- Plébániánkról - Hittanok rendje - Testvériség Napja - Szülõk Fóruma - Rózsafüzér hónapja - Boldoggá avatás: Salkaházi Sára - Életünkbõl, örömeinkbõl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "- Plébániánkról - Hittanok rendje - Testvériség Napja - Szülõk Fóruma - Rózsafüzér hónapja - Boldoggá avatás: Salkaházi Sára - Életünkbõl, örömeinkbõl"

Átírás

1 VefBor149c.qxd :19 Page 2 SZENTMISÉK TEMPLOMUNKBAN Vasárnap: reggel 7, de. 1/2 10, este 6 Hétköznapokon: reggel 7, este 6 Csütörtökön, szombaton: csak reggel 7 Kedden egész napos szentségimádás. Rózsafüzér: esti misék elõtt 1/4 6-tól, csüt. és szombat reggeli misék után A SZENTATYA OKTÓBERI IMASZÁNDÉKA - Hogy minden megkeresztelt eljusson az érett hitre, és arról tanúságot is tegyen életében tiszta, összefüggõ és bátor választásai által. - Hogy a Missziós Világnap megünneplése mindenhol növelje a missziós elevenség és együttmûködés szellemét. ELED ÉS ELÉD A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlõrinc - Havanna OKTÓBERI NAPTÁR 6. Plébániánk 60 éves Egész napos szentségimádás 7. Rózsafüzér Királynõje A rózsafüzércsoportok találkzója 8. Szûz Mária, Magyarok Nagyasszonya 11. Kisgyermekek liturgiája 13. Elsõáldozók beöltözése 14. Nyugdíjasok teadélutánja 15. Elsõáldozás 29. Missziós vasárnap Családok délutánja A keresztség szentségében részesültek: Köteles Márk - Margetin Emma OKTÓBERI ÉLETIGE Aki csak egy pohár vizet ad is nektek inni az én nevemben, bizony mondom nektek, nem veszíti el jutalmát. (Mk 9,41) IRODAI SZOLGÁLAT PLÉBÁNIÁNKON hétfõ és péntek kedd és szerda 9-11 Köszönjük, hogy anyagilag is támogatja templomunkat, plébániánkat, közösségünket! Személyesen is megteheti az irodában, csekket is kérhet, vagy átutalással... Plébániánk számlaszáma: IEB VELED ÉS FELÉD - A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlõrinc - Havanna lakótelep 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 6. Tel/fax: Honlapunk: Felelõs kiadó: Nagy Károly plébános Szerkesztõ: Daróczi Rita Nyomdai elõkészítés: Molics Ferenc Munkatársak: Kanyurszkyné F. Lívia, Laczovics Marika, Szõcs Éva, Zoltay Kati - P L É B Á N I Á N K R Ó L - XVI./7. (149.sz.) október Hálát adunk, Urunk! A TARTALOMBÓL: - Plébániánkról - Hittanok rendje - Testvériség Napja - Szülõk Fóruma - Rózsafüzér hónapja - Boldoggá avatás: Salkaházi Sára - Életünkbõl, örömeinkbõl ( ) éve plébánia!

2 VEF 149c.qxd :24 Page 2 PLÉBÁNIÁNK 60 ÉVES MI A PLÉBÁNIA - AZ EGYHÁZ ELKÉPZELÉSE SZERINT? (A II. Vatikáni Zsinat és a Christifideles laici - II. János Pál pápa tanítása alapján) Mivel a püspök egyházmegyéjében nem tud mindenkor és mindenhol személyesen egész nyájának élén állni, szükségképpen hívõ közösségeket kell létesítenie. Közülük a legfontosabbak a plébániák, amelyek a püspököt helyettesítõ helyi lelkipásztor vezetése alatt állnak ( ) Törekedjenek arra is, hogy a közösség tudata élõ legyen, és különösen a vasárnapi mise együttes megünneplésében mutatkozzék meg. Az egyházközség mintegy sejtje az egyházmegyének, tartsák tehát ébren magukban az egyházmegyéhez való tartozásuk tudatát, és fõpásztoruk hívására kapcsolódjanak be az egyházmegyei munkába. Az egyházközségi munka a közösségi apostolkodás szembeszökõ példája, mert bekapcsolja az egyház egészébe, és így egységbe tömöríti az embereknek azt a sokféleségét, amely az egyházközségben található. Szokják meg a világiak, hogy papjaikkal szoros egységben végezzék az egyházközségi munkát A plébánia testvéri közösség, amelyben minden korosztály képviselve van, és amelynek lényegi eleme, hogy nemcsak "létezik" vagy fogy, hanem kovász, hegyre épült város: missziós közösség, amelynek vonzása megtéréseket indít el. (Vö. CL 26-28) A plébániát az új kánoni jog így határozza meg: A plébánia a krisztushívõknek a részegyházban pontosan meghatározott közössége, amelynek lelkipásztori gondozása a plébánosra van bízva a megyéspüspök tekintélye alatt (Az Egyházi törvénykönyv 515. k.). A plébánia tehát elõször is egyházi közösséget jelent. Krisztus egyháza valóban ott van a hívek valamennyi törvényes helyi közösségében. Az Újszövetség ezeket is egyházaknak hívja, ha ragaszkodnak pásztoraikhoz. Mert a maguk helyén ezek az Istentõl meghívott új nép, a Szentlélekben (vö. 1 Tesz 1,5). Krisztus evangéliumának hirdetése bennük gyûjti össze a híveket. Megünneplik az Úr vacsorájának titkát E közösségben - jóllehet gyakran kicsinyek, szegények vagy szétszórtságban Veled és Feléd 2 élnek - ott lakozik az a Krisztus, akinek ereje összekapcsolja az egy, szent, egyetemes és apostoli egyházat (Egyházról 26.). Mindez nem a zsinat felfedezése. Az õsegyház vagy Szent Pál számára nyilvánvaló volt, hogy az egyház nem valami megfoghatatlan elméleti "nagyság", hanem a helyi egyházakban valósul meg. Az õsegyház úgy fejlõdött, mint kis keresztény közösségek együttese, szétszórva a római világban. Ezekben a kis helyi közösségekben szolgáltatták ki a szentségeket, ebben találtak otthonra a keresztények, s ezek voltak a "föld sója", a megtérések elindítói. Mielõtt az egyház világegyház lett volna, korintusi, efezusi vagy galata egyház voltak. A zsinat utáni egyházi megnyilatkozások hangsúlyozzák a plébánia közösségi voltát: A plébánia elsõsorban nem struktúra, terület vagy épület, hanem inkább Isten családja, testvériség, amelynek egy a lelke, családi, testvéri és befogadó ház, a keresztény hívõk közössége (CL 26, vö. Egyházról 28, CT /1 kánon). Mi a plébániai lelkipásztorkodás fõ célja? Hogy a plébánia élõ egyház legyen, Krisztus jele és jelenléte (szentsége) a világban, amely így minden embert meg tud hívni az üdvösségre. A lelkipásztorkodás nem szorítkozhat csak arra, hogy a hívekkel egyenként törõdjék, vagy csoportosan foglalkozzon velük, mondja a zsinat, hanem - s úgy tûnik ez a plébániai lelkipásztorkodás egyik legelsõ célja - ki kell alakítania a valódi krisztusi közösséget. Milyen értelemben mondhatjuk, hogy a közösség a lelkipásztorkodás lényegi célja - sõt, hogy az igehirdetés vagy a szentségek is bizonyos értelemben csak azt szolgálják, hogy felépítsék a krisztusi közösséget, Krisztus testét? a) Mert a krisztusi élet csak kölcsönös szeretetben, testvéri közösségben valósulhat meg. Ez Jézus legfõbb parancsa (Jn 15,12 k.). Mindenekelõtt legyen köztetek kölcsönös és folytonos szeretet mondja Szt. Péter (1 Pt 4,8). Ahol élik Krisztus tanítását, ott a közösség szükségképpen létrejön. b) Mert maga a hívõ csak a krisztusi közösségben talál természetes és természetfeletti otthonra. Veled és Feléd 3

3 VEF 149c.qxd :24 Page 4 PLÉBÁNIÁNK 60 ÉVES A plébániai lelkipásztorkodás feladata, hogy az egész környezõ világot megszólítsa, hogy a helyi közösség Isten jele és meghívása legyen mindenki számára. Az egyház lényegéhez tartozik a missziós küldetés, illetve küldetés a környezetében élõ mindenféle embertársakkal való dialógusra. A plébánia hivatása dialógust folytatni: - azokkal a volt katolikusokkal, akik az egyháztól eltávolodtak, - a többi keresztény egyházakkal, - a nem keresztény vallásokkal, - a nem hívõkkel. A PLÉBÁNIA: KÖZÖSSÉGEK KÖZÖSSÉGE A gyakorlatban az egyház, illetve a plébánia "nagy" közössége csak akkor tud élõ közösség lenni, ha kisebb csoportokból áll. Miért? Mert - az emberek általános tapasztalata, amit a mai egyház is észlel, s amit állítanak a témával foglalkozó tudományok is, hogy - közösség általában csak kisebb létszámmal válik élõvé. - Ilyen kisebb közösségek képesek egyrészt lelki otthont, családias közeget nyújtani tagjaiknak, és melegen befogadni másokat, - másrészt ilyen kisebb csoportok képesek hatékonyabb (lelkipásztori) cselekvésre is. (Vö. Világiak 18) A plébánián létezhet sokféle csoport. 1. Ezeknek egyik fajtáját azok a csoportok alkotják, amelyek nem a szorosan vett lelkipásztori munka segítésére alakultak, hanem a hívek imádságos vagy közösségi stb. igényeibõl születtek, pl. imacsoportok, lelkiségi csoportok, a hívek saját joguk alapján létrehozott társulásai vagy összejövetelei 2. A csoportok másik fajtájához tartoznak azok, amelyek a plébániai élet és lelki-pásztorkodás közvetlen szolgálatára alakultak. A Szabályzat elsõsorban ez utóbbiak létét tartja természetesnek, illetve létrehozásukat a lelkipásztor sürgetõ feladatának. Veled és Feléd 4 MIT JELENT SZÁMOMRA A PLÉBÁNIA? - A plébánia az otthonom, ahova mindig szívesen jövök. A család melegét, védelmét jelenti számomra. Az itt (szentségek, tanítások által) kapott erõt viszem a vér szerinti családomnak. A plébánia számomra a forrás, a felüdülés. Gyógyír testi-lelki bajaimra. Iskola, ahol folyamatosan új ismereteket kapok. Itt gyakorolva (az isteni életbe való merítkezés által) vihetem saját családomba, munkahelyemre, utcára, bárhova a keresztény élet örömét. Az a hely, ahol elfogadnak hibáimmal, gyengeségeimmel, bûneimmel. - Nekem nagyon sokat jelent a plébánia. Talán már nem is élnék, ha nem lenne sok elfoglaltságom. Sokszor nem is gondolok az öregségre. Örülünk egymásnak. Fáj, ha kidõl a sorból valaki, hiányzik! Hála, hogy sok a fiatal, a kisgyerek, és örülünk, hogy egyre többen lesznek. - Istentõl kapott feladatokat jelent az Õ országának építéséért. Testvéreket is jelent, akikkel a keresztény hivatást együtt élhetjük. Plébániai életünk már rengeteg gyümölcsöt hozott! - Nekem sokat jelent, hogy itt ez a kis sziget a Havanna közepén. Itt megnyugodhatok, erõt meríthetek a hétköznapokra. Jó, hogy olyanok vesznek körül, akiknek nem kell megfelelni, és olyannak fogadnak el, amilyen vagyok. Én szeretek itt lenni, remélem ezzel minél többen így leszünk! - A plébánia a falu kútja, ahonnan mindig lehet meríteni. Én is merítek. Szeretném, hogy ez a kút ne száradjon ki, ezért amióta idejöttünk, hordom bele a vizet, mikor, milyen nagyságú vödröm van. Egyszóval a hitem erõsítésére szolgáló közösség. - Számomra a plébánia a Krisztusban való testvéri közösség gyakorlati megélésének kiemelkedõen fontos helyszíne. - A plébánia számomra az életem középpontját jelenti. Bárhogy alakult a sorsom (lakáscsere, munkahely), úgy alakítottam, hogy a plébánia vonzáskörébõl ki ne kerüljek. Itt vannak a testvéreim, akikkel kölcsönösen segítjük egymást. Egy megtartó erõ, nagy család. Színes, forgatagos, elfogadó élet, jóra törekvõ emberekkel Veled és Feléd 5

4 VEF 149c.qxd :24 Page 6 PLÉBÁNIÁNK 60 ÉVES MILYENNEK SZERETNÉM A PLÉBÁNIÁT? - Szeretném, ha mindig fiatal lehetne, több gyermek és fõleg fiatal találna otthonra. Ha jobban tudnánk misszionálni közösségünket. Ha az aktív tenni akarók, felelõsséget vállalók létszáma gyarapodna. - Bizonyos mértékig rajtunk is múlik. Jó lenne, ha bõvíteni tudnánk és szélesíteni azt a kört, amely mozgósítható lenne a különféle összejövetelekre, rendezvényekre. - Virágzónak, szeretetteljesnek. - Õszintébbnek, a problémák megoldásához odaadóbbnak, toleránsabbnak. - Befogadónak és elfogadónak. Ahol tiszteletben tartják az egyén szabadságát és döntését. Ahol nem mutogatnak rá ujjal, mert egy kicsit másképp gondolkodik, vagy mert új utat keres. Ahol Isten szeretetére és jóságára helyezik a hangsúlyt, és az emberek megtapasztalhatják ezt. Ahol nem a teljesítmény számít, mint a világban. - Az õskeresztények mintájára az egy szív - egy lélek felé sok-sok lépést tehetünk és kell is tennünk. Ebben szeretnék elõre menni én is, fölismerni és meg is tenni lépésrõl lépésre, amit Isten tõlem vár. - Elfogadó. A lényeget közvetítse: Isten feltétlen szeretetét. Fogja össze a lelkiségeket, s legyen párbeszéd. Törekedjünk az életszentség felé. Imádságos legyen, gyarapítsa az ismereteket, elsõsorban a Biblia ismeretét, Jézus arcának ismeretét. Segítse az Istennel való személyes kapcsolat kiépítését és elmélyítését. Legyen egészséges egyensúly a "világi" (kirándulás, bográcsozás), illetve szent rendezvények közt. Legyen olyan közösség, ahova haza lehet jönni, s emelje fel a rászorulókat. - Az emberek megfelelõ módon szeressék egymást. Ne legyen irigykedés, sértõdés, talpnyalás és más káros jelenségek. Mivel ezek csíráját szinte minden ember magában hordozza, mindenki ügyeljen arra, hogy ezeket ne hozza ki a másikból. A feladatokat értelmesen, világosan, türelmesen megbeszélve osszuk el. Ne kelljen egymás gondolatait kitalálni. Csak annyit vállaljunk fel, amit el is tudunk végezni Több családközösség kellene, hiszen család van bõven. - A jövõben jó lenne, ha a rózsafüzér csoportok élete kicsit felpezsdülne, ha többen tudnának járni az összejövetelekre, közös programokra a fiatalokat, gyerekeket, ministránsokat kellene jobban összefogni, hogy ne morzsolódjanak le - Szeretnék több lelki estet A családok egységét célzó több programot A korosztályok elszigeteltsége ellen több olyan alkalmat kialakítani, amelyen a kicsiktõl a korábban születettekig mindenki részt vehet. Szeretem a mise utáni zsongást, lehetne a hittanteremben pl. 1/2 12-ig idõt biztosítani (társasjátékok, filmvetítések, kötetlen beszélgetések céljából). Mindig ugyanazok szolgálnak, kit lehetne megszólítani még? Jó lenne személyessé tenni a könyörgéseket családok szintjén - Több igaz keresztényt szeretnék (beleértve magam is!). Irgalmasság, megértõ szeretet, elfogadás lenne a jelszó! Jó lenne, ha váltott lovakkal húznánk! Szép lenne, ha bizalommal lennénk egymás iránt és erre a bizalomra mindenki rá is szolgálna. Mindent összevetve én büszke vagyok a plébániánkra, és nagyon szeretem. TEMPLOMUNK - PLÉBÁNIÁNK PAPJAI PLÉBÁNOSOK Somogyi László Nagy Károly TEMPLOMIGAZGATÓ Somogyi László MISÉZÕK, KISEGÍTÕK Kiss István Szabó László Csáby Vilmos Török Antal Regõczy István dr Kovács Gábor KÁPLÁNOK Fülöp Dezsõ Dúl Géza Gödölle Márton Szabon Gábor Mékli Attila Repcsik Gyula Veled és Feléd 6 Veled és Feléd 7

5 VEF 149c.qxd :24 Page 8 PLÉBÁNIÁNK 60 ÉVES - Érdekel plébániai közösségünk! Ezért elmentem a Kiserdõbe, részt vettem plébániánk napján. Nem vártam semmi rendkívülit, csak adni akartam: jelenlétem, egy-két szavam, mosolyom, apró segítséget és jó volt megismerkedni olyanokkal, - újakkal és régiekkel - akik még távolabb vannak tõlem De jó volt! Köszönöm Istenem, köszönöm testvéreim! - Érdekel plébániai közösségünk! Ezért elmentem a hittanévnyitóra, hogy közös imával, közös Szentlélek-hívással vágjunk neki az új tanévnek De jó volt! Köszönöm Istenem, köszönöm testvéreim! - Érdekel plébániai közösségünk! Ezért elmentem a verses délutánra! Testvéreim újra és újra idõt, fáradságot (alázatot, bátorságot) ajándékoznak nekünk. No, és gyönyörû verseket, õsi imákat, hogy Tiszták, hõsök, szentek legyünk De jó volt! Köszönöm Istenem, köszönöm testvéreim! - Érdekel plébániai közösségünk! Érdekelnek a felkínált lehetõségek, melyek gazdagabbakká tesznek. Ezért mentem el a Szülõk fórumára is, mely a nevelésrõl szólt! Engem érdekel, hogy kell(ene) nevelni gyermekeim - embernek, kereszténynek, boldognak! De jó volt! Köszönöm Istenem, köszönöm testvéreim! - Érdekel plébániai közösségünk! Ezért elmentem a hittanosoknak meghirdetett kirándulásra! Jó volt levegõzni, gyalogolni a gyönyörû terepeken ( ép testben, ép lélek!) De jó volt! Köszönöm Istenem, köszönöm testvéreim! - Érdekel plébániai közösségünk! Érdekel a kereszténység, hitünk titkai Érdekel mások meglátása, tapasztalata, tanúságtétele Ezért elkezdtem járni hittanra! De jó! Köszönöm Istenem, köszönöm testvéreim! - Érdekel az Egyház, a világ-egyház! Érdekel, hogy az evangéliumot, Krisztus tanítását, a kereszténységet hogy élik meg szerte az egész világon. Ezért mentem el az Aréna sportcsarnokba, ahol több mint 92 országból voltak jelen, hogy együtt ünnepeljenek és megosszák tapasztalataikat (egyszerû keresztények - orvos, politikus, mérnök, háztartásbeli, gazdasági szakember, fiatal és idõs, férfiak és nõk, stb) De jó volt! Köszönöm Istenem, köszönöm testvéreim! - Érdekel az Egyház! Ezért mentem el Salkaházi Sára boldoggá avatására. Ilyen még nem volt Magyarországon! Öröm volt ünnepelni - sok ezer testvéremmel együtt - egy bátor, magyar, keresztény, Istennek szentelt életû nõt, aki sok mindenben példaképe lehet mindnyájunknak De jó volt! Köszönöm Istenem, köszönöm testvéreim! - Érdekel?! Öröm, hogy egyre többeket érdekel - ami szép, igaz, közös, krisztusi, ami több mint hétköznapi!!! De jó! Köszönöm Istenem, köszönöm testvéreim! PLÉBÁNIÁNK NAPJA Mennyei Atyánk! Köszönjük, hogy végtelenül szeretsz minket! Csodálatosan szép idõt adtál, hogy plébániai közösségünk apraja-nagyja (a évesek! ) a Kiserdõben - a Havanna Napok keretében - jól érezhesse magát. Jöttek is sokan! Külön öröm, hogy Családovink is jelen volt (új családok is!). Remek alkalom volt ismerkedni egymással, mert hát lakva ismerik meg egymást! Volt sok játék, vetélkedõ - gyerekeknek, családoknak Volt nagy focimeccs is. Volt Meghallgatlak sátor, ahonnan biztosítva volt az imaháttér Voltak, akik év eleji gyónásukat is elvégezték Köszönjük Istenünk, hogy az új hittanos év elején testileg-lelkileg - így is - feltankolhattunk! Veled és Feléd 8 Veled és Feléd 9

6 VEF 149c.qxd :24 Page 10 PLÉBÁNIÁNK 60 ÉVES Somogyi László atya, elsõ plébánosunk ( ) halálának 13. évfordulóján, szeptember 12-én a pestszentlõrinci temetõben szentelte fel új síremlékét (melyet az Önkormányzat készíttetett) az utód, Nagy Károly atya. Az ott elhangzott imák egyikével emlékezünk Laci bácsira. Örök Fõpapunk, Jézus Krisztus! Csodálatos bizalom, hogy megváltó munkád folytatásával, keresztáldozatod gyümölcseinek kiosztásával embereket bíztál meg, papjaidat hatalmaztad fel. Embereket választottál ki, hogy isteni tervedet itt a földön megvalósítsd. Laci bácsi is - akinek teste e síremlék alatt nyugszik - azok közül való, akiket hívtál, hogy hagyják el mindenüket és kövessenek téged. Õ hallgatott szavadra és az oltárnál találkozott veled. Ezért most igazában nem pusztán a síremléket látjuk, hanem ott látjuk a templomban, ahol ajkával az örök élet igéjét hirdette. Ott látjuk az oltár elõtt, ahol kezével szent Testedet érintette és adta híveidnek. És látjuk keresztelni, hogy viruljon az élet tavasza. Látjuk koporsók mellett, hogy a gyászolókat az égiekre figyelmeztesse. Ott látjuk a gyóntatószékben, hol szíve a te Szíved jóságával örült a tékozló fiúk hazatérésének. Látjuk gyermekek között, családi otthonokban, beteg ágyak mellett, de látjuk a templom csendjében is kettesben a Mesterrel. Látjuk térdeplõjén, íróasztal mellett, vagy egyéb munkában elmerülten. Mindenhol illett rá a világ legszebb rangja: Krisztus küldöttje, Krisztus papja. Akárhol megfordult, mindig téged láttunk benne, Jézusunk, téged tiszteltünk benne, örök Fõpapunk. Hálával emlékezünk szeretett testvérünk sokévi áldozatos papi életére, soksok buzgó imájára. Veled és Feléd 10 Hálát adunk Urunk, plébániánk minden egyes tagjáért személy szerint, a 0-tól 100 évesig - ahogy szoktuk mondani. Minden kis közösségért, akiknek természetes, és természetfölötti születése a 60 év alatt élõvé tette plébániánkat. Hála kinekkinek az Úrtól kapott sok-sok talentumáért - kétkezi munkával, anyagi javakkal, lelkiekkel építõkért, Isten munkatársaiért. Szeretnénk megköszönni mindazok munkáját, akik a liturgikus területen imával, énekkel szolgálták, szolgálják közösségünket, akik a plébánia, és a templom épületét teszik széppé, tisztává, akik részt vállaltak építésében, megújításában, illetve a szentmiséken vállalnak szolgálatokat. Itt szeretnénk megköszönni a padokra került új párnák készítõinek munkáját is. Köszönjük a fáradságos gazdasági, gondnoki és irodai munkában résztvevõ munkatársakat. Köszönjük a hozzánk betérõket, és a befogadókat, hogy mindig vannak testvérek, akik pártfogásba veszik az 'újakat'. Köszönjük, hogy vannak, akik a családokért, családközösségekért tevékenykednek, kölcsönösen segítik egymást, vagy akik a 'Családovi' fenntartásáért dolgoznak. Köszönjük a sokrétû szeretet-tetteket, a betegekért, hajléktalanokért, idõs testvéreinkért megmozduló, gondoskodó kezeket, kórházi miséken való szolgálatokat, a lelki segély nyújtásában segédkezõket. Köszönjük, hogy mindig voltak és vannak, akik hitünk továbbadásáért fáradoznak, kicsiket-nagyokat segítve, Jézus keze által formálva és formálódva, példát mutatva a hitben való hûséges életre. Köszönjük plébániánk eseményeinek, jóhíreinek továbbadóit, megörökítõit. Hála papjainkért, akik által templomunkban immár több mint hét évtizede minden nap részesülhetünk az Úr testében-vérében! Hála Istennek adott életükért, a kezdetek óta végzett sokféle szolgálatukért! Hála, hogy velük együtt plébániánkon otthonra találva, Krisztus Testének tagjaiként az élõ Egyház részeként tapasztalhatjuk, hordozhatjuk, és ajándékozhatjuk Isten végtelen szeretetét. Hála, hála, hála...! Veled és Feléd 11

7 VEF 149c.qxd :24 Page 12 SALKAHÁZI SÁRA BOLDOGGÁ AVATÁSA Salkaházi Sára - eredeti nevén Schalkház Sarolta Klotild - Kassán született május 11-én. Fiatalkora a tehetséges, helyét keresõ ember próbálkozásait mutatja: tanítónõi oklevelet szerez, könyvkötõként dolgozik, részt vesz a kisebbségi irodalmi és politikai életben. Újságíró, író, lapszerkesztõ ben belép a Szociális Testvérek Társaságába, amely 1927-ben telepedett le Kassán. Elsõ fogadalmát 1930-ban, örökfogadalmát 1940-ben teszi le. Szociális testvéri életének mottójául elsõ fogadalmára egyetlen szót választ: Alleluja! Örökfogadalmi mottója: Alleluja! Ecce ego, mitte me! (Alleluja! Íme, itt vagyok, engem küldj!) Mottójához hûen szívét-lelkét, minden képességét, erejét a Megszentelõ Szeretet szolgálatába állítja. Két éven át Kassán, majd Komáromban karitászmunkát szervez, irányít, hitoktat, szerkeszti a Katholikus Nõ címû folyóiratot. Egyik létrehozója a szlovenszkói Katholikus Nõszövetségnek, elõadásokat tart, leányegyesületeket alapít a Felvidéken és Kárpátalján ben ébred fel benne a brazíliai misszió iránti vágy, amelynek megvalósulását a háború kitörése megakadályozza tól Budapesten él, ben Kárpátalján a Rahói és Técsõi járás szociális elõadója tõl a Katholikus Dolgozó Leányok és Nõk Mozgalmának központi vezetõje, több munkásleányotthont nyit, tanfolyamokat szervez. Tanít a Katholikus Nõi Szociális Képzõben. Emellett szépirodalmi tevékenységet is folytat. A II. világháború alatt a társaság befogadja házaiba az üldözötteket. Sára testvér is részt vesz az üldözöttek menekítésében. Tisztán látja a társaságot fenyegetõ veszélyt. Egyre jobban ég benne a vágy, hogy felajánlja önmagát áldozatul a társaságért, a testvérekért szeptember 14-én megkapja elöljáróitól az engedélyt, hogy felajánlhassa életét. Életáldozata december 27-én teljesedett be. A budapesti Bokréta utca 3. sz. alatti munkásnõotthonból - ahol üldözötteket bújtatott - vitték el a nyilasok, Bernovits Vilma hitoktatónõvel és néhány menekítettel együtt. Még aznap este belelõtték a jeges Dunába a pesti alsó rakparton. A szent rózsafüzér jelentése Szent Lukács evangélista elmondja nekünk, hogy Mária meghökkent Gábor arkangyal szavainak hallatán, amellyel az üdvözölte õt, és azon gondolkodott, miféle köszöntés ez. Máriának ez az elmélkedése az elsõdleges példa a rózsafüzér imádkozására. Ez azoknak az imádsága, akik becsben tartják az angyali üdvözletet. Azok az emberek, akik elmondják a rózsafüzért, Mária elmélkedésének fonalát veszik fel gondolatukba és szívükbe, és ahogy elmondják az imát, azon gondolkodnak, milyen jelentõsége van az üdvözletnek - miféle köszöntés ez. Legelõször is elismétlik azokat a szavakat, melyeket maga Isten intézett Máriához hírvivõjén keresztül. Akik becsben tartják a Máriának szóló köszöntést, olyan szavakat ismételnek meg, melyek Istentõl erednek. Ahogy elmondjuk a rózsafüzért, sokszor egymás után elismételjük ezeket a szavakat. De ez nemcsak egy egyszerû ismételgetése valaminek. A szavak, amelyeket maga Isten címzett Máriához, s melyeket az isteni hírnök közölt vele, kifürkészhetetlen tartalmat rejtenek magukban. Üdvözlégy, Mária, malaszttal teljes, az Úr van teveled... Áldott vagy te az asszonyok között. E szavak tartalma szorosan összefonódik a megváltás misztériumával. Az angyali üdvözletnek Máriához intézett szavai elvezetnek ehhez a misztériumhoz, s ugyanakkor meglelik benne magyarázatukat. (II. János Pál: Minden napra egy ima) RÓZSAFÜZÉR HÓNAPJA Gonzága Szent Alajos Felajánlás az Istenanyának Szûz Mária, te vagy az én királynõm! Testemet és lelkemet ma, mindennap és halálom óráján, a te oltalmadba, különös gondviselédedbe, anyai szívedbe ajánlom! Neked ajánlom minden reményemet, minden örömömet, minden gondolatomat és esendõségemet, életemet és halálomat. Közbenjárásod és érdemeid által eszközöld ki nekem a kegyelmet, hogy minden gondolatomban, szavamban és tettemben a te isteni Fiadnak akaratát teljesítsem! Veled és Feléd 12 Veled és Feléd 13

8 VEF 149c.qxd :24 Page 14 SZÜLÕK FÓRUMA Szülõk fórumára invitálta Károly atya a havannai népet, nemcsak a plébániánkhoz tartozó szülõket, hanem minden itt élõt. Úgy gondoltam, nagyon sokan leszünk, sok-sok tapasztalatot megosztunk majd egymással, illetve Károly atya elõadása több családnak is segítséget jelenthet mai, rohanó világunkban. Amikor megérkeztem a hittanterembe egyrészt csalódottság volt az elsõ érzés, amely hatalmába kerített. Miért csak ennyi ember jött el? Miért csak ennyi szülõt érint a gyermeknevelés? Vagy már mindenki profi ebben, csak én érzem úgy 3 gyerekes anyaként, hogy van még mit tanulnom. Biztos mindenkinek van alibije, hogy miért is nem jött el. (Nem az én Isten, örök Atyám! feladatom ebben dönteni.) Köszönöm, hogy gyermeket adtál Másrészt ÖRÖM volt a szívemben, hogy nekem. Tõled kaptam azt a jogot, hogy az elsõáldozásra készülõ gyerekek szülei gondozzam és neveljem. Engedd, hogy között lehetek. Eszembe jutott, hogy ahol ünnepélyesen oltalmadba ajánljam õt. ketten, vagy hárman az én nevemben Istenem! Te tanítsd gyermekemet igaz összejönnek, ott vagyok közöttük. szeretetre. Õrizd meg õt tisztaszívû, jó Egy Üdvözléggyel kezdtünk, majd elmondhattuk véleményünket a gyermek- embernek. Segítsd, hogy szent Fiadhoz Jézushoz hasonlóan növekedjen neveléssel kapcsolatban. Ki, mit, menynyire enged meg csemetéjének (hogyan korban és bölcsességben elõtted és az emberek elõtt. Kérlek, tedd boldoggá nevelünk), majd Károly atya útmutatóját most és örökre. Segítsd, hogy mindig kaptuk meg, hogy Jézus hogy tanít, hogy választott gyermeked legyen. nevel. Ezt kellene tanul-mányozni, sok Szent Fiad, Jézus Krisztus által. mindent elleshetnénk Tõle. Ámen. Saját nevelésünkkel kellene kezdenünk jóval a gyermek megszületése elõtt. Nagyon meghatározó idõszak a nevelésben az elsõ három év. Ezalatt a gyermek magába szívja a környezetében élõk által "kibocsátott és lereagált jeleket". Pár gondolat, amit Károly atya elmondott, hogy milyen nevelõ volt Jézus. 1. Jézus példát ad, amit tanít, azt õ saját maga teszi meg: - türelem, megbocsátás, tisztaság, testvéri szeretet - lát-hall-észlel a gyermek: szülõkben találjon példaképet 2. Mindig konkrét módon segít Jézus (Isten szeretetével szeret) - természetes és természetfölötti szeretet 3. Jézus mindig bízik abban, akit tanít (házasságtörõ asszony példája) - sugározza a reményt, pozitív, bizalom, bátorít, újrakezdési lehetõség 4. Jézus meghagyja a döntési szabadságot, felelõsséget (legyünk tisztában azzal, hogy minek mi lesz a következménye) - azt adjam a gyermekemnek, ami javára fog válni 5. Jézus nem habozik a másikat megfedni, ha arra szükség van - a nevelés lényegi részét alkotja Veled és Feléd 14 - az Isten nem büntet, hanem NEVEL - a szülõk feladata: helyesbíteni a gyermek magatartását (HOGYAN a fontos) - belsõ békébõl eredjen: a gyerek erre vissza fog emlékezni. Kedves Testvérek! Körülbelül ennyit tudok ízelítõül visszaadni nektek abból az egy órából, amit együtt tölthettem szülõtársaimmal ezen a kedd estén. Köszönet és hála Károly atyának, és mindenkinek, aki jelen volt. Biriszló anyuka SZERETET szeptember 16-án felélesztettük azt a régi hagyományt, hogy õsszel ruhát gyûjtünk a Gloriett lakótelepen. Reggel 9-tõl délig fogadtuk az adományokat. Nagyon jó érzés volt, hogy több ember is megkérdezte, ha év közben is szeretne ruhát adományozni, miképpen teheti meg. Jöttek régi ismerõsök, (Aszalós Edit is, akinek hajdanán szintén szívügye volt a ruhanemûk gyûjtése), jelenlegi plébániás testvéreink, és sok jóérzésû "Sallais és KISZ-es". Egy idõsebb asszonyhoz, saját kocsijával mentünk el az összegyûjtött ruhanemûkért, hogy ne kelljen sokat cipekednie, de volt olyan plébániás testvérünk is, aki a saját ruhái mellett, még mások csomagjait is a plébániára szállította. Gyermekeinkkel együtt örültünk a jó idõnek, lélekben pedig együtt voltunk a Nagycsaládosok békés felvonulásán és a Testvériség napján. Pihenésképpen ettünk egy tányér levest, és újult erõvel álltunk neki a ruhák kiválogatásának. Délután különválogattuk a begyûjtött ruhákat, játékokat, és lábbeliket, de kaptunk adományként ágynemût, pokrócot, írógépet és számítógépet is. A ruhanemûkbõl és játékokból a javát sikerült eljuttatni Dévára, a férfiruhákat már nagyon várták Gyuri bácsi hajléktalanjai, de bõségesen maradt még a cigándiaknak, és nem utolsósorban a plébániánk nagycsaládosainak. Veled és Feléd 15

9 VEF 149c.qxd :24 Page 16 TESTVÉRISÉG NAPJA Tapasztalatok Vissza kell csempészni Istent az emberek közé, életünk minden területét szeretettel átszõni, a bennünk élõ Jézussal, Istentõl származó fénnyel az egyetemes testvériséget lehetséges továbbadni, és éppen ez a feladat, hogy életünk legyen és bõségben legyen. A hallott tapasztalatok megerõsítettek abban, hogy a pillanatnyi problémáimat, testi - lelki fájdalmakat, nehézségeket el kell fogadnom. Ezek mind a javamra válnak, ha nem adom fel, ha felismerem bennük a keresztrefeszített Jézus elhagyatottságát és Vele próbálom megoldani. Ehhez kapcsolnám azt a gondolatot, amit az egyik tanúságtevõ mondott és amit felírtam: A fájdalmakból csak a legintimebb részek maradnak meg, azok, amelyekben Isten volt jelen. - az a pillanat, amikor át tudtam adni Neki, amikor rá tudtam hagyatkozni. Isten önkéntesei 1956-ban Budapesten kitört a forradalom. A magyar nép élete árán is ki akarta vívni szabadságát. Az egész világ feszülten figyelt. A pápa drámai hangon figyelmeztette az emberiséget, hogy térjen vissza Istenhez. Szavaitól indíttatva Chiara Lubich felhívással fordult a mozgalom tagjaihoz: Ha létezik egy olyan társadalom, amely képes az emberek szívébõl kitépni Isten nevét, akkor léteznie kell olyan társdalomnak is, amely képes Istent újra az Õt megilletõ helyre tenni. Ekkor egy önálló mozgalom kelt életre, Isten önkéntesei, amelynek tagjai Istenért akarják adni életüket. A kölcsönös szeretet köteléke tartja össze õket, kortól, nemtõl és társadalmi helyzettõl függetlenül. A Fokoláre Mozgalom Isten önkéntesei születésének 50. évfordulója alkalmából rendezett világtalálkozót Budapesten, szeptember 16-án, amely egyben egy nemzetközi rendezvénysorozat záró napja is. Az ünnepre XVI. Benedek pápa is küldött üzenetet, melyet Erdõ Péter bíboros olvasott fel. Döbbenetes tapasztalatok hangzottak el az evangélium megélésének gyümölcseirõl. Tudós, orvos, politikus, gazdasági szakember, egyszerû háziasszony és sokan mások nyilatkoztak a keresztény élet szépségérõl és mindent megoldó hatásairól. Veled és Feléd 16 Fantasztikus volt látni, és érezni azt a szeretetet, egységet, mely áthatotta az egész Sportarénát. (A rendezvény végén szinte az egész aréna táncra perdült.) Nagyon tetszett a fesztivál záróképe - a felkelõ nap - és a fesztiváldal, amely reményt adva mindnyájunknak, ebben a zavaros világban - az egész emberiség egységét, a népek közötti szeretetet jelképezte. Ebben a felfokozott hangulatban, szeretettõl fûtve mentem hazafelé 3 testvéremmel. A villamos tele volt a fesztiválról hazafelé tartó külföldiekkel. Egyszer csak egy fiatal lány lépett hozzánk, és útbaigazítást, segítséget kért tõlünk. Örülök, hogy némi angol tudásommal segítségére lehettem, és kiderült, hogy társaival az iraki csoport tagjai, és a szomszédos kerületben, Pesterzsébeten vannak elszállásolva. Kedves, baráti beszélgetés alakult ki közöttünk, és a végén a lány boldogan ölelt át mindhármunkat, magyarokat. Hálásan megköszönte a fesztivál létrejöttét, és a viszontlátás reményében búcsúztunk el egymástól. Azt hiszem, ez volt az igazi szeretet és testvériség, ami ott akkor a villamoson megvalósult közöttünk. Néhány megállót még együtt utaztunk a metrón is, és amikor leszálltak, szeretettel integetett az egész iraki csoport. Hazafelé a metrón még két fiatal afrikai lány is segítséget kért tõlünk. Kis csoportunk útba igazította õket is, hogy jutnak vissza a Határ útra. Õk lelkesen beszéltek Budapest szépségeirõl, a magyarok kedvességérõl. Mint megtudtuk, véletlenül épp abban a hotelben szálltak meg, ahol a Volontarifest iraki csoportja. Látva a nyakunkban lévõ emblémát, megkérdezték, hol voltunk. Mi lelkesen meséltünk nekik errõl a fesztiválról, mert azt gondoltuk, õk is ott voltak. Erre kiderült, hogy õk "csak" 2 turista lány Kenyából, akik eltévedtek Budapesten. A végén jót nevettünk mindnyájan, és szeretettel váltunk el tõlük is. Veled és Feléd 17

10 VEF 149c.qxd :24 Page 18 HITTAN ÓRÁK 2006/2007 PLÉBÁNIÁN 1-2. o. 4. o. 5. o. 6. o o. - péntek du. 4 - péntek du. 1/2 4 - hétfõ du.1/2 5 - péntek 1/2 5 - hétfõ du. 1/2 5 Közös hittan: a hónap 1. péntek e. 7 /Károly atya/ Felnõtt kezdõk (katekumen): a hónap 2. kedd e. 7 /Károly atya/ Felnõtt haladók: a hónap 3. kedd e. 7 /Károly atya/ Biblia óra: a hónap 2. péntek e. 7 /Gyula atya/ Gyeses-Gyedes hittan: keddenként de. 10 /Kovácsné dr. Sztrakay Kati/ Nyugdíjas hittan: a hónap 2. és 3. péntek re. 8 /Károly atya + Gyula atya/ Nagymama hittan: a hónap 3. szerdáján e. 7 /Takácsné Edit/ Családok délutánja: a hónap utolsó vasárnapján du /Károly atya/ Fokoláre csoport (Életige): a hónap 1. kedd e. 7 /Károly atya/ Jézus Szíve imacsoport: kéth. csütörtök e. 7 /Nagy Éva/ Karizmatikus imacsoport: kéth. hétfõ e. 7 /Bujdosóné Marika - Erdélyi Ilona/ ÓVODÁKBAN ISKOLÁKBAN Bóbita óvoda - csütörtök du. 4 Zenevár óvoda - csüt. du. 1/2 4 Eszterlánc óvoda - csüt. du. 1/2 4 Pitypang óvoda - szerda 1/2 4 Robogó óvoda - hétfõ du.1/2 4 Szent László Családóvoda - szerda re. 9 Csontváry iskola: Kondor iskola: Vörösmarty iskola: Veled és Feléd 18 - Fazekas Kati - Gyula a. - Gyula a. - Gyula a. - Simongáti György 1-2. o. - csütörtök o. - péntek o. - csütörtök o. - péntek o. - péntek o. - péntek o. - csütörtök o. - szerda o. - hétfõ o. -hétfõ o. - csüt Középiskolás: csütörtök 1/2 7 - Jácinta nõvér, Simongáti Gy. Ifjúság: péntek e. 7 - Nagy Károly atya - Deákiné Judit - Deákiné Judit - Farkasné Kati - Hagymásiné Joli - Pálné Lipák Emese - Jácinta nõvér - Jácinta nõvér - Jácinta nõvér - Simongáti György - Simongáti György - Simongáti György - Simongáti György - Jácinta nõvér - Jácinta nõvér - Gyula atya - Gyula atya - Gyula atya SZENTÍRÁS VASÁRNAPJA A Szentírás fa: virágzik, gyümölcsöt terem a legnagyobb szárazság idején is. A Szentírás gyõztes: a legyõzötteket nem rabokká, hanem szabadokká teszi. A Szentírás hajó: sohasem fut zátonyra, és utasait biztosan célba viszi. A Szentírás híd: a mulandóságból az örökkévalóságba vezet. A Szentírás bíró: személyválogatás nélkül, igazságosan ítél. A Szentírás világosság: a legnagyobb sötétségen is áthatol. A Szentírás térkép: Isten országa megismerhetõ belõle. A Szentírás útmutató: aki figyel rá, nem tévedhet el. A Szentírás távcsõ: a messzi jövõbe lehet vele látni. A Szentírás eke: már sok kemény szívet megmunkált. A Szentírás az a fegyver, amellyel a bûn megölhetõ. A Szentírás éltetõ víz, üdítõ levegõ. A Szentírás Nap: világít és melegít. A Szentírás az enyém. A Tiéd is? TANÉVKEZDÉSRE... Meghirdettük, hogy nyáron és az iskolaév kezdetén szeretnénk segíteni a rászorultabb családoknak. És jöttek az adományok Volt húszezres(!), tízezres is de örülünk a szegény asszony két fillérjének is! Sok, szép, megható történet van ezek mögött is. Hála Istennek XXX Ft-ot tudtunk szétosztani. A Fttól az 5 ezer Ft-on keresztül, nagyobb összeget is tudtunk adni. És jöttek a visszajelzések. Pl.: Nagyon szépen köszönjük a segítséget. Jövõ hétre 1000 Ft-unk volt. A misén elsírtam magam a testvérek és Isten gondoskodásától. Köszönet Neked és Urunknak figyelmes szeretetedért, amivel észre veszed a szükséget szenvedõt. Ez a segítség nagyon sokat segít nekünk. Isten áldjon! Mindent nagyon köszönünk! A legjobbkor jött! Hála és köszönet! Veled és Feléd 19

11 VEF 149c.qxd :24 Page 20 EGYMÁS TERHÉT HORDOZZÁTOK = 1 történet - Baleset folytán eltört két ujjam a lábamon, ezért hetekre felpolcolt lábbal, kényszerpihenõn vagyok. Péntek délelõttre rendelt be az orvos kontrollvizsgálatra. Ekkor kezdõdtek a lelki fájdalmak, a próbatételek, mivel akit a családban megkértem, hogy vigyen el, elfelejtkezett róla. A szomszédaim siettek segítségemre, viszont a kérdéses idõpontra az autó elromlott. Nagyon kiszolgáltatottnak éreztem magam, és nem tudtam, hogy fogok eljutni az orvoshoz. Ekkor hívott egyik testvérem telefonon, hogy érdeklõdjön felõlem. A hangomból érezte, hogy szomorú és elkeseredett vagyok. Mivel õ már úton volt munkahelyére, ezért azt tanácsolta, hívjam fel egy autóval rendelkezõ testvéremet. Kettõsség dúlt lelkemben, nem tudtam, hívjam-e fel, vagy pedig várjam meg, amíg elkészül a szomszédék autója. De a beszélgetéstõl megnyugodtam, visszakaptam lelki békémet. - Épp dolgozni készültem, amikor jött a telefonhívás, hogy törött lábú testvérkénk segítségre szorul, és én próbáljak meg tenni valamit. Nehéz pillanatokat éltem át, mert sietnem kellett volna nekem is, ugyanakkor éreztem, hogy itt most nem a szállításról, hanem az Õ lelki békéjérõl van szó. A Lélek hangjára hallgatva gondoltam, legalább megpróbálom; megkérem fiamat, hogy segítsen, de éreztem, nagyobb az esély az igen válaszra, ha én is megyek. Legnagyobb meglepetésemre egybõl kedvezõ választ kaptam tõle. Így indult el a csapat, a szomszédasszonnyal kiegészülve, aki szintén a sebészetre készült. Az orvosnál rengetegen voltak, így az az illúziónk, hogy soron kívül bekéretõzünk - hogy kocsival a hazaszállítás is megoldott legyen - elszállt, látva más betegek nagyobb rászorultságát a sürgõs ellátásra. Amíg várakoztunk, lelki vagyonközösségben építettük egymást, igaz, hogy ebbõl a szomszédasszonyt - mivel nem tartozik közösségünkhöz - kicsit kirekesztve éreztem. Végül a hosszan tartó várakozásban már ketten maradtunk szomszédasszonyommal. Az én vizsgálatom befejeztével jó alkalom nyílt arra, hogy õt, aki más meggyõzõdésû közösséghez tartozik, szerethessem azzal, hogy megvárom. Úgy érzem, hogy ez az egész azért is történt így, hogy az általa gyakran megkritizált katolikus közösség igazi arcát megmutassuk, hogy tanúságot tegyünk elõtte a testvéri szeretetrõl. - Hosszabb ideje tesznek próbára fizikai fájdalmak. Egyik nehéz reggelen munkába menet - már a kocsiban ülve - törött lábú testvéremre gondoltam: neki sem lehet könnyû! Nem szeretek reggel zavarni senkit, de erõsen Veled és Feléd 20 éreztem, hogy föl kell õt hívnom, mégpedig rögtön. Örült a hívásnak, de hallatszott a hangján, hogy valami nem stimmel. Végül megosztotta velem gondját. Átéreztem teljes kétségbeesését, tanácstalanságát, és tehetetlenségem, hogy most nem tudok neki segíteni, még elkeseredettebbé tett. De nem nyugodtam bele. Igaz, nem volt túl sok lehetõség, hiszen rokonaim, barátaim többsége dolgozik, aki pedig nem, annak a telefonszáma nem volt nálam. Gyorsan átgondolva mindezt, vettem a bátorságot, hogy azon nyomban fölhívjak valakit, aki abban a pillanatban egyetlen lehetõségnek tûnt, akiben bizalmam volt. Magamban Isten segítségét kérve hittem, ha rábízom, minden rendben lesz. Este boldogság volt hallani azt is, hogy a természetes természetfölötti szeretet tanúságtételül szolgált életünkbõl - a katolikus testvérek életébõl. Urunk!- Hála, hogy újraélesztetted, megújítottad köztünk a testvéri szeretetet. Hála a Szentlélek mûködéséért! Köszönet... Felnõtt megtérésem színhelyét jelenti a Havanna kétszeresen is. Egyrészt a bérmálkozás szentsége által, amiben kétgyermekes anyaként részesülhettem, másrészt a közösség és a hittanórák által, ahol elkezdhettem tanulni, milyen az, amikor az ember hétfõtõl szombatig is keresztényként szeretne élni. Köszönöm Kedves Plébánia és Isten éltessen még sokáig! Üdvözlettel: Ali Erika Veled és Feléd 21

12 VEF 149c.qxd :24 Page 22 ÖRÖMEINK, HÍREINK A péliföldi lelkigyakorlat olyan jól sikerült, hogy sokan visszavágynak! Ezért már le is foglaltuk a helyet, idõpontot (2007. augusztus ig). Be lehet írni a szabadságos naptárba, lehet gyûjtögetni a rávalót A felajánlott 1 %-ra - a Szent László Plébánia-Templom Alapítvány javára - az idén Ft-ot szavaztak meg kedves híveink. Köszönjük szépen, Isten fizesse meg! - Jóval kevesebb, mint az elmúlt évben! Tudjuk, ez nem többlet költség a híveknek, csupán azon múlik, hogy az államnak befizetett pénzbõl valakinek (pl. az alapítványunknak) felajánlják-e a lehetséges %-ot, vagy lustaságból nem rendelkeznek vele, és így akkor marad az állam zsebében Jövõre új lehetõséget kapunk?! Örömhír! Ma délután (24-én vasárnap) megtelt a hittantermünk családokkal, a CSALÁDOK DÉLUTÁNJÁN! Fõ témánk volt: Isten a családban. Egy hónap múlva, október utolsó vasárnapján (29-én) folytatjuk (persze addig is a megbeszélt témával, imadobozzal, stb). - Károly a. Plébániánk 60 éve - számokban: 7085 keresztelés, 1853 bérmálás, 1619 házasságkötés, 7061 temetés történt plébániai közösségünkben az elmúlt 60 év alatt. AZ ÖNKÉNTES EGYHÁZI HOZZÁJÁRULÁSRÓL Népességünk, gyermekeink Június végén 10 millió 70 ezer fõ. - Az elsõ félévben gyermek született, lakos hunyt el (fogyunk!), házasságkötés történt. Magyarországon a koraszülések száma jelentõsen meghaladja az európai átlagot, évente 8-9 ezer csecsemõ jön idõ elõtt a világra. Ez 9%-os arány, míg a legmagasabb nyugat-európai érték is csak 5%. E számokra is gondolva, folytassuk az imádságot nemzetünkért! - Valakik elõtt megemlítettem, hogy vendégeink lesznek estére Rögtön jött a rákérdezés : nem kell valamit segíteni?! Isten fizesse meg! - Szeptember elsõ vasárnapján volt téma: tettekre váltani az evangéliumot, jócselekedetek, stb A prédikációban hangzott el példaként, hogy egy család milyen helyzetben van Mise után azonnal jött valaki egy összeggel: atya, ezt nekik tessék továbbítani - A panel-lakásokban nem sok gyümölcs, zöldség terem, mégis érkeztek, érkeznek felajánlások: a péliföldi lelkigyakorlatra is kaptunk gyümölcsöket, néha-néha az atyák asztalára is kerül ez-az A termény-hálaadáskor erre is gondoltunk! Isten fizesse meg! - Az erdélyi zarándoklat, a péliföldi lelkigyakorlat elõtt, alatt, közben és után öröm volt tapasztalni a segítõkészséget! Hol kérdések elõzték meg, hol rögtön a figyelmes szeretet-tettek, és sok más formában is! Isten fizesse meg! Veled és Feléd 22 A Magyar Katolikus Püspöki Kar az egyházi hozzájárulás mértékét úgy határozta meg, hogy a jövedelem 1 %-át kérné a hívektõl. Templomaink, plébániáink fenntartásához erre a minimális összegre az Egyháznak nagy szüksége lenne! Segítségül összeállítottunk egy táblázatot, mindenki tájékozódhat a rá vonatkozó egyházi hozzájárulás mértékérõl (a minimumról) Havi jövedelem Éves jövedelem 1%, az éves egyházi hozzájárulás 50,000 60,000 70,000 80,000 90, , , , , , , ,000 1,080,000 1,200,000 1,320,000 1,440,000 6,000 7,200 8,400 9,600 10,800 12,000 13,200 14,400 /Vagyis: az éves jövedelem összegét egyszerûen százzal kell elosztani./ Senkitõl nem kérünk jövedelemigazolást. Mindenki maga tudja a körülményeit, és csak azt szeretnénk, ha lelkiismerete szerint döntene, mennyi az a hozzájárulás, ami létét nem veszélyezteti, és amit jó szívvel be tud fizetni plébániánk számára. Isten a jókedvû adakozót szereti! És a 100-szorost fizeti vissza. - Takécsné Edit pénztáros - Veled és Feléd 23

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

Megújult az egyházközségi honlap

Megújult az egyházközségi honlap LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 3. szám 2014. március Megújult az egyházközségi honlap Amint a templomi hirdetésekben már hírül adtuk, megújult a plébánia honlapja. A

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F EgyházAINk HÍRei GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Örömünkre, a szőlősi templomunk fűtéskorszerűsítésének eredményeként mostantól a szentmiséinken 17 C van. Az adventtel megkezdődött

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 Tartalom JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 JÉZUS SZENVEDÉSE MÁRK SZERINT Márk szenvedéstörténetének tanítása 19 1. Jézus az Isten Fia 20 2. A szenvedés hozzátartozik

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

Évközi II. hét liturgikus rendje január 20-tól, január 27-ig

Évközi II. hét liturgikus rendje január 20-tól, január 27-ig Évközi II. hét liturgikus rendje 2013. január 20-tól, január 27-ig Vasárnap 01.20 Évközi II. hét II. hét Balinka 8.00 Igeliturgia BP Söréd 8.00 Szentmise int. +Takács Ambrus KJ Isztimér 8.00 Szentmise

Részletesebben

H I R D E T É S E I N K november 30 december 7.

H I R D E T É S E I N K november 30 december 7. H I R D E T É S E I N K 2014. november 30 december 7. 1. A jövő heti Baba-Mama klub kivételesen nem kedden, hanem szerdán lesz 10 órától. Ekkor mikulásünnepség lesz, Petkó Tamás atyával. 2. Az Első Szeretet

Részletesebben

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT HAJDÚDOROG Ady E. u. 23-27. Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. LELKIPÁSZTORI PROGRAM 2009/2010 Munkaterv a tanévre: Augusztus 24-25. 9.oo - Pedagógusok lelkigyakorlata

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

Paks, Lukács Vilmos

Paks, Lukács Vilmos Visken jártunk Testvér gyülekezetünkben nagy esemény volt 2010. március 21.-én. Több évi küzdelem után sikerült kiharcolniuk, hogy Jenei Károly lelkipásztort beiktassák. Az esperes úrnak más elképzelése

Részletesebben

CIVIL PÁLYÁZAT PÁLYÁZAT A BIATORBÁGYON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA BIAI SZENT ANNA KARITATÍV ALAPÍTVÁNY

CIVIL PÁLYÁZAT PÁLYÁZAT A BIATORBÁGYON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA BIAI SZENT ANNA KARITATÍV ALAPÍTVÁNY CIVIL PÁLYÁZAT 2014. PÁLYÁZAT A BIATORBÁGYON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZÓ: BIAI SZENT ANNA KARITATÍV ALAPÍTVÁNY Biatorbágy Szentháromság tér 3. 2051 PÁLYÁZTATÓ: BIATORBÁGY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

Bemutatkozik a Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség

Bemutatkozik a Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség Bemutatkozik a Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség 2015. augusztus 22. szombat 12:00 A megszentelt élet évében meghirdettük Bemutatkoznak... kampányunkat. Azt kértük a szerzetesrendek elöljáróitól,

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja A Körmendi Egyházközség 2017. évi tervezett programja Január 3. kedd 18.00 A Karitász csoport összejövetele 5. csütörtök 19.00 Felnőtt katekézis 7. szombat 19.00 A Családcsoport összejövetele 8. vasárnap

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok 2005/6 Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek,

Részletesebben

Forrás. Jézus mellénk állt

Forrás. Jézus mellénk állt Forrás a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Jézus mellénk állt 13. évf. 1. szám 2016. január 10. Gárdonyi Géza népszerű karácsonyi énekében jól láttatja az első karácsony valóságát: Nem

Részletesebben

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Életrajza Vojtěcha Hasmandová anya 1914. március 25.-én született

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

JÚLIUS 1. hétfı. Téma: HŐSÉG

JÚLIUS 1. hétfı. Téma: HŐSÉG JÚLIUS 1. hétfı Téma: HŐSÉG SZENTLECKE Szt. Pál apostolnak a galatákhoz írt levelébıl (Gal 5,22 6,2) Testvéreim! A Lélek gyümölcsei pedig: a szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hőség,

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség Egyházközség SZENTMISÉK, SZERTARTÁSOK, TUDNIVALÓK MINISTRÁNSOK CSERKÉSZEK JÓ MUNKÁT! SZENT MÓNIKA KÖZÖSSÉG ANYAI SZÍVVEL CARITAS GONDOSKODÓ SZERETET HÍRLEVÉL Adventi szombatok Az adventi időszak négy hete

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció 2014. Március 16. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció II/11. szám Íme a totális kommunikáció! A tanítványok minden érzékszervükkel vesznek

Részletesebben

A ránk következő két hétben is gondoljunk imádságban a szabadulni vágyókra a Misszióban.

A ránk következő két hétben is gondoljunk imádságban a szabadulni vágyókra a Misszióban. Március 8. (hétfő) Adjuk hálát azokért a nőkért, asszonyokért, lányokért, akik ott vannak életünkben, és sok tekintetben Imádkozzunk, hogy Istenünk kezében azokká formálódhassanak, akiknek Urunk őket elképzelte,

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

E gyházközségi L evél

E gyházközségi L evél E gyházközségi L evél 2012. évi 3. szám pünkösd 1 Már Krisztus mennybe költözött, Szentlélek Isten, szállj le ránk, ahonnan egykor földre jött, tedd oltároddá hű szívünk, hogy ossza Atyja kincseit, erénnyel

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013.

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. H A R A N G S Z Ó Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember A L S Ó V Á R O S I A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. szeptember Mert nem azért szálltam alá a mennybõl, hogy

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Hittankönyv a középiskolák 11. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó ELSİ RÉSZ: KATOLIKUS DOGMATIKA Bevezetés A hittan, a teológia

Részletesebben

down_dada_kiadvany:layout 1 3/19/09 10:40 AM Page 1 Down dada Nem vagy egyedül!

down_dada_kiadvany:layout 1 3/19/09 10:40 AM Page 1 Down dada Nem vagy egyedül! down_dada_kiadvany:layout 1 3/19/09 10:40 AM Page 1 Down dada Nem vagy egyedül! down_dada_kiadvany:layout 1 3/19/09 10:40 AM Page 2 down_dada_kiadvany:layout 1 3/19/09 10:40 AM Page 3 Kedves Szülôk! Megszületett

Részletesebben

Egyházközségi Híradó. NINCS ITT, FELTÁMADT! (Lk 24,6)

Egyházközségi Híradó. NINCS ITT, FELTÁMADT! (Lk 24,6) Az Aszódi Római Katolikus Egyházközség időszaki tájékoztatója 2015. április Szent György hava XVIII. évf. 58. szám NINCS ITT, FELTÁMADT! (Lk 24,6) Amikor az asszonyok vasárnap hajnalban a sírhoz siettek,

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

2. A hitoktatás struktúrája

2. A hitoktatás struktúrája 2. A hitoktatás struktúrája II. A hitoktatás mai helyzetelemzése A Római Katolikus Egyház szervezeti felépítését - struktúráját, mint minden intézmény esetében a szervezet célja határozza meg. A cél a

Részletesebben

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015 Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig Benned reménykedem. (Zsoltárok 25,5) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét, vezetését

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

Mennybõl az Angyal... 2010.02.04. Utolsó frissítés 2013.02.04.

Mennybõl az Angyal... 2010.02.04. Utolsó frissítés 2013.02.04. Mennybõl az Angyal... 2010.02.04. Utolsó frissítés 2013.02.04. Mennybõl az Angyal, lejött hozzátok Abban a pillanatban szólalt meg ez a dal a cédé lejátszómon, amikor belekezdtem ebbe az írásba az angyalokról.

Részletesebben

Pestszentimrei. A misszió hónapja hogy áldást nyerjen a föld minden népe

Pestszentimrei. A misszió hónapja hogy áldást nyerjen a föld minden népe Pestszentimrei Öröm Hír Levél A Pestszentimrei Római Katolikus Egyházközség lapja VI. évfolyam 7. szám (53.) - A misszió hónapja hogy áldást nyerjen a föld minden népe A katolikus egyház 1926 óta minden

Részletesebben

Drága Kertvárosi Testvéreink! Együtt imádkozzuk a rózsafüzért

Drága Kertvárosi Testvéreink! Együtt imádkozzuk a rózsafüzért Ünnepe: október 2. A Római Katekizmus az angyalokról azt mondja: az angyalok szellemi teremtmények, szünet nélkül dicsőítik Istent, és szolgálják az üdvözítő tervét, körülveszik Krisztust, akit üdvözítő

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007.

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. Január Február 6. szombat 9.00 Házáldások 8. hétfő 17.00 Karitász összejövetele 13. szombat 19.30 Egyházközségi farsangi bál 15. hétfő 9.00 Szentségimádás

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

Intézmények :: Boldog Gizella Általános Iskola és Óvoda (Mohács), Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest),

Intézmények :: Boldog Gizella Általános Iskola és Óvoda (Mohács), Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest), Kik a ferencesek? A Ferences Rend 800 éve van jelen a társadalom szolgálatában. Ismert és elismert közösség Magyarországon és világszerte. A Rend elsődleges feladata az evangelizáció, ez ugyanakkor különböző

Részletesebben

2007. augusztus. A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja.

2007. augusztus. A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. 2007. augusztus Kiadja a Magyar Szentek Plébániája. Megjelenik minden hónap elsı vasárnapján. Ingyenes kiadvány. Emlékezzél meg, Istennek dicsıséges

Részletesebben

A HITOKTATÁSRÓL. Jézus ezt mondta: Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa.

A HITOKTATÁSRÓL. Jézus ezt mondta: Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa. A HITOKTATÁSRÓL Jézus ezt mondta: Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa. (Mt 19,14) HIT ÉS ERKÖLCSTAN VAGY ERKÖLCSTAN? Az általános iskolai

Részletesebben

Otthonunk az Egyház. Készülünk a Farsangra? A plébánia száma: 28/610-282. Összeállította: Káposztássy Béla

Otthonunk az Egyház. Készülünk a Farsangra? A plébánia száma: 28/610-282. Összeállította: Káposztássy Béla Otthonunk az Egyház Péceli Római Katolikus Egyházközség 1/27/2013 Elektronikus változat Összeállította: Káposztássy Béla Ma a világméretű imahét (imanyolcad) hatodik napját tartjuk a Krisztus hívők egységéért.

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele A terápia a küldetés!

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele A terápia a küldetés! 2014. Június 8. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele II/23. szám A terápia a küldetés! Milyen kevéssé látványos ez az elő-pünkösd! Se lángnyelvek, se nyelveken nem beszélnek

Részletesebben

Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21.

Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21. Önkéntesség és tapasztalatok az egyházi ifjúsági szervezetekben Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21. Gábor Miklós, Ökumenikus Ifjúsági Alapítvány MKPK Ifjúsági

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

Veled és Fel éd. Gyújts éjszakánkba fényt! A D V E N T!. - A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep

Veled és Fel éd. Gyújts éjszakánkba fényt! A D V E N T!. - A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Veled és Fel éd A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep A D V E N T!. - Gyújts éjszakánkba fényt! XXII./6. (191.sz.) 2012. Advent Veled és Feléd 1 aki hisz bennem: belsejéből

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *)

NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *) NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *) 2. Kor. 18, 11. Végezetre Atyámfiai, legyetek jó egészségben, épüljetek, vigasztaltassatok meg, egy értelemben legyetek, békeségben lakjatok, és a szeretetnek

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

2008. Templombúcsú. 6. szám A Miskolc-Diósgyőri Görög Katolikus Egyházközség értesítője

2008. Templombúcsú. 6. szám A Miskolc-Diósgyőri Görög Katolikus Egyházközség értesítője 2008. Templombúcsú 6. szám A Miskolc-Diósgyőri Görög Katolikus Egyházközség értesítője Búcsúnk a Biblia évében Templomunk patrónusának, Lisieux-i Kis Szent Teréznek közismert életprogramja, a kis út szervesen

Részletesebben

Maradjunk meg a saját erősségünkben!

Maradjunk meg a saját erősségünkben! Maradjunk meg a saját erősségünkben! Pál apostol ezt írja a rómaiaknak: Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ, egyetemben fohászkodik és nyög mind idáig. (Rm. 8, 22) E szavak közel kétezer éve hangoztak

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

ORGONASZENTELÉS. Az orgonaépítés kronológiája

ORGONASZENTELÉS. Az orgonaépítés kronológiája 2 Kertvárosi Krónika 2006. szeptember Az Atya házából az örvendezés és vigadozás jeleként zeneszó és tánc, szimfónia és kórus hallatszik. (vö.lk 15,24) ORGONASZENTELÉS 1947 óta működő templomunk hitélete

Részletesebben

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám TARTALOM - Nemzetközi Fogyatékos Nap Nyíregyházán - Karácsonyi ünnepség Tégláson - Vakos bejárás a Fórumban - Braille Emlékülés

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27.

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27. 4. tanulmány Boldog és hálás július 21 27. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 12:2; 1Korinthus 13; Galata 5:19-23; 1Thesszalonika 1:1-10; 1Timóteus 1:15 Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért,

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ

TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ A Teréz Missziót megalapító és ma is vezető BRUNO THÉVENIN Atya tanúságtétele: Ezzel a tanúságtétellel szeretném elmondani, hogy mikor és

Részletesebben

2016. ÉVI KÖZHASZÚ MUNKÁNK ÖSSZEGZÉSE

2016. ÉVI KÖZHASZÚ MUNKÁNK ÖSSZEGZÉSE 2016. ÉVI KÖZHASZÚ MUNKÁNK ÖSSZEGZÉSE Az éves munkánk összegzésének kifejtése: Kézműves foglalkozásokat tartottunk Császártöltésen tavasszal és ősszel az óvodában 41 fő, az általános iskolában napközis

Részletesebben

Megnyílás. 2. összejövetel

Megnyílás. 2. összejövetel Megnyílás 2. összejövetel 25 Előkészítés Üljünk körbe, és középre tegyünk egy gyertyát (ne a szőnyegre csöpögjön!). Ezt gyújtsuk meg a beszélgetés kezdetekor! Keresd ki a mai napra való szentírási részt:

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

Január hónap kezdetével belépünk

Január hónap kezdetével belépünk XXVI. ÉVFOLYAM, 1. (299.) SZÁM, 2015. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! Január hónap kezdetével belépünk egy új esztendőbe, melytől mindenki sok szépet és jót remél. Sokak számára ez az évkezdet hagyományosan

Részletesebben

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ 2015. 12. 11. Fontos információ Karácsonyi vásár - december 12. szombat Bethlehem - december 17. csütörtök Karácsonyi műsor - december 18. péntek Téli szünet - december 19-2016. január 4. Első tanítási

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben