VÁLLALATI HITELEZÉS SPECIÁLIS ÜZLETÁGI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VÁLLALATI HITELEZÉS SPECIÁLIS ÜZLETÁGI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 VÁLLALATI HITELEZÉS SPECIÁLIS ÜZLETÁGI SZABÁLYZAT OBERBANK AG MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEP SZÉKHELY: 1062 BUDAPEST, VÁCI ÚT 1-3., CÉGJEGYZÉKSZÁM: ADÓSZÁM: PSZAF NYILVÁNTARTÁSI SZÁMA: 36865/7/2006 HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: JANUÁR 22. INTERNETES HONLAP: 1

2 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Vállalati Hitelezés Speciális Üzletági Szabályzat célja Az Ügyfél és a Bank közötti jogviszonyt szabályozó dokumentumok és jogszabályok A SÜSZ-ben használt fogalmak A Bank által végzett hitelműveletek... 8 II. AZ ÜGYFÉL... 9 III. AZ EGYEDI MEGÁLLAPODÁS MEGKÖTÉSÉNEK ELŐFELTÉTELEI IV. AZ ÜGYFÉLLEL SZEMBEN TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEK V. AZ ÜGYFÉL ÉS A HITELÜGYLETBEN ÉRINTETT HARMADIK SZEMÉLY KÖTELEZETT KÖTELEZETTSÉGEI, A BANK JOGOSULTSÁGAI VI. BANKHITEL VII. FOLYÓSZÁMLAHITEL, MULTICURRENCY FOLYÓSZÁMLAHITEL VIII.RULÍROZÓ HITEL, MULTICURRENCY RULÍROZÓ HITEL IX. KÖLCSÖN ÉS MULTICURRENCY KÖLCSÖN X. A HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEK KAMATA, A BANK ÁLTAL FELSZÁMÍTHATÓ KÖLTSÉGEK, DÍJAK, JUTALÉKOK A kamat A Bank által felszámítható költségek, díjak, jutalékok Pénzügyi tranzakciós illeték megtérítése XI. A BANK ÁLTAL A HITELMŰVELETEK KÖRÉBEN NYÚJTOTT EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK Bankgarancia Akkreditív XII. BIZTOSÍTÉKOK A hitelműveletek biztosítékai A biztosítékok érvényesítése Beszámítás Beszedési megbízás Bankgarancia Zálogjog

3 7. Óvadék Készfizető kezesség Komfortlevél Közraktárjegy Árbevétel Bankhoz csatornázása Bianco váltó, fedezeti váltó A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. és Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány készfizető kezességvállalása XIII.A MAGYAR NEMZETI BANK ÁLTAL INDÍTOTT NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM KERETÉN BELÜL NYÚJTOTT HITEL ÉS KÖLCSÖN XIV.A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE ÉS ANNAK KÖVETKEZMÉNYEI

4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Vállalati Hitelezés Speciális Üzletági Szabályzat célja 1.1. A Vállalati Hitelezés Speciális Üzletági Szabályzat (a továbbiakban mint: SÜSZ) célja a vállalkozásnak minősülő Ügyfelek (a továbbiakban mint: Ügyfél) által az Oberbank AG Magyarországi Fióktelep (a továbbiakban mint: Bank) által folytatott hitelintézeti tevékenység keretén belül megkötött hitel- és kölcsönügyletek vonatkozásában létrejövő jogviszonyok szabályainak meghatározása, az Ügyfelek széleskörű és korrekt tájékoztatása A Bank az Ügyfelek részére a hatályos és irányadó jogszabályi keretek között, hitelszerződési rendje és feltételei szerint, egyedi hitelbírálat alapján hitelkeretet nyit és kölcsönt nyújt, és egyéb hitelműveleteket végez Az Oberbank AG Magyarországi Fióktelep a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló évi CXXXII. törvény (a továbbiakban mint: Fktv.) rendelkezései szerint EGT államban bejegyzett és ott székhellyel rendelkező külföldi vállalkozás által létesített pénzügyi fióktelepnek minősül. Az alapító külföldi székhelyű vállalkozás az Oberbank AG, osztrák jog szerint alapított és működő társaság (székhelye: A 4020 Linz, Untere Donaulände 28., nyilvántartó bíróság: Landesgericht Linz, nyilvántartási száma: FN-79063w.) 1.4. A Bank vállalkozási tevékenységet folytat, melynek során cégneve alatt, az 1.3. pontban megnevezett külföldi vállalkozás javára szerez jogokat és annak terhére vállal kötelezettségeket, így különösen a külföldi vállalkozás javára és terhére köt szerződéseket. 2. Az Ügyfél és a Bank közötti jogviszonyt szabályozó dokumentumok és jogszabályok Az Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban mint: ÁSZF) rögzítetteknek megfelelően az Ügyfél és a Bank közötti jogviszonyt a felek között megkötött egyedi megállapodások, hitelés kölcsönügyletek, a jelen SÜSZ és az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban mint: ÁSZF), valamint a Bank Hirdetményei, tájékoztatói, közleményei, valamint az ÁSZF-ben meghatározott jogszabályok határozzák meg. A jogviszonyt szabályozó dokumentumok egymáshoz való viszonyát az ÁSZF határozza meg. A felek közötti jogviszonyt szabályozó dokumentumok közzétételére és változására vonatkozó szabályokat az ÁSZF tartalmazza. 4

5 3. A SÜSZ-ben használt fogalmak 3.1. Amennyiben a SÜSZ eltérően nem rendelkezik, az abban használt fogalmak az ÁSZFben meghatározott tartalommal és jelentéssel bírnak A SÜSZ-ben használt fogalmak: Bankhitel: a bankhitelszerződés alapján nyújtott szolgáltatás. Bankhitelszerződés: olyan szerződés, amellyel a Bank arra vállal kötelezettséget, hogy jutalék ellenében meghatározott hitelkeretet tart az Ügyfél rendelkezésére, és a keret terhére, a szerződésben meghatározott feltételek megléte esetén, kölcsönszerződést köt, vagy egyéb hitelműveletet végez. Hitelkeret: a Bank kötelezettségvállalása abban a tekintetben, hogy jutalék ellenében meghatározott pénzösszeget tart az Adós rendelkezésére és a keret terhére, meghatározott feltételek megléte esetén, kölcsönszerződést köt, vagy egyéb hitelműveletet végez. Kölcsönszerződés: olyan szerződés, amellyel a Bank meghatározott pénzösszeget bocsát az Ügyfél rendelkezésére, az Ügyfél pedig köteles a kölcsön összegét a szerződés szerint visszafizetni. Kölcsön: összeg. a kölcsönszerződés alapján a Bank által az Adós rendelkezésére bocsátott Adós: az a vállalkozás, amelynek a Bank a kölcsönszerződés alapján meghatározott pénzösszeget bocsát a rendelkezésére. Adóstárs: az Adóssal egyetemlegesen felelős vállalkozás. Rendelkezésre tartási időszak: az, a hitel- és kölcsönszerződésben naptári módon meghatározott, a hitel- és kölcsönszerződés aláírásától számított időszak, amely alatt az Ügyfél a kölcsönszerződésben meghatározott összeg igénybevételére jogosult. Az Ügyfél a rendelkezésre tartási időszak alatt köteles a Bank által előírt, a hitel- és kölcsönszerződésben meghatározott folyósítási feltételek teljesítésére. Amennyiben a hitel- és kölcsönszerződésben meghatározott rendelkezésre tartási időszak eredménytelenül telik el, a hitel- és kölcsönszerződés a Bank és az Ügyfél eltérő megállapodásának hiányában megszűnik és a Bank a hitelkeret rendelkezésre tartására és a kölcsön folyósítására nem köteles. Az Adóst terhelő a megszűnés napjáig nem teljesített fizetési kötelezettségek a rendelkezésre tartási időszak végét követő napon esedékessé válnak. Tőketartozás: az első törlesztésig a folyósított kölcsön összege, azt követően a kölcsön összegének a megfizetett törlesztő részletek tőketartalmával csökkentett összege. Törlesztő részlet: a kölcsönszerződésben meghatározott rendszerességgel és összegben, az Adós által a futamidő alatt az esedékességkor fizetendő összeg. Eltérő rendelkezés 5

6 hiányában a törlesztő részlet tartalmazza az esedékes tőketörlesztés, kamat és kezelési költség összegét. Előtörlesztés: a hitel- és kölcsönszerződés alapján fennálló tartozás teljesítési idő előtt történő teljes vagy részleges teljesítése. A hitel teljes összege: a hitelnek a hitelszerződésben meghatározott teljes összege vagy felső határa. Esedékesség: a hitel- és kölcsönszerződésben ekként meghatározott nap, amelyen az Adós a hitel- és kölcsönszerződésből eredő valamely fizetési kötelezettségét teljesíteni köteles. Folyósítás napja: az a nap, amelyen a Bank a kölcsön összegét, részletekben történő folyósítás esetén részösszegét az Adósnak a Banknál vezetett bankszámláján jóváírja. Fordulónap: a kamatperiódusnak megfelelő időtartam elteltét követő nap. Futamidő: a kölcsönszerződésben rögzített időtartam, amely alatt az Adósnak a kölcsönt vissza kell fizetnie. Lejárat napja: az a nap, ameddig az Adósnak a kölcsönszerződés alapján fennálló valamennyi tartozását meg kell fizetnie a Bank részére. Hitelszámla: az Adós fennálló tartozásának nyilvántartására és az esedékes törlesztő részlet összegének beszedésére szolgáló, az Adós és a Bank között létrejött hitelszerződés, vagy a hitelszerződés alapján történő kölcsön folyósítás/hitelkeret beállítás alapján a Bank által generált banki technikai számla. Bankszámlához kapcsolódó hitelszerződés: olyan hitelszerződés, amellyel a Bank az Ügyfél bankszámlájának terhére benyújtott fizetési megbízások teljesítéséhez bankszámlahitelkereten belül hitelt biztosít az Ügyfél részére. Hirdetmény: amelynek melléklete a Kondíciós lista, a Bank azon tájékoztatása az Ügyfelek részére, amely tartalmazza a kamatokat, szolgáltatási díjakat, az Ügyfelet terhelő egyéb költségeket, a késedelmi kamatokat, a kamatszámítás módszerét, a kamatok, díjak vagy költségek egyoldalú, az Ügyfél számára kedvezőtlen módosítását, valamint annak kifejtését is, hogy melyik kamat, díj vagy költségelem milyen mértékben és milyen okból változik. A Bank Hirdetményben tájékoztatja Ügyfeleit az egyedi megállapodással kapcsolatos és fontos egyéb tudnivalókról. A Bank a Hirdetményt Ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben kifüggeszti és internetes honlapján (www.oberbank.hu) közzéteszi. Hitelkamat: az Ügyfél által igénybe vett hitelösszeg rögzített vagy változó százalékában, éves szinten meghatározott pénzösszeg. Rögzített hitelkamat: a hitelszerződésben annak megkötésekor meghatározott, a hitelszerződés teljes futamidejére vonatkozó egy, vagy a futamidő részeire vonatkozó több, 6

7 százalékos mérték használatával meghatározott hitelkamat. A hitelkamat kizárólag arra az időszakra tekinthető rögzítettnek, amelyre vonatkozóan a hitelszerződésben a százalékos mértéke meghatározásra került. Változó hitelkamat: minden olyan kamat, ami nem minősül rögzített hitelkamatnak. Kamatperiódus: a hitelszerződésben meghatározott olyan időszak, amely alatt a kamat mértékét a Bank nem jogosult egyoldalúan megváltoztatni. Referencia Kamatláb: bármilyen alkalmazandó kamat számításának alapjául szolgáló, a nyilvánosság számára hozzáférhető mindenkori kamatláb (BUBOR, LIBOR, EURIBOR), amelynek mértékére a Banknak nincs ráhatása. BUBOR: Budapest InterBank Offered Rate (Budapesti Bankközi Forint Hitelkamatláb). Referencia jellegű kamatláb, amelyet a különböző futamidőkre vonatkozóan naponta, meghatározott időben a Magyar Nemzeti Bank számít ki és tesz közzé, a jegyző Bankok által adott árak alapján, egy előre meghatározott átlagolási eljárást alkalmazva. LIBOR: London InterBank Offered Rate (Londoni Bankközi Referencia Kamatláb), amely különböző időszakokra és devizanemre vonatkozóan kerül megállapításra és mértéke naponta változik a piaci kamatváltozások hatására. EURIBOR: a frankfurti Bankközi piacon jegyzett, az Európai Központi Bank szabályainak megfelelően megállapított kamatláb. Lineáris törlesztésú hitel/kölcsön: olyan törlesztési módszer, ahol a tőketartozás egyenletes ütemezés szerint kerül megfizetésre (minden törlesztéskor ugyanannyival csökken a tőke), miközben a legutóbbi törlesztés óta keletkezett/megszolgált kamatösszeget is meg kell fizetni. A törlesztő részletek nem állandóak, hanem csökkenőek. Az Adós által fizetendő törlesztő részletben a tőke és a kamat aránya nem változik. Annuitásos törlesztésű hitel/kölcsön: olyan törlesztési módszer, ahol az Adós egy kamatperióduson belül azonos összegű Törlesztő részleteket fizet, folyamatosan csökkenő kamat-, illetve folyamatosan növekvő tőketartalommal. Minden törlesztéskor megfizetésre kerül a legutóbbi törlesztés óta keletkezett/megszolgált kamatösszeg, illetve ha van, akkor az időarányosan esedékes kezelési költség is, a Törlesztő részletből fennmaradó részösszeg csökkenti a tőketartozást. A csökkenő tőketartozás következtében egyre kisebb kamatösszeg keletkezik két egymást követő törlesztési dátum között, így az állandó Törlesztő részletből egyre több jut a tőke törlesztésére. Ebből következik, hogy folyamatosan csökken a Törlesztő részleten belüli kamattartalom és növekszik a tőketartalom, illetve az, hogy a futamidő elején még lassan, később viszont fokozatosan egyre gyorsabban fogy a tőketartozás. Rulírozó hitel: olyan hitel, melynek keretében folyósított kölcsön a visszafizetett összeg erejéig ismételten igénybe vehető pld. folyószámlahitel. Kamatsáv: a folyósított Kölcsön összegétől függő kamatmérték. 7

8 Jelzáloghitel: hitel. az Ügyfél részére ingatlanra alapított jelzálogjog fedezete mellett nyújtott Hitelbiztosítéki érték: a Kölcsön biztosítására zálogtárgyként szolgáló ingatlannak a Bank ingatlanértékelési szabályai szerint meghatározott értéke. Zálogkötelezett: a Bank javára szóló zálogjoggal/jelzálogjoggal terhelt ingó, ingatlan dolog, jog vagy követelés tulajdonosa, jogosultja vagy kötelezettje. Zálogtárgy: a Kölcsön biztosítékául szolgáló ingó vagy ingatlan dolog, jog vagy követelés amelyet a Bank javára alapított zálogjog/jelzálogjog terhel. Kezes: az a devizabelföldi vagy devizakülföldi természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet, aki, amely a Kölcsön visszafizetésére készfizető kezességet vállalt. A Kezes az Adóssal egy sorban köteles helytállni az Adós tartozásáért. KHR: Központi Hitelinformációs Rendszer, olyan zárt rendszerű adatbázis, amelynek célja a hitelképesség objektív, körültekintő és megalapozott megállapítása, a túlzott mértékű eladósodás megakadályozása, a felelős hitelnyújtás és a felelős hitelfelvétel körülményeinek biztosítása, mindezek által a hitelezési kockázat csökkentése a referenciaadat-szolgáltatók biztonságának érdekében. Stop-loss limit megbízás: irányuló megbízás. Árfolyamkockázat illetve árfolyamveszteség minimalizálására 4. A Bank által végzett hitelműveletek 4.1. A Bank az alábbi hitelműveleteket végezheti az Ügyfél részére: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) bankhitelkeretet tart rendelkezésre; bankszámlahitelt nyújt; kölcsönt (ide értve a multicurrency kölcsönt is) nyújt; rulírozó hitelt (ide értve a multicurrency rulírozó hitelt is) nyújt; keretgaranciát vagy egyedi garanciát vállal; akkreditívet nyit, akkreditív nyitására keretszerződést köt; engedményezési keretszerződést vagy engedményezési szerződést köt A Bank az egyes hitelműveletek végzésére egyedi megállapodást köt az Ügyféllel. 8

9 II. AZ ÜGYFÉL 1.1. Ügyfélnek minősül minden, a Magyarországon vagy az Európai Unió bármely tagállamában bejegyzett vagy nyilvántartásba vett gazdasági társaság, egyéb szervezet Ügyfélnek minősül különösen az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, a tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló egyesülése, ez európai területi együttműködési csoportosulás, az egyes jogi személyek vállalata, a leányvállalat, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, a külföldi székhelyű vállalkozás kereskedelmi képviselete, a vámszabadterületi társaság, a konzuli diplomáciai testület Ügyfélnek minősül továbbá az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, az őstermelő, az ügyvéd, az európai közösségi jogász, a közjegyző, az egyéni szabadalmi ügyvivő, az önálló bírósági végrehajtó, a szolgáltató állatorvosi igazolvánnyal rendelkező magánszemély, az egészségügyi vállalkozó, úgy mint a gyógyszerészi magántevékenység, a falugondnoki tevékenység, a tanyagondnoki tevékenység vagy szociális szolgáltató tevékenység folytatásához szükséges engedéllyel rendelkező személy 1.4. Ügyfélnek minősülnek a civil és egyéb szervezetek, úgy mint az egyesület, a párt, a sportról szóló törvény alapján működő szervezetet, a köztestület, az alapítvány, a közalapítvány, a magánnyugdíjpénztár, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár és az átalakulással létrejövő vegyes nyugdíjpénztár, a hitelintézetek önkéntes betétbiztosítási, illetve intézményvédelmi alapja, a Munkavállalói Résztulajdonosi Program (MRP) szervezet, és az európai területi társulás Ügyfélnek minősül továbbá a társasház, az építőközösség, a non-profit szervezet, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivő iroda, a közjegyzői iroda, a befektetési alap, az egyéb alapok, a tőzsde, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, a közraktár, a kockázati tőketársaság, a kockázati tőkealap, a külön jogszabályban meghatározott jogi személynek minősülő egyéb szervezet, a közérdekű célú adományok, valamint a jogi személyiség nélküli különböző szervezetek, csoportok 1.6. Ügyfélnek minősül mindazon Adószámmal rendelkező, vagy nem rendelkező természetes személy, akinek a kérésére fizetési számla kerül megnyitásra Az Ügyfél működésének meg kell felelnie a mindenkor hatályos magyar jogszabályoknak, ezen kötelezettség megsértéséből eredő kárt az Ügyfél viseli A Bank az Ügyfeleket éves nettó árbevételük, mérlegfőösszegük, a foglalkoztatotti létszám, és egyéb tényezők alapján különböző szegmensekbe sorolhatja A Bank jogosult az Ügyfél előzetes hozzájárulása nélkül évente felülvizsgálni és a rendelkezésre álló információk alapján meghatározni az Ügyfél üzleti szegmens besorolását. 9

10 III. AZ EGYEDI MEGÁLLAPODÁS MEGKÖTÉSÉNEK ELŐFELTÉTELEI 1.1. Az Ügyfél az egyedi megállapodás megkötését megelőzően köteles a Bank rendelkezésére bocsátani az alábbi dokumentumokat, amennyiben azokkal a mindenkor hatályos jogszabályok alapján rendelkezni köteles: (a) (b) (c) (d) (e) (f) a hatályos létesítő okirat (alapszabály vagy társasági szerződés) eredeti példánya vagy hiteles másolata; 30 napnál nem régebbi cégkivonat, bírósági vagy egyéb nyilvántartást igazoló okirat eredeti példányban vagy hiteles másolatban; folyamatban lévő ügyek esetében a cégbíróság, a bíróság vagy az egyéb nyilvántartást végző szerv felé benyújtott és érkeztetett bejegyzési, illetve változásbejegyzési kérelem eredeti példányban vagy hiteles másolatban; az Ügyfél képviselőinek aláírási címpéldánya, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírásmintája eredeti példányban vagy hiteles másolatban; az Ügyfél legutolsó mérlegbeszámolója; engedélyköteles tevékenység esetén a tevékenység végzéséhez szükséges hatósági engedély; (g) a NAV által 30 napnál nem régebben kiállított köztartozást kizáró igazolás, vagy 5 napnál nem régebben kiállított köztartozást kizáró folyószámla kivonat, kivéve, ha az Ügyfél szerepel az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (a továbbiakban mint: Art.) rendelkezései szerinti köztartozás mentes adózói adatbázisban; (h) (i) (j) (k) átütemezett köztartozás esetén az átütemezésről szóló megállapodás; az Ügyfél képviselőinek aláírás mintája a Bank által rendelkezésre bocsátott aláírási kartonon; az Ügyfél Banknál nyitott fizetési számlájára vonatkozó szerződés aláírt formában; az Ügyfél által kitöltött és cégszerűen aláírt hitelkérelem és hitelbírálat adatlap A Bank a fenti okiratokon túl egyéb okiratok rendelkezésre bocsátását is kérheti, amennyiben azt a hitelkérelem és a hitelbírálat értékeléséhez szükségesnek ítéli meg Az egyéni vállalkozó és az őstermelő Ügyfél az egyedi megállapodás megkötését megelőzően köteles a Bank rendelkezésére bocsátani az alábbi dokumentumokat, amennyiben azokkal a mindenkor hatályos jogszabályok alapján rendelkezni köteles: (a) egyéni vállalkozói igazolvány/őstermelői igazolvány; (b) személyi igazolvány; 10

11 (c) (d) a vállalkozói, gazdálkodói tevékenység folytatásához szükséges egyéb hatósági engedélyek; az utolsó évi adóbevallás A Bank a fenti okiratokon túl egyéb okiratok rendelkezésre bocsátását is kérheti, amennyiben azt a hitelkérelem és a hitelbírálat értékeléséhez szükségesnek ítéli meg. IV. AZ ÜGYFÉLLEL SZEMBEN TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEK 1.1. Az Ügyfél működésének meg kell felelnie a mindenkor hatályos magyar jogszabályoknak, tevékenysége ellátásához szükséges minden hatósági engedéllyel rendelkeznie kell, ezen kötelezettségei elmulasztásából eredő minden kárt az Ügyfél köteles viselni Az Ügyféllel szemben a Bankkal megkötött egyedi megállapodás aláírásakor nem lehet folyamatban olyan eljárás, intézkedés, követelés érvényesítés, amely az Ügyfél pénzügyi, gazdasági helyzetét hátrányosan befolyásolja vagy befolyásolhatja, illetve amely csökkenti vagy csökkentheti az Ügyfél azon képességét, hogy a Bankkal szemben fennálló vagy a jövőben keletkező pénzügyi kötelezettségeit időben teljesítse. V. AZ ÜGYFÉL ÉS A HITELÜGYLETBEN ÉRINTETT HARMADIK SZEMÉLY KÖTELEZETT KÖTELEZETTSÉGEI, A BANK JOGOSULTSÁGAI 1.1. A hitel igénybe vételére kizárólag akkor kerülhet sor, ha az Ügyfél a hitelszámla (hitelszámlák) vezetéséhez átadja a Bank részére az érvényesen kiállított aláírás bejelentő kartont, valamint az Ügyfél valamennyi, a hitelszerződésben felsorolt biztosítéki megállapodást aláírt, illetve biztosítékot a Bank rendelkezésére bocsátott A hitelfelvevő Ügyfél vállalja, hogy üzleti pénzforgalmát a Banknál vezetett pénzforgalmi számláján keresztül bonyolítja, a belföldi és külföldi fizetési forgalomban és minden egyéb bankügyletnél igénybe veszi a Bank szolgáltatásait A hitelfelvevő Ügyfél köteles beszerezni a Bank előzetes hozzájárulását a más pénzintézeteknél igényelt hitelek vagy kölcsönök igénybe vételéhez, illetve harmadik személyek javára szóló biztosíték(ok) nyújtásához A hitelfelvevő Ügyfél kijelenti, hogy a tulajdonát képező ingatlant (ingatlanokat), illetve ingatlanrészeket beleértve ennek/ezek tartozékait a hitelviszony fennállása alatt másnak bérbe nem adja, egyéb módon nem terheli meg, és sem egészben, sem részben nem idegeníti el A hitelfelvevő Ügyfél köteles a biztosítékul szolgáló valamennyi vagyontárgyára, így ingatlanaira, létesítményeire, gépeire, berendezéseire, leltárkészletére teljes körű kárbiztosítást kötni, amely biztosítás kedvezményezettjeként köteles a Bankot megnevezni. A biztosítási díj megfizetésének elmulasztása esetén a Bank jogosult a díjakat a hitelfelvevő Ügyfél terhére a biztosítónak megfizetni. 11

12 1.6. Több hitelfelvevő Ügyfél az azonos hitelből származó valamennyi kötelezettségéért egyetemlegesen felel. Több hitelfelvevő Ügyfél esetén a Bank jogosult a hitelösszeget valamennyi Hitelfelvevőre kiterjedő kötelező hatállyal az egyik hitelfelvevőnek kifizetni Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a Bankot haladéktalanul tájékoztatja mindazon változásokról és eseményekről, amelyek a jogi és gazdasági helyzetét érintik (pld. cégnevének változása, székhelyének változása, tulajdoni arányainak változása, stb.) A hitelfelvevő Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a Bankot haladéktalanul tájékoztatja mindazon változásokról és eseményekről, amelyek a hitelfelvevő Ügyfél jogi és gazdasági helyzetét érintik A hitelfelvevő Ügyfél és a hiteljogviszonyban szereplő más társkötelezett kötelezettséget vállal arra, hogy folyamatosan tájékoztatja a Bankot vállalkozásának gazdasági helyzetéről, ennek érdekében a Bank részére átadja az éves beszámolóját, azok valamennyi, a számviteli törvénynek megfelelő mellékletével együtt, azok elkészültét követő 10 munkanapon belül. Ugyanezen rendelkezések vonatkoznak azokra a vállalkozásokra is, amelyek bevétel-kiadás számlákat állítanak ki A Bank kérésére a hitelfelvevő Ügyfél éves közbenső jelentéseit is köteles a Bank rendelkezésére bocsátani A Bank mindenkor jogosult betekinteni a hitelfelvevő Ügyfél üzleti könyveibe és jogosult üzletmenet vizsgálatot tartani, illetve ezeket harmadik személlyel elvégeztetni. Ennek költségei a hitelfelvevő Ügyfelet terhelik A hitelfelvevő Ügyfél kötelezi magát arra, hogy a hitel-és kölcsönösszeg nyújtásával, a hitelügylet lebonyolításával kapcsolatban felmerült és a Bank által Hirdetményben közzétett kamatokat, költségeket, díjakat a Bank részére megfizeti. Ugyanez vonatkozik a Banknál a követelés esetleges behajtása kapcsán felmerült költségekre és kiadásokra, különös tekintettel a jogi képviselő igénybe vételével, a közjegyzői eljárással kapcsolatos költségekre Az Ügyfél köteles a Bankot a tudomásszerzést követően haladéktalanul tájékoztatni, ha ellene csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul, vagy annak kezdeményezéséről tudomást szerez, ha vezetésében, irányításában vagy képviseleti jogában változás következik be, ha ellene bármilyen bírósági, végrehajtási, vagy hatósági eljárás indul, tevékenységi engedélyét korlátozzák vagy visszavonják, részesedést szerez más társaságban, tulajdoni arányaiban, vagy tulajdonosi szerkezetében változás következik be, bármely hitelügylettel kapcsolatos 30 napon túli lejárt fizetési kötelezettsége keletkezik, köztartozása keletkezik, harmadik személytől, vagy más hitelintézettől hitelt kíván felvenni A Bank az Ügyfél hiteligénylését megvizsgálja és dönt az egyedi hitelművelet végzéséről. A Bank fenntartja a jogot, hogy az Ügyfél által kérelmezett hitelművelet végzését, és az ezzel kapcsolatos kockázat vállalását külön indokolás nélkül megtagadja. 12

13 1.15. Amennyiben a hitelszámla egyenlege már a hitel igénylésekor tartozást mutat, a tartozás a hitelbe beszámítható. A rendelkezésre álló biztosítékokból befolyó bevételek elsősorban a felmerülő költségek és kamatok fedezésére fordítandók A Bank jogosult a hitel előzetesen megállapított futamidejét meghosszabbítani, a teljes hitelösszeg erejéig újbóli felhasználást lehetővé tenni, haladékot, vagy akár további hiteleket nyújtani, azzal, hogy a biztosítékot nyújtó Ügyfél vagy harmadik személy köteles a szerződéses kiegészítések tudomásul vételét aláírásával is igazolni A hitelfelvevő Ügyfél és a kezességet vállaló harmadik személy hozzájárulnak ahhoz, hogy a Bank a hitel szempontjából lényeges valamennyi adatot a KHR részére továbbítsa. A KHR részére való adattovábbítás részletes szabályait az ÁSZF tartalmazza A Bank jogosult a kamatot, díjat és egyéb költségeket vagy a szerződés egyéb feltételeit az ÁSZF-ben meghatározottak szerint egyoldalúan az Ügyfél hátrányára, vagy előnyére módosítani A hitelből eredő követelések a hitelfelvevő Ügyfél elleni csőd-, felszámolási, vagy végelszámolási eljárás, illetve csőd- és felszámolási eljárás megindításának fedezethiány miatt történő elmaradása esetén felmondás nélkül is azonnal esedékessé válnak A rendelkezésre bocsátott hitelkeret bármely okból történő túllépése esetén a Bank jogosult külön kamatot felszámítani, a hitel késedelmes megfizetése esetén pedig késedelmi kamatot felszámítani a Hirdetményben meghatározott mértékben Amennyiben a hiteljogviszony alapjául szolgáló feltételek a felek érdekkörén kívül eső okból, pld. jogszabályváltozás, hatósági rendelkezések, stb., lényegesen megváltoznak, a felek kezdeményezhetik az egyedi megállapodás módosítását, amennyiben az nem vezet eredményre, a szerződést 4 hét felmondási idővel felmondhatják. VI. BANKHITEL 1.1. A bankhitelszerződéssel a Bank a Ptk. hitelszerződésre és kölcsönszerződésre vonatkozó rendelkezései alapján az Ügyfél számára megállapított hitelkeret terhére kölcsönszerződést köt, vagy egyéb, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvényben meghatározott hitelműveleteket végez Az Ügyfél a bankhitel igényléséhez a jelen SÜSZ V. pontjában foglaltak szerint eljárni köteles A Bank az Ügyfél hiteligénylését megvizsgálja és dönt az egyedi hitelművelet végzéséről. A Bank fenntartja magának a jogot, hogy az Ügyfél által kérelmezett bármely hitelművelet végzését, illetve az ezzel kapcsolatos banki kockázat vállalását bármely okból megtagadja Az egyes hitelműveletek együttes összege a bankhitelszerződés hatálya alatt semmilyen időpontban nem haladhatja meg a hitelkeret összegét. 13

14 1.5. Az egyes hitelművelet megszűnését követően, amennyiben az Ügyfél a hitelműveletből eredő valamennyi kötelezettségének eleget tett, a megszűnt hitelművelet összegének erejéig, de legfeljebb a hitelkeret erejéig az Ügyfél újabb hitelművelet igénylését kezdeményezheti Az Ügyfél jogosult a kölcsönszerződésben rögzített lejárati idő előtt tartozását részlegesen, vagy teljesen visszafizetni (előtörlesztés/végtörlesztés), amennyiben ennek kizárásáról az egyedi szerződésben a Felek nem állapodtak meg. Az Ügyfél, amennyiben előtörlesztési szándékával élni kíván, köteles ezen szándékát az előtörlesztést megelőzően, a visszafizetés előtt legalább 15 nappal a Banknak írásban bejelenteni. A bejelentés elmulasztása esetén a többletbefizetés nem kerül a Kölcsön javára lekönyvelésre Végtörlesztésre bármely munkanapon a kezelési költség, a kamat és a késedelmi kamat jóváírását követően kerülhet sor Részleges előtörlesztésre csak törlesztési napot követő napon, az esedékes törlesztő részlet, kezelési költség Ügyfél nevére nyitott hitelszámla terhére történő terhelését követően kerülhet sor. Részleges előtörlesztés esetén, amennyiben a kölcsönszerződésben rögzített törlesztési nap nem Banki munkanap, az előtörlesztett összeg terhelésére a az esedékes törlesztő részlet, kezelési költség kölcsönszerződés szerinti törlesztési napon történő jóváírását követő első Banki munkanapon kerülhet sor Részleges előtörlesztés esetén a Bank írásban tájékoztatja az Ügyfelet az új törlesztő részlet mértékéről A Bank előtörlesztés esetén jogosult az előtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó költségeinek megtérítésére, amely költségeket a Hirdetményben, Kondíció listában tesz közzé Az előtörlesztési díj a rendelkezésre álló előtörleszteni kívánt összeg terhére kerül levonásra. Az előtörleszteni kívánt összeget a Bank csak az Ügyfél írásbeli kérelme alapján terheli az Ügyfél fizetési számláján. Amennyiben az előtörlesztési szándék bejelentése ellenére a szükséges, az előtörleszteni kívánt összeg fedezete nem áll a bankszámlán rendelkezésre, úgy a Bank a bankszámlát csak az esedékes törlesztő részlettel terheli meg. VII. FOLYÓSZÁMLAHITEL, MULTICURRENCY FOLYÓSZÁMLAHITEL 1.1. A Bank az Ügyfél kérelmére a nála vezetett pénzforgalmi bankszámláján külön folyószámlahitel-szerződésben rögzített összegű hitelkeretet tarthat az Ügyfél rendelkezésére akkor és olyan összeg erejéig, amikor és amilyen mértékben ez az Ügyfél meghatározott bankszámlája terhére benyújtott fizetési megbízások teljesítéséhez szükséges A folyószámlahitel keretösszegének megállapítását az Ügyfél pénzforgalma, hitelképessége, valamint a felajánlott biztosítékok befolyásolják A folyószámlahitel szerződés időtartama alatt a Bank az Ügyfél külön rendelkezése nélkül a hitelkeret terhére teljesíti azokat a fizetési megbízásokat, amelyekre az Ügyfél pénzforgalmi bankszámlája nem nyújt fedezetet. A számlán jóváírt összegeket a Bank az 14

15 igénybevett kölcsön összegének törlesztésére fordítja, amennyiben azok meghaladják a tárgynapon teljesítendő fizetési megbízások összegét A Bank az Ügyfél kérelmére a nála vezetett pénzforgalmi bankszámláján, forintban és/vagy eltérő devizanemekben, külön multicurrency folyószámlahitel-szerződésben rögzített összegű hitelkeretet tarthat az Ügyfél rendelkezésére akkor és olyan összeg erejéig, amikor és amilyen mértékben ezt az Ügyfél meghatározott bankszámlája terhére benyújtott fizetési megbízások teljesítéséhez szükséges A folyószámlahitel és a multicurrency folyószámlahitel nyújtásához a Bank a II. 2. pontban meghatározott előfeltételek igazolását kérheti A folyószámlahitel szerződés és a multicurrency folyószámlahitel szerződés kizárólag a folyószámla alapját képező folyószámla szerződéssel együtt érvényes és hatályos A Bank az Ügyfelet számlakivonat útján tájékoztatja az esedékesség időpontjáig számított kamat és rendelkezésre tartási jutalék összegéről A folyószámlán jóváírt összegek, amennyiben azok meghaladják a tárgynapon teljesítendő fizetési megbízások összegét az Ügyfél külön rendelkezése nélkül csökkentik a folyószámlahitel-keretből igénybe vett folyószámlahitel összegét, és a Bank csak az így fennálló folyószámlahitel összeg után számít fel kamatot A folyószámlahitel-keret lejáratának napján a folyószámlahitel-keretből igénybe vett folyószámlahitel teljes összege esedékessé és a lejárat napján egy összegben visszafizetendővé válik A hitelfelvevő Ügyfél jogosult a hitel- és kölcsönösszeg előtörlesztésére, ez esetben a Bank a Hirdetményben meghatározott előtörlesztési díjat számít fel A folyószámlahitelre és a multicurrency folyószámlahitelre vonatkozó részletes szabályokat az egyedi megállapodás, valamint a folyószámlahitel és a multicurrency folyószámlahitel szerződések szabályozzák. VIII. RULÍROZÓ HITEL, MULTICURRENCY RULÍROZÓ HITEL 1.1. A Bank a rulírozó hitelszerződésben vagy a multicurrency rulírozó hitelszerződésben meghatározott feltételek szerint és célból, meghatározott összegű és lejáratú hitelt nyújt az Ügyfélnek Az Ügyfél jogosult a hitel összegéből az igénybevételi lehetőség megnyílásától annak megszűnéséig lehívásokat eszközölni forintban, vagy a multicurrency rulírozó hitelszerződésben meghatározott devizanemekben. Az egyes lehívások kölcsönnek minősülnek. 15

16 1.3. A lehívó levélben az Ügyfél köteles megjelölni a folyósítás napját és devizanemét, a lehívás időtartamát, és a lehívó levelet köteles a Banknak oly módon megküldeni, hogy az a folyósítás napját megelőző 3. munkanapon a Bankhoz megérkezzen A lehívási periódus az Ügyfél által a Bankhoz küldött írásbeli értesítéssel meghosszabbítható, úgy, hogy az írásbeli értesítés legkésőbb a lehívási periódus utolsó napját megelőző 2. munkanapon a Bankhoz megérkezzen Az Ügyfélnek az írásbeli értesítésben pontosan meg kell jelölnie, hogy a lehívási periódust mennyivel kívánja meghosszabbítani. A meghosszabbított periódus nem lehet későbbi, mint a hitel lejáratának a napja A hitelből lehívott és visszafizetett összegekre az igénybevételi lehetőség megszűnésének napjáig az igénybevételi lehetőség ismételten megnyílik A rulírozó hitelre és a multicurrency rulírozó hitelre vonatkozó részletes szabályokat a rulírozó hitelre és a multicurrency rulírozó hitelre vonatkozó egyedi megállapodások szabályozzák. IX. KÖLCSÖN ÉS MULTICURRENCY KÖLCSÖN 1.1. A Bank a kölcsönszerződésben arra vállal kötelezettséget, hogy az ott meghatározott feltételek szerint és célból, meghatározott összegű és lejáratú kölcsönt nyújt az Ügyfélnek, multicurrency kölcsön esetében a multicurrency kölcsönszerződésben meghatározott devizanemekben Az Ügyfél igényelheti a kölcsön lehívó levél alapján történő folyósítását, ez esetben a lehívó levelet az Ügyfél a Banknak megküldeni köteles úgy, hogy az a Bankhoz a folyósítás napját megelőző 3. munkanapon megérkezzen, multicurrency kölcsönszerződés esetében az Ügyfél a lehívó levélben a devizanemet is köteles megjelölni Amennyiben az Ügyfél a kölcsön lehívó levél nélküli folyósítását igényli, a folyósítás az igénybevételi lehetőség megnyílásának napján egy összegben történik, feltéve, hogy a kölcsönszerződés hatályba lépett és a kölcsön folyósításának nincs a kölcsönszerződésben meghatározott egyéb feltétele Amennyiben a folyósítás napja munkaszüneti nap, a folyósított összeg azon az első munkanapon kerül jóváírásra, amely a Bankban, illetve devizában nyújtott kölcsön esetén, az adott devizanem szerinti államban is banki munkanapnak számít A kölcsönből törlesztett és előtörlesztett tőkeösszegek az adott kölcsönszerződés keretében ismételten nem vehetők igénybe A kölcsönre és a multicurrency kölcsönre vonatkozó részletes szabályokat a kölcsönre és a multicurrency kölcsönre vonatkozó egyedi megállapodások szabályozzák. 16

