K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK"

Átírás

1 K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 16/2013.(IX. 28.) önkormányzati rendelete a Képvisel -testület szervezeti és m ködési szabályzatáról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következ ket rendeli el: 1. Általános rendelkezések 1. Az Önkormányzat a) hivatalos megnevezése: K vágóörs Község Önkormányzata; b) székhelye 8254 K vágóörs, Pet fi Sándor u. 2. ; c) igazgatási feladatait a K vágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal látja el. 2. Feladatok és hatáskörök 2. Az Önkormányzat által használt szakfeladatokat az 1. melléklet tartalmazza. 3. A Képvisel -testület az alábbi hatásköreit a polgármesterre ruházza a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 43/B. - a szerinti ápolási díj megállapítása, felülvizsgálata és megszüntetése; b) a temetési segély megállapítása; c) az iskolai évet kezd gyermekek támogatásának megállapítása; d) az önkormányzat jelképei használatának engedélyezése; e) a közterület használat engedélyezése; f) a közterület filmforgatási célú használatához szükséges hatósági szerz dés jóváhagyása g) a közútkezel i hozzájárulás iránti kérelmek elbírálása; h) a közm építéshez, illetve az azokra való rákötésekhez szükséges tulajdonosi nyilatkozatok megtétele; i) az Önkormányzat alkalmazásában álló munkavállalókkal kapcsolatban valamennyi munkáltatói jog gyakorlása. 4. (1) A Képvisel -testület az alábbi hatásköreit a Szociális Bizottságra ruházza: a) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása; b) az átmeneti segély megállapítása. (2) A Képvisel -testület az Ügyrendi Bizottságra hatáskört nem ruház át, az Ügyrendi Bizottság feladata a Képvisel -testület tagjai által tett vagyonnyilatkozatok nyilvántartása, ellen rzése, kezelése, rzése és vizsgálata, valamint a Képvisel - testület tagjai összeférhetetlenségi ügyében a helyi önkormányzati képvisel k jogállásának egyes kérdéseir l szóló évi XCVI. törvényben meghatározott bizottsági feladatok ellátása. (3) A Képvisel -testület a Pénzügyi Bizottságra hatáskört nem ruház át, a Pénzügyi Bizottság feladatai: a) véleményezi aa) a költségvetési koncepciót;

2 ab) a költségvetési rendeletet; ac) a gazdálkodásról szóló beszámolókat; ad) a Képvisel -testület hatásköréb l a polgármesterre át nem ruházott a vagyonával való rendelkezése körében valamennyi ingatlanra vonatkozó jogügyletet, és azon ingóságokra vonatkozó jogügyleteket, melyek értéke a Ft-ot meghaladja; ae) a Képvisel -testület hatásköréb l a polgármesterre át nem ruházott azon visszterhes szerz déseket, melyek tárgyának értéke a Ft-ot meghaladja; b) közrem ködik a bels ellen rzési feladatok ellátásában; c) kapcsolatot tart az Önkormányzattal szerz dést kötött könyvvizsgálóval. (4) A Képvisel -testület a Településfejlesztési Bizottságra hatáskört nem ruház át. A Településfejlesztési Bizottság véleményezi a településfejlesztéssel kapcsolatos el terjesztéseket. 3. A Képvisel -testület m ködése 5. A Képvisel -testület évente legalább hét ülést tart. 6. A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidej betöltetlensége vagy egyidej tartós akadályoztatásuk esetén a Képvisel -testület ülését a korelnök hívja össze, és vezeti. 7. (1) Az ülés meghívóját és az írásbeli el terjesztéseket a képvisel k és a jegyz részére legalább az ülés id pontja el tt 5 nappal el kell juttatni. A meghívó és az írásbeli el terjesztések kézbesítése a képvisel vel egyeztetett módon - történhet nyomtatott formában nem tértivevényes, sima levélként hivatali kézbesítés útján vagy elektronikus formában. (2) A lakosságot a Képvisel -testület üléseinek id pontjáról az ülés meghívójának az ülés id pontja el tt legalább 5 nappal az Önkormányzat hirdet tábláján történ kifüggesztése útján kell tájékoztatni. 8. A meghívó tartalmazza a) az ülés helyét és idejét; b) a javasolt napirendeket és azok el terjeszt it. 9. (1) Az el terjesztés tartalmazza a) az elemz részt, mely ismerteti az el terjesztés tárgyát, az azt érint jogszabályi rendelkezéseket, az el zményeket, és mindazokat a tényeket, adatokat, körülményeket, melyek segítik, indokolják a döntéshozatalt; b) a döntési javaslat részt, mely lehet határozati javaslat vagy rendelet-tervezet. (2) Egyszer bb megítélés ügyekben vagy halaszthatatlan esetben kerülhet sor szóbeli el terjesztésre, melynek ismertetése során az (1) bekezdésben szabályozott szerkezeti felépítést kell követni. (3) Kizárólag írásbeli el terjesztés nyújtható be: a) rendeletalkotáshoz; b) a gazdálkodás helyzetér l szóló tájékoztatók tárgyalásához; c) a költségvetési koncepcióról való döntéshozatalhoz; d) költségvetési szerv alapításához, átszervezéséhez, megszüntetéséhez. (4) Az el terjesztés benyújtására jogosult: a) a települési képvisel ; b) a bizottság;

3 c) a polgármester; d) a jegyz. 10. (1) Az önkormányzati rendeletek tervezetét és indokolását (a vonatkozásában a továbbiakban együtt: tervezet) társadalmi egyeztetésre kell bocsátani, melynek során a természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkez szervezetek azokat véleményezhetik. (2) Nem kell társadalmi egyezetésre bocsátani azt a tervezetet, mely a) fizetési kötelezettségr l szól; b) a költségvetésr l, a költségvetés végrehajtásáról rendelkezik; c) sürg s elfogadásához kiemelked közérdek f z dik; d) magasabb szint jogszabálynak való megfelelést szolgálja, és megalkotását, továbbá tartalmát illet en a Képvisel -testületnek mérlegelési jogköre nincs. (3) Nem bocsátható társadalmi egyeztetésre a tervezet, ha az egyeztetés K vágóörs Község Önkormányzata különösen fontos pénzügyi, természetvédelmi, környezetvédelmi vagy örökségvédelmi érdekeinek védelmét veszélyeztetné. (4) E szakasz alkalmazásában fizetési kötelezettség a Képvisel -testület vagy szervei, intézményei (e bekezdés alkalmazásában a továbbiakban együtt: Önkormányzat) javára közvetlen ellenszolgáltatás nélkül fizetend adó, bírság, pótlék vagy más hasonló díj, valamint az Önkormányzat által nyújtott szolgáltatásért, eljárásért fizetend bármely díj. (5) A társadalmi egyeztetésre bocsátásért, annak lefolytatásáért és a beérkezett vélemények feldolgozásáért a jegyz tartozik felel sséggel. 11. (1) A társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezetet az önkormányzat honlapján kell közzétenni. Amennyiben valamely technikai oknál fogva az Önkormányzat honlapja nem üzemel, úgy a közzététel az Önkormányzat hirdet tábláján történik, és ebben az esetben a honlap akadálytalan m ködésének helyreállásáig a társadalmi egyeztetés vonatkozásában a honlapon történ közzétételre el írt szabályokat az Önkormányzat hirdet tábláján történ közzétételre kell megfelel en alkalmazni. (2) A honlapon megadott elektronikus levélcímen keresztül bárki véleményt nyilváníthat a társadalmi egyeztetés céljából közzétett tervezetr l. (3) A névtelenül beérkezett véleményeket azok figyelembevétele nélkül törölni kell. (4) A jegyz a beérkezett véleményeket, a véleményez nevét és elektronikus levélcímét jelen rendeletben meghatározott feladatainak ellátása céljából legkés bb a véleményezett rendelet hatálybalépését l számított két évig kezeli. Amennyiben a véleményezett tervezet nem lép hatályba, a véleményez nevét és elektronikus levélcímét legkés bb a vélemény beérkezését követ egy éven belül törölni kell. (5) A véleményez adatainak kezeléséhez szükséges hozzájárulást a személyes adatok védelmér l és a közérdek adatok nyilvánosságáról szóló törvényben foglalt vélelem szerint a (3)-(4) bekezdésben foglalt adatkezelések tekintetében megadottnak kell tekinteni. E tényre és a véleményez adatait érint adatkezelés szabályaira a véleményez figyelmét a honlapon keresztül fel kell hívni. (6) A közzétett tervezeteket a közzétételt l számított egy évig nem lehet a honlapról eltávolítani. 12. (1) A tervezetet olyan id pontban kell a honlapon közzétenni, hogy a véleményezésre legalább 5 nap rendelkezésre álljon.

