K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK"

Átírás

1 K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 16/2013.(IX. 28.) önkormányzati rendelete a Képvisel -testület szervezeti és m ködési szabályzatáról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következ ket rendeli el: 1. Általános rendelkezések 1. Az Önkormányzat a) hivatalos megnevezése: K vágóörs Község Önkormányzata; b) székhelye 8254 K vágóörs, Pet fi Sándor u. 2. ; c) igazgatási feladatait a K vágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal látja el. 2. Feladatok és hatáskörök 2. Az Önkormányzat által használt szakfeladatokat az 1. melléklet tartalmazza. 3. A Képvisel -testület az alábbi hatásköreit a polgármesterre ruházza a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 43/B. - a szerinti ápolási díj megállapítása, felülvizsgálata és megszüntetése; b) a temetési segély megállapítása; c) az iskolai évet kezd gyermekek támogatásának megállapítása; d) az önkormányzat jelképei használatának engedélyezése; e) a közterület használat engedélyezése; f) a közterület filmforgatási célú használatához szükséges hatósági szerz dés jóváhagyása g) a közútkezel i hozzájárulás iránti kérelmek elbírálása; h) a közm építéshez, illetve az azokra való rákötésekhez szükséges tulajdonosi nyilatkozatok megtétele; i) az Önkormányzat alkalmazásában álló munkavállalókkal kapcsolatban valamennyi munkáltatói jog gyakorlása. 4. (1) A Képvisel -testület az alábbi hatásköreit a Szociális Bizottságra ruházza: a) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása; b) az átmeneti segély megállapítása. (2) A Képvisel -testület az Ügyrendi Bizottságra hatáskört nem ruház át, az Ügyrendi Bizottság feladata a Képvisel -testület tagjai által tett vagyonnyilatkozatok nyilvántartása, ellen rzése, kezelése, rzése és vizsgálata, valamint a Képvisel - testület tagjai összeférhetetlenségi ügyében a helyi önkormányzati képvisel k jogállásának egyes kérdéseir l szóló évi XCVI. törvényben meghatározott bizottsági feladatok ellátása. (3) A Képvisel -testület a Pénzügyi Bizottságra hatáskört nem ruház át, a Pénzügyi Bizottság feladatai: a) véleményezi aa) a költségvetési koncepciót;

2 ab) a költségvetési rendeletet; ac) a gazdálkodásról szóló beszámolókat; ad) a Képvisel -testület hatásköréb l a polgármesterre át nem ruházott a vagyonával való rendelkezése körében valamennyi ingatlanra vonatkozó jogügyletet, és azon ingóságokra vonatkozó jogügyleteket, melyek értéke a Ft-ot meghaladja; ae) a Képvisel -testület hatásköréb l a polgármesterre át nem ruházott azon visszterhes szerz déseket, melyek tárgyának értéke a Ft-ot meghaladja; b) közrem ködik a bels ellen rzési feladatok ellátásában; c) kapcsolatot tart az Önkormányzattal szerz dést kötött könyvvizsgálóval. (4) A Képvisel -testület a Településfejlesztési Bizottságra hatáskört nem ruház át. A Településfejlesztési Bizottság véleményezi a településfejlesztéssel kapcsolatos el terjesztéseket. 3. A Képvisel -testület m ködése 5. A Képvisel -testület évente legalább hét ülést tart. 6. A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidej betöltetlensége vagy egyidej tartós akadályoztatásuk esetén a Képvisel -testület ülését a korelnök hívja össze, és vezeti. 7. (1) Az ülés meghívóját és az írásbeli el terjesztéseket a képvisel k és a jegyz részére legalább az ülés id pontja el tt 5 nappal el kell juttatni. A meghívó és az írásbeli el terjesztések kézbesítése a képvisel vel egyeztetett módon - történhet nyomtatott formában nem tértivevényes, sima levélként hivatali kézbesítés útján vagy elektronikus formában. (2) A lakosságot a Képvisel -testület üléseinek id pontjáról az ülés meghívójának az ülés id pontja el tt legalább 5 nappal az Önkormányzat hirdet tábláján történ kifüggesztése útján kell tájékoztatni. 8. A meghívó tartalmazza a) az ülés helyét és idejét; b) a javasolt napirendeket és azok el terjeszt it. 9. (1) Az el terjesztés tartalmazza a) az elemz részt, mely ismerteti az el terjesztés tárgyát, az azt érint jogszabályi rendelkezéseket, az el zményeket, és mindazokat a tényeket, adatokat, körülményeket, melyek segítik, indokolják a döntéshozatalt; b) a döntési javaslat részt, mely lehet határozati javaslat vagy rendelet-tervezet. (2) Egyszer bb megítélés ügyekben vagy halaszthatatlan esetben kerülhet sor szóbeli el terjesztésre, melynek ismertetése során az (1) bekezdésben szabályozott szerkezeti felépítést kell követni. (3) Kizárólag írásbeli el terjesztés nyújtható be: a) rendeletalkotáshoz; b) a gazdálkodás helyzetér l szóló tájékoztatók tárgyalásához; c) a költségvetési koncepcióról való döntéshozatalhoz; d) költségvetési szerv alapításához, átszervezéséhez, megszüntetéséhez. (4) Az el terjesztés benyújtására jogosult: a) a települési képvisel ; b) a bizottság;

3 c) a polgármester; d) a jegyz. 10. (1) Az önkormányzati rendeletek tervezetét és indokolását (a vonatkozásában a továbbiakban együtt: tervezet) társadalmi egyeztetésre kell bocsátani, melynek során a természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkez szervezetek azokat véleményezhetik. (2) Nem kell társadalmi egyezetésre bocsátani azt a tervezetet, mely a) fizetési kötelezettségr l szól; b) a költségvetésr l, a költségvetés végrehajtásáról rendelkezik; c) sürg s elfogadásához kiemelked közérdek f z dik; d) magasabb szint jogszabálynak való megfelelést szolgálja, és megalkotását, továbbá tartalmát illet en a Képvisel -testületnek mérlegelési jogköre nincs. (3) Nem bocsátható társadalmi egyeztetésre a tervezet, ha az egyeztetés K vágóörs Község Önkormányzata különösen fontos pénzügyi, természetvédelmi, környezetvédelmi vagy örökségvédelmi érdekeinek védelmét veszélyeztetné. (4) E szakasz alkalmazásában fizetési kötelezettség a Képvisel -testület vagy szervei, intézményei (e bekezdés alkalmazásában a továbbiakban együtt: Önkormányzat) javára közvetlen ellenszolgáltatás nélkül fizetend adó, bírság, pótlék vagy más hasonló díj, valamint az Önkormányzat által nyújtott szolgáltatásért, eljárásért fizetend bármely díj. (5) A társadalmi egyeztetésre bocsátásért, annak lefolytatásáért és a beérkezett vélemények feldolgozásáért a jegyz tartozik felel sséggel. 11. (1) A társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezetet az önkormányzat honlapján kell közzétenni. Amennyiben valamely technikai oknál fogva az Önkormányzat honlapja nem üzemel, úgy a közzététel az Önkormányzat hirdet tábláján történik, és ebben az esetben a honlap akadálytalan m ködésének helyreállásáig a társadalmi egyeztetés vonatkozásában a honlapon történ közzétételre el írt szabályokat az Önkormányzat hirdet tábláján történ közzétételre kell megfelel en alkalmazni. (2) A honlapon megadott elektronikus levélcímen keresztül bárki véleményt nyilváníthat a társadalmi egyeztetés céljából közzétett tervezetr l. (3) A névtelenül beérkezett véleményeket azok figyelembevétele nélkül törölni kell. (4) A jegyz a beérkezett véleményeket, a véleményez nevét és elektronikus levélcímét jelen rendeletben meghatározott feladatainak ellátása céljából legkés bb a véleményezett rendelet hatálybalépését l számított két évig kezeli. Amennyiben a véleményezett tervezet nem lép hatályba, a véleményez nevét és elektronikus levélcímét legkés bb a vélemény beérkezését követ egy éven belül törölni kell. (5) A véleményez adatainak kezeléséhez szükséges hozzájárulást a személyes adatok védelmér l és a közérdek adatok nyilvánosságáról szóló törvényben foglalt vélelem szerint a (3)-(4) bekezdésben foglalt adatkezelések tekintetében megadottnak kell tekinteni. E tényre és a véleményez adatait érint adatkezelés szabályaira a véleményez figyelmét a honlapon keresztül fel kell hívni. (6) A közzétett tervezeteket a közzétételt l számított egy évig nem lehet a honlapról eltávolítani. 12. (1) A tervezetet olyan id pontban kell a honlapon közzétenni, hogy a véleményezésre legalább 5 nap rendelkezésre álljon.

4 (2) A jegyz mérlegeli a beérkezett véleményeket, és azokról tipizált összefoglalót készít, melyet a honlapon a véleményez k listájával együtt közzétesz. (3) A jegyz t egyedi válaszadási kötelezettség nem terheli. (4) A (2) bekezdésben meghatározott összefoglalót a tervezettel együtt a Képvisel - testület elé kell terjeszteni, mellyel egy id pontban kell biztosítani az (2) bekezdésben meghatározott közzétételt. (5) A jegyz a 11. -ban meghatározott egyeztetési formán túl más egyeztetési formákat is igénybe vehet. 13. Az Önkormányzat a honlapján megadott elektronikus levélcímen keresztül lehet séget biztosít arra, hogy a rendelet hatályosulásával kapcsolatos észrevételeket, problémákat, valamint a módosítására vonatkozó javaslatokat bárki jelezhesse a jegyz nek. 14. (1) Sürg s, halasztást nem t r esetben a Képvisel -testület a 7. -ban foglaltaktól eltér en, rövidebb határid vel, vagy akár rövid úton bármilyen célszer értesítési mód alkalmazásával összehívható. Rövid úton történ összehívás esetén a meghívó hirdet táblán való kifüggesztésére vonatkozó szabálytól el lehet tekinteni. A sürg sség okát a Képvisel -testület tagjaival közölni kell. (2) A Képvisel -testület munkatervben nem szerepl, rendkívüli üléseit - az (1) bekezdésben meghatározottak kivételével - a tervezett ülésekre vonatkozó szabályok alapján kell összehívni. (3) Mind a tervezett, mind a rendkívüli üléseken tárgyalhat a Képvisel -testület a meghívóban szerepl napirenden túl sürg sségi indítványként kés bb kiküldött vagy akár az ülés elején kiosztott írásbeli vagy az ülésen szóban ismertetett el terjesztéseket. A sürg sségi indítványt indokolni kell. A sürg sségi indítványt az ülés vezet je a napirendi javaslat megtételekor ismerteti. A sürg sségi indítvány tárgyalásáról a Képvisel -testület a napirend megállapításával együtt dönt. Vita esetén az ülés vezet je önálló szavazásra bocsátja a sürg sségi indítványt. (4) Amennyiben a Képvisel -testület tagjai nem jelennek meg határozatképes számban, a Képvisel -testület újabb ülése az elmaradt ülésnek megfelel napirenddel akár az (1) bekezdésben meghatározott módon és határid vel összehívható. Amennyiben a feltételei fennállnak, a (3) bekezdésben szabályozott sürg sség indítvány ilyenkor is tárgyalható. 15. Az ülés vezet jének feladatai: a) megnyitja az ülést; b) megállapítja, és figyelemmel kíséri a határozatképességet; c) ismerteti a napirendi javaslatot és a sürg sségi indítványokat; d) napirendi pontonként megnyitja, vezeti, lezárja, összefoglalja a vitát; e) a hozzászólók részére megadja a szót, azt megtagadja vagy megvonja; f) figyelmezteti a hozzászólót, amennyiben eltér a tárgytól, vagy az üléshez nem ill vagy másokat sért megfogalmazást használ; g) rendreutasítja, vagy a hallgatóság soraiból kiutasítja azt, aki az üléshez méltatlan magatartást tanúsít, vagy annak rendjét zavarja; h) szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat és a rendelettervezeteket; i) szünetet rendel el; j) berekeszti az ülést. 16. (1) A Képvisel -testület napirend el tt

5 a) meghallgatja a polgármester beszámolóját a két ülés közötti id szak fontosabb eseményeir l; b) dönt a lejárt határidej határozatok végrehajtásáról szóló beszámolók, valamint az átruházott hatáskörben hozott intézkedések elfogadásáról; c) dönt a képvisel i interpellációra adott írásbeli válasz elfogadásáról. (2) Az ülés napirendjét a Képvisel -testület határozattal állapítja meg. (3) Napirendi pont tárgyalásának elhalasztására az el terjeszt vagy bármelyik képvisel javaslatot tehet. Amennyiben a Képvisel -testület a napirendi pont tárgyalásának elhalasztásáról dönt, akkor kit zi az újratárgyalás id pontját vagy határidejét. (4) A napirend tárgyalását követ en kerül sor a képvisel i kérdések, interpellációk, javaslatok megtételére. 17. (1) A települési képvisel felvilágosítás kérési jogosultságát kérdés vagy interpelláció formájában gyakorolhatja. Az interpellációra adott válasz elfogadásáról az interpelláló képvisel nyilatkozatát követ en a Képvisel -testület dönt. A kérdésre adott válasz elfogadásáról a Képvisel -testület nem hoz döntést. (2) A testületi ülésen kívül benyújtott kérdésre vagy interpellációra csak akkor kötelez a következ testületi ülésen válaszolni, ha a benyújtás és a testületi ülés id pontja között legalább 15 nap van. Amennyiben nincs, akkor a válaszadás határideje a benyújtástól számított 15 nap. (3) A testületi ülésen kívül benyújtott kérdéseket és interpellációkat, valamint az arra testületi ülésen kívül adott válaszokat valamennyi települési képvisel vel ismertetni kell. Amennyiben az interpellációra történ válaszadásra nem képvisel -testületi ülésen kerül sor, akkor annak elfogadásáról a Képvisel -testület a következ testületi ülésen dönt. 18. (1) Az ülés vezet je a napirendek tárgyalását a Képvisel -testület által elfogadott sorrendben nyitja meg. (2) A napirend megnyitását követ en el ször a) írásbeli el terjesztés esetén az el terjeszt egészítheti ki szóban az el terjesztést; b) szóbeli el terjesztés esetén az el terjeszt ismerteti azt. (3) A (2) bekezdésben foglaltakat követ en a Képvisel -testület tagjai és a tanácskozási joggal részt vev k kérdéseket intézhetnek az el terjeszt höz, ismertethetik véleményüket, a döntésre vonatkozóan javaslatot tehetnek. (4) A hozzászólalásokra a jelentkezés sorrendjében kerül sor. (5) A hozzászólalás id tartamát az ülés vezet je 5 percre korlátozhatja, az id túllépése miatt a szót a hozzászólótól megvonhatja. (6) Azt a hozzászólót, aki a tárgytól eltér, illetve aki a korábbiakban elhangzottakat ismétli, az ülés vezet je figyelmezteti, melynek eredménytelensége esetén a szót megvonhatja. (7) Az ülés vezet je kivételesen engedélyezheti, hogy a vitához a hallgatóság hozzászóljon. (8) Amennyiben az ülésen olyan rendzavarás történik, ami a tanácskozás folytatását lehetetlenné teszi, a Képvisel -testület az ülést határozott id re félbeszakíthatja. Ha az ülés félbeszakad, csak újabb összehívásra folytatható. (9) Amennyiben több hozzászóló nincs, az ülés vezet je a vitát lezárja. A vita lezárására bármelyik képvisel javaslatot tehet, err l a Képvisel -testület vita nélkül határoz. (10) Szavazás el tt a jegyz nek, amennyiben ezt kéri, szót kell adni.

6 19. (1) A nyílt szavazás kézfeltartással történik. (2) A titkos szavazás borítékba helyezett szavazólapon külön helyiség és urna igénybevételével történik. A titkos szavazást a Képvisel -testület által erre a célra létrehozott 3 f b l álló bizottság bonyolítja le. A titkos szavazásról külön jegyz könyvet kell felvenni, amely tartalmazza a szavazás helyét, idejét, a szavazást lebonyolító bizottság tagjainak nevét, tisztségét, a szavazás során felmerült körülményeket, a szavazás eredményét. A titkos szavazással hozott döntést az ülésr l készült jegyz könyvben alakszer határozatba kell foglalni. (3) A név szerinti szavazásnál a polgármester felolvassa a képvise1 k nevét ABC sorrendben, és a jelenlév képvisel k a nevük felolvasásakor "igen", "nem" vagy "tartózkodom" nyilatkozattal szavaznak. A szavazatok összeszámlálásáról a polgármester gondoskodik. 20. (1) Önkormányzati rendelet alkotását kezdeményezheti: a) a polgármester; b) a képvisel ; c) a bizottság; d) a jegyz. (2) A rendelet szakmai el készítése a jegyz feladata. (3) A rendelet kihirdetése az Önkormányzat hirdet tábláján történ kifüggesztéssel történik. A kihirdetés napja a kifüggesztést követ ötödik nap. 21. (1) A Képvisel -testület valamennyi kérdésben számozott határozattal dönt. (2) A Képvisel -testület által hozott határozatok tartalmazzák a) a határozat megalkotójának teljes megjelölését; b) határozat sorszámát, a meghozatal dátumát; c) a határozat címét ról, -r l raggal d) a Képvisel -testület által hozott döntést e) a felel s és a határid meghatározását, amennyiben a határozat utasítást, feladatot, felhatalmazást tartalmaz. 22. (1) A képvisel -testületi ülésr l készült jegyz könyv a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 52. (1) bekezdésében meghatározottakon túl tartalmazza a) a távolmaradt képvisel k nevét, valamint azt, hogy távollétét el zetesen jelezte vagy nem jelezte; b) a napirendi pontonként az el adók nevét, c) az elhangzott kérdéseket, bejelentéseket, az azokra adott válaszokat; d) az ülés megnyitásának és bezárásának idejét. (2) A képvisel, polgármester, a jegyz kérheti, hogy hozzászólását a jegyz könyv szó szerint tartalmazza. (3) A képvisel, a polgármester vagy a jegyz javaslatára a Képvisel -testület dönthet arról, hogy a testületi ülés egészér l vagy egy-egy napirendje tárgyalásáról szó szerinti jegyz könyvet kell készíteni. 23. (1) A Képvisel -testület által kötelez en legalább évente egyszer tartandó közmeghallgatáson legalább az alábbi napirendeket kell tárgyalni: a) beszámoló a Képvisel -testület munkájáról; b) tájékoztatás a környezet állapotáról;

7 c) közérdek, kérdések, javaslatok. (2) A közmeghallgatás meghívóját legalább annak id pontja el tt 8 nappal kell az Önkormányzat hirdet tábláján kifüggeszteni. 24. (1) A települési képvisel köteles a) tevékenyen részt venni a Képvisel -testület munkájában; b) olyan magatartást tanúsítani, ami méltóvá teszi a közéleti tevékenységre, a választók bizalmára; c) felkérés alapján részt venni a testületi ülések el készítésében, valamint a különböz vizsgálatokban; d) köteles a polgármesternek, illetve a bizottság elnökének legalább szóban bejelenteni, ha a Képvisel -testület vagy a bizottságának ülésén nem tud részt venni, vagy egyéb megbízatásának teljesítésében akadályoztatva van; a bejelentés elmaradása esetén a távollét igazolatlannak számít, kivéve, ha a képvisel a bejelentés megtételében is akadályoztatva volt, és az akadály elhárultát követ en arról legkés bb három munkanapon belül a polgármestert tájékoztatja; e) a tudomására jutott titkot meg rizni. (2) Az Mötv. 49. (1) bekezdésében meghatározott személyes érintettségre vonatkozó bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén a képvisel tiszteletdíját a Képvisel - testület legfeljebb 12 havi id tartamra legfeljebb 50 %-al csökkentheti. Ismételt mulasztás estén a csökkentés újra megállapítható azzal, hogy ilyenkor a csökkentés maximális mértéke a tiszteletdíj 75 %-a. 4. A polgármester, az alpolgármester és a jegyz 25. A polgármester tisztségét társadalmi megbízatásban látja el. 26. A Képvisel -testület egy alpolgármestert választ. 27. (1) A jegyz az Mötv. 82. (3) bekezdés e) pontjában meghatározott jelzési kötelezettségének a jogszabálysértés tudomására jutását követ en haladéktalanul köteles eleget tenni. (2) A jegyz és az aljegyz i tisztség egyidej betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatásuk esetén legfeljebb hat hónap id tartamra a jegyz i feladatokat a K vágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal igazgatási csoportvezet je látja el. 5. A bizottságok m ködése 28. (1) A bizottságok létszáma 3 f. (2) A bizottság ülését az elnök hívja össze, és vezeti. (3) A bizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehet: a) a polgármester; b) az alpolgármester. (4) A bizottság ülésér l készült jegyz könyvet a bizottság elnökén kívül a jelen lev k közül az a tag írja alá, akinek a neve ABC sorrendben megel zi a másikat. 6. A társulások 29. Az Önkormányzat az alábbi társulásokban vesz részt:

8 a) K vágóörs és Kékkút községek óvodai nevelést biztosító Intézményfenntartó Társulás, melynek feladata az óvodai nevelés biztosítása. b) Révfülöp Szociális Alapszolgáltató Társulás, melynek feladata a szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás és a családsegítés biztosítása. c) a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás, melynek feladata a gyermekjóléti, a bels ellen rzési és épület üzemeltetési, fenntartási feladatok ellátása, valamint az egészségügyi alapellátáson belül a központi orvosi ügyelet szervezése és fenntartása. d) Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás, melynek feladata szilárdhulladék kezelési rendszer létrehozása és m ködtetése. 7. Záró rendelkezések 30. (1) Jelen rendelet a kihirdetését követ ötödik napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a) a Képvisel -testület Szervezeti és M ködési Szabályzatáról szóló 6/2011. (V. 02.) önkormányzati rendelet; b) az önkormányzati rendeletek el készítésében való társadalmi részvétel szabályairól szóló 12/2011. (X. 08.) önkormányzati rendelet. Horváth Dezs polgármester Dr. Szabó Tímea jegyz A kihirdetés napja: szeptember 28. Dr. Szabó Tímea jegyz

9 1. melléklet a 16/2013. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez A K vágóörs Község Önkormányzata által használt szakfeladatok Szennyvíz gy jtése, tisztítása, elhelyezése Települési hulladék összetev inek válogatása, elkülönített begy jtése, szállítása, átrakása Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begy jtése, szállítása, átrakása Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása Lakó- és nem lakóépület építés Folyadék szállítására szolgáló közm építése Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Óvodai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Állat-egészségügyi ellátás Takarítás Zöldterület-kezelés Zöldterület-kezelés Adminisztratív, kiegészít szolgáltatás Önkormányzati jogalkotás Országgy lési képvisel -választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzati képvisel -választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Európai parlamenti képvisel választáshoz kapcsolódó tevékenységek Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzatok és társulások általános végrehajtói igazgatási tevékenysége Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Nemzeti ünnepek programjai Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Közvilágítás Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Önkormányzatok és társulások elszámolásai Támogatási célú finanszírozási m veletek Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai B nmegel zés T zoltás, m szaki mentés, katasztrófa helyzet elhárítása Óvodai nevelés Szociális ösztöndíjak Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Fogorvosi alapellátás

10 Család és n védelmi egészségügyi gondozás Ifjúság-egészségügyi gondozás Egyéb betegség megel zés, népegészségügyi ellátás Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása Aktív korúak ellátása Id skorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kiegészít gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Adósságkezelési szolgáltatás Közgyógyellátás Köztemetés Gyermekjóléti szolgáltatás Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Családsegítés Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Egyéb speciális ellátások Civil szervezetek m ködési támogatása Civil szervezetek program és egyéb támogatása Rövid id tartamú közfoglalkoztatás Foglalkoztatást helyettesít támogatásra jogosultak hosszabb id tartamú közfoglalkoztatása Egyéb közfoglalkoztatás Kulturális m sorok, rendezvények, kiállítások szervezése Könyvtári szolgáltatások Múzeumi kiállítási tevékenység Közm vel dési tevékenységek és támogatásuk Közm vel dési intézmények, közösségi színterek m ködtetése Szabadid s park, fürd és strandszolgáltatás Köztemet -fenntartás és m ködtetés

11 1. függelék a 16/2013. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez Horváth Dezs, polgármester Kerner Gábor, alpolgármester Papp István Pelikán Attila Szabó Lajos A Képvisel -testület tagjai

12 2. függelék a 16/2013. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez A Képvisel -testület Bizottságai Ügyrendi Bizottság elnök: Papp István, képvisel Szabó Lajos, képvisel Gerencsér Péter Szociális Bizottság elnök: Szabó Lajos, képvisel Pelikán Attila, képvisel Bögös Rita Pénzügyi Bizottság elnök: Pelikán Attila, képvisel Szabó Lajos, képvisel Szabó Dénesné Településfejlesztési Bizottság elnök: Pelikán Attila képvisel Szabó Lajos képvisel Visváderné Cseh Mária Ilona (Pálköve)

13 minden hétf n 14:00-16:00 óráig 3. függelék a 16/2013. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez A polgármester fogadóórája

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 6/2011.(V.02.) önkormányzati rendelete a Képvisel -testület szervezeti és m ködési szabályzatáról (egységes szerkezetben) K vágóörs Község Önkormányzata

Részletesebben

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 1. Általános rendelkezések

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 1. Általános rendelkezések KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2011. (V. 02.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról (egységes szerkezetben) Kékkút Község Önkormányzata

Részletesebben

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2013.( ) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2013.( ) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.( ) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Vasszilvágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014.(X.16.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról /A 11/2015. (X.5.) önkormányzati rendelettel módosított,

Részletesebben

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./... (..) önkormányzati rendelete

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./... (..) önkormányzati rendelete CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./... (..) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

A rendelet 9. -a a következő szövegrésszel egészül ki: A képviselő-testület tagjainak névsorát az 1. melléklet tartalmazza.

A rendelet 9. -a a következő szövegrésszel egészül ki: A képviselő-testület tagjainak névsorát az 1. melléklet tartalmazza. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2010.(XII.30.) rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2007.(IV.02.) rendeletének módosításáról Endrefalva Község Önkormányzata

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére 1.napirend: Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (VIII.9.) RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (VIII.9.) RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (VIII.9.) RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról Bánk Község Önkormányzata képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület)

Részletesebben

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2010.(XI.16.) KT sz. rendeletével elfogadott Szervezeti és

Részletesebben

2.. Ez a rendelet a április 18.-án lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

2.. Ez a rendelet a április 18.-án lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2012.(IV.18.) Önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2010. (XI.29.) Önkormányzati rendeletének módosításáról Almásfüzitő

Részletesebben

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009(IX.15.) számú rendelet a Pölöske Község Önkormányzat a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2007(III.27.)

Részletesebben

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza.

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza. Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE INDOKOLÁS 1.A szakfeladat rend megszűnésével a régi szakfeladatok kormányzati funkcióknak lettek megfeleltetve. A gazdálkodási feladatok során felmerült, hogy bizonyos esetekben új kormányzati funkciókat

Részletesebben

Az önkormányzati képviselők névsorát az 1. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzati képviselők névsorát az 1. számú melléklet tartalmazza. Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2009.(VI.02.) rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2003.(V.05.) rendeletének módosításáról 1. Az önkormányzati

Részletesebben

a képviselő-testület május 2-án tartandó ülésére

a képviselő-testület május 2-án tartandó ülésére Szám: 1291/2012. Buzsák Község Önkormányzat J e g y z ő j e 8695. Buzsák, Fő tér 1. Telefon: (85) 530 057 Fax szám: (85) 530 067 E-mail: buzsakjegyzo@t-online.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület

Részletesebben

Súr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete Súr Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról

Súr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete Súr Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Súr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete Súr Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Súr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 29.) Önkormányzati rendelet módosításáról 2

Részletesebben

a Képviselő-testülethez a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosítására

a Képviselő-testülethez a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosítására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2012. 2. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Képviselő-testület

Részletesebben

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2013.(X. 01.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2013. (X. 4.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 13/2013. (X. 01.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48. Telefon: 06-(76) - 449-011, 449-003 Fax.: 06-(76) - 449-055 ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben Lakitelek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2013.(X. 01. ) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. májusi r e n d k í v ü l

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 6/2015.(III.27.) Rendelet típusa: módosító Rendelet címe: A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

3) A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartási száma: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény

3) A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartási száma: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény Turai Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata 1 (módosításokkal egységes szerkezetben) 2 Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 7/2008.(I.30.) határozattal elfogadott Alapító

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84.

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 15/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei szervezeti és mőködési

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 235/1/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

I. fejezet. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, a hatáskör átruházás szabályai. 1. Az önkormányzat megnevezése és kapcsolatai

I. fejezet. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, a hatáskör átruházás szabályai. 1. Az önkormányzat megnevezése és kapcsolatai Héreg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011.(II.15.) önkormányzati rendelete Héreg Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Héreg Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL - TESTÜLETÉNEK

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL - TESTÜLETÉNEK K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL - TESTÜLETÉNEK 1/0. (XII. 1.) önkormányzati rendelete a 0. évi költségvetésr l szóló 1/0. (III. 0.) önkormányzati rendelete módosításáról K vágóörs Község Önkormányzata

Részletesebben

J A V A S L A T. SZMSZ módosításra

J A V A S L A T. SZMSZ módosításra PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA ELNÖKE Száma: 1-96 /2012. A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! J A V A S L A T SZMSZ módosításra Készült: a képviselő-testület

Részletesebben

I. Fejezet. 1. Általános rendelkezések

I. Fejezet. 1. Általános rendelkezések Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014.(XI.30.) önkormányzati rendelete Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE

BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE A képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyűlésének döntése alapján

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 32/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 32/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 32/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete Lakitelek Nagyközség Képviselő-testületének 32/2014. (XI.14.) számú rendelete a 6/2015. (II.20.), 12/2015. (IV.10.), 18/2015. (VI.12.),

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 135/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére Tárgy: Javaslat az Önkormányzat tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok

Részletesebben

Csanádapáca Község Önkormányzata képviselő testületének 14/2012.(V.30.) önkormányzati rendelete

Csanádapáca Község Önkormányzata képviselő testületének 14/2012.(V.30.) önkormányzati rendelete Csanádapáca Község Önkormányzata képviselő testületének 14/2012.(V.30.) önkormányzati rendelete Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

Részletesebben

A1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2014. (VIII. 08.) önkormányzati rendelete

A1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2014. (VIII. 08.) önkormányzati rendelete A1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2014. (VIII. 08.) önkormányzati rendelete Ibrány Város Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati

Részletesebben

10/2007. (III. 19.) önkormányzati rendelete

10/2007. (III. 19.) önkormányzati rendelete 1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2007. (III. 19.) önkormányzati rendelete A képviselőtestület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról. 1 A Magyar Köztársaság Országgyűlése

Részletesebben

I. F E J E Z E T AZ ÖNKORMÁNYZAT ELNEVEZÉSE, JELKÉPEI

I. F E J E Z E T AZ ÖNKORMÁNYZAT ELNEVEZÉSE, JELKÉPEI Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (IV. 19.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 77/2011.(V.30.)ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata 2. sz. melléklet a 114/2009. (VIII. 27.) sz. KT. határozathoz. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata /egységes szerkezetben / Kardoskút Község Önkormányzata

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. március 27-én (kedd) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2012. március 27. Határozat:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. július 25-én megtartott rendkívüli üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. július 25-én megtartott rendkívüli üléséről Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 235/12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. július 25-én megtartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata

Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata Kerekegyháza Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata (Alapító Okirat száma: 32/2003. (III. 05.) sz. Kth.) (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva az 53/2010. (III. 31.) sz. Kth-ig

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben Költségvetési szerv Neve: Köröstarcsa Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Idegen neve: - Rövid neve: - Székhelye: 5622 Köröstarcsa Kossuth tér

Részletesebben

JAVASLAT. Előterjesztő: Szitka Péter polgármester. Készítette: Dr. Battyányi Anita jogi szakreferens, mb. osztályvezető

JAVASLAT. Előterjesztő: Szitka Péter polgármester. Készítette: Dr. Battyányi Anita jogi szakreferens, mb. osztályvezető Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Dr. Battyányi Anita jogi szakreferens, mb. osztályvezető JAVASLAT Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

KULCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012.

KULCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. KULCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. 1 Kulcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete Kulcs Község Önkormányzatának Szervezeti

Részletesebben

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 7/2007.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 7/2007.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2011.(.../...) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 7/2007.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t 1. Az intézmény neve: Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2. Székhelye: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. Telephely : 4080 Hajdúnánás, Kisfaludy

Részletesebben

3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról

3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról 3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.18.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.18.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.18.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Porpác Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő-testülete napján tartandó testületi ülésére

Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő-testülete napján tartandó testületi ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014.. napján tartandó testületi ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2012. május 2-i ülésére. A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság Ügyrendje

ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2012. május 2-i ülésére. A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság Ügyrendje Iktató szám: Sz-288/2012. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2012. május 2-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Pénzügyi és

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezı és önként vállalt feladatai

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezı és önként vállalt feladatai Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezı és önként vállalt feladatai A B C 360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 370000 Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése 381103 Települési hulladék

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t 1. Az intézmény neve: Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2. Székhelye: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. Telephely : 4080 Hajdúnánás, Kisfaludy

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzatának. 8/2011. (IV.19.) számú rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Zamárdi Város Önkormányzatának. 8/2011. (IV.19.) számú rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Zamárdi Város Önkormányzatának 8/2011. (IV.19.) számú rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben) 2 I. fejezet* Bevezető rész 1..* *Az Alaptörvény 32. cikk 2.) bekezdése,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testület 2015. február 20-i rendkívüli nyilvános ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testület 2015. február 20-i rendkívüli nyilvános ülésére E l ő t e r j e s z t é s Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testület 2015. február 20-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Vigántpetend község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2013 (IV.19) rendelet módosítására

Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2013 (IV.19) rendelet módosítására 1 Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette:Dr. Battyányi Anita jogi szakreferens, mb. osztályvezető JAVASLAT Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

22/2012. számú. 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

22/2012. számú. 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 7362-2/2012. 22/2012. számú 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 175-190/2012. (XII. 12.) sz. Kth.

Részletesebben

I. Fejezet. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, a hatáskör átruházás szabályai. 1. Az önkormányzat megnevezése

I. Fejezet. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, a hatáskör átruházás szabályai. 1. Az önkormányzat megnevezése Neszmély Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010.(X. 21.) önkormányzati rendelete Neszmély Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Neszmély Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének február 24-én (szerda) órai kezdettel megtartott testületi üléséről.

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének február 24-én (szerda) órai kezdettel megtartott testületi üléséről. Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 3/2016. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének 2016. február 24-én (szerda) 17 30 órai kezdettel

Részletesebben

(2) Az Önkormányzat székhelye: 2897 Dunaszentmiklós, Petőfi Sándor utca Hatáskör átruházás

(2) Az Önkormányzat székhelye: 2897 Dunaszentmiklós, Petőfi Sándor utca Hatáskör átruházás Dunaszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. (XI.10.) önkormányzati rendelete Dunaszentmiklós önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Dunaszentmiklós Község Önkormányzat

Részletesebben

(2) A költségvetési szerv rövid nevét törli, megnevezését a következők szerint módosítja: neve: Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal

(2) A költségvetési szerv rövid nevét törli, megnevezését a következők szerint módosítja: neve: Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012. (V. 10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendeletének

Részletesebben

NEMESKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2/2011.(IV.13.) R E N D E L E T E

NEMESKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2/2011.(IV.13.) R E N D E L E T E NEMESKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2/2011.(IV.13.) R E N D E L E T E SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(III.26.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

/2013. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

/2013. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. fejezet Általános rendelkezések

5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. fejezet Általános rendelkezések NYÚL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Nyúl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK ÉVI MUNKATERVE

HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK ÉVI MUNKATERVE HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE Elfogadva a 9 /2014. (I. 30.) számú Önkormányzati határozattal A képvisel -testület m ködésének alapja az éves munkaprogram. A testület

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsési

Részletesebben

1. sz. melléklet az 5/2015.(III.02.) önkormányzati rendelethez. Kunmadaras Nagyközség Önkormányzatának kormányzati funkciói

1. sz. melléklet az 5/2015.(III.02.) önkormányzati rendelethez. Kunmadaras Nagyközség Önkormányzatának kormányzati funkciói 1. sz. melléklet az 5/2015.(III.02.) önkormányzati rendelethez Kunmadaras Nagyközség Önkormányzatának kormányzati funkciói 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ. 39/2003.(XI.10.) ÖKT. sz. rendelet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ. 39/2003.(XI.10.) ÖKT. sz. rendelet Budaörs Város Önkormányzata BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ a 12/2004. (III.24.) ÖKT. sz. és a 16/2004.(IV.07.) ÖKT. sz. 19/2004.(IV.20.) ÖKT. sz., 38/2004.(VI.24.),

Részletesebben

Az Önkormányzat Képviselő Testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Az Önkormányzat Képviselő Testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2009. (X. 15.) rendelete Az Önkormányzat Képviselő Testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása Hangony Községi Önkormányzat

Részletesebben

I. Fejezet Bevezet rendelkezések

I. Fejezet Bevezet rendelkezések Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének 8/2011.(IV.13.) rendelete a Szervezeti és M ködési Szabályzatról egységes szerkezetben a 25/2011.(X.07.), a 6/2013. (IV. 3.), a 7/2013. (IV.15.) és a 14/2013.

Részletesebben

Pék László, polgármester (Kékkút): Megállapítom, hogy Kékkút Képvisel -testülete határozatképes.

Pék László, polgármester (Kékkút): Megállapítom, hogy Kékkút Képvisel -testülete határozatképes. JEGYZ KÖNYV Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete, Kékkút Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2013. június 25-én 16: 00 órakor megtartott együttes testületi ülésér l. Az ülés

Részletesebben

RENDELETEK HATÁROZAT MELLÉKLET

RENDELETEK HATÁROZAT MELLÉKLET 2011. február 3. 3. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELETEK 2/2011. (II. 3.) önkormányzati 3/2011. (II. 3.) önkormányzati A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzata

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! 2. n a p i r e n d i p o n t E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2011. (I.27.) R E N D E L E T E

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2011. (I.27.) R E N D E L E T E MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2011. (I.27.) R E N D E L E T E a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2007. (IV.26.) rendelet módosítására A rendelet 2. (5) bekezdése hatályát

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata 2 Tolna Város Önkormányzata 13/2007. (IV.27.) Önkormányzati rendelete Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/50-2/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület február 14-i nyilvános ülésére

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/50-2/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület február 14-i nyilvános ülésére 4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/50-2/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. február 14-i nyilvános ülésére Tárgy: Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

Részletesebben

Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására

Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 5. napirend Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására Tisztelt Képviselő-testület! A képviselő-testület előtt ismert okok miatt a képviselő-testület

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 25-i rendes ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 25-i rendes ülésére Ikt.szám: 1210-3/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25-i rendes ülésére Tárgy: Kerekegyházi Értéktár Bizottság SZMSZ-ének elfogadása Előterjesztő:

Részletesebben

Moha Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról

Moha Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Moha Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Moha Község Önkormányzata Képviselőtestülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 2012. évi XXX. törvény

Részletesebben

25/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

25/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 25/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben a 6/2015. (III. 04.) ör., 25/2015. (VII. 1.)

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

Lovászpatona Község Önkormányzat Polgármestere 8553 Lovászpatona, Kossuth tér 2. Tel.: ; fax:

Lovászpatona Község Önkormányzat Polgármestere 8553 Lovászpatona, Kossuth tér 2. Tel.: ; fax: Lovászpatona Község Önkormányzat Polgármestere 8553 Lovászpatona, Kossuth tér 2. Tel.: 06-89-345-107; fax: 06-89-345-109 NYÍLT ülésen tárgyalandó! A határozati javaslat elfogadásához minősített többség

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-49/2013. Tárgy: Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-28/2015. Tárgy: Az önkormányzat SzMSz-ének módosítása Mell.:1 pld.

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestülete. /2015.(...) önkormányzati rendelete

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestülete. /2015.(...) önkormányzati rendelete Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestülete /2015.(...) önkormányzati rendelete Monostorapáti község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014.(XII.15.) önkormányzati

Részletesebben

2. Hatáskör átruházás

2. Hatáskör átruházás Neszmély Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014.(XII.) önkormányzati rendelete Neszmély Község Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Neszmély Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Tura Város Önkormányzatának 55/2009.(V.27) sz. határozata a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról (módosításokkal egységes szerkezetben)

Tura Város Önkormányzatának 55/2009.(V.27) sz. határozata a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Tura Város Önkormányzatának 55/2009.(V.27) sz. határozata a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri

Részletesebben

NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. I. Fejezet Általános Rendelkezések

NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. I. Fejezet Általános Rendelkezések NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Német Nemzetiségi Önkormányzat a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 113. a) pontjában kapott

Részletesebben

A POLGÁRI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A POLGÁRI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A POLGÁRI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Egységes szerkezetben az 53/2016. (IV.28.), 91/2016.(VI.16.)sz. KT. határozattal 1 Polgár Város Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez EL TERJESZTÉS Tárgya: önkormányzatok gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése Készítette: dr. Szabó Tímea Tisztelt Képvisel -testület! A gyermekek védelmér l és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete. egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete. egyes önkormányzati rendeletek módosításáról Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek módosításáról Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. alcím tekintetében

Részletesebben

K vágóörs Község Önkormányzata 2012. évi koncepció

K vágóörs Község Önkormányzata 2012. évi koncepció K vágóörs Község Önkormányzata 2012. évi koncepció A 2012. évi költségvetési koncepció f összeg 139.418 ezer Ft-ban került meghatározásra. Az adatok a hiányos információk miatt a 2011. háromnegyedéves

Részletesebben

1. függelék a 20/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete tagjainak névsora 1. Ugron Zoltán Gábor polgármester 2. Fuchs János korelnök 3. Szabó Zoltán alpolgármester

Részletesebben

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat - 1 - DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL Alapító okirat Dunasziget Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az

Részletesebben