NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 2/2008. (I.15.) KGY. r e n d e l e t e

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 2/2008. (I.15.) KGY. r e n d e l e t e"

Átírás

1 NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 2/2008. (I.15.) KGY r e n d e l e t e a szociálisan rászorult hajléktalan személyek részére nyújtható lakhatásukat segítő lakbér hozzájárulási szolgáltatásról Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. /a továbbiakban: Szt./ 1. -ának (2) bekezdése, 10. -ának (1) bekezdése, 26. -a 32. -ának (1) és (3) bekezdése felhatalmazása alapján a szociálisan rászorult hajléktalan személyek részére nyújtható -lakhatásukat segítő- lakbér hozzájárulási szolgáltatásról az alábbi rendeletet alkotja: I. Rész Általános rendelkezések A rendelet célja 1. E rendeletnek az a célja, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata /a továbbiakban: Önkormányzat/ az önhibájukon kívül szociálisan hátrányos helyzetben lévő, hajléktalan személyek lakhatásának biztosítása és megőrzése érdekében a saját közreműködésükre is igényt tartva- lakbér hozzájárulási szolgáltatásban részesítse. A rendelet hatálya 2. (1) A rendelet hatálya kiterjed az ellátás iránt benyújtott kérelmében tartózkodási helyként Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területét megjelölt hajléktalan a) magyar állampolgárokra, b) bevándoroltakra és letelepedettekre, c) hontalanokra,

2 -2- d) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre. e) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik. (2) A rendelet hatálya kiterjed minden lakásra - ideértve a nyugdíjasházban, garzonházban, a szobabérlők házában (a továbbiakban együtt: otthonház) lévő lakást, illetőleg lakrészt és a szükséglakást is -, továbbá a nem lakás céljára szolgáló helyiségekre. (1) E rendelet alkalmazásában: 3. a) hajléktalan az, aki éjszakáit közterületen vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben tölti, b) jövedelem: az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett ba) a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, bb) az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni. Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%- ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel. Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.

3 -3- Nem minősül jövedelemnek a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 20/A. -a szerinti pénzbeli támogatás, a Gyvt. 20/B. -ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány, az anyasági támogatás, a tizenharmadik havi nyugdíj, a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás, a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás, annak az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásnak a havi ellenértéke, amely a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló külön jogszabály szerinti kötelező legkisebb munkabérének (minimálbér) 50%-át nem haladja meg, a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj, az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás; c) család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt élő, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége; d) közeli hozzátartozó: da) a házastárs, az élettárs, db) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, dc) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista illetve a testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot 25. életévét betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek), dd) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, illetve a szülő házastársa vagy élettársa; e) egyedülélő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik; f) háztartás: az egy lakásban együtt élő, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége; g) rendszeres pénzellátás: a táppénz, a terhességi-gyermekágyi segély, a gyermekgondozási díj, az öregségi nyugdíj, a rokkantsági nyugdíj, az öregségi járadék, a munkaképtelenségi járadék, az özvegyi járadék, a növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadék, az özvegyi nyugdíj - kivéve az

4 -4- ideiglenes özvegyi nyugdíjat, továbbá a házastársa jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó személy özvegyi nyugdíját -, a baleseti táppénz, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a hozzátartozói baleseti nyugellátás, az Flt. alapján folyósított pénzbeli ellátás, az átmeneti járadék, a rendszeres szociális járadék, a bányászok egészségkárosodási járadéka, a rokkantsági járadék, a hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásai, a mezőgazdasági termelők nyugdíj előtti támogatása, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, az időskorúak járadéka, a munkanélküliek jövedelempótló támogatása, a rendszeres szociális segély, az ápolási díj, a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék, valamint a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendelet alapján külföldi szerv által folyósított egyéb azonos típusú ellátás; h) keresőtevékenység, ha e rendelet másként nem rendelkezik: minden olyan munkavégzéssel járó tevékenység, amelyért ellenérték jár, kivéve a tiszteletdíj alapján végzett tevékenységet, ha a havi tiszteletdíj mértéke a kötelező legkisebb munkabér 30 százalékát nem haladja meg, valamint mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal folytatott tevékenységet, ha az abból származó bevételt a személyi jövedelemadóról szóló szabályok szerint a jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni; nem minősül ellenértéknek a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás; i) egyedülálló: az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa van; j) tartózkodási hely: annak a lakásnak a címe, ahol a személy -lakóhelye végleges elhagyásának szándéka nélkül- három hónapnál hosszabb ideig tartózkodik. k) lakóhely: annak a lakásnak a címe, amelyben a személy él. l) lakcím: az a lakóhely vagy tartózkodási hely, ahol a kérelmező életvitelszerűen lakik m) lakás: a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvény 91/A. -ban meghatározott lakás. n) nem lakás céljára szolgáló helyiség: az, amely kizárólag ipari, építőipari, mezőgazdasági, vízgazdálkodási, kereskedelmi, tárolási, szolgáltatási, igazgatási, honvédelmi, rendészeti, művelődési, oktatási, kutatási, egészségügyi, szociális, jóléti és más gazdasági célra szolgál. o) szükséglakás: a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvény 91/A. -ban meghatározott szükséglakás. p.) együttműködésre kijelölt szerv: Periféria Egyesület, Oltalom Szeretetszolgálat r.) Iroda: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Iroda

5 II. Rész 4. A jogosultság feltételei (1) A lakbér hozzájárulási szolgáltatás a hajléktalan személyek részére nyújtott, lakhatást segítő ellátás. Az Önkormányzat határozatában megjelölt időponttól lakbér hozzájárulási szolgáltatásban részesíti azt a családot vagy személyt, aki a) a kérelem benyújtását megelőzően legalább 90 napja folyamatosan átmeneti szállón lakik, vagy legalább 30 napja utcán, közterületen, lakásként nem használható helyen vagy éjjeli menedékhelyen él és a Periféria Egyesülettel vagy Oltalom Szeretetszolgálattal /továbbiakban: együttműködésre kijelölt szerv/ bizonyíthatóan kapcsolatot tart feltéve, hogy ab) havi nettó jövedelme vagy családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-át, de nem haladja meg annak 300 %-át és ac) a kérelem benyújtásakor nyilatkozatában tartózkodási helyként Nyíregyháza közigazgatási területét megjelölte, ad) bérleti/albérleti szerződést kötött, továbbá ae) vállalja a lakhatást segítő programban való részvételt és a megállapodást megköti, af) és saját maga és családjának lakhatása más módon nem biztosított. (2) A támogatás egyidejűleg több, azonos lakcímre költöző, (1) bekezdésben előírt feltételekkel rendelkező személynek is megállapítható. 5. A szolgáltatás formái (1) A lakbér hozzájárulási szolgáltatás esetén a jogosult a) lakbér hozzájárulásban b) lakhatást segítő programban r é s z e s ü l.

6 -6-6. Lakhatást segítő program (1) Az Önkormányzat az e rendeletben meghatározott feladatait az együttműködésre kijelölt szerv útján látja el, a fenntartóval kötött ellátási szerződés alapján. (2) A lakhatást segítő program keretében az együttműködésre kijelölt szerv: a) tájékoztatja a kérelmezőt a lakbér hozzájárulás feltételeiről, a program elkészítésének menetéről, az együttműködés eljárási szabályairól, b) a kérelmező hozzájárulásával megvizsgálja a kérelmező fizetési kapacitását és készségét, környezettanulmányt készít a bérleményben, segítséget nyújt a bérleti/albérleti szerződés megkötéséhez, melynek alapján javaslatot tesz a lakbér hozzájárulási szolgáltatásba történő bevonásra, c) kidolgozza a kérelmező bevonásával az egyéni élethelyzethez igazodó programot és a kérelmezővel írásban lakbér hozzájárulási megállapodást /továbbiakban: megállapodás/ köt, melynek tartalmaznia kell a kérelmező által vállalt önerő mértékét és formáját, d) a hozzájárulás folyósításának időtartama alatt a kérelmezővel kapcsolatot tart és legalább havonta egy személyes találkozás útján folyamatosan figyelemmel kíséri a megállapodásban foglaltak betartását, e) szükség esetén kezdeményezi a lakbér hozzájárulási szolgáltatásra vonatkozó döntés módosítását, f) évente írásos értékelést készít a program végrehajtásáról, melyet megküld a Szociális, Egészségügyi, Lakásügyi és Idősügyi Bizottságnak /továbbiakban: Bizottság/, g) jelzi a Bizottságnak, ha a jogosult az együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, h) a szolgáltatás megszűnése esetén biztosítja a segítségnyújtáshoz való hozzáférés lehetőségét. 7. Együttműködési kötelezettség (1) A lakbér hozzájárulási szolgáltatás időtartama alatt a jogosult együttműködik az együttműködésre kijelölt szervvel. Az együttműködés során a jogosult köteles a) hozzájárulni a lakhatással kapcsolatos adatok és információk együttműködésre kijelölt szerv általi megismeréséhez és nyilvántartásához,

7 -7- b) aktívan közreműködni a megállapodás kidolgozásában, c) köteles a megállapodásban foglaltakat betartani, d) havonta legalább egy alkalommal az együttműködésre kijelölt szervvel személyesen találkozni és a megállapodásban előírt módon- tájékoztatni a megállapodásban foglaltak végrehajtásáról. (2) Nyíregyháza közigazgatási területén belül történő lakcímváltozás esetén a jogosult kérheti a bérleti/albérleti szerződés bemutatásával az új bérleményre vonatkozóan a lakbér hozzájárulás tovább folyósítását. 8. Lakbér hozzájárulás (1) A lakbér hozzájárulás havi összege nem lehet kevesebb az albérleti díj 20 %-nál, de legalább 8000 Ft, és nem lehet több annak 60 %-nál, de legfeljebb Ft. (2) A hozzájárulás adható a) lakásbérleti, albérleti díjra b) lakásbérlet, albérlet egy összegű tartós lekötésére, kauciójára. (3) A lakbér hozzájárulást legfeljebb egy évre lehet megállapítani. (4) A lakbér hozzájárulás a (2) bekezdés b) pontja esetében egy összegben is nyújtható, melynek mértéke legfeljebb forint. (5) A megállapított lakbér hozzájárulást a kérelmező részére kell folyósítani. (6) A hozzájárulás folyósításának feltétele, hogy az együttműködésre kijelölt szerv havonta igazolja, hogy a jogosult a bérleményben lakik és a megállapodásban foglaltakat teljesíti. (7) A jogosultat a hozzájárulás a lakbér hozzájárulásról szóló határozatban megjelölt időponttól illeti meg azzal, hogy a jogosultság kezdő hónapjában a havi hozzájárulás teljes összegét kell folyósítani. 9. A lakbér hozzájárulási szolgáltatás megszüntetése, jogkövetkezmények (1) A lakbér hozzájárulási szolgáltatás tovább nem folyósítható, és a kifizetett összeget vissza kell téríteni, ha a jogosult a lakhatást segítő programban nem vesz részt.

8 -8- (2) A lakbér hozzájárulási szolgáltatást meg kell szüntetni, ha a) a jogosult lakcíme megváltozik, vagy b) meghal, vagy c) a hozzájárulás megállapításának feltételei nem állnak fenn. (3) A lakbér hozzájárulási szolgáltatás (1) bekezdésben foglaltak szerinti megszüntetésétől számított 24 hónapon belül ismételten nem állapítható meg. III. Rész Eljárási rendelkezések 10. A kérelem benyújtása és a szociális igazgatási eljárás előkészítése (1) A lakbér hozzájárulási szolgáltatás iránti kérelmeket az együttműködésre kijelölt szervnél kell benyújtani. A kérelemhez csatolni kell a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy az együttműködést vállalja, valamint hogy Nyíregyháza közigazgatási területén tartózkodik. (2) A kérelmeket év közben folyamatosan lehet benyújtani. (3) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles arra, hogy családja jövedelmi viszonyairól nyilatkozzék, illetve azokat igazolja. a) Azon kérelmezők, illetve családtagjaik, akik egyéni vagy társas vállalkozók, szabadfoglalkozásúak jövedelmüket az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal által kiadott igazolással vagy a kérelem benyújtását megelőző 12 havi nettó átlag jövedelmére vonatkozó könyvelő által kiállított igazolással, ennek hiányában nyilatkozatával kötelesek igazolni. b) Azon kérelmezők, illetve családtagjaik, akik mezőgazdasági őstermelők a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban elért nettó jövedelmüket nyilatkozatukkal kötelesek igazolni. c) Az alkalmi munkából származó jövedelmet az érintetteknek a kérelem benyújtását megelőző háromhavi nettó átlag jövedelmére vonatkozó nyilatkozatával és az alkalmi munkavállalói könyv bemutatásával kell igazolniuk. d) A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által folyósított ellátások esetén az ellátás utolsó havi szelvényét, valamint a kérelem benyújtásának évében az Igazgatóság által megküldött tájékoztató egyszerű másolatát kell benyújtani.

9 -9- (4) A kérelmezőnek lakáshasználata jogcímét bérlakás és albérlet esetén a bérleti szerződés egyszerű másolatával igazolnia kell. (5) A jogosultság megállapításakor a) a havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a továbbiakban együtt: vállalkozás) származó - jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét, b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni, azzal, hogy a b) pont szerinti számításnál azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani. (6) Ha a vállalkozási tevékenység megkezdésétől eltelt időtartam nem éri el a 12 hónapot, akkor az egyhavi átlagos jövedelmet a vállalkozási tevékenység időtartama alapján kell kiszámítani. (7) A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni a) a kérelem benyújtását megelőzően megszűnt havi rendszeres jövedelmet, b) a vállalkozásból származó jövedelmet, feltéve, hogy a vállalkozási tevékenység megszűnt. (8) A vállalkozási tevékenység akkor tekinthető megszűntnek, ha a vállalkozói engedélyt, illetve az őstermelői igazolványt visszaadták vagy visszavonták, illetőleg a társas vállalkozást törölték a cégjegyzékből. (9) az e rendelet 6. (2) bekezdésének a)-c) pontjaiban szabályozott eljárás lefolytatása után az együttműködésre kijelölt szerv a kérelmet és mellékleteit, valamint a megállapodás egy példányát, a lakbér hozzájárulás mértékére és folyósításának időtartamára, vagy az arra irányuló kérelem elutasítására tett javaslatával egyetemben a kérelem benyújtásától számított 15 munkanapon belül köteles megküldeni az Irodának. A határidő indokolt esetben egy alkalommal- 10 munkanappal meghosszabbítható. (10) Ha a (9) bekezdés alapján megküldött iratok tartalmából a lakbér hozzájárulásra való jogosultság feltételeinek fennállása nem állapítható meg az Iroda az iratokat a 6. (2) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott eljárás lefolytatására az együttműködésre kijelölt szervnek visszaküldi. Az Iroda állásfoglalása az együttműködésre kijelölt szervre nézve kötelező. (11) Az Iroda a közvetlenül hozzá benyújtott kérelmet haladéktalanul köteles megküldeni az együttműködésre kijelölt szervnek.

10 A lakbér hozzájárulás iránti kérelem elbírálása (1) Ha a 10. (9) bekezdésben meghatározott iratok hiányosak, vagy azok tartalma alapján az érdemi döntés nem készíthető elő, az Iroda az iratokat a pótolandó hiányok, vagy tisztázandó körülmények pontos megjelölésével az együttműködésre kijelölt szervnek visszaküldi, egyben felhívja a hiányok pótlására és az iratok 8 napon belül történő ismételt megküldésére. (2) A megállapított hozzájárulás összegét a megállapító határozat jogerőre emelkedésétől havi részletekben folyósítandó hozzájárulás esetén, az együttműködésre kijelölt szerv igazolásától- számított 15 munkanapon belül kell átutalni a jogosultnak. (3) A lakbér hozzájárulási szolgáltatásra való jogosultság, a jogosultat érintő jog és kötelezettség megállapítására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. (4) Az e rendelet hatálya alá tartozó ellátásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni az Irodát. (5) Az Önkormányzat a támogatás céljára felhasználható összeget a mindenkori éves költségvetési rendeletében határozza meg. (6) A kérelem és az esetleges jogorvoslat benyújtására elektronikus úton nincs lehetőség. (7) Az eljárásra, a nyilvántartás vezetésére, a kérelmezők személyes adatainak kezelésére az Szt , valamint a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. IV. Rész Hatásköri rendelkezések 12. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése e rendeletben szabályozott lakbér hozzájárulási szolgáltatás megállapítására biztosított hatáskörének gyakorlását átruházza Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése Szociális, Egészségügyi, Lakásügyi és Idősügyi Bizottságára.

11 -11- Vegyes rendelkezések 13. A jelen rendelet február 1. napjával lép hatályba. Rendelkezéseit a hatályba lépést követően indult ügyekben kell alkalmazni. Nyíregyháza, január 14. Csabai Lászlóné polgármester Dr. Szemán Sándor jegyző E rendeletet január hó 15. napján kihirdetem. Nyíregyháza, január 15. Dr. Szemán Sándor jegyző

12 -12- A szociálisan rászorult hajléktalan személyek részére nyújtható lakhatásukat segítő lakbér hozzájárulási szolgáltatásról szóló 2/2008. (I.15.) KGY rendelet i n d o k o l á s a I. Általános indokolás Uniós mintára Magyarországon is programot indítottak el a hajléktalanok lakhatáshoz jutásának biztosítására. Nyíregyháza mindkét hajléktalanokat ellátó szervezete a Periféria Egyesület és az Oltalom Szeretetszolgálat is részt vett a Hajléktalanokért Közalapítvány pályázatán. Az elnyert támogatással január 1-től 18 hónapon keresztül valósították meg a hajléktalan emberek lakhatásba jutását és ezzel a társadalmi reintegrációjukat. A júniusában eredményesen lezárult program, kedvező tapasztalatai és pozitívumai alapján a rendelet-tervezet egy új keletű szolgáltatást vezet be. A lakbér hozzájárulási szolgáltatás nem passzív segélyezését jelenti a hajléktalanoknak, hanem a hozzájárulás mellett a személyre szabott segítségnyújtással és a jogosult aktív részvételével igyekszik nemcsak a lakhatáshoz jutást, hanem annak megtartását is biztosítani, javítani a jogosult munkaerő piaci helyzetét, erősíteni autonómiáját, társadalmi kapcsolatait. A tervezetben szabályozott szolgáltatás a hajléktalanellátás korábbi megoldásai mellett olyan új lehetőséget kínál a szociálisan rászorult hajléktalan személyek részére, mely hozzásegítheti őket a hajléktalan létből a társadalomba való visszatérésre. II. Részletes indokolás hoz Az Általános Rendelkezések meghatározzák a rendelet célját, szabályozzák hatályát, a személyi hatályát hozzáigazítva az Szt. rendelkezéseihez, figyelembe véve hajléktalanokra vonatkozó rendelkezését és rögzíti, hogy milyen bérlemény esetén állapítható meg a támogatás. 3. -hoz A tervezet az értelmező rendelkezések között foglalja össze azoknak a kifejezéseknek a tartalmát, amelyek segítséget nyújtanak az eljárásban résztvevő jogosultaknak és az eljáró igazgatási szerveknek is, figyelembe véve az Szt. jövedelem meghatározására vonatkozó új rendelkezését.

13 hoz A tervezet meghatározza a jogosultság feltételeit, a jövedelemhatárt meghatározva annak minimumát is, mivel önerő vállalása nélkül nem érné el a nyújtott hozzájárulás a célját. A rendelet támogatásban részesíti azokat is, akik együtt költöznek azonos lakcímre ezzel is elősegítve a lakhatásuk megoldását. 5. -hoz A szolgáltatás formáinak meghatározásánál a cél az volt, hogy segélyezés helyett a jogosult aktív együttműködésére, önerő vállalására is számítva nyújtson hozzájárulást hoz Az önkormányzat a lakbér hozzájárulási szolgáltatás feladatait két olyan szervezet bevonásával látja el, akik évek óta részt vesznek a hajléktalan ellátásban. Feladataik közül kiemelt szerepet kap a személyre szabott segítségnyújtás. A rendelet-tervezet részletesen tartalmazza a jogosultak együttműködési kötelezettségének szabályait is. 8. -hoz A tervezet tartalmazza az Önkormányzat által adható hozzájárulás havi összegét, annak alsó és felső határát. Továbbá rögzíti, egy összegben történő támogatás esetén annak felső határát. 9. -hoz A lakbér hozzájárulási szolgáltatás megszüntetése feltételeinek és a hátrányos jogkövetkezmények szabályozásával a tervezet elsősorban szolgáltatás céljainak megvalósulását szolgálja hoz A tervezet részletesen tartalmazza a kérelem benyújtásának szabályait, az együttműködésre kijelölt szerv és az Önkormányzat feladatait az eljárásban, kiemelve az ellátás szolgáltatás jellegének megfelelően a lakhatást segítő program jelentőségét. Ugyanakkor minden az együttműködésre kijelölt szervhez benyújtott kérelemről szociális igazgatási szerv dönt hoz A tervezet figyelemmel a Szociális, Egészségügyi, Lakásügyi és Idősügyi Bizottság feladataira, a hatáskör bizottságra történő átruházását javasolja.

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról (egységes szerkezetben

Részletesebben

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban

Részletesebben

Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete. 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete

Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete. 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete Az önkormányzat szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 7/2004. (III. 12.) Önk. számú rendelet

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 46/2012.(XII.14.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 46/2012.(XII.14.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 46/2012.(XII.14.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális

Részletesebben

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Újhartyán Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2009. (VI.04) sz. rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásról Egységes szerkezetbe A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

FADDI HÍREK melléklet 2009.MÁRCIUS

FADDI HÍREK melléklet 2009.MÁRCIUS FADD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2006. (VI.28.) KT. RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYAIRÓL (Egységes szerkezetben a módosításra megalkotott 1/2007.(I.31.), 14/2007.(VI.27.),

Részletesebben

1993. évi III. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. Fejezet. Általános rendelkezések. I. cím. A törvény célja. II.

1993. évi III. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. Fejezet. Általános rendelkezések. I. cím. A törvény célja. II. 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról A szociális ellátás feltételeinek biztosítása, a nemzetközi egyezményekben, így különösen az ENSZ Gazdasági, Szociális és Kulturális

Részletesebben

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA II. ÉVFOLYAM 6. szám 2012. május 25. AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA Szociális Közlöny Szerkesztõsége 1051 Budapest, Arany J. u. 6 8. Telefon: 795-3003 Megjelenik szükség szerint Elõfizetési

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg hatályos: 2009.január

Részletesebben

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete. az egyes szociális ellátásokról

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete. az egyes szociális ellátásokról 1. oldal Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete az egyes szociális ellátásokról Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2009. (II.12.) számú rendelete

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2009. (II.12.) számú rendelete Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2009. (II.12.) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 9/2009.(VI.02.) rendelete

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 9/2009.(VI.02.) rendelete ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 9/2009.(VI.02.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 24/2011. (XI.08.) számú önkormányzati rendelettel) Abony Város Önkormányzatának

Részletesebben

Ezen felhatalmazás alapján a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzat Képviselőtestülete az alábbi rendeletet alkotja. I.

Ezen felhatalmazás alapján a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzat Képviselőtestülete az alábbi rendeletet alkotja. I. Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat képviselő-testületének a kerületi polgárok szociális és gyermekvédelmi ellátásáról szóló 49/2011. (XII.20.), 20/2011. (IX.20.), 9/2011. (V.20.), 7/2011.

Részletesebben

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 9/2009.(VI.02.) rendelete

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 9/2009.(VI.02.) rendelete ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 9/2009.(VI.02.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 24/2011. (XI.08.), 18/2012. (V.18.),10/2013. (III.29.) 34/2013. (XII.04)

Részletesebben

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2009. (X. 01.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2009. (X. 01.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2009. (X. 01.) BVKt rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról Biharkeresztes

Részletesebben

A rendelet célja, alapelvei, hatálya

A rendelet célja, alapelvei, hatálya Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2007.(XII. 27.) KT rendelete a rászorulók részére nyújtható pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól Biharnagybajom

Részletesebben

Sárkeresztúr község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2008. (I.31.) számú RENDELETE

Sárkeresztúr község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2008. (I.31.) számú RENDELETE Sárkeresztúr község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2008. (I.31.) számú RENDELETE az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 3/2003. (II. 28.) számú rendelet módosításáról. Sárkeresztúr

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya Monostorpályi Község Önkormányzata 7/2006. (03.30.) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és házi segítségnyújtásról Németbánya Község Önkormányzatának

Részletesebben

A tűzifa igénylésére vonatkozó általános eljárási szabályok

A tűzifa igénylésére vonatkozó általános eljárási szabályok Kőszárhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (X. 15.) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Kőszárhegy Község Önkormányzatának

Részletesebben

A szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról

A szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról .. Önkormányzat Képviselő-testületének../2007. (..) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról Törökbálint Nagyközség Önkormányzata a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Fehérgyarmat Város Önkormányzat. 3/2004. (III.1.) Önk. r e n d e l e t e. egyes szociális ellátások helyi szabályairól

Fehérgyarmat Város Önkormányzat. 3/2004. (III.1.) Önk. r e n d e l e t e. egyes szociális ellátások helyi szabályairól Fehérgyarmat Város Önkormányzat 3/2004. (III..) Önk. r e n d e l e t e egyes szociális ellátások helyi szabályairól Fehérgyarmat Város Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének /2011. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (tervezet)

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének /2011. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (tervezet) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének /2011. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (tervezet) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a gyermekek

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T. 2./ A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 14/2006.(XII.05.) rendelet megtárgyalása, felülvizsgálata

T Á R G Y S O R O Z A T. 2./ A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 14/2006.(XII.05.) rendelet megtárgyalása, felülvizsgálata Bököny Község Képviselő-testülete 2007. május 31-én tartott ülésének 8-22/2007. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (56-59/2007., 9-12/2007. R) T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Polgármester tájékoztatója

Részletesebben

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2008. (VII. 25.) rendelete. a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2008. (VII. 25.) rendelete. a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2008. (VII. 25.) rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben) Rendelet száma: 4/2008. (VII.

Részletesebben

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2010. (IV. 1.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL. (1)Fejezet

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2010. (IV. 1.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL. (1)Fejezet ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2010. (IV. 1.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bihartorda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben