EGYHÁZI TUDÓSÍTÓ S E P S I S Z E N T G Y Ö R G Y I. Az egész világon együtt imádtuk az Oltáriszentséget.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGYHÁZI TUDÓSÍTÓ S E P S I S Z E N T G Y Ö R G Y I. Az egész világon együtt imádtuk az Oltáriszentséget. www.katolikussepsi.ro"

Átírás

1 XV. évfolyam 6. szám (170.) 2013 június S E P S I S Z E N T G Y Ö R G Y I EGYHÁZI TUDÓSÍTÓ Az egész világon együtt imádtuk az Oltáriszentséget Június 2-án, Úrnapján, a hit éve je gyében Ferenc pápa egyórás szent ség imádást vezetett a Szent Péter-bazilikában, és kérte, hogy a vi - lág minden temploma csatlakozzon. Ebben az egy órában az egész világ egyesült a pápával az imádságban, minden székesegyház, minden templom egy ségben volt az eucharisztikus hódolatban. Az egyedülálló, különleges i - mádság XVI. Benedek szándéka volt a hit évében, a II. Vatikáni Zsinat meg - nyitásának ötvenedik évfordulóján. Úrnapján a katolikusok imádkoztak az Egyházért, hogy még teljesebb engedelmességgel hallgassa az Igét, és így egyre szebben, bűn és szégyen nélkül, szentül állhasson a világ előtt. Imádkoztak a szenvedőkért: mindazokért, akik szerte a világon rabszolgaságban szenvednek; a háborúk, az emberkereskedelem, a kábítószer-kereskedelem áldozataiért. A gyerme kekért és nőkért, akik bármilyen erőszaktól szenvednek mindazokért, akik egzisztenciális ve - szélyben vannak: a munkanélküliekért, idősekért, elvándorlókért, hajléktalanokért, foglyokért és min den, a társadalom peremére szorult emberért. Az Új Evangelizáció Pápai Tanácsának elnöke, Rino Fisichella megmagyarázta a világméretű szentságimádás értelmét: egy órára az egész világ Egyháza megáll. Mintha egyszerre csak nem léteznének szerteágazó tevékenységei. Gondolatai, művei, imádsága és éneke, csakúgy mint az érzései, csakis Jézus Urunkért vannak. Megállunk, hogy levegőt vegyünk a történelemnek en - nek a nehéz szakaszában, ahogyan Illés próféta is megállt a Hóreb-hegye felé vezető úton. A re - ményvesztettség miatti szomorúság és fáradtság idején az egy óra szentségimádás célja, hogy erőt és támaszt adjon. A misztérium szemlélése nem távolít el a konkrét, tevékeny feladatvállalástól, amellyel visszaadjuk a reményt a világnak. Ellenkezőleg. A szemlélésben találjuk meg az erőt ah hoz, hogy úgy menjünk a világba, mint Jézus tanítványai. Hárfazene kísérte a dalokat, és korábbi pápák imádságai hangzottak el: XII. Piusz, Boldog XXIII. János, I. János Pál, Boldog II. János Pál, XVI. Benedek emeritus pápa imádságai. A szentségimádás végén a Szentatya kezébe fogta a szentségtartót és megáldotta a jelenlévőket. A Vatikáni Rádió megkérdezte Alberto Pacinit, a Sant Anastasia al Palatino-bazilika rektorát az eseményről. Ebben a bazilikában tizenkét éve folyamatos szentségimádás van. Így nyilatkozott: teljesen összhangban van ez II. János Pál tanításával, aki azt mondta: templomainknak az i - mádság iskolájának kell lenniük. Idézte XVI. Be nedeket is, aki azt írta a Sacramentum Caritatisban: vétkeznénk, ha nem imádnánk Őt, akit magunkhoz veszünk. (folytatása a második oldalon)

2 Hangsúlyozta, hogy a szentségimádás azért is fontos, mert kisöpri a bálványimádást: hiszen ha a szívünk nem Istennel telik el, akkor más erők lesznek úrrá benne. El szoktak menni a plébániákra is szentségimádást tartani, és amikor a gyerekek kérdezik, mit jelent az imádás, azt mondják: imádni azt jelenti, szeretni. Amikor szeretünk, a szívünk összhangba kerül a szeretett személy szívével, a szentségimádásban a szívünk összhangba kerül Isten szívével. Vallja, hogy ha nem tudjuk megízlelni ennek az imádásnak, szeretetnek az ízét, akkor nem tudjuk megízlelni a szentáldozást sem. Manapság mindenki rohan, nincs idő, különösen nincs idő a csendre. A bazilikájában megvalósuló szentségimádás hatására sokan jönnek, hogy meghallgatásra találjanak, gyónjanak, kiengesztelődjenek másokkal, sok szenvedő tér be hozzájuk. Jönnek emberek, akik keresik saját identitásukat, és a szentségimádás felfedi nekik a keresztények igazi identitását. A szentségimádásban felfedezzük a szent Egyházat: az irgalmasságra vezet minket, a nyomorúság, a szegénység befogadására. A szentségimádás megerősítés maguknak a papoknak is, akik sokszor szembesülnek azzal, hogy maguk sem szentek: őket is megerősíti identitásukban. Magyar Kurír Jézus szíve, a szeretet forrása Az evangélium beszámol arról, hogy miután Jézus meghalt a kereszten, az egyik római katona lándzsával átszúrta oldalát. Tette ezt azért, hogy biztos legyen halálában. A lándzsa hegye behatolt Jézus szívébe is, ahonnan vér és víz folyt ki. Jelképe lett ez annak a szeretetnek, amely Jézus szívéből árad az em beriségre. Gyarlóságaink közé tartozik, hogy könnyen meg - feledkezünk a szeretetről. Mily gyakran találkozunk a hálátlanság különbö ző megnyilatkozásaival! Hallhatunk hálátlan gyermekekről, akik elfelejtik, mit tettek értük a szüleik. Sokszor viselkedünk így Jézus szeretetével szemben is. Hiába kí nálja szívét, szerete tét, kegyelmét, sokan figyelemre sem méltatják vagy durván viszszautasítják. Erre figyelmeztetett két hűséges leánya által az egyháztörténet különböző időszakaiban. Szent Gertrúd 1256-ban született egy németországi faluban. Már ötéves korában a helftai ko - lostorba került, ahol hamaro san kitűnt kiváló ér - telmi képességeivel. Hamar megtanult lati nul és szinte falta a könyveket. Egy kicsit el is bízta ma - gát tu dománya miatt. Amikor súlyosan megbetegedett, átgondolta az életét és Isten megértette ve - 2 le, hogy a tudás nem sokat ér szere tet nélkül Egy látomásban megjelent neki Jézus, de egy tövises ösvény akadályozta találkozásukat. Gertrúd azonban átnyúlt rajta és megragadta Jézus kezét. Ek - kor fedezte fel rajta a seb helyeket. Ettől kezdve mindent elkövetett, hogy minél jobban vi - szonozza Jézus szeretetét. Tollat ragadott és elindítója lett a Jézus Szíve iránti tiszteletnek. Isten másik választottja Alacoque Szent Margit lett ben született Franciaországban és mint árva gyermek, az apá cák kolostorában ta lált második otthonra. Mikor felnőtt, ő is belépett a szerzetesek közösségébe és Istennek szentelte életét. Egy látomásban megjelent neki is Jézus és megmutatta szere - tettől lángoló szívét. Arra biztatta Margitot, hogy üzenetét kö zölje a keresztény hívekkel és terjeszsze el Szent Szívének tisz teletét. Többek között megígérte és kijelentette: Nézd e szívet, amely annyira szereti az em - bereket! Minden tisztelőmnek megadom az üdvösséghez szükséges kegyelmeket. A családoknak, ahol tisztelnek, békét ajándékozok és a halál órájában biztos menedék leszek tisztelőim számára... Ez az ígéret nekünk is szól és arra ösztönöz, hogy Jézus szeretetére szeretettel válaszoljunk.

3 Jézus ígéretei Szent Szíve tisztelőinek 1. Megvigasztalom őket szenvedéseikben. 2. Megadom nekik mindazokat a ke gyel me - ket, amelyekre állapotuk szerint szükségük van; minden szükségükben segítségükre sietek. 3. Egyesítem a megosztott családokat, családjukban békességet szerzek. 4. Biztos menedékük leszek életükben, de fő - képpen haláluk óráján. 5. Minden dolgukat, vállalkozásukat megáldom. 6. A bűnösök szívemben az irgalom forrására, tengerére találnak. 7. A lanyha lelkek buzgókká válnak. 8. A buzgó lelkek még nagyobb tökéletességre emelkednek. 9. Azoknak, akik a lelkek megmentésén dolgoznak, olyan erőt adok, hogy még a legmegrögzötteb bűnösöket is megtérítik. 10. Megáldom a házakat, melyekben szívem képét kifüggesztik és tisztelik. 11. Szívem mindenható szeretete megadja a végső töredelem kegyelmét azoknak, akik kilenc egymás után következő hónap első péntekén meg áldoznak. Nem halnak meg kegyelmem nélkül, sem a nekik szükséges szentségek vétele nélkül. Isteni szívem biztos menedékük lesz az utolsó pillanatban. 12. Nem engedem elveszni azokat, akik ezen ájtatosságot terjesztik, és buzgóságuk mértéke szerint megszentelem őket. Jézus szíve, szeretlek én, segíts át az élet tengerén. Ha vihar kél fejem felett, legyen oltalmam szelíd szíved. Minden veszélyt elűz egy mosolyod, s lelkem megnyugszik, ha veled vagyok. JÉZUS SZÍVE SZERETLEK ÉN, SEGÍTS ÁT AZ ÉLET TENGERÉN. Jézus szíve, szeretlek én, segíts át az élet tengerén. Ölelj magadhoz engemet, hogy mindig jobban szeresselek. Te légy tanítom, és jó pásztorom, szívemet-lelkemet reád bízom. JÉZUS SZÍVE,SZERETLEK ÉN, SEGÍTS ÁT AZ ÉLET TENGERÉN. Jézus szíve, szeretlek én, segíts át az élet tengerén. Dallal kereslek tégedet, vigasztald meg árva szívemet. Rózsákat hintek oltárod elé, hogy szálljon illatuk az ég felé. JÉZUS SZÍVE, SZERETLEK ÉN, SEGÍTS ÁT AZ ÉLET TENGERÉN. 3

4 olyan logikák, amelyek elnyomók, a hatalmat, a profitot keresve, addig a tízparancsolat egy olyan Istentől származik, aki szeretetből teremtett bennünket. Ferencz pápa a tízparancsolatról A tízparancsolat nem jelent szabadságkorlátozást, hanem igen a szeretetre. Ez a lényege a Szentatya közel nyolcperces videoüzenetének, amelyet szombaton este mutattak be a milánói Dóm téren a Tíz tér a tízparancsolatért elnevezésű kezdeményezés részeként A programot a Szentlélekben való megújulás mozgalom rendezte az Új Evangelizáció Pápai Tanácsa és az olasz püspöki konferencia együttműködésével. A milánói állomáshelyen a harmadik parancsolatra összpontosítottak: Az Úr napját szenteld meg!. A kezdeményezés felhívja a figyelmet a vasárnap jelentőségére és egyben a különböző társadalmi valóságok közötti párbeszéd helyszíne kíván lenni. A rendezvényen többek között részt vett Angelo Scola milánói bíboros, Giuliano Pisapia polgármester, Salvatore Martinez, a Szentlélekben való megújulás karizmatikus mozgalom elnöke, Ferruccio De Bortoli, a Corriere della Sera olasz napilap igazgatója és Rino Fisichella érsek, az Új Evangelizáció Pápai Tanácsának elnöke. Ma nem divatos a parancsolat szó, a mai embert valami negatívra emlékezteti, valakinek az akaratára, ami korlátokat állít fel. Ezzel a megállapítással indul Ferenc pápa videoüzenete, hogy megmutassa: míg a mai történelemben is vannak zsarnokságok és Bízzunk Istenben! kérte Ferenc pápa. A tízparancsolat kijelöli az utat és olyan etikai kódexet jelent, amely az igazságos és emberhez szabott társadalom építéséhez vezet. Az erkölcsi és anyagi szegénység Isten elutasításából származik és abból, hogy helyére számos bálványt állítanak. A pápa arra hívott: hagyjuk, hogy ezek a parancsolatok irányítsanak bennünket, amelyek a szabadság útját jelölik ki. Ezek a Lélek törvényében teljesednek ki, amelyet nem sziklába, hanem a szívünkbe véstek. Izrael népe a Sínai-hegyen kapta meg azokat, vagyis az Egyiptomból való kiszabadulást követően, mint követendő utat ahhoz, hogy szabadok maradjanak. Olyan út ez, amelyet az ember szívébe írtak, mint egy egyetemes erkölcsi törvényt. A tízparancsolatot nem a szabadság korlátozásának kell tekinteni, nem erről van szó erősítette meg Ferenc pápa videoüzenetében. Úgy kell tekinteni őket, mint iránymutatások a szabadsághoz. Arra tanítanak meg bennünket, hogyan kerülhetjük el a rabszolgaságot, amelybe a bálványok miatt kerülünk, amelyeket mi magunk építünk föl. Számtalanszor tapasztaltuk már a történelem során és ma is láthatjuk ezt. A tízparancsolat megtanítja, hogyan éljük meg a személyek iránti tiszteletet, legyőzve a hatalom, birtoklás, pénz iránti vágyat, hogy őszinték legyünk kapcsolatainkban, védelmezzük 4

5 a teremtett világot, és hogy bolygónkon a nemes és szellemi ideálokat támogassuk. Alapvetően a tízparancsolat a szeretettörvény. Míg Mózes felment a hegyre, hogy Istentől megkapja a törvénytáblákat, addig Jézus éppen az ellenkező irányba indult el. Lejött az emberiség közé, hogy megmutassa e parancsolatok mély értelmét: szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből és felebarátodat, mint önmagadat. A szeretet parancsa tehát az, ami magába foglalja az összes parancsolatot. Lényege a szeretet, amely Istentől származik és értelmet ad az életnek, ami segít, hogy ne rabszolgaként, hanem igaz emberként éljünk, és ami áthatja minden kapcsolatunkat: Istennel, önmagunkkal amit sokszor elfelejtünk - és másokkal. Az igazi szabadság nem az, hogy követjük saját önzésünket, vad szenvedélyeinket, hanem az, hogy szeretünk és minden helyzetben a jót választjuk hívta fel a figyelmet Ferenc pápa. A tízparancsolat nem a nem himnusza, hanem az igené. Igen Istenre, a szeretetre. Ha igent mondok a szeretetre, akkor nemet mondok a szeretetlenségre. Ez pedig az Istentől jövő igen következménye, hiszen Ő szeret bennünket. Fedezzük újra fel és éljük meg Isten tízparancsolatát! Mondjunk igent a szeretet e tíz útjára, amelyeket Krisztus tett tökéletessé, hogy védelmezzük az embert és a valódi szabadság felé vezessük el! buzdított a Szentatya videoüzenetében, amelyet a milánói Dóm térre küldött. Vatikáni Rádió/Magyar Kurír Ki vagy te? A kómában fekvő asszony haldoklott. Hirtelen az volt az érzése, hogy felvitték az égbe, és ott állt a bírói szék előtt. Ki vagy te? kérdezte egy hang. A polgármester felesége válaszolta. Nem azt kérdeztem, hogy kinek a felesége vagy, hanem azt, hogy ki vagy. Négy gyermek anyja. Nem azt kérdeztem, hogy kinek az anyja vagy, hanem, hogy ki vagy. Tanítónő vagyok. Nem a foglalkozásod kérdeztem, hanem azt, hogy ki vagy. És ez így ment tovább. Bármit is válaszolt, úgy tűnt, hogy nem a megfelelő választ adta arra a kérdésre, hogy ki is ő. Keresztény vagyok. Nem a vallásodat kérdeztem, hanem azt, hogy ki vagy te. Én az vagyok, aki mindennap a templomba ment, és mindig segítette a szegényeket és a rá - szorulókat. Nem azt kérdeztem, hogy mit tettél, hanem hogy ki vagy. Végül is megbukott a vizsgán, mert visszaküldték a földre. Amikor felgyógyult betegségéből, elhatározta, hogy utánajár, ki is ő. És ez na - gyon megváltoztatta az életét. Anthony de Mello Ima a jó papokért Mennyei Atyánk, add meg papjaidnak szolgálatodnak kegyelmét. Újítsd meg szívükben a szentségnek lelkét, hogy a tanítás, melyet nekik kell adniuk, példájukkal közelebb vigyen minket hozzád. Szent Lelked ajándékaiból adj nekik, Urunk, okos szerénységet, bölcs szelídséget, mértéktartást, jóságot, szívbeli tisztaságot, lelki szabadságot. Töltsd el őket teljesen szentséges szereteteddel, hogy egészen a Tieid legyenek, és dicséretes módon éljenek, anélkül, hogy a dicséretet hajhásznák. Add meg nekik a kegyelmet, hogy a lélek és test tisztaságában Téged dicsőítsenek, szeretetben éljenek és szolgáljanak Téged. Te légy az ő dicsőségük, örömük, vágyuk, Te légy a szenvedésben vigasztalásuk, a kétségek közt tanácsadójuk, az igazságtalanságok között védelmük, betegségben orvosságuk. Engedd, Uram, hogy a Te közösséged pásztoraival békességben éljenek, hogy egykor jól adhassanak számot működésükről, s az örök élet jutalmát elnyerhessék. Ámen Nagy Szent Leó pápa 5

6 Első kívánság: Add nekem az idődet! Második kívánság: Higgy nekem, bízz bennem! Irányításoddal jó utat fogok választani. Ha magam mellett tudlak, nem történik velem semmi rossz. Harmadik kívánság: Szeress és hagyd, hogy szeresselek! Szeress akkor is, ha rossz vagyok. Jó érezni a szeretetedet akkor is, ha például tudom, hogy nem tetszik neked a viselkedésem. Negyedik kívánság: Bocsáss meg nekem! Fe jezd ki a megértésedet, ha tévedek. Add értésemre, hogy mindig van lehetőség, hogy újra kezdjek bármit. Engedd meg, hogy a tetteimért én vállaljam a felelősséget. Javíts ki és mondd el, ha tévedtem, de ezt ne mások előtt tedd. És kérlek, ne hasonlíts engem másokhoz, különösen a testvéreimhez, barátaimhoz ne mérj. Ötödik kívánság: Ne vegyél nekem olyan dolgokat, amelyekre valamikor te hiába vágytál. És ne érezz bűntudatot, ha nem tudsz megadni mindent, amire fáj a fogam, néha csak azért kérek valamit, hogy kiderüljön számomra, hol a határ. Hatodik kívánság: Kérdezd meg úgy igazából, hogy mi történt az iskolában, és figyelj arra, amit mondok ilyenkor. Beszélgess velem arról, hogy mit gondolok. Érdeklődj, hogy hogyan ol - dom meg feladataimat. Vitasd meg velem a terveimet. Bátoríts a választásaimban, és dicsérj bátran, ha megérdemlem. Ha meg tévedtem, terelj a jó útra. Hetedik kívánság: Büntess meg, ha rosszat teszek. Meg kell tanulnom különbséget tenni jó és rossz között. A büntetés után viszont bocsáss meg. Ismerd, el, ha jót cselekszem. Sose parancsolj nekem, inkább kérj tőlem, mert a kérés összetartozásunkat erősíti. Nyolcadik kívánság: Bánj velem úgy, mint a legjobb barátaiddal. Figyelj rám, ha szeretnék megbeszélni veled valamit. Még gyerek vagyok ugyan, de nekem is vannak gondjaim és aggodalmaim. Kérlek, vedd figyelembe a bánatomat és a fájdalmamat. Kilencedik kívánság: Erősíts meg abban, hogy szeretni fogsz, bármi is történjen. Hogy a 6 Anyukám, Apukám! Egy gyermek üzenete szüleihez részed vagyok; valami különös érzelem, a szerelem teremtett. Tizedik kívánság: Taníts meg engem is a sze retet képességére. Adj hitet és nevelj belém bizalmat az emberek iránt, hogy társat találjak majd, hogy a nagyvilágban és a hazámban otthon érezhessem magam. Rád van szükségünk, Uram Egyedül Te vagy az, aki szeretetben úgy szánsz meg minket, mint mi önmagunkat. Senki más az élők közül vagy a földi dicsőségben tündöklők közül nem adhatja meg nekünk azt, ami megment, hiszen szűkölködünk a jóban, és a lélek nyomorúságában sínylődünk. Akár tudjuk, akár nem: mindannyiunknak Rád van szükségünk. Aki éhes, keresi a kenyeret Te vagy az. A szomjazó italt kíván Te vagy az. Aki beteg, egészségre vágyik Te hiányzol neki. Aki az igazsággal kíván eltelni, tőled telne el, mert Te vagy a végső igazság. Feléd fordul az is, aki vágyódva nyújtja karját a béke felé, mert csak a Te békéd ad mély nyugalmat. G. Papini Éppen fordítva van. Mindenütt táblák meredeznek az országban és a kapualjakban, épületek bejáratánál és gödrök előtt. Jókora táblákon öles betűk hirdetik, hogy itt és itt mi épül, és hogy ahhoz ki és mennyi millióval járult hozzá. Meg se tehetném, hogy nem tudom. Mindenütt azonnal sajtótájékoztatót tartanak, ahol egy nyertes pályázat megjelenik, és országnak-világnak tudnia kell, hogy miként épül újjá valami, és az hogyan fogja szolgálni a közösség és Európa céljait. A te - rem tett világ templomcsarnokát árusok és kufárok le pik el, hatalmas összegek cserélnek gazdát, a Mes ter pedig azt javasolja: ne tudja a bal kezed, mit tesz a jobb, imádkozz rejtekben és böjtölj titokban. Juhász Ferenc

7 A végzős diákok tarsolyukba helyezzék az alábbi hagyatékot. Jó lesz megfontolni! Hagyaték...Az Úristen rendelte nekünk ezt a hazát! Az Úristen népe és nemzete vagyunk! Elhagyta-e az úr valaha is azokat, akik őbenne bíztak, akik az ő törvényei szerint éltek, akik az ő parancsolatait kö vették? Soha! Az Úr nem hagyta el az ő ma - gyarjait! A magyarok hagyták el az Urat! Térjetek vissza hozzá! Ő megvédelmez benneteket, magosra emel, de tudjátok is ezt, lássátok magatok előtt a boldogságos szép jövendőt, amit az Úr számotokra készített, lássátok, magyarok, mert ahol nincs látomás, ott elpusztul a lélek s a lélekkel együtt pusztul a nép. Tiszteld a te Uradat, Istenedet és rajta kívül más isteneid ne legyenek! Minden bajodnak Ő az orvosa és minden harcodban az Ő pajzsa védelmez és az Ő ereje győzedelmeskedik benned! Az Úr erejében, szeretetében és védelmében sohase kételkedj. Minden erőd Tőle való és minden cselekedeted Őt kell szolgálja. Tiszteld Őseidet, mert rajtok keresztül nyertél életet és örököltél Istent és hazát. Légy hűséges hazádhoz és nemzetedhez, mert csak a hűségeseket védelmezi az Úr. Szeress minden magyart, akárcsak önmagadat, és légy jóindulattal másokkal szemben is. Légy becsületes, tisztességes és igaz, mert csak így nyered el az Úr szeretetét. Soha el ne feledd, egy pillanatra sem, hogy saját képére alkotott az Úr. Ameddig Őt tükrözöd tetteidben és gondolataidban, az Ő ereje lakozik benned. Ha elhagyod Őt, Ő is elhagy téged. Ha nem csak hiszed, de tudod is az Istent, az Isten ereje benned van, és hegyeket tudsz mozgatni vele! Wass Albert Kérjétek hát az aratás urát, küldjön munkásokat az aratáshoz. (Mt 9,38) Isten minden lehetőséget megadott, hogy aranyos búzamezőkkel ékesítsük a földet. Jézus magvető szándékkal jött a földre és ennek folytatását bízta Egyházára. Erre a munkára hívja minden követőjét és elsősorban a papi szolgálatra meghívott választottait. Napjainkban sokat beszélünk az egyre növekvő paphiányról és ennek káros következményeiről. A munkások hiánya miatt egyre nehezebb megvalósítani Jézus óhaját. Ezzel kapcsolatban Carlo Carretto idézi egy afrikai családapa levelét, aki ezzel a levéllel fordult püspökéhez: Kedves Püspök Tata! Szeretnék tőled egy komoly ajándékot kérni. Kis falunkban mindenki keresztény, de mert kevesen vagyunk, semmi reményünk sincs arra, hogy köztünk lakó lelkipásztort kapjunk. Nincs felszentelt papunk, aki bemutassa a szentmisét és részesítsen a feloldozás kegyelmében. Ezt pedig mindnyájan szeretnénk. Sokszor hónapokig kell várnunk, amíg felkeres minket egy pap és bemutatja a szentmisét. Kedves püspök Tata! Ehhez kapcsolódik kérésünk. Itt él köztünk immár hosszú évek óta buzgó hitoktatónk. Igen komoly családapa, akit mi méltónak tartunk a papi szolgálatra. Kérjed meg tehát a pápát, engedélyezze felszentelését, hogy nekünk is legyen Eucharisztiánk... Nem a mi dolgunk, hogy erre a levélre válaszoljunk. Arra azonban maga Jézus figyelmeztet, hogy imádkozzunk papi hivatásokért. Imádkozzunk azzal az imával, amelyet egy középkori kéziratban olvashatunk: A pap legyen egyszerre nagy és kicsi, hős ön maga meghódításában. Olyan ember, akit megszentel Isten kegyelme. Bűnös, akinek Isten megbocsátott. Legyen ura vágyainak, a gyengék támasza, aki nem hunyászkodik meg a világ hatalmasai előtt. Legyen Jézus hűséges tanítványa, nyájának jó pásztora, az evangélium kincsének bőkezű osztogatója. Legyen bátor férfi a lelki küzdelmek mezején, gyengéd anya a betegek ágya mellett. A felnőtt bölcsességével, a gyermek bizalmával szolgálja a rábízott nyájat. Legyen örvendező, de ugyanakkor együttérző a szenvedőkkel. Távol álljon az irigységtől, nyíltan szóljon, a béke barátja, a tétlenség ellensége és mindig állhatatos legyen. 7

8 Ferenc pápa írásban közzétett beszéde az olasz és albán diákokhoz június 7-én, pénteken délben az olaszországi jezsuita iskolák diákjai és tanárai a vatikáni VI. Pál teremben találkoztak a jezsuita Ferenc pápával. A nyolcezer diák zsúfolásig megtöltötte a hatalmas kihallgatási csarnokot, hogy meghallgassák a pápa buzdítását és tanúságot tegyenek saját elkötelezettségükről. A jezsuita diákok nagytalálkozójára a következő városok iskoláiból érkeztek a résztvevők: Róma 2030, Milánó 1800, Torinó 1500, Palermo 1100, Nápoly 650, Messina 575 tanárral és diákkal jelent meg. E nagy sereglethez csatlakozott az albániai Szkutári város jezsuita iskolájának 60 fős kis csoportja is. Ferenc pápa rögtön a találkozó elején nagy meglepetést okozott a beszédével. Így kezdte: Kedves gyerekek, kedves fiatalok! Én elkészítettem nektek ezt a szöveget, hogy felolvassam, de hát öt oldal! És egy kicsit unalmas is..! Csináljuk azt, hogy én röviden összefoglalom, aztán odaadom a tartományfőnöknek és Lombardi atyának, hogy legalább írásban meglegyen nektek. Ti ellenben kérdéseket tehettek fel nekem, és így párbeszédet folytathatunk. Na, tetszik ez nektek? Ferenc pápa eredeti és írásban közzétett beszédének szövege: Kedves gyerekek, kedves fiatalok! Örömmel fogadlak benneteket családjaitokkal, nevelőitekkel az olasz jezsuita iskolák nagy családjának barátaival együtt. Szeretettel köszöntelek, Isten hozott benneteket! Veletek együtt va - lóban egy családban érzem magam. Különleges örömömnek oka, hogy ez a találkozásunk egybeesik Jézus szentséges Szívének mai ünnepével. Mindenekelőtt egy olyan dolgot szeretnék el - mondani nektek, ami Loyolai Szent Ignácra, a mi rendalapítónkra vonatkozik, aki 1537 őszén Ró - mába érkezve első társaival, azt tudakolta tőlük, hogy mit válaszolnának arra a kérdésre, kik is ők? Önkéntelenül jött a válasz: Azt mondjuk, hogy Jézus Társasága vagyunk! Elkötelező ez a név, amely a legszorosabb barátság, a Jézus iránti teljes szeretet kapcsolatát jelentette azok számára, akik nyomába akartak szegődni. De miért is mesélem el ezt nektek? Mert Szent Ignác és társai megértették Jézus tanítását arról, hogyan legyenek jók, hogyan alakítsák úgy az életüket, hogy annak mély értelme legyen, hogy az lelkesítsen, örömet és reményt adjon. Megértették továbbá, hogy ő az élet nagy tanítómestere, életpélda, aki nemcsak tanította őket, hanem arra is hívta, hogy kö vessék őt ezen az úton. Kedves gyerekek, ha most azt kérdezném tőletek: miért jártok iskolába, vajon mit felelnétek? Valószínű sokféle válasz érkezne, kinek-ki - nek meggyőződése szerint. De gondolom, hogy mindet össze lehetne foglalni azt mondván, hogy az iskola azon nevelő környezetek egyike, amelyben az ember növekszik, hogy megtanulja az életet, hogy felnőtt, érett férfivá és nővé váljon, aki képes előrehaladni és végigjárni az élet útját. Hogyan segít nektek ebben az iskola? Nemcsak a tudástok gyarapításával segít benneteket, hanem személyiségetek minden egyes vonásának teljes formálása által. Követvén azt, amit Szent Ignác tanít nekünk, az iskolában alapvető feladat megtanulni nagylelkűnek lenni. A nagylelkűség a nagynak és kicsinek az erénye (Non coercere maximo contineri minimo, divinum est), ami mindig a távlatok felé fordítja a tekintetünket. Mit akar mondani nagylelkűnek lenni? Azt, hogy legyen nagy szívünk, nagy lelkünk, hogy legyenek nagy eszményké- 8

9 pünk, vágyunk az iránt, hogy nagy dolgokat cselekedjünk válaszképp Isten kérésére, továbbá hogy elvégezzük a mindennapi dolgainkat, a hétköznapi tennivalóinkat, a kötelességünket, a találkozásokat az emberekkel. Megtenni ennélfogva minden napnak a kicsi feladatát, nagy és nyitott szívvel szolgálni Istennek és másoknak. Fontos tehát törődni a nagylelkűségre irányuló emberré formálással. Az iskola nemcsak az értelmi horizontokat tágítja ki, hanem az emberi látásmódot is szélesíti. Úgy gondolom, hogy a jezsuiták iskolái különös módon figyelnek az emberi erények fejlesztésére, mint amilyen a becsület, a tisztelet, a hűség, az elkötelezettség. Két alapvető értékre szorítkozom most, s ez a szabadság és a szolgálat. Mindenekelőtt legyetek szabad emberek! Mit is akarok mondani? Talán azt gondoljuk, a szabadság az, amit az ember tenni akar, vagy pedig határ-élmények mámoros megtapasztalása és az unalom legyőzése. Ez nem szabadság! A szabadság azt jelenti, hogy tudunk reflektálni arra, amit csinálunk, hogy meg tudjuk különböztetni, mi a jó és mi a rossz, továbbá értékeljük azt a magatartást, ami gyarapít bennünket, vagyis válasszuk min dig a jót. Mi a jóra vagyunk szabadok! Éppen ezért ne féljetek, hogy árral szemben haladtok, még ha nem is könynyű az! Szabadnak lenni mindig a jó választásáért, ugyan elkötelező, de ez tesz benneteket gerinces emberré, akik bátorsággal és türelemmel (parresia és ypononé) tudnak szembenézni az élettel. A nagylelkűség mellett a másik erény a szolgálat. Iskoláitokban sokféle tevékenységben vesztek részt, melyek késszé tesznek benneteket arra, hogy ne zárkózzatok magatokba, kicsi világotokba, hanem nyíljatok meg egymásnak, különösen is a legszegényebbek és rászorulók felé, továbbá dolgozzatok azon, hogy megjavítsátok azt a világot, amelyben éltek. Legyetek másokkal és másokért, mások szolgálatában álló igazi bajnokok! A benső szabadság és a szolgáló szellem nagylelkűségéhez persze hozzátartozik a lelkiség formálása. Kedves fiúk és lányok, szeressétek mindjobban Jézus Krisztust! Életünk válasz az Úr hívására és boldogok lesztek, jól építitek az életeteket, ha válaszolni tudtok erre a hívásra. Érezzétek az Úr közelségét az életben. Ő közel van mindenkihez, mint társ, mint barát, aki segít megérteni titeket, aki bátorít benneteket a nehéz pillanatokban és soha nem hagy el benneteket. Az imádságban, a vele való párbeszédben, a Biblia olvasásában fe - dezzétek fel, mennyire közel van hozzátok! Ta - nul játok meg Isten jeleit olvasni az életetekben. Ő mindig beszél hozzánk, korunk és mindennapjaink életének tényein keresztül is, kész meghallgatni bennünket. Nem akarok túl terjengős lenni, de egy szóval szeretnék még a nevelőkhöz fordulni: a jezsuitákhoz, a tanárokhoz, az iskolák alkalmazottaihoz és a szülőkhöz. Ne bátortalanodjatok el a nehézségekkel szemben, melyet a nevelés kihívásai jelentenek ma. A nevelés nem egy mesterség, hanem egy magatartás, egy életmód! A neveléshez ki kell lépni magunkból, a fiatalok között kell állni és mellettük állva kell őket elkísérni növekedésük különféle állomásain. Adjatok nekik bátorságot, optimizmust a világban való előrehaladásuk számára! Tanítsátok őket meglátni a teremtett világ és az ember szépségét, jóságát, mely megőrzi a Teremtő kezenyomát. De mindenekelőtt az éle te - tekkel tegyetek tanúságot számukra. Egy nevelő jezsuita, tanító, alkalmazott, szülő ismeretet közvetít, értéket ad át szavaival, de a gyerekek számára akkor lesz döntő befolyással, ha szavait tanúságtétele és életének egybecsengése kíséri. Ko herens élet nélkül lehetetlen a nevelés! Mindnyájan nevelők vagytok, de ezen a téren nem lehet átruházni senkire a feladatot. Az egység és a kö - zösség szellemében folytatott együttműködés a - zonban a különféle nevelési alkotóelemek között lényegi szempont, amit támogatni és táplálni kell. A kollégium a katalizátor szerepét töltheti be és azzá is kell lennie, egyúttal az egész nevelői kö - zösség találkozásának és összetartozásának a he - lye, mégpedig azzal az egyetlen formációs céllal, hogy segítse az érett, egyszerű, kompetens és be - csületes személyek kifejlődését, akik úgy tudják élni az életet, mint az Isten hívására adott válasz, eljövendő hivatásuk pedig álljon a társadalom szolgálatában. A jezsuitáknak azt szeretném mondani, hogy fontos dolog elkötelezettségük ápolása a nevelés területén. Az iskola nagyon értékes eszköz, hogy segítsük az egyház és az egész társadalom útját. A nevelés területe nem szorítkozik pusztán a hagyományos iskolatípusra. Keressétek a ne velés új, nem szokványos formáit a helyek, idők és személyek szükségletei szerint. 9

10 Végül köszöntöm az öregdiákokat és a Fe y allegria, Hit és Öröm nevű iskolaközösség képviselőit, akiket jól ismerek a Dél-Amerikában, fő ként a szegények között végzett munkájuk ré - vén. És külön köszöntés az albániai Szkutári je - zsuita iskola delegációjának. Az iskola a szerzetesrendek feloszlatása után hosszú idő elteltével 1994-ben újrakezdte tevékenységét, befogadva diákjai közé katolikusokat, ortodoxokat, muzulmánokat és hit nélküli családok gyermekeit is. Így az iskola a párbeszéd és a nyugodt szembesülés helye lesz, hogy így mozdítsa elő a tiszteletet, az egymásra hallgatást, a barátságot és az együttműködő szellemet. Kedves barátaim, hálás köszönet nektek ezért a találkozásért. A Szűzanya anyai közbenjárására bízlak és áldásommal kísérlek benneteket: Az Úr legyen hozzátok mindig közel, emeljen fel benneteket a bukásokból, ösztönözzön titeket a növekedésre, mind nagyobb döntések meghozatalára con grande ánimo y liberalidad, nagylelkűséggel. Ad Maiorem Dei Gloriam. Vatikáni Rádió/Magyar Kurir 10 Tégy engem jó szülővé! Mennyei Atyám, tégy engem jó szülővé! Segíts, hogy értsem a gyerekeimet, türelmesen hallgassam a mondanivalójukat és szeretettel válaszoljak minden kérdésükre! Óvj engem attól, hogy félbeszakítsam őket vagy ellentmondjak nekik. Add, hogy olyan kedves legyek velük, amilyennek nekik kellene lenniük velem. Ne engedd, hogy nevessek a hibáikon vagy megszégyenítsem, netán kinevessem őket, ha nem tetszik, amit csinálnak. Soha ne büntessem őket a saját önző indítékaim miatt, vagy azért, hogy a hatalmamat fitogtassam! Soha ne vigyem őket a hazugság, vagy a lopás kísértésébe. Mindig irányíts, hogy minden szavammal és tettemmel azt mutassam, hogy a becsület boldogságot ad. Kérlek, gyógyíts ki az irigységből! Amkor pedig nem tudok higgadt lenni, segíts, Uram inkább csöndben maradnom, Legyek mindig tudatában annak, hogy ők gyerekek, tehát nem várhatok tőlük felnőttes nézeteket. Add, hogy ne vegyem el tőlük azt a lehetőséget, hogy önmaguk érdekében ők döntsenek. Ajándékozz nekem bölcsességet, hogy az összes értelmes kérésüket teljesítsem, és bátorságot, hogy megtagadjam tőlük azokat a kívánságokat, amelyek ártanának nekik. Tégy engem igazságossá, igazzá és béketűrővé. Ó, Uram, add, hogy a gyerekeim becsüljenek engem, szeressenek és a jóban utánozzanak. Ámen. (Forrás: Szolgáló hittan portál) Úr Jézus, aki jelen vagy a legméltóságo - sabb Oltáriszentségben, Te papjaidon ke - resztül akarod folytatni jelenléted közöttünk. Add, hogy szavaik mindig a Te szavaid le - gyenek, tetteik mindig a Te tetteid, életük hű - ségesen tükrözze a Te életed. Hadd legyenek ők olyan emberek, akik népük nevében szólnak Istenhez, az embereknek pedig Istenről be - szélnek. Ne féljenek attól, hogy szolgálniuk kell, úgy szolgálják az egyházat, ahogyan arra az Egyháznak szüksége van. Legyenek olyan em - berek, akik az Örökkévalóról tesznek ta nú - ságot korunkban, végezzék buzgón hiva tá sukat és küldetésüket, tükrözzék fényesen idenditásukat, és járja át életüket a kapott ke gyelmek öröme. Édesanyád, a boldogságos Szűz Mária közbenjárására kérlek: Ő, aki élted során ott állt melletted, álljon szüntelenül papjaid mellett is életük folyamán. Ámen.

11 Arad felől a Maros-menti főúton Déva felé haladva, közvetlenül az út mellett pillanthatjuk meg a Guraszáda falun kívüli, kis temetőben álló, jelenleg ortodox templomát, Erdély egyik legbájosabb egyházi építményét. Azonnal látható, hogy eredetileg centrális templom volt, ami önmagában is elegendő az építését illető, homlokegyenest ellenkező vélekedésekhez, ehhez itt még hozzájön az ortodoxia, ami szokás szerint nemzetiségi kavarodást is okoz. A magyar nyelvű könyvekben is leírásra kerülnek az alábbiak, vagy ehhez hasonlók: Épült 1300 körül. Eredetileg is pravoszláv templomnak épült (Pogány). A félreértés III. András király 1292-ben kelt oklevelének félreértelmezésén alapul. Eszerint III. András megengedi Gurk fiának, Sándornak de genere Akus... ut quasdam terras suas hereditarias Elye, Zad et Fenes... olacospossit aggregare ac aggregatos retinere [Entz]. A szöveg oláhok befogadására és letelepítésére utal, és nem templom építésére, illetve nem új település alapítására. Román lakosság pedig itt Dél- Guraszáda Déli irányból nézve jól elkülöníthető a két építési korszak Erdélyben valóban többfelé elkezdett megjelenni a XIII. században. Hogy mennyire éltek itt magyarok, azt az a tény is mutatja, hogy Guraszáda kistelepülésén még 1910-ben, az utolsó, magyar közigazgatás alatt végzett népszámláláskor is említésre érdemes a magyar kisebbség aránya a meghatározó román többség mellett. Így mi azzal tudunk egyet érteni, hogy a történelmi szempontból közelmúlt óta, a helybeli magyarság kihalása óta ortodox templom (Mátyás). Az építés időszakával kapcsolatban pedig maga az épület foglal állást. A jelenlegi templom keleti része terméskőből rakott négykaréjos körtemplom volt, amely Jól illeszkedik a Kárpátmedencei anyaghoz (Szilágyi). A keleti és a nyugati karéj kissé elnyújtott volt a másik kettőhöz képest. Az épület négyzetes centruma fölé zömök tornyot emeltek. Épült a XII. század közepén. A nyugati karéjt később elbontották és egy rövidke hajóval és nyugati toronnyal egészítették ki. A stílusjegyek alapján nem egyértelmű, hogy mikor történhetett ez a kiegészítés, de az se zárható ki, hogy még a ro manika utolsó időszakában. Az erkélyes fa toronysisak XVIII. századi lehet. A zsindelyfedésű tetőzet a hosszház felett elég bonyolult kialakítású: oldalnézetből nagyon szépen kirajzolja a megcsonkított negyedik karéj helyét. A két építési korszakot a vakolatlan terméskő és a vakolt, fehérre meszelt falfelület is szépen elkülöníti. A templombelsőben későbbi átfestésű freskórészletek is találhatók, akár Szt. László-legenda is lehetett itt. Az archaikus forma, a két markáns torony, a zsindelytető és az ápoltság különösen festői é - pületté varázsolja a guraszádai templomot. Horváth Zoltán György Gondos Béla 11

12 MAGUNKRÓL MAGUNKNAK A szent keresztségben részesült: Fratila Eliana Izabella, Hill Elisabeth Iris, Józsa Boróka, Kovács Adrienn, Szebeni Janka, Cseh Alpár Attila, Horváth Ármin Roland. Szentségi házasságot kötött Antal Zoltán Domokos Mónika, Máté István Kotta Ibolya. Az Úr hazahívta: Köpe Erzsébet, Sántha Pál, Bartha Enikő, Enyed Éva, Máthé Vilmos, Makszim Judit, Giranci Mária Magdolna. Irgalmas Jézus, adj nekik örök nyugodalmat! Lwanga Szent Károly és társai vértanúk június 3 A francia misszionáriusok 1879-ben érkeztek Ugandába. Szívesen fogadták őket, és számosan keresztények lettek az ország vezető emberei közül is. Károly a király szolgálatába került, majd az apródok vezetője lett. Hitükért huszonegyen haltak meg 1886-ban. Néhány keresztényt karddal lefejeztek, másokat máglyán égettek meg. Árpád-házi Boldog Jolán szerzetesnő június 15 IV. Béla és Laszkarisz Mária leánya, Szent Kinga, Szent Margit és Boldog Konstancia testvére ban házasságot köt Jámbor Boleszláv fejedelemmel. Három gyermek édesanyja. Férje halála után (1279) belépett a klarisszák sandeczi kolostorába, ahol nővére, Szent Kinga is élt ban halt meg, és a gnieznói klarissza kolostorban temették el. Szent László király június 27 A Szent István király halála utáni zavaros év - tizedek miatt Lengyelországban született ban. Atyja I. Béla magyar király ( ) volt, anyja Richéza, II. Miciszláv lengyel király leánya, nőágon II. Ottó császár dédunokája. Két fiú és több leánytestvére volt. Bátyja, Géza között uralkodott. Tanúja volt a családi vi - szályoknak, és mély hite és vallásossága felkészítette az élet iskolájára. Még uralkodása előtt (1068) jelentős szerepet játszott az országba betörő fekete kunok elleni harcban ben kezdi meg az ország kormányzását, számos harcot vív a szabadságért és függetlenségért. Politikailag és egyházilag is tovább szervezi az országot. A ma - gyar egyház szempontjából a legjelentősebb tette volt, hogy 1083-ban István, Gellért és Imre ereklyéit felemelte az ország jeles egyházi és világi személyiségei előtt hatalmas néptömeg jelenlétében. Ezzel a magyar népnek saját nemzetéből adott példaképeket. Kitűnt élete példájával, és híre nemcsak hazánkban, hanem határainkon túl is ismert volt. Keresztes hadak élére is kiválasztották, de erre már nem kerülhetett sor, mert június 29-én az örökkévalóságba költözött. Egy ideig Somogyváron nyugodott, majd Váradon helyezték örök nyugalomra. III. Béla király kérésére III. Celesztin pápa 1192-ben László királyt a szentek sorába iktatta. A magyar történelemben való jelentőségét kifejezően fogalmazta meg Prohászka Ottokár: A magyar eszmény Lászlóban lett kereszténnyé és szentté... A kereszténység e - zentúl már nemzeti életté, a keresztény király a nemzet hősévé lett. Verbényi István EGYHÁZI TUDÓSÍTÓ Katolikus havilap. Kiadja a sepsiszentgyörgyi Szent József római katolikus plébánia. Főszerkesztő: Szabó Lajos. Szerkesztőség: Sepsiszentgyörgy, Viitorului 2/A/4, tel , Szerkesztés, nyomdai előkészítés: Dávid Péter. Nyomda: Sepsiszentgyörgyi DEICO ISSN:

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István A TAN Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István 1943. szeptember 10. péntek. 12. BESZÉLGETÉS LILIVEL L. Köszönöm, hogy eljöttél.

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, /

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, / MÁJUSI LITÁNIA Kezdőének 1 Uram irgalmazz nekünk, / Krisztus, kegyelmezz nekünk, Krisztus, hallgass minket, / Krisztus hallgass meg minket, Uram, irgalmazz nekünk! 2 Mennybéli Atya Isten, / Megváltó Fiú

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő.

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő. Válás és újraházasodás a Biblia szemszögéből Ebben az írásunkban a Biblia válás és újraházasodás kérdésére vonatkozó kijelentéseivel szeretnénk foglalkozni. Az Újszövetség világosan elutasítja a válást.

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

- Imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz és a Szűzanyához, tanítsanak meg bennünket arra, hogy mindig helyesen kérjük azt, ami javunkra szolgál!

- Imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz és a Szűzanyához, tanítsanak meg bennünket arra, hogy mindig helyesen kérjük azt, ami javunkra szolgál! Gyújtsunk mécsest a 6 éve elhunyt Bálint József jezsuita atyáért, a két éve elhunyt Máriáért, Lászlóért és Júliannáért valamint az egy éve elhunyt Nándiért. Drága Üdvözítőnk, szándékainkat egyesítjük szerető

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából

Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából Pásztorlevél a Szent Cirill ereklye Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából Krisztusban drága testvéreim, a mai vasárnap evangéliumának bevezető mondatai Jézus tanításának fontosságára és

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

Elöljáróban. 13. hitelv

Elöljáróban. 13. hitelv hit13.qxd 2007.11.06. 21:40 Page 1 A Hetednapi Adventista Egyház hitelvi füzetei 13. hitelv A maradék és küldetése Megharagudott a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadat indítson a többiek ellen,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

MEGELÉGEDETTSÉG. Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból

MEGELÉGEDETTSÉG. Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból MEGELÉGEDETTSÉG Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból Fordította: Kerekes Mariann Lektorálta: Mannó Judit A fordítás alapja: CONTENTMENT Bahá í Publishing Trust; London, 1996 Magyarországi Bahá í Közösség Országos

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

12. nap Negatív érzelmeink (félelem, szorongás, harag, szégyen, indulat, bátortalanság, keserűség, bánat, bosszúvágy) felajánlása

12. nap Negatív érzelmeink (félelem, szorongás, harag, szégyen, indulat, bátortalanság, keserűség, bánat, bosszúvágy) felajánlása 12. nap Negatív érzelmeink (félelem, szorongás, harag, szégyen, indulat, bátortalanság, keserűség, bánat, bosszúvágy) felajánlása Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében Szentlélek-hívás Zúgó szél, égi

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért

Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért január 18-tól, Árpádházi Szent Margit napjától október 1-ig, Lisieux-i Kis Szent Teréz ünnepéig A másik Kis Szent Terézhez mondott ima mellett készült egy komolyabb

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013.

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. H A R A N G S Z Ó Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember A L S Ó V Á R O S I A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. szeptember Mert nem azért szálltam alá a mennybõl, hogy

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

ŐSZENTSÉGE XVI. BENEDEK PÁPA ÜZENETE A BÉKE VILÁGNAPJÁRA 2012. JANUÁR 1.

ŐSZENTSÉGE XVI. BENEDEK PÁPA ÜZENETE A BÉKE VILÁGNAPJÁRA 2012. JANUÁR 1. ŐSZENTSÉGE XVI. BENEDEK PÁPA ÜZENETE A BÉKE VILÁGNAPJÁRA 2012. JANUÁR 1. A FIATALOK NEVELÉSE AZ IGAZSÁGOSSÁGRA ÉS A BÉKÉRE 1. Az új év kezdete, amely Isten ajándéka az emberiség számára, arra indít, hogy

Részletesebben

Fájó szívvel gyújtottunk A Szűzanya minden anyai segítséget megad, hogy a tisztítótűzben szenvedő lelkeket megmentsük:

Fájó szívvel gyújtottunk A Szűzanya minden anyai segítséget megad, hogy a tisztítótűzben szenvedő lelkeket megmentsük: Fájó szívvel gyújtottunk mécsest az októberben elhunyt Jánosért, Sándorért és mennyei születésnapjukat novemberben ünneplő testvéreinkért, Istvánért (2010), Józsefért, Ágiért, Zitáért, Angéláért, Lászlóért,

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

Forrás. Jézus mellénk állt

Forrás. Jézus mellénk állt Forrás a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Jézus mellénk állt 13. évf. 1. szám 2016. január 10. Gárdonyi Géza népszerű karácsonyi énekében jól láttatja az első karácsony valóságát: Nem

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK 1 Szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

Az örömből, a legnagyobb Örömbe.

Az örömből, a legnagyobb Örömbe. XIII. évfolyam 1. szám 2015. február Az örömből, a legnagyobb Örömbe. Elmúlt a farsang és elkezdődött a csendesebb életvitelnek, az elgondolkodásnak, a változtatásnak az időszaka. Ahogyan a Prédikátor

Részletesebben

Ballagási ünnepség

Ballagási ünnepség Felelős szerkesztő: Breznay Gáborné Írta és szerkesztette: Molnár Máté Fotókat készítette: Lajos Abigél és Róka Zsófia Ballagási ünnepség 2016.04.29. Igen, elballagtak a SZISZKI végzős diákjai is. Könny,

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege A Biblia gyermekeknek bemutatja A Nílus hercege Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

Péter és az ima hatalma

Péter és az ima hatalma A Biblia gyermekeknek bemutatja Péter és az ima hatalma Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Ruth Klassen 60/57. Történet www.m1914.org Bible for

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 6 1. Ismerjük meg egymást!... 8 2. Magyar reformátusok vagyunk... 10 3. Ismerkedés a Bibliával... 12 4. Isten teremtette a világot... 14 5. Isten teremtette az embert... 18 6.

Részletesebben

22. Hogyan szól hozzánk Isten az imában? Eszünkbe juttatja,amit mondani akar nekünk. Aki ismeri Jézust, és Isten üzenetét az ráismer Isten szavára.

22. Hogyan szól hozzánk Isten az imában? Eszünkbe juttatja,amit mondani akar nekünk. Aki ismeri Jézust, és Isten üzenetét az ráismer Isten szavára. HITTAN - ANYAG ÖSSZEFOGLALÁSA BÉRMÁLKOZÓK RÉSZÉRE 2016. 1. Ki az Isten? Az egész világ Ura és a mi Mennyei Atyánk 2. Hány személy az Isten? Az Isten három Személy: Atya, Fiú, Szentlélek. 3. Mit jelent

Részletesebben

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 21. Nagypéntek Loránt Gábor KERESZTREFESZÍTÉS Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Miután kigúnyolták mármint Jézust levették róla a köpenyt, felöltöztették a saját ruhájába, és

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Levelező Klub FELFEDEZŐK 1. 1. LECKE

Levelező Klub FELFEDEZŐK 1. 1. LECKE Levelező Klub FELFEDEZŐK 1. 1. LECKE 1. rész Kedves Barátunk! Gondolkoztál már azon, milyen lehet Isten? Isten annyira hatalmas, annyira csodálatos, hogy soha nem tudhatunk meg mindent róla. Isten azonban

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

MEDDIG, URAM? Pasarét, 1987. december 31. (este) Cseri Kálmán

MEDDIG, URAM? Pasarét, 1987. december 31. (este) Cseri Kálmán Pasarét, 1987. december 31. (este) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Cseri Kálmán MEDDIG, URAM? Alapige: 13. zsoltár Az éneklőmesternek, Dávidnak zsoltára. Uram, meddig? Végképp elfeledkezel rólam? Meddig rejted el

Részletesebben

2015. november 5. Szentségkitétel. Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben.

2015. november 5. Szentségkitétel. Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. 2015. november 5. Szentségkitétel Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. 1 A szentségkitétel után Üdvöz légy, örökké áldott légy, az Oltáriszentségben

Részletesebben

ÜZENET. SZÓLJ URAM, MERT HALLJA A TE SZOLGÁD! 1Sám 3,10 A D V E N T

ÜZENET. SZÓLJ URAM, MERT HALLJA A TE SZOLGÁD! 1Sám 3,10 A D V E N T 2015. ÜZENET 12. SZÓLJ URAM, MERT HALLJA A TE SZOLGÁD! 1Sám 3,10 A D V E N T Legyetek éberek, mert nem tudjátok mikor érkezik az Úr. Mindenért adjak hálát! (reggeli ima: elindulás Jézussal!) a szeretet

Részletesebben

HÍRLEVÉL. 9. szám / 2012. december. A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele. Kedves Testvérek az Úr Jézusban!

HÍRLEVÉL. 9. szám / 2012. december. A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele. Kedves Testvérek az Úr Jézusban! HÍRLEVÉL 9. szám / 2012. december A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele Kedves Testvérek az Úr Jézusban! A Szentatya meghirdette a Hit évét, s nekünk, ferenceseknek ez a

Részletesebben

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17)

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) BOLDOGMONDÁSOK boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) Boldog ember az, a ki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók

Részletesebben

2015. január 8. Szentségkitétel. Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben.

2015. január 8. Szentségkitétel. Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. 2015. január 8. Szentségkitétel Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. 1 A szentségkitétel után Üdvöz légy, örökké áldott légy, az Oltáriszentségben

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK

P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK LÁNYKÉRDÉSEK Tilmann atya válaszol P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK Családakadémia-Óbudavár Egyesület Óbudavár, 2006 Ezt a kis füzetet Tilmann atya készítette Weeber Orsi,

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília Újpest-Belsőváros 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja Juhász Emília TANÉVZÁRÓ Alapige (textus): Ef 6,1-4; 6,10 Olvasandó (lectio): Péld 3,1-18 Heidelbergi Káté*: XXI. ÚRNAP (*Olvasható a szolgálat végén)

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Könnyelműen vagy felelősségteljesen a hétköznapokban?

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Könnyelműen vagy felelősségteljesen a hétköznapokban? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Könnyelműen vagy felelősségteljesen a hétköznapokban? Életidőnk Nagy, meghatározó döntéseink emlékszünk-e rájuk? Nagy, meghatározó

Részletesebben

Tanítás a házasságról

Tanítás a házasságról Tanítás a házasságról ADUNARE Tanítás a házasságról A házasságról való tanítás nagyon fontos mivel kihatással van minden ember életére. A házasság jó dolog. A házasság Istentől való dolog. Amikor összeházasodunk

Részletesebben