J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS MÁRCIUS 6-I ÜLÉSÉRŐL KÉSZÜLT: 2003.MÁRCIUS 6-ÁN, 10 ÓRAKOR, ZALAEGERSZEGEN, A MEGYEHÁZA TANÁCSTERMÉBEN JELEN VANNAK: A MELLÉKELT JELENLÉTI ÍV SZERINT

2 2 Kiss Bódog Zoltán: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Tanács 23 tagjából 19 fő van jelen (a határozatképességhez a szavazati joggal rendelkező tagok legalább felének jelenléte szükséges, minimum 12 fő), tehát a Tanács határozatképes. A meghatalmazások alapján a következő tagokat helyettesítik Litter Nándort Röst János Dr. Ipkovich Györgyöt Csermelyi András Dr. Gyimesi Endrét Henics Attila Walter Dezsőt Kováts Árpád Dr. Németh Ilonát Lóska Anikó Hozzáteszi, hogy rendkívüli programegyeztetési gond miatt Dr. Németh Éva és helyettese sem tud részt venni az ülésen. Tájékoztatja a Tanácsot, hogy az ülésről jegyzőkönyv és hangfelvétel készül. Jegyzőkönyvvezetésre Polgár Juditot javasolja (RFÜ), a jegyzőkönyv hitelesítésére pedig Dr. Gyimesi Endre helyettesítőjét, Henics Attilát kéri fel. Szavazásra kéri fel a megjelenteket. Megállapítja, hogy a javaslatot a Tanács egyhangúlag elfogadta. Ismerteti, hogy a napirendi pontokhoz kiosztásra kerültek kiegészítő anyagok. 22. napirendi pontként javasolja megtárgyalni: A térség- és településfelzárkóztatási célelőirányzathoz kapcsolódó pályázati felhívás előkészítése című pontot. Kérdezi, hogy a napirendi pontokhoz valakinek további észrevétele van-e, a napirendhez további javaslat nem érkezett. Megállapítja, hogy a Tanács a 22. napirendi ponttal kiegészítve egyhangúlag elfogadta napirendjét. 1. Beszámoló az előző tanácsülés óta eltelt időszak eseményeiről 2. A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács és a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht évi munkájának értékelése 3. A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács évi költségvetési beszámolójának elfogadása 4. A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács évi költségvetésének elfogadása 5. A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács és a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht évi munkatervének elfogadása, valamint a Regionális Fejlesztési Ügynökség évi pénzügyi tervének elfogadása 6. Tájékoztatás a Regionális Felkészülési Program (RPP) megvalósításáról 7. A Nemzeti Fejlesztési Terv aktuális tervezési folyamata 8. A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. felkészülése a Regionális Operatív Program közreműködő szervezeti feladatainak ellátására 9. A Phare Tükörprogram évi második pályázati fordulójában csökkentett támogatást nyert pályázók szerződéskötéséhez kapcsolódó módosító kérelmek jóváhagyása, valamint a Phare Tükörprogram évi támogatási kereteinek évek közötti átcsoportosítása 10. A Phare Tükörprogram évi pályázat 10 millió Ft feletti projektjeinek ellenőrzéséről szóló jelentés elfogadása, valamint tájékoztatás az Állami Számvevőszék vizsgálatáról 11. A Területfejlesztési Célelőirányzat évi keretéből készülő Hátrányos helyzetű fiatalok speciális képzési és foglalkoztatási lehetőségei a Nyugat-dunántúli régióban" c. program záró programdokumentumának elfogadása 12. Tájékoztatás és döntés az NFT tervezéséhez a régiók számára biztosított évi keret felhasználásáról 13. A Phare (Orpheus) Programhoz kapcsolódó pályázati felhívás előkészítése 14. A projektfejlesztés évi kiemelt támogatási formái: Projektelőkészítő Alap és "MATRA" képzési program 15. A Phare Tükörprogram évi keretéből megvalósuló egyedi projektek időközi jelentésének elfogadása 16. Javaslat a nyugat-dunántúli gazdaság és foglalkoztatás minőségi megerősítésére 17. A Nyugat-dunántúli Régió Kutatás-fejlesztési Cselekvési Tervének időközi értékelése 18. A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács állásfoglalása a Balaton Rába folyóból történő vízutánpótlás tervéről