17 X. A HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEK KAMATA, A BANK ÁLTAL FELSZÁMÍTHATÓ KÖLTSÉGEK, DÍJAK, JUTALÉKOK 1. A kamat 1.1. Az Ügyfél köteles a Banknak a hitelügyletre vonatkozó egyedi megállapodásban meghatározott mértékű kamatot és kamatfelárat fizetni A Bank által alkalmazott referencia kamatláb az 1 havi, vagy 3 havi BUBOR, LIBOR vagy EURIBOR. A kamatfelár mértéke az egyedi megállapodásban kerül meghatározásra. Referencia kamat küszöb Amennyiben a szerződésben rögzített, a Bank által alkalmazott referencia kamatláb ténylegesen közzétett értéke nulla (0 %) alá csökken, úgy a referencia kamatláb mértéke nulla ( 0 %). 2. A Bank által felszámítható költségek, díjak, jutalékok 2.1. A Bank a hitelműveletek végzésével jogosult az egyedi megállapodásban és a Hirdetményben meghatározott fajtájú és mértékű költséget, díjat és jutalékot felszámítani az Ügyfélnek A Bank egyszeri hitelvizsgálati díjat számít fel, amelynek mértékét a Hirdemény tartalmazza A Bank költségként számítja fel a hitel- és kölcsönszerződés közjegyzői okiratba foglalásának költségét, az ingatlan-nyilvántartási eljárás költségét, a biztosítékok nyilvántartásba való bejegyzésének költségét, az ingatlan értékbecslés díjával kapcsolatos költséget, a készfizető kezességvállalással kapcsolatban felmerülő költséget, a fedezet vizsgálatával és felülvizsgálatával kapcsolatos költséget, a szerződés kézbesítésével, felmondásával, a banki követelés érvényesítésével kapcsolatos költséget. Ezen költségek meghatározását és mértékét a Bank Hirdetményben teszi közzé A Bank egyszeri folyósítási jutalékot számít fel, amelynek mértéke a kölcsönösszeg 1-1,5 %-a. A folyósítási jutalék a folyósított kölcsön összegéből a folyósítással egyidejűleg, a kölcsön devizanemében automatikusan levonásra kerül A Bank egyes hitel- és kölcsön műveleteknél rendelkezésre tartási jutalékot számít fel A rendelkezésre tartási jutalékot az igénybevételi lehetőség megnyílásától az igénybevételig (folyósításig), a hitelből, kölcsönből, folyószámlahitel-keretből igénybe nem vett összegre vonatkozóan, annak devizanemében, az egyedi megállapodásban meghatározott időpontban, de legkésőbb az igénybevételi lehetőség megszűnéséig kell megfizetni. Amennyiben az Ügyfél kölcsönt nem hív le, vagy az Ügyfél részére a Bank kölcsönt nem folyósít, a rendelkezésre tartási jutalék az igénybevételi lehetőség megszűnésének napján egy összegben esedékes. 17

18 2.7. A Bank a kamatok, költségek, díjak és jutalékok fajtáit, azok mértékét és összegét a mindenkor hatályos Hirdetményben teszi közzé, mindezek mértékének módosítására az ÁSZFben meghatározott rendelkezések irányadók. 3. Pénzügyi tranzakciós illeték megtérítése 3.1. A Bank a pénzügyi tranzakciós illetékről szóló évi CXVI. törvény ( a továbbiakban mint: Pti.) értelmében tranzakciós illetéket köteles fizetni a hitel- és kölcsönszerződésekből származó, bármilyen jogcímen fennálló azaz a tőkét, kamatokat, díjakat és késedelmi kamatot is magában foglaló követelése kielégítésének céljából az Ügyfél Banknál vezetett fizetési számláján elvégzett terhelések után A Bank pénzügyi tranzakciós illetéket köteles fizetni a hitel- és kölcsönszerződések, a rulírozó hitel- és kölcsönszerződések, a folyószámlahitel szerződések, függetlenül az előzőek devizanemétől, az átutalás, a beszedés, a készpénzkifizetés fizetési számláról, a készpénzátutalás, az okmányos meghitelezés, a készpénzfizetésre szóló csekk beváltás, illetve egyéb olyan, a Pti-ben meghatározott művelet után, amely alapján a pénzügyi tranzakciós illeték megfizetésére a Bank köteles A tranzakciós illeték mértéke a kölcsöntörlesztés, illetve a felszámított díj-, jutalék összegének 0,3 %-a, de műveletenként maximum 6.000,- Ft, a devizában teljesített kölcsöntörlesztés, illetve díj-, jutalék fizetés esetén a tranzakciós illeték a teljesítés napján érvényes MNB devizaárfolyam alapján kerül megállapításra A tranzakciós illeték megtérítése úgy történik, hogy azzal a Bank az Ügyfél fizetési számláját megterheli Amennyiben a terhelés napján nem áll rendelkezésre a tranzakciós illeték, mint költség megfizetésének fedezete, a Bank jogosult annak összegével az Ügyfél bármely, a Banknál vezetett fizetési számláját megterhelni A tranzakciós illetékről rendelkező jogszabály változása esetén a Bank jogosult a tranzakciós illeték megtérítésének mértékét módosítani, amely módosítás nem minősül egyoldalú szerződésmódosításnak A X. 3. pont rendelkezéseit a január 1. napján követően kötött, vagy meghosszabbított, illetve módosított egyedi megállapodások esetében kell alkalmazni. XI. A BANK ÁLTAL A HITELMŰVELETEK KÖRÉBEN NYÚJTOTT EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK 1. Bankgarancia 1.1. A Bank az Ügyféllel kötött szerződés alapján kötelezettséget vállalhat arra, hogy a bankgarancia levélben meghatározott feltételek, így különösen bizonyos esemény beállta vagy elmaradása, illetőleg okmányok benyújtása esetében és határidőn belül a kedvezményezettnek a megállapított összeghatárig fizetést fog teljesíteni. 18

19 1.2. A Bank bankgaranciát a nála fizetési számlát vezető hitelképes Ügyfelek részére meghatározott időre vállal, amelynek fedezetéül biztosíték nyújtását kötheti ki Az Ügyfél a bankgarancia kívánt kibocsátásának időpontja előtt legalább 3 nappal írásban köteles közölni a Bankkal a bankgarancia nyilatkozat kibocsátásához szükséges összes adatot, illetve feltételt a bankgarancia szerződés mellékletét képező formanyomtatvány kitöltésével. A Bank az Ügyfél által közölt adatok helyességét nem vizsgálja. A bejelentési kötelezettség megsértéséből vagy a téves adatszolgáltatásból eredő kárt az Ügyfél viseli A Bank a bankgarancia szerződés alapján kibocsátott bankgarancia nyilatkozat alapján a garancia érvényességi idején belül és annak feltételei mellett a kedvezményezett írásbeli felhívására fizetést teljesít. A Bank az Ügyfél és a kedvezményezett közötti jogviszonyt nem vizsgálja A kibocsátott bankgarancia nyilatkozat érvényességének lejáratát követően a kedvezményezettől kapott írásbeli felhívás alapján a Bank fizetést nem teljesít, a kibocsátott bankgarancia hatályát veszti A bankgarancia nyújtásáért az Ügyfél garanciadíjat fizet, ezen felül a Bank a Hirdetményben meghatározott jutalékot is felszámíthat A garanciadíj felszámításának kezdő időpontja a garancia nyilatkozat kibocsátásának napja, utolsó napja a garancia vállalás lejáratának a napja A Bankgarancia szerződés alapján kibocsátott garancia nem engedményezhető és nem ruházható át, kivéve, ha a bankgarancia nyilatkozat eltérően rendelkezik Amennyiben az Ügyfél a bankgarancia szerződésből eredő kötelezettségeit megszegi, a Bank további bankgaranciákat nem bocsát ki, illetve jogosulttá válik a bankgarancia szerződésben kikötött biztosítékok igénybe vételére, függetlenül attól, hogy a kedvezményezett a bankgaranciát lehívta-e, és ennek következtében az Ügyfél megtérítési kötelezettsége beállt-e a Bank felé. 2. Akkreditív 2.1. A Bank az Ügyfél megbízása alapján a megbízási szerződésben foglalt feltételek szerint akkreditívet nyit az Ügyfélnek a kedvezményezettel szemben fennálló kötelezettsége megfizetésért, összesen legfeljebb a megbízási szerződésben megjelölt összegben Az Ügyfél az akkreditív nyitásához szükséges összes adatot, illetve feltételt az akkreditív kívánt megnyitásának időpontja előtt legalább 3 nappal írásban köteles közölni a Bankkal. A Bank az Ügyfél által közölt adatok helyességét nem vizsgálja. A bejelentési kötelezettség megsértéséből vagy a téves adatszolgáltatásból eredő kárt az Ügyfél viseli A Bank az akkreditív megnyitásával kötelezettséget vállal arra, hogy ha a kedvezményezett az akkreditívben meghatározott időn belül az akkreditívben meghatározott 19

20 okmányokat benyújtja, akkor az akkreditívben megjelölt összeget a kedvezményezettnek kifizeti Az akkreditív érvényességének lejáratát, vagy nem az akkreditív feltételeinek megfelelően kiállított okmányokat a Bank nem fogadja el, azokra fizetést nem teljesít Az akkreditív, amennyiben maga az akkreditív szövege eltérően nem rendelkezik, nem engedményezhető, és nem ruházható át Amennyiben az Ügyfél a megbízási szerződésből eredő kötelezettségeit megszegi, a Bank a megbízási szerződés terhére további akkreditívet nem nyit, illetve jogosulttá válik a megbízási szerződésben kikötött biztosítékok igénybe vételére, függetlenül attól, hogy a kedvezményezett a akkreditívet lehívta-e, és ennek következtében az Ügyfél megtérítési kötelezettsége beállt-e a Bank felé. 1. A hitelműveletek biztosítékai XII. BIZTOSÍTÉKOK 1.1. A Bank az egyes hitelügyletekhez biztosíték nyújtását követelheti meg, a biztosítékokat az Ügyféllel kötött egyedi megállapodás határozza meg Az Ügyfél és a Bank közötti, hitelműveletre vonatkozó egyedi megállapodás megkötésének előfeltétele, hogy az egyedi megállapodásban meghatározott biztosítékok rendelkezésre álljanak. A Bank a biztosítékok rendelkezésre állásától jogosult eltekinteni. 2. A biztosítékok érvényesítése 2.1. A Bank az Ügyfél szerződésszegése esetén az egyedi megállapodásban kikötött biztosítékokat saját belátása szerinti sorrendben, akár egyszerre, akár egymástól függetlenül veszi igénybe A Bank a kikötött biztosítékokat mindaddig érvényesítheti, ameddig a Banknak az egyedi megállapodásból eredően követelése áll fenn az Ügyféllel szemben. 3. Beszámítás 3.1. A beszámítással az Ügyfél felhatalmazza a Bankot arra, hogy amennyiben az Ügyfél bármely hitelműveletből származó banki követelés teljes összegét az esedékességkor nem fizeti meg, úgy a Bank jogosult az Ügyfél előzetes értesítése nélkül a tartozás összegével az Ügyfél Banknál vezetett bármely fizetési számláját, egyéb bankszámláját, lekötött pénzeszközeit, betéteit megterhelni, azaz a lejárt pénztartozás összegét a beszámításra vonatkozó rendelkezések szerint beszámítani Az Ügyfél a Bank beszámítási jogának gyakorlásából eredő esetleges kamatveszteségek megtérítését a Banktól nem követelheti. 20

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY 1 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre 1 Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó-, és folyószámlahitel (VRULIROZÓ; VFOLYÓSZLA)...5 3. Rövid lejáratú hitel (éven belüli) (FORGÓÉBEL1;

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL ÉRVÉNYES: 2015. március 02.-től VÁLLALKOZÓI HITELEK Érvényes a 2015. március 02-től befogadott igénylésekre. : magánszemély által

Részletesebben

I. Széchenyi Forgóeszközhitel

I. Széchenyi Forgóeszközhitel XXXIX./B KONDÍCIÓS LISTA SZÉCHENYI PROGRAM HITELEK Érvényes: 2015. augusztus 14-étől I. Széchenyi Forgóeszközhitel Kamat (évi) 1 havi BUBOR + 5% Kezelési költség, kamat módjára számítandó (évi) Állami

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI HITEL KONDÍCIÓS LISTA

VÁLLALKOZÓI HITEL KONDÍCIÓS LISTA VÁLLALKOZÓI HITEL KONDÍCIÓS LISTA (változások pirossal kiemelve) Meghirdetve: 2013. december 31. Hatályos: 2014. január 01. I. A HITELSZÖVETKEZET ÁLTAL ALKALMAZOTT REFERENCIAKAMATOK MEGNEVEZÉS ÉRVÉNYES

Részletesebben

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához A Kölcsön összege: 5.000 EUR 50.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a folyósítás

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2012. január 1. Érvényes: visszavonásig. A 2011. április 1. napján hatályba lépett azonos című dokumentum jelen dokumentum hatályba

Részletesebben

Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan

Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan 1. A kölcsön feltételei: Érvényes: 2015. október 1-től, visszavonásig 1.

Részletesebben

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5 Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan, magánszemélyek részére 1. A hitelkeret

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. július 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól 31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól I. Fogyasztási célú hitelek (2015.02.01.) Az éves ügyleti kamat* (%) referenciakamatból és kamatfelárból áll. A referencia kamat

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet MÁR NEM KÖTHETŐ LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE. A kondíciók, a már kifolyósított kölcsönökre értendők

Eger és Környéke Takarékszövetkezet MÁR NEM KÖTHETŐ LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE. A kondíciók, a már kifolyósított kölcsönökre értendők . Áruvásárlási kölcsön. Díjak és költségek,00% + Nyomtatvány költség Kamat évi 24,00% Kezelési költség: alapja a tőke, évi 3,00% Kamatfelár: jövedelem utalás hiánya esetén, maximum 3 év. Késedelmi kamat:

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A 1. Áruvásárlási kölcsön 1.1 Díjak és költségek Nyomtatvány költség lásd még 23. pont + 24,00% 3 év 1. max.50.000,-ft zárásakor 2. Gépjármű vásárlási kölcsön 3 éven belüli futamidő esetén 2.1 Díjak és költségek

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

HIRDETMÉNY 12/2015. Vállalkozóknak szóló kivonata

HIRDETMÉNY 12/2015. Vállalkozóknak szóló kivonata HIRDETMÉNY 12/2015. Vállalkozóknak szóló kivonata VÁLLALKOZÓI HITELEZÉS FORINTBAN Érvényes 2014. október 01-től Referencia kamat: 1, illetve 3 havi BUBOR A/ Éven belüli beruházási és forgóeszköz hitelek

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET)

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) 1. sz. melléklet SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. január 01. 1 1. Takarék Classic Személyi

Részletesebben

III/1. Hitelek és egyéb kockázati termékek Kisvállalkozásoknak nyújtott hitelek

III/1. Hitelek és egyéb kockázati termékek Kisvállalkozásoknak nyújtott hitelek A. 1x1 termékcsalád III/1. Hitelek és egyéb kockázati termékek Kisvállalkozásoknak nyújtott hitelek Érvényes: 2015. június 23-ától EUR és HUF MKB 1x1 Betétkamatláb bázisú hitelre vonatkozó kérelmet a Bank

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2012. január 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről A Lakiteleki Takarékszövetkezet 013/2014. számú saját szabályzata Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről Hatálybalépés időpontja: 2014. október 16. Tartalomjegyzék 1. Az Üzletszabályzat tárgya,

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI HITELEK. Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2015. április 1-től érvényes

VÁLLALKOZÓI HITELEK. Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2015. április 1-től érvényes Referencia kamatok: VÁLLALKOZÓI HITELEK Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2015. április 1-től érvényes Jegybanki alapkamat (jbk) (évi) ( 2015.03.25.-től) 1,95 % 3 hónapos BUBOR

Részletesebben

A módosítás oka: Takarék Növekedési Forgóeszköz hitel és TakarékHitel bevezetése (folyószámla hitel társas vállalkozások részére).

A módosítás oka: Takarék Növekedési Forgóeszköz hitel és TakarékHitel bevezetése (folyószámla hitel társas vállalkozások részére). 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. Telefon: 52/417-497/27, Fax: 52/535-921 Cégjegyzékszám:09-02-000063 HBM Cégb Ikt.szám: 6994/2015. H I R D E T M É N Y Érvényes: 2015. október 15-től A módosítás oka: Takarék

Részletesebben

A módosítás oka: Takarék SAPS agrártámogatást megelőlegező kölcsön termék bevezetése

A módosítás oka: Takarék SAPS agrártámogatást megelőlegező kölcsön termék bevezetése 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. Telefon: 52/417-497/27, Fax: 52/535-921 Cégjegyzékszám:09-02-000063 HBM Cégb Ikt.szám: 1794/2015. H I R D E T M É N Y Érvényes: 2015. március 18-tól A módosítás oka: Takarék

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 %

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 % H I R D E T M É N Y MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL 1. SZABOLCS viharkár hitel 2010 Érvényes: 2010.06.23. jegybanki alapkamat + 3 % Folyósítási

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A 1. Áruvásárlási kölcsön 1.1 Díjak és költségek Nyomtatvány költség, maximum lásd még 31. pont + 500,- Ft 24,00% 3 év max.50.000,-ft futamideje zárásakor 2. Gépjármű vásárlási kölcsön 3 éven belüli futamidő

Részletesebben

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes Nyírbélteki Takarékszövetkezet 4372.Nyírbéltek,Kossuth u.16. ÉRVÉNYES KAMATOK Eng.szám:36/1990.05.14. egysz.kez.költs. kamat Hiteldíj mutató Új folyósításu hitelek kamata: % / év % /év várható % 2005.

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók Kihirdetve: 2015. augusztus 24. Érvényes: 2015. augusztus 25. Jelen dokumentum nem

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI HITEL KONDÍCIÓS LISTA

VÁLLALKOZÓI HITEL KONDÍCIÓS LISTA VÁLLALKOZÓI HITEL KONDÍCIÓS LISTA (változások pirossal kiemelve) Meghirdetve: 2014. április 03. Hatályos: Új szerződések esetén 2014. április 03. A meghirdetés időpontjában fennálló szerződések esetén

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a Tranzakciós Díj alkalmazásáról. Kihirdetés napja: 2013. 01. 22. A Hirdetmény a kihirdetés napján lép hatályba.

HIRDETMÉNY. a Tranzakciós Díj alkalmazásáról. Kihirdetés napja: 2013. 01. 22. A Hirdetmény a kihirdetés napján lép hatályba. HIRDETMÉNY a Tranzakciós Díj alkalmazásáról Kihirdetés napja: 2013. 01. 22. A Hirdetmény a kihirdetés napján lép hatályba. I. Általános rendelkezések A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló, többször módosított

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A 1. Áruvásárlási kölcsön 1.1 Díjak és költségek Nyomtatvány költség, maximum lásd még 31. pont + 500,- Ft 24,00% 3 év max.50.000,-ft futamideje zárásakor 2. Gépjármű vásárlási kölcsön 3 éven belüli futamidő

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI Szabolcs Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2013. április 1. Érvényes: visszavonásig. A 2013. január 1. napján

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI HITEL KONDÍCIÓS LISTA

VÁLLALKOZÓI HITEL KONDÍCIÓS LISTA VÁLLALKOZÓI HITEL KONDÍCIÓS LISTA (változások pirossal kiemelve) Meghirdetve: 2013. október 01. Hatályos: 2013. október 01. I. A HITELSZÖVETKEZET ÁLTAL ALKALMAZOTT REFERENCIAKAMATOK MEGNEVEZÉS ÉRVÉNYES

Részletesebben

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1.

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1. HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2015.július 1. Jelen Hirdetmény a 2015. április 01. napját követően befogadott Takarék Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott kondíciókat tartalmazza.

Részletesebben

HITELSZERZŐDÉS bankszámla-hitelkeret igénybevételéhez A szerződő felek

HITELSZERZŐDÉS bankszámla-hitelkeret igénybevételéhez A szerződő felek 14. sz. melléklet Cenzúraszám: HITELSZERZŐDÉS bankszámla-hitelkeret igénybevételéhez A szerződő felek: egyrészről a Rétköz Takarékszövetkezet (cím: 4600 Kisvárda, Szent László út 68, cégjegyzékszám: 15-02-050264

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a központi lakossági hiteltermékek

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a központi lakossági hiteltermékek HIRDETMÉNY A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a központi lakossági hiteltermékek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, költségekről és ezek teljesítési rendjéről Érvényes:

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági Hitelek kondíciói Érvényes: 2015. november 16 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók részére

Részletesebben

A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE

A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE Hatályos: 2015. július 8-tól visszavonásig 1 A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE 1 Lakáslízing Kamatláb = Referencia

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A 1. Áruvásárlási kölcsön 1.1 Díjak és költségek Nyomtatvány költség, maximum lásd még 31. pont + 500,- Ft 24,00% 3 év max.50.000,-ft futamideje zárásakor 2. Gépjármű vásárlási kölcsön 3 éven belüli futamidő

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2014. augusztus 18.

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2014. augusztus 18. 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. 1 HIRDETMÉNY Érvényes: 2014. augusztus 18. Jelen HIRDETMÉNY tájékoztatás, mely megfelel a 2013.évi CCXXXVII tv. a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról, XIII. Fejezet

Részletesebben

Bankszámla hitelkeret szerződés

Bankszámla hitelkeret szerződés Bankszámla hitelkeret szerződés amely létrejött egyrészről a Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet hajdú.. egysége.cím Felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér

Részletesebben

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5 Kondíciós lista és Terméktájékoztató Betét vagy állampapír fedezete mellett nyújtott, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan /magánszemélyek részére/ 1. A hitelkeret feltételei:, visszavonásig

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Allianz Személyi kölcsön termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

H I R D E T M É N Y. Allianz Személyi kölcsön termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek H I R D E T M É N Y Allianz Személyi termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Hatályos: 2014. július 01. napjától Közzététel napja: 2014. június 30. FHB Bank Zrt. Fix Személyi

Részletesebben

KIS- és KÖZÉPVÁLLALATI HITELEZÉS Általános Szerződési Feltételek

KIS- és KÖZÉPVÁLLALATI HITELEZÉS Általános Szerződési Feltételek : Hatályos: 2009. július 31. napjától Tevékenységi engedély száma: 22/1992. Tevékenységi engedély dátuma: 1992. április 3. KIS- és KÖZÉPVÁLLALATI HITELEZÉS Általános Szerződési Feltételek Felek a Szerződésben,

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kondíciós Listája Hatályos: 2014. március 03. TARTALOMJEGYZÉK 1. Arteus Gold Credit devizakölcsön befektetési arany fedezete mellett... 4 1.1. Arteus Gold

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 %

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 % H I R D E T M É N Y MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL 1. SZABOLCS viharkár hitel 2010 Érvényes: 2010.06.23. jegybanki alapkamat + 3 % Folyósítási

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI HITELEK. Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2015. október 1-től érvényes

VÁLLALKOZÓI HITELEK. Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2015. október 1-től érvényes Referencia kamatok: VÁLLALKOZÓI HITELEK Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2015. október 1-től érvényes Jegybanki alapkamat (jbk) (évi) ( 2015.07.22.-től) 1,35 % 1 hónapos BUBOR

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül amely létrejött egyrészről Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet (2112 Veresegyház, Fő út 53., cégjegyzékszám: 13-02-050250, KSH szám: 10045277 6419

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015. február 23. napjától

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015. február 23. napjától Vállalati Hitel Hirdetmény HIRDETMÉNY az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a vállalati hitelek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről Hatályos: 2015.

Részletesebben

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rakamaz Takarék (a továbbiakban Hitelintézet) STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2010. június 11. 1 1. Joker Személyi Kölcsön kondíciói: A kölcsön összege 50 000 Ft és

Részletesebben

Lakossági hitelek. Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2013. augusztus 1-től

Lakossági hitelek. Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2013. augusztus 1-től Lakossági hitelek Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2013. augusztus 1-től Kamat mértékek: 3 havi BUBOR ( 2013.07.01.-2013.09.30.) 4,20 % Referenciakamat Kamattámogatott lakáshitelhez

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365 statisztikai

Részletesebben

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY - LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2015. január 1-től A Takarékszövetkezet

Részletesebben

2011. OKTÓBER 04. NAPJÁN KELT DEBR-11-0041. SZÁMÚ 900.000.000.- FORINT ÖSSZEGŰ FOLYÓSZÁMLA-HITEL SZERZŐDÉS. SZABOLCS VOLÁN Zrt. K&H BANK ZRT.

2011. OKTÓBER 04. NAPJÁN KELT DEBR-11-0041. SZÁMÚ 900.000.000.- FORINT ÖSSZEGŰ FOLYÓSZÁMLA-HITEL SZERZŐDÉS. SZABOLCS VOLÁN Zrt. K&H BANK ZRT. K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. Telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 Fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu 2011. OKTÓBER 04. NAPJÁN KELT DEBR-11-0041. SZÁMÚ 900.000.000.- FORINT ÖSSZEGŰ

Részletesebben

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL ÉRVÉNYES: 2015. április 1-től 1 JELENLEG ÉRTÉKESÍTETT KÖLCSÖNÖK: Érvényes a 2015. február 02-től befogadott

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET)

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2012. október 1. Érvényes: visszavonásig.

Részletesebben

HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2016. január 1.

HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2016. január 1. HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. január 1. Jelen Hirdetmény a 2015. december 21. 2016. május 15. között befogadott Takarék Forint Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám:

Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: K Ö L C S Ö N S Z E R ZŐDÉS egységes területalapú támogatás és ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatás megelőlegezésére A szerződő felek

Részletesebben

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET VÁLLALKOZÓI HITEL KONSTRUKCIÓINAK FELTÉTELEI

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET VÁLLALKOZÓI HITEL KONSTRUKCIÓINAK FELTÉTELEI ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET VÁLLALKOZÓI HITEL KONSTRUKCIÓINAK FELTÉTELEI VÁLLALKOZÓI HITELKONSTRUKCIÓK FORGÓESZKÖZ HITEL A kölcsön összege: min. 1.000.000.-Ft- tól A kölcsön futamideje: maximum 5 év Kamat¹:

Részletesebben

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ TARTALOM 1. SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGHITEL (Forint alapú!) 2. LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGHITEL (Forint alapú!) 3. SZEMÉLYI JELLEGŰ

Részletesebben

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3 II. FOGALMAK...3 III. DOLOGI FEDEZET NÉLKÜL NYÚJTOTT HŰSÉG SZEMÉLYI KÖLCSÖN (KORÁBBI ELNEVEZÉSE: POSTA SZEMÉLYI

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3 II. FOGALMAK...3 III. DOLOGI FEDEZET NÉLKÜL NYÚJTOTT HŰSÉG SZEMÉLYI KÖLCSÖN (KORÁBBI ELNEVEZÉSE: POSTA SZEMÉLYI HŰSÉG FOGYASZTÁSI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEII (korábbi elnevezés: POSTA FOGYASZTÁSI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI) Hatályos: 2014. április 2.. I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3 II. FOGALMAK...3

Részletesebben

Hatályos: 2014. január 01-től

Hatályos: 2014. január 01-től Hatályos: 2014. január 01-től II. GAZDÁLKODÓ SZERVEK HITELEI (HUF): 1. Éven belüli és éven túli lejárat ( maximum 3 év) esetén kamat évi 10,00-15,00 kamat megállapítás: Cenzúra Bizottsági (+,-) döntés

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Pannon Takarék Bank Zrt. kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. szeptember 1-től 1 / 5 I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett

Részletesebben

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK I. Biztosíték nélküli hitelek II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések I.1. UniCredit Folyószámlahitel I. Biztosíték nélküli hitelek Akció 1 : Akciós kezelési költség

Részletesebben

68/2014. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2014.07.14-től

68/2014. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2014.07.14-től 68/201. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 201.07.1-től I. Fogyasztási célú hitelek (2012.0.01.) Éves kamat éves kezelési költség egyszeri kezelési költség 1. Személyi hitelek 100.000-500.000,-Ft

Részletesebben

Portfoliógarancia program keretében kínált termékek

Portfoliógarancia program keretében kínált termékek Portfoliógarancia program keretében kínált termékek A Portfoliógarancia az alábbi K&H hitelekhez vonható be biztosítékként: 1. K&H Új Magyarország forgóeszközhitel / K&H Új Magyarország beruházási hitel

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója az időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója az időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY Időskori Jelzálogjáradék Hirdetmény javított Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója az időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2015. június 30.

Részletesebben

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre Hirdetmény Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról I. Lakossági folyószámlahitel Érvényes: 2015. április 9. Közzétéve: 2015. április 9. Csak az új szerződésekre Igényelhető

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója az időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója az időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY Időskori Jelzálogjáradék Hirdetmény javított Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója az időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2015. június 26.

Részletesebben

HIRDETMÉNY VÁLLALKOZÓI FORINT ALAPÚ HITELEK. Érvényes 2015. április 01.

HIRDETMÉNY VÁLLALKOZÓI FORINT ALAPÚ HITELEK. Érvényes 2015. április 01. 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. 1 HIRDETMÉNY VÁLLALKOZÓI FORINT ALAPÚ HITELEK Érvényes 2015. április 01. Vállalkozói hitelek / Önkormányzati hitelek Cél: forgóeszköz illetve beruházás Minimális hitelösszeg:

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. Hatályos: 2013. január 1-től visszavonásig

KONDÍCIÓS LISTA. Hatályos: 2013. január 1-től visszavonásig I. Átutalások Kimenő forint, illetve deviza átutalások díja 0,15%, min. HUF 1.500, Ha az Ügyfél harmadik fél javára szóló átutalási max. HUF 10.000 megbízást ad. II. Okmányos műveletek Export okmányos

Részletesebben

BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY Önkormányzati hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Hatályos: 2015. január 01.

BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY Önkormányzati hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Hatályos: 2015. január 01. HIRDETMÉNY Önkormányzati hitelek esetén alkalmazott kondíciókról TARTALOMJEGYZÉK 1. ÖNKORMÁNYZATOK ÉVEN BELÜLI HITELEI... 3 1.1. Önkormányzatok részére nyújtott éven belüli eseti hitel 3 1.2. Önkormányzatok

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Kamattámogatás. Bruttó kamat* Állami kiegészítő kamattámogatásos lakóingatlan korszerűsítési kölcsön esetén

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Kamattámogatás. Bruttó kamat* Állami kiegészítő kamattámogatásos lakóingatlan korszerűsítési kölcsön esetén H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ FORINT ALAPÚ LAKÁSCÉLÚ KAMATTÁMOGATÁSOS KÖLCSÖN KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL Érvényes 2015.08.01-től KAMATTÁMOGATOTT HITEL 134/2009. (VI.23) Kormányrendelet

Részletesebben

Hivatkozással az FHB Nyrt. Lakossági Hitelezési Üzletszabályzatára, alulírott

Hivatkozással az FHB Nyrt. Lakossági Hitelezési Üzletszabályzatára, alulírott 1. számú melléklet FHB Nyrt.1132. Budapest, Váci út 20. Banki érkeztetés: Tárgy: Bejelentéshez kötött előtörlesztési bejelentő Tisztelt Cím! Hivatkozással az FHB Nyrt. Lakossági Hitelezési Üzletszabályzatára,

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. augusztus 1-től 1 / 5 I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a MAGYAR KÖZÚTI FUVAROZÓK EGYESÜLETE és az ÁLTALÁNOS KÖZLEKEDÉSI HITELSZÖVETKEZET. által közösen bonyolított hitelkonstrukcióról 1.) Visszaigényelhető ÁFA megelőlegezése Az igénybe vehető összeg

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI HITEL- ÉS KÖLCSÖNTERMÉKEK. HIRDETMÉNYE Hatályos: 2015. október 30-tól

VÁLLALKOZÓI HITEL- ÉS KÖLCSÖNTERMÉKEK. HIRDETMÉNYE Hatályos: 2015. október 30-tól A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET VÁLLALKOZÓI HITEL- ÉS KÖLCSÖNTERMÉKEK HIRDETMÉNYE Hatályos: 2015. október 30-tól Hitelezéssel kapcsolatos egyéb díjtételek módosítása: 2015. január 5-től Hatályos: 2015. október

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: 2015. április 1-től

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: 2015. április 1-től HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: 2015. április 1-től I. 1. Beruházási hitel I.1.1. Forint alapú hitelek 30.000.001 forint és ezt meghaladóan 3 havi

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bank a Hirdetményben szereplő kölcsönre igénylést nem fogad be. Hatályba lépés napja: 2015. május 1.

HIRDETMÉNY. A Bank a Hirdetményben szereplő kölcsönre igénylést nem fogad be. Hatályba lépés napja: 2015. május 1. HIRDETMÉNY A Banco Popolare Hungary Bank Zrt., mint Átruházó és a., mint Átvevő között 2013. július 31. napján létrejött Átruházási Keretszerződés alapján átruházásra kerülő követelések kapcsán a Fiatalok

Részletesebben

VÁLLALATI ÜZLETSZABÁLYZAT

VÁLLALATI ÜZLETSZABÁLYZAT Raiffeisen Bank Zrt. Tevékenységi engedély száma: 22/1992 Tevékenységi engedély dátuma: 1992. április 3. Cégjegyzékszáma: 01-10-041042 Székhelye: 1054 Budapest, Akadémia u. 6. Kapcsolattartás címe: 1054

Részletesebben

Hitelező Hitelközvetítő Közvetítői alvállalkozó. Szabad felhasználású, amortizáló, forint alapú fogyasztási (személyi) kölcsön

Hitelező Hitelközvetítő Közvetítői alvállalkozó. Szabad felhasználású, amortizáló, forint alapú fogyasztási (személyi) kölcsön Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Cg: 01-17-000367 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) Adatkezelési nyilvántartási azonosító: 01498-0001, 01498-0005 TÖLTSE KI, ÉS

Részletesebben

H I T E L S Z E R Z Ő D É S rulírozó hitelkeret igénybevételéhez

H I T E L S Z E R Z Ő D É S rulírozó hitelkeret igénybevételéhez 12. sz. melléklet Cenzúraszám: H I T E L S Z E R Z Ő D É S rulírozó hitelkeret igénybevételéhez A szerződő felek: egyrészről a.. Takarékszövetkezet (cím:...., cégjegyzékszám:, törzsszám: ), mint hitelező

Részletesebben

e.)*adminisztrációs díj: a futamidő alatt, a mindenkori kölcsöntartozás összege után, a törlesztőrészlettel

e.)*adminisztrációs díj: a futamidő alatt, a mindenkori kölcsöntartozás összege után, a törlesztőrészlettel K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. Telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 Fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény Jelzáloglevél kamattámogatásos hitel kondíciókról érvényes a 12/2001

Részletesebben

KORÁBBAN ÉRTÉKESÍTETT OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁS MELLETT NYÚJTOTT LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNÖK

KORÁBBAN ÉRTÉKESÍTETT OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁS MELLETT NYÚJTOTT LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNÖK Lakossági Hitelek kondíciói Érvényes: 2015. augusztus 03 -tól/től visszavonásig KORÁBBAN ÉRTÉKESÍTETT OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁS MELLETT NYÚJTOTT LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNÖK Magánszemélyek részére Az mértéke

Részletesebben

H I R D E T M É NY. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02.

H I R D E T M É NY. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02. H I R D E T M É NY MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02. 1 1. Személyi kölcsön A kölcsön összege: 300.000 Ft 2 000 000,- Ft A kölcsön

Részletesebben

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés Fiók/Kirendeltség: Iktatószám: Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés mely létrejött egyrészről a Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. cégbírósági nyilvántartás:

Részletesebben

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEK KAMATAIRÓL, KEZELÉSI KÖLTSÉGEIRŐL ÉS EGYÉB DÍJAIRÓL. 2015. április 20-tól

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEK KAMATAIRÓL, KEZELÉSI KÖLTSÉGEIRŐL ÉS EGYÉB DÍJAIRÓL. 2015. április 20-tól HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEK KAMATAIRÓL, KEZELÉSI KÖLTSÉGEIRŐL ÉS EGYÉB DÍJAIRÓL 2015. április 20-tól 1./ Vállalkozói forgóeszköz és beruházási hitel Kezelési költség (évi) nincs - 2./ Pénzforgalmi

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI HITEL- ÉS KÖLCSÖNTERMÉKEK. HIRDETMÉNYE Hatályos: 2015. január 5-t l

VÁLLALKOZÓI HITEL- ÉS KÖLCSÖNTERMÉKEK. HIRDETMÉNYE Hatályos: 2015. január 5-t l A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET VÁLLALKOZÓI HITEL- ÉS KÖLCSÖNTERMÉKEK HIRDETMÉNYE Hatályos: 2015. január 5-t l Hitelezéssel kapcsolatos egyéb díjtételek módosítása: 2015. január 5-t l Hatályos: 2015. január

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. Aktív üzletág kondíciói (Hitelek) A/1/2013.

KONDÍCIÓS LISTA. Aktív üzletág kondíciói (Hitelek) A/1/2013. KONDÍCIÓS LISTA Aktív üzletág kondíciói (Hitelek) A/1/2013. Érvényben: 2013. július 01-től Aktív üzletág kondíciói 1.) Lakossági üzletág H i t e l e k Éves kamat Kezelési ktg. THM % % % Fogyasztási jellegű

Részletesebben

H I R D E T M É N Y Hatályos 2014. október 1-től

H I R D E T M É N Y Hatályos 2014. október 1-től H I R D E T M É N Y Hatályos 2014. október 1-től a szabad felhasználású és az új és használt lakás vásárlására nyújtott annuitásos devizahitel konstrukciók kondícióiról A Magyar Takarékszövetkezeti Bank

Részletesebben

"Mecsekkörnyék" Hitelszövetkezet HIRDETMÉNY

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet HIRDETMÉNY "Mecsekkörnyék" Hitelszövetkezet HIRDETMÉNY A "Mecsekkörnyék" Hitelszövetkezet által-tagjai részére-alkalmazott kamatokról és díjakról. Érvényes: Betétek vonatkozásában 2012. január 05.-től, hitelek vonatkozásában

Részletesebben

A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL

A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL OTTHONTEREMTÉSI JELZÁLOGHITEL ÚJ LAKÁS ÉPÍTÉSÉRE, VÁSÁRLÁSÁRA (1 ÉVES REFERENCIA-KAMATLÁB PERIÓDUS)

Részletesebben

H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL

H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Személyi Kölcsön: A kölcsön összege: 300.000 Ft - 2.000 000,- Ft Futamidő: 12-72 hó Hatálybalépés napja: 2012. 07. 01. életbiztosítás

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI HITEL- ÉS KÖLCSÖNTERMÉKEK. HIRDETMÉNYE Hatályos: 2015. március 16-tól

VÁLLALKOZÓI HITEL- ÉS KÖLCSÖNTERMÉKEK. HIRDETMÉNYE Hatályos: 2015. március 16-tól A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET VÁLLALKOZÓI HITEL- ÉS KÖLCSÖNTERMÉKEK HIRDETMÉNYE Hatályos: 2015. március 16-tól Hitelezéssel kapcsolatos egyéb díjtételek módosítása: 2015. január 5-t l Hatályos: 2015. március

Részletesebben