Szabad mozgás és. tartózkodás Európában. Útmutató az uniós polgárok jogairól EURÓPAI BIZOTTSÁG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szabad mozgás és. tartózkodás Európában. Útmutató az uniós polgárok jogairól EURÓPAI BIZOTTSÁG"

Átírás

1 Szabad mozgás és tartózkodás Európában Útmutató az uniós polgárok jogairól EURÓPAI BIZOTTSÁG Jogérvényesülési Főigazgatóság 1

2 Ez az útmutató felvilágosítást és részletes gyakorlati eligazítást nyújt Önnek az Európai Unióban történő szabad mozgásra vonatkozó jogairól. Az útmutató az uniós joganyag áprilisi állapotát tükrözi. Ez a kiadvány jogilag nem bír kötelező erővel, és nem kimerítő jellegű. Tartalmának további felhasználásáért sem az Európai Bizottság, sem a Bizottság nevében eljáró bármely személy nem felelős. Fedőlap Istockphoto.com

3 Szabad mozgás és tartózkodás Európában Útmutató az uniós polgárok jogairól 1. fejezet Mi az uniós polgárság? 4 2. fejezet Kit illet meg a szabad mozgás és tartózkodás joga? 6 3. fejezet Hol gyakorolhatók e jogok? 9 4. fejezet Indulásra készen 10 A schengeni szabályok fejezet Az első három hónap 14 A tartózkodás bejelentése fejezet Három hónap elteltével fejezet Adminisztratív formai követelmények 18 Uniós polgárok 18 Nem uniós családtagok 21 Szankciók fejezet A tartózkodási jog megtartása 23 Családtagok fejezet A huzamos tartózkodás joga 26 Adminisztratív formai követelmények fejezet Egyenlő bánásmód fejezet Korlátozások fejezet Átmeneti rendelkezések a munkavállalók tekintetében fejezet Jogvédelem 37 3

4 fejezet Istockphoto.com 1. Mi polgárság? az uniós Mit jelent EU-polgárnak lenni? Uniós polgárság Uniós polgár mindenki, aki valamely EU-tagállam állampolgára. Az uniós polgárság kiegészíti, és nem helyettesíti a nemzeti állampolgárságot. Az uniós polgárság minden EU-polgárnak több fontos jogot biztosít. Ezek közé tartoznak a következők: az Európai Unió területén való szabad mozgás és letelepedés joga; az állampolgárságtól függetlenül a tartózkodási országban a helyhatósági választásokon és az európai parlamenti választásokon való szavazásra és jelöltként való indulásra vonatkozó jog; bármely EU-tagállam diplomáciai vagy konzuli hatósága által biztosított védelem joga abban az EU-n kívüli országban, amelyben az Ön hazája nem működtet konzulátust; az a jog, hogy a polgárok petíciót nyújtsanak be az Európai Parlamenthez, az európai ombudsmanhoz folyamodjanak, vagy írásban forduljanak bármely uniós intézményhez vagy testülethez. 4

5 Ez az útmutató az Európai Unióban való szabad mozgással és tartózkodással kapcsolatos jogairól tájékoztatja Önt. Az Önt uniós polgárként megillető egyéb jogokról az Európai Bizottság online információs portálján, az Európa Önökért weboldalon (http://ec.europa.eu/youreurope) talál bővebb tájékoztatást. A szabad mozgás joga Az egyes polgárok számára a szabad mozgás joga jelenti az Európai Unió legkézzelfoghatóbb előnyét. Napjainkig mintegy 11 millió uniós polgár élt ezzel a jogával, és telepedett le egy másik uniós tagállamban. Ennél is jóval magasabb azoknak a száma, akik üzleti céllal vagy turistaként rendszeresen utaznak más uniós tagállamokba, és élvezik a gyorsított határellenőrzések vagy a schengeni övezeten belül az ellenőrzésmentes határátlépés előnyeit. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 21. cikkének (1) bekezdése kimondja, hogy a Szerződésekben és a végrehajtásukra hozott intézkedésekben megállapított korlátozásokkal és feltételekkel minden uniós polgárnak joga van a tagállamok területén való szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz. Alkalmazandó uniós jogszabályok A szabad mozgás és tartózkodás tekintetében irányadó jogszabály a 2004/38/EK irányelv* (a továbbiakban: az irányelv), amely április 30 tól alkalmazandó minden EU-tagállamban. Az irányelv a már létező uniós jogi eszközöket korszerűsíti, és azokat egységes keretbe foglalja annak érdekében, hogy egyszerűsítse és megerősítse valamennyi uniós polgár és családtagjai szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogát. Az irányelv letölthető a következő linkről: * Az Európai Parlament és a Tanács április 29-i 2004/38/EK irányelve az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről. Az irányelvet minden EU-tagállam átültette saját jogrendjébe. Azokról a jogokról, amelyek Önt egy bizonyos tagállamban megilletik, az adott tagállam nemzeti jogszabályaiban talál bővebb információkat. A Bizottság 2009 júliusában iránymutatást adott ki arról, hogyan ültethetik át eredményesebben az uniós tagállamok nemzeti jogrendjükbe az irányelvet, és hogyan lehetne az irányelvet még jobban alkalmazni a hétköznapi életben. Az iránymutatás letölthető a következő linkről: 5

6 fejezet Fotolia.com Kit illet meg a szabad 2.mozgás és tartózkodás joga? Ki élvezheti azokat az előnyöket, amelyek a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogból erednek? Csak az Unió polgárai élvezik ezt a jogot, vagy az Ön például orosz házastársa is? Mi a helyzet az Ön brazil nagyapjával, aki súlyos beteg, és az Ön személyes ápolására szorul? A jog az EU-polgárokat és családjukat illeti meg. Az irányelv az Unió polgáraira és családtagjaikra vonatkozik (utóbbiakra akkor is, ha egyetlen tagállamnak sem állampolgárai). 6 De csak akkor, ha az illető másik uniós tagországba költözik, vagy onnan hazatér. Az irányelv csak abban az esetben alkalmazandó Önre és az Önt kísérő, vagy az Önhöz csatlakozó családtagjaira, ha Ön ténylegesen egy olyan uniós tagállamba költözik, vagy ott tartózkodik, amelynek nem állampolgára.

7 Megilletik Önt az irányelv által biztosított jogokból fakadó előnyök akkor is, ha Ön egy másik uniós tagállamban való tartózkodást követően hazaköltözik. Bizonyos esetekben az irányelv akkor is alkalmazható, ha Ön nem tartózkodik másik uniós országban. Ilyen eset lehet például, hogy Ön egy másik EU-tagállamban ott-tartózkodás nélkül szolgáltatásokat nyújt. Ki számít uniós polgárnak? Mint fentebb említettük, uniós polgár mindenki, aki valamely EU-tagállam állampolgára. Ki minősül családtagnak? Az Ön családtagjainak nemzetiségüktől függetlenül jogukban áll Önt kísérni, vagy Önhöz csatlakozni egy olyan uniós tagállamban, amelynek Ön nem állampolgára. Ez a jog független attól, hogy korábban tartózkodtak-e másik uniós tagországban, vagy milyen típusú vízummal léptek be a fogadó uniós tagállam területére. Családtagnak számítanak a házastársak, a (bejegyzett) élettársak, a leszármazottak és a felmenő ági rokonok. Az egyes kategóriák pontos meghatározása a következő: házastárs férj vagy feleség, a házasságkötés idejétől és helyétől függetlenül; bejegyzett élettárs olyan élettárs, akivel egy uniós tagállam jogszabályai alapján Ön bejegyzett élettársi kapcsolatban él; a bejegyzett élettársnak azonban csak abban a tagállamban áll jogában Önt kísérni vagy Önhöz csatlakozni, amelynek jogszabályai a bejegyzett élettársi kapcsolatot a házassággal egyenértékűnek tekintik; leszármazottak az Ön, valamint az Ön házastársának vagy bejegyzett élettársának egyenes ági leszármazottai (gyermekei, unokái stb.), akik 21. életévüket nem töltötték be, vagy eltartottak; felmenő ági rokonok az Ön és az Ön házastársának vagy bejegyzett élettársának eltartott, egyenes ági felmenői (szülők, nagyszülők stb.). Az irányelvben biztosított jogok abban az esetben illetik meg az említett családtagokat, amennyiben Önt kísérik, vagy Önhöz csatlakoznak. Az EU tagállamainak kötelességük e jogokat elismerni. Mi a helyzet az egyéb családtagokkal? Egyéb családtagok testvérek, unokatestvérek, nagynénik, nagybácsik és egyéb rokonok akkor jogosultak arra, hogy a fogadó uniós állam megkönnyítse beutazásuk és tartózkodásuk feltételeit, ha: az Ön eltartottjai; vagy Önnel egy háztartásban élnek; vagy súlyos egészségügyi okokból kifejezetten az Ön személyes gondoskodását igénylik. Ha Önnel egy háztartásban élnek, az Ön nem eltartott szülei vagy 21. életévüket betöltött gyermekei is jogosultak a beutazás és a tartózkodás megkönnyítésére. Az uniós országok automatikusan a családtagok egyetlen kategóriáját sem zárhatják ki a jogok biztosítása alól. 7

8 És a be nem jegyzett élettársak? A beutazás és tartózkodás megkönnyítésére élettársának akkor van joga, ha Önnel tartós, megfelelően igazolt kapcsolatot tart fenn. Ez vonatkozik az egyneműek közötti élettársi kapcsolatra és más, lényegében élettársi kapcsolatokra, pl. az együttélésre is. A bejegyzett élettársak is ebbe a kategóriába tartoznak, ha olyan EU-országba költöznek, amely nem tekinti egyenértékűnek a házassággal a bejegyzett élettársi kapcsolatot. A tartózkodás joga Az egyéb családtagok és a be nem jegyzett élettársak csoportjába tartozók nem jogosultak automatikusan arra, hogy Önt elkísérjék a fogadó EU-országba, vagy ott csatlakozzanak Önhöz. Jogaikat a fogadó tagállam szabja meg. Joguk van viszont beutazásuk és tartózkodásuk megkönnyítésére. Ez lényegében azt jelenti, hogy a fogadó uniós országnak meg kell vizsgálnia az Önhöz fűződő családi kapcsolataikat, és ha úgy találja, hogy Önök valódi családot alkotnak, akkor őket is úgy kell kezelnie, mint a házastársakat, gyermekeket vagy más családtagokat. A fogadó tagállamnak tehát kötelessége, hogy részletesen megvizsgálja személyes körülményeiket. Továbbá, e családtagok belépésének és ott-tartózkodásának elutasítását indokolni kell, erről írásban kell tájékoztatást adni, és az ilyen döntés ellen fellebbezés nyújtható be. Hol találhatok további információkat? Az ebben a részben tárgyalt kérdések pontos, jogilag helytálló megfogalmazását az irányelv 2. és 3. cikke tartalmazza. 8

9 Istockphoto.com Hol gyakorolhatók e jogok? 3. fejezet Mely országokban gyakorolhatók e jogok? E jogokkal Ön élhet minden EU-országban... Ön bármelyik EU-tagállamban élvezheti azokat az előnyöket, amelyek a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz fűződő jogból erednek. Ide tartoznak az Azori-szigetek, Madeira (Portugália), az Ǻland-szigetek (Finnország), a Kanári-szigetek, Ceuta és Melilla (Spanyolország), Franciaország tengerentúli megyéi, valamint Gibraltár is. Nem tartoznak ide viszont a Csatorna-szigetek és Man szigete, a Feröer szigetek (Dánia), illetve a tengerentúli országok és területek. Izlandon, Liechtensteinben és Norvégiában A fenti jogokkal Ön Izlandon, Liechtensteinben és Norvégiában is élhet, mert ezek az országok az Európai Gazdasági Térség részét alkotják. Másfelől az ő állampolgáraikat is megilleti a szabad mozgás és tartózkodás joga az Európai Unióban. és bizonyos mértékig Svájcban is. Az irányelv nem alkalmazandó Svájc vonatkozásában. Az EU és Svájc közötti, a személyek szabad mozgásáról szóló 1999-es megállapodás és az azt kiegészítő jegyzőkönyvek alapján azonban Önt Svájcban is megilletik a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz fűződő bizonyos jogok. E jogok az irányelvben előírt jogoknál korlátozottabbak. A megállapodás letölthető a következő linkről: 9

10 fejezet Istockphoto.com 4. Indulásra készen Ön egy másik uniós tagországba szeretne utazni. Vajon milyen okmányokat kell magával vinnie? Csak nemzeti személyazonosító igazolványra vagy útlevélre van szüksége EU-polgárként a határt minden esetben átlépheti érvényes személyazonosító igazolvánnyal vagy útlevéllel. Ha úti okmánya érvényes, nem szükséges, hogy gépi leolvasást biztosító mezővel ellátott személyazonosító igazolvánnyal vagy legalább még további 3 hónapig érvényes útlevéllel rendelkezzen. A tagállamok nem kötelezhetik Önt arra sem, hogy csak útlevelet vagy csak személyazonosító igazolványt mutasson fel. Önnek jogában áll megválasztani úti okmányát, és ezt a jogot nem korlátozhatják. Nincs szüksége beutazóvízumra. Mivel a nemzeti hatóságok biztonsági okokból bármikor kérhetik, hogy igazolja személyazonosságát, személyazonosító okmányát mindig magánál kell tartania. 10

11 Elvesztette vagy elfelejtette magával vinni az útlevelét vagy személyazonosító igazolványát? Ha történetesen át szeretné lépni a határt, ám észreveszi, hogy nincs Önnél a személyazonosító igazolványa vagy útlevele, akkor a határőrök nem fordíthatják Önt vissza anélkül, hogy előbb ne adjanak meg minden ésszerű lehetőséget arra, hogy a hiányzó okmányokat megszerezze, illetve hogy azokat Önnek ésszerű időn belül elhozzák. Ön más módon, például személyazonosságának és állampolgárságának igazolásával is bizonyíthatja, hogy megilleti a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jog. Az Ön családtagjaira vonatkozó szabályok Az Ön családtagjaira, akik maguk is uniós polgárok, ugyanezek a szabályok vonatkoznak. Azon családtagok, akik nem állampolgárai valamely tagállamnak (az úgynevezett harmadik országbeli családtagok), érvényes útlevéllel léphetnek a fogadó tagállam területére. Ha olyan országokból származnak, amelyekre vízumkényszer vonatkozik, akkor beutazóvízumra lehet szükségük. Azokat az országokat, amelyeknek állampolgáraira vízumkényszer vonatkozik, az 539/2001/ EK rendelet az Egyesült Királyság és Írország esetében pedig nemzeti jogszabály sorolja fel. Beutazóvízum? A tagállamok az Ön harmadik országbeli családtagjai számára minden könnyítést megadnak a szükséges vízumok beszerzéséhez. A vízumokat a lehető leghamarabb, gyorsított eljárás alapján és díjmentesen állítják ki. Az Európai Bizottság álláspontja szerint négy hétnél hosszabb késedelem ésszerűtlennek számít. Az uniós országok csak beutazóvízumot kérhetnek az Ön családtagjaitól, családi vízumot vagy tartózkodási vízumot nem. Milyen okmányokra van szükség? Az Ön harmadik országbeli családtagjainak beutazáshoz való joga abból ered, hogy őket Önnel az Unió polgárával családi kötelék fűzi össze. Bármely tagállam konzulátusi tisztviselői tőlük csak az útlevelüket és az őket Önhöz fűző családi köteléket igazoló dokumentumot kérhetik, például a házassági vagy a születési anyakönyvi kivonatot, illetve adott esetben az eltartottságot igazoló okmányt. Az Ön családtagjaitól nem kérhetik például menetjegyek, munkaviszonyt igazoló dokumentumok, fizetési bizonylatok, bankszámlakivonatok, a szálláshely és a létfenntartáshoz szükséges eszközök meglétét igazoló okmányok vagy orvosi igazolások bemutatását. Útlevél vízum nélkül? Ha igazolják személyazonosságukat és az Önhöz fűződő családi kapcsolatukat, családtagjait nem fordíthatják vissza automatikusan a határon, ha nem rendelkeznek érvényes útlevéllel vagy amennyiben szükséges beutazóvízummal. 11

12 Tartózkodási kártya = vízummentesség Ha a családtagok a schengeni országok (lásd alább) által kibocsátott érvényes tartózkodási kártyával rendelkeznek, akkor más schengeni országokban mentesülnek a vízumkötelezettség alól. Ha harmadik országbeli családtagok schengeni országból nem schengeni uniós országba utaznak, ugyancsak mentesülhetnek a vízumkötelezettség alól, amennyiben olyan, családtag részére kibocsátott, érvényes tartózkodási kártya birtokosai, amelyet az Ön hazájától eltérő uniós ország bocsátott ki. Utazás repülőgéppel Az Európai Unión belül közlekedő légi járatokra Ön érvényes útlevéllel vagy személyazonosító igazolvánnyal szállhat fel (harmadik országbeli családtagjainak érvényes útlevélre van szükségük). Egyes légitársaságok belső szabályaik alapján más személyazonosító okmányokat is elfogadhatnak. Hol találhatok további információkat? Az ebben a részben tárgyalt kérdések pontos, jogilag helytálló megfogalmazását az irányelv 5. cikke tartalmazza. A schengeni szabályok Utazás a schengeni térségben Mi a schengeni térség? A schengeni térség olyan, az Európai Unión belül létrehozott övezet, amelyben megszűnt a belső határellenőrzés. Ebben a térségben a schengeni szabályok irányadók. A schengeni térségnek tagja az uniós országok többsége (Ausztria, Belgium, a Cseh Köztársaság, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia), valamint Izland, Norvégia és Svájc. Bulgária, Ciprus, Románia és Liechtenstein jelenleg még nem teljes jogú tagja a rendszernek, így határaikon mindaddig, amíg nem teljesítik a határellenőrzések eltörlésének feltételeit továbbra is ellenőrzésekre kell számítani. Az Egyesült Királyság és Írország nem tagja a schengeni térségnek, mivel úgy határoztak, hogy a többi tagállammal szemben továbbra is fenntartják a határellenőrzéseket. 12

13 Határellenőrzés uniós polgárok A külső határokon áthaladó uniós polgárok számára külön sáv van kijelölve a határon, és csak minimális mértékben ellenőrzik őket. A határellenőrzés megszűnése azt jelenti, hogy a schengeni belső határok átlépésekor nem kell felmutatni az útlevelet vagy a személyazonosító igazolványt. Ezen okmányok valamelyikét azonban mindig magánál kell tartania, mivel szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való joga attól függ, hogy kérésre fel tudja mutatni ezeket. és családtagjaik számára Az Ön családtagjaira, akik maguk is uniós polgárok, ugyanezek a szabályok vonatkoznak. Harmadik országbeli családtagjai szükség esetén (lásd fent) beutazóvízummal léphetnek be a schengeni térségbe, és ott szabadon mozoghatnak, mivel az egységes vízum az összes schengeni tagállam területére érvényes. 13

14 fejezet Istockphoto.com 5. Az első három hónap Átléptünk a határon. Hogyan tovább? Tartózkodás joga három hónapig Minden uniós polgárt megilleti a jog, hogy érvényes személyazonosító igazolvány vagy útlevél birtokában külön feltételek és formai követelmények nélkül legfeljebb három hónapig a fogadó tagállam területén tartózkodjon. Nem számít, hogy Ön munka vagy tanulás céljából, vagy éppen turistaként utazik oda. Kizárólag érvényes személyazonosító igazolványra vagy útlevélre van szüksége. Az Önhöz csatlakozó vagy Önt kísérő harmadik országbeli családtagjai csupán az útlevelükkel legfeljebb három hónapig tartózkodhatnak Önnel együtt a fogadó tagállamban. 14

15 Különleges elbánás az álláskeresők esetében Az uniós polgárokat megilleti a jog, hogy külön feltételek és formai követelmények nélkül hat hónapig vagy akár annál hosszabb ideig tartózkodjanak a fogadó tagállamban, amennyiben ott állást keresnek, és komoly esélyük van az elhelyezkedésre. Hol találhatok további információkat? Az ebben a részben tárgyalt kérdések pontos, jogilag helytálló megfogalmazását az irányelv 6. cikke tartalmazza. A tartózkodás bejelentése A tartózkodás bejelentése A tagállamok megkövetelhetik Öntől és családtagjaitól, hogy ésszerű határidőn belül jelentsék be a területükön való jelenlétüket. Ez lehetővé teszi a fogadó uniós ország számára, hogy pontosan kövesse a területén zajló népességmozgást. A tagállamoknak azonban lehetőségük van arra, hogy eltekintsenek a bejelentkezési kötelezettségtől. Mi történik akkor, ha nem jelenti be jelenlétét? Ha Ön vagy családtagjai nem tesznek eleget a bejelentési kötelezettségnek, akkor arányos és megkülönböztetésmentes szankcióval sújthatók. Ez azt jelenti, hogy a büntetésnek meg kell felelnie az elkövetett vétség mértékének, és az nem lehet sem súlyosabb, sem enyhébb a fogadó tagállam saját állampolgáraira adott esetben vonatkozó büntetésnél. A bejelentési kötelezettség elmulasztása miatt Ön nem utasítható ki az országból. Hol találhatok további információkat? Az ebben a részben tárgyalt kérdések pontos, jogilag helytálló megfogalmazását az irányelv 5. cikkének (5) bekezdése tartalmazza. 15

16 fejezet Istockphoto.com Három 6.hónap elteltével Mi a helyzet, ha a tartózkodás hosszabb három hónapnál? Attól függ, milyen minőségben tartózkodik az országban A három hónapot meghaladó tartózkodás joga bizonyos feltételekhez kötött. Ezek attól függnek, milyen minőségben tartózkodik Ön a fogadó országban. Munkavállalók, egyéni vállalkozók, szolgáltatók A munkavállalókat és az egyéni vállalkozókat minden további nélkül megilleti a tartózkodáshoz való jog. Ugyanez vonatkozik azokra is, akik a fogadó országban ideiglenesen szolgáltatásokat nyújtanak. A munkavállalók szabad mozgására vonatkozó átmeneti intézkedésekről az alábbi 12. fejezetben olvashat. A munkavállalói vagy egyéni vállalkozói jogállás fennmaradása Az uniós polgárok megőrzik munkavállalói vagy egyéni vállalkozói jogállásukat az alábbi körülmények között is: ha betegség vagy baleset miatt képtelenné válnak a munkavégzésre; vagy ha akaratukon kívül munkanélkülivé válnak, és munkakeresőként bejegyezték őket az illetékes foglalkoztatási hivatalnál; vagy ha szakképzésben vesznek részt. 16

17 Diákok A diákoknak a következő feltételeknek kell megfelelniük: tanulmányok folytatása vagy szakképzés elsődleges céljából beiratkoztak oktatási intézménybe; teljes körű egészségbiztosítással rendelkeznek; és nyilatkozattal vagy választásuk szerint más, azzal egyenértékű eszközzel bizonyítják a megfelelő nemzeti hatóságnál, hogy elegendő forrással rendelkeznek önmaguk és családtagjaik számára ahhoz, hogy a tartózkodásuk időtartama alatt ne jelentsenek terhet a fogadó tagállam szociális segítségnyújtási rendszerére. és más, gazdaságilag inaktív személyek Más, gazdaságilag inaktív (munkanélküli, nyugdíjas stb.) személyeknek ugyancsak teljes körű egészségbiztosítással és elegendő forrással kell rendelkezniük önmaguk és családtagjaik számára ahhoz, hogy a tartózkodásuk időtartama alatt ne jelentsenek terhet a fogadó tagállam szociális segítségnyújtási rendszerére. Az Ön családtagjainak jogai Amennyiben Ön megfelel az e fejezetben meghatározott feltételeknek, a tartózkodás joga családtagjaira is kiterjed. Kivétel diákok esetében Ez alól egyedül a diákok egyes családtagjai jelentenek kivételt. A fogadó uniós ország dönthet úgy, hogy a tartózkodás joga csak a diák házastársát, bejegyzett élettársát és eltartott leszármazottaikat illeti meg automatikusan. Az egyéb családtagokat, mint például a szülőket, ebben az esetben csak a belépésük megkönnyítéséhez való jog illeti meg. A tartózkodás joga személyes jog Egy másik uniós tagállamban való tartózkodás joga az Ön alapvető és személyes joga, amelyet az Európai Unió működéséről szóló szerződés ruház közvetlenül Önre. E jog tehát nem függ bizonyos adminisztratív eljárások betartásától. Ez alapvetően azt jelenti, hogy amint megfelel a feltételeknek, attól a pillanattól kezdve Önt megilleti a tartózkodáshoz való jog, és ezzel a joggal Önt nem a fogadó tagállam határozata ruházza fel. Azok az okmányok, amelyeket a fogadó uniós ország Ön vagy családtagja számára esetleg kiállít, csupán igazolják Önnek ezt a jogát. Ez azt is jelenti, hogy ha Ön elmulaszt bejelentkezni a fogadó országban, vagy családtagjának tartózkodási kártyája lejár, a tartózkodási jog nem szüntethető meg, amennyiben Ön továbbra is megfelel a feltételeknek. A nemzeti szabályok be nem tartása arányos és megkülönböztetésmentes szankcióval sújtható. Hol találhatok további információkat? Az ebben a részben tárgyalt kérdések pontos, jogilag helytálló megfogalmazását az irányelv 7. cikke tartalmazza. 17

18 fejezet Istockphoto.com 7. Adminisztratív formai követelmények Milyen formaságoknak kell megfelelnie, ha három hónapnál hosszabb ideig kíván más uniós országban tartózkodni? Uniós polgárok Bejelentkezés Három hónapot meghaladó tartózkodás esetén megkövetelhetik Öntől, hogy a megfelelő hatóságoknál bejelentkezzen. Az uniós országoknak az uniós polgárok tekintetében lehetőségük van eltekinteni a bejelentkezés megkövetelésétől. Igazolás és határidő 18 A bejelentkezés határidejét az egyes tagállamok szabják meg, azonban ez nem lehet rövidebb a megérkezés időpontjától számított három hónapnál. A megfelelő nemzeti hatóság az előírt dokumentumok bemutatása után azonnal igazolást ad ki a bejelentkezésről, amelyben szerepel az Ön neve, címe és a bejelentkezés időpontja.

19 Tartózkodási engedély már nem létezik Az irányelv az uniós polgárok tekintetében megszüntette a tartózkodási engedélyeket. Azokat a bejelentkezésről szóló igazolás váltotta fel, amelyeket jóval gyorsabb eljárásban állítanak ki. Előkészítendő dokumentumok A hatóságok kérhetik Öntől, hogy mutassa be a 6. fejezetben felsorolt feltételeknek való megfelelést igazoló okmányokat. személyazonosító Érvényes személyazonosító igazolványra vagy útlevélre igazolvány vagy útlevél mindenképpen szükség van. Jogállásától (munkavállaló, diák stb.) függően szüksége lehet a tartózkodás joga tekintetében az adott esetben alkalmazandó feltételeknek való megfelelést igazoló dokumentumokra is. munkavállalók esetében A munkavállalóknak be kell mutatniuk az alkalmazásra vonatkozó munkáltatói szándékról szóló igazolást vagy a munkaviszony igazolását. A fizetést igazoló bizonylatokat nem kell bemutatni. egyéni vállalkozó esetében Az egyéni vállalkozóknak bizonyítaniuk kell, hogy egyéni vállalkozók. diákok esetében A diákoknak a következőket kell bemutatniuk: akkreditált intézménybe való beiratkozás igazolása; teljes körű egészségbiztosítás igazolása; és nyilatkozat vagy a diák választása szerinti más, azzal egyenértékű eszköz annak bizonyítására, hogy elegendő forrással rendelkezik ahhoz, hogy ne jelentsen terhet a fogadó tagállam szociális segítségnyújtási rendszerére. mások esetében Más gazdaságilag inaktív személyeknek igazolást kell bemutatniuk arról, hogy teljes körű egészségbiztosítással és elegendő forrással rendelkeznek ahhoz, hogy ne jelentsenek terhet a fogadó tagállam szociális segítségnyújtási rendszerére. Mi számít elegendő forrásnak? A tagállamok nem határozhatnak meg olyan konkrét összeget, amelyet elegendő forrásnak tekintenek. Abban az esetben rendelkezik az uniós polgár elegendő forrással, ha forrásainak szintje meghaladja azt a küszöbértéket, amely alatt a fogadó tagállam állampolgárai szociális segítségnyújtásra lesznek jogosultak (vagy az magasabb, mint a fogadó tagállam által fizetett társadalombiztosítási nyugdíjminimum). A nemzeti hatóságoknak figyelembe kell venniük az érintett uniós polgár személyes körülményeit, de szükség esetén ellenőrizhetik a források meglétét, jogszerűségét, összegét és hozzáférhetőségét. El kell fogadni az olyan forrásokat is, amelyeket egy harmadik személy biztosít. 19

20 És a családtagok? A következők bemutatása esetén az Ön uniós polgár családtagjai ugyancsak megkapják a bejelentkezésről szóló igazolást: személyazonosító igazolvány vagy útlevél; az Ön bejelentkezésről szóló igazolása vagy bejelentkezési rendszer hiányában az Ön fogadó országban való tartózkodásának bármely más bizonyítéka; és a családi kapcsolatot vagy a bejegyzett élettársi kapcsolatot igazoló okmány és adott esetben az eltartotti státuszt igazoló okmány. Azon családtagoknak, akiknek a belépés és a tartózkodás megkönnyítésére van joguk, a következőket is be kell mutatniuk: a származási ország illetékes hatósága által kibocsátott dokumentum, amely igazolja, hogy ők az Ön eltartottjai vagy Önnel egy háztartásban élnek; súlyos egészségügyi okok fennállásának bizonyítéka; vagy az Önnel folytatott tartós kapcsolat fennállásának bizonyítéka. A dokumentumok hitelesítése és fordítása Ha az uniós országnak komoly kétségei merülnek fel az Ön által bemutatott dokumentumok hitelességét illetően, Önnek hitelesíttetnie kell azokat. Ezt általában díj ellenében teheti meg ügyvédnél, közjegyzőnél vagy nagykövetségen. Ha az uniós ország nem érti a bemutatott dokumentumok nyelvét, fordítást is kérhet. Hamis dokumentumok benyújtása esetén az uniós országoknak joguk van elfogadni a szükséges intézkedéseket az irányelv által biztosított bármely jog megtagadása, megszüntetése vagy visszavonása érdekében. Díjak? A bejelentkezésről szóló igazolást ingyenesen vagy az adott ország állampolgáraira a hasonló okmányok (például nemzeti személyazonosító igazolvány) kiállításáért kiszabott illetéket meg nem haladó díj ellenében kell kiállítani. Hol találhatok további információkat? Az ebben a részben tárgyalt kérdések pontos, jogilag helytálló megfogalmazását az irányelv 8. cikke tartalmazza. 20

21 Nem uniós családtagok Tartózkodási kártya Azon családtagok részére, akik nem uniós polgárok, tartózkodási kártyát állítanak ki a fogadó ország hatóságai. A kártya egyértelműen jelzi, hogy tulajdonosa uniós polgár családtagja. Kiállításához a következő dokumentumokat kell bemutatni: érvényes útlevél; az Ön bejelentkezésről szóló igazolása vagy bejelentkezési rendszer hiányában az Ön fogadó országban való tartózkodásának bármely más bizonyítéka; és a családi kapcsolatot vagy a bejegyzett élettársi kapcsolatot igazoló okmány és adott esetben az eltartotti státuszt igazoló okmány. Azon családtagoknak, akiknek a belépés és a tartózkodás megkönnyítésére van joguk, az ugyanezt a jogot élvező uniós polgárok által benyújtandó dokumentumok valamelyikét kell bemutatniuk. Határidők és érvényesség Azon családtagjainak, akik nem uniós polgárok, tartózkodási kártyát kell kérelmezniük, ha a tartózkodás tervezett időtartama meghaladja a három hónapot. A tartózkodási kártya iránti kérelem benyújtásának határideje nem lehet rövidebb a megérkezés napjától számított három hónapnál. A tartózkodási kártyát a kérelem benyújtásától számított hat hónapon belül adják ki, és a kiállítás napjától számított öt évig (vagy, ha az öt évnél rövidebb, az Ön tartózkodásának előrelátható időtartamáig) érvényes. A kártyát önálló okmányként kell kiállítani; az nem lehet útlevélben elhelyezett bélyeg. A tartózkodási kártya iránti kérelemről szóló igazolást azonnal ki kell állítani. A dokumentumok hitelesítése és fordítása Az uniós polgárokhoz hasonlóan, ha az uniós országnak komoly kétségei merülnek fel a dokumentumok hitelességét illetően, Önnek hitelesíttetnie kell azokat. Ezt általában díj ellenében teheti meg ügyvédnél, közjegyzőnél vagy nagykövetségen. Ha az uniós ország nem érti a bemutatott dokumentumok nyelvét, fordítást is kérhet. Hamis dokumentumok benyújtása esetén az uniós országoknak joguk van elfogadni a szükséges intézkedéseket az irányelv által biztosított bármely jog megtagadása, megszüntetése vagy visszavonása érdekében. 21

22 Díjak? A tartózkodási kártyát ingyenesen vagy az adott ország állampolgáraira a hasonló okmányok kiállításáért kiszabott illetéket meg nem haladó díj ellenében kell kiállítani. Hol találhatok további információkat? Az ebben a részben tárgyalt kérdések pontos, jogilag helytálló megfogalmazását az irányelv cikke tartalmazza. Szankciók Mi történik, ha nem teljesíti az előírásokat? Mi történik akkor, ha nem kérelmezi az előírt dokumentumot? Ha Ön vagy családtagjai nem tesznek eleget a bejelentkezési kötelezettségnek, vagy nem nyújtják be a tartózkodási kártya iránti kérelmüket, Önök arányos és megkülönböztetésmentes szankcióval sújthatók. Az uniós országok ugyanazokat a büntetéseket szabhatják ki, amelyekkel saját állampolgáraikat sújtanák akkor, ha azoknál nincs személyazonosító igazolvány. E szabály megszegéséért azonban semmilyen esetben sem lehet Önt vagy családtagját kiutasítani. Kötelezhetik Önt arra, hogy az okmányokat magánál tartsa? A tagállamok rendelkezhetnek arról, hogy a nem állampolgárok mindig tartsák maguknál bejelentkezésről szóló igazolásukat vagy tartózkodási kártyájukat, továbbá ellenőrzéseket is végezhetnek, de csak abban az esetben, ha ugyanez a követelmény vonatkozik saját állampolgáraikra személyazonosító igazolványuk tekintetében. Hol találhatok további információkat? Az ebben a részben tárgyalt kérdések pontos, jogilag helytálló megfogalmazását az irányelv 8. cikkének (2) bekezdése és 9. cikkének (3) bekezdése tartalmazza. 22

A TANÁCS 2009/50/EK IRÁNYELVE

A TANÁCS 2009/50/EK IRÁNYELVE 2009.6.18. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 155/17 IRÁNYELVEK A TANÁCS 2009/50/EK IRÁNYELVE (2009. május 25.) a harmadik országbeli állampolgárok magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából

Részletesebben

Uniós rendelkezések a szociális biztonságról

Uniós rendelkezések a szociális biztonságról 2010. évi frissítés Uniós rendelkezések a szociális biztonságról Az Európai Unión belüli szabad mozgáshoz kapcsolódó jogok A szociális biztonság koordinációjának ÉVE az Európai Unióban Európai Bizottság

Részletesebben

EU: ÉLJÜNK VELE! Kézikönyv és használati útmutató európai uniós mindennapjainkhoz

EU: ÉLJÜNK VELE! Kézikönyv és használati útmutató európai uniós mindennapjainkhoz EU: ÉLJÜNK VELE! Kézikönyv és használati útmutató európai uniós mindennapjainkhoz A Europe Direct szolgáltatás segít választ találni az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire. A szolgáltatás ingyenesen

Részletesebben

I. Szociális biztonsági rendszerek az Európai Unióban. IV. A baleseti nyugellátások. V. A hozzátartozói nyugellátások

I. Szociális biztonsági rendszerek az Európai Unióban. IV. A baleseti nyugellátások. V. A hozzátartozói nyugellátások Bevezetés 2 I. Szociális biztonsági rendszerek az Európai Unióban 5 II. Az öregségi nyugdíj 8 III. A rokkantsági nyugdíj 14 IV. A baleseti nyugellátások 17 V. A hozzátartozói nyugellátások 18 VI. Gyakori

Részletesebben

Készült az Európai Unió Európai Integrációs Alapjának támogatásával. Bevándorlókról kézikönyv segítô szakembereknek

Készült az Európai Unió Európai Integrációs Alapjának támogatásával. Bevándorlókról kézikönyv segítô szakembereknek Készült az Európai Unió Európai Integrációs Alapjának támogatásával. Bevándorlókról kézikönyv segítô szakembereknek Írta: Mészáros Attila Lastofka János Soltis Lilla Bevándorlókról kézikönyv segítô szakembereknek

Részletesebben

Útmutató a mobilis európai munkavállalók számára

Útmutató a mobilis európai munkavállalók számára Útmutató a mobilis európai munkavállalók számára European Trade Union Confederation (ETUC) Útmutató a mobilis európai munkavállalók számára Katrin Distler, DGB & Ger Essers, FNV Európai Szakszervezeti

Részletesebben

Nyugdíj az Európai Unióban

Nyugdíj az Európai Unióban Nyugdíj az Európai Unióban Az Európai Unió szociális biztonsági rendszerekre vonatkozó szabályozásáról 2 Mit kell tudni az egyes nyugellátásokra vonatkozó szabályozásról? 9 Gyakori kérdések a magyar nyugdíjrendszer

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/36/EK IRÁNYELVE (2005. szeptember 7.) a szakmai képesítések elismeréséről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/36/EK IRÁNYELVE (2005. szeptember 7.) a szakmai képesítések elismeréséről L 255/22 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/36/EK IRÁNYELVE (2005. szeptember 7.) a szakmai képesítések elismeréséről (EGT vonatkozású szöveg) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel

Részletesebben

Egészségügyi ellátás és betegjogok az Európai Gazdasági Térségben

Egészségügyi ellátás és betegjogok az Európai Gazdasági Térségben Egészségügyi ellátás és betegjogok az Európai Gazdasági Térségben 2014 Egészségügyi ellátás és betegjogok az Európai Gazdasági Térségben Bevezetés Az egészségügyi ellátást az Európai Unió polgárainak

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/36/EK IRÁNYELVE (2005. szeptember 7.) a szakmai képesítések elismeréséről. (HL L 255, 30.9.2005, o.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/36/EK IRÁNYELVE (2005. szeptember 7.) a szakmai képesítések elismeréséről. (HL L 255, 30.9.2005, o. 2005L0036 HU 01.01.2007 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/36/EK IRÁNYELVE

Részletesebben

Tájékoztató schengeni C típusú vízumkérelem beadásához

Tájékoztató schengeni C típusú vízumkérelem beadásához Tájékoztató schengeni C típusú vízumkérelem beadásához Magyarország 2007. december 21-től a schengeni térség teljes jogú tagjává vált. A schengeni államok körébe 2011. decemberétől 26 ország tartozik:

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 883/2004/EK RENDELETE (2004. április 29.) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 883/2004/EK RENDELETE (2004. április 29.) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról 2004R0883 HU 01.05.2010 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 883/2004/EK RENDELETE

Részletesebben

L 375/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.12.23.

L 375/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.12.23. L 375/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.12.23. A TANÁCS 2004/114/EK IRÁNYELVE (2004. december 13.) a harmadik országok állampolgárai tanulmányok folytatása, diákcsere, javadalmazás nélküli gyakorlat,

Részletesebben

KÉZIKÖNYV. Kézikönyv a menekültügyre, határokra és bevándorlásra vonatkozó európai jogról

KÉZIKÖNYV. Kézikönyv a menekültügyre, határokra és bevándorlásra vonatkozó európai jogról KÉZIKÖNYV Kézikönyv a menekültügyre, határokra és bevándorlásra vonatkozó európai jogról Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége, 2014 Európa Tanács, 2014 A Kézikönyv kézirata 2013. decemberben készült el.

Részletesebben

A kérelmező annál a magyar külképviseletnél adhatja be kérelmét, amelyik abban az országban működik,

A kérelmező annál a magyar külképviseletnél adhatja be kérelmét, amelyik abban az országban működik, Magyarország 2007. december 21-től a schengeni térség teljes jogú tagja. Magyarországra is érvényesek a schengeni tagállamok által kibocsátott vízumok és tartózkodási engedélyek, és a magyar külképviseletek

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2004. december 21. (OR.en) 13781/2/04 REV 2. Intézményközi dokumentum: 2002/0061 (COD) ETS 52 CODEC 1144

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2004. december 21. (OR.en) 13781/2/04 REV 2. Intézményközi dokumentum: 2002/0061 (COD) ETS 52 CODEC 1144 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2004. december 21. (OR.en) Intézményközi dokumentum: 2002/0061 (COD) 13781/2/04 REV 2 ETS 52 CODEC 1144 JOGI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A Tanács által 2004. december

Részletesebben

The European Union. A belső. ő piac joga

The European Union. A belső. ő piac joga The European Union A belső ő piac joga 1 A belső piac joga The European Union Az ún. négy alapszabadság az áruk, a személyek, a szolgáltatások, a tőke és fizetések szabad mozgása + letelepedés (vállalkozás)

Részletesebben

Bel- és igazságügyi együttmûködés, határátlépés

Bel- és igazságügyi együttmûködés, határátlépés ! Általános információk 2 Bel- és igazságügyi együttmûködés, határátlépés 5 Kül- és biztonságpolitika 11 Letelepedés, munkavállalás 14 Vállalkozás 20 Egészségügyi ellátás 32 Adók, vámok 35 Árak, bérek

Részletesebben

114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet. a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról

114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet. a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról A Kormány a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról

Részletesebben

ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL

ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL Nálunk megtalálja a választ Ha kérdése van az Európai Unióval vagy Magyarország EU-tagságával kapcsolatban, hívja munkanapokon 10 és 18

Részletesebben

A személyek szabad mozgása az Európai Unióban

A személyek szabad mozgása az Európai Unióban E ENG M IS ÉRINT A személyek szabad mozgása az Európai Unióban munkavállalási, letelepedési és tanulási lehetôségek a magyar állampolgárok számára az uniós csatlakozás elôtt és után Budapest 2002 SZERZÔK:

Részletesebben

1989. évi 15. törvényerejű rendelet

1989. évi 15. törvényerejű rendelet 1989. évi 15. törvényerejű rendelet a menekültek helyzetére vonatkozó 1951. évi július hó 28. napján elfogadott egyezmény valamint a menekültek helyzetére vonatkozóan az 1967. évi január hó 31. napján

Részletesebben

Útmutató az új Brüsszel II Rendelet alkalmazásához. www.europa.eu.int/civiljustice

Útmutató az új Brüsszel II Rendelet alkalmazásához. www.europa.eu.int/civiljustice HU Útmutató az új Brüsszel II Rendelet alkalmazásához www.europa.eu.int/civiljustice B evezetés A szabadság, biztonság és igazságosság térsége az Európai Unióban segíti az emberek mindennapi életét, amikor

Részletesebben

A TANÁCS 1408/71/EGK RENDELETE

A TANÁCS 1408/71/EGK RENDELETE 1971R1408 HU 28.04.2006 006.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 1408/71/EGK RENDELETE (1971. június 14.) a

Részletesebben

Az Ön szociális biztonsági jogai. Görögországban

Az Ön szociális biztonsági jogai. Görögországban Az Ön szociális biztonsági jogai Görögországban A tájékoztatóban szereplő információkat az EU szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (MISSOC) nemzeti kapcsolattartóival szoros

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS AZ ÁLLAMPOLGÁRSÁG

AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS AZ ÁLLAMPOLGÁRSÁG Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Levelező tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS AZ ÁLLAMPOLGÁRSÁG Készítette: Kun Diána Budapest, 2004.

Részletesebben

MELLÉKLETEK. a következőhöz. Javaslat Az Európai Parlament és a Tanács rendelete. Az Uniós Vízumkódex létrehozásáról (vízumkódex) (átdolgozás)

MELLÉKLETEK. a következőhöz. Javaslat Az Európai Parlament és a Tanács rendelete. Az Uniós Vízumkódex létrehozásáról (vízumkódex) (átdolgozás) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.4.1. COM(2014) 164 final ANNEXES 1 to 13 MELLÉKLETEK a következőhöz Javaslat Az Európai Parlament és a Tanács rendelete Az Uniós Vízumkódex létrehozásáról (vízumkódex)

Részletesebben

Plenárisülés-dokumentum. 8.7.2014 cor01 HELYESBÍTÉS

Plenárisülés-dokumentum. 8.7.2014 cor01 HELYESBÍTÉS EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum 8.7.2014 cor01 HELYESBÍTÉS az Európai Parlament által 2014. április 16-án az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok alapszabályáról

Részletesebben

Az Ön szociális biztonsági jogai. Finnországban

Az Ön szociális biztonsági jogai. Finnországban Az Ön szociális biztonsági jogai Finnországban A tájékoztatóban szereplő információkat az EU szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (MISSOC) nemzeti kapcsolattartóival szoros együttműködésben

Részletesebben