Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: /2011.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 63636-19/2011."

Átírás

1 Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: /2011. CÍM: ELŐTERJESZTÉS A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL Előterjesztő: Abdai Géza alpolgármester Az előterjesztést megkapta: Szociális és Egészségügyi Bizottság Szociálpolitikai Kerekasztal Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Valamennyi kisebbségi és településrészi önkormányzat Törvényességi véleményezésre bemutatva: nov. 30. Meghívottak:

2 Előadó: Weinbergerné dr. Zsirai Erzsébet Osztályvezető Tisztelt Közgyűlés! Sopron Megyei Jogú Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióját a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 92. (3) bekezdésében meghatározottak szerint Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése a 434/2003. (XII. 18.) Kgy. határozatával fogadta el, mely feltárta a város területén a szociális szolgáltatások helyzetét és meghatározta a fejlesztési irányokat is. A Sztv. a szolgáltatástervezési koncepció kétévenkénti aktualizálását, felülvizsgálatát írja elő, melynek célja az eltelt időszakban bekövetkezett változások, eredmények bemutatása, ismertetése, valamint a jövőre vonatkozóan új feladatok, irányvonalak kijelölése. A fenti feladatok elvégzése miatt megkerestük az Önkormányzat fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézményeket, illetve civil szervezeteket, alapítványokat, hogy készítsenek egy átfogó beszámolót az elmúlt két év szakmai munkájáról, a tervezett fejlesztésekről, szakmai célokról. A beérkezett szakmai beszámolók figyelembe vételével elkészítettük a koncepció felülvizsgálatát, és megfogalmazásra kerültek az előttünk álló feladatok, melyek az alábbiak: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata a rendelkezésre álló eszközeivel segítse a Sztv-ben meghatározott alapelvek érvényesülését, a szociális és gyermekvédelmi alapellátási intézményrendszer fenntartásához, működtetéséhez, fejlesztéséhez szükséges pályázati és központi pénzeszközök mellett a Közgyűlés éves költségvetési rendeletében határozza meg a koncepcióban megfogalmazott feladatok megvalósításához a saját forrásokat, a Közgyűlés feladata, hogy kétévente felülvizsgálja és aktualizálja a koncepciót. A koncepciót a Sztv. előírásának megfelelően véleményeztettük a szociális és gyermekjóléti intézményvezetőkkel, a helyi Szociálpolitikai Kerekasztallal, a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzattal, Sopron Megyei Jogú Város területén működő kisebbségi és településrészi önkormányzatokkal. A fenti indokok alapján előterjesztem az SZMSZ 54. (1) bekezdése szerint nyílt szavazás útján, az 53. (1) bekezdése alapján egyszerű többséggel meghozható 2

3 H a t á r o z a t i j a v a s l a t o k a t I. Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat évben végzett szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálatáról szóló beszámolót elfogadja, és a koncepció újabb felülvizsgálatának határidejét december 31. napjában határozza meg. Felelős: Abdai Géza alpolgármester Határidő: december 31. II. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az alábbiakban megfogalmazott feladattervet elfogadja: 1. Nappali demens centrum kialakítása 2. Hajléktalanok gondozóházának létrehozása 3. Segítségnyújtás a civil szervezeteknek, CIVIL-HÁZ létrehozásával 4. Az intézmények személyi és tárgyi feltételeinek fejlesztése és biztosítása a működési engedélyben foglaltaknak megfelelően 5. Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének feladata a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció kétévente történő felülvizsgálata és aktualizálása. Az önkormányzat mindenkori pénzügyi helyzetének függvényében a pályázati lehetőségek maximális kihasználásával törekszik a szociális és gyermekvédelmi alapszolgáltatást nyújtó és szakosított intézmények színvonalának emelésére a fent megfogalmazott feladatok teljesítése érdekében. Felelős: Abdai Géza alpolgármester Határidő: december 31. Sopron, november 30. Abdai Géza alpolgármester Melléklet: Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata 3

4 Sopron Megyei Jogú Város Szociális Szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2011.

5 A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 92. (3) bekezdésében meghatározott kötelezettségünknek eleget téve elkészítettük Sopron Megyei Jogú Város Szolgáltatástervezési Koncepcióját, melyet Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése 434/2003. (XII. 18.) sz. határozatával elfogadott. A koncepció célja volt egy olyan program elkészítése, amely az alap és szakosított ellátások területén az intézmények szakmai feladatellátását biztosítja a törvényi előírásoknak megfelelően, igazodva az ellátási igényekhez és a település lakosságszámához. Jelen szolgáltatástervezési koncepció célja Sopron Megyei Jogú Város szociális- és gyermekjóléti ellátottságának pillanatfelvétele, valamint visszatekintés az elmúlt két év történetére, krónikájára, annak bemutatása; fejlesztési elképzeléseinek, lehetőségeinek megfogalmazása; a megvalósítás és a kivitelezés meghatározása. A szociális szolgáltató rendszer fő változásai: A koncepció felülvizsgálat során bemutatásra kerülnek az elmúlt időszak változásai, a már meghatározott feladatok bővítése, korrekciója. Koncepciónk felülvizsgálatánál csak azokra a területekre térünk ki, ahol változás történt az elmúlt időszakban. Tekintettel arra, hogy több alapszolgáltatás és szakosított ellátás társulási formában működik, valamennyi ellátási formát nevesítettük. 1./ A VÁROS ÁLTALÁNOS HELYZETKÉPE A szociális ellátórendszer kiépítése és működtetése függ a város lakosságának szociális helyzetétől, egészségügyi állapotától illetve korösszetételétől. A város lakosainak számát összevetve a 2009-es adatokkal megállapíthatjuk, hogy tovább nőtt a 60 éven felüliek aránya, s csökkent az aktív korúak száma. Az öregedési folyamat tendenciáit figyelembe véve egyre nagyobb súlyt kell fektetni az idősekről való gondoskodásra. Az Önkormányzati közigazgatási területén állandó lakóhellyel vagy annak hiányában tartózkodási hellyel rendelkező lakosok száma (2008. december 31. állapot szerint) férfi: nő: összesen: 18 év alatt: év: év felett: Összesen:

6 Az Önkormányzati közigazgatási területén állandó lakóhellyel vagy annak hiányában tartózkodási hellyel rendelkező lakosok száma (2010. december 31. állapot szerint) férfi: nő: összesen: Összesen: Állandó lakosság december év alatt év 61 év felett férfi nő A térség gazdaságára eddig kedvező hatást gyakorló nyugati idegenforgalom, ami a kereskedelem és a szolgáltató ágazat jelentős fejlődését eredményezte mára csökkenő tendenciát mutat, de szolgáltató ágazat húzóerővel bír a térség gazdaságára január 1-jétől napjáig Sopronban az álláskeresők adatai: Nyilvántartott álláskeresők összesen Álláskeresési járadékban részesül Álláskeresési segélyben részesül BPJ RÁT RSZ 2011 január február március április május január 2011 február 2011 március 2011 április 2011 május 3

7 A munkaerőpiac feszültségei, gondjai hasonlóak a megyeihez. Ilyen területek: Tartós munkanélküliek elhelyezkedési lehetőségei 45 év felettiek elhelyezkedési lehetőségei Egyéb hátrányos helyzetű munkanélküliek visszajuttatása a munka világába (egészségügyi, családi és szociális probléma, képzetlenség, nem piacképes szakképzettség, etnikai hovatartozás) Továbbá jelentős tényező a pályakezdő fiatalok munkahelyhez juttatása, különös tekintettel a főiskolát és egyetemet végzettekre. Napjaink egyik legégetőbb problémája a tartós munkanélküliség, amely jelentős részben a gazdasági szektorok átalakulásának, a gyorsan változó munkaerő-piaci viszonyoknak a következménye. A szakképzetlen munkavállalók, továbbá a gazdaság által nem keresett szakképzettséggel rendelkezők sajnos kiszorulnak a munkaerőpiacról, és egyre jelentősebb arányban válnak a segélyezési rendszer alanyaivá. Az utóbbi években egyre több azon fiatalok száma is, akik egyáltalán nem találnak állást, így munkatapasztalatot sem tudnak szerezni. A tartós munkanélküliség elszegényedést, a lakhatási körülmények romlását, a szegénység átörökítését idézheti elő, kitörni belőle az idő előrehaladtával egyre nehezebb. A város aktív korú lakóinak elszegényedése a munkanélküliségből és a jelentős életfeltételbeli hiányosságokból ered. A hiányosság megszüntetésének egyik eszköze a segélyezés. Más eszközök a szegénységet eredményező helyzetnek a megváltoztatását vállalják fel, ilyenek a munkavállaláshoz vezető programok. A szociális szolgáltatástervezési koncepció leginkább érintett célcsoportjai: Idősek, nyugdíjasok A demográfiai adatok, de a mindennapos életünk során tapasztaltak is azt mutatják, hogy hasonlóan az országos tendenciákhoz, a város lakossága elöregedik és egyre kevesebb gyermek születik. Munkanélküliek A falvaknak, községeknek egyre kisebb a munkaerőmegtartó-képességük, a munkahelyek jó infrastrukturális tulajdonságokkal rendelkező területekre koncentrálódnak, melyek elsősorban a városokban találhatóak, illetve a határ közelségére tekintettel sokan választják a szomszédos Ausztriát munkavégzésük helyéül, elsősorban a jóval magasabb kereseti lehetőségek miatt. Fogyatékkal élők A fogyatékkal élő, megváltozott munkaképességű és a beteg emberek tovább bővítik a kört, hiszen ők állapotuknál fogva több, speciális odafigyelést, ellátást igényelnek, különösen nehéz nekik a nyílt munkaerőpiacon való aktív részvétel. Hajléktalanok A városi lét sajátossága a hajléktalanság problémája, a hajléktalanok számának gyarapodása. A kistelepülésen a hajléktalanság nem jellemző, de gyakran szinte minden településen találkozhatunk olyan emberrel, emberekkel, akik csak azért nem hajléktalanok a szó klasszikus értelmében, mert van házuk, van lakhatásuk, de életmódjuk és körülményeik gyatrábbak, mint a városi hajléktalan sorstársaik. 4

8 2./ SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ SZOCIÁLIS VALAMINT GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSI ÉS SZAKELLÁTÁSI FELADATA A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 86. -a értelmében az a települési önkormányzat, melynek területén nél több állandó lakos él, az alábbi szociális ellátásokat köteles biztosítani: Feladat Ellátás helyszíne Szociális szolgáltatások I. Szociális alapszolgáltatások - Étkeztetés Flandorffer Ignác Szociális Intézet és Mikrotérségi Gondozási Központ - Házi segítségnyújtás Flandorffer Ignác Szociális Intézet és Mikrotérségi Gondozási Központ - Családsegítés Sopron és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ (Sopron és környéke Szociális Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás) Flandorffer Ignác Szociális Intézet és Mikrotérségi Gondozási Központ Megoldásra váró feladatok - Utcai szociális munka ( től nem kötelező feladat) 1. Speciális alapellátási feladatok - Közösségi pszichiátriai ellátás Napszak Integrált Intézmény (Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulás) - Támogató szolgálat Sopron és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ (Sopron és környéke Szociális Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás) - Nappali ellátás Flandorffer Ignác Szociális Intézet és Mikrotérségi Gondozási Központ - Fogyatékosok nappali intézménye Flandorffer Ignác Szociális Intézet és Mikrotérségi Gondozási Központ - Pszichiátriai betegek nappali intézménye Napszak Integrált Intézmény (Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulás) - Nappali melegedő Flandorffer Ignác Szociális Intézet és Mikrotérségi Gondozási Központ II. Szakosított ellátási formák 1. Ápolást, gondozást nyújtó intézmények - Idősek otthona Egyesített Szociális Intézmény - Pszichiátriai betegek otthona Napszak Integrált Intézmény - Szenvedélybetegek otthona x - Fogyatékos személyek otthona x - Hajléktalanok otthona x 5

9 2. Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények - Időskorúak gondozó háza Flandorffer Ignác Szociális Intézet és Mikrotérségi Gondozási Központ - Fogyatékos személyek gondozó háza x - Pszichiátriai betegek átmeneti otthona Napszak Integrált Intézmény - Szenvedélybetegek átmeneti otthona x - Hajléktalan személyek átmeneti szállása Flandorffer Ignác Szociális Intézet és Mikrotérségi Gondozási Központ - Éjjeli menedékhely Flandorffer Ignác Szociális Intézet és Mikrotérségi Gondozási Központ Gyermekjóléti szolgáltatások I. Alapszolgáltatások Gyermekjóléti szolgáltatás Sopron és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ (Sopron és környéke Szociális Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás) Gyermekek napközben ellátása - bölcsődei ellátás Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék II. Szakosított ellátások - Gyermekjóléti Központ Sopron és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ (Sopron és környéke Szociális Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás) - Helyettes szülői hálózat Sopron és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ - Családok átmeneti Otthona Sopron és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ - Gyermekek átmeneti otthona Sopron és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ 6

10 A Sztv. 90. (2) bekezdése értelmében a megyei jogú város saját területén köteles az alapszolgáltatásokon és az átmeneti elhelyezést nyújtó intézménytípusokon túl három szakosított intézményt működtetni, mely az idősellátáson túl két további szakosított intézménytípus feladatait biztosítja. 3./ SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL BIZTOSÍTOTT SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ, VALAMINT GYERMEKJÓLÉTI FEL- ADATOKAT ELLÁTÓ INTÉZMÉNYEK: 3 /1. FLANDORFFER IGNÁC SZOCIÁLIS INTÉZET ÉS MIKROTÉRSÉGI GONDO- ZÁSI KÖZPONT: A Flandorffer Intézet által biztosított szociális alapszolgáltatások: o Étkeztetés (Magyar u., Kossuth L. u.10.) o Házi segítségnyújtás (Kossuth L. u.10. ) o Idősek nappali ellátása Ciklámen Idősek Klubja - Kossuth L. u.10. Lila Akác Idősek Klubja - Balfi u. 87. o Virágfüzér Sérültek Napközi Otthona (Kossuth L. u. 10) o Nappali melegedő (Magyar u.22. ) o Utcai szociális munka (Magyar u. 22) A Flandorffer Intézet által nyújtott szakosított ellátási formák: o Éjjeli menedékhely (Kossuth L. u. 10) o Hajléktalanok átmeneti szállása (Kossuth L. u.10) o Időskorúak Gondozóháza (Gesztenyés krt. 2.) Az étkeztetés, a házi segítségnyújtás, az idősek klubjai, a fogyatékosok nappali ellátása és az időskorúak gondozóháza, szervezetileg 1 egységet, Gondozási Központot alkotnak. A hajléktalanok ellátása magába foglalja az éjjeli menedékhelyet, az átmeneti szállást, a nappali melegedőt és az utcai szociális munkát. E körben működik a nappali ellátáshoz kapcsolódó közfürdő, és részben, az ellátotti kört tekintve a Népkonyha. Az intézmény, a többször módosított évi III. törvény - a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról - alapján, a fenntartó számára kötelezően előírt szociális ellátásokat nyújtja Sopron város lakossága számára. Az intézmény feladata, hogy a szociálisan rászorulók részére - személyes gondoskodás formájában - alapellátást, nappali ellátást, továbbá átmeneti elhelyezést biztosítson a fent ismertetett alapján. 7

11 A Gondozási Központ által ellátott szociális alap-szakosított ellátási feladatok: Étkeztetés: Az étkezést igénylők száma 2007-től folyamatosan emelkedik, 2011-ben eddig 436 fő vette igénybe az étkeztetést. A diétás étkeztetés lehetősége az Erzsébet Kórház konyhájáról megoldott, biztosított. A szolgáltatást többnyire idősek, rokkantnyugdíjasok, megélhetési problémákkal küzdők veszik igénybe, akik más módon nem tudnak az étkezésükről gondoskodni. Az ellátási területen 12 főzőhely segítségével biztosítják a napi egyszeri meleg étkezét a rászorulók számára, ebből 9 intézmény és 3 vendéglátó egység; a házhozszállítás is lehetséges szállító szolgálattal vagy tiszteletdíjas gondozóval. A népkonyha tálalókonyhaként, 2002-től folyamatosan működő intézmény a Magyar u. 22. alatti épületben. A legszegényebbek, elsősorban a hajléktalan emberek napi egytál meleg ételhez juttatása megoldott. Kapacitása 50 adag/nap fő december 31. Az ellátotti létszám alakulása december június december december június 30. Házi segítségnyújtás A Sopron közigazgatási területén élő, és napi 4 órát meg nem haladó gondozási szükséglettel bíró idősek, vagy súlyos betegek ellátása, a beérkező kérelmek alapján és személyi lehetőségeink függvényében maximálisan megtörtént. Várólistára egy kérelmező sem került, mert az előgondozások alkalmával, a szolgálat eleve egyeztető megbeszéléseket folytatott a családi erőforrások aktuális kihasználhatósága érdekében. Az otthonközeli ellátások szolgáltatási rendszere, éves szinten közel 10%-os személyes, és életmentő kríziskezelést, és 80 %-os preventív munkát hajtott végre. (Pl. Időben történő tünetfelismerés, vagy nem hatékony gyógyszerszedés háziorvos felé tett közvetlen jelzéseken keresztül - beidegződött, életfunkciókat jelentősen befolyásoló életvezetési szokások korrekciója folyadékpótlás, étkezési szokások stb..). A fennmaradó 10 % igazán megfelelő, és szakszerű ellátásának az együttműködés hiánya vetett gátat. (Vagy nem hajlandóak változtatni szokásaikon - életvezetési problémáik miatt, és/vagy képtelenek önálló belátásra pszichés betegségeik okán.) Ezekben az esetekben a közösségi ellátás kompetenciája a hatékony együttműködések lehetőségének megszervezése. 8

12 200 Az ellátotti létszám alakulása fő december december június december december június 30. Idősek nappali ellátása Az utóbbi években, városunkban meggyengült az idősek klasszikus nappali ellátása, közismert nevén, az Idősek Klubjainak igénybevétele. Ugyanakkor az integrált formában működtetett, és személyi feltételek korlátozta demens idősek ellátására, befogadására, szinte folyamatosan érkeznek a hozzátartozói igények ben 6 idősek klubja működött Sopronban, és összesen 160 férőhely állt az idősek rendelkezésére. Az elmúlt években 4 idősek klubja szűnt meg kihasználatlanság miatt. (Görbehalom, Magyar u. 22., Balf, Fő u. 13., Gesztenyés krt. 2.) Jelenleg 2 nappali intézmény működik (Kossuth u. 10., Balfi u. 87.). Az utóbbi évek tapasztalata, hogy folyamatosan növekszik az igény a hozzátartozók részéről a demens betegek nappali ellátása iránt. Jelenleg 65 fő részére biztosított a nappali ellátás. Sokat javítottak az idősellátás területén, az intézményi költségvetésből megvalósított korszerűsítések. Egyrészt a mobiltelefon hálózat kiépítése (dilemmák, krízishelyzetek azonnali kezelése), másrészt az adatbázis, és a kérelmezői szinten történő pénzmozgások- térítési díjak-, átlátható kezelése érdekében vásárolt, a területi ellátásra kifejlesztett TSZG szoftver használatának bevezetése. Virágfüzér Sérültek Napközi Otthona 2003-ban 20 férőhellyel került kialakításra a fogyatékosok napközi otthona a felnőtt fogyatékosok ellátása céljából, s jelenleg is teljes kihasználtsággal működik. A működési engedélyben szereplő ellátotti létszám 2009 januárjától 24 főre módosult. A napközi otthon által biztosított feladatok és szolgáltatások: szinten tartás, fejlesztés, csoportépítés és sok-sok közös program az intézményen belül és kívül. Az intézmény számos másik intézménnyel, civilszervezettel és támogató magánszeméllyel tart fenn napi illetve rendszeres kapcsolatot. A napközi otthon családbarát és kreatív. Jelenleg nincs folyamatban lévő pályázatuk, de folyamatosan figyelemmel kísérik a kiírásokat, melyek segítségével fejleszteni kívánják a tárgyi illetve a fizikai eszközöket, körülményeket. A munkatársaknak esetmegbeszélésre, egyéni- illetve csoportos szupervízióra is lehetőségük van. 9

13 25 Az ellátotti létszám alakulása december 31. fő december június december december június 30. Időskorúak gondozóháza A ben végrehajtott felújítás és korszerűsítés eredményeképpen, 15 férőhelyen, az ellátás tárgyi feltételei megfelelnek a jogszabályi előírásoknak. Az épület vizesedésének problémája azonban változatlanul fennáll. Az idősek átmeneti elhelyezést biztosító ellátása iránt a férőhelyek számát messze meghaladóan nagy az igény. A felvételnél prioritást élveznek azok, akiknek házi gondozása otthonukban nem biztosítható, és/vagy bentlakásos intézeti felvételre várakoznak. A gondozóházban 4 lakószoba, 1 iroda, közösségi tér, társalgó és szociális helyiségek állnak a bentlakók és a szakemberek rendelkezésére. Az intézmény által biztosított szolgáltatások és programok: teljes körű ápolás és gondozás, fodrász és pedikűr igény szerint, közösségi programok naponta. Az intézmény munkatársai rendszeresen kapcsolatban állnak a háziorvosokkal, kórházi szociális munkásokkal, egyes kórházi osztályokkal, óvodával, iskolával, gyógyászati segédeszközöket és egyéb kényelmi eszközöket forgalmazó cégekkel, egyházakkal (istentiszteletek). Az igénybevevők kor szerinti összetétele június év fő év év feletti év év 81 év feletti 10

14 Hajléktalanokat Segítő Szolgálat által ellátott szociális alap-szakosított ellátási feladatok Hajléktalanok éjjeli menedékhelye és átmeneti szállása Az elmúlt két évben csökkenő tendenciát mutat - bár ennek hátterében időszakos változás is feltételezhető - az ellátásban nyilvántartott hajléktalanok száma, mely többnyire az alábbiakkal magyarázható: - Más elhelyezési formát igénybe vevő (ismeretlen hely) 45 fő - családi viszony rendeződése folytán hazakerült 3 fő - lakásprogram ingatlanjaiba került 0 fő - albérletbekerült 20 fő - tartós elhelyezést nyújtó intézménybe került 1 fő összesen: 69 fő A csökkenés időszakos jellege a téli krízisidőszak hónapjaira kevésbé jellemző. A hidegebb hónapok beköszöntével jelentős mértékben megnő a szállást nyújtó egységeink igénybevételi mutatószáma. A páros elhelyezés igénye mellett a női férőhelyek száma évről évre újabb kihívást jelent intézménynek. A szociális szolgáltatástervezési koncepcióban érdemes tehát megemlíteni a térítésmentes éjjeli menedékhely szolgáltatásainak lehetséges bővítését a krízisellátásban, valamint az átmeneti szállás funkciójának fokozatos kivezetését a lakbértámogatott programokba. Jelentős eredményeket ért el az Intézmény az évek óta a téli krízisre való felkészülés tekintetében, az elnyert pályázati támogatásaik vonatkozásában. A Hajléktalanokért Közalapítvány pályázatai a közterületeken élő hajléktalan emberek egészségügyi ellátásának és fizikai védelmének biztosítására irányulnak minden évben, mint gyógyszer és vitaminellátás, hálózsákok, pokrócok, bakancsok használatának biztosítása a hideg elleni fizikai védelemben. Az éjjeli menedékhelyen szintén ebből a pályázati projektből sikerült az elhasználódott bútorhuzatokat lecserélniük. Pályázatot nyertek a Közalapítványon keresztül mentálhigiénés és kulturális programok, valamint szakmai szupervízió támogatására is, mely a beilleszkedés és a társadalom által preferált kulturális szokásrendszer kialakításában nyújtott ügyfeleinknek hasznos időtöltést, kollégáimnak pedig segítséget a szakmai elakadások kezelésében. A program ez év végéig tart. Sok időt fordítottak a szakmai és szakmaközi kapcsolatok építése mellett a civil kapcsolatok erősítésére, az önkéntesség életben tartására. Lehetőségeink szerint azonban ennél jóval több időt, pénzt és energiát kívánnánk erre fordítani, ami a segítő erők megsokszorozódását eredményezhetné akár a hajléktalan ellátás, akár az idősvédelem területén. 11

15 Az éjjeli menedékhely éjszakai pihenésre és tisztálkodásra nyújt lehetőséget. Az önellátásra és a közösségi együttélés szabályainak betartására képes hajléktalan (férfi) személyek éjszakára történő befogadását teszi lehetővé, zavartalan pihenés céljából. Problémát jelent, hogy az éjjeli menedéket használók többsége a közösségi együttélés szabályait nem tartja be, erősen italozik, a tiltás ellenére a hálókban dohányzik. Jelenleg a legnagyobb problémát az egyre nagyobb számban megjelenő, nem kezelt, és ennek okán kiszámíthatatlan pszichiátriai betegek jelentik. Éjjeli menedékhely ellátottai június hónapnál hosszab ideje pszichiátriai betegek 4 szenvedélybetegek 8 fogyatékossággal élők 3 2 demenes betegek egyéb 12 Az átmeneti szállás a Kossuth L. u. 10. sz. alatt nyújt ellátást. Jellemző a zsúfoltság, a tárgyi feltételek nem felelnek meg a szakmai előírásoknak, ezért ideiglenes működési engedéllyel rendelkezik. Az átmeneti szállást igénybevevők között sok a beteg, idős vagy rokkantnyugdíjas személy. Közülük többen, a tartós elhelyezést biztosító szociális otthonból vagy a szociotherápiás otthonból kerültek az utcára, a közösségi szabályok, és a házirend súlyos, vagy folyamatos megszegése miatt. A szociális törvényi szabályozással ellentétben, humánus megfontolásból, és a szociális, valamint az egészségügyi szolgáltatók elutasító szabályai miatt, mint végső állomás, kénytelenek felvállalni az önellátásra képtelen, vagy, csak részben képes hajléktalan betegek emberek gondozását. A gondozáshoz és ápoláshoz a személyi, és tárgyi feltételek egyaránt hiányoznak. Az átmeneti szálló ellátási feladatai nem erre hivatottak. Átmeneti szállás ellátottai június hónapnál hosszab ideje 10 időskorúak pszichiátriai betegek szenvedélybetegek fogyatékossággal élők 0 demenes betegek 1 egyéb 9 12

16 Nappali melegedő december hónaptól működik a Magyar u. 22. szám alatti épületben a nappali melegedő 30 férőhellyel, kapcsolódva a népkonyhai ellátáshoz. Az ellátás szükségessége elsősorban a téli krízis időszakban érezhető. A nappali melegedő, a népkonyha és a közfürdő szolgáltatásaival, a legelemibb létfeltételeket nyújtja a rászorulóknak. Kihasználtsága 100%-os. A fizikai feltételei a következők: interjúszoba, váró, 2 db iroda, közösségi szoba, illemhelyek (2+személyzeti), közfürdő és mosókonyha melyek a munkatársak megítélése szerint kielégítő. A munkatársak rendszeres kapcsolatban állnak a következő szervezetekkel: SMJV Polgármesteri Hivatal Szociális csoportjának ügyintézőivel, a kórházzal, mentőkkel, házi orvosokkal, polgárőrséggel, utcai szociális munkásokkal, civil- és egyházi szervezetek. Utcai szociális munka Az utcai szolgálat óta teljesít szolgálatot Sopronban és környékén. Az eltelt évek alatt sikerült megismerniük a várost és a hozzá tartozó peremterületek infrastrukturális és természeti előnyeit, hátrányait, egyedi sajátosságait, valamint a térségben tartózkodó utcai hajléktalanok gondolkodásmódját, életformáit, szokásait, majd az ebből fakadó szükségleteit is. A város speciális helyzete miatt /országhatár, börtön, nevelőintézetek, a városban megkezdődött kilakoltatások/ az elmúlt években az utcai hajléktalanok száma lassú emelkedésbe kezdett, amelyet az elmélyülő gazdasági recesszió nagyban erősít. Cél a hajléktalanná vált személyek segítése, a hajléktalanná válás megelőzése prevenciós programok, fórumok, előadások szervezésével. A szolgálatnál dolgozók munkájuknak része a szociális és mentális segítés, felvilágosító munka, preventív tájékoztatás, ügyintézés, okmánypótlás, munkahelykeresés, valamint a közterületeken és az intézményi rendszerből kiszorult hajléktalan személyek felkutatása. Elsődleges cél a hajléktalan emberek társadalmi reintegrációjának elősegítése, a megélhetésükhöz szükséges szocioökonómiai státuszuk megerősítése és támogatása a szociális munka eszközeivel. Az ügyfélkör roppant összetett, a társadalom minden szegmenséből előfordulnak kliensek. A legtöbb problémát a nevelőintézetből kikerültek, börtönviselt személyek, alul iskolázottak, valamint a mentális problémákkal küzdők jelentik. Krízisidőszakban, valamint azon kívül, napi 4-6 órát töltenek terepen. Krízisidőszakban ez változik, ilyenkor naponta 18-22h-ig járják az utcákat, köztereket, erdőket, hegyeket. Ügyfélfogadási idejük napi 2 óra, amit az ügyfeleik igényei szerint alakítottak ki. Ügyfélfogadás minden nap van. Sopron földrajzi adottságai miatt, munkájuk nem csak a városra korlátozódik, hanem egyes szomszédos településekre, erdőkre, bányákra, szőlőhegyekre is kiterjed. Krízis időszakban orvosi vizsgálatot tudnak biztosítani az ügyfeleknek a tartózkodási helyükön. Élelemmel, meleg ruhával, hálózsákkal, bakanccsal tudják őket segíteni. Kórházba kerülés esetén egészségügyi csomagot biztosítanak számukra. Munkahelykeresésnél telefon valamint internet használatot biztosítanak. Munkájukat nagyban megkönnyíti a gépkocsi használat, mobiltelefon, valamint az internet hozzáférés. 13

17 3./ 2. EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY Engedélyezett létszám: Balfi u.: Időskorúak otthona 168 fő Balfi utcai Gondozóház 25 fő József A. utcai IKVA Gondozóotthon 37 fő Az Intézmény feladatellátása az évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működési feltételeiről, valamint ezek végrehajtási rendeleteiben meghatározottak szerint történik. Az intézményben a évi koncepció felülvizsgálatához képest az alaptevékenységben változás nem történt, továbbra is időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátását és demens betegek bentlakásos ellátását végezik. A fenntartó, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 130/2010. (V. 27.) Kgy. határozata alapján - mely módosította az alapító okiratot - az Intézmény székhelye tekintetében a férőhelyek számát az átlagos ápolást, gondozást biztosító elhelyezés tekintetében 164-ről 168, emelt szintű elhelyezésre vonatkozóan 34-ről 25 férőhelyre módosította. A József Attila 5. szám alatti telephelyen, az Ikva Nyugdíjas Otthonban változás nem történt. Az Egyesített Szociális Intézmény működési engedélye a telephelyet kivéve, határozott idejű, ami december 31-ig érvényes. A határozott idejű működési engedély oka, hogy egy részlegen nem rendelkezik az 1/2000. SZCSM rendelet 6 négyzetméter, illetve nincs 10 lakónként egy fürdő és WC. A következő időszakban pályázni szeretnének a tárgyi feltételek javítására kiírt pályázaton. Az IKVA Gondozó Otthon (József A. u. 5.) végleges működési engedéllyel rendelkezik januárjától demens részleget működtetnek, ami lehetővé teszi a mentálisan leépült lakók igényeinek megfelelő ellátását. Az igénybevevők kor szerinti összetétele június fő év év év 81 év feletti év év év 81 év feletti Az intézményben teljes ellátást biztosítanak a bentlakó ellátottak számára, ami magába foglalja a komplex gondozási folyamatokat is: Előgondozás - az intézményi elhelyezést megelőzően, kétszakaszos előgondozást végeznek, melynek célja az ellátást igénylő igényeinek illetve a nyújtott szolgáltatások összehangolása. Fizikai ellátás aminek során biztosítják az ellátó részlegek biztonságos kialakítását, megfelelő világításukat, a lakószobák, fürdők, mellékhelyiségek, kiszolgáló helyiségek tisztaságát. Minden részlegen található foglalkoztatás céljára illetve a látogatók fogadására szolgáló helyiség. Az intézmény szépen 14

18 parkosított, padokkal, napernyőkkel felszerelt udvarral is rendelkezik. A fizikai ellátás keretein belül biztosítják a lakók testi-lelki komfortját, kielégítik higiénés-, mozgási-, táplálkozási- és egyéb szükségleteiket, úgy és olyan mértékben, ahogy azt a gondozott személy fizikai-, egészségi- és mentális állapota azt szükségessé teszi. Egészségügyi ellátás az intézmény biztosítja az igénybevevők egészségügyi ellátását, az egészség megőrzését, életvitelre, diétára vonatkozó tanácsadást és a felvilágosítást is. Gondoskodnak a bentlakók rendszeres orvosi felügyeletéről, szükség szerinti ápolásáról, szakorvosi ellátáshoz, kórházi kezeléshez való hozzájutásáról, a törvényben meghatározott gyógyszer- és gyógyászati segédeszközökkel való ellátásáról. Rehabilitáció - minden embernek lehetőséget kell adni arra, hogy elveszett képességeit visszaszerezze, így új értelmet kapjon az élete. Az intézmény rehabilitációs szemléletének célja: javítani a gondozottak pszichés-, egészségiés fizikai állapotán. Az intézményben dolgozó, tevékenykedő gyógytornász és mozgásterapeuta feladata a mozgásképesség megtartása illetve fejlesztése. Demens betegek ellátása Az intézmény lakóinak 1/3-a demenciában szenved, számukra speciális gondozást biztosítanak, ami megfelel a megváltozott szükségleteknek. Cél: csökkenteni a demens betegek mentális- és a pszichés hanyatlásának további romlását; továbbá szinten tartani a még meglévő funkciókat és javítani az életminőségüket. Mentálhigiénés ellátás - A mentális gondozás a pszichés állapotrosszabbodás megelőzésére szolgál, ami már az otthonba kerülés előtt, az előgondozás során is megjelenik. A munka, az intézményi elhelyezést követően a lelki egyensúly helyreállítására illetve megtartására irányul. Az idősotthoni életformához való alkalmazkodás elősegítése az intézmény valamennyi dolgozójának feladata. Foglalkoztatás - Az intézmény lakói számára hasznos és élménydús időtöltés biztosítása, az egyéni gondozási tervben foglaltak szerint. Az idősek meglévő képességeire építenek, korának, fizikai és mentális állapotának megfelelően szervezik a programokat. A foglalkoztatás napi-, heti-, havi- illetve éves foglalkozatási terv szerint történik. o A foglalkoztatás formái: aktivitást segítő fizikai tevékenységek (séta, sporttevékenység, fekvőbetegek levegőztetése, ágytorna, mobilizálás stb.); szellemi és szórakoztató tevékenységek (pl. előadások, olvasás, felolvasás, rádióhallgatás, tévénézés, kártya- és társasjátékok, vetélkedők, zenehallgatás, dalárda, kávéház); kulturális tevékenységek (pl. rendezvények, ünnepségek, színház-, mozi-, múzeumlátogatások, kirándulások, csereüdülések, kiállítások stb.); kreatív foglalkozások pl.: hímzés, varrás, tojásfestés, díszek készítése, az intézmény évszakhoz illetve eseményekhez kötött feldíszítése stb 15

19 Az Intézmény szolgáltatásai iránt továbbra is nagy az igény, jelenleg 151 várakozót tartanak nyilván. A várakozók közt nő az alacsony jövedelemmel rendelkezők száma, akik más intézetbe nem nyernek elhelyezést, mert a magasabb térítési díjat fizetni nem tudják. Sajnos növekedett a szenvedélybetegek száma, akik más alapbetegségben is szenvednek, ez indokolja a felvételüket. Az idősotthon keretein belül sok gondot okoznak, életmódjukkal zavarják az idős embereket, korlátozó megoldásokra viszont nagyon kevés lehetőségük van. Az elmúlt időszakban megfigyelhető a bekerülő lakók polimorbiditása, ami fokozott fizikai és pszichés megterhelést ró az őket gondozó személyzetre. A teljes ellátást igénylők száma 119 fő, inkontinensek száma 121 fő, gasztrosztómával élő személy 7 fő, hosszas alvadásgátló kezelésben részesül 40 fő. Ezen szakápolási feladatok jelentősen növelik az intézményi gyógyszerkeretet. Szakápolást jelenleg az OEP idősotthoni ellátásban nem finanszíroz. Az elmúlt időszakban 6 szakdolgozó távozott intézményből Ausztriába, ahol az itteni fizetésük többszöröséért foglalkoztatják őket. A mostani gazdasági és személyi feltételek mellett a jelenlegi színvonalat nagyon nehéz tartani. 3./ 3. NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY Az intézmény székhelye: Ágfalva, Ágfalva-liget Az intézmény telephelye: Sopron, Uszoda u. 9. Az intézmény feladatai: o Pszichiátriai betegek otthona 130 férőhely o Rehabilitációs részleg 10 férőhely o Pszichiátriai betegek átmeneti otthona 6 férőhely o Közösségi pszichiátriai ellátás o Pszichiátriai betegek nappali ellátása 40 férőhely Pszichiátriai Betegek Otthona Azon 18. életévüket betöltött pszichiátriai betegek gondozását, ápolását, rehabilitációját végzik az intézményben, akik akut gyógyintézeti kezelést nem igényelnek, viszont egészségi állapotuk vagy szociális helyzetük miatt önálló életvitelre nem, vagy csak részben képesek, állandó intézeti gondoskodást igényelnek. A lakók két épületben kerülnek elhelyezésre. Az A épület emeletén a folyamatos ápolási igényű ellátottak gondozása - ápolása biztosított ágyas szobákban. A földszinten pedig a részben önellátó lakók kerülnek elhelyezésre ágyas szobákban. A B épületben 3-4 ágyas lakószobákban élnek az önellátásra kevés segítséggel képes ellátottak. Az Intézmény az ápolást, gondozást nyújtó részlegén biztosítja az ellátottak részére a nappali tartózkodásra, éjszakai pihenésre, tisztálkodásra szolgáló helyiségeket. A lakók teljes körű ellátása, ápolása - gondozása mellett biztosítják a mentálhigiénés ellátást, és az állapotnak megfelelő foglalkoztatást. Az igénybevevők elsősorban gondozási szükségleteik kielégítését igénylik, segítségre szorulnak mentális és életvezetési témakörökben. 16

20 Az ápoló-gondozó részleg nem és kor szerinti összetétele 100% 80% 60% 40% 20% 0% év év év év év év év év év év év év év év nő férfi Rehabilitációs részleg A 10 fős részlegen elhelyezett lakók szükséglete az önálló életvezetési képességének kialakítása, illetve helyreállítása, családi kapcsolatainak megerősítése, viszonyainak rendezése, munkaerőpiacon való tájékozódás elősegítése, anyagi jellegű problémák rendezése, stabil pszichés állapot elérése, rehabilitációs célú foglakoztatással. A rehabilitációs részleg tekintetében a dolgozók arra törekednek, hogy ellátottak mielőbb reintegrálódjanak a társadalomba. Jelenleg sajnos a nyílt munkaerőpiac nem tudja kielégíteni a megváltozott munkaképességűek igényeit, így a pszichiátriai betegséggel küzdő embereknek minimális esélyeik vannak az elhelyezkedésre. A rehabilitációs részleg nem és kor szerinti összetétele 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% év év év év év év év év év év év év év év nő férfi 17

Kapuvár Városi Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata 2014.

Kapuvár Városi Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata 2014. Kapuvár Városi Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata 2014. 1 B e v e z e té s A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése napirendi pont Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése A szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata és aktualizálása Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális szolgáltatási feladataira

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Ikt. szám: 2060/2010. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város szociális szolgáltatástervezési koncepciója felülvizsgálatának elfogadására Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. DECEMBER 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 2403-3/2005.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. DECEMBER 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 2403-3/2005. E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. DECEMBER 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 2403-3/2005. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Sellye Város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának véleményezése

Részletesebben

Szentes Város. Szociális. Szolgáltatástervezési koncepciójának. felülvizsgálata

Szentes Város. Szociális. Szolgáltatástervezési koncepciójának. felülvizsgálata Szentes Város Szociális Szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata Készült Szentes Város Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztályán 2006. november 2 Bevezetés Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ munkájáról Előkészítette: Kádasné Öreg Julianna igazgató Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ Véleményező Oktatási, Kulturális és Sport

Részletesebben

Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás Kistérségi Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás Kistérségi Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás Kistérségi Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2015 1 I. A Szociális Koncepció célja, törvényi háttere A szociális igazgatásról és

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Társulási Tanács 2009. április 2-i ülésére. Tárgy: A szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata

ELŐTERJESZTÉS. A Társulási Tanács 2009. április 2-i ülésére. Tárgy: A szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa ELNÖKE Szám:1033- /2009. ELŐTERJESZTÉS A Társulási Tanács 2009. április 2-i ülésére Tárgy: A szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata

Részletesebben

A TATAI KISTÉRSÉG TELEPÜLÉSEINEK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

A TATAI KISTÉRSÉG TELEPÜLÉSEINEK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 1 A TATAI KISTÉRSÉG TELEPÜLÉSEINEK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2011 2 Bevezető A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény /továbbiakban: Szt./ 92. (3)-(5)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére Siófok Város Gondozási Központja 8600 Siófok, Korányi S. u. 1/a Telefon: 84-311-013 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014-03-20. Dr. Pavlek Tünde jegyző ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ KÖRÖSLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 5516 Körösladány, Dózsa Gy. út 2. Tel.:66/474-012 SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2 0 0 7 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS:... 3 I./ A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ t e r v e z e t 2004. december 15. 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Bevezetés...2 II. A szolgáltatástervezési koncepció főbb

Részletesebben

I. Bevezetés...3 I. 1. A szociális szolgáltatástervezési koncepció célja...4 I. 2. A szolgáltatástervezései koncepció feladata...4 II. Helyzetkép...

I. Bevezetés...3 I. 1. A szociális szolgáltatástervezési koncepció célja...4 I. 2. A szolgáltatástervezései koncepció feladata...4 II. Helyzetkép... TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés...3 I. 1. A szociális szolgáltatástervezési koncepció célja...4 I. 2. A szolgáltatástervezései koncepció feladata...4 II. Helyzetkép...5 II. 1. Általános jellemzők...5 II.

Részletesebben

Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció Felülvizsgálata

Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció Felülvizsgálata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció Felülvizsgálata 2009 Jánoshida Jánoshida, 2009.10. 20. Készítette: Béresné Szénási Ildikó Jánoshida Szent Norbert Idősek Klubjának vezetője Mindjárt születésünk

Részletesebben

Szakmai program. Szociális Gondozási Központ. Mágocs. Hatályos:2015.01.01. Készítette: Müller Nándorné Intézményvezető

Szakmai program. Szociális Gondozási Központ. Mágocs. Hatályos:2015.01.01. Készítette: Müller Nándorné Intézményvezető Szakmai program Szociális Gondozási Központ Mágocs 2014 Hatályos:2015.01.01. Készítette: Müller Nándorné Intézményvezető Jóváhagyta: Mágocs Város Önkormányzatának képviselő testülete határozatával /2014(XI.)

Részletesebben

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program Horti Szociális Ellátó Intézmény Szakmai program Készítette: Kiss Edit intézményvezető Hort, 2013. július 1. Intézményi történeti áttekintés Az Idősek Klubját 1975. évben alapította Hort Község Tanácsa.

Részletesebben

Celldömölk Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2008.

Celldömölk Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2008. Celldömölk Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2008. 1. A koncepció elkészítésének előzményei A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, többször módosított 1993. évi III. törvény

Részletesebben

A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója

A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója Készítette: dr. Rakuszné Villám Mária intézményegység- vezető Beszámolóm a Gyulai

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 15-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 15-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 15-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Melléklet: A napirend előterjesztője: Témafelelős: a Tiszavasvári

Részletesebben

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása.6

Részletesebben

2./ Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeli ellátások:

2./ Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeli ellátások: B e s z á m o l ó a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 1./ Demográfiai adatok: Miskolc város népessége a 2006. december 31-i adatok szerint 173.658 fő volt, ebből

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

Keszthely Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója MELLÉKLET Keszthely Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója TERVEZET 2004-2007 I. Bevezetés I.1. A település általános bemutatása II. III. IV. Keszthely Város lakosságának szociális

Részletesebben

Sárvíz Kistérség Szociális Szolgáltatásszervezési Koncepciója

Sárvíz Kistérség Szociális Szolgáltatásszervezési Koncepciója Sárvíz Kistérség Szociális Szolgáltatásszervezési Koncepciója Bevezetés A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. Tv. 92. (3) bekezdése értelmében A legalább

Részletesebben

Átfogó értékelés. Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről. Budapest, 2013. április

Átfogó értékelés. Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről. Budapest, 2013. április Átfogó értékelés Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről Budapest, 2013. április 1 Bevezetés 3 1. Demográfiai mutatók 4 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli,

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó

T á j é k o z t a t ó T á j é k o z t a t ó a Kézenfogva Szociális Szolgáltató Központ által 2011. évben kiemelten Ózd város lakossága részére nyújtott szociális ellátásokról Előterjesztő: Egyed Gréta Kézenfogva Szociális Szolgáltató

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció Bevezetés A Magyar Köztársaság Országgyűlése 14 évvel ezelőtt alkotta meg az időközben többször módosított, a szociális

Részletesebben

Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata Mell.: 1 db

Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata Mell.: 1 db Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-18402-14/2010. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes.hu Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata

Részletesebben

Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye. 1042. Budapest, Deák Ferenc u. 93. Tel: 231-6010, 231-0000 Fax: 390-4370 E-mail: titkarsag@ujpestszi.

Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye. 1042. Budapest, Deák Ferenc u. 93. Tel: 231-6010, 231-0000 Fax: 390-4370 E-mail: titkarsag@ujpestszi. Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye www.ujpestszi.hu 1042. Budapest, Deák Ferenc u. 93. Tel: 231-6010, 231-0000 Fax: 390-4370 E-mail: titkarsag@ujpestszi.hu SZAKMAI PROGRAM Jóváhagyta Budapest

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciója

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciója Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciója DEBRECEN 2013 Tartalomjegyzék I. Demográfiai helyzet (Debrecen) 4 II. Jogszabályi háttér 5 III. A személyes gondoskodás körébe

Részletesebben

V-95/4743/2013. sz. határozat melléklete B e s z á m o l ó a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

V-95/4743/2013. sz. határozat melléklete B e s z á m o l ó a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról V-95/4743/2013. sz. határozat melléklete B e s z á m o l ó a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Bevezető 1./ Demográfiai adatok: Miskolc város népessége a 2013.

Részletesebben