GONDOLKODÁSI STRATÉGI A DÖNTÉSHOZATALBAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GONDOLKODÁSI STRATÉGI A DÖNTÉSHOZATALBAN"

Átírás

1 GONDOLKODÁSI STRATÉGI GIÁK A DÖNTÉSHOZATALBAN Dr. Szeghegyi Ágnes Fıiskolai tanár BMF-KGK-VMI Menedzsment 3 fázisf zisú modellje 1 Menedzsment Folyamat, amelyet több t vagy egy személy végez v mások m tevékenys kenységének nek koordinálására ra meghatározott eredmények, célok elérése érdekében. Nem bizonyos szakma vagy gazdasági gi ágazat témakt makörébe tartozik. Emberek valamilyen céllal c együtt tevékenykednek. A menedzsmenttudomány ny Eredményes és s hatékony csoportos tevékenys kenység. Egyéni és s szervezeti mőködés m s tudománya. Módszerek, gyakorlati tapasztalatok és s elméletek letek rendszerbe foglalt együttese. Egyének csoportban, szervezetben tevékenykedve hogyan érik el a kitőzött tt célokat c (eredményess nyesség) a lehetı legjobb hatásfokkal (hatékonys konyság). Komplex, rosszul strukturált problémák k megért rtése, és szervezett, rendszerezett cselekvéss ssé való alakítása. 1

2 1.1 Menedzsment feladatok Tervezés Kigondolni, újragondolni valamit. Szervezés Létrehozni, átalakítani, tani, megszüntetni. Vezetés Szervezet tagjainak befolyásol solása sa azért, hogy a célok c elérése érdekében tevékenykedjenek. Irány nyítás Meglévı mőködtetése. 1.2 Menedzser funkciók Személyek közötti k funkció Névleges (figurehead( figurehead) ) szerepkör Törvények, térsadalom által elıírt kötelezettségıl fakadó rutinok. Tényleges (leader( leader) ) szerepkör Beosztottakért (motiváci ció,, aktivitás, képzk pzés, stb..) vállalt felelıss sség. Kapcsolattartó (liaison) szerepkör Külsı kapcsolatrendszer (segíts tség, támogatt mogatás, informáci ció,, stb..) Informális funkció Felügyel gyelıi i (monitor) szerepkör Szervezet és s környezet k megért rtése céljc ljából l belsı és külsı informáci ciók k keresése, se, fogadása. Terjesztıi i (disseminator( disseminator) ) szerepkör Külsı,, belsı informáci ciók k szervezet tagjai felé tovább bbítása. Szóviv vivıi i (spokerman( spokerman) ) szerepkör Szervezet terveinek, eredményeinek, stb.. külsk lsı környezet felé közvetítése. Szakértıi i magatartás. Döntési funkció Vállalkozói i (enterpreneur( enterpreneur) ) szerepkör Projektek kezdeményez nyezése. Projektek felügyelete. Zavarkezelı (disturbance handler) ) szerepkör Váratlan zavar esetén n zavar elhárítását t célzc lzó tevékenys kenység. Felelısségvállalás. Erıforr forrás-biztosító (resource llocator) ) szerepkör Erıforrás s elosztások sokért felelıss sség g vállalv llalása. Tárgyaló (negotiator)) szerepkör Tárgyalásokon a szervezet képviselete. k 2

3 2 Modell 2.1 ElemeE lemek Iránykijel nykijelölés. Problémamegold mamegoldás. Megvalósítás. s. Iránykijel nykijelölés Problémamegold mamegoldás Megvalósítás 2.2 Jellemzık Kölcsönhatások a fázisok f között. k Fázisok közötti k határok nem egyértelm rtelmőek. ek. Vezetı kompetenciája mind a három h fázisban. f Vezetınek képessk pességgel kell rendelkeznie, ami lehetıvé teszi a fázisokat f elválaszt lasztó határokon való áthaladást. Fázisok különbk nbözı vezetési stílust jelentenek. Egyes vezetık k inkább Iránykijelölési, problémamegoldó, megvalósító stílust alkalmaznak. Legtöbben kombinálj lják k a három h stílust az adott szituáci ciónak megfelelıen. en. 3

4 3 Megvalósítás Cselekvés. s. Mozgósító rész. Események mozgásban tartása. Hivatali politizálás. Manipuláció. Akciók. k. Emberek mozgósítása. sa. Események kézben k tartása. Más s emberek (munkavállal llalók) révén r n realizálódik. Feladatokat mások által valósítja meg. Társas cselekvés. s. Meggyızés, utasítás, s, manipulálás, kényszerk nyszerítés. s. Munkavállal llaló magatartásának, viselkedésének megváltoztat ltoztatása. Emocionális tevékenys kenység. Emberek valós s lények. l (Nem tömeg, t statisztikai adat.) Emberek meggyızése határozott fellépéssel, ösztönzéssel, tárgyalt rgyalással, kéréssel k érhetı el, nem intellektuális lis folyamat révén. r Információ/tudásalapú társadalomban az érzelmek szerepe paradox módon m megnövekedett vekedett. Emberi emocionalitás képezi a változtatv ltoztatás lényegét. Probléma Vezetı kizárólag racionális eszközökkel kkel próbálja kezelni az emocionális emberi lényeket. l Jellemzı foglalkozások Ügyvédek, pszichológusok, kereskedık, k, pedagógusok, gusok, stb.. Egyének vagy néhány n ny ember problémáival foglalkoznak. 4

5 4 Problémamegold mamegoldás Elemzés. Analitikus képessk pességek. Tények, adatok, informáci ciók k győjt jtése. Ismert elvek, törvt rvények, szabályok, függvf ggvények szerinti feldolgozás. Megoldás s menete ismert. Helyes válasz, v védhetv dhetı döntés, logikus megoldás, optimális stratégia. Kapcsolódó fogalmak Lineáris programozás. Rendszerelemzés. s. Operáci ciókutatás. Marketing modell. Pénzügyi/gazdasági/döntéselemz selemzés Racionális tevékenys kenység. Analitikus foglalkozásoknak magas társadalmi t rangja. Jelentıs s hányada h megtanulható a mennyiségi elemzésre építı képzés s révén. r Valós s problémamegold mamegoldás s több, t mint ami a tankönyvek nyvek feladataiban fellelhetı. Valóságban több t a bizonytalanság, az elıre nem kalkulált lt lehetıség. Lehetséges, hogy a döntd ntéshozatalhoz szüks kséges informáci ciók adatbázisokban nem találhat lhatók k meg. Menedzser döntd ntési dilemmái Kényszerhelyzetbıl l erednek. Mindig nagy részben r újak. Nem keresik a legjobb megoldást. Az intuíci ció is részt r vesz bennük. Döntési dilemmák k leegyszerősítésébıl l adódó tévhitek A menedzsernek jól j l strukturált feladatot kell megoldania. Racionális döntd ntéseket hoz. A környezet k jövıbeni j viselkedésének, megismerhetıségének feltételez telezése. A menedzser szekvenciálisan dolgozza fel az informáci ciókat. Az informáci ciórendszer annál l jobb, minél l több t informáci ciót kínál. Döntés s jellemzıi Gyorsan kell meghozni. A döntd ntési dilemmák k rosszul strukturáltak. A környezet k meglepetésszer sszerően en viselkedik. Nem rendelkezünk nk minden szüks kséges adattal a jövırıl. j Az akciók k több t szempontból értékelhetık. k. A menedzser ha akkor döntési szabályokban gondolkodik. A várhatv rható eredmények jelentıs s része r nem számszer mszerősíthetı. 5

6 5 Iránykijel nykijelölés Küldetés. Helyes kérdk rdések felvetése, nem a helyes válaszok v keresése. se. Problémák k keretéhez, nem a megoldásához kapcsolódik. Nem foglalkozik a legjobb út t kijelölésével. Annak feltárása, hogy hová kellene eljutni. Nem foglalkozik azzal, hogy biztossá tegye a cél c l elérését. Víziók, álmodozás, innováci ció,, alkotás, vállalkozv llalkozás. Alapvetı kérdések nehezek. Mit akarunk valójában ezzel a vállalattal? v Mit kellene tennie ennek a szervezetnek, hogy valami elképzelhet pzelhetı jövıje je legyen? Stb Intuitív v gondolkodásm smód Gyakran nem tudatosan megy végbe. v Más s tevékenys kenységgel párhuzamosan p és észrevétlenül. l. Analizálás 22-es csapdája. Nem analitikus folyamatok analitikus kezelése láthatatlannl thatatlanná teszi a lényeget. l Problémamegold mamegoldás s eszközeinek zeinek alkalmazása esetén n levont következtetés. o Nem volt se hideg, se meleg, amíg g a hımérıt h t fel nem talált lták. Laza, intuitív v gondolkodásm smód, befelé fordulás. Sokszor saját t következtetk vetkeztetésüket ket sem értik. Ítélet, meglátás, bölcsessb lcsesség g a jellemzı. Személyes és s szubjektív v jellegő fázis. Válaszok nem a külvilk lvilág g elemzése alapján. Hitet a tények t elé helyezve. Gyakran a problémamegold mamegoldás s alapelvei sérülnek. s Új j világ teremtése. (Vállalat alapítók.) Meghatároz rozó,, mozgató erı a szervezetek fejlıdésének. Karizmatikus vezetı. Iránykijel nykijelölı típus. Megvalósításban sban sikeres. Érzéke a küldetk ldetés s megfogalmazására. Másokat mozgósítani tud. Szabályok figyelmen kívül k l hagyása. Ösztönös s cselekvés. s. Félresöprése a máskm sként gondolkodóknak. knak. 6

7 Logikus és s intuitív v probléma megoldók Balfélteke domináns egyének. Analitikus, logikus gondolkodás. Erıs verbális és számítási funkció. Jobban reagál a szóbeli instrukciókra. Konformistább. Szereti a jól definiált feladatokat. Szisztematikusan deríti fel a dolgokat. Könnyen felidéz írott szöveget. Egyedi tényekre koncentrál. Szekvenciálisan veszi sorba az ötleteket. LOGIKUS PROBLÉMAMEGOLD MAMEGOLDÓ Jobbfélteke-domináns egyének. Erıs szintetizáló képesség. Gyenge nyelvi kifejezıkészség. Jobban reagál a vizuális instrukciókra. Kevésbé konformista. Szereti a nyílt feladatokat. Felfedezı típus. Erıs képzelıerıvel rendelkezik. Elvekre koncentrál. Képes kezelni a kapcsolódásokat. INTUITÍV PROBLÉMAMEGOLD MAMEGOLDÓ 5.1 VíziV zió Jövıre tekintés. Proaktív szembesülés. s. Világos kép k p jövıkép j p alkotása. Tapogatózás Árnykép p (Definiálhatatlan.) Kép p folyamatosan formálódik. Újraformálódik. Világosabbá válik. Bizonyos alapkoncepcióknak knak léteznil tezniük k kell! Képzelıerı Képesség g alternatív v jövıképek j megfogalmazására. (Nem elırejelz rejelzés.) Attitőd. Gondolkodásmód. 7

8 Kreativitás. Egyedi, szokatlan ötletek. Befolyásoló tényezık Konformitás. Racionális cselekvésre sre irányul nyuló igény. Erıforrások korlátozotts tozottsága. Erıltetés. Ártatlanság és s naivitás. Információ rendelkezésre állása. Idızítés. Konkrét t körülmk lmények, lehetıségek, szabályok. (Hídépítésben nehéz z kreatívnak lenni.) 5.2 Értékrend Tartós s szabályok. Személyre szóló iránymutat nymutatók. Elfogadható magatartás. Szülıkt ktıl és s a társadalomtt rsadalomtól örökölt értékeket. Belsı kontroll-rendszer. rendszer. Kapcsolatot az iránykijel nykijelölési és s megvalósítási si fázis f között. k A felülr lrıl l közelk zelített értékek meghatározz rozzák k a megfelelı megoldásokat. Mi pontosan kezdjük k a munkát. t. Mi soha nem engedünk nk ki hibás s alkatrészt az üzembıl. l. Teljes szolgáltat ltatást nyújtunk fogyasztóinknak, még m g a rövid távút profit rovására ra is. Szervezet egyedi jellegének és s haladási irány nyának nak meghatároz rozása. Hozzájárul a jövıképhez. j Húzóerı. Behatárol. "Tedd azt, amit a szervezet elvár r Tıled, T ne próbálkozz mással! ssal! 8

9 5.3 Elkötelezetts telezettség Nehézs zségek, kudarcok leküzd zdése. Ötletek cselekedetekké válása. Szociálpszichol lpszichológia Kognitív v disszonancia. Belsı konzisztenciára törekvt rekvés. Új j informáci ció ellentmond korábbi meggyızıdésnek. o Meggyızıdés s módosm dosítása sa az új j informáci cióval összhangban. o Informáci ció elutasítása. sa. o Informáci ció elbagatelizálása sa. Eddigi befektetés s nagysága. ga. Hátrányok Érveket figyelmen kívül k l hagyó elutasítása sa a kompromisszumnak vagy elképzel pzelés s feladásának. Racionális értékelés s csökken kkenése. (Szemben a fanatizmussal.) Elszigetelıdés s azoktól, akik most ellenségnek minısülnek. Konok elkötelezetts telezettség g negatív v következmk vetkezményekkel jár j r a kollégák k körében. k Figyelmen kívül k l hagyják, kevesebbet adnak a vélemv leményére, vagy megsajnálj lják. Elıny nyök Bukott termék k kiváló. A vezetı kitart elképzel pzelése mellett. Végén n nyer. Példa pozitívv vvá és s követendk vetendıvé válik. Befolyás s nı. n Céltudatosság, elvszerőség és s siker megtestesítıje. 9

10 Gondolkodásm smódok átrendezıdésének nek háttereh ( Honnan-Hová átfogó történeti íve, fejlıdési trend) 1 MúltM Rendszer, szabályozotts lyozottság. 1.1 KörnyezetK Relatív v stabilitás. s. Piacokon extenzív v növekedn vekedés. Környezeti folyamatok elırel reláthatóak. ak. Operatív v válasz. v Reagáló-reakt reaktív v magatartás. Beláthat tható jövıre vonatkozó alternatívák k elırejelz rejelzése. (Tervezés, költsk ltségvetési keretek, célok c lebontása szervezeti egységekre, gekre, vezetıkre.) Minıség g a gyárt rtó által definiált. Verseny az árak körül k l forog. Hatalmi struktúrát t dominálja. Kritikus funkció Termelés. Kritikus tudás Mőszaki, mérnm rnöki ismeretek. Sok mőszaki m felsıvezet vezetı. 1.2 Munkavállal llaló Sikerhez szüks kséges képessk pességeiket a vezetıknek, szervezetnek kell fejlesztenie. Vezetıi i támogatt mogatásra szorulnak a technológia, eszközhaszn zhasználat, döntd ntési kritériumok riumok szabályok terén. Alacsonyabb rendő szüks kségletek kielégítése. Domináns ns szüks kségletek kielégítése szervezeten kívül. Kalkulatív stratégia. Adott erıkifejt kifejtésért maximális javadalmazás.) Nem vállal v felelıss sséget, nem kezdeményez. 10

11 1.3 Szervezeti vezetési modell Központi figura a vezetı. Kialakítja, fenntartja, fejleszti a stratégi giát, célrendszert, c szervezeti struktúrát és s rendszereket, szabályokat és eljárásokat. Siker Teljesítm tmény = Specializáci ció + Szabályozotts lyozottság. Munkakörök, k, feladatok ezekhez kapcsolódó szabályrendszer kialakítása. Eredmény a rendszer és s nem a munkavállal llaló függvénye. Olyan rendszer létrehozl trehozása, amelyben nem lehet rosszul teljesíteni. teni. Feladatcentrikus vezetı-beosztott kapcsolat. Feladatleosztás, s, szabályok részletezr szletezése, se, ellenırz rzése a szabályok betartásának. Magatartáskontroll Szabályok betartása. Magatartás s normához igazítása, a norma helyességének megkérd rdıjelezése nélkn lkül. Változtatási igény forradalmi hatású. Tanulás, fejlesztés s a vezetı feladata, ı oldja meg a külsı,, belsı problémákat. Munkavállal llaló érdemi döntd ntést nem hoz, szabályk lykövetı,, szabályokba kódolt k döntd ntéseket hoznak a szabályokban rögzr gzített tényt nyállás s után. Jó rendszer megalkotása + magatartáskontroll. Kérdések Egyéni vagy csoportos teljesítm tményt kell-e mérni? Szabálykövetı feladat végrehajtv grehajtás s (erıfesz feszítés) s) vagy teljesítm tmény (eredmény) a teljesítm tményértékelésben? Lojalitás s a hatalmi struktúra ra stabilizálódásához való hozzájárul rulás? Kiválasztás s alapja Loyalitás vagy szaktudás? s? 11

12 2 JövıJ Empowerment 2.1 KörnyezetK Komplex, változv ltozó,, elıre nem jelezhetı,, turbulens, kiszámíthatatlan, váratlan, v meglepetésszer sszerő Szervezetekben új j alkalmazkodási stratégia. Lehetıségek, fenyegetések részben r jelezhetık k elıre. Verseny színtere globális. lis. Oligopol piac (Globális lis beszerzı,, gyárt rtó, értékesítı konglomerátum, termel, termeltet, értékesít.) Üzleti kockázat mellett megnıtt a különbk nbözı szervezeti kultúrák k egymásra hatása, egymás s mellett élése. Termékek életciklusa lecsökkent. Erkölcsi avulása gyorsabb, mint fizikai amorticáci ciója. Szervezetek életgörbéje rövidebb. r Beolvadás, felvásárl rlás, eltőnik) Reakcióid idı rövidül. (Válaszad laszadás s a piaci, környezeti k kihívásokra). Nincs nyugalmi periódus, folyamatos változtatv ltoztatás. Egyik program hatása még m g nincs meg, másik m program már m indul. Az idıvel lépéstartl startás s jellemzıje, je, hogy a szervezetek olyan beruházásokba kénytelenek fogni ni,, melyekrıl l nem tudják, hogy megvalósul sulások sok idejére milyen piaci, környezeti k igényeket fognak kielégíteni. Ritmus! Piaci szereplık k dinamikáját, saját t célok c elérésére re szolgáló gyors, rugalmas, egyensúlyt tartó stratégia. Hozzáadott értékben megnıtt a tudás s súlyas lya. Szervezeti tanulás s révén r n nagyobb tudáskombin skombináció létrehozása. Megjelenik a termékekben is. Anyagi jellegő hozzáadott értékben utazók lemaradnak. Fejlıdı országok termékei, iparágai. Minıség g a vevı által definiált. 12

13 2.2 Munkavállal llaló Magasan képzett, k problémamegold mamegoldó,, képessk pesség, készsk szség. Iskolai tanulmányok. nyok. Szervezet is kiegész szítheti. Munkavállal llaló rendelkezik valamilyen egyedi tudáskombin skombinációval, tacit tudással. Birtokolják k a folyamatok, eljárások, technológia, eszközhaszn zhasználat tudását. Tudásuk meg is haladhatja a vezetı tudásszintj sszintjét. t. Alacsonyabb rendő szüks kségletek már m r kielégítettek, a felsıbb szintőek motiváltak. Önmegvalósításra sra törekvt rekvı,, kezdeményez nyezı,, felelıss sséget vállaló munkavállal llaló felhatalmazása és s fejlesztése. se. Igyekezet a szervezeti és s egyéni célok c összhangjának nak megteremtésére. re. Munkavállal llaló személyes sikerét t abban látja, l hogy a szervezetét t sikeressé tegye. Egyik alapkonfliktus megszőnik. Önmegvalósítás összekapcsolódhat a szervezeti célokkal. Magasabb rendő szervezeti célok c csak magasabb rendő egyéni célokat c követk vetı emberekkel érhetık el. A magasabb rendő motiváci ciók k kielégítése a munkához kötıdik, k a munka maga közvetlenk zvetlenül jutalmazó. Személyes stratégi giát t kihívó,, fejlıdést jelentı problémák k felvállal llalása és s megoldása jelenti, mely a szervezet és s egyén n számára is siker. 13

14 2.3 Szervezeti vezetési modell Hagyományos vezetıkép p felülvizsg lvizsgálata. lata. Nincs idı a szolgálati lati útra, célokat c feladatokra lebontó folyamatra. Vevıvel vel kapcsolatba kerülınek helyben kell döntd ntést hoznia. Partnerek elvesztésének veszélye. Nem a vezetı a siker letétem teményese. Nagy összefüggések, környezeti k kihívások felismerése, se, szervezeti válaszok v megtalálása, erıforr források elosztása, sa, feltételek telek biztosítása, sa, beosztottak fejlesztése, se, támogatt mogatása. Nem magatartáskontrollal törtt rténı szabályoz lyozás, hanem mindenki által elfogadott értékekkel törtt rténı irány nyítás. Értékek követk vetése fontosabb, mint a pénzp nzügyi teljesítm tmény. (Paradoxon!) Több, mint delegáló vezetı. Feladatkiadásra, a vezetı-beosztott kapcsolatra minimális figyelmet fordít. Beosztottainak problémát t ad, rendelkeznek képessk pességekkel, készségekkel, megoldják. Megvalósításhoz shoz szüks kséges eszközöket ket a beosztottra ruházza, teljesen felhatalmazza. (Bizalom!! Bizalom!!) Koordináci ciós és s kontroll rendszer Több, jobb informáci cióval rendelkezı beosztott döntd ntési és cselekvési si szabadságot kap. Jutalom, képzk pzés, tréning. Kritikus elem Szervezeti tudás s kialakítása. (Tudásmenedzsment) Szervezeti struktúra ra Technológia Tudást, mint hozzáadott értéket honoráló. külsı környezet Gyors reakcióid idıt t követel., k Egyén és s vezetıje közötti k kapcsolat más m s minıségő. Lapos struktúra ra Szervezeti alapképess pesség. o Piac által megkülönb nböztetı,, felismert, elismert minıséget hoz létre. l o Core competence. Csinálni vagy venni. o Minden olyan tevékenys kenységelem kiszervezése se,, amely szerzıdéses ses alapon költsk ltséghatékonyabb. o Make or buy! Szervezeti folyamatok kialakítása hozzáadott érték k elvő. o Értéklánc meghatároz rozása, mely a vevı számára értéket teremt. o Minden olyan tevékenys kenység g elhagyása sa,, vagy újraszervezése,, amelynek a vevı szempontjából l nincs hozzáadott értéke. o Value chain. 14

15 Siker Teljesítmény = Tudás(inform s(információ) + Felhatalmazás s (empowerment( empowerment) Kontroll Teljesítménykontroll. Célok elérésének kontrollja. Célokhoz a beosztott visszatérítése. se. Nem teljesítm tményt meghatároz rozó magatartás, hanem teljesítm tményt befolyásol soló ok-okozati okozati kapcsolat. Kérdések Mit mérjen m a teljesítm tményértékelés, és s az eredményeket mire használj lják? Elismertség g vagy önmegvalósítás? Jó teljesítm tményt megfelelı feladatokkal vagy státussal tussal ismerjék-e e el? Teljesítményre vagy potenciálra legyen alapozva a kiválaszt lasztás, s, javadalmazás, elımenetel? Megjegyzés Delegálás Döntések átengedése. Részvétel (particip( participáció) Vezetés s definiálja a feladatot, magatartást, teljesítm tménycélokat, célok c fontosságát, t, célpreferenciákat. Empowerment Munkavállaló határozza meg a feladatot, magatartást, célok c fontosságát, t, célpreferenciákat. Munkavállaló problémát t kap a vezetıtıl. Teljesítmény célokat c a vezetı és s munkavállal llaló közösen határozz rozzák k meg. 15

16 3 Jelen participáció Piaci oldal jövımodell húzza. Munkavállalói i oldal Múlthoz közelebbk zelebb. 3.1 KörnyezetK Hasonló a jövı környezetéhez, csak még m g kevésb sbé dinamikus és s gyors. A szolgáltat ltatások, tudás s döntd ntı módon épül l be a termékek értékébe. Minıséget a vevı definiálja. A verseny számos piacon globális. lis. Termék életgörbe rövidebb. r Szervezetek is folyamatos változv ltozásra kényszerk nyszerülnek. Alkalmazkodás s kényszere. k Még g ismertek az üzleti, szervezeti-struktur strukturális válaszok v a piaci kihívásokra, de ezek bevezetése többtt bbtényezıs, környezet k diktálta vezetıi, munkavállal llalói i magatartást követel. k 3.2 Munkavállal llaló Magasan képzett, k általános és s specifikus szakmai tudás, problémamegold mamegoldó képesség, egyedi tudáskombin skombináció. Alacsonyabb rendő szüks kségletek kielégítettek. De a munkavállal llaló többnyire szervezeti pozíci ciója, elismertsége által motivált. Hatalomra törekvt rekvés. Szervezeti és s egyéni célok c önmegvalósítási si szintre jellemzı konvergenciája nem valósul meg. Önmegvalósítás s szintjén észlelt siker helyett az erıfesz feszítésért elımenetelt vár. A vezetı-beosztott viszony tranzakciós s szinten marad. A siker mércm rcéje Elımenetel, státuszhierarchi tuszhierarchiában elfoglalt hely,, mint a teljesítmény külsk lsı megerısítıje és s személyre visszacsatolása. sa. Kalkulatív stílus. Nem azonos az önmegvalósító motiváci cióval. Munkavállal llaló hajlamos felelıss sséget vállalni, v kezdeményezni, de a felelıss sségvállalás s tranzakciós kalkuláci ció tárgya. Döntési folyamatba való bevonásért felelıss sséget vállal, v ha ez státuszt tuszt kölcsk lcsönöz. Különben teszi, amit elvárnak, semmi többet. t 16

17 3.3 Vezetési és s szervezeti modell Munkavállal llaló döntésekbe való bevonása, részvr szvételének biztosítása, sa, melynek a célja c a felelıss sségvállalás s elnyerése. Gyenge feladat meghatároz rozás, erıs s kapcsolat orientálts ltság. Hangsúlyos a csapat és s team munka. Megegyezéses eredményc nycélokkal törtt rténı vezetés. Divizionális szervezet. Kontrolltechnika Teljesítm tménykontroll. Teljesítm tménykontroll elsısorban sorban pénzp nzügyi kontrollt jelent. Siker Teljesítm tmény = Delegálás s + PénzP nzügyi kontroll. Kérdések Hogyan lehet a részleg r célok c és s szervezeti célok c összhangját t megteremteni? Ösztönzés s (fizetés) vagy fejlesztés? s? Vezetı tranzakcionális technikával ellentételezze telezze adott motiváci ciós s szinten levı dolgozó erıfesz feszítéseit? Átalakító logikával próbálja magasabb motiváci ciós szintre segíteni? Részvétel milyen szintjét t biztosítani tani az elvárt felelıss sségvállalásért, kezdeményez nyezésért cserébe? Teljesítm tmény és s státuszszerz tuszszerzésért rt folytatott politikai manıverek viszonya Jobb státusz, tusz, több t erıforr forrás, jobb teljesítm tmény, jobb státusz tusz Stratégi giák és gondolkodásm smódok (Agy helyzetért rtékelı stratégi giái) i) 1 Tudatos stratégia Logikus és s határozott stratégia. Analitikus gondolkodásm smód. Analízis Tudományos kutatómódszer. Részekre, elemekre bontás s alapján n törtt rténı elemzés. Objektivitás. Racionalitás. Tapasztalat, tanulás s alapján n reagálás. Idıig igényes lassú ú. Informáci ció igénye nagy. Üzenet direkt csatornákon keresztül. 17

18 Menete Egész részegysr szegységekre gekre bontása. Tények, adatokat, aprólékos bizonyítékok tanulmányoz nyozása. Racionális elemzés s ismert összefüggések, szabályok, törvények és s ezek meghatározott alkalmazási sorrendje szerint. Érvekkel alátámasztott logikus döntd ntés. Helyes válasz, v védhetv dhetı döntés, logikus megoldás, optimális stratégia. Cél Jövı megismerése. se. Reagáló viselkedés. s. Illeszkedı gondolkodás. Passzív v módon m szembesülés s a következmk vetkezményekkel. A kompetens probléma megoldási típusba t tartozók k tudják, hogyan kell célirc lirányosan gondolkodni. Analitikus eszközeiket zeiket arra használj lják, hogy a komplex problémákra optimálishoz közeli k megoldásokat találjanak. ljanak. Emocionalitás,, intuíci ció a rendszer zavarát t jelenti, az emberi tökéletlenség g megnyilvánul nulása. Hangsúly az elemzésen és s a logikán. Megjegyzés A valóságban több t a bizonytalanság, több t az elıre nem kalkulált lt lehetıség. Nagy mennyiségő,, ellentmondásos informáci cióból kell következtetk vetkeztetést levonni. Elıfordulhat, hogy a döntd ntéshozónak olyan informáci ciókra is szüks ksége van, melyek semmiféle adatbázisban nem találhat lhatók k meg. Az alapvetı kérdések nagyon nehezek. Kizárólag analitikus gondolkodással nem válaszolhatók k meg. Gyakran nincs idı mérlegelésre! 18

19 2 Tudat szintje alatti stratégia A hatodik érzék. k. Intuitív v gondolkodásm smód. Intuíci ció Ösztönös s megérz rzés, felismerés, s, a dolgok mélym lyére látás. l Képesség g az igazság g elızetes logikai okfejtés s nélkn lküli li közvetlen, élményszerő felismerésére. re. Alapja a korábban szerzett, felhalmozott tapasztalatok, ismeretek. Intuitivizmus Valóság g közvetlen k megismerése se az érzéki tapasztalattól és s a racionális gondolkodást stól l független f intuíci ció alapján történik. Elemzés s nélkn lküli li gondolkodás, döntd ntés, cselekvés. s. Személyes és s szubjektív v természet szető. Irracionalitás. Válaszok nem a külvilk lvilág g tényeinek t feldolgozása alapján születnek. Hit, megérz rzés, meggyızıdés s a tények t föléf helyezve. Ítélet, meglátás, bölcsessb lcsesség g jellemzı a gondolkodásra. Gyakran nincs bizonyíték k a válaszra. v Szabályok lehetséges figyelmen kívül k l hagyása. Ösztönös s cselekvés. s. Globális lis problémakezel makezelés. Egészre tekintés.) Nem tudatosan megy végbe. v Gyors. Pillanatok. Üzenetek indirekt csatornákon keresztül. Proaktív módon szembesülés s a következmk vetkezményekkel. Gyakori fizikális reakció.. ( Pl. izzadás). Reakció az elemzés s végeredmv geredménye elıtt. Cél: JövıJ megalkotása. Adaptív v tudatalatti Belsı számítógép p (Kapacitás, csendes és s gyors.) Képesség g (Hatodik érzék.) Kevés s informáci cióból l gyors helyzetmegítélés, célok c meghatároz rozása, cselekvés. s. Pl. stresszhelyzet,, veszélyhelyzet. Rendszer, melyben az agy következtetk vetkeztetésre jut, de nem hozza tudomásunkra. Viselkedési si vonzatok. Eredményre gyakorolt hatás. Lényeglátás Gyors helyzetfelismerés s kritikus pontja. Információk k szelektálása. sa. Különbözı helyzetekben közös k s jellemzık k felfedezése. Rövid idı alatt melyik/milyen informáci cióra kell koncentrálni? 19

20 Megjegyzés Nem analitikus folyamatok, intuitív v megoldások analitikus kezelése e integritásuk sérülését s eredményezheti. Két t stratégia közötti k választv lasztás s helyzetfügg ggı. Tudatos stratégi giában jobban bízunk. b Lassan járj, j tovább érsz! rsz! Gondol végig v még m g egyszer alaposan! Ne Hőbele Balázs módjm djára..! ra..! Intuíció háttérbe szorítása. sa. Tudatalatti tévedései. Vágyálmok, elıítéletek, letek, egyéb érdekek, felfogás, érzelmek, stb..miatt. ESETTANULMÁNYOK NYOK 20

21 Gondolkodásm smódok 1 Elektródák Menedzserek és s operáci ciókutatók k agyhullámainak vizsgálata. Elektródák k helyezése egészs szséges vezetık, és operáci ciókutatók k jobb és s bal agyféltek ltekéjére. Eltérı szakterületekre vonatkozó problémák megoldása. Agyhullámokra vonatkozó adatok összegyőjtése. Agyhullámok összehasonlítása. sa. Minden problémat matípus esetén Vezetık Intenzívebb jobb félteke f által irány nyított (intuitív/divergens) tevékenys kenység. Operációkutatók Bal félteke f által vezérelt (analitikus/konvergens) tevékenys kenység g erısebb. Mindkét t csoport intenzívebbnek bizonyult a saját terület letéhez közelebb k álló problémákn knál. 2 MővészekM és s mőszakiakm Mővészeti Kar (Irodalom, festészet, szet, építészet, zene, stb..) Mőszaki és s Természettudom szettudományi Kar (Matematika, mőszaki m ismeretek, természettudom szettudományok.) Hat fajta teszt alkalmazása az analitikus és s logikai képessk pességek vizsgálat latára. Hat fajta teszt alkalmazása a képzelk pzelıerı,, intuíci ció véleményezésére. Mindkét t típust pusú teszt mind a hat variáci ciójának kiosztása sa mindkét t karon valamennyi új j hallgatónak. (Másod, harmad és s negyed évesek kiválasztott mintájának nak is.) Kezdı mőszaki és s természettudom szettudományi hallgatók k messze az átlag feletti értékeket értek el az analitikus teszteknél. Teljesítm tmény tovább emelkedett az egyetemi évek, a tanulmányok nyok során. (Negyed egyedévesek érték k el a legjobb teljesítm tményt. nyt.) Képzelıerıre re vonatkozó teszteknél l ellenkezı eredmény. Felsıbb évesek gyengébb eredményt mutattak, mint az alsóbb évesek. A mővészeti m fakultás s hallgatóin inál ellentétes tes az eredmény ny. A felsıbb éves mővészeti m hallgatók k szignifikánsan nsan jobb eredmény értek el a képzelk pzelıerıt t vizsgáló teszten, mint a kezdı hallgatók. A felsıbb éves mővészeti m hallgatók k analitikus képessk pességei leromlottak. 21

22 Következtetés Mőszaki képzk pzés s javítja a problémamegold mamegoldó képességet. Mőszaki képzk pzés s lerontja az iránykijel nykijelöléshez szüks kséges, képzelk pzelıerıvel kapcsolatos képessk pességeket. Mindkét diákcsoportn csoportnál l lényeges l különbsk nbség figyelhetı meg a gondolkodásm smódban. A gondolkodásm smódbeli különbsk nbség g a tanulmányok nyok elırehaladt rehaladtával fokozódik. Mőszaki hallgatók k egyre jobban elsajátítj tják k az analitikus gondolkodásm smódot. Mővészettel foglalkozó hallgatókra az intuitív, képzelıerıre re támaszkodt maszkodó gondolkodás és s annak fejlıdése jellemzı. Emberi agy féltekf ltekéi Bal félteke Beszéd Szavakban való gondolkodás Verbális kommunikációnk Idıérzékelés Idı pontos észlelése Jelen, múlt, jövı megkülönböztetése Szekvenciális, egyenes, lépésrıl lépésre haladó Racionalitás Valószínőségek kezelése Logikus, reális, szó szerinti értelmezés, kategorizálás, definiálás, differenciálás A dolgok szétválasztása, egyértelmőség keresése, deduktivitás Okok és okozatok:következmények Számolás Kvantitatív, számok Matematika, binaritás Értékelés Kritizál, megítél, prioritásokat állapít meg Jobb félteke Látás Képek kivetítése Gesztusokkal, hangtónusokkal, arckifejezésekkel történı kommunikáció Emlékezés arcokra Térérzékelés, lényeglátás Szervezıdések térbeli érzékelése Az egész lényének felismerése, a globális és a részleges elkülönítése Intuíció Lehetıségek keresése Képzelıerı Részek összekötése az egésszel Szintetizálás Érzelmek Ösztönös tudás Elemzés Hasonlatosság, valószerőség keresése Dolgok összekapcsolása Generálás Kreativitás Manıverezési képesség Mindig többre vágyás 22

23 Lényeglátás 1 Két t csomag kártyak Két t kártyacsomag. k (Piros és s kék.) k k.) Piros vagy a kék k k csomagból l húzni h kell egy-egy lapot! Piros csomag lapjai Nagy összegő nyereség/vesztes g/veszteség. g. Kék k csomag kártyk rtyái Szerény nyereség/vesztes g/veszteség. g. Kb. 10 kihúzott lap után n piros kártya k húzása h esetén tenyér r izzadása, azaz idegesség. g. Kb. 50 lap után n egyre többszt bbször r a kék k k csomag választása. sa. Sejtés s megfogalmazása a két k t csomag összetételére vonatkozóan. an. Kb. 80 kihúzott lapig tart a tanulás s folyamata. Kerülni kell a piros csomagot! Következtetés A tudat szintje alatti stratégia alkalmazása. (10 kártya k kihúzása után.) Gyorsan mőködésbe m lép l p hézagos h informáci ció alapján. Indirekt csatornán n küldk ldött üzenet. Stresszreakció. Viselkedés s megváltoz ltozása. Lényeglátásra vonatkozó igyekezet. Sejtés s megfogalmazása a két k t csomag összetételére vonatkozóan. an. Kb. 50 lap után. Tanulási folyamat kb. a 80. lapig tart. Tanulás s alapján n reakció. Tudatos stratégia alkalmazása Lassan lép l p mőködésbe. m Sok informáci ció alapján. 23

CÍMLAP. (a jegyzetcsoport bocsájtja rendelkezésre) Szeghegyi Ágnes Tudásmenedzsment I.

CÍMLAP. (a jegyzetcsoport bocsájtja rendelkezésre) Szeghegyi Ágnes Tudásmenedzsment I. CÍMLAP (a jegyzetcsoport bocsájtja rendelkezésre) Szeghegyi Ágnes Tudásmenedzsment I. Impresszum, azonosító 2 Tartalomjegyzék ELİSZÓ... 7 1 A TUDÁSMENEDZSMENT SZEREPE A SZERVEZETEKBEN... 9 1.1 TÉZISEK...

Részletesebben

összetevıi 2007. október 4.

összetevıi 2007. október 4. A teljesítm tmény összetevıi 2007. október 4. Készítette: Farkas Katalin Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusk gusképzı Kar Sportteljesítm tmény fogalma: Az az összegezı és kiegyenlítési lehetıséget

Részletesebben

Foglalkoztatási. és s Szociális Hivatal lat ltató Iroda

Foglalkoztatási. és s Szociális Hivatal lat ltató Iroda FIATALOK A KÖZÉLETBENK CIVIL ARÉNA AZ ÁLLAMPOLGÁRI RÉSZVR SZVÉTEL FEJÉR MEGYÉBEN C. MŰHELYKONFERENCIAM 2009.SZEPTEMBER 25. Foglalkoztatási és s Szociális Hivatal Mobilitás s Országos Ifjúsági Szolgálat

Részletesebben

forrás csadó mesterszak

forrás csadó mesterszak Az emberi erıforr forrás tanácsad csadó mesterszak helyzete és s kihívásai az NYME-AK AK-n Dr. Szretykó György Tanszékvezet kvezetı,, egyetemi docens 2010. február r 17. A mesterszak képzk pzıhelyei Pécsi

Részletesebben

SZERVEZETI MAGATARTÁS S II.

SZERVEZETI MAGATARTÁS S II. Szent István n Egyetem Gazdaság- és s TársadalomtudomT rsadalomtudományi Kar Társadalomtudományi Intézet Személyes Vezetés s Tanszék SZERVEZETI MAGATARTÁS S II. Salgó-Nemes Károly Szervezet és s Környezet

Részletesebben

NKTH Innotárs. program KKVENT_8. pvállalatok nemzetköziesed. ziesedése. Benke Zoltán Phd hallgató, IKU Innováci. Tatabánya, 2010. november 24.

NKTH Innotárs. program KKVENT_8. pvállalatok nemzetköziesed. ziesedése. Benke Zoltán Phd hallgató, IKU Innováci. Tatabánya, 2010. november 24. NKTH Innotárs program KKVENT_8 A magyar kis- és s középvk pvállalatok nemzetköziesed ziesedése a mérnm rnöki tevékenys kenységet, mőszaki m kutatás- fejlesztést st végzv gzı vállalatok körébenk Benke Zoltán

Részletesebben

MENEDZSMENT. Dr. Szeghegyi Ágnes Fıiskolai tanár BMF-KGK-VMI E-mail: szeghegyi.agnes@kgk.bmf.hu ÁTTEKINTÉS

MENEDZSMENT. Dr. Szeghegyi Ágnes Fıiskolai tanár BMF-KGK-VMI E-mail: szeghegyi.agnes@kgk.bmf.hu ÁTTEKINTÉS TUDÁS- MENEDZSMENT Dr. Szeghegyi Ágnes Fıiskolai tanár BMF-KGK-VMI E-mail: szeghegyi.agnes@kgk.bmf.hu ÁTTEKINTÉS 1 1 TÉZISEKT Tudás Üzleti tényezt nyezı,, stratégiai erıforr forrás, vállalati v vagyon.

Részletesebben

Láthatatlan veszély a munkahelyeken, avagy a munkahelyi stressz

Láthatatlan veszély a munkahelyeken, avagy a munkahelyi stressz Láthatatlan veszély a munkahelyeken, avagy a munkahelyi stressz A módszerek, válságkezelési megoldások a munkáltatói oldalon 2010. március 23 Az egészs szség g fogalma Az egészs szség g olyan állapot,

Részletesebben

Komplex munkaerőpiaci integráci. ciós s programok magyarországi gi tapasztalatai. Kellermann Éva csadó 2006. január r 31.

Komplex munkaerőpiaci integráci. ciós s programok magyarországi gi tapasztalatai. Kellermann Éva csadó 2006. január r 31. Komplex munkaerőpiaci integráci ciós s programok magyarországi gi tapasztalatai Kellermann Éva tréner, pályp lyázati tanácsad csadó 2006. január r 31. Komplex munkaerőpiaci integráci ciós programok Kifejezetten

Részletesebben

Sum István. zpontvezet. Miskolc, 2007. április 12.

Sum István. zpontvezet. Miskolc, 2007. április 12. A felhasználók k igényeinek megfelelen en alakítani a szakképz pzést! Sum István Magyar Posta Zrt.. Oktatási KözpontvezetK zpontvezet Stratégiai Bizottság, elnök Miskolc, 2007. április 12. 1 Tartalom A

Részletesebben

5. A vezetıi dönt. ntéshozatal. A döntéselmélet tárgya. A racionális viselkedés feltételei megszervezésének, megnyilvánulásának, vizsgálata.

5. A vezetıi dönt. ntéshozatal. A döntéselmélet tárgya. A racionális viselkedés feltételei megszervezésének, megnyilvánulásának, vizsgálata. 5. A vezetıi dönt ntéshozatal A döntéselmélet tárgya A racionális viselkedés feltételei megszervezésének, megnyilvánulásának, logikai, matematikai és, empirikus vizsgálata. 1 A döntéselmélet rendeltetése

Részletesebben

Magyar-szlov. Márta.

Magyar-szlov. Márta. Magyar-szlov szlovák k agglomeráci ció Pozsony környk rnyékén Vajka,, 2010. május m 19. A civil társadalom t szerepe a szuburbán integráci cióban Dr. Nárai Márta (naraim@rkk.hu) Kikölt ltözés s motiváci

Részletesebben

pzési forma, intelligens iskola, informatika, kompetencia, digitális oktatás,

pzési forma, intelligens iskola, informatika, kompetencia, digitális oktatás, Curriculum mese 1 A tudást alkalmazhatósága minısíti! 2 A tudás újabb értelmezése az oktatási rendszer újraértékelése radikális gazdasági gi és s demográfiai változv ltozások a társadalmi, t gazdasági

Részletesebben

zoktatási rendszerben a korai fejlesztést a szakiskola befejezéséig ARANYHÍD Nevelési Központ gypedagógiai giai Módszertani Intézm Óvoda, Szakiskola

zoktatási rendszerben a korai fejlesztést a szakiskola befejezéséig ARANYHÍD Nevelési Központ gypedagógiai giai Módszertani Intézm Óvoda, Szakiskola Az autisták k a közoktatk zoktatási rendszerben a korai fejlesztést stıl a szakiskola befejezéséig ARANYHÍD Nevelési Oktatási Integráci ciós Központ Egységes ges Gyógypedag gypedagógiai giai Módszertani

Részletesebben

Klinikai pszichológia alkalmazása gyben

Klinikai pszichológia alkalmazása gyben Klinikai pszichológia alkalmazása az igazságügyben gyben Kötelezı szinten tartó továbbk bbképzés Budapest, 2010. április 19. Pataky Ilona Alapkérd rdések A mentális mőködést m érintı kérdésekkel a 80-as

Részletesebben

település Regisztrált szervezet 31,9% közszféra 37,3% civil szervezet 30,8% vállalkozó Lakosságszám: 44.000 fı

település Regisztrált szervezet 31,9% közszféra 37,3% civil szervezet 30,8% vállalkozó Lakosságszám: 44.000 fı 60 település 185 Regisztrált szervezet A lehatárolt térst rség 31,9% közszféra 37,3% civil szervezet 30,8% vállalkozó Lakosságszám: 44.000 fı Stratégiai vázlatv Balaton-felvid felvidéki Akciócsoport csoport

Részletesebben

Mi a Selfness, és s mitől Selfness egy szolgáltat. Lélek. A kód k d neve:

Mi a Selfness, és s mitől Selfness egy szolgáltat. Lélek. A kód k d neve: Mi a Selfness, és s mitől Selfness egy szolgáltat ltatás? Alcím: Lélek A kód k d neve: Mi a Selfness? Tudatosságon alapuló,, fájdalmat f és károkozást nélkn lkülöző,, testi, lelki, gasztronómiai, pénzp

Részletesebben

Toborzás - Álláskeresés. Dr Gısi Zsuzsanna

Toborzás - Álláskeresés. Dr Gısi Zsuzsanna Toborzás - Álláskeresés Dr Gısi Zsuzsanna 1 A toborzás s fogalma és s céljac A toborzás: az emberi erıforr forrás s menedzsment azon résztevr sztevékenysége, amely során n a vállalat/szervezet egy megüresedett

Részletesebben

ZSIBRIKI DROGTERÁPIÁS INTÉZET Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Támogató Alapítvány

ZSIBRIKI DROGTERÁPIÁS INTÉZET Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Támogató Alapítvány ZSIBRIKI DROGTERÁPI PIÁS S INTÉZET Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Támogató Alapítv tvány Szenvedélybetegek kezelési programja Kanadai módszer m alapján Egyedi és s megújított program Reintegrálja a szenvedélybetegeket

Részletesebben

Az informatika alkalmazása a logopédiai gyakorlatban

Az informatika alkalmazása a logopédiai gyakorlatban Az informatika alkalmazása a logopédiai gyakorlatban Szabóné Vékony Andrea XXII. Kerületi Logopédiai Szakszolgálat lat avekony@freemail.hu Az informatika sokoldalú alkalmazási lehetőségei a logopédi diában

Részletesebben

LT Consorg A TDM. Dr. Lengyel Márton. 2007. február r 22.

LT Consorg A TDM. Dr. Lengyel Márton. 2007. február r 22. LT Consorg A TDM Dr. Lengyel Márton Siófok 2007. február r 22. Tartalom I. A TDM lényege l II. A TDM aktualitása III. Gyakorlati teendt eendık I. A TDM lényegel TDM = Tourism Destination Management A magyar

Részletesebben

mint forrás Hálózati munka Pataki Éva

mint forrás Hálózati munka Pataki Éva A szociális hálóh mint erőforr forrás Hálózati munka Pataki Éva A képzk pzés s az Európai Unió társfinanszírozásával valósul meg. Teoretikus hátterekh Szociálökol kológiai elv (Germain( Germain/Gitterman):

Részletesebben

DÉRI MIKSA PROGRAM. magyar részvr DERI_EUREKA_07. Budapest, 2007.

DÉRI MIKSA PROGRAM. magyar részvr DERI_EUREKA_07. Budapest, 2007. DÉRI MIKSA PROGRAM Pályázat az Eureka programban való magyar részvr szvétel támogatt mogatására DERI_EUREKA_07 Pá felhívás Budapest, 2007. A Nemzeti Kutatási és s Technológiai Hivatal nevében a Kutatás-

Részletesebben

DR. VENTER GYÖRGY Siófok, 2008. szeptember 1.

DR. VENTER GYÖRGY Siófok, 2008. szeptember 1. A KODOLÁNYI JÁNOS J FŐISKOLÁN N FOLYÓ KÉPZÉS EGYSÉGES GES PEDAGÓGIAI GIAI ELVEI DR. VENTER GYÖRGY Siófok, 2008. szeptember 1. VÍZIÓ A Kodolányi János J Főiskola F küldetk ldetését megfogalmazó dokumentum

Részletesebben

Egy sikeres akkreditálás eredményei

Egy sikeres akkreditálás eredményei Az akkreditált státusz tusz gúzsba g köt? k Egy sikeres akkreditálás eredményei és s tanulságai Tölgyfa Margit, Liszt Ferenc, Kovács L. GáborG Pécsi Tudományegyetem, Klinikai Központ, K Laboratóriumi riumi

Részletesebben

A Magyar Köztársaság kormánya

A Magyar Köztársaság kormánya A Magyar KöztK ztársaság kormánya Roma Integráci ció Évtizede Program elnöks kségének átadása Szűcs Erika miniszter Szociális és s Munkaügyi Minisztérium 2008. június j 24. Roma Integráci ció Évtizede

Részletesebben

A GERONTOLÓGIAI. 4. A gerontológiai rendszerszemlélete SEMSEI IMRE. Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Egészségügyi Kar

A GERONTOLÓGIAI. 4. A gerontológiai rendszerszemlélete SEMSEI IMRE. Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Egészségügyi Kar GERONTOLÓGIA 4. A gerontológiai rendszerszemlélete SEMSEI IMRE Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Egészségügyi Kar RENDSZERSZEMLÉ szség A FENNTARTHATÓ EGÉSZS SZSÉG G RENDSZERE Minél

Részletesebben

OVI SULI és s amit egy ilyen helyzetben érdemes elmondani Szarka JúliaJ 2010. 05. 05. Szombathely A helyzet Bemutatkozás: kettıs s helyzet Óvónıi Tanítói i elkötelezetts telezettség Aktualitás: új ÓNOAP!

Részletesebben

Nemzetközi. zi gazdasági gi ismeretek 4. A regionális gazdasági. gi integráci

Nemzetközi. zi gazdasági gi ismeretek 4. A regionális gazdasági. gi integráci Nemzetközi zi gazdasági gi ismeretek 4. A regionális gazdasági gi integráci ciók k elmélete lete Dr. Bernek Ágnes, fıiskolai tanár Harsányi János FıiskolaF 2008. 1 Az Uruguay-fordul forduló után Nyugtalanító

Részletesebben

Tisztelt LátogatL. togatóink! koztatást adni iskolánk TÁMOP 2009-00110011 - 3.1.4. /08/2-2009. megye közoktatk. zményeiben.

Tisztelt LátogatL. togatóink! koztatást adni iskolánk TÁMOP 2009-00110011 - 3.1.4. /08/2-2009. megye közoktatk. zményeiben. Tisztelt LátogatL togatóink! Szeretnénk nk rövid r tájékoztatt koztatást adni iskolánk részvételérıl, l, feladatairól l a TÁMOP - 3.1.4. /08/2-2009 2009-00110011 A A kompetencia alapú oktatás s feltételeinek

Részletesebben

6. A szervezet. Az egyik legfontosabb vezetıi feladat. A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése,

6. A szervezet. Az egyik legfontosabb vezetıi feladat. A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése, 6. A szervezet Az egyik legfontosabb vezetıi feladat A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése, 1 Formális és informális szervezetek A formális szervezet formákban

Részletesebben

A kompetencia alapú képzés bevezetésének elméleti és gyakorlati kérdései

A kompetencia alapú képzés bevezetésének elméleti és gyakorlati kérdései PANNON EGYETEM MÉRNÖKI KAR A kompetencia alapú képzés bevezetésének elméleti és gyakorlati kérdései Dr. Kelemen Gyula 2009. február 09. Az oktatás-képzés és a gazdasági teljesítmény közötti kapcsolat megköveteli

Részletesebben

Ember-gép rendszerek megbízhatóságának pszichológiai vizsgálata. A Rasmussen modell.

Ember-gép rendszerek megbízhatóságának pszichológiai vizsgálata. A Rasmussen modell. Ember-gép rendszerek megbízhatóságának pszichológiai vizsgálata. A Rasmussen modell. A bonyolult rendszerek működtetésének biztonsága egyre pontosabb, naprakész gondolati, beavatkozási sémákat igényel

Részletesebben

sségi marketing hiánya és s annak vonzatai a hazai ágazatban

sségi marketing hiánya és s annak vonzatai a hazai ágazatban A közössk sségi marketing hiánya és s annak vonzatai a hazai halászati ágazatban Egyedül l nem megy, egyedül l nem megy! Sebestyén n Attila kereskedelmi igazgató Hortobágyi Halgazdaság g Zrt. Szarvas,

Részletesebben

Közép-dun dunánt ntúli Környezetv K rnyezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Vízgy zgyőjt jtı-gazd gazdálkod lkodási Osztály A Víz V z Keretirányelv célja, c végrehajt grehajtása Elıad adó: : Tóth T Sándor

Részletesebben

Inkluzív nevelés tantárgypedagógiája. Gyakorlati jegy

Inkluzív nevelés tantárgypedagógiája. Gyakorlati jegy Inkluzív nevelés tantárgypedagógiája Gyakorlati jegy Tartalom: Folyamattervezés az integrált oktatásban Tanulásszervezés az integrált tanulócsoportokban Értékelés az integrált tanulócsoportban Együttnevelés

Részletesebben

Dr. Sz. Molnár Anna egyetemi docens ELTE PPK

Dr. Sz. Molnár Anna egyetemi docens ELTE PPK A HEFOP 3. 5. 1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása elnevezésű, HEFOP-3.5.1-K-2004-10-0001/2.0 EMIR azonosító számú központi program keretében megvalósuló pedagógustovábbképzések

Részletesebben

Laboratóriumi riumi diagnosztikai folyamatok pre-és posztanalitikai hibalehetıségei

Laboratóriumi riumi diagnosztikai folyamatok pre-és posztanalitikai hibalehetıségei Laboratóriumi riumi diagnosztikai folyamatok pre-és posztanalitikai hibalehetıségei Dr. Gilyán Judit, Dr. Havass Zoltán Erzsébet KórhK rház - Rendelıint intézet Központi Laboratórium rium Hódmezıvásárhely

Részletesebben

Az időskor skorú tanulás jellegzetességei gei dr. Striker SándorS 2012. május m 23. Újvárosháza Minőségi öregedés az élethosszig tartó tanulás segítségével - TÁMOP 4.2.1/B-09/1/KMR 2010-0003 Minden élettelen

Részletesebben

Bilkei Pál kriminálpszichol. lpszichológus

Bilkei Pál kriminálpszichol. lpszichológus Erőszakos bűnözésb Bilkei Pál kriminálpszichol lpszichológus Mit mutatnak a statisztikák? k? A legsúlyosabb lyosabb bűncselekmb ncselekmények nyek száma 2012-ben igen alacsony szintre süllyedt: s 221

Részletesebben

Programzáró Konferencia Székesfeh

Programzáró Konferencia Székesfeh Elkötelezettség g a Kiválóságért rt Közép-dunántúli KözoktatK zoktatási Kiválóság g Mintaprojekt 2008 Programzáró Konferencia Székesfeh kesfehérvár, r, 2009. január r 28. Mottó: : A minıség g felemel,

Részletesebben

VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Döntési Alapfogalmak

VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Döntési Alapfogalmak Vállalkozási VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Tantárgyfelelős: Prof. Dr. Illés B. Csaba Előadó: Dr. Gyenge Balázs Az ökonómiai döntés fogalma Vállalat Környezet Döntések sorozata Jövő jövőre vonatkozik törekszik

Részletesebben

és a Fenntartható Hegyi NóraN 2006.május 3.

és a Fenntartható Hegyi NóraN 2006.május 3. A változv ltozás s segítése és a Fenntartható Fejlődés Hegyi NóraN 2006.május 3. Fenntartható Fejlődés Rendszergondolkodás és s FF Tanuló szervezetek és s a FF Alkotó párbeszéd és s dialógus a jövőj alakításának

Részletesebben

LEADER Program: partnerségben

LEADER Program: partnerségben LEADER Program: partnerségben Kárpát-medencei TérsT rség Rajnai GáborG ECOVAST Egyesület Esztergom 2008.05.14. 1 LEADER Térségi programozás!? Links (Kapcsolat) between Actions for the Development of the

Részletesebben

A MUNKÁLTAT LTATÓ SZTRÁJKKAL KAPCSO- LATOS KOMMUNIKÁCI FELADATAI. Velence, 2008. december 5.

A MUNKÁLTAT LTATÓ SZTRÁJKKAL KAPCSO- LATOS KOMMUNIKÁCI FELADATAI. Velence, 2008. december 5. A MUNKÁLTAT LTATÓ SZTRÁJKKAL KAPCSO- LATOS KOMMUNIKÁCI CIÓS FELADATAI Dr. Bóday B PálP ügyvezető elnök Országos Humánpolitikai Egyesület Velence, 2008. december 5. A SZTRÁJKR JKRÓL A dolgozók k körében

Részletesebben

DROGPREVENCIÓ. nak bemutatása

DROGPREVENCIÓ. nak bemutatása DROGPREVENCIÓ Általános irányelvek A FÜGE Drogprevenciós Munkacsoport munkájának nak bemutatása Drogprevenció A megelızés s három h szintő modellje (WHO): Elsıdleges megelızés: amikor a megelızés s arra

Részletesebben

forrás Menedzsment (HRM)

forrás Menedzsment (HRM) Emberi Erıforr forrás Menedzsment (HRM) Távoktatás Dr. Szeghegyi Ágnes Fıiskolai tanár OE-KGK-VMI E-mail: szeghegyi.agnes@kgk.uni-obuda.hu ÁTTEKINTÉS 1 1 Alapfogalmak 1.1 Termelési tényezt nyezık (Ld!!

Részletesebben

dolás, felbontható kód Prefix kód Blokk kódk Kódfa

dolás, felbontható kód Prefix kód Blokk kódk Kódfa Kódelméletlet dolás dolás o Kódolás o Betőnk nkénti nti kódolk dolás, felbontható kód Prefix kód Blokk kódk Kódfa o A kódok k hosszának alsó korlátja McMillan-egyenlıtlens tlenség Kraft-tételetele o Optimális

Részletesebben

CIÓ FUNKCIÓI I A SZERVEZETBEN

CIÓ FUNKCIÓI I A SZERVEZETBEN A KOMMUNIKÁCI CIÓ FUNKCIÓI I A SZERVEZETBEN Fogalma: A dó Ü zenet Ü zenet V evő K üldő (fogadó) K ódoló C satorna D ekódoló Fogadó Encoding D ecoding visszacsatolás A dó V evő Érzelmi funkció Motivációs

Részletesebben

Neurológiai betegek rehabilitáci

Neurológiai betegek rehabilitáci Neurológiai betegek rehabilitáci ciója A KÁROSODK ROSODÁS( S( IMPAIRMENT) IDİSZAKOS VAGY ÁLLANDÓ ANATOMIAI, ÉLETTANI VAGY PSZICHOLÓGIAI VESZTESÉGET JELENT A FOGYATÉKOSS KOSSÁG G (DISABILITY) AZ EMBER NORMÁLIS

Részletesebben

sport bemutatása lehetséges okai által 2007.október.24

sport bemutatása lehetséges okai által 2007.október.24 Személyis lyiség és s a sport 1 Készítette: Halász Nikoletta III. Éves testnevelés-rekre rekreáció szakos hallgató 2007.október.24 Amirıl l szó lesz I. A lyiség fogalmának tisztázása sa II. Személyis lyiség

Részletesebben

Controlling tevékenység a FIDIC és a német VOB szerinti építési szerzıdéseknél

Controlling tevékenység a FIDIC és a német VOB szerinti építési szerzıdéseknél Controlling tevékenység a FIDIC és a német VOB szerinti építési szerzıdéseknél Gazdasági keretfeltételek Recesszív piac NémetorszN metországban Szigorú szerzıdési si feltételek telek és s nyomott árak

Részletesebben

DR. STEINER ARNOLD. ltatók Klaszter Elnöke MEDICOR Elektronika Zrt. Vezérigazgat. Magyar Medikai Gyárt. rigazgatója

DR. STEINER ARNOLD. ltatók Klaszter Elnöke MEDICOR Elektronika Zrt. Vezérigazgat. Magyar Medikai Gyárt. rigazgatója Köszönti Önöket: DR. STEINER ARNOLD Magyar Medikai Gyárt rtók és s Szolgáltat ltatók Klaszter Elnöke MEDICOR Elektronika Zrt. Vezérigazgat rigazgatója Az Új j Széchenyi Terv 7 kiemelt programot tartalmaz:

Részletesebben

Projekttervezés alapjai

Projekttervezés alapjai Projekttervezés alapjai Langó Nándor 2009. október 10. Közéletre Nevelésért Alapítvány A stratégiai tervezés folyamata Külsı környezet elemzése Belsı környezet elemzése Küldetés megfogalmazása Stratégiai

Részletesebben

zszolgálati lati Egyetem Rendészettudom szettudományi kar

zszolgálati lati Egyetem Rendészettudom szettudományi kar Nemzeti KözszolgK zszolgálati lati Egyetem Rendészettudom szettudományi kar Nyíltnap 2013. január r 25. Alapképz pzési szakok a RTK-n nappali munkarend Bőnügyi igazgatási alapképz pzési szak bőnügyi hírszerzh

Részletesebben

gyakorlati készsk módszere

gyakorlati készsk módszere A Bázis-intézmény rendszer, mint a gyakorlati készsk szségfejlesztés módszere Általános VállalkozV llalkozási FőiskolaF Alkalmazott Magatartástudom studományi Tanszék 1996-2009 Bánfalvi Mária és Dr Szakács

Részletesebben

UNDP-SZMM Cserehát Program. nyezések az egyenlı. A Cserehát és s a Kosice Program. 2008. október 28.

UNDP-SZMM Cserehát Program. nyezések az egyenlı. A Cserehát és s a Kosice Program. 2008. október 28. UNDP-SZMM Cserehát Program Szlovákia kia-magyarország g közötti k határon átnyúló kezdeményez nyezések az egyenlı lehetıségek gekért és s társadalmi t fejlıdésért A Cserehát és s a Kosice Program Varga

Részletesebben

A HATÉKONY TANULÁS. Differenciális pedagógia. gia

A HATÉKONY TANULÁS. Differenciális pedagógia. gia A HATÉKONY TANULÁS Differenciális pedagógia gia A HATÉKONY TANULÁS S MÓDJAIM A feladatrendszeres oktatás, mely a gondolkodás rugalmas fejlesztésében mutatkozik hatékonynak. A kiscsoportos tanulás, mely

Részletesebben

Területi tervezés, programozás és monitoring

Területi tervezés, programozás és monitoring Területi tervezés, programozás és monitoring 8. elıadás Regionális politika egyetemi tanár A területi tervezés fogalma, jellemzıi Területi tervezés: a közösségi beavatkozás azon módja, amikor egy területrendszer

Részletesebben

INNOVÁCI EREDMÉNYEI. RSÉGE FEJLESZTÉSI SI KFT. által elnyert HUSKROUA /0901/080 jelű ZÁHONY, 2010. NOVEMBER 18.

INNOVÁCI EREDMÉNYEI. RSÉGE FEJLESZTÉSI SI KFT. által elnyert HUSKROUA /0901/080 jelű ZÁHONY, 2010. NOVEMBER 18. A ZÁHONY Z ÉS S TÉRST RSÉGE FEJLESZTÉSI SI KFT. által elnyert HUSKROUA /0901/080 jelű pályázat részekr szeként elvégzett CIÓS S AUDITOK ÖSSZESÍTETT EREDMÉNYEI (30 MAGYAR TULAJDONÚ VÁLLALKOZÁSNÁL) ZÁHONY,

Részletesebben

A szolgáltat tapasztalatairól

A szolgáltat tapasztalatairól A szolgáltat ltatás s kultúra hazai tapasztalatairól Dr. Heidrich Balázs habil.. egyetemi docens Szeged, 2008. november 19. A szolgáltatások és termelés láthatóságának összehasonlítása TERMELÉS SZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

a Szent Margit Rendelőint intézet

a Szent Margit Rendelőint intézet A járóbeteg j ellátás minőségének nek szakmai mutatói a Szent Margit Rendelőint intézetben Dr. LászlL szló Klára, Dr. Margitai Barnabás, Tóth Andrea, Dr. Thomka György Szt. Margit Rendelőint intézet DEMIN

Részletesebben

Kreativitás fejlesztése. Készítette: Koltói Lilla, 2010

Kreativitás fejlesztése. Készítette: Koltói Lilla, 2010 Kreativitás fejlesztése Készítette: Koltói Lilla, 2010 Kreativitás és környezet Kreativitásnak kedvezı fizikai környezet Kreativitásnak kedvezı szociális környezet Gyerekeknél: bátorító felnıtt Kreativitás

Részletesebben

A projektek pénzp menedzselése

A projektek pénzp menedzselése 1 A projektek pénzp nzügyi menedzselése A folyamat tevékenys kenységei 1. A támogatt mogatás s felhasználásához hoz kapcsolódó szabályok megismerése se 2. Pénzügyi elemzés és s tervezés 3. Finanszíroz

Részletesebben

Helyzetfelismerı és. vizsgálata. - Eddigi tanulmányok. nyok. - Internetes oldalak. Nem a képessk

Helyzetfelismerı és. vizsgálata. - Eddigi tanulmányok. nyok. - Internetes oldalak. Nem a képessk Helyzetfelismerı és megoldó képesség vizsgálata általános iskolás s tanulók k körébenk Készítette: Nagy Edit és s Németh N Andrea III. éves testnevelés-rekre rekreáció szakos hallgató Miért választottuk

Részletesebben

A felnőttk szerepe a megváltozott munkaképess foglalkoztatásában

A felnőttk szerepe a megváltozott munkaképess foglalkoztatásában A felnőttk ttképzés s integráci ciós szerepe a megváltozott munkaképess pességűek ek foglalkoztatásában Szocio-Produkt Kft. Miskolc a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája 2010. november 5-7.

Részletesebben

grehajtása Projektek végrehajtv MOTTÓ A A tapasztalás s majd mindig paródi az eszmének nek Goethe ellenőrz Output hatás Inputok A jogszerűség

grehajtása Projektek végrehajtv MOTTÓ A A tapasztalás s majd mindig paródi az eszmének nek Goethe ellenőrz Output hatás Inputok A jogszerűség 1 Projektek végrehajtv grehajtása MOTTÓ A A tapasztalás s majd mindig paródi diája az eszmének nek Goethe 2 Az ellenőrz rzés, monitoring és értékelés s kapcsolata Inputok Output Eredmény/ hatás Viszonyítás

Részletesebben

magyar felsıoktat Felsıoktatás mint a rendszerváltás hordozója Felsıoktatás mint a szimbolikus politizálás része

magyar felsıoktat Felsıoktatás mint a rendszerváltás hordozója Felsıoktatás mint a szimbolikus politizálás része A határon túli t magyar felsıoktat oktatás problémái, kihívásai 90-es évek fıbb f jellemzıi Demográfiai csökkenés Jogszabályi átalakulás Felsıoktatás mint a rendszerváltás hordozója Felsıoktatás mint a

Részletesebben

Változás. Tanulás és tanítás. Mások

Változás. Tanulás és tanítás. Mások Együttm ttműködés, nyilvánoss nosság, tájékoztatás Csak amennyire az ember a természetet ismeri, annyira ismeri önmagát. t. (Hebbel) Természet szet- és s környezettudatos k magatartásra nevelő komplex

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus Önmenedzselés, karriertervezés Lehetőségek, technikák Mit értünk karrier alatt? Karrier = gyors, sikeres előmenetel, érvényesülés; Karriert

Részletesebben

www.pipecontrol.hu info@pipecontrol.hu

www.pipecontrol.hu info@pipecontrol.hu INTELLIGENS GÖRÉNYEZ G NYEZÉS Meghibásod sodások sok kezelése, karbantartási filozófi P I P E C O N T R O L Mérnöki Iroda Kft 8600 Siófok, Dózsa György u. 27/b Tel.: (+36) 84-506 702, Fax: (+36) 84-506

Részletesebben

PROJEKTTERVEZÉS. Page 1. A program definíci. A projekt definíci. Olyan egymásra melynek minden eleme, 1Art. 2Art. 3Art 2009.02.16. 2009.02.16.

PROJEKTTERVEZÉS. Page 1. A program definíci. A projekt definíci. Olyan egymásra melynek minden eleme, 1Art. 2Art. 3Art 2009.02.16. 2009.02.16. PROJEKTTERVEZÉS Art A program definíci ciója Olyan egymásra épülő projektekből álló tevékenys kenységi lánc, l melynek minden eleme, mérhető hozzáadott érékkel viszi közelebb k a szélesebb közössk sséget

Részletesebben

nyelvoktatásban Bernadett

nyelvoktatásban Bernadett Világh gháló a nyelvoktatásban Angol Német Készítette: Dobó Gabriella és s dr. Gaál Bernadett soha nem volt még ilyen könnyő a tudás létrehozásához szükséges információkat összegyőjteni, míg tudást létrehozni

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus 1 Asszertivitás (Sam R. Lloyd alapján) Jelentése: Pozitívan gondolkodunk Önérvényesítő módon viselkedünk Önbizalmat érzünk 2 Önmagunk és

Részletesebben

Europai Közösség, 2007 A forrás megjelölésével szabadon sokszorosítható.

Europai Közösség, 2007 A forrás megjelölésével szabadon sokszorosítható. A flexicurity közös k s alapelvei felé: több és s jobb munkahelyet rugalmasság és s biztonság révén Europai Közösség, 2007 A forrás megjelölésével szabadon sokszorosítható. A munkaerőpiac jellemzői Gyors

Részletesebben

Bizalom az üzleti kapcsolatok irányításában

Bizalom az üzleti kapcsolatok irányításában Bizalom az üzleti kapcsolatok irányításában Dr. Gelei Andrea Budapesti Corvinus Egyetem Ellátás lánc optimalizálás; bárhonnan, bármikor Optasoft Konferencia 2013 2013. november 19., Budapest Gondolatmenet

Részletesebben

Az oktatás stratégiái

Az oktatás stratégiái Az oktatás stratégiái Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Falus Iván (2003): Az oktatás stratégiái és módszerei. In: Falus Iván (szerk.): Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához.

Részletesebben

FİBB PONTOK PIACKUTATÁS (MARKETINGKUTATÁS) Kutatási terv október 20.

FİBB PONTOK PIACKUTATÁS (MARKETINGKUTATÁS) Kutatási terv október 20. FİBB PONTOK PIACKUTATÁS (MARKETINGKUTATÁS) 2010. október 20. A kutatási terv fogalmának, a különbözı kutatási módszerek osztályozása, a feltáró és a következtetı kutatási módszerek közötti különbségtétel

Részletesebben

Menedzsment kapcsolata a gyógyszerészi gyakorlattal

Menedzsment kapcsolata a gyógyszerészi gyakorlattal Menedzsment kapcsolata a gyógyszerészi gyakorlattal Dr. Mészáros Ágnes Gyógyszerügyi szerezés I. 2014. február 3. Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet .. Már M r az egyiptomiak!! A munka

Részletesebben

A céltámogatások jelentősége a felnőttképzési programokban

A céltámogatások jelentősége a felnőttképzési programokban Dr. Zachár László Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet A céltámogatások jelentősége a felnőttképzési programokban A tudás versenyképesség ROP programok zárókonferenciája Budapest 2008. április

Részletesebben

ció Innováci ció kontra renováci Dr Litter Adrienn

ció Innováci ció kontra renováci Dr Litter Adrienn Innováci ció kontra renováci ció Dr Litter Adrienn Környezettudatos magatartásra nevelő témahét Olyan lesz a világ, amilyenné te teszed ( Légy te is ÖKO-llégista! gista! ) TÁMOP 3.1.4 TÁMOP 3.1.7 TÁMOP

Részletesebben

A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI. - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek. Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet

A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI. - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek. Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet A kommunikáció Osgood-Schramm körkörös kommunikációs modell Gondolatot megfogalmaz

Részletesebben

gi- kapcsolati tért Politikai identitás Lengyelország: ntések, amelyek Geopolitikai szemléletm letmód Csehország:

gi- kapcsolati tért Politikai identitás Lengyelország: ntések, amelyek Geopolitikai szemléletm letmód Csehország: KözépEurópa mint egységes ges gazdasági gi kapcsolati tért Kockázatok, kihívások, lehetőségek: együttm ttműködés a szomszédos országokkal Kőrösi Csaba, 2008. 05. 13. Politikai identitás Lengyelország:

Részletesebben

A konfliktus -Csepeli György. -Eric. Berne

A konfliktus -Csepeli György. -Eric. Berne A konfliktus -Csepeli György -Buda BélaB -Eric Berne A konfliktus fogalma A konfliktus a latin confictus szóból származik, ami fegyveres összeütközést jelent, de a mindennapi szóhaszn használatban az emberi

Részletesebben

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés április 18, 2011 Végezte Innermetrix Hungary Copyright Innermetrix, Inc. 2008 1 IMX Szervezeti Egészség Felmérés Üdvözöljük az Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérésén!

Részletesebben

Civil Centrum KözhasznK

Civil Centrum KözhasznK A Civil Centrum Közhasznú Alapí az NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiumának támogatásával 2009-2012 időszakra kistérségi civil stratégiát készített az Enyingi- valamint az Adonyi kistérségben.

Részletesebben

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat Fővárosi Diákönkormányzati Akadémia Hotel Római, 2008. január 18. A Diákakadémia célja hogy a hallgatók megszerezzék mindazokat az ismereteket, készségeket és attitűdöt, amelyek szükségesek ahhoz, hogy

Részletesebben

Beszélj úgy, hogy érdekelje

Beszélj úgy, hogy érdekelje Beszélj úgy, hogy érdekelje tanár-diák kommunikáció pedagógusoknak Tréning jellegű akkreditált pedagógus-továbbképzési program Alapítási engedély nyilvántartási száma: 82/194/2012. A nyolc alkalomból álló,

Részletesebben

GYÖNGYÖS. István. MELLearN workshop Budapest 2007. november 29.

GYÖNGYÖS. István. MELLearN workshop Budapest 2007. november 29. GYÖNGYÖS Dr. Piros Márta, M Fodor Mónika, M Dr. Réthy István MELLearN workshop Budapest 2007. november 29. Károly Róbert R FiskolaF bemutatása 20 éve folyó közgazdasági, gi, és s a Fiskola F több, t mint

Részletesebben

52 522 05 0010 52 01 Létesítményi energetikus Energetikus 52 522 05 0010 52 02 Megújuló energiaforrás Energetikus.

52 522 05 0010 52 01 Létesítményi energetikus Energetikus 52 522 05 0010 52 02 Megújuló energiaforrás Energetikus. A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Nonprofit szervezeti menedzsment területek

Nonprofit szervezeti menedzsment területek XX/a. Nonprofit szervezeti menedzsment területek a Társadalmi Megújulás Operatív Program Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 I. rész: 2 NEVELÉSI PROGRAM II. rész: HELYI TANTERV 2 oldal, összesen: 124 3 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos

Részletesebben

Projekttervezési. Sikeres projekt ismérvei ELEMZÉSI SZAKASZ. Projekttervezési technikák, k, lnak. Meggyőző

Projekttervezési. Sikeres projekt ismérvei ELEMZÉSI SZAKASZ. Projekttervezési technikák, k, lnak. Meggyőző Sikeres projekt ismérvei Projekttervezési technikák áttekintése Swot elemzés Problémafa mafa-célfa elemzés Érdekcsoportelemzés Logikai keretmátrix trix Világosan átlátható Meggyőző Mérhető ELEMZÉSI SZAKASZ

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

Iskolai hírekh. rek. zményben. Gyermekközpont. let Komplex, rugalmas modellprogram

Iskolai hírekh. rek. zményben. Gyermekközpont. let Komplex, rugalmas modellprogram Osztályt lytámogató program az ANK-ban Miért?! Iskolai hírekh rek Jelenség g kezelése, problémák megelőzése az Intézm zményben Gyermekközpont zpontú szemlélet let Komplex, rugalmas modellprogram Egy kis

Részletesebben

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához avagy amiről a módszertanok nem írnak dr. Prónay Gábor 6. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2003. április 10. AZ ELŐADÁS CÉLJA

Részletesebben

pályázat tapasztalatai

pályázat tapasztalatai Az Európa Tanács Táj T j DíjaD a 2008. évi hazai Táj T j Díj D pályázat tapasztalatai Dr. Konkoly-Gyur Gyuró Éva egyetemi docens NyME Környezet és s FöldtudomF ldtudományi Intézet Kinek adományozhat nyozható?

Részletesebben

A CMMI alapú szoftverfejlesztési si folyamat

A CMMI alapú szoftverfejlesztési si folyamat A CMMI alapú szoftverfejlesztési si folyamat Készítette: Szmetankó Gábor G-5S8 Mi a CMMI? Capability Maturity Modell Integration Folyamat Folyamat fejlesztési si referencia modell Bevált gyakorlatok, praktikák

Részletesebben

dr. Varga JózsefJ Budapest 2004

dr. Varga JózsefJ Budapest 2004 5. Vállalkozások pénzügyi-számviteli mutatói dr. Varga JózsefJ Budapest 2004 A mutatók k típusait 1. Likviditási mutatók: : aránysz nyszámok, amelyek a rövid r lejárat ratú kötelezettségek likvid eszközökkel

Részletesebben

2012. évi I. tv. A Munka TörvT évi LXXXVI. tv. a hatálybal. ezzel kapcsolatos tv-ek. Dr. Tornyai Magdolna december 7.

2012. évi I. tv. A Munka TörvT évi LXXXVI. tv. a hatálybal. ezzel kapcsolatos tv-ek. Dr. Tornyai Magdolna december 7. 2012. évi I. tv. A Munka TörvT rvénykönyvenyve 2012. évi LXXXVI. tv. a hatálybal lybalépésével összefüggı átmeneti rendelkezések és ezzel kapcsolatos tv-ek módosításáról Dr. Tornyai Magdolna 2012. december

Részletesebben