A területhasználat változás főbb tendenciái a Balaton vízgyűjtőjén 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A területhasználat változás főbb tendenciái a Balaton vízgyűjtőjén 1"

Átírás

1 A területhasználat változás főbb tendenciái a Balaton vízgyűjtőjén 1 Dr. Szilassi Péter * 1. Bevezetés A területhasználat változása társadalmi és természeti tényezők térben és időben változó erősségű hatásának eredményeként formálódik (Lee, et al , Frisnyák 2000, Lóczy 2002, Szilassi, 2003, Jordán et al ). jén egyszerre van jelen a mezőgazdasági, a rekreációs és a természetvédelmi tájfunkció (Szilassi et al. in press). Jelen dolgozatban azt vizsgáljuk, hogy e három funkció jelenléte hogyan mutatható ki a területhasználat változásában a vízgyűjtőn, és annak olyan részterületein (tóparti települések külterülete, nek külterülete) ahol e funkciók egyike meghatározó jelentőséggel bír. A területhasználat változás jellemző tendenciáinak feltárása a Balaton vízgyűjtőjén fontos feladat, hiszen az erózióveszélyen keresztül tó vízminőségét, trofitását befolyásoló tényezőről van szó. A közelmúltban végbement változások jellemző tendenciáinak vizsgálata adalékokkal szolgálhat a területhasználat jövőbeli alakulásának prognosztizálásához is. A Földrajzi Információs Rendszer (FIR) segítségével a területhasználatra vonatkozó történeti statisztikai adatokat térképi egységekhez (polygonokhoz) rendelve egységesen kezelhető digitális adatbázist alakítottunk ki. A rendszerváltást követő évtized területhasználat változásának elemzéséhez a CORINE CLC felszínborítási adatbázis 1990 és 2000 közötti változásokról, és a 2000-es év területhasználatáról készített digitális térképeit használtuk fel. 2. A kutatás célja Jelen kutatás célja a mezőgazdasági területhasználatra vonatkozó településsoros adatbázis és a CORINE CLC digitális térképi adatbázisok alapján a területhasználat általános tendenciáival kapcsolatban az alábbi kérdések megválaszolása: Milyen tendenciák mutathatók ki a területhasználat változásában a Balaton vízgyűjtőterületén? Hogyan, milyen tendenciák szerint változott a tóparti települések, a nek területhasználata? Milyen hasonlóságok, és különbségek mutathatók ki a vízgyűjtő egésze, és a fenti részterületek területhasználat változásai között? Másképp fogalmazva: a rekreációs, és természetvédelmi funkció milyen mértékben, és milyen módon befolyásolja a területhasználat változás tendenciáit? 3. A kutatás módszerei Munkánkban az 1895, 1913, 1935, 1962, 1971, 1984-os, évek területhasználatáról rendelkezésre álló településenkénti 2 statisztikai adatokat (Németh (szerk.) 1988) Microsoft 1 Jelen kutatás a K számú OTKA pályázat támogatásával készült. * főiskolai docens Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar Földrajz Tanszék 6725, Szeged Hattyas sor 10. 1

2 Excel táblázatkezelő szoftverrel dolgoztuk fel, majd ArcView 3.2. programmal egyesítettük a vízgyűjtő nek külterületeinek határát tartalmazó digitális térképpel. Ezt követően leválogattuk, és összegeztük a vízgyűjtőn belüli településcsoportokat (tóparti települések, a ) (1.ábra). 1. ábra je, és a kutatás céljából elkülönített településcsoportjainak külterületei Végül kiszámoltuk az ily módon összegzett területeken az egyes területhasználat típusok százalékos arányát. A CORINE CLC közötti változásokat bemutató digitális térképek polygonjait ArcView 3.2. program segítségével elemeztük. 4. Eredmények 4.1. A területhasználat változásának általános tendenciái a Balaton vízgyűjtőjén, és annak néhány részterületén a XIX. század végétől 1984-ig A rét, és legelőterületek változása az 1895-től csökkenő tendenciát mutat a vízgyűjtőn és annak egyes részterületein is. A csökkenés üteme különösen a téeszesítés után, az 1960-as évektől gyorsult fel, mivel a külterjes legeltető állattartás helyét a nagyüzemi istállózó állattartás váltotta fel. A hoz tartozó településeken a 2 jén lévő 384 település területhasználatra vonatkozó statisztikai adatát dolgoztuk fel. 2

3 legnagyobb - sokszor természetvédelmi jelentőséggel is bíró - rétek, legelők területi aránya a többi településcsoporthoz képest (2. ábra) ábra A rétek, legelők százalékos aránya a Balaton vízgyűjtőjén, és a vízgyűjtő egyes részterületein a vizsgált időpontokban A szántóterületek aránya a vízgyűjtő a lakosságszámával együtt a XX. század harmincas éveiben érte el maximumát. (Virág 1998). A téeszesítést követően - a helyenkénti meliorációs munkálatok ellenére - szántóterületek aránya a vízgyűjtő egészén, és az egyes részterületeken is folyamatosan csökkent. (3. ábra) A Balaton partmenti 3. ábra A szántók százalékos aránya a Balaton vízgyűjtőjén, és a vízgyűjtő egyes részterületein a vizsgált időpontokban jén a kertek és gyümölcsösök térszerkezete a rekreációs funkció megjelenésével egy időben jelentősen átalakult. Főként az 1913 és 1935 között szembetűnő a tóparton gyümölcsterületek a vízgyűjtő átlagát meghaladó növekedése ( ábra). A gyümölcsösöket egyrészt a helyiek a nyári turizmus szülte igény miatt, másrészt az egyre növekvő számban megjelenő a part menti kertes nyaralóház tulajdonosok saját szükségleteik miatt telepítettek. A nagyüzemi gyümölcsösök kialakítása miatt a kert és gyümölcsösök aránya között valamennyi vizsgált területen közel a duplájára nőtt (4. ábra). 3

4 6% 4% 3% 2% 1% 4. ábra A kertek és gyümölcsösök százalékos aránya a Balaton vízgyűjtőjén, és a vízgyűjtő egyes részterületein a vizsgált időpontokban Az 1913 és 1935 közötti térszerkezeti változásokat tematikus kartogramokon ábrázolva jól látható, hogyan jelent meg a kertkultúra és a gyümölcstermesztés a Balaton partmenti n (5.-6. ábra) km 25 km 5. ábra A kert és gyümölcsösök térszerkezete a Balaton vízgyűjtőjén a települések külterületeinek százalékában 1913-ban. 4

5 km 25 km 2 6. ábra A kert és gyümölcsösök térszerkezete a Balaton vízgyűjtőjén a települések külterületeinek százalékában 1935-ben. Az közötti filoxéravész nyomán a szőlőterületek 9-a elpusztult.(csoma 1984). Bár az újratelepítés után a szőlőterületek kiterjedése a vízgyűjtő egyes területein már 1895-ben meghaladta a járvány előtti mértéket, ám legjelentősebb ütemű újratelepítésekre 1910 után került sor, és csak 1920-as években fejeződött be a teljes (első) szőlőrekonstrukció. A filoxéra kártételére immunis homoktalajokon is ekkoriban telepítettek szőlőt a Balaton déli partján. A világgazdasági válság, valamint az első világháborút követő határmegvonások következményeként beszűkült piac hatására a szőlőterületek aránya az as években csökkenni kezdett (Csoma 1984). A második világháború után a szőlők területvesztése hasonlóan más borvidékeinkhez (Csorba 1999) egészen az 1960-as évek elején meginduló második szőlőrekonstrukcióig megfigyelhető folyamat (Laposa 1988, Virág 1998). A tradicionális tájhasználatot képviselő, jelentős tájképi értékű szőlőterületek minden vizsgált időpontban a nek külterületén adják a területhasználat legnagyobb százalékát a többi településcsoporthoz képest. A nemzeti park nél megfigyelhető a szőlőterületek II. szőlőrekonstrukció miatti növekedése. Ezzel szemben a Balaton partja mentén fekvő településeknél - a növekvő jelentőségű rekreációs funkcióból eredően - az 1960-as évektől kezdődően nem került sor jelentősebb újratelepítésre, a szőlők területe fokozatosan csökken (7. ábra). 6% 4% 3% 2% 1% 7. ábra A szőlők százalékos aránya a Balaton vízgyűjtőjén, és a vízgyűjtő egyes részterületein a vizsgált időpontokban 5

6 Az erdőterületek növekedése a II. Világháború után felgyorsult. A telepített erdők területe minden évben meghaladta a kitermelt erdőkét, és emellett a felhagyott szántókon és szőlőkön spontán visszaerdősülés indult meg. Az egyes időkeresztmetszetekben valamennyi területi egységben hasonló tendencia szerint változott (8. ábra) ábra Az erdők százalékos aránya a Balaton vízgyűjtőjén, és a vízgyűjtő egyes részterületein a vizsgált időpontokban A művelés alól kivont területek folyamatos növekedése, az úthálózat, a települések növekedésével, a külszíni bányászat területigénye miatt drasztikusan növekedett II. Világháború után (9. ábra) ábra A művelés alól kivett területek százalékos aránya a Balaton vízgyűjtőjén, és a vízgyűjtő egyes részterületein a vizsgált időpontokban 3 A folyamat tendenciái mind a vízgyűjtőn, mind a vizsgált területi egységeken belül hasonlóan alakultak. 3 A művelésből kivont területek kategóriájába tartozik a Balaton vízfelülete is. 6

7 4.2. A területhasználat változásának általános tendenciái a Balaton vízgyűjtőjén, és annak néhány részterületén között. A rendszerváltást követő területhasználat változások elemzéséhez a CORINE CLC felszínborítási adatbázis egyszerűsített (összevont) területhasználat kategóriáit használtuk fel. jén, a tóparti települések külterületén és a területén belül is vizsgáltuk az összevont változás kategóriák százalékos arányát az összes változott terület százalékában ( ábra). 36% 6% 11% 14% 3% rét, legelő, parlagból újólag művelésbe vont területek művelt területből rét, legelő parlaggá változott területek mezőgazdasági területből település, ipar, út, bányává változott területek erdőirtás művelési ág változása művelt területen belül 21% rétek, legelők, parlagok erdősülése 9% egyéb változás 10. ábra Egyes összevont területhasználat változás kategóriák aránya az összes változott terület százalékában a Balaton vízgyűjtőjén között 31% 9% 6% 1 rét, legelő, parlagból újólag művelésbe vont területek művelt területből rét, legelő parlaggá változott területek mezőgazdasági területből település, ipar, út, bányává változott területek erdőirtás 21% művelési ág változása művelt területen belül rétek, legelők, parlagok erdősülése 18% egyéb változás 11. ábra Egyes összevont területhasználat változás kategóriák aránya az összes változott terület százalékában a Balaton tóparti nek külterületén között 7

8 14% 2% 17% rét, legelő, parlagból újólag művelésbe vont területek művelt területből rét, legelő parlaggá változott területek mezőgazdasági területből település, ipar, út, bányává változott területek erdőirtás 36% 16% művelési ág változása művelt területen belül rétek, legelők, parlagok erdősülése 1 egyéb változás 12. ábra Egyes összevont területhasználat változás kategóriák aránya az összes változott terület százalékában a nek külterületén között A rétek, legelők (egykor művelt) területeinek be(vissza)erdősülése a legjellemzőbb, legnagyobb arányban megjelenő folyamat mind a vízgyűjtőn, mind a partmenti települések külterületén, mind a nemzeti park esetében. A művelésbe vont főként szántóvá alakított - egykori rétek legelők, parlagok aránya a esetében a legkisebb, az összes változott terület mindössze 2%-a. Ezzel szemben a művelt területből rétté, legelővé, parlaggá változott terület aránya itt a legnagyobb. Ez a tény jól mutatja, hogy a természetvédelmi érdekek jelentősen befolyásolják a területhasználat változásának irányát a nemzeti park területén belül. A Balaton partján fekvő települések külterületén a legnagyobb mintegy 10 % - a beépítések (települések növekedése infrastrukturális létesítmények, bányák) miatt művelés alól kivont területek aránya az összes változott terület százalékában között, mely e területen erőteljesen megjelenő rekreációs tájfunkcióval függ össze. 5. Összegzés A Balaton partján fekvő települések külterületeinek területhasználat változása jelentősen eltér a vízgyűjtő egészének területhasználat változásától és 1935 között szembetűnő a kert és gyümölcsterületek a térszerkezetének eltolódása a Balaton környékére. A téeszesítést követően, főként között minden területegységre jellemző változás kertek, gyümölcsösök arányának drasztikus növekedése a nagyüzemi gyümölcsösök telepítése miatt. Az as években zajló II. szőlőrekonstrukció elmaradt a Balaton partján fekvő n, mely folyamat a tóparti települések markáns rekreációs funkciójával magyarázható. A rendszerváltást követően rétek, legelők (egykor művelt) területeinek be(vissza)erdősülése a legmarkánsabb, legnagyobb arányban megjelenő folyamat a vízgyűjtőn, és a vizsgált területi egységekben is. A rekreációs funkció miatt a Balaton partján fekvő települések külterületén nőtt a legnagyobb mértékben a beépítések révén művelés alól 8

9 kivont területek aránya az összes változott terület százalékában között. Emellett a területén a művelt területek rétté legelővé, vagy parlaggá alakulása, és erdősülése a legjellemzőbb tendencia. Itt szinte alig vontak művelésbe korábbi rét, legelő parlagterületeket. Igazolható tehát, hogy a rekreációs és a természetvédelmi funkció a rendszerváltást követő évtizedben is jelentős mértékben meghatározta a területhasználat változások irányait, főbb jellemvonásait Balaton vízgyűjtő egyes részterületein. Várhatóan a területhasználat a jövőben is - az közötti tendenciákhoz hasonlóan - eltérő irányban fog változni a Balaton vízgyűjtőjének fent említett, tájfunkciók által erőteljesen befolyásolt részterületein. Irodalom Csoma Zs A filoxéra és hatása a Káli-medencében Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 16. pp Csorba P Tájszerkezeti változások a bodrogkereszttúri félmedencében (Tokaj Hegyalja) Földrajzi Közlemények, CXXII/XVII szám pp Frisnyák S A Tokaj-hegyalja földhasznosítási övezetei a században. A táj változásai a Kárpátmedencében a történelmi események hatására. Szent István Egyetem Gödöllő, pp Jordan Gy. Van Rompaey A. Szilassi P. Csillag G. Mannaerts C. Woldai T Historical land use changes and their impact on sediment fluxes in the Balaton basin (Hungary) Agriculture, Ecosystems & Environment, Volume 108, Issue 2, 15 June 2005, pp Laposa J Szőlőhegyek a Balaton-felvidéken. Mezőgazdasági Kiadó Budapest, 103. p. Lee T.J. Elton J.M. Thompson S The role GIS in landscape assesement using land- use-based criteria for an area of the Chilten Hills of outstanding Natural beauty Land use Policy 16. pp Lóczy D Tájértékelés, földértékelés. Dialóg Campus, Budapest-Pécs 307. p. Németh F. (szerk.) Mezőgazdasági statisztikai adatgyűjtemény ( ) Földterület III. Községsoros adatok KSH. Budapest 356. p. Szilassi P., Jordan, Gy. Van Rompaey A., Csillag G. (in press) Impacts of historical land use changes on erosion and agricultural soil properties in the Kali Basin at Lake Balaton, Hungary CATENA Szilassi P. 2000: Land use changes on the hillslope of the Fekete-hill (Káli-basin) between Acta Universitatis Szegediensis Acta Geographica Tomus XXXVII. pp Szilassi P A területhasználatban végbement változások okainak és következményeinek vizsgálata a Kálimedence példáján. Földrajzi Értesítő L.II pp Szilassi P. Jordan Gy. Van Rompaey A. Csillag G. (in press) Impacts of historical land use changes on erosion and agricultural soil properties in the Kali Basin at Lake Balaton, Hungary CATENA Virág Á A Balaton múltja és jelene Egri Nyomda Kft. Eger 904. p. 9

A területhasználat változásának okai és következményei a Káli-medence példáján 1

A területhasználat változásának okai és következményei a Káli-medence példáján 1 Földrajzi Értesítõ 2003. LII. évf. 3 4. füzet, pp. 189 214. A területhasználat változásának okai és következményei a Káli-medence példáján 1 SZILASSI PÉTER 2 Abstract Causes and effects of land use transformation:

Részletesebben

A TERÜLETHASZNÁLAT VÁLTOZÁS TERMÉSZETI, TÁRSADALMI OKAINAK, ÉS TALAJMINŐSÉGRE GYAKOROLT HATÁSAINAK VIZSGÁLATA A KÁLI- MEDENCE PÉLDÁJÁN

A TERÜLETHASZNÁLAT VÁLTOZÁS TERMÉSZETI, TÁRSADALMI OKAINAK, ÉS TALAJMINŐSÉGRE GYAKOROLT HATÁSAINAK VIZSGÁLATA A KÁLI- MEDENCE PÉLDÁJÁN 1 A TERÜLETHASZNÁLAT VÁLTOZÁS TERMÉSZETI, TÁRSADALMI OKAINAK, ÉS TALAJMINŐSÉGRE GYAKOROLT HATÁSAINAK VIZSGÁLATA A KÁLI- MEDENCE PÉLDÁJÁN Szilassi Péter 1 1. Bevezetés, kutatási előzmények A fenntartható

Részletesebben

A TERÜLETHASZNÁLAT VÁLTOZÁSÁNAK TENDENCIÁI A BALATON VÍZGYŰJTŐJÉN A TELEPÜLÉSSOROS STATISZTIKAI ADATOK TÜKRÉBEN 81 SZILASSI PÉTER 82 BEVEZETÉS

A TERÜLETHASZNÁLAT VÁLTOZÁSÁNAK TENDENCIÁI A BALATON VÍZGYŰJTŐJÉN A TELEPÜLÉSSOROS STATISZTIKAI ADATOK TÜKRÉBEN 81 SZILASSI PÉTER 82 BEVEZETÉS A TERÜLETHASZNÁLAT VÁLTOZÁSÁNAK TENDENCIÁI A BALATON VÍZGYŰJTŐJÉN A TELEPÜLÉSSOROS STATISZTIKAI ADATOK TÜKRÉBEN 81 SZILASSI PÉTER 82 MAIN TRENDS OF LAND-USE CHANGES IN THE BALATON CATCHMENT AREA BASED

Részletesebben

TÁJVÁLTOZÁS TÉRINFORMATIKAI MÓDSZEREKKEL TÖRTÉNŐ ÉRTÉKELÉSE EGY BALATON-FELVIDÉKI MINTATERÜLET (FEKETE-HEGY) PÉLDÁJÁN. Szilassi Péter 1 Kiss Richárd 2

TÁJVÁLTOZÁS TÉRINFORMATIKAI MÓDSZEREKKEL TÖRTÉNŐ ÉRTÉKELÉSE EGY BALATON-FELVIDÉKI MINTATERÜLET (FEKETE-HEGY) PÉLDÁJÁN. Szilassi Péter 1 Kiss Richárd 2 TÁJVÁLTOZÁS TÉRINFORMATIKAI MÓDSZEREKKEL TÖRTÉNŐ ÉRTÉKELÉSE EGY BALATON-FELVIDÉKI MINTATERÜLET (FEKETE-HEGY) PÉLDÁJÁN Szilassi Péter 1 Kiss Richárd 2 Bevezetés Az utóbbi öt évtized gazdasági, politikai,

Részletesebben

1. Bevezetés, kutatási elõzmények

1. Bevezetés, kutatási elõzmények Digitális domborzatmodell alkalmazása GIS környezetben a Kálimedence Jordán Gyõzõ 1,2, Anton van Rompey 3, Szilassi Péter 4,5, Csillag Gábor 6 1 Joint Research Centre of the European Commission, Institute

Részletesebben

A BÁNYÁSZATI TEVÉKENYSÉG SZEREPE A TÁJSZERKEZET MEGVÁLTOZÁSÁBAN LYUKÓBÁNYA KÖRNYÉKÉN Sütő L 1. - Homoki E. 2

A BÁNYÁSZATI TEVÉKENYSÉG SZEREPE A TÁJSZERKEZET MEGVÁLTOZÁSÁBAN LYUKÓBÁNYA KÖRNYÉKÉN Sütő L 1. - Homoki E. 2 A BÁNYÁSZATI TEVÉKENYSÉG SZEREPE A TÁJSZERKEZET MEGVÁLTOZÁSÁBAN LYUKÓBÁNYA KÖRNYÉKÉN Sütő L 1. - Homoki E. 2 BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK A hagyományos nehézipari körzetekben az antropogén beavatkozások koncentrált

Részletesebben

TÁJHASZNÁLAT-VÁLTOZÁS OKAI ÉS JELLEGE A CSOBÁNC-HEGYEN

TÁJHASZNÁLAT-VÁLTOZÁS OKAI ÉS JELLEGE A CSOBÁNC-HEGYEN Tájökológiai Lapok 4 (2): 419 425. (2006) 419 TÁJHASZNÁLAT-VÁLTOZÁS OKAI ÉS JELLEGE A CSOBÁNC-HEGYEN FÓRIÁN TÜNDE Debreceni Egyetem, Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszék 4032 Debrecen, Egyetem

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi és Informatikai Kar Ökológiai Tanszék Környezettan BSc szak SZAKDOLGOZAT A Maros-völgy tájtörténeti értékelése Makó térségében Cseh Viktória Témavezető: Dr. Körmöczi

Részletesebben

A természeti környezet változásának térképezése Pécsen és környékén

A természeti környezet változásának térképezése Pécsen és környékén A természeti környezet változásának térképezése Pécsen és környékén 1. Bevezetés, célkitûzés Gyenizse Péter, Ronczyk Levente A társadalom és a természeti környezet kezdetektôl fogva szoros kölcsönhatásban

Részletesebben

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 155-164. Demény Krisztina 1,2 -Centeri Csaba 2 A GÖDÖLLİI-DOMBSÁG TÁJTÖRTÉNETI ELEMZÉSE KATONAI TÉRKÉPEK ALAPJÁN

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 155-164. Demény Krisztina 1,2 -Centeri Csaba 2 A GÖDÖLLİI-DOMBSÁG TÁJTÖRTÉNETI ELEMZÉSE KATONAI TÉRKÉPEK ALAPJÁN Demény Krisztina 1,2 -Centeri Csaba 2 A GÖDÖLLİI-DOMBSÁG TÁJTÖRTÉNETI ELEMZÉSE KATONAI TÉRKÉPEK ALAPJÁN BEVEZETÉS A táj és a környezet vizsgálata napjainkban egyre jelentısebb szerepet kap. A tájjal kapcsolatos

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Regionális- és Vidékpolitikai Tanszék A doktori iskola vezetője: DR. SARUDI CSABA a közgazdaságtudomány kandidátusa Témavezető: DR.

Részletesebben

Szemle. A rekreációs szempontú tájértékelés elmélete és módszertana a hazai és a külföldi szakirodalom alapján

Szemle. A rekreációs szempontú tájértékelés elmélete és módszertana a hazai és a külföldi szakirodalom alapján Szemle Földrajzi Értesítõ 2003. LII. évf. 3 4. füzet, pp. 301 315. A rekreációs szempontú tájértékelés elmélete és módszertana a hazai és a külföldi szakirodalom alapján SZILASSI PÉTER 1 Bevezetés A turizmus

Részletesebben

Felhagyott szőlők tájtörténeti és botanikai vizsgálata a Kelet-Cserhátban

Felhagyott szőlők tájtörténeti és botanikai vizsgálata a Kelet-Cserhátban Dedák Dalma 1 Sulyán Péter Gábor 2 Természetföldrajzi Közlemények TFK A Pécsi Tudományegyetem Földrajzi Intézetéből Felhagyott szőlők tájtörténeti és botanikai vizsgálata a Kelet-Cserhátban 1 hallgató,

Részletesebben

TÁJDINAMIKAI VIZSGÁLATOK A TÁJHASZNÁLAT VÁLTOZÁS ÉS REGENERÁCIÓS POTENCIÁL ÖSSZEFÜGGÉSEINEK MODELLEZÉSE Doktori (PhD) értekezés

TÁJDINAMIKAI VIZSGÁLATOK A TÁJHASZNÁLAT VÁLTOZÁS ÉS REGENERÁCIÓS POTENCIÁL ÖSSZEFÜGGÉSEINEK MODELLEZÉSE Doktori (PhD) értekezés Szegedi Tudományegyetem Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék Földtudományi Doktori Iskola TÁJDINAMIKAI VIZSGÁLATOK A TÁJHASZNÁLAT VÁLTOZÁS ÉS REGENERÁCIÓS POTENCIÁL ÖSSZEFÜGGÉSEINEK MODELLEZÉSE Doktori

Részletesebben

MONOR STRÁZSA HEGY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA

MONOR STRÁZSA HEGY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA MONOR STRÁZSA HEGY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY Megrendelő: Monor Város Önkormányzata Pogácsás Tibor polgármester 2200 Monor, Kossuth L. u. 78 80. Tervező:

Részletesebben

A rendszerváltozás utáni strukturális változások főbb jellemzői a Dél-Alföld mezőgazdaságában

A rendszerváltozás utáni strukturális változások főbb jellemzői a Dél-Alföld mezőgazdaságában A rendszerváltozás utáni strukturális változások főbb jellemzői a mezőgazdaságában Komarek Levente 1 mezőgazdaságában a II. világháború után három nagy horderejű átalakulás játszódott le. Az első a föld

Részletesebben

A területhasználat néhány változása és következményei a Tisza-tónál

A területhasználat néhány változása és következményei a Tisza-tónál 395 A területhasználat néhány változása és következményei a Tisza-tónál VASVÁRI MÁRIA DÁVID LÓRÁNT SZABÓ SZILÁRD Kulcsszavak: Tisza-tó, területváltozás, területhasznosítás, településkép, turizmus. ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

A TURAI LEGELŐ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET és környékének TÁJVÁLTOZÁS VIZSGÁLATA KATONAI TÉRKÉPEK ALAPJÁN

A TURAI LEGELŐ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET és környékének TÁJVÁLTOZÁS VIZSGÁLATA KATONAI TÉRKÉPEK ALAPJÁN Tájökológiai Lapok 9 (1): 1 11. (2011) 1 A TURAI LEGELŐ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET és környékének TÁJVÁLTOZÁS VIZSGÁLATA KATONAI TÉRKÉPEK ALAPJÁN SZABÓ Boglárka 1, CENTERI Csaba 1, VONA Márton 2 1 SzIE-Gödöllő,

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék Földtudományi Doktori Iskola

Szegedi Tudományegyetem Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék Földtudományi Doktori Iskola Szegedi Tudományegyetem Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék Földtudományi Doktori Iskola TÁJDINAMIKAI VIZSGÁLATOK A TÁJHASZNÁLAT VÁLTOZÁS ÉS REGENERÁCIÓS POTENCIÁL ÖSSZEFÜGGÉSEINEK MODELLEZÉSE Doktori

Részletesebben

TALAJ- ÉS VÍZVÉDELMI KUTATÁSOK A KOPPÁNYVÖLGYI ÉLŐHELY-REHABILITÁCIÓS KÍSÉRLETI TERÜLETEN

TALAJ- ÉS VÍZVÉDELMI KUTATÁSOK A KOPPÁNYVÖLGYI ÉLŐHELY-REHABILITÁCIÓS KÍSÉRLETI TERÜLETEN Tájökológiai Lapok 11 (1): 23 39. (2013) 23 TALAJ- ÉS VÍZVÉDELMI KUTATÁSOK A KOPPÁNYVÖLGYI ÉLŐHELY-REHABILITÁCIÓS KÍSÉRLETI TERÜLETEN SZABÓ Boglárka 1, VONA Márton 2, GELENCSÉR Géza 3, AKÁC Andrea 1, DOBÓ

Részletesebben

SOMOGY MEGYE TÉRSZERKEZETÉNEK XX. SZÁZADI FEJLŐDÉSE, A TELEPÜLÉSEK NÉPESSÉGADATAI ALAPJÁN

SOMOGY MEGYE TÉRSZERKEZETÉNEK XX. SZÁZADI FEJLŐDÉSE, A TELEPÜLÉSEK NÉPESSÉGADATAI ALAPJÁN SOMOGY MEGYE TÉRSZERKEZETÉNEK XX. SZÁZADI FEJLŐDÉSE, A TELEPÜLÉSEK NÉPESSÉGADATAI ALAPJÁN KERESE TIBOR 1 Bevezetés A társadalomföldrajz egyik alapvető megfigyelése, hogy a népesség általában a jobb életlehetőségeket

Részletesebben

A Dévaványai-sík kistáj tájváltozása

A Dévaványai-sík kistáj tájváltozása Crisicum 8: 191 203. (2014) A Dévaványai-sík kistáj tájváltozása Máté Klaudia Abstract The land-use change on the Dévaványa-flat: The Dévaványa-flat has undergone a significant change since the people

Részletesebben

Felhagyott szőlők botanikai és tájtörténeti vizsgálatai az Északi-Cserhátban

Felhagyott szőlők botanikai és tájtörténeti vizsgálatai az Északi-Cserhátban Tájökológiai Lapok 7 (2): 473 484 (2009) 473 Felhagyott szőlők botanikai és tájtörténeti vizsgálatai az Északi-Cserhátban Mravcsik Zoltán 1, Harmos Krisztián 2, Malatinszky Ákos 1 1 Szent István Egyetem,

Részletesebben

A BALATON VÍZKÉSZLET-VÁLTOZÁSÁNAK VIZSGÁLATA DIGITÁLIS TEREPMODELLEK ALKALMAZÁSÁVAL

A BALATON VÍZKÉSZLET-VÁLTOZÁSÁNAK VIZSGÁLATA DIGITÁLIS TEREPMODELLEK ALKALMAZÁSÁVAL Földrajzi Közlemények 2015. 139. 2. pp. 92 107. A BALATON VÍZKÉSZLET-VÁLTOZÁSÁNAK VIZSGÁLATA DIGITÁLIS TEREPMODELLEK ALKALMAZÁSÁVAL SZEMES ÉVA TELBISZ TAMÁS VARGA GYÖRGY NOVÁKY BÉLA CALCULATION OF CHANGES

Részletesebben

MTA RKK Alföldi Tudományos Intézete

MTA RKK Alföldi Tudományos Intézete MTA RKK Alföldi Tudományos Intézete Tanyakutatás 2005 Kutatási jelentések A TANYÁS TÉRSÉGEK GAZDASÁGA Témavezető: Dr. Csatári Bálint Szerkesztő: Gaborjákné Dr. Vydareny Klára Szerzők: Farkas Jenő Gaborjákné

Részletesebben

A BÁNYABEZÁRÁSOK TÁRSADALOMFÖLDRAJZI KÖVETKEZMÉNYEI NÉHÁNY KÖZÉP-EURÓPAI ORSZÁG PÉLDÁJÁN

A BÁNYABEZÁRÁSOK TÁRSADALOMFÖLDRAJZI KÖVETKEZMÉNYEI NÉHÁNY KÖZÉP-EURÓPAI ORSZÁG PÉLDÁJÁN A BÁNYABEZÁRÁSOK TÁRSADALOMFÖLDRAJZI KÖVETKEZMÉNYEI NÉHÁNY KÖZÉP-EURÓPAI ORSZÁG PÉLDÁJÁN 1. Bevezetés Siskáné Szilasi Beáta 1 A bányabezárások következményei igazán jól csak úgy értelmezhetőek, ha megvizsgáljuk

Részletesebben

KAPOSVÁRI EGYETEM. GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Informatika Tanszék. Doktori Iskola vezetője: DR. VARGA GYULA. MTA doktora. Témavezető: DR.

KAPOSVÁRI EGYETEM. GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Informatika Tanszék. Doktori Iskola vezetője: DR. VARGA GYULA. MTA doktora. Témavezető: DR. KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Informatika Tanszék Doktori Iskola vezetője: DR. VARGA GYULA MTA doktora Témavezető: DR. PAÁL JENŐ egyetemi tanár DÖNTÉSTÁMOGATÓ MODELLEK ÉS ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEIK

Részletesebben

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 388-401

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 388-401 Kismarjai Balázs 1 TERÜLETI VÁLTOZÁSOK A BADACSONYI ÉS KUNSÁGI BORVIDÉKEKEN BEVEZETÉS A hazai szőlő- és bortermelés az elmúlt több mint két évtizedben egymás után élte át a rendszerváltozás, a kapitalizálódás,

Részletesebben

A turisztikai fejlesztések állami támogatása térségi és nemzetgazdasági szintű hatékonyságának vizsgálata

A turisztikai fejlesztések állami támogatása térségi és nemzetgazdasági szintű hatékonyságának vizsgálata A turisztikai fejlesztések állami támogatása térségi és nemzetgazdasági szintű hatékonyságának vizsgálata Tanulmány 2010. június Állami Számvevőszék Kutató Intézete A turisztikai fejlesztések állami támogatása

Részletesebben

TÖRTÉNETI FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK

TÖRTÉNETI FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK TÖRTÉNETI FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK 3. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2015 TÖRTÉNETI FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK Főszerkesztő: FRISNYÁK SÁNDOR Szerkesztő: KÓKAI SÁNDOR Tanácsadó és Lektori Testület: BELUSZKY PÁL tudományos tanácsadó

Részletesebben