A Szerkeszt ő bizottsá g ülésé n megvitatt a a lapszerkeszté s helyzeté t é s kialakított a további szerkesztés i programját.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Szerkeszt ő bizottsá g ülésé n megvitatt a a lapszerkeszté s helyzeté t é s kialakított a további szerkesztés i programját."

Átírás

1 EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK Rovatvezető: Király Pál A Gépesítés i Szakosztál y megvitatt a a z év i szakosztály i munkát. Különöse n jól sikerültne k értékelt e a z V. ötéve s ter v megvitatását, a mátra i é s bükk i tanul - mányutat é s társszakosztályokka l tartot t együtte s vitaülésé t Sopronba n a z erdészet i géprendszerrel kapcsolatban. A szakosztál y a továbbiakba n elhatározt a Országo s Gé - pesítési Konferenci a rendezésé t júniu s é n Budapeste n a z MT A Erdé - szeti Bizottságáva l karöltve. A z ülé s a továbbiakba n foglalkozot t a z Erdészet i Gép - tan c. tárg y programjával. A felszólaló k a z üzemeltetés i ismereteke t bővíten i java - solták, a z anyag - é s gyártásismeret i részek, valamin t a Gépelemek " terhére. Sür - gették, hog y legaláb b egyhónapo s nyár i gyakorla t sorá n foglalkozzana k a gépe k kezelésével, beállításáva l é s tanuljá k me g a hallgató k a traktorok, daruk, motor - fűrészek kezelésé t é s használatát. A Külügy i Bizottság ülésé n dr. Paris János, a Bizottsá g vezetőj e tájékoztatás t adot t az év i munkáról, maj d ismertett e a z év i feladatokat. Eze k közü l jelen - tősebbek: a barát i országo k erdészet i é s faipar i egyesülete i képviselőine k júniu s között i konferenciája ; a z EG B lemezipar i é s faipar i szemináriu m é s tanulmány - út augusztu s 26 szeptembe r 6. között ; Termőhelyfeltárás i Konferenci a (FAO ) szeptember között ; Határment i találkozók, valamin t a közgyűlé s külföld i ven - dégeivel kapcsolato s előkészítés i é s szervezés i feladatok ellátása. A Szerkeszt ő bizottsá g ülésé n megvitatt a a lapszerkeszté s helyzeté t é s kialakított a további szerkesztés i programját. A Szociálpolitika i Bizottság ülésé n dr. Halupa Lajosné, a Bizottsá g vezetőj e be - számolt a z OE E Országo s Választmányána k ülésér e készítet t anyagról. ( A z erdé - szeti szakembere k körébe n végzet t szociáli s helyzetfelméré s eredményei". ) A továb - biakban megvitattá k a z évr e tervezet t albizottság i munká k programját, maj d elindították a termelőszövetkezetekbe n dolgoz ó erdészet i szakembere k helyzeténe k felmérését. A Vadgazdálkodás i Szakosztál y kihelyezet t ülésén, Bajá n Berdál Béla, MÉ M fő - előadó tartott előadás t Vadgazdálkodá s Dániában" címmel. Egyesületünk vendégekén t Magyarországo n tartózkod ó Prof. Dipl. Ing. Dr. Ottó Eckmüllner (Bécs ) nag y érdeklődé s mellet t tartot t előadás t A z erdőgazdaság é s fa - ipar fejlődéséne k tendenciáj a a világban, Európába n é s Ausztriában " címmel. Be - vezetőt mondot t é s a z előadás t értékelt e dr. Madas András miniszterhelyettes, a z OEE elnöke. A környezetvédele m tervezése, szervezése, gazdaságtan a témakörbe n a z Építőipar i Tudományos Egyesület, a Magya r Hidrológia i Társaság, a Magya r Agrártudomány i Egyesület, a Közlekedéstudomány i Egyesület, a z Országo s Erdészet i Egyesület, a z Energiagazdálkodási Tudományo s Egyesület, a Magyarhon i Földtan i Társula t közre - működésével előadás t rendezett. A z előad ó John E. Kinney műszak i tanácsad ó vol t (Ann Arbot, Michigan, USA).

2 A Geodéziai és Kartográfiai Egyesület miskolc i csoportj a szakma i értekezleté n Németh Ferenc erdőmérnök, a z ÁEM I osztályvezetőj e Lég i háromszögelé s nag y magasság-különbségű terepe n é s a z erdészet i fotogrammetri a problémái " tárgyba n előadást tartott. Az Erdei Vasutak Szakosztálya ülésé n Tóth Sándor Korszer ű pályaferintartá s kis - gépekkel" címme l tartot t előadást. A z előadáso n rész t vette k pályamestere k é s pá - lyaelőmunkások is. Az előadó részletese n ismertett e azoka t a kisgépeket, amelye k a z erdei vasutakná l i s alkalmazhatók. Szegletes József é s Gedeon István kifejezésr e juttatták eg y bemutat ó tartásána k szükségességét, aho l a gyakorlat i tapasztalato - kat, teljesítményeke t konkré t formába n lehetn e lemérni. A Szakosztál y a z indítvány t elfogadta azzal, hog y a z ÁE V Gyöngyös Mátrafüredi vonalá n pályafenntartás i kis - gépekkel e z év májusában bemutató t tart. A helyi csoportok életéből A Baranya megyei Csoport összejöve - tel keretébe n ünnepelt e Tóth János aranydiplomás erdőmérnö k 8 0 éve s szü - letésnapját. A Csopor t Mecsek i Park - erdő" munkabizottság a megtárgyalt a a z 1974-ben, a Mecsekbe n megvalósítand ó közjóléti létesítménye k javaslatát, maj d a Pécset t márciu s á n megrende - zendő környezetvédelm i anké t előkészí - tésével foglalkozott. A z anké t szervezé - sében rész t válla l a z MTES Z Barany a megyei szervezete, az MTA Pécsi Bizott - sága, a Magyarhon i Földtan i Társulat, a z Országos Magya r Bányászat i é s Kohá - szati Egyesület, a z MTES Z Műszak i Tu - dományos Tájékoztatási Bizottsága. A Pécsi Csoport klubna p keretébe n vitatta me g Molnár István titká r beszá - molóját az év i tevékenységről. Pott Imre ismertett e a Szociálpolitika i Bizottság jelentésé t a z erdészet i szak - emberek felméréséről, valamin t érin - tette a Bizottsá g év i javaslat - tervezetét. m A Csongrád megyei Csoport egésznapo s rendezvényén dr. Demszky István é s Tölgyesi Albert előadásá t hallgattá k me g a résztvevők. Ezt követőe n küldöttülés t tartott a Csoport, amelye n Fekete Gyula főtitkárhelyettes ismertett e a z alapsza - bályokból adód ó feladatoka t é s Vida László csoporttitká r számolt be az évi munkáról, és terjesztette jóváha - gyásra az évi munkatervet. A fatermesztésse l kapcsolato s előadá - sok a z országo s lehetőségekrő l tájékoz - tatták a jelenlevőke t a hatékonyabb, jö - vedelmezőbb erdőművelés i feladatvégzé s érdekében. A Szeged i Csoportba n Vida László titkár ismertett e els ő negyedév i egyesületi programját. Referál t a januá r 27-i MTES Z titkár i értekezletről. A ve - zetőségi ülé s a tervezet t Termelőszö - vetkezeti erdőgazdálkodás " nagyrendez - vénye előkészületeirő l döntéseke t hozott. A Kecskeméti Csoport a Csepel i Papír - gyár é s a Háros i Falemezműve k meg - tekintésére tanulmányuta t szervezett. Áttekintették a Papírgyá r telje s tevé - kenységi körét, a z anyagtárolás i é s cellulóz-előállítási munkafolyamatot. A Falemezművekben a forgácslap - és fur - nérgyártási tekintetté k meg, részletese n foglalkoztak a forgácslapgyártá s anyag - téri é s előállítás i munkáival, a lapgyártá s technológiájával. A furnérgyártá s mo - dern gépe i és eljárása i nag y tetszés t arattak. A Csoport korábban tanulmányút i beszámolót i s szervezett. Eze n Varga Béla osztályvezet ő tartot t előadás t a dániai, líbia i és finnország i tanulmány - utak erdészet i vonatkozás ú tapasztala - tairól. A Keszthelyi Csoport a devecser i Er - dészet területé n szakma i bemutató t ren - dezett. A gép i közelít ő kerékpá r é s al - kalmazásának lehetősége i témakörben. A fahasználati munkacsopor t a z erdőgaz - daságnál kifejlesztet t D4K B valamin t

3 UE 50-es traktorokho z alkalmazhat ó választékközelítő kerékpár t mutatot t be. A Csopor t Fodor István osztályvezet ő előadásában megvitatt a a z EFA G távlat i tervezési munkálatait, a z egye s ágazato k fejlesztési lehetőségeit. Megvizsgáltá k a z erdőfelújításokban a csemeteszá m csök - kentésének módozatait, a vegyszere s é s gépi ápolá s technológiáját. Felvetődöt t a fakitermelésben a z egyszemélye s munk a felé val ó törekvé s igénye, a komple x géprendszerek kialakításána k szükséges - sége. A továbbiakba n a z elsődlege s fa - ipar termékkészültség i fo k növeléséne k lehetőségeit vitattá k meg. Dr. Ecsedy Sándor osztályvezet ő tájékoztatta a részt - vevőket a zalahaláp i beruházá s jelenleg i helyzetéről, maj d kitér t a mé g soronlev ő munkák ütemtervére. Az Egri Csoport a szilvásvárad i Köz - ségi Tanác s V. B. tanácskozótermébe n a SZOT üdül ő beutaltja i részér e előadás t szervezett. Lei c József erdészetvezet ő A Szalajk a völg y és környék e a z erdő k közjóléti szerepébe n é s rendeltetésében " címmel tartot t előadásába n ismertett e a z erdők, a Szilvásvárad Szalajk a völg y közjóléti szerepét, növény - é s állatvilá - gát, a pisztrángtenyészetét, külö n ki - emelve a z Erde i Múzeu m szerepét. Az ózd i erdészetné l Varga Béla osztály - vezető vetítettképe s útibeszámoló t tartot t Dániában és Líbiába n tet t erdőgazdaság i tanulmányútjáról. Beszámolójá t A dá - niai homokdűné k és a líbia i sivatag i fá - sítások" címme l Egerbe n i s megtartotta, amelyen rész t vette k a z Erdészet i Szak - középiskola negyedi k osztályána k tanuló i Kautzky Emil mérnök-taná r é s Bóta Albert taná r vezetésével. Molnár László igazgató-helyettes a z V. ötéves ter v faki - termelési lehetősége i témakörbe n tartot t előadást. A z előad ó megvilágított a a ki - termelhető faanya g mennyiség i és a z el - érhető nyeresé g lehetőségeit. A Miskolci Csoport, a FATE és a TIT miskolci csoportj a közö s rendezésbe n előadást szervezett. Előadás t tartot t dr. Szász Tibor tud. osztályvezet ő A bal - esetek megelőzés e a z erdőgazdaságnál, különös tekintette l a z ú j faanyagmozga - tási gépe k alkalmazásánál " címmel. A Csopor t Erdőművelésün k racionali - zálása" témakörbe n szakma i továbbkép - zést tartot t Lillafürede n a z erdészetve - zetők é s erdőművelés i műszak i vezető k részére. Előadó k voltak: Zathureczky Lajos osztályvezet ő é s Várfalvi József osz - tályvezető-helyettes. Az Erdőrendezőségi Csoport összejöve - telén Ott János főelőad ó ismertette a fagazdaság közgazdaság i szabályozórend - szer lényegét, céljá t és az erdőgazdálkodásban kifejtet t hatását. Rácz Antal MÉM csoportvezet ő pedi g bemutatt a Tanzániában készítet t diafelvételeit, amelyeket előadássa l kísért. A Tatabányai Csoport tapasztalatcseré t szervezett a pusztavám-sikáros i fűrész - üzembe, aho l Trischberger Róbert is - mertette a hosszúfá s technológiát. A szakmai továbbképzés keretébe n a helyi csoportokba n a következ ő előadá - sokat tartották : Sopronban dr. Speer Norbert vezér - igazgató A faanya g világpiac i ára, kü - lönös tekintette l a piac i nyersanyaghely - zetre"; Szegeden Lessényi Béla csoportvezet ő Az üzemtervkészíté s és a gép i anyag - feldolgozás"; Veszprémben (MÉM ) Mészöly Győző osztályvezető-helyettes Állományfejlesz - tési ter v gyakorlat i megvalósítása" ; cím - mel. A Mátrafüredi Csoport a gyöngyössoly - mosi Ifjúság i Klu b kereté n belül i Ter - mészetbarát Szakkö r megalakulás a al - kalmával előadás t szervezett. Bernáth Kálmán, a hely i csopor t elnök e ismer - tette a Mátr a kialakulását, múltjá t é s jövőjét. Dala László ERT I tud. munkatár s diafilmekkel mutatt a b e a Mátr a jelleg - zetes tájait, természet i kincseit, közjólét i berendezéseit. A Szakkö r vezetőség e é s tagsága felajánlásoka t tettek, társadalm i munkával kívánjá k elősegíten i a Mátr a természeti kincseine k é s a közjólét i be - rendezéseknek védelmét. Személyi hírek Ú j tagok: Ifj. Horváth János erdész, Városlőd ; Nyúlási József erdész, Dunasziget ; Juhász István főelőadó, MÉ M Budapest; Horváth Péter ker. vezet ő erdész, Farkasgyepü ; Major András erdész, Hajdúhadház ; Kemecsei Imre erdész, művezető, Téglás ; Pataky Gyula erdész, üzemvezető, Hajdúhadház; Németh László erdőmérnök, Deb - recen, Vízügy i Igazgatóság ; Kelecsényi Péter erdőmérnök, Farkasgyepü ; Szarvas Tiborné könyvelő, Tatabánya ; Hoffmann Gábor erdész, Tatabánya ; Bagics Endréné

4 előadó, Tatabánya ; Dallos István előadó, Tatabánya; Mohácsi Lászli gépészmér - nök, Tatabánya ; Jancsek Jánosné előadó, Tatabánya; Berta Imre TS z elnök, Mar - caltő; Kiss Lajos erdész, rakodókezelő, Sümeg; Jagodits Miklós erdész, műsz. ügyintéző, Sopron ; Jáhn Rudolf né köz - gazdász, műsz. ügyintéző, Sopron ; Kónczöl Jánosné közgazdász, műsz. ügy - intéző, Sopron ; Lajtai Csabáné erdész, műsz. ügyintéző, Sopron ; Vincze József erdész, műsz. ügyintéző, Sopron ; Majer János bérelszámoló, Farkasgyepü ; Dudás Károly mg. mérnök, főelőadó, OTV H Bu - dapest; Botfalusi Győző erdőmérnök, Kecskemét; Csordás József erdőmérnök, Kiskunhalas ÁG. ; Bálint Gyula erdő - mérnök, Bác s megye i ÁG. szakszolgá'at ; Vancsó Jenő TS z elnök, Bükkszék ; Bíró György erd. szakmunkás, Eger ; Koós Bélx erdőmérnök, Özd ; Deák Ferenc ker. vez. erdész, Özd ; Tóth Imre erdészet - vezető, Özd ; Skrinyár Annamária erdész, mű. elemző, Tatabánya ; Németh János erdész, szaktan.-adó, Pécs, TS z Szövet - ség; Hatvani Ferenc erdésztechnikus, Mg. TSz. Himesháza; Hardi László erdő - mérnök, Pécs ; Farkas Attila erdőmérnök, Vajszló; Temesi Lászlóné biológus, fő - előadó, OTV H Budapest ; Szanyi József ny. erdész, Balassagyarmat ; Kalmár Vince ny. erdész, Marcaltő ; Dr. Zalay Bálint igazgató-főorvos, Dunakesz i Ren - delőintézet; Dr. Schmidt Ernő erdőmár - nök, vezérigazgató, Szombathely. Hardi László em., Pécs; Hatvani Ferenc erd. techn. Himesháza i Petőf i TSz ; Németh János er d.techn. TS z Szövetség, Pécs; Bódy Géza em. Budapest ; Koczka Lajos erd. techn. Pétervására ; Szekeres János ker. vez. Pétervására ; Bacskay László erd. techn. Nyírpazony ; Barna Tamás em. Tiborszállás ; Bardócz József erd. techn. Tarpa ; Benczés Zsigmond erd. techn. Botpalád ; Debreczeni Ferenc erd. techn. Nyíregyháza ; Iván Teréz em. Nyíregyháza; Kovács János erdés z Nyírbátor ; Mertz Sándor erd. techn. Nyíregyháza ; Mészáros Sándor erd. techn. Tiborszál - lás; Tomasi Lajos erd. techn. Nyírbéltek ; Varga Gusztáv erd. techn. Tiborszállás ; Werner József erd. techn. Nyírbéltek ; Nagy Éva Mária laboráns, Sopron ; Asztalos Dezső erd. techn. Parádfürdő ; Bárányi János erd. tech. Parádfürdő ; Bartha János erd. techn. Nagybátony ; Bódi Bél a művez. Recsk ; Bokor Imre vadás z Pa - rádfürdő; Borsos Mátyás erd. techn. Pa - rádfürdő; Bölkény István rak. kezel ő Pa - rádfürdő; Farkas Vince erd. techn. Parádfürdő; Gáspá r András erd. techn. Paráafürdő; Gortva István erd. techn. Nagybátony; Haverla Mihály erd. techn. Parádfürdő; Hopka György erd. techn. Pa - rádfürdő; Inczédy György erd. techn. Parádfürdő; Kakuk Pál erd. techn. Pa - rádfürdő ; Madár Károly erd. techn. Parád - fürdő; Molnár Sándor erd. techn. Parád - fürdő; Ormosi Béla erd. techn. Parádfür - dő; Pócs István könyvel ő Parádfür - dő; Praveczky András műsz. vez. Pa - rádfürdő; Szabó József erd. techn. Pa - rádfürdő; Tóth Ödön műsz. vez. Parád - fürdő; Varga János erd. techn. Parád - fürdő; Vita i András erd. techn. Parád - fürdő; Zachar Mihály erd. techn. Parád - fürdő; Zagyva István erd. techn. Parád - fürdő; Zalavári György erd. techn. Pa - rádfürdő; Zuar a István erd. techn. Pa - rádfürdő; Zsombó Mihály erd. techn. Pa - rádfürdő; Szabó Jánosné munkaügy i ve?.. Budapest (Erdőterv) ; dr. Jancsi Zoltánné oszt. vez. Budapes t (Erdőterv). Halálozás Kerkápoly Géza nyugalmazot t erdő - mérnök életéne k 78. évében elhunyt. Ok - levelének megszerzés e utá n Szegedr e ke - rült a z alföldfásításhoz. Ettő l kezdv e ha - láláig szint e minde n tevékenység e a z Al - föld homokjána k megkötésér e é s a pusz - taságok fásításár a irányult. Jelentő s szakirodalmi tevékenysége t fejtet t k i a szaklapokon kívü l má s folyóiratokba n is. Felemelte szavá t a pusztul ó természet i emlékek megóvás a érdekében. A z Egye - sületnek töb b évtizede n á t vol t tagj a és aktíva n tevékenykedet t töb b má s társadalmi é s tudományo s egyesületbe n is. Takáis Ferenc nyugalmazot t erdőmér - nök-tanár 8 1 éve s korába n Szegede n el - hunyt. Uradalmi, maj d állam i erdőbir - tokon teljesítet t szolgálatot, mí g a z 1936 / 37. tanévbe n a z ásotthalm i Erdészet i Szakiskolához kerül t tanárna k é s 2 5 éven át tanítot t itt, valamin t a szeged i Erdé - szeti Technikumban. Kez e aló l többszá z erdész kerül t ki, aki k től e kaptá k erdő - műveléstanból é s vadgazdaságtanbó l a z indító ismereteket. Nag y gyakorlat i ta - pasztalatainak, elmélet i tudásána k át - adásán tú l sajá t példájá n keresztü l ne - velte emberségr e é s a z erd ő végtele n szeretetére tanítványait.

5

Osteoporosis Betegek Magyarországi Egyesületének

Osteoporosis Betegek Magyarországi Egyesületének II.évfolyam 1. szám 2001. április Osteoporosis Betegek Magyarországi Egyesületének Értesítôje IOF - hírek OBME - hírek a Magyar Menopausa Társaság üdvözlete A Csont- és Ízület Évtizede (2000-2010) Az élô

Részletesebben

Ez szép teljesítmény volt! Alapvetõen az összes szakmai feladatot teljesítettük. Az eredeti terveket is sikerült túlszárnyalnunk

Ez szép teljesítmény volt! Alapvetõen az összes szakmai feladatot teljesítettük. Az eredeti terveket is sikerült túlszárnyalnunk Helyreállítják a presztízst AZ ERDÉSZETI ÉS FAIP AIPARI ARI ZRT.. ÜZEMI LAPJA 2011. március XXXVII. évfolyam 1. szám Ez szép teljesítmény volt! Alapvetõen az összes szakmai feladatot teljesítettük. Az

Részletesebben

- a folyamat - A megvalósítás öt, egymástól elkülöníthetõ, de egymásra épülõ részprojektbõl állt.

- a folyamat - A megvalósítás öt, egymástól elkülöníthetõ, de egymásra épülõ részprojektbõl állt. Ez is lezárult: a Gyõr Szombathelyi projekt - a folyamat - Az igazgatóság közleményei 2006. augusztus 23-i ülésén az Igazgatóság jóváhagyta a 2006. június 28-i ülésérõl felvett jegyzõkönyvet. Elfogadta

Részletesebben

Sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen a rendkívüli cikluszáró rendezvényünkön. Engedjék meg, hogy külön is köszöntsem meghívott vendégeinket:

Sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen a rendkívüli cikluszáró rendezvényünkön. Engedjék meg, hogy külön is köszöntsem meghívott vendégeinket: 1 ÜNNEPI BESZÉD A 2009. december 20-tól 2011. december 31-ig tartó időszakban, a Személy,- Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Fejér Megyei Szervezetének működéséről, tevékenységéről. Tisztelt

Részletesebben

Isten áldásában gazag, boldog új évet!

Isten áldásában gazag, boldog új évet! X. évfolyam 1. szám A keresztény nemzeti gondolat hírnöke * Tár sa dal mi, kul tu rá lis, ha gyo mány õr zõ fo lyó irat * Ára: 100 Ft 2003. ja nu ár Szá munk tar tal má ból: - Im memoriam: Szmola Sán dor

Részletesebben

A MAÚT-ot érintő rendeletek

A MAÚT-ot érintő rendeletek 78. szám Budapest, 2009. április T ISZTELT KOLLÉGANŐK ÉS K OLLÉGÁK! IDEI MÁSODIK HÍRLEVELÜNK MÁR a májusi közgyűlés előkészítéseként jelenik meg. 15 éves a Magyar Útügyi Társaság ebben az évben, ezért

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Szervezők. Támogatók és partnerek. A rendezvényen elhangzottak nem tükrözik a támogatók és partnerek álláspontját.

Szervezők. Támogatók és partnerek. A rendezvényen elhangzottak nem tükrözik a támogatók és partnerek álláspontját. Szervezők Támogatók és partnerek AJBH jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó biztoshelyettes A rendezvényen elhangzottak nem tükrözik a támogatók és partnerek álláspontját. OT helyszínek D Monostori

Részletesebben

Kedvenc tanáraink toplistája

Kedvenc tanáraink toplistája 100. szám 100. szám 100. szám Újabb főiskolai fejlesztések Hauser Zoltán, Závecz Ferenc és Tóth Imre 2007. január 15-én szerződést kötö a főiskola épületeinek további fejlesztéséről. A PPP-programban megvalósuló

Részletesebben

Tíz jó gyakorlat a hazai tehetséggondozásban

Tíz jó gyakorlat a hazai tehetséggondozásban Tíz jó gyakorlat a hazai tehetséggondozásban GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek

Részletesebben

Új szegmensben ért el sikert a Rába a FÁK-piacon. 4. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. HAMM: Tovább erôsôdô partnerkapcsolat 10.

Új szegmensben ért el sikert a Rába a FÁK-piacon. 4. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. HAMM: Tovább erôsôdô partnerkapcsolat 10. 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXII. évfolyam 7. szám 2010. szeptember-október www.raba.hu KÉPEK: WWW.URALAZ.RU HAMM: Tovább erôsôdô partnerkapcsolat 10. oldal A HAMM ÚTHENGER- GYÁRTÓ CÉGGELVALÓ

Részletesebben

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm.

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 14., péntek 43. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 87/2006. (IV. 14.) Korm. r. Veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet során teendõ

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Ha tá ro za tok 69/2007. (HK 10.) HM ha tá ro zat 70/2007. (HK 10.) HM ha tá

Részletesebben

HÍR forrás szerkesztése

HÍR forrás szerkesztése HÍR forrás szerkesztése A DRV Rt. bels információs kiadványának, a HÍR forrás-nak a szerkesztését 2002. január 1-tl Dónucz László PR-vezet veszi át Lódi Miklós munkaügyi osztályvezettl. A formai megújulás

Részletesebben

Százhatvanhatan vehették fel a rendőrtiszti egyenruhát

Százhatvanhatan vehették fel a rendőrtiszti egyenruhát Nemzeti Közszolgálati Egyetem 1808 2012 Egyetemi folyóirat Százhatvanhatan vehették fel a rendőrtiszti egyenruhát Emlékoszlopavatás a Ludovikán Altábornagy lett: Bleszity János 10 éve az Európai Unióban

Részletesebben

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás Épít ke zõk Jú li us ele jén Ágon te tõ fel újí tás ba fo gott Or sós Flóra és Fá bi - án. A Hab itat Pont és a Köz-Tér-Há ló Ala pít vány köz re mû kö dé - sé vel meg va ló su ló mun kát már áp ri lis

Részletesebben

Atomerőmû. Állami kitüntetést kapott Nagy Sándor

Atomerőmû. Állami kitüntetést kapott Nagy Sándor Atomerőmû XXXVIII. évfolyam, 4. szám A C15 projekt A kezdetek A Paksi Atomerőmű legjelentősebb küszöbön álló fejlesztése 2015-ben a 4,7%- os átlagdúsítású gadolínium-tartalmú üzemanyag-kazetta, valamint

Részletesebben

MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN

MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN Kiss Zoltán László MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN ZRÍNYI KIADÓ Kiss Zoltán László MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN Kiss Zoltán László MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN Katonaszociológiai adalékok a nemzetközi béketámogató

Részletesebben

Fogalomtár a Tehetségpontok számára

Fogalomtár a Tehetségpontok számára Fogalomtár a Tehetségpontok számára GÉNIUSZ KÖNYVTÁR A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Projekt keretében megjelentetett kötetek alkotják.

Részletesebben

A MEE VILÁGÍTÁSTECHNIKAI TÁRSASÁG HÍRLEVELE 9. évfolyam, 4. szám 2010. augusztus

A MEE VILÁGÍTÁSTECHNIKAI TÁRSASÁG HÍRLEVELE 9. évfolyam, 4. szám 2010. augusztus A MEE VILÁGÍTÁSTECHNIKAI TÁRSASÁG HÍRLEVELE 9. évfolyam, 4. szám 2010. augusztus Kutatók éjszakája 2010-ben is... 1 Budapest díszvilágítása... 2 XLI. Közvilágítási Ankét, Harkány... 2 Vezetőségi ülés...

Részletesebben

Összefogás gyermekeinkért!

Összefogás gyermekeinkért! A TARTALOMBÓL: Vég re va la mit ta lán el érünk...2 Pandora szelencéje...3 Való Vi lág mû sort csak este 23 óra után!...5 Csalás vagy a véletlenek osztják a szerepeket a Való Világban?...6 Biztonsági rések

Részletesebben

Európai jelentõségû természeti területeink felmérése és értékelése

Európai jelentõségû természeti területeink felmérése és értékelése MAGYAOSZÁG ÉS A NATUA 2000 III. Európai jelentõségû természeti területeink felmérése és értékelése MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete Vácrátót, 2003 Szerkesztôk: Horváth Ferenc, Kovács-Láng Edit,

Részletesebben

oly fontos segítséget ad elképzelésünk tisztázásáról, amiért a világ meg az egyházak számára sürgető üzenetet küld, a vancouveri Világkonferenciának is, hogy közülünk 4000-en, kilenc napon át sürgetjük

Részletesebben

Az ELFT. Sugárvédelmi Szakcsoportjának tájékoztatója. 15. szám

Az ELFT. Sugárvédelmi Szakcsoportjának tájékoztatója. 15. szám Az ELFT Sugárvédelmi Szakcsoportjának tájékoztatója 15. szám 2001. június 2 Hírsugár Az ELFT Sugárvédelmi Szakcsoportjának tájékoztatója 15. szám (2001. június) ISSN 1417-8257 Kiadja a Szakcsoport vezetősége.

Részletesebben

A bíróságok régi-új elnevezései: Kúria és törvényszék. 1. Alsó szint

A bíróságok régi-új elnevezései: Kúria és törvényszék. 1. Alsó szint A bíróságok régi-új elnevezései: Kúria és törvényszék A 2010-ben megtartott országgyűlési választáson győztes szövetséges pártok sürgető feladatuknak tekintik az új alkotmány megalkotását, amint ez az

Részletesebben

Városunk. Pest kiegyezés-kori fürdõirõl

Városunk. Pest kiegyezés-kori fürdõirõl Városunk Budapesti Honismereti Híradó VI. évfolyam 3. szám Deák Ferenc Pest-Budán Kétszáz éve született a haza bölcse A kiegyezést készíti elõ az Angol Királynõ Szállodában Majláth György kancellár, Ferdinand

Részletesebben

17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009.

17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. A VELENCEI 17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. LAPJA július 2 VELENCEI HÍRADÓ 2009. JÚLIUS IV. Velencei-tavi Nyári Játékok Velence a Virágváros! Helyszín: Velence, Vízi Vár, Északi-strand Díszvendégünk:

Részletesebben

Atomerőmû. Ismét nagy érdeklődés mutatkozott a Paksi Atomerőmű iránt. Elismerést adott át Pakson a miniszter. Az ötödik vietnami delegáció Pakson

Atomerőmû. Ismét nagy érdeklődés mutatkozott a Paksi Atomerőmű iránt. Elismerést adott át Pakson a miniszter. Az ötödik vietnami delegáció Pakson Atomerőmû fotó: Bodajki Ákos XXXVII. évfolyam, 10. szám Ismét nagy érdeklődés mutatkozott a Paksi Atomerőmű iránt Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. az idei évben 15. alkalommal rendezte meg Nyílt Napját és 14.

Részletesebben