3 3 19. A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács véleménye a területfejlesztésről és területrendezésről szóló törvény módosításának tervéről, valamint a Tanács szervezetrendszerének átalakítására vonatkozó vezérelvek meghatározása 20. Társadalmi részvétel és nyilvánosság erősítése a Tanács és a régió önkormányzatainak működésében első olvasat 21. A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Felügyelő Bizottsága tagjainak megválasztása 22. A térség- és településfelzárkóztatási célelőirányzathoz kapcsolódó pályázati felhívás előkészítése 1. napirendi pont Beszámoló az előző tanácsülés óta eltelt időszak eseményeiről Kiss Bódog Zoltán: Felhívja a figyelmet, hogy a Nyugat-dunántúli Regionális Portál kiegészült, ami megkönnyíti a kapcsolattartást, valamint a 2. számú mellékletben a West Pannon/Nyugat-Európai Régió évi eseménynaptára szerepel, melyben sok aktualitás található a Nyugat-dunántúli Régió ezévi tevékenységéről. Markó Péter: Felhívja a figyelmet arra, hogy a beszámolóban a Nyugat-Pannon Eurégió elnökségi üléséről szóló hírben, a Jövőrégió kezdeményezést említve mint résztvevő fél Vas megye kimaradt. Elmondja, hogy Vas megye a Jövőrégióban a legaktívabb szerepet játssza a magyar megyék közül. Győrffy Gábor: Elnézést kér, hogy a beszámolóból Vas megye kimaradt. Az ülésen kiosztott anyagok közül az első pontra hívja fel a figyelmet, amely egy feljegyzés a tanácsülést megelőző szakértői egyeztető fórumomról. Ismerteti, hogy a tanácsülést megelőzően az eddigi 4 bizottság ülésének pótlására február 28-án szakértői egyezető fórum került megrendezésre Szombathelyen, melyen megyei és megyei jogú városok szakértői, munkaügyi központok képviselői, valamint kistérségi szakértők és egy környezetvédelmi szakember vett részt. A résztvevők áttekintették a Tanács elé kerülő előterjesztéseket. A szakértői egyeztetés célja az volt, hogy informális beszélgetés keretében meggyorsítsák a döntés előkészítését. Elmondja, hogy olyan pont nem merült fel a szakértői egyeztetésen, amely radikálisan módosítaná az előterjesztéseket, megerősítésként szolgáltak. Utal rá, hogy a 19. napirendi pont keretében szó lesz a tanács bizottságainak struktúrájáról. 2. napirendi pont A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács és a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht évi munkájának értékelése Kiss Bódog Zoltán: Kifejti, hogy a munkaértékelés tematikája a célkitűzésekkel indul, majd a stratégiai tervezés, a regionális koordináció és a programvégrehajtás következik. Véleménye szerint a tematika nagyon jól végigkövethető. Kiegészíti a határozati javaslatot azzal, hogy megköszöni a minisztériumok, kistérségek, megyei jogú városok, a megyei területfejlesztési tanácsok és az állandó résztvevők munkáját. Javasolja, hogy minisztériumi küldöttek készítsenek tájékoztatót a miniszterek részére, amelyhez ez az anyag segítséget nyújthat. Szűcs Mihály: Úgy gondolja, hogy az anyag tükrözi a mögötte húzódó intenzív munkát. Véleménye szerint az elmúlt évben kiváló munka folyt a régióban, külön kiemeli az ügynökség szerteágazó tevékenységét, ami a Tanács eredményes munkájához vezetett. Hangsúlyozza, hogy amellett, hogy a bizottságok munkájában törés következett be, az ülések, ill. a programok előkészítésében mégis sikeres volt a szakértők bevonása. Markó Péter: Rámutat, hogy az eseménynaptárból látszik, tekintélyes mennyiségű munka folyt. A Tanács mellett az Ügynökség munkáját is elismeri. Felhívja a figyelmet, hogy a kutatás-fejlesztésnek és a felsőoktatásnak milyen sanyarú a sorsa a régióban, ehhez képest a sok intézkedésből és a

4 4 nagyságrendileg 2 milliárd forintból 405 millió forintot juttattak kutatásfejlesztéssel és felsőoktatásfejlesztéssel kapcsolatos program-előkészítésre vagy projektek megvalósítására. Ez is bizonyítéka annak, hogy a Tanács felismerte, hogy ez az egyik legfontosabb probléma és ennek a megoldása érdekében tenni is akar. Guitprechtné Molnár Erzsébet: Kistérségi delegáltként kiemeli a kezdeményező szerepet a régión belül és kívül, valamint a különböző országos programokban való részvételt és a nyitottságot, amellyel a Tanács és munkaszervezete dolgozik. Kiss Bódog Zoltán: Javasolja a határozat szövegét kiegészíteni. A Tanács megköszöni a tevékenységben résztvevő miniszteri képviselők, a megyei jogú városok, megyei területfejlesztési tanácsok és kistérségek delegáltjainak, valamint az állandó meghívottak munkáját, és kifejezi szándékát a további hatékony együttműködésre. Szavazásra bocsátja a javaslatot. Megállapítja, hogy a Tanács a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 1 / (III. 6.) NYDRFT határozat (1) A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács elfogadja a évi munkájáról szóló beszámolót, és ennek részeként a Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. tevékenység beszámolóját, amely egyben a társaság évi közhasznúsági jelentésének tevékenység beszámolóját képezi. (2) A Tanács megköszöni a tevékenységben résztvevő miniszteri képviselők, a megyei jogú városok, megyei területfejlesztési tanácsok és kistérségek delegáltjainak, valamint az állandó meghívottak munkáját, és kifejezi szándékát a további hatékony együttműködésre. Felelősök: Kiss Bódog Zoltán, a Tanács elnöke Győrffy Gábor, az Ügynökség ügyvezetője Határidő: március napirendi pont: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács évi költségvetési beszámolójának elfogadása Kiss Bódog Zoltán: Jelzi, hogy a költségvetés módosítás technikai jellegű, a Tanács működési költségeinek fedezetére kapott állami költségvetési hozzájárulás 40 ezer forinttal kevesebb a Tanács által elfogadott előirányzatnál, ebből következőleg kell módosítani a Nyugat-dunántúli RFT költségvetésének évi előirányzatát. A bevételek teljesülésével kapcsolatban kiemel 3 tételt évre vonatkozólag: a ERFP projektmenedzselése, a Pannon Gazdasági Kezdeményezés, valamint az Intelligens Régió projekt, melyek teljesítése és elszámolása áthúzódik 2003-ra. A forint módosított kiadási előirányzat forintra teljesült, az eltérés forint. A Tanács évi költségvetését forint maradvánnyal zárta. Elmondja, hogy a Tanács a pénzeszközeivel takarékosan és költségarányosan tevékenykedett. Megjegyzi, hogy 2. számú mellékletként megtalálható a TFC évi keretéből megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése, elszámolása. Szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Tanács egyhangúlag elfogadta a javaslatot.

