállalkozások részére nyújtott vállalkozói hitelek általános feltételeiről, kamat, díj- és költségtételeiről

Részletesebben

Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel Program

Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel Program Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel Program Az Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel Program célja, hogy a kereskedelmi banki módszerekkel nem, vagy nem kellő mértékben finanszírozható, de hitelképes magyarországi

Részletesebben

Az RVA Új Széchenyi Terv ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM általános feltételei (2013_v2.00)

Az RVA Új Széchenyi Terv ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM általános feltételei (2013_v2.00) Az RVA Új Széchenyi Terv ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM általános feltételei () Érvényes 2013. október 01-től visszavonásig, illetve legfeljebb 2015. október 31-ig. A támogatott hitelkonstrukcióra jogosultak

Részletesebben

Pályázati tájékoztató Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M elnevezésű pályázati kiírás

Pályázati tájékoztató Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M elnevezésű pályázati kiírás Pályázati tájékoztató Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M elnevezésű pályázati kiírás Benyújtás végső határideje: 2011. március 1.- 2013. február 28. A projekt megvalósítása a

Részletesebben

Az Új Széchenyi Terv Kombinált Mikrohitel Program általános feltételei

Az Új Széchenyi Terv Kombinált Mikrohitel Program általános feltételei Az Új Széchenyi Terv Kombinált Mikrohitel Program általános feltételei Érvényes: 2012. január 27.-től visszavonásig (illetve legfeljebb 2015. október 31-ig). Az információk tájékoztató jellegűek és nem

Részletesebben

Új Magyarország mikrohitelek

Új Magyarország mikrohitelek Új Magyarország mikrohitelek ÚJ MAGYARORSZÁG MIKROHITEL KONSTRUKCIÓ-FORGÓESZKÖZRE Érvényes: 2010. április 1-től visszavonásig. A jogosultság feltételei - nyereség orientált vállalkozásnak kell lennie,

Részletesebben

ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM

ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM ÁLTALÁNOS ÉS JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEK A MIKROHITEL CÉLJA a hazai mikro- és kisvállalkozóknak kíván az indulásukhoz, a vállalkozásuk fejlesztéséhez indokolt, szükséges, megalapozott és elégséges forrásokat

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Környe-Bokod Takarékszövetkezet Kombinált Mikrohitel Termékleírás Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek (b) (c) A KMH (GOP) Hitelprogram keretében a Közvetítő útján Támogatásra jogosultak azon devizabelföldinek

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

Termékleírás. Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek

Termékleírás. Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek Termékleírás Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek A KMH (GOP) Hitelprogram keretében a Közvetítő útján Támogatásra jogosultak azon devizabelföldinek minősülő, a Magyar Köztársaság területén székhellyel,

Részletesebben

A Társaság által folyósított Kölcsön összegét az MV Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. refinanszírozza.

A Társaság által folyósított Kölcsön összegét az MV Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. refinanszírozza. KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK (ÚJ SZÉCHENYI FORGÓESZKÖZHITEL ÉS ÚJ SZÉCHENYI BERUHÁZÁSI HITEL) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Új Széchenyi

Részletesebben

Új Magyarország mikrohitel

Új Magyarország mikrohitel Új Magyarország mikrohitel ÚJ MAGYARORSZÁG MIKROHITEL KONSTRUKCIÓ-BERUHÁZÁSRA Érvényes: 2010. április 1-től visszavonásig. A jogosultság feltételei - nyereség orientált vállalkozásnak kell lennie, azaz

Részletesebben

Kombinált Mikrohitel. A Mikrovállalkozások fejlesztéséért

Kombinált Mikrohitel. A Mikrovállalkozások fejlesztéséért Kombinált Mikrohitel A Mikrovállalkozások fejlesztéséért Kombinált Mikrohitel Mikrovállalkozások fejlesztése - Új Széchenyi Terv Vállalkozásfejlesztési pályázata - Újdonság a magyar finanszírozási termékpalettán

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Mohácsi Takarék Bank Zrt. a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék Személyi Kölcsön célja: A Takarék Személyi Kölcsön standard

Részletesebben

Jelen Kondíciós Lista a 2013. október 18. és 2014. január 15. között szerződött ügyletekre vonatkozik. Kondíciós Lista

Jelen Kondíciós Lista a 2013. október 18. és 2014. január 15. között szerződött ügyletekre vonatkozik. Kondíciós Lista Jelen a 2013. október 18. és 2014. január 15. között szerződött ügyletekre vonatkozik Új Széchenyi Hitelprogramok és a Kombinált Mikrohitel Program keretében Mikro- Kis- és Középvállalkozások részére nyújtott

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az Új Széchenyi Beruházási Hitel hitelvételi feltételeiről

TÁJÉKOZTATÓ az Új Széchenyi Beruházási Hitel hitelvételi feltételeiről TÁJÉKOZTATÓ az Új Széchenyi Beruházási Hitel hitelvételi feltételeiről A szerződő fél: Devizabelföldinek minősülő, a Magyar Köztársaság területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén

Részletesebben

Az RVA Új Széchenyi Terv ÚJ SZÉCHENYI HITEL EXTRA - PROGRAM általános feltételei (2013_v1.04)

Az RVA Új Széchenyi Terv ÚJ SZÉCHENYI HITEL EXTRA - PROGRAM általános feltételei (2013_v1.04) Az RVA Új Széchenyi Terv ÚJ SZÉCHENYI HITEL EXTRA - PROGRAM általános feltételei (2013_v1.04) Érvényes 2014. október 1-től visszavonásig, illetve legfeljebb 2015. október 31-ig. A támogatott hitelkonstrukcióra

Részletesebben

Hitellehetőségek mikro és kisvállalkozások részére a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítványtól

Hitellehetőségek mikro és kisvállalkozások részére a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítványtól Hitellehetőségek mikro és kisvállalkozások részére a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési tól Kókai Miklós hitel menedzser 1 A Mikrohitel Programok célja: A kereskedelmi banki módszerekkel nem vagy nem a

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Az RVA Új Széchenyi Terv KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM általános feltételei (2011_v1.00)

Az RVA Új Széchenyi Terv KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM általános feltételei (2011_v1.00) Az RVA Új Széchenyi Terv KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM általános feltételei () Érvényes: 2011. március 1-től visszavonásig (illetve legfeljebb 2015. október 31-ig). A program keretében a pályázatnyertes

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY 1 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre 1 Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó-, és folyószámlahitel (VRULIROZÓ; VFOLYÓSZLA)...5 3. Rövid lejáratú hitel (éven belüli) (FORGÓÉBEL1;

Részletesebben

Portfoliógarancia program keretében kínált termékek

Portfoliógarancia program keretében kínált termékek Portfoliógarancia program keretében kínált termékek A Portfoliógarancia az alábbi K&H hitelekhez vonható be biztosítékként: 1. K&H Új Magyarország forgóeszközhitel / K&H Új Magyarország beruházási hitel

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hatályos: 2012. június 15. 1 MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 15 milliárd forint. Hitelprogram célja A mezőgazdasági termelés, elsősorban az

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÚJ SZÉCHENYI HITELGARANCIA

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÚJ SZÉCHENYI HITELGARANCIA TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ A Mohácsi Takarék Bank Zrt. (7700 Mohács, Dózsa Gy. u. 31.) továbbiakban Bank - az Európai Regionális Fejlesztési Alapból nyújtott támogatások közül meghirdetésre került GOP 4. Pénzügyi

Részletesebben

Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Salgótarján 2013.05.08. Varga Béla ügyvezető

Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Salgótarján 2013.05.08. Varga Béla ügyvezető PÁLYÁZATOK FINANSZIROZÁSI LEHETŐSÉGEI Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Salgótarján 2013.05.08 Varga Béla ügyvezető A Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítványnál

Részletesebben

Pályázat, hitel, önerő? Honnan szerezzünk gyorsan olcsó forrást?

Pályázat, hitel, önerő? Honnan szerezzünk gyorsan olcsó forrást? Pályázat, hitel, önerő? Honnan szerezzünk gyorsan olcsó forrást? Előadó: Fehérváry Tamás 2011-10-27 Három termék Új Széchenyi Forgóeszköz Hitel 50 millió forintig, önerő nélkül Új Széchenyi Beruházási

Részletesebben

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól 31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól I. Fogyasztási célú hitelek (2015.02.01.) Az éves ügyleti kamat* (%) referenciakamatból és kamatfelárból áll. A referencia kamat

Részletesebben

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ TARTALOM 1. SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGHITEL (Forint alapú!) 2. LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGHITEL (Forint alapú!) 3. SZEMÉLYI JELLEGŰ

Részletesebben

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ TARTALOM SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGHITEL (Forint alapú!) HATÁLYOS 2016.04.01-től visszavonásig Szabad Felhasználású Jelzáloghitel A kölcsön

Részletesebben

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ TARTALOM LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGHITEL (Forint alapú!) HATÁLYOS 2017.01.01-től visszavonásig Lakáscélú jelzáloghitel Hitel célja lakásvásárlás, építés,

Részletesebben

Hirdetmény Új Széchenyi Beruházási és Forgóeszközhitel

Hirdetmény Új Széchenyi Beruházási és Forgóeszközhitel Hirdetmény Új Széchenyi Beruházási és Forgóeszközhitel Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek a) Az ÚSZH (GOP) Hitelprogram keretében a útján Támogatásra jogosultak a devizabelföldinek minősülő, Magyarország

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági ek kondíciói Érvényes: 2016. november 29 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók THM1 2 THM2 2 Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók

Részletesebben

Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei

Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei Érvényes: 2008. január 22-tıl visszavonásig. fı A jogosultak köre: Azok a devizajogszabályok alapján belföldinek minısülı, a Magyar Köztársaság

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

Bakonyvidéke Takarékszövetkezet

Bakonyvidéke Takarékszövetkezet Bakonyvidéke Takarékszövetkezet 001/2015. számú igazgatósági Hitelkockázat-kezelési Szabályzat K3. számú melléklet Hitelkérelmekhez bekérendő dokumentumok köre Információk / Dokumentumok (Régi ügyfelek

Részletesebben

ORSZÁGOS MIKROHITEL PROGRAM TÁJÉKOZTATÓ / KONSTRUKCIÓ LEÍRÁS

ORSZÁGOS MIKROHITEL PROGRAM TÁJÉKOZTATÓ / KONSTRUKCIÓ LEÍRÁS 1. ÁLTALÁNOS ÉS JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEK 1.1. A mikrohitel célja a hazai mikrovállalkozóknak kíván az indulásukhoz, a vállalkozásuk fejlesztéséhez indokolt, szükséges, megalapozott és elégséges forrásokat

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: 2017. január 16-tól A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt

Részletesebben

Széchenyi Forgóeszközhitel igénybevételéhez szükséges dokumentumok

Széchenyi Forgóeszközhitel igénybevételéhez szükséges dokumentumok Széchenyi Forgóeszközhitel igénybevételéhez szükséges dokumentumok A vállalkozás a tagsága szerinti VOSZ vagy a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarák irodáiban (regisztráló irodák) igényelheti

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ SZÉCHENYI KÁRTYA FOLYÓSZÁMLAHITEL (Érvényes: 2012.07.01-től)

TÁJÉKOZTATÓ SZÉCHENYI KÁRTYA FOLYÓSZÁMLAHITEL (Érvényes: 2012.07.01-től) TÁJÉKOZTATÓ SZÉCHENYI KÁRTYA FOLYÓSZÁMLAHITEL (Érvényes: 2012.07.01-től) A Széchenyi Kártya továbbra is a legkedvezőbb lehetőség vállalkozása átmeneti pénzügyi gondjainak megoldására. A Széchenyi Kártya

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM

ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM 1. ÁLTALÁNOS ÉS JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEK 1.1. A mikrohitel célja a hazai mikro- és kisvállalkozóknak kíván az indulásukhoz, a vállalkozásuk fejlesztéséhez indokolt, szükséges, megalapozott és elégséges

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az Új Széchenyi Forgóeszköz Hitel hitelvételi feltételeiről

TÁJÉKOZTATÓ az Új Széchenyi Forgóeszköz Hitel hitelvételi feltételeiről A szerződő fél: TÁJÉKOZTATÓ az Új Széchenyi Forgóeszköz Hitel hitelvételi feltételeiről Devizabelföldinek minősülő, a Magyar Köztársaság területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén

Részletesebben

Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás

Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Hatályos: 2013. december 21. 1 Hitelprogram keretösszege 8 milliárd forint. 2 Hitel célja Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Minősített elismeréssel rendelkező termelői csoportok

Részletesebben

Az RVA Új Széchenyi Terv ÚJ SZÉCHENYI HITEL JUNIOR - PROGRAM általános feltételei (2014_v1.01)

Az RVA Új Széchenyi Terv ÚJ SZÉCHENYI HITEL JUNIOR - PROGRAM általános feltételei (2014_v1.01) Az RVA Új Széchenyi Terv ÚJ SZÉCHENYI HITEL JUNIOR - PROGRAM általános feltételei () Érvényes 2014. november 17-től visszavonásig, illetve legfeljebb 2015. október 31-ig. A támogatott hitelkonstrukcióra

Részletesebben

Jelen Kondíciós Lista a 2013.május 15. és 2013. augusztus 22. között szerződött ügyletekre vonatkozik. Kondíciós Lista

Jelen Kondíciós Lista a 2013.május 15. és 2013. augusztus 22. között szerződött ügyletekre vonatkozik. Kondíciós Lista Jelen a 2013.május 15. és 2013. augusztus 22. között szerződött ügyletekre vonatkozik Új Széchenyi Hitel Programok és a Kombinált Mikrohitel Program keretében Mikro- Kis- és Középvállalkozások részére

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ A Mohácsi Takarék Bank Zrt. (7700 Mohács, Dózsa Gy. u. 31.) továbbiakban Bank - az Európai Regionális Fejlesztési Alapból nyújtott támogatások közül meghirdetésre került GOP 4.1. Pénzügyi

Részletesebben

HITELKÉRELEM HUF. HUF Önerő mértéke. Önerő mértéke HUF. Beruházás célja. Beruházás megvalósulási helye

HITELKÉRELEM HUF. HUF Önerő mértéke. Önerő mértéke HUF. Beruházás célja. Beruházás megvalósulási helye HITELKÉRELEM 1. Az igényelt finanszírozás adatai Igényelt kölcsön Futamidő hónap Türelmi idő hónap Új Széchenyi Beruházási Hitel Új Széchenyi Forgóeszköz Hitel Egyéb Igényelt kölcsön Igényelt kölcsön Igényelt

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-magyarországi Operatív Program keretében Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL ÉRVÉNYES: 2015. március 02.-től VÁLLALKOZÓI HITELEK Érvényes a 2015. március 02-től befogadott igénylésekre. : magánszemély által

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány által nyújtott intézményi kezesség (Alapítványi Kezesség) igénybevétele

Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány által nyújtott intézményi kezesség (Alapítványi Kezesség) igénybevétele Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány által nyújtott intézményi kezesség (Alapítványi Kezesség) igénybevétele Ha vállalkozása nem rendelkezik a BG Finance Zrt. (Táraság) által nyújtott támogatott

Részletesebben

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017.04.01.-től befogadott kérelmek esetén A Kis-Rába menti Takarékszövetkezet a Szabadfelhasználású

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY KIVÁLTÓ FIX ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói HIRDETMÉNY 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói A,,Rábaközi Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók Pályázat Program neve: Program kódja: Gazdaságfejlesztési Operatív Program GOP-2012-2.2.4 Támogatás szakmai iránya: Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahely teremtési képességének támogatása Megvalósítandó

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet 4372 Nyírbéltek, Kossuth u. 16. Engedélyszám: 837/1997/F. számú határozat Engedély kelte: 1997. november 27. TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.17. Jelen Hirdetmény a 2016. május 17. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hatályos: 2013. február 13. 1 MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 15 milliárd forint. Hitelprogram célja A mezőgazdasági termelés, elsősorban

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.06. Jelen Hirdetmény a 2016. május 6. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december 15. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: 2015. április 1-től

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: 2015. április 1-től HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: 2015. április 1-től I. 1. Beruházási hitel I.1.1. Forint alapú hitelek 30.000.001 forint és ezt meghaladóan 3 havi

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. július 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

Új Széchenyi Hitelprogram. Kamatok, díjak és egyéb költségek

Új Széchenyi Hitelprogram. Kamatok, díjak és egyéb költségek Hirdetmény Új Széchenyi Hitelprogram Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság hivatalos tájékoztatója az ügyfeleknél alkalmazott kondíciókról, kamatokról, díjakról, jutalékokról egységes

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Borotai Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY (JAVASOLT HIRDETMÉNY MINTA) Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 30-ig befogadott

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.09.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december 7- napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2016. 01.01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2017. január 3. A Kölcsön összege: 1.000.000,- Ft 10.000.000,- Ft A Kölcsön futamideje: 18 hónap

Részletesebben

Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei (2009_v2.00) Érvényes: 2009. március 2-tıl visszavonásig.

Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei (2009_v2.00) Érvényes: 2009. március 2-tıl visszavonásig. Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei () Érvényes: 2009. március 2-tıl visszavonásig. A jogosultak köre: Azok a devizajogszabályok alapján belföldinek minısülı, a Magyar Köztársaság

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: 2013. április 1-től

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: 2013. április 1-től HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: 2013. április 1-től I. 1. Beruházási hitel I.1.1. Forint alapú hitelek 30.000.001 forint és ezt meghaladóan 3 havi

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. április 6. A Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi t és Kiváltó Takarék

Részletesebben

Új Széchenyi Beruházási és Forgóeszköz Hitel termékleírás

Új Széchenyi Beruházási és Forgóeszköz Hitel termékleírás Új Széchenyi Beruházási és Forgóeszköz Hitel termékleírás Röviden... 1 Hitelkérelem benyújtása... 1 A hitel kondíciói... 2 A hitel biztosítékai... 2 Hitelfelvevők köre... 3 A finanszírozásból kizártak

Részletesebben