mely készült a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság március lb-án tartott nyílt üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "mely készült a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság 2013. március lb-án tartott nyílt üléséről."

Átírás

1 Jegyzőkönyv mely készült a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság március lb-án tartott nyílt üléséről. Jelen vannak a jegyzőkönyvhöz mellé kelt jelenléti ív szerint. ipták Lajos a bizottság elnöke köszöntötte a bizottsági tagokat, a megjelenteket és megállapította, ogy a bizottság határozatképes. Módosító javaslatot tett a napirendi pontokat illetően. Javaslata lapján a meghívóban szereplő 13. napirendet (Előterjesztés a Nyíregyházi Vasutas Sport Club Vívó zakosztálya rendkívüli kéreimével kapcsolatos véleményezésre) csak a következő bizottsági ülésen árgyalja a bizottság, mert további egyeztetés re van még szükség. Az így módosított meghívóban zereplő napirendet 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a bizottság. 1./ Előterjesztés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal megkötendő üzemeltetési és működtetési megállapodás jóváhagyására Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester Meghívottak: Kőhegyi Edit a Klebelsberg KLlK megyeközponti tankerületének igazgatója Tóth Zoltán KÖZIM vezet6je Bak Tibor ALlM vezetője ása Brigitta aljegyző szóbeli kiegészítést tett. Imondta, hogy hosszas tárgyalások eredményeképpen született meg a megállapodás. A 26/2013 orm.rendelet amely ezt a kérdéskört szabályozza, csak február közepén került kihirdetésre. Kisebb ódosítás történt a szövegezésben a Jogi Bizottság javaslata alapján. érdések következtek:.zilvási István (bizottsági tag) megkérdezte, hogy a módosítás kinek a javaslata volt, és mi az élőzménye. ~ása Brigitta aljegyző válaszában elmondta, hogy ez inkább a szöveg pontosítása volt, nem a ~Iebelsberg kezdeményezte. ~ipták Lajos (a bizottság elnöke) kérdése arra irányult, hogy az esetleg később felmerülő kérdéseket hogyan fogják kezelni. Kása Brigitta aljegyző válaszában elmondta, hogy az együttműködés eddig is jó volt az állami i tézményfenntartóval, általában sikerült a megállapodást megkötni. a olyan volumenű probléma merülne fel, ami szerződésmódosítást igényel, a határozat-tervezet zerint a polgármestert fölhatalmazza a Közgyűlés arra, hogy módosíthassa azt, majd ezt követően jékoztatnia kell a Közgyatést. Ipták Lajos (a bizottság elnöke) további kérdése arra vonatkozott, hogy az alapdokumentumok onatkozásában a bizottság egyetértési joga mire vonatkozik. Ez egy nagyon komoly dolog. ása Brigitta aljegyző válaszában elmondta, hogy ezt komplex módon kell kezelni. Még az alapító kirat módosítása során is véleményezhet a bizottság. ipták Lajos (a bizottság elnöke) további kérdése arra vonatkozott, hogy a pedagógiai programot a Klebelsberg Intézményfenntartó intézményenként, vagy együtt készíti? Kása Brigitta aljegyző válaszában elmondta, hogy intézményenként készül a pedagógiai program. J~szai Menyhért alpolgármester elmondta, hogy finom hangolása folyik az együttműködésnek. ~agyobb hiányosságak nincsenek, de a kisebb, menet közben felmerülő kérdéseket folyamatosan figyelemmel kísérik.

2 ~ka ~uszbérletét nem fizeti tovább az önkormányzat? Hogyan tudjuk érdekeltté tenni a tornateremmel rendelkező iskolákat a bérleti díj fokozására? Ki dönti el, hogya közös kasszából melyik iskola, hogyan r~szesül majd? Imre (bizottsági tag) kérdése arra von:tkozott. hogy a külterületr61 bejáró gyerekek Kása Brigitta aljegyző válaszában elmondta, hogyabuszbérletet és a mentorok díját a továbbiakban Klebelsberg Intézményfenntartó fizeti a szerződés alapján. A tornatermek kapacitásának h sznosítása az AlIM kompetenciájába tartozik. ak Tibor (az ALlM vezetője) elmondta, hogy az ALlM köteles a bevétel 50%-át visszaforgatni oda, a.~ol a bérlés történt. A másik 50%-ából kell alapot létrehozni a felújításra, a pályázatok önerejére. Váczi Józsefné (bizottsági tag) kérdése arra vonatkozott, hogy minden külterületi gyerek bérjetét fi~eti a KlIK? Nagyon sokba kerül a Nyírszőlősről bejáró tanulók részvétele a városi programokon. Kása Brigitta aljegyző válaszában elmondta, hogy itt csak arról a bérletről van szó, amelyről a.. zgyűlés a Mandabokori és a Butykai iskolák átszervezése kapcsán döntött korábban. J szai Menyhért alpolgármester elmondta, hogy két problémáról beszélünk. Az egyik a korábbi h tározathoz kapcsolódik, a másik egy újabb probléma. Ezt is, mint más felmerülő problémát be kell á azni, és majd ezt követően dönthetünk róla. ~sa I Brigitta aljegyző kiegészítette a választ azzal, hogya működtetés színvonalát szeretné fenntartani a város, de meg kell azt is vizsgálni, hogy mennyire jogos az igény. Eddig is megoldották e~t a külterületi iskolák. J;;szai Menyhért alpolgármester elmondta, hogy ez már nem a megállapodás része. k Tibor (az AlIM vezetője) elmondta, hogyakiemelt versenyekre való utaztatás költsége, valamint ~ a diákotthon tanulóinak a városi programokra való utazási költsége, része az ALlM költségvetésének. 'lemények: P'ka Imre (bizottsági tag) véleménye szerint több segítséget kaphatnának a peremterületi iskolák, például az úszás vagy a korcsolyázás igénybevételéhez. Pták Lajos (a bizottság elnöke) Szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Szavazáskor 6 fő volt jelen. ~ egállapította, hogy a bizottság 4 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül e fogadta az előterjesztést. A bizottság meghozta az alábbi határozatot:. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÓ VÁROS KÖZGyOLÉSE Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága 42/2013.( ) számú határozata a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal megkötend6 üzemeltetési és működtetési megállapodás jóváhagyásáról 1Bizottság ar előterjesztést megtárgyalta és a képviselő-testületnek elfogadásra javasolta.

3 3 I l.1 Előterjesztés a Móricz ZSigmond Színház költségvetési szerv megszűntetése ügyében a. megszüntető okirat elfogadására, és mint újonnan létrejövő nonprofit gazdasági társaság alapító okiratának elfogadására Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester Meghívott: Dr. Tasnádi Csaba Móricz Zsigmond Színház igazgatója Kirják Róbert gazdasági igazgató vácsné Szatai Ágnes vagyongazdálkodási osztályvezető szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy az e őterjesztés egy megszüntető és egy alapító okiratot tartalmaz. Ehhez kérjük a bizottság v 'Ieményét. S ilvási István (bizottsági tag) kérdése arra vonatkozott, hogy az alapító társaság cégvezetőjének rják Róbertet nevezi ki. Nem érthető a szöveg így. irják Róbert gazdasági igazgató elmondta, hogy kimaradt egy "a" betű. Helyesen: az alapító a t~rsaság cégvezetőjének.... ilvási István (bizottsági tag) azt javasolta, hogy az önkormányzat által fenntartott napilapban j lentessék meg a pályázatot, ne a Kelet-Magyarországban kelljen érte fizetni. r. Berényi Judit jogász elmondta, hogy a Kelet- Magyarország olyan helyekre is eljut, ahol a Naplót ~m n. terjesztik. Llpták Lajos:{a bizottság elnöke) megkérdezte Kirják Róbertet, hogyagazdaságvezetői feladatokat is ellátja majd? irják Róbert gazdasági igazgató elmondta, hogy most is ügyvezető igazgató, gazdaságvezető. Ezt a c gvezető titulus összemosná valószínűleg. Pontosan még nem tudja. L pták Lajos:{a bizottság elnöke) Szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Szavazáskor 6 fő volt jelen. lnlegália pította, hogy a bizottság 5 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül e'fogadta az előterjesztést. A bizottság meghozta az alábbi határozatot: NvíREGVHÁZA MEGVEI JOGÚ VÁROS KÖZGVOLÉSE Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága 43/2013.( ) számú határozata a Móricz ZSigmond Színház költségvetési szerv megszűntetése ügyében a megszüntető okirat elfogadására és mint újonnan létrejövő nonprofit gazdasági társaság alapító okiratának elfogadásáról Bizottság a előterjesztést megtárgyalta és a képviselő-testületnek elfogadásra javasolta. i 3.1 Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú ingatlanok önkormányzati képviselők, társadalmi. szervezetek (egyesületek, alapítványok) közalapítványok, tovább közhasznú nonprofit gazdasági társaságok által történő használatának szabályozásáról szóló 44/2012.(XI.30.) önkormányzati rendelet módosítására Előadó: Kovácsné Szatai Ágnes vagyongazdálkodási osztályvezető Meghívott: Dr. Seszták István pasztoriális helynök Büdszentiné Szép Enikő igazgató

4 4 osztályvezető Jv'csné Szatal Agnes vagyongazdálkodási szóbeli kiegészitésében elmondta, hogy az e~terjesztésben három ingatlan szerepel, ebből kettő hosszabb ideje üresen állt. A bérlést követően nem állna tovább üresen az ingatlan, jelentős volt eddig az önkormányzat kiadása a fűtés miatt. Lipták Lajos:(a bizottság elnöke) megkérdezte, hogya TIT tevékenysége felnőttképzés, ami nem más, mint tanfolyami oktatás, ami üzleti alapon zajlik. Véleménye szerint ez nem közhasznú t~ivékenységnek minősül. K vácsné Szatai Ágnes vagyongazdálkodási osztályvezető elmondta, hogya várossal van e yüttműködési megállapodása a TIT-nek. l pták Lajos:{a bizottság elnöke) elmondta, hogy nem a TIT-tel van a problémája, hanem azzal, hogy a tévékenységük nem közhasznú. Közhasznúsági tevékenységre kérik a támogatást, amit végeznek, az v~lialkozási tevékenység. Jászai Menyhért alpolgármester elmondta, hogy bármikor fel lehet mondani a szerződést. Az Ö kormányzat nagyon régóta küzd azzal a problémával, hogy üresen áll az épület. S IIvásl István (bizottsági tag) javasolta, hogy ezt kérdést továbbítsuk a Gazdasági és Tulajdonosi B f zottság felé, mert ők döntik el, hogy jogosa n kérték-e vagy sem a támogatást. Lipták Lajos:(a bizottság elnöke) Szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Szavazáskor 6 fő volt jelen. Megállapította, hogy a bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta az előterjesztést. A bizottság meghozta az alábbi határozatot: NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰL~SE Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága 44/2013.( ) számú határozata az önkormányzati tulajdonú ingatlanok önkormányzati képviselők, társadalmi szervezetek (egyesületek, alapítványok) közalapítványok, tovább közhasznú nonprofit gazdasági társaságok által történő használatának szabályozásáról szóló 44/2012.(XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról ~ Bizottság a~ előterjesztést megtárgyalta és a képviselő-testületnek elfogadásra javasolta. 4./ Előterjesztés a 'rit Jurányi Lajos Egyesületével történő helyiségbérleti szerződés megkötésére Előadó: Kovácsné Szatai Ágnes vagyongazdálkodási osztályvezető ~ L pták Lajos (a bizottság elnöke) elmondta, hogy az előző napirendi pontban felvetett probléma itt j lentkezik. J~vasolta, hogy amennyiben a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság majd úgy ítéli meg, hogy ez a t~vékenység a kedvezményes kategóriába esik, úgy a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság is t~mogatja az előterjesztést. Pták Lajos (a bizottság elnöke) Szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Szavazáskor 6 fő volt jelen. ~ egállapította, hogy a Bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta az előterjesztést a. ódosító javaslattal. A bizottság meghozta az alábbi határozatot:

