A napirendhez egyéb javaslat hiányában a módosításra figyelemmel kéri annak elfogadását.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A napirendhez egyéb javaslat hiányában a módosításra figyelemmel kéri annak elfogadását."

Átírás

1 03-3/9-3/2015. Összefoglaló a Kulturális és Köznevelési Bizottság február 25-én megtartott rendes üléséről Helyszín: Városháza, Pécs, Széchenyi tér 1. I. em Jelen vannak: Bognár László elnök, Vozár Pál alelnök, Fazekas Orsolya, Hári József bizottsági tagok, Staub Ernő csoportvezető, Pavlovics Attila vezető-főtanácsos, Horváth Andrea vezető-tanácsos, Dr Halmosné Czigelédi Judit főtanácsos, Szabó Péter főtanácsos, Flórián Judit főtanácsos, Nagy Sándor Közművelődési Tanács elnöke, Gradwohl Szilveszter elnök, Rázga Miklós ügyvezető, Dr. Berényi Édua jogász, Oszoli Dénes képviselő, Molnár Ferenc elnök, Sebestyén György, Markó Mirjam, Sámóczi Piroska jegyzőkönyvvezető. Bognár László: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Bizottság 4 fővel határozatképes és az ülést órakor megnyitja. Tekintettel Rázga Miklós igazgató úr jelenlétére, a 3. napirendi pont után sorrendmódosításra tesz javaslatot. A napirendhez egyéb javaslat hiányában a módosításra figyelemmel kéri annak elfogadását. A Bizottság az ülés módosított napirendjét 4 egybehangzó igen szavazattal elfogadta. N a p i r e n d tárgyalása: 1. Beszámoló a Kulturált Közlekedéssel a Gyermekekért Alapítvány évi tevékenységről Előadó: Horváth Andrea vezető-tanácsos Meghívott: Gradvolt Szilveszter elnök a Bizottság 4 egybehangzó igen szavazattal az alábbi határozatot hozta 21/2015.(02.25.) számú h a t á r o z a t a beszámoló a Kulturált Közlekedéssel a Gyermekekért Alapítvány évi tevékenységéről

2 2 1. A Kulturális és Köznevelési Bizottság a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2013. (V. 22.) önkormányzati rendelet 4. (2) bekezdése alapján a rendelete 2. melléklete 3. pontja 14. sorában meghatározott hatáskörében eljárva, a Kulturált Közlekedéssel a Gyermekekért Alapítvány évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 2. A Bizottság felkéri a Humán Főosztály vezetőjét, hogy a Kulturált Közlekedéssel a Gyermekekért Alapítvány elnökét étesítse a beszámoló elfogadásáról. Határidő: február 28. Felelős: Dr. Maulné dr. Tóth Csilla főosztályvezető Dr. Maulné dr. Tóth Csilla főosztályvezető Horváth Andrea vezető-tanácsos 2. A Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Kft. 2013/2014. évadára vonatkozó szakmai beszámoló elfogadása Előadó: Horváth Andrea vezető-tanácsos Meghívott: Rázga Miklós ügyvezető a Bizottság 4 egybehangzó igen szavazattal az alábbi határozatot hozta 22/2015.(02.25.) számú h a t á r o z a t a a Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Kft. 2013/2014. évadára vonatkozó szakmai beszámoló elfogadásáról 1.) A Kulturális és Köznevelési Bizottság Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2013.(V.22.) önkormányzati rendelete 4. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 2. melléklet 3.6 pontjában meghatározott átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Kft. 2013/2014. évadra vonatkozó szakmai beszámolóját az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

3 3 2.) A Bizottság utasítja a Humán Főosztály vezetőjét, hogy a beszámoló elfogadásáról tájékoztassa a Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Kft. ügyvezetőjét. Határidő: február 28. Felelős: Dr. Maulné dr. Tóth Csilla főosztályvezető Dr. Maulné dr. Tóth Csilla főosztályvezető Horváth Andrea vezető-tanácsos 3. A Pályázat kiírása a Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Kft. ügyvezetői álláshelyének betöltésére Előadó: Halmosné dr. Czigelédi Judit főtanácsos a Bizottság 4 egybehangzó igen szavazattal az alábbi állásfoglalást hozta. 23/2015.(02.25.) számú á l l á s f o g l a l á s a pályázat kiírásáról a Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Kft. ügyvezetői álláshelyének betöltésére 1. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy az előterjesztés (ülésen kiosztott) melléklete szerinti tartalommal írjon ki pályázatot a Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Kft. ügyvezetői álláshelyének február 16. napjától történő ellátására; a pályázati felhívást az Emberi Erőforrások Minisztériuma internetes oldalán, a Pécsi Hírekben, valamint a város internetes oldalán tegye közzé; az ügyvezetői munkakör ellátására beérkező pályázatok véleményezésére az alábbi tagokból álló szakmai bizottságot kérje fel: a. Pécs M.J. Város Önkormányzata által delegált két tag: dr. Őri László alpolgármester; és a közgyűlés által megnevezett tag; b. A Színházművészeti Bizottság által delegált négy tag; c. Az Emberi Erőforrások Minisztere által delegált egy tag; d. Az Üzemi Tanács által delegált egy tag. 2. Indítványozza továbbá, hogy a közgyűlés kérje fel a Kulturális és Köznevelési Bizottságot, hogy a beérkezett pályázatokat vélemé-

4 4 nyezze, és a Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Kft. ügyvezetőjének személyére tegyen javaslatot. A Bizottság felkéri a Humán Főosztály vezetőjét gondoskodjon az előterjesztés közgyűlés elé terjesztéséről. Határidő: február 26. Felelős: Dr. Maulné dr. Tóth Csilla főosztályvezető Dr. Maulné dr. Tóth Csilla főosztályvezető Dr. Halmosné Czigelédi Judit főtanácsos 4. A Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása Előadó: Dr. Berényi Édua jogász Meghívott: Rázga Miklós ügyvezető a Bizottság 4 egybehangzó igen szavazattal az alábbi állásfoglalást hozta 24/2015.(02.25.) számú á l l á s f o g l a l á s a a Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításáról 1. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Kft. alapító okiratát, az előterjesztés melléklete szerinti szövegezéssel, az alábbiaknak megfelelően módosítsa: Az Alapító okirat 1.5. pontja a következők szerint egészül ki: 1.5. A társaság célja, feladata: A társaság célja, hogy Pécs városában megvalósítsa az alapító színházalapítással kapcsolatos elképzeléseit, tartsa fenn, szilárdítsa meg és terjessze ki a városban már eddig kialakult színházi életet, kultúrát. A társaság célja, hogy állandó társulatot hozzon létre, valamint meghívott művészekkel magas színvonalú színházi működést valósítson meg Pécsen. Célja továbbá, hogy biztosítsa a színházi műhelymunka lehetőségeit a produkcióra szerveződő művészeti alkotó közösségek számára.

5 5 A társaság feladata a megszűnt Pécsi Nemzeti Színház intézmény feladatainak maradéktalan ellátása úgy, hogy működése során megőrizze és továbbvigye az 1895 óta fennálló Pécsi Nemzeti Színháznak a magyar színházi kultúrát formáló hagyományait, amely 1960-ban az Eck Imre által alapított Pécsi Balettel (A Pécsi Nemzeti Színház tánctagozata) és az 1961-ben alapított opera tagozattal bővült. A társaság feladata továbbá, hogy minél szélesebb közönségréteghez juttassa el azt a kétezer éves színházi kultúrát, amely folyamatosan örök megújulásban van, és ennek érdekében intenzív közönségtoborzást végezzen, repertoárjával Pécs és vonzáskörzete lakosainak mind szélesebb körének érdeklődésére számot tartó produkciókat szerepeltessen, a fiatalabb generáció számára tegye vonzóvá és elérhetővé a színházi kultúrát, kiegészítő tevékenységeivel mihamarabb honosítsa meg azt a színházi életet, amely az ország korábban alapított színházai által nyújtott produkciók méltó versenytársává teszi a pécsi színjátszást. Az alapító az itt meghatározott célok elérése érdekében a társasággal közszolgáltatási szerződést kötött, és folyamatosan biztosítja a közszolgáltatási szerződésben vállaltakat, valamint kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a társaság meg tudjon felelni a költségvetési támogatások feltételeinek. Az Alapító okirat az alábbi, új 1.6. ponttal egészül ki: A társaság művészeti egységei (tagozatai): Prózai tagozat Pécsi Balett (tánctagozat) Opera tagozat Az Alapító okirat 1.6. pontjának számozása 1.7. pontra módosul Az Alapító okirat 7.9. pontja a következő, új ponttal egészül ki: a tagozatvezetők kinevezése és felmentése tárgyában hozott döntését köteles az alapító Kulturális és Köznevelési Bizottságával véleményeztetni Az alapító okirat 7.9. pontjának folyamatos alszámozása a módosítás szerint változik. 2. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy hatalmazza fel a Polgármestert a Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Kft. alapító okiratát jelen állásfoglalás első pontjának megfelelően módosító okirat aláírására.

6 6 A Bizottság felkéri a Pénzügyi Főosztály vezetőjét gondoskodjon az előterjesztés közgyűlés elé terjesztéséről. Határidő: február 26. Felelős: Dr. Deákné dr. Pap Krisztina főosztályvezető Dr. Deákné dr. Pap Krisztina főosztályvezető Dr. Berényi Édua jogász 5. Fesztiválok, egyéb rendezvények és támogatások keret terhére történő támogatások Előadó: Horváth Andrea vezető-tanácsos a Bizottság 4 egybehangzó igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 25/2015.(02.25.) számú h a t á r o z a t a Fesztiválok, egyéb rendezvények és támogatások keret terhére történő támogatásokról A Kulturális és Köznevelési Bizottság megtárgyalta a Humán Főosztály előterjesztését. 1.) A Kulturális és Köznevelési Bizottság úgy dönt, hogy a Város évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 19. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Rendelet 10. mellékletében a céltartalékok között nevesített Fesztiválok, egyéb rendezvények és támogatások előirányzat terhére a következő szervezeteknek biztosít támogatást: SZERVEZET Déli Kapu Folklórszövetség Prae.hu Kft. Pécsi Harmadik Színház Nonprofit Kft. Támogatási cél IV. Déli Kapu Nemzetközi Folklórfesztivál P. Horváth Tamás: Gyárváros Pécs aranykora című regényének kiadási költsége "Völgyhíd" című produkció pécsi iskolákban megvalósuló előadássorozat program- Támogatási összeg ,- Ft ,- Ft ,- Ft

7 7 költsége Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Pécsi Kulturális Központ Összefogás Báránytető Kőbányaparkért Egyesület Mecsek Táncegyüttes Egyesület A Pécsi Kodály Zoltán Gimnázium által megrendezendő musical éneklési versenye általános és középiskolai diákok részére Pécsi Janus Pannonius Gimnázium az Aix-en- Provence-i Emil Zola Gimnáziummal való kapcsolattartás Arad-Pécs testvérvárosi kapcsolat keretében megvalósuló évi kulturális programok évi programköltségek évi programköltségek ,- Ft ,-Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft 2.) A Kulturális és Köznevelési Bizottság felkéri a Humán Főosztály vezetőjét, hogy gondoskodjon a támogatási szerződések elkészítéséről. 3.) A Kulturális és Köznevelési Bizottság felkéri a Polgármestert a támogatási szerződések aláírására. 4.) A Bizottság felkéri a Pénzügyi Főosztály vezetőjét, hogy a támogatási szerződésekben foglaltak szerint gondoskodjon a támogatási összegek utalásáról. 5.) A Kulturális és Köznevelési Bizottság felkéri a Pénzügyi Főosztály vezetőjét, hogy az 1. pontban foglalt Pécsi Kulturális Központ évi költségvetését a támogatás összegével emelje meg, az intézmény kérése szerinti ütemezéssel. Határidő: április 15. Felelős: Dr. Maulné dr. Tóth Csilla főosztályvezető Dr. Deákné dr. Pap Krisztina főosztályvezető Dr. Maulné dr. Tóth Csilla főosztályvezető Dr. Deákné dr. Pap Krisztina főosztályvezető Horváth Andrea vezető-tanácsos 6. Apolló Kulturális Egyesület közterület-használat iránti kérelme Előadó: Szabó Péter főtanácsos

8 8 a Bizottság 4 egybehangzó igen szavazattal az alábbi határozatot hozta 26/2015.(02.25.) számú h a t á r o z a t a az Apolló Kulturális Egyesület közterület-használat iránti kérelméről 1.) A Kulturális és Köznevelési Bizottság a közterületek használatáról szóló 31/2008. (X.15.) önkormányzati rendelet 14. (7) bekezdésében meghatározott átruházott hatáskörében eljárva úgy nyilatkozik, hogy az Önkormányzat egyetért az Apolló Kulturális Egyesület Dráma van! Tavaszi zsongás A dramatikus nevelés hete elnevezésű rendezvénye március 20-án, a Pécs, Széchenyi tér helyszínen történő megvalósulásával. 2.) A Bizottság felhívja a kérelmező szervezet figyelmét, hogy az igénybe vett közterületek állagának megóvásáért felelős, köteles a környező intézményekkel és egyházi felekezetekkel való programegyeztetésre, továbbá a rendezvény során az Önkormányzat a környezeti zajvédelemről szóló 37/2011. (VI.27.) önkormányzati rendelete szabályainak betartására. 3.) A kérelmező jelen határozattal köteles felkeresni a BIOKOM Nonprofit Kft-t és megállapodásban rögzíteni a közterület-használatára vonatkozó előírásokat, valamint a közterület-használati díj összegét. 4.) A Bizottság felhívja a kérelmező figyelmét, hogy az általa tervezett programokat - a rendezvényt megelőzően köteles egyeztetni a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft., illetve a Pécsi Fesztiválszervező Nonprofit Kft. kijelölt munkatársaival. Határidő: március 20. Felelős: Dr. Maulné Dr. Tóth Csilla főosztályvezető Dr. Maulné Dr. Tóth Csilla főosztályvezető Szabó Péter főtanácsos Kiss Tibor ügyvezető /Humán Főosztály útján Dr. Tuba Zoltán vezető /Humán Főosztály útján

9 9 7. Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola közterület-használat iránti kérelme Előadó: Szabó Péter főtanácsos a Bizottság 4 egybehangzó igen szavazattal az alábbi határozatot hozta 27/2015.(02.25.) számú h a t á r o z a t a a Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola közterület-használat iránti kérelméről 1. A Kulturális és Köznevelési Bizottság a közterületek használatáról szóló 31/2008. (X.15.) önkormányzati rendelet 14. (7) bekezdésében meghatározott átruházott hatáskörében eljárva úgy nyilatkozik, hogy az Önkormányzat egyetért a Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola Összhangban elnevezésű rendezvénye május 13-án, a Pécs, Széchenyi tér helyszínen történő megvalósulásával. 2. A Bizottság felhívja a kérelmező szervezet figyelmét, hogy az igénybe vett közterületek állagának megóvásáért felelős, köteles a környező intézményekkel és egyházi felekezetekkel való programegyeztetésre, továbbá a rendezvény során az Önkormányzat a környezeti zajvédelemről szóló 37/2011. (VI.27.) önkormányzati rendelete szabályainak betartására. 3. A kérelmező jelen határozattal köteles felkeresni a BIOKOM Nonprofit Kft-t és megállapodásban rögzíteni a közterület-használatára vonatkozó előírásokat, valamint a közterület-használati díj összegét. 4. A Bizottság felhívja a kérelmező figyelmét, hogy az általa tervezett programokat - a rendezvényt megelőzően köteles egyeztetni a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft., illetve a Pécsi Fesztiválszervező Nonprofit Kft. kijelölt munkatársaival. Határidő: május 16. Felelős: Dr. Maulné Dr. Tóth Csilla főosztályvezető Dr. Maulné Dr. Tóth Csilla főosztályvezető Szabó Péter főtanácsos Kiss Tibor ügyvezető /Humán Főosztály útján

10 10 Dr. Tuba Zoltán vezető /Humán Főosztály útján 8. Pécs, Komlói u szám alatti kultúrház haszonbérbe adása Előadó: Flórián Judit főtanácsos Meghívó: Oszoli Dénes képviselő, Molnár Ferenc elnök a Bizottság 4 egybehangzó igen szavazattal az alábbi állásfoglalást hozta 28/2015.(02.25.) számú á l l á s f o g l a l á s a a Pécs, Komlói u szám alatti kultúrház haszonbérbe adásáról 1. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek döntsön úgy, hogy az Önkormányzat március 1-jétől határozatlan időre haszonbérbe adja a 37666/A/1 hrsz-ú, Pécs Komlói u. 195 sz. alatti 219 m2 nagyságú ingatlant a Bányászok Érdekvédelmi Kulturális Egyesülete részére. 2. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek hatalmazza fel a Polgármestert az előterjesztés mellékletében foglalt haszonbérleti szerződés aláírására A Bizottság felkéri a Pénzügyi Főosztály vezetőjét gondoskodjon az előterjesztés közgyűlés elé terjesztéséről. Határidő: május 1. Felelős: Dr. Deákné dr. Pap Krisztina főosztályvezető Dr. Deákné dr. Pap Krisztina főosztályvezető Flórián Judit főtanácsos 9. Pécs, Mária u. 18. és a Perczel u. 2. sz. alatti ingatlanok használatba adása a Horvát Színház részére Előadó: Flórián Judit főtanácsos Meghívott: Vidákovics Szláven igazgató a Bizottság 4 egybehangzó igen szavazattal az alábbi állásfoglalást hozta

11 11 29/2015.(02.25.) számú á l l á s f o g l a l á s a a Pécs, Mária u. 18. és a Perczel u. 2. szám alatti ingatlanok használatba adásáról a Pécsi Horvát Színház részére 1.) A Bizottság javasolja, a Közgyűlésnek döntsön úgy, hogy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata folyamatosan, december 31. napjáig biztosítja a Pécsi Horvát Színház számára a helyrajzi számú, 896 m² területű Pécs Mária u. 18. szám alatti ingatlan és a Pécs, Perczel u. 2., 17493/A/8 hrsz alatti ingatlanból öszszesen 104,22 m² ingyenes használatát. 2.) A Bizottság javasolja, a Közgyűlésnek döntsön úgy, hogy az Önkormányzat a Pécsi Horvát Színházzal az előterjesztés melléklete szerinti szövegezéssel használatba adási megállapodást köt, és hatalmazza fel a polgármestert annak aláírására. A Bizottság felkéri a Pénzügyi Főosztály vezetőjét gondoskodjon az előterjesztés közgyűlés elé terjesztéséről. Határidő: Felelős: azonnal Dr. Deákné dr. Pap Krisztina főosztályvezető Dr. Deákné dr. Pap Krisztina főosztályvezető Flórián Judit főtanácsos 10. Egyebek Bognár László: több napirendi pont nem lévén, megköszöni a tagok munkáját és az ülést órakor azzal zárja, hogy a bizottság március 25-én órakor folytatja munkáját. k.m.f. Bognár László a Bizottság elnöke Vozár Pál a Bizottság alelnöke

12 12 A jegyzőkönyvet készítette: Sámóczi Piroska vezető-főtanácsos

ÖSSZEFOGLALÓ Készült a Népjóléti és Sport Bizottság 2015. június 17-én a Városháza II. emelet 203. számú helyiségében megtartott üléséről

ÖSSZEFOGLALÓ Készült a Népjóléti és Sport Bizottság 2015. június 17-én a Városháza II. emelet 203. számú helyiségében megtartott üléséről 03-3/11-11/2015. ÖSSZEFOGLALÓ Készült a Népjóléti és Sport Bizottság 2015. június 17-én a Városháza II. emelet 203. számú helyiségében megtartott üléséről Jelen vannak: Sztojkovics Éva bizottsági elnök,

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ. Készült a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2015. január 28-ai, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott ülésén.

ÖSSZEFOGLALÓ. Készült a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2015. január 28-ai, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott ülésén. 03-3/15-2/2015. ÖSSZEFOGLALÓ Készült a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2015. január 28-ai, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott ülésén. Jelen vannak: dr. Csizmadia Péter a bizottság

Részletesebben

Összefoglaló. a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2015. február 24-én, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendes üléséről

Összefoglaló. a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2015. február 24-én, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendes üléséről 03-3/63-5/2015. Összefoglaló a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2015. február 24-én, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Oszoli Dénes a Bizottság

Részletesebben

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. április 23-ai nyílt ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. április 23-ai nyílt ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. április 23-ai nyílt ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: megállapította, hogy a közgyűlés mellette szavazott 14 fő (Cserna

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ

TARTALOMJEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ 1 K Ő Z L Ö N Y 4/2. SZÁM 2006. ÁPRILIS HÓ TARTALOMJEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ 164 / 2006. (04.27.) dr. Soós Attiláné közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetéséről 165 / 2006. (04.27.) dr. Poronyi Gábor közalkalmazotti

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. április 30-án (csütörtök) 10.00 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. április 30-án (csütörtök) 10.00 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-99/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. április 30-án (csütörtök) 10.00 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. május 26-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. május 26-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: 29-43/2015/KVÖ KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2015. május 26-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 7. Rendelet száma Rendelet tárgya Kódszám

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 14. szám 2012. június 28. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 14. szám 2012. június 28. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2012. évi 14. szám 2012. június 28. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELETEK HATÁROZATOK

TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELETEK HATÁROZATOK K Ö Z L Ö N Y 10. SZÁM 2004. OKTÓBER HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ 405 / 2004. (10.07.) a Pécsi Horvát Színház igazgatói állására pályázó jelölt megbízásához szükséges felmentés megkéréséről 407 /

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottságának, illetve Humán Bizottságának 2014. december 22-én a Fischl-házban

Részletesebben

3./ Az önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének módosítása. Előadó: Pusztai László polgármester

3./ Az önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének módosítása. Előadó: Pusztai László polgármester J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 28.-i üléséről. Jelen vannak: Pusztai László polgármester, Szabó Istvánné, Farkas László, Mikola Miklós

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

1 Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

1 Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről 1 Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Fürjes Pál, Fazekas Zoltán, Boda István,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XVI. (XLIV.) évfolyam 3. szám 2006. június 20. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 45/2006. (VI. 15.) MÖK határozat: Bőle Károlyné megbízásáról a Faller Jenő Szakképző

Részletesebben

Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete I/1-2/2015. J e g y z ő k ö n y v 2015. február 9-én 18:00 órakor a Községházán tartott rendes, nyilvános üléséről. Jelen vannak: Babos Attila polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: KVÖ/413/40/2013. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2013. május 28-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 12. HATÁROZATOK MUTATÓJA Határozat száma

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: KVÖ/413/46/2013. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2013. június 25-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 14. HATÁROZATOK MUTATÓJA Határozat száma

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tormáné Burics Ágnes, Koós Marianna, Dr. Balázs Lajos, Hujber Lászlóné intézményvezetők, Ifj. Horváth Iván tűzoltóparancsnok

JEGYZŐKÖNYV. Tormáné Burics Ágnes, Koós Marianna, Dr. Balázs Lajos, Hujber Lászlóné intézményvezetők, Ifj. Horváth Iván tűzoltóparancsnok JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. november 27-én a Fischl-házban (Balatonboglár, Erzsébet u. 12-14.) 15.00 órakor kezdődő nyílt üléséről. Jelen vannak: Csere Andrea képviselő Kalász Zoltán képviselő Keserű Zoltán

Részletesebben

Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem IX., Bakáts tér 14.

Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem IX., Bakáts tér 14. JEGYZŐKÖNYV készült a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 26-án 9.00 órakor tartott rendkívüli üléséről Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti

Részletesebben

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. szeptember 19-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. szeptember 19-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: 2013. szeptember 19-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: megállapította, hogy a közgyűlés a kiküldött zárt meghívóban 5. napirendi pontot, mely Javaslat a DSZSZ Kft. ügyvezetői

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 10/2014. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-én (csütörtök) a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott üléséről. Mutató:

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott üléséről. Mutató: Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott üléséről Mutató: Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. december

Részletesebben

K Ő Z L Ö N Y 2. SZÁM 2005. FEBRUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELET HATÁROZATOK

K Ő Z L Ö N Y 2. SZÁM 2005. FEBRUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELET HATÁROZATOK K Ő Z L Ö N Y 2. SZÁM 2005. FEBRUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ 41 / 2005. (02.10.) bizottsági tag és bizottsági szakértők személycseréjéről 4 42 / 2005. (02.10.) a PVV Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

A Képviselő-testület a napirendi javaslatról 4 igen szavazattal egyhangúlag - határozathozatal nélkül - a következő napirendet fogadta el.

A Képviselő-testület a napirendi javaslatról 4 igen szavazattal egyhangúlag - határozathozatal nélkül - a következő napirendet fogadta el. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. április 30-án megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: : Községháza (Bakonykúti, Szabadság u. 41.) Jelen vannak: Marics József Kasza Jánosné Dr. Fülöp

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2014. február 27. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2014. február 27. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7-3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2014. február 27. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. augusztus 25-i nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. augusztus 25-i nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND 1 ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. augusztus 25-i nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek NAPIREND Napirendek: Nyílt

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSE KULTURÁLIS és KÖZNEVELÉSI BIZOTTSÁGA Ü G Y R E N D J E. I. Általános rendelkezések

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSE KULTURÁLIS és KÖZNEVELÉSI BIZOTTSÁGA Ü G Y R E N D J E. I. Általános rendelkezések PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSE KULTURÁLIS és KÖZNEVELÉSI BIZOTTSÁGA Ü G Y R E N D J E I. Általános rendelkezések A Kulturális és Köznevelési Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) javaslattevő

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 4/2015.(I.22.)Kt. határozat Tárgy: 2015. január 22-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron napirendjavaslatát az alábbiak szerint: Nyílt

Részletesebben