CSÍKI MAGDOLNA FELKÉSZÍTŐ PROGRAM. Tanulásban akadályozottak részére. Lektorálta: GAÁL ÉVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CSÍKI MAGDOLNA FELKÉSZÍTŐ PROGRAM. Tanulásban akadályozottak részére. Lektorálta: GAÁL ÉVA"

Átírás

1 Készült a FOGYATÉKOS GYERMEKEKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY pályázatára CSÍKI MAGDOLNA ÖNÁLLÓ ÉLETKEZDÉSRE, ÉLET- VEZETÉSRE FELKÉSZÍTŐ PROGRAM Tanulásban akadályozottak részére Lektorálta: GAÁL ÉVA Budapest, 2001

2 Tartalom A program jogi alapjai A speciális szakiskolába kerülő fiatalok rétegződése A program elméleti alapjai Az életkezdésre felkészítés iskolai koncepciója Az önálló életkezdésre, életvezetésre felkészítő készségfejlesztő program A program alapelve A program általános célja Program általános követelményei Módszertani ajánlások A program szerkezete Képzési modellek Integrált képzési program A komplex modell A II. és III. modell A modulok részletezése Állampolgári ismeretek Család és egészségügyi ismeretek Gazdálkodási ismeretek Háztartási ismeretek Konyhai ismeretek Értékelés (minősítés) Az értékelés szempontjai Az értékelés formái Az értékelés rendszeressége A szöveges értékelés tartalma Átfogó szöveges értékelés formái A program/modul elvégzésének igazolása Szakirodalom jegyzék

3 A program jogi alapjai A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény A 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A 23/1997. (VI. 4.) MKM rendelet a Fogyatékos gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Fogyatékos tanulók iskolai oktatásának tantervi irányelvei kiadásáról. Az intézmény jóváhagyott pedagógiai programja, helyi tanterve 1. A speciális szakiskolába kerülő fiatalok rétegződése A speciális szakiskola az értelmileg sérült, tanulásban akadályozott fiatalok középfokú képzését biztosítja. Munkába álláshoz, életkezdésre felkészítő képzés keretében intézményes keretek között tanulhatnak azok a fiatalok, akik szakmatanulásra nem képesek. A képzés lényegi azonossága, hogy ráépül az alapfokon és a évfolyamokon folytatott nevelésre-oktatásra. Megalapozott elméleti ismeretanyagot képességfejlesztő tevékenységeken keresztül valósít meg, ügyel az alapkészségek és jártasságok, a problémák gyakorlati feldolgozásának folyamatára. Az önálló életkezdésre, életvezetésre felkészítő program-modul elsajátításában részt vehetnek azok a fiatalok, akik gyenge értelmi képességük miatt, gyenge teljesítményt nyújtanak, határesetek vagy alacsony szinten álló IQ-val rendelkeznek. A tanulócsoportba együtt is kerülhetnek a tanulásban és értelmileg akadályozott fiatalok egyaránt a évfolyam elvégzése után. A csoportban az irányító pedagógusnak kell ezeket a fiatalokat a szó valódi értelmében differenciáltan kezelnie. Az egyéni képességek, a támogatás és a perspektíva mindenki számára különböző. A speciális szakiskolára nagy feladat hárul az értelmi fogyatékos fiatalok családi életre nevelésében, általában a szocializációban. A fiatalok egy része nem tud és nem mer kapcsolatokat teremteni, családot alapítani. A nevelésnek az egészséges életmódra felkészítéstől a társas kapcsolatok alakításáig, a szexuális élet kérdéseitől a családtervezésig minden olyan területre ki kell terjednie, amely a felnőtté válás folyamatában felmerül. 2. A program elméleti alapjai 1. Az életkezdésre felkészítés iskolai koncepciója A közoktatási törvény módosítása értelmében az általános iskola 8 évfolyamos. A évfolyam a középfokú oktatás általános műveltséget megalapozó szakasza, és ez a speciális szakiskolai szerkezetre is vonatkozik. A speciális szakiskola tanulója lehet az a fiatal, akinek a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleményében erre javaslatot tett. Intézményünk pedagógiai programjában és helyi tantervében megfogalmazásra került a Kt. 27. (10) bekezdés alapján a munkába álláshoz, életkezdéshez szükséges ismeretek oktatása. 3

4 A) Az intézmény szerkezeti sémája Gyógypedagógiai óvoda 3-7 éves korig Értelmileg akadályozottak általános iskolája Tanulásban akadályozottak általános iskolája Diákotthon Speciális szakiskola A feladatellátás szegregált keretek között történik. Sajátossága azonban, hogy a szegregált keret mögött az integráció bizonyos formája is fellelhető. Együtt neveljük, közös tevékenységek során együtt foglalkoztatjuk az enyhén és a középsúlyosan értelmi fogyatékos gyermekeket, tanulókat. A diákotthonban együtt vannak elhelyezve. Ez a fajta integráció jól szolgálja a másság elfogadtatását, a tolerancia, a segítőkészség, az önállóság kialakulását és mélyítését. Az önálló életkezdésre, életvezetésre felkészítő program későbbiekben részletezett modelljeinek alapja az óvodai nevelés és az általános iskolai nevelés-oktatás. A diákotthon rásegít a gyakorlati tapasztalatszerzésre, míg a speciális szakiskola a program elsajátításának képzési keretet biztosít. Hasonló szerkezeti felépítésű intézményeknek ajánlott képzési modell az I., azaz a komplex. B) A készségfejlesztő program beépülése a szerkezetbe É. A. Á. I. 8. osztály T. A. Á. I. 8. osztály Készségfejlesztő speciális szakiskola 9., 10. osztály Speciális szakiskola 9., 10. osztály Önálló életkezdésre felkészítő készségfejlesztő program 2 év Szakképzési évfolyamok OKJ-s szakmák Felügyelet, irányítás mellett egyszerű munkavégzés betanított munka Munkafolyamatok végzése rehabilitációs munkahelyen, védőmunkahelyen 4

5 Az önálló életkezdésre, életvezetésre felkészítő készségfejlesztő programban részt vehetnek azok a középsúlyosan értelmi fogyatékos fiatalok, akik a készségfejlesztő speciális szakiskola évfolyamát kiemelkedő teljesítménnyel végezték és képesek a program követelményeinek megfelelni. Az esélyegyenlőség elve alapján az értelmileg akadályozott fiatalok számára ugyanolyan lehetőség lenne egy magasabb szintű képzésbe való bekapcsolódás, mint a tanulásban akadályozott fiatalok számára a szakmatanulás, akár normál szakképző iskolában való továbbtanulás lehetősége. A választható modulokban a tananyag biztosítja, hogy a legkülönbözőbb képességű fiatalok számára is legyen fejlesztő a program, jöjjön létre az átjárhatóság a speciális szakiskolák között, fejlődjön a speciális oktatás metodikája, csökkenjen a lemorzsolódás, alakuljon ki az egyéni képességekre szabott optimális képzési idő. Az iskola átjárható. Az életkezdésre felkészítő évfolyamon pótolni lehet mindazokat a közismereti és szocializációs hiányokat, amelyeket a tanulók képességei és az iskolák eltérő tantervei miatt szükségképpen és nagymértékben jelentkeznek. Biztosított a komplex felkészítés, lehetővé teszi számukra a későbbi irányítás melletti eredményes munkavégzést, esetlegesen a munka-erőpiaci beilleszkedést. 3. Az önálló életkezdésre, életvezetésre felkészítő készségfejlesztő program 1. A program alapelve A tanítás-tanulás folyamatában a gyakorlat-centrikusság elve érvényesül, ennek szolgálnia kell a fogyatékosság által módosult képességek fejlesztését, az önálló életvitel alapkészségének erősítését integrált ismeretanyag feldolgozásával. A konkrét tapasztalatszerzés, a gyakorlati úton elsajátított ismeretanyag a pontos képzetek kialakításának biztos alapja. 2. A program általános célja Cél a tanulók teljes személyiségének fejlesztése a nevelés, az oktatás és a képzés egységében. Tartalmazza a közismereti felzárkóztató képzést, a műveltségi hiányok pótlását, szinten tartását, a szakmai előkészítést, valamint a habilitációt és rehabilitációt, a gondolkodási funkciók korrekcióját is. Ezért elsődleges célkitűzés a fiatalok tanulási képességeinek fejlesztése, fejlettségüknek, életkoruknak megfelelően. Akadályozottságuk figyelembe vételével történik: A hosszabb időkeret biztosításával az alapvető tanulási és önálló tanulási képességek fejlesztése, az ismeretek megszilárdítása, az egyénre szabott tanulási módszerek és technikák kiépítése. Az általános emberi értékek megismertetése, elfogadtatása, kultúránk, a szülőföldünk, népünk, identitásunk megismertetése. A helyes környezet- és társadalom-szemlélet megerősítése, a környezettel való harmonikus együttélésre, a testi és lelki egészségre nevelés. 5

6 A jól működő képességek tudatos fejlesztése, értékeik, adottságaik megismertetése, önbecsülésük erősítése. Az állóképesség, az erőnlét fokozása, a kitartás, az akarat fejlesztése. A társadalmi beilleszkedés érdekében a tanulók viselkedésének, magatartásának formálása, kompenzáló megoldások elsajátítása és azok kitartó végzése. Esélyegyenlőség biztosítása az iskola átjárhatóságával, a gyermek felkészítése az általa elsajátítható legmagasabb szakképesítés megszerzésére. A képzési idő alatt olyan ismeretek nyújtása, amelyek az iskolából kikerülő fiatalok hátrányos helyzetét (munkaerő-piaci, önálló életvezetési) csökkentik. Ezért fejlesztjük önmenedzselő, konfliktuskezelő képességüket, gyakoroltatjuk a munkavégzéssel összefüggő viselkedéskultúrát, a balesetmentes munkavégzés szabályait, a munka esztétikus végzésére nevelünk. Fejlesztjük a tanulók tudását, szociabilitását, neveltségi szintjét, esztétikai érzékét, erkölcsét és munkaerkölcsét. A képzési programban résztvevő fiatalok a sérülés fokától függően legyenek képesek eljutni az önállóság általuk elérhető legmagasabb szintjére, optimális esetben az önálló életvitelre. Ez jelenti a szakmai irányú továbbtanulást, vagy azt, hogy a társadalomba beilleszkedve munkájukból önállóan, rendezett módon élni és boldogulni tudjanak, valamint a mindennapi élethelyzetek minél önállóbb megoldásához szükséges ismeretek elsajátítását az állampolgári lét, az egészségvédelem a családi élet, a háztartásvezetés és gazdálkodás területeiről. 3. Program általános követelményei A program követelményrendszere figyelembe veszi a tanulók életkori sajátosságait, a haladási ütemben mutatkozó nagyobb eltéréseket, ezért a minimum-követelmények kerültek megfogalmazásra. Az eltérő adottságok indokolják a követelmények elsajátításához szükséges képzési idő meghatározását is. A modulok részletes tartalmi leírása, követelményei tartalmazzák azokat az elsajátítási szinteket, amelyeket a tanulóknak a képzési idő végére el kell sajátítaniuk. 4. Módszertani ajánlások a) Alkalmazott módszerek A speciális szakiskola tanulóinak tanulási képességei, sajátosságai jelentősen eltérnek más középfokon tanulók tanulási tevékenységeitől, de még egymáshoz viszonyítottan is. Ezért indokolt, hogy az ismeretátadás a tárgyak, jelenségek, folyamatok, eljárások bemutatása útján a karakterisztikus jegyek felismertetésével, kiemelésével történjen. A pedagógusnak kerülnie kell a hosszadalmas, sok adatot tartalmazó magyarázatot, előadást. Az ismeretek gyakorlati feldolgozásában kiemelt hangsúlyt kell kapjon a rendszerezés, sok szempontú folyamatszervezés (a feltételek, az eszköz- és anyagszükségletek, a feladatok számbavétele a tevékenység megkezdése előtt, alatt és után), a feltételek és az alkotóelemek változtatásával végrehajtott feladatmegoldás, a döntési kényszerhelyzetek teremtése. Lehetőséget kell biztosítani az önálló tevékenységre, a tapasztalatok elmondására, az összehasonlításra, a vitára. Igaz, a tanulók nagy többsége csak fokozatosan, apró lépésekben készíthető fel önálló tevékenységre. Ezért kezdetben minden területen meghatározó jelentőségű a pedagógus és a gyermek közös tevékenysége. A tanulók fejlődésmenetétől függően csökkenthető a pedagógus segítő beavatkozása. 6

7 Speciális feladat: egyéni fejlesztési programmal a feladatok többszempontú differenciálása (kognitív képességek, motiválhatóság, kommunikációs képességek, lényegi személyiségvonások stb.), az egyéni vagy különleges igények figyelembevételével történő meghatározása. A tanítás-tanulás folyamata tevékenységrendszerre épül, ezért szükséges a tanmenet készítésénél figyelembe venni a modulok kapcsolódási pontjait, s azokat összehangolni. Tanításmetodikai alapelvek: egyéni- és csoportmunka differenciált munkaformában a tanítás tanulás együttes rendszerében a felfedezés/tetés a tevékenykedtetés, a játékosság, a vita módszereivel tanulási technikák megtanítása. Az ismeretszerzés folyamatában jellemző vonás a sokkönyvűség. Nem a tankönyveké az elsődleges szerep. A házi könyvtár kialakítása meghatározója az információhoz jutásnak. Minden olyan könyv, kiadvány, folyóirat, napilap, hirdetési újság tankönyv, amely az ismereteket célirányosan a tanulók által feldolgozható formában tartalmazza. Az együttműködés és a kommunikációs képességek fejlesztése érdekében a feladat meghatározása és a végzett munka minősítése egyéni és csoport-szintű legyen. b) A képzés eredményességét segítő eljárások, módszerek: Intézményünkben a programot a komplex modell alapján kívánjuk alkalmazni. Az alkalmazás során összegyűjtött tapasztalatokra építve ajánlom a programot illetve a modulokat is alkalmazásra. Az alkalmazás előtt azonban szükséges a gyógypedagógusok és segítőik felkészítése. A felkészítés képzési tematikára épül, melynek programját elméleti és gyakorlati szakemberek állítják össze. Együttes munkájuk alapján továbbképzési projekt terv készül, melynek lényege, minden terület részletezésre kerül. Ezzel biztosított a tanulók eredményes ismeretszerzése, valamint a program, illetve a modulok önállóan is alkalmazott eredményessége. 1) Képzési formák: konzultációk, tapasztalatcsere, továbbképzés. 2) Továbbképzési idő: gyógypedagógusoknak 30 óra, segítőknek 30 óra. 3) Továbbképzés helye: Intézményünkben, ahol a készségfejlesztő programot a feltételek biztosítása mellett bevezetjük (5-5 alkalommal), Igény szerint regionális szervezéssel (5-5 alkalommal). 7

8 4) A továbbképzéssel kapcsolatos elképzelések: Tematikai felépítés: Szervezési feladatok, a bevezetés előkészítése, a feltételek biztosítása. Visszajelzések, összegzések, módosítási javaslatok. A program/modul elméleti ismeretek rendszerébe beillesztése. Gyakorlati tapasztalatokra építve a program/modul bemutatása. Eredményesség ellenőrzése, értékelése. Előadók: A program/modul készítője. Elméleti szakember Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. A készségfejlesztő programot/ modult alkalmazó szakember elméleti szakember, aki a programot a tervezeti időszaktól ismeri. c) A programmal kapcsolatos teendők ütemezése: 1. A program minimum feltételeinek biztosítása 2. A program bevezetése 3. Pontos, rendszeres feljegyzés a program tartalmi megvalósításáról a feltételek biztosításáról 4. Összegzés 3 havonta 5. Vélemények a tanulóktól kérdőívek alapján és szóban 6. Módosítási, kiegészítési javaslatok összegyűjtése, megvalósítása 7. Részletes tárgyi- és taneszköz igény elkészítése év végére 8. Tematikus tanmenet készítése az előző pontok alapján. d) A felnőtt képzéssel kapcsolatos ütemterv: 1. Felkészítés, továbbképzés a projekt terv alapján 2. A program bemutatása a gyakorlatban 3. Ajánlás a program alkalmazására az adaptálás lehetőségei 4. A program alkalmazhatóságára kérdőíven jelzések, vélemények összegyűjtése félévenként 5. Módosítások, kiegészítések javaslatok alapján A naprakész feljegyzés a programnapló alapja a részletes tanmenet elkészítésének, valamint a tanári kézikönyv összeállításának. 5. A program szerkezete A program szerkezete moduláris, valamennyi modulon belül fellelhetők a kapcsolódási pontok. Jellemzője a komplexitás; ezt az elsajátítás módszerei, eszközei, feltételei, szervezési és időkeretei határozzák meg. A modulok együttes alkalmazása a képzés eredményességét segítik. A komplexitás azonban nem zárja ki a modulok önálló alkalmazását. 8

9 A tanórák, foglalkozások felhasználhatóságának arányai 20% elméleti úton elsajátított ismeretanyag 80% gyakorlati úton elsajátított ismeretanyag I. Modell (komplex) MODULOK 1. Állampolgári ismeretek 2. Családismeret és egészségügyi ismeretek 3. Gazdálkodási ismeretek 4. Háztartási ismertek 5. Konyhai ismeretek KÉPZÉSI IDŐ ÓRASZÁM Heti 1. év 2. év 2 év B) Képzési modellek Ajánlások Megjegyzés: A modulon belüli óraszámok arányát az intézmény adottságai (diákotthon, gyermekotthon, esetlegesen üresen álló iskolához tartozó szolgálati lakás), a tanulók képességei szerint ajánlott meghatározni, a pedagógus önállósága biztosított. MODULOK KÉPZÉSI IDŐ II. Modell Óraszámok Heti 25 óra 1. Állampolgári ismeretek 2. Családismeret és egészségügyi ismeretek 3. Gazdálkodási ismeretek 4. Háztartási ismertek 5. Konyhai ismeretek 1. Állampolgári ismeretek 2. Családismeret és egészségügyi ismeretek 3. Gazdálkodási ismeretek 4. Háztartási ismertek 5. Konyhai ismeretek 19 hét 19 hét hét I. f. év hét 19 hét 19 hét 19 hét hét II. f. év hét 19 hét hét III. f. év hét 19 hét hét IV. f. év Összes óra

10 Megjegyzés: A kettes modell felső táblája bemutatja, hogy a képzési időbe mikor lép be egy-egy modul, és hány hétig javasolt a programba való beépítés. Az alsó tábla óraszámosan jeleníti meg a modulok időtartamát. MODULOK 1. Állampolgári ismeretek III. 2. Családismeret és egészségügyi ismeretek Modell 3. Gazdálkodási ismeretek 4. Háztartási ismertek 5. Konyhai ismeretek Megjegyzés: A II. és III. modell óraszámai ajánlott óraszámok. ÓRASZÁM Heti 1. év 2. év Képzési modellek 1. Integrált képzési program A program kétéves képzési időre készült. Lehetőséget nyújt a helyi sajátosságokból eredő módosításokra, kiegészítésekre (más modulok beépítése) és a képzés összehangolására. Az egyes modulok úgy vannak megszerkesztve, hogy a tanítás folyamatában a kapcsolatok és összefüggések a modulok részei és a modulok között egyértelműek. A kapcsolódó témákat célszerű összehangolni. A gyógypedagógus egyik feladata, hogy biztosítsa a tanulók számára az egyes modulok és azok részei közötti összefüggések meglátását, megértését. Másik feladata, hogy biztosítsa a képzésben segítők munkájának összehangolását. Az integrált képzési program legoptimálisabb megvalósítását az I. képzési modell szolgálja. A képzési modell lényege: a komplexitásból eredően az ismeretek elsajátítása ne tanórai keretek között történjen. Az önálló életkezdési és életvezetési képességek kialakításában elsődleges szerep jut a családnak, a családi nevelésnek. A speciális szakiskolai tanulók többségénél nincs biztos családi háttér. Gyakoriak a mikrokörnyezeti ártalmak (csonka család, alacsony értelmi színvonal, minimális jövedelem, munkanélküliség, gyermekek elhanyagoltsága, esetleg állami gondoskodás, intézményben nevelkedés), amelyek még inkább erősítik a tanulók hátrányos helyzetét. Az értékek közvetítésében jelentős szerep hárul az iskolára, ezért kell a képzésnek minden olyan területre kiterjednie, amely a felnőtté válás folyamatában felmerül. 2. A komplex modell Az ismeretszerzés direkt módon kialakított (nem feltétlenül csak bentlakásos intézményben) családmodellel, családi szerepek és munkamegosztások alkalmazásával történik. Gyógypedagógus irányításával a segítők és a tanulók közösen tervezik és szervezik meg a napi tevékenységeket. Óraszámok alakulása: napi 6 óra, heti 30 óra. 10

11 Az előre elkészített havi tervekből minden pénteken a következő hétre lebontott tervet ajánlatos készíteni. A társadalomban kialakult családszerkezeti-, családfunkció-változások teszik szükségessé a mesterségesen kialakított családmodellt, amelynek alapvető jegye a harmónia. A modulokban megfogalmazott követelmények teljesítése a tartalmak összehangolásával történik. Tanórai keretek között ez a modell nem valósítható meg. FELTÉTELEK: A modell megvalósításához nélkülözhetetlen feltétel egy olyan intézményrész, esetleg családi ház (üresen álló szolgálati lakás), amelybe a családmodell beilleszthető. A helyiségek berendezéseit, tárgyi felszereléseit a családi háznak, lakásnak megfelelő funkciók alapján szükséges kialakítani. Tárgyi feltételek: Helyiségek: legalább szoba, konyha, fürdőszoba, éléskamra, előtér. A ház körüli kert, esetlegesen állattartásra alkalmas épületek. Részletes felszerelési és eszközigény a program kipróbálása során készül, főbb elemeit a modulleírások tartalmazzák. Pénzügyi igények (minimum): 1. az intézmény költségvetéséből havi ellátmány biztosítása kb Ft/hó összegben, valamint 2. a csoport tanulóinak étkezési díj befizetéséből eredő bevétel biztosítása. Személyi feltételek: A tanulócsoport létszáma: 10 fő A gyakorlati tapasztalás útján történő ismeretszerzés e formájában a 10 fő foglalkoztatása egyszerre, egy időben sok. A segítők bevonásával 3-5 fős kiscsoportok kialakításával minden tanuló számára biztosítható az ismeretek, tevékenységek készség- és képességszintű elsajátítása. A családon belüli szerepek, kapcsolatok, munkamegosztások begyakorlása, rögzítése mindenki számára biztosított. Vezető: 1 fő gyógypedagógus főiskolai végzettség, oligofrén pedadógia szakos + pszichopedagógia, illetve más szakképesítés, pl. szociálpedagógia, mentálhigiénia, szociális munkás stb. Fő feladata a képzés összefogása, irányítása, szervezés. Az állampolgári ismeretek, családismeret és egészségügyi ismeretek témákban az elméleti és gyakorlati ismeretnyújtásban elsődleges szerepe van. Együttműködés a családdal, a szülői házzal nemcsak családlátogatások és szülői értekezletek formájában, hanem szülői fórumok szervezésével is. A fórumok témája: az iskolában elsajátított ismereteket hogyan alkalmazzák otthon a tanulók, illetve segítségnyújtás a szülőknek az önállóságra nevelésben. Segítők: 2 fő gyermekfelügyelő középfokú végzettség + szakképesítés, pl. gyógypedagógiai asszisztens, egészségügyi, varrónői vagy más szakképesítés. Az egyik gyermekfelügyelő lehetőség szerint férfi legyen. 11

12 A gyermekfelügyelők állandó és közvetlen segítői a gyógypedagógusoknak. A komplex modell csak akkor lehet eredményes, ha a munkamegosztás érvényesül. A 3-5 fős csoportok egyszerre, egy időben más és más munkatevékenységet végeznek. Ezeknek a kiscsoportos foglalkozásoknak a háztartási, a konyhai és a gazdálkodási ismeretek modulokban van elsődleges szerepük. A férfi segítő szerepe azért fontos, mert azokat a munkatevékenységeket, amelyeket tipikusan férfimunkának nevezünk, azt ők mutatnák be és gyakoroltatnák a gyerekekkel. 1 fő iskolaorvos egyetemi végzettséggel, 1 fő iskolavédőnő szakirányú főiskolai végzettséggel. Az iskolaorvos és a védőnő részvétele a képzésben nem állandó jellegű. Feladatuk a családismeret és egészségügyi ismeretek témáinak feldolgozását segíteni. A feladat ellátására felkérhető az intézmény iskolaorvosa, védőnője, de a háziorvosi szolgálat, illetve a védőnői szolgálat segítségét is lehet kérni. 3. A II. és III. modell E két ajánlott modell iskolai, tanórai keretek között is megvalósítható. Valamennyi modul együtt, de külön-külön is beépíthető a speciális szakiskolai képzésbe. Lehetőség van más modulok adaptálására is. A modellek moduljainak részletes leírása, feltételei A modulok részletezése cím alatt találhatók. 5. A modulok részletezése A programban megjelenő modulok szükségességét hosszú évek tapasztalata igazolja. Igényli a szülő, igényként jelentkezik azon fiatalok részéről, akiknek teljesítménye az enyhén értelmi fogyatékosok alsó övezetébe esik, esetleg annyira határesetek, hogy nehéz tisztán meghatározni az övezetet. Az értelmi sérülés mellett jellemző, hogy a tanulók között magas a veszélyeztetettek száma. Az egyre terjedő devianciák, a társadalomban kialakulóban lévő hibás értékszemlélet (a tanulás, a szakmaszerzés nem érték), mind azt indokolja, hogy az iskolának döntő szerepe van az önálló életvezetésre illetve a családi életre való felkészítésben. Az értelmi fogyatékos tanulók esetében is a NAT egységes követelményrendszerét kell alapul venni. Ennek során a tanulók lehetőségeihez, korlátaihoz igazodva célszerű kiemelten kezelni a társadalom játékszabályainak megtanítását. A konfliktuskezelés technikájának kialakításával segítséget kapnak gyermekeink a társadalomban, s ezáltal az életben való eligazodáshoz. 1. Állampolgári ismeretek E tantárgy integrálva a szociológia, valamint az állam és jog néhány, a nevelés szempontjából megkülönböztetett fontosságú elemét egyrészt fejleszteni hívatott a fiatalok társadalmi tájékozottságát és tájékozódási képességét, másrészt alapot ad a demokratikus közéletben való tudatos részvételre. Az ismeretanyag elsajátításához nélkülözhetetlen a rádió, a tévé adásainak, az írott sajtó politikai, gazdasági, társadalmi híreinek, információinak rendszeres figyelemmel kísérése. A szerzett információkból a tanuló tanulja meg kiemelni azokat a lényeges adatokat, amelyek személyéhez közvetlen, vagy közvetve kapcsolódnak. 12

13 Célja: Elemi szintű ismeretek nyújtása az alkotmányról, a PTK-ról, a BTK-ról: kiemelten a munkához való jog, a választójog, a családjog, tulajdonjog területeiről, valamint a társadalmi devianciákból eredő, a bűnözés következményeként érvényre jutó büntetőjogról. A törvények betartásának tudatosítása az intézményi házirend alapján. A tanulók reális önismeretének fejlesztése adottságaik, képességeik, érzelmi-akarati tulajdonságaik, vágyaik, érdeklődési köreik, szociális kapcsolataik, képességeik feltárásával. A szóbeli és írásbeli kommunikációs formák elsajátíttatásával segítséget nyújtani a tanulók számára céljaik megfogalmazásához, megalapozottabb döntések meghozatalához. Megismertetni a munkaviszonyhoz kapcsolódó szabályokat, feltételeket, a munkanélküli állapottal együtt járó tennivalókat. Jártasság szerzése egyszerű ügyintézésben. A tömegkommunikációs eszközök értő használata: kiemelten a szelektív tévénézés szokásainak, a műsorfüzetben való önálló tájékozódásnak, az életkori határ jelzésének ismeretének alkalmazásával. Tájékozódjanak, informálódjanak azokról a fontosabb társadalmi, politikai, gazdasági eseményekről, amelyek hazánkkal, lakóhelyükkel, személyükkel kapcsolatosak. Követelmények: Tanári segítséggel értelmezze az alkotmányt, tudjon megnevezni alkotmányos jogokat (pl. munkához való jog, választójog), kötelességeket (pl. hadkötelezettség). Nevezze meg a PTK és a BTK alapvető különbségeit (állampolgárok védelme, bűnözés következménye). Szerezzen jártasságot egyszerű hivatalos ügyek intézésében: nevezze meg, hol tud a környezetében hivatalos nyomtatványokat beszerezni, sorolja fel, melyek a számára legfontosabbak. Tudjon önéletrajzot pontosan, helyesen megírni. Tudja az alábbi nyomtatványokat önállóan kitölteni: lakcím bejelentő, segélyigénylő, családi pótlék igénylő. Tudja, hogy a helyi önkormányzatnál problémái megoldásához hová fordulhat Pl.: Műszaki osztály: lakásépítés-felújítás, Adócsoport: adózással kapcsolatos ügyintézés, Gyámügyi hivatal: szociális problémák-gyermeknevelési támogatás, segélyek. Mutasson be szituációs helyzetgyakorlat keretében egy hivatalos ügyintézést. Alkalmazza a helyes viselkedési és magatartási szabályokat. A Munkaügyi Központból, hirdetési újságokból tudjon információt szerezni munkalehetőségekkel kapcsolatban. A kínálatból válassza ki azt, amelyik a számra a legmegfelelőbb. A tartalom részletezése TANANYAG TÉMAKÖRÖK I. Gondolkodás és viselkedés 1. Élet a közösségben a) Családban élünk ELMÉLETI FELDOLGOZÁS GYAKORLATI ALKALMAZÁS - Hol tanuljuk meg a - Szituációs helyzetek a világot családról - Együtt a család - Családi fotókból, - A család nehézségei gyermekkori képekből - Társas viselkedés, album, tabló készítése hibás viselkedési - Ilyen vagyok bemutatkozás módok rajzban - Célok, vágyak, álmok MÓDSZEREK - beszélgetés - vita - magyarázat - megbeszélés - előadás - problémamegbeszélés - önéletrajz, önelemzés - önértékelés 13

14 TANANYAG TÉMAKÖRÖK b) Ifjúság a társadalomban ELMÉLETI FELDOLGOZÁS - A fiatalok világa - Érzelem a család - Siker, kudarc - Társadalmi beilleszkedés - Másság a másság elfogadása 2. Élet a társadalomban - Erkölcs, hit, vallás - Társadalmunk szerkezete - Nemzetiségek helye, szerepe - Lakóhelyen működő közösségek II. A Magyar Köztársaság 1. A Magyar Köztársaság Alkotmánya 2. A helyi önkormányzati rendszer - Alkotmányos jogok, kötelességek gazdasági szociális, kulturális jogok - Parlament pártok koalíció - Népszavazás, választás választójog - A kormány feladata - Minisztériumok - Az önkormányzat feladata, felépítése - A Polgármesteri Hivatal - Hivatalos ügyintézés - Viselkedési, magatartási normák, elvárások - Okirat, hivatalos okmányok GYAKORLATI ALKALMAZÁS - Könyvespolc kialakítása - Önismereti tréningek - Problémamegoldó gyakorlatok - Könyvtárlátogatás - Napi heti tevékenységek megtervezése - Tanulási technikák megismerése, kiválasztás, alkalmazás - Tanulási stratégia kidolgozása - Házi könyvtár kialakítása, könyvek, napilapok, folyóiratok beszerzése - Célzott válogatással tévé, rádió adásainak figyelemmel kisérése. - Séta, látogatás templomokban. - Beszámoló készítése cigány etnikai életmódról - Kirándulás megtervezése, megszervezése (ajánlott a Parlament) - Szituációs helyzetgyakorlatok választás, szavazás - Delegálás a diákönkormányzatba választás útján - A tévé, rádió használata - Célzott információszerzés - Szituációs helyzetgyakorlatok választás, szavazás - A szavazás előkészítése, szavazólapok elké- szítése - Ismerkedés séta alkalmával a Polgármesteri Hivatallal - Az udvarias viselkedés gyakorlása - Ügyintézés személyesen - Találkozás a Hivatalban dolgozó emberekkel, munkájuk megis- MÓDSZEREK - búvárkodás, válogatás - videofilm megbeszélése - véleménynyilvánítás - vita - sikereim, élménybeszámoló - átélt kudarcok megbeszélése - Válogatás könyvekből, beszélgetések - Élmények megbeszélése - Egyéni problémák megbeszélése igény szerint - Beszámoló célzott témákról - magyarázat - válogatás - beszélgetés - véleménynyilvánítás - vita - szerepjáték - Beszélgetés - Magyarázat - Vita - Probléma megbeszélés - A látogatás alkalmával a látottak, hallottak felidézése - Összehasonlítás - Hibák javítása - Élmények megbeszélése - Szerepjáték vagy szituációs játék 14

15 TANANYAG TÉMAKÖRÖK 3. Törvények - Miniszteri rendeletek - Határozatok - Megyei szintű rendeletek - Helyi városi határozatok ELMÉLETI FELDOLGOZÁS - Polgári törvénykönyv (családjog, tulajdonjog) - A Munka törvény- könyve - A munkavállalás, munkába állás - A munkalehetőségek, munkaerőpiac - A munkavállaló érdekvédelme - Társadalombiztosítás szerepe, jelentősége - A munkanélküliség mint társadalmi probléma - A munkanélküliek jogai, hivatalos ügyintézés menete - A Munkaügyi Központ feladata GYAKORLATI ALKALMAZÁS merése - Okiratok beszerzése, kitöltése, eljuttatása a megfelelő helyre, a megfelelő módon - Telefon használat: ügyintézés - Könyvtárlátogatás célzott feladattal: törvénykönyvek, jogi kézikönyvek - Szituációs helyzet gyakorlatok - Látogatás a Munkaügyi Központban - Hivatalos ügyintézés - Nyomtatványok, hivatalos iratok kitöltése - Hirdetési információs újságok olvasása - Jelentkezés hirdetésre telefonhasználat, levélírás - Munkavállalás - Utazás a területileg illetékes Nyugdíj és Egészségügyi Pénztárba - Ügyintézés MÓDSZEREK - Felismerés, kiválasztás, alkalmazás - Búvárkodás - Problémamegoldó megbeszélés - Előadás - Elemzés, vita - Beszélgetés - Információk, adatok gyűjtése III. Igazságszolgáltatás 1. Az igazságszolgáltatás rendszere 2. Jogérvényesítés - Büntetőjog - Bíróságok - Ügyészségek - Rendőrség szerepe feladatai - Törvény betartása - A jogérvényesítés módjai - Érdekvédelem - Érdekvédelmi fórumok, szervezetek - Búvárkodás a BTKban - Hírek információk a tévéből, rádióból - Látogatás a Bíróság épületében - Szituációs helyzetgyakorlatok bírósági eljárás - Látogatás a rendőrségen meghívás alapján - Ügyintézés a rendőrségen személyi igazolvány igénylése - Találkozás rendőrökkel - Szituációs helyzetgyakorlatok - Kapcsolatfelvétel érdekvédelmi szervezetekkel (pl. ÉFOÉSZ) - Érdekképviselettel kapcsolatos eljárási gyakorlatok - Előadás - Beszélgetés - Ítéletalkotás - Véleménynyilvánítás - Vita - Negatív, pozitív élmények megbeszélése - Megbeszélések - Elemzések - Összehasonlítások - Vita - Előadás 15

16 TANANYAG TÉMAKÖRÖK IV. Tájékozódás a napi politikában V. Egyéni szabadon választott téma Az ellenőrzés formái ELMÉLETI FELDOLGOZÁS - Politikai hírek - Gazdasági információk - Köznapi tudósítások - Riport, interjú - Hirdetés GYAKORLATI ALKALMAZÁS - Célfeladatok a tévé, rádió használata, újságol- vasás - Szituációs helyzetgyakorlatok - Információhoz kapcsolt tevékenység MÓDSZEREK - Válogatás - Értelmezés - Véleménynyilvánítás - Vita - Megbeszélés Folyamatos szóbeli ellenőrzés. Értékelés érdemjeggyel. Válogatás megadott szempontok szerint a televízió, rádió adásaiból. Beszámoltatás az olvasottakról, hallottakról 8-10 mondatban. Véleménynyilvánítás. Adott témában szituációs játék megszervezése, feladatok, szerepek egymás közötti elosztása. Okiratok kitöltése, segélykérelem indoklással, szakmai önéletrajz írásban. Az ellenőrzés területei Ismeri-e alkotmányos jogait, kötelességeit? Tud-e 8-10 mondatban véleményt nyilvánítani a személyét érintő napi politikai, gazdasági, társadalmi kérdésekről? Ki tudja-e megfelelően tölteni a hivatalos nyomtatványokat, űrlapokat? Alkalmazza-e a hivatalos ügyintézés formai és tartalmi követelményeit? Tudja-e a telefont adekvátan használni? Tisztában van-e a védelemhez és jogorvoslathoz való jogával? Ismeri-e a munkavállalói érdekvédelem, a betegbiztosítás szerepét saját érdekében? Tudja-e hogyan juthat munkanélküli segélyhez, járulékhoz? Feltételek (minimum) Tanárok száma: 1 fő gyógypedagógus (főiskolai végzettséggel) Helyiség: terem, televízió, rádió, sajtó, információs anyagok, hirdetési újságok, könyvespolc, könyvek. Eszközök, segédletek: videofilmek, nyomtatványok, telefon. Tanári segédkönyvek: A Magyar Köztársaság Alkotmánya Biblia Faragóné Bircsák Márta Faragó Ferenc: ETIKA II. Gondolkodás és viselkedés Mészáros András: ETIKA III/1. Gondolkodás és viselkedés Kovács László: ETIKA IV. Erkölcsi világörökség Oroszlány Péter: A tanulás tanítása (Tanári kézikönyv) Oroszlány Péter: Könyv a tanulásról (gyerekeknek) Dr. Mesterházi Zsuzsa: A nehezen tanuló gyermekek iskolai nevelése Irodalmi művek Mesekönyvek 16

17 2. Család és egészségügyi ismeretek Jellemző: minden tanulónál feltétel a helyes önismeret, reális önértékelés. Meghatározó a család, mint mikroközösség. A családok szokásai, a családon belüli szerepek, viszonyok mássága, összehasonlítás alapján a pozitívumok erősítése, valamint a negatívumok gyengítése. Cél: Megismertetni a tanulókat a családban betöltendő szerepeikkel, feladataikkal, elvárásokkal. Felismertetni a generációk jó kapcsolatának, egymásra utaltságának fontosságát; az együttélés felelősségének elmélyítése. Tudatosítani a családi ünnepek, események jelentőségét, pozitív személyiségfejlesztő hatását. Ismeretek bővítése az emberi élet szakaszairól, azok jellemzőiről. Viselkedési normák, erkölcsi felelősség érzet fejlesztése. Felkészíteni a fiatalokat a megfontolt házasságkötésre, párkapcsolat kialakítására. Egészségmegőrző technikák elsajátítására. Betegségtünetek felismerése, orvosi ellátás, otthoni ápolás. A családalapítás, utódvállalás egészségügyi és erkölcsi követelményeinek elsajátítása. Követelmény: Sorolja fel a közelebbi és távolabbi családtagjait. Tudja megnevezni a rokoni relációkat. Nevezze meg helyét, szerepét a munkamegosztásban. Mutassa be a csecsemő gondozásával, ellátásával kapcsolatos feladatokat: fürdetés, pelenkázás, etetés. Tervezzen meg egy családi kirándulást. Tudjon előkészíteni egy születésnapot, mint családi ünnepet. Ismerje fel a nátha, az influenza, a himlő, a gyomorrontás tüneteit. Tudjon orvosi segítséget hívni sürgős esetben (telefon) és orvosi ellátást igénybe venni. Az orvosi utasítást, a gyógyszer pontos adagolását be tudja tartani. Ismerje a fontosabb vitaminok, a gyakoribb gyógynövények (hárs, csipkebogyó, kamilla) gyógyító és betegségmegelőző hatását. Mutasson be önállóan lazító gyakorlatokat. A tartalom részletezése TANANYAG TÉMAKÖRÖK I. Családismeret A család, ahova születtem 1. Önmagunk megtalálása: Én és a többiek ELMÉLETI FELDOLGOZÁS - A gyermekkor és felnőttkor határán - Ki vagyok? Milyen vagyok? - Szülői örökségünk és szerzett tulajdonságaink - Milyen lesz a jellemem? GYAKORLATI ALKALMAZÁS - Önismereti tréningek - Családi fotóalbum készítése - Családfa megszerkesztése - Önarckép készítése - Bemutatkozás a csoportban MÓDSZEREK - Gyűjtés, válogatás, rendszerezés - Beszélgetés - Elemzés - Összehasonlítás 17

18 TANANYAG TÉMAKÖRÖK 2. Tekintély, példakép, bálvány 3. Hogyan alakítsuk életünket? 4. A legfontosabb emberi értékek A család, amelyért felelős leszek 1. Szerelem, házasság, család ELMÉLETI FELDOLGOZÁS - Ki a tekintély számomra - Mi a különbség a példakép, az eszménykép és a bálvány között? - Az emberi jelenség - Életünk alakítása - Hogyan valósítsuk meg terveinket - Az erkölcsi norma és az erkölcsi szokás - Boldogság, szeretet, szerelem - Barátság - Hazaszeretet és Föld szeretete - Szépség, igazságosság - Anyagiak és pénz - Emberi méltóság - Élet, szabadság - A férfi és a nő - Az ember nemisége - A szerelem - Barátság szerelem - A házasság Felkészülés - Párválasztás- házasságkötés - Házasélet családtervezés - A család - A siker titka GYAKORLATI ALKALMAZÁS - Könyvtárlátogatás - Irodalmi művek segítségével célirányos feladatvégzés: Petőfi, Arany, Jókai műveiből válogatás - Arcképről portrékészítés - Személyiség fejlesztő tréning - A tévé adásainak figyelemmel kisérése - Videofilmek megtekintése - Ismeretátadó előadások - Táblázatok készítése - Célok megfogalmazásaborítékolás - Tervek készítése: napirend, hetirend, hétvégi programok - Önismereti tréning - Személyiségfejlesztő tréning - Szituációs helyzetgya- korlatok - Bemutatom a barátomat szabadon választott módon - Kiállítás megtekintése (festmények, néprajzi jellegű kiállítások) - Gyűjtőmunka tárgyak otthonról - Szituációs helyzetgyakorlatok: udvarlás, menyasszonykérés, házasságkötés - Találkozás a pszichológussal - A család életének megszervezése, munkamegosztás, albumkészítés - Testi higiénés gyakorlatok - Látogatás az anyakönyvi hivatalban - Ünnepek, családi ünnepekre készülődés - Szépirodalmi művek olvasása, videofilmek megnézése MÓDSZEREK - Kiválasztás - Összehasonlítás - Megbeszélés - Elemzés - Felismerés - Véleménynyilvánítás - Válogatás - Beszélgetés - Összehasonlítás - Csoportosítás - Fogalmazás szóban, írásban - Magyarázat - Rendszerezés - Csoportosítás - Felismerés - Irányítás - Összehasonlítás - Előadás - Magyarázat - Beszélgetés - Összehasonlítás - Véleménynyilvánítás - Vita - Válogatás 18

19 TANANYAG TÉMAKÖRÖK 2. Az öregkor II. Egészségügyi ismeretek 1. Egészséges életmód 2. Betegségek, balesetek balesetvédelmi előírások 3. Egészség betegség ELMÉLETI FELDOLGOZÁS - Az öregkor - Betegség, haldoklás, halál - Orvosi etikai kérdések - Személyes higiénia - Testem ismerete - Mozgás, szabadidő - Étrend - Betegségek, megelőzésük - Balesetek otthon - Elsősegélynyújtás - Betegellátás, ápolás - A betegség elfogadása, együttélés a beteg emberrel - A családot védő jogi szabályok és anyagi juttatások (biztosítások, táppénz) - Testi lelki egészségünk - Női és férfi nemi szervek, működésük, szerepük a szexuális életben - Nemibetegségek, GYAKORLATI ALKALMAZÁS - Az idős emberek felkeresése - Segítő tevékenységek végzése házigondozás - Ebédek kihordása - Találkozás az iskolaorvossal, védőnővel - Betegellátás, ápolás - Testi higiénés gyakorlatok - Biológiai, az emberi testről szóló könyvek kiadványok olvasása, videofilmek - Mérési gyakorlatok (súly, magasság stb.) - Önismereti tréningek - Napirend, hetirend, étrend összeállítása - Mozgásos tevékenységek (kerékpározás, séta, sportolás) - Balesetvédelmi előadás - Elsősegély nyújtási gyakorlatok - Kisfelületi égések ellátása, vágási, horzsolási felületek ellátása stb. - Betegségmegelőzési technikák - Tájékozódás a háziorvosi szolgálatnál, szakrendeléseken - Telefon használat: orvos, mentő hívása, segélykérés - Házipatika kialakítása - Gyógynövények alkalmazása - Beteg ellátásaszituációs helyzet gyakorlatok - A csoportból betegek ápolása, gyógyszerezés, ellátása - Biztosítás kötése - Találkozás pszichológussal - Iskolaorvossal találkozás megszervezése: téma, időpont egyeztetése, felkérés - Felvilágosító videofil- MÓDSZEREK - Beszélgetés - Tevékenykedés - Magyarázat - Gyakorlati alkalmazás - Célirányos válogatás - Értelmezés - Magyarázat - Megbeszélés - Csoportmegbeszélés - Előadás - Összehasonlítás - Gyakorlati alkalmazás - Folyamatelemzés - Motiváció - Célcsoportos beszélgetések - Előadások - Magyarázat - Beszélgetések - Felvilágosítás 19

20 TANANYAG TÉMAKÖRÖK 4. Család és gyermek ELMÉLETI FELDOLGOZÁS AIDS, terjedésük, megelőzésük - A szexuális élet zavarai - Egészségkárosító tényezők és hatásai (dohányzás, alkohol, drog, gyógyszerek ) - Fiatal házasok gondjai - Problémák a házasságban, betegség, meddőség - Rossz házasság, válás következményei - Csonka családok - Család nélkül - A család a gyermeknevelés színtere - Gyermekvárás, terhesség, a terhes életmódja - A magzat egészséges fejlődése - Az utód károsodásának tényezői, kritériumai - A gyermekvállalás felelősége genetikai tanácsadás - Szülés, újszülött, gyermekágy - Anya gyermek kapcsolat helyes szokásokra nevelés ideje módja - A gyermek fejlődési szakaszai, jellemzői - A prepubertás és a serdülés biológiai, pszichológiai jellemzői GYAKORLATI ALKALMAZÁS mek - Plakátok, kiadványok, szórólapok gyűjtése - Találkozás szülész nőgyógyász orvossal, tanácskérés tanácsadás - Szociometriai felmérés: kérdőívek összeállítása, szórása, begyűjtése, értékelése - Látogatás a védőnői szolgálatnál, információk gyűjtése a terhességi tanácsadásokról - Videofilmek megtekintése a terhességről - Napirend és étrend öszszeállítása terhes kismamák számára - Szituációs helyzetgyakorlatok (csecsemő érkezése) - Készülődés az újszülött fogadására (szükséges ruhák, eszközök beszerzése) lehetőségekhez igazítottan (lista, olcsó beszerzés) - A csecsemő fogadása - Gyermekágyas ellátása, segítségnyújtás - A csecsemő táplálása kiemelten a természetes táplálás - Táplálkozás védőnővel csecsemő tanácsadás - Fürdetés, mosdatás, tisztántartás - Pelenkázás pelenkafajták - Ruházat, célszerű öltöztetés MÓDSZEREK - Véleménynyilvánítás - Ítéletalkotás - Összehasonlítás - Elemzés - Válogatás - Összegzés, következtetés - Megbeszélés - Látogatás - Előadás - Figyelem, érdeklődés felkeltése - Összehasonlítás - Beszélgetések - Ítéletalkotás - Gyakoroltatás - Tájékozódás - Véleménynyilvánítás Az ellenőrzés formái: Folyamatos megfigyelés, szóbeli ellenőrzés, értékelés érdemjeggyel. Szituációs gyakorlatokon keresztül bemutatni családmodelleket. Konfliktushelyzetek megjelenítése, feloldása tanári irányítással. Feljegyzés készítése a csecsemő, kisgyermek fejlődéséről, gondozásáról. Adatok gyűjtése a család szokásairól, a munkamegosztásról, pozitív-negatív változások nyomon követése. 20

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai

Részletesebben

54 761 02 0010 54 01 Gyermekotthoni asszisztens Gyermekgondozó-nevelő

54 761 02 0010 54 01 Gyermekotthoni asszisztens Gyermekgondozó-nevelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Kisgyermekgondozó, -nevelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 61 02 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben 2011. január 27. Kommunikációs és csoportépítő tréning 3x6 óra Célok: - a csoporttagok beilleszkedésének csoportba és

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei

Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei 1. A gyógypedagógia fogalma, értelmezése (tárgya, célja, feladatai, integráció, szegregáció) 2. A fogyatékosság fogalma, kritériumai és területei (normalitás, okok,

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata -

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata - ELŐKÉSZÍTÉS: 8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért - képzési program folyamata - A tanfolyam meghirdetése időpontok megjelölésével Jelentkezők regisztrálása A jelentkezők

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Vezetői és humán számvitel

Vezetői és humán számvitel SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK Emberi erőforrások felsőoktatási szakképzés (I.) ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZAT Vezetői és humán számvitel c. tárgy tanulmányozásához 2016/2017. tanév II. félév

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező):

Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező): 1 Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező): 2 Kedves Hallgató! Kezében a Csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó szak hospitálási naplóját tartja, amellyel könnyíteni és rendszerezni

Részletesebben

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Vissza a jövőbe TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Speciális integrációs és reintegrációs foglalkozások fogvatartottak, pártfogó felügyelet alatt állók, javítóintézeti neveltek számára 2012. május 31. Az Országos

Részletesebben

Életvitel és gyakorlat. Helyi tanterv Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium

Életvitel és gyakorlat. Helyi tanterv Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium Életvitel és gyakorlat Helyi tanterv Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium Tantárgyi óraszámok : 12. évfolyam - heti 1 óra Éves maximum óraszám: 32 óra Feldolgozandó témakörök és óraszámok:

Részletesebben

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10.

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője:

Részletesebben

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat két fő tartalmi részből áll: (a) általános jellegű, csoportos és

Részletesebben

A tartalmi szabályozás változásai

A tartalmi szabályozás változásai A tartalmi szabályozás változásai Technika, életvitel és gyakorlat Kovács Október A tanév itt kezdődik! 2012. augusztus 31. NAT Műveltségi területek 1. Magyar nyelv és irodalom 2. Idegen nyelvek 3. Matematika

Részletesebben

Bér- és munkaügyi elszámolások

Bér- és munkaügyi elszámolások SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK Emberi erőforrások felsőoktatási szakképzés személyügyi szakirány (II.) ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZAT Bér- és munkaügyi elszámolások c. tárgy tanulmányozásához

Részletesebben

A azonosító számú Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Foglalkoztatás II. tantárgy

A azonosító számú Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Foglalkoztatás II. tantárgy A 11499-12 azonosító számú megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgy 1. 1. A 11499-12 azonosító számú, megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása

Részletesebben

Az oktatás stratégiái

Az oktatás stratégiái Az oktatás stratégiái Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Falus Iván (2003): Az oktatás stratégiái és módszerei. In: Falus Iván (szerk.): Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához.

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához

Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához 1. A tanterv szerzıi: Dr. Molnárné Béres Marianna 2. Óraszámok: 9. osztály.. óra 10. osztály óra 11. osztály.óra 12. osztály 96 óra SZAKKÖZÉPISKOLA 9 12.

Részletesebben

Tanmenetek. November 1. Õszinteség, titoktartás 2. Az egészséges étrend

Tanmenetek. November 1. Õszinteség, titoktartás 2. Az egészséges étrend Tanmenetek Minden évfolyamon heti egy órában (évi 36) terveztük meg a NAT és a kerettanterv tartalmainak megfeleltetett témákat. Mivel az egyes nevelési témák évfolyamonként visszatérnek, mindig az osztályhoz

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

Felnőttek, mert felnőttek

Felnőttek, mert felnőttek Zolnai Erika Felnőttek, mert felnőttek Értelmi sérült felnőttek szexuálpedagógiai támogatása KLTE S z o c í o Í ő í í í ű Tanszék Könyvtára Leli, KEZEM FOGVA ÖSSZ EfO & K > Kézenfogva Alapítvány Budapest,

Részletesebben

Óratípusok. Dr. Nyéki Lajos 2016

Óratípusok. Dr. Nyéki Lajos 2016 Óratípusok Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az oktatási folyamatban alkalmazott szervezeti formák legfontosabb komponense a tanítási óra. Az ismeret-elsajátítás alapegysége a témakör. A tanítási órák felosztása,

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Program címe: Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Tanúsítvány száma: 6/2015. Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. július 23. Kérelmező neve: Független Egyesület (Nonprofit civil Szervezet) Program

Részletesebben

Csecsemőgondozási tanfolyam Minden amit a csecsemő-, és kisdedgondozásról, gyermeknevelésről tudni kell!

Csecsemőgondozási tanfolyam Minden amit a csecsemő-, és kisdedgondozásról, gyermeknevelésről tudni kell! Program címe: Csecsemőgondozási tanfolyam Minden amit a csecsemő-, és kisdedgondozásról, gyermeknevelésről tudni kell! Tanúsítvány : 8/2013 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2015. augusztus 27. Kérelmező

Részletesebben

József Attila Tagintézmény. Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere?

József Attila Tagintézmény. Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere? József Attila Tagintézmény Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere? Tanulónépesség jellemzői SNI tanulók nagy száma (51%) BTMN tanulók számának folyamatos növekedése (5%) Túlkorosság Többszörös

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI HELYI TANTERV RENDÉSZET ÁGAZATHOZ

SZAKKÉPZÉSI HELYI TANTERV RENDÉSZET ÁGAZATHOZ SZAKKÉPZÉSI HELYI TANTERV RENDÉSZET ÁGAZATHOZ 468 Tantárgyak, témakörök Fegyveres szervek és vagyonvédelem I. A magyarországi fegyveres szervek története Fegyveres szervek alapismeretek A fegyveres szervek

Részletesebben

A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 140 01

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

TÁMOP-3.3.13-13/1-2013-0001 Eötvös József Program Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló TEMATIKA

TÁMOP-3.3.13-13/1-2013-0001 Eötvös József Program Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló TEMATIKA TÁMOP-3.3.13-13/1-2013-0001 Eötvös József Program Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló TEMATIKA 30 órás közösségi mezőgazdasági pedagógus-továbbképzéshez zöldségtermesztés,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 0 /0. tanévre Szociális gondozó és ápoló szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 4 76 0 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben 3. komponens Fiatalok prevenciós és tanácsadó programja Moravcsik-Kornyicki Ágota Szakmai

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

TÁMOP Munkába lépés. Zárókonferencia január 27.

TÁMOP Munkába lépés. Zárókonferencia január 27. TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Közismereti tárgyak felzárkóztató képzése Képzési tapasztalatok; módszertani kézikönyv bemutató Zárókonferencia 2011. január 27. Célkitűzések Kulcskompetenciák fejlesztése: Anyanyelvi

Részletesebben

2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje.

2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje. 2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje. Az oktatási folyamat tervezése a központi kerettanterv alapján a helyi tanterv elkészítésével kezdődik. A szakmai munkaközösség tagjai

Részletesebben

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató BEVEZETŐ 2015. május 25-én került sor az Országos Kompetenciamérésre a 10. évfolyamos tanulók csoportjának körén. A felmérés célja a tanulók szövegértési képességének és matematikai eszköztudásának felmérése

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Ügyviteli titkár szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 346 02 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail: Ha igen SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely: Születési dátum (év, hó, nap): Anyja neve:

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 SPORTÁGVÁLASZTÓ 1-4. évfolyam Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 A tantárgy tanulásának legfontosabb feladata és ja, hogy a gyermekeket megismertesse a sportolási kel, bepillantást nyújtson a sport világába,

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Szakiskola 10. évfolyam 2013/2014 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2013. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. igazgatóhelyettes 1. Szervezési

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

PEDAGÓGIAI- ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS OKJ

PEDAGÓGIAI- ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS OKJ PEDAGÓGIAI- ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS OKJ 54-140-02 1. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: A pedagógiai és családsegítő munkatárs köznevelési intézményekben foglalkoztatott szakember, aki felsőfokú

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

RIDENS SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA és KOLLÉGIUM

RIDENS SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA és KOLLÉGIUM RIDENS SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA és KOLLÉGIUM Cím: 2660 Balassagyarmat Nyírjes, Nyírjespuszta 5. OM azonosító: 100804 Telefonszám: 35/300-352 Faxszám: 35/300-585 Honlap: www.ridens.hu Email

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu

Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu Küldetésünk A Salva Vita Alapítvány célja az értelmi sérült emberek önálló életvitelének és társadalmi beilleszkedésének

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1875-06/1 Az önálló életre való felkészítés folyamatának és elemeinek ismertetése Szóbeli vizsgatevékenység

Részletesebben

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT 1.1. Az intézmény neve: ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÉS PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Részletesebben

SZENT ISTVÁN KÖRÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

SZENT ISTVÁN KÖRÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA SZENT ISTVÁN KÖRÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Jászberény 2016 Érvényes: 2016/2017. tanév Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP Programmodul részletes bemutatása 3. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra különkülön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 201172 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Nagymágocs, 2016. szeptember 19. Reményi Ferencné intézményvezető ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 1. Jelen szabályzat a Nagymágocsi Hunyadi

Részletesebben

A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások

A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások A múzeumi foglalkozások keretében intézményünk hallássérült iskolai tagozatának

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Miskolci Magister Gimnázium OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 2013/2014-es tanév 11. osztály Készítette : Berecz Mária OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV Az osztályfőnöki órák tematikája illeszkedik iskolánk nevelési koncepciójába

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: Anyja neve: Lakcímetartózkodási

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12.

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra EGÉSZSÉGNAP 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 EGÉSZSÉGNAP

Részletesebben

Hasznos információk a fogyatékosságról. Összeállította: Kovács Tímea

Hasznos információk a fogyatékosságról. Összeállította: Kovács Tímea Hasznos információk a fogyatékosságról Összeállította: Kovács Tímea Mi a fogyatékosság? A fogyatékosság nem betegség, hanem egy tartós vagy véglegesült állapot. A fogyatékos ember, aki tartósan vagy véglegesen

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A tanulmányi munka értékelése 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel

Részletesebben

Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő

Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Koragyerekkori nevelés, az alapkészségek kifejlesztése

Koragyerekkori nevelés, az alapkészségek kifejlesztése Koragyerekkori nevelés, az alapkészségek kifejlesztése Herczog Mária A Közoktatás megújítása Magyarországon 2007. szeptember 25. Tények és tévhitek Azt, hogy a nép fia vagy, igazolnod, sejh, ma nem azzal

Részletesebben

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat Fővárosi Diákönkormányzati Akadémia Hotel Római, 2008. január 18. A Diákakadémia célja hogy a hallgatók megszerezzék mindazokat az ismereteket, készségeket és attitűdöt, amelyek szükségesek ahhoz, hogy

Részletesebben

Foglalkozási Rehabilitáció Nürnberg

Foglalkozási Rehabilitáció Nürnberg 1 Foglalkozási Rehabilitáció Nürnberg 2 Feladatunk Mi egy Feladatunk Rendelkezünk Nálunk Több mint 25 év alatt Mi üzemen kívüli foglalkozási rehabilitációs központ vagyunk felnőtt fogyatékos emberek számára

Részletesebben

Egyéni projektek a felnőttkori gyógypedagógiai fejlesztésben. Mentálisan akadálymentes közlekedés

Egyéni projektek a felnőttkori gyógypedagógiai fejlesztésben. Mentálisan akadálymentes közlekedés Egyéni projektek a felnőttkori gyógypedagógiai fejlesztésben Mentálisan akadálymentes közlekedés A gyógypedagógiai vizsgálatok, megfigyelések célja Az ügyfél megismerése (meglévő képességek, készségek;

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. melléklet a 152013. (II.26.) EMMI rendelethez SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye:... ir.sz.... (település)... (utca, hsz.) Születési

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki jogok: A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító

Részletesebben

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki óra az emberi élet olyan területeivel foglalkozik, mint a helyes, erkölcsös magatartás, udvarias viselkedés, konfliktusmegoldás, környezettudatos

Részletesebben

Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam

Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam 5. évfolyam ök Önismeret 6 Együtt élünk 4 A drog fogalma, hatásai 1 Személyes biztonság: jogaim, kötelességeim 2 Tanulási szokások 5 Szabad felhasználás 4 Összesen: 36 6.

Részletesebben

Pedagógia - gyógypedagógia

Pedagógia - gyógypedagógia 2 Pedagógia - gyógypedagógia 1. A pedagógia tudománya. A nevelés fogalma és alapvető jegyei 2. A nevelés szükségessége: a személyiség fejlődését befolyásoló tényezők (öröklés, környezet, nevelés) 3. Érték,

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 11. évfolyam 2014/2015 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2014. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. intézményvezető helyettes SZEPTEMBER

Részletesebben

Könyvtári munkaterv. 2015/2016. tanév

Könyvtári munkaterv. 2015/2016. tanév Könyvtári munkaterv 2015/2016. tanév Olvassunk tehát minél többet, hiszen az irodalom az örökkévalóság távcsöve: felébreszti bennünk létünk rejtett erőit, amelyek átsegítenek minket sorsunk nagy viharain

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. melléklet a 152013. (II. 26.) EMMI rendelethez SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:

Részletesebben