4 (2) A jegyz mérlegeli a beérkezett véleményeket, és azokról tipizált összefoglalót készít, melyet a honlapon a véleményez k listájával együtt közzétesz. (3) A jegyz t egyedi válaszadási kötelezettség nem terheli. (4) A (2) bekezdésben meghatározott összefoglalót a tervezettel együtt a Képvisel - testület elé kell terjeszteni, mellyel egy id pontban kell biztosítani az (2) bekezdésben meghatározott közzétételt. (5) A jegyz a 11. -ban meghatározott egyeztetési formán túl más egyeztetési formákat is igénybe vehet. 13. Az Önkormányzat a honlapján megadott elektronikus levélcímen keresztül lehet séget biztosít arra, hogy a rendelet hatályosulásával kapcsolatos észrevételeket, problémákat, valamint a módosítására vonatkozó javaslatokat bárki jelezhesse a jegyz nek. 14. (1) Sürg s, halasztást nem t r esetben a Képvisel -testület a 7. -ban foglaltaktól eltér en, rövidebb határid vel, vagy akár rövid úton bármilyen célszer értesítési mód alkalmazásával összehívható. Rövid úton történ összehívás esetén a meghívó hirdet táblán való kifüggesztésére vonatkozó szabálytól el lehet tekinteni. A sürg sség okát a Képvisel -testület tagjaival közölni kell. (2) A Képvisel -testület munkatervben nem szerepl, rendkívüli üléseit - az (1) bekezdésben meghatározottak kivételével - a tervezett ülésekre vonatkozó szabályok alapján kell összehívni. (3) Mind a tervezett, mind a rendkívüli üléseken tárgyalhat a Képvisel -testület a meghívóban szerepl napirenden túl sürg sségi indítványként kés bb kiküldött vagy akár az ülés elején kiosztott írásbeli vagy az ülésen szóban ismertetett el terjesztéseket. A sürg sségi indítványt indokolni kell. A sürg sségi indítványt az ülés vezet je a napirendi javaslat megtételekor ismerteti. A sürg sségi indítvány tárgyalásáról a Képvisel -testület a napirend megállapításával együtt dönt. Vita esetén az ülés vezet je önálló szavazásra bocsátja a sürg sségi indítványt. (4) Amennyiben a Képvisel -testület tagjai nem jelennek meg határozatképes számban, a Képvisel -testület újabb ülése az elmaradt ülésnek megfelel napirenddel akár az (1) bekezdésben meghatározott módon és határid vel összehívható. Amennyiben a feltételei fennállnak, a (3) bekezdésben szabályozott sürg sség indítvány ilyenkor is tárgyalható. 15. Az ülés vezet jének feladatai: a) megnyitja az ülést; b) megállapítja, és figyelemmel kíséri a határozatképességet; c) ismerteti a napirendi javaslatot és a sürg sségi indítványokat; d) napirendi pontonként megnyitja, vezeti, lezárja, összefoglalja a vitát; e) a hozzászólók részére megadja a szót, azt megtagadja vagy megvonja; f) figyelmezteti a hozzászólót, amennyiben eltér a tárgytól, vagy az üléshez nem ill vagy másokat sért megfogalmazást használ; g) rendreutasítja, vagy a hallgatóság soraiból kiutasítja azt, aki az üléshez méltatlan magatartást tanúsít, vagy annak rendjét zavarja; h) szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat és a rendelettervezeteket; i) szünetet rendel el; j) berekeszti az ülést. 16. (1) A Képvisel -testület napirend el tt

5 a) meghallgatja a polgármester beszámolóját a két ülés közötti id szak fontosabb eseményeir l; b) dönt a lejárt határidej határozatok végrehajtásáról szóló beszámolók, valamint az átruházott hatáskörben hozott intézkedések elfogadásáról; c) dönt a képvisel i interpellációra adott írásbeli válasz elfogadásáról. (2) Az ülés napirendjét a Képvisel -testület határozattal állapítja meg. (3) Napirendi pont tárgyalásának elhalasztására az el terjeszt vagy bármelyik képvisel javaslatot tehet. Amennyiben a Képvisel -testület a napirendi pont tárgyalásának elhalasztásáról dönt, akkor kit zi az újratárgyalás id pontját vagy határidejét. (4) A napirend tárgyalását követ en kerül sor a képvisel i kérdések, interpellációk, javaslatok megtételére. 17. (1) A települési képvisel felvilágosítás kérési jogosultságát kérdés vagy interpelláció formájában gyakorolhatja. Az interpellációra adott válasz elfogadásáról az interpelláló képvisel nyilatkozatát követ en a Képvisel -testület dönt. A kérdésre adott válasz elfogadásáról a Képvisel -testület nem hoz döntést. (2) A testületi ülésen kívül benyújtott kérdésre vagy interpellációra csak akkor kötelez a következ testületi ülésen válaszolni, ha a benyújtás és a testületi ülés id pontja között legalább 15 nap van. Amennyiben nincs, akkor a válaszadás határideje a benyújtástól számított 15 nap. (3) A testületi ülésen kívül benyújtott kérdéseket és interpellációkat, valamint az arra testületi ülésen kívül adott válaszokat valamennyi települési képvisel vel ismertetni kell. Amennyiben az interpellációra történ válaszadásra nem képvisel -testületi ülésen kerül sor, akkor annak elfogadásáról a Képvisel -testület a következ testületi ülésen dönt. 18. (1) Az ülés vezet je a napirendek tárgyalását a Képvisel -testület által elfogadott sorrendben nyitja meg. (2) A napirend megnyitását követ en el ször a) írásbeli el terjesztés esetén az el terjeszt egészítheti ki szóban az el terjesztést; b) szóbeli el terjesztés esetén az el terjeszt ismerteti azt. (3) A (2) bekezdésben foglaltakat követ en a Képvisel -testület tagjai és a tanácskozási joggal részt vev k kérdéseket intézhetnek az el terjeszt höz, ismertethetik véleményüket, a döntésre vonatkozóan javaslatot tehetnek. (4) A hozzászólalásokra a jelentkezés sorrendjében kerül sor. (5) A hozzászólalás id tartamát az ülés vezet je 5 percre korlátozhatja, az id túllépése miatt a szót a hozzászólótól megvonhatja. (6) Azt a hozzászólót, aki a tárgytól eltér, illetve aki a korábbiakban elhangzottakat ismétli, az ülés vezet je figyelmezteti, melynek eredménytelensége esetén a szót megvonhatja. (7) Az ülés vezet je kivételesen engedélyezheti, hogy a vitához a hallgatóság hozzászóljon. (8) Amennyiben az ülésen olyan rendzavarás történik, ami a tanácskozás folytatását lehetetlenné teszi, a Képvisel -testület az ülést határozott id re félbeszakíthatja. Ha az ülés félbeszakad, csak újabb összehívásra folytatható. (9) Amennyiben több hozzászóló nincs, az ülés vezet je a vitát lezárja. A vita lezárására bármelyik képvisel javaslatot tehet, err l a Képvisel -testület vita nélkül határoz. (10) Szavazás el tt a jegyz nek, amennyiben ezt kéri, szót kell adni.

6 19. (1) A nyílt szavazás kézfeltartással történik. (2) A titkos szavazás borítékba helyezett szavazólapon külön helyiség és urna igénybevételével történik. A titkos szavazást a Képvisel -testület által erre a célra létrehozott 3 f b l álló bizottság bonyolítja le. A titkos szavazásról külön jegyz könyvet kell felvenni, amely tartalmazza a szavazás helyét, idejét, a szavazást lebonyolító bizottság tagjainak nevét, tisztségét, a szavazás során felmerült körülményeket, a szavazás eredményét. A titkos szavazással hozott döntést az ülésr l készült jegyz könyvben alakszer határozatba kell foglalni. (3) A név szerinti szavazásnál a polgármester felolvassa a képvise1 k nevét ABC sorrendben, és a jelenlév képvisel k a nevük felolvasásakor "igen", "nem" vagy "tartózkodom" nyilatkozattal szavaznak. A szavazatok összeszámlálásáról a polgármester gondoskodik. 20. (1) Önkormányzati rendelet alkotását kezdeményezheti: a) a polgármester; b) a képvisel ; c) a bizottság; d) a jegyz. (2) A rendelet szakmai el készítése a jegyz feladata. (3) A rendelet kihirdetése az Önkormányzat hirdet tábláján történ kifüggesztéssel történik. A kihirdetés napja a kifüggesztést követ ötödik nap. 21. (1) A Képvisel -testület valamennyi kérdésben számozott határozattal dönt. (2) A Képvisel -testület által hozott határozatok tartalmazzák a) a határozat megalkotójának teljes megjelölését; b) határozat sorszámát, a meghozatal dátumát; c) a határozat címét ról, -r l raggal d) a Képvisel -testület által hozott döntést e) a felel s és a határid meghatározását, amennyiben a határozat utasítást, feladatot, felhatalmazást tartalmaz. 22. (1) A képvisel -testületi ülésr l készült jegyz könyv a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 52. (1) bekezdésében meghatározottakon túl tartalmazza a) a távolmaradt képvisel k nevét, valamint azt, hogy távollétét el zetesen jelezte vagy nem jelezte; b) a napirendi pontonként az el adók nevét, c) az elhangzott kérdéseket, bejelentéseket, az azokra adott válaszokat; d) az ülés megnyitásának és bezárásának idejét. (2) A képvisel, polgármester, a jegyz kérheti, hogy hozzászólását a jegyz könyv szó szerint tartalmazza. (3) A képvisel, a polgármester vagy a jegyz javaslatára a Képvisel -testület dönthet arról, hogy a testületi ülés egészér l vagy egy-egy napirendje tárgyalásáról szó szerinti jegyz könyvet kell készíteni. 23. (1) A Képvisel -testület által kötelez en legalább évente egyszer tartandó közmeghallgatáson legalább az alábbi napirendeket kell tárgyalni: a) beszámoló a Képvisel -testület munkájáról; b) tájékoztatás a környezet állapotáról;

7 c) közérdek, kérdések, javaslatok. (2) A közmeghallgatás meghívóját legalább annak id pontja el tt 8 nappal kell az Önkormányzat hirdet tábláján kifüggeszteni. 24. (1) A települési képvisel köteles a) tevékenyen részt venni a Képvisel -testület munkájában; b) olyan magatartást tanúsítani, ami méltóvá teszi a közéleti tevékenységre, a választók bizalmára; c) felkérés alapján részt venni a testületi ülések el készítésében, valamint a különböz vizsgálatokban; d) köteles a polgármesternek, illetve a bizottság elnökének legalább szóban bejelenteni, ha a Képvisel -testület vagy a bizottságának ülésén nem tud részt venni, vagy egyéb megbízatásának teljesítésében akadályoztatva van; a bejelentés elmaradása esetén a távollét igazolatlannak számít, kivéve, ha a képvisel a bejelentés megtételében is akadályoztatva volt, és az akadály elhárultát követ en arról legkés bb három munkanapon belül a polgármestert tájékoztatja; e) a tudomására jutott titkot meg rizni. (2) Az Mötv. 49. (1) bekezdésében meghatározott személyes érintettségre vonatkozó bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén a képvisel tiszteletdíját a Képvisel - testület legfeljebb 12 havi id tartamra legfeljebb 50 %-al csökkentheti. Ismételt mulasztás estén a csökkentés újra megállapítható azzal, hogy ilyenkor a csökkentés maximális mértéke a tiszteletdíj 75 %-a. 4. A polgármester, az alpolgármester és a jegyz 25. A polgármester tisztségét társadalmi megbízatásban látja el. 26. A Képvisel -testület egy alpolgármestert választ. 27. (1) A jegyz az Mötv. 82. (3) bekezdés e) pontjában meghatározott jelzési kötelezettségének a jogszabálysértés tudomására jutását követ en haladéktalanul köteles eleget tenni. (2) A jegyz és az aljegyz i tisztség egyidej betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatásuk esetén legfeljebb hat hónap id tartamra a jegyz i feladatokat a K vágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal igazgatási csoportvezet je látja el. 5. A bizottságok m ködése 28. (1) A bizottságok létszáma 3 f. (2) A bizottság ülését az elnök hívja össze, és vezeti. (3) A bizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehet: a) a polgármester; b) az alpolgármester. (4) A bizottság ülésér l készült jegyz könyvet a bizottság elnökén kívül a jelen lev k közül az a tag írja alá, akinek a neve ABC sorrendben megel zi a másikat. 6. A társulások 29. Az Önkormányzat az alábbi társulásokban vesz részt:

8 a) K vágóörs és Kékkút községek óvodai nevelést biztosító Intézményfenntartó Társulás, melynek feladata az óvodai nevelés biztosítása. b) Révfülöp Szociális Alapszolgáltató Társulás, melynek feladata a szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás és a családsegítés biztosítása. c) a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás, melynek feladata a gyermekjóléti, a bels ellen rzési és épület üzemeltetési, fenntartási feladatok ellátása, valamint az egészségügyi alapellátáson belül a központi orvosi ügyelet szervezése és fenntartása. d) Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás, melynek feladata szilárdhulladék kezelési rendszer létrehozása és m ködtetése. 7. Záró rendelkezések 30. (1) Jelen rendelet a kihirdetését követ ötödik napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a) a Képvisel -testület Szervezeti és M ködési Szabályzatáról szóló 6/2011. (V. 02.) önkormányzati rendelet; b) az önkormányzati rendeletek el készítésében való társadalmi részvétel szabályairól szóló 12/2011. (X. 08.) önkormányzati rendelet. Horváth Dezs polgármester Dr. Szabó Tímea jegyz A kihirdetés napja: szeptember 28. Dr. Szabó Tímea jegyz

9 1. melléklet a 16/2013. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez A K vágóörs Község Önkormányzata által használt szakfeladatok Szennyvíz gy jtése, tisztítása, elhelyezése Települési hulladék összetev inek válogatása, elkülönített begy jtése, szállítása, átrakása Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begy jtése, szállítása, átrakása Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása Lakó- és nem lakóépület építés Folyadék szállítására szolgáló közm építése Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Óvodai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Állat-egészségügyi ellátás Takarítás Zöldterület-kezelés Zöldterület-kezelés Adminisztratív, kiegészít szolgáltatás Önkormányzati jogalkotás Országgy lési képvisel -választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzati képvisel -választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Európai parlamenti képvisel választáshoz kapcsolódó tevékenységek Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzatok és társulások általános végrehajtói igazgatási tevékenysége Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Nemzeti ünnepek programjai Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Közvilágítás Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Önkormányzatok és társulások elszámolásai Támogatási célú finanszírozási m veletek Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai B nmegel zés T zoltás, m szaki mentés, katasztrófa helyzet elhárítása Óvodai nevelés Szociális ösztöndíjak Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Fogorvosi alapellátás

