Jelentés. A Letelepedési Alap miíködésének pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jelentés. A Letelepedési Alap miíködésének pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről 1990. 6."

Átírás

1 Jelentés A Letelepedési Alap miíködésének pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

2 Az ellenőrzést végezték: Kovácsné Soós Piroska számvevő Kenéz Sándor tanácsos-számvevő (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) Pankucsi János számvevő (Békés megye) Szilágyi Sándor számvevő (Hajdú-Bihar megye) Az e llenőr zést vezette és összefoglalta: Hudi k Zoltán főtanácsos

3 JÚ.LAMI SZÁMVEVŰSzflc 7-21/1990. JELENTÉS a Letelepedési Alap működésének pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy a Letelepedési Alap, (továbbiakban: Alap) hogyan segitette elő a Magyarországon hosszabb ideig tartózkodó külföldiek pénzügyi támogatását, társadalmi beilleszkedését. Egyidejűleg áttekintettük a menekültügyhöz kormánymegállapodás alapján kapcsolódó ENSZ segélyprogram megvalósítását. Az Alap felhasználását két tárcánál (az Alapot és az ENSZ támogatást elkülönítetten kezelő Belügyminisztériumban, valamint a Népjóléti Minisztériumban~), a felhasználásban jel entős mértékben érintett területeken (a fővárosban, Békés, Hajdú- Bihar, Fejér és Szabolcs-Szatmár- Bereg megyékben), továbbá a Magyar Vöröskeresztnél és a Magyarországi Református Egyház Zsinatánál vizsgáltuk. L Megáll apítások 1. Az Alap l étrehozása, a menekül t ügy ENSZ t ámogat ása Az 1980-as évek végére olyan mértékben növekedett a Magyarországon menedéket keresók száma, hogy szükségessé vált a segitségnyújtás társadal mi méretekben tört énő összehangolása, a támogatások pénzügyi- gazdasági fel tételeinek megteremtése. ~ május 24-e e l őtt Szociális és Egészségügyi Minisztérium

4 - 2 - Ezt a célt szol gálta, hogy az Ors zággyűlés felhatalmazása alapján a Minisztertanács 49/1988. (VI.28. ) számú r endeletével (továbbiakban: MT rendelet) létrehozta az Alapot, forrásnak az állami kö ltségvetésből évente nyújtott támogatást és a magán-, illetve jogi személyek befizetéseit jel ölte meg. Az MT rendelet fő vonalakban meghatározta a felhasználási lehetőségeket és a kezelés általános szabályait. A hazánkba ér kezett kül földi - többségében magyar nemzetiségű román - állampolgárok ügyeinek rendezésével kapcsolatos feladatok koordinálására Állami Tárcaközi Bizottság alakult, erről a Minisztertanács 3046/ számú határozata rendelkezett. Az Állami Tárcaközi Bizott ság - amely a menekültügyben érintett tárcák, országos hatáskörű szervek képvise l őiből áll - alapelvként fogalmazta meg, hogy a kül földieket is megilletik a magyar állampolgárok esetében adható támogatások. Az Al ap létrehozásakor meghatározott felhasználási jogcímek egyaránt lehetőséget adtak az átmeneti segi tségnyujtásra (szociáli s segélyezésre, az ideiglenes szálláshel y létesitések támogatására) és a végleges letelepedést elősegitő nagyobb költségkihatásu támogatási formák (az egyszeri letelepedési segély, a l akásszerzési t ámogatás) igénybevételére. Az Alap forrását (1. sz. mellékl et) lényegében az állami költségvetésből nyújtott támogatás képezte, mert a magán- és jogi személyek befizetései nem érték el az 1 M Ft-ot sem. Ez utóbbiak nagyságrendekkel magasabb összegü hozzájárulásaikat a Magyar Vöröskereszthez vagy az egyházakhoz juttatták el. Az Alap céljára ban 300 M Ft, 1989-ben az előző évi megtakarításra tekintettel 100 M Ft, évre 500 M Ft került jóváhagyásra. A felhasználható összeget kis mértékben (10,7 M Ft- tal) növelte az évi maradványösszeg - kötvényvásárlás utján történt - hasznosít ásból származó kamat. Erre a 71/1988. (XI I. 27. ) PM rendelet értelmében volt lehetőség.

5 - 3 - A Magyarországon menedéket keresók támogatásába az ENSZ segélyprogram csak második félévében kapcsolódott be a Nemzetközi Menekültügyi Konvencióhoz való csatlakozásunkat követően. A segitségnyujtás programját és költségvetését az ENSZ Menekültügyi Főbizottsága és a Magyar Kormány megállapodása rögzitette. Az ENSZ segélyprogram az Alap célkitűzéseiben megfogalmazottaktól szükebb körü felhasználást határozott meg, elsősorban a befogadó állomások kialakitására összpontositott. Az ENSZ támogatás keretében 4,9 millió USD (311 M Ft) összegü juttatást irányoztak elő, amelynek elkülönitett kezelését is előirták. Annak ellenére, hogy az ENSZ segélyprogram teljesülését december 31-ig tervezték, ezideig mindössze 3 millió USD került két részletben (1989. októberében, majd januárjában) átutalásra. Ez egyrészt a program elhuzódásához vezetett, másrészt az elkülönitett kezeléssel szemben átmenetileg szükségessé vált a felmerült kiadások Alapból történő finanszirozása. Az ENSZ támogatás késése miatt a BM kérésére decemberében a PM a népgazdasági elszámolások letéti számlájáról - visszafizetési kötelezettséggel M Ft-ot előlegezett. Az átutalás évre huzódása miatt ezt az előleget az Alap céljára ezévre jóváhagyott 500 M Ft terhére a PM visszatartotta. Ennek következtében években az állami költségvetés Alap céljára nyujtott támogatása ténylegesen 600 M Ft volt. Az ENSZ segélyprogram megval ósításához - a 3 mill ió USD összegü hozzájárulás részleteinek megérkezését követően - az MNB összesen 183,2 M Ft-ot utalt át a "Menekültek ENSZ támogatása" elnevezésű bankszámlára, az át utalások napján érvényes átváltási aránynak megfelelően. Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága azonban a program költségvetésének összeállitásánál ettől eltérő, magasabb árfolyamon számolt, ami a már átutalt összegek esetében 5,8 M Ft-tal kevesebb tényleges felhasználást tesz lehetövé. Az árfolyarnkülönbözetből eredően a segélyprogram végelszámolásánál jelentkezhetnek gondok.

