A posztszovjet térség migrációs mintái

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A posztszovjet térség migrációs mintái"

Átírás

1 A posztszovjet térség migrációs mintái Faludi Julianna Absztrakt Az egykori Szovjetunió migrációs rendszere a mai napig meghatározza a posztszovjet térség migrációs mintáit. A Szovjetunió felbomlását követően az új államok etnikai konfliktusok, politikai feszültség és háború közepette jöttek létre, melyet a kényszerű migráció, illetve az állampolgárság megszerzésére irányuló etnikai mozgások jellemeztek. Ez utóbbiakat az új államok repatriációs politikái támogatták. Az etnikai kisebbségek jelentős számban hagyták el a térséget nyugati desztinációk felé. A globális munkamegosztás szempontjából a régió kibocsátó szerepben van kelet-nyugati irányban. Az egykori központi tervgazdaság kijelölte a térség fejlődési útját és gazdasági szerkezetét, meghatározva a kibocsátó és fogadó országok mai szerepét a regionális és világgazdaságban. A szegénységgel küzdő, leszakadó államok globális munkamegosztás szempontjából kibocsátó szerepben vannak Oroszország, Kazahsztán, Fehéroroszország és a nyugati államok felé. A posztszovjet térség korábban meghatározó gazdasági, kereskedelmi és kulturális kapcsolatai gyengülni látszanak, a térség dezintegrációja figyelhető meg. Abstract The rise and fall of the Soviet Union shapes the migration patterns of the postsoviet area to today. Ethnic conflicts, wars, political unrest has dominated as a push factor for the first migration waves in the region. Ethnic minorities fled from the former republics toward Western destinations in the wake of the nineties. Ethnic return policies supported population movements within the former USSR. Migration patterns have transformed since toward massive contemporary labour migration, which has its legacies in the former central planning of the USSR defining the development paths and the structure of the economies of the sending and receiving countries of the post-soviet area. States faceing poverty and decline provide their labour force to Russia, Kazakhstan, Belarus and Western destination countries. The former USSR despite of its dense economic and trade ties, after the collapse stepped on the path of desintegration.

2 310 faludi julianna Kulcsszavak: posztszovjet, FÁK, kényszerű migráció, repatriáció, illegális migráció, munka migráció, centrum-periféria, feminizáció Keywords: post-soviet, CIS, forced migration, repatriation, illegal migration, labor migration, centerperiphery, feminization Bevezetés: a Szovjetunió migrációs folyamatai Szovjetunió a globális erőtérben A posztszovjet térség migrációs mintái a Szovjetunió gazdasági, kulturális és politikai örökségének ismeretében érthetők meg. Fontos leszögeznünk, hogy a világ bipoláris felosztása ( ) mellett mind a Szovjetunió (ma posztszovjet térség), mind a szovjet befolyás alá tartozó régiók a globális gazdasági vérkeringés részei voltak. A kapitalista világ számára a magántőke szabad áramlását gátló szocialista blokk kialakulása gazdasági kihívást jelentett, melyet a szocializmus hetvenes évekbeli ázsiai, afrikai terjeszkedése még inkább fokozott. A két világhatalom versengése hidegháborúhoz, és a befolyási övezetek felosztásához és növeléséhez vezetett. A bipoláris elzárkózás azonban nem volt kizárólagos, a szocialista államok ugyanis termékeikkel részt vettek a világkereskedelmi keringésben és a globális növekedésben. Európai viszonylatban sem szakadtak meg teljesen a keleti blok országait korábban a Nyugathoz kötő hagyományos kereskedelmi és gazdasági szálak (Böröcz, 2009; Dén-Nagy Faludi Ihász-Tóth, 2013). Az államszocializmusra való átállás Európában az 1920-as és 1930-as években nyugati és északi irányú migrációs hullámot indított el (Portes Böröcz, 1989). A vasfüggönyön átnyúló, elsősorban keletről nyugatra tartó migrációs mozgások leginkább politikai események hatására (pl. 1956) történő kivándorlással írhatók le (Massey et al., 1988). Emellett, az egykori gyarmatokról induló globális mozgás a 20. század utolsó évtizedeiben észak-nyugat irányú volt. A hidegháború enyhülésével az 1980-as évek második felétől lazultak a kiutazási szabályok, és megnövekedett az elvándorlás a szovjet térségből. Az átjárás mellett közel 70 évig alapvetően párhuzamosan létezett a nyugat-európai migrációs rendszer mellett a Szovjetunió migrációs rendszere, annak sajátos folyamataival, körülményeivel (Molodikova, 2007). A szovjet befolyási övezet országai és a Szovjetunió közötti szabad mozgás korlátozott volt, leginkább tanulmányi, katonai célú, illetve a magasan kvalifikált szakemberek munkavállalása jellemezte. A Szovjetunión belüli mozgások A Szovjetunión belüli vándorlások centruma Oroszország volt, előzményei a 19. századi cári hódításokkal és orosz expanzióval összefüggő migrációs fejleményekben gyökereznek. A szovjet állam kezdetekben az internacionalizmus, és a szlijanyije (egybeolvadás) politikája értelmében a szocialista nemzet megteremtését hirdette, mely-

3 a posztszovjet térség migrációs mintái 311 nek jegyében a modern szocialista államban a különbségek láthatatlanokká válnak. A sztálinista Szovjetunióban azonban számos alkalommal került sor erőszakos etnikai áttelepítésekre, másrészt 1937-től erőteljes ruszifikációs intézkedésekre 1 (Sahadeo, 2012). Előbb az iparosítás, majd a második világháború után az újjáépítés hatására megnőtt a munkaerőigény a nyugati orosz nagyvárosokban, amit a (közép-)ázsiai régiókból elégítettek ki. A központi tervgazdaság hatására a munkaerőt is tervszerűen mozgósították. A nagyberuházásokat, főként Közép-, és Kelet-Oroszországban továbbra is leginkább Közép-Ázsiából látták el munkásokkal, rövidtávú, legfeljebb 3 éves szerződések keretében (limitcsiki) (Uo.) re a legfontosabb nyugat-kelet, illetve észak-dél irányú migrációs trendek megfordultak. Déli irányból észak felé orosz etnikumúak és orosz-ajkúak költöztek (a közép-ázsiai tagköztársaságokból), hazatértek a második világháború után deportált krími tatárok, illetve az iparosítás lelassulásával a városba irányuló migráció is megtorpant. Jelentős emigrációs hullám indult el a SZU európai részéből: 235 ezer fő vándorolt ki Izraelbe, Németországba és Görögországba (Roland, 1993). Ábra 1: A Független Államok Közössége és a Balti Államok 1 Ennek jegyében 1937-ben bezárták az önkormányzati nem-orosz iskolákat, kulturális szervezeteket, megszüntették a folyóiratokat.

4 312 faludi julianna Posztszovjet migrációs folyamatok A Szovjetunió felbomlásának következményei A szovjet gazdaság összeomlása nem csupán a volt-tagállamok közötti kereskedelem csökkenését hozta, hanem a tervgazdaság koordinációs mechanizmusainak megszűnését is. A volt tagállamok szorosan integrálódtak a szovjet gazdaságba, míg az átmenet széthullást, recessziót hozott, ami a kereskedelmi kapcsolatok ritkulását okozta. Ugyanakkor fontos leszögezni, hogy sem a gazdasági összefonódás, sem a kereskedelem nem szűnt meg teljes mértékben, a szovjet idők gazdasági kapcsolatainak helyébe a FÁK 2 államainak kapcsolatrendszere lépett. A munkaerő Oroszország és Kazahsztán felé irányuló migrációja a gazdaság két fontos pólusát emeli ki a térségen belül. A Szovjetunió felbomlása 3 után a belső migráció jelentős része nemzetközivé vált az országhatárok átrendeződése 4 és az új államok létrejötte miatt. Az egyes posztszovjet államokat tömörítő Független Államok Közösségén (FÁK) belül az orosz mint közös közvetítő nyelv, a rokonsági kapcsolatok, illetve a gazdasági, közlekedési hálózat, a kommunikációs rendszerek, az oktatási rendszerek hasonlósága és nem utolsó sorban a vízummentesség is elősegítették a belső (munkaerő) áramlást (Molodikova, 2008). A szovjet migrációs rendszer továbbélését a tagállamok közötti integrációs politika, illetve a posztszovjet tagállamok közötti vízummentességet deklaráló, es Biskeki megállapodás biztosította 5. A kilencvenes évek Ebben az időszakban zajlott az újonnan létrejött államok önálló politikáinak és intézményrendszereinek kialakítása. A korábbi belső migráció külföldi mozgássá fejlődött, ami a vándorlók nyomon követésének intézményi eljárásai feltételeit követelte ki. Fontos kihívás volt ekkor a kényszerű migráció, a háborúk (pl. menekültek áradata Örményországból), fegyveres konfliktusok, illetve a természeti katasztrófák miatt beáramlók kezelése, a repatriációs célú, és az állampolgárság megszerzéséért irányuló etnikai mozgások feltételeinek kialakítása között jellemző volt a nemzetiségek kiáramlása Oroszországból az újonnan létrejött államokba. A Szovjetunió felbomlása ugyanis olyan folyamat volt, melynek során a volt tagállamok egyesével proklamálták függetlenségüket. E mozgásokat az a félelem hajtotta, hogy az újonnan létrejött nemzetállamokban az eltérő nemzetiségűek eset- 2 Független Államok Közössége (létrejött ). Alapító tagjai: Azerbajdzsán, Belarusz, Grúzia, Kazahsztán, Kirgizisztán, Moldova, Oroszország, Örményország, Tádzsikisztán, Ukrajna, Üzbegisztán. A posztszovjet államok közül Észtország, Litvánia és Lettország nem csatlakoztak. Ukrajna a mai napig nem ratifikálta a FÁK szerződést. Grúzia az orosz-grúz háború következtében kilépett a FÁK-ból augusztus 18-án december 31. a szovjet parlament feloszlatásának dátuma. 4 Számos tagköztársaság már a Szovjetunió hivatalos feloszlatása előtt kikiáltotta függetlenségét. 5 A vízummentesség azóta nem terjed ki az EU-hoz csatlakozott balti államokra (Észtország, Litvánia, Lettország), és a FÁK-on kívüli Grúziára és Türkmenisztánra.

5 a posztszovjet térség migrációs mintái 313 leg elveszítik majd az állampolgárság megszerzésének lehetőségét, sőt talán saját nemzetállamuk állampolgárságát sem szerezhetik meg. Számos köztársaság később valóban megtagadta a kettős állampolgárságot, így az eltérő etnikumúak válaszút elé kerültek között csökkent az Oroszországból való kiáramlás, és növekedett az etnikai oroszok, illetve orosz-ajkúak Oroszországba való beáramlása a környező új államokból (Molodikova, 2007; Korobkov Zaionchkovskaia, 2004). A politikai helyzet stabilizációjának köszönhetően 1996-tól csökkent a migráció mértéke. Az Oroszországon kívül rekedt orosz-ajkúak száma 25 millióra tehető, az oroszországi letelepedés szándékával túlnyomó többségben Közép-Ázsiából (67 százalék) és a Kaukázusból (59,1 százalék) érkeztek (Molodikova, 2007: 59, a Csiszlennoszty naszelenyija alapján) Ebben az időszakban a repatriációs és letelepedési hullám után a kényszerű migrációt lassan a munka-irányú mozgás váltotta fel, a kibocsátó országok összetétele is változott: a munkaerő jellemzően Ukrajnából, Fehéroroszországból és Moldovából érkezett, illetve megnövekedett Törökország desztinációs szerepe (Molodikova, 2007). A nemzetközi emigráció A Szovjetunió összeomlása és az államszocializmust felváltó kapitalista rendszerváltás gazdasági, társadalmi és etnikai feszültséget indukált, ennekkövetkeztében ugyancsak megindult az emberek vándorlása. Az emigrációs célú népességmozgás már a nyolcvanas évektől elkezdődött, amikor a kelet-európai blokk, illetve a Szovjetunió enyhített az emigrációs feltételeken. Az egykor Németország területéről érkezett etnikai németek állampolgári státuszt kaphattak Németországban és 1991 között 1,2 millió etnikai német vándorolt Németországba a Szovjetunióból, Lengyelországból és Romániából. A Szovjetunió területéről elsősorban Oroszországból és Kazahsztánból emigráltak németek. Közel 50 ezer etnikai görög hagyta el az egykori birodalom területét, 30 százalékuk Görögországba, 20 százalékuk a skandináv államokba és más részük Svájcba telepedett át (Massey, 1988: 12). Kényszerű migráció és repatriáció A kilencvenes évek posztszovjet migrációját bevándorláspolitikailag tehát elsősorban a kényszerű migráció, illetve az állampolgárság és a repatriáció határozta meg. A Szovjetunió felbomlását megelőző és követő kezdeti időszak etnikai, fegyveres konfliktusoktól volt terhes (a Dnyeszter Menti Moldáv Köztársaság kiválása Moldovából, Hegyi-Karabahból a fegyveres konfliktus következtében menekültek áradata Azerbajdzsánból, Dél-Oszétia és Abházia kiválása Grúziából, később a háborúkká mélyült csecsen konfliktus). Az orosz hatóságok több ízben is támogatták a repatriálást. Az Orosz Föderáció létrejöttekor 2000-ig lehetővé tette az orosz állampolgárság megszerzését minden

6 314 faludi julianna volt szovjet állam lakosa számára, aki Oroszországban kívánt letelepedni. Később, az új évezred megszigorított bevándorláspolitikája mellett is történtek intézkedések a hazatárés támogatására, ami elsősorban az elnéptelenedő, illetve lakosságvesztést szenvedett régiók benépesítését szolgálta volna (távol-keleti, észak-keleti területek). Ennek jegyében a magukat orosz etnikumúnak valló, egykoron szovjet állampolgárságú népesség betelepítését támogatták (könnyített állampolgársági eljárás, letelepedés támogatása, egészségügyi, oktatási stb. szolgáltatások biztosítása). A volt szovjet államok között Észtországban, Lettországban, és Kazahsztánban a legjelentősebb az orosz etnikumú és az orosz anyanyelvű lakosság (Kazahsztánban 2010-ben, tehát az elvándorlási hullámot követően 24 százalék volt). A felbomlott Szovjetunió utódállamai az országuk elnevezéseiben utaltak a nemzeti identitásra, miközben etnikai összetételükben alacsony volt az eredeti etnikumú lakosság 6. A repatriációs hullám egyik következményeként az egyes tagállamok állampolgársági politikája a saját etnikumú lakosság felé tett kedvezményeket. Kazahsztán pl. automatikusan megadta határain kívül élő kazahok számára az állampolgárságot, annak érdekében, hogy a választásokon növeljék a kazah etnikumúak részvételét és képviseletét. Ugyanakkor megtagadta a kettős állampolgárság lehetőségét, ami népmozgásokhoz vezetett (etnikai lakosság elvándorlása). Mindezek következtében 2001-re 53 százalékra változott a kazah etnikumúak aránya (Korobkov, 2007: 176). A balti államok állampolgársági politikája jelentős számú lakos viszonyainak rendezetlenségét eredményezte. Észtország, Lettország, Litvánia Szovjetunióba való bekebelezése után jelentős számú oroszajkú lakos telepedett le a 20. század második felében. A Szovjetunió egész területéről, de leginkább Oroszországból érkező bevándorlási hullám mögött a viszonylag magas életszínvonal állt. Észtországban csak a már 1940 előtt is állampolgársággal rendelkezők, illetve leszármazottaik kaptak állampolgárságot, a kettős állampolgárság lehetőségét megtagadták, ez pedig rendkívül hátrányos volt az ott élő oroszokra nézve. A helyzet rendezésére 2011-ben 1510 fő számára adtak állampolgárságot (ebből 89 százalék állampolgárság nélküli, és 10 orosz állampolgár volt) (OECD, 2013: ). Vállalkozók és kereskedők A migránsok fontos rétegét alkotják a vállalkozók, akik a fogadó ország gazdaságában nyitnak üzletet, vállalkozást, helyben fizetik meg az adókat. Ez megfigyelhető az etnikai gazdaságban (pl. örmény éttermek), de irányulhat a gazdaság egy bizonyos szegmensének a megszervezésére is. A Szovjetunióban pl. a vágott virág kereskedelmét az azeriek szervezték meg a közép-oroszországi nagyvárosokban, amit az 1980-as években vettek át az ukránoktól és baltiaktól (Sahadeo, 2012). A grúzok és örmények a gyümölcs és zöldségpiacok standjait uralták a kétezres évekig. 6 Például Kazahsztánban 44 százalék volt a kazah etnikumúak aránya, Kirgizisztánban 33 százalék

7 a posztszovjet térség migrációs mintái 315 Közvetlenül a rendszerváltás előtt és után a kelet-nyugat irányú mozgás egyik kiváltója a kereskedelmi liberalizáció, és a mobilitás növekedése volt. Az első migránsok egyikei kereskedők voltak és időszakos mozgásaik Nyugatról behozott árucikkek keleten való értékesítésére irányultak. A kereskedők egy csoportja a célországokban le is telepedett, így biztosítva a kereskedelmi csatornákat. Ehhez csatlakoztak az idénymunkások, akik leginkább Lengyelországból, Litvániából és Ukrajnából érkeztek a kereskedőkkel egy időben. A kétezres évek. A bevándorláspolitika hatása a térség migrációs mintáira A kétezres évek elejének putyini szigorításai és módosításai az illegális migráció felszámolását, a demográfiai összetétel javítását célozták. Ebben az időben az etnikai jellegű (a saját nemzetállamban való letelepedésre irányuló) mozgás lelassult, a gazdasági migráció (munkahely-keresés) nyert egyre nagyobb teret, ennek központja Oroszország és Kazahsztán volt A 2002-ben Oroszországban bevezetett bevándorláspolitikai szigorítások illeszkedtek a szeptember 11. után az USA, az EU államai, valamint a FÁK többi államában is elfogadott biztonságpolitikai szigorításokhoz. Fontos fejlemény volt, hogy az új szabályozás nem tett különbséget a volt Szovjetunió államaiból érkezők és az egyéb külföldiek között. Ugyanakkor a megnövekedett belső munkaerő iránti igények, és a szigorú szabályozás az illegális bevándorlást erősítette Oroszországban, valamint az illegálisan bevándorló munkavállalók körülményeit nehezítette. A hárommillió illegális bevándorlót eredményező (Molodikova, 2007: 63) jogszabályokon 2003-ban enyhítettek. A magasan képzett munkaerő áramlása általában kisebb arányú az alacsony végzettségűnél. Ez a típusú migráció legális formát ölt, és a fogadó állam kifejezett támogatását élvezi. Ez a réteg abban az esetben migrál, ha helyben nem talál végzettségének megfelelő, és a családja eltartását lehetővé tévő munkát. (pl. orvosok, kutatók stb). A magasan képzett munkaerő helyben tartása érdekében tehát enyhítettek a felsőoktatásban végzettek és munkahellyel rendelkezők tartózkodási és letelepedési feltételein. Ugyanakkor továbbra is rendezetlen maradt kb. egymillió, a határokon kívül rekedt, volt szovjet állampolgár státusza, akik az új szigorú állampolgársági törvény hatálya alá kerültek, szemben az eddigi kedvezményekkel (Molodikova, 2007) A kétezres évek elejének szigorú bevándorláspolitikája után 2007-től Oroszországban meghirdették a nyitott ajtók politikáját, mely a munka irányú migrációt hivatott megkönnyíteni, illetve átláthatóbbá tenni. A szomszédos országokból érkező bevándorlást könnyítő, ám eljárásjogi anomáliákat felmutató, 2007-ben életbe lépett intézkedések az elöregedő Oroszország demográfiai összetételét célozták javítani és eljárásjogi könnyítésekkel az időszakos migrációt elősegíteni (a közbeékelődött korrupció és illegális, illetve féllegális közvetítők visszaszorításával).

8 316 faludi julianna A 2004-es bővítés következtében (melynek része volt Észtország, Lettország és Litvánia felvétele) az Európai Unió határai kitolódtak, így egy sor posztszovjet ország, úgymint Fehéroroszország, Moldova, Ukrajna, Örményország és Grúzia az EU keleti határán találta magát. Az újonnan csatlakozott kelet-európai államok integrációja a schengeni határigazgatási rendszerbe vízum- és letelepedési politikájuk szigorításával is járt, ez pedig kihatott a posztszovjet államok állampolgárainak migrációs döntésére is. Az új tagállamok korábban kedvelt kivándorlási célpontok voltak, így azonban az EU országainak szigorú bevándorláspolitikájánál enyhébb feltételeket támasztó Oroszország előtérbe került, illetve az EU-n belül távolabbi (nyugati, északi) célpontokra helyeződött a migrációs áramlás. A schengeni övezeten kívül rekedt FÁK országok válaszlépésként ugyancsak szigorítottak vízumpolitikájukon. Centrum és periféria a posztszovjet térben. Migrációs minták napjainkig A posztszovjet térség államai közötti hangsúlyos gazdasági és társadalmi különbségek, illetve a regionális centrum és (fél)periféria viszonyok kialakulása a cári hódítások idejében gyökerezik. Az Orosz Birodalom expanziója, a megkésett jobbágyfelszabadítás és iparosítás, illetve az európai területek népesedése és urbanizációja, (a megszerzett) ázsiai területek felé irányította orosz kereskedőket, katonákat, telepeseket. Később, a szovjet tervgazdaság a központosított iparosítás mellett kijelölte a mezőgazdasági termelés, illetve az ipari termelés ellátásához szükséges nyersanyag előállítás (földrajzi) helyét. Ennek következményeként az ipari termelés hangsúlya a központra, Oroszország esett, amihez az erőforrásokat a régió (fél)perifériája nyújtotta (Közép-Ázsia, Oroszország keleti részei). A balti államok különleges helyet foglalnak el az európai integrációs folyamat melletti elköteleződésüknél fogva. Életszínvonal tekintetében a Szovjetunió idején, illetve a rendszerváltás után is a posztszovjet térségben kiemelkedtek. Gazdaságuk stabilnak mondható, ugyan növekedés tekintetében alulmaradnak az éllovas Oroszország mögött (ld. ábra: GDP növekedés régiós bontásban). Gazdasági, politikai, kereskedelmi kapcsolataik jellemzően a FÁK térségen kívül szerveződnek. Oroszország a világ 7 migrációs célpontjai között 2010-ben a bevándorlók számát tekintve a 2. helyen állt, a kivándorlás tekintetében a 3. helyet foglalta el. Ez arra enged következtetni, hogy mind a beáramlás, mind a kiáramlás jelentős, Oroszország sok esetben tranzitállamként szolgál a kelet-nyugat irányú migráció számára. A globális erőtérben Oroszország a gazdaságilag feltörekvő államok közé tartozik, a folyamatosan magas GDP növekedést mutató BRICS 8 tagjaként. A feltörekvő államok tömbösödése felveti az északi és nyugati centrumok hegemonikus egyensúlyának 7 1. USA, 2. Oroszország, 3. Németország, 11. Ukrajna Resources/Factbook2011-Ebook.pdf 8 A rövidítés angolul Brazil, Russia, India, China, South-Africa: azaz Brazília, Oroszország, India, Kína, Dél-Afrika államait tömöríti.

9 a posztszovjet térség migrációs mintái 317 megroppanását, félperifériából centrumként lépve elő a jövőben. Mindenesetre a posztszovjet régióban Oroszország centrum szerepet tölt be, gazdasági, társadalmi és katonai értelemben egyaránt. A régió gazdasági integrációjának (a balti államok kivételével) legfontosabb politikai intézményeinek túlnyomó többsége Oroszország kezdeményezésére jött létre. Kivétel ez alól a Fekete-tengert környező államokat tömörítő szervezet, illetve a GUAM (Grúzia, Ukrajna, Azerbajdzsán, Moldova) mely az orosz érdekek ellensúlyozását célzó összefogás. Fontos fejlemény a kínai-orosz összefogással létrejött Sanghaji Együttműködési Szervezet. Ország Táblázat 1: A FÁK tagállamainak integrációs szervezetei FÁK 1991 KBSZSZ 1992 EurÁzsGK 2ooo Oroszo.- Belorusz Uniója 1996 BSEC 1992 (1998) SCO 1996 GUAM 1997 Oroszo., Belarusz, Örményo. vámunió 2010 Azerbajdzsán X (2) X X Belorusz X X X X X Grúzia (1) (2) X X Kazahsztán X X X Kirgizisztán X X X X Moldova X X X Oroszország X X X X X X X Örményország X X X X Tádzsikisztán X X X X Türkmenisztán X Üzbegisztán X (2) (3) X (4) Ukrajna X X X (1) Grúzia az orosz-grúz háborút követően kilépett a FÁK-ból augusztus 18-án. (2) Azerbajdzsán, Grúzia, Üzbegisztán 1994-ben belépett, majd Azerbajdzsán, Grúzia 1999-ben Üzbegisztán 2012-ben kilépett. (3) december 12. Üzbegisztán tagságának felfüggesztését kérte. (4) Üzbegisztán kilépett: 2oo5. KBSZSZ: Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezete Biskek. SCO: Shanghaji Együttműködési Szervezet: További tag: Kína. EurÁzsGK: Euro-Ázsiai Gazdasági Együttműködés. BSEC: Fekete-tengeri Gazdasági Együttműködés. További tagállamok: Bulgária, Törökország, Albánia, Görögország, Szerbia GUAM (Grúzia, Ukrajna, Azerbajdzsán, Moldova) Együttműködés a Demokráciáért és Gazdasági Fejlődésért Forrás: Saját szerkesztés Molodikova 2008: 11 nyomán, bővítve.

10 318 faludi julianna Kazahsztán sajátos helyet foglal el a régióban, egyrészről szoros gazdasági kapcsolatokat ápol Oroszországgal, illetve migrációs szempontból még mindig kibocsátó ország Oroszország felé. Jellemzően már nem az etnikai hovatartozás a taszító faktor 9, inkább a bizonytalan gazdasági kilátások tól jelentősen visszaesett az elvándorlás, Kazahsztán egyúttal befogadó lett: déli szomszédok (Üzbegisztán, Tádzsikisztán, Kirgizisztán) és Kína felől érkezők számára (An Becker, 2013). 1 Kazahsztán Az 1917-es forradalom előtti kazah társadalom a nomád állattartás köré szerveződött, a vérségi alapú csoportok évente négyszer is vándoroltak a természetes évszakok ritmusában. Az orosz bevándorlás a 17. században kezdődött, a forradalomig két nagyobb hullámban érkeztek: először kozák katonák, később az orosz jobbágyfelszabadítás következményeként a cári adminisztráció kínált parcellákat a föld nélkül maradt parasztok számára az Orosz Birodalom ázsiai részén, enyhítve az európai területekre (városokba) beözönlő migrációs hullámot ra Kazahsztán lakosságának 60 százaléka orosz etnikumú volt. A nomád életmód nagyobb területeket kíván, mint a letelepedett mezőgazdasági földművelés. Kazahsztán a 9. legnagyobb területű ország a világon, miközben népsűrűsége alacsony. Az orosz adminisztráció földosztása nem vette figyelembe a nomád útvonalakat, legelőket, ami egyrészt a kazahok letelepedését és a mezőgazdaság kötött formájának elterjedését eredményezte, ugyanakkor súlyos társadalmi és gazdasági megrázkódtatással járt a kazah lakosságra nézve (Aldashev Guirkinger, 2012). A második világháború után a kollektív bűnösséggel sújtott etnikai németeket költöztették ide. A rendszerváltás utáni főleg etnikai indíttatású elvándorlás, melynek során lakosságának 13 százalékát vesztette el, 2004-re csillapodott, ekkor már pozitív migrációs mérleggel zárt Kazahsztán. Főleg az etnikai ukrán, német, fehérorosz, orosz, tatár kisebbségek emigráltak (Aldashev Dietz, 2014) közötti adatok alapján.

11 a posztszovjet térség migrációs mintái 319 Ábra 2: Posztszovjet régiók éves GDP növekedése Forrás: A Világbank adatai alapján saját szerkesztés 2 A térség gazdasági viszonyai és a gazdasági válságok A posztszovjet államok a Szovjetunó összeomlásakor rendkívül nehéz gazdasági helyzetben találták magukat, a termelés zuhant. Napjainkig két fontosabb válság rázta meg a térséget a szovjet gazdasági rendszer összeomlásán túl. Az Ázsiából átgyűrűző es pénzügyi válság (melynek csúcsa 1998-ban az orosz rubel összeomlása volt), valamint az USA-ból 2007-ben elindult es világválság. Ez utóbbi első elszenvedője a térségben Kazahsztán volt (erős külső finanszírozottsága miatt), a többi államot 2008 végén érte el a recesszió re az államok, Örményország és Ukrajna kivételével, visszakapaszkodtak GDP tekintetében a válság előtti termelési szintre (Golovin et al., 2013). A posztszovjet gazdasági kapcsolatok jelentőségét mutatja, hogy a es gazdasági világválság idején, Tádzsikisztán, Kirgizisztán, Oroszország, Fehéroroszország és Örményország egy közös válságalapot hozott létre (mely gyorssegélyt kívánt nyújtani költségvetési deficit, likviditási gondok esetére, illetve nagyberuházások támogatását melyek a regionális kohéziót szolgálnák) ben Oroszország, Fehéroroszország és Kazahsztán vámuniót kötöttek. A volt Szovjetunió államainak technológiai kompatibilitása az ipari termelés terén a szorosabb együttműködés felé mutat. A nemzetközi versenyben meghatározó gazdasági erőként léphet fel egy szorosabb regionális együttműködés, melynek szükségességére a válság és kezelése is rámutatott (Golovnin et al., 2013).

12 320 faludi julianna A posztszovjet államok gazdasági növekedésének viszonylagos együttmozgását mutatja a regionális bontású ábra. A kilencvenes évek mélyrepülése után a második évezredre látványos fellendülésnek lehetünk tanúi, ami a nyersanyag árak emelkedésével hozható összefüggésbe. A legutóbbi világválság után a GDP növekedés az egyes posztszovjet régiókban ismét megindult. Az egy főre jutó GDP az össztermelés volumenét fejezi ki, ez alapján látható, hogy a legutóbbi világválság megrázta a legjobban teljesítő államokat. A stabil, de szerényebb növekedésű államok (Észtország, Lettország, Litvánia) magasabb termelékenységet mutatnak. Kirgizisztán, Moldova, Tádzsikisztán, Üzbegisztán, Ukrajna a tartós leszakadás jegyeit mutatják. Ábra 3: Egy főre jutó GDP (2000 USD konstants), inflációval korrigálva Forrás: A Világbank adatai alapján saját szerkesztés A nemzetközi munkamegosztás transznacionális térben szerveződik. Ez azt jelenti, hogy a feltörekvő gazdaságú országokban megnövekszik a munkaerő iránti igény, amit a saját országhatáraikon belül nem tudnak kielégíteni. Legfontosabb migrációs trend a térségben a kétezres években: a munkaerő-áramlás Oroszország és Kazahsztán felé. A kibocsátó országok hagyományosan az alacsony termelékenységű, és a magas szegénységi rátát mutató Tádzsikisztán, Kirgizisztán, Moldova, Ukrajna, Azerbajdzsán, és Üzbegisztán. A gazdasági válság erősen befolyásolta a munkaerő-áramlást. Egyrészt serkentette a periférián elhelyezkedő, kibocsátó országokból való elvándorlást a centrum felé. Másrészt, a várakozások ellenére azok a bevándorlók, akik a fogadó országban elvesztették munkájukat, nem tértek vissza hazájukba, hanem sok eset-

13 a posztszovjet térség migrációs mintái 321 ben újonnan elhelyezkedtek (a tádzsik bevándorlók csupán 3,6 százaléka döntött úgy, hogy hazatér Oroszországból (Golovnin, 2012: 115). Oroszország és Közép-Ázsia 10 között a migrációs szálak hosszú múltra, a cári hódítások idejére nyúlnak vissza. A Szovjetunióban a többnyire orosz területeken megvalósuló nagyberuházásokhoz már korábban is innen pótolták a hiányzó munkaerőt. A munkások brigádokban való szállítása az állami kontrollon kívül is szerveződött, az így rekrutált idénymunkások (sabashniki), leginkább férfiak voltak. Mint az korábban említésre került, az orosz bevándorláspolitika szigorításával, a bevándorlási statisztikák csökkenése mögött az illegális migráció, illegális tartózkodás, valamint nem legális munkavállalás térnyerése áll. Az illegálisan tartózkodók helyzete kiszolgáltatott, nem tudnak szabályos és az érdekeiket védő munkaszerződést kötni, illetve alacsonyabb bérért kényszerülnek sokszor túlórában dolgozni. Az illegális migráció a fogadó ország számára előnytelen hatásai közé tartozik a megszerzett pénzügyi források hazaküldésének nehézkessége (kerülve a banki, pénzügyi szolgáltatásokat), illetve az erőforrások nem hatékony eloszlása, a korrupció, és a közvetítő szolgáltatásokat nyújtó (hamis engedélyek, igazolványok) kriminalizált réteg megerősödése, ugyanakkor megemlítve a társadalom stigmatizációját és a bevándorlókkal szembeni negatív attitűdök elterjedését. A nehéz munkakörülmények, és a méltatlan bánásmód több elemzés tárgya. A bevándorlók sokszor mégis vállalják ezeket a kockázatokat, mivel a megkeresett bérük java részét haza küldik 11, családjuk eltartására fordítják. A nehéz gazdasági helyzetben lévő, és magas elvándorlást mutató országok így még súlyosabb függő helyzetbe kerülnek. Ezt illusztrálja Tádzsikisztán esete, ahol a hazai össztermék 35 százaléka származik a kivándorlók hazautalásaiból (ez a legmagasabb a világon, Moldova a 4. helyen 23 százalék). Tádzsikisztán a FÁK egyik legszegényebb 12 tagállama, a bevándorlók hazaküldései a szegénység leküzdésében játszanak szerepet. Figyelemre méltó, hogy az aktív korú férfiak közel egy harmada vállal Oroszországban idénymunkát. Grúziából százezrek menekültek el lakhelyükről a háborús konfliktusok miatt. ( , 2008). A lakosság jelentős része (egyharmada) évtizedek óta a szegénységi küszöb alatt él, az ország munkanélküliséggel küzd, így a külföldi munkavállalás fontos megélhetési stratégiává vált. Kétezerig vízum nélkül utazhattak be és vállalhattak munkát a többnyire férfi migránsok Oroszországban, akik leginkább az építőiparban, mezőgazdasági idénymunkákon, és a szolgáltató szektorban helyezkedtek el. A as orosz-grúz háború következményeként Oroszországgal a gazdasági, kereskedelmi kapcsolatok meggyengültek, a bevándorlási statisztikák csökkenést mutatnak. A 10 A mai közép-ázsiai államok: Kazahsztán, Kirgizisztán, Tádzsikisztán, Türkmenisztán, Üzbegisztán. 11 A Világbank (2011) számításai szerint 2009-ben az alacsony jövedelmű országok GDP-jének 5,4 százalékát tették ki. 12 Tádzsikisztánban a legmagasabb a gyermekek alultápláltsági mutatója (az 5 év alatti gyermekek 6 százaléka 2007-ben) az összes FÁK ország között.

Migrációs tendenciák, kihívások és az erre adott szakpolitikai válaszok az Európai Unióban

Migrációs tendenciák, kihívások és az erre adott szakpolitikai válaszok az Európai Unióban Migrációs tendenciák, kihívások és az erre adott szakpolitikai válaszok az Európai Unióban Keserű Dávid Glied Viktor Absztrakt Az európai uniós bevándorlási politika alapelvét sokáig a szolidaritás jellemezte,

Részletesebben

A munkaerő-piaci integráció kihívásai Magyarországon

A munkaerő-piaci integráció kihívásai Magyarországon A munkaerő-piaci integráció kihívásai Magyarországon A harmadik országbeli munkavállalók beilleszkedésének esélyei és korlátai Kutatási zárótanulmány Kutatásvezető Juhász Judit A tanulmányt készítették:

Részletesebben

MIGRÁCIÓS TENDENCIÁK EURÓPÁBAN KOLLER INEZ

MIGRÁCIÓS TENDENCIÁK EURÓPÁBAN KOLLER INEZ KOLLER INEZ Az Európai Parlament évek óta közös bevándorlás- és menekültpolitika kialakítását szorgalmazza, ám egyben fenntartja az egyhangú döntéshozatal gyakorlatát minden bevándorlással kapcsolatos

Részletesebben

"Azt hittem célt tévesztettem"

Azt hittem célt tévesztettem "Azt hittem célt tévesztettem" A bevándorló nők élettörténeti perspektívái, integrációja és a bevándorlókkal kapcsolatos attitűdök nyolc európai országban Bevezető Az alábbi kutatási jelentés a 2006 és

Részletesebben

Migrációs helyzetkép Magyarországon

Migrációs helyzetkép Magyarországon Migrációs helyzetkép Magyarországon Kováts András Absztrakt Jelen fejezet a magyarországi migrációs folyamatokat tárgyalja az 1980-as évek végével kezdődően. Természetesen Magyarország részt vett a globális

Részletesebben

Az európai migráció története a második világháborút követően

Az európai migráció története a második világháborút követően Az európai migráció története a második világháborút követően Koller Inez Zsófia Bevezető E tanulmány fókuszában a második világháborút követő időszak Európába, de legfőképpen Nyugat-Európába irányuló

Részletesebben

Az utóbbi idõben Nyugat-Európában viszonylagos fellendülésnek

Az utóbbi idõben Nyugat-Európában viszonylagos fellendülésnek JOHN SALT Az európai migrációs térség 1 1. Bevezetés Az utóbbi idõben Nyugat-Európában viszonylagos fellendülésnek lehetünk tanúi, aminek egyik következménye a sok országban nem egy ágazatban jelentkezõ

Részletesebben

KOVÁTS ANDRÁS NEMZETKÖZI MIGRÁCIÓRÓL EGY DOKUMENTUMFILM-GYŰJTEMÉNY KAPCSÁN

KOVÁTS ANDRÁS NEMZETKÖZI MIGRÁCIÓRÓL EGY DOKUMENTUMFILM-GYŰJTEMÉNY KAPCSÁN NEMZETKÖZI MIGRÁCIÓRÓL EGY DOKUMENTUMFILM-GYŰJTEMÉNY KAPCSÁN A migrációt napjainkban gyakran emlegetik olyan modern jelenségként, ami korunk társadalmainak egyik legnagyobb kihívása. A migránsok helyzete

Részletesebben

PHD ÉRTEKEZÉS WINDT SZANDRA

PHD ÉRTEKEZÉS WINDT SZANDRA PHD ÉRTEKEZÉS WINDT SZANDRA Miskolc, 2008. MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR DEÁK FERENC ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA WINDT SZANDRA AZ ILLEGÁLIS MIGRÁCIÓ KRIMINOLÓGIAI JELLEMZŐI (PHD

Részletesebben

Esély vagy veszély? Bevándorlás Magyarországra

Esély vagy veszély? Bevándorlás Magyarországra HAJDUK ANNAMÁRIA Esély vagy veszély? Bevándorlás Magyarországra 2008. október Szerzôk: Szerkesztette: Hajduk Annamária, Kollányi Zsófia, Szajp Szabolcs Hajduk Annamária A tanulmány megírását az Open Society

Részletesebben

Globalizáció és migráció az emberi jogok szemszögéből

Globalizáció és migráció az emberi jogok szemszögéből Globalizáció és migráció az emberi jogok szemszögéből Szabó Gábor Absztrakt A tanulmány négy kérdéskör bemutatására törekszik. Az első, a globális népességmozgások általános trendjeinek vizsgálata, elsősorban

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi kommunikáció szak Nappali tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi kommunikáció szak Nappali tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi kommunikáció szak Nappali tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány A MENEDÉKKÉRŐK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE MAGYARORSZÁGON (ÉS KITEKINTÉS

Részletesebben

Ukrán állampolgárok munkavállalása Magyarországon

Ukrán állampolgárok munkavállalása Magyarországon Juhász Judit- Csatári Ferenc Makara Eszter Ukrán állampolgárok munkavállalása Magyarországon Zárótanulmány Panta Rhei Társadalomkutató Bt. Kutatásvezető: Juhász Judit A kutatást az Országos Foglalkoztatási

Részletesebben

Ukrán állampolgárok munkavállalása Magyarországon

Ukrán állampolgárok munkavállalása Magyarországon Juhász Judit- Csatári Ferenc Makara Eszter Ukrán állampolgárok munkavállalása Magyarországon Zárótanulmány Panta Rhei Társadalomkutató Bt. Kutatásvezető: Juhász Judit A kutatást az Országos Foglalkoztatási

Részletesebben

Új népvándorlás. Migráció a 21. században Afrika és Európa között

Új népvándorlás. Migráció a 21. században Afrika és Európa között Új népvándorlás Migráció a 21. században Afrika és Európa között Új népvándorlás Migráció a 21. században Afrika és Európa között Szerkesztette: Tarrósy István Glied Viktor Keserű Dávid Pécs, 2011 Új

Részletesebben

Migráció és feketemunka Európában - Migration and Irregular Work in Europe (MIGIWE) Zárótanulmány

Migráció és feketemunka Európában - Migration and Irregular Work in Europe (MIGIWE) Zárótanulmány Migráció és feketemunka Európában - Migration and Irregular Work in Europe (MIGIWE) Zárótanulmány A kutatási programot az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával készítette: MTA Földrajztudományi

Részletesebben

A nemzetközi migráció demográfiai és geográfiai aspektusai

A nemzetközi migráció demográfiai és geográfiai aspektusai A nemzetközi migráció demográfiai és geográfiai aspektusai L. Rédei Mária Absztrakt A határokat átlépő népességmozgások hatással vannak mind a célország, mind a kibocsátó ország lakosságára, életkori összetételére.

Részletesebben

Globális és európai trendek

Globális és európai trendek Cseresnyés Ferenc: Harmadik országokból, az Európa Unión kívülről érkező migránsok Magyarországon. A beilleszkedés nehézségei, társadalmi elutasítás, integráció és szegregáció a magyar társadalomban Globális

Részletesebben

Migrációs tendenciák napjainkban

Migrációs tendenciák napjainkban Migrációs tendenciák napjainkban Migrációs tendenciák napjainkban Szerkesztette: Tarrósy István Glied Viktor Vörös Zoltán Pécs, 2014 Migrációs tendenciák napjainkban Szerkesztette: Tarrósy István Glied

Részletesebben

Urbanizáció és vándorlás afrikai útvonalak az Európai Unióba

Urbanizáció és vándorlás afrikai útvonalak az Európai Unióba Urbanizáció és vándorlás afrikai útvonalak az Európai Unióba Keserű Dávid Radics M. Péter Bevezető A globális migráció trendjeinek feltárásával egyre jobban megismerhetőek azok az útvonalak, amelyeket

Részletesebben

Záró tanulmány Biztos út a magyar munkaerőpiacra?! A bevándorlók munkaerőpiaci helyzete Magyarországon

Záró tanulmány Biztos út a magyar munkaerőpiacra?! A bevándorlók munkaerőpiaci helyzete Magyarországon Záró tanulmány Biztos út a magyar munkaerőpiacra?! A bevándorlók munkaerőpiaci helyzete Magyarországon Készítette: Dél-Alföldi Regionális Társadalomtudományi Kutatási Egyesület, Szeged, 2009. A Projekt

Részletesebben

Hazautalt pénzek nemzetközi áttekintés és a fôbb mérési nehézségek

Hazautalt pénzek nemzetközi áttekintés és a fôbb mérési nehézségek Hazautalt pénzek nemzetközi áttekintés és a fôbb mérési nehézségek Kajdi László, a Magyar Nemzeti Bank elemzője E-mail: klaci82@gmail.com A hazautalt pénzek jelentősége világszerte folyamatosan nő az elérhető

Részletesebben

OTDK-DOLGOZAT. Pankotay Fruzsina Magda BA

OTDK-DOLGOZAT. Pankotay Fruzsina Magda BA OTDK-DOLGOZAT Pankotay Fruzsina Magda BA 2013 A FIATALOK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI AZ OSZTRÁK MAGYAR SZLOVÁK HATÁRTÉRSÉGBEN THE OPPORTUNITIES FOR YOUNG PEOPLE TO BECOME ENTREPRENEURS IN THE AUSTRIAN-HUNGARIAN-SLOVAKIAN

Részletesebben

Globális és európai trendek

Globális és európai trendek Cseresnyés Ferenc: Harmadik országokból, az Európa Unión kívülről érkező migránsok Magyarországon. A beilleszkedés nehézségei, társadalmi elutasítás, integráció és szegregáció a magyar társadalomban Globális

Részletesebben

Észak-Amerika a nemzetközi migrációban

Észak-Amerika a nemzetközi migrációban Észak-Amerika a nemzetközi migrációban Pólyi Csaba Absztrakt Az Észak-Amerikát földrajzi értelemben alkotó Amerikai Egyesült Államok (USA), Kanada és Mexikó a nemzetközi migráció emblematikus országai.

Részletesebben

Afrikai migrációs folyamatok

Afrikai migrációs folyamatok Afrikai migrációs folyamatok Tarrósy István Absztrakt Miközben a Szaharától délre elterülő afrikai területek oroszlán gazdaságainak növekedésére figyel az egész világ, és az ázsiai tigrisek fejlődéséhez

Részletesebben

Kárpátalja gazdaságfejlesztési stratégiai terve

Kárpátalja gazdaságfejlesztési stratégiai terve Kárpátalja gazdaságfejlesztési stratégiai terve 2013 Ismerd meg juhaidat egyenként, törődj gondosan a nyájakkal Péld 27, 33 Tanulmánykötet készítői: Bacsó Róbert, PhD Oktató, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére. a Magyar Köztársaság migrációs stratégiájáról. Budapest, 2007. január

E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére. a Magyar Köztársaság migrációs stratégiájáról. Budapest, 2007. január Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. (1) bekezdése alapján NEM NYILVÁNOS 2007. január 17 -től számított 10 évig E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Magyar Köztársaság migrációs stratégiájáról Budapest,

Részletesebben

NEMZETKÖZI VÁNDORLÁS MAGYARORSZÁG (1990 2000) Tóth Pál Péter, KSH Népességtudományi Kutatóintézet Készült a Népesedési Kormánybizottság Migrációs

NEMZETKÖZI VÁNDORLÁS MAGYARORSZÁG (1990 2000) Tóth Pál Péter, KSH Népességtudományi Kutatóintézet Készült a Népesedési Kormánybizottság Migrációs NEMZETKÖZI VÁNDORLÁS MAGYARORSZÁG (1990 2000) Tóth Pál Péter, KSH Népességtudományi Kutatóintézet Készült a Népesedési Kormánybizottság Migrációs Bizottsága 2002. programja keretében NEMZETKÖZI VÁNDORLÁS

Részletesebben

Extern migráció és az Európai Unió

Extern migráció és az Európai Unió Kovács Judit Nóra PhD hallgató, VIII. évfolyam Vol. VIII Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar 2014/1. szám No. 1/2014 Agrárjogi és Környezetvédelmi Jogi Tanszék Tanulmány Article www.dieip.hu

Részletesebben