Szabad mozgás és. tartózkodás Európában. Útmutató az uniós polgárok jogairól EURÓPAI BIZOTTSÁG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szabad mozgás és. tartózkodás Európában. Útmutató az uniós polgárok jogairól EURÓPAI BIZOTTSÁG"

Átírás

1 Szabad mozgás és tartózkodás Európában Útmutató az uniós polgárok jogairól EURÓPAI BIZOTTSÁG Jogérvényesülési Főigazgatóság 1

2 Ez az útmutató felvilágosítást és részletes gyakorlati eligazítást nyújt Önnek az Európai Unióban történő szabad mozgásra vonatkozó jogairól. Az útmutató az uniós joganyag áprilisi állapotát tükrözi. Ez a kiadvány jogilag nem bír kötelező erővel, és nem kimerítő jellegű. Tartalmának további felhasználásáért sem az Európai Bizottság, sem a Bizottság nevében eljáró bármely személy nem felelős. Fedőlap Istockphoto.com

3 Szabad mozgás és tartózkodás Európában Útmutató az uniós polgárok jogairól 1. fejezet Mi az uniós polgárság? 4 2. fejezet Kit illet meg a szabad mozgás és tartózkodás joga? 6 3. fejezet Hol gyakorolhatók e jogok? 9 4. fejezet Indulásra készen 10 A schengeni szabályok fejezet Az első három hónap 14 A tartózkodás bejelentése fejezet Három hónap elteltével fejezet Adminisztratív formai követelmények 18 Uniós polgárok 18 Nem uniós családtagok 21 Szankciók fejezet A tartózkodási jog megtartása 23 Családtagok fejezet A huzamos tartózkodás joga 26 Adminisztratív formai követelmények fejezet Egyenlő bánásmód fejezet Korlátozások fejezet Átmeneti rendelkezések a munkavállalók tekintetében fejezet Jogvédelem 37 3

4 fejezet Istockphoto.com 1. Mi polgárság? az uniós Mit jelent EU-polgárnak lenni? Uniós polgárság Uniós polgár mindenki, aki valamely EU-tagállam állampolgára. Az uniós polgárság kiegészíti, és nem helyettesíti a nemzeti állampolgárságot. Az uniós polgárság minden EU-polgárnak több fontos jogot biztosít. Ezek közé tartoznak a következők: az Európai Unió területén való szabad mozgás és letelepedés joga; az állampolgárságtól függetlenül a tartózkodási országban a helyhatósági választásokon és az európai parlamenti választásokon való szavazásra és jelöltként való indulásra vonatkozó jog; bármely EU-tagállam diplomáciai vagy konzuli hatósága által biztosított védelem joga abban az EU-n kívüli országban, amelyben az Ön hazája nem működtet konzulátust; az a jog, hogy a polgárok petíciót nyújtsanak be az Európai Parlamenthez, az európai ombudsmanhoz folyamodjanak, vagy írásban forduljanak bármely uniós intézményhez vagy testülethez. 4

5 Ez az útmutató az Európai Unióban való szabad mozgással és tartózkodással kapcsolatos jogairól tájékoztatja Önt. Az Önt uniós polgárként megillető egyéb jogokról az Európai Bizottság online információs portálján, az Európa Önökért weboldalon (http://ec.europa.eu/youreurope) talál bővebb tájékoztatást. A szabad mozgás joga Az egyes polgárok számára a szabad mozgás joga jelenti az Európai Unió legkézzelfoghatóbb előnyét. Napjainkig mintegy 11 millió uniós polgár élt ezzel a jogával, és telepedett le egy másik uniós tagállamban. Ennél is jóval magasabb azoknak a száma, akik üzleti céllal vagy turistaként rendszeresen utaznak más uniós tagállamokba, és élvezik a gyorsított határellenőrzések vagy a schengeni övezeten belül az ellenőrzésmentes határátlépés előnyeit. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 21. cikkének (1) bekezdése kimondja, hogy a Szerződésekben és a végrehajtásukra hozott intézkedésekben megállapított korlátozásokkal és feltételekkel minden uniós polgárnak joga van a tagállamok területén való szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz. Alkalmazandó uniós jogszabályok A szabad mozgás és tartózkodás tekintetében irányadó jogszabály a 2004/38/EK irányelv* (a továbbiakban: az irányelv), amely április 30 tól alkalmazandó minden EU-tagállamban. Az irányelv a már létező uniós jogi eszközöket korszerűsíti, és azokat egységes keretbe foglalja annak érdekében, hogy egyszerűsítse és megerősítse valamennyi uniós polgár és családtagjai szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogát. Az irányelv letölthető a következő linkről: * Az Európai Parlament és a Tanács április 29-i 2004/38/EK irányelve az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről. Az irányelvet minden EU-tagállam átültette saját jogrendjébe. Azokról a jogokról, amelyek Önt egy bizonyos tagállamban megilletik, az adott tagállam nemzeti jogszabályaiban talál bővebb információkat. A Bizottság 2009 júliusában iránymutatást adott ki arról, hogyan ültethetik át eredményesebben az uniós tagállamok nemzeti jogrendjükbe az irányelvet, és hogyan lehetne az irányelvet még jobban alkalmazni a hétköznapi életben. Az iránymutatás letölthető a következő linkről: 5

6 fejezet Fotolia.com Kit illet meg a szabad 2.mozgás és tartózkodás joga? Ki élvezheti azokat az előnyöket, amelyek a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogból erednek? Csak az Unió polgárai élvezik ezt a jogot, vagy az Ön például orosz házastársa is? Mi a helyzet az Ön brazil nagyapjával, aki súlyos beteg, és az Ön személyes ápolására szorul? A jog az EU-polgárokat és családjukat illeti meg. Az irányelv az Unió polgáraira és családtagjaikra vonatkozik (utóbbiakra akkor is, ha egyetlen tagállamnak sem állampolgárai). 6 De csak akkor, ha az illető másik uniós tagországba költözik, vagy onnan hazatér. Az irányelv csak abban az esetben alkalmazandó Önre és az Önt kísérő, vagy az Önhöz csatlakozó családtagjaira, ha Ön ténylegesen egy olyan uniós tagállamba költözik, vagy ott tartózkodik, amelynek nem állampolgára.

7 Megilletik Önt az irányelv által biztosított jogokból fakadó előnyök akkor is, ha Ön egy másik uniós tagállamban való tartózkodást követően hazaköltözik. Bizonyos esetekben az irányelv akkor is alkalmazható, ha Ön nem tartózkodik másik uniós országban. Ilyen eset lehet például, hogy Ön egy másik EU-tagállamban ott-tartózkodás nélkül szolgáltatásokat nyújt. Ki számít uniós polgárnak? Mint fentebb említettük, uniós polgár mindenki, aki valamely EU-tagállam állampolgára. Ki minősül családtagnak? Az Ön családtagjainak nemzetiségüktől függetlenül jogukban áll Önt kísérni, vagy Önhöz csatlakozni egy olyan uniós tagállamban, amelynek Ön nem állampolgára. Ez a jog független attól, hogy korábban tartózkodtak-e másik uniós tagországban, vagy milyen típusú vízummal léptek be a fogadó uniós tagállam területére. Családtagnak számítanak a házastársak, a (bejegyzett) élettársak, a leszármazottak és a felmenő ági rokonok. Az egyes kategóriák pontos meghatározása a következő: házastárs férj vagy feleség, a házasságkötés idejétől és helyétől függetlenül; bejegyzett élettárs olyan élettárs, akivel egy uniós tagállam jogszabályai alapján Ön bejegyzett élettársi kapcsolatban él; a bejegyzett élettársnak azonban csak abban a tagállamban áll jogában Önt kísérni vagy Önhöz csatlakozni, amelynek jogszabályai a bejegyzett élettársi kapcsolatot a házassággal egyenértékűnek tekintik; leszármazottak az Ön, valamint az Ön házastársának vagy bejegyzett élettársának egyenes ági leszármazottai (gyermekei, unokái stb.), akik 21. életévüket nem töltötték be, vagy eltartottak; felmenő ági rokonok az Ön és az Ön házastársának vagy bejegyzett élettársának eltartott, egyenes ági felmenői (szülők, nagyszülők stb.). Az irányelvben biztosított jogok abban az esetben illetik meg az említett családtagokat, amennyiben Önt kísérik, vagy Önhöz csatlakoznak. Az EU tagállamainak kötelességük e jogokat elismerni. Mi a helyzet az egyéb családtagokkal? Egyéb családtagok testvérek, unokatestvérek, nagynénik, nagybácsik és egyéb rokonok akkor jogosultak arra, hogy a fogadó uniós állam megkönnyítse beutazásuk és tartózkodásuk feltételeit, ha: az Ön eltartottjai; vagy Önnel egy háztartásban élnek; vagy súlyos egészségügyi okokból kifejezetten az Ön személyes gondoskodását igénylik. Ha Önnel egy háztartásban élnek, az Ön nem eltartott szülei vagy 21. életévüket betöltött gyermekei is jogosultak a beutazás és a tartózkodás megkönnyítésére. Az uniós országok automatikusan a családtagok egyetlen kategóriáját sem zárhatják ki a jogok biztosítása alól. 7

8 És a be nem jegyzett élettársak? A beutazás és tartózkodás megkönnyítésére élettársának akkor van joga, ha Önnel tartós, megfelelően igazolt kapcsolatot tart fenn. Ez vonatkozik az egyneműek közötti élettársi kapcsolatra és más, lényegében élettársi kapcsolatokra, pl. az együttélésre is. A bejegyzett élettársak is ebbe a kategóriába tartoznak, ha olyan EU-országba költöznek, amely nem tekinti egyenértékűnek a házassággal a bejegyzett élettársi kapcsolatot. A tartózkodás joga Az egyéb családtagok és a be nem jegyzett élettársak csoportjába tartozók nem jogosultak automatikusan arra, hogy Önt elkísérjék a fogadó EU-országba, vagy ott csatlakozzanak Önhöz. Jogaikat a fogadó tagállam szabja meg. Joguk van viszont beutazásuk és tartózkodásuk megkönnyítésére. Ez lényegében azt jelenti, hogy a fogadó uniós országnak meg kell vizsgálnia az Önhöz fűződő családi kapcsolataikat, és ha úgy találja, hogy Önök valódi családot alkotnak, akkor őket is úgy kell kezelnie, mint a házastársakat, gyermekeket vagy más családtagokat. A fogadó tagállamnak tehát kötelessége, hogy részletesen megvizsgálja személyes körülményeiket. Továbbá, e családtagok belépésének és ott-tartózkodásának elutasítását indokolni kell, erről írásban kell tájékoztatást adni, és az ilyen döntés ellen fellebbezés nyújtható be. Hol találhatok további információkat? Az ebben a részben tárgyalt kérdések pontos, jogilag helytálló megfogalmazását az irányelv 2. és 3. cikke tartalmazza. 8

9 Istockphoto.com Hol gyakorolhatók e jogok? 3. fejezet Mely országokban gyakorolhatók e jogok? E jogokkal Ön élhet minden EU-országban... Ön bármelyik EU-tagállamban élvezheti azokat az előnyöket, amelyek a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz fűződő jogból erednek. Ide tartoznak az Azori-szigetek, Madeira (Portugália), az Ǻland-szigetek (Finnország), a Kanári-szigetek, Ceuta és Melilla (Spanyolország), Franciaország tengerentúli megyéi, valamint Gibraltár is. Nem tartoznak ide viszont a Csatorna-szigetek és Man szigete, a Feröer szigetek (Dánia), illetve a tengerentúli országok és területek. Izlandon, Liechtensteinben és Norvégiában A fenti jogokkal Ön Izlandon, Liechtensteinben és Norvégiában is élhet, mert ezek az országok az Európai Gazdasági Térség részét alkotják. Másfelől az ő állampolgáraikat is megilleti a szabad mozgás és tartózkodás joga az Európai Unióban. és bizonyos mértékig Svájcban is. Az irányelv nem alkalmazandó Svájc vonatkozásában. Az EU és Svájc közötti, a személyek szabad mozgásáról szóló 1999-es megállapodás és az azt kiegészítő jegyzőkönyvek alapján azonban Önt Svájcban is megilletik a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz fűződő bizonyos jogok. E jogok az irányelvben előírt jogoknál korlátozottabbak. A megállapodás letölthető a következő linkről: 9

10 fejezet Istockphoto.com 4. Indulásra készen Ön egy másik uniós tagországba szeretne utazni. Vajon milyen okmányokat kell magával vinnie? Csak nemzeti személyazonosító igazolványra vagy útlevélre van szüksége EU-polgárként a határt minden esetben átlépheti érvényes személyazonosító igazolvánnyal vagy útlevéllel. Ha úti okmánya érvényes, nem szükséges, hogy gépi leolvasást biztosító mezővel ellátott személyazonosító igazolvánnyal vagy legalább még további 3 hónapig érvényes útlevéllel rendelkezzen. A tagállamok nem kötelezhetik Önt arra sem, hogy csak útlevelet vagy csak személyazonosító igazolványt mutasson fel. Önnek jogában áll megválasztani úti okmányát, és ezt a jogot nem korlátozhatják. Nincs szüksége beutazóvízumra. Mivel a nemzeti hatóságok biztonsági okokból bármikor kérhetik, hogy igazolja személyazonosságát, személyazonosító okmányát mindig magánál kell tartania. 10

11 Elvesztette vagy elfelejtette magával vinni az útlevelét vagy személyazonosító igazolványát? Ha történetesen át szeretné lépni a határt, ám észreveszi, hogy nincs Önnél a személyazonosító igazolványa vagy útlevele, akkor a határőrök nem fordíthatják Önt vissza anélkül, hogy előbb ne adjanak meg minden ésszerű lehetőséget arra, hogy a hiányzó okmányokat megszerezze, illetve hogy azokat Önnek ésszerű időn belül elhozzák. Ön más módon, például személyazonosságának és állampolgárságának igazolásával is bizonyíthatja, hogy megilleti a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jog. Az Ön családtagjaira vonatkozó szabályok Az Ön családtagjaira, akik maguk is uniós polgárok, ugyanezek a szabályok vonatkoznak. Azon családtagok, akik nem állampolgárai valamely tagállamnak (az úgynevezett harmadik országbeli családtagok), érvényes útlevéllel léphetnek a fogadó tagállam területére. Ha olyan országokból származnak, amelyekre vízumkényszer vonatkozik, akkor beutazóvízumra lehet szükségük. Azokat az országokat, amelyeknek állampolgáraira vízumkényszer vonatkozik, az 539/2001/ EK rendelet az Egyesült Királyság és Írország esetében pedig nemzeti jogszabály sorolja fel. Beutazóvízum? A tagállamok az Ön harmadik országbeli családtagjai számára minden könnyítést megadnak a szükséges vízumok beszerzéséhez. A vízumokat a lehető leghamarabb, gyorsított eljárás alapján és díjmentesen állítják ki. Az Európai Bizottság álláspontja szerint négy hétnél hosszabb késedelem ésszerűtlennek számít. Az uniós országok csak beutazóvízumot kérhetnek az Ön családtagjaitól, családi vízumot vagy tartózkodási vízumot nem. Milyen okmányokra van szükség? Az Ön harmadik országbeli családtagjainak beutazáshoz való joga abból ered, hogy őket Önnel az Unió polgárával családi kötelék fűzi össze. Bármely tagállam konzulátusi tisztviselői tőlük csak az útlevelüket és az őket Önhöz fűző családi köteléket igazoló dokumentumot kérhetik, például a házassági vagy a születési anyakönyvi kivonatot, illetve adott esetben az eltartottságot igazoló okmányt. Az Ön családtagjaitól nem kérhetik például menetjegyek, munkaviszonyt igazoló dokumentumok, fizetési bizonylatok, bankszámlakivonatok, a szálláshely és a létfenntartáshoz szükséges eszközök meglétét igazoló okmányok vagy orvosi igazolások bemutatását. Útlevél vízum nélkül? Ha igazolják személyazonosságukat és az Önhöz fűződő családi kapcsolatukat, családtagjait nem fordíthatják vissza automatikusan a határon, ha nem rendelkeznek érvényes útlevéllel vagy amennyiben szükséges beutazóvízummal. 11

12 Tartózkodási kártya = vízummentesség Ha a családtagok a schengeni országok (lásd alább) által kibocsátott érvényes tartózkodási kártyával rendelkeznek, akkor más schengeni országokban mentesülnek a vízumkötelezettség alól. Ha harmadik országbeli családtagok schengeni országból nem schengeni uniós országba utaznak, ugyancsak mentesülhetnek a vízumkötelezettség alól, amennyiben olyan, családtag részére kibocsátott, érvényes tartózkodási kártya birtokosai, amelyet az Ön hazájától eltérő uniós ország bocsátott ki. Utazás repülőgéppel Az Európai Unión belül közlekedő légi járatokra Ön érvényes útlevéllel vagy személyazonosító igazolvánnyal szállhat fel (harmadik országbeli családtagjainak érvényes útlevélre van szükségük). Egyes légitársaságok belső szabályaik alapján más személyazonosító okmányokat is elfogadhatnak. Hol találhatok további információkat? Az ebben a részben tárgyalt kérdések pontos, jogilag helytálló megfogalmazását az irányelv 5. cikke tartalmazza. A schengeni szabályok Utazás a schengeni térségben Mi a schengeni térség? A schengeni térség olyan, az Európai Unión belül létrehozott övezet, amelyben megszűnt a belső határellenőrzés. Ebben a térségben a schengeni szabályok irányadók. A schengeni térségnek tagja az uniós országok többsége (Ausztria, Belgium, a Cseh Köztársaság, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia), valamint Izland, Norvégia és Svájc. Bulgária, Ciprus, Románia és Liechtenstein jelenleg még nem teljes jogú tagja a rendszernek, így határaikon mindaddig, amíg nem teljesítik a határellenőrzések eltörlésének feltételeit továbbra is ellenőrzésekre kell számítani. Az Egyesült Királyság és Írország nem tagja a schengeni térségnek, mivel úgy határoztak, hogy a többi tagállammal szemben továbbra is fenntartják a határellenőrzéseket. 12

13 Határellenőrzés uniós polgárok A külső határokon áthaladó uniós polgárok számára külön sáv van kijelölve a határon, és csak minimális mértékben ellenőrzik őket. A határellenőrzés megszűnése azt jelenti, hogy a schengeni belső határok átlépésekor nem kell felmutatni az útlevelet vagy a személyazonosító igazolványt. Ezen okmányok valamelyikét azonban mindig magánál kell tartania, mivel szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való joga attól függ, hogy kérésre fel tudja mutatni ezeket. és családtagjaik számára Az Ön családtagjaira, akik maguk is uniós polgárok, ugyanezek a szabályok vonatkoznak. Harmadik országbeli családtagjai szükség esetén (lásd fent) beutazóvízummal léphetnek be a schengeni térségbe, és ott szabadon mozoghatnak, mivel az egységes vízum az összes schengeni tagállam területére érvényes. 13

14 fejezet Istockphoto.com 5. Az első három hónap Átléptünk a határon. Hogyan tovább? Tartózkodás joga három hónapig Minden uniós polgárt megilleti a jog, hogy érvényes személyazonosító igazolvány vagy útlevél birtokában külön feltételek és formai követelmények nélkül legfeljebb három hónapig a fogadó tagállam területén tartózkodjon. Nem számít, hogy Ön munka vagy tanulás céljából, vagy éppen turistaként utazik oda. Kizárólag érvényes személyazonosító igazolványra vagy útlevélre van szüksége. Az Önhöz csatlakozó vagy Önt kísérő harmadik országbeli családtagjai csupán az útlevelükkel legfeljebb három hónapig tartózkodhatnak Önnel együtt a fogadó tagállamban. 14

15 Különleges elbánás az álláskeresők esetében Az uniós polgárokat megilleti a jog, hogy külön feltételek és formai követelmények nélkül hat hónapig vagy akár annál hosszabb ideig tartózkodjanak a fogadó tagállamban, amennyiben ott állást keresnek, és komoly esélyük van az elhelyezkedésre. Hol találhatok további információkat? Az ebben a részben tárgyalt kérdések pontos, jogilag helytálló megfogalmazását az irányelv 6. cikke tartalmazza. A tartózkodás bejelentése A tartózkodás bejelentése A tagállamok megkövetelhetik Öntől és családtagjaitól, hogy ésszerű határidőn belül jelentsék be a területükön való jelenlétüket. Ez lehetővé teszi a fogadó uniós ország számára, hogy pontosan kövesse a területén zajló népességmozgást. A tagállamoknak azonban lehetőségük van arra, hogy eltekintsenek a bejelentkezési kötelezettségtől. Mi történik akkor, ha nem jelenti be jelenlétét? Ha Ön vagy családtagjai nem tesznek eleget a bejelentési kötelezettségnek, akkor arányos és megkülönböztetésmentes szankcióval sújthatók. Ez azt jelenti, hogy a büntetésnek meg kell felelnie az elkövetett vétség mértékének, és az nem lehet sem súlyosabb, sem enyhébb a fogadó tagállam saját állampolgáraira adott esetben vonatkozó büntetésnél. A bejelentési kötelezettség elmulasztása miatt Ön nem utasítható ki az országból. Hol találhatok további információkat? Az ebben a részben tárgyalt kérdések pontos, jogilag helytálló megfogalmazását az irányelv 5. cikkének (5) bekezdése tartalmazza. 15

16 fejezet Istockphoto.com Három 6.hónap elteltével Mi a helyzet, ha a tartózkodás hosszabb három hónapnál? Attól függ, milyen minőségben tartózkodik az országban A három hónapot meghaladó tartózkodás joga bizonyos feltételekhez kötött. Ezek attól függnek, milyen minőségben tartózkodik Ön a fogadó országban. Munkavállalók, egyéni vállalkozók, szolgáltatók A munkavállalókat és az egyéni vállalkozókat minden további nélkül megilleti a tartózkodáshoz való jog. Ugyanez vonatkozik azokra is, akik a fogadó országban ideiglenesen szolgáltatásokat nyújtanak. A munkavállalók szabad mozgására vonatkozó átmeneti intézkedésekről az alábbi 12. fejezetben olvashat. A munkavállalói vagy egyéni vállalkozói jogállás fennmaradása Az uniós polgárok megőrzik munkavállalói vagy egyéni vállalkozói jogállásukat az alábbi körülmények között is: ha betegség vagy baleset miatt képtelenné válnak a munkavégzésre; vagy ha akaratukon kívül munkanélkülivé válnak, és munkakeresőként bejegyezték őket az illetékes foglalkoztatási hivatalnál; vagy ha szakképzésben vesznek részt. 16

17 Diákok A diákoknak a következő feltételeknek kell megfelelniük: tanulmányok folytatása vagy szakképzés elsődleges céljából beiratkoztak oktatási intézménybe; teljes körű egészségbiztosítással rendelkeznek; és nyilatkozattal vagy választásuk szerint más, azzal egyenértékű eszközzel bizonyítják a megfelelő nemzeti hatóságnál, hogy elegendő forrással rendelkeznek önmaguk és családtagjaik számára ahhoz, hogy a tartózkodásuk időtartama alatt ne jelentsenek terhet a fogadó tagállam szociális segítségnyújtási rendszerére. és más, gazdaságilag inaktív személyek Más, gazdaságilag inaktív (munkanélküli, nyugdíjas stb.) személyeknek ugyancsak teljes körű egészségbiztosítással és elegendő forrással kell rendelkezniük önmaguk és családtagjaik számára ahhoz, hogy a tartózkodásuk időtartama alatt ne jelentsenek terhet a fogadó tagállam szociális segítségnyújtási rendszerére. Az Ön családtagjainak jogai Amennyiben Ön megfelel az e fejezetben meghatározott feltételeknek, a tartózkodás joga családtagjaira is kiterjed. Kivétel diákok esetében Ez alól egyedül a diákok egyes családtagjai jelentenek kivételt. A fogadó uniós ország dönthet úgy, hogy a tartózkodás joga csak a diák házastársát, bejegyzett élettársát és eltartott leszármazottaikat illeti meg automatikusan. Az egyéb családtagokat, mint például a szülőket, ebben az esetben csak a belépésük megkönnyítéséhez való jog illeti meg. A tartózkodás joga személyes jog Egy másik uniós tagállamban való tartózkodás joga az Ön alapvető és személyes joga, amelyet az Európai Unió működéséről szóló szerződés ruház közvetlenül Önre. E jog tehát nem függ bizonyos adminisztratív eljárások betartásától. Ez alapvetően azt jelenti, hogy amint megfelel a feltételeknek, attól a pillanattól kezdve Önt megilleti a tartózkodáshoz való jog, és ezzel a joggal Önt nem a fogadó tagállam határozata ruházza fel. Azok az okmányok, amelyeket a fogadó uniós ország Ön vagy családtagja számára esetleg kiállít, csupán igazolják Önnek ezt a jogát. Ez azt is jelenti, hogy ha Ön elmulaszt bejelentkezni a fogadó országban, vagy családtagjának tartózkodási kártyája lejár, a tartózkodási jog nem szüntethető meg, amennyiben Ön továbbra is megfelel a feltételeknek. A nemzeti szabályok be nem tartása arányos és megkülönböztetésmentes szankcióval sújtható. Hol találhatok további információkat? Az ebben a részben tárgyalt kérdések pontos, jogilag helytálló megfogalmazását az irányelv 7. cikke tartalmazza. 17

18 fejezet Istockphoto.com 7. Adminisztratív formai követelmények Milyen formaságoknak kell megfelelnie, ha három hónapnál hosszabb ideig kíván más uniós országban tartózkodni? Uniós polgárok Bejelentkezés Három hónapot meghaladó tartózkodás esetén megkövetelhetik Öntől, hogy a megfelelő hatóságoknál bejelentkezzen. Az uniós országoknak az uniós polgárok tekintetében lehetőségük van eltekinteni a bejelentkezés megkövetelésétől. Igazolás és határidő 18 A bejelentkezés határidejét az egyes tagállamok szabják meg, azonban ez nem lehet rövidebb a megérkezés időpontjától számított három hónapnál. A megfelelő nemzeti hatóság az előírt dokumentumok bemutatása után azonnal igazolást ad ki a bejelentkezésről, amelyben szerepel az Ön neve, címe és a bejelentkezés időpontja.

19 Tartózkodási engedély már nem létezik Az irányelv az uniós polgárok tekintetében megszüntette a tartózkodási engedélyeket. Azokat a bejelentkezésről szóló igazolás váltotta fel, amelyeket jóval gyorsabb eljárásban állítanak ki. Előkészítendő dokumentumok A hatóságok kérhetik Öntől, hogy mutassa be a 6. fejezetben felsorolt feltételeknek való megfelelést igazoló okmányokat. személyazonosító Érvényes személyazonosító igazolványra vagy útlevélre igazolvány vagy útlevél mindenképpen szükség van. Jogállásától (munkavállaló, diák stb.) függően szüksége lehet a tartózkodás joga tekintetében az adott esetben alkalmazandó feltételeknek való megfelelést igazoló dokumentumokra is. munkavállalók esetében A munkavállalóknak be kell mutatniuk az alkalmazásra vonatkozó munkáltatói szándékról szóló igazolást vagy a munkaviszony igazolását. A fizetést igazoló bizonylatokat nem kell bemutatni. egyéni vállalkozó esetében Az egyéni vállalkozóknak bizonyítaniuk kell, hogy egyéni vállalkozók. diákok esetében A diákoknak a következőket kell bemutatniuk: akkreditált intézménybe való beiratkozás igazolása; teljes körű egészségbiztosítás igazolása; és nyilatkozat vagy a diák választása szerinti más, azzal egyenértékű eszköz annak bizonyítására, hogy elegendő forrással rendelkezik ahhoz, hogy ne jelentsen terhet a fogadó tagállam szociális segítségnyújtási rendszerére. mások esetében Más gazdaságilag inaktív személyeknek igazolást kell bemutatniuk arról, hogy teljes körű egészségbiztosítással és elegendő forrással rendelkeznek ahhoz, hogy ne jelentsenek terhet a fogadó tagállam szociális segítségnyújtási rendszerére. Mi számít elegendő forrásnak? A tagállamok nem határozhatnak meg olyan konkrét összeget, amelyet elegendő forrásnak tekintenek. Abban az esetben rendelkezik az uniós polgár elegendő forrással, ha forrásainak szintje meghaladja azt a küszöbértéket, amely alatt a fogadó tagállam állampolgárai szociális segítségnyújtásra lesznek jogosultak (vagy az magasabb, mint a fogadó tagállam által fizetett társadalombiztosítási nyugdíjminimum). A nemzeti hatóságoknak figyelembe kell venniük az érintett uniós polgár személyes körülményeit, de szükség esetén ellenőrizhetik a források meglétét, jogszerűségét, összegét és hozzáférhetőségét. El kell fogadni az olyan forrásokat is, amelyeket egy harmadik személy biztosít. 19

20 És a családtagok? A következők bemutatása esetén az Ön uniós polgár családtagjai ugyancsak megkapják a bejelentkezésről szóló igazolást: személyazonosító igazolvány vagy útlevél; az Ön bejelentkezésről szóló igazolása vagy bejelentkezési rendszer hiányában az Ön fogadó országban való tartózkodásának bármely más bizonyítéka; és a családi kapcsolatot vagy a bejegyzett élettársi kapcsolatot igazoló okmány és adott esetben az eltartotti státuszt igazoló okmány. Azon családtagoknak, akiknek a belépés és a tartózkodás megkönnyítésére van joguk, a következőket is be kell mutatniuk: a származási ország illetékes hatósága által kibocsátott dokumentum, amely igazolja, hogy ők az Ön eltartottjai vagy Önnel egy háztartásban élnek; súlyos egészségügyi okok fennállásának bizonyítéka; vagy az Önnel folytatott tartós kapcsolat fennállásának bizonyítéka. A dokumentumok hitelesítése és fordítása Ha az uniós országnak komoly kétségei merülnek fel az Ön által bemutatott dokumentumok hitelességét illetően, Önnek hitelesíttetnie kell azokat. Ezt általában díj ellenében teheti meg ügyvédnél, közjegyzőnél vagy nagykövetségen. Ha az uniós ország nem érti a bemutatott dokumentumok nyelvét, fordítást is kérhet. Hamis dokumentumok benyújtása esetén az uniós országoknak joguk van elfogadni a szükséges intézkedéseket az irányelv által biztosított bármely jog megtagadása, megszüntetése vagy visszavonása érdekében. Díjak? A bejelentkezésről szóló igazolást ingyenesen vagy az adott ország állampolgáraira a hasonló okmányok (például nemzeti személyazonosító igazolvány) kiállításáért kiszabott illetéket meg nem haladó díj ellenében kell kiállítani. Hol találhatok további információkat? Az ebben a részben tárgyalt kérdések pontos, jogilag helytálló megfogalmazását az irányelv 8. cikke tartalmazza. 20

21 Nem uniós családtagok Tartózkodási kártya Azon családtagok részére, akik nem uniós polgárok, tartózkodási kártyát állítanak ki a fogadó ország hatóságai. A kártya egyértelműen jelzi, hogy tulajdonosa uniós polgár családtagja. Kiállításához a következő dokumentumokat kell bemutatni: érvényes útlevél; az Ön bejelentkezésről szóló igazolása vagy bejelentkezési rendszer hiányában az Ön fogadó országban való tartózkodásának bármely más bizonyítéka; és a családi kapcsolatot vagy a bejegyzett élettársi kapcsolatot igazoló okmány és adott esetben az eltartotti státuszt igazoló okmány. Azon családtagoknak, akiknek a belépés és a tartózkodás megkönnyítésére van joguk, az ugyanezt a jogot élvező uniós polgárok által benyújtandó dokumentumok valamelyikét kell bemutatniuk. Határidők és érvényesség Azon családtagjainak, akik nem uniós polgárok, tartózkodási kártyát kell kérelmezniük, ha a tartózkodás tervezett időtartama meghaladja a három hónapot. A tartózkodási kártya iránti kérelem benyújtásának határideje nem lehet rövidebb a megérkezés napjától számított három hónapnál. A tartózkodási kártyát a kérelem benyújtásától számított hat hónapon belül adják ki, és a kiállítás napjától számított öt évig (vagy, ha az öt évnél rövidebb, az Ön tartózkodásának előrelátható időtartamáig) érvényes. A kártyát önálló okmányként kell kiállítani; az nem lehet útlevélben elhelyezett bélyeg. A tartózkodási kártya iránti kérelemről szóló igazolást azonnal ki kell állítani. A dokumentumok hitelesítése és fordítása Az uniós polgárokhoz hasonlóan, ha az uniós országnak komoly kétségei merülnek fel a dokumentumok hitelességét illetően, Önnek hitelesíttetnie kell azokat. Ezt általában díj ellenében teheti meg ügyvédnél, közjegyzőnél vagy nagykövetségen. Ha az uniós ország nem érti a bemutatott dokumentumok nyelvét, fordítást is kérhet. Hamis dokumentumok benyújtása esetén az uniós országoknak joguk van elfogadni a szükséges intézkedéseket az irányelv által biztosított bármely jog megtagadása, megszüntetése vagy visszavonása érdekében. 21

22 Díjak? A tartózkodási kártyát ingyenesen vagy az adott ország állampolgáraira a hasonló okmányok kiállításáért kiszabott illetéket meg nem haladó díj ellenében kell kiállítani. Hol találhatok további információkat? Az ebben a részben tárgyalt kérdések pontos, jogilag helytálló megfogalmazását az irányelv cikke tartalmazza. Szankciók Mi történik, ha nem teljesíti az előírásokat? Mi történik akkor, ha nem kérelmezi az előírt dokumentumot? Ha Ön vagy családtagjai nem tesznek eleget a bejelentkezési kötelezettségnek, vagy nem nyújtják be a tartózkodási kártya iránti kérelmüket, Önök arányos és megkülönböztetésmentes szankcióval sújthatók. Az uniós országok ugyanazokat a büntetéseket szabhatják ki, amelyekkel saját állampolgáraikat sújtanák akkor, ha azoknál nincs személyazonosító igazolvány. E szabály megszegéséért azonban semmilyen esetben sem lehet Önt vagy családtagját kiutasítani. Kötelezhetik Önt arra, hogy az okmányokat magánál tartsa? A tagállamok rendelkezhetnek arról, hogy a nem állampolgárok mindig tartsák maguknál bejelentkezésről szóló igazolásukat vagy tartózkodási kártyájukat, továbbá ellenőrzéseket is végezhetnek, de csak abban az esetben, ha ugyanez a követelmény vonatkozik saját állampolgáraikra személyazonosító igazolványuk tekintetében. Hol találhatok további információkat? Az ebben a részben tárgyalt kérdések pontos, jogilag helytálló megfogalmazását az irányelv 8. cikkének (2) bekezdése és 9. cikkének (3) bekezdése tartalmazza. 22

Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 14. szám

Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 14. szám A TANÁCS 1974. december 17-i IRÁNYELVE valamely tagállam állampolgárainak egy másik tagállamban folytatott önálló vállalkozói tevékenység befejezése után az adott tagállam területén maradáshoz való jogáról

Részletesebben

1968.10.19. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 257. szám

1968.10.19. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 257. szám A TANÁCS 1968. október 15-i 68/360/EGK IRÁNYELVE a tagállami munkavállalók és családtagjaik Közösségen belüli mozgására és tartózkodására vonatkozó korlátozások eltörléséről AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

Részletesebben

Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 142. szám

Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 142. szám A BIZOTTSÁG 1251/70/EGK RENDELETE a foglalkoztatás megszűnését követően a munkavállalóknak a fogadó tagállam területén maradásának jogáról AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA, tekintettel az Európai Gazdasági

Részletesebben

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája?

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája? MEMO/11/406 Brüsszel, 2011. június 16. Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai kártyája? Nyaralás: álljunk készen a váratlan helyzetekre! Utazást tervez az EU területén, Izlandra,

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! 1) Biztosítási jogviszony az EGT tagállamban végzett kereső tevékenység alapján

Tisztelt Ügyfelünk! 1) Biztosítási jogviszony az EGT tagállamban végzett kereső tevékenység alapján Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 2009. január 1-től hatályos 80. (5) bekezdése értelmében a Közösségi rendelet vagy a

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) 2006.4.27. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 114/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 629/2006/EK RENDELETE (2006. április 5.) a szociális biztonsági rendszereknek

Részletesebben

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás Az Európai Unióról dióhéjban Továbbtanulás, munkavállalás Dorka Áron EUROPE DIRECT - Pest Megyei Európai Információs Pont Cím: 1117 Budapest Karinthy F. utca 3. Telefon: (1) 785 46 09 E-mail: dorkaa@pmtkft.hu

Részletesebben

A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2012.2.27.)

A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2012.2.27.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.2.27. C(2012) 1152 final A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2012.2.27.) a vízumkérelmezők által Egyiptomban (Kairó és Alexandria) benyújtandó igazoló dokumentumok jegyzékének

Részletesebben

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL A Magyarországon egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyek, akik Magyarországon, vagy az Európai

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat a Tanács határozata

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat a Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.3.5. COM(2015) 103 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: Javaslat a Tanács határozata az Európai Unió és az Egyesült Arab Emírségek közötti, a rövid távú tartózkodásra

Részletesebben

11217/10 ZSFJ/md DG G 2B

11217/10 ZSFJ/md DG G 2B AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2010. október 5. (OR. en) 11217/10 SOC 428 HR 45 JOGI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A TANÁCS HATÁROZATA az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem keresőtevékenység folytatása céljából

Tartózkodási engedély kérelem keresőtevékenység folytatása céljából BEVÁNDORLÁSI ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI HIVATAL Tartózkodási kérelem keresőtevékenység folytatása céljából Kérelmet átvevő hatóság: Gépi ügyszám: Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási kiadása első alkalommal

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem önkéntes tevékenység folytatása céljából

Tartózkodási engedély kérelem önkéntes tevékenység folytatása céljából Tartózkodási engedély kérelem önkéntes tevékenység folytatása céljából _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Kérelmet átvevő hatóság: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Petíciós Bizottság 31.1.2014 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: Harry Nduka nigériai állampolgár által benyújtott 0256/2011. számú petíció az Egyesült Királyságban való maradásának

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem családi együttélés biztosítása céljából

Tartózkodási engedély kérelem családi együttélés biztosítása céljából BEVÁNDORLÁSI ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI HIVATAL Tartózkodási kérelem családi együttélés biztosítása céljából Kérelmet átvevő hatóság: Gépi ügyszám: Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási kiadása első

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a jogviszony-ellenőrzés változásairól, és a külföldön biztosítottak magyarországi egészségügyi ellátásáról

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a jogviszony-ellenőrzés változásairól, és a külföldön biztosítottak magyarországi egészségügyi ellátásáról Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár tájékoztatója a jogviszony-ellenőrzés változásairól, és a külföldön biztosítottak magyarországi egészségügyi ellátásáról (Sajtóanyag 2009. június 25.) A kötelező

Részletesebben

INFORMÁCIÓKÉRÉS A CSALÁDI JUTTATÁSOKRA VALÓ JOGOSULTSÁGRÓL A CSALÁDTAGOK LAKÓHELYE SZERINTI TAGÁLLAMBAN

INFORMÁCIÓKÉRÉS A CSALÁDI JUTTATÁSOKRA VALÓ JOGOSULTSÁGRÓL A CSALÁDTAGOK LAKÓHELYE SZERINTI TAGÁLLAMBAN MIGRÁNS MUNKAVÁLLALÓK SZOCIÁLIS BIZTONSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ IGAZGATÁSI BIZOTTSÁG Lásd az Útmutatót a 4. oldalon E 411 ( 1 ) INFORMÁCIÓKÉRÉS A CSALÁDI JUTTATÁSOKRA VALÓ JOGOSULTSÁGRÓL A CSALÁDTAGOK LAKÓHELYE

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem gyógykezelés céljából

Tartózkodási engedély kérelem gyógykezelés céljából BEVÁNDORLÁSI ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI HIVATAL Tartózkodási kérelem gyógykezelés céljából Kérelmet átvevő hatóság: Gépi ügyszám: Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási kiadása első alkalommal beutazás

Részletesebben

A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA (2012.12.14.)

A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA (2012.12.14.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.12.14. C(2012) 9330 final A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA (2012.12.14.) a tagállamok illetékes hatóságai által a személyek határokon történő ellenőrzése során használandó közös Határőrök

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem látogatás céljából

Tartózkodási engedély kérelem látogatás céljából Tartózkodási kérelem látogatás céljából Kérelmet átvevő hatóság: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási kiadása első alkalommal beutazás helye: Arcfénykép beutazás

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem kutatás céljából

Tartózkodási engedély kérelem kutatás céljából Tartózkodási kérelem kutatás céljából _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Kérelmet átvevő hatóság: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási kiadása első alkalommal beutazás helye: Arcfénykép beutazás

Részletesebben

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL A biztosítottak körében már ismert E-111 jelű nyomtatványt 2005. november 1-jétől Magyarországon

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.8.9. C(2016) 5091 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A kötelezettségszegési eljárások keretében a Bizottság által a Bíróságnak javasolt rögzített összegű és kényszerítő bírságok

Részletesebben

Nemzeti tartózkodási engedély kérelem

Nemzeti tartózkodási engedély kérelem Nemzeti tartózkodási engedély kérelem _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Kérelmet átvevő hatóság: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal beutazás helye: Arcfénykép

Részletesebben

Nemzeti tartózkodási engedély kérelem

Nemzeti tartózkodási engedély kérelem Nemzeti tartózkodási engedély kérelem _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Kérelmet átvevő hatóság: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal Arcfénykép beutazás helye:

Részletesebben

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL A Magyarországon egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyek, akik Magyarországon, vagy az Európai

Részletesebben

T Á J É K O Z T AT Ó

T Á J É K O Z T AT Ó T Á J É K O Z T AT Ó az ideiglenes tartózkodási engedély kérelmezéséhez 1. Jogosultak köre 2. Fogalom magyarázat 3. A kérelem benyújtása és az eljárással kapcsolatos információk 4. Formanyomtatvány 5.

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem keresőtevékenység folytatása céljából

Tartózkodási engedély kérelem keresőtevékenység folytatása céljából Tartózkodási kérelem keresőtevékenység folytatása céljából Kérelmet átvevő hatóság: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási kiadása első alkalommal beutazás helye:

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem családi együttélés biztosítása céljából

Tartózkodási engedély kérelem családi együttélés biztosítása céljából Tartózkodási engedély kérelem családi együttélés biztosítása céljából Kérelmet átvevő hatóság: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem egyéb célból

Tartózkodási engedély kérelem egyéb célból Tartózkodási engedély kérelem egyéb célból _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Kérelmet átvevő hatóság: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal beutazás helye: Arcfénykép

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.4.8. COM(2016) 188 final 2016/0103 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és a Marshall-szigeteki Köztársaság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a nemzetgazdasági érdekre történő hivatkozással benyújtott tartózkodási engedély kérelmezésének rendjéről

TÁJÉKOZTATÓ. a nemzetgazdasági érdekre történő hivatkozással benyújtott tartózkodási engedély kérelmezésének rendjéről TÁJÉKOZTATÓ a nemzetgazdasági érdekre történő hivatkozással benyújtott tartózkodási engedély kérelmezésének rendjéről A tartózkodási engedély első alkalommal történő kérelmezése 1.) A tartózkodási engedély

Részletesebben

MELLÉKLET. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

MELLÉKLET. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2016.12.13. COM(2016) 815 final ANNEX 1 MELLÉKLET Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet,

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem tanulmányi célból

Tartózkodási engedély kérelem tanulmányi célból Tartózkodási kérelem tanulmányi célból _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Kérelmet átvevő hatóság: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási kiadása első alkalommal beutazás helye: Arcfénykép beutazás

Részletesebben

1408/71 rendelet: 12.; 72. cikk 574/72 rendelet: 10a.; 85.2. és 3. cikk

1408/71 rendelet: 12.; 72. cikk 574/72 rendelet: 10a.; 85.2. és 3. cikk MIGRÁNS MUNKAVÁLLALÓK SZOCIÁLIS BIZTONSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ IGAZGATÁSI BIZOTTSÁG Lásd az Útmutatót a 3. oldalon E 405 ( 1 ) A BIZTOSÍTÁSI, FOGLALKOZTATOTTSÁGI VAGY MUNKANÉLKÜLISÉGI IDŐSZAKOK ÖSSZESÍTÉSÉRE,

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.9.14. COM(2015) 430 final 2015/0193 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és a Palaui Köztársaság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA 1. A pályázati felhívás célja: A pályázni jogosult hallgatói számára Erasmus+ külföldi részképzés

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. az özvegyi nyugdíj

TÁJÉKOZTATÓ. az özvegyi nyugdíj TÁJÉKOZTATÓ az özvegyi nyugdíj A hozzátartozói ellátások sajátossága, hogy a jogosultsági feltételeknek az elhunyt jogszerző és a nyugdíjigénylő részéről is teljesülniük kell. Özvegyi nyugdíj címén a jogosultat

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem jövedelemszerzés céljából

Tartózkodási engedély kérelem jövedelemszerzés céljából Tartózkodási kérelem jövedelemszerzés céljából Kérelmet átvevő hatóság: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Gépi Tartózkodási kiadása első alkalommal beutazás helye: Arcfénykép beutazás ideje:... év... hó...

Részletesebben

EU Kék Kártya iránti kérelem

EU Kék Kártya iránti kérelem EU Kék Kártya iránti kérelem Kérelmet átvevő hatóság: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: EU Kék Kártya kiadása első alkalommal beutazás helye: Arcfénykép beutazás ideje:...

Részletesebben

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ A. MELLÉKLET A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ AZ EGT-MEGÁLLAPODÁSBAN HIVATKOZOTT AZOK A JOGI AKTUSOK, AMELYEKET A 2003. ÁPRILIS 16-I CSATLAKOZÁSI OKMÁNY MÓDOSÍTOTT Az EGT-megállapodás

Részletesebben

1. CIKK CÉL ÉS HATÁLY

1. CIKK CÉL ÉS HATÁLY AZ EURÓPAI UNIÓ, a továbbiakban: az Unió; és Grúzia, a továbbiakban: a Felek; Azzal az óhajjal, hogy megkönnyítsék a gazdasági, humanitárius, kulturális, tudományos és egyéb kapcsolatok biztos fejlesztéséhez

Részletesebben

28/2007. (V. 31.) IRM rendelet

28/2007. (V. 31.) IRM rendelet 28/2007. (V. 31.) IRM rendelet a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról A

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSÍTÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY III. törvény 54. valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 50. Jegyzői hatáskör

Részletesebben

Egyéni vállalkozói engedély ügyek

Egyéni vállalkozói engedély ügyek Egyéni vállalkozói engedély ügyek Jogosultak köre: magyar állampolgár, az Európai Unió tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térségről (EGT)* szóló megállapodásban részes más államnak az állampolgára,

Részletesebben

Szakszervezeti tisztségviselők munkaidő-kedvezménye Európában

Szakszervezeti tisztségviselők munkaidő-kedvezménye Európában Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége www.mszosz.hu Szakszervezeti tisztségviselők munkaidő-kedvezménye Európában A munkavállalói érdekképviseletek a legtöbb országban kedvezményeket élveznek a működésüket

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem tanulmányi célból

Tartózkodási engedély kérelem tanulmányi célból Tartózkodási kérelem tanulmányi célból Kérelmet átvevő hatóság: : ügyszám Gépi Tartózkodási kiadása első alkalommal Arcfénykép beutazás helye: beutazás ideje:... év... hó... nap Tartózkodási vízum száma:

Részletesebben

A változatos NUTS rendszer

A változatos NUTS rendszer Nomenclature of Territorial Units for Statistics GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR, GÖDÖLLŐ A változatos NUTS rendszer Péli László RGVI Statisztikai Célú Területi Egységek Nomenklatúrája, 1970-es évek

Részletesebben

Munkavállalás az EU/EGT tagállamokban az EURES hálózat

Munkavállalás az EU/EGT tagállamokban az EURES hálózat Munkavállalás az EU/EGT tagállamokban az EURES hálózat 1 A témák ismertetése A közösségi munkavállalás alapelvei Az átmeneti időszak A munkavállalás sajátosságai az egyes tagországokban Az EURES hálózat

Részletesebben

Magyar állampolgárok beutazása az európai országokba

Magyar állampolgárok beutazása az európai országokba Magyar állampolgárok beutazása az európai országokba Tények az EU-ról Fiataloktól Fiataloknak Szeged, 2010. Magyar állampolgárok beutazása az európai országokba Utazás az Európai Gazdasági Térség tagállamaiba

Részletesebben

Munkavállalás az EU/EGT tagállamokban az EURES hálózat. Mészáros Mónika EURES tanácsadó

Munkavállalás az EU/EGT tagállamokban az EURES hálózat. Mészáros Mónika EURES tanácsadó Munkavállalás az EU/EGT tagállamokban az EURES hálózat Mészáros Mónika EURES tanácsadó A TÉMÁK ISMERTETÉSE EURES, az EU tagországai, általános tudnivalók az uniós munkavállalásban Álláskereső honlapok

Részletesebben

31997 R 0118: A Tanács 1996.12.2-i 118/97/EGK rendelete (HL L 28. szám, 1997.1.30., 1. o.), az alábbi módosításokkal:

31997 R 0118: A Tanács 1996.12.2-i 118/97/EGK rendelete (HL L 28. szám, 1997.1.30., 1. o.), az alábbi módosításokkal: 2. A SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSA A. SZOCIÁLIS BIZTONSÁG 1. 31971 R 1408: A Tanács 1971. június 14-i 1408/71/EGK rendelete a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló

Részletesebben

Munkavállalás az EU/EGT tagállamokban - az EURES hálózat

Munkavállalás az EU/EGT tagállamokban - az EURES hálózat Munkavállalás az EU/EGT tagállamokban - az EURES hálózat Témák ismertetése Az EURES hálózat bemutatása A munkavállalás általános szabályai Álláskeresés Élet- és munkakörülmények A válság okozta változások

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2

A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2 1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2 A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA

HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA A PSZÁF tájékoztatója a Magyar Köztársaság területére belépő külföldi telephelyű gépjárművek, valamint a magyar forgalmi rendszámú

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 561/2006/EK RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 561/2006/EK RENDELETE AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 561/2006/EK RENDELETE (. 15 (2006. március Az 561/2006/EK rendelet területi hatálya Magyarország területén az Európai Unió területén (! ellenőriz Svájc területén!? (AETR

Részletesebben

Pillér Takarékszövetkezet

Pillér Takarékszövetkezet Hirdetmény szolgáltatás díjairól forgalmazott és már nem forgalmazott lakossági és vállalkozói számlákra/számlacsomagokra vonatkozó devizakülföldi/devizabelföldi természetes- és nem természetes személyek

Részletesebben

Mit kell magunkkal vinni a személyazonosító igazolvány igényléséhez?

Mit kell magunkkal vinni a személyazonosító igazolvány igényléséhez? A személyes megjelenésében - egészségügyi okból - akadályozott és a 14 éven aluli kérelmező az állandó személyazonosító igazolvány kiadására irányuló kérelmét a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint

Részletesebben

Campus Hungary. Hallgatói szakmai gyakorlati pályázati felhívás ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére

Campus Hungary. Hallgatói szakmai gyakorlati pályázati felhívás ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére Campus Hungary Hallgatói szakmai gyakorlati pályázati felhívás ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére az intézményi ERASMUS+ pályázaton pályázatot benyújtott vagy benyújtani szándékozó hallgatóknak.

Részletesebben

A magyarországi közbeszerzések átláthatósága

A magyarországi közbeszerzések átláthatósága A magyarországi közbeszerzések átláthatósága Ligeti Miklós Transparency International Magyarország info@transparency.hu miklos.ligeti@transparency.hu Közbeszerzések a számok tükrében Közbeszerzések összértéke

Részletesebben

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm.

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm. KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI KÉRELEM Kérelmező adatai: családi és utóneve:... születési neve:... anyja neve:... születési helye, ideje:..., év... hó... nap... családi állapota:... személyi ig. száma:...

Részletesebben

RENDELETEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 592/2008/EK RENDELETE. (2008. június 17.)

RENDELETEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 592/2008/EK RENDELETE. (2008. június 17.) 2008.7.4. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 177/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 592/2008/EK

Részletesebben

GYAKORLATI KISOKOS a gyed extrához

GYAKORLATI KISOKOS a gyed extrához GYAKORLATI KISOKOS a gyed extrához A gyed extra a gyermekgondozási díjra (továbbiakban: gyed) vonatkozóan 4 fő rendelkezést tartalmaz. Ebben a tájékoztatóban ahhoz kívánunk segítséget nyújtani, hogy minden

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Módosított javaslat a Tanács határozata

MELLÉKLET. a következőhöz: Módosított javaslat a Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.9.6. COM(2016) 552 final ANNEX 2 MELLÉKLET a következőhöz: Módosított javaslat a Tanács határozata az egyrészről az Amerikai Egyesült Államok, másrészről az Európai Unió

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 009-04 Petíciós Bizottság 0.7.04 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: Ferran Rosa Gaspar spanyol állampolgár által benyújtott 0098/0. sz. petíció a szabad mozgásról Európában és az ösztöndíj-feltételekről

Részletesebben

8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS

8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.10.19. COM(2015) 545 final 8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A 2015. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS HU HU Tekintettel: az Európai

Részletesebben

b) az EGT-állampolgár magyar állampolgársággal nem rendelkező, az EGTállampolgárt kísérő vagy hozzá csatlakozó családtagjának (a továbbiakban: az EGT-

b) az EGT-állampolgár magyar állampolgársággal nem rendelkező, az EGTállampolgárt kísérő vagy hozzá csatlakozó családtagjának (a továbbiakban: az EGT- 2007. évi I. törvény a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelettel [Vastag

Részletesebben

GYERMEKGONDOZÁSI SEGÉLY IGÉNYBEJELENTÉS

GYERMEKGONDOZÁSI SEGÉLY IGÉNYBEJELENTÉS I. Igénylőre vonatkozó adatok: I.1. Igénylés jogcíme:* vér szerinti szülő örökbe fogadó szülő szülővel együtt élő házastárs az a személy, aki a saját háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni

Részletesebben

JOGALAP CÉLKITŰZÉSEK EREDMÉNYEK

JOGALAP CÉLKITŰZÉSEK EREDMÉNYEK A MUNKAVÁLLALÓK SZABAD MOZGÁSA Az uniós polgárokat megillető négy szabadság egyike a munkavállalók szabad mozgása. Ez a munkavállalók mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogát, a családtagok beutazáshoz és

Részletesebben

2006.9.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 270/67 BIZOTTSÁG

2006.9.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 270/67 BIZOTTSÁG 2006.9.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 270/67 BIZOTTSÁG EU SVÁJCI VEGYES BIZOTTSÁG 1/2006 HATÁROZATA (2006. július 6.) az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai és másrészről a Svájci Államszövetség

Részletesebben

ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4

ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4 TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4 Szervezetrendszer...4 TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG...6 53. A törvény célja, alapelvek, fontosabb fogalmak és értelmező rendelkezések...6 53.1. A törvény célja...6 53.2.

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában

Új Szöveges dokumentum A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában Az Európa Tanács keretében elfogadott Európai Szociális Karta (1961), illetve a jelen évezred szociális és gazdasági jogait egyedülálló részletességgel felmutató,

Részletesebben

Schengen. A szabad mozgás kulcsa Európában SZEPTEMBER

Schengen. A szabad mozgás kulcsa Európában SZEPTEMBER HU Schengen A szabad mozgás kulcsa Európában 2013. SZEPTEMBER Tartalomjegyzék BEVEZETÉS 1 SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSA 2 RENDŐRSÉGI ÉS VÁMÜGYI EGYÜTTMŰKÖDÉS 2 Belső határok 2 Külső határok 3 SIS (Schengeni

Részletesebben

Az Mt a alapján a munkavállalót betegsége miatti keresőképtelensége idejére naptári évenként 15 munkanap betegszabadság illeti meg.

Az Mt a alapján a munkavállalót betegsége miatti keresőképtelensége idejére naptári évenként 15 munkanap betegszabadság illeti meg. Betegszabadság 2011: betegszabadság számítása és táppénz mértéke 2011-ben - Nettó BÉRKALKULÁTO Betegszabadság 2011: betegszabadság számítása és táppénz mértéke 2011-ben, betegszabadság kalkulátor. A betegszabadság

Részletesebben

Nyugellátások és nyugdíjszerű ellátások

Nyugellátások és nyugdíjszerű ellátások illetve 80 %-os vagy azt meghaladó mértékű egészségkárosodást szenvedett és nyugellátást, baleseti nyugellátást részére nem állapítottak meg (R. 1. 1. bekezdés). A 25. életév betöltése után is igényelhető,

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz:

MELLÉKLET. a következőhöz: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.10. COM(2016) 85 final ANNEX 4 MELLÉKLET a következőhöz: A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az európai migrációs stratégia szerinti kiemelt

Részletesebben

Z A L A M E G Y E I TÁJÉKOZTATÓ

Z A L A M E G Y E I TÁJÉKOZTATÓ Z A L A M E G Y E I K O R M Á N Y H I V A T A L E G É S Z S É G B I Z T O S Í T Á S I P É N Z T Á R I S Z A K I G A Z G A T Á S I S Z E R V E TÁJÉKOZTATÓ I. Utazási költségtérítés Ki jogosult az utazási

Részletesebben

2007. évi II. törvény. a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról. I. Fejezet. Általános rendelkezések

2007. évi II. törvény. a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról. I. Fejezet. Általános rendelkezések 2007. évi II. törvény a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról Az Országgyűlés a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló európai térség fokozatos létrehozásában

Részletesebben

C 326/266 Az Európai Unió Hivatalos Lapja (7.) JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓ KIVÁLTSÁGAIRÓL ÉS MENTESSÉGEIRŐL

C 326/266 Az Európai Unió Hivatalos Lapja (7.) JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓ KIVÁLTSÁGAIRÓL ÉS MENTESSÉGEIRŐL C 326/266 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2012.10.26. (7.) JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓ KIVÁLTSÁGAIRÓL ÉS MENTESSÉGEIRŐL A MAGAS SZERZŐDŐ FELEK, FIGYELEMBE VÉVE, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés

Részletesebben

KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében

KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében Bevezetés Előzetes megjegyzés: Az alábbi dokumentumot

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

Pályázati felhívás KARI KIUTAZÁSI TÁMOGATÁS

Pályázati felhívás KARI KIUTAZÁSI TÁMOGATÁS Pályázati felhívás KARI KIUTAZÁSI TÁMOGATÁS Az ELTE ÁJTK a (a továbbiakban: KÖB) pályázatot ír ki Kari Kiutazási Támogatás elnyerésére. I. A pályázat célja Azon hallgatók előfinanszírozott, egyszeri Kari

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ERASMUS+ HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA A 2016/2017-ES TANÉVRE

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ERASMUS+ HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA A 2016/2017-ES TANÉVRE PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ERASMUS+ HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA A 2016/2017-ES TANÉVRE 1. A pályázati felhívás célja: A pályázni jogosult hallgatói számára Erasmus+ külföldi

Részletesebben

Foglalkoztatás- és szociálpolitika

Foglalkoztatás- és szociálpolitika Foglalkoztatás- és szociálpolitika Munkanélküliség 2008/09 I. félév Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Gazdaságilag aktív nem aktív népesség A gazdaságilag aktív népesség

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

CXV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 2. SZÁM

CXV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 2. SZÁM CXV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2007. FEBRUÁR 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal 2007: I. tv. a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2007.(I.31.)Ör a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról

Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2007.(I.31.)Ör a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2007.(I.31.)Ör a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról 1. Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

Mobilitásgarancia füzet

Mobilitásgarancia füzet Mobilitásgarancia füzet Minőségi használt autók. Garanciával. Mobilitásgarancia Fontos tudnivalók Kérjük, figyelmesen olvassa el a klubkártya használatáról szóló jelen fejezetet, mielőtt szolgáltatásainkat

Részletesebben

Erasmus+ Erasmus tanulmányi mobilitás 2015/2016

Erasmus+ Erasmus tanulmányi mobilitás 2015/2016 Erasmus+ Erasmus tanulmányi mobilitás 2015/2016 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Pázmány Péter Katolikus Egyetem pályázatot hirdet hallgatói részére a 2015/2016-os tanév őszi és tavaszi félévére egyaránt. I. Általános

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES OKIRATOKRÓL (2011.01.01.):

TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES OKIRATOKRÓL (2011.01.01.): TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES OKIRATOKRÓL (2011.01.01.): 1. Ha a személyazonosító érvényességi ideje lejár 14-70 év között, és 70 év felett (addig, amíg érvényes az

Részletesebben

A Kormány..../2010. (...) Korm. r e n d e l e t e. egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány..../2010. (...) Korm. r e n d e l e t e. egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------- A Kormány.../2010. (...) Korm. r e n d e l e t e egyes szociális

Részletesebben

A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A CSEH KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG, ÍRORSZÁG,

A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A CSEH KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG, ÍRORSZÁG, JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉSHEZ, AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉSHEZ ÉS AZ EURÓPAI ATOMENERGIA-KÖZÖSSÉGET LÉTREHOZÓ SZERZŐDÉSHEZ CSATOLT, AZ ÁTMENETI RENDELKEZÉSEKRŐL SZÓLÓ

Részletesebben

Mely országokban alkalmazandó a védelmet biztosító EU-s rendelet?

Mely országokban alkalmazandó a védelmet biztosító EU-s rendelet? Mely országokban alkalmazandó a védelmet biztosító EU-s rendelet? Az Európai Közösségek rendelete ( 261/2004/EK rendelet ) közvetlenül alkalmazandó és kötelező erejű nemcsak Magyarországon, de mind a 27

Részletesebben

MELLÉKLETEK. schengeni körutazói vízum létrehozásáról

MELLÉKLETEK. schengeni körutazói vízum létrehozásáról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.4.1. COM(2014) 163 final ANNEXES 1 to 3 MELLÉKLETEK a schengeni körutazói vízum létrehozásáról és a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló Egyezmény, valamint az

Részletesebben

Hatáskörrel rendelkező szerv. Öttevény Község Jegyzője 9153 Öttevény, Fő utca 100. Illetékességi terület. Öttevény Község közigazgatási területe.

Hatáskörrel rendelkező szerv. Öttevény Község Jegyzője 9153 Öttevény, Fő utca 100. Illetékességi terület. Öttevény Község közigazgatási területe. Hatáskörrel rendelkező szerv Öttevény Község Jegyzője 9153 Öttevény, Fő utca 100. Illetékességi terület Öttevény Község közigazgatási területe. Elérhetőség Öttevényi Polgármesteri Hivatal 9153 Öttevény,

Részletesebben

A magyarországi egészségügyi szolgáltatók a külföldről érkező személyeket az alábbi jogosultságigazolások alapján láthatják el.

A magyarországi egészségügyi szolgáltatók a külföldről érkező személyeket az alábbi jogosultságigazolások alapján láthatják el. TÁJÉKOZTATÓ A magyar egészségbiztosítás szolgáltatásainak nyújtására szerződött szolgáltatók számára az Európai Gazdasági Térség tagállamaiból, Svájcból valamint Magyarországgal egészségügyi ellátásra

Részletesebben

Az Európai Unió. Az Európai Unió zászlaja 1986-ban kezdték használni az Európai zászlót az Európai Közösségek jelképeként. Az Unió tagállamai

Az Európai Unió. Az Európai Unió zászlaja 1986-ban kezdték használni az Európai zászlót az Európai Közösségek jelképeként. Az Unió tagállamai Az Európai Unió Az Unió jelmondata: In varietate concordia (magyarul: Egység a sokféleségben) Himnusza: Örömóda Az Európai Unió zászlaja 1986-ban kezdték használni az Európai zászlót az Európai Közösségek

Részletesebben

Az előadás fontosabb témái:

Az előadás fontosabb témái: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve Kiküldetés szabályai, valamint a külföldi állampolgárságú munkavállalók foglalkoztatásával kapcsolatos munkáltatói kötelezettségek

Részletesebben

Állampolgárság igazolása iránti KÉRELEM

Állampolgárság igazolása iránti KÉRELEM A Magyar Köztársaság Belügyminiszterének Budapest Állampolgárság igazolása iránti KÉRELEM Kérem a magyar állampolgárságom fennállásának, megszűnésének, illetve annak megállapítását, hogy nem voltam magyar

Részletesebben