Ö S S Z E F O G L A L Ó J E L E N T É S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ö S S Z E F O G L A L Ó J E L E N T É S"

Átírás

1

2 N E M Z E T I FOGYAS Z T Ó V É D E L M I H AT Ó S ÁG S Z O L G ÁL T AT ÁS-ELLEN RZÉSI F OSZTÁL Y Iktatószám: SEF-1940/2014. Témafelel s: Balogh Edina Haklik Andrea Ö S S Z E F O G L A L Ó J E L E N T É S Az idegenforgalmi f szezonban végzett kereskedelmi és szolgáltatási tevékenységek ellen rzésér l, különös tekintettel a rendezvényekre kitelepült egységekre és a taxi-szolgáltatás ellen rzésére Budapest, október

3 1. Az ellen rzés célja Bár a turisztikai szezon más országokhoz hasonlóan az utóbbi években hazánkban is egyre jobban kitolódik, a legnagyobb vendégforgalom továbbra is a nyári hónapokra koncentrálódik. Mindez szükségessé teszi a fogyasztóvédelmi hatóság rendszeres és folyamatos jelenlétét a belföldi és külföldi turisták által leginkább látogatott helyszíneken a f szezon id tartama alatt. A témavizsgálat a vízparti nyaralóhelyek, strandok, wellness- és gyógyfürd k mellett a városközpontok vendéglátó-ipari egységeinek, valamint a nagyobb fesztiválok, illetve vásárok, gasztronómiai rendezvények ellen rzésére helyezte a hangsúlyt. A vizsgálat a vendéglátó-ipari egységeken túl a taxi-szolgáltatás ellen rzését is érintette. Hatóságunk a vizsgálat révén nyomon követte a különböz idegenforgalmi szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályi el írások megtartását, ezzel el segítve a fogyasztók vagyoni érdekeinek védelmét és a megfelel tájékoztatáshoz való jogának érvényesülését. 2. Az ellen rzés id tartama, résztvev i A jelentés a június 2. és augusztus 29. közötti id szak tapasztalatait összegzi. Az ellen rzésben valamennyi Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyel sége részt vett. A vizsgálatok hatékonyabb lefolytatása érdekében társhatóságokkal együtt történ, közös ellen rzésekre is sor került. 3. Az ellen rzés általános tapasztalatai A témavizsgálat ideje alatt országosan ellen rzésre került sor, amely vendéglátó-ipari egységet, valamint 144 személytaxi-szolgáltatót érintett. A területi felügyel ségek összesen 575 esetben állapítottak meg valamilyen jogsértést, amely 30%-os kifogásolási arányt eredményezett. A vizsgálat alkalmával a vendéglátó-ipari egységekben összesen 554 esetben tártak fel szabálytalanságot a felügyel ségek, ami 31%-os kifogásolási arányt jelentett, míg a személytaxi-szolgáltatás ellen rzése során 21 esetben állapítottak meg valamilyen mulasztást (15%). Pozitívumként értékelhet, hogy mindkét ellen rzési területen 2 százalékponttal javult a kifogásolási arány a tavalyi vizsgálati eredményekhez képest, ahol ez a mutató a vendéglátó-ipari egységeknél 33%, míg a személytaxi-szolgáltatóknál 17% volt. A vendéglátó-ipari egységek ellen rzési adatait a vizsgált helyszínek vonatkozásában az alábbi ábra szemlélteti. 2

4 A vendéglátóhelyek ellen rzése összesen üzlet (étterem, vendégl, cukrászda, söröz stb.) és 536 kitelepült egység (pecsenyesüt, büfé stb.) vizsgálatára terjedt ki. A turisztikailag frekventált helyszíneken az említett egységek ellen rzésére 848 esetben, míg az idegenforgalmi szempontból kevésbé kiemelt helyszíneken 393 esetben került sor. A felügyel ségek munkatársai idén is kiemelt figyelmet fordítottak az ország különböz pontjain megrendezésre kerül fesztiválok, kulturális és gasztronómiai rendezvények, illetve vásárok vendéglátó-ipari egységeinek vizsgálatára. Ennek eredményeként összesen 59 fesztiválon, illetve egyéb rendezvényen történt ellen rzés, amelyek helyszínein 551 egységet vontak vizsgálat alá a felügyel k. A hatóság jelenléte ezeken a rendezvényeken számos esetben preventív jelleg személyes tájékoztatással is kiegészült. A vendéglátó-ipari egységek vizsgálatán belül a háromszáz f feletti befogadóképesség zenés, táncos rendezvények társhatóságokkal közös ellen rzésére 15 alkalommal került sor. A személytaxi-szolgáltatás megfelel ségét 73 taxi-szolgáltató tekintetében taxiállomásokon, álló gépjárm veknél, 71 esetben pedig próbautazással egybekötött ellen rzés alkalmával vizsgálták a felügyel ségek. Az el z ekben említett ellen rzések hétvégeken, illetve az esti órákban történtek. 4. A vendéglátó-ipari egységek ellen rzése A hatóság idén is a turisták által leginkább látogatott vendéglátó-ipari egységek, így a melegkonyhás vendéglátóhelyek (pl.: étterem, vendégl, csárda, étterem-söröz ), italüzletek (pl.: kocsma, borozó, presszó), egyéb vendéglátóhelyek (pl.: cukrászda, büfé, falatozó, bisztró, pecsenyesüt, ételbár), illetve a zenés, táncos szórakozóhelyek (pl.: bár, disco) ellen rzésére fókuszált. A vizsgálat emellett a közterületi értékesítésre, valamint az alkalmi rendezvényekre kitelepült vendéglátó-ipari egységekre is kiterjedt. Ezen a területen f ként a kis- és középvállalkozások jelenléte a jellemz, ezért a vizsgált egységek egy kivétellel ebb l a vállalkozói rétegb l kerültek ki. 3

5 4.1 Próbavásárlással feltárt tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok és egyéb szabálytalanságok Hatóságunk annak érdekében, hogy a vendéglátó-ipari egységeknél esetlegesen el forduló tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat kisz rje, jelen témavizsgálat során is nagy hangsúlyt helyezett a próbavásárlással egybekötött ellen rzésekre. A kis- és középvállalkozások által m ködtetett vendéglátó-ipari egységekben összesen esetben (üzletben: 1 202; kitelepült egységnél: 314) történt próbavásárlás. Ennek során a felügyel k 304 esetben (üzletben: 241; kitelepülésnél: 63), azaz a próbavásárlások mintegy 20%-ánál tártak fel valamilyen kifogást az alkalmazott kereskedelmi gyakorlattal szemben. A próbavásárlások kifogásolási aránya az el z év adataihoz (21%) viszonyítva kismérték javulást mutat. A termékek térfogatának, tömegének, illetve a ténylegesen fizetend ár megállapításának, valamint az arról való tájékoztatás helyességének vizsgálatát összesen db próbavásárolt termék esetében végezték el a felügyel k, amelynek eredményeként 431 db termék tekintetében állapítottak meg valamilyen szabálytalanságot (12%). A korábbi ellen rzési tapasztalatok alapján a vendéglátó-ipari egységek esetében megállapítható, hogy az egyik leggyakrabban el forduló jogsértés a kiszolgált italok mennyiségével kapcsolatos, ezért a vendéglátó-ipari termékek térfogat ellen rzésére idén is nagy figyelmet fordítottak a felügyel ségek munkatársai. Ennek eredményeként db szeszes, illetve alkoholmentes ital visszamérését végezték el a felügyel k. Tömegre értékesített termékek (pl.: pogácsák, cukorkák, sült kolbászok) próbavásárlására ugyanakkor kevés helyszínen nyílt lehet ség, így azok hatósági visszamérésére összesen 281 db termék esetében került sor. Az elvitelre kért, helyben csomagolt termékek és az el recsomagolt élelmiszerek értékesítését 293, illetve db termék tekintetében ellen rizték a felügyel k. A próbavásárlások alkalmával 273 db szeszes, illetve alkoholmentes ital, valamint 64 db tömegre értékesített termék tekintetében került sor jogsértés megállapítására. Szabálytalanságot tapasztaltak a felügyel ségek továbbá 25 db elvitelre kért termék, valamint 69 db el recsomagolt termék esetében is. A felügyel ségek az 1516 próbavásárlás alkalmával 225 esetben, összesen Ft összeg többletszámolást állapítottak meg a helytelen mérésb l, illetve számolásból adódóan, amely átlagosan 84 Ft eltérést eredményezett a fogyasztók hátrányára. Ez azt jelenti, hogy az ellen rzés ideje alatt a próbavásárlással ellen rzött vendéglátó-ipari egységek mintegy 15%-ánál tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat ténye volt megállapítható. Figyelemmel arra, hogy a helytelen mérésekb l, illetve számolásokból adódó többletszámolás a tavalyi évben a próbavásárlások 11%-ában, idén pedig 15%-ában fordult el, indokolt továbbra is kiemelt figyelmet fordítani e terület hatósági ellen rzésére. A felügyel ségek munkatársai 187 esetben tapasztalták a próbavásárolt italok visszamérése során, hogy az italmércék szakszer tlen használata miatt a felszolgált italok mennyisége kevesebb volt a kért és kifizetett mennyiségnél. A próbavásárlások alkalmával 31 esetben állapították meg a felügyel k, hogy a kiszolgálást végz személy a kimérve értékesített élelmiszerek tömegébe a csomagolóanyag tömegét is belemérte, egyéb helytelen mérés (pl. mérlegek pontatlan beállítása) miatt pedig 45 esetben vonták felel sségre a vállalkozásokat. 4

6 Az el z leg felsorolt esetekben tehát a fogyasztó az általa megvásárolni kívánt termék térfogatára/tömegére vonatkozóan valótlan tájékoztatást kapott, amelynek következtében a ténylegesnél magasabb ár került felszámításra. A felügyel k 61 esetben fizettek többet a kiszolgálást végz személy számolási hibája miatt, amely részben a pontatlan pénzvisszaadásból, részben a fizetend ár helytelen számításából adódott. A helytelen mérésekb l, illetve számolásokból adódó többletszámolások gyakoriságát az alábbi ábra mutatja. Helytelen mérésekb l és számolásokból adódó többletszámolások száma (db) 187 Helytelen italmérés Helytelenszámolás Helytelenmérés (mérlegbeállítás) 31 Csomagolóanyag belemérés A felügyel k a próbavásárlások alkalmával az árfeltüntetés megfelel ségét is ellen rizték, amelynek keretében a termékek eladási, illetve egységáráról 9 esetben, a kedvezmények mértékér l pedig további 73 esetben kaptak valótlan tájékoztatást. A témavizsgálat alatt tapasztalt legnagyobb mérték többletszámolás (1 787 Ft) Somogy megyében történt, amely a próbavásárolt italok helytelen méréséb l (187 Ft), illetve abból adódott, hogy az árlapon feltüntetett árhoz képest magasabb árat számítottak fel (1 600 Ft). A felügyel k a próbavásárlások során 103 esetben állapították meg az eladási, illetve egységár, továbbá 8 esetben a csomagolási díj feltüntetésének hiányát. Kedvez en értékelhet, hogy a felszolgáló közrem ködésével üzemel vendéglátó-ipari egységek amennyiben felszolgálási díjat érvényesítettek a vendéglátás során a felszolgálási díjról és annak mértékér l minden esetben tájékoztatták a fogyasztókat. Az ellen rzések alkalmával a felügyel k minden esetben kell figyelmet fordítottak arra, hogy a vállalkozók eleget tesznek-e a nyugta- vagy számlaadási kötelezettségüknek. A felügyel ségek az ellen rzések során a nyugta és számla tartalmát nem, csak annak átadását vizsgálták. A témavizsgálat során 52 esetben nem teljesítették a vállalkozások a nyugtaadási kötelezettségüket. A kis- és középvállalkozói körbe nem tartozó vállalkozások tekintetében próbavásárlással egybekötött ellen rzésre mindössze 1 esetben került sor. 5

7 A próbavásárlás ez esetben kifogással zárult, amely a csomagolóanyag termék tömegébe történ beleméréséb l adódott. 4.2 Az általános kereskedelmi feltételek ellen rzésének tapasztalatai Árfeltüntetés A témavizsgálat részeként valamennyi ellen rzött vendéglátó-ipari egység (1 792 db) tekintetében sor került annak vizsgálatára, hogy a vállalkozások az árfeltüntetési kötelezettségüknek a jogszabály által el írt módon tesznek-e eleget. Ennek megfelel en a felügyel k ellen rizték, hogy a vállalkozások a termék eladási áráról, egységáráról, illetve a szolgáltatás díjáról egyértelm en, könnyen azonosíthatóan, tisztán olvashatóan, forintban tájékoztatták-e a fogyasztókat, illet leg a feltüntetett ár tartalmazza-e az általános forgalmi adót és egyéb kötelez terheket. A vendéglátó-ipari egységekre vonatkozó el írás értelmében az egység üzemeltet jének választási lehet sége van, hogy a vendéglátás keretében értékesített termék eladási árát vagy egységárát tünteti fel. A vizsgált vendéglátó-ipari egységek közül csaknem minden tizedik egységnél (184 eset) tapasztaltak valamilyen árfeltüntetési szabálytalanságot (10%) a felügyel k, ugyanakkor az el z évi vizsgálati eredményekkel összehasonlítva kismérték (2 százalékpontos) javulás érzékelhet. A felszolgáló közrem ködésével üzemel vendéglátó-ipari egységeknek a vonatkozó jogszabályi el írás alapján a küls ártájékoztatást is biztosítaniuk kell az üzlet bejáratánál. Az ártájékoztatás meglétét összesen 492 esetben vizsgálták a felügyel k. Az ellen rzés alá vont vállalkozások közel 7%-a (32 üzlet) nem tett eleget az említett kötelezettségnek, a küls és a bels ártájékoztatás egyez ségének ellen rzése során pedig az egységek 5%-ánál (23 eset) tapasztaltak eltérést a felügyel ségek munkatársai Mér eszközök hitelessége A joghatással járó mérés - a jogszabályi kötelezettség értelmében csak hitelesített, sérülésmentes mér eszközzel (vagy használati etalonnal ellen rzött mér eszközzel) végezhet. A jogszabályi el írások értelmében akkor jár joghatással a mérés, ha annak eredménye a fogyasztók jogát vagy jogi érdekeit érinti, különösen, ha a mérési eredményt mennyiség és/vagy min ség tanúsítására, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás mértékének megállapítására használják fel. Hiteles az a mér eszköz, amelyet a mérésügyi hatóság hitelesített, vagy amelynek külföldi hitelesítését els belföldi hitelesítésként elismerte. A felügyel ségek munkatársai a mérlegek hitelességét 362 esetben, míg az italmércék hitelességét esetben ellen rizték a vizsgálat id tartama alatt. Az ellen rzött vendéglátó-ipari egységek közül 50 vállalkozás (14%) nem tudta igazolni a termékek értékesítéséhez használt mérlegek hitelességét, és az egységek mintegy 3%-a (35 egység) nem rendelkezett a kiszolgált italmennyiségekhez hitelesített rmércével. Az el z évi adatokkal összehasonlítva megállapítható, hogy míg az italmércékkel kapcsolatos kifogásolási arányok nem változtak (3% - 3%), addig a mérlegek vonatkozásban tapasztalt hiányosságok miatt a kifogásolási arány 9%-ról 14%-ra n tt az idei évben. A mérlegek hitelességét érint szabálytalanságok többsége a fesztiválokon, rendezvényeken üzemel egységeknél volt tapasztalható, míg az italmércékkel kapcsolatos jogsértések az egyéb, kevésbé frekventált helyszíneken m köd vendéglátó-ipari egységeknél fordultak el nagyobb arányban. 6

8 4.2.3 Egyéb fogyasztói tájékoztatás A felügyel k üzlet tekintetében vizsgálták, hogy a vállalakozások az üzlet aktuális nyitvatartási idejér l, illetve az abban bekövetkez változásokról tájékoztatták-e a fogyasztókat. Ezzel kapcsolatos hiányosságot összesen 33 egységnél, azaz az üzletek 3%-ában tapasztaltak a felügyel k. A keresked nek, a fogyasztó jogszabályban el írt panasztételi jogának érvényesítéséhez a kereskedelmi hatóság által hitelesített, folyamatosan számozott oldalú vásárlók könyvét kell biztosítania az üzletében. Lényeges el írás továbbá, hogy azt a fogyasztók számára jól látható és könnyen hozzáférhet helyen kell elhelyezni. E rendelkezések sok esetben halmozott megsértését összesen 145 üzlet esetében tapasztalták a felügyel k. A legtöbb szabálytalanság abból adódott, hogy a vásárlók könyve nem volt a fogyasztók számára könnyen hozzáférhet (112 üzlet), illetve jól látható (60 üzlet) helyen elhelyezve, 16 üzletben pedig egyáltalán nem állt rendelkezésre a fogyasztók számára. 4 esetben nem volt hitesítve, illetve 2 esetben nem volt folyamatosan számozott oldalú a vásárlók könyve. A felügyel ségek összesen 536 esetben vizsgálták, hogy közterületi értékesítés esetén, valamint alkalmi rendezvényen történ árusítás alkalmával a vonatkozó jogszabályi el írások alapján a keresked k nevüket és székhelyüket feltüntették-e. Az idegenforgalmi vizsgálat alatt az említett árusok 13%-a (67 keresked ) mulasztotta el a fogyasztókat tájékoztatni részlegesen vagy teljes kör en az említett adatokról. Ez a kifogásolási arány az el z évi vizsgálathoz (9%) képest 4 százalékpontos emelkedést jelent. A legtöbb ezzel kapcsolatos jogsértés megállapítására a fesztiválokon, rendezvényeken került sor. 5. Fesztiválok, gasztronómiai rendezvények, vásárok Az idei évben a felügyel ségek munkatársai 59 fesztivál, illetve egyéb rendezvény helyszínén összesen 551 egységet, köztük 43 üzletet és 508 kitelepült vendéglátó-ipari egységet ellen riztek. A vizsgálatok alkalmával 175 egység tevékenységével szemben merült fel kifogás, amely 16 üzletet és 159 kitelepülést érintett. Így a kifogásolási arány az említett helyszíneken 32% volt. Az ellen rzések mellett a fogyasztóvédelmi hatóság ezeken a rendezvényeken több alkalommal tartott tájékoztató jelleg el adásokat, illetve bemutató ellen rzéseket a vendéglátó-ipari egységeket üzemeltet vállalkozói körnek a hatályos jogszabályi el írások betartása érdekében. 5.1 SZIGET fesztivál A Sziget Fesztivál Európa egyik legnagyobb könny zenei és kulturális rendezvénye, amelyet 1993 óta minden évben Budapesten, az óbudai Hajógyári szigeten rendeznek meg több ezer látogató részvételével. A rendezvény ideje alatt a Budapest F város Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Felügyel sége 137 ellen rzést végzett a sziget területére kitelepült vendéglátó-ipari egységek körében. 7

9 Általánosságban elmondható, hogy vállalkozások dönt többsége a jogszabályoknak megfelel en végezte tevékenységét. A kifogásolt egységeknél a jellemz bb jogsértések között említhet a csomagolóanyag termék tömegébe történ beleméréséb l adódó többletszámolás, árfeltüntetési szabálytalanságok, nyugtaadási kötelezettség elmulasztása, a keresked i adatok (név, székhely) feltüntetésének hiánya. Az ellen rzésekkel feltárt kisebb hiányosságokat a vállalkozások egy része pótolta a vizsgálat ideje alatt. A fesztivál hetében a felügyel k a szabálytalanságokat elkövet vállalkozásoknál szúrópróbaszer en utóellen rzést is tartottak, amely során el fordult, hogy ugyanazon egységnél ugyanazt a szabálytalanságot kétszer is elkövették. Az ellen rzések általános tapasztalataként elmondható, hogy a vállalkozások egyre inkább együttm köd magatartást tanúsítanak, és évr l-évre nagyobb számban vesznek részt a már hagyományosan megrendezésre kerül fesztivált megel z szakmai felkészít hatósági tájékoztatáson. Budapest F város Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Felügyel sége az ellen rzés tapasztalatait úgy értékelte, hogy az ellen rzés mérlege kedvez en zárult, a fogyasztóvédelmi szempontból felmerült hiányosságok többsége a preventív tájékoztatásnak is köszönhet en csekélyebb súlyú, azonnal orvosolható volt. 6. Zenés, táncos rendezvények ellen rzése A vendéglátó-ipari egységek vizsgálatán belül a 300 f nél nagyobb befogadóképesség szórakozóhelyek, illetve f befogadását meghaladó szabadtéri zenés, táncos rendezvények ellen rzésére, a jegyz kezdeményezése alapján társhatóságokkal közösen 15 alkalommal került sor. Az említett rendezvényeken a hatóság mindössze 2 esetben, a vásárlók könyvének kezelésével kapcsolatban tárt fel hiányosságokat. 7. A személytaxi-szolgáltatás ellen rzése Idén a témavizsgálat ideje alatt összesen 144 személytaxi-szolgáltatató ellen rzésére került sor, amely 52 vizsgálattal több az el z évihez képest. Az emelked ellen rzési szám jól mutatja, hogy bár a felügyel ségeknek a helyi sajátosságok mellett sok esetben anyagi szempontokat is figyelembe kellett venniük, mégis egyre többen tartották indokoltnak a terület vizsgálatát. A felügyel k 21 esetben tártak fel valamilyen szabálytalanságot az ellen rzés alkalmával, amely összességében 15%-os kifogásolási arányt eredményezett. Az ellen rzés egyaránt érintette a taxitársasághoz tartozó és a taxitársasághoz nem tartozó vállalkozásokat, amelyek vizsgálatára próbautazással egybekötött ellen rzés keretében, valamint drosztokon, álló személytaxik tekintetében is sor került. A területi felügyel ségek összesen 80 taxitársasághoz tartozó, valamint 64 taxitársasághoz nem tartozó személytaxi-szolgáltatót vontak ellen rzés alá. A vizsgálat során a taxitársasághoz tartozó vállalkozások közül 13 esetében (16%) állapítottak meg valamilyen szabálytalanságot, míg az utóbbi csoportba tartozó szolgáltatók közül 8 vállalkozó (13%) tevékenysége nem felelt meg a jogszabályi el írásoknak. 8

10 Az említett személytaxi-szolgáltatók vizsgálatára vonatkozó adatokat aszerint, hogy próbautazással egybekötött ellen rzés, vagy drosztokon, álló gépjárm vek vizsgálata valósult meg az alábbi diagram szemlélteti. Személytaxi-szolgáltatók ellen rzésének adatai (db) Próbautas taxi Taxitársasághoz nem tartozó Taxitársasághoz tartozó Álló taxi Taxitársasághoz nem tartozó Taxitársasághoz tartozó Kifogásolt személytaxi-szolgáltatók száma Ellen rzött személytaxi-szolgáltatók száma Álló személytaxik tekintetében összesen 73 ellen rzés történt, amelyek során a felügyel k 4 vállalkozót vontak felel sségre a helyszíni ellen rzés alkalmával feltárt jogsértések alapján, így a kifogásolási arány 5% volt. A drosztokon várakozó taxitársasághoz tartozó, illetve a taxitársasághoz nem tartozó vállalkozások vonatkozásában nem mutatkozott jelent s eltérés a kifogásolási arányok alakulásában (5%; 6%). Próbautazással egybekötött ellen rzésre összesen 71 esetben került sor. A vizsgálatok alkalmával 17 vállalkozással szemben merült fel valamilyen jogsértés, ami 24%-os kifogásolási arányt eredményezett. Az említett szabálytalanságok el fordulásának aránya a taxitársasághoz tartozó, illetve a taxitársasághoz nem tartozó vállalkozások körében eltér en alakult, míg az el bbi körbe tartozó személytaxi-szolgáltatóknál 26%, addig a taxitársasághoz nem tartozó vállalkozóknál ez a mutató 21% volt. Próbautazással egybekötött ellen rzésekre nagyrészt a nappali órákban (54 vállalkozás) került sor, amelyek 13 alkalommal zárultak jogsértés megállapításával (24%). A kifogásolások arányát tekintve a taxitársasághoz tartozó személytaxi-szolgáltatók tevékenysége bizonyult nagyobb százalékban jogsért nek (29%), mivel ugyanez az arányszám a taxitársasághoz nem tartozó vállalkozások körében 15% volt. Többletszámolást 1 esetben tapasztaltak a felügyel k a f város területén, amelynek összege 90 Ft volt. Az éjszakai ellen rzések alkalmával (17 vállalkozás) 4 vállalkozásnál állapítottak meg hiányosságokat a felügyel k, így a kifogásolási arány a nappali ellen rzésekhez hasonlóan 24%-os volt. A taxitársasághoz tartozó vállalkozásokat ebben a napszakban 9 alkalommal ellen rizték a felügyel k, amelyb l 1 taxis esetében (11%) tapasztaltak szabálytalanságot. A taxitársasághoz nem tartozó szolgáltatók vizsgálatára 8 alkalommal került sor az éjszakai órákban. A felügyel k által kifogásolt 3 eset alapján az ellen rzés 38%-os kifogásolási aránnyal zárult. A személytaxi-szolgáltatók ellen rzésére a legtöbb esetben az idegenforgalmilag frekventált helyszíneken (28 vállalkozás), valamint a pályaudvarokon (21 vállalkozás) került sor. 9

11 Az el bbi területen minden negyedik szolgáltató tevékenysége bizonyult jogsért nek (25%), míg a pályaudvarokon 5 esetben, azaz a vizsgált vállalkozások 24%-ánál állapítottak meg valamilyen hiányosságot az ellen rzést végz felügyel k. 7.1 Taxiengedély és személytaxi-igazolvány A 73 álló taxi vizsgálata során 2 esetben fordult el, hogy a vállalkozás nem rendelkezett személytaxi-igazolvánnyal, illetve az ahhoz tartozó azonosító lapot 3 szolgáltató nem helyezte el a személygépkocsi m szerfalán, 1 szolgáltató pedig nem a személytaxiigazolvány jogosultjaként mutatkozott be az ellen rzést végz felügyel knek. Pozitívumként értékelhet, hogy ezen vállalkozások mindegyike rendelkezett taxiengedéllyel. A próbautazással egybekötött taxi ellen rzés alkalmával a 71 vizsgálatból 2 személytaxi vezet je nem rendelkezett taxiengedéllyel, 1 esetben a gépjárm vezet je nem tudta bemutatni személytaxi-igazolványát, további 1 személytaxi vezet je pedig annak ellenére vezette az ellen rzés alá vont gépjárm vet, hogy arra nem volt jogosult. A felügyel k 6 alakalommal állapították meg, hogy a szolgáltatók nem helyezték el az azonosító lapot a gépkocsi m szerfalán. 7.2 Díjtáblázat és ártájékoztatás A drosztokon várakozó személytaxik ellen rzésekor a felügyel k megállapították, hogy a díjtáblázatot jobb oldalt a hátsó ablakon 2 gépjárm nél, míg jobb oldalt az els ülés el tt 1 személytaxi esetében nem helyezték ki, így a díjakról a leend utasok tájékozódni nem tudtak. További 1 esetben észlelték a felügyel k, hogy a díjtáblázatokban feltüntetett díjak nem voltak azonosak. A próbautazással egybekötött ellen rzések alkalmával a díjtáblázatok elhelyezésére 1 esetben a jobb oldali hátsó ablaknál, 2 esetben pedig jobboldalt az els ülés el tt nem került sor, továbbá 1 vállalkozó nem a ténylegesen fizetend, az általános forgalmi adót és egyéb kötelez terheket is magába foglaló szolgáltatás díjairól tájékoztatta a fogyasztókat. 3 alkalommal tapasztalták a felügyel k, hogy a taxisof rök nem használták a taxamétert a próbautazások során, illetve 8 esetben nem tettek eleget nyugtaadási kötelezettségüknek. Egyéb szabálytalanság megállapítására 3 szolgáltatónál került sor. 8. Alkalmazott jogkövetkezmények Az ellen rzött vendéglátó-ipari egységeknél, illetve taxi-szolgáltatóknál, ahol els alkalommal fordult el szabálytalanság figyelemmel arra, hogy a területen f ként a kis- és középvállalkozások jelenléte a jellemz a legtöbb esetben kizárólag kötelezést tartalmazó határozat került kiadásra. A felügyel ségek a vendéglátó-ipari egységekre vonatkozóan 443 db, míg a taxi-szolgáltatók tekintetében 4 db határozatot hoztak. Fogyasztóvédelmi bírság és egyben kötelezésr l szóló határozat a kis- és középvállalkozásoknak min sül vendéglátó-ipari egységek esetében 41 db, taxiszolgáltató ellen rzése során 1 db került kiadásra. 1 kis- és középvállalkozásnak nem min sül vendéglátó-ipari egység tekintetében a jogsért magatartás további folytatásának megtiltása mellett, az elkövetett szabálytalanság fogyasztóvédelmi bírságot is maga után vont. 10

12 A fogyasztóvédelmi hatóság a vendéglátó-ipari egységeknél ismételt jogsértés címén összesen Ft, az említett kis- és középvállalkozásnak nem min sül egység tekintetében Ft, a személytaxi-szolgáltatás területén pedig Ft fogyasztóvédelmi bírság kiszabását tartotta indokoltnak a szabálytalanságokat elkövet vállalkozásokkal szemben. A vendéglátó-ipari egységek ellen rzése során 7 ügy tekintetében a kormányhivatalok felé, további 1 esetben az illetékes megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságához történt áttétel. A felügyel ségek a Nemzeti Adó és Vámhivatal felé 52 esetben, a jegyz felé 5 alkalommal éltek szignalizációval. Szabálysértési eljárás keretében a felügyel ségek 4 alkalommal éltek figyelmeztetéssel. A személytaxi-szolgáltatók ellen rzése során 4-4 esetben került sor áttételre a f városi, illetve megyei kormányhivatalok közlekedési felügyel ségei, illetve a kormányhivatalok felé, valamint 8 ügy vonatkozásában a felügyel ségek szignalizációval éltek a Nemzeti Adó és Vámhivatal felé. 9. Összefoglalás Az idei évben összesen ellen rzés történt, amely vendéglátó-ipari egységet, valamint 144 személytaxi-szolgáltatót érintett. A vendéglátó-ipari egységekben összesen 554 esetben tártak fel szabálytalanságot (31%) felügyel ségek, míg a személytaxi-szolgáltatás ellen rzése során 21 esetben állapítottak meg valamilyen mulasztást (15%). A tavalyi adatokkal összehasonlítva megállapítható, hogy mindkét ellen rzési területen 2 százalékponttal javult a kifogásolási arány. A vendéglátó-ipari egységeknél az említett javuláshoz nagy valószín séggel hozzájárult, hogy a vállalkozások egyre szélesebb köre vesz részt a fogyasztóvédelmi hatóság által a hatályos jogszabályi el írások betartása érdekében preventív céllal tartott tájékoztató jelleg el adásokon, amelyeknek számos esetben fesztiválok, különböz rendezvények adtak helyszínt. A próbavásárlással egybekötött vizsgálatok (1 516 egység) kis- és középvállalkozásnak min sül üzletet, valamint 314 kitelepült egységet érintettek. A vállalkozások 20%-ánál (304 eset) merült fel valamilyen kifogás. A legtöbb jogsértés a helytelen méréshez, a valótlan ártájékoztatáshoz kapcsolódott, ugyanakkor a nem hiteles mérlegek használata, a keresked i adatok feltüntetésének hiánya, valamint a vásárlók könyvének nem megfelel kezelése is számos esetben a kifogás alapját képezte. A felügyel ségek 225 esetben, a próbavásárlások 15%-ánál állapítottak meg helytelen mérésb l, illetve számolásból adódó többletszámolást, amely összesen Ft összeg eltérést okozott a fogyasztók hátrányára. A vendéglátó-ipari egységek ellen rzését számos esetben a személytaxi-szolgáltatás vizsgálatával kötötték össze a felügyel k. Az ellen rzés alá vont 144 személytaxiszolgáltatató közül a felügyel k 21 vállalkozó esetében tártak fel valamilyen szabálytalanságot, így a kifogásolási arány 15%-os volt. 11

13

14 1. számú melléklet FÜGGELÉK Az idegenforgalmi f szezonban végzett kereskedelmi és szolgáltatási tevékenységek ellen rzésér l, különös tekintettel a rendezvényekre kitelepült egységekre és a taxi-szolgáltatás ellen rzésére cím vizsgálatról készített összefoglaló jelentéshez Az ellen rzés alapját az alábbi jogszabályok képezték: a fogyasztóvédelemr l szóló évi CLV. törvény; a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény; a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló évi XLVII. törvény; a kereskedelemr l szóló évi CLXIV. törvény; a mérésügyr l szóló évi XLV. törvény; a közúti közlekedésr l szóló évi I. törvény; az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény; az árak megállapításáról szóló évi LXXXVII. törvény; a szabálysértésekr l, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerr l szóló évi II. törvény; a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról szóló 225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet; a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeir l szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet; a zenés, táncos rendezvények m ködésének biztonságosabbá tételér l szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet; a mérésügyr l szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet; a taxaméterek m szaki követelményeir l, a nyugtakibocsátásra szolgáló taxaméterek forgalmazásáról, használatáról és szervizelésér l szóló 49/2013. (XI. 15.) NGM rendelet; a termékek ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM-SZMM együttes rendelet; a felszolgálási díj mértékének megállapításáról, valamint a felszolgálási díj alkalmazásának és felhasználásának szabályairól szóló 71/2005. (IX. 27.) GKM rendelet; a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járm vek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet; a személytaxi-szolgáltatás végzésének egyes feltételeir l szóló 21/1992. (X. 27.) KHVM rendelet; a taxiengedély érvényességi területe szerint illetékes települési önkormányzat a f városban a F városi Önkormányzat képvisel -testületének a személytaxiszolgáltatásért felszámítható árat és annak alkalmazási feltételeit megállapító rendelete.

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS Az idegenforgalmi fıszezonban végzett kereskedelmi és szolgáltatási tevékenységek ellenırzésérıl, különös tekintettel a rendezvényekre kitelepült egységekre és a taxi-szolgáltatás

Részletesebben

Ö S S Z E F O G L A L Ó J E L E N T É S

Ö S S Z E F O G L A L Ó J E L E N T É S N E M Z E T I FOGYAS Z T Ó V É D E L M I H AT Ó S ÁG S Z O L G ÁL T AT ÁS-ELLEN RZÉSI F OSZTÁL Y Iktatószám: SEF-1193/2013. Témafelel s: dr. Herman Nóra Balogh Edina Ö S S Z E F O G L A L Ó J E L E N T

Részletesebben

Ö S S Z E F O G L A L Ó J E L E N T É S

Ö S S Z E F O G L A L Ó J E L E N T É S N E M Z E T I FOGYA S Z T Ó V É D E L M I H A T Ó S Á G S Z O L G Á L T A T Á S - E L L E NŐRZÉSI FŐOSZTÁ L Y Iktatószám: SEF-2248/2016. Témafelelős: Balogh Edina Csengeri Éva Ö S S Z E F O G L A L Ó J

Részletesebben

NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FELÜGYELŐSÉGE. Tájékoztató

NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FELÜGYELŐSÉGE. Tájékoztató 1 NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FELÜGYELŐSÉGE Tájékoztató 2009 év nyarán az idegenforgalmilag frekventált területeken végzett fogyasztóvédelmi ellenőrzésekről Székesfehérvár,

Részletesebben

Ezen túlmenően a Vállalkozást arra

Ezen túlmenően a Vállalkozást arra Iktatószám: Tárgy: BA/001/00661-0001/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat HATÁROZAT A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal a Thermo

Részletesebben

Általános kereskedelmi feltételek, árfeltüntetés, árfelszámítás

Általános kereskedelmi feltételek, árfeltüntetés, árfelszámítás Általános kereskedelmi feltételek, árfeltüntetés, árfelszámítás Általános kereskedelmi feltételek. 1. Nyitvatartási idő Kert 6. (2) b. az üzlet nyitvatartási idejéről és abban bekövetkező változásokról

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. Pabar Katalin egyéni vállalkozót (székhely: 5900 Orosháza, Thököly utca 4/F., adószáma: , a továbbiakban: vállalkozó)

H A T Á R O Z A T. Pabar Katalin egyéni vállalkozót (székhely: 5900 Orosháza, Thököly utca 4/F., adószáma: , a továbbiakban: vállalkozó) Iktatószám: Tárgy: BE/13/01043-0003/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Békés Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály 5600 Békéscsaba,

Részletesebben

Ö S S Z E F O G L A L Ó J E L E N T É S

Ö S S Z E F O G L A L Ó J E L E N T É S NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG SZOLGÁLTATÁS-ELLENRZÉSI FOSZTÁLY Iktatószám: Készítette: SEF-1160/2014 dr. Farkas Mária Ö S S Z E F O G L A L Ó J E L E N T É S A szálláshelyekkel kapcsolatos megtéveszt

Részletesebben

Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat. Határozatszám: 1607K HATÁROZAT

Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat. Határozatszám: 1607K HATÁROZAT Iktatószám: Tárgy: GY/001/00379-0002/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Határozatszám: 1607K-00074 HATÁROZAT I. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, mint fogyasztóvédelmi hatóság (továbbiakban:

Részletesebben

A BALOGH Kft.-t (székhely: 5624 Doboz, Árpád utca 21., adószám: , a továbbiakban: vállalkozás)

A BALOGH Kft.-t (székhely: 5624 Doboz, Árpád utca 21., adószám: , a továbbiakban: vállalkozás) Iktatószám: Tárgy: BEO/001/00725-0002/2015 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Békés Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály 5600 Békéscsaba,

Részletesebben

IMCO CONSULTING Kft.-t (székhely: 5900 Orosháza, Rákóczi utca 3-5. fsz., adószám: , továbbiakban: vállalkozás) k ö t e l e z e m

IMCO CONSULTING Kft.-t (székhely: 5900 Orosháza, Rákóczi utca 3-5. fsz., adószám: , továbbiakban: vállalkozás) k ö t e l e z e m Iktatószám: Tárgy: BE/13/01044-0002/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Békés Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály 5600 Békéscsaba,

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. Bernáth Károly egyéni vállalkozót (székhelye: 7400 Kaposvár, Honvéd u /1. adószáma: ) kötelezem

H A T Á R O Z A T. Bernáth Károly egyéni vállalkozót (székhelye: 7400 Kaposvár, Honvéd u /1. adószáma: ) kötelezem Iktatószám: Tárgy: FE/FO/00759-0002/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T Bernáth Károly egyéni vállalkozót (székhelye: 7400 Kaposvár, Honvéd u. 23. 3/1. adószáma: 60707538-1-34)

Részletesebben

HATÁROZAT. Fenti kötelezettségének a vállalkozás e határozat jogerőre emelkedésének napjától köteles eleget tenni. INDOKOLÁS

HATÁROZAT. Fenti kötelezettségének a vállalkozás e határozat jogerőre emelkedésének napjától köteles eleget tenni. INDOKOLÁS Iktatószám: Tárgy: GY/001/00646-0003/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Határozatszám: 1607K-00124 HATÁROZAT I. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, mint fogyasztóvédelmi hatóság (továbbiakban:

Részletesebben

Összefoglaló jelentés az általános kereskedelmi feltételek, árfeltüntetés és árfelszámítás átfogó vizsgálatáról

Összefoglaló jelentés az általános kereskedelmi feltételek, árfeltüntetés és árfelszámítás átfogó vizsgálatáról NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG SZOLGÁLTATÁS-ELLEN RZÉSI F OSZTÁLY Iktatószám: Készítette: SEF-514/2014. Haklik Andrea Tolvaj Ágnes Összefoglaló jelentés az általános kereskedelmi feltételek, árfeltüntetés

Részletesebben

HATÁROZAT. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, mint fogyasztóvédelmi hatóság

HATÁROZAT. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, mint fogyasztóvédelmi hatóság Iktatószám: Tárgy: GY/001/00282-0003/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Határozatszám: 1607K-00049 HATÁROZAT I. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, mint fogyasztóvédelmi hatóság (továbbiakban:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. Kötelezem Kolcsár Katalin egyéni vállalkozó-t (székhely: 2824 Várgesztes

H A T Á R O Z A T. Kötelezem Kolcsár Katalin egyéni vállalkozó-t (székhely: 2824 Várgesztes Iktatószám: Tárgy: KE/001/00978-0002/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T Kötelezem Kolcsár Katalin egyéni vállalkozó-t (székhely: 2824 Várgesztes Vadászdomb u. 2., adószám: 48778448-2-31)

Részletesebben

H A T Á R O Z A T Ft, azaz Hetvenezer forint. fogyasztóvédelmi bírságot szab ki. kötelezi

H A T Á R O Z A T Ft, azaz Hetvenezer forint. fogyasztóvédelmi bírságot szab ki. kötelezi Iktatószám: Tárgy: KE/001/00842-0004/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T 1.) A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Komárom-Esztergom Megyei

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A Bertilla Trade Kft.-t (székhely: 1118 Budapest, Rétköz u. 22., adószám: ) kötelezem

H A T Á R O Z A T. A Bertilla Trade Kft.-t (székhely: 1118 Budapest, Rétköz u. 22., adószám: ) kötelezem Iktatószám: Tárgy: KE/001/00276-0005/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T A Bertilla Trade Kft.-t (székhely: 1118 Budapest, Rétköz u. 22., adószám: 25304868-2-43) kötelezem arra,

Részletesebben

Ezen túlmenően a Vállalkozást

Ezen túlmenően a Vállalkozást Iktatószám: Tárgy: BA/001/00349-0005/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS Az általános kereskedelmi feltételek, árfeltüntetés és árfelszámítás átfogó vizsgálatáról, különös tekintettel az áruházláncok akciós ajánlataira Budapest, 2015. február NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI

Részletesebben

HATÁROZAT. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, mint fogyasztóvédelmi hatóság

HATÁROZAT. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, mint fogyasztóvédelmi hatóság Iktatószám: Tárgy: GY/001/00204-0003/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat Határozatszám: 1607F-00024 HATÁROZAT I. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, mint fogyasztóvédelmi hatóság

Részletesebben

Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat

Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Iktatószám: Tárgy: SO/001/00162-0004/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat HATÁROZAT AZ AMILIA HÚS KFT-T (székhely: 7530 Kadarkút, Vótapuszta u. 1.) k ö t e l e z e m, a termékek tömegébe a csomagolóanyagot

Részletesebben

A K ÉS TÁRSAI MEGOLDÁS Kft.t (székhelye: 7632 Pécs, Tolsztoj u. 2., adószáma: 11540531-2-02, a továbbiakban: vállalkozás) arra.

A K ÉS TÁRSAI MEGOLDÁS Kft.t (székhelye: 7632 Pécs, Tolsztoj u. 2., adószáma: 11540531-2-02, a továbbiakban: vállalkozás) arra. Iktatószám: Tárgy: BAO/001/00567-0001/2014 Kötelezésre szóló határozat A K ÉS TÁRSAI MEGOLDÁS Kft.t (székhelye: 7632 Pécs, Tolsztoj u. 2., adószáma: 11540531-2-02, a továbbiakban: vállalkozás) arra Kötelezem,

Részletesebben

A webáruházak fogyasztóvédelmi ellenőrzéseinek tapasztalatai. 2013. március 6. dr. Fehér Mónika

A webáruházak fogyasztóvédelmi ellenőrzéseinek tapasztalatai. 2013. március 6. dr. Fehér Mónika A webáruházak fogyasztóvédelmi ellenőrzéseinek tapasztalatai 2013. március 6. dr. Fehér Mónika A FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG ELLENŐRZÉSI GYAKORLATA A hatóság 2004 óta évről-évre, visszatérő rendszerességgel

Részletesebben

HATÁROZAT. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, mint fogyasztóvédelmi hatóság

HATÁROZAT. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, mint fogyasztóvédelmi hatóság Iktatószám: Tárgy: GY/001/00358-0002/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat Határozatszám: 1607F-00033 HATÁROZAT I. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, mint fogyasztóvédelmi hatóság

Részletesebben

Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat

Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat Iktatószám: Tárgy: SO/001/00511-0002/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat HATÁROZAT A BARCS COOP KERESKEDELMI ZRT. (székhely: 7570 Barcs, Semmelweis u. 1,. adószám: 14123355-1-14) terhére

Részletesebben

Összefoglaló jelentés

Összefoglaló jelentés NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG SZOLGÁLTATÁS-ELLENRZÉSI FOSZTÁLY Iktatószám: Készítette: SEF-418/2014. Csengeri Éva Balogh Edina Összefoglaló jelentés Az élelmiszerek származási helyével kapcsolatos megtéveszt

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS Az árfeltüntetésre vonatkozó előírások betartásának ellenőrzéséről a kereskedelemben és a szolgáltatások területén Budapest, 2013. március NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG SZOLGÁLTATÁS-ELLENŐRZÉSI

Részletesebben

A fogyasztóvédelmi hatóság megkezdi a nyári idegenforgalmi ellenőrzéseket

A fogyasztóvédelmi hatóság megkezdi a nyári idegenforgalmi ellenőrzéseket Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 42/2015 Kedves Kolléga! Kérem engedje meg, hogy tájékoztassuk Önt arról, hogy a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság és a megyei kormányhivatalok

Részletesebben

- hogy valamennyi értékesítésre kínált termék esetén tüntesse fel a termék eladási árát,

- hogy valamennyi értékesítésre kínált termék esetén tüntesse fel a termék eladási árát, Iktatószám: Tárgy: BAO/001/00430-0004/2014 Határozat Kovács István egyéni vállalkozót (székhelye: 7915 Dencsháza, Petőfi u. 47; adószáma: 65929331-2-22 a továbbiakban: Vállalkozó) arra kötelezem, - hogy

Részletesebben

Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat HATÁROZAT

Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat HATÁROZAT Iktatószám: Tárgy: HB/04-FVO/00611-0004/2017 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat HATÁROZAT Kötelezem a Létai - Huszti Kft.-t (4281 Létavértes, Petőfi u. 80., a továbbiakban: Kft. illetve társaság) hogy

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. k ö t e l e z i

H A T Á R O Z A T. k ö t e l e z i Iktatószám: Tárgy: FE/FO/00319-0003/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal a Négy Fiú Csemege

Részletesebben

PETRIK SÁNDOR osztályvezető

PETRIK SÁNDOR osztályvezető PETRIK SÁNDOR osztályvezető Csongrád Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály 2015. július 30. Vizsgálandó területek: nagy tömegeket és külföldieket

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS Hulladékgazdálkodási közszolgáltatók és távhıszolgáltatók ügyfélszolgálatának, panaszkezelésének vizsgálata Budapest, 2014. június NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG SZOLGÁLTATÁS-ELLENŐRZÉSI

Részletesebben

Ezen túlmenően a vállalkozót. kötelezem. Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat. Békés Megyei Kormányhivatal

Ezen túlmenően a vállalkozót. kötelezem. Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat. Békés Megyei Kormányhivatal Iktatószám: Tárgy: BE/13/00846-0004/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat Békés Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály 5600

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 1.) A Spar Magyarország Kft. (székhely: 2060 Bicske, Spar út 0326/1 hrsz., adószám: )

H A T Á R O Z A T. 1.) A Spar Magyarország Kft. (székhely: 2060 Bicske, Spar út 0326/1 hrsz., adószám: ) Iktatószám: Tárgy: KE/001/00616-0005/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T 1.) A Spar Magyarország Kft. (székhely: 2060 Bicske, Spar út 0326/1 hrsz., adószám: 10485824-2-07)

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG PIACFELÜGYELETI FOSZTÁLY Iktatószám: PIF-1126-3/2013 Témafelels: Mikó Róbert ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS a villamos szerelési munkálatok során használt szerszámok mintavételezéssel

Részletesebben

A webáruházak vizsgálatának fogyasztóvédelmi tapasztalatai

A webáruházak vizsgálatának fogyasztóvédelmi tapasztalatai A webáruházak vizsgálatának fogyasztóvédelmi tapasztalatai dr. Fehér Mónika 2015. március 19. ALAPVETÉS A jelenlegi jogszabályi háttér ÚJDONSÁGOK 1. Egységesítés 2. Hosszabb elállási határidő 3. A vételár

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS Mentes jelöléssel ellátott élelmiszerek laboratóriumi vizsgálattal egybekötött ellenırzése e jelölések valóságtartalma tekintetében Budapest, 2014. június NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS Az autókereskedések, autószervizek és autósboltok általános kereskedelmi feltételeinek ellenırzésérıl Budapest, 2016. február NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG SZOLGÁLTATÁS-ELLENŐRZÉSI

Részletesebben

A Veszprém Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Hatóság) a Mecsek Füszért Ft, azaz ötszázezer forint

A Veszprém Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Hatóság) a Mecsek Füszért Ft, azaz ötszázezer forint Iktatószám: Tárgy: VE/O001/00599-0003/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T A Veszprém Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Hatóság) a Mecsek Füszért Zrt.-t (székhely:

Részletesebben

Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat. Határozatszám: 1607K HATÁROZAT

Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat. Határozatszám: 1607K HATÁROZAT Iktatószám: Tárgy: GY/001/00670-0003/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Határozatszám: 1607K-00135 HATÁROZAT I. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, mint fogyasztóvédelmi hatóság (továbbiakban:

Részletesebben

intézkedéseiről a határozat jogerőre emelkedésétől számított 10 napon belül köteles értesíteni a Hatóságot.

intézkedéseiről a határozat jogerőre emelkedésétől számított 10 napon belül köteles értesíteni a Hatóságot. Iktatószám: Tárgy: VE/O001/00540-0002/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat A Veszprém Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Hatóság) a Bástya 99 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t (székhely: 8500

Részletesebben

Ö S S Z E F O G L A L Ó J E L E N T É S

Ö S S Z E F O G L A L Ó J E L E N T É S NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG SZOLGÁLTATÁS-ELLENRZÉSI FOSZTÁLY Iktatószám: Készítette: SEF-972/2014 dr. Somogyi András Ö S S Z E F O G L A L Ó J E L E N T É S A kuponos értékesítési tevékenység ellenrzésérl

Részletesebben

Autókereskedéseket, autószervizeket és autósboltokat ellenőriztek a hatóságok

Autókereskedéseket, autószervizeket és autósboltokat ellenőriztek a hatóságok Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 45/2015 Kedves Kolléga! Kérem engedje meg, hogy tájékoztassuk a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság és a Nemzeti Közlekedési Hatóság összehangolt

Részletesebben

NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG HATÓSÁG 2011. ÉVI ELLENŐRZÉSI TAPASZTALATAI ÚJ HATÓSÁGI FOGYASZTÓVÉDELMI KEZDEMÉNYEZÉSEK ALTERNATÍV ÖSZTÖNZŐ ESZKÖZÖK

NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG HATÓSÁG 2011. ÉVI ELLENŐRZÉSI TAPASZTALATAI ÚJ HATÓSÁGI FOGYASZTÓVÉDELMI KEZDEMÉNYEZÉSEK ALTERNATÍV ÖSZTÖNZŐ ESZKÖZÖK A NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG 2011. ÉVI ELLENŐRZÉSI TAPASZTALATAI ÚJ HATÓSÁGI FOGYASZTÓVÉDELMI KEZDEMÉNYEZÉSEK ALTERNATÍV ÖSZTÖNZŐ ESZKÖZÖK CZINEGE ÁGNES NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG PIACFELÜGYELETI

Részletesebben

Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat

Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Iktatószám: Tárgy: JN/MEFFO/00218-0002/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

Részletesebben

H A T Á R O Z A T Ft, azaz hetvenezer forint. - a fogyasztó minségi kifogásáról szóló jegyzkönyvet nem vették fel,

H A T Á R O Z A T Ft, azaz hetvenezer forint. - a fogyasztó minségi kifogásáról szóló jegyzkönyvet nem vették fel, Iktatószám: Tárgy: KEO/001/01001-0006/2015 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T 1.) A Mobil Laptopshop Kft. (székhely: 6600 Szentes, Vajda-telep 12., adószám: 23889838-2-06)

Részletesebben

HATÁROZAT I N D O K O L Á S

HATÁROZAT I N D O K O L Á S Iktatószám: Tárgy: GY/001/00711-0003/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Határozatszám: 1607K-00145 HATÁROZAT I. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, mint fogyasztóvédelmi hatóság (továbbiakban:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. - tartózkodjanak a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlattól, a jogszabályban elírtaknak megfelel szóbeli tájékoztatást adjanak,

H A T Á R O Z A T. - tartózkodjanak a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlattól, a jogszabályban elírtaknak megfelel szóbeli tájékoztatást adjanak, Iktatószám: Tárgy: KE/001/00985-0003/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T Kötelezem a Heidel Euro Kft.-t (székhely: 1089 Budapest, Orczy út 43. 2/25. adószám: 25792092-2-42) hogy

Részletesebben

NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG SZOLGÁLTATÁS-ELLEN RZÉSI F OSZTÁLY

NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG SZOLGÁLTATÁS-ELLEN RZÉSI F OSZTÁLY NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG SZOLGÁLTATÁS-ELLEN RZÉSI F OSZTÁLY Iktatószám: SEF-1366/2014 Témafelel s: Tolvaj Ágnes Haklik Andrea Összefoglaló jelentés a tejtermékek vizsgálatáról a megtéveszt jelölések

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS Az általános kereskedelmi feltételek, árfeltüntetés és árfelszámítás vizsgálatáról, különös tekintettel az áruházláncok akciós ajánlataira Budapest, 2016. február NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI

Részletesebben

NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG SZOLGÁLTATÁS-ELLEN RZÉSI F OSZTÁLY KÖZSZOLGÁLTATÁS-ELLEN RZÉSI OSZTÁLY

NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG SZOLGÁLTATÁS-ELLEN RZÉSI F OSZTÁLY KÖZSZOLGÁLTATÁS-ELLEN RZÉSI OSZTÁLY NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG SZOLGÁLTATÁS-ELLENRZÉSI FOSZTÁLY KÖZSZOLGÁLTATÁS-ELLENRZÉSI OSZTÁLY Iktatószám: SEF-732/2013 Témafelels: dr. Galambos Attila dr. Székely Angelika Eszter Ö S S Z E F O G

Részletesebben

Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat. Telefon: (96) Határozatszám: 1607K HATÁROZAT

Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat. Telefon: (96) Határozatszám: 1607K HATÁROZAT Iktatószám: Tárgy: GY/001/00794-0003/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Telefon: (96) 795-951 Határozatszám: 1607K-00178 HATÁROZAT I. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, mint fogyasztóvédelmi

Részletesebben

H A T Á R O Z A T I N D O K O L Á S

H A T Á R O Z A T I N D O K O L Á S Iktatószám: Tárgy: BOO/001/01787-0003/2015 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T Kötelezem a Mobil Adó Kft.-t (székhelye: 3580 Tiszaújváros, Örös u. 3/A., adószáma: 13787912-2-05-2-05)

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS a szigetelőanyagok piacfelügyeleti ellenőrzéséről

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS a szigetelőanyagok piacfelügyeleti ellenőrzéséről NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG PIACFELÜGYELETI FŐOSZTÁLY Iktatószám: PIF-2184-4/2014 ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS a szigetelőanyagok piacfelügyeleti ellenőrzéséről Az összefoglaló jelentést összeállította:

Részletesebben

A kereskedelmi tevékenység végzésének feltételei

A kereskedelmi tevékenység végzésének feltételei A kereskedelmi tevékenység végzésének feltételei Dr. Ádám Gabriella Katalin osztályvezető Hatósági és Jogi Főosztály Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 2012. április 25. Eljárási jogosultság A fogyasztóvédelmi

Részletesebben

Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat

Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Iktatószám: Tárgy: JN/MEFFO/00548-0002/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS a gázmérők hitelesítési cseréjének vizsgálatáról Budapest, 2013. november NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG SZOLGÁLTATÁS-ELLENŐRZÉSI FŐOSZTÁLY Iktatószám: SEF-1590/2013. Témafelelős:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. figyelmezteti az ártájékoztatásra, valamint a kötelező jótállásra vonatkozó szabályok megsértése miatt, és

H A T Á R O Z A T. figyelmezteti az ártájékoztatásra, valamint a kötelező jótállásra vonatkozó szabályok megsértése miatt, és Iktatószám: Tárgy: VEO/001/01005-0003/2015 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T A Veszprém Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG PIACFELÜGYELETI F OSZTÁLY Iktatószám: PIF-203-2/2014 Témafelel s: Mikó Róbert ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS a háztartási kisgépek laboratóriumi vizsgálattal egybekötött piacfelügyeleti

Részletesebben

Elsőfokú bírságot kiszabó határozat

Elsőfokú bírságot kiszabó határozat Iktatószám: Tárgy: VE/O001/00656-0004/2016 Elsőfokú bírságot kiszabó határozat H A T Á R O Z A T A Veszprém Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Hatóság) I. a Tesco-Global Zrt.-t (székhely:2040 Budaörs,

Részletesebben

Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat

Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Iktatószám: Tárgy: JN/MEFFO/00278-0002/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS A bekötési vízmérık cseréjének vizsgálatáról Budapest, 2015. december NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG SZOLGÁLTATÁS-ELLENŐRZÉSI FŐOSZTÁLY Iktatószám: SEF-1517/2015. Témafelelős: dr.

Részletesebben

33/2008 (VI. 30.) RENDELETE AZ ÜZLETEK ÉJSZAKAI NYITVA TARTÁSÁNAK RENDJÉRİL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

33/2008 (VI. 30.) RENDELETE AZ ÜZLETEK ÉJSZAKAI NYITVA TARTÁSÁNAK RENDJÉRİL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 33/2008 (VI. 30.) RENDELETE AZ ÜZLETEK ÉJSZAKAI NYITVA TARTÁSÁNAK RENDJÉRİL A 45/2008. (VIII. 28.), AZ 52/2008. (IX. 30.), A 24/2009. (VI. 25.) A 42/2009.

Részletesebben

6/2001. (III. 19.) GM rendelet. a mér eszközökr l és azok mérésügyi ellen rzésér l

6/2001. (III. 19.) GM rendelet. a mér eszközökr l és azok mérésügyi ellen rzésér l 6/2001. (III. 19.) GM rendelet a mér eszközökr l és azok mérésügyi ellen rzésér l A mérésügyr l szóló 1991. évi XLV. törvény végrehajtásáról rendelkez 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

Részletesebben

Ezen túlmenően a vállalkozót. kötelezem. Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat. Békés Megyei Kormányhivatal

Ezen túlmenően a vállalkozót. kötelezem. Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat. Békés Megyei Kormányhivatal Iktatószám: Tárgy: BE/13/01000-0002/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat Békés Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály 5600

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal a

H A T Á R O Z A T. A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal a Iktatószám: Tárgy: FE/FO/01071-0006/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal a

Részletesebben

Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat

Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Iktatószám: Tárgy: JN/MEFFO/00205-0002/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Fejér Megyei

H A T Á R O Z A T. A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Fejér Megyei Iktatószám: Tárgy: FE/FO/00149-0020/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal a

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 3. Írásos formában nyújtson tájékoztatást a fogyasztók részére az üzlet nyitvatartási idejéről.

H A T Á R O Z A T. 3. Írásos formában nyújtson tájékoztatást a fogyasztók részére az üzlet nyitvatartási idejéről. Iktatószám: Tárgy: HB/04-FVO/01660-0004/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T Kötelezem Szabó Imre egyéni vállalkozót (5520 Szeghalom, Dobó u. 10/1. - a továbbiakban: vállalkozó),

Részletesebben

a 8/2010. (II.26.) számú rendelettel egységes szerkezetben.

a 8/2010. (II.26.) számú rendelettel egységes szerkezetben. SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 8/2007. (III.21.) SZÁMÚ RENDELETE a közterület-felügyeletr l a 8/2010. (II.26.) számú rendelettel egységes szerkezetben. Tartalom A közterület-felügyelet

Részletesebben

A MŐSZAKI ÜZLETÁG VÁLLALÁSI SZABÁLYZATA

A MŐSZAKI ÜZLETÁG VÁLLALÁSI SZABÁLYZATA Bács Volán Autóbuszközlekedési ZRT. 6500 Baja, Nagy István utca 39. A MŐSZAKI ÜZLETÁG VÁLLALÁSI SZABÁLYZATA Elıkészítette: Ellenırizte: Jóváhagyta: Módosítás száma: 4. Pál Tamás technológus Németh Ferenc

Részletesebben

H A T Á R O Z A T I N D O K O L Á S

H A T Á R O Z A T I N D O K O L Á S Iktatószám: Tárgy: HB/04-FVO/01612-0002/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T I. A SHENG HENG Kft.-t (1149 Budapest, Egressy út 23-25. - a továbbiakban: Kft., illetve

Részletesebben

H A T Á R O Z A T Ft, azaz Hatvanezer forint

H A T Á R O Z A T Ft, azaz Hatvanezer forint Iktatószám: Tárgy: KE/001/00879-0002/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T 1.) Az Euro Zhineng Kft. (székhely: 1203 Budapest,Hársfa sétány 19. fsz. 2., adószám: 23598586-2-43)

Részletesebben

Végrehajtott közúti ellenőrzések száma ábra

Végrehajtott közúti ellenőrzések száma ábra Veszélyes árúk közúti szállításának ellenőrzése 28-ban A veszélyes áruk szállítása jelentőségének növekedésével, összetett kockázati viszonyaival évek óta egyre preferáltabbá válik az Európai Uniós és

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Felügyelőség elsőfokú hatóságként való feladatellátása... 2

Tartalomjegyzék. Felügyelőség elsőfokú hatóságként való feladatellátása... 2 Tartalomjegyzék Felügyelőség elsőfokú hatóságként való feladatellátása... 2 I. Feladatkör... 3 II. Kérelem, panaszbejelentés... 7 III. Ügyintézés határideje:... 7 IV. Tájékoztatás az ügyfelet megillető

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG PIACFELÜGYELETI F OSZTÁLY Iktatószám: PIF-1191/2014. ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS dekorkozmetikumok (rúzsok, szemhéjfestékek) laboratóriumi vizsgálattal egybekötött piacfelügyeleti

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG PIACFELÜGYELETI FŐOSZTÁLY Iktatószám: PIF-00858/2015 ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS a kültéri és beltéri kerámiai burkolólapok piacfelügyeleti ellenőrzéséről Az összefoglaló jelentést

Részletesebben

H A T Á R O Z A T Kötelezem a Happy Juan 688 Kft.

H A T Á R O Z A T Kötelezem a Happy Juan 688 Kft. Iktatószám: Tárgy: KE/001/00874-0002/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T Kötelezem a Happy Juan 688 Kft.-t (székhely: 1144 Budapest, Füredi út 9/A. 9/38., adószám: 13852209-2-42)

Részletesebben

a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól

a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól A jogszabály mai napon (2015.III.8.) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. 4/2009. (I. 30.) NFGM-SZMM együttes rendelet a termékek eladási ára és egységára, továbbá a

Részletesebben

I N D O K O L Á S. A hatósági ellenőrzésről a helyszínen felvett jegyzőkönyv alapján az alábbi tényállást állapítottam meg:

I N D O K O L Á S. A hatósági ellenőrzésről a helyszínen felvett jegyzőkönyv alapján az alábbi tényállást állapítottam meg: Iktatószám: Tárgy: BEO/001/00820-0002/2015 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Békés Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály 5600 Békéscsaba,

Részletesebben

8. A Kkt. 21. (1) bekezdés g) pontjához kapcsolódóan a gépjárm üzemeltet je a 7. mellékletben meghatározott összeg bírságot

8. A Kkt. 21. (1) bekezdés g) pontjához kapcsolódóan a gépjárm üzemeltet je a 7. mellékletben meghatározott összeg bírságot 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések körér l, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegér l,

Részletesebben

Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat

Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Iktatószám: Tárgy: JN/MEFFO/00258-0002/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS A reklámtevékenység átfogó ellenırzésérıl, különös tekintettel a megtévesztı kereskedelmi gyakorlatokra és az egészségtudatosságot befolyásoló állítások valóságtartalmára Budapest,

Részletesebben

A FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG TAPASZTALATAI A VM (MAGYAR TERMÉK) RENDELET KAPCSÁN. 2014. május 20.

A FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG TAPASZTALATAI A VM (MAGYAR TERMÉK) RENDELET KAPCSÁN. 2014. május 20. A FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG TAPASZTALATAI A VM (MAGYAR TERMÉK) RENDELET KAPCSÁN 2014. május 20. FONTOSABB JOGSZABÁLYOK egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról szóló

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. Kötelezem az Atlanta Sport Kft.-t (2900 Komárom, Jókai tér 2.-4., adószám: ), hogy

H A T Á R O Z A T. Kötelezem az Atlanta Sport Kft.-t (2900 Komárom, Jókai tér 2.-4., adószám: ), hogy Iktatószám: Tárgy: KE/001/00729-0007/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T Kötelezem az Atlanta Sport Kft.-t (2900 Komárom, Jókai tér 2.-4., adószám: 14000041-2-11), hogy - a kérelmez

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS a biztonsági gyermekülések piacfelügyeleti ellenırzésérıl Budapest, 2015. augusztus NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG PIACFELÜGYELETI FŐOSZTÁLY Iktatószám: PIF-3249/2015. Készítette:

Részletesebben

Jótállási, szavatossági, reklamációkezelésre vonatkozó szabályok a 2014. évi jogszabályi változások tükrében

Jótállási, szavatossági, reklamációkezelésre vonatkozó szabályok a 2014. évi jogszabályi változások tükrében Jótállási, szavatossági, reklamációkezelésre vonatkozó szabályok a 2014. évi jogszabályi változások tükrében dr. Farkas Mária Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Budapest, 2014. szeptember 19. JOGSZABÁLYI

Részletesebben

HATÁROZAT. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, mint fogyasztóvédelmi hatóság. megtiltja a jogsértő magatartás folytatását

HATÁROZAT. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, mint fogyasztóvédelmi hatóság. megtiltja a jogsértő magatartás folytatását Iktatószám: Tárgy: GY/001/00337-0019/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Határozatszám: 1607K-00144 HATÁROZAT I. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, mint fogyasztóvédelmi hatóság (továbbiakban:

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1994.(V.5.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (A módosításokkal

Részletesebben

tartózkodjon a fogyasztók megtévesztésétől a kiszolgálta termékek tömege tekintetében,

tartózkodjon a fogyasztók megtévesztésétől a kiszolgálta termékek tömege tekintetében, Iktatószám: Tárgy: JN/MEFFO/00779-0002/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

Részletesebben

Az ellenőrzési munka végzéséhez az alapvető tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.

Az ellenőrzési munka végzéséhez az alapvető tárgyi feltételek rendelkezésre állnak. Szentes Város Polgármesterétől 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. Ikt. szám: U-13412/2009. Témafelelős: Gyovainé Tárgy: Éves ellenőrzési jelentés a 2008. évi ellenőrzésekről Melléklet: 3 db kimutatás

Részletesebben

H A T Á R O Z A T Ft, azaz Egyszázezer forint

H A T Á R O Z A T Ft, azaz Egyszázezer forint Iktatószám: Tárgy: KE/001/00503-0002/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T 1.) Az UNIX Autó Kft. (székhely: 1139 Budapest, Frangepán u. 55.-57., adószám:10465802-2-44)

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETİ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETİ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETİ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2013. január 1-jétıl) Tisztelt Érdeklıdı, Tisztelt Lakásépítı! A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011.

Részletesebben

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály Iktatószám: Tárgy: BK/FO/00517-0006/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Ügyintézés helye: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. l. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. l. A rendelet hatálya Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (III. 25. ) önkormányzati rendelete a közterület-használatról Egységes szerkezet 2014. december l. Budapest Főváros X.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A Molnár és Társai Kft.-t (székhely: 5538 Biharugra, Halas utca 1., adószáma: , a továbbiakban: vállalkozás)

H A T Á R O Z A T. A Molnár és Társai Kft.-t (székhely: 5538 Biharugra, Halas utca 1., adószáma: , a továbbiakban: vállalkozás) Iktatószám: Tárgy: BE/13/00550-0003/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Békés Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály 5600 Békéscsaba,

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS A rezsicsökkentések végrehajtására és a kapcsolódó tájékoztatási kötelezettségekre vonatkozó jogszabályi elıírások teljesítésének ellenırzésérıl a közszolgáltatások körében Budapest,

Részletesebben

Iktatószám: NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM MUNKAANYAG

Iktatószám: NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM MUNKAANYAG NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Iktatószám: SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM MUNKAANYAG a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól

Részletesebben