EGYHÁZI TUDÓSÍTÓ S E P S I S Z E N T G Y Ö R G Y I. Az egész világon együtt imádtuk az Oltáriszentséget.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGYHÁZI TUDÓSÍTÓ S E P S I S Z E N T G Y Ö R G Y I. Az egész világon együtt imádtuk az Oltáriszentséget. www.katolikussepsi.ro"

Átírás

1 XV. évfolyam 6. szám (170.) 2013 június S E P S I S Z E N T G Y Ö R G Y I EGYHÁZI TUDÓSÍTÓ Az egész világon együtt imádtuk az Oltáriszentséget Június 2-án, Úrnapján, a hit éve je gyében Ferenc pápa egyórás szent ség imádást vezetett a Szent Péter-bazilikában, és kérte, hogy a vi - lág minden temploma csatlakozzon. Ebben az egy órában az egész világ egyesült a pápával az imádságban, minden székesegyház, minden templom egy ségben volt az eucharisztikus hódolatban. Az egyedülálló, különleges i - mádság XVI. Benedek szándéka volt a hit évében, a II. Vatikáni Zsinat meg - nyitásának ötvenedik évfordulóján. Úrnapján a katolikusok imádkoztak az Egyházért, hogy még teljesebb engedelmességgel hallgassa az Igét, és így egyre szebben, bűn és szégyen nélkül, szentül állhasson a világ előtt. Imádkoztak a szenvedőkért: mindazokért, akik szerte a világon rabszolgaságban szenvednek; a háborúk, az emberkereskedelem, a kábítószer-kereskedelem áldozataiért. A gyerme kekért és nőkért, akik bármilyen erőszaktól szenvednek mindazokért, akik egzisztenciális ve - szélyben vannak: a munkanélküliekért, idősekért, elvándorlókért, hajléktalanokért, foglyokért és min den, a társadalom peremére szorult emberért. Az Új Evangelizáció Pápai Tanácsának elnöke, Rino Fisichella megmagyarázta a világméretű szentságimádás értelmét: egy órára az egész világ Egyháza megáll. Mintha egyszerre csak nem léteznének szerteágazó tevékenységei. Gondolatai, művei, imádsága és éneke, csakúgy mint az érzései, csakis Jézus Urunkért vannak. Megállunk, hogy levegőt vegyünk a történelemnek en - nek a nehéz szakaszában, ahogyan Illés próféta is megállt a Hóreb-hegye felé vezető úton. A re - ményvesztettség miatti szomorúság és fáradtság idején az egy óra szentségimádás célja, hogy erőt és támaszt adjon. A misztérium szemlélése nem távolít el a konkrét, tevékeny feladatvállalástól, amellyel visszaadjuk a reményt a világnak. Ellenkezőleg. A szemlélésben találjuk meg az erőt ah hoz, hogy úgy menjünk a világba, mint Jézus tanítványai. Hárfazene kísérte a dalokat, és korábbi pápák imádságai hangzottak el: XII. Piusz, Boldog XXIII. János, I. János Pál, Boldog II. János Pál, XVI. Benedek emeritus pápa imádságai. A szentségimádás végén a Szentatya kezébe fogta a szentségtartót és megáldotta a jelenlévőket. A Vatikáni Rádió megkérdezte Alberto Pacinit, a Sant Anastasia al Palatino-bazilika rektorát az eseményről. Ebben a bazilikában tizenkét éve folyamatos szentségimádás van. Így nyilatkozott: teljesen összhangban van ez II. János Pál tanításával, aki azt mondta: templomainknak az i - mádság iskolájának kell lenniük. Idézte XVI. Be nedeket is, aki azt írta a Sacramentum Caritatisban: vétkeznénk, ha nem imádnánk Őt, akit magunkhoz veszünk. (folytatása a második oldalon)

2 Hangsúlyozta, hogy a szentségimádás azért is fontos, mert kisöpri a bálványimádást: hiszen ha a szívünk nem Istennel telik el, akkor más erők lesznek úrrá benne. El szoktak menni a plébániákra is szentségimádást tartani, és amikor a gyerekek kérdezik, mit jelent az imádás, azt mondják: imádni azt jelenti, szeretni. Amikor szeretünk, a szívünk összhangba kerül a szeretett személy szívével, a szentségimádásban a szívünk összhangba kerül Isten szívével. Vallja, hogy ha nem tudjuk megízlelni ennek az imádásnak, szeretetnek az ízét, akkor nem tudjuk megízlelni a szentáldozást sem. Manapság mindenki rohan, nincs idő, különösen nincs idő a csendre. A bazilikájában megvalósuló szentségimádás hatására sokan jönnek, hogy meghallgatásra találjanak, gyónjanak, kiengesztelődjenek másokkal, sok szenvedő tér be hozzájuk. Jönnek emberek, akik keresik saját identitásukat, és a szentségimádás felfedi nekik a keresztények igazi identitását. A szentségimádásban felfedezzük a szent Egyházat: az irgalmasságra vezet minket, a nyomorúság, a szegénység befogadására. A szentségimádás megerősítés maguknak a papoknak is, akik sokszor szembesülnek azzal, hogy maguk sem szentek: őket is megerősíti identitásukban. Magyar Kurír Jézus szíve, a szeretet forrása Az evangélium beszámol arról, hogy miután Jézus meghalt a kereszten, az egyik római katona lándzsával átszúrta oldalát. Tette ezt azért, hogy biztos legyen halálában. A lándzsa hegye behatolt Jézus szívébe is, ahonnan vér és víz folyt ki. Jelképe lett ez annak a szeretetnek, amely Jézus szívéből árad az em beriségre. Gyarlóságaink közé tartozik, hogy könnyen meg - feledkezünk a szeretetről. Mily gyakran találkozunk a hálátlanság különbö ző megnyilatkozásaival! Hallhatunk hálátlan gyermekekről, akik elfelejtik, mit tettek értük a szüleik. Sokszor viselkedünk így Jézus szeretetével szemben is. Hiába kí nálja szívét, szerete tét, kegyelmét, sokan figyelemre sem méltatják vagy durván viszszautasítják. Erre figyelmeztetett két hűséges leánya által az egyháztörténet különböző időszakaiban. Szent Gertrúd 1256-ban született egy németországi faluban. Már ötéves korában a helftai ko - lostorba került, ahol hamaro san kitűnt kiváló ér - telmi képességeivel. Hamar megtanult lati nul és szinte falta a könyveket. Egy kicsit el is bízta ma - gát tu dománya miatt. Amikor súlyosan megbetegedett, átgondolta az életét és Isten megértette ve - 2 le, hogy a tudás nem sokat ér szere tet nélkül Egy látomásban megjelent neki Jézus, de egy tövises ösvény akadályozta találkozásukat. Gertrúd azonban átnyúlt rajta és megragadta Jézus kezét. Ek - kor fedezte fel rajta a seb helyeket. Ettől kezdve mindent elkövetett, hogy minél jobban vi - szonozza Jézus szeretetét. Tollat ragadott és elindítója lett a Jézus Szíve iránti tiszteletnek. Isten másik választottja Alacoque Szent Margit lett ben született Franciaországban és mint árva gyermek, az apá cák kolostorában ta lált második otthonra. Mikor felnőtt, ő is belépett a szerzetesek közösségébe és Istennek szentelte életét. Egy látomásban megjelent neki is Jézus és megmutatta szere - tettől lángoló szívét. Arra biztatta Margitot, hogy üzenetét kö zölje a keresztény hívekkel és terjeszsze el Szent Szívének tisz teletét. Többek között megígérte és kijelentette: Nézd e szívet, amely annyira szereti az em - bereket! Minden tisztelőmnek megadom az üdvösséghez szükséges kegyelmeket. A családoknak, ahol tisztelnek, békét ajándékozok és a halál órájában biztos menedék leszek tisztelőim számára... Ez az ígéret nekünk is szól és arra ösztönöz, hogy Jézus szeretetére szeretettel válaszoljunk.

3 Jézus ígéretei Szent Szíve tisztelőinek 1. Megvigasztalom őket szenvedéseikben. 2. Megadom nekik mindazokat a ke gyel me - ket, amelyekre állapotuk szerint szükségük van; minden szükségükben segítségükre sietek. 3. Egyesítem a megosztott családokat, családjukban békességet szerzek. 4. Biztos menedékük leszek életükben, de fő - képpen haláluk óráján. 5. Minden dolgukat, vállalkozásukat megáldom. 6. A bűnösök szívemben az irgalom forrására, tengerére találnak. 7. A lanyha lelkek buzgókká válnak. 8. A buzgó lelkek még nagyobb tökéletességre emelkednek. 9. Azoknak, akik a lelkek megmentésén dolgoznak, olyan erőt adok, hogy még a legmegrögzötteb bűnösöket is megtérítik. 10. Megáldom a házakat, melyekben szívem képét kifüggesztik és tisztelik. 11. Szívem mindenható szeretete megadja a végső töredelem kegyelmét azoknak, akik kilenc egymás után következő hónap első péntekén meg áldoznak. Nem halnak meg kegyelmem nélkül, sem a nekik szükséges szentségek vétele nélkül. Isteni szívem biztos menedékük lesz az utolsó pillanatban. 12. Nem engedem elveszni azokat, akik ezen ájtatosságot terjesztik, és buzgóságuk mértéke szerint megszentelem őket. Jézus szíve, szeretlek én, segíts át az élet tengerén. Ha vihar kél fejem felett, legyen oltalmam szelíd szíved. Minden veszélyt elűz egy mosolyod, s lelkem megnyugszik, ha veled vagyok. JÉZUS SZÍVE SZERETLEK ÉN, SEGÍTS ÁT AZ ÉLET TENGERÉN. Jézus szíve, szeretlek én, segíts át az élet tengerén. Ölelj magadhoz engemet, hogy mindig jobban szeresselek. Te légy tanítom, és jó pásztorom, szívemet-lelkemet reád bízom. JÉZUS SZÍVE,SZERETLEK ÉN, SEGÍTS ÁT AZ ÉLET TENGERÉN. Jézus szíve, szeretlek én, segíts át az élet tengerén. Dallal kereslek tégedet, vigasztald meg árva szívemet. Rózsákat hintek oltárod elé, hogy szálljon illatuk az ég felé. JÉZUS SZÍVE, SZERETLEK ÉN, SEGÍTS ÁT AZ ÉLET TENGERÉN. 3

4 olyan logikák, amelyek elnyomók, a hatalmat, a profitot keresve, addig a tízparancsolat egy olyan Istentől származik, aki szeretetből teremtett bennünket. Ferencz pápa a tízparancsolatról A tízparancsolat nem jelent szabadságkorlátozást, hanem igen a szeretetre. Ez a lényege a Szentatya közel nyolcperces videoüzenetének, amelyet szombaton este mutattak be a milánói Dóm téren a Tíz tér a tízparancsolatért elnevezésű kezdeményezés részeként A programot a Szentlélekben való megújulás mozgalom rendezte az Új Evangelizáció Pápai Tanácsa és az olasz püspöki konferencia együttműködésével. A milánói állomáshelyen a harmadik parancsolatra összpontosítottak: Az Úr napját szenteld meg!. A kezdeményezés felhívja a figyelmet a vasárnap jelentőségére és egyben a különböző társadalmi valóságok közötti párbeszéd helyszíne kíván lenni. A rendezvényen többek között részt vett Angelo Scola milánói bíboros, Giuliano Pisapia polgármester, Salvatore Martinez, a Szentlélekben való megújulás karizmatikus mozgalom elnöke, Ferruccio De Bortoli, a Corriere della Sera olasz napilap igazgatója és Rino Fisichella érsek, az Új Evangelizáció Pápai Tanácsának elnöke. Ma nem divatos a parancsolat szó, a mai embert valami negatívra emlékezteti, valakinek az akaratára, ami korlátokat állít fel. Ezzel a megállapítással indul Ferenc pápa videoüzenete, hogy megmutassa: míg a mai történelemben is vannak zsarnokságok és Bízzunk Istenben! kérte Ferenc pápa. A tízparancsolat kijelöli az utat és olyan etikai kódexet jelent, amely az igazságos és emberhez szabott társadalom építéséhez vezet. Az erkölcsi és anyagi szegénység Isten elutasításából származik és abból, hogy helyére számos bálványt állítanak. A pápa arra hívott: hagyjuk, hogy ezek a parancsolatok irányítsanak bennünket, amelyek a szabadság útját jelölik ki. Ezek a Lélek törvényében teljesednek ki, amelyet nem sziklába, hanem a szívünkbe véstek. Izrael népe a Sínai-hegyen kapta meg azokat, vagyis az Egyiptomból való kiszabadulást követően, mint követendő utat ahhoz, hogy szabadok maradjanak. Olyan út ez, amelyet az ember szívébe írtak, mint egy egyetemes erkölcsi törvényt. A tízparancsolatot nem a szabadság korlátozásának kell tekinteni, nem erről van szó erősítette meg Ferenc pápa videoüzenetében. Úgy kell tekinteni őket, mint iránymutatások a szabadsághoz. Arra tanítanak meg bennünket, hogyan kerülhetjük el a rabszolgaságot, amelybe a bálványok miatt kerülünk, amelyeket mi magunk építünk föl. Számtalanszor tapasztaltuk már a történelem során és ma is láthatjuk ezt. A tízparancsolat megtanítja, hogyan éljük meg a személyek iránti tiszteletet, legyőzve a hatalom, birtoklás, pénz iránti vágyat, hogy őszinték legyünk kapcsolatainkban, védelmezzük 4

5 a teremtett világot, és hogy bolygónkon a nemes és szellemi ideálokat támogassuk. Alapvetően a tízparancsolat a szeretettörvény. Míg Mózes felment a hegyre, hogy Istentől megkapja a törvénytáblákat, addig Jézus éppen az ellenkező irányba indult el. Lejött az emberiség közé, hogy megmutassa e parancsolatok mély értelmét: szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből és felebarátodat, mint önmagadat. A szeretet parancsa tehát az, ami magába foglalja az összes parancsolatot. Lényege a szeretet, amely Istentől származik és értelmet ad az életnek, ami segít, hogy ne rabszolgaként, hanem igaz emberként éljünk, és ami áthatja minden kapcsolatunkat: Istennel, önmagunkkal amit sokszor elfelejtünk - és másokkal. Az igazi szabadság nem az, hogy követjük saját önzésünket, vad szenvedélyeinket, hanem az, hogy szeretünk és minden helyzetben a jót választjuk hívta fel a figyelmet Ferenc pápa. A tízparancsolat nem a nem himnusza, hanem az igené. Igen Istenre, a szeretetre. Ha igent mondok a szeretetre, akkor nemet mondok a szeretetlenségre. Ez pedig az Istentől jövő igen következménye, hiszen Ő szeret bennünket. Fedezzük újra fel és éljük meg Isten tízparancsolatát! Mondjunk igent a szeretet e tíz útjára, amelyeket Krisztus tett tökéletessé, hogy védelmezzük az embert és a valódi szabadság felé vezessük el! buzdított a Szentatya videoüzenetében, amelyet a milánói Dóm térre küldött. Vatikáni Rádió/Magyar Kurír Ki vagy te? A kómában fekvő asszony haldoklott. Hirtelen az volt az érzése, hogy felvitték az égbe, és ott állt a bírói szék előtt. Ki vagy te? kérdezte egy hang. A polgármester felesége válaszolta. Nem azt kérdeztem, hogy kinek a felesége vagy, hanem azt, hogy ki vagy. Négy gyermek anyja. Nem azt kérdeztem, hogy kinek az anyja vagy, hanem, hogy ki vagy. Tanítónő vagyok. Nem a foglalkozásod kérdeztem, hanem azt, hogy ki vagy. És ez így ment tovább. Bármit is válaszolt, úgy tűnt, hogy nem a megfelelő választ adta arra a kérdésre, hogy ki is ő. Keresztény vagyok. Nem a vallásodat kérdeztem, hanem azt, hogy ki vagy te. Én az vagyok, aki mindennap a templomba ment, és mindig segítette a szegényeket és a rá - szorulókat. Nem azt kérdeztem, hogy mit tettél, hanem hogy ki vagy. Végül is megbukott a vizsgán, mert visszaküldték a földre. Amikor felgyógyult betegségéből, elhatározta, hogy utánajár, ki is ő. És ez na - gyon megváltoztatta az életét. Anthony de Mello Ima a jó papokért Mennyei Atyánk, add meg papjaidnak szolgálatodnak kegyelmét. Újítsd meg szívükben a szentségnek lelkét, hogy a tanítás, melyet nekik kell adniuk, példájukkal közelebb vigyen minket hozzád. Szent Lelked ajándékaiból adj nekik, Urunk, okos szerénységet, bölcs szelídséget, mértéktartást, jóságot, szívbeli tisztaságot, lelki szabadságot. Töltsd el őket teljesen szentséges szereteteddel, hogy egészen a Tieid legyenek, és dicséretes módon éljenek, anélkül, hogy a dicséretet hajhásznák. Add meg nekik a kegyelmet, hogy a lélek és test tisztaságában Téged dicsőítsenek, szeretetben éljenek és szolgáljanak Téged. Te légy az ő dicsőségük, örömük, vágyuk, Te légy a szenvedésben vigasztalásuk, a kétségek közt tanácsadójuk, az igazságtalanságok között védelmük, betegségben orvosságuk. Engedd, Uram, hogy a Te közösséged pásztoraival békességben éljenek, hogy egykor jól adhassanak számot működésükről, s az örök élet jutalmát elnyerhessék. Ámen Nagy Szent Leó pápa 5

6 Első kívánság: Add nekem az idődet! Második kívánság: Higgy nekem, bízz bennem! Irányításoddal jó utat fogok választani. Ha magam mellett tudlak, nem történik velem semmi rossz. Harmadik kívánság: Szeress és hagyd, hogy szeresselek! Szeress akkor is, ha rossz vagyok. Jó érezni a szeretetedet akkor is, ha például tudom, hogy nem tetszik neked a viselkedésem. Negyedik kívánság: Bocsáss meg nekem! Fe jezd ki a megértésedet, ha tévedek. Add értésemre, hogy mindig van lehetőség, hogy újra kezdjek bármit. Engedd meg, hogy a tetteimért én vállaljam a felelősséget. Javíts ki és mondd el, ha tévedtem, de ezt ne mások előtt tedd. És kérlek, ne hasonlíts engem másokhoz, különösen a testvéreimhez, barátaimhoz ne mérj. Ötödik kívánság: Ne vegyél nekem olyan dolgokat, amelyekre valamikor te hiába vágytál. És ne érezz bűntudatot, ha nem tudsz megadni mindent, amire fáj a fogam, néha csak azért kérek valamit, hogy kiderüljön számomra, hol a határ. Hatodik kívánság: Kérdezd meg úgy igazából, hogy mi történt az iskolában, és figyelj arra, amit mondok ilyenkor. Beszélgess velem arról, hogy mit gondolok. Érdeklődj, hogy hogyan ol - dom meg feladataimat. Vitasd meg velem a terveimet. Bátoríts a választásaimban, és dicsérj bátran, ha megérdemlem. Ha meg tévedtem, terelj a jó útra. Hetedik kívánság: Büntess meg, ha rosszat teszek. Meg kell tanulnom különbséget tenni jó és rossz között. A büntetés után viszont bocsáss meg. Ismerd, el, ha jót cselekszem. Sose parancsolj nekem, inkább kérj tőlem, mert a kérés összetartozásunkat erősíti. Nyolcadik kívánság: Bánj velem úgy, mint a legjobb barátaiddal. Figyelj rám, ha szeretnék megbeszélni veled valamit. Még gyerek vagyok ugyan, de nekem is vannak gondjaim és aggodalmaim. Kérlek, vedd figyelembe a bánatomat és a fájdalmamat. Kilencedik kívánság: Erősíts meg abban, hogy szeretni fogsz, bármi is történjen. Hogy a 6 Anyukám, Apukám! Egy gyermek üzenete szüleihez részed vagyok; valami különös érzelem, a szerelem teremtett. Tizedik kívánság: Taníts meg engem is a sze retet képességére. Adj hitet és nevelj belém bizalmat az emberek iránt, hogy társat találjak majd, hogy a nagyvilágban és a hazámban otthon érezhessem magam. Rád van szükségünk, Uram Egyedül Te vagy az, aki szeretetben úgy szánsz meg minket, mint mi önmagunkat. Senki más az élők közül vagy a földi dicsőségben tündöklők közül nem adhatja meg nekünk azt, ami megment, hiszen szűkölködünk a jóban, és a lélek nyomorúságában sínylődünk. Akár tudjuk, akár nem: mindannyiunknak Rád van szükségünk. Aki éhes, keresi a kenyeret Te vagy az. A szomjazó italt kíván Te vagy az. Aki beteg, egészségre vágyik Te hiányzol neki. Aki az igazsággal kíván eltelni, tőled telne el, mert Te vagy a végső igazság. Feléd fordul az is, aki vágyódva nyújtja karját a béke felé, mert csak a Te békéd ad mély nyugalmat. G. Papini Éppen fordítva van. Mindenütt táblák meredeznek az országban és a kapualjakban, épületek bejáratánál és gödrök előtt. Jókora táblákon öles betűk hirdetik, hogy itt és itt mi épül, és hogy ahhoz ki és mennyi millióval járult hozzá. Meg se tehetném, hogy nem tudom. Mindenütt azonnal sajtótájékoztatót tartanak, ahol egy nyertes pályázat megjelenik, és országnak-világnak tudnia kell, hogy miként épül újjá valami, és az hogyan fogja szolgálni a közösség és Európa céljait. A te - rem tett világ templomcsarnokát árusok és kufárok le pik el, hatalmas összegek cserélnek gazdát, a Mes ter pedig azt javasolja: ne tudja a bal kezed, mit tesz a jobb, imádkozz rejtekben és böjtölj titokban. Juhász Ferenc

7 A végzős diákok tarsolyukba helyezzék az alábbi hagyatékot. Jó lesz megfontolni! Hagyaték...Az Úristen rendelte nekünk ezt a hazát! Az Úristen népe és nemzete vagyunk! Elhagyta-e az úr valaha is azokat, akik őbenne bíztak, akik az ő törvényei szerint éltek, akik az ő parancsolatait kö vették? Soha! Az Úr nem hagyta el az ő ma - gyarjait! A magyarok hagyták el az Urat! Térjetek vissza hozzá! Ő megvédelmez benneteket, magosra emel, de tudjátok is ezt, lássátok magatok előtt a boldogságos szép jövendőt, amit az Úr számotokra készített, lássátok, magyarok, mert ahol nincs látomás, ott elpusztul a lélek s a lélekkel együtt pusztul a nép. Tiszteld a te Uradat, Istenedet és rajta kívül más isteneid ne legyenek! Minden bajodnak Ő az orvosa és minden harcodban az Ő pajzsa védelmez és az Ő ereje győzedelmeskedik benned! Az Úr erejében, szeretetében és védelmében sohase kételkedj. Minden erőd Tőle való és minden cselekedeted Őt kell szolgálja. Tiszteld Őseidet, mert rajtok keresztül nyertél életet és örököltél Istent és hazát. Légy hűséges hazádhoz és nemzetedhez, mert csak a hűségeseket védelmezi az Úr. Szeress minden magyart, akárcsak önmagadat, és légy jóindulattal másokkal szemben is. Légy becsületes, tisztességes és igaz, mert csak így nyered el az Úr szeretetét. Soha el ne feledd, egy pillanatra sem, hogy saját képére alkotott az Úr. Ameddig Őt tükrözöd tetteidben és gondolataidban, az Ő ereje lakozik benned. Ha elhagyod Őt, Ő is elhagy téged. Ha nem csak hiszed, de tudod is az Istent, az Isten ereje benned van, és hegyeket tudsz mozgatni vele! Wass Albert Kérjétek hát az aratás urát, küldjön munkásokat az aratáshoz. (Mt 9,38) Isten minden lehetőséget megadott, hogy aranyos búzamezőkkel ékesítsük a földet. Jézus magvető szándékkal jött a földre és ennek folytatását bízta Egyházára. Erre a munkára hívja minden követőjét és elsősorban a papi szolgálatra meghívott választottait. Napjainkban sokat beszélünk az egyre növekvő paphiányról és ennek káros következményeiről. A munkások hiánya miatt egyre nehezebb megvalósítani Jézus óhaját. Ezzel kapcsolatban Carlo Carretto idézi egy afrikai családapa levelét, aki ezzel a levéllel fordult püspökéhez: Kedves Püspök Tata! Szeretnék tőled egy komoly ajándékot kérni. Kis falunkban mindenki keresztény, de mert kevesen vagyunk, semmi reményünk sincs arra, hogy köztünk lakó lelkipásztort kapjunk. Nincs felszentelt papunk, aki bemutassa a szentmisét és részesítsen a feloldozás kegyelmében. Ezt pedig mindnyájan szeretnénk. Sokszor hónapokig kell várnunk, amíg felkeres minket egy pap és bemutatja a szentmisét. Kedves püspök Tata! Ehhez kapcsolódik kérésünk. Itt él köztünk immár hosszú évek óta buzgó hitoktatónk. Igen komoly családapa, akit mi méltónak tartunk a papi szolgálatra. Kérjed meg tehát a pápát, engedélyezze felszentelését, hogy nekünk is legyen Eucharisztiánk... Nem a mi dolgunk, hogy erre a levélre válaszoljunk. Arra azonban maga Jézus figyelmeztet, hogy imádkozzunk papi hivatásokért. Imádkozzunk azzal az imával, amelyet egy középkori kéziratban olvashatunk: A pap legyen egyszerre nagy és kicsi, hős ön maga meghódításában. Olyan ember, akit megszentel Isten kegyelme. Bűnös, akinek Isten megbocsátott. Legyen ura vágyainak, a gyengék támasza, aki nem hunyászkodik meg a világ hatalmasai előtt. Legyen Jézus hűséges tanítványa, nyájának jó pásztora, az evangélium kincsének bőkezű osztogatója. Legyen bátor férfi a lelki küzdelmek mezején, gyengéd anya a betegek ágya mellett. A felnőtt bölcsességével, a gyermek bizalmával szolgálja a rábízott nyájat. Legyen örvendező, de ugyanakkor együttérző a szenvedőkkel. Távol álljon az irigységtől, nyíltan szóljon, a béke barátja, a tétlenség ellensége és mindig állhatatos legyen. 7

8 Ferenc pápa írásban közzétett beszéde az olasz és albán diákokhoz június 7-én, pénteken délben az olaszországi jezsuita iskolák diákjai és tanárai a vatikáni VI. Pál teremben találkoztak a jezsuita Ferenc pápával. A nyolcezer diák zsúfolásig megtöltötte a hatalmas kihallgatási csarnokot, hogy meghallgassák a pápa buzdítását és tanúságot tegyenek saját elkötelezettségükről. A jezsuita diákok nagytalálkozójára a következő városok iskoláiból érkeztek a résztvevők: Róma 2030, Milánó 1800, Torinó 1500, Palermo 1100, Nápoly 650, Messina 575 tanárral és diákkal jelent meg. E nagy sereglethez csatlakozott az albániai Szkutári város jezsuita iskolájának 60 fős kis csoportja is. Ferenc pápa rögtön a találkozó elején nagy meglepetést okozott a beszédével. Így kezdte: Kedves gyerekek, kedves fiatalok! Én elkészítettem nektek ezt a szöveget, hogy felolvassam, de hát öt oldal! És egy kicsit unalmas is..! Csináljuk azt, hogy én röviden összefoglalom, aztán odaadom a tartományfőnöknek és Lombardi atyának, hogy legalább írásban meglegyen nektek. Ti ellenben kérdéseket tehettek fel nekem, és így párbeszédet folytathatunk. Na, tetszik ez nektek? Ferenc pápa eredeti és írásban közzétett beszédének szövege: Kedves gyerekek, kedves fiatalok! Örömmel fogadlak benneteket családjaitokkal, nevelőitekkel az olasz jezsuita iskolák nagy családjának barátaival együtt. Szeretettel köszöntelek, Isten hozott benneteket! Veletek együtt va - lóban egy családban érzem magam. Különleges örömömnek oka, hogy ez a találkozásunk egybeesik Jézus szentséges Szívének mai ünnepével. Mindenekelőtt egy olyan dolgot szeretnék el - mondani nektek, ami Loyolai Szent Ignácra, a mi rendalapítónkra vonatkozik, aki 1537 őszén Ró - mába érkezve első társaival, azt tudakolta tőlük, hogy mit válaszolnának arra a kérdésre, kik is ők? Önkéntelenül jött a válasz: Azt mondjuk, hogy Jézus Társasága vagyunk! Elkötelező ez a név, amely a legszorosabb barátság, a Jézus iránti teljes szeretet kapcsolatát jelentette azok számára, akik nyomába akartak szegődni. De miért is mesélem el ezt nektek? Mert Szent Ignác és társai megértették Jézus tanítását arról, hogyan legyenek jók, hogyan alakítsák úgy az életüket, hogy annak mély értelme legyen, hogy az lelkesítsen, örömet és reményt adjon. Megértették továbbá, hogy ő az élet nagy tanítómestere, életpélda, aki nemcsak tanította őket, hanem arra is hívta, hogy kö vessék őt ezen az úton. Kedves gyerekek, ha most azt kérdezném tőletek: miért jártok iskolába, vajon mit felelnétek? Valószínű sokféle válasz érkezne, kinek-ki - nek meggyőződése szerint. De gondolom, hogy mindet össze lehetne foglalni azt mondván, hogy az iskola azon nevelő környezetek egyike, amelyben az ember növekszik, hogy megtanulja az életet, hogy felnőtt, érett férfivá és nővé váljon, aki képes előrehaladni és végigjárni az élet útját. Hogyan segít nektek ebben az iskola? Nemcsak a tudástok gyarapításával segít benneteket, hanem személyiségetek minden egyes vonásának teljes formálása által. Követvén azt, amit Szent Ignác tanít nekünk, az iskolában alapvető feladat megtanulni nagylelkűnek lenni. A nagylelkűség a nagynak és kicsinek az erénye (Non coercere maximo contineri minimo, divinum est), ami mindig a távlatok felé fordítja a tekintetünket. Mit akar mondani nagylelkűnek lenni? Azt, hogy legyen nagy szívünk, nagy lelkünk, hogy legyenek nagy eszményké- 8

9 pünk, vágyunk az iránt, hogy nagy dolgokat cselekedjünk válaszképp Isten kérésére, továbbá hogy elvégezzük a mindennapi dolgainkat, a hétköznapi tennivalóinkat, a kötelességünket, a találkozásokat az emberekkel. Megtenni ennélfogva minden napnak a kicsi feladatát, nagy és nyitott szívvel szolgálni Istennek és másoknak. Fontos tehát törődni a nagylelkűségre irányuló emberré formálással. Az iskola nemcsak az értelmi horizontokat tágítja ki, hanem az emberi látásmódot is szélesíti. Úgy gondolom, hogy a jezsuiták iskolái különös módon figyelnek az emberi erények fejlesztésére, mint amilyen a becsület, a tisztelet, a hűség, az elkötelezettség. Két alapvető értékre szorítkozom most, s ez a szabadság és a szolgálat. Mindenekelőtt legyetek szabad emberek! Mit is akarok mondani? Talán azt gondoljuk, a szabadság az, amit az ember tenni akar, vagy pedig határ-élmények mámoros megtapasztalása és az unalom legyőzése. Ez nem szabadság! A szabadság azt jelenti, hogy tudunk reflektálni arra, amit csinálunk, hogy meg tudjuk különböztetni, mi a jó és mi a rossz, továbbá értékeljük azt a magatartást, ami gyarapít bennünket, vagyis válasszuk min dig a jót. Mi a jóra vagyunk szabadok! Éppen ezért ne féljetek, hogy árral szemben haladtok, még ha nem is könynyű az! Szabadnak lenni mindig a jó választásáért, ugyan elkötelező, de ez tesz benneteket gerinces emberré, akik bátorsággal és türelemmel (parresia és ypononé) tudnak szembenézni az élettel. A nagylelkűség mellett a másik erény a szolgálat. Iskoláitokban sokféle tevékenységben vesztek részt, melyek késszé tesznek benneteket arra, hogy ne zárkózzatok magatokba, kicsi világotokba, hanem nyíljatok meg egymásnak, különösen is a legszegényebbek és rászorulók felé, továbbá dolgozzatok azon, hogy megjavítsátok azt a világot, amelyben éltek. Legyetek másokkal és másokért, mások szolgálatában álló igazi bajnokok! A benső szabadság és a szolgáló szellem nagylelkűségéhez persze hozzátartozik a lelkiség formálása. Kedves fiúk és lányok, szeressétek mindjobban Jézus Krisztust! Életünk válasz az Úr hívására és boldogok lesztek, jól építitek az életeteket, ha válaszolni tudtok erre a hívásra. Érezzétek az Úr közelségét az életben. Ő közel van mindenkihez, mint társ, mint barát, aki segít megérteni titeket, aki bátorít benneteket a nehéz pillanatokban és soha nem hagy el benneteket. Az imádságban, a vele való párbeszédben, a Biblia olvasásában fe - dezzétek fel, mennyire közel van hozzátok! Ta - nul játok meg Isten jeleit olvasni az életetekben. Ő mindig beszél hozzánk, korunk és mindennapjaink életének tényein keresztül is, kész meghallgatni bennünket. Nem akarok túl terjengős lenni, de egy szóval szeretnék még a nevelőkhöz fordulni: a jezsuitákhoz, a tanárokhoz, az iskolák alkalmazottaihoz és a szülőkhöz. Ne bátortalanodjatok el a nehézségekkel szemben, melyet a nevelés kihívásai jelentenek ma. A nevelés nem egy mesterség, hanem egy magatartás, egy életmód! A neveléshez ki kell lépni magunkból, a fiatalok között kell állni és mellettük állva kell őket elkísérni növekedésük különféle állomásain. Adjatok nekik bátorságot, optimizmust a világban való előrehaladásuk számára! Tanítsátok őket meglátni a teremtett világ és az ember szépségét, jóságát, mely megőrzi a Teremtő kezenyomát. De mindenekelőtt az éle te - tekkel tegyetek tanúságot számukra. Egy nevelő jezsuita, tanító, alkalmazott, szülő ismeretet közvetít, értéket ad át szavaival, de a gyerekek számára akkor lesz döntő befolyással, ha szavait tanúságtétele és életének egybecsengése kíséri. Ko herens élet nélkül lehetetlen a nevelés! Mindnyájan nevelők vagytok, de ezen a téren nem lehet átruházni senkire a feladatot. Az egység és a kö - zösség szellemében folytatott együttműködés a - zonban a különféle nevelési alkotóelemek között lényegi szempont, amit támogatni és táplálni kell. A kollégium a katalizátor szerepét töltheti be és azzá is kell lennie, egyúttal az egész nevelői kö - zösség találkozásának és összetartozásának a he - lye, mégpedig azzal az egyetlen formációs céllal, hogy segítse az érett, egyszerű, kompetens és be - csületes személyek kifejlődését, akik úgy tudják élni az életet, mint az Isten hívására adott válasz, eljövendő hivatásuk pedig álljon a társadalom szolgálatában. A jezsuitáknak azt szeretném mondani, hogy fontos dolog elkötelezettségük ápolása a nevelés területén. Az iskola nagyon értékes eszköz, hogy segítsük az egyház és az egész társadalom útját. A nevelés területe nem szorítkozik pusztán a hagyományos iskolatípusra. Keressétek a ne velés új, nem szokványos formáit a helyek, idők és személyek szükségletei szerint. 9

10 Végül köszöntöm az öregdiákokat és a Fe y allegria, Hit és Öröm nevű iskolaközösség képviselőit, akiket jól ismerek a Dél-Amerikában, fő ként a szegények között végzett munkájuk ré - vén. És külön köszöntés az albániai Szkutári je - zsuita iskola delegációjának. Az iskola a szerzetesrendek feloszlatása után hosszú idő elteltével 1994-ben újrakezdte tevékenységét, befogadva diákjai közé katolikusokat, ortodoxokat, muzulmánokat és hit nélküli családok gyermekeit is. Így az iskola a párbeszéd és a nyugodt szembesülés helye lesz, hogy így mozdítsa elő a tiszteletet, az egymásra hallgatást, a barátságot és az együttműködő szellemet. Kedves barátaim, hálás köszönet nektek ezért a találkozásért. A Szűzanya anyai közbenjárására bízlak és áldásommal kísérlek benneteket: Az Úr legyen hozzátok mindig közel, emeljen fel benneteket a bukásokból, ösztönözzön titeket a növekedésre, mind nagyobb döntések meghozatalára con grande ánimo y liberalidad, nagylelkűséggel. Ad Maiorem Dei Gloriam. Vatikáni Rádió/Magyar Kurir 10 Tégy engem jó szülővé! Mennyei Atyám, tégy engem jó szülővé! Segíts, hogy értsem a gyerekeimet, türelmesen hallgassam a mondanivalójukat és szeretettel válaszoljak minden kérdésükre! Óvj engem attól, hogy félbeszakítsam őket vagy ellentmondjak nekik. Add, hogy olyan kedves legyek velük, amilyennek nekik kellene lenniük velem. Ne engedd, hogy nevessek a hibáikon vagy megszégyenítsem, netán kinevessem őket, ha nem tetszik, amit csinálnak. Soha ne büntessem őket a saját önző indítékaim miatt, vagy azért, hogy a hatalmamat fitogtassam! Soha ne vigyem őket a hazugság, vagy a lopás kísértésébe. Mindig irányíts, hogy minden szavammal és tettemmel azt mutassam, hogy a becsület boldogságot ad. Kérlek, gyógyíts ki az irigységből! Amkor pedig nem tudok higgadt lenni, segíts, Uram inkább csöndben maradnom, Legyek mindig tudatában annak, hogy ők gyerekek, tehát nem várhatok tőlük felnőttes nézeteket. Add, hogy ne vegyem el tőlük azt a lehetőséget, hogy önmaguk érdekében ők döntsenek. Ajándékozz nekem bölcsességet, hogy az összes értelmes kérésüket teljesítsem, és bátorságot, hogy megtagadjam tőlük azokat a kívánságokat, amelyek ártanának nekik. Tégy engem igazságossá, igazzá és béketűrővé. Ó, Uram, add, hogy a gyerekeim becsüljenek engem, szeressenek és a jóban utánozzanak. Ámen. (Forrás: Szolgáló hittan portál) Úr Jézus, aki jelen vagy a legméltóságo - sabb Oltáriszentségben, Te papjaidon ke - resztül akarod folytatni jelenléted közöttünk. Add, hogy szavaik mindig a Te szavaid le - gyenek, tetteik mindig a Te tetteid, életük hű - ségesen tükrözze a Te életed. Hadd legyenek ők olyan emberek, akik népük nevében szólnak Istenhez, az embereknek pedig Istenről be - szélnek. Ne féljenek attól, hogy szolgálniuk kell, úgy szolgálják az egyházat, ahogyan arra az Egyháznak szüksége van. Legyenek olyan em - berek, akik az Örökkévalóról tesznek ta nú - ságot korunkban, végezzék buzgón hiva tá sukat és küldetésüket, tükrözzék fényesen idenditásukat, és járja át életüket a kapott ke gyelmek öröme. Édesanyád, a boldogságos Szűz Mária közbenjárására kérlek: Ő, aki élted során ott állt melletted, álljon szüntelenül papjaid mellett is életük folyamán. Ámen.

Tengernek Csillaga. Mária korszakának lapja. 2012. jan. febr. XVII/1. szám. Ára: 290,- Ft. Makkos Mária kegykép

Tengernek Csillaga. Mária korszakának lapja. 2012. jan. febr. XVII/1. szám. Ára: 290,- Ft. Makkos Mária kegykép Tengernek Csillaga Mária korszakának lapja 2012. jan. febr. XVII/1. szám Ára: 290,- Ft Makkos Mária kegykép Újévi ima Egyetlen Isten! Atya, Fiú és Szentlélek! Neked ajánljuk ma az emberi idő új kezdetét,

Részletesebben

IMAFÜZET BRENNER JÁNOS 1931-1957. Brenner János Szombathelyen született 1931. december 27-én, a háromgyermekes család második fiúgyermekeként.

IMAFÜZET BRENNER JÁNOS 1931-1957. Brenner János Szombathelyen született 1931. december 27-én, a háromgyermekes család második fiúgyermekeként. IMAFÜZET BRENNER JÁNOS BOLDOGGÁ AVATÁSÁÉRT BRENNER JÁNOS 1931-1957 Brenner János Szombathelyen született 1931. december 27-én, a háromgyermekes család második fiúgyermekeként. Később mindhárom fiúból pap

Részletesebben

Ferenc pápa imája a megszentelt élet évére

Ferenc pápa imája a megszentelt élet évére A Szűzanya rendkívüli kegyelmekkel halmozott el Istentől megajándékozva szolgálunk Odaadásunk alapja az elfogadás Előmozdítani Isten, ember és világ harmóniáját Húsvét Ima Ábrahám, Izsák és Jákob Istene,

Részletesebben

2000. júl. aug. V/4. szám. Tengernek Csillaga. Ára: 150,- Ft. keresztény folyóirat. Jézusom, bízom Benned! Budapest Szent István bazilika

2000. júl. aug. V/4. szám. Tengernek Csillaga. Ára: 150,- Ft. keresztény folyóirat. Jézusom, bízom Benned! Budapest Szent István bazilika Tengernek Csillaga keresztény folyóirat 2000. júl. aug. V/4. szám Ára: 150,- Ft Jézusom, bízom Benned! Budapest Szent István bazilika Meglátják az Úr dicsõségét Örüljön a puszta és a kiaszott vidék, ujjongjon

Részletesebben

XVI. BENEDEK PÁPA BRAZÍLIAI LÁTOGATÁSA SAO PAULO, APARECIDA 2007. MÁJUS 9 13-IG.

XVI. BENEDEK PÁPA BRAZÍLIAI LÁTOGATÁSA SAO PAULO, APARECIDA 2007. MÁJUS 9 13-IG. XVI. BENEDEK PÁPA BRAZÍLIAI LÁTOGATÁSA SAO PAULO, APARECIDA 2007. MÁJUS 9 13-IG. 2 PROGRAM Szerda, május 9. Sao Paulo 9.00 Indulás a római repülőtérről 16.30 1 Megérkezés a Sao Paulo/Guarulhos-i repülőtérre.

Részletesebben

Tengernek Csillaga. Mária korszakának lapja. 2014. szept. okt. XIX/5. szám. Ára: 290,- Ft. Petőfiszállás-Szentkút kegyszobor

Tengernek Csillaga. Mária korszakának lapja. 2014. szept. okt. XIX/5. szám. Ára: 290,- Ft. Petőfiszállás-Szentkút kegyszobor Tengernek Csillaga Mária korszakának lapja 2014. szept. okt. XIX/5. szám Ára: 290,- Ft Petőfiszállás-Szentkút kegyszobor Spirituális támogatók: P. Jáki Teodóz OSB., Katona István, P. Kovács Ervin Gellért

Részletesebben

IMÁDKOZZUNK HIVATÁSOKÉRT

IMÁDKOZZUNK HIVATÁSOKÉRT IMÁDKOZZUNK HIVATÁSOKÉRT 1. Ima hivatásokért A szív nem ott van, ahol van, hanem, ott, ahol szeret Szent Bernát IMA HIVATÁSOKÉRT 1.1. Ima a hivatás felismeréséért Uram, bölcs gondviseléseddel öröktől

Részletesebben

I. Szent István. 2012. Szent István ünnepe XIII. évf. 3. szám (48) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

I. Szent István. 2012. Szent István ünnepe XIII. évf. 3. szám (48) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja (130. zsoltár 1-5; 7) w w w w. p l e b i. h u w w w. p l e b i. h u 2012. Szent István ünnepe XIII. évf. 3. szám (48) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Szent Margit Boldog Konstancia

Részletesebben

MÉGIS. 2013. húsvét A PÁTYI KATOLIKUS KÖZÖSSÉG LAPJA www.ude.hu

MÉGIS. 2013. húsvét A PÁTYI KATOLIKUS KÖZÖSSÉG LAPJA www.ude.hu Urunk, kérünk, fogadd közösségünk szívből jövő imáit, és segítsd törekvéseinket! Add, hogy Boldog II. János Pál pápa épülő templomunk égi közbenjárója lehessen! Urunk! Kérünk, adj tehetséget, lelki és

Részletesebben

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET 15 PERC SZERETET házaspárok számára P. Tilmann Beller elõadásaiból összeállította dr. Csermák Kálmán és Alice Schönstatt-szentélyt Magyarországnak Alapítvány Óbudavár,

Részletesebben

w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok én megkönnyítelek

Részletesebben

VILÁGP STA EGYETLEN EMBER LELKE IS AKKORA, MINT AZ EGÉSZ VILÁGMINDENSÉG. Interjú Gaál Jenõ atyával 14. oldal. Vianney Szent János

VILÁGP STA EGYETLEN EMBER LELKE IS AKKORA, MINT AZ EGÉSZ VILÁGMINDENSÉG. Interjú Gaál Jenõ atyával 14. oldal. Vianney Szent János VILÁGP STA Új folyam, V. évf. 3. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2009. õsz EGYETLEN EMBER LELKE IS AKKORA, MINT AZ EGÉSZ VILÁGMINDENSÉG Vianney Szent János Interjú Gaál Jenõ atyával 14. oldal

Részletesebben

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés megdobogtatja a legtöbbünk szívét! Azt hiszem azért, mert mindannyian,

Részletesebben

Az Isteni Irgalmasság ajándéka és az emberi engesztelés ereje

Az Isteni Irgalmasság ajándéka és az emberi engesztelés ereje Az Isteni Irgalmasság ajándéka és az emberi engesztelés ereje Összefoglalónkban Szent Fausztina nővérről, az Isteni Irgalmasságról valamint a magyar Regnum Marianumról és az Úr Jézus és a Szűzanya által

Részletesebben

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2014. III. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Egy Lélek, sok kegyelem A Lelkes Napok után mindig az a kérdés van bennünk, vajon Isten adhat-e ennél többet és jobbat jövőre.

Részletesebben

70.- Ft. 1997. nov-dec. II. évfolyam 6. szám. Tengernek Csillaga. keresztény folyóirat. Csatka kegyszobor

70.- Ft. 1997. nov-dec. II. évfolyam 6. szám. Tengernek Csillaga. keresztény folyóirat. Csatka kegyszobor 70.- Ft Tengernek Csillaga keresztény folyóirat 1997. nov-dec. II. évfolyam 6. szám Csatka kegyszobor Várja Fiát, égi Urát Ó Mária Szent Szíve, szûz virág! Harmata, illata imádság. Várja Fiát, égi Urát,

Részletesebben

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6 Újra ránk köszönt a Karácsony, Urunk születését ünnepeljük. Figyelmünk a Megváltóra és áldott Szüleire irányul. Egy Családra, ahol befogadják Istent; minden új és meglepetésszerû megnyilatkozásával. Ünneplésünk

Részletesebben

Vianney Szent János A P A P O K É V E L E L K I P Á S Z T O R I L Á T O G A T Á S Ú J T E C H N O L Ó G I Á K, Ú J K A P C S O L A T O K

Vianney Szent János A P A P O K É V E L E L K I P Á S Z T O R I L Á T O G A T Á S Ú J T E C H N O L Ó G I Á K, Ú J K A P C S O L A T O K POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XLI. évf. 7 8. szám (41. Jg. Nr. 7 8) Az európai magyar katolikusok lapja 2009. július augusztus Ú J T E C H N O L Ó G I Á K, Ú J K A P C S O L A T O K XVI. Benedek pápa üzenete

Részletesebben

CREDO. A NAGYBAJOMI ÉS PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA 17. évfolyam 2. szám - 167-2015. március

CREDO. A NAGYBAJOMI ÉS PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA 17. évfolyam 2. szám - 167-2015. március CREDO A NAGYBAJOMI ÉS PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA 17. évfolyam 2. szám - 167-2015. március NAGYBÖJT-2015 A MEGSZENTELT ÉLET ÉVÉBEN március 1. Nagyböjt 2. vasárnapja JTer 22,1-2.9a.10-13.15-18; Róm 8,31b-34;

Részletesebben

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2014. II. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Szentatya a Karizmatikus találkozón Ugyanis nincs nagyobb szabadság, mint ha valaki engedi, hogy a Szentlélek vezesse, és megengedi

Részletesebben

A Magyarországi Vincés Család lapja

A Magyarországi Vincés Család lapja VI évfolyam (2015), 2. szám A Magyarországi Vincés Család lapja Vincés dokumentumok: Generális Atya levele az Együttműködés Évére Vincés Családban Vincés Család és új evangelizáció (3.): Ki lehet az Evangéliumi

Részletesebben

w w w. p l e b i. h u 2011. Szent István XII. évf. 2. szám (44) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

w w w. p l e b i. h u 2011. Szent István XII. évf. 2. szám (44) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja w w w. p l e b i. h u 2011. Szent István XII. évf. 2. szám (44) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Emlékezzél meg, Istennek dicsőséges Anyja, magyarok Nagyasszonya, szentséges Szűz

Részletesebben

ÚTON AZ ÖRÖK HAZA FELÉ

ÚTON AZ ÖRÖK HAZA FELÉ POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXVII. évf. 11. szám (37. Jg. Nr. 11) Az európai magyar katolikusok lapja 2005. november KÖVESS ENGEM! Joseph Ratzinger bíboros homíliája II. János Pál pápa temetési szentmiséjén

Részletesebben

1999. nov.-dec. IV/ 6. szám. Tengernek Csillaga. Ára: 120,- Ft. keresztény folyóirat. Máriaremete kegykép

1999. nov.-dec. IV/ 6. szám. Tengernek Csillaga. Ára: 120,- Ft. keresztény folyóirat. Máriaremete kegykép Tengernek Csillaga keresztény folyóirat 1999. nov.-dec. IV/ 6. szám Ára: 120,- Ft Máriaremete kegykép Szabadíts meg a gonosz kísértõtõl! A Te hûséged nem fogyatkozik, mennyei Atyánk, bár mi feledünk gyakran

Részletesebben

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2014. I. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Négy szó a Kertből Patti Gallagher Mansfield Jézus a kiáltása úgy tör elő ezen a helyen, mint egy profetikus szó a Karizmatikus

Részletesebben

A Krisztus-hívők egységéért

A Krisztus-hívők egységéért IMAHÉT A Krisztus-hívők egységéért 2006. január 15 22. 2006 Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben: ott vagyok közöttük. (Mt 18,20) TARTALOM ELŐSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ 13 Előszó a magyar

Részletesebben

1 % KÖSZÖNJÜK, hogy adója 1%-ával is támogatja a Szent László Plébániatemplom Alapítványt! Adószámunk: 19702786-1-43

1 % KÖSZÖNJÜK, hogy adója 1%-ával is támogatja a Szent László Plébániatemplom Alapítványt! Adószámunk: 19702786-1-43 VefBor153.qxd 2007. 02. 13. 9:45 Page 2 4. 5. 10. 14. 19. 25. 26. MÁRCIUSI NAPTÁR Elsõvasárnapi szentségimádás Elsõáldozó szülõi FEFO Kisgyermekek liturgiája Szent József ünnepe Családok délutánja Gyümölcsoltó

Részletesebben

Bevezetőként. Szentmisét közvetít a Magyar Rádió és a Magyar Katolikus Rádió templomunkból

Bevezetőként. Szentmisét közvetít a Magyar Rádió és a Magyar Katolikus Rádió templomunkból 2013. március 15. A zagyvapálfalvai Jézus Szíve Plébániatemplom lapja V. évfolyam, 5-6. szám (61-62.) Bevezetőként Kedves Olvasóink, kedves Hívek! Ahogyan azt korábban is írtuk: XVI. Benedek pápa lemondása

Részletesebben

Kpoverello 2011. 06. 26. 2

Kpoverello 2011. 06. 26. 2 Szentlélek 2 Kedves Testvérkék! Megvilágosít, mi mégsem látjuk, mindenütt ott van, de mégsem tudjuk mindenütt érezni, általa kaptunk minden bölcsességet, tudást, mi mégsem tudjuk Őt teljesen megérteni.

Részletesebben

90.- Ft. 1998. júl.-aug. III. évfolyam 4. szám. Tengernek Csillaga. keresztény folyóirat. Csobánka Szentkút

90.- Ft. 1998. júl.-aug. III. évfolyam 4. szám. Tengernek Csillaga. keresztény folyóirat. Csobánka Szentkút 90.- Ft Tengernek Csillaga keresztény folyóirat 1998. júl.-aug. III. évfolyam 4. szám Csobánka Szentkút A Lélek-áradásban Jöjj, Szentlélek Istenünk, tûznek tiszta Lángja, gyújts világot bennünk! Emelj

Részletesebben