MEGHÍVÓ Szeretettel meghívok minden helyi lakost a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEGHÍVÓ Szeretettel meghívok minden helyi lakost a"

Átírás

1 2009. március XIX. évfolyam, 3. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ Szeretettel meghívok minden helyi lakost a TAVASZI HADJÁRAT elnevezésû rendezvénysorozat részeként április 5-én, vasárnap, településünkön tartandó ünnepségre. Program: 9.15 Katonai hagyományõrzõ felvonulás a Református Templom mellõl (a lovas huszárok a Községháza elõtt várnak) Koszorúzás a Kossuth-emlékmûnél, a Tûzoltó utca végén Koszorúzás a Battha Sámuel-szobornál (Polgármesteri Hivatal elõtt) Ünnepi megemlékezés a Községháza elõtt Fodor Zoltán polgármester Tájékoztató a képviselõ-testület január 15-én tartott rendkívüli ülésérõl Jelen voltak: Fodor Zoltán polgármester, Baloghné Kovács Magdolna, Békési Mihályné, dr. Hajnal Károly, Karai Istvánné, Káplár Istvánné, Kele Sándorné, Kissné Pásztor Éva. Patócs István János, Vajonné Baranyi Julianna képviselõk. Napirendi pontok: 1.) Az I. és II. számú háziorvosi körzetbe jelentkezõ orvosok bemutatkozása Az ülésen dr. Valki Ferenc Dániel orvos mutatkozott be, és vázolta elképzeléseit a rendelõ átalakításával és munkájával kapcsolatban. A képviselõk egyhangúan meghozták döntésüket: 1/2009. (I. 15.) sz. ÖKT-határozat 1.) Dr. Valki Ferenc Dániel, Budakalász, Fürj u. 22. szám alatti lakost bízza meg a II. számú felnõtt-háziorvosi körzetben a háziorvosi szolgáltatás ellátására területi ellátási kötelezettséggel. Felkéri a bizottságokat az együttmûködési megállapodás kidolgozására, véleményezésére., érintett bizottságok elnökei

2 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG március ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Tájékoztató a képviselõ-testület január 22-én tartott ülésérõl Jelen voltak: Fodor Zoltán polgármester, Baloghné Kovács Magdolna, Békési Mihályné, Burgyán Benõ, dr. Hajnal Károly, Karai Istvánné, Káplár Istvánné, Kele Sándorné, Kissné Pásztor Éva, Patócs István János, Skoda Ferenc, Vajonné Baranyi Julianna, Varga Tibor Róbert képviselõk. Napirendi pontok: 1.) Háziorvosi együttmûködési megállapodás jóváhagyása 2.) A Hordó Csárda nyitva tartásával kapcsolatos panasz ügyében döntés Elõterjesztõ: Dr. Illés Zsuzsanna jegyzõ 3.) Dr. Szecsõ András fogorvos kérelme lakbér elengedése iránt 4.) Kerek Mária lakbér elengedése iránti kérelme 5.) Boglárka kertészeti virágbolt kérelme ingatlanvásárlásra 6.) Szociális és Egészségügyi Bizottságba elnök, tag választása 7.) A Polgármesteri Hivatal munkájáról beszámoló Elõterjesztõ: Dr. Illés Zsuzsanna jegyzõ 8.) Köztisztviselõi teljesítménykövetelmények meghatározása Elõterjesztõ: Dr. Illés Zsuzsanna jegyzõ 9.) A környezetvédelemrõl szóló rendelettervezet, a közterületek használatáról és használatuk rendjérõl szóló rendelettervezet, az állatok tartásáról szóló rendelettervezet elsõ fordulójának elfogadása Elõterjesztõ: Dr. Illés Zsuzsanna jegyzõ 10.) A környezetvédelemrõl szóló, 10/1997. (V. 29.) sz. rendelet módosítása Elõterjesztõ: Dr. Illés Zsuzsanna jegyzõ 11.) Egyebek Az ülésen hozott határozatok: 2/2009. (I. 22.) sz. ÖKT-határozat 1.) jóváhagyja a dr. Valki Ferenc Dániel, Budakalász, Fürj u. 22. szám alatti lakossal kötendõ együttmûködési megállapodást a II. számú felnõtt-háziorvosi körzet ellátására. 2.) Jóváhagyja a körzetben mobil vérnyomásmérõ beszerzését az önkormányzat költségvetése terhére. 3.) Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 3/2009. (I. 22.) sz. ÖKT-határozat 1.) a Hordó Csárda nyitva tartásával kapcsolatban a benyújtott panaszt megtárgyalta és a kereskedelemrõl szóló évi CLXIV. törvény 6. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az üzletek éjszakai nyitva tartását nem kívánja rendeletben szabályozni. 2.) Felkéri a polgármestert, hogy a döntésrõl az érintetteket értesítse. 4/2009. (I. 22.) sz. ÖKT-határozat 1.) megtárgyalta dr. Szecsõ András fogorvos kérelmét az általa lakott önkormányzati bérlakás bérletének mérséklése iránt. Az önkormányzat nem mérsékli a bérleti díj összegét. A beázást az önkormányzat kijavítja. Skoda Ferencet bízza meg a munka koordinálásával. A kijavítás költségét a költségvetésben biztosítja. 2.) Felkéri a polgármestert, hogy a döntésrõl az érintetteket értesítse., Skoda Ferenc, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke 5/2009. (I. 22.) sz. ÖKT-határozat 1.) megtárgyalta Kerek Mária kérelmét az általa lakott önkormányzati bérlakás bérletének elengedése iránt. Az önkormányzat a Kerek Mária által vásárolt konyhabútort a kiköltözéskor felméri, és akkor kerül sor az elszámolásra. 6/2009. (I. 22.) sz. ÖKT-határozat 1.) megtárgyalta a Boglárka kertészeti virágbolt tulajdonosa kérelmét, és nem szándékozik értékesíteni a tulajdonát képezõ, Szentmártonkáta, 554/2. helyrajzi számú ingatlanból 450 m 2 nagyságú területet. 2.) Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 7/2009. (I. 22.) sz. ÖKT-határozat 1.) Szentmártonkáta Község Önkormányzata 3/2007. (IV. 02.) sz. rendelete a Szervezeti és Mûködési Szabályzat 23. (9) bek. alapján dr. Hashim Mohammed Sayed képviselõt, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöki posztjáról visszahívja, egyúttal a bizottság elnökének Békési Mihályné képviselõt választja meg. A képviselõ-testület döntését azzal indokolja, hogy dr. Hashim Mohammed Sayed 2008 szeptembere óta nem látja el a bizottságelnöki feladatokat. Jelenleg sem tartózkodik a községben, az országban. A bizottság döntési jogkörrel rendelkezik, így fontos, hogy tagjai, az elnöke folyamatosan részt vegyen a bizottság munkájában. 2

3 2009. március SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 8/2009. (I. 22.) sz. ÖKT-határozat 1.) a Szociális és Egészségügyi Bizottságba képviselõ új tagot nem választ. 2.) Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére 9/2008. (I. 22.) sz. ÖKT-határozat 1.) elfogadja a Polgármesteri Hivatal évi munkájáról szóló beszámolót. 2.) Felkéri a jegyzõt a szükséges intézkedések megtételére. Határidõ: azonnal, felelõs: Dr. Illés Zsuzsanna jegyzõ 10/2009. (I. 22.) sz. ÖKT-határozat 1.) a köztisztviselõk jogállásáról szóló, többször módosított, évi XXIII. törvény 34. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a teljesítmények alapját képezõ kiemelt célokat az alábbiakban határozza meg. I. A közszolgáltatások, településmûködtetés, fejlesztés minõségi színvonalának emeléséhez kapcsolódó kiemelt célok: 1.) A településfejlesztés során a tervek elkészíttetésében; pályázatok elkészítésében, a beruházások megvalósításában az érintett köztisztviselõk aktívan vegyenek részt. 2.) A helyi közszolgáltatások biztosításában, település mûködtetésben az érintett köztisztviselõk nyújtsanak segítséget, mûködjenek közre. 3.) A térségi együttmûködés biztosítása II. A helyi önkormányzati szervek, helyi intézményrendszer továbbfejlesztésével összefüggõ célok: 1.) Az óvodában és iskolában figyelemmel kell kísérni a szociálisan, mentálhigiénésen rászoruló tanulók sorsát, az egészségügyi, szociális és jóléti intézményekkel együttmûködve segítséget kell nyújtani a részükre. 2.) Gondoskodni kell az idõsek ellátásáról. 3.) A szociális háló kiépítésében és fenntartásában szabályozottan és szervezetten együtt kell mûködni az intézményekkel, a civil, karitatív szervezetekkel, alapítványokkal, egyházakkal. 4.) Az önkormányzat és intézményei gazdálkodás jogszerûségének, szabályszerûségének biztosításában az érintett köztisztviselõk mûködjenek közre. III. A humánus és jogszerû hivatali mûködéshez kapcsolódó kiemelt célok: 1.) A Polgármesteri Hivatal mûködési rendje és rendszere feleljen meg a törvényesség, az eredményesség és hatékonyság követelményeinek. 2.) A lakosság kapjon tájékoztatást az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal hatáskörébe és illetékességébe tartozó ügytípusok eljárási rendjérõl, a jogszabályban írt ügymeneti követelményekrõl, az eljárási határidõkrõl, az adott eljárásban az ügyfél által gyakorolható jogokról, jogszabályba foglalt állampolgári kötelezettségekrõl. 3.) Az ügyfeleket fogadó köztisztviselõ gyors, pontos, szakszerû és határidõt betartó munkát végezzen. Nyújtsanak segítséget az ügyfeleknek ügyük elintézéséhez, jogaik gyakorlásához, kötelezettségeik teljesítéséhez. 4.) A hivatal hatósági eljárásában a jogszabályok maradéktalan betartása mellett érvényesüljön a az ügyfelek érdekeinek megfelelõ módszerek, egyeztetési, és tárgyalási technikák alkalmazása. 5.) A köztisztviselõ a munkavégzéséhez szükséges szakmai ismertekkel rendelkezzen, törekedjen minél több szakmai ismeret elsajátítására, rendszeresen vegyen részt a továbbképzéseken. 6.) A korrupció elleni küzdelem. IV. Aktuális feladatok: 1.) Az önkormányzat pénzügyi kintlévõségeinek (pl. adóhátralékok) csökkentése érdekében az illetékes ügyintézõk tegyék meg a szükséges intézkedéseket, törekedjenek az önkormányzat bevételének növelésére. 2.) Az Európa Parlament képviselõinek választása lebonyolításában a köztisztviselõk legjobb tudásuk szerint vegyenek részt. Felkéri a jegyzõt a szükséges intézkedések megtételére. Határidõ: azonnal, felelõs: Dr. Illés Zsuzsanna jegyzõ 11/2009. (I. 22.) sz. ÖKT-határozat 1.) elfogadja a környezetvédelemrõl szóló rendelettervezetet, a közterületek használásáról és használatuk rendjérõl szóló rendelettervezetet, valamint az állatok tartásáról szóló rendelettervezetet. A rendelettervezetek e határozat mellékét képezik. 2.) Felkéri a jegyzõnõt, hogy a környezetvédelemrõl szóló rendelettervezetet, a környezet védelmének általános szabályairól szóló, évi LIII. törvény 47. -a alapján küldje meg véleményezésre a környezetvédelmi igazgatási szervnek, tájékoztatásul a szomszédos önkormányzatoknak. A rendelettervezeteket elõzetes jogi felülvizsgálatra a Közép-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal részére küldje meg. Határidõ: azonnal, felelõs: Dr. Illés Zsuzsanna jegyzõ 12/2009. (I. 22.) sz. ÖKT-határozat Szentmártonkáta Önkormányzat Képviselõ-testületének 1.) a munkaterve szerint február 12-re tervezett ülése, áramszünet miatt elmarad. 3

4 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG március ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Tájékoztató a képviselõ-testület február 13-án tartott ülésérõl Jelen voltak: Fodor Zoltán polgármester, Baloghné Kovács Magdolna, Békési Mihályné, Burgyán Benõ, dr. Hajnal Károly, Karai Istvánné, Káplár Istvánné, Kele Sándorné, Kissné Pásztor Éva, Skoda Ferenc, Vajonné Baranyi Julianna, Varga Tibor Róbert képviselõk. Napirendi pontok: 1.) Az önkormányzat tulajdonát képezõ, Szentmártonkáta 674/16., 674/17., 674/18. hrsz-ú ingatlanok eladásáról döntés 2.) A menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedésre pályázat kiírása 3.) A II. számú védõnõi körzet ellátására pályázat kiírása 4.) Önkormányzat és intézményei évi költségvetésének elfogadása, rendeletalkotás 5.) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételérõl és az ezért fizetendõ térítési díjakról szóló, 5/2003. (III. 12.) rendelet módosítása Elõterjesztõ: Dr. Illés Zsuzsanna jegyzõ 6.) Fejõs Csaba és Szabó Zsolt gázvezeték-hálózat bõvítéséhez támogatás iránti kérelme 7.) Egyebek Az ülésen hozott határozatok: 13/2009. (II. 13.) sz. ÖKT-határozat 1.) pályázat útján értékesít a tulajdonát képezõ, Szentmártonkáta, 674/16., 674/17., 674/18. helyrajzi számú ingatlanokból 2200 m 2 nagyságú területet. Az ingatlanon kizárólag élelmiszer jellegû vegyesbolti kiskereskedelmi üzlet (élelmiszerüzlet, szakosodott élelmiszer kiskereskedelmi üzlet) építhetõ fel, amelyet az önkormányzat által módosítandó Helyi Építési Szabályzat jogerõre emelkedését követõ 24 hónapon belül a vevõnek fel kell építenie, a használatbavételi engedélyt bemutatnia. Az ingatlanon felépülõ épület elhelyezkedését, tervrajzát a polgármesterrel egyeztetni kell, azért, hogy a faluképpel harmonizáló homlokzatú építmény kerüljön megépítésre. 2.) Az ingatlan értékesítésének legalacsonyabb értékesítési ára: bruttó Ft, azaz bruttó tizenhétmillió-hatszáznegyvenezer forint. A vételárat egy összegben, a szerzõdés megkötésekor kell átutalni az önkormányzat számlájára. 3.) Az ingatlan telekmegosztásának és Helyi Építési Szabályzatban történõ módosításának költségét az önkormányzat a költségvetésében biztosítja. 4.) Felhatalmazza a polgármestert a versenyeztetési eljárás lefolytatására, a nyertes pályázó kiválasztására, a vevõvel az adásvételi szerzõdés megkötésére. Felkéri és felhatalmazza a polgármestert, hogy a telekmegosztásról és a Helyi Építési Szabályzat módosításáról gondoskodjon, a szükséges szerzõdéseket kösse meg. 14/2009. (II. 13.) sz. ÖKT-határozat 1.) az autóbusszal végzett, menetrend szerinti személyszállításról szóló, évi XXXIII. törvény 9. (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel az OMI Kft.-vel (6723 Szeged, Tisza Lajos krt. 11.) a július 25-én, a helyi menetrend szerinti személyszállításra megkötött közszolgáltatási szerzõdés idõtartamát november 30-ig meghosszabbítja, változatlan feltételekkel. 2.) Felhatalmazza a polgármestert a szerzõdés meghosszabbítására, és felkéri a szükséges intézkedések megtételére. 15/2009. (II. 13.) sz. ÖKT-határozat 1.) a II. számú védõnõi körzetben a védõnõi feladatok ellátásával március l-jétõl a védõnõi körzet pályázattal történõ betöltéséig, az új védõnõ munkába állásáig Kelemen Erzsébet védõnõt bízza meg. Az illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló, évi XXXIII. törvény szerint állapítja meg. 16/2009. (II. 13.) sz. ÖKT-határozat 1.) pályázatot ír ki a II. számú védõnõi állás betöltésére. A pályázati kiírás e határozat mellékletét képezi. 17/2009. (II. 13.) sz. ÖKT-határozat 1.) jelenleg nem ír ki pályázatot az I. számú védõnõi állás betöltésére, de a II. számú védõnõi körzetbe jelentkezõk számának függvényében vissza fog térni a pályázat kiírására. 18/2009. (II. 13.) sz. ÖKT-határozat 1.) 194/2008. (X. 30.) számú határozatában foglaltak szerint Szabó Ernõné Marjos Ida pedagógus részére, méltányosságból hozzájárul a jubileumi jutalom összegével megegyezõ, öt havi illetmény kifizetéséhez. 4

5 2009. március SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2.) Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére 19/2009. (II. 13.) sz. ÖKT-határozat 1.) Szabó Ernõné Marjos Ida pedagógus részére rendkívüli jutalmat állapít meg, amelynek összege négy havi bruttó 2l7 000 Ft, mindösszesen bruttó Ft, azaz bruttó nyolcszáz-hatvannyolcezer forint. 20/2009. (II. 13.) sz. ÖKT-határozat 1.) a Községi Könyvtár és Teleházban dolgozó takarító munkaidejébõl napi két órát a Polgármesteri Hivatalban letöltendõen csoportosítja át. 2.) Felkéri a jegyzõt és az intézményvezetõt a szükséges intézkedések megtételére. 21/2009. (II. 13.) sz. ÖKT-határozat 1.) Kele Sándorné alpolgármester költségátalányát tiszteletdíja 10%-ában állapítja meg. 22/2009. (II. 13.) sz. ÖKT-határozat 1.) megtárgyalta Fejõs Csaba és Szabó Zsolt szentmártonkátai lakosok kérelmét, és a Fejõs Csaba tulajdonát képezõ, Szentmártonkáta, 740/13. helyrajzi számú, Szabó Zsolt tulajdonát képezõ, 740/12. helyrajzi számú ingatlanokhoz, a gázvezeték-hálózat megépítéséhez nem nyújt anyagi támogatást. Az önkormányzat szûkös költségvetése és anyagi lehetõsége nem teszi lehetõvé a támogatás nyújtását. A részletes jegyzõkönyvek a Községi Könyvtár és Teleházban elolvashatók, nyitvatartási idõben. Hétfõ: Kedd: , Csütörtök: ; , Péntek: ; , Szombat: Szerkesztõség ANYAKÖNYVI HÍREK Tóth Norman Szül.: január 4. Anyja neve:kiss Nikoletta Bori Alexandra Szül.: január 30. Anyja neve: Kovács Eszter Lesti Buda Gergõ Szül.: február 10. Anyja neve: Csehy Erika Németh Balázs Szül.: február 17. Anyja neve: Povázson Éva Szentmártonkáta község jegyzõje pályázatot hirdet adóügyi ügyintézõi munkakör betöltésére Ellátandó feladatok: a helyi adókkal kapcsolatos végrehajtás intézése, követelések, kintlévõségek behajtása, adóellenõrzések végzése, kapcsolt feladatkörben pénzügyi-gazdálkodási feladatok ellátása Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, cselekvõképesség, a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló, 9/1995 (II. 3.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében az I/16. feladatkörnél a II. besorolási osztályban elõírt képesítés, középiskolai végzettség és közgazdasági szakképzettség, vagy pénzügyi-számviteli szakképesítés. A munkakör betöltésénél elõnyt jelent: közigazgatási alapvizsga, gépírástudás, számítógép-kezelõi és szövegszerkesztõi ismeretek gyakorlati alkalmazása. A pályázathoz csatolni kell: részletes szakmai önéletrajzot, képesítést tanúsító okiratok hiteles másolata vagy eredetiben történõ bemutatása, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. A pályázat benyújtási határideje: A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán történõ közzétételtõl számított 15 nap. Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ, 6 hónapi próbaidõ letöltése mellett. A kinevezés határozatlan idõre szól. Illetmény: a köztisztviselõk jogállásáról szóló, évi XXIII. törvény elõírásainak megfelelõen. A pályázat elbírálásnak határideje: a pályázati határidõ lejártát követõ 5 napon belül. Részletesebb információ kérhetõ dr. Illés Zsuzsanna jegyzõtõl, személyesen vagy a 06 (29) es telefonszámon. A pályázatokat Szentmártonkáta Önkormányzat jegyzõjéhez (2254 Szentmártonkáta, Rákóczi u. 52/c) kell benyújtani. 5

6 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG március ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Szentmártonkáta Község Önkormányzata pályázatot hirdet VÉDÕNÕI ÁLLÁS betöltésére Ellátandó feladatok: A község közigazgatási területén védõnõi feladatok ellátása, a II. számú védõnõi körzetben Az állás betöltéséhez az alábbi képesítéssel kell rendelkezni: egészségügyi fõiskolai karon szerzett védõnõi oklevél vagy azzal egyenértékû elismert oklevél, büntetlen elõélet, magyar állampolgárság. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szakmai önéletrajzát, 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, képesítését tartalmazó oklevél hiteles másolatát vagy eredetiben történõ bemutatását, nyilatkozatot arról, hogy az elbírálásban résztvevõk megismerhetik a pályázó anyagát. A munkakör határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszonyban történõ kinevezéssel történik, három hónapos próbaidõvel. Juttatások: Az illetmény és juttatások a közalkalmazottak jogállásáról szóló, évi XXXIII. törvény szerint kerül megállapításra. Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ. A pályázat benyújtási határideje: március 30. A pályázatot Szentmártonkáta Község Önkormányzat Képviselõ-testülete bírálja el, a pályázat beadási határidejét követõ legközelebbi ülésén. A pályázatot Fodor Zoltán polgármesterhez kell benyújtani, a 2254 Szentmártonkáta, Rákóczi út 52/c címre. További felvilágosítás kérhetõ a polgármestertõl, személyesen vagy a 06 (29) es, és a 06 (20) ös telefonszámon. FELHÍVÁS ÓVODAI JELENTKEZÉSRE Értesítem a T. szülõket, hogy a 2009/2010. óvodai nevelési évre május 4-tõl (hétfõ) május 15-ig (péntek) 8 órától 17 óráig lehet jelentkezni. A jelentkezés helye: Napközi Otthonos Óvoda, Szentmártonkáta, Úttörõk útja 2., vagy Szentmártonkáta, Iskola u. 14. szám alatt. Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik. Óvodába az a gyermek vehetõ fel, aki 2009-ben betölti a harmadik életévét. A közoktatásról szóló, évi LXXXIX. törvény 24. (2) bekezdése alapján a gyermek ötödik életévének betöltésétõl kezdve óvodai nevelés keretében folyó, iskolai életmódra felkészítõ foglalkozáson köteles részt venni. A szülõ gyermeke óvodai felvételét bármikor kérheti. Az újonnan jelentkezõ gyermekek fogadása az óvodai nevelési évben folyamatosan történik. A jelentkezéshez a következõ okmányokra van szükség: a szülõ (gondviselõ) személyigazolványa, a gyermek születési anyakönyvi kivonata, Szentmártonkáta, március 9. Dr. Illés Zsuzsanna jegyzõ FELHÍVÁS TANKÖTELES KORÚ GYERMEKEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁBA TÖRTÉNÕ BEÍRATÁSÁRA A közoktatásról szóló, évi LXXXIX. törvény 6.. (2) bek., valamint a 11/1994. (IV. 08.) MKM-rendelet 16. (1) bek. értelmében a 2009/2010. tanévben általános iskolai tanulmányaikat megkezdõ gyermekek beíratása Szentmártonkáta község mindkét általános iskolájában Arany János Általános Iskola 2254 Szentmártonkáta, Battha S. utca 1 3. Székely József Református Általános Iskola 2254 Szentmártonkáta, Mátyás király tér április 6. (hétfõ) 8-tól 18 óráig április 7. (kedd) 8-tól 18 óráig történik. Tankötelessé válik az a gyermek, aki az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget eléri, és május 31-ig betölti 6. életévét. A szülõ kérelmére beíratható az a gyermek is, aki 6. életévét december 31-ig tölti be. A beíratáshoz a következõ okmányokra van szükség: a szülõ (gondviselõ) személyigazolványa, a gyermek születési anyakönyvi kivonata, a gyermek egészségügyi törzslapja, az óvodai szakvélemény. Szentmártonkáta, március 9. Dr. Illés Zsuzsanna jegyzõ 6

7 2009. március SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG ÖNKORMÁNYZATI HÍREK A Községi Könyvtár és Teleház pályázatot hirdet SZÁMÍTÓGÉPES ÜGYINTÉZÕ, ADATRÖGZÍTÕ munkakör betöltésére A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony A foglalkozás jellege: teljes munkaidõ A munkavégzés helye: Pest-megye, 2254 Szentmártonkáta, Rákóczi út 54. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: Számítógépes ügyintézõi feladatok elvégzése a Teleházban. Adatrögzítés a könyvtárban. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló, évi XXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek: középfokú képesítés, gyakorlott szintû rendszergazdai ismeretek, büntetlen elõélet, 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, szakmai önéletrajz, képesítést tartalmazó oklevél hiteles másolata vagy eredetiben történõ bemutatása, három hónapos próbaidõ. A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: helyismeret A munkakör betölthetõségének idõpontja: A munkakör legkorábban április 1. napjától tölthetõ be. A pályázat benyújtásának határideje: március 30. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kissné Pásztor Éva nyújt, a 06 (29) es és a 06 (29) es telefonszámon. A pályázat benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Községi Könyvtár és Teleház címére történõ megküldésével (2254 Szentmártonkáta, Rákóczi út 54.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 2009/3, valamint a munkakör megnevezését: számítógépes ügyintézõ, adatrögzítõ. A pályázat elbírálásának határideje: március 31. A munkáltatóval kapcsolatos további információt a honlapon szerezhet. KÖZÉLETI HÍREK Bemutatkozik a Kistérségi Gondozási Központ Szécsiné Fazekas Márta vagyok, a Nagykátai székhelyû és január 26-ával alapított Kistérségi Gondozási Központ intézményvezetõje. Az intézmény jogelõd szervezete (a Nagykátai Gondozási Központ) január 25-éig csak Nagykáta közigazgatási határán belül állandó lakóhellyel rendelkezõ személyek részére biztosíthatott szociális ellátási lehetõségeket. Ettõl kivételt a kistérségi szinten már majd egy éve sikeresen mûködõ jelzõrendszeres házi segítségnyújtás jelentett, hiszen az a nagykátai intézmény szociális gondozói állományával a kistérség minden lakosa részére elérhetõvé vált. A változás január 26-ával történt meg, amikortól a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás átvette az intézmény fenntartását Nagykáta Város Önkormányzatától. Ha van, aki nem tudja pontosan, a ttársulásnak a kistérség minden településének önkormányzata (Farmos, Kóka, Mende, Nagykáta, Pánd, Sülysáp, Szentlõrinckáta, Szentmártonkáta, Tápióbicske, Tápiógyörgye, Tápióság, Tápiószecsõ, Tápiószele, Tápiószentmárton, Tóalmás, Úri) a tagja. A társulás célja az új szervezettel, hogy egységes szakmai irányítás alatt költséghatékony ellátást tudjanak biztosítani a települések. Társulási megállapodás alapján az intézmény az egyes szolgáltatásait jelenleg az alábbi településen lakók részére tudja biztosítani: a) Jelzõrendszeres házi segítségnyújtás (a társulás minden településén), (Folytatás a következõ oldalon!) 7

8 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG március KÖZÉLETI HÍREK b) Házi segítségnyújtás (Mende kivételével a társulás minden településén), c) Idõsek Gondozóháza (Mende, Pánd, Szentmártonkáta, Tápiógyörgye kivételével a társulás minden településén), d) Szociális étkeztetés (csak Nagykátán). A házi segítségnyújtás és az Idõsek Gondozóháza ellátások vonatkozásában az ellátható települési körök a késõbbiekben természetesen tovább bõvülhetnek. Amit a házi segítségnyújtásról minimálisan tudni érdemes: Ez az ellátási forma a saját otthonukban élõ, elsõsorban idõs és beteg rászorulók önálló életvitelének támogatását szolgálhatja. Lényegében azok számára érhetõ el, akik napi életvitelükhöz egy órát meghaladó, de a négy órát meg nem haladó idõtartamú segítségre szorulnak. Napi tevékenységhez tartozik a személyi, környezeti higiénia biztosítása, az egészségügyi és mentális gondozás, az étkezésben való segítségnyújtás, a bevásárlás, valamint bizonyos ügyintézési feladatok. Ezen szolgáltatás keretében intézményünk biztosítani tudja a helyi önkormányzatok által biztosított szociális étkeztetés ebédadagjának gondozónõ általi kiszállítását is. Az adott településeken a gondozási feladatokat helyi lakosú, de az intézményhez tartozó szociális gondozók végzik. Az elõzõekben említett szociális ellátásokon felül elsõsorban alapítványi háttérhez kapcsolódóan az intézmény segítségét lehet még kérni például: orvosi szakellátáshoz való hozzásegítéskor, szállítás megszervezésekor, segédeszközökhöz való hozzájutáskor, modern és speciális kötszerekkel való szakszerû kötözés igénylésekor. Mennyit kell fizetni? Mivel államilag finanszírozott szociális ellátásról van szó, a fizetendõ térítési díj alacsony összegû. A évi szabályok alapján ugyanis amennyiben a háztartás egy fõre esõ havi jövedelme meghaladja a Ft-ot, az intézményi térítési díj óránként 250 Ft, amennyiben nem haladja meg, óránként 200 Ft. Ez azt jelenti lényegében, hogy annak az egyedül élõ nyugdíjasnak, akinek a nyugdíja nem haladja meg a Ft-ot, egy teljes hónap idõtartamú (21 munkanap), napi egy órai házi segítségnyújtási ellátásért Ft-ot kell a hónap végén fizetnie, míg az ezen nyugdíj összeget meghaladónak 5250 Ft-ot. A napi egy órát meghaladó idõtartamú ellátáskor az elõzõ havi összegek arányosan emelkednek, azonban havi szinten soha nem haladhatják meg az ellátott jövedelmének (lényegében nyugdíjának) egyötödét (20%-át). Amit a jelzõrendszeres házi segítségnyújtásról minimálisan tudni érdemes: Ez az ellátási forma a saját otthonukban élõ, elsõsorban a 65. életkorukat már betöltött személyek részére, az önálló életvitelük fenntartása mellett esetlegesen felmerülõ krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott szociális ellátás. Az ellátottaknak egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászorulóknak, a segélyhívó készülék megfelelõ használatára képesnek kell lenniük. Ezen ellátás keretében az intézmény biztosítja, hogy segélyhívás esetén a készenlétben lévõ gondozónõ és a kiszállítást végzõ sofõr a helyszínen haladéktalanul megjelenik, a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében a gondozónõ az azonnali intézkedéseket megteszi, szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátást kezdeményez. Mennyit kell fizetni? Mivel majdnem teljes mértékben államilag finanszírozott szociális ellátásról van szó, a társulási tanács továbbra is díjmentes ellátásként biztosítja azt. A jelzõrendszeres házi segítségnyújtás keretében térségi szinten jelenleg mintegy 650 jelzõkészülékünk mûködik, mivel azonban a kitelepíthetõ készülékek számát egy közelmúltban hatályba lépõ jogszabályi módosítás bekorlátozta, új készülék telepítését elsõsorban csak az újonnan házi segítségnyújtást kérõ személyek vonatkozásában van lehetõségünk biztosítani, míg a többi igénylõt kénytelenek vagyunk remélhetõleg csak idõlegesen várólistára helyezni. Fontos, hogy ezen újságcikket ne tekintse senki teljes körû tájékoztatásnak, hiszen ennek elsõdleges célja csak az intézmény térségi szintû mûködésmegkezdésének tájékoztatása volt. Ezért amennyiben saját vagy közeli hozzátartozója részérõl, bármiféle típusú és idõtartamú ellátással kapcsolatos segítségre, információra lenne szüksége, akkor teljeskörû tájékoztatást, személyre szóló segítséget tudok biztosítani elõzetes idõpont-egyeztetés alapján, személyesen az intézményben (Nagykáta, Petõfi Sándor u. 4/a), vagy a (29) es telefonszámon. Ne feledje tehát, hogy úgy kereshet meg, mint a településének önkormányzata által biztosított nyereségmentes, elsõdlegesen állami normatívákból finanszírozott, térségi költségvetési intézmény vezetõjét. Várom megkeresésüket. Szécsiné Fazekas Márta intézményvezetõ Tájékoztató közlemény A január 1-jétõl hatályba lépett, a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló, 164/2008. (XII. 20.) FVMrendelet elõírásai következtében részben megváltoztak az ebek tartásához és kötelezõ, veszettség elleni védõoltásához kapcsolódó szabályok. Ezért az Országos Fõállatorvos és a Magyar Állatorvosi Kamara az alábbi tájékoztatóval kívánja elõsegíteni az állattartók jogkövetõ magatartását: 1.) A korábbiaktól eltérõen, január 1-jétõl az eb tartója nem a területileg illetékes önkormányzatnak, hanem az állata állat-egészségügyi felügyeletét ellátó, az eb tartója által szabadon választott magán-állatorvosnak köteles bejelenteni, ha az állata a három hónapos kort elérte, elhullott vagy elkóborolt, vagy új tulajdonoshoz került. 2.) Az új tulajdonosnak az eb tulajdonába kerülését be kell jelentenie az általa szabadon választott, az állata állat-egészségügyi felügyeletét ellátó magán-állatorvos felé. A bejelentésnek tartalmaznia kell a legutóbbi veszettség elleni védõoltás helyszínét, idõpontját, a védõoltást beadó állatorvos nevét, és kamarai bélyegzõjének számát is. 8

9 2009. március SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG KÖZÉLETI HÍREK A bejelentés történhet a kutya oltási könyvének bemutatásával is. 3.) Az ebek veszettség elleni védõoltásának beadatása továbbra is a kutya tartójának kötelessége. Az állattartó köteles minden három hónapos életkort elért ebet 30 napon belül, veszettség ellen, saját költségén magán-állatorvossal beoltatni, az oltást az elsõ oltást követõen 6 hónapon belül megismételtetni, majd ezt követõen a kutyát évenként veszettség ellen beoltatni. 4.) A kutyák veszettség elleni védõoltását valamennyi magánállatorvos elvégezheti. Az oltást végzõ magán-állatorvos köteles az oltás beadását a helyszínen, az állat oltási könyvében és/vagy az egységes európai állatútlevelében a saját kezû aláírásával és a kamarai bélyegzõjének lenyomatával igazolni. 5.) A rendelet január 1-jétõl kezdõdõen a kutyák veszettség elleni védõoltásának igazolására vagy a kutyák, macskák, görények közösségen belüli mozgásához való útlevélminta létrehozásáról szóló, a Bizottság november 26-i 2003/803/EK-határozatának melléklete szerinti útlevelet (egységes európai állatútlevél), vagy egy új, pontosan meghatározott tartalmú oltási könyvet (Kisállat-egészségügyi Könyv) ír elõ. Az új típusú oltási könyvek egyedileg sorszámozottak, a sorszámokat a Magyar Állatorvosi Kamara adja ki. 6.) 2009-ben az ebek veszettség elleni védõoltásának igazolásához csak azoknak az állatoknak kötelezõ az új, a rendelet elõírásainak megfelelõ Kisállat-egészségügyi Könyv kiállítása, amelyek január 1-jéig még nem kapták meg az elsõ veszettség elleni védõoltásukat, vagy az oltási könyvüket pótolni szükséges, esetleg az állat tulajdonosának a személye megváltozik. Minden egyéb esetben a év folyamán változatlanul használhatóak a korábban kiállított oltási könyvek ben valamennyi, a rendelet elõírásainak meg nem felelõ oltási könyvet le kell cserélni legkésõbb akkor, amikor az állatot veszettség ellen beoltják január 1-jétõl már csak a rendelet elõírásainak megfelelõ Kisállat-egészségügyi Könyvben vagy az egységes európai állatútlevélben igazolható a veszettség elleni védõoltás beadása. 7.) Azt az ebet, amelyik nem részesült az életkorának megfelelõen elõírtak szerinti (érvényes) veszettség elleni védõoltásban, veszettség szempontjából aggályosnak kell tekinteni. A veszettség szempontjából aggályos állatot tizennégy napra hatósági megfigyelés alá kell vonni, és amennyiben még nincs az ebeket elektronikus azonosító transzponderrel (bõr alá ültetett mikrochippel), a tulajdonos költségére meg kell jelölni. A megfigyelés megszüntetésével egy idõben az érvényes veszettség elleni védõoltással nem rendelkezõ eb veszettség elleni beoltását el kell rendelni. Az oltatási kötelezettség elmulasztásakor az állat tartójával szemben bírság is kiszabható. 8.) Az állattartó köteles az oltási könyvet megõrizni, azt a veszettség elleni védõoltás beadatását ellenõrzõ állat-egészségügyi hatóság felszólítására bemutatni, illetve tulajdonátruházás esetén az új tulajdonosnak átadni, továbbá biztosítani, hogy az oltási könyvet a közterületen az ebre felügyelõ személy magánál tartsa, az oltás érvényességének bizonyítása céljából. Budapest, január 5. Országos Fõállatorvos Magyar Állatorvosi Kamara Változások az EBTARTÁS lakossági kötelezettségeiben! A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló, 164/2008. (XII. 20.) FVM-rendelet (továbbiakban veszettségrendelet) a tartó kötelezettségévé teszi az ebekkel kapcsolatos nyilvántartásba vételt, és az eboltás elvégeztetését. A szabad állatorvos-választás lehetõsége miatt minden kutyatulajdonosnak be kell jelentkeznie választott állatorvosánál, aki rögzíti a saját nyilvántartásában az ebet. A hivatkozott rendelet 3. (1) bekezdése kimondja, hogy az eb tartója köteles az állata állat-egészségügyi felügyeletét ellátó magán-állatorvosnak bejelenteni, ha az állata a) a három hónapos kort elérte, b) elhullott vagy elkóborolt, vagy c) új tulajdonoshoz került. A veszettségrendelet 4. (1) bekezdése szerint az állattartó köteles: a) minden három hónaposnál idõsebb ebet veszettség ellen, saját költségén, az állat állat-egészségügyi felügyeletét ellátó magán-állatorvossal beoltatni, az alábbiak szerint: aa) a három hónapos kort elérteket 30 napon belül, ab) az elsõ oltást követõen 6 hónapon belül, ac) ezt követõen évenként; Az állatok védelmérõl és kíméletérõl szóló évi XXVIII. törvény 8. -a alapján az ember környezetében tartott állat, valamint a veszélyes állat tulajdonjogával, tartásával felhagyni nem szabad. Az állat elûzése, elhagyása vagy kitétele tilos, a 11. szerint az állat életét elfogadható ok vagy körülmény nélkül kioltani nem szabad. A veszettségrendelet 2. (d) pontja kimondja, hogy veszettség szempontjából aggályosnak kell tekinteni azt a húsevõ emlõsállatot, amely nem részesült életkorának megfelelõen leírtak szerinti (továbbiakban: érvényes), veszettség elleni védõoltásban! Az új szabályozásban a veszettség szempontjából aggályos eb fogalom meghatározása nem véletlenül került úgy megfogalmazásra, hogy az embert támadott, vagy mart eben kívül az érvényes veszettség oltással nem rendelkezõ eb is aggályosnak tekintendõ. Az aggályos ebet meg kell jelölni, 14 napos megfigyelés alá kell vonni, a megfigyelést követõen be kell oltani. Ezen hatósági eljárás költsége bírság nélkül is kb. háromszorosa az eboltás díjának, és az állat tartóját terheli. (Folytatás a következõ oldalon!) 9

A 164/2008.(XII.20.) FVM rendelettel a veszettség elleni védekezés részletes szabályai részben megváltoztatk.

A 164/2008.(XII.20.) FVM rendelettel a veszettség elleni védekezés részletes szabályai részben megváltoztatk. MAGYAR ÁLLATORVOSI KAMARA HUNGARIAN VETERINARY CHAMBER TOLNA MEGYEI SZERVEZETE H-7100 Szekszárd, Tormay Béla u.18. Tel.: (36-74 )410-751, Fax: (36-74) 410-751, e-mail: tolnakamara@freemail.hu elnök/president:

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában:

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában: ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án 17.00 órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Intézményvezető álláspályázat

Intézményvezető álláspályázat Intézményvezető álláspályázat A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (Székesfehérvár, Városház tér 1.) pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi normatív határozatai

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi normatív határozatai Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi normatív határozatai 3/2017. (I.26.) Képviselő-testületi határozat: Átány Község Önkormányzati Képviselő-testülete, Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló 'f Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Mászóka Óvoda és a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. december 02. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Oktatási és Közművelődési Főosztály kmiíet Kőbányai i ifi- :-testüiet ülése A$j 945"/ 5^/tooe. Tárgy: Javaslat közoktatási intézményvezetői

Részletesebben

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére ... napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: a Csabdi Napraforgó Óvoda óvodavezetői álláshelyére pályázat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat. 264/7/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015.(VI.15.) kt. határozat. 41/2015.(VI.15.)

Részletesebben

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere.f lrg. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Gépmadár Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról

Részletesebben

H a t á r o z a t k i v o n a t. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

H a t á r o z a t k i v o n a t. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 4/2011. (II.15.) számú Képviselő-testületi határozata:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 29. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 2535 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2017. évi 3. szám Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz: 22-117/2016. Tárgy: Pályázat kiírása a Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról 1.Az előterjesztés száma: 349 /2016 2.Az előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor 3.Az előterjesztést készítésében közreműködő személy

Részletesebben

Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat

Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

Budakörnyéki Közterület - Felügyelet pályázatot hirdet közterület-felügyelő munkakör betöltésére. A munkavégzés helye: Herceghalom és Páty.

Budakörnyéki Közterület - Felügyelet pályázatot hirdet közterület-felügyelő munkakör betöltésére. A munkavégzés helye: Herceghalom és Páty. Budakörnyéki Közterület - Felügyelet pályázatot hirdet közterület-felügyelő munkakör betöltésére. A munkavégzés helye: Herceghalom és Páty. A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Budakörnyéki Közterület-felügyelet

Részletesebben

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. "I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF. : 83. TELEFON : ~ 3642524'5 0 FAX: ~ 36 42 524.5 1 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 21911/2013.05 Ügyintéző : dr. Krizsai AnitajMetzner

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére A rendszerfüggő víziközműelemek bérleti díjának megállapítására Tiszamenti-regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, mint víziközmű szolgáltatóval 2013. október 31-én aláírt bérleti-üzemeltetési

Részletesebben

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 14. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: 20037-8/2012/05. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-500 Fax: (42) 524-501 E-maii: polgbrmester@nyiregvhbzb.hu

Részletesebben

Budak eszi Polgármesteri Hivatal jegyző munkakör betöltésére.

Budak eszi Polgármesteri Hivatal jegyző munkakör betöltésére. Budakeszi Polgármesteri Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Budak eszi Polgármesteri Hivatal jegyző munkakör betöltésére.

Részletesebben

2. számú előterjesztés

2. számú előterjesztés Határozati javaslat Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18-i nyilvános ülésére /2015. ( ) képviselő-testületi határozat Tárgy: a Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi,

Részletesebben

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 223-24/2013. iktatószám 24. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 40/2015. (V.12.) 41/2015. (V. 12.) 42/2015. (V. 12.) 43/2015. (V. 12.) 44/2015. (V.

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.január 17-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.január 17-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.január 17-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 1-2., c.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Pályázat kiírása falugondnoki munkakör

Részletesebben

g ~.. szám ú előterjesztés

g ~.. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere g ~.. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat igazgatói álláshelyének ismételt

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének május 26-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének május 26-i rendes ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. május 26-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása aljegyzői állás betöltésére Előterjesztő: dr. Gábor Ferenc jegyző

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ügyszám: 24449/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Csarnok- és Piacigazgatósága igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

Részletesebben

285/2012.(XI.29.) számú. határozata

285/2012.(XI.29.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 285/2012.(XI.29.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 228/2012. (IX. 27.) számú határozata alapján vállalt intézmény-működtetési feladatellátásra

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

Szociális igazgatási feladatkör I. besorolási osztályban. A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Szociális igazgatási feladatkör I. besorolási osztályban. A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Pest megye, 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky utca 2. A közszolgálati

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2011. október 20-án de. 8.15 órától tartandó ülésére a Justh Zsigmond Művelődési Ház, Könyvtár és Közösségi Ház vezetői pályázatának kiírása tárgyában. Tisztelt

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet magasabb vezetői

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S megüresedett házi gyermekorvosi körzet betöltésére irányuló pályázat kiírására

Részletesebben

ab) nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával,

ab) nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával, Előterjesztő: Dr. Faragó Péter polgármester Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina jegyző Előterjesztés a Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont, Városi Könyvtár magasabb vezetői beosztás ellátására

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 246/2012.(IX.27.) számú határozata a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola, valamint a Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi-Vízügyi

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-118/2014. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Múzeum igazgató

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére Iktató szám: 47/2015. Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Csudafa Óvoda óvodavezetői

Részletesebben

Tárgy: Javaslat konyhai kisegítő munkakörben közalkalmazotti jogviszony létrehozására irányuló pályázat kiírására.

Tárgy: Javaslat konyhai kisegítő munkakörben közalkalmazotti jogviszony létrehozására irányuló pályázat kiírására. ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. AUGUSZTUS 25-i MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 990-7/2016/SZ.. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB V I. N API R E N D Tárgy: Javaslat

Részletesebben

Belváros- Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat. Képviselő- testülete

Belváros- Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat. Képviselő- testülete Belváros- Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő- testülete a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A alapján pályázatot hirdet a Játékkal- mesével Óvoda

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/ Fax: 85/

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/ Fax: 85/ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/501-001 Fax: 85/501-055 E-mail:polghiv@marcali.hu Ügyiratszám: 7902/7/2016. 5. sz. előterjesztés Ügyintéző: Németh Ildikó E L

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 22-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 22-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 22-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 58-59., c.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Pályázat kiírása falugondnoki munkakör

Részletesebben

A "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet. Szentes Városi Könyvtár

A Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet. Szentes Városi Könyvtár A "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Részletesebben

Polgármester JAVASLAT. Az Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdasági vezető (igazgató helyettes) állás pályázati kiírására

Polgármester JAVASLAT. Az Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdasági vezető (igazgató helyettes) állás pályázati kiírására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Polgármester JAVASLAT Az Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdasági vezető (igazgató helyettes) állás pályázati kiírására Készítette: Kiss István OSZI igazgató

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2016. 15. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Ikt.szám.: 2051-1/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózd Városi Rendészet vezetői állására vonatkozó pályázat kiírására. Ózd, július 21.

J A V A S L A T. az Ózd Városi Rendészet vezetői állására vonatkozó pályázat kiírására. Ózd, július 21. J A V A S L A T az Ózd Városi Rendészet vezetői állására vonatkozó pályázat kiírására Ózd, 2016. július 21. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Hatósági és Szociális Osztály Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Előterjesztő: polgármester. Tárgy: Közoktatási intézmény magasabb vezetői megbízására pályázat kiírása. Melléklet: - Feladatot jelent: jegyző

Előterjesztő: polgármester. Tárgy: Közoktatási intézmény magasabb vezetői megbízására pályázat kiírása. Melléklet: - Feladatot jelent: jegyző Előterjesztő: polgármester Tárgy: Közoktatási intézmény magasabb vezetői megbízására pályázat kiírása Ügyiratszám: /2011. Melléklet: - Feladatot jelent: jegyző Határidő: azonnal Előterjesztést összeállította:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A 8. védőnői körzet kialakításáról

ELŐTERJESZTÉS A 8. védőnői körzet kialakításáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A 8. védőnői körzet kialakításáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Városgondnokság magasabb vezetői álláshelyére

Részletesebben

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29-én megtartott nyilvános ülésének. T á r g y s o r o z a t

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29-én megtartott nyilvános ülésének. T á r g y s o r o z a t Községi Polgármestertől S o n k á d 11-5/2009. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-én megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata, d) határozata: 31/2009.

Részletesebben

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól.

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet Az I-11/80.132/2014.sz. határozat 1. sz. melléklete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Miskolci Batsányi János Óvoda (3534 Miskolc, Batsányi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. március 30-ai ülésére. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. március 30-ai ülésére. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 14/167-4/2011. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Pénzügyi ügyintéző - Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal január 29. vasárnap, 17:02

Pénzügyi ügyintéző - Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal január 29. vasárnap, 17:02 A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Budapest, 1173 XVII. kerület, Pesti út 165. A munkakörhöz

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz: 22-31/2013. Tárgy: Pályázat kiírása a Kiszombori Mikrotérség Karátson Emília

Részletesebben

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 november 23-ai rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből:

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 november 23-ai rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: ülésének könyvéből: 236/2012. (XI.23.) Kt. Ali munkakör betöltésére kiírt pályázat elbírálásáról Képviselő-testülete ali munkakörének betöltésére kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. Felkéri

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Humán-közszolgáltatási Osztály 1239 Budapest, Hősök tere 12. SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a Budapest Főváros

Részletesebben

Aljegyzői pályázat kiírásáról

Aljegyzői pályázat kiírásáról Aljegyzői pályázat kiírásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 36. (1) bekezdés szerint a képviselő-testület - pályázat alapján - a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 14-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 14-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény magasabb vezetői

Részletesebben

TÁRGY: Tájékoztatás a Szociális Központ intézményvezetői pályázati felhívásának közzétételéről E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Tájékoztatás a Szociális Központ intézményvezetői pályázati felhívásának közzétételéről E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 236. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Tájékoztatás a Szociális Központ intézményvezetői pályázati felhívásának közzétételéről E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 27-én tartandó rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 27-én tartandó rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. október 27-én tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Városgondnokság magasabb vezetői

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544;

POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544; POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544; A Polgári József Attila Gimnázium és Szakképző Iskola a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet:

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet: TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E 4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: 52 588-400 * Fax.: 52 588-405 email.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ

Részletesebben

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének április -i soros ülésére

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének április -i soros ülésére ... napirendi pont E LŐTERJESZTÉS 2016. április -i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: a Csabdi Napraforgó Óvoda óvodavezetői álláshelyére kiírt pályázat elbírálása Tárgykört rendező jogszabály:

Részletesebben

Matematika-fizika szakos tanár

Matematika-fizika szakos tanár Hevesy György Általános Iskola a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. - alapján pályázatot hirdet Hevesy György Általános Iskola Matematika-fizika szakos tanár munkakör betöltésére.

Részletesebben

Készült: Adorjánháza, Csögle, Egeralja, Iszkáz, Kiscsősz, Kispirit községek képviselőtestületeinek J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Adorjánháza, Csögle, Egeralja, Iszkáz, Kiscsősz, Kispirit községek képviselőtestületeinek J E G Y Z Ő K Ö N Y V Adorjánháza, Csögle, Egeralja, Iszkáz, Kiscsősz, Kispirit községek képviselő-testületei Szám: 368-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Adorjánháza, Csögle, Egeralja, Iszkáz, Kiscsősz, Kispirit községek

Részletesebben

J A V A S L A T. köznevelési intézmény vezetői megbízásának véleményezésére. Ózd, november 25. Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály

J A V A S L A T. köznevelési intézmény vezetői megbízásának véleményezésére. Ózd, november 25. Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály J A V A S L A T köznevelési intézmény vezetői megbízásának véleményezésére Ózd, 2015. november 25. Előterjesztő: Előkészítő: Polgármester Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének január 21-ei ülésén hozott határozataiból:

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének január 21-ei ülésén hozott határozataiból: 1/2011. (I. 21.) MÖK határozat A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2011. január 21-ei ülése napirendjét a következők szerint fogadja el: 1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének

Részletesebben

Egységes szerkezet. 6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelete

Egységes szerkezet. 6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelete Egységes szerkezet Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV.19.) a 18/2011. (XII.16.) a 5/2012. (IV.26.) a 4/2013. (III.29.) és a 3/2015. (III.30.) rendeletekkel módosított

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez -

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez - NYíREGYHÁZA NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS MEGYEr JOG Ú VÁROS POLGÁRMESTERE CíMZETES FŐJEGYZ E TÉR l. Ügyiratszám: 79.613/2012.XIII. Ügyintéző: Faragóné ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez - Nyíregyháza Megyei

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 14-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 14-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 14-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 6/2014.(I.14.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 7/2014.(I.14.)

Részletesebben

a Képviselő - testülethez a házi gyermekorvosi praxis betöltésére irányuló pályázati felhívás ismételt közzétételére

a Képviselő - testülethez a házi gyermekorvosi praxis betöltésére irányuló pályázati felhívás ismételt közzétételére 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5./Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 5. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő - testülethez a házi gyermekorvosi

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata Polgármesterétől Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/598002, Fax: 82/

Segesd Község Önkormányzata Polgármesterétől Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/598002, Fax: 82/ Segesd Község Önkormányzata Polgármesterétől 7562. Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/598002, Fax: 82/598002 E-mail: segesd@latsat.hu Előterjesztés a képviselő-testület 2016. május 25.-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Tard Község Önkormányzatának 22/2011. (II.22.) ÖK számú HATÁROZATA

Tard Község Önkormányzatának 22/2011. (II.22.) ÖK számú HATÁROZATA 22/2011. (II.22.) ÖK számú Tárgy: A Fundamentum Iskola tardi telephelyéről A képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta az iskola tájékoztatóját. Egyben felkéri a polgármestert további tárgyalások folytatására

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala. pályázatot hirdet az alábbi munkakörök betöltésére:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala. pályázatot hirdet az alábbi munkakörök betöltésére: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a "Köztisztviselők jogállásáról szóló" 1992. évi XXIII. törvény 10. (1) bekezdése alapján Munkakörök megnevezése: 1. Jegyzői Kabinetvezető 2. Gazdálkodási

Részletesebben

4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyúlésheza. Nyíregyházi Cantemus Kórus igazgatójának megbízása tárgyában pályázat kiírására

4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyúlésheza. Nyíregyházi Cantemus Kórus igazgatójának megbízása tárgyában pályázat kiírására NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS CÍMZETES FŐJEGYZŐJE Ügyiratszám: 19029/2012.XIII. Ügyintéző: Faragóné/Bné 4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS - a Közgyúlésheza

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-én

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének január 26-i rendkívüli ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének január 26-i rendkívüli ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a Palotakerti Óvoda intézményvezetői állásának betöltésére. Előterjesztő:

Részletesebben

2. Napirendi pont: Pályázati kiírás az Önkormányzat által fenntartott intézmények magasabb vezetőjének megbízására

2. Napirendi pont: Pályázati kiírás az Önkormányzat által fenntartott intézmények magasabb vezetőjének megbízására KIVONAT KÉSZÜLT AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG 2015. SZEPTEMBER 14. NAPJÁN MEGTARTOTT 9. sz. NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL 2. Napirendi pont: Pályázati kiírás az Önkormányzat által fenntartott

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület november 17-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület november 17-én tartandó ülésére Tárgy: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. november 17-én tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására vonatkozó pályázat kiírására.

Részletesebben

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján!

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a képviselő-testület 2014. május 14-ei ülésére. Készítette: Müller Kinga Intézményi Irodavezető Tárgy: Corvin Művelődési Ház magasabb vezetői

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a KÉPVISELŐTESTÜLET február 16-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a KÉPVISELŐTESTÜLET február 16-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 52/2/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. február 16-ai ülésére Tárgy: Napfény Óvoda óvodavezetőjének felmentési

Részletesebben

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére 4. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére Tárgy: Az Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetői beosztására

Részletesebben

2. számú melléklet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata pályázatot hirdet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Egyesített Óvoda intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 1 Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 1 1 Egységes szerkezetbe foglalva: 27/2011.(XII.22.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület november 25-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület november 25-ei ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010. november 25-ei ülésére Tárgy: Javaslat a Damjanich János Általános Iskola, a Hajós Alfréd Általános Iskola és a Zöld Óvoda

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/240-1/2012/I. Tárgy: Intézményvezetői pályázatok kiírása Üi.: Juhász Ferencné dr. Melléklet: 3 db pályázati kiírás Makó Város

Részletesebben

Pályázati felhívás kulturális intézmény vezetői és más alkalmazotti álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás kulturális intézmény vezetői és más alkalmazotti álláshelyének betöltésére 1 3707 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2014. évi 7. szám Pályázati felhívás kulturális intézmény vezetői és más alkalmazotti álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. szeptember 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. szeptember 30-i ülésére .-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. szeptember 30-i ülésére Tárgy: Intézményvezetői pályázat kiírása a Humán Szolgáltató Központ vezetésére Előterjesztő:

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015.(V.26.) sz. rendelete a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi

Részletesebben

Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum. a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet

Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum. a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Győri Szolgáltatási SZC Kossuth Lajos Középiskolája, Szakiskolája

Részletesebben