5 5 2 / (III. 6.) NYDRFT határozat (1) A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát forintról, forintra módosítja. (2) A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a évi költségvetésének végrehajtását ,- Ft bevétellel ,- Ft kiadással ,-Ft pénzmaradvánnyal jóváhagyja. Határidő: március napirendi pont: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács évi költségvetésének elfogadása Kiss Bódog Zoltán: Kiemeli, hogy a költségvetés a munkához szükséges pénzügyi forrásokat megteremti, kiegészítést nem kíván tenni. Jelzi, hogy azon feladatok, illetve bevételi-kiadási tételek, amelyeknél nincs teljes körű információ, nem szerepelnek a Tanács költségvetésében. Hozzáteszi, ha érkezik forrás, akkor soron kívül bekerül majd a költségvetésbe, tehát a szükséges módosítást a Tanács elvégzi. Szűcs Mihály: Elmondja, hogy rövidesen megjelenik a Térség- és Településfelzárkóztatási Célelőirányzatról szóló kormányrendelet, amelyet 22. napirendi pontként tárgyal a Tanács. Ebből a régióra jutó keret 4 %-a menedzsment költségre fordítható, ez szükségessé teszi megjelenés után a költségvetés módosítását. Gurnik Ágnes: Úgy látja, hogy az előző napirendi pontban a pénzmaradvány forintjából valamivel több, mint forint működési kiadáson került megtakarításra. Jelzi, hogy a Tanács 2003-ban fejlesztési célra használja fel a pénzmaradvány teljes összegét. Kiss Bódog Zoltán: Javasolja, hogy a költségvetésben szereplő Felhalmozási célú pénzmaradvány sor kerüljön kiegészítésre és amennyiben működési pénzmaradvány is keletkezett felhalmozási és működési célú pénzmaradvány ként szerepeljen. Markó Péter: Jelzi, hogy a programmenedzsmentre fordítható százalékos költségarány folyamatosan csökken, annak ellenére, hogy növekedés volna kívánatos, és szervezetileg is fel kell készülni az EU csatlakozásra. Örül a Térség- és Településfelzárkóztatási Célelőirányzat menedzsmentjére fordítható 4 %-nak, de elmondja, hogy az ügynökség működtetése nagy nehézségekbe ütközik ilyen pénzügyi lehetőségek mellett. Guitprechtné Molnár Erzsébet: Elmondja, hogy a évi munkaterv nagy kihívást jelent mind a Tanácsnak, mind az Ügynökségnek. Jelzi, hogy felelősségteljes döntéshez nem lehet áttanulmányozni azon anyagokat, melyek az ülésen kerülnek kiosztásra. Kéri, hogy legalább digitálisan egy nappal előtte legyen elérhető az anyag, hogy felkészülhessenek és ne az ülésen kelljen áttanulmányozni. Úgy gondolja, hogy a évi pénzügyi tervet a kht. pénzügyi tervéhez kapcsolódóan a Felügyelő Bizottságnak tárgyalni kellett volna. Győrffy Gábor: Kifejti, hogy számos most kiosztott dokumentum még tegnapi egyeztetések anyagait is tartalmazza. Kiemeli, hogy a 22. napirendi pontnál próbálták a Magyar Közlönyt megszerezni, hogy ne -es üzenet alapján készüljön el az előterjesztés, jelenleg azonban nincs hivatalos anyag róla. Elmondja, hogy tudhatóan a rendelet előírja, hogy a pályázatnak április 3-ig meg kell jelennie. Felhívja a figyelmet arra, a tét az volt, hogy ha a legfontosabb pontoknál nem foglal állást a Tanács a mai napon, akkor 2-3 héten belül újra üléseznie kellene. Rámutat, hogy a rendelet nem ad sok

6 6 mozgásteret a Tanácsnak, erre az adott napirendnél szeretne majd visszatérni. Jelzi, hogy az anyagok en történő eljuttatására figyelmet firdítanak a következő alkalommal. A Felügyelő Bizottsággal kapcsolatban elmondja, hogy a Tanács december 31-ig kérte a tevékenység meghosszabbítását, erre az állapotra hivatkozva nem kezdeményeztek FB ülést. Röst János: Kérdezi, hogy az Ügynökség költségvetése milyen létszámstruktúrát tartalmaz. Jelzi, hogy ígéretet kaptak Győrffy Gábortól nagykanizsai létszámbővítésre, kérdése arra irányul, hogy a költségvetés ezt tartalmazza-e. Győrffy Gábor: Javasolja, hogy a következő napirendi pontnál térjenek vissza erre a kérdésre. Kiss Bódog Zoltán: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a határozati javaslatot a Tanács egyhangúlag elfogadta. 3 / (III. 6.) NYDRFT határozat A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács forint bevételi és kiadási előirányzattal elfogadja évi költségvetését. Határidő: március napirendi pont: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács és a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht évi munkatervének elfogadása, valamint a Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht évi pénzügyi tervének elfogadása Kiss Bódog Zoltán: Röviden kiemeli, hogy a Tanács a következő fő célkitűzéseire fekteti a hangsúlyt: regionális felkészülés az EU-s csatlakozásra, helyi felkészülés elősegítése és a fejlesztési programok megvalósításának biztosítása. Utal rá, hogy az Ügynökség munkaterve négy egységre épül, melyek a következők: az ügynökség tevékenysége a Tanács évi célkitűzések megvalósítása érdekében, az Ügynökség feladatainak áttekintő összegzése, részletes feladatterve valamint az Ügynökség pénzügyi terve. Kiemeli, hogy az Ügynökség pénzügyi terve eft bevételt tervez, a évi tervezett költségek összege eft. Felhívja a figyelmet, hogy az anyag tematikus rendszerben készült, minden egyes témakör részletesen kidolgozott, továbbá nagyra értékeli, hogy a szakterületek személyekre lebontva tartalmazzák a felelősségi köröket. Győrffy Gábor: Az Ügynökség munkatervével kapcsolatban megerősíti azt a gyakorlatot, melyet az elmúlt 2 évben is tapasztaltak, hogy az Ügynökség a Tanács célkitűzései megvalósításáért tevékenykedik, tehát munkájában alapvetően a Tanács célkitűzéseinek részletes lebontása jelenik meg. Az Ügynökség munkaterve és feladatterve két részre különíthető el: egyik a stratégiai tervezés, regionális koordináció, programvégrehajtás és a Pannon Gazdasági Kezdeményezés, melyek a konszolidált, jól ismert feladatok. A másik egység az új belépő feladatok, de a munkatervben ezekkel egyenlőre nem számoltak, csak a biztos pénzügyi háttérrel rendelkező tételek kerültek be. Elmondja, hogy a közreműködő szervezeti felkészüléshez szükséges pénzügyi fedezetet a pénzügyi terv nem tartalmazza, mert az nem ismert. Tájékoztat arról, hogy tárgyalások vannak folyamatban a MEH Nemzeti Területfejlesztési Hivatalával, valamint a Phare projektfejlesztési alap munkájában való részvétel ügyében. Jelzi, hogy a bevételi és kiadási oldal nem egyezik. A különbséget várható további éves bevétel feltüntetésével külön sorban javasolja megjeleníteni, melyek között szerepelne a Szűcs Mihály által említett Térség- és Településfelzárkóztatási Célelőirányzatról menedzsment összege, az Orpheus