6 -4-2. Az Alap múködésének szabályozása Az Alap kezelésének és felhasználásának szabál yozása csak fokozatosan, a menekül tügy alakulásának fol yamatában történt. Az Alap létrehozásáról intézkedő MT rendelet és a végrehajtásával kapcsolatos 20/1988. BM Utasitás is csak év közepén, de év elejei al kal mazási hatállyal jelent meg. A kül önböző felhasználási jogeimeken adható támogatásokkal kapcsolatos ügyintézésekben néhány kivételtől eltekintve a tanácsi szervezetek az illetékesek, igy r észükre kezdetben az Állami Tárcaközi Bizottság adott ki irányelveknek minősithető tájékoztatókat. Részletesebb szabályozásra csak szeptemberétől, a BM Tanácsi Szervezési Főosztály, majd a BM Menekültügyi Hivatal körlevelei utján kerül t sor. A rendelkezések szerint a költségvetési szervek külföldiekkel kapcsolatos kiadásait az Alap - a negyedéves elszámolások alapján - utólag t ériti meg. Ez különösen azoknak a helyi tanácsoknak a gazdálkodását nehezitette, ahol a nagyobb volumenü támogatási igények jelentkeztek. Az utólagos térités megváltoztatása az MT rendelet módositását is igényli, meghaladja a belügyi tárca intézkedési hatáskörét. Ennélfogva a gondok enyhitése érdekében hozott néhány tárca szintü intézkedésre a hatályos r endelkezések nem adtak lehetőséget. A közigazgatási belügyminiszterhelyettes december 19-i körlevelében értesitette a megyei tanácsokat, hogy januárjától a BM Menekültügyi Hivatal utólagos elszámolás fejében megelőlegezi a külföldiekkel kapcsolatos költségeiket. Ezt az MT rendelettel nyilvánvalóan ellentétes rendelkezést ezév februárjában visszavonták. A főváros finanszirozási gondjainak enyhitését szolgálta, hogy az Alapból - a lakáscélu felhasználás terhére - 10 M Ft előleget adtak. Fejér megyében hozzájárultak a bicskei átmeneti szállás jelentős bérleti dijának havonta történő megtéritéséhez.

7 - 5 - További szabályozási gondok forrása, hogy a belügyi tárca intézkedéseit általában nem előzte meg a központi menekültügyi, pénzügyi és t anácsi szervezetek közötti hatékony koordinációs együttmüködés. Ez tükröződik az Alap tervezését, felhasználását, kezelését szabályozó BM Utasításban a döntési feladatok meghatározásából, az Alapból történő támogatásnak a tanácsi költségvetési rendbe illesztésére (átvett pénzeszközkénti kezelésére) hozott intézkedésből, valamint a menekültügyi tevékenység adómentes értékesítések körébe sorolásának kezdeményezéséb ől. A 20/1988. BM Utasítással előirt tervezési és döntési feladatok megalapozatlannak, formálisnak tekinthetők, részben a gyakorlatban sem követhetók. Az Alapból történő támogatás átvett pénzeszközkénti kezelése nehezíti a pénzmozgások MT rendelettel meghatározott elkülönített nyilvántartását, mivel nem igazodik a jelenlegi tanácsi szakfeladatrendhez. Tévesen feltételezték a menekültügyi tevékenység SZTJ "Egyéb szociális gondozás és ellátás" főcsoportba, az adómentes értékesítések körébe sorolásából a menekültügy részére nyujtott (kereskedelmi szálláshely, fordítási és hitelesitési, stb.) szolgáltatások és termékbeszerzések ÁFA mentességét. A különböző felhasználási jogeimeken felmerült kiadások Alapból történő térít éséről felső szinten a BM Menekültügyi Hivatal dönt. E döntések megalapozottsága a jelenlegi szabályozás és gyakorlat körülményei között erősen vitatható. A rendelkezések értelmében a hétféle felhasználási jogeim közül csak két esetben (a lakásszerzések támogatásánál és az un. egyéb kiadásoknál) szükséges a téritési igényeket r észletesen indokolni. Ennek következtében a helyi tanácsok kiadásait összesítő megyei tanácsoknak nincs a felhasználások jelentős részének megalapozottságát alátámasztó információja. Emellett általános tapasztalat, hogy a részletes indoklások a felhasználási cél és

8 összeg meg jelölésére szoritkoztak. Következésképpen a megyei szinten összesitett térítési igények belügyi tárca részéről történő elbírálása csak formális l ehetett. A lakásszerzéshez nyujtott támogatások esetében az indoklások hiánya kisebb gondot okozott, mert a helyi tanácsok általában a támogatásokról szóló határozataikat előzőleg a megyei szinten jóváhagyatták. Az un. egyéb kiadások téritési igényének felszínes elbírálhatóságához az is hozzájárul t, hogy az igénylések részletezésének késői szabályozásából eredően számos téves költségbesorolás történt. Az MT rendelet végrehajtásával kapcsolatos BM Utasításban megfogalmazást nyert az Alapból történő felhasználás felügyeleti ellenőrzésének követelménye. Ilyen ellenőrzést azonban ban egyáltalán nem folytattak, ben a fővárosban és mindössze három megyében ellenőriztek. A felügyeleti ellenőrzések rendszeressé tétele mellett azok szinvonalát is javítani kell, mivel az eddigi ellenőrzések megállapításai többségükben általánosságokra szoritkoztak, esetenként nélkülözték a számonkérés alapját képező r endelkezések ismeretét is. Hel yszini vizsgálataink számos olyan hiányosságet tártak fel, amelyeket a korábbi felügyeleti ellenőrzések figyelmen kivül hagytak. Eredményesebbnek minős ithetók a megyei tanácsok el lenőrző szerveinek helyi tanácsoknál folytatott - az Alap felhasználásával kapcsolatos - vizsgálatai, mivel egy-egy terület gyakrabban kerül el lenőrzés alá és közvetlenebb intézkedési lehetőség van a szabálytalanságok felszámolására. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tanács ellenőrzése tárta fel, hogy a nyírbátori átmeneti szálláshel y Alap terhére beszerzett 78 E Ft értékü új berendezési tárgyakat részben a középiskola kollégiumában, részben az alkotóházban hel yezték el. VB titkári intézkedésre ezt az összeget az Alapnak visszatérítették. 3. Az Alap felhasználása, az ENSZ segélyprogram kapcsolódása Az Alap terhére - az MT rendeletben meghatározott jogeimeken években eszközölt kiadások összege 577 M Ft volt (ebből 421 M Ft év-

9 - 7 - végéig, a fennmaradó r ész ben, de még a vizsgált időszakban került az Al apból kifizetésre, illetve megtéritésre). A költségek nagyobb hányada (86,3%- a) a tanácsi szervezeteknél jelentkezett. A kiadások felhasználási év és jogeim szerinti megoszlása (2. sz. mellékl et) arra utal, hogy az utóbbi évben rendkivüli mértékben nőtt az Alap felhasználása, ami elsősorban a nagyobb költségkihatásu lakásszer zés támogatás fokozódó igényével és a befogadó állomások létesitésének évtől jelentkező magasabb összegü - ráfordításaival hozható összefüggésbe. A letelepedni szándékozó menekül tek lakásszerzéséhez 1988-ban mindössze nyolc megyében nyujtottak összesen 2,5 M Ft összegü támogatást ben már két nagyságrenddel nagyobb a kimutatott felhasználás, ennek több mint a fele 133,2 M Ft Pest, Békés és Hajdu-Bihar megyében, valamint a fővárosban jelentkezett. A lakásszerzéshez nyujtott támogatásoknál csak az összesítésben érvényesült az az alapelv, hogy a kamatmentes kölcsönök összege legalább érje el a vissza nem térítendő támogatások nagyságrendjét. Különösen magas a vissza nem térítendő támogatások összege Hajdu-Bihar megyében (mintegy háromszorosa a kamatmentes kölcsönöknek). Ezt ellensulyozta, hogy Békés megyében hasonló az arány, de a kamatmentes kölcsönök javára, a fővárosban pedig három eset kivétel ével csak kamatmentes kölcsönt folyósitottak. A mintegy 1100 esetben nyujtott támogatásnál átlagosan egy-egy lakásra 95 E Ft vissza nem térítendő támogatás és 110 E Ft kamatmentes kölcsön jutott. Ezideig mintegy 10 ezer fő az, akinek végleges letelepedésével már számolni lehet és ennek kb. harmadánál tekinthető a lakáshelyzet megnyugtató módon rendezettnek, ezért az ilyen irányu támogatási i gény további növekedése várható.. A kamatmentes kölcsönök folyósitásának - BM Menekültügyi Hivatal által novemberében előirt - nyilvántartási rendje ujraszabályozást igényel, mivel jelenleg a törlesztési adatok részben a tanácsoknál, részben a pénz-

10 -8- intézeteknél jelennek meg, a pénzintézetek pedi g a törlesztéseket közvetlenül utalhatják az Alapba. Ilyenformán a tanácsi nyilvántartások hiányosak, ugyanakkor a törlesztések központilag nem követhetők. A l akásszerzés támogatásaként fol yósitott kamatmentes kölcsönök összege 120,8 M Ft- ot tett ki, ezek törlesztése évente maximálisan 12 M Ft körüli bevételt jelenthet az Al apnak. Figyelembe véve, hogy a törl esztések elkezdésére általában 1-2 éves a türelmi idő és 15 éves a lejárati idő, ennél kedvezőtlenebb visszapótlással lehet számolni. A vizsgált időszakban mindössze 610 E Ft a kölcsöntörlesztésekből származó bevétel. Az Alap védelme azt is megkívánja, hogy a kamatmentes kölcsönök folyásitásánál a pénzintézetek idóoen intézkedjenek a földhivatalok felé, az elidegenitési és terhelési tilalom bejegyeztetésére. Ezen a téren főleg a fővárosban tapasztalhatók mulasztások. A Fővárosi Menekül tügyi Iroda többszöri sürgetése ellenére az OTP Budapesti Lakásértékesítési Fiókja 16 - Alap terhére támogatott - ingatlanvásárlásnál az intézkedésre méltányos 60 napon belül_sem tette meg a szükséges l épéseket. Az ebből eredő problémák áthidalására a fővárosban szeros együttműködés alakult ki a menekültügyi és igazgatásrendészeti szervek között, a visszatelepülni szándékozók utiokmányokkal való ellát ása előtti információkérésben. A megyékben ez nehezebben kivitelezhető megoldást jelent, mivel a kölcsönnyilvántartási adatok nem egy helyre koncentráltak. Ez is hangsulyazza a kölcsönnyilvántartások hiányosságainak mielóobi felszámolását. Az Alap kiadásainak közel egynegyedét képezték a befogadó állomások és az átmeneti szálláshelyek létesitési, fenntartási költségei (124,6 M Ft). Ezen belül a nagyobb összegü ráfordítások a befogadó állomásokkal kapcsolatban - a békéscsabai épületvásárlás, a bicskei ingatlan kezelőt. jogának vásárlása eimén és a hajduszoboszlói állomás bérleti díjaként - merültek fel (ezek összesen 71 M Ft-ot tettek ki).

11 - 9 - A befogadó állomások célszerü kialakitásához kapcsolódik a már átutalt ENSZ támogatások jelentős része, amelyből ténylegesen felhasználásra került 81,7 M Ft, további 44,9 M Ft a szerződésekkel lekötött összeg. A költségigényesség fokozottabban felveti a befogadó ál lomások hasznosulásának értékelését. A hajduszoboszlói és békéscsabai központok már augusztusától, illetve októberétől üzemelnek, közel féléves működésük alatt több mint háromezer menekült ellátását biztosították. Az üzemeltetésük beindításánál jelentkezett átmeneti zavarok visszavezethetők a szervezeti és müködési szabályzatok késedelmes - csak ezév márciusi - kiadására. A befogadó állomások 8-9 hónapos üzemelése alatt is előfordult, hogy csak 25-30%-os kihasználtsággal működtek. Ebből azonban nem a létesitésük indokolatlansága következik, hanem arra figyelmeztet, hogy idejében célszerű -pl. külföldi tapasztalatok felhasználásával -más irányu felhasznál ásukra is megoldást keresni. Vitatható azonban, hogy mennyiben volt gazdaságos megoldás Bicskén a befogadó állomás céljára a korábban az autópálya építéséhez használt felvonulási területet, azon a jelentős ráfordítást igényl ő, erősen leromlott állagu felépítményt kijelölni. A befogadó állomás létesitésének eddig kimutatott költségei - a teljesült és szerződéssel lekötött kiadások - elér ték a 92,6 M Ft-ot, ebbó~ ENSZ támogatás 67,9 M Ft. Az ENSZ támogatásból e cél ra tervezett összegből még fennmaradt 26,9 M Ft. A létesítés elhuzódása miatt a befogadó állomás szerepét az eredetileg erőmü beruházáshoz épitett - az Alap terhére átmeneti szálláshely eimén bérelt - szállá épület tölti be.

12 A szálló épület jelenlegi tulajdonosa a Magyar Hit elbank, kezelője a Bükkábrányi Béke MGTSz és havi bérleti dija "kereskedelmi szálláshely" szolgáltatásként 750 E Ft. A száll ó kihasználtsága átmeneti szálláshelyként történő felhasználása e l őtt nem volt kielégitő, ami szintén megkérdőjelezi az uj befogadó állomás létesit ésének cél szerüségét. Az átmeneti szálláshelyek létesitési és fenntartási költségei között a jelentő s részt a bérleti dijak képviselik. A t isztánlátást neheziti azonban, hogy az i lyen jogeimen történő elszámolható költségeket nem egységesen értel mezték. Fejér megyében az átmeneti szálláshely költségek 92,5%-át a bicskei átmeneti szállás ÁFÁ-t is tartalmazó bérleti dija teszi ki. Békés megyében a bérleti dijakat az egyéb kiadások között szerepeltették, a fővárosban pedig a szükségl akások fel ujitására forditott összegeket az egyéb költségek helyett az átmeneti szál láshely kiadásai közé sorolták. Az átmeneti szálláshelyek igénybevétele - a szolgáltatások (tartózkodási napok száma, étkeztetés lehetőség e, stb. ) szabályozásának hiányában- rendkivül eltérő képet mutatott. Amig nincs egységesen kezelve és a menekültekkel t udatositva a szolgáltatási r end, addig t ermészetesen a humanitárius elvek döntenek, a rendeltetésszerü felhasználás hátrányára (a bicskei átmeneti szálláson t artózkodók 40%-a 4 hónapja, közel egynegyede pedig több mint 8 hónapja veszi igénybe a szolgál tatásokat). Az Alap egészségügyi és társadalombiztositási ellátások eimén kimutatott felhasználása nem számottevő (18,7 M Ft), és csak az egészségügyi ellátással kapcsolatos költségeket tartalmazza. Ezzel szemben a Népjóléti Minisztérium - becslésekre szoritkozva - az egészségügy kiadásait 334 M Ftban, a társadalombiztositás költségeit 122 M Ft-ban állapitotta meg, amelyeket nem az Alapból finansziroztak, de közvetve az állami költségvetést terhel ték.

13 A költségek becslését az tette szükségessé, hogy az Állami Tárcaközi Bizottság állásfoglalását figyelmen kivül hagyva a gyógyellátással és társadal ombiztosítással kapcsolatos negyedéves jelentések készítését a felügyeleti szervek nem szorgalmazták. A becsült adatok a vil ágbanki statisztikára épültek, ugyanakkor a Romániából érkezettek (nem csak a letelepedni szándékozók) részéről különösen a költségesebb gyógyell átások iránt mutatkozott nagyobb igény. Az egészségügyi kiadásokat részben, a társadal ombiztosítással kapcsolatos költségeket tel jes egészében - a magyar-román szociálpolitikai egyezményen alapuló évi 5. sz. tvr-re hivatkozással - saját forrásból fedezték annak ell enére, hogy a köl tségek óta egydoldaluan a magyar felet terhel ték és az el látásban részesültek tulajdonképpen nem tartoznak a rendelkezés hatálya alá. Az egyensuly helyreállitása érdekében ez év márciusában már történtek kezdeményezések az egyezmény módositására. Az ENSZ Menekültügyi Fóoiztosságával kötött kormánymegállapodásban foglaltak r észben indokolták a gyógyellátások saját forrásu finanszírozását és ebbő l következően az ENSZ támogatás ellentételezéseként a menekültek - a befogadó állomások egészségügyi szol gál tatásain tul - jogosultak az országos egészségügyi rendszer igénybevételére is. Az egészségügyi célra tervezett 82, 2 M Ft ENSZ támogatásból ezideig 55,8 M Ft került átutalásra, amelynek majdnem teljes egésze megrendelések f ormájában van lekötve. Ennek alapvető felhasznál ási célja a befogadó áll omások elsősegély-nyujtáshoz, szüréshez, pszichikai- szociális tanácsadáshoz szükséges eszközökkel tört énő felszerelése, emellett korlátozott mértékben kórházi berendezések, szüróouszok, müveseállomás beszerzésére is sor kerül. A menekültek szociális segélyezésére forditott kimutatható összeg 58,7 M Ft volt. A téves könyvelések és a kiadások nem mindenesetben elkülönített kezelése következtében, továbbá egyes tanácsok saját forrásból finanszírozott segélyezéseire tekintettel a tényleges felhasználás ettől eltér. A té-

14 vesen könyvelt összegek különbözőek, igy összesi t ett adatok hiányában a végeltérés iránya sem becsülhető. Tény azonban, hogy a tanácsok saját forr ásából eszközölt kifizetései az Alap kiadásain tul t erhelték az állami költségvet ést, emel lett szükitették a magyar állampolgárságu r ászorulék támogatási lehetőségét. Békés megyében 200 E Ft-ot meghaladó ol yan szociális támogatás volt kimutatható, amelyet a kiadások nem elkülöní t ett kezelése miatt a helyi tanácsok saját forrásból finansziroztak. Szociális segélyezés keretében - a támogatás feltét eleinek betartásával - személyenként általában Ft összegü rendkivüli segélyt folyósitottak, esetenként előfordultak Ft-os kifizetések is. A felhasznál ás első évében - arányait tekintve - ki magaslóak voltak a szociális segélyezésre fordított kiadások. Azóta a r áfordítások összegének növekedése ellenére az arány csökken, ami az ilyen célú támogatás jelentőségének visszaesésére utal. A szociális segély célu alapfelhasználás közel másfélszeresének megfelelő összegben un. gyorssegély formájában t ámogatt ák a menekül teket az egyházak és a Magyar Vöröskereszt. A gyorssegély kifizetések - az Állami Tárcaközi Bizottság ál lásfoglalása alapján -nem terhelték az Alapot, azok forrásai a Magyar Vöröskereszthez, illetve az egyházakhoz befolyt adományok voltak. Növekvő tendenciát mutat a gyermekes menekül t családoknak nyujtott~ szeri letelepedési segélyek összege (a kiadások 86,6%- a - 6,5 M Ft ben jelentkezett). A kifizetések több mint fele a fővároshoz, Pest, Hajdu-Bihar és Szabol cs-szatmár-bereg megyékhez kötődik. Az es év első két hónapjának adatai arra hivják fel a f igyelmet, hogy különösen a fővárosban nő az egyszeri letelepedési segély iránti igény, a kiadások már meghaladták a 3,5 M Ft-ot. Megállapitható volt, hogy az évben kiutalt egyszeri let elepedési segélyek átlaga az adható - rendszeres havi szociál is segély hatszor osának

15 megfelelő - összegnél általában kevesebb volt (kb. 3,5-5-szörös szorzót jelentett) évbenekifizetések már közelitették, de nem haladták meg az adható maximumot. A gyermekek bölcsődei, óvodai és iskolai elhelyezési költségeinek átváll a l ásával összefüggő kiadások 1,8 M Ft-ot tettek ki, ez az összfelhasználásnak mindössze 0,3%-a. A kimutatott összegnél a tényleges költségek magasabbak, ami az Alap felhasználásában alapvetően azért nem jelentkezett, mert a letelepedák munkába állását követően ezeket a költségeket általában a munkáltatók vállalták magukra. Eltérés adódott abból is, hogy egyes megyékben ezeket a kiadásokat sem kezelték elkülönítetten, ennélfogva ilyen jogeimen az Alapból nem igényeltek támogatást (pl. Békés megye). Az MT rendelet lehetőséget adott a különböző szervezeteknél felme rülő - ügyintézéssel, ellátással, stb. kapcsolatos. - un. egyéb kiadások Alapból tört énő támogatására is. Ezek összege meghaladta a 85 M Ft- ot. Az évi felhasználás közel négyszerese lett az előző évinek, ebben a tapasztaltak alapján szerepe lehetett annak is, hogy az Alapból történő finanszírozás indokoltságának elbírálhatósági feltételei a legszembetünóob módon az egyéb kiadások esetében hiányoztak. Az egyéb költségek nagyobb része (65%-a ) a tanácsi szerveknél mutatható ki, kisebb hányada oszlott meg különböző társadalmi szervezetek között. A tanácsok elsősorban igazgatási köl tségeket, kisebb részt lakás- és albérleti díjakat, menekült gyermekek karácsonyi ajándékozását számolták el az egyéb költségek között. Az igazgatási, ügyintézéssei kapcsolatos kiadások között szerepeltetett különböz ő bérkifizetések és TB járulékok jogosságát a BM érdemben nem tudta f elülvizsgálni. Nem volt egyértelmüen leszabályozva, hogy milyen bérköltségek számolhatók el. Ez olyan aránytalanságokat eredményezett, hogy egyes helyeken a fő munkaköri tevékenységért járó bér ezés mellett végezték a menekültüggyel kapcsolatos többl etmunkát, máshol az.. Alapból jutalmazásokat is finansziroztak.

16 Az egyéb költségeket terhelve nyilt lehetőség - a letelepedni szándékozók l akásgondjának átmeneti segitése érdekében - szükséglakások felujitására, ami többségében ésszerü költséghatárok között valósult meg. Kivételes eset fordult elő Gyulán, ahol 11 komfort nélküli lakás átalakitására a BM előzetesen 2,8 M Ft-os támogatást engedélyezett, ami az épitkezés befejeztével átutalásra került. A 11 lakásból 8 azonban - 5,8 M Ft beruházási költséggel - ujonnan épült, amelyhez 1,8 M Ft összegü támogatást igényelt és kapott az Alapból a tanács. Az Állami Tárcaközi Bizottság állásfoglalása értelmében a menekültek részére kialakitott tanácsi, illetve vállalati lakások - Alap terhére elszámolt - felujitási költségeit a menekült célu felhasználás megszünésekor vissza kell tériteni. A romániai helyzet alakul ására tekintettel a szükséglakások felszabadulásával összefüggésben az Alap nem realizált bevételt. A tanácsok részéről eszközölt egyéb kiadásokon tul nagyobb, 9,7 M Ft összegü támogatást az egyházak i gényeltek. Ebbő l 7 M Ft a Magyarországi Református Egyház Zsinatának költségeit fedezte, amelynek jelentős r észe a bicskei átmeneti szállás bérleti dijával kapcsolatos. Az Alap felhasználására irányuló felügyeleti ellenőrzések a tanácsokon kivül más szervezetekre még nem terjedtek ki. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy nem került felszinre a Magyarországi Református Egyház Zsinatának esetében a kiadások nagyvonalu kezelése. A bicskei átmeneti szállás bérleti feltételeit sze rződésben nem r ögzitették, nem foglalkeztak a felszámolt összegek megalapozottságával, a 11 hónapos bérleti időtartam alatt 80 E Ft késedelmi kamatot is kifizettek. Jelentős segitséget adott amenekültek l etelepedéséhez, munkavállalásához, hogy a szükséges okmányok forditási és hitelesitési költségei az Alap terhére elszámolhaták voltak. Az Országos Forditó és Forditáshitelesitő Irodánál jel entkező költségek 6,5 M Ft- ot t ettek ki (ez az összeg a szel gáltatás je l legéből adódóan 1,3 M Ft ÁFÁ- t is magában foglalt).

17 Az Állami Tárcaközi Bizottság már 1988-ban a tanácsoknak kiadott tájékoztatójában szorgalmazta a menekültekkel kapcsolatos információs hálózat kiépitését. Ennek megvalósitására 9,8 M Ft összegben, nagyobb részt ENSZ támogatásból számitástechnikai eszközöket szereztek be (az Alap kiadása mindössze 1 M Ft-ot tett ki). Az eszközbeszerzéseket azonban nem követte jól koordinált szervező munka. Az idegenrendészeti feldolgozások ugyan előrehaladtak, a munkaerőpiaci adatbázis gépi nyilvántartása az adatkarbantartás hiánya miatt akadozik, országos információs rendszerről pedig egyáltalán nem lehet beszélni. Egyéb célu felhasználásként összesen 3,3 M Ft került kifizetésre különböző intézetek részére menekültüggyel foglalkozó tanulmányok készitése céljából. Ezek szinvonalas munkát tükröznek, számos jól felhasznál ható információt hoztak felszinre. A Társadalomkutatási Informatikai Egyesül és a r omániai áttelepül tek körében végzett szociológiai felmérést 2,5 M Ft, az MSzMP KB Társadalomtudományi Intézete a menekültekkel foglalkozó szervezetek szociológiai vizsgálatát végezte el 300 E Ft munka-, illetve szerzői dij ellenében. Az MTA Földrajztudományi Kutató Intézetével 500 E Ft összegü kutatási szerződést kötöttek a romániai menekültek letelepitésével kapcsolatos területi alternativák kidolgozására. Külön nem részletezve, együttesen mintegy 4,7 M Ft-ot tettek ki a határőrizettel kapcsolatos többletköltségek, a munkaközvetitésekkel, valamint a Szociális Munkások Magyaror szági Egyesületének közremüködésével összefüggésben felmerült költségek. Megfele l ő döntés vagy szabályozás hiányában - egyelőre mint rendeltetéstől eltérő célu felhasználás - az Alap egyéb költségeit terhelik a liberális vizumkiadás következtében és a célor szágok befogadó készségének híánya miatt Magyar országon rekedt kb. 200 afrikai állampolgár elhelyezésével és teljes ellátásával kapcsolatos kiadások.

18 A BM - más országok gyakorlatát alapul véve - a hazájukba visszautaztatásban látta a megoldást, ehhez mintegy 7,7 M Ft biztosítását, illetve hasonló esetekhez elkülönített alap létesítését igényelte. A PM az Alap felhasználási körének bővitését, addig a kiadások - belügyi tárca saját forrásainak terhére történő - megelő l egezését javasolta. Miközben a tárcák a finanszírozás forrását vitatják, a bicskei átmeneti szálláson és a csillebérci táborban kimutatott költségek már meghaladták a 3,5 M Ft-ot, a gyógyellátással, szürővizsgálatokkal öszszefüggő költségek 1,1 M Ft-ra becsülhetók. A köl tségek nagyságrendje azt sürgeti, hogy az érintett tárcák mielóob döntésre jussanak a költségvetést legjobban kimélő megoldás irányába. II. Következtetések Az Alap müködésének első két évében - a menekültügy szinte állandóan változó körülményei között és a felhasználásban mutatkozott számos probléma ellenére - lényegében a célkitüzéseknek megfelelően nyujtott a Magyarországon menedéket kereső 26 ezer főt meghaladó (közel háromnegyed részt magyar nemzet iségü) külföldi állampolgár je lent ős részének kisebb-nagyobb értékü támogatást. Tekintettel arra, hogy a magán- és jogi személyek hozzájárulásai elenyészőek voltak, sőt csökkenő tendenciát mutattak, emellett az Alap esetében jelentős bevétellel sem lehet számolni, forrásnak továbbra is az állami költségvetésből nyujtott támogatás tekinthető. Az állami költségvetést az Alap felhasználásán tul más csatornákon hasonló nagyságrendben terhelte a menekültügy, amelyek között jelentősebbek a gyógyellátás költségei, a helyi tanácsoknak adott pótkeretek, a lakásépitési kölcsönökkel együttjáró szociálpolitikai kedvezmények, a tanácsi és szolgálati lakások kiutalásával nyujtott támogatások. Ezek figyelembevétel ével az állami költségvetés kiadásai már meghal adták az 1 Mrd Ft-ot.

IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala A IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala fejezet az alapvető jogok biztosa és két helyettese, valamint a Hivatal tevékenységét és gazdálkodását foglalja össze. A

Részletesebben

29/1996.(V.17.) sz. önk. rendelet

29/1996.(V.17.) sz. önk. rendelet 29/1996.(V.17.) sz. önk. rendelet a lakásépítés támogatásának rendszerérõl, valamint a fiatal házasok elsõ lakáshoz jutásának támogatásáról * A helyi Önkormányzatokról szóló, módosított 1990. évi LXV.

Részletesebben

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK... 2 A SEGÉDLETBEN ELŐFORDULÓ JOGSZABÁLYI RÖVIDÍTÉSEK... 3 A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA...

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK... 2 A SEGÉDLETBEN ELŐFORDULÓ JOGSZABÁLYI RÖVIDÍTÉSEK... 3 A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA... SEGÉDLET a helyi önkormányzatok, a helyi nemzetiségi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások 2011. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai elszámolása szabályszerűségének

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS I. A költségvetés összeállításának általános keretei Az önkormányzat 2012

Részletesebben

27. számú melléklet. Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata évi költségvetésének teljesítéséről

27. számú melléklet. Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata évi költségvetésének teljesítéséről 27. számú melléklet Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata 2008. évi költségvetésének teljesítéséről I. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK: Az önkormányzat bevételei közül három jogcímen történő

Részletesebben

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés Tisztelt Képviselő-testület! Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról I.) Bevezetés Tengelic Község Önkormányzatának gazdálkodása, könyvvezetése

Részletesebben

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Mátrai Önkormányzati Társulás Elnöke, 3145 Mátraterenye Kossuth út 178. Társult települési önkormányzat polgármestere Szám: /2015/I. Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Készült: a

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület szeptember 27-i ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület szeptember 27-i ülésére 1 Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012. szeptember 27-i ülésére 202/2012. (IX.27.) sz. előterjesztés Tárgy: I. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2012.

Részletesebben

2. A rendelet hatálya

2. A rendelet hatálya Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2005.(III.02.) számú rendelete a helyi építészeti védelem alatt álló épületek felújításának támogatásáról Kiskunhalas Város Képviselő-testülete

Részletesebben

Pusztavám Község Önkormányzati Képviselo- testületének 17/2008./XI.27./számú rendelete. A helyi lakáscélú támogatásokról

Pusztavám Község Önkormányzati Képviselo- testületének 17/2008./XI.27./számú rendelete. A helyi lakáscélú támogatásokról Pusztavám Község Önkormányzati Képviselo- testületének 17/2008./XI.27./számú rendelete A helyi lakáscélú támogatásokról Pusztavám Község Önkormányzati képviselo- testülete a helyi önkormányzatról szóló

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására

E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 10-i ülésére

Részletesebben

Polgármesterét l J e g y z j é t l

Polgármesterét l J e g y z j é t l Üi.sz.: 564/2012. Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterét l J e g y z j é t l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

IAS 20. Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele

IAS 20. Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele IAS 20 Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele A standard célja A kapott állami támogatások befolyással vannak a gazdálkodó egység vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetére.

Részletesebben

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések 1 Makó Város Önkormányzati Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint az ehhez kapcsolódó térítési díjakról szóló 3/1998. (II. 02.) Makó ör. rendelete

Részletesebben

XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal I. A célok meghatározása, felsorolása Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 109. (1) bekezdés 17. pontjában kapott

Részletesebben

Előterjesztés. Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez

Előterjesztés. Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez Csorvás Város Polgármesterétől 5920. Csorvás, Rákóczi u. 17. Tel: 258-016. Előterjesztés Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez az önkormányzat 2016. évi első féléves gazdálkodásáról Tisztelt

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 4. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Tájékoztató Csabdi Község a 2015. I. félévi gazdálkodásról Tárgykört

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1.

1. A rendelet hatálya 1. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelete az építési telkek értékesítéséhez kapcsolódó támogatásról Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l

Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l 121-3/2011. * 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.( 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete

Részletesebben

Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Szöveges beszámoló. a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről

Szöveges beszámoló. a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről Szöveges beszámoló a költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről Költségvetési szerv: 0200. Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára. Szakágazati besorolása: 910100. Könyvtári, levéltári tevékenység

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324809 1091 03 02/01 264967 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012......

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.hu Készítette: Percze Szilvia jegyző Markóné Kubicsek Erika

Részletesebben

A MIK Zrt. 2015. évi

A MIK Zrt. 2015. évi A IV-53/271.304/2015. határozat 1. sz. melléklete A MIK Zrt. 2015. évi INGATLANGAZDÁLKODÁSI TERVJAVASLATA I. BÉRLEMÉNYSZOLGÁLTATÁS Az ingatlangazdálkodási feladatok közül az önkormányzati lakások és nem

Részletesebben

303 Jelentés az állami forgóalap pénzszükségletét (a központi költségvetés hiányát) finanszírozó értékpapír kibocsátás ellenőrzéséről

303 Jelentés az állami forgóalap pénzszükségletét (a központi költségvetés hiányát) finanszírozó értékpapír kibocsátás ellenőrzéséről 303 Jelentés az állami forgóalap pénzszükségletét (a központi költségvetés hiányát) finanszírozó értékpapír kibocsátás ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK Következtetések és javaslatok Részletes megállapítások

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE A Magyar Evezős Szövetség 2016. évi rendes Közgyűlésére Budapest. 2016. május 06. Készítette: MESZ Felügyelő Bizottsága Pichler Balázs Nagy-Juhák

Részletesebben

Új államháztartási számvitel Hajdics Antónia Államháztartási Szabályozási Főosztály Számviteli Osztály Nemzetgazdasági Minisztérium

Új államháztartási számvitel Hajdics Antónia Államháztartási Szabályozási Főosztály Számviteli Osztály Nemzetgazdasági Minisztérium Új államháztartási számvitel Hajdics Antónia Államháztartási Szabályozási Főosztály Számviteli Osztály Nemzetgazdasági Minisztérium Hajdics Antónia-NGM 1 1 Támogatások és ellátások számviteli elszámolása

Részletesebben

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról (A módosítással egységes szerkezetbe foglalva.) Nyékládháza Város

Részletesebben

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2003 / IV.30./ R E N D E L E T E

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2003 / IV.30./ R E N D E L E T E TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2003 / IV.30./ R E N D E L E T E A 2002. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL. Tokorcs Község Önkormányzat Képviselőtestülete A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére 873-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.13.)

Részletesebben

2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról

2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról Előterjesztés 2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról Előterjesztés 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 63/1997. (XI.01.) önkormányzati rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 63/1997. (XI.01.) önkormányzati rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 63/1997. (XI.01.) önkormányzati rendelete a helyi környezet- és természetvédelmi alap létrehozásáról, valamint az azzal való rendelkezés és gazdálkodás szabályozásáról

Részletesebben

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. márciusi ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. márciusi ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ Tartalom Határidők a projekt megvalósításában Záró elszámolási csomag benyújtása Záró elszámolási csomag ellenőrzése Kötelező tevékenységek

Részletesebben

Páty Község Önkormányzata évi I. félévi Pénzügyi beszámolója TARTALOMJEGYZÉK

Páty Község Önkormányzata évi I. félévi Pénzügyi beszámolója TARTALOMJEGYZÉK 1 Páty Község Önkormányzata 2013. évi I. félévi Pénzügyi beszámolója TARTALOMJEGYZÉK I. Bevételek I/1. I/2. I/3. I/4. I/5. I/6. I/7. Az önkormányzat sajátos m ködési bevételei Intézményi m ködési bevételek

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2000/III. 31./ számú rendelete. a helyi lakáscélú támogatásokról. A rendelet hatálya

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2000/III. 31./ számú rendelete. a helyi lakáscélú támogatásokról. A rendelet hatálya Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2000/III. 31./ számú rendelete a helyi lakáscélú támogatásokról. 1 Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Sorszám 1. melléklet a./201 (XI..) önkormányzati határozati javaslathoz Az önkormányzat 201 évi költségvetési ¾ éves bevételei (forintban) Előirányz Eredeti Módosított at előirányzat előirányzat számlák

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. január 29-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. január 29-i nyilvános ülésére 2. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. január 29-i nyilvános ülésére Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Előterjesztés. Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez

Előterjesztés. Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez Csorvás Város Polgármesterétől 5920. Csorvás, Rákóczi u. 17. Tel: 258-016. Előterjesztés Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez az önkormányzat 2016. évi háromnegyed éves gazdálkodásáról

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Lócs Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1171 1171 működési célú

Részletesebben

Végrehajtott közúti ellenőrzések száma ábra

Végrehajtott közúti ellenőrzések száma ábra Veszélyes árúk közúti szállításának ellenőrzése 28-ban A veszélyes áruk szállítása jelentőségének növekedésével, összetett kockázati viszonyaival évek óta egyre preferáltabbá válik az Európai Uniós és

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

Kitöltési útmutató az EG-03I számú Intézményi előirányzatok módosítása elnevezésű űrlaphoz

Kitöltési útmutató az EG-03I számú Intézményi előirányzatok módosítása elnevezésű űrlaphoz Kitöltési útmutató az EG-03I számú Intézményi előirányzatok módosítása elnevezésű űrlaphoz A költségvetési szerv a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításról az EG-03I számú, Intézményi előirányzatok

Részletesebben

A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az intézmény adatai Név: Felsőoktatási Regisztrációs Központ Törzskönyvi

Részletesebben

Rendelet-tervezet. 2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

Rendelet-tervezet. 2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2014.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 13.) önkormányzati

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Kiskunmajsa Város 2013. évi zárszámadásáról Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Önkormányzatunk a törvényben meghatározott kötelező, illetve önként vállalt feladatai ellátásának

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet. Szöveges Indoklás. 2004. évi Beszámolóhoz

Magyar Tudományos Akadémia Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet. Szöveges Indoklás. 2004. évi Beszámolóhoz Magyar Tudományos Akadémia Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet Szöveges Indoklás 2004. évi Beszámolóhoz 1. Szervezeti változások bemutatása Az Intézet 10 tudományos-, és 6 nem tudományos feladatokat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Tiszalök Város Önkormányzat képviselő-testülete 2012. március 1-i ülésének. 2./a. számú napirendi pontjához.

E L Ő T E R J E S Z T É S. Tiszalök Város Önkormányzat képviselő-testülete 2012. március 1-i ülésének. 2./a. számú napirendi pontjához. E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszalök Város Önkormányzat képviselő-testülete 2012. március 1-i ülésének 2./a. számú napirendi pontjához. A Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének elfogadásához.

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 44.205/2012. Javaslat fogyasztásra kész étel vásárlására jogosító Erzsébet-utalvány biztosítására egyes önkormányzati intézmények dolgozói részére Tisztelt

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Monostorpályi Község Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Monostorpályi Községi Önkormányzat és intézményei 2015. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete KISZOMBOR Tisztelt Képviselő-testület!

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete KISZOMBOR Tisztelt Képviselő-testület! Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu 22-150/2013. Tárgy: Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013.(II.

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 4/2017.(II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól Nyergesújfalu

Részletesebben

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete. Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete. Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 30-i ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

Nagybakónak Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2012. (II.08.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Nagybakónak Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2012. (II.08.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Nagybakónak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (II.08.) rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Nagybakónak községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (III.01.) önkormányzati rendelete a évi költségvetési előirányzatokról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (III.01.) önkormányzati rendelete a évi költségvetési előirányzatokról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (III.01.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat

Részletesebben

Balatonfenyves Község Önkormányzatának. 7/2009. (II.13.) számú rendelete Balatonfenyves Község Önkormányzat évi költségvetéséről

Balatonfenyves Község Önkormányzatának. 7/2009. (II.13.) számú rendelete Balatonfenyves Község Önkormányzat évi költségvetéséről Balatonfenyves Község Önkormányzatának 7/2009. (II.13.) számú rendelete Balatonfenyves Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Balatonfenyves Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Előterjesztés. az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2009. (10. 30.) Ör. számú rendelet módosításáról

Előterjesztés. az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2009. (10. 30.) Ör. számú rendelet módosításáról Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2009. (10. 30.) Ör. számú rendelet módosításáról ( Természetben nyújtott ellátások fejezet Tüzelő segély támogatási

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 13/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 13/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelete C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011 (II. 24.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS az Esély Szociális Társulás november -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS az Esély Szociális Társulás november -i ülésére Esély Szociális Társulási Tanács 2040 Budaörs Szabadság út 134. ELŐ TERJESZTÉS az Esély Szociális Társulás 2013. november -i ülésére Tárgy: Az Esély Szociális Társulás 2014. évi költségvetési koncepciója

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. március 6-i rendkívüli ülésére

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. március 6-i rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 6-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatnak költségvetése és zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi követelményeiről Kerekegyháza

Részletesebben

EL TERJESZTÉS. A Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megtárgyalására

EL TERJESZTÉS. A Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megtárgyalására EL TERJESZTÉS A Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megtárgyalására El terjeszt : Czibak László, Nemzetiségi Önkormányzat elnöke El készítésben részt vett: Mezei Norbert,

Részletesebben

Csepreg város 2006. I. félévi költségvetési beszámolója

Csepreg város 2006. I. félévi költségvetési beszámolója 1 Csepreg város 2006. I. félévi költségvetési beszámolója Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Csepreg Város Önkormányzata 2006. I. félévben is ellátta az önkormányzatokról szóló törvényben

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án 1 I. AZ IRODA JOGÁLLÁSA A szervezeti egység

Részletesebben

Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)

Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) lapszám Kecskeméti Főiskola 3 2 9 8 4 8 0 5 2 0 0 2 0 0 8 5 4 2 0 0 2 2 0 2 3 PIR-törzsszám szektor

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

Táp Községi ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Táp Községi ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK Táp Községi ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II.18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Jogszerűen, szakszerűen, következetesen, emberségesen!

Jogszerűen, szakszerűen, következetesen, emberségesen! Jogszerűen, szakszerűen, következetesen, emberségesen! Szolnok 2012. december 04. Harhai Zsolt igazgató Előzmények Hazánk 1989-ben területi korlátozással csatlakozik a a menekültek helyzetéről szóló 1951.

Részletesebben

Aktuális gazdasági események

Aktuális gazdasági események Magyar Könyvvizsgáló Kamara Budapesti tagozata Nincs szükség arra, hogy az ember egy személyben tudjon mindent, de ismernie kell, hol és hogyan tudja bármelyik kérdésre megtalálni a választ. (Adam J. Jackson)

Részletesebben

EMBERI ER Ő FORRÁSO K MINISZTÉRIUMA PARLAMENTI ÁLLAMTITKÁR.

EMBERI ER Ő FORRÁSO K MINISZTÉRIUMA PARLAMENTI ÁLLAMTITKÁR. EMBERI ER Ő FORRÁSO K MINISZTÉRIUMA PARLAMENTI ÁLLAMTITKÁR. ~,L~~J 8 S'5.. a b Iktatószám: 17332/201 5/P ARL lliv. szám: K/3899. Schmuck Erzsébet országgy űlési képvisel ő részére LMP Budapest Tisztelt

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Nemti Község Polgármesterétől. Nemti, Kossuth út 28. a Nemti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

TÁJÉKOZTATÓ. Nemti Község Polgármesterétől. Nemti, Kossuth út 28. a Nemti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nemti Község Polgármesterétől Nemti, Kossuth út 28. TÁJÉKOZTATÓ a Nemti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról Készült: a Képviselő-testület 2013.

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-ei soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-ei soros ülésére E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-ei soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2013. III. negyedéves beszámolója Tárgykört rendező

Részletesebben

Önkormányzat bevételei és kiadásai

Önkormányzat bevételei és kiadásai Önkormányzat bevételei és kiadásai ezer Ft-ban 2015. évi 2015. évi BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE eredeti módosított ssz. előirányzat előirányzat 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 98

Részletesebben

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére a 2015. évi költségvetési rendelet tervezetéről

Független könyvvizsgálói jelentés Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére a 2015. évi költségvetési rendelet tervezetéről TERVEZET Független könyvvizsgálói jelentés Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére a 2015. évi költségvetési rendelet tervezetéről Elvégeztük Sárvár város Önkormányzata 2015. évi költségvetési

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe következő rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe következő rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2016.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 25.) önkormányzati

Részletesebben

Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)

Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) lapszám Kecskeméti Főiskola 3 2 9 8 4 8 1 0 5 1 2 0 0 2 0 0 8 5 4 2 0 0 2 1 2 0 1 2 3 PIR-törzsszám

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. a lakásépítés /-vásárlás/ munkáltatói támogatásáról

EGYSÉGES SZERKEZET. a lakásépítés /-vásárlás/ munkáltatói támogatásáról 56. EGYSÉGES SZERKEZET Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének 43/2010. (X. 26.) ÖR, 1/2007. (II. 20.) ÖR, 55/2001. (XII. 28.), 24/2001. (VI. 18.), 16/2000. (IV. 17.) számú rendelettel módosított

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről 1 Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

JELENTÉS. a Magyar Honvédség jóléti jellegű beruházásainak. pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről 1990. 22.

JELENTÉS. a Magyar Honvédség jóléti jellegű beruházásainak. pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről 1990. 22. JELENTÉS a Magyar Honvédség jóléti jellegű beruházásainak pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről... 1990. 22. Az ellenörzést végezték: Kovácsné So6s Piroska számvevő, Révész János s zámvevő, dr. Kardos László

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben