Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar. Jogharmonizáció, a szociálpolitika jogharmonizációjának menete Magyarországon

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar. Jogharmonizáció, a szociálpolitika jogharmonizációjának menete Magyarországon"

Átírás

1 Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Jogharmonizáció, a szociálpolitika jogharmonizációjának menete Magyarországon készítette: Nagy Veronika Budapest, 2003.

2 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 0 Bevezető Fejezet A rendszerváltástól a csatlakozási tárgyalások megkezdéséig A Társulási Szerzödés Az Agenda 2000 és az Országjelentések A Fehér Könyv A Csatlakozási Partnerségi Szerződés Csatlakozási Tárgyalások és még egyszer az Országjelentések Fejezet A közösségi jog és a jogharmonizáció A közösségi jog természete, jogalkalmazás A szabályozás eszközei A közösségi jog természete A közösségi jog érvényesülését meghatározó elvek Az Unión belüli jogharmonizáció Magyarország jogharmonizációs programja A joganyag lefordítása Tárgyalási fejezetek Fejezet A szociálpolitika jogharmonizációja A Szociálpolitika története az EU-ban, Szociálpolititka, Foglalkoztatás helye a közösségi jogalkotásban Magyarország szociálpolitikájának jogharmonizációja az Országjelentések alapján A jelen és a közeljövő szociálpolitikával kapcsolatos jogharmonizációs feladatai56 Összefoglalás... 60

3 2 Bevezető Magyarország 2004-ben csatlakozni fog az Európai Unióhoz. Ha az EU tagállamok parlamentje és Magyarország állampolgárai is úgy akarják 10 1 Európai országgal együtt az EU teljes jogú tagjává válunk. Nagy lépés lesz ez az ország életében. Évek óta készülünk erre rá. Magyarország gazdasága már jórészt alkalmazkodott ehhez a folytonos versenyre ösztönző világhoz. Ha összehasonlítjuk Magyarország az Európai Unió jelenlegi tagállamaival, megállapíthatjuk, hogy nem sokban különbözik az árukínálat, szabadon áramlik az eszme és a kultúra. Hosszú utat tettünk meg hogy idáig eljussunk. Mi magyar állampolgárok most már "hivatalosan" is európai állampolgárok leszünk. Magyarország az államalapítás óta igyekszik bizonyítani, hogy Európához tartozik, földrajzilag és kulturálisan is. Magunkkal hoztuk kultúránkat, szokásainkat a vándorlás éveiből, de közben természetesen alkalmazkodnunk is kellett, be kellett fogadnunk azt az európai kultúrát, ami már akkor itt volt, amikor mi még a vándorló népek életét éltük. Hogy fent tudjunk maradni, meg kellett ismernünk, ezt az európai kultúrát, hogy hozzátéve saját szellemi örökségünket, szokásainkat alakítsuk ki a saját irodalmunkat, közigazgatásunkat, gazdaságunkat stb... Európai ittlétünk során voltunk a kontinens védőbástyája tatár, török ellen; Mátyás királyunk uralkodása alatt országunk meghatározó tényező volt az európai szellemi és politikai életben; s volt időszak mikor uralkodtak rajtunk és küzdenünk kellett a fennmaradásért. Ezekben az években különösen fontos volt az, hogy megőrizzük kultúránkat, nyelvünket és ne felejtsük el hogy mi is európaiak vagyunk. Most, a XXI. század elején jött el végre az az idő, hogy közigazgatásilag, gazdaságilag is ténylegesen a Nagy Európai Közösséghez csatoljuk életünket. Csatlakozásunk fontos fejezete hazánk történelmének. Ebből a nagy fejezetből választottam ki egy kis szeletet dolgozatom témájául; a jogharmonizációt. A jogharmonizáció szervesen kapcsolódik Uniós csatlakozásunkhoz. Jogrendszerünket 1 Szlovákia, Litvánia, Észtország, Csehország, Szlovénia, Lengyelország, Málta, Magyarország, Ciprus, Lettország

4 3 úgy kell kialakítanunk, hogy az megfelelően illeszkedjen az EU-s jogszabályokhoz. Mindez hatalmas munka, amely egyben hosszú évekig is eltarthat még a csatlakozás után is. A jogharmonizáció folyamatos, nem lehet pontosan meghatározni a kezdetét és a befejezését sem. Ha ilyen hosszú ez a jogharmonizációs folyamat, akkor joggal tehetjük fel a kérdést, miért van ennek most ilyen nagy jelentősége? Azért, mert soha többé nem lesz országunknak lehetősége ilyen nagymértékben megváltoztatni törvényeit. A törvényeket, jogszabályokat most kell megváltoztatni, úgy, hogy azokaz az EU-ban, már teljes jogú tagként alkalmazni tudjuk. Az Unióban ugyanis a közösségi jogszabályoknak elsőbbségük van a nemzeti törvényekkel szemben. A közelítéssel így azt érjük el, hogy jobban sajátunknak érezhetjük a közösségi jogot illetve áthidaljuk a két jogrendszer közötti nagyobb különbségeket. A végső cél azonban nem az, hogy teljes egészében átvegyük a jelenlegi acquis communautaire-t, hanem hogy alkalmazni is tudjuk az átvett jogszabályokat. Ehhez azonban meg kell teremteni a szükséges technikai feltételeket. Ilyen a joganyag szakszerű lefordítása magyarra, továbbá a jogászok, joggal foglalkozó szakemberek képzése, felkészítése a változásokra. Dolgozatom, olyan témáról szól, ami mindennapunkat is érzékenyen érinti. Magánemberként rengeteg új szabályt, változást kell majd megismernünk, ami eddig egyáltalán nem vagy máshogyan létezett. A joganyagnak vannak olyan részei, ahol nagyon sok dolgot kell megváltoztatnunk a mi jogrendszerünkben, mert ezeket a területeket az EU nagymértékben szabályozása alá vette (ilyen például: a mezőgazdaság, vagy az adópolitika) és vannak olyan részei a jogi szabályozásoknak, amelyek nem szorosan a jogharmonizáció részei, mert azokat az Unió csak részben (például Szociálpolitika, foglalkoztatás) vagy egyáltalán nem vette szabályozása alá (például. Oktatáspolitika). Ezeken a területeken az Unió a jogalkotást nagyrészt a nemzetállamokra bízza, így a tagállamok feladata az, hogy megoldják a témához tartozó problémákat, feladatokat. A dolgozat második felében a Közösségi Szociálpolitikával szeretnék foglalkozni. A témát azért választottam, mert a szociálpolitika közvetlenül kihat mindennapi

5 4 életünkre. Beletartozik többek között a munkanélküliség kérdése, a nyugdíjpolitika, a munkaidő kérdése, egészségügy stb Ezek a dolgok végigkísérnek életünkön keresztül, a szültésünktől, halálunkig. Szervesen hozzátartozik életünkhöz. Dolgozatom egyik célja a jogharmonizáció fontosságának megvilágítása. Miért kell nekünk a jogharmonizáció? Miért kell a jogrendszerünket hozzáigazítani az EU jogrendszeréhez ahhoz, hogy teljes jogú tagként tudjunk létezni a Közösségben? Nem veszélyezteti-e az ország jogalkotási függetlenségét az, hogy jogrendszerünket az EU jogrendszerének kell alávetnünk? Másik célom, pedig az, hogy választ kapjak arra a kérdésre, hogy hogyan, miként ment végbe a Szociálpolitika, Foglalkoztatáspolitika jogharmonizációja Magyarországon. Hogyan működik a Szociális Politika az EU-ban? A jogharmonizáció során melyek azok a főbb változások, állomások, amelyek megjelentek a magyar Szociális Törvényben? Milyen hatásai lesznek a jogharmonizációnak a magyar szociálpolitikára? Dolgozatom 3 fő fejezetből áll. Ebből az első és második fő fejezetet magának a jogharmonizáció vizsgálatának szentelem. A Bevezetés utáni első fejezetben, Magyarország jogharmonizációjának történetét vázolom fel, központban a Társulási Szerződéssel az Agenda 2000-el, Fehér Könyvvel és az Országjelentésekkel egészen a csatlakozási tárgyalásokkal bezárólag. Az országjelentéseknél részletesen is végigveszem a politikai, gazdasági, jogharmonizációs fejezeteket a Koppenhágai kritériumok, szemszögéből. Megvizsgálom, miben és hogyan változott a Bizottság véleménye az ország politikai, gazdasági, jogharmonizációs folyamatáról 1997-től 2002-ig. Ebben a fejezetben leírom azt is, hogy milyen nagy jelentősége volt ezeknek a főbb állomásoknak Magyarország Uniós jogi közelítéssel kapcsolatos felkészülésében. Milyen iránymutatásokat kaptunk az Uniótól, hogy minél jobban, gyorsabban, céltudatosabban végre tudjuk hajtani a jogközelítést? Ezek után a második fejezet a Közösségi joggal foglalkozik. A közösségi jog jogharmonizációt érintő kérdéseit vizsgálom. Szó lesz a szabályozás eszközeiről, hogyan viszonyul a közösségi jog a tagállamok belső jogrendjéhez, melyek a közösségi jog legfőbb jellemzői.

6 5 Aztán rátérek a Közösségi jog érvényesülését meghatározó elvekre, a közvetlen hatály, közvetett hatály elvének magyarázatára. Szorosan ehhez kapcsolódik a szubszidiaritás elve, ami viszont azt határozza meg, hogy hol alkossák meg a törvényeket. Közösségi szinten vagy tagállami szinten. A fejezet második felében tovább folytatom az EU jog és a jogharmonizáció kapcsolatát taglaló részt. Kitérek néhány szóban arra is, hogy mennyire befolyásolja a jogharmonizáció a magyar jogalkotást. Egy részt, igaz kisebb részt szentelek az Unión belüli jogharmonizációnak, ahol említést teszek arról, hogy milyen jogharmonizációs változatok léteznek, és külön egy már nagyobb részt Magyarország jogharmonizációs programjának. Foglalkozok azzal is, hogy milyen problémákat jelent és miért jelent problémát a közösségi joganyag lefordítása. A második fejezet utolsó pontjaként pedig bemutatom a tárgyalások fejezeteit, hogy ebből kiindulva rátérjek a harmadik fejezetre. A dolgozat második nagy részében a harmadik fő fejezetében, a Szociálpolitika jogharmonizációjával foglalkozom majd bővebben. Az első pontban a szociálpolitika Unióbeli szerepéről, történetéről beszélek. Hogyan változott a szociálpolitika szerepe az Unióban a Római szerződéstől napjainkig? Hogyan alakult ki a manapság olyan sokat emlegetett Szociális Európa fogalma? Melyek azok az elvek, amelyek meghatározóak a Közösségi Szociálpolitikában? A jogszabályoknak melyek azok a részei, amelyek szupranacionális szinten vannak jelen az Unióban és melyek azok, amelyek a tagállamok jogalkotói hatáskörében vannak? Külön pontban foglalkozom Magyarország szociálpolitikájának jogharmonizációs menetrendjével. Az országjeletnéseken keresztül végig lehet kísérni hazánk szociálpolitikájának jogharmonizációját. A jelen jogharmonizációs folyamatot pedig a jelenleg érvényben lévő jogharmonizációs programon keresztül vizsgálom. A szabályokat és a jelentéseket vizsgálva arra szeretnék választ kapni, hogy mennyiben és hogyan változott illetve változik hazánk szociálpolitikája azáltal, hogy igyekszik megfelelni az EU által támasztott irányelveknek? Mennyiben változott meg az új jogszabály a régihez képest? Hol kellett csak módosítani és hol kellett teljesen más új jogszabályt alkotni, mert azelőtt egyáltalán nem volt az a pont szabályozva a magyar jogrendszerben?

7 6 A Befejező részben összefoglalom a munkámat, amiben leírom, hogy sikerült-e megválaszolnom a dolgozat elején feltett kérdéseket. Mintegy keretet adva a munkának, lezárom a dolgozatot. A dolgozat írása közben sokat kutattam a könyvtárban, Európai Uniós és Szociálpolitikával foglalkozó szakfolyóiratokat olvastam (pl.: Esély). Sajnos mivel vidéken élek távol a fővárostól, ezért a szakirodalomhoz jutás terén kereteim korlátozottak voltak, annak ellenére, hogy úgy gondolom Huszár Gál Városi Könyvtárunk Európai Uniós szakirodalom terén a többi könyvtárhoz képest is gazdag anyaggal rendelkezik. Szakirodalmat tudtam gyűjteni a Győri Megyei Könyvtárunkból is. Néha ellátogattam a Főiskola Kari könyvtárába is, de sajnos az Európai Uniós szakkönyvtárban nem jutottam el. Ennek ellenére megpróbáltam a lehető legtöbb magyar és idegen nyelvű szakirodalomhoz hozzájutni, hogy az elolvasott anyag alapján minél nagyobb és több oldalú rálátásom legyen a jogharmonizációra és a Szociálpolitika munkajog jogharmonizációjával kapcsolatos problémákra. További kutatási alapként szolgált még az Internet, ahol nagyon sok anyagot lehet találni a témával kapcsolatban, de egyben óvatos is voltam ezekkel a fellelt anyagokkal hisz tudatában vagyok annak, hogy meg kell szűrni ezeket a dokumentumokat, amelyek közül nincs mindegyik mögött megfelelő szakmai háttér, hogy fel lehessen használni őket egy diplomadolgozatban. Dolgozatomban olyan a világhálóról keresett szakirodalmakra hivatkozom, amelyek hitelesek. Ezért látogattam gyakran a Külügyminisztérium, az Igazságügyi Minisztérium, Szociális és Családügyi Minisztérium honlapjait illetve az Európai Unióval foglalkozó hivatalos oldalakat. Konzultáltam a külső konzulensemmel is. Ő jogász, így sokat tudott segítetni a jogi fogalmak tisztázásban. Bevezetőmben meg kell említenem azt, is hogy nem vagyok jogász végzettségű. Eredetileg francia nyelvtanár vagyok és politológiai tanulmányokat folytattam továbbá érdekelnek a társadalomtudományok. A diplomadolgozat témájának kiválasztásánál azért esett a választásom a jogharmonizációra, és ezen belül a szociálpolitikára, mert úgy gondolom, hogy jogszabályaink ilyen nagy mértékű változása hatással kell hogy legyen a társadalom egészére. A jogszabályok ilyen irányú változása remélhetőleg maga után vonja az emberek szociális gondolkodásának megváltozást is. Gondolok itt arra, hogy türelmesebbek,

8 7 szolidálisabbak leszünk a hátrányosabb helyzetben, nálunk rosszabb körülmények között élő vagy bármilyen módon (fizikai vagy szellemi értelemben) csökkent képességű emberekkel. A jogharmonizáción keresztül végbement jogszabályi változások hatással lesznek mostani életünkre, jövőnkre és következtetéseket lehet levonni abban a tekintetben, hogy, merre tart Magyarország? Úgy érzem, hogy már akkor elértem a célomat, ha sikerült egy kis részt kibogoznom a jog szövevényes hálójából. Remélem, hogy az olvasó olyan élvezettel fogja olvasni írásomat, mint amilyen lelkesedéssel én írtam.

9 8 1. Fejezet A rendszerváltástól a csatlakozási tárgyalások megkezdéséig 1.1 A Társulási Szerződés A csatlakozási folyamat történések sora, amelynek sok állomása van. A rendszerváltás után augusztus 8-án a rendszerváltó országok közül először vettük fel a diplomáciai kapcsolatot az EK-val február 1-én lépett hatályba az EK és hazánk között még 1991-ben Brüsszelben aláírt Társulási Szerződés, amely egy sokoldalú együttműködési megállapodás. Szerepelt benne többek között az aszimmetrikus vámlebontás, végső célként pedig a teljes ipari szabad kereskedelmet tűzték ki célul. Az asszimetrikus vámlebontás ebben az esetben azt jelentette, hogy az EU az ipari termékekre gyorsabban bontja le a vámot, mint Magyarország. A törvény foglalkozott - ami már jobban hozzátartozik dolgozatom témájához - a jogharmonizáció kérdésével is. 3 Kimondta, hogy a nemzetközi szerződések megkötésénél illetve a jogszabályok előkészítésénél biztosítani kell az Európai Megállapodással való összhangot. 4 A Társulási Szerződés kiemelése azért fontos Magyarország jogharmonizációja szempontjából, mert a szerződés hatálybalépésének idejétől a magyar jogot már egyértelműen az Európai jog határozta meg. 5 Ekkortól lépett ugyanis a magyar törvényhozás olyan fázisba, ahol a törvényeket az EK jogszabályainak figyelembevételével hozták meg évi I.törvény 3 Kecskés László: EK-jog és jogharmonizáció második átdolgozott kiadás Jogi és Közgazdasági Kiadó Budapest o. 4 Kecskés László: 309.o. 5 Kecskés László 314.o.

10 9 Érdekes kettősséget figyelhetünk meg; egyrészt Magyarország kifejezte, hogy hosszú távú céljai közé tartozik a teljes jogú Európai Uniós tagság elnyerése, ugyanakkor az EK ekkor még semmi olyan konkrét kijelentést nem tett, amivel elkötelezte volna magát arra, hogy Magyarország a közeljövőben megkezdje a csatlakozási tárgyalásokat. Ugyanakkor a Társulási Szerződés V. címének III. fejezetének Jogközelítés (approximation of laws) című cikkei a következőkkel foglalkoztak: 6 "67. Cikk A szerződő Felek elismerik, hogy Magyarországnak a Közösségbe történő gazdasági integrációja egyik alapvető feltétele az, hogy az ország jelenlegi és jövőbeni jogszabályait közelítsék a Közösség jogszabályaihoz. Magyarország biztosítja, hogy amennyire lehetséges, jövőbeni jogszabályait a Közösség jogszabályaival összeegyeztethetők lesznek." "68. Cikk A jogszabályok közelítése különösen a következő területekre terjed ki: vámjog, társasági jog, vállalati számvitel és adózás, szellemi tulajdonjog, a dolgozóknak a munkahelyen történő védelme, pénzügyi szolgáltatások, versenyszabályok, emberek, állatok és növények életének és egészségének védelme, az élelmiszer-jogszabályok, a fogyasztói érdekvédelem beleértve a termékfelelősséget, a közvetett adózás, műszaki szabályok és szabványok, fuvarozás és környezetvédelem." Pedig a felkészülés - látens módon - a vámok lebontásával és azzal, hogy hazánk innentől kezdve jogrendszerét, törvényeit tudatosan az EK-éhoz igazította, tulajdonképpen már elkezdődött. A folyamat mindenképpen a csatlakozási tárgyalások megkezdéséhez és a legvégén reményeink szerint - a teljes tagság elnyeréséhez vezetnek. Igaz ez nem volt annyira egyértelmű, mint aminek az első látásra látszik. Az hogy idáig jutottunk, az rengeteg ember munkájának és energiájának gyümölcse. Véleményem szerint az EU-ban is ugyanúgy tudták, hogy a rendszerváltó országok útja előbb vagy utóbb a Közösségbe vezet. Òvatosságukat annak tudom 6 Várnai Ernö Papp Mónika: Az Európai Unió joga Közgazdasági és Jogi Kiadó, Budapest o.

11 10 tulajdonítani, hogy szerették volna, ha tisztán látják saját és a majdan csatlakozni kívánó országok helyzetét, lehetőségeit még mielőtt valami olyat jelentettek volna ki, ami elkötelezettséget jelent számukra. 7 A Társulási Szerződés alapján létrejött a Társulási Tanács, aminek abban volt szerepe, hogy, évente egyszer ülésezett és miniszteri szinten vitatták meg a feladatokat, a folyamatos kapcsolattartást pedig a Társulási Bizottság, illetve a tíz albizottság biztosította. Ahogy már az előbb említettem Magyarország végső célja az volt, hogy csatlakozhasson az Európai Unióhoz. A folyamat keretében lépésről lépésre kerültünk közelebb a teljes jogú tagsághoz. Számunkra, ennek a hosszú útnak az egyik lényeges állomása volt a Társulási Szerződés megkötése. Ebben az időben a legközelebbi cél az volt, hogy először is elnyerjük a jelölt ország státuszt. Így már valamilyen szinten, mégis csak szerződésileg hivatalosan kötődtünk az Unióhoz. 8 A Társulási Szerződés mindvégig jogharmonizációs kötelességeink jogi alapja maradt, segítséget adott a lépések logikus sorrendjének meghatározásához ben elérkezettnek láttuk az időt, és a körülményeket, hogy beadjuk csatlakozási kérelmünket az Európai Unióhoz. Ez április 1.-én történt meg, amikor is Jeszenszky Géza külügyminiszter Athénban átadta az Unió soros elnöki tisztét betöltő Görögország kormányának hazánk hivatalos csatlakozási kérelmét. A Bizottság - a Tanács megbízásából - először megvizsgálta tagfelvételi kérelmünket - és ennek keretében 1996-ban a ma már elhíresült több mint 100 kérdést tartalmazó minden témára kiterjedő kérdőívet adott át hazánk kormányának. Ennek alapján 1997-ben a Bizottság - ugyancsak a Tanács megbízásából - alkotta meg első, hazánkról alkotott "Országjelentését", amely rendkívül kedvező volt ránk nézve és így egyre nagyobb esélyt lehetett látni arra, hogy mielőbb megkezdjék velünk a csatlakozási tárgyalásokat. 7 Dr. Kondorosi Ferenc PhD; Dr. Molnár István PhD: Az Európai Unió és a Magyar Csatlakozás Intérményfejlesztési - jogalkotási feladatai Föiskolai Jegyzet, Budapest Kecskés: 318.o.

12 Az Agenda 2000 és az Országjelentések Az Agenda 2000-et a Bizottság az országvéleménnyekkel együtt adta ki. Tartalmazta az EU jövőbeni stratégiáját, terveit. Jelentősége azért volt olyan nagy - főleg számunkra, Magyarország számára - mert a programdokumentum már a Keleti országokkal kibővült EU-val számol. Egy olyan összegzésről van tehát szó, ami tartalmazta egyben az EU jövőbeni stratégiáját, reformjait, amely tervnek már a most csatlakozni kívánó Kelet-Közép Európai országok is részesei, valamint csatolt okmányként megtalálható volt a csomagban a jelölt országokról szóló első országjelentés, ami egy értékelés és segített minket abban, hogy tudjuk, hol tartunk, mit értünk el eddig és milyen területeken kell még javítanunk. Ezeknek az országjelentéseknek végig nagy szerepük volt, hiszen a Közösség ezzel osztályozott segített és egyben irányított is minket abban, hogy tudjuk mik a hiányosságaink, hol kell még fejlődnünk, hogy megfeleljünk az elvárásoknak. Az Agenda 2000-ben a Bizottság rögzítette továbbá, hogy rendszeresen jelentést készít az Európai Tanácsnak valamennyi közép- és kelet-európai tagjelölt ország csatlakozási felkészülésben tett előrehaladásáról, valamint arról, hogy az első jelentését 1998 végén nyújtja be. 9 Ezek országjelentések legfőképpen a koppenhágai kritériumokon alapultak. Az EU ugyanis addig nem kezdett semmiféle tárgyalást, amíg a jelölt ország nem teljesítette ezeket az alapvető kritériumokat. A koppenhágai kritériumok világosan meghatározták, hogy a Közösség mit vár el a jelölt országoktól; - a jelölt országnak demokratikus berendezkedéssel kell rendelkeznie, ahol tiszteletbe tartják az emberi jogokat; - bírnia kell majdani EU tagként az EU-n belüli versenyt. - Késznek kell lennie arra, hogy teljes egészében átvegye az acquis communautaire-t. 9 Ennek megfelelően a Bizottság októberében adta közre az éves jelentések első sorozatát, októberében a második sorozatát, novemberében a harmadik sorozatát novemberében a negyedik sorozatát illetve a legutóbbit novemberében

13 12 Ezeknek a kritériumoknak azért volt olyan nagy jelentőségük, mert ez volt az első eset az Unió történelmében, hogy a felvételre váró országoknak először ezeknek az alapvető kritériumoknak kellett megfelelniük még mielőtt bármilyen csatlakozási párbeszédet is kezdtek volna a felvételükkel kapcsolatban. A Koppenhágai Kritériumokra megalkotására szükség volt, mégpedig azért, mert az Unió történetében most először fordult elő az, hogy olyan országok nyilvánították ki csatlakozási szándékukat, akik eddig 40 éven keresztül egy egypárt uralta diktatúrában éltek. Az Uniónak biztosnak kellett lenni abban, hogy ezek az országok megfelelő alapokkal rendelkeznek demokratikus berendezkedés terén, továbbá hogy megfelelő gazdasági és jogi alapokkal rendelkeznek, amelyekkel megfelelnek az Unión belüli elvárásoknak. Ennek alapján a 10 Magyarország EU-tagság iránti kérelméről készített évi országvéleményében a Bizottság a következőket állapította meg: "A magyar intézmények jól működnek, a különböző hatóságok tudatában vannak jogkörüknek és az együttműködés szükségességének. A választások szabad és tisztességes feltételek között zajlottak le és 1990-ben és 1994-ben politikai hatalomváltást tettek lehetővé. Az ellenzék a szokásos szerepet tölti be az intézményrendszer működésében. Nincsenek nagyobb problémák az országban az alapvető jogok tekintetében. A kisebbségek jogait garantálják és védik. Bár bizonyos fejlődés még szükséges, haladás következett be a kormányzat által a romák (cigányok) számára biztosítandó igazságosság és védelem érdekében közelmúltban hozott intézkedések formájában. Hatékonyabbá kell tenni az erőfeszítéseket a korrupció elleni küzdelemben. Magyarország megtestesít egy stabil intézményrendszerrel bíró, a törvényességet, az emberi jogokat biztosító, s a kisebbségeket védő és tisztelő demokráciát." (Koppenhágai kritériumok 1. Pont) 10 fellelési idő

14 13 Magyarország működő piacgazdaságnak tekinthető ; középtávon képesnek kell lennie arra, hogy az Unión belüli verseny nyomásának és a piaci erőknek megfeleljen.(koppenhágai Kritériumok 2. Pont) Amennyiben Magyarország további erőfeszítéseket tesz a közösségi vívmányok átvételére, különös tekintettel az egységes belső piacra, fokozza munkája hatékonyságát ennek gyakorlati alkalmazásában, középtávon képesnek kell lennie az acquis teljes körű átvételére. Jelentős erőfeszítések szükségesek ahhoz, hogy a környezetvédelem, a vámellenőrzés és az energiaipar területén is érvényesüljenek a közösségi vívmányok. Emellett az országnak folytatnia kell a közigazgatás reformját, mert csak ezúton biztosíthatók azok a struktúrák, amelyek hatékonyan alkalmazhatják és érvényesíttethetik a közösségi jogokat (Koppenhágai Kritériumok 3. Pont) Hazánkat a Bizottság emberi jogokat tisztelő, diszkriminációmentes demokratikus országként jellemezte, ahol megteremtették a szabad verseny és az egyenlő esélyek feltételeit. A Bizottság jelentése alapján tehát megállapíthatjuk, hogy Magyarország jó alapokról tud kezdeni. Az alapvető feltételeket hazánk már teljesítette. Ez egy jó kiindulópont a kezdéshez. Az hogy a Koppenhágai Kritériumoknak ennyire megfeleltünk, azt mutatja, hogy a Bizottság Magyarországot elég érettnek tekinti a további tárgyalásokhoz. Ez volt a kiindulópont, a kezdőhelyzet. Az, hogy kezdésnek ilyen jól megfeleltünk a Bizottság értékelő véleményében, nagyon dicséretes. A következőkben nézzük meg röviden, hogy hogyan alakult ez a jelentés az elkövetkezendő években politikai, gazdasági, ill. az acquis átvételére vonatkozó kritériumok alapján. Sajnos nem tudok minden kérdésre részletesen kitérni. Az országjelentések terjedelme meglehetősen nagy, minden témára kiterjedő, átfogó tartalmú dokumentumok. Figyelemreméltó, hogy évenként növekszik a terjedelem. Míg az 1998-as jelentés 42 oldal, addig a legutolsó 2002-es Bizottsági jelentés már 144 oldal. A jelentések mind-mind angolul íródtak, magyarul csak nem hivatalos fordításban lehet fellelni a dokumentumokat.

15 14 politikai kritériumok Két fő kritikus terület volt, amit a jelentések végig megemlítettek a vizsgált időszakban. Ez a romák kérdése és a korrupció elleni harc. Sokat foglalkoznak a jelentések a Bíróságok helyzetével (túlterheltségével és a probléma megoldásával) illetve a börtönök zsúfoltságával és állapotával. A roma kérdés és a kisebbségi kérdés esetében, folyamatos, de kis előrelépések történtek az évek során. Az 1998-as jelentésben, még kritika volt, hogy nem hogy nem született törvényi szabályozás a kisebbségek parlamenti szabályozását illetően, de ráadásul a cigányság továbbra is széleskörű előítélettől és diszkriminációtól szenved a mindennapi életben A 99-es jelentés már arról beszélt, hogy a 98-as helyi önkormányzati választásokon megválasztották a helyi kisebbségi önkormányzatokat. A nemzeti kisebbségek jogállásáról szóló törvény módosítását követően, pedig 13 kisebbségi önkormányzat alakult. Fejlődésnek értékelhető az is, hogy támogató intézkedéseket vezettek be az oktatás, foglalkoztatás, szociálpolitika, jogvédelem területén. Napjainkba pedig a romáknak lehetőségük van a politikában való aktív részvételre. A 2000-es jelentés további pozitívumként kezeli, hogy Magyarország már csatlakozott a legfontosabb emberi jogi egyezmények legtöbbjéhez. Végül a 2002-es jelentés beszámol egy tervezett átfogó hosszú távú programról és az átfogó diszkrimináció ellenes törvényről, aminek elfogadása jelentős lépés a helyzet javítása érdekében. A másik súlyos probléma a korrupció kérdésében, már nem számol be ennyi előrelépésről annak ellenére, hogy folyamatos előrelépések és jogszabályalkotások tapasztalhatók ezen a területen de ezek mégsem olyan mérvűek, hogy jelentős, látható eredményekről lehessen beszámolni. A korrupciót a Bizottság folyamatos politikai problémaként kezeli a jelentésekben. Pozitívumként jelenik meg, hogy Magyarország 1999 decemberében ratifikálta az Európa Tanács Pénzmosásról, valamint a bűncselekményből származó javak felkutatásáról, lefoglalásáról és elkobzásáról szóló Egyezményét és 2000 májusában

16 15 kihirdette az OECD Külföldi hivatalos személyek megvesztegetése elleni küzdelemről szóló Egyezményét. A Bizottsági jelentés tartalmazza, hogy a kormány hosszú távú korrupció-ellenes stratégiát fogadott el, amelybe bele tartozik több jogszabály módosítása és egy teljesen új törvény a lobbi-tevékenységről. Ennek ellenére a korrupció kérdését a 2002-es Bizottsági jelentés is súlyok és még megoldatlan kérdésként kezeli. Gazdasági kritérium Gazdasági téren fejlődés ment végbe. A piacgazdaság tovább erősödött a jogi és intézményi struktúrákkal együtt. A jelentések szerint, ha az ország folytatja a reformokat középtávon képes a strukturális reformok végrehajtására. A vizsgált időszakban az infláció folyamatosan csökkent, a GDP pedig folyamatos növekedést mutatott. Az 1999-i jelentés bírálta a nyugdíjreformot, és sürgette az egészségügyi reformot is. Ez a probléma a 2002-es jelentésben is változatlanul fennmaradt illetve megemlítésre került. A 2000-es jelentés sok bírálatot tartalmaz a gazdaság területén, és már itt felhívja a figyelmet arra, hogy rövidtávon kell megfelelni az Unión belüli verseny nyomásának Ugyanebben az évben a jelentés megállapítja, hogy a vállalatalapítási tevékenység erős volt, ami jót tett a munkanélküliség csökkenésének. A foglalkoztatás terén problémák voltak abban a tekintetben, hogy jelentős regionális különbségek állanak fenn és a szakképzett munkaerő hiánya tapasztalható a magas növekedést elérő iparágakban ben fegyelmezettebb monetáris politikára hívja fel a figyelmet és sürgeti az egészségügy reformját is. A 2002-es jelentés dicséretként említi meg, hogy annak ellenére, hogy a világban gazdasági csökkenés tapasztalható, a magyar gazdaság tovább tudott növekedni, a külső negatív hatások ellenére. Jogharmonizációs rész A jogharmonizációs részben a Bizottság 1998-as 99-es-2000-es, 2001-es és 2002-es jelentésben 11 Magyarországot továbbra is olyan országként jellemezte, ahol folyamatos a jogharmonizáció. 11 A jogharmonizációs menetrendről egy későbbi fejezetben lesz szó.

17 16 A 98-as jelentés bírálja, hogy az Acquis Átvételének Nemzeti Programja nem fedi le a teljes acquis-t. A legtöbb területen az információ hiányos és nincs megjelölve a kapcsolat a javasolt magyar intézkedések és a vonatkozó acquis között. Voltak olyan területek, melyek jogharmonizációja rendkívül problémás volt és lassan haladt. Ilyen volt a mezőgazdaság és a környezetvédelem ill. az acquis alkalmazását szolgáló intézmények kiépítése. A környezetvédelemmel kapcsolatban, a 2002-es jelentésben a Bizottság a hatásvizsgálatról, a víz-, a hulladék-, és az ipari szennyezés ellenőrzéséről, valamint a kockázatkezelésről, illetve a vegyi anyagokról és a sugárvédelemről szóló jogszabályok elfogadásával fejlődésről számol be. A mezőgazdaságban előrehaladás a 2002-es Bizottsági jelentés szerint csak az élelmiszerbiztonság terén és az állat-egészségügyi szektorban volt tapasztalható. További lemaradásról ad számot az állat- és növény-egészségügy területen illetve a közös mezőgazdasági politikát érintő eljárási rendszerek és struktúrák terén. Gyors és jó eredményeket értünk el viszont az általános forgalmi adók és jövedéki adók területén valamint a közlekedés jogi részeinek átvételében, kivétel a vasúti fuvarozás. Rendes ütemben és viszonylag gyorsan ment végbe a szociálpolitika, foglalkoztatás témakörbe tartozó jogi szabályozások átvétele is, bár itt azt is meg kell jegyezni egyben, hogy az EU a Szociálpolitika, Foglalkoztatás fejezetet nem szabályozza jelentős mértékben. 12 A kényes de fontosabb kérdések közé tartozik a közbeszerzési jogszabályok harmonizációja, hiszen ez összefüggésbe hozható a korrupció elleni harccal. A jelentések szerint a jogharmonizáció ezen a téren jól halad, de problémák vannak és fejlődésre van szükség a következő területeken: a határidők, a kivételek, az értékelési szempontok, a közüzemi szolgáltatókkal kapcsolatos szabályozás és a nemzeti preferencia eltörlése tekintetében. 12 Hogy milyen mértékben és hogyan foglalkoznak az Európai Unióban a Szociálpolitikával, azt majd dolgozatom egy későbbi részében részletezem.

A közösségi jog ABC-je

A közösségi jog ABC-je Európai Dokumentumok Oktatási és Kulturális Fôigazgatóság Dr. Klaus-Dieter Borchardt A közösségi jog ABC-je European Commission Az Európai Dokumentumok sorozat e kötete az Európai Unió minden hivatalos

Részletesebben

A MUNKAERŐ SZABAD MOZGÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSÉNEK TÜKRÉBEN. Készítette: Erhardt Andrea. Budapest, 2003.

A MUNKAERŐ SZABAD MOZGÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSÉNEK TÜKRÉBEN. Készítette: Erhardt Andrea. Budapest, 2003. Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Újabb diplomás levelező tagozat Európai üzleti tanulmányok szakirány A MUNKAERŐ SZABAD MOZGÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSÉNEK

Részletesebben

ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL

ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL Nálunk megtalálja a választ Ha kérdése van az Európai Unióval vagy Magyarország EU-tagságával kapcsolatban, hívja munkanapokon 10 és 18

Részletesebben

III. MUNKAVÉDELMI JOGSZABÁLYOK...20

III. MUNKAVÉDELMI JOGSZABÁLYOK...20 Vállalkozók Európában 3 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS...6 CSATLAKOZÁS EURÓPÁHOZ...6 HAZAI HÁTTÉR...7 A MUNKAVÉDELEM KÖRE...9 II. EURÓPAI ELŐZMÉNYEK...12 A SZOCIÁLIS KARTA ÉS AZ EGYSÉGES EURÓPAI OKMÁNY...12

Részletesebben

A MAGYAR TÁRSASÁGI JOG VÁLTOZÁSAI AZ EURÓPAI UNIÓS JOGHARMONIZÁCIÓ TÜKRÉBEN

A MAGYAR TÁRSASÁGI JOG VÁLTOZÁSAI AZ EURÓPAI UNIÓS JOGHARMONIZÁCIÓ TÜKRÉBEN BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Levelező tagozat Logisztika szakirány A MAGYAR TÁRSASÁGI JOG VÁLTOZÁSAI AZ EURÓPAI UNIÓS JOGHARMONIZÁCIÓ TÜKRÉBEN Budapest,

Részletesebben

SZEMÉLYEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK SZABAD MOZGÁSA, A DIPLOMÁK ÉS A SZAKKÉPZETTSÉGEK ELISMERÉSE

SZEMÉLYEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK SZABAD MOZGÁSA, A DIPLOMÁK ÉS A SZAKKÉPZETTSÉGEK ELISMERÉSE IPOSZ EMBLÉMA EU EMBLÉMA 3 SZEMÉLYEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK SZABAD MOZGÁSA, A DIPLOMÁK ÉS A SZAKKÉPZETTSÉGEK ELISMERÉSE EU CSATLAKOZÁSRA FELKÉSZÍTŐ PROGRAMOK KISVÁLLALKOZÁSOKNAK IPOSZ TANANYAG SOROZAT BUSINESS

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI, MŰKÖDÉSE

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI, MŰKÖDÉSE AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI, MŰKÖDÉSE ÉS NÉHÁNY KIEMELT SZAKPOLITIKÁJA Tansegédlet 2009. április Összeállította: Dr. Törő Csaba főiskolai tanár Tartalomjegyzék I. AZ EURÓPAI UNIÓ FOGALMA...2 I.1. Az EU-t

Részletesebben

EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉVF. 4. SZÁM n 2008. ÁPRILIS

EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉVF. 4. SZÁM n 2008. ÁPRILIS E U R Ó PA I TÜ KÖR A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉVF. 4. SZÁM n 2008. ÁPRILIS A TARTALOMBÓL n Dienes-Oehm Egon: Merre tovább Európa? Gondolatok az unió jövõjérõl n Vastagh Pál: Az

Részletesebben

A TÁRSASÁGI ADÓZÁS HARMONIZÁCIÓJA AZ EURÓPAI UNIÓBAN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A LEGÚJABB TENDENCIÁKRA

A TÁRSASÁGI ADÓZÁS HARMONIZÁCIÓJA AZ EURÓPAI UNIÓBAN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A LEGÚJABB TENDENCIÁKRA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT KÜLGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁS SZAKIRÁNY A TÁRSASÁGI ADÓZÁS HARMONIZÁCIÓJA AZ EURÓPAI UNIÓBAN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ VERSENYKÉPESSÉ TÉTELE: KÖZPONTBAN A NYELVTUDÁS

AZ EURÓPAI UNIÓ VERSENYKÉPESSÉ TÉTELE: KÖZPONTBAN A NYELVTUDÁS DÉLKELET EURÓPA SOUTH-EAST EUROPE INTERNATIONAL RELATIONS QUARTERLY, Vol. 4. No.3. (Autumn 2013/3 ősz) AZ EURÓPAI UNIÓ VERSENYKÉPESSÉ TÉTELE: KÖZPONTBAN A NYELVTUDÁS BRADEAN-EBINGER NELU ÉS NAGYVÁRADI

Részletesebben

Megvédhetjük-e természeti értékeinket?

Megvédhetjük-e természeti értékeinket? Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Megvédhetjük-e természeti értékeinket? Természet- és madárvédelmi szabályok hazánkban és az EU-ban Agrár- és Munkajogi Tanszék Konzulens: Dr. Fodor László Egyetemi

Részletesebben

Európai Uniós és innovációs alapismeretek

Európai Uniós és innovációs alapismeretek Európai Uniós és innovációs alapismeretek Hollósi Szabolcs Európai Uniós és innovációs alapismeretek Hollósi Szabolcs KÉSZÜLT A TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0096 TÉMÁJÚ, FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSEK FEJLESZTÉSE

Részletesebben

Gyakorlati tudnivalók az Európai Unióról

Gyakorlati tudnivalók az Európai Unióról Gyakorlati tudnivalók az Európai Unióról Kézikönyv kis- és középvállalkozóknak Harmadik, átdolgozott kiadás Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Budapest 2004. 1 Gyakorlati tudnivalók az Európai Unióról

Részletesebben

Környezetvédelem és EU-csatlakozás

Környezetvédelem és EU-csatlakozás E ENG M IS ÉRINT Környezetvédelem és EU-csatlakozás Budapest 2002 Szerzõk: ÕRI ISTVÁN (I IV.), BARTHA PÉTER (V VII.) KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS EU-CSATLAKOZÁS E ENG M IS ÉRINT Felelôs kiadó: A Magyar Köztársaság

Részletesebben

A bővítési folyamat megértése

A bővítési folyamat megértése Európai Bizottság A bővítési folyamat megértése Az Európai Unió bővítési politikája Előszó az új üzleti lehetőségek létrehozása, valamint az egységes piacon megjelenő, gyorsan növekvő nemzetgazdaságok

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZÖS KÜL- ÉS BIZTONSÁGPOLITIKÁJÁNAK FEJLŐDÉSE NAPJAINKBAN, AZ ALKOTMÁNYOS SZERZŐDÉS KÜLPOLITIKAI VONATKOZÁSAI

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZÖS KÜL- ÉS BIZTONSÁGPOLITIKÁJÁNAK FEJLŐDÉSE NAPJAINKBAN, AZ ALKOTMÁNYOS SZERZŐDÉS KÜLPOLITIKAI VONATKOZÁSAI BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat EU- Kapcsolatok szakirány AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZÖS KÜL- ÉS BIZTONSÁGPOLITIKÁJÁNAK

Részletesebben

A hulladékgazdálkodás jogi szabályozása az Európai Unióban és Magyarországon

A hulladékgazdálkodás jogi szabályozása az Európai Unióban és Magyarországon A hulladékgazdálkodás jogi szabályozása az Európai Unióban és Magyarországon PhD. értekezés Szerző: Dr. Marton Emőke egyetemi tanársegéd 2001. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 A KUTATÁS CÉLJA... 4 A KUTATÁS

Részletesebben

Ismeretek az Európai Unióról TARTALOMJEGYZÉK AZ EURÓPAI UNIÓ TÖRTÉNETE... 2

Ismeretek az Európai Unióról TARTALOMJEGYZÉK AZ EURÓPAI UNIÓ TÖRTÉNETE... 2 TARTALOMJEGYZÉK AZ EURÓPAI UNIÓ TÖRTÉNETE... 2 AZ EURÓPAI UNIÓ HÁROM PILLÉRE... 4 AZ ELSŐ PILLÉR: AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK... 4 MÁSODIK PILLÉR: A KÖZÖS KÜL- ÉS BIZTONSÁGPOLITIKA... 5 HARMADIK PILLÉR: BEL-

Részletesebben

AZ EU MAGYARORSZÁGI KOMMUNIKÁCIÓJA

AZ EU MAGYARORSZÁGI KOMMUNIKÁCIÓJA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK nappali tagozat szakdiplomácia AZ EU MAGYARORSZÁGI KOMMUNIKÁCIÓJA Készítette: Laczkovszki Bernadett Budapest, 2008

Részletesebben

EURÓPAI FÜZETEK 59. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Fiatalok az Európai Unióban. Oktatás és képzés

EURÓPAI FÜZETEK 59. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Fiatalok az Európai Unióban. Oktatás és képzés EURÓPAI FÜZETEK 59. SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ A MAGYAR CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL Dr. Móder Judit Endrész Kinga Fiatalok az Európai Unióban Oktatás és képzés A Miniszterelnöki Hivatal Kormányzati

Részletesebben

Európai Szociális Alap... 35 Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Orientációs része... 35 Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz...

Európai Szociális Alap... 35 Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Orientációs része... 35 Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz... Tartalomjegyzék EU és civil szervezetek... 3 Az Európai Unió célja, háttere... 3 Civil szervezetek az EU szemszögéből... 8 Civil szervezet definíciója az EU szerint... 9 Civil szervezetek szerepe az Európai

Részletesebben

DOKTORI ÉRTEKEZÉS ÖREGSÉGI NYUGDÍJAK AZ EURÓPAI UNIÓ SZOCIÁLIS BIZTONSÁGI KOORDINÁCIÓJÁNAK TÜKRÉBEN

DOKTORI ÉRTEKEZÉS ÖREGSÉGI NYUGDÍJAK AZ EURÓPAI UNIÓ SZOCIÁLIS BIZTONSÁGI KOORDINÁCIÓJÁNAK TÜKRÉBEN Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudomány Kar Doktori Iskola DOKTORI ÉRTEKEZÉS ÖREGSÉGI NYUGDÍJAK AZ EURÓPAI UNIÓ SZOCIÁLIS BIZTONSÁGI KOORDINÁCIÓJÁNAK TÜKRÉBEN Témavezető: Prof. Dr. Hajdú József Írta:

Részletesebben

TÖRÖKORSZÁG EU CSATLAKOZÁSÁNAK ESÉLYEI

TÖRÖKORSZÁG EU CSATLAKOZÁSÁNAK ESÉLYEI Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Levelező tagozat EU kapcsolatok szakirány TÖRÖKORSZÁG EU CSATLAKOZÁSÁNAK ESÉLYEI Készítette: Csáki Anita Budapest, 2005

Részletesebben

BEVEZETÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANULMÁNYOZÁSÁBA. c. könyvéhez

BEVEZETÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANULMÁNYOZÁSÁBA. c. könyvéhez Farkas Beáta Pelle Anita Somosi Sarolta Várnay Ernő: KIEGÉSZÍTÉS 1 Farkas Beáta Várnay Ernő BEVEZETÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANULMÁNYOZÁSÁBA c. könyvéhez Szeged, 2008. július 1 A kiegészítés fejezetszámozása

Részletesebben

ATALANTA Üzleti Szakközépiskola Európajogi alapismeretek

ATALANTA Üzleti Szakközépiskola Európajogi alapismeretek ATALANTA Üzleti Szakközépiskola Európajogi alapismeretek Szerző: dr. Bednay Dezső Budapest 2011 1 Tartalomjegyzék 1. Az európai egység gondolatának eszmetörténeti előzményei... 4 > görög városállamok...

Részletesebben

Horváth Zoltán. I. rész

Horváth Zoltán. I. rész SZOLNOKI FŐISKOLA Horváth Zoltán Kézikönyv az Európai Unióról I. rész Készítette: Pataki Tamás Idegenforgalmi és szálloda szak Levelező tagozat IV. évfolyam 2004. november Email: soledad@freeweb.hu Mobil:

Részletesebben

A külföldiek magyarországi bevándorlásának, illetve letelepedésének szabályozása, és elbírálásának gyakorlata a kezdetektől napjainkig

A külföldiek magyarországi bevándorlásának, illetve letelepedésének szabályozása, és elbírálásának gyakorlata a kezdetektől napjainkig Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola Liszkayné dr. Nagy Éva Katalin A külföldiek magyarországi bevándorlásának, illetve letelepedésének szabályozása, és elbírálásának gyakorlata

Részletesebben

EURÓPAI FÜZETEK 55. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. A magyar EU-tagság és a kultúra. Kultúra és audiovizuális poltika

EURÓPAI FÜZETEK 55. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. A magyar EU-tagság és a kultúra. Kultúra és audiovizuális poltika EURÓPAI FÜZETEK 55. SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ A MAGYAR CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL Rónai Iván Zongor Attila A magyar EU-tagság és a kultúra Kultúra és audiovizuális poltika A Miniszterelnöki

Részletesebben

Munkavédelem az Európai Unióban

Munkavédelem az Európai Unióban Munkavédelem az Európai Unióban Bevezetés 2 Visszatekintés a kezdetektõl máig 3 A felelõsség megosztása 8 Irányelvek 10 Intézmények 15 Új trendek az Európai Unióban 17 A jogharmonizáció eddigi eredményei

Részletesebben

EURÓPAI TÜKÖR A MINISZTERELNÖKI HIVATAL FOLYÓIRATA

EURÓPAI TÜKÖR A MINISZTERELNÖKI HIVATAL FOLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR A MINISZTERELNÖKI HIVATAL FOLYÓIRATA A TARTALOMBÓL: Az Európai Unió nem csupán közös piac beszélgetés Horányi Özsébbel Izikné Hedri Gabriella: Az Európai Unió továbbfejlôdésének lehetséges

Részletesebben