7 7 programhoz kapcsolódó programmenedzsment bevétel, további pályázati bevételek összege, a közreműködő szervezeti felkészülési feladatok finanszírozása és a felkészüléshez kapcsolódó projektfejlesztési alaptámogatás. Nagykanizsa kérdésével kapcsolatban elmondja, hogy a jelenlegi pénzügyi keretek a jelenlegi személyi állománnyal ellátható feladatmennyiséget tartalmazzák. Jelzi hogy elszívás is tapasztalható, mint ahogy a nagykanizsai munkatársuk a Miniszterelnöki Hivatal ROP Irányító Hatóságánál folytatja munkáját. Reméli, hogy nem ez lesz a jellemző mozgásirány a regionális munkaszervezetből. Ígéretet tesz, hogy helyére új munkatársat keresnek, mellyel mindenképpen a nagykanizsai, illetve a zalai részvétel próbálják erősíteni a munkaszervezet munkájában. Jelzi azonban, hogy a bővítéshez további biztos bevételeknek kell érkezni. Gurnik Ágnes: Indítványozza, hogy a különbség ne egyéb soron kerüljön megjelenítve, hanem a bevételek között kerüljön megtervezésre a bevételek és a kiadások egyensúlyához szükséges összeg, melyet a térség- és település felzárkóztatásra vonatkozó kormányrendelet alapján lehet biztosítani. Kérdezi, hogy a RFT költségvetésében megtervezett kiadási előirányzatok és az Ügynökség költségvetésében megtervezett bevételi előirányzatok között milyen kapcsolatnak kell lennie. Kérdezi továbbá, hogy a évi ERFP évet megillető menedzsment költsége és a NFT költségvetési programjainak kidolgozása címén az Ügynökség pénzügyi tervében tervezett bevételek és a Tanács költségvetésében tervezett kiadások között mi a különbség. Győrffy Gábor: Kifejti, hogy különbséget kell tenni a Tanács költségvetési szervekre vonatkozó pénzforgalmi szemléletű költségvetése és a közhasznú társaságként működő Ügynökség számviteli szemléletű pénzügyi terve között. Jelzi, hogy az időbeli elhatárolások elszámolása március 31-i dátummal záródik le, és ennek megfelelően tárgyalható a májusi tanácsülésen az ügynökség évi éves beszámolója. Hozzáteszi, hogy az Ügynökség az egyes projektek Tanács elé kerülő beszámolóival ismerteti az RFT által átadott pénzeszközök felhasználását, a közhasznúsági megállapodás keretében átadott források a nevesített célokra kerülnek felhasználásra. Kiemeli, hogy a 286 millió Ft-os éves bevételnek 2003-ban 75 %-a utófinanszírozás, míg a korábbi években ez jóval alacsonyabb értéket jelentett. Megköszöni a megyei jogú városoknak és megyei közgyűléseknek a segítségét, akik hitelgaranciával, ill. közvetlen működési kölcsönnel az Ügynökség működőképességét segítették. Jelzi, hogy a belső cash flow (pénzáramlási) kimutatások alapján várhatóan ez év márciusától konszolidálódik a pénzügyi helyzet, ekkor nyílik mód a határidőn túli számlák kifizetésére. Feszített, de megbízható pénzügyi évvel számolnak. Amennyiben jelentős új feladat lép be, annak a pénzügyi fedezetét biztosítani kell. Mivel a Tanácsnak nincsen saját bevétele, ezért úgy látja, hogy ezt a MEH Nemzeti Területfejlesztési Hivatalának kell feladathoz kötötten biztosítania. Gurnik Ágnes: Javasolja, hogy amikor az Ügynökség évi beszámolójára sor kerül, az egyértelműség miatt ebben is legyen nyomon követhető a Tanács költségvetési beszámolója és az Ügynökség éves beszámolója közötti kapcsolat. Győrffy Gábor: Nem javasolja nevesíteni a TTFC-t (Térség és településfelzárkóztatási célelőirányzat), mert a rendeletben nem szerepel, hogy a 4 % menedzsment költség csak a RFT munkaszervezetének adható-e a TTFC források felhasználásának működtetésére. Hozzáteszi, hogy a rendeletben nevesített, hogy a programvégrehajtásban közreműködik a MÁK és a Regionális Fejlesztés Holding pályázatkezelő kht-ja. A jelenlegi állapot szerint ez tisztázás előtt áll, ezért javasolja, hogy további várható bevételként szerepeljen. Kiss Bódog Zoltán: Javasolja, hogy az 1. számú mellékletben további, az év folyamán várható bevételként szerepeljen a bevételi és kiadási terv közötti eft-os különbség. Szavazásra bocsátja, hogy NYDRFT elfogadja a évi munkatervét és a NYDRFÜ évi munkatervét valamint pénzügyi tervét forint összeggel.

8 8 Gurnik Ágnes: Jelzi, hogy véleménye szerint bizonytalanságot jelentene az Ügynökségnek, hogy ekkora különbség van a bevételi és a kiadási sor között. Győrffy Gábor: Az elhangzottak alapján elfogadja, hogy szerepeltessék a TTFC menedzsment díját külön soron. Kiss Bódog Zoltán: Javasolja, hogy az 1. számú melléklet bevételi oszlopában szerepeljen a TTFC menedzsment díja plusz bevételként eft összeggel. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a határozati javaslatot a Tanács egyhangúlag elfogadta. 4 / (III. 6.) NYDRFT határozat (1) A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács elfogadja a évi munkatervét. (2) A Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács elfogadja a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht évi munkatervét és pénzügyi tervét. Felelősök: Kiss Bódog Zoltán, a Tanács elnöke Győrffy Gábor, az Ügynökség ügyvezetője Határidő: március napirendi pont: Tájékoztatás a Regionális Felkészülési Program (RPP) megvalósításáról Győrffy Gábor: Tájékoztat, hogy a Regionális Felkészülési Program (RPP) legnagyobb változása az elmúlt időszakban az volt, hogy az EU budapesti delegációjának a közreműködésével sikerült elérni, hogy a program lezárulása március 31. helyett június 15-re tolódjon. Ezáltal lehetővé válik, hogy a március 31-ig lezárandó ROP és végrehajtási rendszerének részletes ismeretében a következő három hónapban konkrét segítséget nyújtsanak az olasz szakértők a felkészülési munkában. Nagy öröm számukra, hogy Alessandro Napoli mellett EU budapesti delegációjának képviselője, Simone Raveis részt vesz az ülésen. Simone Rave: Megköszöni a lehetőséget, hogy részt vehet az ülésen. Elmondja, hogy különleges alkalom számára, hogy bár 1996 óta foglalkozik területfejlesztéssel Magyarországon, mégis első alkalommal vesz részt területfejlesztési tanácsülésen. Kifejti, hogy az EU delegációjának szerepe, hogy Phare programokat koordinál, másrészt az EU csatlakozási tárgyalások 21. fejezetében foglalt megállapodásokat ellenőrzik, és a felkészülést segítik. Két főigazgatóságot, a bővítésért felelős, valamint a regionális politikáért felelős bizottságot képviselnek. Ha megállapodásokat említ, akkor egyrészt a NFT-hez, másrészt az operatív programokhoz kapcsolódó programozási feladatra kell elsősorban gondolni, amelyeknek március végére kell elkészülniük. Másik tevékenységük az intézményfejlesztési terv monitoringja, illetve ezt az intézményfejlesztési tevékenységet megvalósító megállapodásoknak az ellenőrzése, mint pl. a közreműködő szervezeti szerepre való felkészülés. Bemutat néhány Phare programot, amely különböző módokon, különböző szinteken segítette Magyarország felkészülését. Az egyik program a RPP, amelynek közép- és nyugat-dunántúli előcsatlakozási tanácsadója Alessandro Napoli. Úgy érzi, hogy ez a legfontosabb olyan program a régiók számára, amely segíti a felkészülést az EU-s csatlakozásra, ez kifejezetten a régiókra koncentrál. Megemlíti a 2001-es nemzeti Phare keretből finanszírozott ún. kiegészítő, felkészítő program a strukturális alapok fogadására Ez a program öt előcsatlakozási tanácsadóval jelenik meg Magyarországon, akik az egyes operatív programok irányító hatóságai mellett fognak dolgozni, az

