Lanstyák István. ro rsz ág o n, am e ly sz inté n fo g tartalm az ni h atáro n tú li m ag yar sz avakat (kö z tü k e g y id e g e n sz avak

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lanstyák István. ro rsz ág o n, am e ly sz inté n fo g tartalm az ni h atáro n tú li m ag yar sz avakat (kö z tü k e g y id e g e n sz avak"

Átírás

1 Lanstyák István S Z LO V Á K IA I M A G Y A R V O N A T K O Z Á S Ú S Z Ó C IK K E K A MAGYAR ÉRTELMEZŐ K ÉZIS ZÓ TÁ R Á T D O LG O Z O T T K IA D Á S Á B A N * 1. B e ve z e té s A m int tu d ju k, a Ma g y a r é rte lm e ző k é ziszó tá r ú j, átd o lg o z o tt kiad ása (É K sz. 2 ), am e ly nyarán je le nt m e g, a sz lo vákiai, a kárp átalji é s az e rd é lyi m ag yar nye lvválto z ato k sajáto s e le m e ine k e g y ré sz é t is tartalm az z a. D o lg o z ato m c é lja, h o g y b e m u tassam a sz ake m b e re kne k é s az é rd e klő d ő laiku so knak e nag y je le ntő sé g ű sz ó tári m ű sz lo vákiai m ag yar vo natko z ású e le m e it. E z e k a sz ó tárb an te r m é sz e te se n e lsz ó rtan találh ató k, b e tű re nd i h e lyü kne k m e g fe le lő e n, íg y az o lvasó a sz ó tár sz o káso s h o g y ú g y m o nd jam : re nd e lte té ssz e rű h asz nálata ré vé n ne m kap h at átfo g ó ké p e t a b e nne találh a tó sz lo vákiai m ag yar sz avakró l, sz ó kap c so lato kró l, alakválto z ato kró l, vo nz ato kró l, sz ó je le nté se k rő l, je le nté sárnyalato kró l é s stílu sé rté ke krő l, annak e lle né re, h o g y e z e k te rm é sz e te se n a sz ó tárb an sz lo vákiai m ag yarké nt vannak m e g je lö lve. 1 M ive l je le nle g tö b b o lyan sz ó tári m ű is ké sz ü l M ag ya ro rsz ág o n, am e ly sz inté n fo g tartalm az ni h atáro n tú li m ag yar sz avakat (kö z tü k e g y id e g e n sz avak sz ó tára é s e g y é rte lm e z ő sz ó tár), e z az átte kinté s ne m c sak ö ssz e g z é se kíván le nni az ó ta fo ly tato tt sz ó táraz ási m u nkáknak, h ane m m inte g y m e g alap o z ó ja is e z e k fo lytatásának. D o lg o z ato m b an az ú j kiad ás e lő sz aváb ó l é s tájé ko z tató jáb ó l ind u lo k ki (É K sz. 2 :V V II, X I X X ), annak sz e rke z e ti fe lé p íté sé t kö ve te m, s az ab b ó l ve tt általáno s, a sz ó tár e g é sz é re vo natko z ó m e g ál * A tanu lm ány alap jáu l sz o lg áló ku tatáso k a M e rc u riu s T ársad alo m tu d o m ányi K u tató c so p o rt é s a G ram m a N ye lvi Iro d a m u nkate rvé ne k ke re té b e n fo lytak, ill. fo lynak az Illyé s K ö z alap ítvány, a T e le g d i Z sid m o nd Ö sz tö nd íj alap é s a D o m u s H u ng aric a a tám o g atásával. 166

2 lapításokra fűzöm rá azokat a tudnivalókat, amelyek hasznosak lehetnek a szótár szlovákiai magyar vonatkozású szócikkei iránt érdeklődő szakemberek és laikusok számára. Megjegyzéseim közt épp úgy vannak elméletiek, mint gyakorlati célzatúak; ez utóbbiak a szótárban való jobb eligazodást, a szócikkekben található információk hatékonyabb kinyerését vannak hivatva szolgálni A szótár jellege, kapcsolat az első és a második kiadás közt Az új kiadás előszavának egyik legfontosabb megállapítása szerint az ÉKsz. 2 nem új szótár, hanem az ÉKsz. átdolgozott, bővített változata (ÉKsz. 2 :V). Ez azt jelenti, hogy a szlovákiai magyar szó anyagot egy olyan szótárba kellett beilleszteni, melynek koncepciója úgy készült, hogy nem számolt a magyar nyelv határon túli változataihoz tartozó sajátos elemek fölvételével. Az ebből adódó prob lémákkal ebben az írásban nem kívánok foglalkozni, megtettem ezt két korábbi munkámban (Lanstyák 2002; Lanstyák 2003a); csak a végeredményt összegzem: a szótár korábbi kiadásának minősítési rendszere alig változott, s a bekövetkezett változások sem olyan jellegűek voltak, hogy lehetővé tették volna azt, hogy az olvasó korrekt tájékoztatást kapjon a bekerülő szavak használati értékéről és stí lusértékéről (vö. még , ). Az előszó az új kiadással kapcsolatos általános tudnivalók közt kitér a határon túli magyar sza vakra is. Az ÉKsz. 2 mu n kálatain ak a kezd etév el egy id őb en tö b b o ld alról is megfo galmazód o tt az az igén y, h o gy a jö v őb en a magyar értelmező szótárakn ak lép téket kell v áltan iu k: (A magyar n yelv járáso k atlaszáh o z h aso n lóan ) a Kárp át med en c e egészére kiterjed ően, a szo mszéd o s o r szágo kb an kiseb b ségb en élő magyarság n yelv h aszn álatát is rö gzíten iü k kell. (ÉKsz. 2 :V I.) A történet egyes részletei közismertek (lásd P usztai 1994, 1995, 1999; Beregszászi 1997; Lanstyák 2002; vö. még Lanstyák Szabómihály 1994 /1998 ). Ezekből a beszámolókból azonban rendre kima radt Kontra Miklós neve, s háttérben maradt az a fontos szerep, amelyet az új koncepció elfogadta tásában játszott. Aligha esünk túlzásba, ha azt állítjuk, hogy Kontra Miklós szívós meggyőző mun kája nélkül az új kiadásba valószínűleg nem kerültek volna be határon túli magyar szavak. Maga a szótár főszerkesztője, P usztai F erenc, eleinte határozottan ellenezte a szóanyag ilyen irányú bőví tését, az ehhez szükséges kutatások hiányára hivatkozva (teljesen jogosan). Az előszóból is kiderül, hogy a szótár készítői a határon túli szóanyag beépítésének inkább szimbolikus, mintsem elméleti vagy gyakorlati jelentőséget tulajdonítanak: A mo stan i átd o lgo zás c sak ú ttö résre v állalko zh ato tt, ko lo zsv ári, p o zso n yi és u n gv ári n yel v észek kö zremű kö d ésév el c su p án min taan yago t illeszth ettü n k b e az erd élyi, a szlo v ákiai és a kárp átaljai magyar n yelv h aszn álat regio n ális elterjed tségű szókészleti elemeib ől. A felad at n ak n em a mego ld ására ad u n k teh át min tát, h an em szán d éku n k és remén yein k szerin t a fo ly tatásra ö sztö n zést. (ÉKsz. 2 :V I.) Ez a megállapítás elsősorban a kárpátalji és az erdélyi szóanyagra nézve igaz; a szlovákiai ma gyar vonatkozású szócikkek mivel épp Szlovákiában lehetett leginkább előzményekre, illetve fo lyamatos kutatásokra támaszkodni (ezekre lásd pl. Lanstyák Simon Szabómihály 1998 ; Lanstyák , 2003b; Szabómihály és mtsai 2000) talán valamivel többnek mondhatóak mintaanyag nál, legalábbis jómagam a szlovákiai magyar anyag összeállítójaként arra törekedtem, hogy a beke 167

3 rülő szókészleti elemek, alakváltozatok, vonzatok, jelentések, jelentésárnyalatok és stílusértékek vi szonylag hű képet adjanak a magyar nyelv szlovákiai szókincsének sajátosságairól, jelenlegi ismere teinknek megfelelően. Ez a törekvés a szótárba felvett szlovákiai vonatkozású elemek mennyiségé ben is tükröződik, a szlovákiai anyag ugyanis sokszorosa a másik kettőnek (Szabómihály 2003) A bekerült szóanyag jellege, a szótár jellegének függvényében A Magyar értelmező kéziszótár alapvetően a standard nyelvváltozat különféle rétegeihez tartozó szavakat tartalmazza, de nagyon helyesen a szókészletnek azokból a rétegeiből is merít, amelyek nem tekinthetők ugyan standardnak, de egy nagyobb kiterjedésű földrajzi régióban vagy valamely társadalmi csoportban széleskörűen használatosak. Az előbbiek nép[ies] vagy táj[nyelvi] minősí téssel vannak ellátva, az utóbbiak egyfelől a biz[almas], a vulg[áris] vagy az argó minősítéssel, másfelől pedig a különféle szaknyelvi és fogalomköri rétegekre utaló megjelölésekkel, pl. állam ig[azgatásban használatos], mezőg[azdaságban használatos], zene[tudományban használatos] stb. A szótár tájékoztatójában ezzel kapcsolatban a következőket olvashatjuk: 168 Az átdolgozott Magyar értelmező kéziszótár a szókészletnek csak egy egy sajátos és szű kebb területét átfogó szótárakkal, például a szakszótárakkal ellentétben általános szótár, vagyis a magyar nyelvnek lehető legszélesebb tartományait öleli fel, kiterjedve a szaknyelvi és a nyelvjárási szókészletnek a köznyelvvel (még vagy már) szorosabban érintkező, mintegy közös rétegeire, sőt a határon túli regionális nyelvváltozatokra is. (ÉKsz. 2 :X I.) Tulajdonképpen a magyar szókincsből való merítés ilyen nagyvonalúságának köszönhetjük, hogy egyáltalán lehetővé vált a határon túli magyar szavaknak a szótárba való felvétele, hiszen ezek a szókészleti elemek az egyetemes magyar standarddal azonosított magyarországi magyar standard nak nem részei, viszont kétségtelenül áll rájuk, hogy nagyobb kiterjedésű földrajzi régióban széles körűen használatosak. Sőt, mivel a kéziszótár nem idegenkedik az informális beszédhelyzetekben használt elemektől sem, s e rétegen belül még olyan lex émákat is tartalmaz, amelyeket kevésbé is kolázott beszélők használnak, lehetővé vált az is, hogy a szótárba felvett határon túli magyar szavak is rétegzettek legyenek. Ezeknek az elveknek megfelelően a szlovákiai magyar szavak felvételében sem kellett a szlovákiai magyar sajtóban, tankönyvekben, a szépírók műveiben stb. is használatos szókészleti elemekre szorítkoznunk, hanem fölvehettünk olyan szavakat, szókapcsolatokat is, ame lyek a beszélt nyelvben élnek, sőt néhány közülük inkább csak a kevésbé iskolázott, illetve a szlo vák hatásnak nagyobb mértékben kitett társadalmi csoportok nyelvhasználatában fordul elő. Mivel a szótár jelenlegi kiadása csupán 15 szerzői ívvel nagyobb terjedelmű a korábbinál (Pusz tai 1994: 416), a szlovákiai magyar szavak felvételében mértéktartónak kellett lennünk. A szótár összesen 104 önálló és 8 utaló szlovákiai magyar szócikket tartalmaz (ez a szótár csaknem szócikkének 0,15% a), ezenkívül 125 egyetemes magyar szócikknek van valamilyen szlovákiai magyar vonatkozása: a) két egyetemes magyar szó a magyar nyelv szlovákiai változataiban állandósult szókapcsolatot alkot, amely a szókapcsolat egyik tagjának szócikkébe került be, pl. polgári + társulás? polgári társulás egyesület, a polgári szócikkben; b) az egyetemes magyar címszó szlovákiai magyar alakváltozattal rendelkezik, pl. infarktus : infarkt; c) az egyetemes magyar szónak a magyar nyelv szlovákiai változataiban sajátos vonzata van, pl. a hív ige nak/ nek vonzattal fölhív valakit jelentésű;

4 d) az egyetemes magyar szónak a magyar nyelv szlovákiai változataiban sajátos jelentése vagy vala mely egyetemes magyar jelentésnek sajátos szlovákiai magyar jelentésárnyalata van, pl. az egye temes magyar kihív igének a magyar nyelv szlovákiai változataiban < filmet> előhív jelentése is van; a szintén egyetemes magyar kiír ige < írásból, könyvből vmely rész(eke)t, szavakat> kimá sol, kijegyez, felír jelentéséhez a szótárban a szlovákiai magyar < gyógyszert> felír jelentésár nyalat kapcsolódik; e) az egyetemes magyar szó egy vagy több jelentésének más a stílusértéke a magyar nyelv szlová kiai változataiban, s erre a tényre a szlovákiai magyar használatra vonatkozó stílusminősítés utal, pl. az egyetemes magyar balkon szó a magyar nyelv magyarországi változataiban kissé válasz tékos, a magyar nyelv szlovákiai változataiban viszont általános használatú ; ennek mintegy tükörképeként viszont az erkély szó a magyar nyelv magyarországi változataiban általános hasz nálatú, a szlovákiai változatokban viszont választékos. A szótárba elsősorban a szlovákiai magyar beszélőközösségben közismert szókészleti elemek, alakváltozatok, szójelentések stb. kerültek be; általában ezek voltak azok, amelyeket empirikus ku tatásaink során is vizsgáltunk, így ezek esetében tudtuk a legbiztosabban megítélni, csakugyan szó tárérettek e már. (Hogy értékítéleteink mennyire voltak helyesek, azt a jövő mutatja meg.) Az in kább egyes regiszterekhez (pl. az államigazgatáshoz) kötődő szókincs nagy része nem került be a szó tárba, pedig ezek számos eleme része a magyar standard szlovákiai változatának. Az említett terjedelmi okok mellett e réteg viszonylagos mellőzöttségéhez az is hozzájárult, hogy az ide tartozó lexémák jelentős része nem egyetlen szabad morfémából álló szó, hanem állandósult szókapcsolat, ezek empirikus vizsgálatával pedig meglehetősen el vagyunk maradva, ezenkívül pedig a Gramma Nyel vi Irodában még csak most folynak azok a nyelvtervezési munkálatok, melyek nyomán az ilyen sza vak remélhetőleg stabilizálódnak a nyelvhasználatban, s megszűnik vagy legalább enyhül a jelenleg sokszor tapasztalt nagyfokú és lévén szó szaknyelvekről, zavaró variabilitás. A standard alatti elemek közül elsősorban azok kerültek be a szótárba, amelyeket a szlovákiai magyar értelmiség is használ szóban, oldott beszédhelyzetekben. Az inkább csak a kevésbé iskolá zott rétegek, illetve a szlovák nyelv hatásának erősebben kitett beszélői csoportok 2 nyelvhasználat ára jellemző kölcsönszavak a szótárnak ebbe a kiadásába csak elenyésző mértékben kerültek be. Ennek nemcsak a terjedelmi korlátok az oka, hanem itt is, akárcsak föntebb a szakszavaknál, illetve az ál landósult szókapcsolatoknál az a tény is közrejátszott, hogy még nem zárultak le azok a szókincs vizsgálatok, melyeknek épp az a céljuk, hogy pontosabb képet kapjunk a magyar nyelv szlovákiai változataiban található szlovák eredetű közvetlen és közvetett kölcsönszók használati gyakoriságá ról és stílusértékéről. 3 A válogatásnak, a szóba jöhető szóanyag rostálásának ezek a kritériumai nemcsak a kéziszótár általános, az első kiadásban is érvényesített elveivel vannak összhangban, hanem az új kiadás bőví tési munkálatai során alkalmazott elvekkel is. Az új kiadásba való bekerülés kritériuma a beszélt vagy írott nyelvi szélesebb körű használat, a tágasabb kommunikációs érvény volt a fő szempont (lásd Pusztai 1995: 324). Épp ezért a föntebb említett empirikus kutatások fő célja az volt (s tovább ra is az), hogy minél pontosabb képet kapjunk a legfontosabb szlovákiai magyar szavak elterjedtsé géről (ismertségéről, illetve használtságáról), valamint elfogadottságáról A szótár elméleti és gyakorlati jelentősége Az értelmező szótárak fő feladata, hogy használójukat tájékoztassák a bennük található szavak je lentéséről, jelentéseiről, stílusértékéről és használati köréről. A jó értelmező szótárak alapjául szol 169

5 gálnak a kétnyelvű és egyéb szótáraknak is. A kéziszótár tájékoztatója az értelmező szótár jellegéről a következő, kissé tautologikus megállapítást teszi: Az értelmező jellegű szótár más egynyelvű szótáraktól (például a rokon értelmű szavak szó tárától) eltérően értelmező jellegű szótár, vagyis fő feladataként a szavak jelentését, illetőleg jelentéseit és jelentésárnyalatait írja le, határozza meg: értelmezi. (ÉKsz. 2 :XI.) Az a tény, hogy egy magyar értelmező szótárba határon túli szavak kerülnek be, nemcsak tudo mányos szempontból fontos (a szavak szótárazása ez esetben része a nyelvleírásnak, ami alapvető és alapozó feladata a nyelvtudománynak), hanem az anyanyelvi nevelés, illetve nyelvi ismeretter jesztés szempontjából is, hiszen lehetővé teszi egyfelől, hogy a magyarországi magyar és a más határon túli állami változatok beszélői megismerjék ezeket a szókészleti elemeket (a magyar nyelv határon túli változatainak sajátos elemei valószínűleg jórészt ismeretlenek a határon belüli és a többi hatá ron túli változat beszélői számára), másrészt pedig azt is, hogy a szlovákiai magyarok megismerjék e szavak jelentős részének egyetemes magyar megfelelőit 4 (többségük ismeri a magyar megfelelő jét, megfelelőit, ám nem mindegyiket), illetve jobban tudatosuljon bennük a szlovákiai magyar sza vak stílusértéke és használati értéke, útmutatást kapjanak ahhoz, hogy hol, milyen beszédhelyzet ben melyik formát célszerű használni: a szlovákiai magyart e vagy a közmagyar szinonimák valamelyikét. Mindezeknél nem kevésbé fontos, hogy a határon túli szavak szótárazása csökkenthe ti a határon túli magyar nyelvváltozatok megbélyegzettségét, az anyaországi szótárhasználót hozzá szoktathatja ahhoz a tényhez, hogy másképpen is lehet (helyesen) magyarul beszélni, mint ahogy azt ő megszokta. A magyar nyelv szlovákiai változatainak neves kutatója, Szabómihály Gizella a határon túli magyar szavak szótári honosításának korszakalkotó jelentőséget tulajdonít, emellett pedig a gyakorlati hasznára is fölhívja a figyelmet: A határon túli szavak és jelentések száma a címszóhoz képest elenyésző, vagyis egyelőre még nem fenyeget az a veszély, hogy az utódállamokban élő magyarok nem értik meg egymást, sőt az új értelmező kéziszótár éppen a magyar magyar megértést szolgálja: a szlo vákiai, erdélyi, kárpátalji magyarok megtudhatják belőle, mi a magyarországi megfelelője az általuk ismert és használt szavaknak, így hatékonyabbá válhat kommunikációjuk az anyaor szágbeliekkel, de egymással is. (Szabómihály ) 2. A szócikkek felépítése 2.1. A szavak elrendezése Mivel a szótár ahhoz képest, hogy kéziszótárnak van minősítve, rendkívül tekintélyes nyelvi anyagot foglal magába, s az egyes szócikkek megszerkesztésében és felépítésében a gazdaságos helykihasználásra kell törekednie. Ezért van az, hogy nem minden címszó alkot új bekezdést, ha nem a címszavak jelentős része ún. bokrokba tömörül. Erről az eljárásról a következőket olvashat juk a tájékoztatóban: 170

6 A címszók bokrosítása a hely gazdaságosabb kihasználását szolgálja. Egy bokorba csak alakilag és jelentésükben azonos tövű származékok, illetőleg azonos előtagú összetételek ke rültek. Származékok és összetett szavak nem keverednek egy bokorban. A bokrosítás kiterjed minden összetett szóra és származékra, az összetartozó csoportok azonban a betűrend teljes érvényesülése végett helyenként megszakadnak. (ÉKsz. 2 :XI.) A kéziszótárban összesen 104 önálló szlovákiai magyar szócikk van, ezek közül 81 teljes címszó, 23 pedig bokorcímszó. A bokorcímszavak zöme (14 db) összetett szó (balkonajtó, blokklakás, gyors mentő, havijegy, munkahivatal, munkatöltet, naftakályha, nanuktorta, örökíró, pernyíkpor, sósrúd, szaktanintézet, szatelitantenna, tanítónap), kisebb részük (6 db) származék (bedmintonozik, brigádo zik, duplázik, feferonos, frajerkodik, kontrolál), s van köztük néhány (3 db) igekötős ige is (átfizet, kitárcsáz, kizmizikez). Az, hogy egy címszó teljes címszó e vagy bokorcímszó, technikai kérdés, és a véletlenen múlik (a szavak betűrendi helyéből következik), ezért tudományos szempontból nincs jelentősége. Gyakorlati, lélektani jelentősége viszont van, hiszen a teljes címszó feltűnőbb, szem beszökőbb, az olyan olvasó, aki nem egy konkrét szót keres, hanem csak olvasgatja a szótárt, könnyebben fölfigyel rá, s az is, aki keres, könnyebben megtalálja a teljes címszót, mivel az nemcsak hogy a szó teljes alakját tartalmazza, hanem ráadásul egy egész bekezdést bevezető helyzetben van. A szócikkek java része önálló szócikk, egy kis része utaló szócikk. Az előbbiek lehetőleg minden érdembeli tájékoztatást megadnak a címszóról, az utóbbiak azonban csak azt jelzik, hogy a szóban forgó szó melyik önálló szócikkben van kidolgozva. (ÉKsz. 2 :XI.) A szlovákiai magyar szavak közül amint említettem 104 az önálló szócikkek száma, az utaló szócikkek száma pedig nyolc: ezek azokra az alakváltozatokra, illetve írásváltozatokra utalnak, melyeknek betűrendi helye nem egymás után van a szótárban (federáció föderáció, hata chata, hripka chripka, jogurt joghurt, lecska vlecska, pekacski spekacski, plasztelina pasztelina, rezort reszort). Ezek egy része viszonylag közel van ugyan egymáshoz, de más szócikkek választják őket el egymástól. Pl. a jogurt és a joghurt egy lapon vannak ugyan, de 35 szócikk ékelődik közéjük (szinte valamennyi a jog alapszó sarjadéka). Máskor a távolság jelentősebb, pl. a federáció t 66 ol dal választja el a föderáció tól, a lecská t a vlecská tól pedig 682. Az utaló szócikkek közül öt önálló szlovákiai magyar szócikkre utal (hata, hripka, lecska, pekacski, plasztelina), három pedig egyete mes magyar szócikkre (federáció, jogurt, rezort) A szócikkek belső szerkezete A szócikkek belső szerkezetét nemcsak a szótártan szakembereinek fontos ismerniük, hanem a szó tárhasználóknak is, mivel az, hogy egy egy információ a szócikk melyik részében szerepel, hatással lehet a címszó értelmezésére. Az önálló szócikkek felépítéséről a következők olvashatók a tájékoz tatóban: Az önálló szócikkek általában három részre tagolódnak: a) szócikkfejre, azaz a szócikk bevezető részére, b) a voltaképpeni értelmező és szemléltető részre és c) a kiegészítő részre. Az utaló szócikkek csupán a címszóból és az utalásból állnak (kalyiba Lásd: kaliba.). (ÉKsz. 2 :XI.) 171

7 Mivel az utaló szócikkek nem tartalmaznak mást, csak egy másik szócikkre való utalást, ezekből értelemszerűen az sem derül ki, hogy egyetemes magyar vagy határon túli magyar szókészleti ele met tartalmaznak. Pl. a chata szócikkre utaló hata alakváltozat szócikke mindössze ennyit tartalmaz: hata Lásd: chata A szócikkfej 172 Az önálló szócikkek első nagy szerkezeti egysége a szócikkfej. A címszóra vonatkozó (az összes jelentésre érvényes) adatok a szócikkfejben találhatók. (ÉKsz. 2 :XII.) Ezt fontos tudni, mert a szófaji megjelölés, a minősítések, a szó használati körére utaló (megszo rító) megjegyzések hatályát épp az határozza meg, hogy a szócikkfejben találhatóak e vagy a szó cikk értelmező, illetve szemléltető részében. Így pl. a motorka esetében a felségjelzés (ez esetben <a szl. m ban:> kitétel) a szócikkfejben helyezkedik el, ezért a szó mindkét jelentésére érvényes, ellenben a szemafor esetében a felségjelzés nem a szócikkfejben van, hanem a második jelentésre utaló 2. után, s így a szónak csak erre a jelentésére vonatkozik (a szócikkeket lásd az 1. melléklet ben!). Ez azt jelenti, hogy vasúti jelzőberendezésre Magyarországon is használják a szemafor szót, csupán közúti jelzőberendezésre vonatkozóan korlátozódik a használat az erdélyi és a szlovákiai magyar nyelvváltozatokban. A címszók Az önálló szócikkek a címszó félkövéren szedett szótári alakjával, illetve ennek esetleges alak vagy írásváltozatával, alak vagy írásváltozataival kezdődnek (az alakváltozatokról alább lesz szó, ebben az alfejezetben). A címszókra vonatkozó tudnivalókról szól a következő idézet: Sorrendben az első a címszó szótári alakja. A címszóként szereplő szavak félkövér betű vel szedve általában alapalakjukban, úgynevezett szótári alakjukban ragozatlanul állnak a szócikk élén (időjárás, h arag o s, sé tál, p ályázik stb.). Toldalékos alak csak abban az esetben címszó, ha a) a szó csupán valamely raggal vagy jellel ellátott alakjában él a mai magyar nyelvben, és ha belőle az alapszó nem vonható el természetes módon (például az é g v ilág o n vagy a birtokos személyjeles iafia és p árth ív e szóból); b) ha a szó toldalékos alakja az alap szóhoz képest új, elkülönült szótári jelentést hordoz (o dább, lé té re ). (ÉKsz. 2 :XII.) A szlovákiai magyar anyagban egyetlen esetben szerepel címszóként toldaléktalanul nem hasz nált alak, a távút, amely a távúton tanul levelező tagozaton tanul szószerkezetben él. Azonban ez nem a fenti két esetet képviseli, hiszen a szerkesztők mégis elvontak belőle egy alapalakot. C ímszóként általában csak önálló egyszerű vagy összetett szavak szerepelnek, szókap csolat csak a v é rsze m e t kap jellegű elszigetelt típus révén fordul elő a címszavak között. (ÉKsz. 2 :XII.) Ez az új kiadásra nézve már nem egészen igaz, csak a szerkesztők úgy látszik elfelejtették módosítani a tájékoztatónak ezt a részét (amely azonos a régi kiadásban találhatóval). U gyanis az új

8 kiadásban címszó a fixa idea is, amely egy másik típust képvisel. Tehát ha egy állandósult szókap csolatnak egyik tagja sem szótározott szó, úgy látszik, az egész kifejezés szerepelhet önálló szócik ként a szótárban. Ez azt jelenti, hogy elvben nincs akadálya két (netán több) szabad morfémából álló, de egyetlen lexémát alkotó határon túli közvetlen kölcsönszavak szótározásának sem, ha fölmerül az ilyennek a szükségessége, és ezek nem írhatók egybe. A címszavak helyesírásáról a következőket olvashatjuk: Szótárunk helyesírása az érvényes akadémiai helyesírási szabályzatot követi, és általában a Magyar helyesírási szótárhoz igazodik. (ÉKsz. 2 :XII.) Ez a megállapítás szlovákiai magyar szempontból azért fontos, mert azt jelenti, hogy az egyes szavaknak a szótárban feltüntetett írásmódja fog számítani ezentúl helyesnek, és ennek alapján kell szorgalmazni, hogy ezek bekerüljenek a helyesírási szabályzatok új, akár változatlan, akár átdolgo zott kiadásainak példatárába, a Magyar helyesírási szótár új kiadásaiba, más helyesírási tárgyú ki adványokba, 5 illetve a szövegszerkesztők helyesírás ellenőrző programjaiba. Vagyis pl. párki, és nem párky a helyes írásmód, viszont vetrovka és nem vetrofka (itt nem a kiejtés szerinti, hanem a ha gyományos írásmód érvényesül), ugyanakkor chata, és nem hata, még ha a hata szerepel is utaló szócikként, de a chata szócikkben ez csak kiejtésváltozat, nem helyesírási változat. Amint a chata esete mutatja, azokban a szlovák eredetű közvetlen kölcsönszavakban, amelyek ben a nyelvünkben csak hangváltozatként meglévő [? ] található (a szótárba ezek közül a chatá n kívül csak a chripka került be), a magyar változat is ch t tartalmaz, egyrészt azért, mert a h val való közlés megtévesztő lenne (még ha vannak is e szavaknak h val ejtett változatai, ezek általá ban ritkábbak), másrészt pedig a meghonosodottnak tekinthető idegen szavakban az egyetemes magyar nyelv is többnyire megtartja a ch t, holott más tekintetben magyarosan írjuk őket, lásd pl. mechanikus, pszichológia, archívum, archeológus, pedig ráadásul ezek ejtésében meglehetősen általános a [h]. Előfordul, hogy két eltérő szócikknek ugyanaz a címszava; ilyenkor a két címszó homonimát alkot. Az azonos alakú, de eredetükben vagy átvételükben különböző, illetőleg jelentésükben (és szócsaládjukban) erősen önállósult szavakat, a homonimákat jobbról fent a címszóhoz illesz tett arab indexszám különbözteti meg (vár 1 ige és vár 2 fn; sejt 1 ige és sejt 2 fn). (ÉKsz. 2 :XII.) A szlovákiai magyar anyagban nincsenek homonimák, illetve csak rejtve vannak. A rövidáru kereskedés jelentésű szlovákiai magyar galantéria jelentéstani alapon az idegen szavak szótárában található galantéria szó homonimájának tekinthető (még ha azonos etimonra mennek is vissza), hiszen jelentései teljesen eltérőek: 1. könnyed udvariasság; előzékenység (főleg nők irányában); 2. udvar lás, a nők körüli legyeskedés; 3. bőkezűség. Mivel azonban ezt a magyarországi galantéria szót a kéziszótár nem tartalmazza, így a galantéria nem is lehet homonimaként jelölve a kéziszótárban. Jelentéstani szempontból vitatható, hogy a filctoll jelentésű fix és a futófelület jelentésű protek tor szó poliszém e (ahogyan a kéziszótár kezeli), vagy pedig a szlovákiai magyar jelentést inkább önálló szónak kellene tekinteni. A kéziszótár szerint a fix szónak két egyetemes magyar jelentése van: 1. rögzített, megszabott fizetés ; 2. biztos dolog, a protektornak pedig három: 1. védnök pártfogó ; 2. vkit protekcióban részesítő személy ; 3. az az állam, amely egy gyengébb országot, területet protektorátusként kormányoz. Azt, hogy az egyetemes és a szlovákiai magyar jelentések közt éreznek e a beszélők összefüggést, empirikusan kellene tesztelni

9 Nyelvhelyességi megjegyzések A szócikkfejben kaptak helyet a nyelvhasználatra utaló, nyelvhelyességi jellegű, rejtve vagy nyíltan megbélyegző megjegyzések, melyek részben a korábbi kiadásban alkalmazott csillag helyébe léptek: 174 Az ÉKsz. ban egy egy szó vagy jelentés magyartalan, helytelen, ezért gondosabb fogal mazásban, igényesebb beszédben kerülendő voltát egy kis csillag (* ) jelezte. Az ÉKsz. 2 ban az azonos fokú megítélést sugalló csillag helyett egyrészt olyan tartalmas, az árnyalatokat is ki fejező szavakkal élünk, amelyeket egyébként az ÉKsz. is alkalmazott (helyesen; helyesebben; pongyola haszn; inkább; azaz stb.); másrészt több esetben a biz[almas] minősítés illik inkább a csillag helyére. Amint ezt máshol kifejtettem, egy egy szónak önmagában, kontextusából kiszakítva helytelen ként, kevésbé helyesként, pongyola használatúként stb. való megbélyegzése mind szakmai, mind em berjogi szempontból teljesen elfogadhatatlan (kivételt csupán a még nem használt, tudatosan létre hozott nyelvi újítások képeznek). Véleményem szerint elengedhetetlen, hogy a szótár leendő kiadá saiból az ilyen megjegyzések teljesen eltűnjenek. (Lásd Lanstyák 2003a; vö. Kiss Jenő 1994: 82 83; Eőry 2002: 121.) A nyelvhasználatra utaló kulcsszavak bármilyen (stílusminősítésű vagy minősítetlen) szó hoz, jelentéshez kapcsolódhatnak. P éldául: doktorka 2. biz < A szl. m ban:> < pongyola haszn:> orvosnő.; hú sz Q tőszn < pongyola haszn, hónap neve után:> huszadika. Január ~. H uszadik. A ~ (helyesen: husz ad ik ) k e rü le t. (ÉKsz. 2 :XII.) A pongyola használatú kifejezés, amelyet csak kényszerből használtunk a kevésbé iskolázott, illetve az erősebb szlovák hatásnak kitett beszélők nyelvhasználatában élő szavak megjelölésére, mindig összekapcsolódik a bizalmas stílusminősítéssel, mivel ezek használata az informális beszéd helyzetekre jellemző. Mindazonáltal bizonyára léteznek olyan szókészleti elemek is, amelyeket az erősebb szlovák hatásnak kitett iskolázott emberek formális beszédhelyzetben és akár írásban is rend szeresen használnak, s így a biz[almas] stílusminősítés nem illik hozzájuk, a pongyola haszn[álatú] azonban igen, ám ilyenek nincsenek a kéziszótárnak ebben a kiadásában. Kiejtés Bár a magyar helyesírás jellegéből adódóan a szavak írásmódjából a legtöbb esetben egyértelműen lehet következtetni azok kiejtésére, előfordulnak kivételek is, különösen az idegen szavak tekintetében. A címszó után szögletes zárójelben [ ] a helyes kiejtés jelölése következik. A kiejtést azonban csak akkor jelöli a szótár, ha az nem következik az általánosabb érvényű magyar kiejtési szabályokból. [ ] Idegen írásmódú szavakban általában csak a magyar hangértéktől eltérő betű, betűcsoport vagy szórész kiejtését jelöljük (bac c hanália U [bakh]). A kiejtésben néha (az ÉKsz. hoz hasonlóan) variánsokat is megjelölünk (a 4 U [a v. â v. a ẏ. ] isz; c hripka U [χripka v. ritk. hripka]). (ÉKsz. 2 :XII.) Mivel a szótár kontextusában a határon túli magyar szavak egy része azok, amelyek közvetlen kölcsönzés révén kerültek át a többségi nyelvekből a határon túli nyelvváltozatokba idegen szó nak minősül, nem csodálkozhatunk azon, hogy olykor szükség van ezek kiejtésének a jelölésére.

10 A szlovákiai magyar szavak közül a kiejtés jelölése a két, ch val kezdődő szó esetében volt fontos, ezekben a χ s standard ejtésnek a szótár föltünteti a h s változatát is. A vetrovka esetében szük ségtelen lett volna a [vetrofka] ejtés jelölése, mivel az a magyar kiejtés általános szabályaiból egye nesen következik. 7 A hangok időtartambeli ingadozását csak akkor jelöljük, ha valamely hang időtartama a helyes kiejtésben eltér vagy eltérhet az íráskép szerintitől. Például: egy 1 Q [eggy]. Egyéb esetekben ugyanis a helyesírás szerinti hosszúság vagy rövidség egyúttal a helyes kiejtést is jelzi. (Például a kö rút szóban a két magánhangzó ejtésének meg kell felelnie az írásképnek a kőrút helytelen, vulgáris ejtés, hasonlóképpen a bizonyára szó ny mássalhangzójának is rövidnek kell lennie a kiejtésben, akárcsak a helyesírásban.) (ÉKsz. 2 :XII.) Ezt az elvet egy szlovákiai magyar szó, a zmizik megszegi, amelynek zmizík változata is szerepel a szótárban; a chripka esetében a hosszú változat nem került be a szótárba, nyilván azért, mert ezzel már négyre bővült volna a lehetséges ejtésváltozatok száma (mind a rövid i s, mind a hosszú í s ej tődhet akár χ val, akár h val), nem beszélve arról, hogy a szónak kripka változata is van. További szó, melynek ejtésváltozata hiányzik a szótárból, a prímár, amelynek a nyelvhasználatban primár változata is él, jóllehet ez a kutatásaink szerint ritkább, mint a prímár. Amint a példákból is látjuk, szótári alakká a spontán módon kialakult szlovákiai magyar forma vált, nem az átadó nyelvihez közelebb álló alak, így chripka, és nem chrípka (vö. SS chrípka), ugyanakkor prímár, és nem primár (vö. SS primár), s a két változatban szereplő zmizik : zmizík ese tében is a szlovákiai magyarban kialakult zmizik forma a főalak (vö. SS zmizík). Szófaji érték A címszóra vonatkozó fontos információ a szófaji értékre való utalás, amely szintén a szócikkfejben kap helyet: A szófaj megállapítása a címszó megértését és helyes értelmezését is segíti. U gyanaz a han galak szófajilag némelykor többarcú, és ilyenkor jelentéseinek elemzését is eszerint kell elvé geznünk. [Ú j bekezdés] Szótárunkban az alábbi szófaji kategóriák találhatók: ige, főnév, melléknév, számnév, névmás, igenév, határozószó, igekötő, névutó, névelő, kötőszó, indulat szó; szófaji jelölésszerűen szerepel még: képző, jel, rag, előtag. (ÉKsz. 2 :XIII.) Tudjuk, hogy a különféle szófajú szavak nem egyformán könnyen kölcsönződnek (vö. W einreich (1953/1974: 35). Az ún. kölcsönzési skála (a fogalomra lásd Thomason Kaufman 1991: 74 76) elején álló nyelvek esetében a kölcsönszavak zöme névszó és ige, a formaszók kölcsönzése az ilyen hely zetben nem jellemző. Ezt a tényt tükrözi a szótárba bekerült szlovákiai magyar vonatkozású szavak szófaji eloszlása is: 175

II. SZÓTÁRTAN (LEXIKOGRÁFIA)

II. SZÓTÁRTAN (LEXIKOGRÁFIA) II. SZÓTÁRTAN (LEXIKOGRÁFIA) A MAI MAGYAR NYELV SZÓKÉSZLETÉT FELDOLGOZÓ SZÓTÁRAK Azt a nyelvtudományi ágat, amely a szótárak és szójegyzékek szerkesztésének kérdéseivel foglalkozik, szótártannak vagy lexikográfiának

Részletesebben

A Magyar értelmez kéziszótár a nyelvhelyesség fogságában *

A Magyar értelmez kéziszótár a nyelvhelyesség fogságában * 370 Lanstyák István SUMMARY Pusztai, Ferenc Questions and answers of a lexicographic kind in the revised edition of the Concise Explanatory Dictionary of Hungarian The author (as the Editor-in-Chief of

Részletesebben

NOVA POSONIENSIA III.

NOVA POSONIENSIA III. KALLIGRAM NOVA POSONIENSIA III. NOVA POSONIENSIA III. A pozsonyi magyar tanszék évkönyve Zborník Katedry maďarského jazyka a literatúry FF UK Szenczi Molnár Albert Egyesület Kalligram Kiadó 2013 Szerkesztette:

Részletesebben

REGIONÁLIS DIALEKTUSOK, KISEBBSÉGI NYELVHASZNÁLAT

REGIONÁLIS DIALEKTUSOK, KISEBBSÉGI NYELVHASZNÁLAT A MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG 224. SZÁM KIADVÁNYAI 224. SZÁM REGIONÁLIS DIALEKTUSOK, KISEBBSÉGI NYELVHASZNÁLAT A 2005. október 20 21-i somorjai konferencia elõadásai Szerkesztette: Vörös erenc MAGYAR

Részletesebben

Szótárak bemutatása. Házi dolgozat a Nyelvészet könyvészete c. tantárgyhoz

Szótárak bemutatása. Házi dolgozat a Nyelvészet könyvészete c. tantárgyhoz Szótárak bemutatása Házi dolgozat a Nyelvészet könyvészete c. tantárgyhoz Hegedűs Nóra Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar Magyar művelődésszervező szak I. évfolyam, II. félév

Részletesebben

Az új német-magyar és magyar-német nagyszótár

Az új német-magyar és magyar-német nagyszótár magyar szótár zárja. Az elektronikus szótárak közül hármat mutatunk be, mindhárom a Scriptum Rt. gondozásában jelent meg: egy francia-magyar szótárat, egy magyar egynyelvű szinonima szótárat és egy angol-magyar

Részletesebben

Szleng és lexikográfia

Szleng és lexikográfia Szleng és lexikográfia Szlengkutatás 8. Sorozatszerkesztő Kis Tamás 1. A szlengkutatás útjai és lehetőségei 2. V. Jelisztratov: Szleng és kultúra 3. Mi a szleng? (Tanulmányok a szleng fogalmáról) 4. A

Részletesebben

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Pintérné Márkus Katalin Kéziszótárak az ezredfordulón Angol magyar, magyar angol kéziszótárak 1981 után Nyelvtudományi Doktori

Részletesebben

A MAGYAR KATONAI SZLENG SZÓTÁRA

A MAGYAR KATONAI SZLENG SZÓTÁRA KIS TAMÁS A MAGYAR KATONAI SZLENG SZÓTÁRA Kis Tamás A magyar katonai szleng szótára Szlengkutatás 6. Sorozatszerkesztő Kis Tamás 1. A szlengkutatás útjai és lehetőségei 2. V. Jelisztratov: Szleng és kultúra

Részletesebben

A nyelvi ideológiák néhány általános kérdéséről 1

A nyelvi ideológiák néhány általános kérdéséről 1 Lanstyák István A nyelvi ideológiák néhány általános kérdéséről 1 Annotáció: A dolgozat bevezető részében a nyelvi ideológiák háromféle értelmezését mutatom be, majd elkötelezem magam ezek egyike mellett.

Részletesebben

SÁNDOR Klára. Az élőnyelvi vizsgálatok és az iskola: a kisebbségi kétnyelvűség 1

SÁNDOR Klára. Az élőnyelvi vizsgálatok és az iskola: a kisebbségi kétnyelvűség 1 SÁNDOR Klára Az élőnyelvi vizsgálatok és az iskola: a kisebbségi kétnyelvűség 1 Noha a kisebbségi magyar nyelvhasználattal kapcsolatos élőnyelvi vizsgálatok még alig-alig indultak meg, 2 máris heves vitákat

Részletesebben

This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail.

This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Author(s): Laihonen, Petteri Title: A magyar nyelvi standardhoz kapcsolódó

Részletesebben

Szleng és a Cosmopolitan

Szleng és a Cosmopolitan Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi Tanszék Szleng és a Cosmopolitan Záródolgozat Katona Csilla III. magyar Témavezető: Dr. Kis Tamás Debrecen, 2010 1 Tartalomjegyzék Előszó

Részletesebben

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi Tanszék. Magyar és holland alkoholos proverbiumok összehasonlító vizsgálata

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi Tanszék. Magyar és holland alkoholos proverbiumok összehasonlító vizsgálata Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi Tanszék Magyar és holland alkoholos proverbiumok összehasonlító vizsgálata Témavezető: Dr. Kis Tamás egyetemi docens Készítette: Vágner Georgina

Részletesebben

Édes XXIX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2007. OKTÓBER ÁRA: 120 FORINT

Édes XXIX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2007. OKTÓBER ÁRA: 120 FORINT Édes Anyanyelvünk XXIX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2007. OKTÓBER ÁRA: 120 FORINT Múlvára Amikor elõször hallottam ezt a szót, furcsálltam. A kérdésre, hogy Mikorra kell elkészíteni a dolgozatot?, a válasz így hangzott:

Részletesebben

KISS LAJOS EMLÉKÜLÉS

KISS LAJOS EMLÉKÜLÉS KISS LAJOS EMLÉKÜLÉS A Magyar Tudományos Akadémián 2004. február 10-én tudományos ülést rendezett az MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya az MTA Nyelvtudományi Intézetével közösen Kiss Lajosnak, az

Részletesebben

KÓSA ANDRÁS VEZÉRFONAL

KÓSA ANDRÁS VEZÉRFONAL KÓSA ANDRÁS VEZÉRFONAL a felsőoktatási jegyzetek írásához SZIE GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR GÖDÖLLŐ, 2010 Írta: Dr. Kósa András professor emeritus Belső használatra SzIE Gazdaság- és Társadalomtudományi

Részletesebben

A meséken túl a munka világában

A meséken túl a munka világában A meséken túl a munka világában Hatástanulmány Az esély bölcsődéje program túlvállalási szakaszának foglalkoztatási szolgáltatásairól 2008. június Békés Megyei Nők Egyesülete 5600 Békéscsaba, Derkovits

Részletesebben

A mai magyar börtönszleng

A mai magyar börtönszleng Doktori értekezés Szabó Edina A mai magyar börtönszleng 1996 2005 Debrecen 2005 A mű elektronikus változatára a Creative Commons - Attribution-NonCommercial-NoDerivs (Jelöld meg!-ne add el!-ne változtasd!)

Részletesebben

Bár ma már csak az idõsebb olasztanárok emlékeznek arra az idõre, amikor nemigen

Bár ma már csak az idõsebb olasztanárok emlékeznek arra az idõre, amikor nemigen Iskolakultúra 2006/1 Alapmûvek olaszul tanulóknak Az elmúlt években két fontos tankönyvvel gazdagodott a magyarországi olaszoktatás. Átdolgozott és kibővített formában megjelent Fábián Zsuzsanna két olyan

Részletesebben

ÍROTT BESZÉD. Román M. Mihály. [ www.romanmisi.com ]

ÍROTT BESZÉD. Román M. Mihály. [ www.romanmisi.com ] ÍROTT BESZÉD Az internet nyelve - az új média szociolingvisztikai hatásai, egy kutatás fényében Román M. Mihály [ www.romanmisi.com ] Konferencia előadás. Új média, médiakonvergencia, kulturális változások.

Részletesebben

Futó Iván: Természetes nyelvek. Jegyzet

Futó Iván: Természetes nyelvek. Jegyzet Futó Iván: Természetes nyelvek Jegyzet A 70es évek elején voltak kísérletek gépi nyelvmodellekre. Az alapvető probléma hosszú ideig az volt, hogy a jelentésnek nem volt pontos, egységes, átfogó és jól

Részletesebben

A SZAKFORDÍTÁSOK LEKTORÁLÁSA

A SZAKFORDÍTÁSOK LEKTORÁLÁSA Címnegyed SEGÉDKÖNYVEKA NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ 117. HORVÁTH PÉTER IVÁN A SZAKFORDÍTÁSOK LEKTORÁLÁSA Elmélet és gyakorlat TINTA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2011 SEGÉDKÖNYVEKA NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ

Részletesebben

A kölcsönszó jelentésvilága. Benő Attila A kölcsönszó jelentésvilága ERDÉLYI TUDOMÁNYOS FÜZETEK ERDÉLYI MÚZEUM- EGYESÜLET KOLOZSVÁR

A kölcsönszó jelentésvilága. Benő Attila A kölcsönszó jelentésvilága ERDÉLYI TUDOMÁNYOS FÜZETEK ERDÉLYI MÚZEUM- EGYESÜLET KOLOZSVÁR Benő Attila A kölcsönszó jelentésvilága Benő Attila A kölcsönszó jelentésvilága RDÉLYI ÚZU- GYSÜLT KOLOZSVÁR RDÉLYI TUDOÁNYOS FÜZTK BNŐ ATTILA A KÖLCSÖNSZÓ JLNTÉSVILÁGA RDÉLYI TUDOÁNYOS FÜZTK 246 BNŐ

Részletesebben

1. MI A KORPUSZNYELVÉSZET?

1. MI A KORPUSZNYELVÉSZET? 1. MI A KORPUSZNYELVÉSZET? 1.1. Bevezetés Nem túlzás, ha azt állítjuk, hogy az utóbbi néhány évtizedben a korpuszok és a korpuszok tanulmányozása forradalmasította a nyelv és a nyelv alkalmazásának tanulmányozását.

Részletesebben

NYELVPOLITIKA: MÚLT ÉS JÖVŐ. Szépe György

NYELVPOLITIKA: MÚLT ÉS JÖVŐ. Szépe György NYELVPOLITIKA: MÚLT ÉS JÖVŐ Szépe György Iskolakultúra-könyvek 7. Sorozatszerkesztő Géczi János Szerkesztő Fóris Ágota NYELVPOLITIKA: MÚLT ÉS JÖVÕ SZÉPE GYÖRGY iskolakultúra Iskolakultúra, Pécs, 2001 ISBN

Részletesebben

gazdálkodói egyszerûsített éves beszámoló

gazdálkodói egyszerûsített éves beszámoló k l Számviteli és adózási szaktájékoztató V. évfolyam 4. szám, 2013. április T A R T A L O M Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Mikrogazdálkodói egyszerûsített 1 éves beszámoló Kik választhatják? Számviteli

Részletesebben

Főszerkesztői bevezető KENESEI ISTVÁN. Megnyitó beszéd

Főszerkesztői bevezető KENESEI ISTVÁN. Megnyitó beszéd Főszerkesztői bevezető A hazai nyelvészet hagyománya, hogy tudományterületünk neves képviselőinek jubileuma alkalmából tudományos emléküléseket szervezünk a Magyar Tudományos Akadémián. Legutóbb 2012.

Részletesebben

Édes. Anyanyelvünk A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 250 FT. Mit jelent számunkra a magyar nyelv? 8 oldalas különszámmal

Édes. Anyanyelvünk A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 250 FT. Mit jelent számunkra a magyar nyelv? 8 oldalas különszámmal A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 250 FT Édes Mit jelent számunkra a magyar nyelv? 8 oldalas különszámmal Anyanyelvünk 2013. FEBRUÁR XXXV. ÉVF. 1. SZÁM A TARTALOMBÓL: Horváth László: Intézetis

Részletesebben

Ha tehetséges a gyerek

Ha tehetséges a gyerek Ha tehetséges a gyerek GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek alkotják. A sorozat célja,

Részletesebben