5 5 NV(REGVHÁZA MEGVEI JOGÚ VÁROS KÖZGVOLÉSE Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága 45/2013.(111. ls.} számú határozata a TIT Jurányi Lajos Egyesületével történ6 helyiségbérleti szerződés megkötéséről 4 Bizottság! az előterjesztést megtárgyalta és a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság véleménye szerint, annak ~gyelembe vételével a képvisel6-testületnek elfogadásra javasolta. /EI6terjesztés a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjér61 szóló 24/2008.(lV.29.} önkormányzati rendelet módosítására El6adó: Dr. Kovács Ferenc polgármester kovicsné Varga Erika szóbeli kiegészitést tett. Imondta, hogy a rendelet módosítását a évi költségvetési rendelet tette szükségessé. A keretösszeg 20 millió Ft, ennek a különböző alapokra a %-os felosztását kellett ebben a rendeletben I eghatározni. Hatféle alap van, ennek a felosztása szerepel az előterjesztésben. 1rendelet 3. (1} bekezdése szerint "a célfeladatokra tervezett - a bizottsági hatáskörbe tartozó előirányzatok felhasználásáról az illetékes szakmai bizottságok döntenek, míg a helyi önszerveződő özösségek részére tervezett előirányzatok felhasználásáról a Közgyűlés dönt, a helyi önszerveződő "zösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 24/2008.(IV.29.) önkormányzati rendelet gyidejo felülvizsgálata mellett." z Önkormányzat évente a költségvetési rendeletében határozza meg az önszerveződő közösségek t'mogatására szolgáló keretösszeget, valamint a pénzügyi alapokra vonatkozó arányszámokat. J len előterjesztés célja, hogya többször módosított a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi t mogatásának rendjéről szóló 24/2008.(IV.29.) önkormányzati rendeletben kerüljön feltüntetés re az ankormányzat költségvetési rendeletében meghatározott keretösszeg pénzügy alapok szerinti f~losztása. I ~érdés, vélemény nem volt.,pták Lajos (a bizottság elnöke) Szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Szavazáskor 6 fő volt jelen. egállapította, hogy a Bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta az előterjesztést. A izottság meghozta az alábbi határozatot:

6 6 NY(REGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága 46/2013.( ) számú határozata a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről 24/2008.(IV.29.) önkormányzati rendelet módosításáról Bizottság z előterjesztést megtárgyalta és a képviselő-testületnek elfogadásra javasolta. Előterjesztés a évi idegenforgalmi és városmarketing szempontból jelentős nagyrendezvények támogatására és tartalmi elemeire El6adó: Batizi Tamás polgármesteri kabinet vezetője Ipták Lajos (a bizottság elnöke) köszöntötte Doka Diánát és Zatureczki Orsolyát, akik a város ulturális életét irányítják. J szal Menyhért alpolgármester elmondta, hogyanagyrendezvények sorozata erősen lefedi az előző vek nagyrendezvényeit. Vannak olyanok is, amelyek lekövették a változásokat, pl. átvettük a úzeumot, így a Múzeumok éjszakája városi rendezvény lett. tureczki Orsolya kulturális referens elmondta, hogya tavalyihoz képest két változás van a ndezvények között: a Múzeumok éjszakája és a Huszártalálkozó. ipták Lajos (a bizottság elnöke) elmondta, hogy egy 22 milliós és egy 14 milliós keret áll ~ndelkezésre a költségvetésben. ~zilvási István (bizottsági tag) kérdése a tartalékra vonatkozott. ~tureczki Orsolyát kulturális referens elmondta, hogy több olyan rendezvény van, ami még pályázati ~Ibírálás alatt van, ezért a tartalék képzése. ~ranyos Gábor (a bizottság tagja) elmondta, hogy szeretné, ha a Nyírségi Ősz visszakerülne a ~agyrendezvények körébe. Ha egy kicsit olcsóbban, vagy másfajta megjelenéssel lehetne újra ondolni, jó lenne a nevet visszahozni. J szal Menyhért alpolgármester válaszában elmondta, hogy nemcsak a gyümölcs okozza a roblémát. A Vidor Fesztivál után, közvetlenül iskolakezdést követően nehéz tartalommal megtölteni szeptembert. A Krúdy napok is ebben az időszakban van. ranyos Gábor (a bizottság tagja) elmondta, hogy a testvérvárosi kapcsolatnak is a helyszíne volt ez a r ndezvény. ipták Lajos (a bizottság elnöke) elmondta, hogy városlakóként is érezhető volt, hogy ősszel gybecsúsztak a rendezvények. A márkanév azonban olyan, amit nem kellene elvetni. Soknak tartja z ingyenes rendezvényeket, nem biztos, hogy minden rendezvényt meg kellene tartani. A Hello yíregyháza számára idegen. A Szabadtéri Nyár elég költséges rendezvény. ~pták Lajos (a bizottság elnöke) Szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Szavazáskor 6 fő volt jelen. rt.'egállapította, hogya Bizottság 5 igen szavazattal,1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadta az előterjesztést. A bizottság meghozta az alábbi határozatot:

7 7 NyrREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága 47/2013.( ) számú határozata a évi idegenforgalmi és városmarketing szempontból jelentős nagyrendezvények támogatásáról és tartalmi elemeiről r lbizottság /elóterjesztést megtárgyalta és a képviselő-testületnek elfogadásra javasolta. 1Előterjesztés a 2012.évben nyújtott eseti kérelmek támogatásainak elszámolásáról Előadó: Jászai Menyhért alpolgármester szai Menyhért alpolgármester szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy 3 alkalommal, összesen 9 ervezetnek nyújtottak támogatást. Az elszámolást elfogadásra javasoljuk. oka Diána kulturális referens elmondta, hogy néhány szervezet elszámolása nem volt teljeskörű, ket hiánypótlásra szólították fel. zilvási István (bizottsági tag) megkérdezte, hogy biztos, hogya Magyar Autóklub kérvényét itt kell f,iszámolni? ipták Lajos (a bizottság elnöke) válaszában elmondta, hogy valóban határesetről beszélhetünk. ovábbi kérdés vélemény nem volt. ipták Lajos (a bizottság elnöke) Szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Szavazáskor 6 fő volt jelen.!egállapította, hogy a Bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta az előterjesztést. A izottság meghozta az alábbi határozatot: f NY[REGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága 48/2013.( ) számú határozata a 2012.évben nyújtott eseti kérelmek támogatásainak elszámolásáról Bizottság ~z előterjesztést megtárgyalta és elfogadta a 2012.évben nyújtott eseti kérelmek támogatásainak I rlszámolásait.

8 I 8 8./ Előterjesztés a nagy együttesek évi működési támogatásának-szakmai és pénzügyi beszámolóinak elfogadására I Előadó: Jászai Menyhért alpolgármester ka Diána kulturális referens elmondta, hogy minden nagy együttes elszámolt a évi! t mogatással. T vábbi kérdés, vélemény nem volt. Lpták Lajos (a bizottság elnöke) Szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Szavazáskor 6 fő volt jelen. egállapította, hogy a Bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta az előterjesztést. A b zottság meghozta az alábbi határozatot: NvíREGVHÁZA MEGVEI JOGÚ VÁROS KÖZGVŰLÉSE Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága 49/2013.( ) számú határozata a nagy együttesek évi működési támogatásának-szakmai és pénzügyi beszámolóinak elfogadásáról Bizottság z előterjesztést megtárgyalta és elfogadta a nagy együttesek évi működési támogatásánaks akmai és pénzügyi beszámolóit..1 Előterjesztés a Nyíregyházi Városvédő Egyesület 2012.évi Közművelődési Megállapodás keretében nyújtott önkormányzati támogatásának felhasználásáról Előadó: Jászai Menyhért alpolgármester érdés, vélemény nem volt. ipták Lajos (a bizottság elnöke) Szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Szavazáskor 6 fő volt jelen. egállapította, hogya Bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta az előterjesztést. A izottság meghozta az alábbi határozatot: NvíREGVHÁZA MEGVEI JOGÚ VÁROS KÖZGVŰLÉSE Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága 50/2013.( } számú határozata a Nyíregyházi Városvédő Egyesület 2012.évi Közművelődési Megállapodás keretében nyújtott önkormányzati támogatásának felhasználásáról

9 i 9 JBizottság a~ előterjesztést megtárgyalta és elfogadta a Nyíregyházi Városvédő Egyesület 2012.évi ~özművelődési Megállapodás keretében nyújtott önkormányzati támogatásának elszámolását. JO.1 Előterjesztés kulturális eseti kérelmek elbírálására l Előadó: Jászai Menyhért alpolgármester oka Diána kulturális referens elmondta, hogy két kérelem érkezett, az Igrice Néptánc együttes és a agyar Autóklub részéről. Az Autóklub e seté n 80 OOO Ft a javaslat. Az Igrice Néptáncegyüttesnek a j vasolt összeg Ft és 75 OOO Ft lenne a bérleti dijuk a Váci Mihály Művelődési Ház agytermében, célszerű lenne ezt ingyen átengedni nekik. Ipták Lajos (a bizottság elnöke) megkérdezte, hogy ezt tudja-e a Művelődési Ház vezetője is? ehogy később ebből probléma legyen.. r. Berényi Judit jogász elmondta, hogya bizottság most csak véleményezési jog kört gyakorolhat, ert Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény szerint bizottság [ atáskörébe nem ruházható át államháztartáson kívüli forrás átvétele, átadása. em csak itt okoz problémát ennek a jogszabálynak az értelmezése, hanem az országban máshol is. áshol is állásfoglalást kértek a Kormányhivataltól. Amíg meg nem érkezik az állásfoglalás, addig a izottságok csak véleményezzék az előterjesztést. Ezt követően vagy a Közgyűlés dönt, vagy isszakerül a bizottság elé a kérdés. szai Menyhért alpolgármester elmondta, hogy ez nem csak erre a napirendre vonatkozik. zilvási István (a bizottság tagja) szerint a bizottság nem adhatja a VMK termét oda ingyen a néptánc gyüttesnek. ászai Menyhért alpolgármester elmondta, hogy a támogatásról foglaljon állást a bizottság, a erembérletről ne döntsön, esetleg csak javasoua a VMK-nak azt. ipták Lajos (a bizottság elnöke) Szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Szavazáskor 6 fő volt jelen. egállapította, hogya bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta az előterjesztést. A izottság meghozta az alábbi határozatot: NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Köznevelésil Kulturális és Sport Bizottsága 51/2013.( ) számú határozata kulturális eseti kérelmek elbírálásának véleményezéséről előterjesztést megtárgyalta és azt javasolja, hogy támogatja az Igrice Néptáncegyüttes által zervezett "Pulyabál" Megyei Gyennek Csoport Néptánc Találkozót Ft- összegben, alamint a Magyar Autóklub által szervezett "Biztonságosan közlekedni egy életúton" elnevezésű közlekedésbiztonsági oktatóprogramot Ft- összegben a Városi endezvények, társadalmi ünnepek, közösségi színterek keret terhére. r I

10 10 i 11./Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város fenntartásában működő óvodák körzeti i utcajegyzékének és a évi beiratkozás időpontjának meghatározására Előadó: Dr. Krizsai Anita osztályvezető ~érdés, vélemény nem volt..pták Lajos:(a bizottság elnöke) Szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Szavazáskor 6 fő volt jelen. egállapította, hogy a Bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta az előterjesztést. A ~.izottság meghozta az alábbi határozatot: NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága 52/2013.( ) számú határozata i Nyíregyháza Megyei Jogú Város fenntartásában működő óvodák körzeti utcajegyzékének és a évi beiratkozás időpontjának meghatározásáról tbizottság Közgyűlés és bizottságai feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló 30/2010. (XI.12). nkormányzati rendelet 10. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a következő atározatot hozta: z előterjesztést megtárgyalta és a 2013/2014-es nevelési évre az óvodába történő beiratkozási időszakot az alábbiak szerint i atározza meg: a.) beiratkozás: április r i b.) pótbeiratkozás: május 2. i. felkéri a Szociális és Köznevelési Osztály vezetőjét az önkormányzati fenntartású óvodákra onatkozó beiratkozási plakátok elkészíttetésére és közzétételére. Határidő: március 23. f i Felelős: a Szociális és Köznevelési Osztály vezetője meghatározza az óvodák kötelező felvételi körzetének utcajegyzékét a 2013/2014. nevelési évi elentkezéshez a 2. melléklet szerint. felkéri a Szociális és Köznevelési Osztály vezetőjét, hogy az önkormányzati fenntartású óvodák ötelező felvételi körzetének utcajegyzékét tegye közzé. Határidő: azonnal Felelős: a Szociális és Köznevelési Osztály vezetője elfogadta az óvodába történő jelentkezés módját a 2013/2014-es nevelési évre.

11 11 2./ Előterjesztés a Nyírsuli Kft. által meghirdetett 01/2013. Diáksport támogatása pályázati felhívásra beérkezett pályázatok véleményezésére Előadó: Batizi Tamás kabinetvezető possiné Homyák Enikő sport referens szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy egységesen zerették volna támogatni az iskolákat. Ez a pályázat az aktív sport-tevékenység támogatásáról szólt. í y fő szempont a diákolimpiai tevékenység, iskolai sport tevékenység, tömegsport tevékenység zervezése, városi sport rendezvényeken való aktív részvétele az iskoláknak. Kértük, hogy minden ~öltséget, ami a pályázattal kapcsolatos jelentessék meg. A keret 12 millió H, aminek nem az szközbeszerzés a célja. Kategóriákat igyekeztünk felállítani, ami az összefoglaló táblázat végén I'tható. AlapfeJadatokra 100 eft-ot, a 2. kategórában 400 eh-ot, a 3. kategóriában 500 eft-ot a j vasoltak. gyes iskoláknak eft-ot javasoltak ezen kívül, ha olyan tevékenysége lesz 2013-ban, amit a Jebelsberg Intézményfenntartó Központ esetleg nem támogat. Elmondta, hogya Művészeti zakközépiskola hiánypótjás keretében beküldte a évre vonatkozó sporttevékenység eszámojóját, melyben jelezte hogy 4 saját versenyt szervezett és 4 városi versenyen vett részt. avasolta, a Művészeti Szakközépiskola esetén a 150 eh-os támogatást. $zilvási István (a bizottság tagja) elmondta, hogy nagyon jó a kategorizálás, de az idei kiírás nem így ézett ki. Van 3 olyan iskola, akik a kategorizálás miatt többet kapnának, mint amennyire pályáztak. ~ z nem jó Javaslata szerint a Váci, a Vécsey és a Móra Általános Iskolánál fordul ez elő. Javasolta, ogy ezeket lecsökkentené arra a szintre, mint amit kértek, és újra osztaná a megmaradó összeget. {gy meg lenne a többlet támogatása a Művészetinek, a Bencsnek, a Bánkinak, a Széchényinek, r~t értékben, a maradék 45 eh menne a Vasvárinak, mint sport iskola. Ez egy módosító javaslat volt. ~possiné Hornyák Enikő sportreferens elfogadta a módosító javaslatot.. ovábbi kérdés, vélemény nem volt. ~ ipták Lajos:{a bizottság elnöke) Szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Szavazáskor 6 fő volt jelen. egállapította, hogya bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta a módosított blőterjesztést. A bizottság meghozta az alábbi határozatot: NYíREGYHAzA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága 53/2013.( ) számú határozata a Nyírsuli Kft. által meghirdetett 01/2013. Diáksport támogatása pályázati felhívásra beérkezett pályázatok véleményezéséről A Bizottság a Közgyűlés és bizottsága i feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló 30/2010. (XI.12) 'önkormányzati rendelet 10. (3) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a következő határozatot hozta: I az előterjesztést megtárgyalta és a határozat mellékiete szerint elfogadta a Nyírsuli Kft. által,meghirdetett 01/2013. Diáksport támogatása pályázati felhívásra beérkezett pályázatokat a Nyírsuli,diáksport keretösszege terhére

12 12 '3./ Előterjesztés a Nyírsuli Kft. nagycsoportos úszásprogramjához kapcsolódó rendkívüli kérelemmel kapcsolatos véleményezésre. Előadó: Batizi Tamás kabinetvezető 1 i Lapossiné Hornyák Enikő sportreferens elmondta, hogyanyírsuli Kft. kéreimében anagycsoportos SZáS sikerére való tekintettel plusz csoport indításának költségeire kéri a Bizottság támogatását (150 ~ Ikalomra, 15 fős csoportokra számolva összesen 150 nagycsoportos gyermek úszásoktatásához 013. március 25-december 20 közötti időszakra: oktatói díjra ,-Ft., medencebérletre so.ooo,-ft) összesen 7s0.000,-Ft összegben. A kereten lévő 2.3s1.000,-Ft. tartalék terhére a Rrogram megvalósítása finanszírozható. 'ka Imre (a bizottság tagja) elmondta, hogy maximálisan támogatja az előterjesztést. Kérdése arra onatkozott, hogy mely óvodákat érintené ez. ~possiné Hornyák Enikő sportreferens elmondta, hogy minden óvodai körzetet érint. saját napján ~S gyerek mehet úszni, és szerda az a nap, amikor minden óvoda kapott még 4-4 férőhelyet. óka Imre (a bizottság tagja) elmondta, hogy át kellene gondolni, hogy az óvodások úszásoktatása tán a másodikosok úszásoktatása szakmailag jó-e. zilvási István (a bizottság tagja) elmondta, hogy az óvodások úszásoktatásával az a cél, hogya ermek megtanul siklani, megtörténik a vízhez szoktatás. Ha utánpótlást akarunk, akkor a. Iytonosság lenne jó, ha nem, akkor nem rossz így sem.,ovábbi kérdés, vélemény nem volt. ipták Lajos:(a Bizottság elnöke) Szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Szavazáskor 6 fő volt jelen. egállapította, hogya Bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta az előterjesztést. A t~izottság meghozta az alábbi határozatot: I NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága 54/2013.( ) számú határozata a Nyírsuli Kft. nagycsoportos úszásprogramjához kapcsolódó rendkívüli kérelemmel kapcsolatos véleményezésre r,bizottság. Közgyűlés és bizottsága i feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló 30/2010. (XI.12.) pnkormányzati rendelet 10. (3) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a következő határozatot hozta lz előterjesztést megtárgyalta és úgy döntött, hogy támogatja a Városi úszásprogram kereten lévő ~artalék terhére a Nyírsuli Kft. nagycsoportos úszásprogramjához kapcsolódó rendkívüli kérelmet ~ Ft támogatási összeggel.

13 - - JELENLÉTI ÍV március 18. Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság Nyílt ülés Név Aláírás 1 Dr. Kovács Ferenc 2 Jászai Menyhért 3 Kósa Tímea ~/J'" Dr. Szemán Sándor 15. Batizi Tamás 6. Lipták Lajos ~~~ ~~ -., 7. Petneházy Attila i ~. Szilvási István ~~~ -- - is. Fesztóry Sándor 10. Póka Imre 11. Jeszenszki András '".,:-~~/ "' / /~t? 7~...,y-~r 2. \fáczijózsebné l~~ ~}ter lj il 3. Dr. Ajtay-Horváth Magda h~-y~~~~ 4. Máté János - 5. Lengyel Máté 6. Aranyos Gábor.e--:_ / 7. Máté Zoltán 8. Dr. Berényi Judit bujft1 r ru/!

14 1~. Kertész Sándorné \ ~~LA ~~r 2},~-\6\'u 2 Z\~. '~CLlc T~bov 2~.!Je /lah (J p- ( b (i r'_1 If!! 2~. "\.OVAcwc" S:7 A7Af ~-bijq (ng" 25. f '(~icf.~ ",,\ t ~(j(.:.l.~ VOk-/} 7J11j~n "<~~.. "".;;:;:-- """.,'<... - YY r4j,/ r~u~ ~CJ~ ~ ~ ~ lj?(. ;ZJ\:tII 1'tB::-2.. L~ ~ K to?"" {/n'ut? t..,/,.~. 4hl. t:~ ~Q 0:!L;St A' fl ptip Jf_yJ...1~ ~)~~~ (fl.. /J v--. ~(( J~ 8.,.Pf)" ~ ~) )fv,osfz-( 'ne ( ftbvw1r~ tjv'rj t 4,'" ~ c...:.~~

15 NYíREGYHÁZA 440t NYlREGYHÁZA, KOSSUTH TtR l, PF.! 83. TELEFON: '500 MEGYEI JOGÚ VÁROS FAX: POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: / Ügyintéz6: Dr. Kása Brigitta ELŐTERJESZTÉS - a KGzgyaléshez a Klebelsberg Intézményfenntart6 Központtal kötend6 üzemeltetési és mtlködtetésl megállapodás jóváhagyására Dr~ polgármester ~rt alpolgármester A(~t::,~. Dr. Kása Brl,itta) aljegyző törvényességi véleményezést végző sz~ Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző C\, ~ ~\ thlw.. FarAg 6né Széles Andrea jegyz6i kabinet vezetője Véleményező bizottsá,: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság "'~ \1) NYíREGYHÁZA

16 Tisztelt Közgyűlés! A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 74. (l) bekezdése kimondja, hogy az óvodai nevelés kivételével - Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (továbbiakban: KLlK) fenntartóként történő részvételével - az állam gondoskodik a köznevelési alapfeladatok ellátásáról. A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló évi CLXXXVIII. törvény (továbbiakban: átadási törvény) előírja az átadás-átvétel részletes szabályait, körülményeit valamint azok dokumentálását az átadás-átvételi megállapodásban. Az Nkt. 74. (4) bekezdése szerint: lia 3000 főt meghaladó lakosságszámú települési önkormányzat gondoskodik - a szakképző iskola kivételével - az illetékességi területén lévő összes, saját tulajdonában álló. az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetéséről. A működtetés keretében a települési önkormányzat - a 76. (3) bekezdésében foglaltak kivételével - saját forrásai terhére biztosítja a köznevelési feladat ellátásához szükséges tárgyi feltételeket. továbbá az ingó és ingatlan vagyon működtetésével összefüggő személyi feltételeket." Az Nkt. 76. (1) bekezdése szerint:"a működtető feladata, hogy a köznevelési közfeladatellátás céljait szolgáló ingatlant az e törvény keretei között kötött szerződésben foglalt módon és feltételekkel az ingatlan rendeltetésének megfelelő. hatályos köznevelési. tüzvédelmi, munkavédelmi és egészségügyi előírások szerint üzemeltesse. karbantartsa. A működtető köteles a működtetéssel kapcsolatos közterheket, költségeket, díjakat viselni, gondoskodni az ingatlan vagyonvédeiméről. A működtető köteles ellátni minden olyan feladatot, amely ahhoz szükséges, hogy az Ingatlanban a köznevelési feladatokat megfelelő színvonaion és biztonságosan láthassák el. Ennek keretében a működtetls feladata különösen a köznevelési intézmények működéséhez szükséges eszközök, taneszközök, anyagok, áruk. szolgáltatások megrendelése, átadás-átvétele, raktározása, készletek pótlása. A működtető feladata működtetni, karbantartani a köznevelési intézmény alapító okiratában foglalt feladat ellátásához szokséges technikai berendezéseket, javítani, karbantartani a tulajdonában léva taneszközöket, beszerezni a köznevelési közfeladatellátáshoz szükséges eszközöket." A törvényi rendelkezéseknek eleget téve Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 314/2012. (XII.13.) számú határozatával jóváhagyta a KLlK-kel kötött átadás-átvételi alapmegállapodást, valamint a 7/2013. (1.17.) számú határozatával a KLlK-kel kötött használati és vagyonkezelési sze~ődést. Az alapfokú és a középfokú (szakképzők kivételével) köznevelési intézmények, kollégiumok moködtetéséről január 01. napjától, a Közgyűlés döntése értelmében az önkormányzat az Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ (ALlM), illetve Középfokú Köznevelési Intézményeket MűködtetlS Központ (KÖZIM) útján gondoskodik. Az Nkt. 74. (6a) bek. szerint a működtetés feltételeit a feladatokhoz igazodó, egyedi megállapodásban lehet meghatározni. Számos volt önkormányzati fenntartású intézményben az üzemeltetés, működtetés körébe esls költségek megosztásának szabályozása a 'közös használat, egyes közüzemi szolgáltatások esetén a külön mérés lehetőségének hiánya miatt szükséges. A megállapodás tartalmazza a napi

amely készült az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2013. február ll--én tartott nyílt üléséről.

amely készült az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2013. február ll--én tartott nyílt üléséről. Jegyzőkönw amely készült az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2013. február ll--én tartott nyílt üléséről. Jelen vannak a jegyzókönyvhöz mellékelt jelenléti ív szerint. lipták Lajos a Bizottság elnöke

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

22.1 Előterjesztés az önkormányzati tulajdoni ingatlanok önkormányzati képviselők,

22.1 Előterjesztés az önkormányzati tulajdoni ingatlanok önkormányzati képviselők, 2807 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. november 29~én tartott folytatólagos nyílt ülésének jegyzőkönyve a./ tárgysorozatai: b.1 rendeletei: 44-45/2012. c.1 határozatai: 300-307/2012. Napirend:

Részletesebben

2013. Március 6. II. HATÁROZATOK 4 A Közgyűlés 2013. február 28-ai ülésén hozott határozatok 4

2013. Március 6. II. HATÁROZATOK 4 A Közgyűlés 2013. február 28-ai ülésén hozott határozatok 4 Érdi III. évfolyam. 5. szám 2013. Március 6. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 8/2013. (III.6.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható

Részletesebben

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a jegyző általános helyettese Megállapodás jóváhagyása (KLIK összevont szerződés)

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a jegyző általános helyettese Megállapodás jóváhagyása (KLIK összevont szerződés) RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Készült a 2012. december 5. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési irodavezető

POLGÁRMESTERE. Készült a 2012. december 5. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési irodavezető BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a 2012. december 5. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési irodavezető Tárgy: Javaslat

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2013. február 25-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2013. február 25-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 25-i ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola állami fenntartásba kerülésével kapcsolatos használati

Részletesebben

2015. július 23-i rendkívüli ülésére

2015. július 23-i rendkívüli ülésére 1. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére Tárgy: A szakképzési rendszer átalakításához kapcsolódóan

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. december 10-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. december 10-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. december 10-i ülésére Tárgy: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 6/2007. (III.29.) önkormányzati rendelet módosítása...

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-23/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 24-i rendkívüli nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-23/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 24-i rendkívüli nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-23/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 24-i rendkívüli nyílt üléséről Rendeletek: Határozatok: 203/2012.(X.24.) 204/2012.(X.24.) 205/2012.(X.24.)

Részletesebben

1 Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

1 Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről 1 Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Fürjes Pál, Fazekas Zoltán, Boda István,

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-29/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. december 12-i rendes nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-29/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. december 12-i rendes nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-29/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. december 12-i rendes nyílt üléséről Rendeletek: 28/2012.(XII.12.) A szociális célú tűzifáról Határozatok:

Részletesebben

RENDELET AZ ELISMERŐ CÍMEK ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSÁNAK RENDJÉRŐL

RENDELET AZ ELISMERŐ CÍMEK ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSÁNAK RENDJÉRŐL RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti :Hutter Jánosné jegyző

Részletesebben

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/8888. számú törvényjavaslat a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere

Részletesebben

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐ KÖNYV

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐ KÖNYV Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 685-2/2013. JEGYZŐ KÖNYV Készült: Szeghalom Város Képviselő Testületének 2013. március 25-én

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kírják Róbert (Móricz Zsigmond Színház gazdasági igazgató): Két apróbb módosítás lenne az

JEGYZŐKÖNYV. Kírják Róbert (Móricz Zsigmond Színház gazdasági igazgató): Két apróbb módosítás lenne az JEGYZŐKÖNYV Amely készűlt a Jogi, Ügyrendi, Etikai Bizottság, 2013. március 28. tartott folytatólagos nyilt üléséről. Jelen vannak: a mellékelten csatolt jelenléti ívek szerint Dr. Tirpák György: (bizottsági

Részletesebben

Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből

Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből Jegyzőkönyv Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme (8392

Részletesebben

Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján 13.00 órakor az Inkubátorház kistárgyalójában megtartott ülésén.

Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján 13.00 órakor az Inkubátorház kistárgyalójában megtartott ülésén. 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/37/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján 13.00 órakor az Inkubátorház

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Mány Község Önkormányzata hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében, 2012. december 19-én, 16 órai kezdettel

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének:

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének: 257 Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének: a.) tárgysorozata, b.) jegyzőkönyve, c.) határozata: 59-70-ig.

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-án tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 15/2012. (XI. 27.) Költségvetési rend. módosítása 16/2012.

Részletesebben

Az önkormányzati köznevelési feladatellátás alakulása napjainkban elméleti és gyakorlati problémák

Az önkormányzati köznevelési feladatellátás alakulása napjainkban elméleti és gyakorlati problémák FÓRUM Csörgits Lajos Az önkormányzati köznevelési feladatellátás alakulása napjainkban elméleti és gyakorlati problémák I. Bevezetés 2013. január 1. napjáig az önkormányzat feladatai között nevesítésre

Részletesebben

285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet

285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-18/2012/JT. 285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Dl Kovács Ferenc polgármester

Dl Kovács Ferenc polgármester NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4400 NY[REGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: GAZD/63-1/201S. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚLIUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚLIUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚLIUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 64/2011. (VII. 06.) számú BKt. határozat 65/2011. (VII. 06.) számú BKt. határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611., Fax: 66/371-623. Iktatószám: 1006-5/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből

Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme (8392

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. augusztus 28-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. augusztus 28-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2009. augusztus 28-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos u. 9. sz. Jelen voltak: Ambrus Zoltán, Asztalos Dezsőné,

Részletesebben

Mely készült Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése Bizottságának 2013. március 19-én tartott nyílt üléséről. Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági

Mely készült Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése Bizottságának 2013. március 19-én tartott nyílt üléséről. Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági JEGYZŐKÖNYV Mely készült Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése Bizottságának 2013. március 19-én tartott nyílt üléséről. Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Jelen vannak a jegyzőkönyvhöz mellékelt jelenléti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Kovács Zsolt, Ludmanné Papp Ilona képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Kovács Zsolt, Ludmanné Papp Ilona képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. február 12-én du. 15 órakor az Ady Endre Általános Művelődési Központ és Városi könyvtár tanácstermében, a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése

Részletesebben