VÁLLALATI HITELEZÉS SPECIÁLIS ÜZLETÁGI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VÁLLALATI HITELEZÉS SPECIÁLIS ÜZLETÁGI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 VÁLLALATI HITELEZÉS SPECIÁLIS ÜZLETÁGI SZABÁLYZAT OBERBANK AG MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEP SZÉKHELY: 1062 BUDAPEST, VÁCI ÚT 1-3., CÉGJEGYZÉKSZÁM: ADÓSZÁM: PSZAF NYILVÁNTARTÁSI SZÁMA: 36865/7/2006 HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: JANUÁR 22. INTERNETES HONLAP: 1

2 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Vállalati Hitelezés Speciális Üzletági Szabályzat célja Az Ügyfél és a Bank közötti jogviszonyt szabályozó dokumentumok és jogszabályok A SÜSZ-ben használt fogalmak A Bank által végzett hitelműveletek... 8 II. AZ ÜGYFÉL... 9 III. AZ EGYEDI MEGÁLLAPODÁS MEGKÖTÉSÉNEK ELŐFELTÉTELEI IV. AZ ÜGYFÉLLEL SZEMBEN TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEK V. AZ ÜGYFÉL ÉS A HITELÜGYLETBEN ÉRINTETT HARMADIK SZEMÉLY KÖTELEZETT KÖTELEZETTSÉGEI, A BANK JOGOSULTSÁGAI VI. BANKHITEL VII. FOLYÓSZÁMLAHITEL, MULTICURRENCY FOLYÓSZÁMLAHITEL VIII.RULÍROZÓ HITEL, MULTICURRENCY RULÍROZÓ HITEL IX. KÖLCSÖN ÉS MULTICURRENCY KÖLCSÖN X. A HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEK KAMATA, A BANK ÁLTAL FELSZÁMÍTHATÓ KÖLTSÉGEK, DÍJAK, JUTALÉKOK A kamat A Bank által felszámítható költségek, díjak, jutalékok Pénzügyi tranzakciós illeték megtérítése XI. A BANK ÁLTAL A HITELMŰVELETEK KÖRÉBEN NYÚJTOTT EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK Bankgarancia Akkreditív XII. BIZTOSÍTÉKOK A hitelműveletek biztosítékai A biztosítékok érvényesítése Beszámítás Beszedési megbízás Bankgarancia Zálogjog

3 7. Óvadék Készfizető kezesség Komfortlevél Közraktárjegy Árbevétel Bankhoz csatornázása Bianco váltó, fedezeti váltó A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. és Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány készfizető kezességvállalása XIII.A MAGYAR NEMZETI BANK ÁLTAL INDÍTOTT NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM KERETÉN BELÜL NYÚJTOTT HITEL ÉS KÖLCSÖN XIV.A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE ÉS ANNAK KÖVETKEZMÉNYEI

4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Vállalati Hitelezés Speciális Üzletági Szabályzat célja 1.1. A Vállalati Hitelezés Speciális Üzletági Szabályzat (a továbbiakban mint: SÜSZ) célja a vállalkozásnak minősülő Ügyfelek (a továbbiakban mint: Ügyfél) által az Oberbank AG Magyarországi Fióktelep (a továbbiakban mint: Bank) által folytatott hitelintézeti tevékenység keretén belül megkötött hitel- és kölcsönügyletek vonatkozásában létrejövő jogviszonyok szabályainak meghatározása, az Ügyfelek széleskörű és korrekt tájékoztatása A Bank az Ügyfelek részére a hatályos és irányadó jogszabályi keretek között, hitelszerződési rendje és feltételei szerint, egyedi hitelbírálat alapján hitelkeretet nyit és kölcsönt nyújt, és egyéb hitelműveleteket végez Az Oberbank AG Magyarországi Fióktelep a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló évi CXXXII. törvény (a továbbiakban mint: Fktv.) rendelkezései szerint EGT államban bejegyzett és ott székhellyel rendelkező külföldi vállalkozás által létesített pénzügyi fióktelepnek minősül. Az alapító külföldi székhelyű vállalkozás az Oberbank AG, osztrák jog szerint alapított és működő társaság (székhelye: A 4020 Linz, Untere Donaulände 28., nyilvántartó bíróság: Landesgericht Linz, nyilvántartási száma: FN-79063w.) 1.4. A Bank vállalkozási tevékenységet folytat, melynek során cégneve alatt, az 1.3. pontban megnevezett külföldi vállalkozás javára szerez jogokat és annak terhére vállal kötelezettségeket, így különösen a külföldi vállalkozás javára és terhére köt szerződéseket. 2. Az Ügyfél és a Bank közötti jogviszonyt szabályozó dokumentumok és jogszabályok Az Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban mint: ÁSZF) rögzítetteknek megfelelően az Ügyfél és a Bank közötti jogviszonyt a felek között megkötött egyedi megállapodások, hitelés kölcsönügyletek, a jelen SÜSZ és az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban mint: ÁSZF), valamint a Bank Hirdetményei, tájékoztatói, közleményei, valamint az ÁSZF-ben meghatározott jogszabályok határozzák meg. A jogviszonyt szabályozó dokumentumok egymáshoz való viszonyát az ÁSZF határozza meg. A felek közötti jogviszonyt szabályozó dokumentumok közzétételére és változására vonatkozó szabályokat az ÁSZF tartalmazza. 4

5 3. A SÜSZ-ben használt fogalmak 3.1. Amennyiben a SÜSZ eltérően nem rendelkezik, az abban használt fogalmak az ÁSZFben meghatározott tartalommal és jelentéssel bírnak A SÜSZ-ben használt fogalmak: Bankhitel: a bankhitelszerződés alapján nyújtott szolgáltatás. Bankhitelszerződés: olyan szerződés, amellyel a Bank arra vállal kötelezettséget, hogy jutalék ellenében meghatározott hitelkeretet tart az Ügyfél rendelkezésére, és a keret terhére, a szerződésben meghatározott feltételek megléte esetén, kölcsönszerződést köt, vagy egyéb hitelműveletet végez. Hitelkeret: a Bank kötelezettségvállalása abban a tekintetben, hogy jutalék ellenében meghatározott pénzösszeget tart az Adós rendelkezésére és a keret terhére, meghatározott feltételek megléte esetén, kölcsönszerződést köt, vagy egyéb hitelműveletet végez. Kölcsönszerződés: olyan szerződés, amellyel a Bank meghatározott pénzösszeget bocsát az Ügyfél rendelkezésére, az Ügyfél pedig köteles a kölcsön összegét a szerződés szerint visszafizetni. Kölcsön: összeg. a kölcsönszerződés alapján a Bank által az Adós rendelkezésére bocsátott Adós: az a vállalkozás, amelynek a Bank a kölcsönszerződés alapján meghatározott pénzösszeget bocsát a rendelkezésére. Adóstárs: az Adóssal egyetemlegesen felelős vállalkozás. Rendelkezésre tartási időszak: az, a hitel- és kölcsönszerződésben naptári módon meghatározott, a hitel- és kölcsönszerződés aláírásától számított időszak, amely alatt az Ügyfél a kölcsönszerződésben meghatározott összeg igénybevételére jogosult. Az Ügyfél a rendelkezésre tartási időszak alatt köteles a Bank által előírt, a hitel- és kölcsönszerződésben meghatározott folyósítási feltételek teljesítésére. Amennyiben a hitel- és kölcsönszerződésben meghatározott rendelkezésre tartási időszak eredménytelenül telik el, a hitel- és kölcsönszerződés a Bank és az Ügyfél eltérő megállapodásának hiányában megszűnik és a Bank a hitelkeret rendelkezésre tartására és a kölcsön folyósítására nem köteles. Az Adóst terhelő a megszűnés napjáig nem teljesített fizetési kötelezettségek a rendelkezésre tartási időszak végét követő napon esedékessé válnak. Tőketartozás: az első törlesztésig a folyósított kölcsön összege, azt követően a kölcsön összegének a megfizetett törlesztő részletek tőketartalmával csökkentett összege. Törlesztő részlet: a kölcsönszerződésben meghatározott rendszerességgel és összegben, az Adós által a futamidő alatt az esedékességkor fizetendő összeg. Eltérő rendelkezés 5

6 hiányában a törlesztő részlet tartalmazza az esedékes tőketörlesztés, kamat és kezelési költség összegét. Előtörlesztés: a hitel- és kölcsönszerződés alapján fennálló tartozás teljesítési idő előtt történő teljes vagy részleges teljesítése. A hitel teljes összege: a hitelnek a hitelszerződésben meghatározott teljes összege vagy felső határa. Esedékesség: a hitel- és kölcsönszerződésben ekként meghatározott nap, amelyen az Adós a hitel- és kölcsönszerződésből eredő valamely fizetési kötelezettségét teljesíteni köteles. Folyósítás napja: az a nap, amelyen a Bank a kölcsön összegét, részletekben történő folyósítás esetén részösszegét az Adósnak a Banknál vezetett bankszámláján jóváírja. Fordulónap: a kamatperiódusnak megfelelő időtartam elteltét követő nap. Futamidő: a kölcsönszerződésben rögzített időtartam, amely alatt az Adósnak a kölcsönt vissza kell fizetnie. Lejárat napja: az a nap, ameddig az Adósnak a kölcsönszerződés alapján fennálló valamennyi tartozását meg kell fizetnie a Bank részére. Hitelszámla: az Adós fennálló tartozásának nyilvántartására és az esedékes törlesztő részlet összegének beszedésére szolgáló, az Adós és a Bank között létrejött hitelszerződés, vagy a hitelszerződés alapján történő kölcsön folyósítás/hitelkeret beállítás alapján a Bank által generált banki technikai számla. Bankszámlához kapcsolódó hitelszerződés: olyan hitelszerződés, amellyel a Bank az Ügyfél bankszámlájának terhére benyújtott fizetési megbízások teljesítéséhez bankszámlahitelkereten belül hitelt biztosít az Ügyfél részére. Hirdetmény: amelynek melléklete a Kondíciós lista, a Bank azon tájékoztatása az Ügyfelek részére, amely tartalmazza a kamatokat, szolgáltatási díjakat, az Ügyfelet terhelő egyéb költségeket, a késedelmi kamatokat, a kamatszámítás módszerét, a kamatok, díjak vagy költségek egyoldalú, az Ügyfél számára kedvezőtlen módosítását, valamint annak kifejtését is, hogy melyik kamat, díj vagy költségelem milyen mértékben és milyen okból változik. A Bank Hirdetményben tájékoztatja Ügyfeleit az egyedi megállapodással kapcsolatos és fontos egyéb tudnivalókról. A Bank a Hirdetményt Ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben kifüggeszti és internetes honlapján (www.oberbank.hu) közzéteszi. Hitelkamat: az Ügyfél által igénybe vett hitelösszeg rögzített vagy változó százalékában, éves szinten meghatározott pénzösszeg. Rögzített hitelkamat: a hitelszerződésben annak megkötésekor meghatározott, a hitelszerződés teljes futamidejére vonatkozó egy, vagy a futamidő részeire vonatkozó több, 6

7 százalékos mérték használatával meghatározott hitelkamat. A hitelkamat kizárólag arra az időszakra tekinthető rögzítettnek, amelyre vonatkozóan a hitelszerződésben a százalékos mértéke meghatározásra került. Változó hitelkamat: minden olyan kamat, ami nem minősül rögzített hitelkamatnak. Kamatperiódus: a hitelszerződésben meghatározott olyan időszak, amely alatt a kamat mértékét a Bank nem jogosult egyoldalúan megváltoztatni. Referencia Kamatláb: bármilyen alkalmazandó kamat számításának alapjául szolgáló, a nyilvánosság számára hozzáférhető mindenkori kamatláb (BUBOR, LIBOR, EURIBOR), amelynek mértékére a Banknak nincs ráhatása. BUBOR: Budapest InterBank Offered Rate (Budapesti Bankközi Forint Hitelkamatláb). Referencia jellegű kamatláb, amelyet a különböző futamidőkre vonatkozóan naponta, meghatározott időben a Magyar Nemzeti Bank számít ki és tesz közzé, a jegyző Bankok által adott árak alapján, egy előre meghatározott átlagolási eljárást alkalmazva. LIBOR: London InterBank Offered Rate (Londoni Bankközi Referencia Kamatláb), amely különböző időszakokra és devizanemre vonatkozóan kerül megállapításra és mértéke naponta változik a piaci kamatváltozások hatására. EURIBOR: a frankfurti Bankközi piacon jegyzett, az Európai Központi Bank szabályainak megfelelően megállapított kamatláb. Lineáris törlesztésú hitel/kölcsön: olyan törlesztési módszer, ahol a tőketartozás egyenletes ütemezés szerint kerül megfizetésre (minden törlesztéskor ugyanannyival csökken a tőke), miközben a legutóbbi törlesztés óta keletkezett/megszolgált kamatösszeget is meg kell fizetni. A törlesztő részletek nem állandóak, hanem csökkenőek. Az Adós által fizetendő törlesztő részletben a tőke és a kamat aránya nem változik. Annuitásos törlesztésű hitel/kölcsön: olyan törlesztési módszer, ahol az Adós egy kamatperióduson belül azonos összegű Törlesztő részleteket fizet, folyamatosan csökkenő kamat-, illetve folyamatosan növekvő tőketartalommal. Minden törlesztéskor megfizetésre kerül a legutóbbi törlesztés óta keletkezett/megszolgált kamatösszeg, illetve ha van, akkor az időarányosan esedékes kezelési költség is, a Törlesztő részletből fennmaradó részösszeg csökkenti a tőketartozást. A csökkenő tőketartozás következtében egyre kisebb kamatösszeg keletkezik két egymást követő törlesztési dátum között, így az állandó Törlesztő részletből egyre több jut a tőke törlesztésére. Ebből következik, hogy folyamatosan csökken a Törlesztő részleten belüli kamattartalom és növekszik a tőketartalom, illetve az, hogy a futamidő elején még lassan, később viszont fokozatosan egyre gyorsabban fogy a tőketartozás. Rulírozó hitel: olyan hitel, melynek keretében folyósított kölcsön a visszafizetett összeg erejéig ismételten igénybe vehető pld. folyószámlahitel. Kamatsáv: a folyósított Kölcsön összegétől függő kamatmérték. 7

8 Jelzáloghitel: hitel. az Ügyfél részére ingatlanra alapított jelzálogjog fedezete mellett nyújtott Hitelbiztosítéki érték: a Kölcsön biztosítására zálogtárgyként szolgáló ingatlannak a Bank ingatlanértékelési szabályai szerint meghatározott értéke. Zálogkötelezett: a Bank javára szóló zálogjoggal/jelzálogjoggal terhelt ingó, ingatlan dolog, jog vagy követelés tulajdonosa, jogosultja vagy kötelezettje. Zálogtárgy: a Kölcsön biztosítékául szolgáló ingó vagy ingatlan dolog, jog vagy követelés amelyet a Bank javára alapított zálogjog/jelzálogjog terhel. Kezes: az a devizabelföldi vagy devizakülföldi természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet, aki, amely a Kölcsön visszafizetésére készfizető kezességet vállalt. A Kezes az Adóssal egy sorban köteles helytállni az Adós tartozásáért. KHR: Központi Hitelinformációs Rendszer, olyan zárt rendszerű adatbázis, amelynek célja a hitelképesség objektív, körültekintő és megalapozott megállapítása, a túlzott mértékű eladósodás megakadályozása, a felelős hitelnyújtás és a felelős hitelfelvétel körülményeinek biztosítása, mindezek által a hitelezési kockázat csökkentése a referenciaadat-szolgáltatók biztonságának érdekében. Stop-loss limit megbízás: irányuló megbízás. Árfolyamkockázat illetve árfolyamveszteség minimalizálására 4. A Bank által végzett hitelműveletek 4.1. A Bank az alábbi hitelműveleteket végezheti az Ügyfél részére: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) bankhitelkeretet tart rendelkezésre; bankszámlahitelt nyújt; kölcsönt (ide értve a multicurrency kölcsönt is) nyújt; rulírozó hitelt (ide értve a multicurrency rulírozó hitelt is) nyújt; keretgaranciát vagy egyedi garanciát vállal; akkreditívet nyit, akkreditív nyitására keretszerződést köt; engedményezési keretszerződést vagy engedményezési szerződést köt A Bank az egyes hitelműveletek végzésére egyedi megállapodást köt az Ügyféllel. 8

9 II. AZ ÜGYFÉL 1.1. Ügyfélnek minősül minden, a Magyarországon vagy az Európai Unió bármely tagállamában bejegyzett vagy nyilvántartásba vett gazdasági társaság, egyéb szervezet Ügyfélnek minősül különösen az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, a tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló egyesülése, ez európai területi együttműködési csoportosulás, az egyes jogi személyek vállalata, a leányvállalat, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, a külföldi székhelyű vállalkozás kereskedelmi képviselete, a vámszabadterületi társaság, a konzuli diplomáciai testület Ügyfélnek minősül továbbá az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, az őstermelő, az ügyvéd, az európai közösségi jogász, a közjegyző, az egyéni szabadalmi ügyvivő, az önálló bírósági végrehajtó, a szolgáltató állatorvosi igazolvánnyal rendelkező magánszemély, az egészségügyi vállalkozó, úgy mint a gyógyszerészi magántevékenység, a falugondnoki tevékenység, a tanyagondnoki tevékenység vagy szociális szolgáltató tevékenység folytatásához szükséges engedéllyel rendelkező személy 1.4. Ügyfélnek minősülnek a civil és egyéb szervezetek, úgy mint az egyesület, a párt, a sportról szóló törvény alapján működő szervezetet, a köztestület, az alapítvány, a közalapítvány, a magánnyugdíjpénztár, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár és az átalakulással létrejövő vegyes nyugdíjpénztár, a hitelintézetek önkéntes betétbiztosítási, illetve intézményvédelmi alapja, a Munkavállalói Résztulajdonosi Program (MRP) szervezet, és az európai területi társulás Ügyfélnek minősül továbbá a társasház, az építőközösség, a non-profit szervezet, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivő iroda, a közjegyzői iroda, a befektetési alap, az egyéb alapok, a tőzsde, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, a közraktár, a kockázati tőketársaság, a kockázati tőkealap, a külön jogszabályban meghatározott jogi személynek minősülő egyéb szervezet, a közérdekű célú adományok, valamint a jogi személyiség nélküli különböző szervezetek, csoportok 1.6. Ügyfélnek minősül mindazon Adószámmal rendelkező, vagy nem rendelkező természetes személy, akinek a kérésére fizetési számla kerül megnyitásra Az Ügyfél működésének meg kell felelnie a mindenkor hatályos magyar jogszabályoknak, ezen kötelezettség megsértéséből eredő kárt az Ügyfél viseli A Bank az Ügyfeleket éves nettó árbevételük, mérlegfőösszegük, a foglalkoztatotti létszám, és egyéb tényezők alapján különböző szegmensekbe sorolhatja A Bank jogosult az Ügyfél előzetes hozzájárulása nélkül évente felülvizsgálni és a rendelkezésre álló információk alapján meghatározni az Ügyfél üzleti szegmens besorolását. 9

10 III. AZ EGYEDI MEGÁLLAPODÁS MEGKÖTÉSÉNEK ELŐFELTÉTELEI 1.1. Az Ügyfél az egyedi megállapodás megkötését megelőzően köteles a Bank rendelkezésére bocsátani az alábbi dokumentumokat, amennyiben azokkal a mindenkor hatályos jogszabályok alapján rendelkezni köteles: (a) (b) (c) (d) (e) (f) a hatályos létesítő okirat (alapszabály vagy társasági szerződés) eredeti példánya vagy hiteles másolata; 30 napnál nem régebbi cégkivonat, bírósági vagy egyéb nyilvántartást igazoló okirat eredeti példányban vagy hiteles másolatban; folyamatban lévő ügyek esetében a cégbíróság, a bíróság vagy az egyéb nyilvántartást végző szerv felé benyújtott és érkeztetett bejegyzési, illetve változásbejegyzési kérelem eredeti példányban vagy hiteles másolatban; az Ügyfél képviselőinek aláírási címpéldánya, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírásmintája eredeti példányban vagy hiteles másolatban; az Ügyfél legutolsó mérlegbeszámolója; engedélyköteles tevékenység esetén a tevékenység végzéséhez szükséges hatósági engedély; (g) a NAV által 30 napnál nem régebben kiállított köztartozást kizáró igazolás, vagy 5 napnál nem régebben kiállított köztartozást kizáró folyószámla kivonat, kivéve, ha az Ügyfél szerepel az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (a továbbiakban mint: Art.) rendelkezései szerinti köztartozás mentes adózói adatbázisban; (h) (i) (j) (k) átütemezett köztartozás esetén az átütemezésről szóló megállapodás; az Ügyfél képviselőinek aláírás mintája a Bank által rendelkezésre bocsátott aláírási kartonon; az Ügyfél Banknál nyitott fizetési számlájára vonatkozó szerződés aláírt formában; az Ügyfél által kitöltött és cégszerűen aláírt hitelkérelem és hitelbírálat adatlap A Bank a fenti okiratokon túl egyéb okiratok rendelkezésre bocsátását is kérheti, amennyiben azt a hitelkérelem és a hitelbírálat értékeléséhez szükségesnek ítéli meg Az egyéni vállalkozó és az őstermelő Ügyfél az egyedi megállapodás megkötését megelőzően köteles a Bank rendelkezésére bocsátani az alábbi dokumentumokat, amennyiben azokkal a mindenkor hatályos jogszabályok alapján rendelkezni köteles: (a) egyéni vállalkozói igazolvány/őstermelői igazolvány; (b) személyi igazolvány; 10

11 (c) (d) a vállalkozói, gazdálkodói tevékenység folytatásához szükséges egyéb hatósági engedélyek; az utolsó évi adóbevallás A Bank a fenti okiratokon túl egyéb okiratok rendelkezésre bocsátását is kérheti, amennyiben azt a hitelkérelem és a hitelbírálat értékeléséhez szükségesnek ítéli meg. IV. AZ ÜGYFÉLLEL SZEMBEN TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEK 1.1. Az Ügyfél működésének meg kell felelnie a mindenkor hatályos magyar jogszabályoknak, tevékenysége ellátásához szükséges minden hatósági engedéllyel rendelkeznie kell, ezen kötelezettségei elmulasztásából eredő minden kárt az Ügyfél köteles viselni Az Ügyféllel szemben a Bankkal megkötött egyedi megállapodás aláírásakor nem lehet folyamatban olyan eljárás, intézkedés, követelés érvényesítés, amely az Ügyfél pénzügyi, gazdasági helyzetét hátrányosan befolyásolja vagy befolyásolhatja, illetve amely csökkenti vagy csökkentheti az Ügyfél azon képességét, hogy a Bankkal szemben fennálló vagy a jövőben keletkező pénzügyi kötelezettségeit időben teljesítse. V. AZ ÜGYFÉL ÉS A HITELÜGYLETBEN ÉRINTETT HARMADIK SZEMÉLY KÖTELEZETT KÖTELEZETTSÉGEI, A BANK JOGOSULTSÁGAI 1.1. A hitel igénybe vételére kizárólag akkor kerülhet sor, ha az Ügyfél a hitelszámla (hitelszámlák) vezetéséhez átadja a Bank részére az érvényesen kiállított aláírás bejelentő kartont, valamint az Ügyfél valamennyi, a hitelszerződésben felsorolt biztosítéki megállapodást aláírt, illetve biztosítékot a Bank rendelkezésére bocsátott A hitelfelvevő Ügyfél vállalja, hogy üzleti pénzforgalmát a Banknál vezetett pénzforgalmi számláján keresztül bonyolítja, a belföldi és külföldi fizetési forgalomban és minden egyéb bankügyletnél igénybe veszi a Bank szolgáltatásait A hitelfelvevő Ügyfél köteles beszerezni a Bank előzetes hozzájárulását a más pénzintézeteknél igényelt hitelek vagy kölcsönök igénybe vételéhez, illetve harmadik személyek javára szóló biztosíték(ok) nyújtásához A hitelfelvevő Ügyfél kijelenti, hogy a tulajdonát képező ingatlant (ingatlanokat), illetve ingatlanrészeket beleértve ennek/ezek tartozékait a hitelviszony fennállása alatt másnak bérbe nem adja, egyéb módon nem terheli meg, és sem egészben, sem részben nem idegeníti el A hitelfelvevő Ügyfél köteles a biztosítékul szolgáló valamennyi vagyontárgyára, így ingatlanaira, létesítményeire, gépeire, berendezéseire, leltárkészletére teljes körű kárbiztosítást kötni, amely biztosítás kedvezményezettjeként köteles a Bankot megnevezni. A biztosítási díj megfizetésének elmulasztása esetén a Bank jogosult a díjakat a hitelfelvevő Ügyfél terhére a biztosítónak megfizetni. 11

12 1.6. Több hitelfelvevő Ügyfél az azonos hitelből származó valamennyi kötelezettségéért egyetemlegesen felel. Több hitelfelvevő Ügyfél esetén a Bank jogosult a hitelösszeget valamennyi Hitelfelvevőre kiterjedő kötelező hatállyal az egyik hitelfelvevőnek kifizetni Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a Bankot haladéktalanul tájékoztatja mindazon változásokról és eseményekről, amelyek a jogi és gazdasági helyzetét érintik (pld. cégnevének változása, székhelyének változása, tulajdoni arányainak változása, stb.) A hitelfelvevő Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a Bankot haladéktalanul tájékoztatja mindazon változásokról és eseményekről, amelyek a hitelfelvevő Ügyfél jogi és gazdasági helyzetét érintik A hitelfelvevő Ügyfél és a hiteljogviszonyban szereplő más társkötelezett kötelezettséget vállal arra, hogy folyamatosan tájékoztatja a Bankot vállalkozásának gazdasági helyzetéről, ennek érdekében a Bank részére átadja az éves beszámolóját, azok valamennyi, a számviteli törvénynek megfelelő mellékletével együtt, azok elkészültét követő 10 munkanapon belül. Ugyanezen rendelkezések vonatkoznak azokra a vállalkozásokra is, amelyek bevétel-kiadás számlákat állítanak ki A Bank kérésére a hitelfelvevő Ügyfél éves közbenső jelentéseit is köteles a Bank rendelkezésére bocsátani A Bank mindenkor jogosult betekinteni a hitelfelvevő Ügyfél üzleti könyveibe és jogosult üzletmenet vizsgálatot tartani, illetve ezeket harmadik személlyel elvégeztetni. Ennek költségei a hitelfelvevő Ügyfelet terhelik A hitelfelvevő Ügyfél kötelezi magát arra, hogy a hitel-és kölcsönösszeg nyújtásával, a hitelügylet lebonyolításával kapcsolatban felmerült és a Bank által Hirdetményben közzétett kamatokat, költségeket, díjakat a Bank részére megfizeti. Ugyanez vonatkozik a Banknál a követelés esetleges behajtása kapcsán felmerült költségekre és kiadásokra, különös tekintettel a jogi képviselő igénybe vételével, a közjegyzői eljárással kapcsolatos költségekre Az Ügyfél köteles a Bankot a tudomásszerzést követően haladéktalanul tájékoztatni, ha ellene csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul, vagy annak kezdeményezéséről tudomást szerez, ha vezetésében, irányításában vagy képviseleti jogában változás következik be, ha ellene bármilyen bírósági, végrehajtási, vagy hatósági eljárás indul, tevékenységi engedélyét korlátozzák vagy visszavonják, részesedést szerez más társaságban, tulajdoni arányaiban, vagy tulajdonosi szerkezetében változás következik be, bármely hitelügylettel kapcsolatos 30 napon túli lejárt fizetési kötelezettsége keletkezik, köztartozása keletkezik, harmadik személytől, vagy más hitelintézettől hitelt kíván felvenni A Bank az Ügyfél hiteligénylését megvizsgálja és dönt az egyedi hitelművelet végzéséről. A Bank fenntartja a jogot, hogy az Ügyfél által kérelmezett hitelművelet végzését, és az ezzel kapcsolatos kockázat vállalását külön indokolás nélkül megtagadja. 12

13 1.15. Amennyiben a hitelszámla egyenlege már a hitel igénylésekor tartozást mutat, a tartozás a hitelbe beszámítható. A rendelkezésre álló biztosítékokból befolyó bevételek elsősorban a felmerülő költségek és kamatok fedezésére fordítandók A Bank jogosult a hitel előzetesen megállapított futamidejét meghosszabbítani, a teljes hitelösszeg erejéig újbóli felhasználást lehetővé tenni, haladékot, vagy akár további hiteleket nyújtani, azzal, hogy a biztosítékot nyújtó Ügyfél vagy harmadik személy köteles a szerződéses kiegészítések tudomásul vételét aláírásával is igazolni A hitelfelvevő Ügyfél és a kezességet vállaló harmadik személy hozzájárulnak ahhoz, hogy a Bank a hitel szempontjából lényeges valamennyi adatot a KHR részére továbbítsa. A KHR részére való adattovábbítás részletes szabályait az ÁSZF tartalmazza A Bank jogosult a kamatot, díjat és egyéb költségeket vagy a szerződés egyéb feltételeit az ÁSZF-ben meghatározottak szerint egyoldalúan az Ügyfél hátrányára, vagy előnyére módosítani A hitelből eredő követelések a hitelfelvevő Ügyfél elleni csőd-, felszámolási, vagy végelszámolási eljárás, illetve csőd- és felszámolási eljárás megindításának fedezethiány miatt történő elmaradása esetén felmondás nélkül is azonnal esedékessé válnak A rendelkezésre bocsátott hitelkeret bármely okból történő túllépése esetén a Bank jogosult külön kamatot felszámítani, a hitel késedelmes megfizetése esetén pedig késedelmi kamatot felszámítani a Hirdetményben meghatározott mértékben Amennyiben a hiteljogviszony alapjául szolgáló feltételek a felek érdekkörén kívül eső okból, pld. jogszabályváltozás, hatósági rendelkezések, stb., lényegesen megváltoznak, a felek kezdeményezhetik az egyedi megállapodás módosítását, amennyiben az nem vezet eredményre, a szerződést 4 hét felmondási idővel felmondhatják. VI. BANKHITEL 1.1. A bankhitelszerződéssel a Bank a Ptk. hitelszerződésre és kölcsönszerződésre vonatkozó rendelkezései alapján az Ügyfél számára megállapított hitelkeret terhére kölcsönszerződést köt, vagy egyéb, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvényben meghatározott hitelműveleteket végez Az Ügyfél a bankhitel igényléséhez a jelen SÜSZ V. pontjában foglaltak szerint eljárni köteles A Bank az Ügyfél hiteligénylését megvizsgálja és dönt az egyedi hitelművelet végzéséről. A Bank fenntartja magának a jogot, hogy az Ügyfél által kérelmezett bármely hitelművelet végzését, illetve az ezzel kapcsolatos banki kockázat vállalását bármely okból megtagadja Az egyes hitelműveletek együttes összege a bankhitelszerződés hatálya alatt semmilyen időpontban nem haladhatja meg a hitelkeret összegét. 13

14 1.5. Az egyes hitelművelet megszűnését követően, amennyiben az Ügyfél a hitelműveletből eredő valamennyi kötelezettségének eleget tett, a megszűnt hitelművelet összegének erejéig, de legfeljebb a hitelkeret erejéig az Ügyfél újabb hitelművelet igénylését kezdeményezheti Az Ügyfél jogosult a kölcsönszerződésben rögzített lejárati idő előtt tartozását részlegesen, vagy teljesen visszafizetni (előtörlesztés/végtörlesztés), amennyiben ennek kizárásáról az egyedi szerződésben a Felek nem állapodtak meg. Az Ügyfél, amennyiben előtörlesztési szándékával élni kíván, köteles ezen szándékát az előtörlesztést megelőzően, a visszafizetés előtt legalább 15 nappal a Banknak írásban bejelenteni. A bejelentés elmulasztása esetén a többletbefizetés nem kerül a Kölcsön javára lekönyvelésre Végtörlesztésre bármely munkanapon a kezelési költség, a kamat és a késedelmi kamat jóváírását követően kerülhet sor Részleges előtörlesztésre csak törlesztési napot követő napon, az esedékes törlesztő részlet, kezelési költség Ügyfél nevére nyitott hitelszámla terhére történő terhelését követően kerülhet sor. Részleges előtörlesztés esetén, amennyiben a kölcsönszerződésben rögzített törlesztési nap nem Banki munkanap, az előtörlesztett összeg terhelésére a az esedékes törlesztő részlet, kezelési költség kölcsönszerződés szerinti törlesztési napon történő jóváírását követő első Banki munkanapon kerülhet sor Részleges előtörlesztés esetén a Bank írásban tájékoztatja az Ügyfelet az új törlesztő részlet mértékéről A Bank előtörlesztés esetén jogosult az előtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó költségeinek megtérítésére, amely költségeket a Hirdetményben, Kondíció listában tesz közzé Az előtörlesztési díj a rendelkezésre álló előtörleszteni kívánt összeg terhére kerül levonásra. Az előtörleszteni kívánt összeget a Bank csak az Ügyfél írásbeli kérelme alapján terheli az Ügyfél fizetési számláján. Amennyiben az előtörlesztési szándék bejelentése ellenére a szükséges, az előtörleszteni kívánt összeg fedezete nem áll a bankszámlán rendelkezésre, úgy a Bank a bankszámlát csak az esedékes törlesztő részlettel terheli meg. VII. FOLYÓSZÁMLAHITEL, MULTICURRENCY FOLYÓSZÁMLAHITEL 1.1. A Bank az Ügyfél kérelmére a nála vezetett pénzforgalmi bankszámláján külön folyószámlahitel-szerződésben rögzített összegű hitelkeretet tarthat az Ügyfél rendelkezésére akkor és olyan összeg erejéig, amikor és amilyen mértékben ez az Ügyfél meghatározott bankszámlája terhére benyújtott fizetési megbízások teljesítéséhez szükséges A folyószámlahitel keretösszegének megállapítását az Ügyfél pénzforgalma, hitelképessége, valamint a felajánlott biztosítékok befolyásolják A folyószámlahitel szerződés időtartama alatt a Bank az Ügyfél külön rendelkezése nélkül a hitelkeret terhére teljesíti azokat a fizetési megbízásokat, amelyekre az Ügyfél pénzforgalmi bankszámlája nem nyújt fedezetet. A számlán jóváírt összegeket a Bank az 14

LAKOSSÁGI KÖLCSÖNÖK SPECIÁLIS ÜZLETÁGI SZABÁLYZAT

LAKOSSÁGI KÖLCSÖNÖK SPECIÁLIS ÜZLETÁGI SZABÁLYZAT LAKOSSÁGI KÖLCSÖNÖK SPECIÁLIS ÜZLETÁGI SZABÁLYZAT OBERBANK AG MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEP SZÉKHELY: 1062 BUDAPEST, VÁCI ÚT 1-3., CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-17-000456 ADÓSZÁM: 22353605-2-42 PSZAF NYILVÁNTARTÁSI SZÁMA:

Részletesebben

HITEL ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GAZDÁLKODÓ ÉS EGYÉB SZERVEZETEK RÉSZÉRE HATÁLYOS: 2012.

HITEL ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GAZDÁLKODÓ ÉS EGYÉB SZERVEZETEK RÉSZÉRE HATÁLYOS: 2012. HITEL ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GAZDÁLKODÓ ÉS EGYÉB SZERVEZETEK RÉSZÉRE HATÁLYOS: 2012. szeptember 18-tól Módosította a 14/2-1/2013. sz. Ig. határozat Hatályos: 2013. május 16-tól

Részletesebben

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. Vállalati Hitelezési Üzletszabályzat

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. Vállalati Hitelezési Üzletszabályzat Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. Hatályban: Új hitelműveletekre: 2013.06.25.-től Folyamatban levő hitelműveletekre: 2013. 07.25.-től 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető általános rendelkezések....3 II. Hitelművelet....4

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK vállalkozói, önkormányzati ügyfelek forint hitel, kölcsönszerződéseihez, garancia szerződéseihez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK vállalkozói, önkormányzati ügyfelek forint hitel, kölcsönszerződéseihez, garancia szerződéseihez Általános Üzletszabályzat 10. sz. mellékelete A.sz. kölcsönszerződés 1. sz. függeléke ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK vállalkozói, önkormányzati ügyfelek forint hitel, kölcsönszerződéseihez, garancia szerződéseihez

Részletesebben

HITEL ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE

HITEL ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE HITEL ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE Hatályos: 2014. március 17-től Elfogadta: a 7/1-2/2014. sz. Ig. határozat Módosította: a 29/1-9/2014. sz. Ig. határozat

Részletesebben

A VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Hatályos: 2014. július 01.

A VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Hatályos: 2014. július 01. A VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2014. július 01. TARTALOMJEGYZÉK A VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI... 1 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. AZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Kockázatvállalási Üzletszabályzat. Sberbank Magyarország Zrt. Hatályba lépés: 2014. március 15.

Kockázatvállalási Üzletszabályzat. Sberbank Magyarország Zrt. Hatályba lépés: 2014. március 15. Sberbank Magyarország Zrt. Hatályba lépés: 2014. március 15. 1 / 17 Tartalomjegyzék 1. A KOCKÁZATVÁLLALÁS FAJTÁI...3 2. AZ ÜGYFÉL HITELKÉPESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA...3 3. ALAPFOGALMAK...4 4. A HITELSZERZŐDÉS

Részletesebben

KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATI HITELEZÉS. Általános Szerzıdési Feltételek

KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATI HITELEZÉS. Általános Szerzıdési Feltételek : RAIFFEISEN BANK Zrt. Tevékenységi engedély száma: 22/1992 Tevékenységi engedély dátuma: 1992. április 3. Cégjegyzékszáma: 01-10-041042 Székhelye: 1054 Budapest, Akadémia u. 6. Kapcsolattartás címe: 1054

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT. Fogyasztónak nem minősülő ügyfelek részére. módosításokkal egységes szerkezetben

VÁLLALKOZÓI HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT. Fogyasztónak nem minősülő ügyfelek részére. módosításokkal egységes szerkezetben VÁLLALKOZÓI HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT Fogyasztónak nem minősülő ügyfelek részére módosításokkal egységes szerkezetben Hatályos: 2015. március 27-től TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 3 II.

Részletesebben

A VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Hatályos: 2014. március 15.

A VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Hatályos: 2014. március 15. A VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2014. március 15. TARTALOMJEGYZÉK A VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI... 1 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. AZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT. Módosításokkal egységes szerkezetben

HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT. Módosításokkal egységes szerkezetben HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT Módosításokkal egységes szerkezetben Fogyasztónak nem minősülő ügyfelek részére Hatályos: 2014. március 15. előtt megkötött szerződések esetén 2014. május 15. napjától, 2014.

Részletesebben

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. Vállalati Hitelezési Üzletszabályzat

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. Vállalati Hitelezési Üzletszabályzat Hatályban: 2011. február 28-tól 1 / 13 Tartalom I. Hitelügylet (kockázatvállalás)... 3 1. Hitelügylet fajtái... 3 2. Az Ügyfél hitelképességének vizsgálata... 3 3. A hitel- és kölcsön szerződésben szereplő

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (Fogyasztónak nem minősülő) vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Feltételek (Fogyasztónak nem minősülő) vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Feltételek (Fogyasztónak nem minősülő) vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú

Részletesebben

SZ/23/10. számú HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT

SZ/23/10. számú HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT S z i g e t v á r i T a k a r é k s z ö v e t k e z e t SZ/23/10. számú HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT Szigetvár, 1999 Jelen szabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága a 2/7/1999 (03.09) számú határozatában

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hitel-, Kölcsön-, Bankgarancia-, Akkreditív-

Részletesebben

Vállalkozói ügyletekre vonatkozó Általános Szerződési Szabályok

Vállalkozói ügyletekre vonatkozó Általános Szerződési Szabályok kölcsönszerződés 1. számú függeléke Vállalkozói ügyletekre vonatkozó Általános Szerződési Szabályok A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó szerződésben (továbbiakban: Szerződés) nevezett Ügyfél

Részletesebben

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HITELEZÉSSEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HITELEZÉSSEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HITELEZÉSSEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. AZ ÁSZF TARTALMA ÉS JELLEGE, KÖZZÉTÉTELE, MÓDOSÍTÁSA 1.1 A Magyar Export-Import

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Feltételek forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A Magyar-Mikrohitelező Központ Pénzügyi Szolgáltató Zrt.... számú szerződés 1. számú melléklete Általános Szerződési Feltételek forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktató számú hitelügyletre

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében xx-2014-xxxx-2 hiteliktatószámú szerződés 1. számú függeléke 1 Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó

Részletesebben

Szigetvári Takarékszövetkezet

Szigetvári Takarékszövetkezet Székhelye: 7900 Szigetvár, József A. u. 19 sz. Tevékenységi engedély száma: 883/1997/F. Tevékenységi engedély kelte: 1997. december 11. HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT Szigetvár, 2012 Jelen szabályzatot a Takarékszövetkezet

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében C melléklet Hatályos: Hitelszövetkezettel fennálló szerződések esetében 2014. 06.15., új ügyfelek esetében 2014.04.01. napjától Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön

Részletesebben

Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. 7400 Kaposvár, Berzsenyi D. u. 44.

Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. 7400 Kaposvár, Berzsenyi D. u. 44. Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. 7400 Kaposvár, Berzsenyi D. u. 44. Lakossági Kölcsönügyletek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI a 2014. március 15. napját követően kötött hitel-és kölcsönügyletek vonatkozásában

Részletesebben

1. Szerződésben használt fogalmak:

1. Szerződésben használt fogalmak: Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi szerződésben (továbbiakban: Szerződés) nevezett Adós

Részletesebben

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Siklós, Felszabadulás u. 46-48.

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Siklós, Felszabadulás u. 46-48. DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Siklós, Felszabadulás u. 46-48. Lakossági Kölcsönügyletek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI a 2014. március 15. napját követően kötött hitel-és kölcsönügyletek vonatkozásában

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Vállalkozásokkal, egyéb gazdálkodó szervezetekkel megkötött forint alapú hitel/kölcsön és egyéb kockázatvállalási ügyletekben A Körmend és Vidéke Takarékszövetkezettel (továbbiakban:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A szerződő felek megállapodnak, hogy a fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó szerződésük az alábbiakban meghatározott feltételekkel együtt érvényes, ezen feltételeket

Részletesebben

1. Szerződésben használt fogalmak:

1. Szerződésben használt fogalmak: 1 Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi

Részletesebben

FOGYASZTÓI HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT. Módosításokkal egységes szerkezetben. Hatályos: 2015. február 1. napjától

FOGYASZTÓI HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT. Módosításokkal egységes szerkezetben. Hatályos: 2015. február 1. napjától FOGYASZTÓI HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT Módosításokkal egységes szerkezetben Hatályos: 2015. február 1. napjától TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 3 II. HITELÜGYLET (KOCKÁZATVÁLLALÁS)... 3 1.

Részletesebben

A DUNA TAKARÉK BANK Zrt.

A DUNA TAKARÉK BANK Zrt. A DUNA TAKARÉK BANK Zrt. Igazgatósága által jóváhagyott 1/2015/IG számú szabályzat A DUNA TAKARÉK BANK Zrt. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA 1. sz. me l lék let Á L TA L ÁN OS SZE R ZŐD ÉSI FE L T É T EL E K

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Feltételek vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Általános Szerződési Feltételek vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi szerződésben (továbbiakban: Szerződés) nevezett

Részletesebben