Berhida Város Jegyzője Berhida, Veszprémi u Tel/fax: 88/

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Berhida Város Jegyzője 8181. Berhida, Veszprémi u. 1-3. Tel/fax: 88/585-620 E-mail:jegyzo@berhida.hu"

Átírás

1 Berhida Város Jegyzője Berhida, Veszprémi u Tel/fax: 88/ Előterjesztés A Képviselő-testület június 26-i ülésére T Á J É K O Z T A T Ó a Polgármesteri Hivatal(Közös Önkormányzati Hivatal államigazgatási feladatainak ellátásáról években Tisztelt Képviselő-testület! A Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai szerteágazóak és összetettek. Ezért a teljesség igénye nélkül - elsősorban a rendszeresen előforduló ügycsoportokról kívánok tájékoztatást adni. A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV törvény 7. (1) bekezdése szerint törvény vagy törvény felhatalmazása alapján kormányrendelet kivételesen a polgármestert államigazgatási hatósági hatáskörrel ruházhatja fel. Törvény vagy törvény felhatalmazása alapján kormányrendelet államigazgatási feladatot, hatósági hatáskört állapíthat meg a jegyzőnek, a főjegyzőnek és kivételesen a képviselő-testület hivatala ügyintézőjének is. A törvényi rendelkezésből adódóan az államigazgatási ügyeik helyi címzettje, végrehajtója elsősorban a jegyző. A jegyző hatáskörébe utalt ügyek nagy számából adódóan a kapcsolódó joganyag is széles, a folyamatos jogszabályi változások rendszeres figyelemmel kísérését igényli. Az ellátandó feladat- és hatáskörök számát tovább növelte a 2003 január 1-től működő körjegyzőség, melyet az igazgatási feladatok ellátására hoztak létre Vilonya és Berhida települési önkormányzatok Képviselő-testületei. A körjegyzőség munkája kezdettől fogva megosztottan történik a berhidai polgármesteri hivatal és a vilonyai kirendeltségen dolgozókkal való folyamatos kapcsolattartás mellett január 1-től Közös Önkormányzati Hivatal működik. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 18. -a az alábbiak szerint rendelkezik az államigazgatási feladat- és hatáskörökről: (1) Ha törvény vagy törvényi felhatalmazáson alapuló kormányrendelet a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, a jegyző, valamint a polgármesteri hivatal és a közös önkormányzati hivatal ügyintézője a) számára államigazgatási feladat- és hatáskört állapít meg, vagy b) honvédelmi, polgári védelmi, katasztrófaelhárítási ügyekben az országos államigazgatási feladatok helyi irányításában és végrehajtásában való részvételét rendeli el, az ellátásukhoz szükséges költségvetési támogatást a központi költségvetés biztosítja.

2 - 2 - (2) 1 Ha a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, a jegyző, valamint a polgármesteri hivatal és a közös önkormányzati hivatal ügyintézője államigazgatási feladat- és hatáskörében jár el, a képviselő-testület, közgyűlés nem utasíthatja, döntését nem bírálhatja felül. A törvény indokolása szerint a korábbi szabályozással szemben a jövőben az államigazgatási feladat-és hatáskörök döntő többségét az államigazgatási szervek látják el, az önkormányzati szervezetrendszerben csak kivételesen marad ilyen feladat, jelentősen csökkentve ezzel a helyi önkormányzatok terheit. A törvény az államigazgatási hatáskörök telepítésének szabályait tartalmazza, mely szerint törvény vagy törvény felhatalmazása alapján kormányrendelet kivételesen a polgármestert, a főpolgármestert, a megyei képviselő-testület elnökét államigazgatási hatáskörrel ruházhatja fel. Országos államigazgatási feladatok - honvédelmi, polgári védelmi, katasztrófa-elhárítási ügyek - helyi irányításában és végrehajtásában törvény vagy törvény felhatalmazása alapján kormányrendeletben előírtaknak megfelelően a polgármester, a főpolgármester, a megyei képviselő-testület elnöke vesz részt. Garanciális szabály, hogy a törvényben meghatározott államigazgatási feladat, hatósági hatáskör megállapításával egyidejűleg a központi költségvetésben biztosítani kell az ellátásukhoz szükséges anyagi forrást. Továbbá, hogy a saját államigazgatási feladatkörben, illetve hatáskörben eljáró hatáskör címzettjét a képviselő-testület nem utasíthatja, döntését nem bírálhatja felül január 1-vel megtörtént a járási hivatalok felállítása. A járás egy megyén belül elhatárolt, földrajzilag összefüggő terület, szomszédos településeket magába foglaló körzet, amelynek székhelye a központi településen van. A járás az állam szervezetének legalacsonyabb szintű területi és szervezeti egysége, amely hatékonyabb, költségtakarékosabb, ügyfélközpontú területi közigazgatás megteremtését teszi lehetővé. A járási hivatalok a fővárosi és megyei kormányhivatalok kirendeltségei, kialakításuk a polgármesteri hivatal és a kirendeltség bázisán történt, ezáltal gyors és könnyű hozzáférést biztosítanak az államigazgatási szolgáltatásokhoz megőrizve a létező ügyintézési helyszíneket. Ahol okmányiroda működött - amelynek ügyintézői kormánytisztviselőként átkerültek a járási kormányhivatalba -,ott kormányablakot alakítottak ki, amely a járási hivatal részét képezi. Az elsődleges cél az egyablakos ügyintézés kiépítése, az egyszerűbb és hatékonyabb működés. A járás feladata a korábban a települési jegyzőhöz telepített államigazgatási feladatok ellátása, a jegyző jogköreinek részbeni átvétele. A járási hivatalhoz átkerülő feladat- és hatáskörök listája: 1. Okmányirodai feladatok: o lakcímnyilvántartás o személyazonosító okmányok kiadása o útlevél igazgatás o gépjármű-nyilvántartás 2. egyes gyám- és gyermekvédelmi ügyek o a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezés o a gyermek védelembe vétel 3. egyes szociális igazgatási ügyek, pl: o időskorúak járadéka o alanyi és normatív alapon járó közgyógyellátás o egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság o alanyi jogon járó ápolási díj

3 - 3 - o hadigondozotti ügyek 4. Köznevelési feladatok a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása esetén meghatározott feladatok ellátása a tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatásának bejelentés fogadása 5. egyes vállalkozói tevékenység engedélyezése 6. egyes állategészségügyi feladatok 7. szabálysértési feladatok 8. a helyi védelmi bizottság vezetése 9. építésfelügyeleti, egyes építésügyi hatósági feladatok Az építésügyi feladatokat ellátó általános elsőfokú építésügyi hatóság a járásszékhely települési önkormányzat jegyzője és a járási építésügyi hivatal. A jegyzőnél maradó feladat- és hatáskörök listája: 1. birtokvédelmi eljárás 2. hagyatéki eljárás 3. anyakönyvi igazgatás 4. adóigazgatás és adóvégrehajtás 5. egyes építésügyi igazgatási feladatok 6. kereskedelmi engedélyezés 7. parlagfűmentesítési feladatok belterületen 8. iparigazgatás 9. a helyi önkormányzati rendeletalkotáshoz kötött szociális ellátások méltányossági közgyógyellátás lakásfenntartási támogatás foglalkoztatást helyettesítő támogatás rendszeres szociális segély 10. gyermekvédelmi támogatások, gyámhatósági feladatok: -rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása óvodáztatási támogatás gyámhatósági ügyekben megkeresésére környezettanulmányt készítése 11. A későbbiekben a kistérségi jegyző hatásköréből a helyi jegyző hatáskörébe került a telepengedélyezési eljárás. A hatáskör változása miatt az érintett ügyiratok átadásra kerültek a Várpalotai Járási Hivatal részére. A gyámügyi és gyermekvédelmi feladatokat ellátó ügyintéző pedig a Járási Hivatal kormánytisztviselője lett. Az okmányiroda elhelyezését szolgáló ingatlanrész, a benne lévő számítógépek, felszerelések, bútorok a kormányhivatal ingyenes használatába kerültek a törvény előírásai szerint, és a két okmányirodai dolgozó is a járási kormányhivatal állományába került. Így összesen 3 fővel csökkent a köztisztviselői létszáma a hivatalnak. További egy fős létszámcsökkentést jelentett, hogy a nyugdíjba vonuló gépkocsivezető helyét nem töltöttük be, a hivatali gépkocsit kulcsos járműként használjuk azóta.

4 - 4 - Feladat-csökkenést eredményezett április 15-től a szabálysértési hatósági jogkör átkerülése a járási hivatalhoz, ugyanakkor a be nem fizetett bírságokat néhány kivételtől eltekintve továbbra is a helyi adóhatóság hajtja be. A főbb ügycsoportok és az azon belül rendszeresen előforduló ügyek intézése az eltelt négy év alatt a következő volt: 1.) B e l ü g y i feladatok: a) Anyakönyvi feladatok Anyakönyvvezetői megbízással jelenleg 1 fő rendelkezik hivatalunkban, akadályoztatás esetén Vilonya anyakönyvvezetője helyettesít. Az anyakönyvvezető vezeti a születési, házassági, halotti anyakönyveket, teljesíti az ehhez tartozó nyilvántartási és jelentéstételi kötelezettségeket, Az anyakönyveket nemcsak manuálisan kell vezetni, hanem számítógépes nyilvántartást is kötelező vezetni. Születési anyakönyvben tett bejegyzések: évben: évben: évben: 1 db évben: 1 db 2014.év április 30-ig: - Házasságkötések száma: évben: 18 db évben: 7 db évben: 15 db évben: 18 db április 30-ig: 3 db Halotti anyakönyvezés a közigazgatási területen elhunytak bejegyzésére szolgál. Halálesetek bejegyzése: évben: 47 db évben: 49 db évben: 49 db évben: 43 db április 30-ig: 18 db Anyakönyvi kivonatok, másolat kiállítása: évben: 66 db évben: 57 db évben: 51 db évben: 48 db április 30-ig: 13 db

5 - 5 - Névváltozási kérelmek, azzal kapcsolatos anyakönyvi eljárás: évben: 12 db évben: 7 db évben: 9 db évben: 11 db április 30-ig: 3 db Apai elismerések száma: évben: 29 db évben: 30 db évben: 28 db évben: 29 db április 30-ig: 9 db A honosítások, visszahonosítások száma: évben: 6 db évben: 5 db évben: 5 db 2013.július 01-ig: 3 db július 01. napjától a honosítással, visszahonosítással kapcsolatos ügyintézés a Veszprém Megyei Kormányhivatal Várpalotai Járási Hivatal hatáskörébe került, de a honosított, visszahonosított személynek az esküt/fogadalmat továbbra is a polgármester előtt kell letenni. b) Népességnyilvántartás: Népesség-nyilvántartással kapcsolatos feladatok körébe tartoznak az adatszolgáltatások, a helyi SZL nyilvántartásból, igazolások, hatósági bizonyítványok kiadása. Hatósági bizonyítványok, adatszolgáltatások száma: évben: 69 db évben: 72 db évben: 86 db évben: 85 db április 30-ig: 21 db c.) Hagyatéki eljárás Hatósági igazgatáshoz tartozó további feladatcsoportból a hagyatéki eljárást kell kiemelni. A törvény előírja, hogy minden elhunyt után hagyatéki leltárt kell felvenni, örökösöket fel kell kutatni, be kell idézni, majd a felvett hagyatéki leltárt a közjegyzőhöz kell továbbítani. A hagyatéki eljárással kapcsolatos feladatok ellátását a 2012-ben indult GovCenter Alkalmazás Szolgáltató Központ által működtetett, Hagyatéki nyilvántartó program segíti. Hagyatéki eljárások száma: évben: 135 db évben: 129 db évben: 140 db

6 évben: 196 db április 30-ig: 53 db d.) Okmányirodai feladatok június 1-től Berhida városban kihelyezett Okmányiroda kezdte meg működését a Belügyminisztérium, Várpalota város, valamint Berhida város együttműködési megállapodásában foglaltak szerint. Helyben tudjuk biztosítani a lakosság EU- konform biztonsági okmányokkal történő ellátását. Az Ország területére kiterjedő illetékességgel látjuk el az alábbi feladatokat: személyazonosító igazolvány kiadása, cseréje, pótlása: db db db személyazonosító igazolvány eljárás és lakcímváltoztatás, javítás keretében a lakcímet igazoló hatósági igazolványok kiadása: 2010.: 909 db db db vezetői engedély kiadása, cseréje, pótlása: évben: 1065 db évben: 1133 db évben db mozgásában korlátozott személyek parkolási igazolványának kiadása, pótlása, cseréje: évben: 95 db évben: 42 db évben. 32 db útlevelek kiadása, cseréje: ügyfélkapu regisztráció: gépjármű ügyintézés: évben: 282 db évben. 320 db évben: 190 db évben: 231 db évben: 179 db évben. 170 db évben: 1905 db évben: 3220 db évben db NEK (Nemzeti Egységes Kártyarendszer) adatlap

7 évben 373 db évben 412 db e.) Választási feladatok Választási, népszavazási feladatok elvégzése igen nagy terhet ró az ügyintézőkre, hiszen időszakosan tömeges feladatot jelent őszén a helyi önkormányzati képviselők választása zajlott április 06-án lezajlott az országgyűlési képviselőválasztás, május 25-én pedig az Európai Parlament képviselőit választottuk A választók által benyújtott kérelmek (névjegyzéke vétel, átjelentkezés, külképviseleti szavazás iránt) elbírálása, névjegyzék folyamatos vezetése, szavazókörökben részt vevők kiválasztása, működésük technikai feltételeinek biztosítása, választással kapcsolatos feladatok ellátására való felkészítés, rendszeres adatszolgáltatás is felelősségteljes munkát jelentett a Helyi Választási Iroda köztisztviselőinek. Ezeket a feladatokat ilyenkor az egyéb feladatok elé kell helyezni, hiszen az igen szoros határidőket be kell tartani. Ebben az esztendőben pedig még a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választására és nemzetiségi választásra is kiemelt figyelmet kell fordítanunk. Azokat a választási feladatokat, amelyeket korábban az okmányiroda keretében 4 fő látott el, jelenleg a Hatósági Iroda munkatársai látják el, illetve a HVI tevékenységben szinte valamennyi köztisztviselő részt vesz. f.) Szabálysértési feladatok A szabálysértési eljárások időigényes, pontos, precíz munkát, széleskörű jogszabályismeretet követelnek. A bizonyítási eljárás hosszadalmas, a bizonyítékok beszerzése, az eljárás alá vont személy, a tanúk meghallgatása miatt. Szabálysértés az a jogellenes, tevékenységben vagy mulasztásban megnyilvánuló cselekmény, melyet törvény, kormányrendelet vagy önkormányzati rendelet szabálysértésnek nyilvánít, és a törvényben meghatározott joghátránnyal fenyeget. Szinte minden esetben sor kerül az eljárás alá vont személy meghallgatására annak érdekében, hogy ne személytelen és láthatatlan bírságolás keretében kerüljön sor a büntetés kiszabására, ezáltal kellő nevelő hatás várható el. Szabálysértési ügyek száma: évben 96 db évben 118 db évben április 15-ig 82 db A szabálysértésekről, szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló évi II. törvény (új szabálysértési törvény) április 15-én lépett hatályba. Rendelkezéseit a hatályba lépése után elkövetett szabálysértésekre kell alkalmazni. Mivel a jegyző általános szabálysértési hatósági jogköre megszűnik, a korábban jegyzői hatáskörbe tartozó szabálysértési eljárások lefolytatására április 15-től december 31-ig a Veszprém Megyei Kormányhivatal, január 1-től pedig Veszprém Megyei Kormányhivatal Várpalotai Járási Hivatala rendelkezik hatáskörrel. Az illetékességet továbbra is az eljárás alá vont személy lakóhelye alapozza meg. Az új szabálysértési törvény rendelkezése alapján az önkormányzatok május 31-ig voltak kötelesek hatályon kívül helyezni az önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezéseket, ettől az időponttól csak törvény állapíthat meg szabálysértési tényállást. 2.) S z o c i á l i s feladatok a) Mozgáskorlátozottak támogatásai:

8 - 8 - A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési támogatása körébe tartozik a közlekedési támogatás, gépkocsi szerzési támogatás. Akadálymentesítési támogatáshoz és egyéb kedvezmények elbírálásához a súlyos mozgáskorlátozottság megállapítása határozattal. Közlekedési támogatás: évben: 46 fő évben: 34 fő évben: 26 fő részére került megállapításra. A közlekedési támogatás a (2010 és 2012 között hatályos szabályozás szerint) súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési többletköltségeinek részleges támogatásaként a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeinek egyik fajtája. A támogatás összege -- jogosultsági csoportonként eltérően - az alábbiakban ismertetett szorzószám és a közlekedési támogatás alapösszegének a szorzata. Alapösszeg: 7000 Ft/év. Jogosultsági csoportok: a) az alapösszegre Ft/év (szorzószám : 1) az a súlyos mozgáskorlátozott személy jogosult, aki az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, vagy aki az öregségi nyugdíjkorhatárt nem töltötte be és nem áll munkaviszonyban vagy tanulói jogviszonyban, vagy b) Ft/év összegre ( szorzószám: 0,5) jogosult az a súlyos mozgáskorlátozott személy, aki háztartásában az eltartottak számától függetlenül, kiskorú ellátásáról gondoskodik, c) Ft/év összegre (szorzószám: 3,5) jogosult az a súlyos mozgáskorlátozott személy, aki az öregségi nyugdíjkorhatárt nem töltötte be ÉS munkaviszonyban vagy tanulói jogviszonyban áll, d) Ft/év (szorzószám: 4) összegre az a súlyos mozgáskorlátozott személy jogosult, aki az öregségi nyugdíjkorhatárt nem töltötte és munkaviszonyban vagy tanulói jogviszonyban áll és háztartásában kiskorú(ak) eltartásáról gondoskodik. Gépkocsi szerzési támogatás: évben: 10 esetben került megállapításra. A személygépkocsi-szerzési támogatás a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeinek egyik fajtája. A 2010-ben hatályos szabályok szerint szerzési támogatás utalvány formájában nyújtott hozzájárulás a) a belföldi kereskedelmi forgalomban történő 3 millió forintot meg nem haladó fogyasztói árú, legfeljebb 1610 cm3 lökettérfogatú benzinüzemű, illetve legfeljebb 2000 cm3 lökettérfogatú dízelüzemű személygépkocsi, vagy a megyei (fővárosi) rehabilitációs főorvos javaslata alapján a segédmotoros kerékpárnak minősülő, három- vagy négykerekű jármű, illetőleg a járműnek nem minősülő, sík úton önerejéből 6 km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem képes gépi meghajtású kerekesszék vásárlása esetén a vételárhoz b) a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal előzetes engedélyével a külföldről behozandó, az a) pontban meghatározott személygépkocsi, illetőleg segédmotoros rokkant kocsi vagy kerekesszék A szerzési támogatás mértéke: az a) pontban szereplő vételár, vagy a b) pontban meghatározott költség 60%-a, legfeljebb azonban forint. Személygépkocsi-szerzési támogatás ugyanannak a személynek hétévente állapítható meg. A pénzbeli közlekedési támogatás január 1. napjával megszűnt. A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Kormányrendelet alapján a személygépkocsi szerzési és átalakítási támogatás (közlekedési kedvezmények) iránti kérelmet a lakóhely szerint illetékes megyei kormányhivatal szociális és gyámhivatalánál nyújthatja be a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb okból fogyatékkal élő személy. b) Közgyógyellátás A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló évi III. tv (továbbiakban Szoc. tv.) szerint a jegyzői hatáskörben alanyi és normatív alapon kerül sor közgyógyellátásra jogosító igazolványok

9 - 9 - kiállítására. Ezen igazolványok után önkormányzati térítést nem kell fizetni, az ellátás finanszírozása a központi költségvetésből történik. Aki közgyógyigazolvánnyal rendelkezik, éves 6000,- Ft összegű eseti kerettel rendelkezik, és havi rendszeres gyógyszereinek fedezésére havi gyógyszerkerettel rendelkezik július 1-jével a közgyógyellátás keretében igénybe vehető gyógyszer ellátás jelentősen megváltozott. A legjelentősebb változás a gyógyszerkeret bevezetése, és ezzel egyidejűleg a közgyógy gyógyszerlista megszüntetése. A közgyógyellátott gyógyszerkerete ún. egyéni keretből és az ún. eseti keretből áll, oly módon, hogy a rendszeres gyógyszerszükséglet támogatását az egyéni gyógyszerkeret adja, az akut megbetegedésből eredő gyógyszerszükséglet támogatását pedig az eseti keret biztosítja. Az alanyi jogon járó közgyógyellátásra jogosult beteg, akinek nincs krónikus betegséghez kapcsolódó gyógyszerszükséglete, nyilatkozhat, hogy csak eseti keret megállapítását kéri. A közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkező személy térítésmentesen jogosult a társadalombiztosítási támogatásba befogadott gyógyító ellátásokra: járóbeteg-ellátás keretében rendelhető valamennyi gyógyszerre és a különleges táplálkozási igényt kielégítő, tb támogatott tápszerekre gyógyszerkeret erejéig, társadalombiztosítási támogatással igénybe vehető egyes gyógyászati segédeszközökre, protetikai és fogszabályozó eszközökre a közfinanszírozás alapjául elfogadott ár erejéig, e gyógyászati segédeszközök javítására és kölcsönzésére a közfinanszírozás alapjául elfogadott ár erejéig,, továbbá az orvosi rehabilitáció céljából igénybe vehető gyógyászati ellátásokra a közfinanszírozás alapjául elfogadott ár erejéig, (pl. gyógyfürdő ellátás). A Szoc. tv. 50. (1) bekezdése alapján alanyi jogon jogosult igazolványra aki, intézeti átmeneti gondozott, átmeneti és tartós nevelésbe vett kiskorú, hadigondozott, rokkantsági járadékos, I-II. csoportú rokkant és aki, vagy aki után szülője vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékban részesül évben: 52 fő évben: 173 fő évben: 184 fő részesült alanyi jogon közgyógyellátásban. A Szoc. tv. 50. (3) bekezdése alapján, az jogosult normatív alapon közgyógyellátásra, akinek havi rendszeres gyógyszerköltsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 10%-át meghaladja, feltéve, hogy a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élő esetén 150%-át évben 37 fő, évben 40 fő, évben 58fő, részesült normatív jogon közgyógyellátásban január 01. napjától az alanyi és normatív közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása a Veszprém Megyei Kormányhivatal Várpalotai Járási Hivatal hatáskörébe került. A szociális ellátások szabályozásáról szóló Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2013. (XII.11.) számú rendeletének 10. (1) bekezdése szerint méltányosságból közgyógyellátásra való jogosultság állapítható meg annak a szociálisan rászorult személynek, akinek: a) Az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv által megállapított havi rendszeres gyógyító ellátás költsége a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 20 %-át meghaladja és b) A szociális rászorultság megállapítása szempontjából figyelembe vehető

10 egy főre számított havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetén 200 %-át nem haladja meg évben 40 fő, évben 27 fő, évben 41 fő, évben 25 fő, április 30.-ig 17 fő részesült méltányos alapon közgyógyellátásban. c.) Lakásfenntartási támogatás A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló évi III. tv (továbbiakban Szoc. tv.) szerint jegyzői hatáskörben lakásfenntartási támogatás állapítható meg a szociálisan rászoruló háztartások részére, a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez. A jegyző a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a távhő-szolgáltatás, a csatornahasználat és a szemétszállítás díjához, a lakbérhez vagy az albérleti díjhoz, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részletéhez, a közös költséghez, illetve a tüzelőanyag költségeihez lakásfenntartási támogatást nyújt. Lakásfenntartási támogatás és évben normatív alapon és méltányosságból volt megállapítható január 1-től a támogatás jegyzői hatáskörbe került. A lakásfenntartási támogatást elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában, és a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti. Normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával. Méltányos Normatív évben 77 fő 268 fő évben 29 fő 327 fő évben fő évben fő április 30-ig fő d.) Átmeneti segély A települési önkormányzat képviselő-testülete a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére a rendeletében meghatározott átmeneti segélyt nyújt. Az átmeneti segély adható alkalmanként és havi rendszerességgel. Az alkalmankénti segély gyógyszertámogatásként, illetve az egészségbiztosítás által nem vagy csak részben támogatott egészségügyi szolgáltatás díjaként is megítélhető. A havi

11 rendszerességgel adott átmeneti segély jövedelemkiegészítő támogatásként, rendszeres nevelési támogatásként, továbbá az önkormányzat rendeletében meghatározott más ellátási formaként is nyújtható. Elsősorban azokat a személyeket indokolt átmeneti segélyben részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások, különösen betegség, elemi kár miatt anyagi segítségre szorulnak. Átmeneti segélyben részesülő kérelmezők száma: e.)temetési segély évben 185 fő évben 115 fő évben 153 fő 2013.évben 161 fő A települési önkormányzat a rendeletében meghatározott feltételek szerint állapíthat temetési segélyt annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti. A segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségeinek 10%-ánál, de elérheti annak teljes összegét is, ha a temetési költségek viselése a kérelmezőnek vagy családjának a létfenntartását veszélyezteti. A jogosultság megállapítása szempontjából figyelembe vehető egy főre számított havi családi jövedelemhatárt az önkormányzat rendeletében úgy kell szabályozni, hogy az az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegénél (2010-ben Ft,) egyedül élő esetén annak 150%-ánál alacsonyabb nem lehet. f.) Köztemetés évben 38 fő évben 37 fő évben 26 fő évben 40 fő A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere önkormányzati hatáskörben - a halálesetről való tudomásszerzést követő 30 napon belül - gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha - nincs, vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy - az eltemettetésre köteles személy arról nem gondoskodott. Az elhunyt személy lakóhelye szerinti települési önkormányzat a költséget hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél bejelenti, vagy az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi. A települési önkormányzat a rendeletében a megtérítési kötelezettség alól részben vagy egészben különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén mentesítheti az eltemettetésre köteles személyt. g.) Önkormányzati segély évben 17 fő évben 11 fő évben 11 fő évben 10 fő április 30-ig 5 fő

12 A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) január 1-től hatályos módosítása alapján megszűnt az átmeneti segély, a temetési segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, helyettük önkormányzati segélyt állapíthat meg a települési önkormányzat képviselő-testülete. A hatáskör gyakorlója a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére a rendeletében meghatározottak szerint önkormányzati segélyt nyújt. Elsősorban azokat a személyeket indokolt részesíteni, akik önmaguk illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások miatt így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben levő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez, a gyermek hátrányos helyzete miatt - anyagi segítségre szorulnak. Önkormányzati segély nyújtható az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként. A kérelmező és családja az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként nyújtott önkormányzati segélyen kívül évente egy alkalommal részesíthető önkormányzati segélyben. Önkormányzati segélyben: április 30. napjáig 31 fő részesült. h.)ápolási díj Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. Ápolási díjra jogosult a hozzátartozó, ha állandó és tartós felügyeletre szoruló 1- súlyosan fogyatékos, vagy 2- tartósan beteg 18 év alatti személy gondozását, ápolását végzi. Az alanyi jogon járó ápolási díjat az ápolást végző személy lakóhelye szerint illetékes jegyző (2013. január 1-ig), azt követően a járási hivatal állapítja meg. Az ápolási díj alapösszege nem lehet kevesebb, mint az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege. A települési önkormányzat a rendeletében meghatározott feltételek esetén ápolási díjat állapíthat meg annak a hozzátartozónak is, aki 18. életévét betöltött, tartósan beteg személy gondozását végzi. (2011. április 30-ig). A díj összege nem lehet kevesebb, mint az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-a. A fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy gondozását, ápolását végző személy kérelmére emelt összegű ápolási díjat állapít meg, mely azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-val. Fokozott ápolást igénylő az a személy, aki mások személyes segítsége nélkül önállóan nem képes 1- étkezni, vagy 2- tisztálkodni, vagy 3- öltözködni, vagy 4- illemhelyet használni, vagy 5- lakáson belül - segédeszköz igénybevételével sem - közlekedni, feltéve, hogy esetében a fentiek közül legalább három egyidejűleg fennáll. Az eljáró szerv a fenti feltételek fennállásáról az ápolt személy tartózkodási helye szerint illetékes megyei, fővárosi szociális módszertani intézmény szakvéleménye alapján dönt. Alanyi jogon ápolási díjban részesült

T Á J É K O Z T A T Ó. a Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatainak ellátásáról

T Á J É K O Z T A T Ó. a Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatainak ellátásáról T Á J É K O Z T A T Ó a Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatainak ellátásáról Tisztelt Képviselőtestület! A Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai szerteágazóak és összetettek. Ezért

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. szeptember 25-én tartandó ülésének 4. számú Beszámoló a Hatósági Iroda 2006-2007. évi tevékenységéről tárgyú napirendi pontjához. Előadó: Mező József

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK TARTALOMJEGYZÉK SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 4 Pénzbeli ellátások 4 Előleg megállapítása 6 Időskorúak járadéka 6 Aktív korúak ellátása 8 Lakásfenntartási támogatás 18 Ápolási díj 21 Átmeneti segély 24 Temetési

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.(II.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.(II.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.(II.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról

Tájékoztató a szociális ellátásokról Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató a szociális ellátásokról Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály 2010. szeptember

Részletesebben

Időskorúak járadéka. Rendszeres szociális segély

Időskorúak járadéka. Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. A jegyző időskorúak járadékában részesíti azt a 62. életévét,

Részletesebben

a szociális ellátásokról

a szociális ellátásokról Szociális és Munkaügyi Minisztérium TÁJÉKOZTATÓ a szociális ellátásokról Szociális és Munkaügyi Minisztérium Lakossági Tájékoztatási és Tanácsadási Osztály 2007 2007 1 2 Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Részletesebben

E L Ő T ER J E S Z T É S

E L Ő T ER J E S Z T É S Kéthely Község Önkormányzatának Polgármestere 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.: 85/539-036 Ügyiratszám: 1182/1/2015. 2. számú előterjesztés E L Ő T ER J E S Z T É S Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Általános rendelkezések, és hatásköri szabályok 1..

Általános rendelkezések, és hatásköri szabályok 1.. Ez a rendelet 2015. március 1-jén lép hatályba. Kihirdetése 2015. február 26. napján megtörtént. Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyző Mórahalom város Képviselő-testülete 9/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

4. NAPIREND Ügyiratszám: 4/401/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére

4. NAPIREND Ügyiratszám: 4/401/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére 4. NAPIREND Ügyiratszám: 4/401/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A szociális és gyermekvédelmi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8452 Halimba, Petőfi Sándor u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/223/2015. Tárgy: A szociális igazgatásról valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

Hatósági Osztály. Szociális Ügyek

Hatósági Osztály. Szociális Ügyek Hatósági Osztály Szociális Ügyek Az Önkormányzat által folyósított támogatással kapcsolatos feladatok: - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmek elbírálásra

Részletesebben

6/2007. (VIII.30.) 11/2006. (XI.09.) 5/2006. (VIII.10.)

6/2007. (VIII.30.) 11/2006. (XI.09.) 5/2006. (VIII.10.) Parád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2007. (VIII.30.) valamint a 11/2006. (XI.09.) rendeletével módosított 5/2006. (VIII.10.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1. 1

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1. 1 Hatályos: 2009. december 18. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 27/2004. (IV.23.) rendelete A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Részletesebben

Nagyharsány Községi Önkormányzat. 7/2014./XI.27./ önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Nagyharsány Községi Önkormányzat. 7/2014./XI.27./ önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Nagyharsány Községi Önkormányzat 7/2014./XI.27./ önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Nagyharsány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Előterjesztést készítette és előterjesztő: Fodor Rita jegyző általános helyettese A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK RENDJÉRŐL SZÓLÓ RENDELET MEGALKOTÁSA

Előterjesztést készítette és előterjesztő: Fodor Rita jegyző általános helyettese A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK RENDJÉRŐL SZÓLÓ RENDELET MEGALKOTÁSA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjesztő: Fodor Rita jegyző általános

Részletesebben

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Bevezetés 1. 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. 1. rendszeres szociális segély 2. foglalkoztatást helyettesítő támogatás 3. időskorúak

Részletesebben

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Bevezetés 1. 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. 1. rendszeres szociális segély 2. foglalkoztatást helyettesítő támogatás 3. időskorúak

Részletesebben

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Bevezetés 1. 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. 1. rendszeres szociális segély 2. foglalkoztatást helyettesítő támogatás 3. időskorúak

Részletesebben

I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szociális ellátások 2012. 1. 1993. évi III. törvény ellátásai ( a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról ) I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Típus Jogosultság Ki állapítja

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet célja

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet célja M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Vác Város

Részletesebben

3. Gyermekek után járó ellátások 19. Az 1998. évi LXXXIV. törvényben szabályozott ellátások 19. 1. anyasági támogatás 2. gyermekgondozási segély

3. Gyermekek után járó ellátások 19. Az 1998. évi LXXXIV. törvényben szabályozott ellátások 19. 1. anyasági támogatás 2. gyermekgondozási segély Bevezetés 1. 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. 1. rendszeres szociális segély 2. foglalkoztatást helyettesítő támogatás 3. időskorúak

Részletesebben

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1 Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Előterjesztést készítette és előterjesztő: Fodor Rita jegyző általános helyettese A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK RENDJÉRŐL SZÓLÓ RENDELET MEGALKOTÁSA

Előterjesztést készítette és előterjesztő: Fodor Rita jegyző általános helyettese A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK RENDJÉRŐL SZÓLÓ RENDELET MEGALKOTÁSA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjesztő: Fodor Rita jegyző általános

Részletesebben

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi támogatásokról valamint a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

A szociális rendelet megalkotásához várjuk véleményeiket, javaslataikat 2015. február 23-ig az alábbi e-mail címre: szocig@hivatal.ajka.

A szociális rendelet megalkotásához várjuk véleményeiket, javaslataikat 2015. február 23-ig az alábbi e-mail címre: szocig@hivatal.ajka. A szociális rendelet megalkotásához várjuk véleményeiket, javaslataikat 2015. február 23-ig az alábbi e-mail címre: szocig@hivatal.ajka.hu Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról

Részletesebben

SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEI

SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEI HADIGONDOZÁS A hadigondozási igényjogosultság megállapítása iránti eljárás kérelemre indul. Ennek során a kérelmezınek kell bizonyítani a fogyatkozás, illetve a halál hadieredetét. Hadigondozottak ellátása

Részletesebben

PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK. Kiss Györgyi szociálpolitikus

PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK. Kiss Györgyi szociálpolitikus PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Kiss Györgyi szociálpolitikus A szociális igazgatás szervei Szt. 4/A. Helyi önkormányzat képviselő testülete Települési önkormányzat polgármestere, jegyzője Kormányhivatalok

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg hatályos: 2009.január

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1573/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A szociális és gyermekvédelmi

Részletesebben