- Plébániánkról - Hittanok rendje - Testvériség Napja - Szülõk Fóruma - Rózsafüzér hónapja - Boldoggá avatás: Salkaházi Sára - Életünkbõl, örömeinkbõl

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "- Plébániánkról - Hittanok rendje - Testvériség Napja - Szülõk Fóruma - Rózsafüzér hónapja - Boldoggá avatás: Salkaházi Sára - Életünkbõl, örömeinkbõl"

Átírás

1 VefBor149c.qxd :19 Page 2 SZENTMISÉK TEMPLOMUNKBAN Vasárnap: reggel 7, de. 1/2 10, este 6 Hétköznapokon: reggel 7, este 6 Csütörtökön, szombaton: csak reggel 7 Kedden egész napos szentségimádás. Rózsafüzér: esti misék elõtt 1/4 6-tól, csüt. és szombat reggeli misék után A SZENTATYA OKTÓBERI IMASZÁNDÉKA - Hogy minden megkeresztelt eljusson az érett hitre, és arról tanúságot is tegyen életében tiszta, összefüggõ és bátor választásai által. - Hogy a Missziós Világnap megünneplése mindenhol növelje a missziós elevenség és együttmûködés szellemét. ELED ÉS ELÉD A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlõrinc - Havanna OKTÓBERI NAPTÁR 6. Plébániánk 60 éves Egész napos szentségimádás 7. Rózsafüzér Királynõje A rózsafüzércsoportok találkzója 8. Szûz Mária, Magyarok Nagyasszonya 11. Kisgyermekek liturgiája 13. Elsõáldozók beöltözése 14. Nyugdíjasok teadélutánja 15. Elsõáldozás 29. Missziós vasárnap Családok délutánja A keresztség szentségében részesültek: Köteles Márk - Margetin Emma OKTÓBERI ÉLETIGE Aki csak egy pohár vizet ad is nektek inni az én nevemben, bizony mondom nektek, nem veszíti el jutalmát. (Mk 9,41) IRODAI SZOLGÁLAT PLÉBÁNIÁNKON hétfõ és péntek kedd és szerda 9-11 Köszönjük, hogy anyagilag is támogatja templomunkat, plébániánkat, közösségünket! Személyesen is megteheti az irodában, csekket is kérhet, vagy átutalással... Plébániánk számlaszáma: IEB VELED ÉS FELÉD - A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlõrinc - Havanna lakótelep 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 6. Tel/fax: Honlapunk: Felelõs kiadó: Nagy Károly plébános Szerkesztõ: Daróczi Rita Nyomdai elõkészítés: Molics Ferenc Munkatársak: Kanyurszkyné F. Lívia, Laczovics Marika, Szõcs Éva, Zoltay Kati - P L É B Á N I Á N K R Ó L - XVI./7. (149.sz.) október Hálát adunk, Urunk! A TARTALOMBÓL: - Plébániánkról - Hittanok rendje - Testvériség Napja - Szülõk Fóruma - Rózsafüzér hónapja - Boldoggá avatás: Salkaházi Sára - Életünkbõl, örömeinkbõl ( ) éve plébánia!

2 VEF 149c.qxd :24 Page 2 PLÉBÁNIÁNK 60 ÉVES MI A PLÉBÁNIA - AZ EGYHÁZ ELKÉPZELÉSE SZERINT? (A II. Vatikáni Zsinat és a Christifideles laici - II. János Pál pápa tanítása alapján) Mivel a püspök egyházmegyéjében nem tud mindenkor és mindenhol személyesen egész nyájának élén állni, szükségképpen hívõ közösségeket kell létesítenie. Közülük a legfontosabbak a plébániák, amelyek a püspököt helyettesítõ helyi lelkipásztor vezetése alatt állnak ( ) Törekedjenek arra is, hogy a közösség tudata élõ legyen, és különösen a vasárnapi mise együttes megünneplésében mutatkozzék meg. Az egyházközség mintegy sejtje az egyházmegyének, tartsák tehát ébren magukban az egyházmegyéhez való tartozásuk tudatát, és fõpásztoruk hívására kapcsolódjanak be az egyházmegyei munkába. Az egyházközségi munka a közösségi apostolkodás szembeszökõ példája, mert bekapcsolja az egyház egészébe, és így egységbe tömöríti az embereknek azt a sokféleségét, amely az egyházközségben található. Szokják meg a világiak, hogy papjaikkal szoros egységben végezzék az egyházközségi munkát A plébánia testvéri közösség, amelyben minden korosztály képviselve van, és amelynek lényegi eleme, hogy nemcsak "létezik" vagy fogy, hanem kovász, hegyre épült város: missziós közösség, amelynek vonzása megtéréseket indít el. (Vö. CL 26-28) A plébániát az új kánoni jog így határozza meg: A plébánia a krisztushívõknek a részegyházban pontosan meghatározott közössége, amelynek lelkipásztori gondozása a plébánosra van bízva a megyéspüspök tekintélye alatt (Az Egyházi törvénykönyv 515. k.). A plébánia tehát elõször is egyházi közösséget jelent. Krisztus egyháza valóban ott van a hívek valamennyi törvényes helyi közösségében. Az Újszövetség ezeket is egyházaknak hívja, ha ragaszkodnak pásztoraikhoz. Mert a maguk helyén ezek az Istentõl meghívott új nép, a Szentlélekben (vö. 1 Tesz 1,5). Krisztus evangéliumának hirdetése bennük gyûjti össze a híveket. Megünneplik az Úr vacsorájának titkát E közösségben - jóllehet gyakran kicsinyek, szegények vagy szétszórtságban Veled és Feléd 2 élnek - ott lakozik az a Krisztus, akinek ereje összekapcsolja az egy, szent, egyetemes és apostoli egyházat (Egyházról 26.). Mindez nem a zsinat felfedezése. Az õsegyház vagy Szent Pál számára nyilvánvaló volt, hogy az egyház nem valami megfoghatatlan elméleti "nagyság", hanem a helyi egyházakban valósul meg. Az õsegyház úgy fejlõdött, mint kis keresztény közösségek együttese, szétszórva a római világban. Ezekben a kis helyi közösségekben szolgáltatták ki a szentségeket, ebben találtak otthonra a keresztények, s ezek voltak a "föld sója", a megtérések elindítói. Mielõtt az egyház világegyház lett volna, korintusi, efezusi vagy galata egyház voltak. A zsinat utáni egyházi megnyilatkozások hangsúlyozzák a plébánia közösségi voltát: A plébánia elsõsorban nem struktúra, terület vagy épület, hanem inkább Isten családja, testvériség, amelynek egy a lelke, családi, testvéri és befogadó ház, a keresztény hívõk közössége (CL 26, vö. Egyházról 28, CT /1 kánon). Mi a plébániai lelkipásztorkodás fõ célja? Hogy a plébánia élõ egyház legyen, Krisztus jele és jelenléte (szentsége) a világban, amely így minden embert meg tud hívni az üdvösségre. A lelkipásztorkodás nem szorítkozhat csak arra, hogy a hívekkel egyenként törõdjék, vagy csoportosan foglalkozzon velük, mondja a zsinat, hanem - s úgy tûnik ez a plébániai lelkipásztorkodás egyik legelsõ célja - ki kell alakítania a valódi krisztusi közösséget. Milyen értelemben mondhatjuk, hogy a közösség a lelkipásztorkodás lényegi célja - sõt, hogy az igehirdetés vagy a szentségek is bizonyos értelemben csak azt szolgálják, hogy felépítsék a krisztusi közösséget, Krisztus testét? a) Mert a krisztusi élet csak kölcsönös szeretetben, testvéri közösségben valósulhat meg. Ez Jézus legfõbb parancsa (Jn 15,12 k.). Mindenekelõtt legyen köztetek kölcsönös és folytonos szeretet mondja Szt. Péter (1 Pt 4,8). Ahol élik Krisztus tanítását, ott a közösség szükségképpen létrejön. b) Mert maga a hívõ csak a krisztusi közösségben talál természetes és természetfeletti otthonra. Veled és Feléd 3

