K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK"

Átírás

1 K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 16/2013.(IX. 28.) önkormányzati rendelete a Képvisel -testület szervezeti és m ködési szabályzatáról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következ ket rendeli el: 1. Általános rendelkezések 1. Az Önkormányzat a) hivatalos megnevezése: K vágóörs Község Önkormányzata; b) székhelye 8254 K vágóörs, Pet fi Sándor u. 2. ; c) igazgatási feladatait a K vágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal látja el. 2. Feladatok és hatáskörök 2. Az Önkormányzat által használt szakfeladatokat az 1. melléklet tartalmazza. 3. A Képvisel -testület az alábbi hatásköreit a polgármesterre ruházza a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 43/B. - a szerinti ápolási díj megállapítása, felülvizsgálata és megszüntetése; b) a temetési segély megállapítása; c) az iskolai évet kezd gyermekek támogatásának megállapítása; d) az önkormányzat jelképei használatának engedélyezése; e) a közterület használat engedélyezése; f) a közterület filmforgatási célú használatához szükséges hatósági szerz dés jóváhagyása g) a közútkezel i hozzájárulás iránti kérelmek elbírálása; h) a közm építéshez, illetve az azokra való rákötésekhez szükséges tulajdonosi nyilatkozatok megtétele; i) az Önkormányzat alkalmazásában álló munkavállalókkal kapcsolatban valamennyi munkáltatói jog gyakorlása. 4. (1) A Képvisel -testület az alábbi hatásköreit a Szociális Bizottságra ruházza: a) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása; b) az átmeneti segély megállapítása. (2) A Képvisel -testület az Ügyrendi Bizottságra hatáskört nem ruház át, az Ügyrendi Bizottság feladata a Képvisel -testület tagjai által tett vagyonnyilatkozatok nyilvántartása, ellen rzése, kezelése, rzése és vizsgálata, valamint a Képvisel - testület tagjai összeférhetetlenségi ügyében a helyi önkormányzati képvisel k jogállásának egyes kérdéseir l szóló évi XCVI. törvényben meghatározott bizottsági feladatok ellátása. (3) A Képvisel -testület a Pénzügyi Bizottságra hatáskört nem ruház át, a Pénzügyi Bizottság feladatai: a) véleményezi aa) a költségvetési koncepciót;

2 ab) a költségvetési rendeletet; ac) a gazdálkodásról szóló beszámolókat; ad) a Képvisel -testület hatásköréb l a polgármesterre át nem ruházott a vagyonával való rendelkezése körében valamennyi ingatlanra vonatkozó jogügyletet, és azon ingóságokra vonatkozó jogügyleteket, melyek értéke a Ft-ot meghaladja; ae) a Képvisel -testület hatásköréb l a polgármesterre át nem ruházott azon visszterhes szerz déseket, melyek tárgyának értéke a Ft-ot meghaladja; b) közrem ködik a bels ellen rzési feladatok ellátásában; c) kapcsolatot tart az Önkormányzattal szerz dést kötött könyvvizsgálóval. (4) A Képvisel -testület a Településfejlesztési Bizottságra hatáskört nem ruház át. A Településfejlesztési Bizottság véleményezi a településfejlesztéssel kapcsolatos el terjesztéseket. 3. A Képvisel -testület m ködése 5. A Képvisel -testület évente legalább hét ülést tart. 6. A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidej betöltetlensége vagy egyidej tartós akadályoztatásuk esetén a Képvisel -testület ülését a korelnök hívja össze, és vezeti. 7. (1) Az ülés meghívóját és az írásbeli el terjesztéseket a képvisel k és a jegyz részére legalább az ülés id pontja el tt 5 nappal el kell juttatni. A meghívó és az írásbeli el terjesztések kézbesítése a képvisel vel egyeztetett módon - történhet nyomtatott formában nem tértivevényes, sima levélként hivatali kézbesítés útján vagy elektronikus formában. (2) A lakosságot a Képvisel -testület üléseinek id pontjáról az ülés meghívójának az ülés id pontja el tt legalább 5 nappal az Önkormányzat hirdet tábláján történ kifüggesztése útján kell tájékoztatni. 8. A meghívó tartalmazza a) az ülés helyét és idejét; b) a javasolt napirendeket és azok el terjeszt it. 9. (1) Az el terjesztés tartalmazza a) az elemz részt, mely ismerteti az el terjesztés tárgyát, az azt érint jogszabályi rendelkezéseket, az el zményeket, és mindazokat a tényeket, adatokat, körülményeket, melyek segítik, indokolják a döntéshozatalt; b) a döntési javaslat részt, mely lehet határozati javaslat vagy rendelet-tervezet. (2) Egyszer bb megítélés ügyekben vagy halaszthatatlan esetben kerülhet sor szóbeli el terjesztésre, melynek ismertetése során az (1) bekezdésben szabályozott szerkezeti felépítést kell követni. (3) Kizárólag írásbeli el terjesztés nyújtható be: a) rendeletalkotáshoz; b) a gazdálkodás helyzetér l szóló tájékoztatók tárgyalásához; c) a költségvetési koncepcióról való döntéshozatalhoz; d) költségvetési szerv alapításához, átszervezéséhez, megszüntetéséhez. (4) Az el terjesztés benyújtására jogosult: a) a települési képvisel ; b) a bizottság;

3 c) a polgármester; d) a jegyz. 10. (1) Az önkormányzati rendeletek tervezetét és indokolását (a vonatkozásában a továbbiakban együtt: tervezet) társadalmi egyeztetésre kell bocsátani, melynek során a természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkez szervezetek azokat véleményezhetik. (2) Nem kell társadalmi egyezetésre bocsátani azt a tervezetet, mely a) fizetési kötelezettségr l szól; b) a költségvetésr l, a költségvetés végrehajtásáról rendelkezik; c) sürg s elfogadásához kiemelked közérdek f z dik; d) magasabb szint jogszabálynak való megfelelést szolgálja, és megalkotását, továbbá tartalmát illet en a Képvisel -testületnek mérlegelési jogköre nincs. (3) Nem bocsátható társadalmi egyeztetésre a tervezet, ha az egyeztetés K vágóörs Község Önkormányzata különösen fontos pénzügyi, természetvédelmi, környezetvédelmi vagy örökségvédelmi érdekeinek védelmét veszélyeztetné. (4) E szakasz alkalmazásában fizetési kötelezettség a Képvisel -testület vagy szervei, intézményei (e bekezdés alkalmazásában a továbbiakban együtt: Önkormányzat) javára közvetlen ellenszolgáltatás nélkül fizetend adó, bírság, pótlék vagy más hasonló díj, valamint az Önkormányzat által nyújtott szolgáltatásért, eljárásért fizetend bármely díj. (5) A társadalmi egyeztetésre bocsátásért, annak lefolytatásáért és a beérkezett vélemények feldolgozásáért a jegyz tartozik felel sséggel. 11. (1) A társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezetet az önkormányzat honlapján kell közzétenni. Amennyiben valamely technikai oknál fogva az Önkormányzat honlapja nem üzemel, úgy a közzététel az Önkormányzat hirdet tábláján történik, és ebben az esetben a honlap akadálytalan m ködésének helyreállásáig a társadalmi egyeztetés vonatkozásában a honlapon történ közzétételre el írt szabályokat az Önkormányzat hirdet tábláján történ közzétételre kell megfelel en alkalmazni. (2) A honlapon megadott elektronikus levélcímen keresztül bárki véleményt nyilváníthat a társadalmi egyeztetés céljából közzétett tervezetr l. (3) A névtelenül beérkezett véleményeket azok figyelembevétele nélkül törölni kell. (4) A jegyz a beérkezett véleményeket, a véleményez nevét és elektronikus levélcímét jelen rendeletben meghatározott feladatainak ellátása céljából legkés bb a véleményezett rendelet hatálybalépését l számított két évig kezeli. Amennyiben a véleményezett tervezet nem lép hatályba, a véleményez nevét és elektronikus levélcímét legkés bb a vélemény beérkezését követ egy éven belül törölni kell. (5) A véleményez adatainak kezeléséhez szükséges hozzájárulást a személyes adatok védelmér l és a közérdek adatok nyilvánosságáról szóló törvényben foglalt vélelem szerint a (3)-(4) bekezdésben foglalt adatkezelések tekintetében megadottnak kell tekinteni. E tényre és a véleményez adatait érint adatkezelés szabályaira a véleményez figyelmét a honlapon keresztül fel kell hívni. (6) A közzétett tervezeteket a közzétételt l számított egy évig nem lehet a honlapról eltávolítani. 12. (1) A tervezetet olyan id pontban kell a honlapon közzétenni, hogy a véleményezésre legalább 5 nap rendelkezésre álljon.

4 (2) A jegyz mérlegeli a beérkezett véleményeket, és azokról tipizált összefoglalót készít, melyet a honlapon a véleményez k listájával együtt közzétesz. (3) A jegyz t egyedi válaszadási kötelezettség nem terheli. (4) A (2) bekezdésben meghatározott összefoglalót a tervezettel együtt a Képvisel - testület elé kell terjeszteni, mellyel egy id pontban kell biztosítani az (2) bekezdésben meghatározott közzétételt. (5) A jegyz a 11. -ban meghatározott egyeztetési formán túl más egyeztetési formákat is igénybe vehet. 13. Az Önkormányzat a honlapján megadott elektronikus levélcímen keresztül lehet séget biztosít arra, hogy a rendelet hatályosulásával kapcsolatos észrevételeket, problémákat, valamint a módosítására vonatkozó javaslatokat bárki jelezhesse a jegyz nek. 14. (1) Sürg s, halasztást nem t r esetben a Képvisel -testület a 7. -ban foglaltaktól eltér en, rövidebb határid vel, vagy akár rövid úton bármilyen célszer értesítési mód alkalmazásával összehívható. Rövid úton történ összehívás esetén a meghívó hirdet táblán való kifüggesztésére vonatkozó szabálytól el lehet tekinteni. A sürg sség okát a Képvisel -testület tagjaival közölni kell. (2) A Képvisel -testület munkatervben nem szerepl, rendkívüli üléseit - az (1) bekezdésben meghatározottak kivételével - a tervezett ülésekre vonatkozó szabályok alapján kell összehívni. (3) Mind a tervezett, mind a rendkívüli üléseken tárgyalhat a Képvisel -testület a meghívóban szerepl napirenden túl sürg sségi indítványként kés bb kiküldött vagy akár az ülés elején kiosztott írásbeli vagy az ülésen szóban ismertetett el terjesztéseket. A sürg sségi indítványt indokolni kell. A sürg sségi indítványt az ülés vezet je a napirendi javaslat megtételekor ismerteti. A sürg sségi indítvány tárgyalásáról a Képvisel -testület a napirend megállapításával együtt dönt. Vita esetén az ülés vezet je önálló szavazásra bocsátja a sürg sségi indítványt. (4) Amennyiben a Képvisel -testület tagjai nem jelennek meg határozatképes számban, a Képvisel -testület újabb ülése az elmaradt ülésnek megfelel napirenddel akár az (1) bekezdésben meghatározott módon és határid vel összehívható. Amennyiben a feltételei fennállnak, a (3) bekezdésben szabályozott sürg sség indítvány ilyenkor is tárgyalható. 15. Az ülés vezet jének feladatai: a) megnyitja az ülést; b) megállapítja, és figyelemmel kíséri a határozatképességet; c) ismerteti a napirendi javaslatot és a sürg sségi indítványokat; d) napirendi pontonként megnyitja, vezeti, lezárja, összefoglalja a vitát; e) a hozzászólók részére megadja a szót, azt megtagadja vagy megvonja; f) figyelmezteti a hozzászólót, amennyiben eltér a tárgytól, vagy az üléshez nem ill vagy másokat sért megfogalmazást használ; g) rendreutasítja, vagy a hallgatóság soraiból kiutasítja azt, aki az üléshez méltatlan magatartást tanúsít, vagy annak rendjét zavarja; h) szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat és a rendelettervezeteket; i) szünetet rendel el; j) berekeszti az ülést. 16. (1) A Képvisel -testület napirend el tt

5 a) meghallgatja a polgármester beszámolóját a két ülés közötti id szak fontosabb eseményeir l; b) dönt a lejárt határidej határozatok végrehajtásáról szóló beszámolók, valamint az átruházott hatáskörben hozott intézkedések elfogadásáról; c) dönt a képvisel i interpellációra adott írásbeli válasz elfogadásáról. (2) Az ülés napirendjét a Képvisel -testület határozattal állapítja meg. (3) Napirendi pont tárgyalásának elhalasztására az el terjeszt vagy bármelyik képvisel javaslatot tehet. Amennyiben a Képvisel -testület a napirendi pont tárgyalásának elhalasztásáról dönt, akkor kit zi az újratárgyalás id pontját vagy határidejét. (4) A napirend tárgyalását követ en kerül sor a képvisel i kérdések, interpellációk, javaslatok megtételére. 17. (1) A települési képvisel felvilágosítás kérési jogosultságát kérdés vagy interpelláció formájában gyakorolhatja. Az interpellációra adott válasz elfogadásáról az interpelláló képvisel nyilatkozatát követ en a Képvisel -testület dönt. A kérdésre adott válasz elfogadásáról a Képvisel -testület nem hoz döntést. (2) A testületi ülésen kívül benyújtott kérdésre vagy interpellációra csak akkor kötelez a következ testületi ülésen válaszolni, ha a benyújtás és a testületi ülés id pontja között legalább 15 nap van. Amennyiben nincs, akkor a válaszadás határideje a benyújtástól számított 15 nap. (3) A testületi ülésen kívül benyújtott kérdéseket és interpellációkat, valamint az arra testületi ülésen kívül adott válaszokat valamennyi települési képvisel vel ismertetni kell. Amennyiben az interpellációra történ válaszadásra nem képvisel -testületi ülésen kerül sor, akkor annak elfogadásáról a Képvisel -testület a következ testületi ülésen dönt. 18. (1) Az ülés vezet je a napirendek tárgyalását a Képvisel -testület által elfogadott sorrendben nyitja meg. (2) A napirend megnyitását követ en el ször a) írásbeli el terjesztés esetén az el terjeszt egészítheti ki szóban az el terjesztést; b) szóbeli el terjesztés esetén az el terjeszt ismerteti azt. (3) A (2) bekezdésben foglaltakat követ en a Képvisel -testület tagjai és a tanácskozási joggal részt vev k kérdéseket intézhetnek az el terjeszt höz, ismertethetik véleményüket, a döntésre vonatkozóan javaslatot tehetnek. (4) A hozzászólalásokra a jelentkezés sorrendjében kerül sor. (5) A hozzászólalás id tartamát az ülés vezet je 5 percre korlátozhatja, az id túllépése miatt a szót a hozzászólótól megvonhatja. (6) Azt a hozzászólót, aki a tárgytól eltér, illetve aki a korábbiakban elhangzottakat ismétli, az ülés vezet je figyelmezteti, melynek eredménytelensége esetén a szót megvonhatja. (7) Az ülés vezet je kivételesen engedélyezheti, hogy a vitához a hallgatóság hozzászóljon. (8) Amennyiben az ülésen olyan rendzavarás történik, ami a tanácskozás folytatását lehetetlenné teszi, a Képvisel -testület az ülést határozott id re félbeszakíthatja. Ha az ülés félbeszakad, csak újabb összehívásra folytatható. (9) Amennyiben több hozzászóló nincs, az ülés vezet je a vitát lezárja. A vita lezárására bármelyik képvisel javaslatot tehet, err l a Képvisel -testület vita nélkül határoz. (10) Szavazás el tt a jegyz nek, amennyiben ezt kéri, szót kell adni.

6 19. (1) A nyílt szavazás kézfeltartással történik. (2) A titkos szavazás borítékba helyezett szavazólapon külön helyiség és urna igénybevételével történik. A titkos szavazást a Képvisel -testület által erre a célra létrehozott 3 f b l álló bizottság bonyolítja le. A titkos szavazásról külön jegyz könyvet kell felvenni, amely tartalmazza a szavazás helyét, idejét, a szavazást lebonyolító bizottság tagjainak nevét, tisztségét, a szavazás során felmerült körülményeket, a szavazás eredményét. A titkos szavazással hozott döntést az ülésr l készült jegyz könyvben alakszer határozatba kell foglalni. (3) A név szerinti szavazásnál a polgármester felolvassa a képvise1 k nevét ABC sorrendben, és a jelenlév képvisel k a nevük felolvasásakor "igen", "nem" vagy "tartózkodom" nyilatkozattal szavaznak. A szavazatok összeszámlálásáról a polgármester gondoskodik. 20. (1) Önkormányzati rendelet alkotását kezdeményezheti: a) a polgármester; b) a képvisel ; c) a bizottság; d) a jegyz. (2) A rendelet szakmai el készítése a jegyz feladata. (3) A rendelet kihirdetése az Önkormányzat hirdet tábláján történ kifüggesztéssel történik. A kihirdetés napja a kifüggesztést követ ötödik nap. 21. (1) A Képvisel -testület valamennyi kérdésben számozott határozattal dönt. (2) A Képvisel -testület által hozott határozatok tartalmazzák a) a határozat megalkotójának teljes megjelölését; b) határozat sorszámát, a meghozatal dátumát; c) a határozat címét ról, -r l raggal d) a Képvisel -testület által hozott döntést e) a felel s és a határid meghatározását, amennyiben a határozat utasítást, feladatot, felhatalmazást tartalmaz. 22. (1) A képvisel -testületi ülésr l készült jegyz könyv a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 52. (1) bekezdésében meghatározottakon túl tartalmazza a) a távolmaradt képvisel k nevét, valamint azt, hogy távollétét el zetesen jelezte vagy nem jelezte; b) a napirendi pontonként az el adók nevét, c) az elhangzott kérdéseket, bejelentéseket, az azokra adott válaszokat; d) az ülés megnyitásának és bezárásának idejét. (2) A képvisel, polgármester, a jegyz kérheti, hogy hozzászólását a jegyz könyv szó szerint tartalmazza. (3) A képvisel, a polgármester vagy a jegyz javaslatára a Képvisel -testület dönthet arról, hogy a testületi ülés egészér l vagy egy-egy napirendje tárgyalásáról szó szerinti jegyz könyvet kell készíteni. 23. (1) A Képvisel -testület által kötelez en legalább évente egyszer tartandó közmeghallgatáson legalább az alábbi napirendeket kell tárgyalni: a) beszámoló a Képvisel -testület munkájáról; b) tájékoztatás a környezet állapotáról;

7 c) közérdek, kérdések, javaslatok. (2) A közmeghallgatás meghívóját legalább annak id pontja el tt 8 nappal kell az Önkormányzat hirdet tábláján kifüggeszteni. 24. (1) A települési képvisel köteles a) tevékenyen részt venni a Képvisel -testület munkájában; b) olyan magatartást tanúsítani, ami méltóvá teszi a közéleti tevékenységre, a választók bizalmára; c) felkérés alapján részt venni a testületi ülések el készítésében, valamint a különböz vizsgálatokban; d) köteles a polgármesternek, illetve a bizottság elnökének legalább szóban bejelenteni, ha a Képvisel -testület vagy a bizottságának ülésén nem tud részt venni, vagy egyéb megbízatásának teljesítésében akadályoztatva van; a bejelentés elmaradása esetén a távollét igazolatlannak számít, kivéve, ha a képvisel a bejelentés megtételében is akadályoztatva volt, és az akadály elhárultát követ en arról legkés bb három munkanapon belül a polgármestert tájékoztatja; e) a tudomására jutott titkot meg rizni. (2) Az Mötv. 49. (1) bekezdésében meghatározott személyes érintettségre vonatkozó bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén a képvisel tiszteletdíját a Képvisel - testület legfeljebb 12 havi id tartamra legfeljebb 50 %-al csökkentheti. Ismételt mulasztás estén a csökkentés újra megállapítható azzal, hogy ilyenkor a csökkentés maximális mértéke a tiszteletdíj 75 %-a. 4. A polgármester, az alpolgármester és a jegyz 25. A polgármester tisztségét társadalmi megbízatásban látja el. 26. A Képvisel -testület egy alpolgármestert választ. 27. (1) A jegyz az Mötv. 82. (3) bekezdés e) pontjában meghatározott jelzési kötelezettségének a jogszabálysértés tudomására jutását követ en haladéktalanul köteles eleget tenni. (2) A jegyz és az aljegyz i tisztség egyidej betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatásuk esetén legfeljebb hat hónap id tartamra a jegyz i feladatokat a K vágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal igazgatási csoportvezet je látja el. 5. A bizottságok m ködése 28. (1) A bizottságok létszáma 3 f. (2) A bizottság ülését az elnök hívja össze, és vezeti. (3) A bizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehet: a) a polgármester; b) az alpolgármester. (4) A bizottság ülésér l készült jegyz könyvet a bizottság elnökén kívül a jelen lev k közül az a tag írja alá, akinek a neve ABC sorrendben megel zi a másikat. 6. A társulások 29. Az Önkormányzat az alábbi társulásokban vesz részt:

8 a) K vágóörs és Kékkút községek óvodai nevelést biztosító Intézményfenntartó Társulás, melynek feladata az óvodai nevelés biztosítása. b) Révfülöp Szociális Alapszolgáltató Társulás, melynek feladata a szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás és a családsegítés biztosítása. c) a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás, melynek feladata a gyermekjóléti, a bels ellen rzési és épület üzemeltetési, fenntartási feladatok ellátása, valamint az egészségügyi alapellátáson belül a központi orvosi ügyelet szervezése és fenntartása. d) Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás, melynek feladata szilárdhulladék kezelési rendszer létrehozása és m ködtetése. 7. Záró rendelkezések 30. (1) Jelen rendelet a kihirdetését követ ötödik napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a) a Képvisel -testület Szervezeti és M ködési Szabályzatáról szóló 6/2011. (V. 02.) önkormányzati rendelet; b) az önkormányzati rendeletek el készítésében való társadalmi részvétel szabályairól szóló 12/2011. (X. 08.) önkormányzati rendelet. Horváth Dezs polgármester Dr. Szabó Tímea jegyz A kihirdetés napja: szeptember 28. Dr. Szabó Tímea jegyz

9 1. melléklet a 16/2013. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez A K vágóörs Község Önkormányzata által használt szakfeladatok Szennyvíz gy jtése, tisztítása, elhelyezése Települési hulladék összetev inek válogatása, elkülönített begy jtése, szállítása, átrakása Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begy jtése, szállítása, átrakása Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása Lakó- és nem lakóépület építés Folyadék szállítására szolgáló közm építése Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Óvodai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Állat-egészségügyi ellátás Takarítás Zöldterület-kezelés Zöldterület-kezelés Adminisztratív, kiegészít szolgáltatás Önkormányzati jogalkotás Országgy lési képvisel -választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzati képvisel -választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Európai parlamenti képvisel választáshoz kapcsolódó tevékenységek Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzatok és társulások általános végrehajtói igazgatási tevékenysége Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Nemzeti ünnepek programjai Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Közvilágítás Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Önkormányzatok és társulások elszámolásai Támogatási célú finanszírozási m veletek Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai B nmegel zés T zoltás, m szaki mentés, katasztrófa helyzet elhárítása Óvodai nevelés Szociális ösztöndíjak Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Fogorvosi alapellátás

10 Család és n védelmi egészségügyi gondozás Ifjúság-egészségügyi gondozás Egyéb betegség megel zés, népegészségügyi ellátás Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása Aktív korúak ellátása Id skorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kiegészít gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Adósságkezelési szolgáltatás Közgyógyellátás Köztemetés Gyermekjóléti szolgáltatás Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Családsegítés Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Egyéb speciális ellátások Civil szervezetek m ködési támogatása Civil szervezetek program és egyéb támogatása Rövid id tartamú közfoglalkoztatás Foglalkoztatást helyettesít támogatásra jogosultak hosszabb id tartamú közfoglalkoztatása Egyéb közfoglalkoztatás Kulturális m sorok, rendezvények, kiállítások szervezése Könyvtári szolgáltatások Múzeumi kiállítási tevékenység Közm vel dési tevékenységek és támogatásuk Közm vel dési intézmények, közösségi színterek m ködtetése Szabadid s park, fürd és strandszolgáltatás Köztemet -fenntartás és m ködtetés

11 1. függelék a 16/2013. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez Horváth Dezs, polgármester Kerner Gábor, alpolgármester Papp István Pelikán Attila Szabó Lajos A Képvisel -testület tagjai

12 2. függelék a 16/2013. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez A Képvisel -testület Bizottságai Ügyrendi Bizottság elnök: Papp István, képvisel Szabó Lajos, képvisel Gerencsér Péter Szociális Bizottság elnök: Szabó Lajos, képvisel Pelikán Attila, képvisel Bögös Rita Pénzügyi Bizottság elnök: Pelikán Attila, képvisel Szabó Lajos, képvisel Szabó Dénesné Településfejlesztési Bizottság elnök: Pelikán Attila képvisel Szabó Lajos képvisel Visváderné Cseh Mária Ilona (Pálköve)

13 minden hétf n 14:00-16:00 óráig 3. függelék a 16/2013. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez A polgármester fogadóórája

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 1. Általános rendelkezések

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 1. Általános rendelkezések KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2011. (V. 02.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról (egységes szerkezetben) Kékkút Község Önkormányzata

Részletesebben

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2013.( ) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2013.( ) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.( ) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére 1.napirend: Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat

Részletesebben

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./... (..) önkormányzati rendelete

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./... (..) önkormányzati rendelete CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./... (..) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2010.(XI.16.) KT sz. rendeletével elfogadott Szervezeti és

Részletesebben

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza.

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza. Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009(IX.15.) számú rendelet a Pölöske Község Önkormányzat a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2007(III.27.)

Részletesebben

Az önkormányzati képviselők névsorát az 1. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzati képviselők névsorát az 1. számú melléklet tartalmazza. Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2009.(VI.02.) rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2003.(V.05.) rendeletének módosításáról 1. Az önkormányzati

Részletesebben

Súr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete Súr Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról

Súr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete Súr Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Súr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete Súr Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Súr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 29.) Önkormányzati rendelet módosításáról 2

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. májusi r e n d k í v ü l

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 235/1/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 135/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére Tárgy: Javaslat az Önkormányzat tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84.

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 15/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei szervezeti és mőködési

Részletesebben

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL - TESTÜLETÉNEK

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL - TESTÜLETÉNEK K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL - TESTÜLETÉNEK 1/0. (XII. 1.) önkormányzati rendelete a 0. évi költségvetésr l szóló 1/0. (III. 0.) önkormányzati rendelete módosításáról K vágóörs Község Önkormányzata

Részletesebben

I. fejezet. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, a hatáskör átruházás szabályai. 1. Az önkormányzat megnevezése és kapcsolatai

I. fejezet. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, a hatáskör átruházás szabályai. 1. Az önkormányzat megnevezése és kapcsolatai Héreg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011.(II.15.) önkormányzati rendelete Héreg Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Héreg Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. július 25-én megtartott rendkívüli üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. július 25-én megtartott rendkívüli üléséről Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 235/12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. július 25-én megtartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

J A V A S L A T. SZMSZ módosításra

J A V A S L A T. SZMSZ módosításra PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA ELNÖKE Száma: 1-96 /2012. A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! J A V A S L A T SZMSZ módosításra Készült: a képviselő-testület

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata 2. sz. melléklet a 114/2009. (VIII. 27.) sz. KT. határozathoz. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata /egységes szerkezetben / Kardoskút Község Önkormányzata

Részletesebben

I. Fejezet. 1. Általános rendelkezések

I. Fejezet. 1. Általános rendelkezések Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014.(XI.30.) önkormányzati rendelete Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2012. május 2-i ülésére. A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság Ügyrendje

ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2012. május 2-i ülésére. A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság Ügyrendje Iktató szám: Sz-288/2012. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2012. május 2-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Pénzügyi és

Részletesebben

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 7/2007.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 7/2007.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2011.(.../...) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 7/2007.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 32/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 32/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 32/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete Lakitelek Nagyközség Képviselő-testületének 32/2014. (XI.14.) számú rendelete a 6/2015. (II.20.), 12/2015. (IV.10.), 18/2015. (VI.12.),

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 77/2011.(V.30.)ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsési

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata

Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata Kerekegyháza Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata (Alapító Okirat száma: 32/2003. (III. 05.) sz. Kth.) (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva az 53/2010. (III. 31.) sz. Kth-ig

Részletesebben

BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE

BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE A képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyűlésének döntése alapján

Részletesebben

I. F E J E Z E T AZ ÖNKORMÁNYZAT ELNEVEZÉSE, JELKÉPEI

I. F E J E Z E T AZ ÖNKORMÁNYZAT ELNEVEZÉSE, JELKÉPEI Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (IV. 19.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

10/2007. (III. 19.) önkormányzati rendelete

10/2007. (III. 19.) önkormányzati rendelete 1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2007. (III. 19.) önkormányzati rendelete A képviselőtestület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról. 1 A Magyar Köztársaság Országgyűlése

Részletesebben

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 2012. évi XXX. törvény

Részletesebben

KULCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012.

KULCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. KULCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. 1 Kulcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete Kulcs Község Önkormányzatának Szervezeti

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t 1. Az intézmény neve: Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2. Székhelye: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. Telephely : 4080 Hajdúnánás, Kisfaludy

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testület 2015. február 20-i rendkívüli nyilvános ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testület 2015. február 20-i rendkívüli nyilvános ülésére E l ő t e r j e s z t é s Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testület 2015. február 20-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Vigántpetend község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezı és önként vállalt feladatai

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezı és önként vállalt feladatai Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezı és önként vállalt feladatai A B C 360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 370000 Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése 381103 Települési hulladék

Részletesebben

I. Fejezet. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, a hatáskör átruházás szabályai. 1. Az önkormányzat megnevezése

I. Fejezet. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, a hatáskör átruházás szabályai. 1. Az önkormányzat megnevezése Neszmély Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010.(X. 21.) önkormányzati rendelete Neszmély Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Neszmély Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! 2. n a p i r e n d i p o n t E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról

3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról 3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

NEMESKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2/2011.(IV.13.) R E N D E L E T E

NEMESKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2/2011.(IV.13.) R E N D E L E T E NEMESKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2/2011.(IV.13.) R E N D E L E T E SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1. sz. melléklet az 5/2015.(III.02.) önkormányzati rendelethez. Kunmadaras Nagyközség Önkormányzatának kormányzati funkciói

1. sz. melléklet az 5/2015.(III.02.) önkormányzati rendelethez. Kunmadaras Nagyközség Önkormányzatának kormányzati funkciói 1. sz. melléklet az 5/2015.(III.02.) önkormányzati rendelethez Kunmadaras Nagyközség Önkormányzatának kormányzati funkciói 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzatának. 8/2011. (IV.19.) számú rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Zamárdi Város Önkormányzatának. 8/2011. (IV.19.) számú rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Zamárdi Város Önkormányzatának 8/2011. (IV.19.) számú rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben) 2 I. fejezet* Bevezető rész 1..* *Az Alaptörvény 32. cikk 2.) bekezdése,

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(III.26.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

22/2012. számú. 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

22/2012. számú. 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 7362-2/2012. 22/2012. számú 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 175-190/2012. (XII. 12.) sz. Kth.

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. fejezet Általános rendelkezések

5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. fejezet Általános rendelkezések NYÚL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Nyúl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

/2013. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

/2013. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2011. (I.27.) R E N D E L E T E

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2011. (I.27.) R E N D E L E T E MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2011. (I.27.) R E N D E L E T E a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2007. (IV.26.) rendelet módosítására A rendelet 2. (5) bekezdése hatályát

Részletesebben

RENDELETEK HATÁROZAT MELLÉKLET

RENDELETEK HATÁROZAT MELLÉKLET 2011. február 3. 3. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELETEK 2/2011. (II. 3.) önkormányzati 3/2011. (II. 3.) önkormányzati A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzata

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ. 39/2003.(XI.10.) ÖKT. sz. rendelet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ. 39/2003.(XI.10.) ÖKT. sz. rendelet Budaörs Város Önkormányzata BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ a 12/2004. (III.24.) ÖKT. sz. és a 16/2004.(IV.07.) ÖKT. sz. 19/2004.(IV.20.) ÖKT. sz., 38/2004.(VI.24.),

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2015. június 24.-ei ülésére Nyílt ülésen

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2013.(V.30.) önkormányzati rendelete

Szendrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2013.(V.30.) önkormányzati rendelete Szendrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(V.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/1995.(VI.28.) rendelet módosításáról Szendrő Város

Részletesebben

2. számú függelék. A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

2. számú függelék. A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 2. számú függelék A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 1. A bizottság közreműködik az önkormányzat költségvetési, pénzügyi-ellenőrzési, vagyongazdálkodási, településüzemeltetési, településrendezési

Részletesebben

NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. I. Fejezet Általános Rendelkezések

NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. I. Fejezet Általános Rendelkezések NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Német Nemzetiségi Önkormányzat a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 113. a) pontjában kapott

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására

Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 5. napirend Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására Tisztelt Képviselő-testület! A képviselő-testület előtt ismert okok miatt a képviselő-testület

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2013. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 126-127. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 126/2013.(X.07.)

Részletesebben

I. Fejezet Bevezet rendelkezések

I. Fejezet Bevezet rendelkezések Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének 8/2011.(IV.13.) rendelete a Szervezeti és M ködési Szabályzatról egységes szerkezetben a 25/2011.(X.07.), a 6/2013. (IV. 3.), a 7/2013. (IV.15.) és a 14/2013.

Részletesebben

Moha Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról

Moha Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Moha Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Moha Község Önkormányzata Képviselőtestülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata 2 Tolna Város Önkormányzata 13/2007. (IV.27.) Önkormányzati rendelete Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2015. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása A tárgykört

Részletesebben

A bizottságok részletes feladatkörét az SZMSZ 2. melléklete tartalmazza. 3. A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

A bizottságok részletes feladatkörét az SZMSZ 2. melléklete tartalmazza. 3. A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (IV.10.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2014.(XI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

1. függelék a 20/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete tagjainak névsora 1. Ugron Zoltán Gábor polgármester 2. Fuchs János korelnök 3. Szabó Zoltán alpolgármester

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata:

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata: Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata: Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Enying Város Szolgáltató Intézménye 186/2003.

Részletesebben

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések A Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 4/2015. (I. 26.) SHNÖ határozata a Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban:

Részletesebben

K vágóörs Község Önkormányzata 2012. évi koncepció

K vágóörs Község Önkormányzata 2012. évi koncepció K vágóörs Község Önkormányzata 2012. évi koncepció A 2012. évi költségvetési koncepció f összeg 139.418 ezer Ft-ban került meghatározásra. Az adatok a hiányos információk miatt a 2011. háromnegyedéves

Részletesebben

25/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

25/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 25/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben a 6/2015. (III. 04.) ör., 25/2015. (VII. 1.)

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-28/2015. Tárgy: Az önkormányzat SzMSz-ének módosítása Mell.:1 pld.

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-49/2013. Tárgy: Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

Részletesebben

Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2007. (I.12.)számú rendelete. az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2007. (I.12.)számú rendelete. az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2007. (I.12.)számú rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 17/2007.

Részletesebben

Bevezető rész. 1. Általános rendelkezések TISZABURA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Bevezető rész. 1. Általános rendelkezések TISZABURA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2012.(XI. 29.) önkormányzati rendelete Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról EGYSÉGES SZEKEZETBE

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Preambulum

ALAPÍTÓ OKIRAT. Preambulum ALAPÍTÓ OKIRAT Preambulum Törökbálint Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (a továbbiakban Áht.) 8. (1) bekezdése b) pontja és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 25/2006.(XII.14.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Szervezeti és Működési Szabályzat Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST

A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete /.. (..) önkormányzati rendelet-tervezete A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ GYERMEKVÉDELMI ALAPELLÁTÁSOK FORMÁIRÓL, AZOK IGÉNYBEVÉTELÉRŐL ÉS A FIZETENDŐ

Részletesebben

Javaslat. SZMSZ módosítására

Javaslat. SZMSZ módosítására Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. Szám: 1-25/2010. Javaslat SZMSZ módosítására Készült: A Képviselő-testület februári ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

Felcsút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (IV.29. ) rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Felcsút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (IV.29. ) rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Felcsút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (IV.29. ) rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Felcsút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2000.(IV.17.) rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2000.(IV.17.) rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2000.(IV.17.) rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése (a továbbiakban: közgyőlés) Szekszárd város polgárainak

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok Dunapataj Nagyközség a által ellátott kötelező és önként vállalt 18/2014.(XI.21.)számú rendelet 2. számú melléklete sorszám Kormányzati funkció Feladat megnevezése Kötelező Önként vállalt Társulás útján

Részletesebben

1. Módosuló rendelkezések. 1. A 10/2006.(V.31.) önkormányzati rendelete / továbbiakban (R) / 2. (3) b.) pontját hatályon kívül helyezi

1. Módosuló rendelkezések. 1. A 10/2006.(V.31.) önkormányzati rendelete / továbbiakban (R) / 2. (3) b.) pontját hatályon kívül helyezi ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Képvisel -testületének.../2013.(xii.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról és gyermekvédelem helyi szabályairól szóló- többször módosított 10/2006. (V.31.) önkormányzati

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből: 189/2011.(XI.24.) sz. önkormányzati határozat: A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról.

Részletesebben

K vágóörs Község Önkormányzata 8254 K vágóörs, Pet fi u. 2.

K vágóörs Község Önkormányzata 8254 K vágóörs, Pet fi u. 2. K vágóörs Község Önkormányzata 8254 K vágóörs, Pet fi u. 2. JEGYZ KÖNYV Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2014. május 26. napján 14:00 órakor megtartott rendkívüli képvisel -testületi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 12-i ülésére Tárgy: A Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosítása Előadó : Dr.

Részletesebben

Előterjesztés 4. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére

Előterjesztés 4. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére Előterjesztés 4. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a Szervezeti

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1 Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV. 26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

K vágóörs Község Önkormányzata 8254 K vágóörs, Pet fi u. 2.

K vágóörs Község Önkormányzata 8254 K vágóörs, Pet fi u. 2. K vágóörs Község Önkormányzata 8254 K vágóörs, Pet fi u. 2. JEGYZ KÖNYV Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2014. szeptember 22. napján 17:30 órakor megtartott képvisel -testületi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2 ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. A napirendet tárgyaló ülés: Képviselő-testület Előterjesztő: Kmetty Károly polgármester

Részletesebben

Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (V.13.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (V.13.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (V.13.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33.

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33. Okirat száma: A 39/2015.(III.19.) határozat 1. melléklete Módosító okirat A Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Sajószentpéter Városi Önkormányzat képviselő-testülete által 2014. február 27. napján kiadott,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Iván Roland aljegyző dr. Hegyeshalmi Angéla fogszakorvos

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Iván Roland aljegyző dr. Hegyeshalmi Angéla fogszakorvos JEGYZŐKÖNYV Készült Tök község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 4-én (csütörtökön) 18 óra 30 perckor a Művelődési Házban (2073 Tök, Kútvölgy 14.) megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzati feladatokról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2013. (VI.28.) önkormányzati

Részletesebben

Határozatok: - 41/2013. (IV. 4.) számú határozat: Simon János és Czibere József kérelme a művelődési ház bérlésére vonatkozóan

Határozatok: - 41/2013. (IV. 4.) számú határozat: Simon János és Czibere József kérelme a művelődési ház bérlésére vonatkozóan Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.április 4.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. könyve c. határozatok:41/2013. (IV. 4.) számú határozat d. rendeletek:

Részletesebben

Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Az önkormányzat vagyona a 2012. évi mérleg alapján 123.110 e. forint. Az összevont zárómérleget a 6. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat vagyona a 2012. évi mérleg alapján 123.110 e. forint. Az összevont zárómérleget a 6. számú melléklet tartalmazza. Marcaltő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei 2012. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról Marcaltő Község Önkormányzati

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. szeptember 10-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. szeptember 10-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember 10-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2011.(III.29.) önkormányzati rendelet

Részletesebben