MEGHÍVÓ Szeretettel meghívok minden helyi lakost a

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEGHÍVÓ Szeretettel meghívok minden helyi lakost a"

Átírás

1 2009. március XIX. évfolyam, 3. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ Szeretettel meghívok minden helyi lakost a TAVASZI HADJÁRAT elnevezésû rendezvénysorozat részeként április 5-én, vasárnap, településünkön tartandó ünnepségre. Program: 9.15 Katonai hagyományõrzõ felvonulás a Református Templom mellõl (a lovas huszárok a Községháza elõtt várnak) Koszorúzás a Kossuth-emlékmûnél, a Tûzoltó utca végén Koszorúzás a Battha Sámuel-szobornál (Polgármesteri Hivatal elõtt) Ünnepi megemlékezés a Községháza elõtt Fodor Zoltán polgármester Tájékoztató a képviselõ-testület január 15-én tartott rendkívüli ülésérõl Jelen voltak: Fodor Zoltán polgármester, Baloghné Kovács Magdolna, Békési Mihályné, dr. Hajnal Károly, Karai Istvánné, Káplár Istvánné, Kele Sándorné, Kissné Pásztor Éva. Patócs István János, Vajonné Baranyi Julianna képviselõk. Napirendi pontok: 1.) Az I. és II. számú háziorvosi körzetbe jelentkezõ orvosok bemutatkozása Az ülésen dr. Valki Ferenc Dániel orvos mutatkozott be, és vázolta elképzeléseit a rendelõ átalakításával és munkájával kapcsolatban. A képviselõk egyhangúan meghozták döntésüket: 1/2009. (I. 15.) sz. ÖKT-határozat 1.) Dr. Valki Ferenc Dániel, Budakalász, Fürj u. 22. szám alatti lakost bízza meg a II. számú felnõtt-háziorvosi körzetben a háziorvosi szolgáltatás ellátására területi ellátási kötelezettséggel. Felkéri a bizottságokat az együttmûködési megállapodás kidolgozására, véleményezésére., érintett bizottságok elnökei

2 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG március ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Tájékoztató a képviselõ-testület január 22-én tartott ülésérõl Jelen voltak: Fodor Zoltán polgármester, Baloghné Kovács Magdolna, Békési Mihályné, Burgyán Benõ, dr. Hajnal Károly, Karai Istvánné, Káplár Istvánné, Kele Sándorné, Kissné Pásztor Éva, Patócs István János, Skoda Ferenc, Vajonné Baranyi Julianna, Varga Tibor Róbert képviselõk. Napirendi pontok: 1.) Háziorvosi együttmûködési megállapodás jóváhagyása 2.) A Hordó Csárda nyitva tartásával kapcsolatos panasz ügyében döntés Elõterjesztõ: Dr. Illés Zsuzsanna jegyzõ 3.) Dr. Szecsõ András fogorvos kérelme lakbér elengedése iránt 4.) Kerek Mária lakbér elengedése iránti kérelme 5.) Boglárka kertészeti virágbolt kérelme ingatlanvásárlásra 6.) Szociális és Egészségügyi Bizottságba elnök, tag választása 7.) A Polgármesteri Hivatal munkájáról beszámoló Elõterjesztõ: Dr. Illés Zsuzsanna jegyzõ 8.) Köztisztviselõi teljesítménykövetelmények meghatározása Elõterjesztõ: Dr. Illés Zsuzsanna jegyzõ 9.) A környezetvédelemrõl szóló rendelettervezet, a közterületek használatáról és használatuk rendjérõl szóló rendelettervezet, az állatok tartásáról szóló rendelettervezet elsõ fordulójának elfogadása Elõterjesztõ: Dr. Illés Zsuzsanna jegyzõ 10.) A környezetvédelemrõl szóló, 10/1997. (V. 29.) sz. rendelet módosítása Elõterjesztõ: Dr. Illés Zsuzsanna jegyzõ 11.) Egyebek Az ülésen hozott határozatok: 2/2009. (I. 22.) sz. ÖKT-határozat 1.) jóváhagyja a dr. Valki Ferenc Dániel, Budakalász, Fürj u. 22. szám alatti lakossal kötendõ együttmûködési megállapodást a II. számú felnõtt-háziorvosi körzet ellátására. 2.) Jóváhagyja a körzetben mobil vérnyomásmérõ beszerzését az önkormányzat költségvetése terhére. 3.) Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 3/2009. (I. 22.) sz. ÖKT-határozat 1.) a Hordó Csárda nyitva tartásával kapcsolatban a benyújtott panaszt megtárgyalta és a kereskedelemrõl szóló évi CLXIV. törvény 6. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az üzletek éjszakai nyitva tartását nem kívánja rendeletben szabályozni. 2.) Felkéri a polgármestert, hogy a döntésrõl az érintetteket értesítse. 4/2009. (I. 22.) sz. ÖKT-határozat 1.) megtárgyalta dr. Szecsõ András fogorvos kérelmét az általa lakott önkormányzati bérlakás bérletének mérséklése iránt. Az önkormányzat nem mérsékli a bérleti díj összegét. A beázást az önkormányzat kijavítja. Skoda Ferencet bízza meg a munka koordinálásával. A kijavítás költségét a költségvetésben biztosítja. 2.) Felkéri a polgármestert, hogy a döntésrõl az érintetteket értesítse., Skoda Ferenc, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke 5/2009. (I. 22.) sz. ÖKT-határozat 1.) megtárgyalta Kerek Mária kérelmét az általa lakott önkormányzati bérlakás bérletének elengedése iránt. Az önkormányzat a Kerek Mária által vásárolt konyhabútort a kiköltözéskor felméri, és akkor kerül sor az elszámolásra. 6/2009. (I. 22.) sz. ÖKT-határozat 1.) megtárgyalta a Boglárka kertészeti virágbolt tulajdonosa kérelmét, és nem szándékozik értékesíteni a tulajdonát képezõ, Szentmártonkáta, 554/2. helyrajzi számú ingatlanból 450 m 2 nagyságú területet. 2.) Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 7/2009. (I. 22.) sz. ÖKT-határozat 1.) Szentmártonkáta Község Önkormányzata 3/2007. (IV. 02.) sz. rendelete a Szervezeti és Mûködési Szabályzat 23. (9) bek. alapján dr. Hashim Mohammed Sayed képviselõt, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöki posztjáról visszahívja, egyúttal a bizottság elnökének Békési Mihályné képviselõt választja meg. A képviselõ-testület döntését azzal indokolja, hogy dr. Hashim Mohammed Sayed 2008 szeptembere óta nem látja el a bizottságelnöki feladatokat. Jelenleg sem tartózkodik a községben, az országban. A bizottság döntési jogkörrel rendelkezik, így fontos, hogy tagjai, az elnöke folyamatosan részt vegyen a bizottság munkájában. 2

3 2009. március SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 8/2009. (I. 22.) sz. ÖKT-határozat 1.) a Szociális és Egészségügyi Bizottságba képviselõ új tagot nem választ. 2.) Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére 9/2008. (I. 22.) sz. ÖKT-határozat 1.) elfogadja a Polgármesteri Hivatal évi munkájáról szóló beszámolót. 2.) Felkéri a jegyzõt a szükséges intézkedések megtételére. Határidõ: azonnal, felelõs: Dr. Illés Zsuzsanna jegyzõ 10/2009. (I. 22.) sz. ÖKT-határozat 1.) a köztisztviselõk jogállásáról szóló, többször módosított, évi XXIII. törvény 34. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a teljesítmények alapját képezõ kiemelt célokat az alábbiakban határozza meg. I. A közszolgáltatások, településmûködtetés, fejlesztés minõségi színvonalának emeléséhez kapcsolódó kiemelt célok: 1.) A településfejlesztés során a tervek elkészíttetésében; pályázatok elkészítésében, a beruházások megvalósításában az érintett köztisztviselõk aktívan vegyenek részt. 2.) A helyi közszolgáltatások biztosításában, település mûködtetésben az érintett köztisztviselõk nyújtsanak segítséget, mûködjenek közre. 3.) A térségi együttmûködés biztosítása II. A helyi önkormányzati szervek, helyi intézményrendszer továbbfejlesztésével összefüggõ célok: 1.) Az óvodában és iskolában figyelemmel kell kísérni a szociálisan, mentálhigiénésen rászoruló tanulók sorsát, az egészségügyi, szociális és jóléti intézményekkel együttmûködve segítséget kell nyújtani a részükre. 2.) Gondoskodni kell az idõsek ellátásáról. 3.) A szociális háló kiépítésében és fenntartásában szabályozottan és szervezetten együtt kell mûködni az intézményekkel, a civil, karitatív szervezetekkel, alapítványokkal, egyházakkal. 4.) Az önkormányzat és intézményei gazdálkodás jogszerûségének, szabályszerûségének biztosításában az érintett köztisztviselõk mûködjenek közre. III. A humánus és jogszerû hivatali mûködéshez kapcsolódó kiemelt célok: 1.) A Polgármesteri Hivatal mûködési rendje és rendszere feleljen meg a törvényesség, az eredményesség és hatékonyság követelményeinek. 2.) A lakosság kapjon tájékoztatást az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal hatáskörébe és illetékességébe tartozó ügytípusok eljárási rendjérõl, a jogszabályban írt ügymeneti követelményekrõl, az eljárási határidõkrõl, az adott eljárásban az ügyfél által gyakorolható jogokról, jogszabályba foglalt állampolgári kötelezettségekrõl. 3.) Az ügyfeleket fogadó köztisztviselõ gyors, pontos, szakszerû és határidõt betartó munkát végezzen. Nyújtsanak segítséget az ügyfeleknek ügyük elintézéséhez, jogaik gyakorlásához, kötelezettségeik teljesítéséhez. 4.) A hivatal hatósági eljárásában a jogszabályok maradéktalan betartása mellett érvényesüljön a az ügyfelek érdekeinek megfelelõ módszerek, egyeztetési, és tárgyalási technikák alkalmazása. 5.) A köztisztviselõ a munkavégzéséhez szükséges szakmai ismertekkel rendelkezzen, törekedjen minél több szakmai ismeret elsajátítására, rendszeresen vegyen részt a továbbképzéseken. 6.) A korrupció elleni küzdelem. IV. Aktuális feladatok: 1.) Az önkormányzat pénzügyi kintlévõségeinek (pl. adóhátralékok) csökkentése érdekében az illetékes ügyintézõk tegyék meg a szükséges intézkedéseket, törekedjenek az önkormányzat bevételének növelésére. 2.) Az Európa Parlament képviselõinek választása lebonyolításában a köztisztviselõk legjobb tudásuk szerint vegyenek részt. Felkéri a jegyzõt a szükséges intézkedések megtételére. Határidõ: azonnal, felelõs: Dr. Illés Zsuzsanna jegyzõ 11/2009. (I. 22.) sz. ÖKT-határozat 1.) elfogadja a környezetvédelemrõl szóló rendelettervezetet, a közterületek használásáról és használatuk rendjérõl szóló rendelettervezetet, valamint az állatok tartásáról szóló rendelettervezetet. A rendelettervezetek e határozat mellékét képezik. 2.) Felkéri a jegyzõnõt, hogy a környezetvédelemrõl szóló rendelettervezetet, a környezet védelmének általános szabályairól szóló, évi LIII. törvény 47. -a alapján küldje meg véleményezésre a környezetvédelmi igazgatási szervnek, tájékoztatásul a szomszédos önkormányzatoknak. A rendelettervezeteket elõzetes jogi felülvizsgálatra a Közép-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal részére küldje meg. Határidõ: azonnal, felelõs: Dr. Illés Zsuzsanna jegyzõ 12/2009. (I. 22.) sz. ÖKT-határozat Szentmártonkáta Önkormányzat Képviselõ-testületének 1.) a munkaterve szerint február 12-re tervezett ülése, áramszünet miatt elmarad. 3

4 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG március ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Tájékoztató a képviselõ-testület február 13-án tartott ülésérõl Jelen voltak: Fodor Zoltán polgármester, Baloghné Kovács Magdolna, Békési Mihályné, Burgyán Benõ, dr. Hajnal Károly, Karai Istvánné, Káplár Istvánné, Kele Sándorné, Kissné Pásztor Éva, Skoda Ferenc, Vajonné Baranyi Julianna, Varga Tibor Róbert képviselõk. Napirendi pontok: 1.) Az önkormányzat tulajdonát képezõ, Szentmártonkáta 674/16., 674/17., 674/18. hrsz-ú ingatlanok eladásáról döntés 2.) A menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedésre pályázat kiírása 3.) A II. számú védõnõi körzet ellátására pályázat kiírása 4.) Önkormányzat és intézményei évi költségvetésének elfogadása, rendeletalkotás 5.) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételérõl és az ezért fizetendõ térítési díjakról szóló, 5/2003. (III. 12.) rendelet módosítása Elõterjesztõ: Dr. Illés Zsuzsanna jegyzõ 6.) Fejõs Csaba és Szabó Zsolt gázvezeték-hálózat bõvítéséhez támogatás iránti kérelme 7.) Egyebek Az ülésen hozott határozatok: 13/2009. (II. 13.) sz. ÖKT-határozat 1.) pályázat útján értékesít a tulajdonát képezõ, Szentmártonkáta, 674/16., 674/17., 674/18. helyrajzi számú ingatlanokból 2200 m 2 nagyságú területet. Az ingatlanon kizárólag élelmiszer jellegû vegyesbolti kiskereskedelmi üzlet (élelmiszerüzlet, szakosodott élelmiszer kiskereskedelmi üzlet) építhetõ fel, amelyet az önkormányzat által módosítandó Helyi Építési Szabályzat jogerõre emelkedését követõ 24 hónapon belül a vevõnek fel kell építenie, a használatbavételi engedélyt bemutatnia. Az ingatlanon felépülõ épület elhelyezkedését, tervrajzát a polgármesterrel egyeztetni kell, azért, hogy a faluképpel harmonizáló homlokzatú építmény kerüljön megépítésre. 2.) Az ingatlan értékesítésének legalacsonyabb értékesítési ára: bruttó Ft, azaz bruttó tizenhétmillió-hatszáznegyvenezer forint. A vételárat egy összegben, a szerzõdés megkötésekor kell átutalni az önkormányzat számlájára. 3.) Az ingatlan telekmegosztásának és Helyi Építési Szabályzatban történõ módosításának költségét az önkormányzat a költségvetésében biztosítja. 4.) Felhatalmazza a polgármestert a versenyeztetési eljárás lefolytatására, a nyertes pályázó kiválasztására, a vevõvel az adásvételi szerzõdés megkötésére. Felkéri és felhatalmazza a polgármestert, hogy a telekmegosztásról és a Helyi Építési Szabályzat módosításáról gondoskodjon, a szükséges szerzõdéseket kösse meg. 14/2009. (II. 13.) sz. ÖKT-határozat 1.) az autóbusszal végzett, menetrend szerinti személyszállításról szóló, évi XXXIII. törvény 9. (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel az OMI Kft.-vel (6723 Szeged, Tisza Lajos krt. 11.) a július 25-én, a helyi menetrend szerinti személyszállításra megkötött közszolgáltatási szerzõdés idõtartamát november 30-ig meghosszabbítja, változatlan feltételekkel. 2.) Felhatalmazza a polgármestert a szerzõdés meghosszabbítására, és felkéri a szükséges intézkedések megtételére. 15/2009. (II. 13.) sz. ÖKT-határozat 1.) a II. számú védõnõi körzetben a védõnõi feladatok ellátásával március l-jétõl a védõnõi körzet pályázattal történõ betöltéséig, az új védõnõ munkába állásáig Kelemen Erzsébet védõnõt bízza meg. Az illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló, évi XXXIII. törvény szerint állapítja meg. 16/2009. (II. 13.) sz. ÖKT-határozat 1.) pályázatot ír ki a II. számú védõnõi állás betöltésére. A pályázati kiírás e határozat mellékletét képezi. 17/2009. (II. 13.) sz. ÖKT-határozat 1.) jelenleg nem ír ki pályázatot az I. számú védõnõi állás betöltésére, de a II. számú védõnõi körzetbe jelentkezõk számának függvényében vissza fog térni a pályázat kiírására. 18/2009. (II. 13.) sz. ÖKT-határozat 1.) 194/2008. (X. 30.) számú határozatában foglaltak szerint Szabó Ernõné Marjos Ida pedagógus részére, méltányosságból hozzájárul a jubileumi jutalom összegével megegyezõ, öt havi illetmény kifizetéséhez. 4

5 2009. március SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2.) Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére 19/2009. (II. 13.) sz. ÖKT-határozat 1.) Szabó Ernõné Marjos Ida pedagógus részére rendkívüli jutalmat állapít meg, amelynek összege négy havi bruttó 2l7 000 Ft, mindösszesen bruttó Ft, azaz bruttó nyolcszáz-hatvannyolcezer forint. 20/2009. (II. 13.) sz. ÖKT-határozat 1.) a Községi Könyvtár és Teleházban dolgozó takarító munkaidejébõl napi két órát a Polgármesteri Hivatalban letöltendõen csoportosítja át. 2.) Felkéri a jegyzõt és az intézményvezetõt a szükséges intézkedések megtételére. 21/2009. (II. 13.) sz. ÖKT-határozat 1.) Kele Sándorné alpolgármester költségátalányát tiszteletdíja 10%-ában állapítja meg. 22/2009. (II. 13.) sz. ÖKT-határozat 1.) megtárgyalta Fejõs Csaba és Szabó Zsolt szentmártonkátai lakosok kérelmét, és a Fejõs Csaba tulajdonát képezõ, Szentmártonkáta, 740/13. helyrajzi számú, Szabó Zsolt tulajdonát képezõ, 740/12. helyrajzi számú ingatlanokhoz, a gázvezeték-hálózat megépítéséhez nem nyújt anyagi támogatást. Az önkormányzat szûkös költségvetése és anyagi lehetõsége nem teszi lehetõvé a támogatás nyújtását. A részletes jegyzõkönyvek a Községi Könyvtár és Teleházban elolvashatók, nyitvatartási idõben. Hétfõ: Kedd: , Csütörtök: ; , Péntek: ; , Szombat: Szerkesztõség ANYAKÖNYVI HÍREK Tóth Norman Szül.: január 4. Anyja neve:kiss Nikoletta Bori Alexandra Szül.: január 30. Anyja neve: Kovács Eszter Lesti Buda Gergõ Szül.: február 10. Anyja neve: Csehy Erika Németh Balázs Szül.: február 17. Anyja neve: Povázson Éva Szentmártonkáta község jegyzõje pályázatot hirdet adóügyi ügyintézõi munkakör betöltésére Ellátandó feladatok: a helyi adókkal kapcsolatos végrehajtás intézése, követelések, kintlévõségek behajtása, adóellenõrzések végzése, kapcsolt feladatkörben pénzügyi-gazdálkodási feladatok ellátása Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, cselekvõképesség, a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló, 9/1995 (II. 3.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében az I/16. feladatkörnél a II. besorolási osztályban elõírt képesítés, középiskolai végzettség és közgazdasági szakképzettség, vagy pénzügyi-számviteli szakképesítés. A munkakör betöltésénél elõnyt jelent: közigazgatási alapvizsga, gépírástudás, számítógép-kezelõi és szövegszerkesztõi ismeretek gyakorlati alkalmazása. A pályázathoz csatolni kell: részletes szakmai önéletrajzot, képesítést tanúsító okiratok hiteles másolata vagy eredetiben történõ bemutatása, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. A pályázat benyújtási határideje: A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán történõ közzétételtõl számított 15 nap. Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ, 6 hónapi próbaidõ letöltése mellett. A kinevezés határozatlan idõre szól. Illetmény: a köztisztviselõk jogállásáról szóló, évi XXIII. törvény elõírásainak megfelelõen. A pályázat elbírálásnak határideje: a pályázati határidõ lejártát követõ 5 napon belül. Részletesebb információ kérhetõ dr. Illés Zsuzsanna jegyzõtõl, személyesen vagy a 06 (29) es telefonszámon. A pályázatokat Szentmártonkáta Önkormányzat jegyzõjéhez (2254 Szentmártonkáta, Rákóczi u. 52/c) kell benyújtani. 5

6 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG március ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Szentmártonkáta Község Önkormányzata pályázatot hirdet VÉDÕNÕI ÁLLÁS betöltésére Ellátandó feladatok: A község közigazgatási területén védõnõi feladatok ellátása, a II. számú védõnõi körzetben Az állás betöltéséhez az alábbi képesítéssel kell rendelkezni: egészségügyi fõiskolai karon szerzett védõnõi oklevél vagy azzal egyenértékû elismert oklevél, büntetlen elõélet, magyar állampolgárság. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szakmai önéletrajzát, 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, képesítését tartalmazó oklevél hiteles másolatát vagy eredetiben történõ bemutatását, nyilatkozatot arról, hogy az elbírálásban résztvevõk megismerhetik a pályázó anyagát. A munkakör határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszonyban történõ kinevezéssel történik, három hónapos próbaidõvel. Juttatások: Az illetmény és juttatások a közalkalmazottak jogállásáról szóló, évi XXXIII. törvény szerint kerül megállapításra. Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ. A pályázat benyújtási határideje: március 30. A pályázatot Szentmártonkáta Község Önkormányzat Képviselõ-testülete bírálja el, a pályázat beadási határidejét követõ legközelebbi ülésén. A pályázatot Fodor Zoltán polgármesterhez kell benyújtani, a 2254 Szentmártonkáta, Rákóczi út 52/c címre. További felvilágosítás kérhetõ a polgármestertõl, személyesen vagy a 06 (29) es, és a 06 (20) ös telefonszámon. FELHÍVÁS ÓVODAI JELENTKEZÉSRE Értesítem a T. szülõket, hogy a 2009/2010. óvodai nevelési évre május 4-tõl (hétfõ) május 15-ig (péntek) 8 órától 17 óráig lehet jelentkezni. A jelentkezés helye: Napközi Otthonos Óvoda, Szentmártonkáta, Úttörõk útja 2., vagy Szentmártonkáta, Iskola u. 14. szám alatt. Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik. Óvodába az a gyermek vehetõ fel, aki 2009-ben betölti a harmadik életévét. A közoktatásról szóló, évi LXXXIX. törvény 24. (2) bekezdése alapján a gyermek ötödik életévének betöltésétõl kezdve óvodai nevelés keretében folyó, iskolai életmódra felkészítõ foglalkozáson köteles részt venni. A szülõ gyermeke óvodai felvételét bármikor kérheti. Az újonnan jelentkezõ gyermekek fogadása az óvodai nevelési évben folyamatosan történik. A jelentkezéshez a következõ okmányokra van szükség: a szülõ (gondviselõ) személyigazolványa, a gyermek születési anyakönyvi kivonata, Szentmártonkáta, március 9. Dr. Illés Zsuzsanna jegyzõ FELHÍVÁS TANKÖTELES KORÚ GYERMEKEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁBA TÖRTÉNÕ BEÍRATÁSÁRA A közoktatásról szóló, évi LXXXIX. törvény 6.. (2) bek., valamint a 11/1994. (IV. 08.) MKM-rendelet 16. (1) bek. értelmében a 2009/2010. tanévben általános iskolai tanulmányaikat megkezdõ gyermekek beíratása Szentmártonkáta község mindkét általános iskolájában Arany János Általános Iskola 2254 Szentmártonkáta, Battha S. utca 1 3. Székely József Református Általános Iskola 2254 Szentmártonkáta, Mátyás király tér április 6. (hétfõ) 8-tól 18 óráig április 7. (kedd) 8-tól 18 óráig történik. Tankötelessé válik az a gyermek, aki az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget eléri, és május 31-ig betölti 6. életévét. A szülõ kérelmére beíratható az a gyermek is, aki 6. életévét december 31-ig tölti be. A beíratáshoz a következõ okmányokra van szükség: a szülõ (gondviselõ) személyigazolványa, a gyermek születési anyakönyvi kivonata, a gyermek egészségügyi törzslapja, az óvodai szakvélemény. Szentmártonkáta, március 9. Dr. Illés Zsuzsanna jegyzõ 6

7 2009. március SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG ÖNKORMÁNYZATI HÍREK A Községi Könyvtár és Teleház pályázatot hirdet SZÁMÍTÓGÉPES ÜGYINTÉZÕ, ADATRÖGZÍTÕ munkakör betöltésére A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony A foglalkozás jellege: teljes munkaidõ A munkavégzés helye: Pest-megye, 2254 Szentmártonkáta, Rákóczi út 54. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: Számítógépes ügyintézõi feladatok elvégzése a Teleházban. Adatrögzítés a könyvtárban. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló, évi XXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek: középfokú képesítés, gyakorlott szintû rendszergazdai ismeretek, büntetlen elõélet, 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, szakmai önéletrajz, képesítést tartalmazó oklevél hiteles másolata vagy eredetiben történõ bemutatása, három hónapos próbaidõ. A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: helyismeret A munkakör betölthetõségének idõpontja: A munkakör legkorábban április 1. napjától tölthetõ be. A pályázat benyújtásának határideje: március 30. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kissné Pásztor Éva nyújt, a 06 (29) es és a 06 (29) es telefonszámon. A pályázat benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Községi Könyvtár és Teleház címére történõ megküldésével (2254 Szentmártonkáta, Rákóczi út 54.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 2009/3, valamint a munkakör megnevezését: számítógépes ügyintézõ, adatrögzítõ. A pályázat elbírálásának határideje: március 31. A munkáltatóval kapcsolatos további információt a honlapon szerezhet. KÖZÉLETI HÍREK Bemutatkozik a Kistérségi Gondozási Központ Szécsiné Fazekas Márta vagyok, a Nagykátai székhelyû és január 26-ával alapított Kistérségi Gondozási Központ intézményvezetõje. Az intézmény jogelõd szervezete (a Nagykátai Gondozási Központ) január 25-éig csak Nagykáta közigazgatási határán belül állandó lakóhellyel rendelkezõ személyek részére biztosíthatott szociális ellátási lehetõségeket. Ettõl kivételt a kistérségi szinten már majd egy éve sikeresen mûködõ jelzõrendszeres házi segítségnyújtás jelentett, hiszen az a nagykátai intézmény szociális gondozói állományával a kistérség minden lakosa részére elérhetõvé vált. A változás január 26-ával történt meg, amikortól a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás átvette az intézmény fenntartását Nagykáta Város Önkormányzatától. Ha van, aki nem tudja pontosan, a ttársulásnak a kistérség minden településének önkormányzata (Farmos, Kóka, Mende, Nagykáta, Pánd, Sülysáp, Szentlõrinckáta, Szentmártonkáta, Tápióbicske, Tápiógyörgye, Tápióság, Tápiószecsõ, Tápiószele, Tápiószentmárton, Tóalmás, Úri) a tagja. A társulás célja az új szervezettel, hogy egységes szakmai irányítás alatt költséghatékony ellátást tudjanak biztosítani a települések. Társulási megállapodás alapján az intézmény az egyes szolgáltatásait jelenleg az alábbi településen lakók részére tudja biztosítani: a) Jelzõrendszeres házi segítségnyújtás (a társulás minden településén), (Folytatás a következõ oldalon!) 7

8 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG március KÖZÉLETI HÍREK b) Házi segítségnyújtás (Mende kivételével a társulás minden településén), c) Idõsek Gondozóháza (Mende, Pánd, Szentmártonkáta, Tápiógyörgye kivételével a társulás minden településén), d) Szociális étkeztetés (csak Nagykátán). A házi segítségnyújtás és az Idõsek Gondozóháza ellátások vonatkozásában az ellátható települési körök a késõbbiekben természetesen tovább bõvülhetnek. Amit a házi segítségnyújtásról minimálisan tudni érdemes: Ez az ellátási forma a saját otthonukban élõ, elsõsorban idõs és beteg rászorulók önálló életvitelének támogatását szolgálhatja. Lényegében azok számára érhetõ el, akik napi életvitelükhöz egy órát meghaladó, de a négy órát meg nem haladó idõtartamú segítségre szorulnak. Napi tevékenységhez tartozik a személyi, környezeti higiénia biztosítása, az egészségügyi és mentális gondozás, az étkezésben való segítségnyújtás, a bevásárlás, valamint bizonyos ügyintézési feladatok. Ezen szolgáltatás keretében intézményünk biztosítani tudja a helyi önkormányzatok által biztosított szociális étkeztetés ebédadagjának gondozónõ általi kiszállítását is. Az adott településeken a gondozási feladatokat helyi lakosú, de az intézményhez tartozó szociális gondozók végzik. Az elõzõekben említett szociális ellátásokon felül elsõsorban alapítványi háttérhez kapcsolódóan az intézmény segítségét lehet még kérni például: orvosi szakellátáshoz való hozzásegítéskor, szállítás megszervezésekor, segédeszközökhöz való hozzájutáskor, modern és speciális kötszerekkel való szakszerû kötözés igénylésekor. Mennyit kell fizetni? Mivel államilag finanszírozott szociális ellátásról van szó, a fizetendõ térítési díj alacsony összegû. A évi szabályok alapján ugyanis amennyiben a háztartás egy fõre esõ havi jövedelme meghaladja a Ft-ot, az intézményi térítési díj óránként 250 Ft, amennyiben nem haladja meg, óránként 200 Ft. Ez azt jelenti lényegében, hogy annak az egyedül élõ nyugdíjasnak, akinek a nyugdíja nem haladja meg a Ft-ot, egy teljes hónap idõtartamú (21 munkanap), napi egy órai házi segítségnyújtási ellátásért Ft-ot kell a hónap végén fizetnie, míg az ezen nyugdíj összeget meghaladónak 5250 Ft-ot. A napi egy órát meghaladó idõtartamú ellátáskor az elõzõ havi összegek arányosan emelkednek, azonban havi szinten soha nem haladhatják meg az ellátott jövedelmének (lényegében nyugdíjának) egyötödét (20%-át). Amit a jelzõrendszeres házi segítségnyújtásról minimálisan tudni érdemes: Ez az ellátási forma a saját otthonukban élõ, elsõsorban a 65. életkorukat már betöltött személyek részére, az önálló életvitelük fenntartása mellett esetlegesen felmerülõ krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott szociális ellátás. Az ellátottaknak egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászorulóknak, a segélyhívó készülék megfelelõ használatára képesnek kell lenniük. Ezen ellátás keretében az intézmény biztosítja, hogy segélyhívás esetén a készenlétben lévõ gondozónõ és a kiszállítást végzõ sofõr a helyszínen haladéktalanul megjelenik, a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében a gondozónõ az azonnali intézkedéseket megteszi, szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátást kezdeményez. Mennyit kell fizetni? Mivel majdnem teljes mértékben államilag finanszírozott szociális ellátásról van szó, a társulási tanács továbbra is díjmentes ellátásként biztosítja azt. A jelzõrendszeres házi segítségnyújtás keretében térségi szinten jelenleg mintegy 650 jelzõkészülékünk mûködik, mivel azonban a kitelepíthetõ készülékek számát egy közelmúltban hatályba lépõ jogszabályi módosítás bekorlátozta, új készülék telepítését elsõsorban csak az újonnan házi segítségnyújtást kérõ személyek vonatkozásában van lehetõségünk biztosítani, míg a többi igénylõt kénytelenek vagyunk remélhetõleg csak idõlegesen várólistára helyezni. Fontos, hogy ezen újságcikket ne tekintse senki teljes körû tájékoztatásnak, hiszen ennek elsõdleges célja csak az intézmény térségi szintû mûködésmegkezdésének tájékoztatása volt. Ezért amennyiben saját vagy közeli hozzátartozója részérõl, bármiféle típusú és idõtartamú ellátással kapcsolatos segítségre, információra lenne szüksége, akkor teljeskörû tájékoztatást, személyre szóló segítséget tudok biztosítani elõzetes idõpont-egyeztetés alapján, személyesen az intézményben (Nagykáta, Petõfi Sándor u. 4/a), vagy a (29) es telefonszámon. Ne feledje tehát, hogy úgy kereshet meg, mint a településének önkormányzata által biztosított nyereségmentes, elsõdlegesen állami normatívákból finanszírozott, térségi költségvetési intézmény vezetõjét. Várom megkeresésüket. Szécsiné Fazekas Márta intézményvezetõ Tájékoztató közlemény A január 1-jétõl hatályba lépett, a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló, 164/2008. (XII. 20.) FVMrendelet elõírásai következtében részben megváltoztak az ebek tartásához és kötelezõ, veszettség elleni védõoltásához kapcsolódó szabályok. Ezért az Országos Fõállatorvos és a Magyar Állatorvosi Kamara az alábbi tájékoztatóval kívánja elõsegíteni az állattartók jogkövetõ magatartását: 1.) A korábbiaktól eltérõen, január 1-jétõl az eb tartója nem a területileg illetékes önkormányzatnak, hanem az állata állat-egészségügyi felügyeletét ellátó, az eb tartója által szabadon választott magán-állatorvosnak köteles bejelenteni, ha az állata a három hónapos kort elérte, elhullott vagy elkóborolt, vagy új tulajdonoshoz került. 2.) Az új tulajdonosnak az eb tulajdonába kerülését be kell jelentenie az általa szabadon választott, az állata állat-egészségügyi felügyeletét ellátó magán-állatorvos felé. A bejelentésnek tartalmaznia kell a legutóbbi veszettség elleni védõoltás helyszínét, idõpontját, a védõoltást beadó állatorvos nevét, és kamarai bélyegzõjének számát is. 8

9 2009. március SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG KÖZÉLETI HÍREK A bejelentés történhet a kutya oltási könyvének bemutatásával is. 3.) Az ebek veszettség elleni védõoltásának beadatása továbbra is a kutya tartójának kötelessége. Az állattartó köteles minden három hónapos életkort elért ebet 30 napon belül, veszettség ellen, saját költségén magán-állatorvossal beoltatni, az oltást az elsõ oltást követõen 6 hónapon belül megismételtetni, majd ezt követõen a kutyát évenként veszettség ellen beoltatni. 4.) A kutyák veszettség elleni védõoltását valamennyi magánállatorvos elvégezheti. Az oltást végzõ magán-állatorvos köteles az oltás beadását a helyszínen, az állat oltási könyvében és/vagy az egységes európai állatútlevelében a saját kezû aláírásával és a kamarai bélyegzõjének lenyomatával igazolni. 5.) A rendelet január 1-jétõl kezdõdõen a kutyák veszettség elleni védõoltásának igazolására vagy a kutyák, macskák, görények közösségen belüli mozgásához való útlevélminta létrehozásáról szóló, a Bizottság november 26-i 2003/803/EK-határozatának melléklete szerinti útlevelet (egységes európai állatútlevél), vagy egy új, pontosan meghatározott tartalmú oltási könyvet (Kisállat-egészségügyi Könyv) ír elõ. Az új típusú oltási könyvek egyedileg sorszámozottak, a sorszámokat a Magyar Állatorvosi Kamara adja ki. 6.) 2009-ben az ebek veszettség elleni védõoltásának igazolásához csak azoknak az állatoknak kötelezõ az új, a rendelet elõírásainak megfelelõ Kisállat-egészségügyi Könyv kiállítása, amelyek január 1-jéig még nem kapták meg az elsõ veszettség elleni védõoltásukat, vagy az oltási könyvüket pótolni szükséges, esetleg az állat tulajdonosának a személye megváltozik. Minden egyéb esetben a év folyamán változatlanul használhatóak a korábban kiállított oltási könyvek ben valamennyi, a rendelet elõírásainak meg nem felelõ oltási könyvet le kell cserélni legkésõbb akkor, amikor az állatot veszettség ellen beoltják január 1-jétõl már csak a rendelet elõírásainak megfelelõ Kisállat-egészségügyi Könyvben vagy az egységes európai állatútlevélben igazolható a veszettség elleni védõoltás beadása. 7.) Azt az ebet, amelyik nem részesült az életkorának megfelelõen elõírtak szerinti (érvényes) veszettség elleni védõoltásban, veszettség szempontjából aggályosnak kell tekinteni. A veszettség szempontjából aggályos állatot tizennégy napra hatósági megfigyelés alá kell vonni, és amennyiben még nincs az ebeket elektronikus azonosító transzponderrel (bõr alá ültetett mikrochippel), a tulajdonos költségére meg kell jelölni. A megfigyelés megszüntetésével egy idõben az érvényes veszettség elleni védõoltással nem rendelkezõ eb veszettség elleni beoltását el kell rendelni. Az oltatási kötelezettség elmulasztásakor az állat tartójával szemben bírság is kiszabható. 8.) Az állattartó köteles az oltási könyvet megõrizni, azt a veszettség elleni védõoltás beadatását ellenõrzõ állat-egészségügyi hatóság felszólítására bemutatni, illetve tulajdonátruházás esetén az új tulajdonosnak átadni, továbbá biztosítani, hogy az oltási könyvet a közterületen az ebre felügyelõ személy magánál tartsa, az oltás érvényességének bizonyítása céljából. Budapest, január 5. Országos Fõállatorvos Magyar Állatorvosi Kamara Változások az EBTARTÁS lakossági kötelezettségeiben! A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló, 164/2008. (XII. 20.) FVM-rendelet (továbbiakban veszettségrendelet) a tartó kötelezettségévé teszi az ebekkel kapcsolatos nyilvántartásba vételt, és az eboltás elvégeztetését. A szabad állatorvos-választás lehetõsége miatt minden kutyatulajdonosnak be kell jelentkeznie választott állatorvosánál, aki rögzíti a saját nyilvántartásában az ebet. A hivatkozott rendelet 3. (1) bekezdése kimondja, hogy az eb tartója köteles az állata állat-egészségügyi felügyeletét ellátó magán-állatorvosnak bejelenteni, ha az állata a) a három hónapos kort elérte, b) elhullott vagy elkóborolt, vagy c) új tulajdonoshoz került. A veszettségrendelet 4. (1) bekezdése szerint az állattartó köteles: a) minden három hónaposnál idõsebb ebet veszettség ellen, saját költségén, az állat állat-egészségügyi felügyeletét ellátó magán-állatorvossal beoltatni, az alábbiak szerint: aa) a három hónapos kort elérteket 30 napon belül, ab) az elsõ oltást követõen 6 hónapon belül, ac) ezt követõen évenként; Az állatok védelmérõl és kíméletérõl szóló évi XXVIII. törvény 8. -a alapján az ember környezetében tartott állat, valamint a veszélyes állat tulajdonjogával, tartásával felhagyni nem szabad. Az állat elûzése, elhagyása vagy kitétele tilos, a 11. szerint az állat életét elfogadható ok vagy körülmény nélkül kioltani nem szabad. A veszettségrendelet 2. (d) pontja kimondja, hogy veszettség szempontjából aggályosnak kell tekinteni azt a húsevõ emlõsállatot, amely nem részesült életkorának megfelelõen leírtak szerinti (továbbiakban: érvényes), veszettség elleni védõoltásban! Az új szabályozásban a veszettség szempontjából aggályos eb fogalom meghatározása nem véletlenül került úgy megfogalmazásra, hogy az embert támadott, vagy mart eben kívül az érvényes veszettség oltással nem rendelkezõ eb is aggályosnak tekintendõ. Az aggályos ebet meg kell jelölni, 14 napos megfigyelés alá kell vonni, a megfigyelést követõen be kell oltani. Ezen hatósági eljárás költsége bírság nélkül is kb. háromszorosa az eboltás díjának, és az állat tartóját terheli. (Folytatás a következõ oldalon!) 9

2009. április XIX. évfolyam, 4. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP

2009. április XIX. évfolyam, 4. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP 2009. április XIX. évfolyam, 4. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Kanizsa József: ÉDESANYÁM, SZERETLEK Titkon mindig Csak terád gondolok. Szemedbõl Ragyognak a csillagok. Arcodról

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelt Lakosság! 2010. március XX. évfolyam, 3. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP

MEGHÍVÓ. Tisztelt Lakosság! 2010. március XX. évfolyam, 3. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP 2010. március XX. évfolyam, 3. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ Szeretettel meghívok minden helyi lakost a Tavaszi Hadjárat elnevezésû rendezvénysorozat részeként 2010.

Részletesebben

ÚJSÁG. Tisztelt szentmártonkátai Polgárok!

ÚJSÁG. Tisztelt szentmártonkátai Polgárok! SZENTMÁRTONKÁTAI XXI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2011. ÁPRILIS ÚJSÁG Valami nemesebbért! A válságos idők k közepette, Sok minden mellett úgy, felvillant bennem -: Hátha megérnénk végre valahára, Hogy derű áramoljon

Részletesebben

2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ

2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ 2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ Szentmártonkáta Község Önkormányzat Képviselõ-testülete nevében szeretettel meghívok minden helyi lakost

Részletesebben

2008. október XVIII. évfolyam 10. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ

2008. október XVIII. évfolyam 10. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ 2008. október XVIII. évfolyam 10. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Ideje: Helye: MEGHÍVÓ szeretettel meghív minden helyi lakost az 1956-os forradalom és szabadságharc 52. évfordulója

Részletesebben

Tisztelt Lakosság! 2010. június XX. évfolyam, 6. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP

Tisztelt Lakosság! 2010. június XX. évfolyam, 6. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP 2010. június XX. évfolyam, 6. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Tisztelt Lakosság! Szentmártonkátán is problémát okozott a belvíz, ha nem is olyan mértékben szerencsére, mint az

Részletesebben

Szeretettel meghívok minden helyi lakost a

Szeretettel meghívok minden helyi lakost a XXV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM, 2015. március Meghívó Szeretettel meghívok minden helyi lakost a TAVASZI HADJÁRAT elnevezésű rendezvénysorozat részeként 2015. április 5-én (húsvét) vasárnap, településünkön tartandó

Részletesebben

2007. március XVII. évfolyam 3. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP

2007. március XVII. évfolyam 3. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP 2007. március XVII. évfolyam 3. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ Szeretettel meghívok minden helyi lakost a TAVASZI HADJÁRAT elnevezésû rendezvénysorozat részeként 2006.

Részletesebben

2008. február XVIII. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP

2008. február XVIII. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP 2008. február XVIII. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Tóth Endre Asszonyok, gyönge nõk Honnan veszitek az erõt, törékeny, gyönge nõk, fáradhatatlan asszonyok? Honnan

Részletesebben

MINDEN ADVENT. Tisztelt Lakosság! 2009. december XIX. évfolyam, 12. szám 100 Ft

MINDEN ADVENT. Tisztelt Lakosság! 2009. december XIX. évfolyam, 12. szám 100 Ft 2009. december XIX. évfolyam, 12. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Ürögdi Ferenc MINDEN ADVENT Minden advent kegyelem: vétkem jóvátehetem. Minden advent vigalom: Isten Úr a viharon!

Részletesebben

ÚJSÁG SZENTMÁRTONKÁTAI XXI. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2011. JÚNIUS. EMLÉKEZZÜNK JÚNIUS 4-RE A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJÁRA Juhász Gyula: Trianon

ÚJSÁG SZENTMÁRTONKÁTAI XXI. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2011. JÚNIUS. EMLÉKEZZÜNK JÚNIUS 4-RE A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJÁRA Juhász Gyula: Trianon SZENTMÁRTONKÁTAI XXI. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2011. JÚNIUS ÚJSÁG EMLÉKEZZÜNK JÚNIUS 4-RE A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJÁRA Juhász Gyula: Trianon Nem kell beszélni róla sohasem, De mindig, mindig gondoljunk reá.

Részletesebben

Jegyzõi tájékoztató a képviselõ-testület ülésérõl

Jegyzõi tájékoztató a képviselõ-testület ülésérõl SZENTMÁRTONKÁTAI XXIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM, 2013. JANUÁR ÚJSÁG Kányádi Sándor: Csendes pohárköszöntõ újév reggelén Tisztelt Lakosok! A 2013-as év elején e verssel kívánunk minden kedves lakosnak békességben,

Részletesebben

Tisztelt Lakosság! Örömhír. 2008. december XVIII. évfolyam 12. szám 100 Ft

Tisztelt Lakosság! Örömhír. 2008. december XVIII. évfolyam 12. szám 100 Ft 2008. december XVIII. évfolyam 12. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Békés, boldog karácsonyi ünnepeket kíván a képviselõ-testület és a szerkesztõbizottság! Örömhír Örömhírt mondok

Részletesebben

2007. február XVII. évfolyam 2. szám ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP. polgármester

2007. február XVII. évfolyam 2. szám ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP. polgármester 2007. február XVII. évfolyam 2. szám ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP M E G H Í V Ó Szentmártonkáta Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete nevében szeretettel meghívok minden helyi lakost

Részletesebben

ÚJSÁG. Békés, eredményekben gazdag, boldog új évet kívánunk községünk minden lakosának. A szerkesztőség ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

ÚJSÁG. Békés, eredményekben gazdag, boldog új évet kívánunk községünk minden lakosának. A szerkesztőség ÖNKORMÁNYZATI HÍREK SZENTMÁRTONKÁTAI XXII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2012. JANUÁR ÚJSÁG Békés, eredményekben gazdag, boldog új évet kívánunk községünk minden lakosának. A szerkesztőség ÖNKORMÁNYZATI HÍREK JEGYZŐI TÁJÉKOZTATÓ A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

Részletesebben

ÚJSÁG. Önkormányzati hírek

ÚJSÁG. Önkormányzati hírek SZENTMÁRTONKÁTAI XXI. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2011. MÁRCIUS ÚJSÁG Önkormányzati hírek Tisztelt Lakosság! Elsőként szeretnék Szentmártonkáta minden kedves hölgy lakosának nagyon boldog nőnapot kívánni. Sokan személyesen

Részletesebben

HÍRADÓ A TÁPIÓSZŐLŐSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK LAPJA

HÍRADÓ A TÁPIÓSZŐLŐSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK LAPJA Tápiószőlősi HÍRADÓ A TÁPIÓSZŐLŐSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK LAPJA 16. évfolyam, 1. szám 2010. március Eseményösszefoglaló 2. oldal Ebek kötelező oltása 4. oldal Helyi adók megfizetése 4. oldal

Részletesebben

az iskolában. Felelősség??? A takarékosság is elsősorban felelősség, Döntéseinket ezen gondolatok ismeretében kellett meghoznunk:

az iskolában. Felelősség??? A takarékosság is elsősorban felelősség, Döntéseinket ezen gondolatok ismeretében kellett meghoznunk: 2 Tápiógyörgye 2010 március A Faluújságról röviden Tisztelt Olvasó! Tápiógyörgye Község Önkormányzata ez évben is megjelenteti a Faluújságot, változatlanul öt alkalommal, a megszokott időszakokban. Az

Részletesebben

KISTARCSAI HÍRADÓ. Emlékezés 1848-ra KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁJÉKOZTATÓ LAPJA. Az ünnepség a Civil-háznál kezdődött

KISTARCSAI HÍRADÓ. Emlékezés 1848-ra KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁJÉKOZTATÓ LAPJA. Az ünnepség a Civil-háznál kezdődött KISTARCSAI HÍRADÓ KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁJÉKOZTATÓ LAPJA 2011. 3. SZÁM Emlékezés 1848-ra Az ünnepség a Civil-háznál kezdődött Megtelt a Csigaház Szent István Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

Tisztelt Lakosság! 2007. június XVII. évfolyam 6. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP

Tisztelt Lakosság! 2007. június XVII. évfolyam 6. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP 2007. június XVII. évfolyam 6. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP A hagyományokhoz híven, tájékoztatom Önöket a fontosabb eseményekrõl, tudnivalókról. Talán a legfontosabb, legtöbb

Részletesebben

CSÉVI KISBÍRÓ. 12. évfolyam 1. szám 1. Piliscsév község Önkormányzatának lapja 12. évfolyam 2014/1. szám www.piliscsev.hu

CSÉVI KISBÍRÓ. 12. évfolyam 1. szám 1. Piliscsév község Önkormányzatának lapja 12. évfolyam 2014/1. szám www.piliscsev.hu CSÉVI KISBÍRÓ Piliscsév község Önkormányzatának lapja 12. évfolyam 2014/1. szám www.piliscsev.hu A legtöbben Önök közül biztosan tudják, talán már az iskolás gyermekek is, hogy a címben szereplő szám településünk

Részletesebben

Tavaszi nagytakarítás

Tavaszi nagytakarítás Önkormányzati havilap XX. évfolyam, 4. szám 2011. április Varázshegyen innen és a varázshegyen túl. A belső oldalon olvasható Csík Tibor Zoltán élménybeszámolója a hegymászó expedícióról! F e l h í v á

Részletesebben

Polgármesteri fogadóóra

Polgármesteri fogadóóra MAKÓI HÍREK A MAKÓI ÖNKORMÁNYZAT INFORMÁCIÓS HETILAPJA 2009. január 23. XII. évfolyam 3. szám VÁLASZTÓKERÜLETI FÓRUM 6. vk. körzet (Sírkert u., Kálvária u., Szilágyi Dezső u., Hosszú utca által határolt

Részletesebben

2009. júl. aug. XIX. évfolyam, 7-8. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP. Tisztelt Lakosság!

2009. júl. aug. XIX. évfolyam, 7-8. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP. Tisztelt Lakosság! 2009. júl. aug. XIX. évfolyam, 7-8. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Tisztelt Lakosság! Elkészültek a tájékoztató táblák, melyekre pályázati forrásból sikerült támogatást nyerni.

Részletesebben

F A I R. Farmosi Információk Riportok. Farmos Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és családját március 13-án 18 órára a Művelődési Házba,

F A I R. Farmosi Információk Riportok. Farmos Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és családját március 13-án 18 órára a Művelődési Házba, F A I R Farmosi Információk Riportok Lakossági közéleti tájékoztató XXV. évfolyam 1-2. szám 2013. január-február Farmos Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és családját március 13-án 18 órára

Részletesebben

SPORTNAP 2015. május 30. 10:00 óra

SPORTNAP 2015. május 30. 10:00 óra XXV. ÉVFOLYAM 5. SZÁM, 2015. MÁJUS Szőke Jenő: Pedagógus napra Távolból elnézzük a kékellő erdőt, Enyhe szélfuvallat hajt egy bárányfelhőt. Napot nem takarja aranyló sugara Szórja szerte fényét: PEDAGÓGUS

Részletesebben

HÍRADÓ A TÁPIÓSZŐLŐSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK LAPJA

HÍRADÓ A TÁPIÓSZŐLŐSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK LAPJA Tápiószőlősi HÍRADÓ A TÁPIÓSZŐLŐSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK LAPJA 16. évfolyam, 6. szám 2010. december Megújult az idősek otthona 6. oldal Iskolánk életéből... 7. oldal Rendőrségi hírek 8. oldal

Részletesebben

ÚJSÁG. A tavaszi szünet alatt kicserélésre került a kilyukadt szennyvíztartály az Arany János Általános Iskola udvarán, továbbá megkezdődtek a

ÚJSÁG. A tavaszi szünet alatt kicserélésre került a kilyukadt szennyvíztartály az Arany János Általános Iskola udvarán, továbbá megkezdődtek a SZENTMÁRTONKÁTAI XXI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2011. MÁJUS ÚJSÁG Tisztelt Lakosság! A legfontosabb hírrel kezdem tájékoztatómat:,,a Tápió-menti régió szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása elnevezésű nagyprojekt

Részletesebben

Tájékoztató Bizottsági Beszámoló

Tájékoztató Bizottsági Beszámoló Terjeszti a Magyar Posta Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója XVIII. évfolyam 2008. február Tájékoztató Bizottsági Beszámoló Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselõ-testülete legutóbbi rendes

Részletesebben

Tájékoztató a Képviselõ-testület üléseirõl

Tájékoztató a Képviselõ-testület üléseirõl Európa a polgárokért program Europe for Citizens Programme Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete 23/2007. (II.13.) Kt. számú határozatában döntött arról, hogy a lengyelországi Kamionka Wielka településsel

Részletesebben