9 9 agrár OP keretében ez külön programot jelent. Az öt előcsatlakozási tanácsadó közül lesz egy, aki ROP irányító hatósága mellett fog dolgozni, vele a regionális fejlesztési tanács tagjai is kapcsolatba fognak kerülni a közreműködő szervezeti feladatok ellátása folyamán. A Kohéziós Alappal és belső felkészüléssel kapcsolatban további két programot említ: PGF, amiről külön napirendi pont szerepel a mai ülésen, legújabb információ szerint ennek a programnak a pályázati felhívásai várhatóan áprilisban jelennek meg. Ezzel párhuzamosan a minisztérium munkatársai információs körutat tartanak minden régióban, melynek során bemutatják a pályázati lehetőséget. Egy másik program a RFÜ-ekre mint projektelőkészítő szereplőkre koncentrál. Kifejti, hogy három nagyobb felhívás lesz a Phare program keretében, melyek a strukturális alapok eljárásrendjét mintázzák, tervezetten áprilisban kerülnek meghirdetésre. A 3 Grant Scheme célja hármas: egyrészt a helyi integrált fejlesztéseket célozza meg, ahol városi térségek felújítását és barnamezős beruházásokat finanszíroz, a második pályázati felhívás infrastrukturális, közúti beruházásokat támogat, kerékpárutak építését, ill. az előző pályázati felhívásban megjelenő területek közötti kapcsolatok kiépítését. A harmadik pályázati felhívás munkaügyi jellegű, a munkanélküliek munkaerőpiacra való visszaintegrálódását támogatja. Hozzáteszi, hogy a két utóbbinak kapcsolatban kell lennie az első céllal. Egy másik pályázati felhívás a 21. századi felsőoktatás címet viseli. Elmondja, hogy ez a pályázati felhívás elsősorban felsőoktatási intézményeknek az információ technológiai eszközökkel való ellátását célozza. A harmadik kiírás munkaügyi jellegű pályázati felhívás lesz, elsősorban hátrányos helyzetű, illetve roma munkanélkülieknek a munkaerőpiacra visszaintegrálódását célozza. Úgy érzi, el kell kezdeni a gondolkodást, hogy mely projektek indulhatnak a felhívásokon, illetve milyen projektkezdeményezések léteznek, amelyek majd a projektelőkészítő alapban szerepet kaphatnak. Kiss Bódog Zoltán: Megjegyzi, hogy a Nyugat-dunántúli Régiónak amely egyéb forrásokhoz való hozzájutásban elég kedvezőtlen helyzetben van egyik kitörési pontját jelentik az ismertetett Phare pályázatok. 7. napirendi pont: A Nemzeti Fejlesztési Terv aktuális tervezési folyamata Győrffy Gábor: Jelzi, hogy ehhez a ponthoz az ülés elején előterjesztés kiegészítés került kiosztásra, amely állásfoglalást igényel a Tanács részéről. Kifejti, hogy folyik a ROP és többi operatív program véglegesítése, ennek megfelelően decembertől februárig számos módosítás történt, pl. a felsőoktatási infrastruktúra fejlesztés intézkedés továbbra is a ROP-ban szerepel, nem a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Programban. Egy ellentétes irányú mozgás volt a gazdaságfejlesztés területén, a turizmus a GVOP-ból átkerült a ROP-ba. A városok, térségek számára nagy fontossággal bír a gazdaságfejlesztési infrastruktúra kérdésköre (ipari parkok, logisztikai központok), amely a jelenlegi állás szerint a közötti időszakban nem a ROP, hanem a GVOP részét fogja képezni. Kiemeli, hogy bizonytalan státuszú ebben az intézkedésben a közösségek megújuló energiaellátása és szennyvízkezelése típusú intézkedés, ami Nyugat-Dunántúl számára nagyon fontos, ezért ennek a státuszáért kell küzdeni. Másik fontos kérdéskörként emeli ki a pénzügyi vonalat. Elmondja, hogy késői szakaszban kerül részletes kibontásra az egész tervezési időszakhoz képest. Decemberben tudható volt, hogy a ROP a Strukturális Alapok 424 milliárd forint tervezett forrásából kb. 18 %-os részesedéssel 5,8 milliárd forint támogatáshoz fog jutni 3 év alatt, ehhez társul a hazai társfinanszírozás, illetve a pályázók önereje. Ez azt jelenti, hogy a ROP mellett a régiónak szükséges odafigyelnie a fennmaradó 82 %-os részt kitevő ágazati operatív programokra, és a Kohéziós Alap programra is, amelyből mintegy 200 milliárd forint fejlesztés valósul meg országosan, melyhez ugyanekkora nagyságrendű saját erő társul. Pénzügyi szempontból a Tanácsot érintően kiemeli, hogy március 31-ig nyilatkozni kell a régióknak, hogy a ma látható intézkedések és prioritások közül melyikre milyen forrásarányokat szánnak. Felhívja a figyelmet, hogy a határozati javaslat munkapozíciót javasol, de mivel az intézkedések

10 10 között várható mozgás, ezért javasolja, hogy tartsa fenn a Tanács a jogot, hogy az intézkedések véglegesítésekor faxos szavazással alakítsa ki végső álláspontját. Kéri, hogy tekintsék át az indikatív forrásfelosztást jelző táblát. Elmondja, hogy a javaslatot a fejlesztési igényeket, valamint az egyes fejlesztések egymáshoz való relatív pozícióit is mérlegelve alakították ki. Javasolja, hogy a rendelkezésére álló források 16 %-át fordítsa a régió a turisztikai vonzerők és turisztikai fogadókapacitás javítására, térségi infrastruktúra fejlesztésre a források 59 %- át, míg a társadalom megújító képességének a javítására 21 %-ot javasol. Hozzáteszi, hogy az első két prioritás csak a ROP-ból kerül támogatásra, a harmadik a ROP mellett a Humánerőforrás Operatív Program részét is képezi, míg a kutatás-fejlesztés a Gazdasági Versenyképesség OP-ban szerepel. Markó Péter: Hangsúlyozza, hogy a két táblázat elfogadásával súlyos döntéseket hoznak. Reméli, hogy akik a táblázatokat összeállították, valóban átgondolták, hogy olyan arányban támogassák a különböző intézkedéseket, amilyen arányban az elmúlt négy évben kialakult egy konszenzus meghatározza a Regionális Fejlesztési Tanácson, illetve a régión belül. Wagner András: Kiemeli, hogy közösségi alapelvek sorában fontos az addicionalitás. Kérdezi, hogy nemezeti vagy regionális szinten van-e átjárás az ágazati operatív programok és a ROP társfinanszírozása között. Győrffy Gábor: Jelzi, hogy a kezdeményezés megtörtént, pontos válasz akkor adható, amikor rögzülnek az operatív programok határai. Elmondja, hogy utoljára november 11-én került sor egyeztetésre az egyes operatív programok vezetői és a régiók között arról, hogy egy pályázatot egy forrásból kell támogatni. Hozzáteszi, hogy a jelenlegi magyarországi gyakorlat szerint sokszor több forrás egyidejű támogatására van szükség ahhoz, hogy egy pályázat megvalósulhasson. Hangsúlyozza, hogy magyar elképzeléseket társfinanszírozza az unió, nem fordítva, ahogy a szóhasználatban gyakran felcserélődik. Felsőoktatást tekintve példának felteszi a kérdést, hogy ha a ROP-ban marad ez a feladat, akkor ennek az intézkedésnek a társfinanszírozását vagy a kedvezményezettek vagy az illetékes minisztérium és a kedvezményezettek közösen kell, hogy biztosítják. Ebben az esetben felmerül a kérdés, hogy miért nem az illetékes minisztérium keretében történik. Másik megoldásként veti fel, hogy az illetékes minisztérium leadna akkora keretjellegű társfinanszírozási forrást a régióba, hogy ezt az intézkedést a régió normatív vagy valamilyen elosztási mód mentén társfinanszírozza. Meglátása szerint ez bonyolult egyeztetési folyamatot igényel. Szakács Imre: Hozzáteszi, hogy a települési infrastruktúra tekintetében sajátos helyzet alakult ki. Kiemeli azoknak a településeknek a helyzetét, melyek közvetlenül az osztrák határ mellett helyezkednek el és amelyek az EU-s csatlakozás után a határ keletebbre kerülésével nemcsak a határátkelőhelyeken kapcsolódik majd Ausztriához, Szlovákiához, Szlovéniához, hanem azoknak a korábbi utaknak és települések közötti úthálózatnak a kapcsolatán is, amely jelen pillanatban nincs, hiszen a határ elvágja őket. Elmondja, hogy az EU-s csatlakozás után ez problémaként fog felmerülni, hiszen az elhanyagolt utakat rendbe kell tenni. Kiss Bódog Zoltán: Ismerteti a határozati javaslatot, és szavazásra bocsátja azt. Megállapítja, hogy a Tanács a javaslatot egyhangúlag elfogadta. 5 / (III. 6.) NYDRFT határozat (1) A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács megismerte a Nemzeti Fejlesztési Terv és Operatív Programjai készítésének jelenlegi állapotát. A Tanács tudomásul veszi az ex-ante értékelés ajánlásai alapján véglegesített változatoknak az Európai Bizottság számára március 31-ig történő átadásának szükségességét.

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS 2008. MÁJUS 28-I ÜLÉSÉRŐL

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS 2008. MÁJUS 28-I ÜLÉSÉRŐL J E G Y Z Ő K Ö N Y V A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS 2008. MÁJUS 28-I ÜLÉSÉRŐL KÉSZÜLT: 2008. MÁJUS 28-ÁN, 11.00 ÓRAKOR ZALAEGERSZEGEN, A VÁROS DÍSZTERMÉBEN JELEN VANNAK: A MELLÉKELT

Részletesebben

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS 2007. SZEPTEMBER 19-I ÜLÉSÉRŐL

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS 2007. SZEPTEMBER 19-I ÜLÉSÉRŐL J E G Y Z Ő K Ö N Y V A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS 2007. SZEPTEMBER 19-I ÜLÉSÉRŐL KÉSZÜLT: 2007. SZEPTEMBER 19-ÉN, 11.00 ÓRAKOR BÜKFÜRDŐN, A KONFERENCIA-KÖZPONT TERMÉBEN JELEN VANNAK:

Részletesebben

A DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS BESZÁMOLÓJA 2010.

A DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS BESZÁMOLÓJA 2010. A DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS BESZÁMOLÓJA 2010. Pécs, 2010. 1 Tartalom 1.) pont A regionális fejlesztési tanács együttműködésének értékelése a kistérségi fejlesztési tanácsok, a megyei

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 2. sz melléklet az 5. napirendi ponthoz A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2011. évi üzleti terve 2011. május 5. TARTALOMJEGYZÉK Kapacitások...

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2015. február 27-i üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2015. február 27-i üléséről 5087-1/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2015. február 27-i üléséről Az ülés helye: Baja, Városháza Díszterem, Szentháromság tér 1. Jelen vannak: Dr. Balogh László, Fercsák Róbert,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 22-én 17,00 órai kezdettel. tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 22-én 17,00 órai kezdettel. tartott üléséről 5 / 2010. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 22-én 17,00 órai kezdettel tartott üléséről A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme

Részletesebben

II. A TERÜLETFEJLESZTÉSI POLITIKA ÉRVÉNYESÜLÉSE AZ ESZKÖZ- ÉS INTÉZMÉNYRENDSZEREN KERESZTÜL 224 A területfejlesztési politika elsődlegesen a területi egyenlőtlenségek mérséklése céljának megfelelően hozta

Részletesebben

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON Készítette: Meliorisz Katalin

Részletesebben

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag HUSRB/1203/213/151 CODEX CoordinatedDevelopment and Knowledge Exchange on Spatial Planning Methodology A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi

Részletesebben

INNOVÁCIÓ- MENEDZSMENT

INNOVÁCIÓ- MENEDZSMENT INNOVÁCIÓ- MENEDZSMENT 4. INNOVÁCIÓ FINANSZÍROZÁS 1 Szerzők: dr. Nagy Sándor Gyula Miklós Gábor Budapesti Corvinus Egyetem 2 TARTALOMJEGYZÉK - 4. INNOVÁCIÓ FINANSZÍROZÁS 4.1 FEJLESZTÉSPOLITIKA AZ EURÓPAI

Részletesebben

Előterjesztés a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. június 25-ei ülésére

Előterjesztés a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. június 25-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés E l n ö k e Előterjesztés a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. június 25-ei ülésére Tárgy: Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége 2014. évi beszámolójának, mérlegének

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznú beszámolója

Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznú beszámolója Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznú beszámolója 2009 Székesfehérvár, 2010. március 31. 1 Tartalomjegyzék Közhasznú beszámoló... 3 I. Számviteli beszámoló...

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. december 20-i ülésének 8. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. december 20-i ülésének 8. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. december 20-i ülésének 8. számú napirendi pontja Tájékoztató a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi, Tolna megyét érintő

Részletesebben

Elemző tanulmány a sportfejlesztés állami és Európai Uniós finanszírozásának lehetőségeiről 2007-2013 között

Elemző tanulmány a sportfejlesztés állami és Európai Uniós finanszírozásának lehetőségeiről 2007-2013 között Elemző tanulmány a sportfejlesztés állami és Európai Uniós finanszírozásának lehetőségeiről 2007-2013 között A programozási dokumentumok, korábbi hazai, illetve más EU-s országok sporthoz kapcsolódó projektjeinek

Részletesebben

Partnerség a monitoringban. Környezetvédő civilek tapasztalatai az európai uniós alapok monitoring bizottságaiban

Partnerség a monitoringban. Környezetvédő civilek tapasztalatai az európai uniós alapok monitoring bizottságaiban Partnerség a monitoringban Környezetvédő civilek tapasztalatai az európai uniós alapok monitoring bizottságaiban 1 2 Magyar Természetvédők Szövetsége 1091 Budapest, Üllői út 91/b http://www.mtvsz.hu Partnerség

Részletesebben

CNNy NEGYEDIK JELENTÉS A NEMZETI STRATÉGIAI ANYAGOK TERVEZÉSÉNEK NYILVÁNOSSÁGÁRÓL. Civilek a Nemzeti Fejlesztési Terv Nyilvánosságáért

CNNy NEGYEDIK JELENTÉS A NEMZETI STRATÉGIAI ANYAGOK TERVEZÉSÉNEK NYILVÁNOSSÁGÁRÓL. Civilek a Nemzeti Fejlesztési Terv Nyilvánosságáért CNNy NEGYEDIK JELENTÉS A NEMZETI STRATÉGIAI ANYAGOK TERVEZÉSÉNEK NYILVÁNOSSÁGÁRÓL Civilek a Nemzeti Fejlesztési Terv Nyilvánosságáért A kézirat lezárva: 2006. október 31. A jelentés az Ökotárs Alapítvány

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. szeptember 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. szeptember 25-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/211-5/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Távol lévő tagok: Dr. Karsai József polgármester Battonya Dr. Varga Lajos polgármester Dombegyház

Jegyzőkönyv. Távol lévő tagok: Dr. Karsai József polgármester Battonya Dr. Varga Lajos polgármester Dombegyház Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása Cím: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. Kistérségi iroda Tel: 68/381-011/121, Fax: 68/381-656 E-mail: delbekesi@citromail.hu Web: www.del-bekes.hu Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

JELENTÉS a Területfejlesztés fejezet működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Területfejlesztés fejezet működésének ellenőrzéséről JELENTÉS a Területfejlesztés fejezet működésének ellenőrzéséről 0603 2006. március 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport V-09-055/2005-2006. Témaszám:

Részletesebben

S Z A K D O L G O Z AT

S Z A K D O L G O Z AT S Z A K D O L G O Z AT Szili Ágnes 2012. 1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR Szakirányú továbbképzés PR és szóvivői szak Levelező tagozat AZ UNIÓS PÁLYÁZATOK KOMMUNIKÁCIÓJA Készítette: Szili

Részletesebben

CNNy HARMADIK JELENTÉS A NEMZETI STRATÉGIAI ANYAGOK TERVEZÉSÉNEK NYILVÁNOSSÁGÁRÓL. Civilek a Nemzeti Fejlesztési Terv Nyilvánosságáért

CNNy HARMADIK JELENTÉS A NEMZETI STRATÉGIAI ANYAGOK TERVEZÉSÉNEK NYILVÁNOSSÁGÁRÓL. Civilek a Nemzeti Fejlesztési Terv Nyilvánosságáért CNNy HARMADIK JELENTÉS A NEMZETI STRATÉGIAI ANYAGOK TERVEZÉSÉNEK NYILVÁNOSSÁGÁRÓL Civilek a Nemzeti Fejlesztési Terv Nyilvánosságáért A kézirat lezárva: 2006. február 15. A jelentés az Soros Alapítvány

Részletesebben

2007. márciusi hírek

2007. márciusi hírek 2007. márciusi hírek Cégbejegyzés egy óra alatt Új uniós pályázati feltételekre lenne szükség Kevés magyar k+f pályázat A következő EMVA pályázatok nyílnak meg várhatóan április elején Érik az EPER - elindult

Részletesebben

I. fejezet. Az Európai Unió támogatási rendszere

I. fejezet. Az Európai Unió támogatási rendszere I. fejezet Az Európai Unió támogatási rendszere TU1.UT TUAZ Az EU támogatási rendszere Tartalomjegyzék EU ÉS PÁLYÁZATAIUT 5 TU1.1UT TUNEMZETI FEJLESZTÉSI TERV (NFT)UT... 6 TU1.1.1UT TUA Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

0042 Jelentés a Phare támogatások felhasználásának vizsgálatáról

0042 Jelentés a Phare támogatások felhasználásának vizsgálatáról 0042 Jelentés a Phare támogatások felhasználásának vizsgálatáról TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 1. A programok helyzete és teljesülése

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére TARTALOMMUTATÓ 1. A 2015. évi Képviselő-testületi, állandó bizottsági munkaterv módosítása. 2. Településfejlesztési koncepció elfogadása. 3. Széll Kálmán Ösztöndíj Bizottság létrehozása, működési szabályai.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Répcelak 596/2011. szám J e g y z ő k ö n y v Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. január 27-én 17.30 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

2.1.2 Regionális szint Regionális fejlesztési tanácsok

2.1.2 Regionális szint Regionális fejlesztési tanácsok 2.1.2 Regionális szint Regionális fejlesztési tanácsok A Törvény az egyes megyehatárokon túlterjedő területfejlesztési feladatok ellátására regionális fejlesztési tanácsok (RFT) kialakítását tette lehetővé.

Részletesebben

BEVEZETÉS A KOHÉZIÓS ALAP ISMERETEIBE

BEVEZETÉS A KOHÉZIÓS ALAP ISMERETEIBE BEVEZETÉS A KOHÉZIÓS ALAP ISMERETEIBE Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez SZERKESZTŐ: DR. KÖKÉNYESI JÓZSEF 006. március A TANKÖNYVET MEGALAPOZÓ TANULMÁNYOK SZERZŐI: DR. MOGYORÓSY ESZTER I. FEJEZET

Részletesebben

Készült: az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács 2002. október 14-én, 14 00 órakor Debrecenben, a Megyeháza Árpád termében megtartott ülésén.

Készült: az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács 2002. október 14-én, 14 00 órakor Debrecenben, a Megyeháza Árpád termében megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács 2002. október 14-én, 14 00 órakor Debrecenben, a Megyeháza Árpád termében megtartott ülésén. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ívek

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 395-11/2005. MELLÉKLETEK: 5 DB TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben