Kultsár István a minden fillérét tollával kereső

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kultsár István a minden fillérét tollával kereső"

Átírás

1 Kultsár István a minden fillérét tollával kereső Alapi Gyula mondta róla: Nem tartozott a nagyok közé, akik az irodalom egén időnként fényességet árasztottak, nem volt vezért, aki után hadsereg indul, akinek példája iskolát alapít, nem volt lángelme, amely gyújtó lelkesedést varázsol a szívekbe. Kultsár István a hasznos emberek közé tartozott, a zászlótartók sorába, akik végigküzdik a hadjáratot, és a zászlót, melyre felesküdtek, soha el nem hagyják, de megvédik entestükkel is, mert annak becsülete az ő becsületük is A kultúrában határokat nem ismerő Kultsár István szeptember 16-án született Komáromban. Apja jónevű csizmadia volt, anyját Varga Annának hívták. Az iparos család jó módot remélve a helyi jezsuita gimnáziumba íratta gyermekét ban a bencések vették át a gimnázium vezetését, 1778-ban bencés irányítás alatt érettségizett. A bencések tanításai, tanárai iránti tisztelete a papi pálya felé sodorta, ám november 14-én feloszlatták a bencés rendet, így a tanári pályára lépett ig a komáromi gimnázium tanára ig Szombathelyen tanár. Szombathelyi évei alatt már jelentős részt vállalt a kultúra bőségében ben kiadta Mikes Kelemen írásait Törökországi levelek címen. Festetics Györgyhöz a Törökországi Levelek kiadásáról évi jegyzőkönyvben március 17-i dátummal olvasható: Professzor Kultsár István úr egész köszönettel megküldi azon Törökországi leveleket, melyet nagysága adakozásából, napfényre segített. ( ) Az alábbi levél kísérte a küldeményt: Méltóságos Gróf! Íme megjelennek Méltóságod előtt azon levelek, melyeket a sötétségből napfényre segített kegyelmével. Méltóztassék őket oly kegyességgel fogadni mely buzgó hálaadással nyújtom be Méltóságodnak. Óhajtottam ugyan, hogy nagy érdemeinek megismertetésére ezen bőkezűségét a könyvben hirdethettem volna, de a mostani változásokra nézve a gyanúságtól féltettem hazafiúságát. Míg tehát nyíltan kijelenthetem azt az elfelejthetetlen példákban tündöklő hazaszeretetét, addig is azon örvendek Méltóságodnak, hogy szívében érezheti azt a gyönyörűséget, melyet a jótétemények, a valóságos érdemek szoktak okozni még akkor is, ha titokban maradnak. De sokkal többek, s nagyobbak Méltóságod érdemei, hogysem azokat vagy a haza most nem tudná, vagy a maradékunk valahára elfelejthetné. S t nagy híre napról napra inkább fog virágozni, és mennél későbbre terjed, annál felségesebben magasztaltatik dicsősége. Szerencsésnek tartanám magamat, ha ezen érdemlett dicsőségnek bár legkisebb részben is lehetnék növelője. Azon való igyekezetemet ugyan elmulaszthatatlan kötelességemé teszem, és azon kérem Méltóságodat, hogy ezt az alázatos hálaadásképp bemutatott kész akaratomat méltóztassék kegyesen elfogadni, és engem kegyelmében megtartani, aki mély tisztelettel vagyok Méltóságos Grófnak legkisebb szolgája Kultsár István

2 1796. októberében Esztergomba helyezték át. A nagy Révaival kollegák voltak. Egyben ellenfelek is, annak ellenére, hogy a magyar nyelv és irodalom, az oktatásügy volt a közös céljuk, sohasem tudták elviselni egymást ben Kultsár lemondott tanári állásáról. A tanárság után következtek a nevelői évek. Festetics György gróf László fia mellett volt nevelő ig, a gróf tetszését és megelégedettségét is elnyerte helyes nevelési rendszerével és ritka becsületes jellemével, a rokonszenv kölcsönös volt. Kultsár is megkedvelte a grófi családot, később is fontos szerepet játszik Festetics György gróf az ő munkásságában, életében. Kultsár mint hírlapíró, lapalapító, szerkesztő, kiadó 1806-ban Pestre költözött. Végképp felhagyott a tanári, tanítói munka gyakorlásával ban kiadta a Hazai Tudósítások c. hírlapot. Így írt Wesselényihez: egy olly Magyar Ujságot kezdek, melly a Hazai Tudósítások neve alatt tsak a Monarchiára terjedjen Talán az uj hirek ismertetése mellett több alkalmatosságom lészen a hazafiuság nevelésére A hírlap megindult, de nem mindenre kiterjedően kapott engedélyt, így 1809-ben újból kéréssel fordult a királyhoz ban Hazai és Külföldi Tudósítások címmel jelenhetett meg a lap. Immár a külföldi híreket is közölhették. A jeles hírlap hetente kétszer jelent meg. A korábbi könyvszerű hírlapokkal ellentétben formátumával inkább hasonlított a mai értelemben vett hírlapokhoz. Trattner nyomdában nyomták a lapot, az előfizetési díja 10 Ft volt félévre. Kultsár a befolyó összeget a kiadásra, honoráriumokra és könyv megjelentetésre költötte. Kultsár mindig új és újabb rovattal, melléklettel drukkolt elő. Így a lap mellékleteként, kiegészítőjeként megjelent a Hasznos mulatságok c. folyóirat, mely irodalmi és tudományos cikkeket tartalmazott. A lap szerkesztésében jelentősé szerepet töltött be Vajda Péter, Szemere Pál. Gyakran jelent meg Kölcsey, Berzsenyi, Kazinczy írása is. Nemes Sámuel régész, műkereskedő régészeti cikkeket írt, Novák Dániel pedig az olvasók által beküldött népdalokat és egyéb gyűjtött népdalokat jelentetett meg az újságban. Széchenyi és Festetics gróf anyagilag is támogatták a lap megjelenését. A hírlap Kultsár halála után is tovább élt. Özvegye megkapta a kiadási engedélyt között Nemzeti Újság néven tudósított a magyar nyelvről, irodalomról, színészetről, üzletről, vállalkozásról Horvát István úr segítségével.

3 Kultsár István és a pesti magyar színjátszás Kultsár a Hazai és Külföldi Tudósítások és a Hasznos Mulatságok c. lapban jó pár alkalommal lelkesedéssel teli, buzdító cikkeket jelentett meg a színjátszással, a színházteremtéssel és fenntartással kapcsolatban. Ez akkoriban nagyon fontos volt, hiszen a magyar nemzeti öntudat és hazai irodalom egyik élenjáró intézménye a magyar színjátszás volt. Az első pesti színtársulat 1796-ban bomlott fel. A társulat újraindításának vágya a szívekben élt. A biztatás nem volt eredménytelen. Az felbomlott társulatot követte a Kelemen László-féle pesti társaság, melynek igazgatója Vida László lett, aki 1811-ben lemondott posztjáról, ekkor lett igazgató Kultsár István. A magyar színjátszás helyzete válságos volt /szegénység, közönség csekély száma, a megviselt kellékek/. Elkedvtelenedtek a színészek és a színészetet pártolók. Kultsár igazgatása alatt a Hacker-féle szálló nagytermében játszottak a színészek, de hamarosan onnan kiszorultak a szintén felújításra szoruló Rondellába. Kultsár vidéki fellépésekkel próbált kilábalni a válságból. Az egész haza figyelmét, így Komárom városét is felkeltette a színjátszás. A komáromi társaság 22 személyből állt. Különösen Fejér megyét látogatták a színészek magyar nyelvű előadásaikkal. Ettől kezdve Fejér megye folyamatosan támogatta a magyar színjátszás ügyét. Kultsár mindeközben óriási összegeket költött a Rondella kijavítására, felújítására ben azonban Pest városa kifogásolandónak tartotta az épületet és eladta. Kultsárt nem riasztotta vissza a sikertelenség. Mi több a válság megérlelte benne egy állandó pesti színház építtetésének tervét. A Hatvani utcában /mai Kossuth Lajos utca/ telket vásárolt, 1814.jún.26-án bejelentette, hogy ellenszolgáltatás nélkül Pest vármegyének adja az állandó magyar színház felépítésének céljára. Az év decemberében a vármegye átvette az adományt végén egy röpiratot adott ki Kultsár: Hazafiui Javallás magyar nemzeti theatrum építéséről, mely egyszersmind a Fejedelmi szövetség Győzedelmének és a három Felség Pesten létének emlékeztető jele légyen A röpiratban javasolta, hogy a színtársulat tagjai Pesten és Budán, valamint más megyékben is gyűjtsenek adományt. Cserébe akik Ft-ot adnak a majdan felépülő színház 1. emeletén, akik Ft-ot adnak 2. emeletén örökös páholyt kapnak, akik Ft-ot adnak, azok nevét márványtábla viselje a színház előcsarnokában. A röpirat nem volt túlságosan eredményes, sokak irigységét is előcsikarta, így megakadályozták Kultsár és társulatának felemelkedését. A Rondella lebontása teljesen elkeserítette a társulatot. A mostoha körülmények és a színészek elkeseredése miatt 1815 végén lemondott igazgatói állásáról Kultsár. A színészek szétszéledtek vidéki társulatokhoz. Déryné Széppataki Róza búcsúja: Mindenikünk könnyezve bucsuzott el a derék Kultsár István urtól és kedves Pestünktől és abban minden jó ismerősünktől

4 Jóllehet csak részben tartozik Kultsár István tevékenységi körébe a nemzeti színjátszás, mégis elmondható, hogy a Nemzeti Színház felépíttetésének gondolata is törekvései közé tartozott. Részlet a Nemes Vármegyéhez írt leveléből: A nemzet csak akkor érezheti maga fenn létét, ha nyelve fenn vagyon!.én, aki tíz hónapi igazgatásom által a magyar teátrumi intézetet oly lábra állítottam, hogy a tagok személyes tökéletesedése mellett az öltözetek s a játékszínnek belső készületei megújítatnának, nem tarthatnám magamat igaz hazafinak, ha ily kétséges állapotban a nemzeti magyar teátrum fenntartásáról nem gondoskodnám, és annak fenntarthatása módját a nemes vármegye eleibe nem terjeszteném. Azért mivel az új teátrumban a magyar teátrumi társaságnak a német társasággal való összekapcsolását nem remélem, a leghelyesebbnek ítélném, e nemzeti intézetnek egy különös díszes épületet emelni. A különös díszes épület később Nemzeti Színházként valósult meg a Tudományos Akadémia közreműködésével. Kultsár és a Magyar Tudományos Akadémia őse, a Tudós Társaság Kultsár jól érzékelte, hogy mire van szüksége egy nemzetnek. A színház megteremtésén kívül fontosnak tartotta a közös érdekeket. Ezért hangsúlyozta Buda és Pest egyesítését, akárcsak a Magyar Tudós Társaság létrehozását is. Végrendeletében nagy összeget hagyományozott a Tudós Társaság céljaira, 1804-ben pályadíjat tűzött ki a magyar nyelv művelésével kapcsolatosan, mellyel ugyancsak a megalapítandó Tudós Társaság útját egyengette. Kultsár a Tudós Társaság bizottságának tagja volt, a társaság első ülésén részt is vett november 30-án. Kultsár és az első magyar irodalmi szalonok Kultsár István a magyar kulturális-szellemi élet fellendítésében maradandót alkotott. Itt kell megemlíteni, hogy saját házát megnyitotta az irodalmi összejövetelek előtt, ahol nők és férfiak egyaránt megfordultak. (Nem vetette meg a szebbik nem -et). A beszélgetések középpontjában mindig valamilyen nemes cél állt a reformmozgalommal, nyelvújító mozgalommal kapcsolatosan. Egyszer az ortológia és neológia képviselői csaptak itt össze intelligens viták által, máskor a legújabb megjelent könyveket vitatták meg, bírálták. Az Auróra irodalmi zsebkönyv megindításának eszméje is itt merült fel legelőször. A politika azonban elkerülte Kultsár háza táját. Bausz Teodorik a Szent Benedek rend tagja így írt erről: Kultsár még beszélni sem szeretett politikáról

5 Ez nem azt jelentette, hogy Kultsár nem szerette a politikát, vagy nem érdekelte őt a politika. Csupán politikai érzékének óvatossága volt ez a viselkedés. Olyan óvatosság, amelyet még Festetics György diplomáciai kifinomultságából tanult. Visszatérvén irodalmi szalonjához: szívesen fordult meg nála Teleki László gróf, a lelkes és merész nyelvújító, Beregszászi Pál, az orthológus nyelvész, Szemere Pál, Kisfaludy Károly, Vörösmarty Mihály és Kazinczy is, akivel nem volt felhőtlen a kapcsolatuk, mégis pesti útjai alkalmával mindig felkereste Kultsár házát és Vitkovics Mihályét is. A Vitkovics szalon terjesztette és védelmezte Révai Miklós nyelvészeti elveit, Kazinczy nyelvújítási irodalomesztétikai elgondolásait. A pesti irodalmi szalonélethez tartozott szorosan a mecénáskodás is. Kultsár nagy mértékben kivette ebből a részét. A támogatott művek és személyek nevének felsorolása végtelen hosszú lenne. Kultsár és könyvtára Élete mindig és mindenhol a magyar kultúrával, művelődéssel fonódott össze. Fejlett érzéke volt a ritkaságok, régiségek, könyvek gyűjtése iránt is. Itt kell szót ejteni a Kultsár-kódexról, mely kis negyedrétű lapból álló kézirat, melyet 1539-ben fejezett be Paulus de Pápay, valószínűleg pálos szerzetes. A munkát Kultsár mentette meg, halála után Horváth Istvánhoz került, onnan pedig a Nemzeti Múzeumba. Szerette a könyveket. Nemcsak az éppen szükséges könyveket vette meg és tette el könyvtárába, hanem könyvgyűjtő is volt. Idővel szép könyvgyűjteményre tett szert. Gyűjteményét 1827-ben, halála előtt fél évvel, felajánlotta Komárom vármegyének, szülővármegyéjének. A vármegye október 9-én tartott közgyűlésén tárgyalta a nagylelkű ajánlatot, melyet hálás köszönettel fogadtak. Halála után özvegye, Perger Anna asszony is tetemes adományokkal gyarapította Kultsár István könyvtárát, mely 5000 darabot számlál. S MIÉRT SZÜLŐVÁRMEGYÉJÉNEK AJÁNDÉKOZTA A KÖNYVTÁRÁT? Feltehetnénk a kérdést, hiszen irodalmi szalonja volt, tagja volt a Tudós Társaságnak és még folytathatnánk. A válasz egészen egyszerű: annak ellenére, hogy irodalmi társasága nagy volt, voltak barátai olyanok is, akik segítették, ha bajban volt, a maga belső lelki világában mindig valami kínzó magánélményt érzett ban így kesergett: Már én ugyan egy szerencsétlen ember vagyok. Révai hagyott maga után követőt Horvátban, Szabó Dávid Bacsányiban lelt védelmezőt, Kazinczy Szemerét hagyja maga után, íme én, csak én maradok holtam után követő nélkül. Gyakran voltak ilyen gondolatai, főleg azután, miután jelentkeztek nála betegsége tünetei is. Háziorvosától, Kovács doktortól követelte, mondja meg, mennyire súlyos a betegsége, mert halála előtt még van egy fontos kötelessége, amit teljesítenie kell. A doktor közölte vele, hogy bizony súlyos, aggasztó az állapota. Ekkor 63 éves korában kötött házasságot Perger Annával, aki az ápolója volt. Pest utcái hangosak voltak az idős korában házasságot kötő Kultsárról. Bár ő nem tartotta viccesnek a házasságot, hiszen jól meggondolta, hogy csak a házasság kötelékével hagyhat maga után örököst. Perger Anna kezébe jó helyre került az örökség ben írta meg végrendeletét, amelyben a könyvtáradományozásról is szólt.

6 Részlet az ajánlás szövegéből:...hazafiui indulatból szülőföldemnek óhajtanám megnyitni a dicsőségnek azon utját, hogy első lenne Magyarországban egy nyilvánvaló, s közhasználásra megnyitott könyvtár felállításában. mind az Oskolákban levő, mind az Oskolákból kilépett ifjuságnak nagyobb jótéteményt nem nyujthatunk, mint ha a tudományos tökéletesedésre ott, hol semmi egyéb segedelmek nincsenek, ilyen kedvező alkalmatosságot nyitunk Ajánlásában modern gondolatokat hangoztatott, a vidéki művelődés hátrányain kívánt segíteni, fontosnak tartotta az idegennyelv oktatást, hiszen idegen nyelvi könyveket is ajándékozott. S azzal, hogy a végrendeletben ír arról, a megye biztosítsa őt a könyvtár megőrzéséről, megmentéséről, amit meg is tettek, megalapozta a Komárom Megyei Könyvtár alapjait. A könyvtár őrzése közben némelyek nem bírták ki, hogy ne nyúljanak a könyvekhez, így még inkább szükségessé vált a még jobb őrzés. Miután 1888-ban a könyvtár megkapta Ghyczy Kálmán nagy értékű könyvadományát, arra gondoltak a város vezetői, hogy ezt az adományt és Kultsár adományát szétválasztják. Ekkor műemlék-könytárrá alakulta Kultsár könyvtár. A megyei könyvtárat megnyitották az olvasók előtt 1914-ben. Ekkor már érlelődött a komáromi kultúrház gondolata is a helyhiány miatt. A kultúrház megvalósulását a Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület megalakulása is sürgette, mely 1912-től Beöthy Zsolt Komárom kiemelkedő fia elnöklete alatt működött. Az I. világháború utáni trianoni békeszerződés következményeképp ez a kulturális fejlődés sajnos, megállt. A könyvtár Csehszlovákiához került. Kecskés László felderítette számunka a könyvtár állapotát. Komáromból Komárnóba ment. Tapasztalt jót és rosszat is. Jó: a könyveket katalogizálták, tehát követhető a könyvek útja. A rossz: az egykori Kultsár-könyvtár kiválogatott részét a szlovák könyvtári illetékesek elvitték Komárnóból, hogy hová? Csak sejteni lehet. Számunkra az lenne az igazán jó, ha a könyvtár visszakerülne Magyarországra. Kultsár a népdal- és néptánc gyűjtés szorgalmazója 1817-től vett lendületet a népdal ügye. Kultsár által alapított lapban a Hazai és Külföldi Tudósításokban 1811-ben tesznek közzé felhívást a népdalok gyűjtése iránt. Ekkor Kultsár nem tett különbséget a köznép hangján írott énekek és a történeti énekek között. A következő évben azonban már csak a köznép dalai címen tesz felhívást ugyanott, eredménnyel is jár, s megkezdhette lapjában a népdalok közlését. A népdalok jelentősége: a naiv természetesség, nemzeti jellem, erkölcs és életformák, nemzeti költői tehetség. Mindaz, ami a köznép dalainak becse, amiért érdemes őket gyűjteni.

7 Kultsár bemutatott egy Békés vármegyei dalt, melynek címe Víz,víz, víz! Volt. Azért nevezetes e dal, mert Vörösmarty ennek a nótájára írta 1829-ben a Haj,száj, szem c. igen kedves zeneiségű szép dalát. Víz,víz,víz! Víz,víz,víz! Nincsen olyan víz, Mint a Körös víz. Potyka csuka terem benne, Szép leányka fürdik benne, Nincsen olyan víz, Mint a Körös víz Kultsár azt írta e dalról: Aki ilyeneket velem közölne, nem csak engem, hanem az egész nemzetet is lekötelezné, mivel a nemzeti költő tehetségnek példáit ez által fenntarthatnánk, s nem kénytelenítenénk csak az olasz szonettokat, sanzonokat csodálni. Kultsár és a tánc, néptánc, népzene Hogy mennyire fontos egy nemzet életében a tánc, a zene? Így fogalmazott Kultsár a Hasznos Mulatságok c. lapban: Egy a szépmesterségek közül a tánc is, amennyiben az tanult, nem természeti lépésekben, ugrásokban, fordulásokban áll, hozzájárulván a muzsikának időmértéke, melyben a hasonló testmozgásoknak váltogatva, s a kiszabott időre kell visszakerülni. Bár reguláztatnak is a tánc lépései, van azokban mindenkor annyi természetes eredetiség, mely a különböző nemzeteket eléggé címerezi. A magyar nemzeti tánc. Szerette a magyar táncot, mely fiatalabb éveiben nagyon illett csinos termetéhez. Ő maga is szerkesztett egy magyar táncot, mely három részből állott: toborzó, lejtő és friss, és maga tanította meg rá Kladek tánctanítót. Vitézi tánc, társaságos tánc, sereges tánc, táncrajzolás (koreográfia). Nemzeti muzsika: a szépmesterségek leghathatósabbika, s a nemzeti tulajdonságnak kijelentésére legalkalmasabb mesterség, a muzsika. A nemzet a muzsikájában él. Ez vezérli indulatait, ez ejti ki örömre, vagy bánatra fakadó szavait, ez mérsékli mind egész testének, mind külön-külön tagjainak mozgásait. Az érzés, az ének, a tánc ugyanannyi természeti muzsikák, csak húrjaik különböznek. Kultsár minden ízében, testestül-lelkestül magyar volt. Szerette a magyar öltözetet, magyar zenét és táncot. A híres Biharinak szívhez szóló nótáin hazafias szíve gyakran lelkesült vagy ellágyult. A kedvelt prímás temetésére magával vitte barátait, s a sírnál beszédet mondott.

8 Nagy hálaadást érdemelnek tehát azok, kik a nemzeti táncnak muzsikáját gyarapítják. /Csermák, Rizitska, Bihari, Sárközy, Rózsavölgyi/ Jelentős művek: 1. Magyar nóták fortepianóra Veszprém vármegyéből, melyeket Késmárky Zsigmond szerzett. 2. Tíz legújabb eredeti magyar tánc. Szerzé: Sárközy Kázmér. 3. Magyar nemzeti táncok. Két violinra és basszusra, készítette: Csermák Antal. Pesten. 4. Magyar éneklések. Csermák, Pest. Ebben csak a muzsika van fortepianóra egy hegedűvel. Ékesszólás: megkülönböztetik nemcsak a költészettől, amennyiben ennek csaknem csupa gyönyörködtetés, az ékesenszólásnak pedig győződés (meggyőződés), világosodás, s határozódás egyenes célja, hanem ég a csinos beszédtől is, mely a csupa gondolat előadásnak, közbeszédnek igyekszik színt, fényt, s formát adni. Illik minden nemzetnek magát, és nemzeti tulajdonait megbecsülni! Kultsár István, a mecénás Számos kezdő író zsengéjét adta ki saját költségén, még arra is ügyelt, hogy támogatásával nehogy megsértse önérzetükben az irodalmárokat, ezért nem adakozó mecénásként segítette őket, hanem honoráriumot fizetett nekik. Magyarországon először. A költők, írók egyik ámulatból a másikba estek a szokatlan eljáráson, versbe is foglalták e furcsaságot: Esküszöm, ezt még más senki se tette velem Nem vagy dúsgazdag, nem gróf, nem báró, se herceg. Mint mered ezt, honunk jó fia, tenni velem? A magyar nyelv kiműveltetésével, a magyar nyelv grammatikájával, történetével, mindenféle nemzeti tulajdonunkkal kapcsolatos tevékenységet szívesen támogatott. Motiválta a fiatalokat, még könyvtáradományozásakor is arra gondolt, milyen jelentősége van a könyveknek Magyarország jövőjére. Lapjának előfizetési díjából is költőket, írókat támogatott. Csokonai Vitéz Mihály mecénása is volt. A Marczibányi-díj jelentősége Kultsár életében Marczibányi István végrendeletének második pontjában felkérte a Nemzeti Múzeumot, hogy minden évben tűzzön ki három jutalomkérdést a nyelvhelyesség, a nyelvújítás, a nyelv szabályainak megállapítása köréből, s a legsikeresebbnek ítélt pályázó kapjon 100 forint jutalmat, továbbá, hogy az előző évben magyar nyelven megjelent legjelesebbnek bizonyuló mű alkotója is kapjon elismerésül 400 forintot. A jutalmak sorsáról bizottság döntött, melynek elnöke gróf Teleki László volt. Az első ünnepélyes díjátadás csak 1817-ben volt. Kultsár István a magyar nyelv ünnepének nevezi az első jutalomátadást.

9 A Marczibányi-jutalom minden szimbolikussága mellett elég tekintélyes pénzösszeget jelentett. Kultsár reménykedett abban, hogy szaporodni fognak az ehhez hasonló (pénzbeli) hazafiúi áldozatok, hiszen ezek teszik lehetővé, hogy a Marczibányi-alapítvány és a többi reménybeli társa a nemzeti kultúrára még hathatósabban munkálkodhassék. A mecénási kapcsolat fontos jellemzője és egyszersmind az általa biztosított jutalom értékének emelője, hogy ritkább, ünnepibb és szimbolikusabb, mint az egyszerű kliensi viszony. A mecénási megtiszteltetés azáltal, hogy kombinálja az anyagi és a szimbolikus jeleket, egyfajta felszenteléssel, szentesítéssel ér fel. Kultsár a Nemzeti arcképcsarnokról Gróf Teleki József, Jankovich Miklós, Horvát István, Schedius Lajos, Kultsár István véleménye megegyezett abban, hogy az arcképcsarnokban való elhelyezés ne csak egy különös időszakra, vagy nevezetes emberek egy különös osztályára hivatkozzék, hanem olyanok is kikerüljenek, akik bármiben nagy szerepet játszottak, nők, férfiak, külüggyel, belüggyel foglalkozók. A már elhunyt nevezetes személyeknek nagyobb esélyt adtak volna, mint a kortársaknak a kikerülésre. Ragaszkodtak ahhoz, hogy mindenkiről az igazi kép, a hivatalos portré kerüljön ki. A kép lehetett festett, metszett, faragott. A képek alá a személy nevén, születési idején és elhalálozásának időpontján kívül ne írjanak semmit, s ami a kép alá kerül, az csak magyar vagy deák nyelven történjen, hogy az intézet minél nemzetibb legyen. Az Arcképcsarnokban megjelenők: 1. I. Ferenc 2. József császári királyi főherceg, nádorispán 3. Ferdinánd királyi főherceg 4. I. Mária királyné 5. Rudnay Sándor Magyarország hercegprímása, esztergomi érsek 6. gróf Széchenyi Ferenc 7. Esterházy Miklós nádorispán 8. Ürményi József országbíró Az Auróra Az Auróra c. zsebkönyv megjelenéséről Kultsár irodalmi szalonjában döntöttek. A könyv elején a császárné-királyné képe volt. A könyvön dolgozók azon buzgólkodtak, hogy annak díszét mind külső fényességével, mind belső becsével növeljék. Blaschke rézmetszetei is díszítették a könyvet /Dobozi magyar hős lóháton feleségével való futása, Zalán képe, Árpád kapitányaival Pannon hegyén állása/ Ezenkívül jelentős még két rézmetszet, melyek hazánk két gyönyörű táját, Tihanyt és Füredet ábrázolják. S azáltal, hogy oly szépek voltak e rézmetszetek, arra késztették az olvasót, hogy a melléjük foglalt leírásokat elolvassák. Az Aurórában ezenkívül három tábla kotta van, melyek közül az első Fáy László úrtól Kinizsi nótája, a második Kisfaludy Sándor úrtól Magyar táncnóta, harmadik Schreiber Károly túrtól Magyar nemzeti ének fortepianóra, Kisfaludy Sándor úrnak textusa szeirnt. E díszes almanach gondos rendbeszedője és szorgalmas kiadója Kisfaludy Károly úr. Szerzői: Kultsár István, Kazinczy Ferenc, Szemere Pál, Kölcsey, Vitkovics, Töltényi, Katona.

10 Kultsár mint utazó, gyakran felkereste a fent említett Tihanyt, Füredet, a Balatont. Különösen fontos volt számára a Balaton környéke. Kultsár István élete, tanársága, színigazgatói működése, a korai magyar tudományosság érdekében tett küzdelmes lépései, hírlapalapítása és könyvtáralapítása nemcsak önmagukban jelentenek értéket, a maguk tényeivel, hanem életművének egészét magunk előtt látva ennek jellemformáló és nevelő hatása is van. Ilyen példákat kell állítanunk ifjúságunk elé, mint amilyennel Kultsár István személye és életműve szolgál. Kortársai jól látták, miként ő is nagy részvéttel tudott meghajolni az elhunyt híres magyarok sírjánál, mert a magyar szellemi érték pusztulása különösen akkor fájt neki, amikor egy-egy értékes ember, író, művész halt meg, így őt is méltón fogják búcsúztatni március 30-án hunyt el, a Hazai és Külföldi Tudósítások soron következő száma gyászkerettel jelent meg. Horvát István fájó szívvel jelentette be az olvasóknak, hogy a lap megindítója és szerkesztője nincs többé. Nemcsak a Hazai és Külföldi Tudósítások c. lap emlékezett meg haláláról, hanem a korabeli lapok egész sora. A Tudományos Gyűjteményben így írtak: Nagy volt az a megilletődés, mellyet Kultsár István halálának hire Pest és Buda Városoknak lelkes lakosaiban okozott, s ugy hiszem a Magyar Hazának minden részei közösen fogják velünk érezni azon sajnos részvételt, mellyet illy megkülönböztetett érdemü Magyarnak végső elszenderedése gerjeszthet a Tudományt és Nemzetiséget betsülni tudó nemesebb keblekben. A temetés április elsején délután négy órakor volt. A szertartást Horváth János felszentelt püspök végezte. Nagy volt a részvét. A Magyar Tudós Társaság, az egyetem és a középiskolák tanárainak és diákságának küldöttsége nagyszámú jelenlétében kísérték ki Kultsárt utolsó útjára a plébánia kriptájába. Egykori nevelő-rendjét, amelynek egy ideig maga is tagja volt, Guzmics Izidor képviselte. Az Akadémia is melegen emlékezett meg róla ban egy teljes ülés keretében. Síremléket emeltek neki 1833-ban a budapesti belvárosi templomban. Iskolánk 1997-ben vette fel Kultsár István nevét. Síremlékét 1997-óta minden évben megválasztott Kultsár-osztályunk megkoszorúzza. Kétévente Kultsár-napi ünnepséget szervezünk, irodalmi versenyekkel, rajzversennyel, népdaléneklési versennyel emlékezünk meg róla. Az ünnepség keretében kerül sor a Kultsár-díj átadására is. A díjat mindig olyan személy kapja, aki minőségi munkájával, kitartásával, szorgalmával iskolánkért sokat tett. Első ízben iskolánk volt igazgatói kapták meg a kitüntetést.

11 Nagydiósi Gézáné a könyvtáros a Könyvbarát c. lapban méltatta Kultsárt. Az ő szavaival emlékezzünk névadónk életére, tevékenységére, a nemzetért való küzdelmére: Őszinte megbecsüléssel kell néznünk erre a kitartó és lelkes emberre, aki végülis többet adott a magyar közművelődésnek, mint sok elismert tehetség tüzijátéka.

A TUDÓS, KONYVTARALAPITO KULTÚRAKÖZVETÍTŐ KULTSAR ISTVÁN

A TUDÓS, KONYVTARALAPITO KULTÚRAKÖZVETÍTŐ KULTSAR ISTVÁN A TUDÓS, KONYVTARALAPITO KULTÚRAKÖZVETÍTŐ KULTSAR ISTVÁN TATABÁNYA, 2001 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ. AZ UTÓKOR KULTSÁRRÓL Bausz Teodorik: Kultsár István élete és működése 11 Alapi Gyula: Kultsár István 22

Részletesebben

Határtalanul a Felvidéken

Határtalanul a Felvidéken Határtalanul a Felvidéken A nyitrai piarista gimnázium 1698-tól 1919-ig működött. Bottyán János ezredestől misealapítványt szereztek. Végül 1701-ben Mattyasovszky László püspök tett számukra nagyobb alapítványt.

Részletesebben

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA 2014.05.03. 05:22 szerző: Bertalan Melinda Veszprém gazdag zenei kultúráját a kiváló ének-zenei oktatás alapozta meg hangzott el a Veszprémi Történelmi Szalon 11. rendezvényén

Részletesebben

Kecskemét Város Polgára Leszek III. forduló

Kecskemét Város Polgára Leszek III. forduló Kecskemét Város Polgára Leszek III. forduló 1. a, Reformkori színházi plakát Képzeljétek el, hogy vándorszínészek látogatnak Kecskemétre! Készítsetek fellépésüket hirdető színházi plakátot! A plakát tartalmazza

Részletesebben

BOD PÉTER KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY

BOD PÉTER KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY Illendő dolog az, sőt szükség, hogy az, ki az idegen országokat akarja meglátni, elsőben tudja az maga Hazáját. Bod Péter BOD PÉTER KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY MEGYEI DÖNTŐ I. kategória 2006/2007 A versenyző

Részletesebben

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.)

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) MEGYEI Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár http://www.vfmk.hu/vfek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

90 éve született Dr. Polinszky Károly, a Veszprémi Vegyipari Egyetem alapítója

90 éve született Dr. Polinszky Károly, a Veszprémi Vegyipari Egyetem alapítója 90 éve született Dr. Polinszky Károly, a Veszprémi Vegyipari Egyetem alapítója Veszprém, 2012. március 19. Kiadó: Veszprémi Vegyészekért Alapítvány www.vvalapitvany.hu Szerkesztö: Tomanicz Éva Tördelö:

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html

Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html Kapronczay Károly A Tudományos Ismeretterjesztő Társulatunkat alapító orvosok A XIX. század első felében az ország önállóságáért vívott

Részletesebben

Simon Böske, az első európai szépségkirálynő

Simon Böske, az első európai szépségkirálynő 2010 október 21. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Simon értékelve Böske, az első Mérték 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Ma már csak kevesen tudják, hogy Magyarország és egyben Európa első je Simon Böske

Részletesebben

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára Vetélkedő Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából 12 18 évesek számára A pályázó csapat neve: (egyéni pályázó esetén a pályázó neve) A csapattagok nevei: Elérhetőség (postacím, e mail):

Részletesebben

Határtalanul! HAT

Határtalanul! HAT Határtalanul! HAT-15-06-0017 2. előkészítő óra Kodály Zoltán és Galánta Kápolnásnyék, 2016. február 25. Határtalanul! HAT-15-06-0017 1. utazás: 2016. március 7-11. Galánta, Szlovákia életútja Kodály Zoltán

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Magyarország címerének

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

Emlékezzünk az elődökre!

Emlékezzünk az elődökre! Emlékezzünk az elődökre! Pályázók: Nagy Ottó (16 éves) Tamaskó Marcell (16 éves) Iskola neve: SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziuma A pályamunka befejezésének időpontja: 2012. március 29. Dolgozatunk a hagyományteremtés

Részletesebben

PILINYI PÉTER GAVLIK ISTVÁN. Józsefváros

PILINYI PÉTER GAVLIK ISTVÁN. Józsefváros PILINYI PÉTER GAVLIK ISTVÁN Józsefváros A Józsefvárosi Galériában, 2004. március 3-án tartott Budapesti Históriák elõadóesten M. Szûcs Ilona a Budapesti Városvédõ Egyesület Józsefvárosi Csoportjának elnöke

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL Köznevelési intézmény: Gyáli Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Felvételi körzet: Ady Endre utca páros oldal, páratlan

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) sz. önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapítására és adományozására

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) sz. önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapítására és adományozására Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) sz. önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapítására és adományozására Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség az idén is pályázatot hirdetett, A szó az első, a tett a második címmel, melynek célja a hagyományok ápolása, a kossuthi emlékek

Részletesebben

Katona József, az értékteremtő

Katona József, az értékteremtő 1 Katona József, az értékteremtő A Bánk bán írójának születésére emlékezünk. Katona József drámaíróként a legismertebb, de nekünk, kecskeméti polgároknak személye nemcsak legnagyobb nemzeti drámánk íróját,

Részletesebben

VII. A reformkor és a magyar romantika irodalmából

VII. A reformkor és a magyar romantika irodalmából VII. A reformkor és a magyar romantika irodalmából 1. Miben különbözik a közép- és kelet-európai népek romantikája a nyugat-európaitól? 2. Mi volt Herder jóslata a magyarságról? 3. Mely irodalmi-kulturális

Részletesebben

EMLÉKKÖNYVÜNK

EMLÉKKÖNYVÜNK EMLÉKKÖNYVÜNK 1938 1998 60 EMLÉKKÖNYVÜNK 1938 1998 60 A ceglédi Kossuth Reálgimnázium 1938. évben végzett tanulóinak emlékkönyve Összeállította: Taracsák István Mûszaki szerkesztés és tipográfia: Taracsák

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 1. forduló

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 1. forduló Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 1. forduló Beküldési határidő: 2012. november 07. Össz.pontszám: 40p Név:.. Lakcím:... Iskola neve, címe:....

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

X. Megyei Erzsébet királyné Olvasópályázat 2. osztály

X. Megyei Erzsébet királyné Olvasópályázat 2. osztály X. Megyei Erzsébet királyné Olvasópályázat 2. osztály Neved: Felkészítőd: Iskolád: Osztályod: 2013. 1 Általános tudnivalók Iskolánk, a nyirádi Erzsébet királyné Általános Iskola már tízedik alkalommal

Részletesebben

A rejtvényfüzet feladatai: 1. feladat Széchenyi István és kortársai. 2. feladat Keresztrejtvény 18 pont. 3. feladat Magyarázd el!

A rejtvényfüzet feladatai: 1. feladat Széchenyi István és kortársai. 2. feladat Keresztrejtvény 18 pont. 3. feladat Magyarázd el! A rejtvényfüzet feladatai: 1. feladat Széchenyi István és kortársai 10 pont 2. feladat Keresztrejtvény 18 pont 3. feladat Magyarázd el! 10 pont 4. feladat Kutatómunka 10 pont 5. feladat Hírességek 6 pont

Részletesebben

A térképkészítő huszártiszt kiállítás

A térképkészítő huszártiszt kiállítás 2016/04/11-2016/07/09 250 évvel ezelőtt, 1766. április 10-én született Lipszky János huszártiszt, aki mégsem katonai hőstetteivel, hanem Magyarország-térképével írta be magát a magyar tudomány- és kultúrtörténet

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

A Szülőföldem Szalonta I. fordulójának feladatai

A Szülőföldem Szalonta I. fordulójának feladatai A Szülőföldem Szalonta I. fordulójának feladatai 1. feladat TOTÓ 14/ 1. Hogyan ismerkedtek meg Arany János szülei? 1) megyebálon 2) szomszédok voltak x) színházban 2. Hány cm volt Arany János testmagassága?

Részletesebben

KRÓNIKA. Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj. XXII. évfolyam 2013. május

KRÓNIKA. Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj. XXII. évfolyam 2013. május Nyékládházi XXII. évfolyam 2013. május KRÓNIKA Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj Május első vasárnapja Anyák Napja, a hónap utolsó vasárnapja pedig Gyermeknap. Gyermek és anya

Részletesebben

életutat bejárt, nagy tudású és széles körben elismert kollegánk egész életútját, engedjék meg,

életutat bejárt, nagy tudású és széles körben elismert kollegánk egész életútját, engedjék meg, Dr. Kardos János ügyvéd emléktáblájának avató beszéde a Budapesti Ügyvédi Kamarában 2006. november 10-én Tisztelt Püspök és Elnök Urak, kedves Családtagok és Meghívottak, Kollegák! I. Nemrég az október

Részletesebben

Itt kezdődött a reformkor

Itt kezdődött a reformkor Itt kezdődött a reformkor 24 ÓRÁS FELOLVASÁS A LEGNAGYOBB MAGYAR, SZÉCHENYI ISTVÁN SZOMBATHELYI ÉRETTSÉGI VIZSGÁ -JÁNAK 200. ÉVFORDULÓJA TISZTELETÉRE Johann Ender: Széchenyi István ifjúkori portréja, 1818

Részletesebben

1. számú VÁLASZTÓKERÜLET

1. számú VÁLASZTÓKERÜLET 1. számú 1. számú Batsányi János Művelődési Központ 732 Tapolca, Vasút u. 3. Akácfa Árpád Bacsó Béla Damjanich János Dózsa György Fazekas Hegymagasi Kandó Kálmán Keszthelyi Kulich Gyula Mogyoróshegy Nyár

Részletesebben

Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2012. (III.07.) számú RENDELETE

Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2012. (III.07.) számú RENDELETE Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III.07.) számú RENDELETE a díszpolgári cím adományozásáról Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

T. Ágoston László 70. születésnapjára

T. Ágoston László 70. születésnapjára T. Ágoston László 70. születésnapjára A Magyar Írószövetség és a Hungarovox Kiadó és a jelenlévő vendégek T. Ágoston László író 70. születésnapját köszöntötte 2012. október 11. (csütörtök) 18 órakor a

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-i ülésére

E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1228 /2009 E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Napok programja

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus évi beszámoló évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus évi beszámoló évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2015. évi beszámoló 2016. évi munkaterv 2 A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

I.Fejezet DÍSZPOLGÁRI CÍM l..

I.Fejezet DÍSZPOLGÁRI CÍM l.. Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2002. (XI. 29.) számú rendelete a díszpolgári cím, valamint kitüntető díj alapításáról és adományozásáról Murakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra VI. KORCSOPORT LEÁNY 1 Bács-Kiskun Kecskeméti Református Gimnázium Kecskemét 2 Bács-Kiskun Kecskeméti SZC Lestár Péter Szakközépiskolája és Szakiskolája Kecskemét 3 Budapest Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest

Részletesebben

Készítette: Badik Dóra Kovács Jázmin Orosz Blanka

Készítette: Badik Dóra Kovács Jázmin Orosz Blanka Készítette: Badik Dóra Kovács Jázmin Orosz Blanka A XIX. század elején már létezett egy színházpártoló csoport Veszprémben, főként az iskolai színjátszás köré épülve. A század második felében aztán egyre

Részletesebben

ÖSSZESEN: Utcanevek. Állandó lakosok száma (fő) 1. melléklet a 26/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

ÖSSZESEN: Utcanevek. Állandó lakosok száma (fő) 1. melléklet a 26/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelethez I. számú háziorvosi körzet körzethatára (utcajegyzék) 1. melléklet a 26/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelethez Utcanevek Öreghegy pincesor 25 Ságvári utca 47 Szabadság tér 143 Templom utca 33 Török Bálint

Részletesebben

TANTERV - MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

TANTERV - MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Hónap S Z E P T E M B E R TANTERV - MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Művelődési sztenderd 4. osztály Törzsanyag és követelményrendszer Hét A-szint / minimum B-szint / átlag C-szint / optimum 1. Ismerkedés az új

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2013 /2014 MEGYEI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2013 /2014 MEGYEI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2013 /2014 MEGYEI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhető elemeit, azaz az itemeket a magyar ABC kisbetűivel jelöltük.

Részletesebben

A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja

A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja Könyvtár-népszerűsítő munka a Pest Megyei Könyvtárban, Szentendrén A könyvtár szerepe a változó társadalomban Információk, dokumentumok gyűjtése feltárása

Részletesebben

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat.

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. Várostörténet 3. forduló Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. 1. Egészítsd ki a szöveget! Az iskola híres kegyesrendi, más néven iskola. megalapítása gróf.

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL Március 14-e és 17-e között iskolánk 7.-es csapata különleges irodalmi és történelmi emlékeket fedezett fel Észak-Erdélyben. A szállásunk és a bázisuk Koltón

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

a fák táncra állanak.

a fák táncra állanak. 2015. április 10-én ismét a költészet parkjává alakul a KÖSZI előtti tér. A Költészet Napja Kőbányán ebben az évben is olyan különleges rendezvény lesz, amelyre érdemes jelentkezni gyerekeknek és felnőtteknek

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Javaslat az. Apátfalva népi hangszere a citera. települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat az. Apátfalva népi hangszere a citera. települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat az Apátfalva népi hangszere a citera települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Tóth

Részletesebben

MARGONAUTÁK. Szerkesztők

MARGONAUTÁK. Szerkesztők MARGONAUTÁK Írások Margócsy István 60. születésnapjára Szerkesztők Csörsz Rumen István, Hegedüs Béla, Vaderna Gábor (I. rész) Ambrus Judit, Bárány Tibor (II. rész) Munkatárs: Teslár Ákos (II. rész) rec.iti

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E az egészségügyi

Részletesebben

Csallóközi születésű a Göcseji Helikon tagja 225 éve született Kazinczy Klára, első költőnőink egyike

Csallóközi születésű a Göcseji Helikon tagja 225 éve született Kazinczy Klára, első költőnőink egyike Tóth Mihály Csallóközi születésű a Göcseji Helikon tagja 225 éve született Kazinczy Klára, első költőnőink egyike A csallóközi Felsőgelléren 225 éve, 1785 szeptemberében született a 19. századi magyar

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága

Kulturális Javak Bizottsága Kulturális Javak Bizottsága 2007. szeptember 12-i ülés Az ülés napirendje 1. Franz Schrotzberg (1811-1889): Ismeretlen nő (Mária Lujza) képmása, 1846, (Olaj, vászon, 127 cm x 94,5 cm, Védési száma: 63/94.

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

Diákhitel Központ Zrt.

Diákhitel Központ Zrt. Diákhitel Központ Zrt. Éves kiadvány Statisztikai melléklet 2005/2006. tanév Statisztikai adatok az egyes intézményekben tanult, törlesztésre kötelezett ügyfelekről Budapest, 2006. augusztus 31. TARTALOM:

Részletesebben

TESTVÉRMÚZSÁK. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 1. korcsoport ( évf.) 3. FORDULÓ

TESTVÉRMÚZSÁK. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 1. korcsoport ( évf.) 3. FORDULÓ TESTVÉRMÚZSÁK vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. FORDULÓ 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. forduló 1. Az alábbi - Nagykanizsával kapcsolatos - állításokról állapítsd meg, hogy

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 13/2012.(IX.11.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról

Részletesebben

Címlap Hagyományőrzés, helytörténet Hírek Tápiószecső Anno. A könyv méltatása Tápiószecső Anno. A könyv méltatása

Címlap Hagyományőrzés, helytörténet Hírek Tápiószecső Anno. A könyv méltatása Tápiószecső Anno. A könyv méltatása Címlap Hagyományőrzés, helytörténet Hírek Tápiószecső Anno. A könyv méltatása Tápiószecső Anno. A könyv méltatása Írta: Tarnavölgyi László 2015. január 08. csütörtök, 23:59 Anka László és Kucza Péter Tápiószecső

Részletesebben

Családok Európai Éve 2014.

Családok Európai Éve 2014. A TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT KÖRÖSÖK VIDÉKE EGYESÜLET BÉKÉSCSABA 48. MAGYAR NYELV HETE BÉKÉS MEGYÉBEN 2014. április 7-19. Családok Európai Éve 2014. Társadalmi felelősségvállalási pályázati kollégiuma

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 7-i ülésére Tárgy: A kárpátaljai Dercen megsegítéséről szóló döntés meghozatala Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Szentkirályi Zsigmond (1804-1870) bányamérnök emlékezete DEBRECZENI-DROPPÁN BÉLA történész-levéltáros (Budapest)

Szentkirályi Zsigmond (1804-1870) bányamérnök emlékezete DEBRECZENI-DROPPÁN BÉLA történész-levéltáros (Budapest) Szentkirályi Zsigmond (1804-1870) bányamérnök emlékezete DEBRECZENI-DROPPÁN BÉLA történész-levéltáros (Budapest) 200 éve született Szentkirályi Zsigmond, a XIX. századi erdélyi bányászat egyik legmeghatározóbb

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum. 2014. október 2 2015. május 31.

Szakmai beszámoló. Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum. 2014. október 2 2015. május 31. Szakmai beszámoló Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 2014. október 2 2015. május 31. Az NKA Közgyűjtemények Kollégiumánál elnyert pályázat

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 20/2016. (XI.28.) önkormányzati rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 20/2016. (XI.28.) önkormányzati rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 20/2016. (XI.28.) önkormányzati rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

THE Roadshow

THE Roadshow THE Roadshow 2011.11.08. ÁLLOMÁSOK PROGRAM (2011-2012. tanév-i. félév) Dátum Város Iskola Cím Október 24. Budapest Eötvös József Gimnázium 1053 Budapest, Reáltanoda utca 7. November 8. Budapest II. Rákóczi

Részletesebben

DECEMBERBEN MEGJELENIK MEZŐ IMRE KISKARÁCSONY, NAGYKARÁCSONY C. ZONGORÁRA ÍRT SOROZATÁNAK NÉGYKEZES VÁLTOZATA*

DECEMBERBEN MEGJELENIK MEZŐ IMRE KISKARÁCSONY, NAGYKARÁCSONY C. ZONGORÁRA ÍRT SOROZATÁNAK NÉGYKEZES VÁLTOZATA* DECEMBERBEN MEGJELENIK MEZŐ IMRE KISKARÁCSONY, NAGYKARÁCSONY C. ZONGORÁRA ÍRT SOROZATÁNAK NÉGYKEZES VÁLTOZATA* 1 A KISKARÁCSONY, NAGYKARÁCSONY szóló zongorára írott ismert változata után, a sikerre való

Részletesebben

GÉFIN GYULA EMLÉKVERSENY FELADATLAP 1.

GÉFIN GYULA EMLÉKVERSENY FELADATLAP 1. GÉFIN GYULA EMLÉKVERSENY 2013-2014. FELADATLAP 1. 1 Kedves Diákok, kedves Kollégák! A Géfin Gyula emlékverseny három feladatlapja három, némileg eltérő tematika köré fog csoportosulni. A köztük lévő kapcsolatot

Részletesebben

Intézmények :: Boldog Gizella Általános Iskola és Óvoda (Mohács), Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest),

Intézmények :: Boldog Gizella Általános Iskola és Óvoda (Mohács), Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest), Kik a ferencesek? A Ferences Rend 800 éve van jelen a társadalom szolgálatában. Ismert és elismert közösség Magyarországon és világszerte. A Rend elsődleges feladata az evangelizáció, ez ugyanakkor különböző

Részletesebben

Elment a múzeumigazgató, elment egy díszpolgár...

Elment a múzeumigazgató, elment egy díszpolgár... Elment a múzeumigazgató, elment egy díszpolgár... 2015-05-29 10:28:03 Így emlékezik a Móra Ferenc Múzeum Trogmayer Ottóra. Kürti Béla írását változtatás nélkül közöljük. 2015. május 27-ről 28-ra virradó

Részletesebben

Szerepei: Levente - Árpád népe (Budapest Sportaréna 2006)

Szerepei: Levente - Árpád népe (Budapest Sportaréna 2006) ÖNÉLETRAJZ Feke Pál Huszonkét évesen eljátszotta Jézust a Jézus Krisztus Szupersztárban, óriási sikerrel a szegedi Dóm téren. Amerikában, Grazban és a Pulai Arénában is fellépett már musical főszerepekkel.

Részletesebben

TÖRTÉNELEM FELADATLAP

TÖRTÉNELEM FELADATLAP VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM 2030 Érd, Széchenyi tér 1. TÖRTÉNELEM FELADATLAP 2016 Név:... Iskola:... A megoldásra 45 perc áll rendelkezésedre! Eredményes munkát kívánunk! A KÖVETKEZŐ KÉRDÉSEK AZ ÓKORI

Részletesebben

Balázs Ferenc Kolozsváron született 1901 októberében. Székely származású szülõk gyermeke, négy testvér közül a második. Apja tisztviselõ volt, anyja

Balázs Ferenc Kolozsváron született 1901 októberében. Székely származású szülõk gyermeke, négy testvér közül a második. Apja tisztviselõ volt, anyja kiemelkedõ Szövetkezeti gondolkodók, személyiségek és szervezõk Erdélyben Balázs Ferenc (1901 1937) Balázs Ferenc Kolozsváron született 1901 októberében. Székely származású szülõk gyermeke, négy testvér

Részletesebben

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2 Tiszták, hősök, szentek Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2013 ( 2 ) Adalbert Prága püspöke volt Szent Adalbert emléknapja: április 23. Az államalapítást követő évtizedekben

Részletesebben

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzata december 09-i KÖZMEGHALLGATÁS ülésen

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzata december 09-i KÖZMEGHALLGATÁS ülésen J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2015. december 09-i KÖZMEGHALLGATÁS ülésen Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint A közmeghallgatás helye: Kenderföld-Somági

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV a Hajdu szobor avatására 2015. május 9. szombat 15 óra

FORGATÓKÖNYV a Hajdu szobor avatására 2015. május 9. szombat 15 óra Moderátor: Dr. Cser János c. egyetemi tanár 1 FORGATÓKÖNYV a Hajdu szobor avatására 2015. május 9. szombat 15 óra KATONAI FELHÍVÓJEL! Vámos Gábor koncertmester Tisztelt Óvári Gazdászok, Kedves Kollegák,

Részletesebben

Toró Árpád. Beszámoló

Toró Árpád. Beszámoló Toró Árpád Beszámoló Az elmúlt egy év szakmai szempontból életem eddigi legmozgalmasabb éve volt. Rengeteg élménnyel és tanulsággal, életre szóló leckével megfűszerezve. Eredetileg 10 egyéni koncertet

Részletesebben

Almási Balogh Pál 1794-ben született Nagybarcán, Borsod megyében. Ahhoz az értelmiségi

Almási Balogh Pál 1794-ben született Nagybarcán, Borsod megyében. Ahhoz az értelmiségi Kölnei Lívia 1 : Almási Balogh Pál, a reformkori polihisztor és családja Almási Balogh Pál 1794-ben született Nagybarcán, Borsod megyében. Ahhoz az értelmiségi nemzedékhez tartozott, amelynek tagjai kimagasló

Részletesebben

LİRINTE. LİRINTE 1934. A RÉ- MAJOR, ELİTÉRBEN: JÓKAY IHÁSZ LAJOS Az eredeti kép tulajdonosa: Jókay Károly Budapest.

LİRINTE. LİRINTE 1934. A RÉ- MAJOR, ELİTÉRBEN: JÓKAY IHÁSZ LAJOS Az eredeti kép tulajdonosa: Jókay Károly Budapest. LİRINTE 1934. A RÉ- MAJOR, ELİTÉRBEN: JÓKAY IHÁSZ LAJOS Az eredeti kép tulajdonosa: Jókay Károly Budapest. LİRINTE 1934. A LİRINTEI VÍZIMALOM ZSILIPJE, A ZÚGGÓ Az eredeti kép tulajdonosa: Jókay Károly

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT A 4. OSZTÁLY SZÁMÁRA Éves óraszám: 111 (+18)

TANMENETJAVASLAT A 4. OSZTÁLY SZÁMÁRA Éves óraszám: 111 (+18) = Az óra részletes leírása megtalálható a Kézikönyvben. TANMENETJAVASLAT A 4. OSZTÁLY SZÁMÁRA Éves óraszám: 111 (+18) 90 Óraszám Témakörök, szemelvények 1. óra SZEPTEMBERI CSENGETÉS Ismerkedés az új olvasókönyvvel

Részletesebben

Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete 17/2008. (III.28.) számú rendelete a háziorvosi körzetek megállapításáról 1 (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete 17/2008. (III.28.) számú rendelete a háziorvosi körzetek megállapításáról 1 (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete 17/2008. (III.28.) számú rendelete a háziorvosi körzetek megállapításáról 1 (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

SULIMIX 2008. december 10 11. Millenáris. Intézmények elhelyezése a kiállításon

SULIMIX 2008. december 10 11. Millenáris. Intézmények elhelyezése a kiállításon SULIMIX 2008. december 10 11. Millenáris Intézmények elhelyezése a kiállításon 78 4 10 55 45 34 71 29 59 52 25 80 22 70 46 23 30 37 50 77 47 2 16, 17, 18 61 Alternatív Közgazdasági Gimnázium Arany János

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u : 68 / ; : 68 /

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u : 68 / ; : 68 / Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. : 68 / 381-011; : 68 / 381-656 10/2015. sz. román önk. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. november 24-én 15 órai

Részletesebben

MEGHÍVÓ. a Szín-Tér Egyesület alapításának 25. évfordulója alkalmából rendezett Generációváltás című szakmai napra.

MEGHÍVÓ. a Szín-Tér Egyesület alapításának 25. évfordulója alkalmából rendezett Generációváltás című szakmai napra. Generációváltás 25 éves a Szín-Tér Egyesület MEGHÍVÓ Székesfehérvár 2016. 11. 12. MEGHÍVÓ a Szín-Tér Egyesület alapításának 25. évfordulója alkalmából rendezett Generációváltás című szakmai napra. Időpontja:

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2016. (IX..) önkormányzati rendelete Enying Város kitüntetéseinek és elismeréseinek adományozásáról

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2016. (IX..) önkormányzati rendelete Enying Város kitüntetéseinek és elismeréseinek adományozásáról Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2016. (IX..) önkormányzati rendelete Enying Város kitüntetéseinek és elismeréseinek adományozásáról Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ

HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ I. FORDULÓ Név:... Cím:.. Iskola, évfolyam:.. E-mail cím:... 1. Milyen okok vezettek a reformmozgalom kibontakozásához?

Részletesebben

Forrás. Márk evangéliuma

Forrás. Márk evangéliuma Forrás 12. évf. 1. szám 2015. január 25. a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Márk evangéliuma Jézus Krisztus Isten Fia evangéliumának kezdete. Ezekkel a szavakkal kezdődik Márk evangéliuma,

Részletesebben

ERRATA. 154. o. Hanák Sándor szökésének történetét maga mesélte el nekem. A szerzó

ERRATA. 154. o. Hanák Sándor szökésének történetét maga mesélte el nekem. A szerzó ERRATA Kéziratom szerkesztett változata számomra karácsonyi meglepetésként jelent meg. Ennek tudható be a néhány tévedés, illetve fontosnak tartom az alábbi kiegészítéseket. A szerzó 230. o. Gereöffy osztályparancsnok,

Részletesebben

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN 3507/00102 Szakmai beszámoló Az idén immár hatodik alkalommal volt Múzeumok Éjszakája Kisvárdán. A késő

Részletesebben