mely készült a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság március lb-án tartott nyílt üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "mely készült a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság 2013. március lb-án tartott nyílt üléséről."

Átírás

1 Jegyzőkönyv mely készült a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság március lb-án tartott nyílt üléséről. Jelen vannak a jegyzőkönyvhöz mellé kelt jelenléti ív szerint. ipták Lajos a bizottság elnöke köszöntötte a bizottsági tagokat, a megjelenteket és megállapította, ogy a bizottság határozatképes. Módosító javaslatot tett a napirendi pontokat illetően. Javaslata lapján a meghívóban szereplő 13. napirendet (Előterjesztés a Nyíregyházi Vasutas Sport Club Vívó zakosztálya rendkívüli kéreimével kapcsolatos véleményezésre) csak a következő bizottsági ülésen árgyalja a bizottság, mert további egyeztetés re van még szükség. Az így módosított meghívóban zereplő napirendet 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a bizottság. 1./ Előterjesztés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal megkötendő üzemeltetési és működtetési megállapodás jóváhagyására Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester Meghívottak: Kőhegyi Edit a Klebelsberg KLlK megyeközponti tankerületének igazgatója Tóth Zoltán KÖZIM vezet6je Bak Tibor ALlM vezetője ása Brigitta aljegyző szóbeli kiegészítést tett. Imondta, hogy hosszas tárgyalások eredményeképpen született meg a megállapodás. A 26/2013 orm.rendelet amely ezt a kérdéskört szabályozza, csak február közepén került kihirdetésre. Kisebb ódosítás történt a szövegezésben a Jogi Bizottság javaslata alapján. érdések következtek:.zilvási István (bizottsági tag) megkérdezte, hogy a módosítás kinek a javaslata volt, és mi az élőzménye. ~ása Brigitta aljegyző válaszában elmondta, hogy ez inkább a szöveg pontosítása volt, nem a ~Iebelsberg kezdeményezte. ~ipták Lajos (a bizottság elnöke) kérdése arra irányult, hogy az esetleg később felmerülő kérdéseket hogyan fogják kezelni. Kása Brigitta aljegyző válaszában elmondta, hogy az együttműködés eddig is jó volt az állami i tézményfenntartóval, általában sikerült a megállapodást megkötni. a olyan volumenű probléma merülne fel, ami szerződésmódosítást igényel, a határozat-tervezet zerint a polgármestert fölhatalmazza a Közgyűlés arra, hogy módosíthassa azt, majd ezt követően jékoztatnia kell a Közgyatést. Ipták Lajos (a bizottság elnöke) további kérdése arra vonatkozott, hogy az alapdokumentumok onatkozásában a bizottság egyetértési joga mire vonatkozik. Ez egy nagyon komoly dolog. ása Brigitta aljegyző válaszában elmondta, hogy ezt komplex módon kell kezelni. Még az alapító kirat módosítása során is véleményezhet a bizottság. ipták Lajos (a bizottság elnöke) további kérdése arra vonatkozott, hogy a pedagógiai programot a Klebelsberg Intézményfenntartó intézményenként, vagy együtt készíti? Kása Brigitta aljegyző válaszában elmondta, hogy intézményenként készül a pedagógiai program. J~szai Menyhért alpolgármester elmondta, hogy finom hangolása folyik az együttműködésnek. ~agyobb hiányosságak nincsenek, de a kisebb, menet közben felmerülő kérdéseket folyamatosan figyelemmel kísérik.

2 ~ka ~uszbérletét nem fizeti tovább az önkormányzat? Hogyan tudjuk érdekeltté tenni a tornateremmel rendelkező iskolákat a bérleti díj fokozására? Ki dönti el, hogya közös kasszából melyik iskola, hogyan r~szesül majd? Imre (bizottsági tag) kérdése arra von:tkozott. hogy a külterületr61 bejáró gyerekek Kása Brigitta aljegyző válaszában elmondta, hogyabuszbérletet és a mentorok díját a továbbiakban Klebelsberg Intézményfenntartó fizeti a szerződés alapján. A tornatermek kapacitásának h sznosítása az AlIM kompetenciájába tartozik. ak Tibor (az ALlM vezetője) elmondta, hogy az ALlM köteles a bevétel 50%-át visszaforgatni oda, a.~ol a bérlés történt. A másik 50%-ából kell alapot létrehozni a felújításra, a pályázatok önerejére. Váczi Józsefné (bizottsági tag) kérdése arra vonatkozott, hogy minden külterületi gyerek bérjetét fi~eti a KlIK? Nagyon sokba kerül a Nyírszőlősről bejáró tanulók részvétele a városi programokon. Kása Brigitta aljegyző válaszában elmondta, hogy itt csak arról a bérletről van szó, amelyről a.. zgyűlés a Mandabokori és a Butykai iskolák átszervezése kapcsán döntött korábban. J szai Menyhért alpolgármester elmondta, hogy két problémáról beszélünk. Az egyik a korábbi h tározathoz kapcsolódik, a másik egy újabb probléma. Ezt is, mint más felmerülő problémát be kell á azni, és majd ezt követően dönthetünk róla. ~sa I Brigitta aljegyző kiegészítette a választ azzal, hogya működtetés színvonalát szeretné fenntartani a város, de meg kell azt is vizsgálni, hogy mennyire jogos az igény. Eddig is megoldották e~t a külterületi iskolák. J;;szai Menyhért alpolgármester elmondta, hogy ez már nem a megállapodás része. k Tibor (az AlIM vezetője) elmondta, hogyakiemelt versenyekre való utaztatás költsége, valamint ~ a diákotthon tanulóinak a városi programokra való utazási költsége, része az ALlM költségvetésének. 'lemények: P'ka Imre (bizottsági tag) véleménye szerint több segítséget kaphatnának a peremterületi iskolák, például az úszás vagy a korcsolyázás igénybevételéhez. Pták Lajos (a bizottság elnöke) Szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Szavazáskor 6 fő volt jelen. ~ egállapította, hogy a bizottság 4 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül e fogadta az előterjesztést. A bizottság meghozta az alábbi határozatot:. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÓ VÁROS KÖZGyOLÉSE Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága 42/2013.( ) számú határozata a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal megkötend6 üzemeltetési és működtetési megállapodás jóváhagyásáról 1Bizottság ar előterjesztést megtárgyalta és a képviselő-testületnek elfogadásra javasolta.

3 3 I l.1 Előterjesztés a Móricz ZSigmond Színház költségvetési szerv megszűntetése ügyében a. megszüntető okirat elfogadására, és mint újonnan létrejövő nonprofit gazdasági társaság alapító okiratának elfogadására Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester Meghívott: Dr. Tasnádi Csaba Móricz Zsigmond Színház igazgatója Kirják Róbert gazdasági igazgató vácsné Szatai Ágnes vagyongazdálkodási osztályvezető szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy az e őterjesztés egy megszüntető és egy alapító okiratot tartalmaz. Ehhez kérjük a bizottság v 'Ieményét. S ilvási István (bizottsági tag) kérdése arra vonatkozott, hogy az alapító társaság cégvezetőjének rják Róbertet nevezi ki. Nem érthető a szöveg így. irják Róbert gazdasági igazgató elmondta, hogy kimaradt egy "a" betű. Helyesen: az alapító a t~rsaság cégvezetőjének.... ilvási István (bizottsági tag) azt javasolta, hogy az önkormányzat által fenntartott napilapban j lentessék meg a pályázatot, ne a Kelet-Magyarországban kelljen érte fizetni. r. Berényi Judit jogász elmondta, hogy a Kelet- Magyarország olyan helyekre is eljut, ahol a Naplót ~m n. terjesztik. Llpták Lajos:{a bizottság elnöke) megkérdezte Kirják Róbertet, hogyagazdaságvezetői feladatokat is ellátja majd? irják Róbert gazdasági igazgató elmondta, hogy most is ügyvezető igazgató, gazdaságvezető. Ezt a c gvezető titulus összemosná valószínűleg. Pontosan még nem tudja. L pták Lajos:{a bizottság elnöke) Szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Szavazáskor 6 fő volt jelen. lnlegália pította, hogy a bizottság 5 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül e'fogadta az előterjesztést. A bizottság meghozta az alábbi határozatot: NvíREGVHÁZA MEGVEI JOGÚ VÁROS KÖZGVOLÉSE Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága 43/2013.( ) számú határozata a Móricz ZSigmond Színház költségvetési szerv megszűntetése ügyében a megszüntető okirat elfogadására és mint újonnan létrejövő nonprofit gazdasági társaság alapító okiratának elfogadásáról Bizottság a előterjesztést megtárgyalta és a képviselő-testületnek elfogadásra javasolta. i 3.1 Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú ingatlanok önkormányzati képviselők, társadalmi. szervezetek (egyesületek, alapítványok) közalapítványok, tovább közhasznú nonprofit gazdasági társaságok által történő használatának szabályozásáról szóló 44/2012.(XI.30.) önkormányzati rendelet módosítására Előadó: Kovácsné Szatai Ágnes vagyongazdálkodási osztályvezető Meghívott: Dr. Seszták István pasztoriális helynök Büdszentiné Szép Enikő igazgató

4 4 osztályvezető Jv'csné Szatal Agnes vagyongazdálkodási szóbeli kiegészitésében elmondta, hogy az e~terjesztésben három ingatlan szerepel, ebből kettő hosszabb ideje üresen állt. A bérlést követően nem állna tovább üresen az ingatlan, jelentős volt eddig az önkormányzat kiadása a fűtés miatt. Lipták Lajos:(a bizottság elnöke) megkérdezte, hogya TIT tevékenysége felnőttképzés, ami nem más, mint tanfolyami oktatás, ami üzleti alapon zajlik. Véleménye szerint ez nem közhasznú t~ivékenységnek minősül. K vácsné Szatai Ágnes vagyongazdálkodási osztályvezető elmondta, hogya várossal van e yüttműködési megállapodása a TIT-nek. l pták Lajos:{a bizottság elnöke) elmondta, hogy nem a TIT-tel van a problémája, hanem azzal, hogy a tévékenységük nem közhasznú. Közhasznúsági tevékenységre kérik a támogatást, amit végeznek, az v~lialkozási tevékenység. Jászai Menyhért alpolgármester elmondta, hogy bármikor fel lehet mondani a szerződést. Az Ö kormányzat nagyon régóta küzd azzal a problémával, hogy üresen áll az épület. S IIvásl István (bizottsági tag) javasolta, hogy ezt kérdést továbbítsuk a Gazdasági és Tulajdonosi B f zottság felé, mert ők döntik el, hogy jogosa n kérték-e vagy sem a támogatást. Lipták Lajos:(a bizottság elnöke) Szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Szavazáskor 6 fő volt jelen. Megállapította, hogy a bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta az előterjesztést. A bizottság meghozta az alábbi határozatot: NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰL~SE Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága 44/2013.( ) számú határozata az önkormányzati tulajdonú ingatlanok önkormányzati képviselők, társadalmi szervezetek (egyesületek, alapítványok) közalapítványok, tovább közhasznú nonprofit gazdasági társaságok által történő használatának szabályozásáról szóló 44/2012.(XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról ~ Bizottság a~ előterjesztést megtárgyalta és a képviselő-testületnek elfogadásra javasolta. 4./ Előterjesztés a 'rit Jurányi Lajos Egyesületével történő helyiségbérleti szerződés megkötésére Előadó: Kovácsné Szatai Ágnes vagyongazdálkodási osztályvezető ~ L pták Lajos (a bizottság elnöke) elmondta, hogy az előző napirendi pontban felvetett probléma itt j lentkezik. J~vasolta, hogy amennyiben a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság majd úgy ítéli meg, hogy ez a t~vékenység a kedvezményes kategóriába esik, úgy a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság is t~mogatja az előterjesztést. Pták Lajos (a bizottság elnöke) Szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Szavazáskor 6 fő volt jelen. ~ egállapította, hogy a Bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta az előterjesztést a. ódosító javaslattal. A bizottság meghozta az alábbi határozatot:

5 5 NV(REGVHÁZA MEGVEI JOGÚ VÁROS KÖZGVOLÉSE Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága 45/2013.(111. ls.} számú határozata a TIT Jurányi Lajos Egyesületével történ6 helyiségbérleti szerződés megkötéséről 4 Bizottság! az előterjesztést megtárgyalta és a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság véleménye szerint, annak ~gyelembe vételével a képvisel6-testületnek elfogadásra javasolta. /EI6terjesztés a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjér61 szóló 24/2008.(lV.29.} önkormányzati rendelet módosítására El6adó: Dr. Kovács Ferenc polgármester kovicsné Varga Erika szóbeli kiegészitést tett. Imondta, hogy a rendelet módosítását a évi költségvetési rendelet tette szükségessé. A keretösszeg 20 millió Ft, ennek a különböző alapokra a %-os felosztását kellett ebben a rendeletben I eghatározni. Hatféle alap van, ennek a felosztása szerepel az előterjesztésben. 1rendelet 3. (1} bekezdése szerint "a célfeladatokra tervezett - a bizottsági hatáskörbe tartozó előirányzatok felhasználásáról az illetékes szakmai bizottságok döntenek, míg a helyi önszerveződő özösségek részére tervezett előirányzatok felhasználásáról a Közgyűlés dönt, a helyi önszerveződő "zösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 24/2008.(IV.29.) önkormányzati rendelet gyidejo felülvizsgálata mellett." z Önkormányzat évente a költségvetési rendeletében határozza meg az önszerveződő közösségek t'mogatására szolgáló keretösszeget, valamint a pénzügyi alapokra vonatkozó arányszámokat. J len előterjesztés célja, hogya többször módosított a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi t mogatásának rendjéről szóló 24/2008.(IV.29.) önkormányzati rendeletben kerüljön feltüntetés re az ankormányzat költségvetési rendeletében meghatározott keretösszeg pénzügy alapok szerinti f~losztása. I ~érdés, vélemény nem volt.,pták Lajos (a bizottság elnöke) Szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Szavazáskor 6 fő volt jelen. egállapította, hogy a Bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta az előterjesztést. A izottság meghozta az alábbi határozatot:

6 6 NY(REGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága 46/2013.( ) számú határozata a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről 24/2008.(IV.29.) önkormányzati rendelet módosításáról Bizottság z előterjesztést megtárgyalta és a képviselő-testületnek elfogadásra javasolta. Előterjesztés a évi idegenforgalmi és városmarketing szempontból jelentős nagyrendezvények támogatására és tartalmi elemeire El6adó: Batizi Tamás polgármesteri kabinet vezetője Ipták Lajos (a bizottság elnöke) köszöntötte Doka Diánát és Zatureczki Orsolyát, akik a város ulturális életét irányítják. J szal Menyhért alpolgármester elmondta, hogyanagyrendezvények sorozata erősen lefedi az előző vek nagyrendezvényeit. Vannak olyanok is, amelyek lekövették a változásokat, pl. átvettük a úzeumot, így a Múzeumok éjszakája városi rendezvény lett. tureczki Orsolya kulturális referens elmondta, hogya tavalyihoz képest két változás van a ndezvények között: a Múzeumok éjszakája és a Huszártalálkozó. ipták Lajos (a bizottság elnöke) elmondta, hogy egy 22 milliós és egy 14 milliós keret áll ~ndelkezésre a költségvetésben. ~zilvási István (bizottsági tag) kérdése a tartalékra vonatkozott. ~tureczki Orsolyát kulturális referens elmondta, hogy több olyan rendezvény van, ami még pályázati ~Ibírálás alatt van, ezért a tartalék képzése. ~ranyos Gábor (a bizottság tagja) elmondta, hogy szeretné, ha a Nyírségi Ősz visszakerülne a ~agyrendezvények körébe. Ha egy kicsit olcsóbban, vagy másfajta megjelenéssel lehetne újra ondolni, jó lenne a nevet visszahozni. J szal Menyhért alpolgármester válaszában elmondta, hogy nemcsak a gyümölcs okozza a roblémát. A Vidor Fesztivál után, közvetlenül iskolakezdést követően nehéz tartalommal megtölteni szeptembert. A Krúdy napok is ebben az időszakban van. ranyos Gábor (a bizottság tagja) elmondta, hogy a testvérvárosi kapcsolatnak is a helyszíne volt ez a r ndezvény. ipták Lajos (a bizottság elnöke) elmondta, hogy városlakóként is érezhető volt, hogy ősszel gybecsúsztak a rendezvények. A márkanév azonban olyan, amit nem kellene elvetni. Soknak tartja z ingyenes rendezvényeket, nem biztos, hogy minden rendezvényt meg kellene tartani. A Hello yíregyháza számára idegen. A Szabadtéri Nyár elég költséges rendezvény. ~pták Lajos (a bizottság elnöke) Szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Szavazáskor 6 fő volt jelen. rt.'egállapította, hogya Bizottság 5 igen szavazattal,1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadta az előterjesztést. A bizottság meghozta az alábbi határozatot:

7 7 NyrREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága 47/2013.( ) számú határozata a évi idegenforgalmi és városmarketing szempontból jelentős nagyrendezvények támogatásáról és tartalmi elemeiről r lbizottság /elóterjesztést megtárgyalta és a képviselő-testületnek elfogadásra javasolta. 1Előterjesztés a 2012.évben nyújtott eseti kérelmek támogatásainak elszámolásáról Előadó: Jászai Menyhért alpolgármester szai Menyhért alpolgármester szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy 3 alkalommal, összesen 9 ervezetnek nyújtottak támogatást. Az elszámolást elfogadásra javasoljuk. oka Diána kulturális referens elmondta, hogy néhány szervezet elszámolása nem volt teljeskörű, ket hiánypótlásra szólították fel. zilvási István (bizottsági tag) megkérdezte, hogy biztos, hogya Magyar Autóklub kérvényét itt kell f,iszámolni? ipták Lajos (a bizottság elnöke) válaszában elmondta, hogy valóban határesetről beszélhetünk. ovábbi kérdés vélemény nem volt. ipták Lajos (a bizottság elnöke) Szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Szavazáskor 6 fő volt jelen.!egállapította, hogy a Bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta az előterjesztést. A izottság meghozta az alábbi határozatot: f NY[REGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága 48/2013.( ) számú határozata a 2012.évben nyújtott eseti kérelmek támogatásainak elszámolásáról Bizottság ~z előterjesztést megtárgyalta és elfogadta a 2012.évben nyújtott eseti kérelmek támogatásainak I rlszámolásait.

8 I 8 8./ Előterjesztés a nagy együttesek évi működési támogatásának-szakmai és pénzügyi beszámolóinak elfogadására I Előadó: Jászai Menyhért alpolgármester ka Diána kulturális referens elmondta, hogy minden nagy együttes elszámolt a évi! t mogatással. T vábbi kérdés, vélemény nem volt. Lpták Lajos (a bizottság elnöke) Szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Szavazáskor 6 fő volt jelen. egállapította, hogy a Bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta az előterjesztést. A b zottság meghozta az alábbi határozatot: NvíREGVHÁZA MEGVEI JOGÚ VÁROS KÖZGVŰLÉSE Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága 49/2013.( ) számú határozata a nagy együttesek évi működési támogatásának-szakmai és pénzügyi beszámolóinak elfogadásáról Bizottság z előterjesztést megtárgyalta és elfogadta a nagy együttesek évi működési támogatásánaks akmai és pénzügyi beszámolóit..1 Előterjesztés a Nyíregyházi Városvédő Egyesület 2012.évi Közművelődési Megállapodás keretében nyújtott önkormányzati támogatásának felhasználásáról Előadó: Jászai Menyhért alpolgármester érdés, vélemény nem volt. ipták Lajos (a bizottság elnöke) Szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Szavazáskor 6 fő volt jelen. egállapította, hogya Bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta az előterjesztést. A izottság meghozta az alábbi határozatot: NvíREGVHÁZA MEGVEI JOGÚ VÁROS KÖZGVŰLÉSE Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága 50/2013.( } számú határozata a Nyíregyházi Városvédő Egyesület 2012.évi Közművelődési Megállapodás keretében nyújtott önkormányzati támogatásának felhasználásáról

9 i 9 JBizottság a~ előterjesztést megtárgyalta és elfogadta a Nyíregyházi Városvédő Egyesület 2012.évi ~özművelődési Megállapodás keretében nyújtott önkormányzati támogatásának elszámolását. JO.1 Előterjesztés kulturális eseti kérelmek elbírálására l Előadó: Jászai Menyhért alpolgármester oka Diána kulturális referens elmondta, hogy két kérelem érkezett, az Igrice Néptánc együttes és a agyar Autóklub részéről. Az Autóklub e seté n 80 OOO Ft a javaslat. Az Igrice Néptáncegyüttesnek a j vasolt összeg Ft és 75 OOO Ft lenne a bérleti dijuk a Váci Mihály Művelődési Ház agytermében, célszerű lenne ezt ingyen átengedni nekik. Ipták Lajos (a bizottság elnöke) megkérdezte, hogy ezt tudja-e a Művelődési Ház vezetője is? ehogy később ebből probléma legyen.. r. Berényi Judit jogász elmondta, hogya bizottság most csak véleményezési jog kört gyakorolhat, ert Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény szerint bizottság [ atáskörébe nem ruházható át államháztartáson kívüli forrás átvétele, átadása. em csak itt okoz problémát ennek a jogszabálynak az értelmezése, hanem az országban máshol is. áshol is állásfoglalást kértek a Kormányhivataltól. Amíg meg nem érkezik az állásfoglalás, addig a izottságok csak véleményezzék az előterjesztést. Ezt követően vagy a Közgyűlés dönt, vagy isszakerül a bizottság elé a kérdés. szai Menyhért alpolgármester elmondta, hogy ez nem csak erre a napirendre vonatkozik. zilvási István (a bizottság tagja) szerint a bizottság nem adhatja a VMK termét oda ingyen a néptánc gyüttesnek. ászai Menyhért alpolgármester elmondta, hogy a támogatásról foglaljon állást a bizottság, a erembérletről ne döntsön, esetleg csak javasoua a VMK-nak azt. ipták Lajos (a bizottság elnöke) Szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Szavazáskor 6 fő volt jelen. egállapította, hogya bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta az előterjesztést. A izottság meghozta az alábbi határozatot: NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Köznevelésil Kulturális és Sport Bizottsága 51/2013.( ) számú határozata kulturális eseti kérelmek elbírálásának véleményezéséről előterjesztést megtárgyalta és azt javasolja, hogy támogatja az Igrice Néptáncegyüttes által zervezett "Pulyabál" Megyei Gyennek Csoport Néptánc Találkozót Ft- összegben, alamint a Magyar Autóklub által szervezett "Biztonságosan közlekedni egy életúton" elnevezésű közlekedésbiztonsági oktatóprogramot Ft- összegben a Városi endezvények, társadalmi ünnepek, közösségi színterek keret terhére. r I

