ÁSZÁRI HÍREK M Á J U S, J Ú N I U S, J Ú L I U S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁSZÁRI HÍREK 2 0 0 9. M Á J U S, J Ú N I U S, J Ú L I U S"

Átírás

1 ÁSZÁRI HÍREK M Á J U S, J Ú N I U S, J Ú L I U S POLGÁRMESTERI HIVATAL HÍREI Tájékoztató a képvisel-testület i ülésérl Május 26-án ülésezett a képvisel-testület, melyen 13 napirendet tárgyalt meg. Az ülésen egy kivételével valamennyi képvisel részt vett. A közfoglalkoztatás keretén belül lehetség adódott traktor, utánfutó és fkasza vásárlása céljából pályázat benyújtására. Ezt a pályázatot a képvisel-testület benyújtotta, eredményének kihirdetése szre várható. A gázftés árának nagymérték növekedése miatt a testület gazdaságosabb megoldást keresett intézményei ftésére. Az Els Hangya Biomassza Kft. alternatív, gazdaságosabb ftési technológiát, ftési rendszert ajánlott fel. A testület kifejezte csatlakozási szándékát a Kft-hez A képvisel-testület megtárgyalta az orvosi rendel pályázattal kapcsolatos pontosításokat, teendket, valamint a évi gyermekvédelmi beszámolót. Megvitatásra került az általános iskolán belüli osztálybontás szükségessége, melyet a szeptemberben induló 1. osztályt érintené a magas létszám miatt. Ennek engedélyezése a Többcélú Kistérségi Tanács hatáskörébe tartozik, mivel a fenntartó. (Sajnos a Kistérségi Tanács júniusi ülésén az osztálybontást nem engedélyezték.) A képvisel-testület épületgépészt kért fel az általános iskola gázftési rendszerének felmérésére, korszersítési javaslatok megtételére a magas költségek visszaszorítása érdekében. A testület kijelölte a évi Európai Parlamenti Választások Szavazatszámláló Bizottságának tagjait. A képvisel-testület Ft-tal támogatta Diákönkormányzat táboroztatásra vonatkozó hozzájárulási kérelmét. A képvisel-testület i ülésérl Június 23-án is ülésezett a képvisel-testület, melyen 10 napirendet tárgyalt meg. Az ülésen kett kivételével valamennyi képvisel részt vett. Az iskolával kapcsolatos kötbérper tárgyalását szeptemberre napolta a bíróság. A testület megvitatta és elfogadta a polgármesternek a választási ciklus gazdasági programjának idarányos végrehajtásáról szóló jelentését. A jelentést a követez számban közzé tesszük. Dr. Nemes Tünde Adrienne házirovos tájékoztatta a testületet a község egészségügyi állapotáról. A község lakóinak egészsége nem rosszabb a környéken élkénél. Kritikaként hangzott el, hogy a község lakossága a szrési lehetségeket nem használja ki teljes mértékben.

2 A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. helyi végrehajtásáról szóló rendelet módosítása során szabályozásra került a szociális étkeztetésre jogosultak köre. Ennek értelmében szociális étkeztetésre jogosult, aki 70. életévét betöltötte, vagy fogyatékos, vagy krónikus betegségben szenved. A testület döntése alapján idei évben is sor kerül a kátyúzási munkálatokra, melyet a Korekt Kft. végez el 2.492,80 + áfa összegért. (A munkálatok befejezdtek.) Ft-tal támogatta a testület a Máltai Szeretetszolgálat kisbéri csoportjának kérelmét. Geczingerné Mészáros Henrietta KÖZÉRDEK HÍREK A mozgóboltokról Több községi lakos kifogásolta, hogy bár a mozgóbolti árusítás ellen nincs kifogása zavarja a nyugalmat az árusító jármvek figyelemfelkelt zeneszolgáltatása. Tárgyalást folytattam az érintett kereskedkkel, akik közölték, hogy azokon a helyeken, utcákban ahol kérik, csökkentett hangervel, illetve egyáltalán nem mködtetik a hangszórót. Kérem, hogy akit a mozgóboltok hangoskodása zavar, jelentse be hozzám, hogy azt a kereskedknek továbbíthassam. Igényeik megfogalmazásánál vegyék figyelembe, hogy a mozgóbolti árusítás az érintett kereskedk megélhetését jelentheti és egyes esetekben az ellátás minségét javítja, illetve a lakosság kényelmét szolgálja. Az alábbiakban közzéteszem a Kolcsár Sütipari Kft heti útvonal tervét. Hétfn és pénteken: Az árusítás kezdete: 07 óra 45 perc Befejezése: 10 óra 30 perc Útvonal: Gyári u. 35, Újszl út 4, Kiss u. 8. Ady E. u. 44. Jókai u. 8/a Kossuth u. 30, 13, 10. Gyri u. 36. Klapka u. 5, 18, 29, 25. Petfi u. 60, 30. Széchenyi u. 19, 37. Petfi u Dobó u. 6. Báthori u. 5/a. Jászai u. 7, 32, 37, 67, 56, 64. Diófa u. 6. Felszabadulás u. 12, 3. Dózsa u. 22, 11. Vörösmarty u. 22, 5. Kalász u. 5, 17, 34. Szerdán: Az árusítás kezdete 07 óra 45 perc Befejezése: 10 óra 30 perc Útvonal: Vörösmarty u. 22, 5. Kalász u. 5, 17, 34. Dózsa u. 22, 11. Felszabadulás u. 3, 12. Diófa u. 6. Jászai M. u 67, 56, 64, 37, 32, 7. - Báthori u. 5/a. Dobó u. 6. Petfi u. 1, 4. Széchenyi u. 19, 37. Petfi u , 60. Klapka u. 25, 29, 18, 5. Gyri u. 36. Kossuth u. 10, 13, 30. Jókai u. 8/a. Ady u. 44. Kiss u. 8. Újszl u. 17, 4. Gyári út 13, 3. 2

3 A horgászás tilalmáról Az utóbbi idben egyre gyakoribb, hogy immár nemcsak ászári lakosok a Hsök terén lév ún. Kis tóra járnak pecázni. Minden felntt magyar ember tudja, hogy engedély nélkül semmilyen vízen nem lehet horgászni. Vannak, akik arra hivatkoznak, hogy több évtizede pecáznak már a Kis tón. Engedély nélkül ez mindig tilos volt. A tó biológiai egyensúlyának helyreállítása céljából halakat is telepítettünk a tóba, nem lenne jó, ha az orvhorgászok ezt az egyensúlyt megbontanák. Félreértések elkerülése céljából: az engedély nélküli horgászás tilalma a gyerekekre is vonatkozik és értük szüleik tartoznak felelsséggel. A helyzetet súlyosbítja, hogy többen autóval érkeznek a helyszínre és a tó környéki parkot tönkreteszik, megrongálják. Ez egy újabb büntethet cselekmény. Kérem a község lakóit, hogy egyrészt tartózkodjanak a Kis tón való horgászástól, mert az tilos, másrészt az esetleg ott tartózkodó orvhorgászokat is figyelmeztessék erre! Kérek minden, a községet szeret lakost, segítsen értékeink megóvásában, mert az esetleges károk helyreállítása az adófizetk pénzén történik. A fogorvosi rendelrl Legutóbbi számunkban azt ígértem, hogy közölni fogjuk a fogorvosi rendelés idpontját. Sajnos most is csak azt ígérhetem, hogy majd a legközelebbi számunkban adunk tájékoztatást. Az azonban már biztos, hogy a rendel átadására legkésbb augusztus 31-ig megtörténik és szeptemberben kezddhet a rendelés. A gyógyszertár augusztus elején kerül végleges helyére, amely már ma is szép színfoltja a községnek. Jegyz A krízishelyzetbe került személyek támogatásáról A regionális nyugdíj-biztosítási igazgatóság a Magyar Köztársaság területén bejelentett lakó-vagy tartózkodási hellyel rendelkez nagykorú személynek egyszeri, vissza nem térítend támogatást állapíthat meg. A támogatás összege legalább húszezer forint, legfeljebb ötvenezer különös méltánylásra okot adó körülmény fennállása esetén legfeljebb százezer forint. A támogatás egy alkalommal, a család egy tagja számára állapítható meg. A támogatást augusztus 1. és november 30. között lehet igényelni. (136/2009. (VI. 24.) Kormányrendele)t Krízishelyzetére tekintettel ki jogosult támogatásra? A nagykorú személy, ha - a családjában a kérelem benyújtását megelz hónapban az egy fre jutó havi jövedelem a minimálbér nettó összegét (2009-ben ,- Ft) nem haladta meg, - részére a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény alapján nem folyósítanak öregségi nyugdíjat, rokkantsági nyugdíjat, baleseti rokkantsági nyugdíjat, 3

4 rehabilitációs járadékot, özvegyi nyugdíjat, árvaellátást, szüli nyugdíjat, baleseti hozzátartozói nyugellátást, bányásznyugdíjat, korengedményes nyugdíjat, az egyes mvészeti tevékenységet folytatók öregségi nyugdíját, szolgálati nyugdíjat, elnyugdíjat, mezgazdasági szövetkezeti járadékot, mezgazdasági szakszövetkezeti járadékot, és a mezgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összeg járadékát, és - a gazdasági válsághoz kapcsolódó, elre nem látható esemény következtében a családja mindennapi életvitelének fenntartását súlyosan veszélyeztet krízishelyzetbe került. Mi minsül krízishelyzetnek? A család mindennapi életvitelének fenntartását súlyosan veszélyeztet krízishelyzetnek minsül különösen, ha a kérelmez - a munkahelyét szeptember 30-át követen elveszítette, - jövedelme a szeptember havi jövedelméhez képest 20%-ot elér mértékben csökkent, - lakáscélú kölcsönszerzdésébl ered fizetési kötelezettsége a törleszt-részlet szeptember havi összegéhez képest 20%-ot elér mértékben emelkedett, vagy - egészségi állapota indokolja. Hol kell igényelni a támogatást és hol szerezhet be a formanyomtatvány? A támogatás megállapítása iránti kérelmet augusztus 1. és november 30. között formanyomtatványon melyet tlem lehet igényelni- a kérelmez lakó-vagy tartózkodási helye szerinti illetékes települési önkormányzat jegyzjéhez kell benyújtani. Milyen iratokat kell a kérelemhez mellékelni? A kérelemhez mellékelni kell - a jövedelem összegének igazolására alkalmas iratot vagy annak másolatát, valamint - a törleszt-részlet emelkedése esetén a havi törleszt-részlet emelkedését igazoló iratot. A kérelem benyújtását követen a jegyz megvizsgálja, hogy a kérelmez esetében a támogatásra való jogosultság feltételei fennállnak-e. Ha a kérelmet hiányosan nyújtották be, a jegyz a kérelmezt 3 munkanapos határidvel hiánypótlásra szólítja fel. Ki dönt a támogatás odaítélésérl? A jegyz a kérelmet 8 munkanapon belül továbbítja döntés céljából a székhelye szerint illetékes regionális nyugdíj-biztosítási igazgatóságnak. A támogatás odaítélésérl mennyi idn belül dönt az Igazgatóság? Az Igazgatóság a támogatásról, illetleg annak összegérl a kérelem beérkezésétl számított 10 munkanapon belül dönt. 5 munkanapon belül dönt az olyan személy támogatási kérelmérl, akinek az átmeneti segély megállapítása iránti kérelmét a támogatási kérelem benyújtását megelz 90 napon belül jogersen elutasították. A döntés ellen jogorvoslatnak nincs helye. Ki folyósítja a támogatást? A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság, a támogatás megállapításáról szóló határozat beérkezésétl számított 5 munkanapon belül. 4

5 Tekintettel arra, hogy a támogatás igénylésének nagyon szigorúan szabályozott feltételei vannak, arra kérnék mindenkit, hogy a kérelem benyújtását megelzen feltétlenül egyeztessen velem! Róthné Kertész Mónika szociális ügyintéz Az elmúlt idszak ászári eseményei Falunap Május 30-án volt a hagyományos falunapi rendezvényünk. Déleltt került sor a Turi József sakk emlékversenyre az általános iskolában, valamint Madarász József komáromi amatr fest kiállítását és vadászati bemutatót láthattak az érdekldk a régi óvoda épületében. A délutáni programok 15 órakor kezddtek dr. Árvai Lajos polgármester megnyitójával. Izgatottan és egyben reménykedve kémleltük az eget, bizakodva, hogy nem mossa el az es programjainkat. Sajnos hamarosan megérkeztek a kiadós est hozó felhk és egész estig nem tágítottak. Szerencsére a színpadot fedett sátorban állítottuk fel, így valamennyi msorszám alatt teltház volt. A szabadtéri programok egy része el is maradt, vagy félbe szakadt az es miatt. A meghirdetett pörköltfz verseny résztvevi kitartottak és mind a nyolc csapat önfeláldozóan és remek hangulatban teljesítette küldetését. Nagyon finom, ízletes pörköltek készültek, melyeket a felkért zsritagok értékeltek. A legjobban Zalka Zoltán és Zalka Zoltánné, Kovács Mihály és csapata, Seres Attila és Róth Lajos fztje ízlett. Gratulálunk valamennyi résztvevnek! A tombolasorsoláson közel 90 értékes tombolatárgy talált gazdára. Ezúton köszönjük mindazoknak, akik tombolatárgy felajánlásával, anyagi támogatással és egyéb módon hozzájárultak, hogy falunapi rendezvényünk sikeres legyen! Köszönjük a boros gazdáknak a borok felajánlását, mellyel lehetvé tették a Borutca nyitását! Hsök Napja Június 6-án délután tartottuk Hsök napi megemlékezésünket a Hsi emlékmnél. A megemlékezésen a három egyházi felekezet megáldotta az emlékmvet, szavalatokkal és énekszámokkal közremködtek az általános iskola tanulói és a Nyugdíjas Klub tagjai. A jövben kérnénk a lakosságot, hogy nagyobb számban vegyen részt az ünnepségen. Rászorultak támogatása Június án a Baptista Szeretetszolgálat jóvoltából élelmiszer segélyt osztottunk községünk rászoruló lakóinak. A tavalyinál most kevesebb csomag kiosztására nyílt lehetségünk, mivel a felajánlott mennyiség is kevesebb volt. A segélyosztásra az általános iskolában került sor. Ezúton mondunk köszönetet az iskola vezetésének, hogy lehetséget biztosított a csomagok tárolására és kiosztására. 5

6 Biorezonanciás állapotfelmérés Ászáron Olyan modern és egyre elterjedtebb szrvizsgálati lehetségre szeretnénk felhívni a lakosság figyelmét, amellyel fájdalommentesen és idt megtakarítva kaphat tájékoztatást és megelz tanácsokat egészségi állapotáról. A szréshez nem kell elutaznia, mert azt helyben, elzetes idpont egyeztetés alapján végezzük. A teljes állapotfelmérés és az ún. kiegyensúlyozás 1½ órát vesz igénybe. A Biorezonancia számítógépes felmérés során a legtermészetesebb és legkímélbb módon kapunk betekintést a szervezetben zajló energetikai, anyagcsere folyamatokról, egészségi állapotról. Az állapotfelmérés és kezelés fájdalommentesen, küls eszköz behatásától mentesen végezhet. Fizikálisan úgy érezhetjük magunkat közben, mintha csak egy EKG vizsgálaton vennénk részt. A gyermekek számára is ezért, különösen kíméletes és ajánlott ez a módszer. Testünk minden egyes sejtje piciny elektromágneses egység, amely küls energia hatására elektromos impulzusokkal reagál, vagyis kommunikál. Ez a biokommunikációs irányítórendszerünk felels a sejtek biokémiai összehangolásáért. Ennek mérhet elektromos tevékenységébl következtetni lehet a szervezetben végbemen folyamatok állapotára a Biorezonancia mérésekkel. A felmérés legfontosabb pozitívuma a MEGELZÉS lehetsége. Láthatjuk, hogy már készüldik valami, valahol energetikai eltolódás kezddik, és idben közbe tudunk lépni: a legrövidebb id alatt és a leghatékonyabban harmonizálni az adott területet, ill. az egész szervezetet. A bioenergetikai egyensúlyozás mellett, kiemelten fontos a MÉREGTELENÍTÉS, melyet minden felmérés alkalmával elvégzünk. A felmérés célja: - rizikófaktorok, bakteriális, vírusos fertzések, gombás betegségek /Candida/ kiszrése, táplálkozási hiányok kimutatása, mozgásszervi panaszok szrése, emésztés immunrendszer, vitamin és ásványi anyag- háztartás feltérképezése, cukorbetegség kiszrése Milyen tünetek esetén javasolt a Biorezonanciás kiegyensúlyozás? - stressz, akut és krónikus fájdalmak, gyulladásos folyamatok, allergiás brgyulladások, /ekcéma, pikkelysömör, pattanásos br/, asztma, szénanátha, klimaxos panaszok, emésztési zavarok /reflux betegség!/ stb. Tájékoztatás és idpont egyeztetés az alábbi telefonszámon: mveldésszervez Tóth Gáborné Házasságot kötött GECZINGER TAMÁS ÉS MÉSZÁROS HENRIETTA Sok boldogságot kívánunk az ifjú párnak! Tóth János és Bogdola Andrea fiát, Pétert Turóczy Szabolcs és Simon Erika fiát, Doriánt Kovács Gábor és Gyovai Tímea lányát, Köszöntjük községünk újszülöttjeit: Vanessza Vivient Willisits Attila és Cseszregi Anett lányát, Leilát Tamtom Gábor és Kálmán Ágnes fiát, Áront 6

7 Császár Zsolt és Volf Ildikó fiát, Áront Csanádot Imre Zoltán és Molnár Anita fiát, Sok boldogságot és jó egészséget kívánunk az apróságoknak és szüleiknek! Búcsúzunk elhunytainktól: Nagy József (56) Pápai Ferenc (81) Zwickelsdorfer Károly (82) Róthné Kertész Mónika anyakönyvvezet V É D N I H Í R E K Az Anyatej Világnapjára Augusztus elsején ünnepeljük a Szoptatás Világnapját, valamint az anyatejet adó és szoptató édesanyákat. A WHO ajánlása szerint minden újszülöttnek 6 hónapos koráig kizárólag anyatejet kellene kapnia. Az anyatej nem csupán tápláléka a csecsemnek, hanem orvosság, megelz oltás és immunersít is egyben, mely szoros testi és lelki kapcsolatot teremt az anya és gyermeke között. Minden körülmények között a csecsem tökéletes tápláléka, még akkor is, ha a mama beteg, vagy alultáplált. Az anyatej egyedülálló tulajdonságai révén a legoptimálisabb tápláléka a gyermeknek. A tehéntejhez képest más a fehérje, aminosav összetétele, kisebb molekulája lévén a baba számára könnyebben emészthet. Nagy mennyiségben van benne lizozin, mely a vas felszívódását segíti, és véd a bélfertzésektl is. Az anyatej legfbb szénhidrátja a laktóz, vagy tejcukor, amely különleges szerepet tölt be az újszülött növekedésében, fként az agy számára fontos energiaforrás, és segíti a kalcium felszívódását a bélrendszerbl. Az anyatej a zsírokat vizes emulzió formájában tartalmazza, amely az emésztés szempontjából ideális, ezért van az, hogy az anyatejet kétszer olyan gyorsan megemészti a gyermek, mint a tápszert. Az anyatej él immunanyagokat tartalmaz, amelyek segítik a csecsem fejletlen védekezrendszerét. A szoptatott csecsemk lényegesen ritkábban betegszenek meg bélfertzésekben, középfülgyulladásban, tüdgyulladásban, és felslégúti fertzésekben. A szoptatás az allergiás megbetegedések kockázatát is csökkenti. 7

8 A baba testi táplálásán kívül a szoptatás megalapozza a gyermek érzelmi, pszichés, és intellektuális fejldését is, és szoros anya-gyermek kapcsolatot, érzelmi kötdést alakít ki. Ászáron is minden évben felköszöntjük a szoptató édesanyákat. A nyári szünetre való tekintettel a Szoptatás Világnapját szeptemberben ünnepeljük BÉBIOVI klub keretén belül a Kuckó Oviban. Változások az iskolások kötelez védoltási rendszerében Az általános iskolás gyermekek az alábbi kampányoltásokban részesülnek: A 6. osztályosok minden tanév szeptemberében DI-Te (Diftéria, Tetanusz ) elleni oltásban részesültek ez az oltás a most következ tanévben kiegészül még egy alkotórésszel, a szamárköhögés elleni komponenssel is. Szintén a 6. osztályos gyermekek minden tanév októberében MMR (mumpsz, kanyaró, rubeola ellen) újraoltásban részesültek ez az oltás változatlan maradt a következ 2009/2010-es tanévre vonatkozólag is. A 8. osztályos gyermekek Hepatits-B elleni oltásban részesültek, melynek els részét szeptemberben kapták, a második részét pedig márciusban. Változás az elz évekhez képest, hogy az új tanévben a 8. osztályosok mellett a 7. osztályosok is részesülnek a Hepatitis-B elleni védoltásokban, majd 2010 szeptemberétl ez a védoltás már csak az adott tanév 7. osztályosainak fog járni. Pékné Polgár Helga védn HÍREK A JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBÓL Ismét Országos Diákolimpián az ászári focisták Ászáron idén is nagy várakozással tekintettek a III. korcsoportos labdarúgó diákolimpiai küzdelmek elé, hiszen az elmúlt 3 évben a tehetséges és rendkívül ügyes bársonyosi, ászári és császári focistákból álló csapat két alkalommal is országos döntbe jutott, ahol a bravúros 8. illetve 6. helyet szerezte meg. A várakozás nem volt alaptalan, tekintve, hogy a területi versenyek után a megyei eldöntben a komáromiak sem jelentettek akadályt. Ezt követte a Dorogon megrendezett megyei dönt, ahol szintén kiemelkedtek a meznybl. 9:1-es gólaránnyal szereztek megyei bajnoki címet. Ezzel ismét jogot nyertek a Debrecenben megrendezett országos döntn való részvételre. A minden labdarúgónak óriási élményt nyújtó, kiváló körülmények közt megrendezett versenyen sajnos elpártolt tlük a szerencse, hiszen a legnehezebb csoportba kerültek. Ám teljesítményük alapján még így is esélyük volt a legjobb 8 közé kerülésre, azonban apró figyelmetlenségek miatt csak a legalsó ágon folytathatták a küzdelmeket 8

9 Csoportmérkzések eredményei: Ászár Máriakálnok 0 :1 Ászár Debrecen 0:2 Ászár Kozármisleny 1:1 Ászár - Békéscsaba 1:1 A adik helyért zajló mérkzéseken mindkét alkalommal magabiztos gyzelmet arattak, jelezve, hogy tudásuk alapján nem ezen az ágon lett volna a helyük. Eredmények: Ászár Ajka 3:1 Ászár Fehérgyarmat 3:0 Ezzel a csapat a 17. helyet szerezte meg. A felkészítk (Nagy Csaba, Zámbó Attila) és a játékosok is emelt fvel, büszkén érkeztek haza, rengeteg tapasztalatot gyjtöttek, melyet a jövben hasznosítani tudnak a még kiemelkedbb eredmény elérése érdekében. Wellnesseltek a Legsokoldalúbb diákok! Az ászári Jászai Mari Általános Iskolában Zámbó Attila tanár úr szervezésében rendhagyó vetélked zajlott Ki a legsokoldalúbb diák? elnevezéssel. A 4 fs csapatoknak 5 hónapon át 4 területen ( gondolkodás, sport, mvészet, kutatás) kellett számot adniuk felkészültségükrl. Nem csak a feladat, hanem a díjazás is egyedülálló volt, hiszen a gyztes csapat 3 felejthetetlen napot töltött el Keszthelyen a 3 csillagos Hotel Helikonban. Itt napjaik svédasztalos étkezésekkel, pihenéssel, sportolással, szaunázással és városnézéssel teltek. A verseny összdíjazása Ft volt, melynek költségeit az iskola mellett önzetlen támogatók vállalták magukra, akik ezzel példát mutattak arra, hogy a tudás felé vezet út a helyes más tévutakkal szemben. Ezúton köszönet a támogatóknak: Hotel Helikon, Morvai Autószervíz Kft, Gádor Kft, Hering Trade Kft, Riez János, Ldi Dénes. Dr. Lunkné Nyuli Márta S P O R T H Í R E K Ászári KSE hírei május 31-én sportnapot szerveztünk annak tiszteletére, hogy az Ászári KSE 70 évvel ezeltt alakult. Déleltt a legkisebbek mérkztek, majd 12-tl a serdül korosztály játszott Környe hasonló korú csapatával órától az ifi csapat mérte össze tudását a Tatabányai FC ifjúsági csapatával, s órától a Fehérvár FC NB I. felntt csapata tette tiszteletét Ászáron. A fehérváriak a teljes els csapattal és a vezetséggel látogattak el hozzánk. 9

10 Közvetlenségük, kedvességük megnyer volt, játékuk örömet okozott a nézknek. Talán az idjárás okolható, hogy csak mintegy 200 néz volt kíváncsi a rendezvényre, de aki eljött, biztosan jól érezte magát. A mérkzéseken kívül volt csúszda, 11-es rúgó verseny kicsiknek és nagyoknak, fotókiállítás az egyesület történetébl. A Komárom-Esztergom megyei Labdarúgó Szövetség részérl Both Tibor köszöntötte az egyesületet a 70. évforduló alkalmából és egy szép kupát adott át Skultéti Ottónak, az egyesület örökös tiszteletbeli elnökének. Köszönet mindenkinek (név nélk l, mert véletlenül qem szeretnénk kihagy.i senkit), aki az elkészületekben, a lebonyolításban, a rendezvény utani munkákban részt vett, s hozzájárult ahhoz, hogy ez a nap megvalósuljon. Lezárult a 2008/2009. évi megyei labdarúgó bajnokság. A csapataink különböz teljesítményt nyújtottak. A serdül csapat a 4. helyen végzett a csoportjában, az ifisták a 7. helyen zárták az idényt, a felnttek sajnos csak a 13. helyet tudták elérni. Ez a helyezés azonban továbbra is biztosítja a megye II. osztályban való szereplést. Az évad végén tartott megbeszélésen azok a focisták, akik továbbra is Ászáron szeretnének játszani, úgy döntöttek, hogy a Megye II. osztályban induljanak a csapatok. Sajnos az öltöz vizesblokkjának és küls-bels vakolatának felújítására beadott pályázat nem nyert, így forrás hiány miatt a 2009/2010-ec sxezont is a jelenlegi körülmények között iell megkezdeni. A bajnokság augusztus 16-án kezddik. Várujk minden sportszerett, látogasson ki a hazai mérkzésekre, s buzdítsa az áqzári csapatot a minil jobb eredmény elérésére. Szurkoláskor mindenki tartsa szem elqtt, hogy nem a szidás és szóbeli bántalmazás, hanem a biztatás, a dicséret ad ert a pálián lévknek. (Csak zárójelben szeretném az olvasóknak elmondani$ hogy az egyesületben dolgozók közül mindenki társadalmi munkát végez. Senkinek nem fizetünk még útiköltséget sem, telefonszámlát sem, aki tesz a sportkörért azt mindenki saját zsebre teszi. Amikor idegenbe visszük a serdülket saját autókkal, illetve az ifi és felntt csapat szintén idegenbe megy a saját gépkocsijukkal, akkor azt mindenki a saját költségére teszi. A rengeteg telefonálást is benyeli minden vezetségi tag, mivel ezen költségek kifizetésére nincs lehetségünk. St, ha nevezési díjat, bírói díjat kell befizetni, s a kassza üres, akkor valaki a vezetség tagjai közül megellegezi ezt az összeget, aztán egy bizonytalan távoli idpontban megkapja a pénzét. Írom ezt azért, mert nem tetszek azok a felhangok, akik fennen szidják az önzetlen segítket, a sportolókat, akik sok pélzt áldozva teszfek az Ászári KSE jövjéért most, és tették ezt azeltt is mindazok, akik ezt a hálatlan feladatot felvállalták. Ennek tudatában vessen kövat bárki az egyesület vezetségére és az egyesület focisdáira.) Szeretettel várunk minden segítt, aki hajlandó társadalmi munkával vagy anyagiakkal támogatni az egyesületet. SE vezetsége 10

ÁSZÁRI HÍREK 2 0 0 9. D E C E M B E R, 2 0 1 0. J A N U Á R

ÁSZÁRI HÍREK 2 0 0 9. D E C E M B E R, 2 0 1 0. J A N U Á R ÁSZÁRI HÍREK 2 0 0 9. D E C E M B E R, 2 0 1 0. J A N U Á R POLGÁRMESTERI HIVATAL HÍREI A képvisel-testület 2009.12.14-i ülésérl A képvisel-testület jóváhagyta a 2010. évi munkatervet, mely többek között

Részletesebben

ÁSZÁRI HÍREK 2 0 1 0. M Á R C I U S

ÁSZÁRI HÍREK 2 0 1 0. M Á R C I U S , ÁSZÁRI HÍREK 2 0 1 0. M Á R C I U S POLGÁRMESTERI HIVATAL HÍREI A képvisel-testület 2010.03.09-i ülésérl A Polgármester jelentésébl megtudták a képviselk, hogy hosszú id után ismét van választott elnöke

Részletesebben

Mórahalmi. Ha az ünnep elérkezik az életben, akkor ünnepelj egészen XIX. ÉVF. 8. SZÁM 2009. AUGUSZTUS

Mórahalmi. Ha az ünnep elérkezik az életben, akkor ünnepelj egészen XIX. ÉVF. 8. SZÁM 2009. AUGUSZTUS Mórahalmi XIX. ÉVF. 8. SZÁM 2009. AUGUSZTUS ÁRA: 100 FT Ha az ünnep elérkezik az életben, akkor ünnepelj egészen Tisztálkodjál belülről és kívülről. Felejts el mindent, ami a köznapok szertartása és feladata.

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Új Gyáli 2009. július Újság Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Főbb változások az okmánykiadásban 4. oldal Nagyszabású beruházás saját erőből Nem marad földút Gyálon! Gyémántdiplomás

Részletesebben

A CSALÁD MINDEN TAGJA SZÁMÁRA 209 210.

A CSALÁD MINDEN TAGJA SZÁMÁRA 209 210. NOE Levelek A CSALÁD MINDEN TAGJA SZÁMÁRA 209 210. 2009. július Megenyhült a nap hôsége, A lég könnyû, lágy-meleg: Hull a harmat, illat árad, Virágbimbók feslenek. Mint a csendes éji szellô A virágos bokrokat,

Részletesebben

Polgármesteri búcsú NNAPI KÖSZÖNT. Véget ért a farsang

Polgármesteri búcsú NNAPI KÖSZÖNT. Véget ért a farsang NNAPI KÖSZÖNT Lábatlan Város Önkormányzata és a magam nevében sok szeretettel köszöntöm városunk minden lányát és asszonyát a közeled Nnap alkalmából! Török István polgármester Véget ért a farsang Polgármesteri

Részletesebben

Ádvent 2007. www.nograd-var.hu MEGHÍVÓ. Karácsony. 2007. december hó Nógrád Községi Önkormányzat tájékoztató kiadványa III. évfolyam 2.

Ádvent 2007. www.nograd-var.hu MEGHÍVÓ. Karácsony. 2007. december hó Nógrád Községi Önkormányzat tájékoztató kiadványa III. évfolyam 2. www.nograd-var.hu 2007. december hó Nógrád Községi Önkormányzat tájékoztató kiadványa III. évfolyam 2. szám Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas. (Zakariás 9,9) Ádventi várakozásban telnek napjaink,

Részletesebben

2009. augusztus Ára: 150 Ft XV. évfolyam 8. szám

2009. augusztus Ára: 150 Ft XV. évfolyam 8. szám 2009. augusztus Ára: 150 Ft XV. évfolyam 8. szám 2 2009. augusztus Öt éve ment el Dr. Olasz Imre Õ elment, de emléke eleven marad, alakja úgy él tovább családja, községünk lakossága emlékében, mint amilyen

Részletesebben

Sportbál 2011. Igen! Már megint mi jöttünk! Immár 5. alkalommal. Bizony, már ötödször rendezte meg egyesületünk

Sportbál 2011. Igen! Már megint mi jöttünk! Immár 5. alkalommal. Bizony, már ötödször rendezte meg egyesületünk 2011. február hó a diósjen i önkormányzati képvisel testület tájékoztató havilapja Igen! Már megint mi jöttünk! Immár 5. alkalommal. Bizony, már ötödször rendezte meg egyesületünk a hagyománnyá vált farsangi

Részletesebben

XV. Jen -nap. 2013. június-július-augusztus hó. a diósjen i önkormányzati képvisel -testület tájékoztató havilapja

XV. Jen -nap. 2013. június-július-augusztus hó. a diósjen i önkormányzati képvisel -testület tájékoztató havilapja a diósjen i önkormányzati képvisel -testület tájékoztató havilapja XV. Jen -nap 2013. július 13-án megrendezésre került a XV. Jen -nap. Mint minden alkalommal, így most is hoszszas el készület el zte meg

Részletesebben

Szalagavató - 2010. Tartalomjegyzék: A Jankó János Áltanos Iskola és Gimnázium diákjai idén is feltűzték a szalagokat

Szalagavató - 2010. Tartalomjegyzék: A Jankó János Áltanos Iskola és Gimnázium diákjai idén is feltűzték a szalagokat Tartalomjegyzék: Beszámoló a testületi ülésről...2 Polgármesterünk értékelte az elmúlt fél évet...2 104 évesen elhunyt Tótkomlós legidősebb asszonya...3 Pokorni Zoltán Orosházán járt...3 Elkezdődött a

Részletesebben

Kedves Boldogiak! A kivitelezési munkák így megkezdõdnek a jó idõ beálltával. Április lehetõséget.

Kedves Boldogiak! A kivitelezési munkák így megkezdõdnek a jó idõ beálltával. Április lehetõséget. XVII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2010. FEBRUÁR INGYENES Kedves Boldogiak! Kívánok mindenkinek eredményes, boldog, sikeres új esztendõt! Megoldásra vár: Falugyûlésen, illetve a Boldogi Élet utolsó számában szóltam

Részletesebben

Nemzetek és kultúrák találkozása. A munkanélküliségi. A Matyóföldi Folklórfesztiválról. A közbiztonsági helyzetről Dr.

Nemzetek és kultúrák találkozása. A munkanélküliségi. A Matyóföldi Folklórfesztiválról. A közbiztonsági helyzetről Dr. XXI. évf. 16. szám VÁROSUNK LAPJA 2009. augusztus 13. Nemzetek és kultúrák találkozása A munkanélküliségi adatokról Szabó Ferenc A Matyóföldi Folklórfesztiválról Berecz Lászlóné A közbiztonsági helyzetről

Részletesebben

A víz- és csatornadíjakról a Vízmondó tükrében

A víz- és csatornadíjakról a Vízmondó tükrében XVIII. Évfolyam 4. szám A víz- és csatornadíjakról a Vízmondó tükrében Miután a Vízmondó névre keresztelt, állandó lakossági fogyasztóinknak szóló kiadványunk els három számában megválaszoltuk a legfontosabb

Részletesebben

Tisztelt Csanádapácai lakosok!

Tisztelt Csanádapácai lakosok! Tisztelt Csanádapácai lakosok! Köszönetemet fejezem ki a település minden polgárának, aki részt vett, aki segített az V. Kakasfesztivál sikeres megvalósításában. Úgy gondolom, hogy színvonalas előadásokban

Részletesebben

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXX. évfolyam 2. szám VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA HIRDETMÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE KITZTE AZ ORSZÁGGYLÉSI KÉPVISELK 2014. ÉVI VÁLASZTÁSÁT. A SZAVAZÁS NAPJA: 2014. ÁPRILIS 6. A szavazás

Részletesebben

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. Meghívó. Az aradi vértanúk gyásznapján, 2014. október 6-án (hétf ) 17 órakor

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. Meghívó. Az aradi vértanúk gyásznapján, 2014. október 6-án (hétf ) 17 órakor XXX. évfolyam 10. szám VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2014. október Meghívó Az aradi vértanúk gyásznapján, 2014. október 6-án (hétf) 17 órakor MEGEMLÉKEZÉST tartunk a 48-as emlékmnél Idén a cserkészcsapat

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÖZÉLETI LAPJA

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÖZÉLETI LAPJA 2009. július XI. évfolyam, 4. szám Megjelenik havonta. Ingyenes kiadvány BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÖZÉLETI LAPJA Június 30-ától kezdve a külterületeket a földhivatalok, belterületeket a jegyzők

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÖZÉLETI LAPJA

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÖZÉLETI LAPJA 2011. XIII. évfolyam, 3. szám Ingyenes kiadvány BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÖZÉLETI LAPJA Az Intelligens iskola modell infrastrukturális hátterének kialakítása a Bocskai István Általános Iskola

Részletesebben

MAKÓI HÍREK. A M A KóI Ö N KOR M Á N Y Z AT I N F OR M ÁC Ió S H E T I L A PJA. 2009. július 24. XII. évfolyam 29. szám.

MAKÓI HÍREK. A M A KóI Ö N KOR M Á N Y Z AT I N F OR M ÁC Ió S H E T I L A PJA. 2009. július 24. XII. évfolyam 29. szám. MAKÓI HÍREK A M A KóI Ö N KOR M Á N Y Z AT I N F OR M ÁC Ió S H E T I L A PJA 2009. július 24. XII. évfolyam 29. szám Százkettedik évében a legidősebb makói A város legidősebb polgára imádja a csokoládét

Részletesebben

Torinói beszámoló. Még egy év sem telt el

Torinói beszámoló. Még egy év sem telt el Ahogyan a múlt évben, úgy az idén is 4 csapat részvételével rendezték meg Torinóban a "Népek békéje" labdarúgó utánpótlástornát. Az elzetes tervek szerint a francia Nizza, valamint a Juventus is részt

Részletesebben

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVIII. évfolyam 1. szám VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2012. január Tavaly novemberben meghívás érkezett a Mvészetek Palotájából, hogy Visegrád városa mutatkozzon be a Cifra Palota cím rendezvénysorozat

Részletesebben

ANYATEJ VILÁGNAPJA ŐRHALOMBAN

ANYATEJ VILÁGNAPJA ŐRHALOMBAN Őrhalmi Újság Őrhalom község független lapja IX. évfolyam 3. szám 2010. szeptember 26. ANYATEJ VILÁGNAPJA ŐRHALOMBAN 1992 óta világszerte, minden évben megünneplik az Anyatej Világnapját, az UNICEF és

Részletesebben

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXXI. évfolyam 5. szám 2015. május József Attila: MAMA Már egy hete csak a mamára gondolok mindig, meg-megállva. Nyikorgó kosárral ölében, ment a padlásra, ment serényen.

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 23-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 23-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 23-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T

Részletesebben

(Szent István) A tartalomból: (975-1038) Évfordulók MERT HA A KIRÁLYT ISTENTELENSÉG ÉS KEGYETLENSÉG SZENNYEZI,

(Szent István) A tartalomból: (975-1038) Évfordulók MERT HA A KIRÁLYT ISTENTELENSÉG ÉS KEGYETLENSÉG SZENNYEZI, ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2009. AUGUSZTUS XIX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM A tartalomból: Szent István napja 2 Értelmetlen rombolás 3 Tûzoltóviadal 4 Értesítések 5 Tájékoztató 6 Közérdekû 7 Az ülésterembõl

Részletesebben

Utcabál. Megújult a Mővelıdési ház. Akadálymentesítés. A tartalomból: Honlapunk:www.gerjen.hu. XII. évfolyam 8. szám INGYENES 2009.

Utcabál. Megújult a Mővelıdési ház. Akadálymentesítés. A tartalomból: Honlapunk:www.gerjen.hu. XII. évfolyam 8. szám INGYENES 2009. Honlapunk:www.gerjen.hu XII. évfolyam 8. szám INGYENES 2009. augusztus Megújult a Mővelıdési ház Befejezıdött a Mővelıdési ház külsı felújítása, mely a CÉDE pályázat segítségével, 4,8 millió forintból

Részletesebben

A települési önkormányzat feladatai

A települési önkormányzat feladatai Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58. J-10399-26/2015. Témafelelős: Lencséné Szalontai Mária Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és

Részletesebben

18.00 Zsuzsi-Orsi - Fásy Ádám Zeneexpressz mûsorából. 18.45 Pulzus Mozgásstúdió, Hatvan 19.05 Divatbemutató Herédi hölgyek részvételével

18.00 Zsuzsi-Orsi - Fásy Ádám Zeneexpressz mûsorából. 18.45 Pulzus Mozgásstúdió, Hatvan 19.05 Divatbemutató Herédi hölgyek részvételével hered_2009_2.qxd 2009.08.11. 15:19 Page 1 2009. augusztus III. évfolyam 2. szám Heréd Község Önkormányzatának ingyenes közéleti kiadványa 2009. augusztus 21. 15.30 Biztonságtechnikai bemutató 16.00 Szikora

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. június 28-án tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve. Napirend előtt:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. június 28-án tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve. Napirend előtt: 1446 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. június 28-án tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve a./ tárgysorozatai: b./ rendeletei: 27-29/2012. c./ határozatai: 153-173/2012. Napirend előtt: - a Nyíregyháza

Részletesebben