2.2. Az Európai Unió szervezeti felépítése és működése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2.2. Az Európai Unió szervezeti felépítése és működése"

Átírás

1 11 2. Második fejezet Tartalom 2.1 Bevezetés 2.2. Az Európai Unió szervezeti felépítése és működése Az Unió pillérei Az előzmények és az Európai Közösség(ek) A Közös Kül- és Biztonságpolitika Bel- és Igazságügyi Együttműködés 2.3. A módosított Római Szerződés legfontosabb elemei Alapelvek Az Unió állampolgársága A közösség politikái 2.4. Összefoglalás 2.1. Bevezetés Ez a fejezet egy keresztmetszetet nyújt az Európai Unió felépítéséről, ismertetve a hierarchia legfontosabb elemeit. Az Unió pilléreiről olvasva emlékezetünkbe kell idéznünk az előző fejezetben már tárgyalt fogalmakat, az integráció kezdeti lépéseit, a különböző közösségeket, azok kialakulásának fontosabb állomásait. Az Unió jogi alapját a Római szerződés, illetve annak módosításai jelentik, ezért az anyagrész tárgyalásának vezérfonala a római szerződéshez kapcsolódik. Az egyes intézmények bemutatása a tananyag korlátai miatt szűkszavúak, ezért az irodalom használata nem nélkülözhető, ha valaki részletesebb ismeretekhez kíván jutni. A fejezet segítségével Ön képes lesz számot adni az Unió pilléreit jelentő fogalmakról és azok jellemzőiről, a Római szerződés legfontosabb elemeiről, az Unió meghatározó jelentőségű intézményeiről, a közösségi joggal kapcsolatos lényegesebb tudnivalókról, a jogharmonizáció jelentőségéről Az Európai Unió szervezeti felépítése és működése Az Európai Unióról szóló, ún. Maastrichti Szerződés (később Európai Uniós Szerződés néven is említik) hozta létre az Uniót. Az december 11-i, Maastrichtban megtartott csúcstalálkozón fogadták el az erről szóló tervezetet, amelynek legfontosabb elemei a következők voltak:

2 12 az Európai Közösségek helyére az Európai Közösség elnevezés lép, a gazdasági integráció megvalósítása érdekében 1999-ig közös európai valutát vezetnek be, az ehhez szükséges intézményeket létrehozzák, az Uniónak közös kül- és biztonságpolitikája lesz, az egyhangúság elvén alapuló határozatok mellett bizonyos kérdésekben többségi döntés is lesz, az Európa Parlament jogköre szélesedik, elsősorban az egészségügy, a tudomány és a kultúra területén, a tagállamok közös vízumpolitikát fejlesztenek ki, a bevándorlás, a menekültügy viszont továbbra is a nemzeti kormányok közötti megállapodás tárgyát képezi. Az Európai Uniós Szerződést (EUSZ) hosszú alkudozások után február 7-én írták alá, hatálybalépésének időpontja 1993 november Az Unió pillérei Az Európai Unió három pilléren nyugszik. A pillér megnevezés természetesen nem jogi kategória, az csak a jobb áttekinthetőség kedvéért használatos fogalom. Az I. pillér Az Európai Közösség, melynek nevét a Maastrichti Szerződés az Európai Közösségek (EK) gyűjtőnévből alakította ki. Ide eredetileg három közösség tartozik, jelesül: az Európai Szén- és Acélközösség (ESZAK) vagy másképpen Montánunió, az Európai Gazdasági Közösség (EGK), az Európai Atomenergia Közösség (EURATOM). A II. pillér A második pillér szerepét a Közös Kül- és Biztonságpolitika tölti be. A III. pillér A harmadik pillérnek a Bel- és Igazságügyi Együttműködés minősül.

3 13 Az Unió pillér-szerkezetét a következő ábra mutatja be. Európai Unió I. pillér II. pillér III. pillér Európai Közösség, korábban Európai Közösségek EK Közös Kül- és Biztonságpolitika Bel- és Igazságügyi Együttműködés ESZAK EGK vagy Közös Piac EURATOM A három pillér között a természetszerű tartalmi különbözőségek mellett az együttműködés módozataiban is különbségek vannak. Ez abban nyilvánul meg, hogy míg az első pillér az ún. közösségi modell szerint működik, a két utóbbi kormányközi együttműködésen alapszik. A második és harmadik pillér esetében a nemzetközi jog szabályai az irányadók, szemben a közösségi modell sajátos, ún. sui generis jogrendjével Az előzmények és az Európai Közösség(ek) Az említett közösségi modell az integráció kezdetéhez, a Montánunió létrejöttéhez kötődik. Ez az újszerű integrációs modell alapjaiban tért el a különböző nemzetközi szervezetek addig alkalmazott együttműködési sémáitól. A résztvevő államokat képviselő közgyűlés és egy végrehajtó szerv segítségével működő hagyományos modell helyett egy nemzetek felett álló (szupranacionális) testületre, az ún. Főhatóságra bízták az irányítást. A Főhatóság (később Bizottság) nagyfokú autonómiát élvezett a tagállamok nemzeti közigazgatásával szemben. A tagállamok érdekképviseleti fóruma a Miniszterek Tanácsa volt, a jogvitákat a Bíróság előtt lehetett rendezni. Az e modellben is meglévő Közgyűlés szerepe leginkább a tanácsadás volt. Az Európai Közösség(ek) alapító szerződései Az Európai Unió első pillérét jelentő közösségek alapító szerződései meghatározó dokumentumok az Unió szempontjából, tekintve, hogy azok sorozatos formálásával, módosításával alakították ki az évtizedek során az Unió alapokmányait is. A Kronológia már ismertette a legfontosabb alapszerződésekhez kötődő időrendet, ennek felidézésével az említett szerződések a következők: Párizsi Szerződés (1951) Európai Szén- és Acélközösség (ESZAK) vagy másképpen Montánunió hatálybalépés: július 25.

4 14 A Maastrichti átfogó-an módosította a Római Szerződést. A Római Szerződésre való hivatkozások az Európai Gazdasági Közösség (EGK) alapítószerződésének hatályos szövegére utalnak! Római Szerződés (1957) Európai Gazdasági Közösség (EGK) vagy másképpen Közös Piac hatálybalépés január 1. Római Szerződés (1957) Európai Atomenergia Közösség /EURATOM) hatálybalépés január 1. Európai Uniós Szerződés (EUSZ) a Maastrichti Szerződés (1992), mely átfogóan módosította az EGK-ra vonatkozó Római Szerződést, létrehozta az Európai Uniót, módosította az ESZAK és az EURATOM szerződéseit hatálybalépés: 1993 nov. 1. A továbbiakban a Római Szerződésre való hivatkozáskor az Európai Gazdasági Közösség (EGK) alapítószerződésének hatályos szövegére utalunk, mely már tartalmazza az időközi módosításokat (pl. Maastricht), ezáltal az Európai Unió elsődleges jogi alapját testesíti meg.(eusz). A Római Szerződés keretjellegű szabályozás, mely lefekteti az alapelveket, az Uniós állampolgárság ismérveit, a Közösség politikáit, valamint a szervezeti kérdésekben rendelkezik. A részletek szabályozása az ún. másodlagos közösségi szabályokat létrehozó közösségi jogalkotás és a kapcsolódó bírói tevékenység feladatát képezi A Közös Kül- és Biztonságpolitika Mint második pillér, a Maastrichti Szerződésben lefektetett elvek alapján működik. A tagállamok külügyminisztereiből álló Külügyminiszteri Tanács fontosnak ítélt kérdésekben közös cselekvés mellett határozhat. A kapcsolódó elvi iránymutatásokat az Európai Tanács bocsátja ki. A döntések egyhangú szavazással születnek Bel- és Igazságügyi Együttműködés Ez az Unió harmadik pillére. Az együttműködés keretein belül a tagállamok rendőrségei, migrációs és bűnügyi kérdésekben összehangolt lépéseket tehetnek. A tagállamok illetékes minisztereiből álló Tanács egyhangú szavazással dönt a közös cselekvés tárgyában. A munkát a Koordináló Bizottság segíti, mely a tagállamok képviselőiből áll. Ez a testület döntéselőkészítő, előterjesztő és koordináló szerepet tölt be a nemzeti hatóságok és szervek munkájának összehangolása érdekében. Látható, hogy a két utóbbi pillér a Közösségtől eltérő alkotmányos és intézményi rendszerre alapozva működik. A második és harmadik pillér kormányközi jellegét hangsúlyozza, hogy az oda tartozó ügyekben konszenzuson alapuló, egyhangú döntések születnek, melyek meghozatalában a tagállamoknak és az Európai Tanácsnak jut a főszerep, így a nemzeti érdekek nem csorbulnak.

5 15 Az Európai Bíróság nem, az Európai Parlament és az Európai Bizottság is csak gyengített jogosultságokkal rendelkezik az érintett témakörökben A módosított Római Szerződés legfontosabb elemei A módosított Római Szerződés az Unió keret jellegű szabályozásának leglényegesebb dokumentuma. Eredetileg az EGK-t megalapozó szerződés a maastrichti módosításokat követően az Európai Unió elsődleges szabályozási joganyagaként funkcionál. Tartalma a következőkben foglalható össze: Preambulum Első Rész Alapelvek Második Rész Az Unió állampolgársága Harmadik Rész A közösség politikái I. Cím Az árúk szabad mozgása II. Cím Agrárpolitika III. Cím Személyek, szolgáltatások és a tőke szabad mozgása IV. Cím Szállítás V. Cím A versenyre, az adózásra és a jogszabályok közelítésére vonatkozó közös szabályok VI. Cím Gazdasági és monetáris politika VII. Cím A közös kereskedelempolitika VIII. Cím A szociális politika, az oktatás, a szakképzés és az ifjúság IX. Cím A kultúra X. Cím Közegészségügy XI. Cím Fogyasztóvédelem XII. Cím Transz-európai hálózatok XIII. Cím Ipar XIV. Cím Gazdasági és társadalmi kohézió XV. Cím Kutatás és műszaki fejlesztés XVI. Cím Környezetvédelem XVII. Cím Együttműködés a fejlesztés területén Negyedik Rész Társulás a tengerentúli országokkal és területekkel Ötödik Rész A Közösség szervei I. Cím A szervezetekre vonatkozó előírások II. Cím Pénzügyi rendelkezések Hatodik Rész Általános és zárórendelkezések Az alábbiakban a teljesség igénye nélkül, a Római Szerződés néhány lényeges elemét, azok meghatározását tárgyaljuk Alapelvek Az Unió Maastricht után igen kiszélesedett feladatait a Szerződés fogalmazza meg. Ezek magukban foglalják a korunkra oly jellemző valamennyi égető és megoldandó problémát, jelezve, hogy az integrált Európa a polgárai jelene és jövője érdekében képes együtt gondolkodni és cselekedni.

6 16 A Szerződés vonatkozó szövegrésze a következő: A Közösség feladata a közös piac és a Gazdasági Pénzügyi Unió létrehozásával, a (3. és 3a. cikkben) megjelölt közös politikák és tevékenységek végrehajtásával előmozdítani az egész Közösségben a gazdasági tevékenységek kiegyensúlyozott és harmonikus fejlődését, a fenntartható, inflációellenes és a környezetet figyelembe vevő növekedést, a gazdasági tevékenységek magas szintű konvergenciáját, a magas szintű foglalkoztatottságot és szociális védelmet, az életszínvonal és életminőség emelését, a gazdasági és társadalmi kohéziót és szolgáltatást a tagállamok között. A Szerződés 3. cikke a feladatok megvalósulásához szükséges feltételeket tartalmazza. A 3.a cikk az egységes valuta (mint már tudjuk, ez a valuta az euro) bevezetését írja elő. Erről bővebbet a vonatkozó dokumentumokból tudhatunk meg Az Unió állampolgársága Az Unió állampolgárai azok, akik valamely tagállam állampolgárai. Ezt a státust szintén a Maastrichti Szerződés emelte be a joganyagba A közösség politikái A közösségi politikák sora nagyon változatos képet mutat, jól érzékelteti a Unió szabályozta területek állandó bővülését, a modernizációs törekvéseket. E politikák kiterjednek az árúk szabad mozgására, az agrárpolitikára, a személyek, szolgáltatások és a tőke szabad mozgására, a szállításra, a gazdaság- és monetáris politikára, a közös kereskedelempolitikára, a szociális politika, az oktatás, a szakképzés és az ifjúság területére, de még lehetne folytatni a sort. Hely hiányában, az igen színes felsorolásból a csatlakozni szándékozó Magyarország földügyi szakemberei számára kiemelkedő jelentőségű, következő két témakör közelebbi bemutatására kell szorítkoznunk. A négy szabadság területe Az áruk, a személyek, a szolgáltatások és a tőke szabad mozgása a Szerződés által kitűzött piaci liberalizációt szolgálja. Ezek a törekvések a korlátozó nemzeti szabályok eltörlésére irányulnak. A Szerződés értelmében a közösség alapja a vámunió, ezért rendelkezik a tagállamok közötti vámterhek megszüntetéséről, felállítja a közös vámtarifa rendszert, kimondja a mennyiségi korlátozások tilalmát.

7 17 A Közös Agrárpolitika (CAP) Ez a szektor az Unió tevékenységének meghatározó része, mely költségvetési szempontból is kiemelkedő jelentőséggel bír. A jogelőd közösségi időszakot is figyelembe véve a CAP már több mint három évtizede formálja az európai gazdálkodók és fogyasztók millióinak mindennapjait. Természetesen az évek során folyamatosan fejlődött. Meglétének tudható be, hogy az európai mezőgazdaság túlélte a kríziseket, működőképes maradt, fejlődött és termelékenysége fokozódott. A fogyasztók is nagy változások tanúi lehettek. Az állandó és jó színvonalú élelmiszer-ellátottság mellett az árak is stabilizálódtak. Ugyanakkor a CAP a saját sikerének némileg áldozata is lett. Olyan problémákkal került szembe, mint a túltermelés, a túlköltekezés, az örökös egyenlőtlenségek a különböző nemzetgazdaságok egyes szektorait tekintve. A kvóta, a stabilizátor, a költségvetési fegyelem, az Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer (IIER IACS) kimunkálása és bevezetése, a jogsértők szigorú szankcionálása az 1992-ben bevezetett átfogó reform részeiként meghozták az eredményt. A CAP történelmileg az első a teljes integráció megvalósításában Európában. A közös politikák legfejlettebb részének tekintik, mely hatékony eszköz volt Európa megteremtésében. A CAP fő céljai ( ), irányelvei () a következők: a mezőgazdaság termelékenységének növelése; kielégítő életszínvonal biztosítása a gazdálkodóknak; a piacok stabilizálása; az élelmiszer-ellátottság biztosítása a vásárló által elérhető áron; az egységes piac elve pl. teljes kereskedelmi szabadság a Közösségen belül; a Közösség elsőbbsége a Közösségen belül termelt mezőgazdasági termékek elsőbbséget élveznek; mivel a Közösség árai magasabbak a világpiaci áraknál, exporttámogatást kapnak az exportőrök az árkülönbözet kompenzálására; a pénzügyi szolidaritás a CAP kiadásait a közös agráralapból (Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap) finanszírozzák. A CAP kiadásai az Európai Unió költségvetésének mintegy 50 %-át teszik ki. CAP: Common Agricultural Policy

8 Összefoglalás Az Unió intézményi rendszerének részletezése, valamint a közösségi jogról szóló ismeretanyag a 6. számú függelékben található. Göröngyös úton, de eljutottunk odáig, hogy képet alkothatunk az Európai Unió meglehetősen összetett, és bürokratikus rendszeréről. Ez a bürokrácia azonban nem öncélú, hanem a mindenkori érdekegyeztetések, a feladat kijelölések, a végrehajtás, az ellenőrzés bonyolult folyamatainak velejárója és az eredmények letéteményese. Láthatjuk azt is, hogy a jogharmonizációval kezdődik hazánk EU csatlakozásának érdemi lépés-sorozata, mely számos újszerű feladatot ró a közszférában és a gazdaságban tevékenykedőkre. Ellenőrizze tudását! 1.) Mit kell tudni a Maastrichti Szerződésről? Ha a kérdések megválaszolása bizonytalan, akkor: 2.) Melyek az EU pillérei, mik a jellemzőik? 3.) Melyek a módosított Római Szerződés lényeges elemei? 4.) Hogyan fogalmazza meg az alapelveket a módosított Római Szerződés? 5.) Mi a CAP? 6.) Melyek az EU intézményi rendszerének főbb szervezetei és feladatai? 7.) Mit kell tudni a közösségi jogról és a jogforrásokról, mi az ACQUIS?

EU-jog háttéranyag 2003. júniusi vizsgákhoz

EU-jog háttéranyag 2003. júniusi vizsgákhoz i vizsgákhoz A Maastrichti Szerződés (Római Szerződés) Előzmények : 1971 elején a Werner-terv alapján a gazdasági és monetáris unió terve a Bretton Woods-i pénzügyi rendszer összeomlása, az 1973 74. évi

Részletesebben

Horváth Zoltán. I. rész

Horváth Zoltán. I. rész SZOLNOKI FŐISKOLA Horváth Zoltán Kézikönyv az Európai Unióról I. rész Készítette: Pataki Tamás Idegenforgalmi és szálloda szak Levelező tagozat IV. évfolyam 2004. november Email: soledad@freeweb.hu Mobil:

Részletesebben

Európai Uniós és innovációs alapismeretek

Európai Uniós és innovációs alapismeretek Európai Uniós és innovációs alapismeretek Hollósi Szabolcs Európai Uniós és innovációs alapismeretek Hollósi Szabolcs KÉSZÜLT A TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0096 TÉMÁJÚ, FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSEK FEJLESZTÉSE

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kar Üzleti Tudományok Intézete Üzleti jog tanszék. Európai üzleti jog

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kar Üzleti Tudományok Intézete Üzleti jog tanszék. Európai üzleti jog Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kar Üzleti Tudományok Intézete Üzleti jog tanszék Európai üzleti jog Tansegédlet Összeállította: dr. Verebics János egyetemi

Részletesebben

DOKTORI ÉRTEKEZÉS ÖREGSÉGI NYUGDÍJAK AZ EURÓPAI UNIÓ SZOCIÁLIS BIZTONSÁGI KOORDINÁCIÓJÁNAK TÜKRÉBEN

DOKTORI ÉRTEKEZÉS ÖREGSÉGI NYUGDÍJAK AZ EURÓPAI UNIÓ SZOCIÁLIS BIZTONSÁGI KOORDINÁCIÓJÁNAK TÜKRÉBEN Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudomány Kar Doktori Iskola DOKTORI ÉRTEKEZÉS ÖREGSÉGI NYUGDÍJAK AZ EURÓPAI UNIÓ SZOCIÁLIS BIZTONSÁGI KOORDINÁCIÓJÁNAK TÜKRÉBEN Témavezető: Prof. Dr. Hajdú József Írta:

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI, MŰKÖDÉSE

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI, MŰKÖDÉSE AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI, MŰKÖDÉSE ÉS NÉHÁNY KIEMELT SZAKPOLITIKÁJA Tansegédlet 2009. április Összeállította: Dr. Törő Csaba főiskolai tanár Tartalomjegyzék I. AZ EURÓPAI UNIÓ FOGALMA...2 I.1. Az EU-t

Részletesebben

A közösségi jog ABC-je

A közösségi jog ABC-je Európai Dokumentumok Oktatási és Kulturális Fôigazgatóság Dr. Klaus-Dieter Borchardt A közösségi jog ABC-je European Commission Az Európai Dokumentumok sorozat e kötete az Európai Unió minden hivatalos

Részletesebben

Európai uniós kislexikon

Európai uniós kislexikon E ENG M IS ÉRINT Európai uniós kislexikon SZAVAK ÉS KIFEJEZÉSEK AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓBAN, FONTOSABB RÖVIDÍTÉSEK Budapest 2002 EURÓPAI UNIÓS KISLEXIKON SZAVAK ÉS KIFEJEZÉSEK AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓBAN, FONTOSABB

Részletesebben

A SZERZŐDÉSEK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT VÁLTOZATA ALAPJOGI CHARTA

A SZERZŐDÉSEK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT VÁLTOZATA ALAPJOGI CHARTA EURÓPAI UNIÓ A SZERZŐDÉSEK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT VÁLTOZATA ALAPJOGI CHARTA 2010. MÁRCIUS 2010.3.30. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 83/1 E U Sz. AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI

Részletesebben

SZEMÉLYEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK SZABAD MOZGÁSA, A DIPLOMÁK ÉS A SZAKKÉPZETTSÉGEK ELISMERÉSE

SZEMÉLYEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK SZABAD MOZGÁSA, A DIPLOMÁK ÉS A SZAKKÉPZETTSÉGEK ELISMERÉSE IPOSZ EMBLÉMA EU EMBLÉMA 3 SZEMÉLYEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK SZABAD MOZGÁSA, A DIPLOMÁK ÉS A SZAKKÉPZETTSÉGEK ELISMERÉSE EU CSATLAKOZÁSRA FELKÉSZÍTŐ PROGRAMOK KISVÁLLALKOZÁSOKNAK IPOSZ TANANYAG SOROZAT BUSINESS

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ ÁTALAKULÓ MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKÁJA I.

AZ EURÓPAI UNIÓ ÁTALAKULÓ MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKÁJA I. Ángyán József Puskásné Jancsovszka Paulina AZ EURÓPAI UNIÓ ÁTALAKULÓ MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKÁJA I. Egyetemi jegyzet SZENT ISTVÁN EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR KÖRNYEZET-

Részletesebben

Európai Szociális Alap... 35 Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Orientációs része... 35 Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz...

Európai Szociális Alap... 35 Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Orientációs része... 35 Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz... Tartalomjegyzék EU és civil szervezetek... 3 Az Európai Unió célja, háttere... 3 Civil szervezetek az EU szemszögéből... 8 Civil szervezet definíciója az EU szerint... 9 Civil szervezetek szerepe az Európai

Részletesebben

Ismeretek az Európai Unióról TARTALOMJEGYZÉK AZ EURÓPAI UNIÓ TÖRTÉNETE... 2

Ismeretek az Európai Unióról TARTALOMJEGYZÉK AZ EURÓPAI UNIÓ TÖRTÉNETE... 2 TARTALOMJEGYZÉK AZ EURÓPAI UNIÓ TÖRTÉNETE... 2 AZ EURÓPAI UNIÓ HÁROM PILLÉRE... 4 AZ ELSŐ PILLÉR: AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK... 4 MÁSODIK PILLÉR: A KÖZÖS KÜL- ÉS BIZTONSÁGPOLITIKA... 5 HARMADIK PILLÉR: BEL-

Részletesebben

Az Európai Unió jogi ábécéje. Klaus Dieter Borchardt

Az Európai Unió jogi ábécéje. Klaus Dieter Borchardt Az Európai Unió jogi ábécéje Klaus Dieter Borchardt A jelen kiadvány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját. Az itt található információkért és nézetekért a szerző vállalja

Részletesebben

I. Bel- és igazságügyi együttmûködés a Maastrichti Szerzôdésig. II. A bel- és igazságügyi együttmûködés intézményei és keretei

I. Bel- és igazságügyi együttmûködés a Maastrichti Szerzôdésig. II. A bel- és igazságügyi együttmûködés intézményei és keretei Bevezetés 2 I. Bel- és igazságügyi együttmûködés a Maastrichti Szerzôdésig 3 II. A bel- és igazságügyi együttmûködés intézményei és keretei 5 III. Az Amszterdami Szerzôdés reformjai 11 IV. Az európai bel-

Részletesebben

SZERZÔDÉS EGY EURÓPAI ALKOTMÁNY LÉTREHOZÁSÁRÓL. Tervezet ELÔTERJESZTÉS AZ EURÓPAI TANÁCS 2003. JÚNIUS 20-AI THESZALONIKI ÜLÉSE RÉSZÉRE

SZERZÔDÉS EGY EURÓPAI ALKOTMÁNY LÉTREHOZÁSÁRÓL. Tervezet ELÔTERJESZTÉS AZ EURÓPAI TANÁCS 2003. JÚNIUS 20-AI THESZALONIKI ÜLÉSE RÉSZÉRE SZERZÔDÉS EGY EURÓPAI ALKOTMÁNY LÉTREHOZÁSÁRÓL Tervezet ELÔTERJESZTÉS AZ EURÓPAI TANÁCS 2003. JÚNIUS 20-AI THESZALONIKI ÜLÉSE RÉSZÉRE Elôszó a magyar nyelvû kiadáshoz Magyarország az európai uniós csatlakozás

Részletesebben

KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR ÁTTEKINTÉS AZ ÉLELMISZER-BIZTONSÁG HELYZETÉRŐL AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS MAGYARORSZÁG TÜKRÉBEN

KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR ÁTTEKINTÉS AZ ÉLELMISZER-BIZTONSÁG HELYZETÉRŐL AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS MAGYARORSZÁG TÜKRÉBEN Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment szak Nappali tagozat EU kapcsolatok szakirány ÁTTEKINTÉS AZ ÉLELMISZER-BIZTONSÁG HELYZETÉRŐL AZ EURÓPAI

Részletesebben

EU tanulmányok tantárgyi kalauz

EU tanulmányok tantárgyi kalauz Dr. Meisel Sándor Dr. Vida Krisztina EU tanulmányok tantárgyi kalauz Szolnoki Főiskola Szolnok 2005. EU tanulmányok tantárgyi kalauz A kalauz a következő könyvhez készült: Horváth Zoltán: Kézikönyv az

Részletesebben

Bevezetés az európai uniós tanulmányokba. Segédanyag a BME hallgatói számára

Bevezetés az európai uniós tanulmányokba. Segédanyag a BME hallgatói számára Bevezetés az európai uniós tanulmányokba BMEGTK 449342 Jean Monnet-tárgy Segédanyag a BME hallgatói számára a Palasik Mária és Varsányi Erika által tanított tananyaghoz 1 Összeállította: Palasik Mária,

Részletesebben

Az Európai Unió verseny-, kereskedelem- és iparpolitikája

Az Európai Unió verseny-, kereskedelem- és iparpolitikája Az Európai Unió verseny-, kereskedelem- és iparpolitikája A program az Európai Unió társfinanszírozásával, a Nemzeti Fejlesztési Terv keretében valósul meg. Projektazonosító: ROP-3.3.1-05/1.-2005-11-0002/34

Részletesebben

Segédanyag. Az Európai Unió általában

Segédanyag. Az Európai Unió általában Segédanyag Az Európai Unió általában Az Európai Unió azzal a céllal jött létre, hogy véget vessen a szomszédos európai országok között dúló véres háborúknak, melyek közül a legrettenetesebb a második világháború

Részletesebben

Az olvasóbarát változat, a margón lévő kiemelésekkel és megjegyzésekkel az ön eligazodását segíti.

Az olvasóbarát változat, a margón lévő kiemelésekkel és megjegyzésekkel az ön eligazodását segíti. AZ EURÓPAI UNIÓ ALKOTMÁNYÁNAK TERVEZETE OLVASÓBARÁT VÁLTOZAT Az olvasóbarát változat, a margón lévő kiemelésekkel és megjegyzésekkel az ön eligazodását segíti. BEVEZETÉS A jelen dokumentum az az alkotmány-tervezet,

Részletesebben

III. MUNKAVÉDELMI JOGSZABÁLYOK...20

III. MUNKAVÉDELMI JOGSZABÁLYOK...20 Vállalkozók Európában 3 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS...6 CSATLAKOZÁS EURÓPÁHOZ...6 HAZAI HÁTTÉR...7 A MUNKAVÉDELEM KÖRE...9 II. EURÓPAI ELŐZMÉNYEK...12 A SZOCIÁLIS KARTA ÉS AZ EGYSÉGES EURÓPAI OKMÁNY...12

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGET LÉTREHOZÓ SZERZŐDÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT VÁLTOZATA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGET LÉTREHOZÓ SZERZŐDÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT VÁLTOZATA This publication is a private consolidation made by Kristina Savickaite, Lithuanian trainee, under the responsibility of Volker Heydt, Brussels, official at the European Commission's Directorate-General

Részletesebben

*EURÓPAI UNIÓS ISMERETEK, RÉGIÓFEJLESZTÉS, PROJEKTÍRÁS*

*EURÓPAI UNIÓS ISMERETEK, RÉGIÓFEJLESZTÉS, PROJEKTÍRÁS* *EURÓPAI UNIÓS ISMERETEK, RÉGIÓFEJLESZTÉS, PROJEKTÍRÁS* Jegyzet a Kistérségi mentorképzés c. kurzusban résztvevők számára Mihályi Helga Miskolc, 2014. március Tartalom Bevezetés 3 Tanterv és tanmenet 4

Részletesebben

A MUNKAERŐ SZABAD MOZGÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSÉNEK TÜKRÉBEN. Készítette: Erhardt Andrea. Budapest, 2003.

A MUNKAERŐ SZABAD MOZGÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSÉNEK TÜKRÉBEN. Készítette: Erhardt Andrea. Budapest, 2003. Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Újabb diplomás levelező tagozat Európai üzleti tanulmányok szakirány A MUNKAERŐ SZABAD MOZGÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSÉNEK

Részletesebben

PROJEKT CIKLUS MENEDZSMENT KÉZIKÖNYV

PROJEKT CIKLUS MENEDZSMENT KÉZIKÖNYV PROJEKT CIKLUS MENEDZSMENT KÉZIKÖNYV MAGYAR ÉS UKRÁN CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE KÉPZÉSI PROGRAM PROJEKTFEJLESTÉS ÉS GENERÁLÁS TÉMÁBAN A képzési programot az Európai Unió támogatta ( SZ. PHARE Magyar-Ukrán

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYRENDSZERE

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYRENDSZERE A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. Fehér István Katonáné Kovács Judit Szűcs István AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYRENDSZERE - EURÓPAI UNIÓS ALAPISMERETEK -

Részletesebben

A MAGYAR- ROMÁN ÁLLAMHATÁRON ÁTNYÚLÓ RENDÉSZETI EGYÜTTMŰKÖDÉS KIALAKÍTÁSA ÉS MŰKÖDTETÉSE

A MAGYAR- ROMÁN ÁLLAMHATÁRON ÁTNYÚLÓ RENDÉSZETI EGYÜTTMŰKÖDÉS KIALAKÍTÁSA ÉS MŰKÖDTETÉSE Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar Katonai Műszaki Doktori Iskola A MAGYAR- ROMÁN ÁLLAMHATÁRON ÁTNYÚLÓ RENDÉSZETI EGYÜTTMŰKÖDÉS KIALAKÍTÁSA ÉS MŰKÖDTETÉSE doktori (PhD)

Részletesebben

KÍSÉRLETEK AZ EURÓPAI UNIÓ JOGI KERETEINEK MEGVÁLTOZTATÁSÁRA A XXI. SZÁZAD ELEJÉN

KÍSÉRLETEK AZ EURÓPAI UNIÓ JOGI KERETEINEK MEGVÁLTOZTATÁSÁRA A XXI. SZÁZAD ELEJÉN KÍSÉRLETEK AZ EURÓPAI UNIÓ JOGI KERETEINEK MEGVÁLTOZTATÁSÁRA A XXI. SZÁZAD ELEJÉN AZ ALKOTMÁNYOS SZERZŐDÉSTŐL A LISSZABONI SZERZŐDÉSIG, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KÖZÖS KÜL- ÉS BIZTONSÁGPOLITIKA JOGI HÁTTERÉRE

Részletesebben