CSÍKI MAGDOLNA FELKÉSZÍTŐ PROGRAM. Tanulásban akadályozottak részére. Lektorálta: GAÁL ÉVA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CSÍKI MAGDOLNA FELKÉSZÍTŐ PROGRAM. Tanulásban akadályozottak részére. Lektorálta: GAÁL ÉVA"

Átírás

1 Készült a FOGYATÉKOS GYERMEKEKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY pályázatára CSÍKI MAGDOLNA ÖNÁLLÓ ÉLETKEZDÉSRE, ÉLET- VEZETÉSRE FELKÉSZÍTŐ PROGRAM Tanulásban akadályozottak részére Lektorálta: GAÁL ÉVA Budapest, 2001

2 Tartalom A program jogi alapjai A speciális szakiskolába kerülő fiatalok rétegződése A program elméleti alapjai Az életkezdésre felkészítés iskolai koncepciója Az önálló életkezdésre, életvezetésre felkészítő készségfejlesztő program A program alapelve A program általános célja Program általános követelményei Módszertani ajánlások A program szerkezete Képzési modellek Integrált képzési program A komplex modell A II. és III. modell A modulok részletezése Állampolgári ismeretek Család és egészségügyi ismeretek Gazdálkodási ismeretek Háztartási ismeretek Konyhai ismeretek Értékelés (minősítés) Az értékelés szempontjai Az értékelés formái Az értékelés rendszeressége A szöveges értékelés tartalma Átfogó szöveges értékelés formái A program/modul elvégzésének igazolása Szakirodalom jegyzék

3 A program jogi alapjai A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény A 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A 23/1997. (VI. 4.) MKM rendelet a Fogyatékos gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Fogyatékos tanulók iskolai oktatásának tantervi irányelvei kiadásáról. Az intézmény jóváhagyott pedagógiai programja, helyi tanterve 1. A speciális szakiskolába kerülő fiatalok rétegződése A speciális szakiskola az értelmileg sérült, tanulásban akadályozott fiatalok középfokú képzését biztosítja. Munkába álláshoz, életkezdésre felkészítő képzés keretében intézményes keretek között tanulhatnak azok a fiatalok, akik szakmatanulásra nem képesek. A képzés lényegi azonossága, hogy ráépül az alapfokon és a évfolyamokon folytatott nevelésre-oktatásra. Megalapozott elméleti ismeretanyagot képességfejlesztő tevékenységeken keresztül valósít meg, ügyel az alapkészségek és jártasságok, a problémák gyakorlati feldolgozásának folyamatára. Az önálló életkezdésre, életvezetésre felkészítő program-modul elsajátításában részt vehetnek azok a fiatalok, akik gyenge értelmi képességük miatt, gyenge teljesítményt nyújtanak, határesetek vagy alacsony szinten álló IQ-val rendelkeznek. A tanulócsoportba együtt is kerülhetnek a tanulásban és értelmileg akadályozott fiatalok egyaránt a évfolyam elvégzése után. A csoportban az irányító pedagógusnak kell ezeket a fiatalokat a szó valódi értelmében differenciáltan kezelnie. Az egyéni képességek, a támogatás és a perspektíva mindenki számára különböző. A speciális szakiskolára nagy feladat hárul az értelmi fogyatékos fiatalok családi életre nevelésében, általában a szocializációban. A fiatalok egy része nem tud és nem mer kapcsolatokat teremteni, családot alapítani. A nevelésnek az egészséges életmódra felkészítéstől a társas kapcsolatok alakításáig, a szexuális élet kérdéseitől a családtervezésig minden olyan területre ki kell terjednie, amely a felnőtté válás folyamatában felmerül. 2. A program elméleti alapjai 1. Az életkezdésre felkészítés iskolai koncepciója A közoktatási törvény módosítása értelmében az általános iskola 8 évfolyamos. A évfolyam a középfokú oktatás általános műveltséget megalapozó szakasza, és ez a speciális szakiskolai szerkezetre is vonatkozik. A speciális szakiskola tanulója lehet az a fiatal, akinek a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleményében erre javaslatot tett. Intézményünk pedagógiai programjában és helyi tantervében megfogalmazásra került a Kt. 27. (10) bekezdés alapján a munkába álláshoz, életkezdéshez szükséges ismeretek oktatása. 3

4 A) Az intézmény szerkezeti sémája Gyógypedagógiai óvoda 3-7 éves korig Értelmileg akadályozottak általános iskolája Tanulásban akadályozottak általános iskolája Diákotthon Speciális szakiskola A feladatellátás szegregált keretek között történik. Sajátossága azonban, hogy a szegregált keret mögött az integráció bizonyos formája is fellelhető. Együtt neveljük, közös tevékenységek során együtt foglalkoztatjuk az enyhén és a középsúlyosan értelmi fogyatékos gyermekeket, tanulókat. A diákotthonban együtt vannak elhelyezve. Ez a fajta integráció jól szolgálja a másság elfogadtatását, a tolerancia, a segítőkészség, az önállóság kialakulását és mélyítését. Az önálló életkezdésre, életvezetésre felkészítő program későbbiekben részletezett modelljeinek alapja az óvodai nevelés és az általános iskolai nevelés-oktatás. A diákotthon rásegít a gyakorlati tapasztalatszerzésre, míg a speciális szakiskola a program elsajátításának képzési keretet biztosít. Hasonló szerkezeti felépítésű intézményeknek ajánlott képzési modell az I., azaz a komplex. B) A készségfejlesztő program beépülése a szerkezetbe É. A. Á. I. 8. osztály T. A. Á. I. 8. osztály Készségfejlesztő speciális szakiskola 9., 10. osztály Speciális szakiskola 9., 10. osztály Önálló életkezdésre felkészítő készségfejlesztő program 2 év Szakképzési évfolyamok OKJ-s szakmák Felügyelet, irányítás mellett egyszerű munkavégzés betanított munka Munkafolyamatok végzése rehabilitációs munkahelyen, védőmunkahelyen 4

5 Az önálló életkezdésre, életvezetésre felkészítő készségfejlesztő programban részt vehetnek azok a középsúlyosan értelmi fogyatékos fiatalok, akik a készségfejlesztő speciális szakiskola évfolyamát kiemelkedő teljesítménnyel végezték és képesek a program követelményeinek megfelelni. Az esélyegyenlőség elve alapján az értelmileg akadályozott fiatalok számára ugyanolyan lehetőség lenne egy magasabb szintű képzésbe való bekapcsolódás, mint a tanulásban akadályozott fiatalok számára a szakmatanulás, akár normál szakképző iskolában való továbbtanulás lehetősége. A választható modulokban a tananyag biztosítja, hogy a legkülönbözőbb képességű fiatalok számára is legyen fejlesztő a program, jöjjön létre az átjárhatóság a speciális szakiskolák között, fejlődjön a speciális oktatás metodikája, csökkenjen a lemorzsolódás, alakuljon ki az egyéni képességekre szabott optimális képzési idő. Az iskola átjárható. Az életkezdésre felkészítő évfolyamon pótolni lehet mindazokat a közismereti és szocializációs hiányokat, amelyeket a tanulók képességei és az iskolák eltérő tantervei miatt szükségképpen és nagymértékben jelentkeznek. Biztosított a komplex felkészítés, lehetővé teszi számukra a későbbi irányítás melletti eredményes munkavégzést, esetlegesen a munka-erőpiaci beilleszkedést. 3. Az önálló életkezdésre, életvezetésre felkészítő készségfejlesztő program 1. A program alapelve A tanítás-tanulás folyamatában a gyakorlat-centrikusság elve érvényesül, ennek szolgálnia kell a fogyatékosság által módosult képességek fejlesztését, az önálló életvitel alapkészségének erősítését integrált ismeretanyag feldolgozásával. A konkrét tapasztalatszerzés, a gyakorlati úton elsajátított ismeretanyag a pontos képzetek kialakításának biztos alapja. 2. A program általános célja Cél a tanulók teljes személyiségének fejlesztése a nevelés, az oktatás és a képzés egységében. Tartalmazza a közismereti felzárkóztató képzést, a műveltségi hiányok pótlását, szinten tartását, a szakmai előkészítést, valamint a habilitációt és rehabilitációt, a gondolkodási funkciók korrekcióját is. Ezért elsődleges célkitűzés a fiatalok tanulási képességeinek fejlesztése, fejlettségüknek, életkoruknak megfelelően. Akadályozottságuk figyelembe vételével történik: A hosszabb időkeret biztosításával az alapvető tanulási és önálló tanulási képességek fejlesztése, az ismeretek megszilárdítása, az egyénre szabott tanulási módszerek és technikák kiépítése. Az általános emberi értékek megismertetése, elfogadtatása, kultúránk, a szülőföldünk, népünk, identitásunk megismertetése. A helyes környezet- és társadalom-szemlélet megerősítése, a környezettel való harmonikus együttélésre, a testi és lelki egészségre nevelés. 5

6 A jól működő képességek tudatos fejlesztése, értékeik, adottságaik megismertetése, önbecsülésük erősítése. Az állóképesség, az erőnlét fokozása, a kitartás, az akarat fejlesztése. A társadalmi beilleszkedés érdekében a tanulók viselkedésének, magatartásának formálása, kompenzáló megoldások elsajátítása és azok kitartó végzése. Esélyegyenlőség biztosítása az iskola átjárhatóságával, a gyermek felkészítése az általa elsajátítható legmagasabb szakképesítés megszerzésére. A képzési idő alatt olyan ismeretek nyújtása, amelyek az iskolából kikerülő fiatalok hátrányos helyzetét (munkaerő-piaci, önálló életvezetési) csökkentik. Ezért fejlesztjük önmenedzselő, konfliktuskezelő képességüket, gyakoroltatjuk a munkavégzéssel összefüggő viselkedéskultúrát, a balesetmentes munkavégzés szabályait, a munka esztétikus végzésére nevelünk. Fejlesztjük a tanulók tudását, szociabilitását, neveltségi szintjét, esztétikai érzékét, erkölcsét és munkaerkölcsét. A képzési programban résztvevő fiatalok a sérülés fokától függően legyenek képesek eljutni az önállóság általuk elérhető legmagasabb szintjére, optimális esetben az önálló életvitelre. Ez jelenti a szakmai irányú továbbtanulást, vagy azt, hogy a társadalomba beilleszkedve munkájukból önállóan, rendezett módon élni és boldogulni tudjanak, valamint a mindennapi élethelyzetek minél önállóbb megoldásához szükséges ismeretek elsajátítását az állampolgári lét, az egészségvédelem a családi élet, a háztartásvezetés és gazdálkodás területeiről. 3. Program általános követelményei A program követelményrendszere figyelembe veszi a tanulók életkori sajátosságait, a haladási ütemben mutatkozó nagyobb eltéréseket, ezért a minimum-követelmények kerültek megfogalmazásra. Az eltérő adottságok indokolják a követelmények elsajátításához szükséges képzési idő meghatározását is. A modulok részletes tartalmi leírása, követelményei tartalmazzák azokat az elsajátítási szinteket, amelyeket a tanulóknak a képzési idő végére el kell sajátítaniuk. 4. Módszertani ajánlások a) Alkalmazott módszerek A speciális szakiskola tanulóinak tanulási képességei, sajátosságai jelentősen eltérnek más középfokon tanulók tanulási tevékenységeitől, de még egymáshoz viszonyítottan is. Ezért indokolt, hogy az ismeretátadás a tárgyak, jelenségek, folyamatok, eljárások bemutatása útján a karakterisztikus jegyek felismertetésével, kiemelésével történjen. A pedagógusnak kerülnie kell a hosszadalmas, sok adatot tartalmazó magyarázatot, előadást. Az ismeretek gyakorlati feldolgozásában kiemelt hangsúlyt kell kapjon a rendszerezés, sok szempontú folyamatszervezés (a feltételek, az eszköz- és anyagszükségletek, a feladatok számbavétele a tevékenység megkezdése előtt, alatt és után), a feltételek és az alkotóelemek változtatásával végrehajtott feladatmegoldás, a döntési kényszerhelyzetek teremtése. Lehetőséget kell biztosítani az önálló tevékenységre, a tapasztalatok elmondására, az összehasonlításra, a vitára. Igaz, a tanulók nagy többsége csak fokozatosan, apró lépésekben készíthető fel önálló tevékenységre. Ezért kezdetben minden területen meghatározó jelentőségű a pedagógus és a gyermek közös tevékenysége. A tanulók fejlődésmenetétől függően csökkenthető a pedagógus segítő beavatkozása. 6

7 Speciális feladat: egyéni fejlesztési programmal a feladatok többszempontú differenciálása (kognitív képességek, motiválhatóság, kommunikációs képességek, lényegi személyiségvonások stb.), az egyéni vagy különleges igények figyelembevételével történő meghatározása. A tanítás-tanulás folyamata tevékenységrendszerre épül, ezért szükséges a tanmenet készítésénél figyelembe venni a modulok kapcsolódási pontjait, s azokat összehangolni. Tanításmetodikai alapelvek: egyéni- és csoportmunka differenciált munkaformában a tanítás tanulás együttes rendszerében a felfedezés/tetés a tevékenykedtetés, a játékosság, a vita módszereivel tanulási technikák megtanítása. Az ismeretszerzés folyamatában jellemző vonás a sokkönyvűség. Nem a tankönyveké az elsődleges szerep. A házi könyvtár kialakítása meghatározója az információhoz jutásnak. Minden olyan könyv, kiadvány, folyóirat, napilap, hirdetési újság tankönyv, amely az ismereteket célirányosan a tanulók által feldolgozható formában tartalmazza. Az együttműködés és a kommunikációs képességek fejlesztése érdekében a feladat meghatározása és a végzett munka minősítése egyéni és csoport-szintű legyen. b) A képzés eredményességét segítő eljárások, módszerek: Intézményünkben a programot a komplex modell alapján kívánjuk alkalmazni. Az alkalmazás során összegyűjtött tapasztalatokra építve ajánlom a programot illetve a modulokat is alkalmazásra. Az alkalmazás előtt azonban szükséges a gyógypedagógusok és segítőik felkészítése. A felkészítés képzési tematikára épül, melynek programját elméleti és gyakorlati szakemberek állítják össze. Együttes munkájuk alapján továbbképzési projekt terv készül, melynek lényege, minden terület részletezésre kerül. Ezzel biztosított a tanulók eredményes ismeretszerzése, valamint a program, illetve a modulok önállóan is alkalmazott eredményessége. 1) Képzési formák: konzultációk, tapasztalatcsere, továbbképzés. 2) Továbbképzési idő: gyógypedagógusoknak 30 óra, segítőknek 30 óra. 3) Továbbképzés helye: Intézményünkben, ahol a készségfejlesztő programot a feltételek biztosítása mellett bevezetjük (5-5 alkalommal), Igény szerint regionális szervezéssel (5-5 alkalommal). 7

8 4) A továbbképzéssel kapcsolatos elképzelések: Tematikai felépítés: Szervezési feladatok, a bevezetés előkészítése, a feltételek biztosítása. Visszajelzések, összegzések, módosítási javaslatok. A program/modul elméleti ismeretek rendszerébe beillesztése. Gyakorlati tapasztalatokra építve a program/modul bemutatása. Eredményesség ellenőrzése, értékelése. Előadók: A program/modul készítője. Elméleti szakember Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. A készségfejlesztő programot/ modult alkalmazó szakember elméleti szakember, aki a programot a tervezeti időszaktól ismeri. c) A programmal kapcsolatos teendők ütemezése: 1. A program minimum feltételeinek biztosítása 2. A program bevezetése 3. Pontos, rendszeres feljegyzés a program tartalmi megvalósításáról a feltételek biztosításáról 4. Összegzés 3 havonta 5. Vélemények a tanulóktól kérdőívek alapján és szóban 6. Módosítási, kiegészítési javaslatok összegyűjtése, megvalósítása 7. Részletes tárgyi- és taneszköz igény elkészítése év végére 8. Tematikus tanmenet készítése az előző pontok alapján. d) A felnőtt képzéssel kapcsolatos ütemterv: 1. Felkészítés, továbbképzés a projekt terv alapján 2. A program bemutatása a gyakorlatban 3. Ajánlás a program alkalmazására az adaptálás lehetőségei 4. A program alkalmazhatóságára kérdőíven jelzések, vélemények összegyűjtése félévenként 5. Módosítások, kiegészítések javaslatok alapján A naprakész feljegyzés a programnapló alapja a részletes tanmenet elkészítésének, valamint a tanári kézikönyv összeállításának. 5. A program szerkezete A program szerkezete moduláris, valamennyi modulon belül fellelhetők a kapcsolódási pontok. Jellemzője a komplexitás; ezt az elsajátítás módszerei, eszközei, feltételei, szervezési és időkeretei határozzák meg. A modulok együttes alkalmazása a képzés eredményességét segítik. A komplexitás azonban nem zárja ki a modulok önálló alkalmazását. 8

9 A tanórák, foglalkozások felhasználhatóságának arányai 20% elméleti úton elsajátított ismeretanyag 80% gyakorlati úton elsajátított ismeretanyag I. Modell (komplex) MODULOK 1. Állampolgári ismeretek 2. Családismeret és egészségügyi ismeretek 3. Gazdálkodási ismeretek 4. Háztartási ismertek 5. Konyhai ismeretek KÉPZÉSI IDŐ ÓRASZÁM Heti 1. év 2. év 2 év B) Képzési modellek Ajánlások Megjegyzés: A modulon belüli óraszámok arányát az intézmény adottságai (diákotthon, gyermekotthon, esetlegesen üresen álló iskolához tartozó szolgálati lakás), a tanulók képességei szerint ajánlott meghatározni, a pedagógus önállósága biztosított. MODULOK KÉPZÉSI IDŐ II. Modell Óraszámok Heti 25 óra 1. Állampolgári ismeretek 2. Családismeret és egészségügyi ismeretek 3. Gazdálkodási ismeretek 4. Háztartási ismertek 5. Konyhai ismeretek 1. Állampolgári ismeretek 2. Családismeret és egészségügyi ismeretek 3. Gazdálkodási ismeretek 4. Háztartási ismertek 5. Konyhai ismeretek 19 hét 19 hét hét I. f. év hét 19 hét 19 hét 19 hét hét II. f. év hét 19 hét hét III. f. év hét 19 hét hét IV. f. év Összes óra

10 Megjegyzés: A kettes modell felső táblája bemutatja, hogy a képzési időbe mikor lép be egy-egy modul, és hány hétig javasolt a programba való beépítés. Az alsó tábla óraszámosan jeleníti meg a modulok időtartamát. MODULOK 1. Állampolgári ismeretek III. 2. Családismeret és egészségügyi ismeretek Modell 3. Gazdálkodási ismeretek 4. Háztartási ismertek 5. Konyhai ismeretek Megjegyzés: A II. és III. modell óraszámai ajánlott óraszámok. ÓRASZÁM Heti 1. év 2. év Képzési modellek 1. Integrált képzési program A program kétéves képzési időre készült. Lehetőséget nyújt a helyi sajátosságokból eredő módosításokra, kiegészítésekre (más modulok beépítése) és a képzés összehangolására. Az egyes modulok úgy vannak megszerkesztve, hogy a tanítás folyamatában a kapcsolatok és összefüggések a modulok részei és a modulok között egyértelműek. A kapcsolódó témákat célszerű összehangolni. A gyógypedagógus egyik feladata, hogy biztosítsa a tanulók számára az egyes modulok és azok részei közötti összefüggések meglátását, megértését. Másik feladata, hogy biztosítsa a képzésben segítők munkájának összehangolását. Az integrált képzési program legoptimálisabb megvalósítását az I. képzési modell szolgálja. A képzési modell lényege: a komplexitásból eredően az ismeretek elsajátítása ne tanórai keretek között történjen. Az önálló életkezdési és életvezetési képességek kialakításában elsődleges szerep jut a családnak, a családi nevelésnek. A speciális szakiskolai tanulók többségénél nincs biztos családi háttér. Gyakoriak a mikrokörnyezeti ártalmak (csonka család, alacsony értelmi színvonal, minimális jövedelem, munkanélküliség, gyermekek elhanyagoltsága, esetleg állami gondoskodás, intézményben nevelkedés), amelyek még inkább erősítik a tanulók hátrányos helyzetét. Az értékek közvetítésében jelentős szerep hárul az iskolára, ezért kell a képzésnek minden olyan területre kiterjednie, amely a felnőtté válás folyamatában felmerül. 2. A komplex modell Az ismeretszerzés direkt módon kialakított (nem feltétlenül csak bentlakásos intézményben) családmodellel, családi szerepek és munkamegosztások alkalmazásával történik. Gyógypedagógus irányításával a segítők és a tanulók közösen tervezik és szervezik meg a napi tevékenységeket. Óraszámok alakulása: napi 6 óra, heti 30 óra. 10

11 Az előre elkészített havi tervekből minden pénteken a következő hétre lebontott tervet ajánlatos készíteni. A társadalomban kialakult családszerkezeti-, családfunkció-változások teszik szükségessé a mesterségesen kialakított családmodellt, amelynek alapvető jegye a harmónia. A modulokban megfogalmazott követelmények teljesítése a tartalmak összehangolásával történik. Tanórai keretek között ez a modell nem valósítható meg. FELTÉTELEK: A modell megvalósításához nélkülözhetetlen feltétel egy olyan intézményrész, esetleg családi ház (üresen álló szolgálati lakás), amelybe a családmodell beilleszthető. A helyiségek berendezéseit, tárgyi felszereléseit a családi háznak, lakásnak megfelelő funkciók alapján szükséges kialakítani. Tárgyi feltételek: Helyiségek: legalább szoba, konyha, fürdőszoba, éléskamra, előtér. A ház körüli kert, esetlegesen állattartásra alkalmas épületek. Részletes felszerelési és eszközigény a program kipróbálása során készül, főbb elemeit a modulleírások tartalmazzák. Pénzügyi igények (minimum): 1. az intézmény költségvetéséből havi ellátmány biztosítása kb Ft/hó összegben, valamint 2. a csoport tanulóinak étkezési díj befizetéséből eredő bevétel biztosítása. Személyi feltételek: A tanulócsoport létszáma: 10 fő A gyakorlati tapasztalás útján történő ismeretszerzés e formájában a 10 fő foglalkoztatása egyszerre, egy időben sok. A segítők bevonásával 3-5 fős kiscsoportok kialakításával minden tanuló számára biztosítható az ismeretek, tevékenységek készség- és képességszintű elsajátítása. A családon belüli szerepek, kapcsolatok, munkamegosztások begyakorlása, rögzítése mindenki számára biztosított. Vezető: 1 fő gyógypedagógus főiskolai végzettség, oligofrén pedadógia szakos + pszichopedagógia, illetve más szakképesítés, pl. szociálpedagógia, mentálhigiénia, szociális munkás stb. Fő feladata a képzés összefogása, irányítása, szervezés. Az állampolgári ismeretek, családismeret és egészségügyi ismeretek témákban az elméleti és gyakorlati ismeretnyújtásban elsődleges szerepe van. Együttműködés a családdal, a szülői házzal nemcsak családlátogatások és szülői értekezletek formájában, hanem szülői fórumok szervezésével is. A fórumok témája: az iskolában elsajátított ismereteket hogyan alkalmazzák otthon a tanulók, illetve segítségnyújtás a szülőknek az önállóságra nevelésben. Segítők: 2 fő gyermekfelügyelő középfokú végzettség + szakképesítés, pl. gyógypedagógiai asszisztens, egészségügyi, varrónői vagy más szakképesítés. Az egyik gyermekfelügyelő lehetőség szerint férfi legyen. 11

12 A gyermekfelügyelők állandó és közvetlen segítői a gyógypedagógusoknak. A komplex modell csak akkor lehet eredményes, ha a munkamegosztás érvényesül. A 3-5 fős csoportok egyszerre, egy időben más és más munkatevékenységet végeznek. Ezeknek a kiscsoportos foglalkozásoknak a háztartási, a konyhai és a gazdálkodási ismeretek modulokban van elsődleges szerepük. A férfi segítő szerepe azért fontos, mert azokat a munkatevékenységeket, amelyeket tipikusan férfimunkának nevezünk, azt ők mutatnák be és gyakoroltatnák a gyerekekkel. 1 fő iskolaorvos egyetemi végzettséggel, 1 fő iskolavédőnő szakirányú főiskolai végzettséggel. Az iskolaorvos és a védőnő részvétele a képzésben nem állandó jellegű. Feladatuk a családismeret és egészségügyi ismeretek témáinak feldolgozását segíteni. A feladat ellátására felkérhető az intézmény iskolaorvosa, védőnője, de a háziorvosi szolgálat, illetve a védőnői szolgálat segítségét is lehet kérni. 3. A II. és III. modell E két ajánlott modell iskolai, tanórai keretek között is megvalósítható. Valamennyi modul együtt, de külön-külön is beépíthető a speciális szakiskolai képzésbe. Lehetőség van más modulok adaptálására is. A modellek moduljainak részletes leírása, feltételei A modulok részletezése cím alatt találhatók. 5. A modulok részletezése A programban megjelenő modulok szükségességét hosszú évek tapasztalata igazolja. Igényli a szülő, igényként jelentkezik azon fiatalok részéről, akiknek teljesítménye az enyhén értelmi fogyatékosok alsó övezetébe esik, esetleg annyira határesetek, hogy nehéz tisztán meghatározni az övezetet. Az értelmi sérülés mellett jellemző, hogy a tanulók között magas a veszélyeztetettek száma. Az egyre terjedő devianciák, a társadalomban kialakulóban lévő hibás értékszemlélet (a tanulás, a szakmaszerzés nem érték), mind azt indokolja, hogy az iskolának döntő szerepe van az önálló életvezetésre illetve a családi életre való felkészítésben. Az értelmi fogyatékos tanulók esetében is a NAT egységes követelményrendszerét kell alapul venni. Ennek során a tanulók lehetőségeihez, korlátaihoz igazodva célszerű kiemelten kezelni a társadalom játékszabályainak megtanítását. A konfliktuskezelés technikájának kialakításával segítséget kapnak gyermekeink a társadalomban, s ezáltal az életben való eligazodáshoz. 1. Állampolgári ismeretek E tantárgy integrálva a szociológia, valamint az állam és jog néhány, a nevelés szempontjából megkülönböztetett fontosságú elemét egyrészt fejleszteni hívatott a fiatalok társadalmi tájékozottságát és tájékozódási képességét, másrészt alapot ad a demokratikus közéletben való tudatos részvételre. Az ismeretanyag elsajátításához nélkülözhetetlen a rádió, a tévé adásainak, az írott sajtó politikai, gazdasági, társadalmi híreinek, információinak rendszeres figyelemmel kísérése. A szerzett információkból a tanuló tanulja meg kiemelni azokat a lényeges adatokat, amelyek személyéhez közvetlen, vagy közvetve kapcsolódnak. 12

13 Célja: Elemi szintű ismeretek nyújtása az alkotmányról, a PTK-ról, a BTK-ról: kiemelten a munkához való jog, a választójog, a családjog, tulajdonjog területeiről, valamint a társadalmi devianciákból eredő, a bűnözés következményeként érvényre jutó büntetőjogról. A törvények betartásának tudatosítása az intézményi házirend alapján. A tanulók reális önismeretének fejlesztése adottságaik, képességeik, érzelmi-akarati tulajdonságaik, vágyaik, érdeklődési köreik, szociális kapcsolataik, képességeik feltárásával. A szóbeli és írásbeli kommunikációs formák elsajátíttatásával segítséget nyújtani a tanulók számára céljaik megfogalmazásához, megalapozottabb döntések meghozatalához. Megismertetni a munkaviszonyhoz kapcsolódó szabályokat, feltételeket, a munkanélküli állapottal együtt járó tennivalókat. Jártasság szerzése egyszerű ügyintézésben. A tömegkommunikációs eszközök értő használata: kiemelten a szelektív tévénézés szokásainak, a műsorfüzetben való önálló tájékozódásnak, az életkori határ jelzésének ismeretének alkalmazásával. Tájékozódjanak, informálódjanak azokról a fontosabb társadalmi, politikai, gazdasági eseményekről, amelyek hazánkkal, lakóhelyükkel, személyükkel kapcsolatosak. Követelmények: Tanári segítséggel értelmezze az alkotmányt, tudjon megnevezni alkotmányos jogokat (pl. munkához való jog, választójog), kötelességeket (pl. hadkötelezettség). Nevezze meg a PTK és a BTK alapvető különbségeit (állampolgárok védelme, bűnözés következménye). Szerezzen jártasságot egyszerű hivatalos ügyek intézésében: nevezze meg, hol tud a környezetében hivatalos nyomtatványokat beszerezni, sorolja fel, melyek a számára legfontosabbak. Tudjon önéletrajzot pontosan, helyesen megírni. Tudja az alábbi nyomtatványokat önállóan kitölteni: lakcím bejelentő, segélyigénylő, családi pótlék igénylő. Tudja, hogy a helyi önkormányzatnál problémái megoldásához hová fordulhat Pl.: Műszaki osztály: lakásépítés-felújítás, Adócsoport: adózással kapcsolatos ügyintézés, Gyámügyi hivatal: szociális problémák-gyermeknevelési támogatás, segélyek. Mutasson be szituációs helyzetgyakorlat keretében egy hivatalos ügyintézést. Alkalmazza a helyes viselkedési és magatartási szabályokat. A Munkaügyi Központból, hirdetési újságokból tudjon információt szerezni munkalehetőségekkel kapcsolatban. A kínálatból válassza ki azt, amelyik a számra a legmegfelelőbb. A tartalom részletezése TANANYAG TÉMAKÖRÖK I. Gondolkodás és viselkedés 1. Élet a közösségben a) Családban élünk ELMÉLETI FELDOLGOZÁS GYAKORLATI ALKALMAZÁS - Hol tanuljuk meg a - Szituációs helyzetek a világot családról - Együtt a család - Családi fotókból, - A család nehézségei gyermekkori képekből - Társas viselkedés, album, tabló készítése hibás viselkedési - Ilyen vagyok bemutatkozás módok rajzban - Célok, vágyak, álmok MÓDSZEREK - beszélgetés - vita - magyarázat - megbeszélés - előadás - problémamegbeszélés - önéletrajz, önelemzés - önértékelés 13

14 TANANYAG TÉMAKÖRÖK b) Ifjúság a társadalomban ELMÉLETI FELDOLGOZÁS - A fiatalok világa - Érzelem a család - Siker, kudarc - Társadalmi beilleszkedés - Másság a másság elfogadása 2. Élet a társadalomban - Erkölcs, hit, vallás - Társadalmunk szerkezete - Nemzetiségek helye, szerepe - Lakóhelyen működő közösségek II. A Magyar Köztársaság 1. A Magyar Köztársaság Alkotmánya 2. A helyi önkormányzati rendszer - Alkotmányos jogok, kötelességek gazdasági szociális, kulturális jogok - Parlament pártok koalíció - Népszavazás, választás választójog - A kormány feladata - Minisztériumok - Az önkormányzat feladata, felépítése - A Polgármesteri Hivatal - Hivatalos ügyintézés - Viselkedési, magatartási normák, elvárások - Okirat, hivatalos okmányok GYAKORLATI ALKALMAZÁS - Könyvespolc kialakítása - Önismereti tréningek - Problémamegoldó gyakorlatok - Könyvtárlátogatás - Napi heti tevékenységek megtervezése - Tanulási technikák megismerése, kiválasztás, alkalmazás - Tanulási stratégia kidolgozása - Házi könyvtár kialakítása, könyvek, napilapok, folyóiratok beszerzése - Célzott válogatással tévé, rádió adásainak figyelemmel kisérése. - Séta, látogatás templomokban. - Beszámoló készítése cigány etnikai életmódról - Kirándulás megtervezése, megszervezése (ajánlott a Parlament) - Szituációs helyzetgyakorlatok választás, szavazás - Delegálás a diákönkormányzatba választás útján - A tévé, rádió használata - Célzott információszerzés - Szituációs helyzetgyakorlatok választás, szavazás - A szavazás előkészítése, szavazólapok elké- szítése - Ismerkedés séta alkalmával a Polgármesteri Hivatallal - Az udvarias viselkedés gyakorlása - Ügyintézés személyesen - Találkozás a Hivatalban dolgozó emberekkel, munkájuk megis- MÓDSZEREK - búvárkodás, válogatás - videofilm megbeszélése - véleménynyilvánítás - vita - sikereim, élménybeszámoló - átélt kudarcok megbeszélése - Válogatás könyvekből, beszélgetések - Élmények megbeszélése - Egyéni problémák megbeszélése igény szerint - Beszámoló célzott témákról - magyarázat - válogatás - beszélgetés - véleménynyilvánítás - vita - szerepjáték - Beszélgetés - Magyarázat - Vita - Probléma megbeszélés - A látogatás alkalmával a látottak, hallottak felidézése - Összehasonlítás - Hibák javítása - Élmények megbeszélése - Szerepjáték vagy szituációs játék 14

15 TANANYAG TÉMAKÖRÖK 3. Törvények - Miniszteri rendeletek - Határozatok - Megyei szintű rendeletek - Helyi városi határozatok ELMÉLETI FELDOLGOZÁS - Polgári törvénykönyv (családjog, tulajdonjog) - A Munka törvény- könyve - A munkavállalás, munkába állás - A munkalehetőségek, munkaerőpiac - A munkavállaló érdekvédelme - Társadalombiztosítás szerepe, jelentősége - A munkanélküliség mint társadalmi probléma - A munkanélküliek jogai, hivatalos ügyintézés menete - A Munkaügyi Központ feladata GYAKORLATI ALKALMAZÁS merése - Okiratok beszerzése, kitöltése, eljuttatása a megfelelő helyre, a megfelelő módon - Telefon használat: ügyintézés - Könyvtárlátogatás célzott feladattal: törvénykönyvek, jogi kézikönyvek - Szituációs helyzet gyakorlatok - Látogatás a Munkaügyi Központban - Hivatalos ügyintézés - Nyomtatványok, hivatalos iratok kitöltése - Hirdetési információs újságok olvasása - Jelentkezés hirdetésre telefonhasználat, levélírás - Munkavállalás - Utazás a területileg illetékes Nyugdíj és Egészségügyi Pénztárba - Ügyintézés MÓDSZEREK - Felismerés, kiválasztás, alkalmazás - Búvárkodás - Problémamegoldó megbeszélés - Előadás - Elemzés, vita - Beszélgetés - Információk, adatok gyűjtése III. Igazságszolgáltatás 1. Az igazságszolgáltatás rendszere 2. Jogérvényesítés - Büntetőjog - Bíróságok - Ügyészségek - Rendőrség szerepe feladatai - Törvény betartása - A jogérvényesítés módjai - Érdekvédelem - Érdekvédelmi fórumok, szervezetek - Búvárkodás a BTKban - Hírek információk a tévéből, rádióból - Látogatás a Bíróság épületében - Szituációs helyzetgyakorlatok bírósági eljárás - Látogatás a rendőrségen meghívás alapján - Ügyintézés a rendőrségen személyi igazolvány igénylése - Találkozás rendőrökkel - Szituációs helyzetgyakorlatok - Kapcsolatfelvétel érdekvédelmi szervezetekkel (pl. ÉFOÉSZ) - Érdekképviselettel kapcsolatos eljárási gyakorlatok - Előadás - Beszélgetés - Ítéletalkotás - Véleménynyilvánítás - Vita - Negatív, pozitív élmények megbeszélése - Megbeszélések - Elemzések - Összehasonlítások - Vita - Előadás 15

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai

Részletesebben

PRAKTIKUS ISMERETEK NYÚJTÁSA

PRAKTIKUS ISMERETEK NYÚJTÁSA Készült a FOGYATÉKOS GYERMEKEKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY pályázatára HORVÁTHNÉ BONCZ ÉVA KOVÁCSNÉ KLEIZER MÁRTA PRAKTIKUS ISMERETEK NYÚJTÁSA ÖNÁLLÓ ÉLETVITELHEZ Tanulásban akadályozottak részére Lektorálta: NIKOVICS

Részletesebben

Fejér Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye

Fejér Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Fejér Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM 2008. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 5

Részletesebben

- alsó tagozat,1-4.évfolyam... 94 13.2. Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára... 95 Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, felső

- alsó tagozat,1-4.évfolyam... 94 13.2. Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára... 95 Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, felső 2013. március 2 Tartalom Mottónk... 4 Jövőkép... 4 Bevezető... 5 1. Intézményi adatok... 5 1.1. Az érvényes alapító okirat... 6 1.2. Helyzetelemzés... 11 1.3. Statisztikai adatok... 13 1.4. Az intézmény

Részletesebben

Noszvaji Figedy János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola KIK 091021 OM 031530. Pedagógiai Program

Noszvaji Figedy János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola KIK 091021 OM 031530. Pedagógiai Program Noszvaji Figedy János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola KIK 091021 OM 031530 Pedagógiai Program 2014 1 Tartalom 1. Az intézmény nevelési programja... 3 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató Központ

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató Központ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató Központ Budapest, 2008. április 1 Tartalom BEVEZETŐ...4 HELYZETELEMZÉS...6

Részletesebben

A Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény pedagógiai programja

A Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény pedagógiai programja A Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény pedagógiai programja 2013. március 2 Vázlat 1. Bevezető 1.1 Intézményi adatok 4. oldal 1.2

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja Ikt.sz:.Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /5700 Gyula Szent István út 38./ Pedagógiai

Részletesebben

A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A 2014. Tartalom Az iskola adatai...

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYŐRZÁMOLY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYŐRZÁMOLY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYŐRZÁMOLY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Embereket formáljatok És rendben lesz a világ! (Jules Michelet) 1 Bevezető... 4 NEVELÉSI PROGRAM... 5 Az iskolánkban folyó oktató-nevelő

Részletesebben

Általános iskola helyi tanterve és tananyagtartalma

Általános iskola helyi tanterve és tananyagtartalma 2013. Általános iskola helyi tanterve és tananyagtartalma Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Hódmezővásárhely A székhelyintézmény helyi tanterve Tartalom 1. A székhelyintézmény helyi tanterve

Részletesebben

Pedagógiai program. Bársony-Hunyadi Általános Iskola Miskolc

Pedagógiai program. Bársony-Hunyadi Általános Iskola Miskolc Pedagógiai program 2013 Bársony-Hunyadi Általános Iskola Miskolc 2 Tartalom 1.Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 1.1. Iskolánk

Részletesebben

Kalocsai Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Pedagógiai Program 2013.

Kalocsai Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Pedagógiai Program 2013. Kalocsai Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program 2013. (utoljára módosítva: 2015. július 1.) 1 Tartalom Változások jegyzéke...

Részletesebben

Szakmai program I. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ SZAKKÉPZÉS ÁLTALÁNOS CÉLJA

Szakmai program I. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ SZAKKÉPZÉS ÁLTALÁNOS CÉLJA Szakmai program I. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ SZAKKÉPZÉS ÁLTALÁNOS CÉLJA A szakmai képzés célja olyan általánosan művelt, korszerű szakmai, elméleti és gyakorlati felkészültségű szakemberek képzése, akik képesek

Részletesebben

ORSZÁGH KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SIROK

ORSZÁGH KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SIROK PEDAGÓGIAI PROGRAM ORSZÁGH KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SIROK Fenntartó jóváhagyása:... Érvényes:..... napjától PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉKE NEVELÉSI PROGRAM I. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka

Részletesebben

KLIK Kecskeméti Tankerület Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 6041 Kerekegyháza Szent István tér 6. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013

KLIK Kecskeméti Tankerület Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 6041 Kerekegyháza Szent István tér 6. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 KLIK Kecskeméti Tankerület Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 6041 Kerekegyháza Szent István tér 6. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 I. Tartalomjegyzék II. ISKOLÁNK BEMUTATÁSA... 3 III. PEDAGÓGIAI

Részletesebben

A Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium. Pedagógiai Programja 2013.

A Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium. Pedagógiai Programja 2013. A Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium Pedagógiai Programja 2013. Tartalom A Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium Nevelési Programja 1. Bevezetés... 4 2. A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok

Részletesebben

A Miskolci Fazola Henrik Szakképző Iskola. Pedagógiai Programja

A Miskolci Fazola Henrik Szakképző Iskola. Pedagógiai Programja A Miskolci Fazola Henrik Szakképző Iskola Pedagógiai Programja Petendi György Teterják Virág Viktória Létrehozók Gerőcsné Dudás Judit Szerkesztő 1 Tartalom 1 Az iskola nevelési programja...5 1.1 A nevelő-oktató

Részletesebben

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.október 01. 1 1.1 A nevelő- oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3

Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3 0 2013 Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 3 1.1.1 Az iskolánkban folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei

Részletesebben

ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENTISTVÁN HŐSÖK TERE 1.sz. Pedagógiai Program I.NEVELÉSI PROGRAM

ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENTISTVÁN HŐSÖK TERE 1.sz. Pedagógiai Program I.NEVELÉSI PROGRAM ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENTISTVÁN HŐSÖK TERE 1.sz. Pedagógiai Program I.NEVELÉSI PROGRAM 1 Tartalomjegyzék ELŐSZÓ BEVEZETÉS 1. HELYZETELEMZÉS 1.1. Az iskola szerepe a települések életében, helyi

Részletesebben

Pedagógiai Program. Neumann János Általános Iskola Erdőkertes

Pedagógiai Program. Neumann János Általános Iskola Erdőkertes Pedagógiai Program Neumann János Általános Iskola Erdőkertes 1 Tartalomjegyzék oldal Bevezető rendelkezések Nevelési program 1. Az iskolában folyó nevelő-, oktatómunka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai,

Részletesebben

LOSONTZI ISTVÁN EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKOTTHON

LOSONTZI ISTVÁN EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKOTTHON LOSONTZI ISTVÁN EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKOTTHON Losontzi István Többcélú Közoktatási Intézmény Pedagógiai Program 2700 CEGLÉD, BUZOGÁNY UTCA 23 PEDAGÓGIAI P

Részletesebben

5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei

5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei 5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei 5.1. Az enyhén értelmi fogyatékos tanuló Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók a tanulásban akadályozott gyermekek körébe tartoznak,

Részletesebben

KISKÖREI VÁSÁRHELYI PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA

KISKÖREI VÁSÁRHELYI PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA : 06/36 558-003, 06/36 558-003, 06/36 358-213 KISKÖREI VÁSÁRHELYI PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA 3384 KISKÖRE, SZÉCHENYI ÚT 42. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1 : 06/36 558-003, 06/36 558-003, 06/36 358-213 TARTALOM A.)

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. PEDAGÓGIAI PROGRAM B U D A P E S T XIV. K E RÜ L E T I HUNYAD I JÁNOS ÁLTALÁN O S ISKOL A 2014. 1 INTÉZMÉNYI ADATOK Hivatalos elnevezése: Budapest XIV. Kerületi Hunyadi János Általános Iskola Az intézmény

Részletesebben

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. 1 TARTALOM ISKOLÁNKRÓL... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. ISKOLÁNKBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI,

Részletesebben

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 nevelőtestületének PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gyermekeim, itt sok mindent megtanulhattok, de ez maga a kezdet, legyetek jók és tisztességesek a többire

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. Tartalomjegyzék I. Bevezető 1 II. Az intézmény önmeghatározása, koncepciója 3 III. A tanulóifjúság összetétele, szociológiai helyzetképe 5 IV. Személyi és tárgyi feltételek 6 V.

Részletesebben

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. TARTALOMJEGYZÉK NEVELÉSI PROGRAM... 8 BEVEZETÉS... 8 1.

Részletesebben