10 Család és n védelmi egészségügyi gondozás Ifjúság-egészségügyi gondozás Egyéb betegség megel zés, népegészségügyi ellátás Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása Aktív korúak ellátása Id skorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kiegészít gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Adósságkezelési szolgáltatás Közgyógyellátás Köztemetés Gyermekjóléti szolgáltatás Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Családsegítés Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Egyéb speciális ellátások Civil szervezetek m ködési támogatása Civil szervezetek program és egyéb támogatása Rövid id tartamú közfoglalkoztatás Foglalkoztatást helyettesít támogatásra jogosultak hosszabb id tartamú közfoglalkoztatása Egyéb közfoglalkoztatás Kulturális m sorok, rendezvények, kiállítások szervezése Könyvtári szolgáltatások Múzeumi kiállítási tevékenység Közm vel dési tevékenységek és támogatásuk Közm vel dési intézmények, közösségi színterek m ködtetése Szabadid s park, fürd és strandszolgáltatás Köztemet -fenntartás és m ködtetés

11 1. függelék a 16/2013. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez Horváth Dezs, polgármester Kerner Gábor, alpolgármester Papp István Pelikán Attila Szabó Lajos A Képvisel -testület tagjai

12 2. függelék a 16/2013. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez A Képvisel -testület Bizottságai Ügyrendi Bizottság elnök: Papp István, képvisel Szabó Lajos, képvisel Gerencsér Péter Szociális Bizottság elnök: Szabó Lajos, képvisel Pelikán Attila, képvisel Bögös Rita Pénzügyi Bizottság elnök: Pelikán Attila, képvisel Szabó Lajos, képvisel Szabó Dénesné Településfejlesztési Bizottság elnök: Pelikán Attila képvisel Szabó Lajos képvisel Visváderné Cseh Mária Ilona (Pálköve)

13 minden hétf n 14:00-16:00 óráig 3. függelék a 16/2013. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez A polgármester fogadóórája

Előterjesztés. Tárgy: Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet felülvizsgálata

Előterjesztés. Tárgy: Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet felülvizsgálata Előterjesztés Tárgy: Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet felülvizsgálata Készült: A porvai képviselő-testület 2013. július 8-ai ülésére Készítette: Feketéné E. Hilda jegyző

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. Az önkormányzat elnevezése és székhelye

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. Az önkormányzat elnevezése és székhelye Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12./2014.(XI.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 1 Zalabaksa Község Önkormányzati Képviselő-testületének 8/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról egységes szerkezetben az azt módosító 15/2013. (VI.

Részletesebben

RÁKÓCZIÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

RÁKÓCZIÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013.(V.30.) önkormányzati RENDELETE Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Rákócziújfalu

Részletesebben

Tiszacsege Város Önkormányzata 6/2013.(II. 18.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Tiszacsege Város Önkormányzata 6/2013.(II. 18.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Tiszacsege Város Önkormányzata 6/2013.(II. 18.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

NAGYSZENTJÁNOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. JANUÁR

NAGYSZENTJÁNOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. JANUÁR NAGYSZENTJÁNOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. JANUÁR Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti

Részletesebben

ORGOVÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

ORGOVÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ORGOVÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 14/2013.(IX.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és

Részletesebben

VELEM KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 9726 Velem, Rákóczi Ferenc utca 73. Telefon: +36(94)563-380 Fax: +36(94)563-379 email: korjvelem@t-online.

VELEM KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 9726 Velem, Rákóczi Ferenc utca 73. Telefon: +36(94)563-380 Fax: +36(94)563-379 email: korjvelem@t-online. VELEM KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 9726 Velem, Rákóczi Ferenc utca 73. Telefon: +36(94)563-380 Fax: +36(94)563-379 email: korjvelem@t-online.hu Előterjesztés Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2014. (XI. 19.)) önkormányzati rendelete

Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2014. (XI. 19.)) önkormányzati rendelete Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (XI. 19.)) önkormányzati rendelete Csetény Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Moha Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról

Moha Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Moha Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Moha Község Önkormányzata Képviselőtestülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2015.(IV.13.) önkormányzati rendelete (Egységes szerkezetben a 12/2015.(VIII.25.)

Részletesebben

Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének. 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének. 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Badacsonytördemic Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Petneháza Község Önkormányzata.

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Petneháza Község Önkormányzata. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2014. (X.22.) önkormányzati rendelete A Képviselőtestület és szervei Szervezeti- és Működési Szabályzatáról Petneháza Község Önkormányzata önállóan,

Részletesebben

Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2005. (V. 27.) számú rendelete. (Egységes szerkezetben!)

Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2005. (V. 27.) számú rendelete. (Egységes szerkezetben!) Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2005. (V. 27.) számú rendelete Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben!) Tiszaszentimre Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Egységes szerkezetben a 14/2002./XI.01/, 21/2002./XII.20/, 3/2003./I.29/, 15/2003./VII.09/, 22/2003./X.29/, 13/2005./VI.29/, 14/2006./X.

Egységes szerkezetben a 14/2002./XI.01/, 21/2002./XII.20/, 3/2003./I.29/, 15/2003./VII.09/, 22/2003./X.29/, 13/2005./VI.29/, 14/2006./X. SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL-TESTÜLETÉNEK 8/1999.(III.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a Szervezeti és Mködési Szabályzatról Egységes szerkezetben a 14/2002./XI.01/, 21/2002./XII.20/, 3/2003./I.29/,

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. Az önkormányzat és jelképei

I. fejezet Általános rendelkezések. Az önkormányzat és jelképei Egységes szerkezet JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról. Jászdózsa Község Önkormányzatának

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. Az önkormányzat megnevezése, jelképei 1.. Kunmadaras Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat)

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. Az önkormányzat megnevezése, jelképei 1.. Kunmadaras Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) Kunmadaras Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(III.02.) önkormányzati rendelete Kunmadaras Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Kunmadaras

Részletesebben

ÚRHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÉS SZERVEI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ÚRHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÉS SZERVEI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÚRHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÉS SZERVEI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 1 Úrhida Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a Szervezeti

Részletesebben

Bevezető ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Bevezető ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Bugyi Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 7/2011. (III.16) számú rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról egységes szerkezetben a 26/2011. (IX.20.); 10/2012. (IV.16.); 14/2012. (V.20.):20/2012.

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tápiószentmárton Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. november 6-án megtartott üléséről

Tápiószentmárton Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. november 6-án megtartott üléséről Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete Jegyzőkönyv Hozott rendeletek: Tápiószentmárton Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. november 6-án megtartott üléséről 10/2014.

Részletesebben

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013.( IV.18.) önkormányzati rendelete Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Módosította: a 10/2013. (IX.5.),

Részletesebben

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól. 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól. 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VI.01.) számú rendelete /egységes szerkezetben/

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VI.01.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VI.01.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A Képviselőtestület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Füredi János sk. polgármester

Részletesebben

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (egységes szerkezetben)

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (egységes szerkezetben) SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (egységes szerkezetben) 2 Tervezet Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2011. (VIII. 25. ) rendelete az önkormányzat szervezeti

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (X. 21.) önkormányzati rendelete

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (X. 21.) önkormányzati rendelete Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (X. 21.) önkormányzati rendelete a Dunavarsány Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatról Dunavarsány Város Önkormányzatának

Részletesebben

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól. 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól. 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2014. december 3-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2014. december 3-i ülésére HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R 8452 Halimba, Petőfi Sándor utca 16. (88) 503-420 fax: (88) 263-001 Ügyszám: 11/1022/2014. Tárgy: Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

Véménd Község Képviselő-testületének 1/2015. (I.08.) önkormányzati rendelete Szervezeti és Működési Szabályzatról BEVEZETŐ RÉSZ 1.

Véménd Község Képviselő-testületének 1/2015. (I.08.) önkormányzati rendelete Szervezeti és Működési Szabályzatról BEVEZETŐ RÉSZ 1. Véménd Község Képviselő-testületének 1/2015. (I.08.) önkormányzati rendelete Szervezeti és Működési Szabályzatról BEVEZETŐ RÉSZ 1. Véménd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben