GONDOLKODÁSI STRATÉGI A DÖNTÉSHOZATALBAN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GONDOLKODÁSI STRATÉGI A DÖNTÉSHOZATALBAN"

Átírás

1 GONDOLKODÁSI STRATÉGI GIÁK A DÖNTÉSHOZATALBAN Dr. Szeghegyi Ágnes Fıiskolai tanár BMF-KGK-VMI Menedzsment 3 fázisf zisú modellje 1 Menedzsment Folyamat, amelyet több t vagy egy személy végez v mások m tevékenys kenységének nek koordinálására ra meghatározott eredmények, célok elérése érdekében. Nem bizonyos szakma vagy gazdasági gi ágazat témakt makörébe tartozik. Emberek valamilyen céllal c együtt tevékenykednek. A menedzsmenttudomány ny Eredményes és s hatékony csoportos tevékenys kenység. Egyéni és s szervezeti mőködés m s tudománya. Módszerek, gyakorlati tapasztalatok és s elméletek letek rendszerbe foglalt együttese. Egyének csoportban, szervezetben tevékenykedve hogyan érik el a kitőzött tt célokat c (eredményess nyesség) a lehetı legjobb hatásfokkal (hatékonys konyság). Komplex, rosszul strukturált problémák k megért rtése, és szervezett, rendszerezett cselekvéss ssé való alakítása. 1

2 1.1 Menedzsment feladatok Tervezés Kigondolni, újragondolni valamit. Szervezés Létrehozni, átalakítani, tani, megszüntetni. Vezetés Szervezet tagjainak befolyásol solása sa azért, hogy a célok c elérése érdekében tevékenykedjenek. Irány nyítás Meglévı mőködtetése. 1.2 Menedzser funkciók Személyek közötti k funkció Névleges (figurehead( figurehead) ) szerepkör Törvények, térsadalom által elıírt kötelezettségıl fakadó rutinok. Tényleges (leader( leader) ) szerepkör Beosztottakért (motiváci ció,, aktivitás, képzk pzés, stb..) vállalt felelıss sség. Kapcsolattartó (liaison) szerepkör Külsı kapcsolatrendszer (segíts tség, támogatt mogatás, informáci ció,, stb..) Informális funkció Felügyel gyelıi i (monitor) szerepkör Szervezet és s környezet k megért rtése céljc ljából l belsı és külsı informáci ciók k keresése, se, fogadása. Terjesztıi i (disseminator( disseminator) ) szerepkör Külsı,, belsı informáci ciók k szervezet tagjai felé tovább bbítása. Szóviv vivıi i (spokerman( spokerman) ) szerepkör Szervezet terveinek, eredményeinek, stb.. külsk lsı környezet felé közvetítése. Szakértıi i magatartás. Döntési funkció Vállalkozói i (enterpreneur( enterpreneur) ) szerepkör Projektek kezdeményez nyezése. Projektek felügyelete. Zavarkezelı (disturbance handler) ) szerepkör Váratlan zavar esetén n zavar elhárítását t célzc lzó tevékenys kenység. Felelısségvállalás. Erıforr forrás-biztosító (resource llocator) ) szerepkör Erıforrás s elosztások sokért felelıss sség g vállalv llalása. Tárgyaló (negotiator)) szerepkör Tárgyalásokon a szervezet képviselete. k 2

3 2 Modell 2.1 ElemeE lemek Iránykijel nykijelölés. Problémamegold mamegoldás. Megvalósítás. s. Iránykijel nykijelölés Problémamegold mamegoldás Megvalósítás 2.2 Jellemzık Kölcsönhatások a fázisok f között. k Fázisok közötti k határok nem egyértelm rtelmőek. ek. Vezetı kompetenciája mind a három h fázisban. f Vezetınek képessk pességgel kell rendelkeznie, ami lehetıvé teszi a fázisokat f elválaszt lasztó határokon való áthaladást. Fázisok különbk nbözı vezetési stílust jelentenek. Egyes vezetık k inkább Iránykijelölési, problémamegoldó, megvalósító stílust alkalmaznak. Legtöbben kombinálj lják k a három h stílust az adott szituáci ciónak megfelelıen. en. 3

4 3 Megvalósítás Cselekvés. s. Mozgósító rész. Események mozgásban tartása. Hivatali politizálás. Manipuláció. Akciók. k. Emberek mozgósítása. sa. Események kézben k tartása. Más s emberek (munkavállal llalók) révén r n realizálódik. Feladatokat mások által valósítja meg. Társas cselekvés. s. Meggyızés, utasítás, s, manipulálás, kényszerk nyszerítés. s. Munkavállal llaló magatartásának, viselkedésének megváltoztat ltoztatása. Emocionális tevékenys kenység. Emberek valós s lények. l (Nem tömeg, t statisztikai adat.) Emberek meggyızése határozott fellépéssel, ösztönzéssel, tárgyalt rgyalással, kéréssel k érhetı el, nem intellektuális lis folyamat révén. r Információ/tudásalapú társadalomban az érzelmek szerepe paradox módon m megnövekedett vekedett. Emberi emocionalitás képezi a változtatv ltoztatás lényegét. Probléma Vezetı kizárólag racionális eszközökkel kkel próbálja kezelni az emocionális emberi lényeket. l Jellemzı foglalkozások Ügyvédek, pszichológusok, kereskedık, k, pedagógusok, gusok, stb.. Egyének vagy néhány n ny ember problémáival foglalkoznak. 4

5 4 Problémamegold mamegoldás Elemzés. Analitikus képessk pességek. Tények, adatok, informáci ciók k győjt jtése. Ismert elvek, törvt rvények, szabályok, függvf ggvények szerinti feldolgozás. Megoldás s menete ismert. Helyes válasz, v védhetv dhetı döntés, logikus megoldás, optimális stratégia. Kapcsolódó fogalmak Lineáris programozás. Rendszerelemzés. s. Operáci ciókutatás. Marketing modell. Pénzügyi/gazdasági/döntéselemz selemzés Racionális tevékenys kenység. Analitikus foglalkozásoknak magas társadalmi t rangja. Jelentıs s hányada h megtanulható a mennyiségi elemzésre építı képzés s révén. r Valós s problémamegold mamegoldás s több, t mint ami a tankönyvek nyvek feladataiban fellelhetı. Valóságban több t a bizonytalanság, az elıre nem kalkulált lt lehetıség. Lehetséges, hogy a döntd ntéshozatalhoz szüks kséges informáci ciók adatbázisokban nem találhat lhatók k meg. Menedzser döntd ntési dilemmái Kényszerhelyzetbıl l erednek. Mindig nagy részben r újak. Nem keresik a legjobb megoldást. Az intuíci ció is részt r vesz bennük. Döntési dilemmák k leegyszerősítésébıl l adódó tévhitek A menedzsernek jól j l strukturált feladatot kell megoldania. Racionális döntd ntéseket hoz. A környezet k jövıbeni j viselkedésének, megismerhetıségének feltételez telezése. A menedzser szekvenciálisan dolgozza fel az informáci ciókat. Az informáci ciórendszer annál l jobb, minél l több t informáci ciót kínál. Döntés s jellemzıi Gyorsan kell meghozni. A döntd ntési dilemmák k rosszul strukturáltak. A környezet k meglepetésszer sszerően en viselkedik. Nem rendelkezünk nk minden szüks kséges adattal a jövırıl. j Az akciók k több t szempontból értékelhetık. k. A menedzser ha akkor döntési szabályokban gondolkodik. A várhatv rható eredmények jelentıs s része r nem számszer mszerősíthetı. 5

6 5 Iránykijel nykijelölés Küldetés. Helyes kérdk rdések felvetése, nem a helyes válaszok v keresése. se. Problémák k keretéhez, nem a megoldásához kapcsolódik. Nem foglalkozik a legjobb út t kijelölésével. Annak feltárása, hogy hová kellene eljutni. Nem foglalkozik azzal, hogy biztossá tegye a cél c l elérését. Víziók, álmodozás, innováci ció,, alkotás, vállalkozv llalkozás. Alapvetı kérdések nehezek. Mit akarunk valójában ezzel a vállalattal? v Mit kellene tennie ennek a szervezetnek, hogy valami elképzelhet pzelhetı jövıje je legyen? Stb Intuitív v gondolkodásm smód Gyakran nem tudatosan megy végbe. v Más s tevékenys kenységgel párhuzamosan p és észrevétlenül. l. Analizálás 22-es csapdája. Nem analitikus folyamatok analitikus kezelése láthatatlannl thatatlanná teszi a lényeget. l Problémamegold mamegoldás s eszközeinek zeinek alkalmazása esetén n levont következtetés. o Nem volt se hideg, se meleg, amíg g a hımérıt h t fel nem talált lták. Laza, intuitív v gondolkodásm smód, befelé fordulás. Sokszor saját t következtetk vetkeztetésüket ket sem értik. Ítélet, meglátás, bölcsessb lcsesség g a jellemzı. Személyes és s szubjektív v jellegő fázis. Válaszok nem a külvilk lvilág g elemzése alapján. Hitet a tények t elé helyezve. Gyakran a problémamegold mamegoldás s alapelvei sérülnek. s Új j világ teremtése. (Vállalat alapítók.) Meghatároz rozó,, mozgató erı a szervezetek fejlıdésének. Karizmatikus vezetı. Iránykijel nykijelölı típus. Megvalósításban sban sikeres. Érzéke a küldetk ldetés s megfogalmazására. Másokat mozgósítani tud. Szabályok figyelmen kívül k l hagyása. Ösztönös s cselekvés. s. Félresöprése a máskm sként gondolkodóknak. knak. 6

7 Logikus és s intuitív v probléma megoldók Balfélteke domináns egyének. Analitikus, logikus gondolkodás. Erıs verbális és számítási funkció. Jobban reagál a szóbeli instrukciókra. Konformistább. Szereti a jól definiált feladatokat. Szisztematikusan deríti fel a dolgokat. Könnyen felidéz írott szöveget. Egyedi tényekre koncentrál. Szekvenciálisan veszi sorba az ötleteket. LOGIKUS PROBLÉMAMEGOLD MAMEGOLDÓ Jobbfélteke-domináns egyének. Erıs szintetizáló képesség. Gyenge nyelvi kifejezıkészség. Jobban reagál a vizuális instrukciókra. Kevésbé konformista. Szereti a nyílt feladatokat. Felfedezı típus. Erıs képzelıerıvel rendelkezik. Elvekre koncentrál. Képes kezelni a kapcsolódásokat. INTUITÍV PROBLÉMAMEGOLD MAMEGOLDÓ 5.1 VíziV zió Jövıre tekintés. Proaktív szembesülés. s. Világos kép k p jövıkép j p alkotása. Tapogatózás Árnykép p (Definiálhatatlan.) Kép p folyamatosan formálódik. Újraformálódik. Világosabbá válik. Bizonyos alapkoncepcióknak knak léteznil tezniük k kell! Képzelıerı Képesség g alternatív v jövıképek j megfogalmazására. (Nem elırejelz rejelzés.) Attitőd. Gondolkodásmód. 7

8 Kreativitás. Egyedi, szokatlan ötletek. Befolyásoló tényezık Konformitás. Racionális cselekvésre sre irányul nyuló igény. Erıforrások korlátozotts tozottsága. Erıltetés. Ártatlanság és s naivitás. Információ rendelkezésre állása. Idızítés. Konkrét t körülmk lmények, lehetıségek, szabályok. (Hídépítésben nehéz z kreatívnak lenni.) 5.2 Értékrend Tartós s szabályok. Személyre szóló iránymutat nymutatók. Elfogadható magatartás. Szülıkt ktıl és s a társadalomtt rsadalomtól örökölt értékeket. Belsı kontroll-rendszer. rendszer. Kapcsolatot az iránykijel nykijelölési és s megvalósítási si fázis f között. k A felülr lrıl l közelk zelített értékek meghatározz rozzák k a megfelelı megoldásokat. Mi pontosan kezdjük k a munkát. t. Mi soha nem engedünk nk ki hibás s alkatrészt az üzembıl. l. Teljes szolgáltat ltatást nyújtunk fogyasztóinknak, még m g a rövid távút profit rovására ra is. Szervezet egyedi jellegének és s haladási irány nyának nak meghatároz rozása. Hozzájárul a jövıképhez. j Húzóerı. Behatárol. "Tedd azt, amit a szervezet elvár r Tıled, T ne próbálkozz mással! ssal! 8

9 5.3 Elkötelezetts telezettség Nehézs zségek, kudarcok leküzd zdése. Ötletek cselekedetekké válása. Szociálpszichol lpszichológia Kognitív v disszonancia. Belsı konzisztenciára törekvt rekvés. Új j informáci ció ellentmond korábbi meggyızıdésnek. o Meggyızıdés s módosm dosítása sa az új j informáci cióval összhangban. o Informáci ció elutasítása. sa. o Informáci ció elbagatelizálása sa. Eddigi befektetés s nagysága. ga. Hátrányok Érveket figyelmen kívül k l hagyó elutasítása sa a kompromisszumnak vagy elképzel pzelés s feladásának. Racionális értékelés s csökken kkenése. (Szemben a fanatizmussal.) Elszigetelıdés s azoktól, akik most ellenségnek minısülnek. Konok elkötelezetts telezettség g negatív v következmk vetkezményekkel jár j r a kollégák k körében. k Figyelmen kívül k l hagyják, kevesebbet adnak a vélemv leményére, vagy megsajnálj lják. Elıny nyök Bukott termék k kiváló. A vezetı kitart elképzel pzelése mellett. Végén n nyer. Példa pozitívv vvá és s követendk vetendıvé válik. Befolyás s nı. n Céltudatosság, elvszerőség és s siker megtestesítıje. 9

10 Gondolkodásm smódok átrendezıdésének nek háttereh ( Honnan-Hová átfogó történeti íve, fejlıdési trend) 1 MúltM Rendszer, szabályozotts lyozottság. 1.1 KörnyezetK Relatív v stabilitás. s. Piacokon extenzív v növekedn vekedés. Környezeti folyamatok elırel reláthatóak. ak. Operatív v válasz. v Reagáló-reakt reaktív v magatartás. Beláthat tható jövıre vonatkozó alternatívák k elırejelz rejelzése. (Tervezés, költsk ltségvetési keretek, célok c lebontása szervezeti egységekre, gekre, vezetıkre.) Minıség g a gyárt rtó által definiált. Verseny az árak körül k l forog. Hatalmi struktúrát t dominálja. Kritikus funkció Termelés. Kritikus tudás Mőszaki, mérnm rnöki ismeretek. Sok mőszaki m felsıvezet vezetı. 1.2 Munkavállal llaló Sikerhez szüks kséges képessk pességeiket a vezetıknek, szervezetnek kell fejlesztenie. Vezetıi i támogatt mogatásra szorulnak a technológia, eszközhaszn zhasználat, döntd ntési kritériumok riumok szabályok terén. Alacsonyabb rendő szüks kségletek kielégítése. Domináns ns szüks kségletek kielégítése szervezeten kívül. Kalkulatív stratégia. Adott erıkifejt kifejtésért maximális javadalmazás.) Nem vállal v felelıss sséget, nem kezdeményez. 10

11 1.3 Szervezeti vezetési modell Központi figura a vezetı. Kialakítja, fenntartja, fejleszti a stratégi giát, célrendszert, c szervezeti struktúrát és s rendszereket, szabályokat és eljárásokat. Siker Teljesítm tmény = Specializáci ció + Szabályozotts lyozottság. Munkakörök, k, feladatok ezekhez kapcsolódó szabályrendszer kialakítása. Eredmény a rendszer és s nem a munkavállal llaló függvénye. Olyan rendszer létrehozl trehozása, amelyben nem lehet rosszul teljesíteni. teni. Feladatcentrikus vezetı-beosztott kapcsolat. Feladatleosztás, s, szabályok részletezr szletezése, se, ellenırz rzése a szabályok betartásának. Magatartáskontroll Szabályok betartása. Magatartás s normához igazítása, a norma helyességének megkérd rdıjelezése nélkn lkül. Változtatási igény forradalmi hatású. Tanulás, fejlesztés s a vezetı feladata, ı oldja meg a külsı,, belsı problémákat. Munkavállal llaló érdemi döntd ntést nem hoz, szabályk lykövetı,, szabályokba kódolt k döntd ntéseket hoznak a szabályokban rögzr gzített tényt nyállás s után. Jó rendszer megalkotása + magatartáskontroll. Kérdések Egyéni vagy csoportos teljesítm tményt kell-e mérni? Szabálykövetı feladat végrehajtv grehajtás s (erıfesz feszítés) s) vagy teljesítm tmény (eredmény) a teljesítm tményértékelésben? Lojalitás s a hatalmi struktúra ra stabilizálódásához való hozzájárul rulás? Kiválasztás s alapja Loyalitás vagy szaktudás? s? 11

12 2 JövıJ Empowerment 2.1 KörnyezetK Komplex, változv ltozó,, elıre nem jelezhetı,, turbulens, kiszámíthatatlan, váratlan, v meglepetésszer sszerő Szervezetekben új j alkalmazkodási stratégia. Lehetıségek, fenyegetések részben r jelezhetık k elıre. Verseny színtere globális. lis. Oligopol piac (Globális lis beszerzı,, gyárt rtó, értékesítı konglomerátum, termel, termeltet, értékesít.) Üzleti kockázat mellett megnıtt a különbk nbözı szervezeti kultúrák k egymásra hatása, egymás s mellett élése. Termékek életciklusa lecsökkent. Erkölcsi avulása gyorsabb, mint fizikai amorticáci ciója. Szervezetek életgörbéje rövidebb. r Beolvadás, felvásárl rlás, eltőnik) Reakcióid idı rövidül. (Válaszad laszadás s a piaci, környezeti k kihívásokra). Nincs nyugalmi periódus, folyamatos változtatv ltoztatás. Egyik program hatása még m g nincs meg, másik m program már m indul. Az idıvel lépéstartl startás s jellemzıje, je, hogy a szervezetek olyan beruházásokba kénytelenek fogni ni,, melyekrıl l nem tudják, hogy megvalósul sulások sok idejére milyen piaci, környezeti k igényeket fognak kielégíteni. Ritmus! Piaci szereplık k dinamikáját, saját t célok c elérésére re szolgáló gyors, rugalmas, egyensúlyt tartó stratégia. Hozzáadott értékben megnıtt a tudás s súlyas lya. Szervezeti tanulás s révén r n nagyobb tudáskombin skombináció létrehozása. Megjelenik a termékekben is. Anyagi jellegő hozzáadott értékben utazók lemaradnak. Fejlıdı országok termékei, iparágai. Minıség g a vevı által definiált. 12

13 2.2 Munkavállal llaló Magasan képzett, k problémamegold mamegoldó,, képessk pesség, készsk szség. Iskolai tanulmányok. nyok. Szervezet is kiegész szítheti. Munkavállal llaló rendelkezik valamilyen egyedi tudáskombin skombinációval, tacit tudással. Birtokolják k a folyamatok, eljárások, technológia, eszközhaszn zhasználat tudását. Tudásuk meg is haladhatja a vezetı tudásszintj sszintjét. t. Alacsonyabb rendő szüks kségletek már m r kielégítettek, a felsıbb szintőek motiváltak. Önmegvalósításra sra törekvt rekvı,, kezdeményez nyezı,, felelıss sséget vállaló munkavállal llaló felhatalmazása és s fejlesztése. se. Igyekezet a szervezeti és s egyéni célok c összhangjának nak megteremtésére. re. Munkavállal llaló személyes sikerét t abban látja, l hogy a szervezetét t sikeressé tegye. Egyik alapkonfliktus megszőnik. Önmegvalósítás összekapcsolódhat a szervezeti célokkal. Magasabb rendő szervezeti célok c csak magasabb rendő egyéni célokat c követk vetı emberekkel érhetık el. A magasabb rendő motiváci ciók k kielégítése a munkához kötıdik, k a munka maga közvetlenk zvetlenül jutalmazó. Személyes stratégi giát t kihívó,, fejlıdést jelentı problémák k felvállal llalása és s megoldása jelenti, mely a szervezet és s egyén n számára is siker. 13

14 2.3 Szervezeti vezetési modell Hagyományos vezetıkép p felülvizsg lvizsgálata. lata. Nincs idı a szolgálati lati útra, célokat c feladatokra lebontó folyamatra. Vevıvel vel kapcsolatba kerülınek helyben kell döntd ntést hoznia. Partnerek elvesztésének veszélye. Nem a vezetı a siker letétem teményese. Nagy összefüggések, környezeti k kihívások felismerése, se, szervezeti válaszok v megtalálása, erıforr források elosztása, sa, feltételek telek biztosítása, sa, beosztottak fejlesztése, se, támogatt mogatása. Nem magatartáskontrollal törtt rténı szabályoz lyozás, hanem mindenki által elfogadott értékekkel törtt rténı irány nyítás. Értékek követk vetése fontosabb, mint a pénzp nzügyi teljesítm tmény. (Paradoxon!) Több, mint delegáló vezetı. Feladatkiadásra, a vezetı-beosztott kapcsolatra minimális figyelmet fordít. Beosztottainak problémát t ad, rendelkeznek képessk pességekkel, készségekkel, megoldják. Megvalósításhoz shoz szüks kséges eszközöket ket a beosztottra ruházza, teljesen felhatalmazza. (Bizalom!! Bizalom!!) Koordináci ciós és s kontroll rendszer Több, jobb informáci cióval rendelkezı beosztott döntd ntési és cselekvési si szabadságot kap. Jutalom, képzk pzés, tréning. Kritikus elem Szervezeti tudás s kialakítása. (Tudásmenedzsment) Szervezeti struktúra ra Technológia Tudást, mint hozzáadott értéket honoráló. külsı környezet Gyors reakcióid idıt t követel., k Egyén és s vezetıje közötti k kapcsolat más m s minıségő. Lapos struktúra ra Szervezeti alapképess pesség. o Piac által megkülönb nböztetı,, felismert, elismert minıséget hoz létre. l o Core competence. Csinálni vagy venni. o Minden olyan tevékenys kenységelem kiszervezése se,, amely szerzıdéses ses alapon költsk ltséghatékonyabb. o Make or buy! Szervezeti folyamatok kialakítása hozzáadott érték k elvő. o Értéklánc meghatároz rozása, mely a vevı számára értéket teremt. o Minden olyan tevékenys kenység g elhagyása sa,, vagy újraszervezése,, amelynek a vevı szempontjából l nincs hozzáadott értéke. o Value chain. 14

15 Siker Teljesítmény = Tudás(inform s(információ) + Felhatalmazás s (empowerment( empowerment) Kontroll Teljesítménykontroll. Célok elérésének kontrollja. Célokhoz a beosztott visszatérítése. se. Nem teljesítm tményt meghatároz rozó magatartás, hanem teljesítm tményt befolyásol soló ok-okozati okozati kapcsolat. Kérdések Mit mérjen m a teljesítm tményértékelés, és s az eredményeket mire használj lják? Elismertség g vagy önmegvalósítás? Jó teljesítm tményt megfelelı feladatokkal vagy státussal tussal ismerjék-e e el? Teljesítményre vagy potenciálra legyen alapozva a kiválaszt lasztás, s, javadalmazás, elımenetel? Megjegyzés Delegálás Döntések átengedése. Részvétel (particip( participáció) Vezetés s definiálja a feladatot, magatartást, teljesítm tménycélokat, célok c fontosságát, t, célpreferenciákat. Empowerment Munkavállaló határozza meg a feladatot, magatartást, célok c fontosságát, t, célpreferenciákat. Munkavállaló problémát t kap a vezetıtıl. Teljesítmény célokat c a vezetı és s munkavállal llaló közösen határozz rozzák k meg. 15

16 3 Jelen participáció Piaci oldal jövımodell húzza. Munkavállalói i oldal Múlthoz közelebbk zelebb. 3.1 KörnyezetK Hasonló a jövı környezetéhez, csak még m g kevésb sbé dinamikus és s gyors. A szolgáltat ltatások, tudás s döntd ntı módon épül l be a termékek értékébe. Minıséget a vevı definiálja. A verseny számos piacon globális. lis. Termék életgörbe rövidebb. r Szervezetek is folyamatos változv ltozásra kényszerk nyszerülnek. Alkalmazkodás s kényszere. k Még g ismertek az üzleti, szervezeti-struktur strukturális válaszok v a piaci kihívásokra, de ezek bevezetése többtt bbtényezıs, környezet k diktálta vezetıi, munkavállal llalói i magatartást követel. k 3.2 Munkavállal llaló Magasan képzett, k általános és s specifikus szakmai tudás, problémamegold mamegoldó képesség, egyedi tudáskombin skombináció. Alacsonyabb rendő szüks kségletek kielégítettek. De a munkavállal llaló többnyire szervezeti pozíci ciója, elismertsége által motivált. Hatalomra törekvt rekvés. Szervezeti és s egyéni célok c önmegvalósítási si szintre jellemzı konvergenciája nem valósul meg. Önmegvalósítás s szintjén észlelt siker helyett az erıfesz feszítésért elımenetelt vár. A vezetı-beosztott viszony tranzakciós s szinten marad. A siker mércm rcéje Elımenetel, státuszhierarchi tuszhierarchiában elfoglalt hely,, mint a teljesítmény külsk lsı megerısítıje és s személyre visszacsatolása. sa. Kalkulatív stílus. Nem azonos az önmegvalósító motiváci cióval. Munkavállal llaló hajlamos felelıss sséget vállalni, v kezdeményezni, de a felelıss sségvállalás s tranzakciós kalkuláci ció tárgya. Döntési folyamatba való bevonásért felelıss sséget vállal, v ha ez státuszt tuszt kölcsk lcsönöz. Különben teszi, amit elvárnak, semmi többet. t 16

17 3.3 Vezetési és s szervezeti modell Munkavállal llaló döntésekbe való bevonása, részvr szvételének biztosítása, sa, melynek a célja c a felelıss sségvállalás s elnyerése. Gyenge feladat meghatároz rozás, erıs s kapcsolat orientálts ltság. Hangsúlyos a csapat és s team munka. Megegyezéses eredményc nycélokkal törtt rténı vezetés. Divizionális szervezet. Kontrolltechnika Teljesítm tménykontroll. Teljesítm tménykontroll elsısorban sorban pénzp nzügyi kontrollt jelent. Siker Teljesítm tmény = Delegálás s + PénzP nzügyi kontroll. Kérdések Hogyan lehet a részleg r célok c és s szervezeti célok c összhangját t megteremteni? Ösztönzés s (fizetés) vagy fejlesztés? s? Vezetı tranzakcionális technikával ellentételezze telezze adott motiváci ciós s szinten levı dolgozó erıfesz feszítéseit? Átalakító logikával próbálja magasabb motiváci ciós szintre segíteni? Részvétel milyen szintjét t biztosítani tani az elvárt felelıss sségvállalásért, kezdeményez nyezésért cserébe? Teljesítm tmény és s státuszszerz tuszszerzésért rt folytatott politikai manıverek viszonya Jobb státusz, tusz, több t erıforr forrás, jobb teljesítm tmény, jobb státusz tusz Stratégi giák és gondolkodásm smódok (Agy helyzetért rtékelı stratégi giái) i) 1 Tudatos stratégia Logikus és s határozott stratégia. Analitikus gondolkodásm smód. Analízis Tudományos kutatómódszer. Részekre, elemekre bontás s alapján n törtt rténı elemzés. Objektivitás. Racionalitás. Tapasztalat, tanulás s alapján n reagálás. Idıig igényes lassú ú. Informáci ció igénye nagy. Üzenet direkt csatornákon keresztül. 17

18 Menete Egész részegysr szegységekre gekre bontása. Tények, adatokat, aprólékos bizonyítékok tanulmányoz nyozása. Racionális elemzés s ismert összefüggések, szabályok, törvények és s ezek meghatározott alkalmazási sorrendje szerint. Érvekkel alátámasztott logikus döntd ntés. Helyes válasz, v védhetv dhetı döntés, logikus megoldás, optimális stratégia. Cél Jövı megismerése. se. Reagáló viselkedés. s. Illeszkedı gondolkodás. Passzív v módon m szembesülés s a következmk vetkezményekkel. A kompetens probléma megoldási típusba t tartozók k tudják, hogyan kell célirc lirányosan gondolkodni. Analitikus eszközeiket zeiket arra használj lják, hogy a komplex problémákra optimálishoz közeli k megoldásokat találjanak. ljanak. Emocionalitás,, intuíci ció a rendszer zavarát t jelenti, az emberi tökéletlenség g megnyilvánul nulása. Hangsúly az elemzésen és s a logikán. Megjegyzés A valóságban több t a bizonytalanság, több t az elıre nem kalkulált lt lehetıség. Nagy mennyiségő,, ellentmondásos informáci cióból kell következtetk vetkeztetést levonni. Elıfordulhat, hogy a döntd ntéshozónak olyan informáci ciókra is szüks ksége van, melyek semmiféle adatbázisban nem találhat lhatók k meg. Az alapvetı kérdések nagyon nehezek. Kizárólag analitikus gondolkodással nem válaszolhatók k meg. Gyakran nincs idı mérlegelésre! 18

19 2 Tudat szintje alatti stratégia A hatodik érzék. k. Intuitív v gondolkodásm smód. Intuíci ció Ösztönös s megérz rzés, felismerés, s, a dolgok mélym lyére látás. l Képesség g az igazság g elızetes logikai okfejtés s nélkn lküli li közvetlen, élményszerő felismerésére. re. Alapja a korábban szerzett, felhalmozott tapasztalatok, ismeretek. Intuitivizmus Valóság g közvetlen k megismerése se az érzéki tapasztalattól és s a racionális gondolkodást stól l független f intuíci ció alapján történik. Elemzés s nélkn lküli li gondolkodás, döntd ntés, cselekvés. s. Személyes és s szubjektív v természet szető. Irracionalitás. Válaszok nem a külvilk lvilág g tényeinek t feldolgozása alapján születnek. Hit, megérz rzés, meggyızıdés s a tények t föléf helyezve. Ítélet, meglátás, bölcsessb lcsesség g jellemzı a gondolkodásra. Gyakran nincs bizonyíték k a válaszra. v Szabályok lehetséges figyelmen kívül k l hagyása. Ösztönös s cselekvés. s. Globális lis problémakezel makezelés. Egészre tekintés.) Nem tudatosan megy végbe. v Gyors. Pillanatok. Üzenetek indirekt csatornákon keresztül. Proaktív módon szembesülés s a következmk vetkezményekkel. Gyakori fizikális reakció.. ( Pl. izzadás). Reakció az elemzés s végeredmv geredménye elıtt. Cél: JövıJ megalkotása. Adaptív v tudatalatti Belsı számítógép p (Kapacitás, csendes és s gyors.) Képesség g (Hatodik érzék.) Kevés s informáci cióból l gyors helyzetmegítélés, célok c meghatároz rozása, cselekvés. s. Pl. stresszhelyzet,, veszélyhelyzet. Rendszer, melyben az agy következtetk vetkeztetésre jut, de nem hozza tudomásunkra. Viselkedési si vonzatok. Eredményre gyakorolt hatás. Lényeglátás Gyors helyzetfelismerés s kritikus pontja. Információk k szelektálása. sa. Különbözı helyzetekben közös k s jellemzık k felfedezése. Rövid idı alatt melyik/milyen informáci cióra kell koncentrálni? 19

20 Megjegyzés Nem analitikus folyamatok, intuitív v megoldások analitikus kezelése e integritásuk sérülését s eredményezheti. Két t stratégia közötti k választv lasztás s helyzetfügg ggı. Tudatos stratégi giában jobban bízunk. b Lassan járj, j tovább érsz! rsz! Gondol végig v még m g egyszer alaposan! Ne Hőbele Balázs módjm djára..! ra..! Intuíció háttérbe szorítása. sa. Tudatalatti tévedései. Vágyálmok, elıítéletek, letek, egyéb érdekek, felfogás, érzelmek, stb..miatt. ESETTANULMÁNYOK NYOK 20

21 Gondolkodásm smódok 1 Elektródák Menedzserek és s operáci ciókutatók k agyhullámainak vizsgálata. Elektródák k helyezése egészs szséges vezetık, és operáci ciókutatók k jobb és s bal agyféltek ltekéjére. Eltérı szakterületekre vonatkozó problémák megoldása. Agyhullámokra vonatkozó adatok összegyőjtése. Agyhullámok összehasonlítása. sa. Minden problémat matípus esetén Vezetık Intenzívebb jobb félteke f által irány nyított (intuitív/divergens) tevékenys kenység. Operációkutatók Bal félteke f által vezérelt (analitikus/konvergens) tevékenys kenység g erısebb. Mindkét t csoport intenzívebbnek bizonyult a saját terület letéhez közelebb k álló problémákn knál. 2 MővészekM és s mőszakiakm Mővészeti Kar (Irodalom, festészet, szet, építészet, zene, stb..) Mőszaki és s Természettudom szettudományi Kar (Matematika, mőszaki m ismeretek, természettudom szettudományok.) Hat fajta teszt alkalmazása az analitikus és s logikai képessk pességek vizsgálat latára. Hat fajta teszt alkalmazása a képzelk pzelıerı,, intuíci ció véleményezésére. Mindkét t típust pusú teszt mind a hat variáci ciójának kiosztása sa mindkét t karon valamennyi új j hallgatónak. (Másod, harmad és s negyed évesek kiválasztott mintájának nak is.) Kezdı mőszaki és s természettudom szettudományi hallgatók k messze az átlag feletti értékeket értek el az analitikus teszteknél. Teljesítm tmény tovább emelkedett az egyetemi évek, a tanulmányok nyok során. (Negyed egyedévesek érték k el a legjobb teljesítm tményt. nyt.) Képzelıerıre re vonatkozó teszteknél l ellenkezı eredmény. Felsıbb évesek gyengébb eredményt mutattak, mint az alsóbb évesek. A mővészeti m fakultás s hallgatóin inál ellentétes tes az eredmény ny. A felsıbb éves mővészeti m hallgatók k szignifikánsan nsan jobb eredmény értek el a képzelk pzelıerıt t vizsgáló teszten, mint a kezdı hallgatók. A felsıbb éves mővészeti m hallgatók k analitikus képessk pességei leromlottak. 21

22 Következtetés Mőszaki képzk pzés s javítja a problémamegold mamegoldó képességet. Mőszaki képzk pzés s lerontja az iránykijel nykijelöléshez szüks kséges, képzelk pzelıerıvel kapcsolatos képessk pességeket. Mindkét diákcsoportn csoportnál l lényeges l különbsk nbség figyelhetı meg a gondolkodásm smódban. A gondolkodásm smódbeli különbsk nbség g a tanulmányok nyok elırehaladt rehaladtával fokozódik. Mőszaki hallgatók k egyre jobban elsajátítj tják k az analitikus gondolkodásm smódot. Mővészettel foglalkozó hallgatókra az intuitív, képzelıerıre re támaszkodt maszkodó gondolkodás és s annak fejlıdése jellemzı. Emberi agy féltekf ltekéi Bal félteke Beszéd Szavakban való gondolkodás Verbális kommunikációnk Idıérzékelés Idı pontos észlelése Jelen, múlt, jövı megkülönböztetése Szekvenciális, egyenes, lépésrıl lépésre haladó Racionalitás Valószínőségek kezelése Logikus, reális, szó szerinti értelmezés, kategorizálás, definiálás, differenciálás A dolgok szétválasztása, egyértelmőség keresése, deduktivitás Okok és okozatok:következmények Számolás Kvantitatív, számok Matematika, binaritás Értékelés Kritizál, megítél, prioritásokat állapít meg Jobb félteke Látás Képek kivetítése Gesztusokkal, hangtónusokkal, arckifejezésekkel történı kommunikáció Emlékezés arcokra Térérzékelés, lényeglátás Szervezıdések térbeli érzékelése Az egész lényének felismerése, a globális és a részleges elkülönítése Intuíció Lehetıségek keresése Képzelıerı Részek összekötése az egésszel Szintetizálás Érzelmek Ösztönös tudás Elemzés Hasonlatosság, valószerőség keresése Dolgok összekapcsolása Generálás Kreativitás Manıverezési képesség Mindig többre vágyás 22

23 Lényeglátás 1 Két t csomag kártyak Két t kártyacsomag. k (Piros és s kék.) k k.) Piros vagy a kék k k csomagból l húzni h kell egy-egy lapot! Piros csomag lapjai Nagy összegő nyereség/vesztes g/veszteség. g. Kék k csomag kártyk rtyái Szerény nyereség/vesztes g/veszteség. g. Kb. 10 kihúzott lap után n piros kártya k húzása h esetén tenyér r izzadása, azaz idegesség. g. Kb. 50 lap után n egyre többszt bbször r a kék k k csomag választása. sa. Sejtés s megfogalmazása a két k t csomag összetételére vonatkozóan. an. Kb. 80 kihúzott lapig tart a tanulás s folyamata. Kerülni kell a piros csomagot! Következtetés A tudat szintje alatti stratégia alkalmazása. (10 kártya k kihúzása után.) Gyorsan mőködésbe m lép l p hézagos h informáci ció alapján. Indirekt csatornán n küldk ldött üzenet. Stresszreakció. Viselkedés s megváltoz ltozása. Lényeglátásra vonatkozó igyekezet. Sejtés s megfogalmazása a két k t csomag összetételére vonatkozóan. an. Kb. 50 lap után. Tanulási folyamat kb. a 80. lapig tart. Tanulás s alapján n reakció. Tudatos stratégia alkalmazása Lassan lép l p mőködésbe. m Sok informáci ció alapján. 23

DR. SZEGHEGYI ÁGNES EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT TÁVOKTATÁS C TANTERV

DR. SZEGHEGYI ÁGNES EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT TÁVOKTATÁS C TANTERV DR. SZEGHEGYI ÁGNES EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT TÁVOKTATÁS C TANTERV Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 8 1 EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT, MINT STRATÉGIAI TÉNYEZŐ... 10 1.1 MENEDZSMENT DEFINÍCIÓJA, FELADATA, FUNKCIÓI...

Részletesebben

-az érett, fejlett, döntésre kész személyiség kialakulásának akadályozása

-az érett, fejlett, döntésre kész személyiség kialakulásának akadályozása A SZERVEZETEK ELMÉLETEI A szervezet, mint gép Ennek a szemléletnek a lényege az, hogy a szervezet bizonyos célok elérése érdekében ésszerően strukturált munkatevékenységek és munkakörök összessége, amelyben

Részletesebben

ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA tantárgy

ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA tantárgy Ellenırzı kérdések: ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA tantárgy 1. Az alkalmazott pszichológia fogalma, területei. 2. A munka-, vezetés-, szervezetpszichológia fejlıdéstörténete /külföld /. 3. Hazai fejlıdéstörténet.

Részletesebben

BACSÓ RÓBERT (OKTATÁSI SEGÉDANYAG)

BACSÓ RÓBERT (OKTATÁSI SEGÉDANYAG) BACSÓ RÓBERT (OKTATÁSI SEGÉDANYAG) UNGVÁR-2013 TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ. MENEDZSMENT ALAPJAI. 1. FEJEZET. MENEDZSMENT ÉS MENEDZSMENT ELMÉLET... 3 2. FEJEZET. A MENEDZSMENT ELMÉLET FEJLİDÉSE... 9 3. FEJEZET.

Részletesebben

Mások jelenléte----------fokozott izgalmi szint-----------domináns válaszok fokozódása

Mások jelenléte----------fokozott izgalmi szint-----------domináns válaszok fokozódása Vezetéslélektan- nappali Gyömbér Noémi Szociálpszichológiai alapok Társas befolyásolás Társas serkentés: megnı az egyéni teljesítmény társak jelenlétében Triplett kísérlete hazai pálya elınye - közönség

Részletesebben

TEKE ANDRÁS AZ INTEGRÁLT INTÉZMÉNYI ÉS TEVÉKENYSÉGI MŐKÖDÉS KOMPLEX MEGKÖZELÍTÉSE A VEZETÉS-IRÁNYÍTÁS OLDALÁRÓL

TEKE ANDRÁS AZ INTEGRÁLT INTÉZMÉNYI ÉS TEVÉKENYSÉGI MŐKÖDÉS KOMPLEX MEGKÖZELÍTÉSE A VEZETÉS-IRÁNYÍTÁS OLDALÁRÓL TEKE ANDRÁS AZ INTEGRÁLT INTÉZMÉNYI ÉS TEVÉKENYSÉGI MŐKÖDÉS KOMPLEX MEGKÖZELÍTÉSE A VEZETÉS-IRÁNYÍTÁS OLDALÁRÓL Az egyre összetettebb, integrált, gyors és hatékony megoldást követelı biztonsági, rendészeti/rendvédelmi

Részletesebben

Szervezeti kommunikáció

Szervezeti kommunikáció SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR TÁRSADALOMTUDOMÁNYI INTÉZET Szervezeti kommunikáció Dr. Komor Levente Gödöllı 2008 BEVEZETİ... 5 1. KLASSZIKUS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNIKÁK, MÓDSZEREK...

Részletesebben

Energiabiztonság és. 11. dr. Janza Frigyes ny. r. vörgy.

Energiabiztonság és. 11. dr. Janza Frigyes ny. r. vörgy. Energiabiztonság és rendészet 2009. május 11. dr. Janza Frigyes ny. r. vörgy. címzetes egyetemi és s főiskolai f docens A biztonságszolg gszolgáltatás s hazai térnyert rnyerésével, a biztonsági piac radikális

Részletesebben

B1. Tétel Mutassa be a marketingkutatás leggyakrabban alkalmazott eljárásait a felhasználás célja szerint!

B1. Tétel Mutassa be a marketingkutatás leggyakrabban alkalmazott eljárásait a felhasználás célja szerint! B1. Tétel Mutassa be a marketingkutatás leggyakrabban alkalmazott eljárásait a felhasználás célja szerint! Marketingkutatás A marketingkutatás olyan objektív formális eljárás, amely a marketing döntéshozatalt

Részletesebben

SZAKÉRTİRENDSZERREL TÁMOGATOTT ÜZLETI DÖNTÉSEK

SZAKÉRTİRENDSZERREL TÁMOGATOTT ÜZLETI DÖNTÉSEK SZAKÉRTİRENDSZERREL TÁMOGATOTT ÜZLETI DÖNTÉSEK A kurzus kódja: DÖNT1 jegyzet Összeállította: Velencei Jolán 2008. tartalomjegyzék Döntési dilemma... 3 Rosszulstruktúrált világ... 3 Modellezhetıség... 5

Részletesebben

A különféle menedzsment technikákról

A különféle menedzsment technikákról Takáts Péter A különféle menedzsment technikákról A kelet-nyugati dialógus A kelet - nyugati mentalitásbeli és gondolkodásbeli különbözıség egyik oka az eltérı múltból fakad, mert Európa két részének különbözı

Részletesebben

Budapesti Mőszaki Fıiskola Tanárképzı és Mérnökpedagógiai Központ SZAKDOLGOZAT

Budapesti Mőszaki Fıiskola Tanárképzı és Mérnökpedagógiai Központ SZAKDOLGOZAT Budapesti Mőszaki Fıiskola Tanárképzı és Mérnökpedagógiai Központ SZAKDOLGOZAT Nagy Balázs 2007 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 Bevezetés... 3 1 Az információtól a tudásig a hatékony információkeresés

Részletesebben

A szervezetpszichológia egyes kérdései

A szervezetpszichológia egyes kérdései A szervezetpszichológia egyes kérdései Szervezet (Andorka R.): Az emberek többé-kevésbé személytelen kapcsolatokra épülı nagyobb csoportja, melyet konkrét cél megvalósítására hoztak létre. A szervezetnek

Részletesebben

T a n t e r v. Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák B típusú programcsomag. 1-8. évfolyam

T a n t e r v. Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák B típusú programcsomag. 1-8. évfolyam T a n t e r v Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák B típusú programcsomag 1-8. évfolyam 1 Tartalomjegyzék Általános tudnivalók A fejlesztés célrendszere A programcsomagok A programcsomagok

Részletesebben

Tóth László Lélektani és sportlélektani ismeretek

Tóth László Lélektani és sportlélektani ismeretek Tóth László Lélektani és sportlélektani ismeretek Jegyzet az OKJ-s sportszakemberképzés számára Budapest, 2010 Készült az Önkormányzati Minisztérium megbízásából Szaklektor: Dr. Sipos Kornél egyetemi tanár

Részletesebben

F1FNKORV) KÖRNYEZETMENEDZSMENT

F1FNKORV) KÖRNYEZETMENEDZSMENT KÖRNYEZETVÉDELEM A FAIPARBAN (Tantárgy kód: k F1FNKORV) III. RÉSZ: R KÖRNYEZETMENEDZSMENT KÖRNYEZETVÉDELEM A FAIPARBAN III. RÉSZ: R KÖRNYEZETMENEDZSMENTK Vállalatok környezetvk rnyezetvédelmi feladatai

Részletesebben

JÖVİELMÉLETEK 18. Nováky Erzsébet A PARTICIPATÍV MÓDSZEREK AZ INTERAKTÍV JÖVİKUTATÁSBAN

JÖVİELMÉLETEK 18. Nováky Erzsébet A PARTICIPATÍV MÓDSZEREK AZ INTERAKTÍV JÖVİKUTATÁSBAN JÖVİELMÉLETEK 18. Nováky Erzsébet A PARTICIPATÍV MÓDSZEREK AZ INTERAKTÍV JÖVİKUTATÁSBAN BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM JÖVİKUTATÁS TANSZÉK Budapest 2011 JÖVİELMÉLETEK SOROZAT Sorozatszerkesztı: Hideg Éva Hideg

Részletesebben

Módszertan A tanári mesterség alapjai c.tárgyból Kooperatív technikák felhasználásával

Módszertan A tanári mesterség alapjai c.tárgyból Kooperatív technikák felhasználásával Módszertan A tanári mesterség alapjai c.tárgyból Kooperatív technikák felhasználásával Készült: A Gyır-Sopron-Moson megyei Pedagógiai Intézettel együttmőködve A TÁMOP-4.1.2-08/1/B-2009-0006 Összeállította:

Részletesebben

A környezettudatosság és az iskolai szervezeti kultúra vizsgálata az én-fejlıdés kontextusában

A környezettudatosság és az iskolai szervezeti kultúra vizsgálata az én-fejlıdés kontextusában Levélcím: 6701 Szeged Pf. 913. E-mail: eletharmonia@gmail.com Tel.: 70/558-6704; 70/315-9793 Honlap: www.eletharmonia.hu A környezettudatosság és az iskolai szervezeti kultúra vizsgálata az én-fejlıdés

Részletesebben

ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK EGYÜTTMŐKÖDÉSE, A TÉSZ-EK ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS GAZDASÁGI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA

ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK EGYÜTTMŐKÖDÉSE, A TÉSZ-EK ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS GAZDASÁGI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLİ ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK EGYÜTTMŐKÖDÉSE, A TÉSZ-EK ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS GAZDASÁGI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA Doktori (PhD) értekezés Készítette: Horváth Zoltán Gödöllı 2010. A doktori

Részletesebben

DROGPREVENCIÓ. nak bemutatása

DROGPREVENCIÓ. nak bemutatása DROGPREVENCIÓ Általános irányelvek A FÜGE Drogprevenciós Munkacsoport munkájának nak bemutatása Drogprevenció A megelızés s három h szintő modellje (WHO): Elsıdleges megelızés: amikor a megelızés s arra

Részletesebben

A szervezeti magatartás elmélete

A szervezeti magatartás elmélete A szervezeti magatartás elmélete Jegyzet Prof. Dr. Pintér István Semeginé dr. Tariszka Éva Horváth János 2006 Tartalomjegyzék 1. A SZERVEZETI MAGATARTÁS ELMÉLETE...5 Szervezet, egyén, környezet...5 2.

Részletesebben

A KÖLCSÖNÖS BIZALOM, ÉS A KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKEK NEVELÉSE ÓVODÁS ÉS KISISKOLÁS KORBAN 2010. OKTÓBER 28. - WORKSHOP TERVEZETE

A KÖLCSÖNÖS BIZALOM, ÉS A KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKEK NEVELÉSE ÓVODÁS ÉS KISISKOLÁS KORBAN 2010. OKTÓBER 28. - WORKSHOP TERVEZETE A KÖLCSÖNÖS BIZALOM, ÉS A KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKEK NEVELÉSE ÓVODÁS ÉS KISISKOLÁS KORBAN 2010. OKTÓBER 28. - WORKSHOP TERVEZETE BEVETETİ BIZALOM ÉS NEVELÉS (Ranschburg Jenı) Az emberben két, egymásnak élesen ellentmondó,

Részletesebben

ÖNISMERET FEJLESZTÉS TARTALOMJEGYZÉK

ÖNISMERET FEJLESZTÉS TARTALOMJEGYZÉK ÖNISMERET FEJLESZTÉS TARTALOMJEGYZÉK 1 Bevezetés... 2 2 Tranzakció-analízis... 3 2.1 Tranzakciók... 3 3 Önkép önértékelés - önbizalom... 5 4 Külsı belsı kontrollhit... 5 5 A legfontosabb lépések és kérdések...10

Részletesebben

A hatékony, önálló tanulás kulcskompetencia fejlesztésének lehetıségei a környezeti nevelés területén. Nahalka István

A hatékony, önálló tanulás kulcskompetencia fejlesztésének lehetıségei a környezeti nevelés területén. Nahalka István A hatékony, önálló tanulás kulcskompetencia fejlesztésének lehetıségei a környezeti nevelés területén Nahalka István Tartalom Háttér...2 Bevezetés...2 Konstruktivista szemlélet...4 Kompetencia vagy képesség?...6

Részletesebben

Bevezetés a vállalkozások világába

Bevezetés a vállalkozások világába Bevezetés a vállalkozások világába Írta és szerkesztette Fejes Miklós 2008 Minden jog fenntartva! Ezen kiadvány sem egyben, sem részleteiben nem sokszorosítható, nem másolható a szerzı engedélye nélkül!

Részletesebben

Módszertan Tanulásmódszertan c. tárgyból Kooperatív technikák kompetencia alapú módszer felhasználásával

Módszertan Tanulásmódszertan c. tárgyból Kooperatív technikák kompetencia alapú módszer felhasználásával Módszertan Tanulásmódszertan c. tárgyból Kooperatív technikák kompetencia alapú módszer felhasználásával Készült: A Gyır-Sopron-Moson megyei Pedagógiai Intézettel együttmőködve A TÁMOP-4.1.2-08/1/B-2009-0006

Részletesebben

KIS TIGRIS GIMNÁZIUM ÉS SZAKISKOLA. Pedagógiai program

KIS TIGRIS GIMNÁZIUM ÉS SZAKISKOLA. Pedagógiai program KIS TIGRIS GIMNÁZIUM ÉS SZAKISKOLA Pedagógiai program Nevelési program 1. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka világnézeti és pedagógiai alapelvei: Iskolánk neve, a kis tigris azokra a keleti országokra

Részletesebben

Nemzetközi marketing

Nemzetközi marketing . Dr. Dankó László Ph.D. CSc. Nemzetközi marketing a IV. évfolyamos nappali tagozatos közgazdász, a II. évfolyamos közgazdász kiegészítıs és a posztgraduális közgazdász hallgatók számára Miskolc, 1998.

Részletesebben

Vállalati változtatás és válságmenedzsment és alkalmazott pénzügyi módszerek

Vállalati változtatás és válságmenedzsment és alkalmazott pénzügyi módszerek Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Vállalatgazdasági és Szervezési Intézet Pénzügyi és Számviteli Intézet Vállalati változtatás és válságmenedzsment és alkalmazott módszerek Dr.

Részletesebben