10 10 i 11./Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város fenntartásában működő óvodák körzeti i utcajegyzékének és a évi beiratkozás időpontjának meghatározására Előadó: Dr. Krizsai Anita osztályvezető ~érdés, vélemény nem volt..pták Lajos:(a bizottság elnöke) Szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Szavazáskor 6 fő volt jelen. egállapította, hogy a Bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta az előterjesztést. A ~.izottság meghozta az alábbi határozatot: NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága 52/2013.( ) számú határozata i Nyíregyháza Megyei Jogú Város fenntartásában működő óvodák körzeti utcajegyzékének és a évi beiratkozás időpontjának meghatározásáról tbizottság Közgyűlés és bizottságai feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló 30/2010. (XI.12). nkormányzati rendelet 10. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a következő atározatot hozta: z előterjesztést megtárgyalta és a 2013/2014-es nevelési évre az óvodába történő beiratkozási időszakot az alábbiak szerint i atározza meg: a.) beiratkozás: április r i b.) pótbeiratkozás: május 2. i. felkéri a Szociális és Köznevelési Osztály vezetőjét az önkormányzati fenntartású óvodákra onatkozó beiratkozási plakátok elkészíttetésére és közzétételére. Határidő: március 23. f i Felelős: a Szociális és Köznevelési Osztály vezetője meghatározza az óvodák kötelező felvételi körzetének utcajegyzékét a 2013/2014. nevelési évi elentkezéshez a 2. melléklet szerint. felkéri a Szociális és Köznevelési Osztály vezetőjét, hogy az önkormányzati fenntartású óvodák ötelező felvételi körzetének utcajegyzékét tegye közzé. Határidő: azonnal Felelős: a Szociális és Köznevelési Osztály vezetője elfogadta az óvodába történő jelentkezés módját a 2013/2014-es nevelési évre.

11 11 2./ Előterjesztés a Nyírsuli Kft. által meghirdetett 01/2013. Diáksport támogatása pályázati felhívásra beérkezett pályázatok véleményezésére Előadó: Batizi Tamás kabinetvezető possiné Homyák Enikő sport referens szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy egységesen zerették volna támogatni az iskolákat. Ez a pályázat az aktív sport-tevékenység támogatásáról szólt. í y fő szempont a diákolimpiai tevékenység, iskolai sport tevékenység, tömegsport tevékenység zervezése, városi sport rendezvényeken való aktív részvétele az iskoláknak. Kértük, hogy minden ~öltséget, ami a pályázattal kapcsolatos jelentessék meg. A keret 12 millió H, aminek nem az szközbeszerzés a célja. Kategóriákat igyekeztünk felállítani, ami az összefoglaló táblázat végén I'tható. AlapfeJadatokra 100 eft-ot, a 2. kategórában 400 eh-ot, a 3. kategóriában 500 eft-ot a j vasoltak. gyes iskoláknak eft-ot javasoltak ezen kívül, ha olyan tevékenysége lesz 2013-ban, amit a Jebelsberg Intézményfenntartó Központ esetleg nem támogat. Elmondta, hogya Művészeti zakközépiskola hiánypótjás keretében beküldte a évre vonatkozó sporttevékenység eszámojóját, melyben jelezte hogy 4 saját versenyt szervezett és 4 városi versenyen vett részt. avasolta, a Művészeti Szakközépiskola esetén a 150 eh-os támogatást. $zilvási István (a bizottság tagja) elmondta, hogy nagyon jó a kategorizálás, de az idei kiírás nem így ézett ki. Van 3 olyan iskola, akik a kategorizálás miatt többet kapnának, mint amennyire pályáztak. ~ z nem jó Javaslata szerint a Váci, a Vécsey és a Móra Általános Iskolánál fordul ez elő. Javasolta, ogy ezeket lecsökkentené arra a szintre, mint amit kértek, és újra osztaná a megmaradó összeget. {gy meg lenne a többlet támogatása a Művészetinek, a Bencsnek, a Bánkinak, a Széchényinek, r~t értékben, a maradék 45 eh menne a Vasvárinak, mint sport iskola. Ez egy módosító javaslat volt. ~possiné Hornyák Enikő sportreferens elfogadta a módosító javaslatot.. ovábbi kérdés, vélemény nem volt. ~ ipták Lajos:{a bizottság elnöke) Szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Szavazáskor 6 fő volt jelen. egállapította, hogya bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta a módosított blőterjesztést. A bizottság meghozta az alábbi határozatot: NYíREGYHAzA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága 53/2013.( ) számú határozata a Nyírsuli Kft. által meghirdetett 01/2013. Diáksport támogatása pályázati felhívásra beérkezett pályázatok véleményezéséről A Bizottság a Közgyűlés és bizottsága i feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló 30/2010. (XI.12) 'önkormányzati rendelet 10. (3) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a következő határozatot hozta: I az előterjesztést megtárgyalta és a határozat mellékiete szerint elfogadta a Nyírsuli Kft. által,meghirdetett 01/2013. Diáksport támogatása pályázati felhívásra beérkezett pályázatokat a Nyírsuli,diáksport keretösszege terhére

12 12 '3./ Előterjesztés a Nyírsuli Kft. nagycsoportos úszásprogramjához kapcsolódó rendkívüli kérelemmel kapcsolatos véleményezésre. Előadó: Batizi Tamás kabinetvezető 1 i Lapossiné Hornyák Enikő sportreferens elmondta, hogyanyírsuli Kft. kéreimében anagycsoportos SZáS sikerére való tekintettel plusz csoport indításának költségeire kéri a Bizottság támogatását (150 ~ Ikalomra, 15 fős csoportokra számolva összesen 150 nagycsoportos gyermek úszásoktatásához 013. március 25-december 20 közötti időszakra: oktatói díjra ,-Ft., medencebérletre so.ooo,-ft) összesen 7s0.000,-Ft összegben. A kereten lévő 2.3s1.000,-Ft. tartalék terhére a Rrogram megvalósítása finanszírozható. 'ka Imre (a bizottság tagja) elmondta, hogy maximálisan támogatja az előterjesztést. Kérdése arra onatkozott, hogy mely óvodákat érintené ez. ~possiné Hornyák Enikő sportreferens elmondta, hogy minden óvodai körzetet érint. saját napján ~S gyerek mehet úszni, és szerda az a nap, amikor minden óvoda kapott még 4-4 férőhelyet. óka Imre (a bizottság tagja) elmondta, hogy át kellene gondolni, hogy az óvodások úszásoktatása tán a másodikosok úszásoktatása szakmailag jó-e. zilvási István (a bizottság tagja) elmondta, hogy az óvodások úszásoktatásával az a cél, hogya ermek megtanul siklani, megtörténik a vízhez szoktatás. Ha utánpótlást akarunk, akkor a. Iytonosság lenne jó, ha nem, akkor nem rossz így sem.,ovábbi kérdés, vélemény nem volt. ipták Lajos:(a Bizottság elnöke) Szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Szavazáskor 6 fő volt jelen. egállapította, hogya Bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta az előterjesztést. A t~izottság meghozta az alábbi határozatot: I NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága 54/2013.( ) számú határozata a Nyírsuli Kft. nagycsoportos úszásprogramjához kapcsolódó rendkívüli kérelemmel kapcsolatos véleményezésre r,bizottság. Közgyűlés és bizottsága i feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló 30/2010. (XI.12.) pnkormányzati rendelet 10. (3) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a következő határozatot hozta lz előterjesztést megtárgyalta és úgy döntött, hogy támogatja a Városi úszásprogram kereten lévő ~artalék terhére a Nyírsuli Kft. nagycsoportos úszásprogramjához kapcsolódó rendkívüli kérelmet ~ Ft támogatási összeggel.

13 - - JELENLÉTI ÍV március 18. Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság Nyílt ülés Név Aláírás 1 Dr. Kovács Ferenc 2 Jászai Menyhért 3 Kósa Tímea ~/J'" Dr. Szemán Sándor 15. Batizi Tamás 6. Lipták Lajos ~~~ ~~ -., 7. Petneházy Attila i ~. Szilvási István ~~~ -- - is. Fesztóry Sándor 10. Póka Imre 11. Jeszenszki András '".,:-~~/ "' / /~t? 7~...,y-~r 2. \fáczijózsebné l~~ ~}ter lj il 3. Dr. Ajtay-Horváth Magda h~-y~~~~ 4. Máté János - 5. Lengyel Máté 6. Aranyos Gábor.e--:_ / 7. Máté Zoltán 8. Dr. Berényi Judit bujft1 r ru/!

14 1~. Kertész Sándorné \ ~~LA ~~r 2},~-\6\'u 2 Z\~. '~CLlc T~bov 2~.!Je /lah (J p- ( b (i r'_1 If!! 2~. "\.OVAcwc" S:7 A7Af ~-bijq (ng" 25. f '(~icf.~ ",,\ t ~(j(.:.l.~ VOk-/} 7J11j~n "<~~.. "".;;:;:-- """.,'<... - YY r4j,/ r~u~ ~CJ~ ~ ~ ~ lj?(. ;ZJ\:tII 1'tB::-2.. L~ ~ K to?"" {/n'ut? t..,/,.~. 4hl. t:~ ~Q 0:!L;St A' fl ptip Jf_yJ...1~ ~)~~~ (fl.. /J v--. ~(( J~ 8.,.Pf)" ~ ~) )fv,osfz-( 'ne ( ftbvw1r~ tjv'rj t 4,'" ~ c...:.~~

15 NYíREGYHÁZA 440t NYlREGYHÁZA, KOSSUTH TtR l, PF.! 83. TELEFON: '500 MEGYEI JOGÚ VÁROS FAX: POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: / Ügyintéz6: Dr. Kása Brigitta ELŐTERJESZTÉS - a KGzgyaléshez a Klebelsberg Intézményfenntart6 Központtal kötend6 üzemeltetési és mtlködtetésl megállapodás jóváhagyására Dr~ polgármester ~rt alpolgármester A(~t::,~. Dr. Kása Brl,itta) aljegyző törvényességi véleményezést végző sz~ Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző C\, ~ ~\ thlw.. FarAg 6né Széles Andrea jegyz6i kabinet vezetője Véleményező bizottsá,: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság "'~ \1) NYíREGYHÁZA

16 Tisztelt Közgyűlés! A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 74. (l) bekezdése kimondja, hogy az óvodai nevelés kivételével - Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (továbbiakban: KLlK) fenntartóként történő részvételével - az állam gondoskodik a köznevelési alapfeladatok ellátásáról. A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló évi CLXXXVIII. törvény (továbbiakban: átadási törvény) előírja az átadás-átvétel részletes szabályait, körülményeit valamint azok dokumentálását az átadás-átvételi megállapodásban. Az Nkt. 74. (4) bekezdése szerint: lia 3000 főt meghaladó lakosságszámú települési önkormányzat gondoskodik - a szakképző iskola kivételével - az illetékességi területén lévő összes, saját tulajdonában álló. az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetéséről. A működtetés keretében a települési önkormányzat - a 76. (3) bekezdésében foglaltak kivételével - saját forrásai terhére biztosítja a köznevelési feladat ellátásához szükséges tárgyi feltételeket. továbbá az ingó és ingatlan vagyon működtetésével összefüggő személyi feltételeket." Az Nkt. 76. (1) bekezdése szerint:"a működtető feladata, hogy a köznevelési közfeladatellátás céljait szolgáló ingatlant az e törvény keretei között kötött szerződésben foglalt módon és feltételekkel az ingatlan rendeltetésének megfelelő. hatályos köznevelési. tüzvédelmi, munkavédelmi és egészségügyi előírások szerint üzemeltesse. karbantartsa. A működtető köteles a működtetéssel kapcsolatos közterheket, költségeket, díjakat viselni, gondoskodni az ingatlan vagyonvédeiméről. A működtető köteles ellátni minden olyan feladatot, amely ahhoz szükséges, hogy az Ingatlanban a köznevelési feladatokat megfelelő színvonaion és biztonságosan láthassák el. Ennek keretében a működtetls feladata különösen a köznevelési intézmények működéséhez szükséges eszközök, taneszközök, anyagok, áruk. szolgáltatások megrendelése, átadás-átvétele, raktározása, készletek pótlása. A működtető feladata működtetni, karbantartani a köznevelési intézmény alapító okiratában foglalt feladat ellátásához szokséges technikai berendezéseket, javítani, karbantartani a tulajdonában léva taneszközöket, beszerezni a köznevelési közfeladatellátáshoz szükséges eszközöket." A törvényi rendelkezéseknek eleget téve Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 314/2012. (XII.13.) számú határozatával jóváhagyta a KLlK-kel kötött átadás-átvételi alapmegállapodást, valamint a 7/2013. (1.17.) számú határozatával a KLlK-kel kötött használati és vagyonkezelési sze~ődést. Az alapfokú és a középfokú (szakképzők kivételével) köznevelési intézmények, kollégiumok moködtetéséről január 01. napjától, a Közgyűlés döntése értelmében az önkormányzat az Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ (ALlM), illetve Középfokú Köznevelési Intézményeket MűködtetlS Központ (KÖZIM) útján gondoskodik. Az Nkt. 74. (6a) bek. szerint a működtetés feltételeit a feladatokhoz igazodó, egyedi megállapodásban lehet meghatározni. Számos volt önkormányzati fenntartású intézményben az üzemeltetés, működtetés körébe esls költségek megosztásának szabályozása a 'közös használat, egyes közüzemi szolgáltatások esetén a külön mérés lehetőségének hiánya miatt szükséges. A megállapodás tartalmazza a napi

17 működés során eddig felmerült kérdések, a "közös együttélés" szabályozását, valamint figyelembe veszi az iddközben megjelent 26/2013. (11.12.) Kormányrendeletben foglaltakat, amelynek 1. mellékiete meghatározza a köznevelési intézményeket moködtetd települési önkormányzatok finanszfrozási körébe tartozó dologi kiadások és bevételek körét. A működés zavartalansága és a források költségvetés általi meghatározottsága indokolttá teszi a működtetés fettételeinek valamennyi szerz6d6 fél által történő, konszenzuson alapuló elfogadását, amelynek érdekében több fordulóban egyeztetwnk - az ALlM és KÖZIM vezetőinek részvételével - a Kl/K-kel. A T. KözgyOlés elé kerülő üzemeltetési és működtetési megállapodás a KUK-kellezárt egyeztetések nyomán kialakult tervezet. Az elóterjesztéshez mellékeltük a üzemeltetési és működtetési megállapodás tervezetét. Kérem a TIsztelt Közgyűlést, hogy az el6terjesztést megtárgyalni és döntésüket meghozni szíveskedjenek. Nyíregyháza, márdus 14. Tisztelettel:

18 Melléklet az / számú elóterjesztéshez: Határozat - tervezet NYfREGYHÁZA MEGYEI JOGO VÁROS KÖZGyOLÉSE... /2013. ( ) számő határozata a Klebelsberg Intézményfenntart6 Központtal kötendő üzemeltetési és múködtetési megállapodás jóyáhagyásár61 A Közgyúlés 1./ az el6terjesztést megtárgyalta, és elfogadja. 2./ jóváhagyja a határozat-tervezet 1. mellékletét képező, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötend6 üzemeltetési és működtetési megállapodást és annak 1. mellékletét. 3./ felhatalmazza a Polgármestert - annak lényegi elemeit nem érintő esetleges technikai jellegű átvezetését követően - Dr. Szemán Sándor dmzetes főjegyző ellenjegyzése mellett -, az AlIM és a KÖZIM vezetőit a 2./ pontban meghatározott megállapodás aláírására. 4./ felhatalmazza a Polgármestert - Dr. Szemán Sándor dmzetes főjegyző ellenjegyzése mellett -, valamint az AllM és a KÖZIM vezet6jét, a jövőben szükségessé váló esetleges megállapodásmódosítások aláírására, a közgyl1lés utólagos tájékoztatása mellett. Nyfregyháza, március A határozatot kapják: 1./ A KözgyOlés tagjai 2./ A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői 3./ AlIM és KÖZlM vezet6je 4./ Kl/K nyiregyházj járás tan kerületi igazgatója

19 Melléklet a ( ) számú határozathoz ÜZEMELTETÉSI ÉS MŰKÖDTETÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér l képviseli: Dr. Kovács Ferenc polgánnester tö~szruna: adóigazgatási azonosító száma: bankszámiaszáma: statisztikai számjele: mint átadó ( a továbbiakban: önkonnányzat), valamint a Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ székhelye: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u képviseli: Tóth Zoltán intézményvezető tö~száma: adóigazgatási azonosító száma: bankszrunl~a: statisztikai számjele: mint miíködtetó (a továbbiakban: KÖZIM), valamint az Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Vay Á. krt. 18. képviseli: Bak Tibor intézményvezetó tö~száma: adóigazgatási azonosító száma: bankszámlaszruna: statisztikai számjele: mint m6ködtetó (a továbbiakban: ALIM), valamint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ székhelye: 1055 Budapest, Szalay u képviseli: Kóhegyi Edit tankerületi igazgató adóigazgatási azonosító száma: Előirányzat-felhasználási keretszámla száma: ÁHT azonosftója: statisztikai szrunjele: minthasználó (a továbbiakban: KLIK) (a továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és napon a következő feltételekkel: l

20 Előzmények A nemzeti köznevelésröl szóló évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 74. (l) bekezdése alapján január l-jétől "az állam gondoskodik - az óvodai nevelés, a nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a többi gyennekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényü gyennekek óvodai nevelése kivételével - a köznevelési alapfeladatok ellátásáról". A Kormány a Klebelsberg Intézményfenntartó Központcól szóló 202/2012. (VIL27.) Korm. rendelet 3. (1) bekezdése c) pontjában az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevö szervként, ennek keretében az állami fenntartású köznevelési intézmények fenntattói jogai és kötelezettségei gyakorlására január l-jei hatállyal a KLIK-etjelölte ki. A kóznevelési intézményeket az Nkt. 74. (4) alapján az Önkormányzat miíködteti. Az Nkt. 74. (6a) bekezdése alapján a miiködtetés feltételeit a Felek a feladatokhoz igazodó, egyedi megállapodásban állapítják meg. Az Nkt. 76. (5) bekezdés b) pontja, valamint a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló évi CLXXXVlll. törvény (a továbbiakban: Törvény) 8. (1) bekezdés a) pontja alapján, az Önkormányzat tulajdonában levő, az állami fenntartású köznevelési intézmény(ek) (a továbbiakban: intézménye ek) feladatainak ellátását szolgáló ingatlan és ingó vagyon ideértve a taneszközöket, továbbá az intézmény(ek)ben levő eszközöket, felszereléseket -, valamint a to. (1) bekezdése alapján mindazon ingó és ingatlan vagyon, amely az intézmény(ek) fenntartói feladatainak ellátását szolgálja, a KLIK ingyenes használatáha kerül. A Törvény idevonatkozó rendelkezéseinek megfelelően a KLIK január Ol-vel ingyenes használatába vette a január 13. napján kelt HASZNÁLATI SZERZŐDÉS l. számú mellékletében felsorolt intézményeket azzal, hogy ft I. pontban felsorolt intézmények a KLIK fenntartásába, de az ALIM (Önkormányzat) müködtetésébe kerülő intézményeket sorolta fel, míg a II. pontban a KLIK fenntartásába, de a KÖZIM (Önkormányzat) müködtetésébe kerülő intézményekről rendelkezett. Felek megállapítják, hogy az Önkormányzat az alapfokú köznevelési intézmények esetében a miíködtetéssel összefüggő feladatokat az Alapfokú Köznevelési Intézményeket Miíködtető Központ (továbbiakban ALIM), a középfokú köznevelési intézmények esetében a mükódtetéssel összefüggő feladatokat a Középfokú Köznevelési Intézményeket MiíködtelÖ Központ (továbbiakban KÖZIM) látja el (továbbiakban együtt: miíködtető költségvetési szerv). A vagyonelemek ingyenes használatának és miíködtetésének alapszabályai t a KLIK és Nyíregyháza Megyei Jopí Város Önkormányzata között napján létrejött,,használati SZERZODÉS" és "VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS" (a,továbbiakban együtt: Szerződések) rögzíti. A megállapodás tárgya 2

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 65/2016. (III. 30.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 65/2016. (III. 30.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 9275-4/2013 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Javaslat Somoskőújfalu Község Önkormányzat iskolaépületére vonatkozó használati szerződés megszüntetésére, és az ingatlan Hibó Tamás Művészeti

Részletesebben

SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY. EI6terjesztés. a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz kulturális eseti kérelmek elbírálására

SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY. EI6terjesztés. a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz kulturális eseti kérelmek elbírálására NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +36 42 524-586 E-MAIl: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. december 18-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. december 18-án tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. december 18-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a és a között létrejött vagyonkezelési szerződés módosítására Előterjesztő: Tóth József polgármester Előkészítő:

Részletesebben

------------------------- ~(~ ~, M.. Kovácsné Szatai Agn~s \ ~ vagyongazdálkodási osztályvezető. (I ftr (J.-( Faragóné Széles Andrea

------------------------- ~(~ ~, M.. Kovácsné Szatai Agn~s \ ~ vagyongazdálkodási osztályvezető. (I ftr (J.-( Faragóné Széles Andrea NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 MEGYEI JOGÚ VÁROS FAX: +36 42 524-501 POLGÁRMESTERE E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: HFO 27-4/2014. Ügyintéző:

Részletesebben

ll.-l '\ II lll ).p~ ~ t;' lv fl\.w.. Faragóné Széles Andrea (.tc L-(

ll.-l '\ II lll ).p~ ~ t;' lv fl\.w.. Faragóné Széles Andrea (.tc L-( NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 25.812 2/2013'/XII. Ügyintéző

Részletesebben

Egymással-egymásért! A GYEREKEKÉRT!

Egymással-egymásért! A GYEREKEKÉRT! Egymással-egymásért! A GYEREKEKÉRT! Godóné Bóta Éva 2013.06.07. Nincsen semmi, amit nehezebb véghezvinni, aminek kétségesebb a sikere, amit veszélyesebb felvetni, mint a dolgok új rendjének kezdeményezését

Részletesebben

Javaslat. ingatlan használati jogának átadására a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére.

Javaslat. ingatlan használati jogának átadására a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére. PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-185/2012. A döntés meghozatala minősített Szavazattöbbséget igényel! Javaslat ingatlan

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1.

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály ELŐTERJESZTÉS a Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte.

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte. 1 BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8352 BAZSI, FŐ U. 91. T/F: 87/352-201. Szám: 290-61/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 20-án 18,30 órakor kezdődött rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FŐOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZT ÁL Y

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FŐOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZT ÁL Y Ügyiratszám: 2654-2/2012.05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FŐOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZT ÁL Y 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42)

Részletesebben

Dr~ polgármester. ~rt alpolgármester. í:\{ ~ ~ \ f'~~ NYíREGYHÁZA MEGYEI...1"-"1U' VÁROS. Fa~~góné Széles Andrea. - a Közgyűléshez

Dr~ polgármester. ~rt alpolgármester. í:\{ ~ ~ \ f'~~ NYíREGYHÁZA MEGYEI...1-1U' VÁROS. Fa~~góné Széles Andrea. - a Közgyűléshez NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 8;. MEGYEI...1"-"1U' VÁROS TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 POLGÁRMESTERE E-MAIL: POLGARMESTER@NYIRHjYHAZA.HU Ügyiratszám: 5032-2/2013-1. Ügyintéző:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 11-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 11-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

uu.!-\~v ~'-~~. V(L~/ t Faragóné Széles Andrea NYÍREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSU TH TÉR l. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS NY í REG YH ÁZA

uu.!-\~v ~'-~~. V(L~/ t Faragóné Széles Andrea NYÍREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSU TH TÉR l. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS NY í REG YH ÁZA NYÍREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSU TH TÉR l. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEFON: +36 42 524'510; FAX: +3642 514-501 ALPOLGÁRMESTERE E MAIL: HUMANALPOLG@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 2.078j2013.VIII. Ügyintéző:

Részletesebben

Ügyiratszám: 1.986 3/2013.XIII. Ügyintéző: Faragóné/Bné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését

Ügyiratszám: 1.986 3/2013.XIII. Ügyintéző: Faragóné/Bné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524 500 FAX: +36 42 524 501 E MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 1.986 3/2013.XIII. Ügyintéző:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 10. NAPIREND Ügyiratszám: 1 /545/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívott: Szín-Vonal Alapfokú

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. b) öt év feletti, illetve határozatlan időtartamú bérbeadás joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

POLGÁRMESTERE. b) öt év feletti, illetve határozatlan időtartamú bérbeadás joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat az Arany János Általános Iskola és a Scheiling Kft. közötti, határozatlan idejű bérleti szerződés jóváhagyására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 306/2004. (XI.2.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 306/2004. (XI.2.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 306/2004. (XI.2.) számú h a t á r o z a t a a Nyíregyházi Főiskolával kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyásáról A Közgyűlés a Nyíregyháza Megyei Jogú

Részletesebben

NvlREGVHÁZA MEGVEI JOGÚ VÁROS KÖZGVOLÉSÉNEK. 131/2013.(V.30.) számú határozata. Működtető

NvlREGVHÁZA MEGVEI JOGÚ VÁROS KÖZGVOLÉSÉNEK. 131/2013.(V.30.) számú határozata. Működtető NvlREGVHÁZA MEGVEI JOGÚ VÁROS KÖZGVOLÉSÉNEK 131/2013.(V.30.) számú határozata az Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ és a Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ alapító

Részletesebben

1. Előterjesztés a szociális nyári gyermekétkeztetés céljára 2013. évben benyújtott támogatás igénybevételére.

1. Előterjesztés a szociális nyári gyermekétkeztetés céljára 2013. évben benyújtott támogatás igénybevételére. ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 15-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 41-43. Száma: 1-56/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1. Előterjesztés

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: A Békés Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdálkodási Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/6 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

7. NAPIREND Ügyiratszám: 1/155/2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2014. február 14-i nyilvános ülésére

7. NAPIREND Ügyiratszám: 1/155/2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2014. február 14-i nyilvános ülésére 7. NAPIREND Ügyiratszám: 1/155/2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. február 14-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A Batsányi János Gimnázium és Kollégium és

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. A Humán Erőforrás Bizottság 2015. március 23-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. A Humán Erőforrás Bizottság 2015. március 23-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja 1 Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja Javaslat haszonélvezeti jog alapításáról szóló szerződés jóváhagyására Előadó: dr. Puskás

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 35/2015. (II. 25.) számú h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 35/2015. (II. 25.) számú h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. J A VA S L A T az önkormányzat tulajdonában lévő Csalános úti sporttelep használatba adására

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. J A VA S L A T az önkormányzat tulajdonában lévő Csalános úti sporttelep használatba adására Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Iktatószám: 2025/2014. J A VA S L A T az önkormányzat tulajdonában lévő Csalános úti sporttelep használatba adására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 12. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 12. sz. napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 12. sz. napirendi pontja Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Várossal a Mészöly hagyaték kezeléséről kötendő együttműködési

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 10.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 10-i ülésére

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 10-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 2/2013. J E G Y Z Ő

Részletesebben

HASZNÁLATI SZERZŐDÉS

HASZNÁLATI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a HASZNÁLATI SZERZŐDÉS Hajdúhadház Város Önkormányzata székhelye: 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. szám képviseli: Csáfordi Dénes polgármester törzsszáma: 728537 adóigazgatási

Részletesebben

Ügyiratszám: JKAB/74-4/2015. Ügyintéző: Faragóné/Bné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését

Ügyiratszám: JKAB/74-4/2015. Ügyintéző: Faragóné/Bné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: JKAB/74-4/2015. Ügyintéző:

Részletesebben

hl i~~ thct~ )!~.(--J-r9- v ( ~ ("y.,. \ ~ NYíREGYHÁZA NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám:VAGY/ 60-.../2015.

hl i~~ thct~ )!~.(--J-r9- v ( ~ (y.,. \ ~ NYíREGYHÁZA NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám:VAGY/ 60-.../2015. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAil: POlGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám:VAGY/ 60-.../2015. Ügyintéző

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 8/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2014. február 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Előterjesztés. - a Közgyűléshez

Előterjesztés. - a Közgyűléshez Ügyiratszám: SZOC-9280-1j2015. Ügyintéző: dr. Vachler Péter Előterjesztés - a Közgyűléshez a szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése,

Részletesebben

1./ Előterjesztés az E.ON Energiatermelő Kft, az E.O.N Hungaria Zrt., az E.ON TITÁSZ Zrt.,

1./ Előterjesztés az E.ON Energiatermelő Kft, az E.O.N Hungaria Zrt., az E.ON TITÁSZ Zrt., NYíREGYHÁZA MEGYEI JOG Ú VÁROS KÖZGYŰlÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ETIKAI BIZOTTSÁGA ELNÖKÉTŐl MEGHívó MÓDOsíTOTT! Tisztelettel meghívom Önt a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság 2015. március 23-án, (hétfőn)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-8/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013.

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottsága

Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottsága Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottsága 172/2013.(09.11.) JÜK határozat elfogadta a szeptember 11-ei bizottsági ülés meghívó szerinti napirendi

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. február 28-án a Városháza emeleti kistermében 8 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

Előterjesztés. - a Közgyűléshez

Előterjesztés. - a Közgyűléshez NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATJ\LA KULTURÁLIS OSZTÁLY 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-524/535 E-MAIL: KULTURAlIS@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: KULT- 40-1/2015.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Gazdasági Főosztály, főosztályvezető Oktatási, Művelődési és Humánpolitikai Osztály, osztályvezető

JEGYZŐKÖNYV. Gazdasági Főosztály, főosztályvezető Oktatási, Művelődési és Humánpolitikai Osztály, osztályvezető JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 2010. december 16-án 8:20 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatalban megtartott

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének és Újhartyán Város Önkormányzat Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének és Újhartyán Város Önkormányzat Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének és Újhartyán Város Önkormányzat Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. május 29-ai ülésére 1. napirendhez

Részletesebben

\...,,1.,'- r(f t"v/ I~( It Faragóné Széles Andrea . ~ ()) N Y REGYHAZA. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRM ESTERE. 'II Kovácsné Szatai Agnes '--\

\...,,1.,'- r(f tv/ I~( It Faragóné Széles Andrea . ~ ()) N Y REGYHAZA. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRM ESTERE. 'II Kovácsné Szatai Agnes '--\ NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRM ESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-50' E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VAGY/653/2015. Ügyintéző

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám: 18/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére Tárgy: Baptista Szeretetszolgálat kérelme Sorszám: IV/15 Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdasági Osztály Döntéshozatal módja: Egyszerű szótöbbség Véleményező bizottság: Pénzügyi Bizottság Egyéb

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. OKTÓBER 14-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. OKTÓBER 14-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉŐL Törtel Község Önkormányzata 2747. Törtel, Szent István tér 1» JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. OKTÓBER 14-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉŐL Rendeletek száma: Határozatok

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14-én Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében tartott rendkívüli nyílt üléséről Jelen voltak:

Részletesebben

C1J N Y. lit p---- Dr. Kovács Ferenc. rr ~\ ~ REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

C1J N Y. lit p---- Dr. Kovács Ferenc. rr ~\ ~ REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: KULT-50-1 /2015. Ügyintéző : Doka Diána ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez Képzőművészeti Ösztöndíjak meghirdetésére lit p---- Dr. Kovács Ferenc polgármester alpolgármester /" 2 ---:>~~_"L.~ ----~.>--

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz

ELŐTERJESZTÉS. - a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz NYÍREGYHÁZA M EGYEl JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA VAGYONGAZDÁLKODÁSIOSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-540; FAX: "3642524-541 E-MAIL: VAGYONGAZDALKODAS@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198. Szám: 80-8/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. május 29-én

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u. 59. 18-A/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 6-án 18.30 órai kezdettel a Bezi Községházban tartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-án 16 órakor a Községháza tárgyaló termében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pálfi János polgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án 16 órakor megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt, Csernik József,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2011. október 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

ME 01 Minőségirányítási Eljárás ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ME 01 Minőségirányítási Eljárás ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat az Üllői

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/3-18/2015 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 29-30. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 29/2014.(V.08.)

Részletesebben

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2015. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása A tárgykört

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Tanácskozási joggal jelen volt: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző

Jegyzőkönyv. Tanácskozási joggal jelen volt: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8-14/2015. Jegyzőkönyv Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete rendkívüli, nyílt ülésén A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére Lengyeltóti Város Önkormányzatának Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Ügyiratszám: 200-4/2014 E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én

Részletesebben

2011. április 13-án (szerda) 18.30 órakor

2011. április 13-án (szerda) 18.30 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 13-án (szerda) 18.30 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre

Részletesebben

A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2014. június 23. napján 14:00 kor a Polgármesteri Hivatal (Fő tér 1.) kis tanácstermében megtartott rendes üléséről.

A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2014. június 23. napján 14:00 kor a Polgármesteri Hivatal (Fő tér 1.) kis tanácstermében megtartott rendes üléséről. SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Száma: 40059 69/2014 Jegyzőkönyv Készült: Jelen vannak: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2014. június 23. napján 14:00 kor a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

- szociális utalvány elfogadó hely iránti kérelem tárgyalja meg a Képviselő-testület

- szociális utalvány elfogadó hely iránti kérelem tárgyalja meg a Képviselő-testület J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. december 12-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző

Részletesebben

jiv/;r-- ----_..._--_..._---_._----- .. l/ N Y í R E G Y H Á Z A c;jl~,4f'--'\ Kovácsné Szatai Ágnes ~ ~r.y )

jiv/;r-- ----_..._--_..._---_._----- .. l/ N Y í R E G Y H Á Z A c;jl~,4f'--'\ Kovácsné Szatai Ágnes ~ ~r.y ) NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 M EGYEl JOGÚ VÁROS FAX: +36 42 524-501 POLGÁRMESTERE E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA_HU Ügyi ratszám: VAGY/597 /2015. Ügyintéző:

Részletesebben

Új napirendi pont 39. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS

Új napirendi pont 39. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Új napirendi pont 39. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-i rendes ülésére Tárgy: Az intézményfenntartó társulás keretében

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének 7/2014. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve Napirend: A polgármester beszámolója a két

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 13-án 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 13-án 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-22/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

13/2015. (III. 6.) EMMI rendelet Intézményvezetői segédanyag

13/2015. (III. 6.) EMMI rendelet Intézményvezetői segédanyag Az emberi erőforrások miniszterének 13/2015. (III. 6.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

Részletesebben

14/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10- én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

14/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10- én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 14/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10- én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS TElEFON: +3642524-500; FAX: +3642524-501 POLGÁRMESTERE E-MAfl: POlGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VAGY/48/2015 Ügyintéző: Havasiné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Román Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: /2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V /Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzőkönyv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Szociális alapszolgáltatási feladatokat ellátó intézményi társulásból Ambrózfalva község Önkormányzatának kilépése

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Szociális alapszolgáltatási feladatokat ellátó intézményi társulásból Ambrózfalva község Önkormányzatának kilépése Iktatószám: /2010. Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. év november hó 29. napján 17.00 órakor tartott nyílt rendkívüli képviselő-testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E O K 88/2010.(XI.29.)Kt.h.

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tel: 63/510-300

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tel: 63/510-300 Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tel: 63/510-300 Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Helyben Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Szentes Kossuth Lajos u. 18. szám

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére 10. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Javaslat a Gólyafészek Óvoda alapító okiratának módosítására Előterjesztő: Lehota Vilmos polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 14-17. TARTALOMJEGYZÉK OK: 14/2015.(III.25.)

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. december 12-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. december 12-i ülésére Tárgy: Békési Református Egyházközség kérelme Előkészítette: Sápi András intézményi referens Véleményező Bizottság: Tisztelt Képviselő-testület! Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Sorszám: IV/2 Egyéb

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 268-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. november 20-án 10,00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám:101/21-34/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án, 18:00 órai

Részletesebben

2015. február 10-ei rendes, nyílt Képviselő-testületi ülés határozatai. 14/2015. (II. 10.) számú Képviselő-testületi határozat

2015. február 10-ei rendes, nyílt Képviselő-testületi ülés határozatai. 14/2015. (II. 10.) számú Képviselő-testületi határozat 2015. február 10-ei rendes, nyílt Képviselő-testületi ülés határozatai 12/2015. (II. 10.) Jegyzőkönyv hitelesítők: Mekler Andrea, dr. Bóna Balázs 13/2015. (II. 10.) Napirendi pontok elfogadása 14/2015.

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 26.-án tartott együttes nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 5 példányban

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén. Pinnye község Önkormányzata P I N N Y E Arany J. u. 15. 9481. /Tel.: 99/536-025/ 1-3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V CEGLÉDBERCELI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2012. június 11-i üléséről 39-42/2012. (06. 11.) sz. határozat Készült: A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. június 11-i

Részletesebben

CÍM: Előterjesztés a Fertő Tavi Vitorlás Szövetséggel kötendő megállapodásról. Jogi és Ügyrendi Bizottság

CÍM: Előterjesztés a Fertő Tavi Vitorlás Szövetséggel kötendő megállapodásról. Jogi és Ügyrendi Bizottság Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fõ tér 1.) Ügyiratszám: VI/ 59.404/2010. CÍM: Előterjesztés a Fertő Tavi Vitorlás Szövetséggel kötendő megállapodásról Előterjesztő: Dr. Simon István

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - a Sárospatak Város Önkormányzata

Részletesebben

D!!fo~ polgármester. 1./ az előterjesztést megtárgyalta, és elfogadja. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS. 72/2013.(111.28.) számú.

D!!fo~ polgármester. 1./ az előterjesztést megtárgyalta, és elfogadja. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS. 72/2013.(111.28.) számú. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 72/2013.(111.28.) számú határozata a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő üzemeltetési és működtetési megállapodás jóváhagyásáról A Közgyűlés 1./

Részletesebben

ll~v Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ város POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FÖOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZTÁLY

ll~v Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ város POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FÖOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZTÁLY Ügyiratszám: 6258/2012.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ város POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FÖOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZTÁLY 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42)

Részletesebben