3 VEF 149c.qxd :24 Page 4 PLÉBÁNIÁNK 60 ÉVES A plébániai lelkipásztorkodás feladata, hogy az egész környezõ világot megszólítsa, hogy a helyi közösség Isten jele és meghívása legyen mindenki számára. Az egyház lényegéhez tartozik a missziós küldetés, illetve küldetés a környezetében élõ mindenféle embertársakkal való dialógusra. A plébánia hivatása dialógust folytatni: - azokkal a volt katolikusokkal, akik az egyháztól eltávolodtak, - a többi keresztény egyházakkal, - a nem keresztény vallásokkal, - a nem hívõkkel. A PLÉBÁNIA: KÖZÖSSÉGEK KÖZÖSSÉGE A gyakorlatban az egyház, illetve a plébánia "nagy" közössége csak akkor tud élõ közösség lenni, ha kisebb csoportokból áll. Miért? Mert - az emberek általános tapasztalata, amit a mai egyház is észlel, s amit állítanak a témával foglalkozó tudományok is, hogy - közösség általában csak kisebb létszámmal válik élõvé. - Ilyen kisebb közösségek képesek egyrészt lelki otthont, családias közeget nyújtani tagjaiknak, és melegen befogadni másokat, - másrészt ilyen kisebb csoportok képesek hatékonyabb (lelkipásztori) cselekvésre is. (Vö. Világiak 18) A plébánián létezhet sokféle csoport. 1. Ezeknek egyik fajtáját azok a csoportok alkotják, amelyek nem a szorosan vett lelkipásztori munka segítésére alakultak, hanem a hívek imádságos vagy közösségi stb. igényeibõl születtek, pl. imacsoportok, lelkiségi csoportok, a hívek saját joguk alapján létrehozott társulásai vagy összejövetelei 2. A csoportok másik fajtájához tartoznak azok, amelyek a plébániai élet és lelki-pásztorkodás közvetlen szolgálatára alakultak. A Szabályzat elsõsorban ez utóbbiak létét tartja természetesnek, illetve létrehozásukat a lelkipásztor sürgetõ feladatának. Veled és Feléd 4 MIT JELENT SZÁMOMRA A PLÉBÁNIA? - A plébánia az otthonom, ahova mindig szívesen jövök. A család melegét, védelmét jelenti számomra. Az itt (szentségek, tanítások által) kapott erõt viszem a vér szerinti családomnak. A plébánia számomra a forrás, a felüdülés. Gyógyír testi-lelki bajaimra. Iskola, ahol folyamatosan új ismereteket kapok. Itt gyakorolva (az isteni életbe való merítkezés által) vihetem saját családomba, munkahelyemre, utcára, bárhova a keresztény élet örömét. Az a hely, ahol elfogadnak hibáimmal, gyengeségeimmel, bûneimmel. - Nekem nagyon sokat jelent a plébánia. Talán már nem is élnék, ha nem lenne sok elfoglaltságom. Sokszor nem is gondolok az öregségre. Örülünk egymásnak. Fáj, ha kidõl a sorból valaki, hiányzik! Hála, hogy sok a fiatal, a kisgyerek, és örülünk, hogy egyre többen lesznek. - Istentõl kapott feladatokat jelent az Õ országának építéséért. Testvéreket is jelent, akikkel a keresztény hivatást együtt élhetjük. Plébániai életünk már rengeteg gyümölcsöt hozott! - Nekem sokat jelent, hogy itt ez a kis sziget a Havanna közepén. Itt megnyugodhatok, erõt meríthetek a hétköznapokra. Jó, hogy olyanok vesznek körül, akiknek nem kell megfelelni, és olyannak fogadnak el, amilyen vagyok. Én szeretek itt lenni, remélem ezzel minél többen így leszünk! - A plébánia a falu kútja, ahonnan mindig lehet meríteni. Én is merítek. Szeretném, hogy ez a kút ne száradjon ki, ezért amióta idejöttünk, hordom bele a vizet, mikor, milyen nagyságú vödröm van. Egyszóval a hitem erõsítésére szolgáló közösség. - Számomra a plébánia a Krisztusban való testvéri közösség gyakorlati megélésének kiemelkedõen fontos helyszíne. - A plébánia számomra az életem középpontját jelenti. Bárhogy alakult a sorsom (lakáscsere, munkahely), úgy alakítottam, hogy a plébánia vonzáskörébõl ki ne kerüljek. Itt vannak a testvéreim, akikkel kölcsönösen segítjük egymást. Egy megtartó erõ, nagy család. Színes, forgatagos, elfogadó élet, jóra törekvõ emberekkel Veled és Feléd 5

4 VEF 149c.qxd :24 Page 6 PLÉBÁNIÁNK 60 ÉVES MILYENNEK SZERETNÉM A PLÉBÁNIÁT? - Szeretném, ha mindig fiatal lehetne, több gyermek és fõleg fiatal találna otthonra. Ha jobban tudnánk misszionálni közösségünket. Ha az aktív tenni akarók, felelõsséget vállalók létszáma gyarapodna. - Bizonyos mértékig rajtunk is múlik. Jó lenne, ha bõvíteni tudnánk és szélesíteni azt a kört, amely mozgósítható lenne a különféle összejövetelekre, rendezvényekre. - Virágzónak, szeretetteljesnek. - Õszintébbnek, a problémák megoldásához odaadóbbnak, toleránsabbnak. - Befogadónak és elfogadónak. Ahol tiszteletben tartják az egyén szabadságát és döntését. Ahol nem mutogatnak rá ujjal, mert egy kicsit másképp gondolkodik, vagy mert új utat keres. Ahol Isten szeretetére és jóságára helyezik a hangsúlyt, és az emberek megtapasztalhatják ezt. Ahol nem a teljesítmény számít, mint a világban. - Az õskeresztények mintájára az egy szív - egy lélek felé sok-sok lépést tehetünk és kell is tennünk. Ebben szeretnék elõre menni én is, fölismerni és meg is tenni lépésrõl lépésre, amit Isten tõlem vár. - Elfogadó. A lényeget közvetítse: Isten feltétlen szeretetét. Fogja össze a lelkiségeket, s legyen párbeszéd. Törekedjünk az életszentség felé. Imádságos legyen, gyarapítsa az ismereteket, elsõsorban a Biblia ismeretét, Jézus arcának ismeretét. Segítse az Istennel való személyes kapcsolat kiépítését és elmélyítését. Legyen egészséges egyensúly a "világi" (kirándulás, bográcsozás), illetve szent rendezvények közt. Legyen olyan közösség, ahova haza lehet jönni, s emelje fel a rászorulókat. - Az emberek megfelelõ módon szeressék egymást. Ne legyen irigykedés, sértõdés, talpnyalás és más káros jelenségek. Mivel ezek csíráját szinte minden ember magában hordozza, mindenki ügyeljen arra, hogy ezeket ne hozza ki a másikból. A feladatokat értelmesen, világosan, türelmesen megbeszélve osszuk el. Ne kelljen egymás gondolatait kitalálni. Csak annyit vállaljunk fel, amit el is tudunk végezni Több családközösség kellene, hiszen család van bõven. - A jövõben jó lenne, ha a rózsafüzér csoportok élete kicsit felpezsdülne, ha többen tudnának járni az összejövetelekre, közös programokra a fiatalokat, gyerekeket, ministránsokat kellene jobban összefogni, hogy ne morzsolódjanak le - Szeretnék több lelki estet A családok egységét célzó több programot A korosztályok elszigeteltsége ellen több olyan alkalmat kialakítani, amelyen a kicsiktõl a korábban születettekig mindenki részt vehet. Szeretem a mise utáni zsongást, lehetne a hittanteremben pl. 1/2 12-ig idõt biztosítani (társasjátékok, filmvetítések, kötetlen beszélgetések céljából). Mindig ugyanazok szolgálnak, kit lehetne megszólítani még? Jó lenne személyessé tenni a könyörgéseket családok szintjén - Több igaz keresztényt szeretnék (beleértve magam is!). Irgalmasság, megértõ szeretet, elfogadás lenne a jelszó! Jó lenne, ha váltott lovakkal húznánk! Szép lenne, ha bizalommal lennénk egymás iránt és erre a bizalomra mindenki rá is szolgálna. Mindent összevetve én büszke vagyok a plébániánkra, és nagyon szeretem. TEMPLOMUNK - PLÉBÁNIÁNK PAPJAI PLÉBÁNOSOK Somogyi László Nagy Károly TEMPLOMIGAZGATÓ Somogyi László MISÉZÕK, KISEGÍTÕK Kiss István Szabó László Csáby Vilmos Török Antal Regõczy István dr Kovács Gábor KÁPLÁNOK Fülöp Dezsõ Dúl Géza Gödölle Márton Szabon Gábor Mékli Attila Repcsik Gyula Veled és Feléd 6 Veled és Feléd 7

5 VEF 149c.qxd :24 Page 8 PLÉBÁNIÁNK 60 ÉVES - Érdekel plébániai közösségünk! Ezért elmentem a Kiserdõbe, részt vettem plébániánk napján. Nem vártam semmi rendkívülit, csak adni akartam: jelenlétem, egy-két szavam, mosolyom, apró segítséget és jó volt megismerkedni olyanokkal, - újakkal és régiekkel - akik még távolabb vannak tõlem De jó volt! Köszönöm Istenem, köszönöm testvéreim! - Érdekel plébániai közösségünk! Ezért elmentem a hittanévnyitóra, hogy közös imával, közös Szentlélek-hívással vágjunk neki az új tanévnek De jó volt! Köszönöm Istenem, köszönöm testvéreim! - Érdekel plébániai közösségünk! Ezért elmentem a verses délutánra! Testvéreim újra és újra idõt, fáradságot (alázatot, bátorságot) ajándékoznak nekünk. No, és gyönyörû verseket, õsi imákat, hogy Tiszták, hõsök, szentek legyünk De jó volt! Köszönöm Istenem, köszönöm testvéreim! - Érdekel plébániai közösségünk! Érdekelnek a felkínált lehetõségek, melyek gazdagabbakká tesznek. Ezért mentem el a Szülõk fórumára is, mely a nevelésrõl szólt! Engem érdekel, hogy kell(ene) nevelni gyermekeim - embernek, kereszténynek, boldognak! De jó volt! Köszönöm Istenem, köszönöm testvéreim! - Érdekel plébániai közösségünk! Ezért elmentem a hittanosoknak meghirdetett kirándulásra! Jó volt levegõzni, gyalogolni a gyönyörû terepeken ( ép testben, ép lélek!) De jó volt! Köszönöm Istenem, köszönöm testvéreim! - Érdekel plébániai közösségünk! Érdekel a kereszténység, hitünk titkai Érdekel mások meglátása, tapasztalata, tanúságtétele Ezért elkezdtem járni hittanra! De jó! Köszönöm Istenem, köszönöm testvéreim! - Érdekel az Egyház, a világ-egyház! Érdekel, hogy az evangéliumot, Krisztus tanítását, a kereszténységet hogy élik meg szerte az egész világon. Ezért mentem el az Aréna sportcsarnokba, ahol több mint 92 országból voltak jelen, hogy együtt ünnepeljenek és megosszák tapasztalataikat (egyszerû keresztények - orvos, politikus, mérnök, háztartásbeli, gazdasági szakember, fiatal és idõs, férfiak és nõk, stb) De jó volt! Köszönöm Istenem, köszönöm testvéreim! - Érdekel az Egyház! Ezért mentem el Salkaházi Sára boldoggá avatására. Ilyen még nem volt Magyarországon! Öröm volt ünnepelni - sok ezer testvéremmel együtt - egy bátor, magyar, keresztény, Istennek szentelt életû nõt, aki sok mindenben példaképe lehet mindnyájunknak De jó volt! Köszönöm Istenem, köszönöm testvéreim! - Érdekel?! Öröm, hogy egyre többeket érdekel - ami szép, igaz, közös, krisztusi, ami több mint hétköznapi!!! De jó! Köszönöm Istenem, köszönöm testvéreim! PLÉBÁNIÁNK NAPJA Mennyei Atyánk! Köszönjük, hogy végtelenül szeretsz minket! Csodálatosan szép idõt adtál, hogy plébániai közösségünk apraja-nagyja (a évesek! ) a Kiserdõben - a Havanna Napok keretében - jól érezhesse magát. Jöttek is sokan! Külön öröm, hogy Családovink is jelen volt (új családok is!). Remek alkalom volt ismerkedni egymással, mert hát lakva ismerik meg egymást! Volt sok játék, vetélkedõ - gyerekeknek, családoknak Volt nagy focimeccs is. Volt Meghallgatlak sátor, ahonnan biztosítva volt az imaháttér Voltak, akik év eleji gyónásukat is elvégezték Köszönjük Istenünk, hogy az új hittanos év elején testileg-lelkileg - így is - feltankolhattunk! Veled és Feléd 8 Veled és Feléd 9

6 VEF 149c.qxd :24 Page 10 PLÉBÁNIÁNK 60 ÉVES Somogyi László atya, elsõ plébánosunk ( ) halálának 13. évfordulóján, szeptember 12-én a pestszentlõrinci temetõben szentelte fel új síremlékét (melyet az Önkormányzat készíttetett) az utód, Nagy Károly atya. Az ott elhangzott imák egyikével emlékezünk Laci bácsira. Örök Fõpapunk, Jézus Krisztus! Csodálatos bizalom, hogy megváltó munkád folytatásával, keresztáldozatod gyümölcseinek kiosztásával embereket bíztál meg, papjaidat hatalmaztad fel. Embereket választottál ki, hogy isteni tervedet itt a földön megvalósítsd. Laci bácsi is - akinek teste e síremlék alatt nyugszik - azok közül való, akiket hívtál, hogy hagyják el mindenüket és kövessenek téged. Õ hallgatott szavadra és az oltárnál találkozott veled. Ezért most igazában nem pusztán a síremléket látjuk, hanem ott látjuk a templomban, ahol ajkával az örök élet igéjét hirdette. Ott látjuk az oltár elõtt, ahol kezével szent Testedet érintette és adta híveidnek. És látjuk keresztelni, hogy viruljon az élet tavasza. Látjuk koporsók mellett, hogy a gyászolókat az égiekre figyelmeztesse. Ott látjuk a gyóntatószékben, hol szíve a te Szíved jóságával örült a tékozló fiúk hazatérésének. Látjuk gyermekek között, családi otthonokban, beteg ágyak mellett, de látjuk a templom csendjében is kettesben a Mesterrel. Látjuk térdeplõjén, íróasztal mellett, vagy egyéb munkában elmerülten. Mindenhol illett rá a világ legszebb rangja: Krisztus küldöttje, Krisztus papja. Akárhol megfordult, mindig téged láttunk benne, Jézusunk, téged tiszteltünk benne, örök Fõpapunk. Hálával emlékezünk szeretett testvérünk sokévi áldozatos papi életére, soksok buzgó imájára. Veled és Feléd 10 Hálát adunk Urunk, plébániánk minden egyes tagjáért személy szerint, a 0-tól 100 évesig - ahogy szoktuk mondani. Minden kis közösségért, akiknek természetes, és természetfölötti születése a 60 év alatt élõvé tette plébániánkat. Hála kinekkinek az Úrtól kapott sok-sok talentumáért - kétkezi munkával, anyagi javakkal, lelkiekkel építõkért, Isten munkatársaiért. Szeretnénk megköszönni mindazok munkáját, akik a liturgikus területen imával, énekkel szolgálták, szolgálják közösségünket, akik a plébánia, és a templom épületét teszik széppé, tisztává, akik részt vállaltak építésében, megújításában, illetve a szentmiséken vállalnak szolgálatokat. Itt szeretnénk megköszönni a padokra került új párnák készítõinek munkáját is. Köszönjük a fáradságos gazdasági, gondnoki és irodai munkában résztvevõ munkatársakat. Köszönjük a hozzánk betérõket, és a befogadókat, hogy mindig vannak testvérek, akik pártfogásba veszik az 'újakat'. Köszönjük, hogy vannak, akik a családokért, családközösségekért tevékenykednek, kölcsönösen segítik egymást, vagy akik a 'Családovi' fenntartásáért dolgoznak. Köszönjük a sokrétû szeretet-tetteket, a betegekért, hajléktalanokért, idõs testvéreinkért megmozduló, gondoskodó kezeket, kórházi miséken való szolgálatokat, a lelki segély nyújtásában segédkezõket. Köszönjük, hogy mindig voltak és vannak, akik hitünk továbbadásáért fáradoznak, kicsiket-nagyokat segítve, Jézus keze által formálva és formálódva, példát mutatva a hitben való hûséges életre. Köszönjük plébániánk eseményeinek, jóhíreinek továbbadóit, megörökítõit. Hála papjainkért, akik által templomunkban immár több mint hét évtizede minden nap részesülhetünk az Úr testében-vérében! Hála Istennek adott életükért, a kezdetek óta végzett sokféle szolgálatukért! Hála, hogy velük együtt plébániánkon otthonra találva, Krisztus Testének tagjaiként az élõ Egyház részeként tapasztalhatjuk, hordozhatjuk, és ajándékozhatjuk Isten végtelen szeretetét. Hála, hála, hála...! Veled és Feléd 11

7 VEF 149c.qxd :24 Page 12 SALKAHÁZI SÁRA BOLDOGGÁ AVATÁSA Salkaházi Sára - eredeti nevén Schalkház Sarolta Klotild - Kassán született május 11-én. Fiatalkora a tehetséges, helyét keresõ ember próbálkozásait mutatja: tanítónõi oklevelet szerez, könyvkötõként dolgozik, részt vesz a kisebbségi irodalmi és politikai életben. Újságíró, író, lapszerkesztõ ben belép a Szociális Testvérek Társaságába, amely 1927-ben telepedett le Kassán. Elsõ fogadalmát 1930-ban, örökfogadalmát 1940-ben teszi le. Szociális testvéri életének mottójául elsõ fogadalmára egyetlen szót választ: Alleluja! Örökfogadalmi mottója: Alleluja! Ecce ego, mitte me! (Alleluja! Íme, itt vagyok, engem küldj!) Mottójához hûen szívét-lelkét, minden képességét, erejét a Megszentelõ Szeretet szolgálatába állítja. Két éven át Kassán, majd Komáromban karitászmunkát szervez, irányít, hitoktat, szerkeszti a Katholikus Nõ címû folyóiratot. Egyik létrehozója a szlovenszkói Katholikus Nõszövetségnek, elõadásokat tart, leányegyesületeket alapít a Felvidéken és Kárpátalján ben ébred fel benne a brazíliai misszió iránti vágy, amelynek megvalósulását a háború kitörése megakadályozza tól Budapesten él, ben Kárpátalján a Rahói és Técsõi járás szociális elõadója tõl a Katholikus Dolgozó Leányok és Nõk Mozgalmának központi vezetõje, több munkásleányotthont nyit, tanfolyamokat szervez. Tanít a Katholikus Nõi Szociális Képzõben. Emellett szépirodalmi tevékenységet is folytat. A II. világháború alatt a társaság befogadja házaiba az üldözötteket. Sára testvér is részt vesz az üldözöttek menekítésében. Tisztán látja a társaságot fenyegetõ veszélyt. Egyre jobban ég benne a vágy, hogy felajánlja önmagát áldozatul a társaságért, a testvérekért szeptember 14-én megkapja elöljáróitól az engedélyt, hogy felajánlhassa életét. Életáldozata december 27-én teljesedett be. A budapesti Bokréta utca 3. sz. alatti munkásnõotthonból - ahol üldözötteket bújtatott - vitték el a nyilasok, Bernovits Vilma hitoktatónõvel és néhány menekítettel együtt. Még aznap este belelõtték a jeges Dunába a pesti alsó rakparton. A szent rózsafüzér jelentése Szent Lukács evangélista elmondja nekünk, hogy Mária meghökkent Gábor arkangyal szavainak hallatán, amellyel az üdvözölte õt, és azon gondolkodott, miféle köszöntés ez. Máriának ez az elmélkedése az elsõdleges példa a rózsafüzér imádkozására. Ez azoknak az imádsága, akik becsben tartják az angyali üdvözletet. Azok az emberek, akik elmondják a rózsafüzért, Mária elmélkedésének fonalát veszik fel gondolatukba és szívükbe, és ahogy elmondják az imát, azon gondolkodnak, milyen jelentõsége van az üdvözletnek - miféle köszöntés ez. Legelõször is elismétlik azokat a szavakat, melyeket maga Isten intézett Máriához hírvivõjén keresztül. Akik becsben tartják a Máriának szóló köszöntést, olyan szavakat ismételnek meg, melyek Istentõl erednek. Ahogy elmondjuk a rózsafüzért, sokszor egymás után elismételjük ezeket a szavakat. De ez nemcsak egy egyszerû ismételgetése valaminek. A szavak, amelyeket maga Isten címzett Máriához, s melyeket az isteni hírnök közölt vele, kifürkészhetetlen tartalmat rejtenek magukban. Üdvözlégy, Mária, malaszttal teljes, az Úr van teveled... Áldott vagy te az asszonyok között. E szavak tartalma szorosan összefonódik a megváltás misztériumával. Az angyali üdvözletnek Máriához intézett szavai elvezetnek ehhez a misztériumhoz, s ugyanakkor meglelik benne magyarázatukat. (II. János Pál: Minden napra egy ima) RÓZSAFÜZÉR HÓNAPJA Gonzága Szent Alajos Felajánlás az Istenanyának Szûz Mária, te vagy az én királynõm! Testemet és lelkemet ma, mindennap és halálom óráján, a te oltalmadba, különös gondviselédedbe, anyai szívedbe ajánlom! Neked ajánlom minden reményemet, minden örömömet, minden gondolatomat és esendõségemet, életemet és halálomat. Közbenjárásod és érdemeid által eszközöld ki nekem a kegyelmet, hogy minden gondolatomban, szavamban és tettemben a te isteni Fiadnak akaratát teljesítsem! Veled és Feléd 12 Veled és Feléd 13

8 VEF 149c.qxd :24 Page 14 SZÜLÕK FÓRUMA Szülõk fórumára invitálta Károly atya a havannai népet, nemcsak a plébániánkhoz tartozó szülõket, hanem minden itt élõt. Úgy gondoltam, nagyon sokan leszünk, sok-sok tapasztalatot megosztunk majd egymással, illetve Károly atya elõadása több családnak is segítséget jelenthet mai, rohanó világunkban. Amikor megérkeztem a hittanterembe egyrészt csalódottság volt az elsõ érzés, amely hatalmába kerített. Miért csak ennyi ember jött el? Miért csak ennyi szülõt érint a gyermeknevelés? Vagy már mindenki profi ebben, csak én érzem úgy 3 gyerekes anyaként, hogy van még mit tanulnom. Biztos mindenkinek van alibije, hogy miért is nem jött el. (Nem az én Isten, örök Atyám! feladatom ebben dönteni.) Köszönöm, hogy gyermeket adtál Másrészt ÖRÖM volt a szívemben, hogy nekem. Tõled kaptam azt a jogot, hogy az elsõáldozásra készülõ gyerekek szülei gondozzam és neveljem. Engedd, hogy között lehetek. Eszembe jutott, hogy ahol ünnepélyesen oltalmadba ajánljam õt. ketten, vagy hárman az én nevemben Istenem! Te tanítsd gyermekemet igaz összejönnek, ott vagyok közöttük. szeretetre. Õrizd meg õt tisztaszívû, jó Egy Üdvözléggyel kezdtünk, majd elmondhattuk véleményünket a gyermek- embernek. Segítsd, hogy szent Fiadhoz Jézushoz hasonlóan növekedjen neveléssel kapcsolatban. Ki, mit, menynyire enged meg csemetéjének (hogyan korban és bölcsességben elõtted és az emberek elõtt. Kérlek, tedd boldoggá nevelünk), majd Károly atya útmutatóját most és örökre. Segítsd, hogy mindig kaptuk meg, hogy Jézus hogy tanít, hogy választott gyermeked legyen. nevel. Ezt kellene tanul-mányozni, sok Szent Fiad, Jézus Krisztus által. mindent elleshetnénk Tõle. Ámen. Saját nevelésünkkel kellene kezdenünk jóval a gyermek megszületése elõtt. Nagyon meghatározó idõszak a nevelésben az elsõ három év. Ezalatt a gyermek magába szívja a környezetében élõk által "kibocsátott és lereagált jeleket". Pár gondolat, amit Károly atya elmondott, hogy milyen nevelõ volt Jézus. 1. Jézus példát ad, amit tanít, azt õ saját maga teszi meg: - türelem, megbocsátás, tisztaság, testvéri szeretet - lát-hall-észlel a gyermek: szülõkben találjon példaképet 2. Mindig konkrét módon segít Jézus (Isten szeretetével szeret) - természetes és természetfölötti szeretet 3. Jézus mindig bízik abban, akit tanít (házasságtörõ asszony példája) - sugározza a reményt, pozitív, bizalom, bátorít, újrakezdési lehetõség 4. Jézus meghagyja a döntési szabadságot, felelõsséget (legyünk tisztában azzal, hogy minek mi lesz a következménye) - azt adjam a gyermekemnek, ami javára fog válni 5. Jézus nem habozik a másikat megfedni, ha arra szükség van - a nevelés lényegi részét alkotja Veled és Feléd 14 - az Isten nem büntet, hanem NEVEL - a szülõk feladata: helyesbíteni a gyermek magatartását (HOGYAN a fontos) - belsõ békébõl eredjen: a gyerek erre vissza fog emlékezni. Kedves Testvérek! Körülbelül ennyit tudok ízelítõül visszaadni nektek abból az egy órából, amit együtt tölthettem szülõtársaimmal ezen a kedd estén. Köszönet és hála Károly atyának, és mindenkinek, aki jelen volt. Biriszló anyuka SZERETET szeptember 16-án felélesztettük azt a régi hagyományt, hogy õsszel ruhát gyûjtünk a Gloriett lakótelepen. Reggel 9-tõl délig fogadtuk az adományokat. Nagyon jó érzés volt, hogy több ember is megkérdezte, ha év közben is szeretne ruhát adományozni, miképpen teheti meg. Jöttek régi ismerõsök, (Aszalós Edit is, akinek hajdanán szintén szívügye volt a ruhanemûk gyûjtése), jelenlegi plébániás testvéreink, és sok jóérzésû "Sallais és KISZ-es". Egy idõsebb asszonyhoz, saját kocsijával mentünk el az összegyûjtött ruhanemûkért, hogy ne kelljen sokat cipekednie, de volt olyan plébániás testvérünk is, aki a saját ruhái mellett, még mások csomagjait is a plébániára szállította. Gyermekeinkkel együtt örültünk a jó idõnek, lélekben pedig együtt voltunk a Nagycsaládosok békés felvonulásán és a Testvériség napján. Pihenésképpen ettünk egy tányér levest, és újult erõvel álltunk neki a ruhák kiválogatásának. Délután különválogattuk a begyûjtött ruhákat, játékokat, és lábbeliket, de kaptunk adományként ágynemût, pokrócot, írógépet és számítógépet is. A ruhanemûkbõl és játékokból a javát sikerült eljuttatni Dévára, a férfiruhákat már nagyon várták Gyuri bácsi hajléktalanjai, de bõségesen maradt még a cigándiaknak, és nem utolsósorban a plébániánk nagycsaládosainak. Veled és Feléd 15

9 VEF 149c.qxd :24 Page 16 TESTVÉRISÉG NAPJA Tapasztalatok Vissza kell csempészni Istent az emberek közé, életünk minden területét szeretettel átszõni, a bennünk élõ Jézussal, Istentõl származó fénnyel az egyetemes testvériséget lehetséges továbbadni, és éppen ez a feladat, hogy életünk legyen és bõségben legyen. A hallott tapasztalatok megerõsítettek abban, hogy a pillanatnyi problémáimat, testi - lelki fájdalmakat, nehézségeket el kell fogadnom. Ezek mind a javamra válnak, ha nem adom fel, ha felismerem bennük a keresztrefeszített Jézus elhagyatottságát és Vele próbálom megoldani. Ehhez kapcsolnám azt a gondolatot, amit az egyik tanúságtevõ mondott és amit felírtam: A fájdalmakból csak a legintimebb részek maradnak meg, azok, amelyekben Isten volt jelen. - az a pillanat, amikor át tudtam adni Neki, amikor rá tudtam hagyatkozni. Isten önkéntesei 1956-ban Budapesten kitört a forradalom. A magyar nép élete árán is ki akarta vívni szabadságát. Az egész világ feszülten figyelt. A pápa drámai hangon figyelmeztette az emberiséget, hogy térjen vissza Istenhez. Szavaitól indíttatva Chiara Lubich felhívással fordult a mozgalom tagjaihoz: Ha létezik egy olyan társadalom, amely képes az emberek szívébõl kitépni Isten nevét, akkor léteznie kell olyan társdalomnak is, amely képes Istent újra az Õt megilletõ helyre tenni. Ekkor egy önálló mozgalom kelt életre, Isten önkéntesei, amelynek tagjai Istenért akarják adni életüket. A kölcsönös szeretet köteléke tartja össze õket, kortól, nemtõl és társadalmi helyzettõl függetlenül. A Fokoláre Mozgalom Isten önkéntesei születésének 50. évfordulója alkalmából rendezett világtalálkozót Budapesten, szeptember 16-án, amely egyben egy nemzetközi rendezvénysorozat záró napja is. Az ünnepre XVI. Benedek pápa is küldött üzenetet, melyet Erdõ Péter bíboros olvasott fel. Döbbenetes tapasztalatok hangzottak el az evangélium megélésének gyümölcseirõl. Tudós, orvos, politikus, gazdasági szakember, egyszerû háziasszony és sokan mások nyilatkoztak a keresztény élet szépségérõl és mindent megoldó hatásairól. Veled és Feléd 16 Fantasztikus volt látni, és érezni azt a szeretetet, egységet, mely áthatotta az egész Sportarénát. (A rendezvény végén szinte az egész aréna táncra perdült.) Nagyon tetszett a fesztivál záróképe - a felkelõ nap - és a fesztiváldal, amely reményt adva mindnyájunknak, ebben a zavaros világban - az egész emberiség egységét, a népek közötti szeretetet jelképezte. Ebben a felfokozott hangulatban, szeretettõl fûtve mentem hazafelé 3 testvéremmel. A villamos tele volt a fesztiválról hazafelé tartó külföldiekkel. Egyszer csak egy fiatal lány lépett hozzánk, és útbaigazítást, segítséget kért tõlünk. Örülök, hogy némi angol tudásommal segítségére lehettem, és kiderült, hogy társaival az iraki csoport tagjai, és a szomszédos kerületben, Pesterzsébeten vannak elszállásolva. Kedves, baráti beszélgetés alakult ki közöttünk, és a végén a lány boldogan ölelt át mindhármunkat, magyarokat. Hálásan megköszönte a fesztivál létrejöttét, és a viszontlátás reményében búcsúztunk el egymástól. Azt hiszem, ez volt az igazi szeretet és testvériség, ami ott akkor a villamoson megvalósult közöttünk. Néhány megállót még együtt utaztunk a metrón is, és amikor leszálltak, szeretettel integetett az egész iraki csoport. Hazafelé a metrón még két fiatal afrikai lány is segítséget kért tõlünk. Kis csoportunk útba igazította õket is, hogy jutnak vissza a Határ útra. Õk lelkesen beszéltek Budapest szépségeirõl, a magyarok kedvességérõl. Mint megtudtuk, véletlenül épp abban a hotelben szálltak meg, ahol a Volontarifest iraki csoportja. Látva a nyakunkban lévõ emblémát, megkérdezték, hol voltunk. Mi lelkesen meséltünk nekik errõl a fesztiválról, mert azt gondoltuk, õk is ott voltak. Erre kiderült, hogy õk "csak" 2 turista lány Kenyából, akik eltévedtek Budapesten. A végén jót nevettünk mindnyájan, és szeretettel váltunk el tõlük is. Veled és Feléd 17

A SZENTMISÉK RENDJE TEMPLOMUNKBAN. SZENTSÉGIMÁDÁS Kedd reggel mise után ½9-ig. Péntek este mise után 20-ig. Elsõvasárnap du. 17-18-ig.

A SZENTMISÉK RENDJE TEMPLOMUNKBAN. SZENTSÉGIMÁDÁS Kedd reggel mise után ½9-ig. Péntek este mise után 20-ig. Elsõvasárnap du. 17-18-ig. VefBor159.qxd 2007. 10. 17. 20:17 Page 2 A SZENTMISÉK RENDJE TEMPLOMUNKBAN Hétfõ: 18.00 Kedd: 7.00 Szerda: 18.00 Csütörtök: 7.00 Péntek: 18.00 Szombat: 7.00 Vasárnap: 7.00, 9.30, 18.00 AZ IMAAPOSTOLSÁG

Részletesebben

Veled és. Fel éd. Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) - K a r á c s o n y! - A Szent László Plébánia lapja

Veled és. Fel éd. Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) - K a r á c s o n y! - A Szent László Plébánia lapja Veled és - K a r á c s o n y! - Fel éd A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) XXI./6. (185.sz.) 2011. December

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 4. szám május

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 4. szám május Fény és Forrás 2009. május 2 LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 4. szám május kegyelmével Isten akaratát, és örvendezünk a kegyelem által bennünk megtermő gyümölcsnek. Ez mind a jelen pillanat isteni

Részletesebben

1 % KÖSZÖNJÜK, hogy adója 1%-ával is támogatja a Szent László Plébániatemplom Alapítványt! Adószámunk: 19702786-1-43

1 % KÖSZÖNJÜK, hogy adója 1%-ával is támogatja a Szent László Plébániatemplom Alapítványt! Adószámunk: 19702786-1-43 VefBor153.qxd 2007. 02. 13. 9:45 Page 2 4. 5. 10. 14. 19. 25. 26. MÁRCIUSI NAPTÁR Elsõvasárnapi szentségimádás Elsõáldozó szülõi FEFO Kisgyermekek liturgiája Szent József ünnepe Családok délutánja Gyümölcsoltó

Részletesebben

KÖSZÖNJÜK, AZ IMAAPOSTOLSÁG SZÁNDÉKAI ÁPRILISBAN ÁLTALÁNOS:

KÖSZÖNJÜK, AZ IMAAPOSTOLSÁG SZÁNDÉKAI ÁPRILISBAN ÁLTALÁNOS: SZENTMISÉK TEMPLOMUNKBAN hétfő: 18.00. kedd: 7.00. szerda: 18.00. csütörtök: 7.00. péntek: 18.00. szombat: 7.00. vasárnap: 7.00, 9.30, 18.00. SZENTSÉGIMÁDÁS: Kedd reggel mise után 9.30 ig. Péntek este

Részletesebben

F e l é d. Fel nagy örömre ma született! K A R Á C S O N Y! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep

F e l é d. Fel nagy örömre ma született! K A R Á C S O N Y! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Veled és K A R Á C S O N Y! F e l é d A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Fel nagy örömre ma született! XXII./7. (192.sz.) 2012. December Karácsony! Veled és Feléd

Részletesebben

Rózsafüzér Királynéja. Advent PLÉBÁNIÁNK ÉLETE VÉGET ÉRT A HIT ÉVE

Rózsafüzér Királynéja. Advent PLÉBÁNIÁNK ÉLETE VÉGET ÉRT A HIT ÉVE Rózsafüzér Királynéja 2013 - VII. évf. 7. 50. Advent PLÉBÁNIÁNK ÉLETE 1146 Budapest, Thököly út 56. www.rozsafuzerkiralyneja.hu VÉGET ÉRT A HIT ÉVE Ferenc pápa Krisztus király vasárnapján lezárta a XVI.

Részletesebben

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Veled és F el éd A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Imádkozzatok! Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! XX./5. (178.sz.) 2010. november Tiszták, hősök, szentek

Részletesebben

AVáci EgyházmEgyE zsinatán az Egyház és a helyi közösségek aktuális gondjairól

AVáci EgyházmEgyE zsinatán az Egyház és a helyi közösségek aktuális gondjairól zsinati homíliák a Váci EgyházmEgyEi zsinat témaköreihez Váci EgyházmEgyE, 2014. tartalom PüsPöki Előszó... 3 1. témakör: EVangElizáció... 4 2. témakör: szolgálattevők... 8 3. témakör: liturgia... 12 4.

Részletesebben

A hetvenéves Felső-Krisztina utóbbi tíz éve

A hetvenéves Felső-Krisztina utóbbi tíz éve XIII. évfolyam 4. szám 2010. TE DEUM Felsõ-Krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9, telefon: 356-0089 Szentmisék rendje: Hétköznapokon reggel 1 /28 és este 6 órakor

Részletesebben

F e l é d N Y Á R! Gyertek velem külön valamilyen csendes helyre, és pihenjetek egy kicsit! (Mk 6,31)

F e l é d N Y Á R! Gyertek velem külön valamilyen csendes helyre, és pihenjetek egy kicsit! (Mk 6,31) N Y Á R! Veled és F e l é d A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc - Havanna lakótelep Gyertek velem külön valamilyen csendes helyre, és pihenjetek egy kicsit! (Mk 6,31) XXIV/3. (201.sz.)

Részletesebben

XXII. évfolyam 1. szám, 2013. március. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele

XXII. évfolyam 1. szám, 2013. március. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele , 2013. március de colores az esztergom-budapesti cursillo hírlevele Íme, én veletek vagyok mindennap a világ végéig (Mt 28, 20) Gondolatok Húsvétra Mienk a Húsvét ünnepe, mely ennyi jóval van tele Üljük

Részletesebben

V eled és F e l é d. - V e n i S a n c t e - Hálás szívvel köszönjük nyári ajándékaidat Urunk!

V eled és F e l é d. - V e n i S a n c t e - Hálás szívvel köszönjük nyári ajándékaidat Urunk! V eled és F e l é d A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep - V e n i S a n c t e - Hálás szívvel köszönjük nyári ajándékaidat Urunk! XIX./4. (171.sz.) 2009. szeptember

Részletesebben

VILÁGP STA. A család az isteni szeretet szentsége MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA BARÁTI KÖR HÍREK A VILÁGMISSZIÓBÓL

VILÁGP STA. A család az isteni szeretet szentsége MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA BARÁTI KÖR HÍREK A VILÁGMISSZIÓBÓL VILÁGP STA Új folyam, VI. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2010. tél A család az isteni szeretet szentsége MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA BARÁTI KÖR HÍREK A VILÁGMISSZIÓBÓL MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK

Részletesebben

VILÁGP STA EGYETLEN EMBER LELKE IS AKKORA, MINT AZ EGÉSZ VILÁGMINDENSÉG. Interjú Gaál Jenõ atyával 14. oldal. Vianney Szent János

VILÁGP STA EGYETLEN EMBER LELKE IS AKKORA, MINT AZ EGÉSZ VILÁGMINDENSÉG. Interjú Gaál Jenõ atyával 14. oldal. Vianney Szent János VILÁGP STA Új folyam, V. évf. 3. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2009. õsz EGYETLEN EMBER LELKE IS AKKORA, MINT AZ EGÉSZ VILÁGMINDENSÉG Vianney Szent János Interjú Gaál Jenõ atyával 14. oldal

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 3. szám április HÚSVÉT VALÓBAN FELTÁMADT

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 3. szám április HÚSVÉT VALÓBAN FELTÁMADT Fény és Forrás 2009. április 2 LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 3. szám április HÚSVÉT VALÓBAN FELTÁMADT Jézus feltámadása igazi örömhír az embereknek. Nemcsak nekünk keresztényeknek, akik végigéljük

Részletesebben

TARTALOM: - Karácsonyi visszatekintés - Szentírás Éve - Ökumenikus imahét - Életünk, örömeink - Nagyböjti gondolatok

TARTALOM: - Karácsonyi visszatekintés - Szentírás Éve - Ökumenikus imahét - Életünk, örömeink - Nagyböjti gondolatok Bor162.qxd 2008. 02. 03. 20:13 Page 2 SZENTMISÉK TEMPLOMUNKBAN Hétfõ: 18.00 Kedd: 7.00 Szerda: 18.00 Csütörtök: 7.00 Péntek: 18.00 Szombat: 7.00 Vasárnap: 7.00, 9.30, 18.00 SZENTSÉGIMÁDÁS: Kedd reggel

Részletesebben

Boldog vagy, mert hitted, hogy beteljesedik...

Boldog vagy, mert hitted, hogy beteljesedik... www.gyongyos.ofm.hu Sarlós Boldogasszony XV. évf. 2. szám 2010. július Boldog vagy, mert hitted, hogy beteljesedik... Lk.1,45-46 A nemzeti összetartozás színhelye A te szavadra, Uram Százszorosan kapod

Részletesebben

A SZÉCSÉNYI FERENCES PLÉBÁNIA EGYHÁZKÖZSÉGI HELYZETÉRTÉKELÉSE ÉS LELKIPÁSZTORI TERVE

A SZÉCSÉNYI FERENCES PLÉBÁNIA EGYHÁZKÖZSÉGI HELYZETÉRTÉKELÉSE ÉS LELKIPÁSZTORI TERVE A SZÉCSÉNYI FERENCES PLÉBÁNIA EGYHÁZKÖZSÉGI HELYZETÉRTÉKELÉSE ÉS LELKIPÁSZTORI TERVE Összeállította: A Szécsényi Római Katolikus Plébánia Képviselőtestülete Szécsény, 2005 Előszó A szécsényi Római Katolikus

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 10. szám december- advent

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 10. szám december- advent LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 10. szám december- advent Ú HARMATOZZATOK EGEK jra belépünk az adventi szent időbe, amikor egyénileg és közösségben is készülünk karácsony ünnepére. Ősi bölcsesség:

Részletesebben

Boldog Mór az Árpád-ház mellett

Boldog Mór az Árpád-ház mellett Tanúság A NAGYMAROSI EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE XVI. ÉVF. 2011 ÕSZ Boldog Mór az Árpád-ház mellett A hagyomány szerint magyar szülõktõl született 1000 körül. István király uralkodása elején iskolás gyermek

Részletesebben

Az én hivatásom a szeretet (Kis Szent Teréz) Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja

Az én hivatásom a szeretet (Kis Szent Teréz) Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja VILÁGP STA Újfolyam, VIII. évf. 2. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2012. nyár Az én hivatásom a szeretet (Kis Szent Teréz) Családunk a közzösségünk 4. oldal Leprások a Mennyek kapujában 8. oldal

Részletesebben

Isten szerelmes levele

Isten szerelmes levele Tanúság A Nagymarosi Egyházközség Hírlevele XVIII. évf. 2013. ŐSZ Isten szerelmes levele Szeptemberben ünnepeljük évről évre Szentírás vasárnapját. Szent Jeromos írja: Aki nem ismeri a Szentírást, nem

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 11. szám KARÁCSONY

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 11. szám KARÁCSONY LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 11. szám KARÁCSONY Karácsony ünnepe minden jóérzésű ember szívét megérinti, megnyitja, még akkor is, ha a mindennapi élet terhei zaklatottá, és bezárttá tesznek

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIV. évfolyam 2015. 7. szám szeptember

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIV. évfolyam 2015. 7. szám szeptember LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIV. évfolyam 2015. 7. szám szeptember IDŐ ISTENNEK I smét egy új tanévet kezdünk, a Szentlelket hívogatjuk, hogy Ő segítsen minket ebben az évben is. Régen volt olyan nagy szükségünk

Részletesebben

A GYULAFEHÉRVÁRI FŐEGYHÁZMEGYE PASZTORÁLIS TERVE 2013 2014. A plébánia éve. A hívek sokaságának egy volt a szíve-lelke (Csel 2,42)

A GYULAFEHÉRVÁRI FŐEGYHÁZMEGYE PASZTORÁLIS TERVE 2013 2014. A plébánia éve. A hívek sokaságának egy volt a szíve-lelke (Csel 2,42) A GYULAFEHÉRVÁRI FŐEGYHÁZMEGYE PASZTORÁLIS TERVE 2013 2014 A plébánia éve A hívek sokaságának egy volt a szíve-lelke (Csel 2,42) Verbum Kolozsvár 2013 Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României

Részletesebben

Szegénnyé lett, hogy szegénységével gazdagítson minket (vö. 2Kor 8,9)

Szegénnyé lett, hogy szegénységével gazdagítson minket (vö. 2Kor 8,9) HÚSVÉT 2014. 1 Szegénnyé lett, hogy szegénységével gazdagítson minket (vö. 2Kor 8,9) Ezzel a mottóval fogalmazta meg Ferenc pápa nagyböjti üzenetét. És valóban Szent Pál apostol szavai megelevenedtek előttünk

Részletesebben