mely készült a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság március lb-án tartott nyílt üléséről.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "mely készült a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság 2013. március lb-án tartott nyílt üléséről."

Átírás

1 Jegyzőkönyv mely készült a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság március lb-án tartott nyílt üléséről. Jelen vannak a jegyzőkönyvhöz mellé kelt jelenléti ív szerint. ipták Lajos a bizottság elnöke köszöntötte a bizottsági tagokat, a megjelenteket és megállapította, ogy a bizottság határozatképes. Módosító javaslatot tett a napirendi pontokat illetően. Javaslata lapján a meghívóban szereplő 13. napirendet (Előterjesztés a Nyíregyházi Vasutas Sport Club Vívó zakosztálya rendkívüli kéreimével kapcsolatos véleményezésre) csak a következő bizottsági ülésen árgyalja a bizottság, mert további egyeztetés re van még szükség. Az így módosított meghívóban zereplő napirendet 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a bizottság. 1./ Előterjesztés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal megkötendő üzemeltetési és működtetési megállapodás jóváhagyására Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester Meghívottak: Kőhegyi Edit a Klebelsberg KLlK megyeközponti tankerületének igazgatója Tóth Zoltán KÖZIM vezet6je Bak Tibor ALlM vezetője ása Brigitta aljegyző szóbeli kiegészítést tett. Imondta, hogy hosszas tárgyalások eredményeképpen született meg a megállapodás. A 26/2013 orm.rendelet amely ezt a kérdéskört szabályozza, csak február közepén került kihirdetésre. Kisebb ódosítás történt a szövegezésben a Jogi Bizottság javaslata alapján. érdések következtek:.zilvási István (bizottsági tag) megkérdezte, hogy a módosítás kinek a javaslata volt, és mi az élőzménye. ~ása Brigitta aljegyző válaszában elmondta, hogy ez inkább a szöveg pontosítása volt, nem a ~Iebelsberg kezdeményezte. ~ipták Lajos (a bizottság elnöke) kérdése arra irányult, hogy az esetleg később felmerülő kérdéseket hogyan fogják kezelni. Kása Brigitta aljegyző válaszában elmondta, hogy az együttműködés eddig is jó volt az állami i tézményfenntartóval, általában sikerült a megállapodást megkötni. a olyan volumenű probléma merülne fel, ami szerződésmódosítást igényel, a határozat-tervezet zerint a polgármestert fölhatalmazza a Közgyűlés arra, hogy módosíthassa azt, majd ezt követően jékoztatnia kell a Közgyatést. Ipták Lajos (a bizottság elnöke) további kérdése arra vonatkozott, hogy az alapdokumentumok onatkozásában a bizottság egyetértési joga mire vonatkozik. Ez egy nagyon komoly dolog. ása Brigitta aljegyző válaszában elmondta, hogy ezt komplex módon kell kezelni. Még az alapító kirat módosítása során is véleményezhet a bizottság. ipták Lajos (a bizottság elnöke) további kérdése arra vonatkozott, hogy a pedagógiai programot a Klebelsberg Intézményfenntartó intézményenként, vagy együtt készíti? Kása Brigitta aljegyző válaszában elmondta, hogy intézményenként készül a pedagógiai program. J~szai Menyhért alpolgármester elmondta, hogy finom hangolása folyik az együttműködésnek. ~agyobb hiányosságak nincsenek, de a kisebb, menet közben felmerülő kérdéseket folyamatosan figyelemmel kísérik.

2 ~ka ~uszbérletét nem fizeti tovább az önkormányzat? Hogyan tudjuk érdekeltté tenni a tornateremmel rendelkező iskolákat a bérleti díj fokozására? Ki dönti el, hogya közös kasszából melyik iskola, hogyan r~szesül majd? Imre (bizottsági tag) kérdése arra von:tkozott. hogy a külterületr61 bejáró gyerekek Kása Brigitta aljegyző válaszában elmondta, hogyabuszbérletet és a mentorok díját a továbbiakban Klebelsberg Intézményfenntartó fizeti a szerződés alapján. A tornatermek kapacitásának h sznosítása az AlIM kompetenciájába tartozik. ak Tibor (az ALlM vezetője) elmondta, hogy az ALlM köteles a bevétel 50%-át visszaforgatni oda, a.~ol a bérlés történt. A másik 50%-ából kell alapot létrehozni a felújításra, a pályázatok önerejére. Váczi Józsefné (bizottsági tag) kérdése arra vonatkozott, hogy minden külterületi gyerek bérjetét fi~eti a KlIK? Nagyon sokba kerül a Nyírszőlősről bejáró tanulók részvétele a városi programokon. Kása Brigitta aljegyző válaszában elmondta, hogy itt csak arról a bérletről van szó, amelyről a.. zgyűlés a Mandabokori és a Butykai iskolák átszervezése kapcsán döntött korábban. J szai Menyhért alpolgármester elmondta, hogy két problémáról beszélünk. Az egyik a korábbi h tározathoz kapcsolódik, a másik egy újabb probléma. Ezt is, mint más felmerülő problémát be kell á azni, és majd ezt követően dönthetünk róla. ~sa I Brigitta aljegyző kiegészítette a választ azzal, hogya működtetés színvonalát szeretné fenntartani a város, de meg kell azt is vizsgálni, hogy mennyire jogos az igény. Eddig is megoldották e~t a külterületi iskolák. J;;szai Menyhért alpolgármester elmondta, hogy ez már nem a megállapodás része. k Tibor (az AlIM vezetője) elmondta, hogyakiemelt versenyekre való utaztatás költsége, valamint ~ a diákotthon tanulóinak a városi programokra való utazási költsége, része az ALlM költségvetésének. 'lemények: P'ka Imre (bizottsági tag) véleménye szerint több segítséget kaphatnának a peremterületi iskolák, például az úszás vagy a korcsolyázás igénybevételéhez. Pták Lajos (a bizottság elnöke) Szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Szavazáskor 6 fő volt jelen. ~ egállapította, hogy a bizottság 4 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül e fogadta az előterjesztést. A bizottság meghozta az alábbi határozatot:. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÓ VÁROS KÖZGyOLÉSE Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága 42/2013.( ) számú határozata a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal megkötend6 üzemeltetési és működtetési megállapodás jóváhagyásáról 1Bizottság ar előterjesztést megtárgyalta és a képviselő-testületnek elfogadásra javasolta.

3 3 I l.1 Előterjesztés a Móricz ZSigmond Színház költségvetési szerv megszűntetése ügyében a. megszüntető okirat elfogadására, és mint újonnan létrejövő nonprofit gazdasági társaság alapító okiratának elfogadására Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester Meghívott: Dr. Tasnádi Csaba Móricz Zsigmond Színház igazgatója Kirják Róbert gazdasági igazgató vácsné Szatai Ágnes vagyongazdálkodási osztályvezető szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy az e őterjesztés egy megszüntető és egy alapító okiratot tartalmaz. Ehhez kérjük a bizottság v 'Ieményét. S ilvási István (bizottsági tag) kérdése arra vonatkozott, hogy az alapító társaság cégvezetőjének rják Róbertet nevezi ki. Nem érthető a szöveg így. irják Róbert gazdasági igazgató elmondta, hogy kimaradt egy "a" betű. Helyesen: az alapító a t~rsaság cégvezetőjének.... ilvási István (bizottsági tag) azt javasolta, hogy az önkormányzat által fenntartott napilapban j lentessék meg a pályázatot, ne a Kelet-Magyarországban kelljen érte fizetni. r. Berényi Judit jogász elmondta, hogy a Kelet- Magyarország olyan helyekre is eljut, ahol a Naplót ~m n. terjesztik. Llpták Lajos:{a bizottság elnöke) megkérdezte Kirják Róbertet, hogyagazdaságvezetői feladatokat is ellátja majd? irják Róbert gazdasági igazgató elmondta, hogy most is ügyvezető igazgató, gazdaságvezető. Ezt a c gvezető titulus összemosná valószínűleg. Pontosan még nem tudja. L pták Lajos:{a bizottság elnöke) Szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Szavazáskor 6 fő volt jelen. lnlegália pította, hogy a bizottság 5 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül e'fogadta az előterjesztést. A bizottság meghozta az alábbi határozatot: NvíREGVHÁZA MEGVEI JOGÚ VÁROS KÖZGVOLÉSE Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága 43/2013.( ) számú határozata a Móricz ZSigmond Színház költségvetési szerv megszűntetése ügyében a megszüntető okirat elfogadására és mint újonnan létrejövő nonprofit gazdasági társaság alapító okiratának elfogadásáról Bizottság a előterjesztést megtárgyalta és a képviselő-testületnek elfogadásra javasolta. i 3.1 Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú ingatlanok önkormányzati képviselők, társadalmi. szervezetek (egyesületek, alapítványok) közalapítványok, tovább közhasznú nonprofit gazdasági társaságok által történő használatának szabályozásáról szóló 44/2012.(XI.30.) önkormányzati rendelet módosítására Előadó: Kovácsné Szatai Ágnes vagyongazdálkodási osztályvezető Meghívott: Dr. Seszták István pasztoriális helynök Büdszentiné Szép Enikő igazgató

4 4 osztályvezető Jv'csné Szatal Agnes vagyongazdálkodási szóbeli kiegészitésében elmondta, hogy az e~terjesztésben három ingatlan szerepel, ebből kettő hosszabb ideje üresen állt. A bérlést követően nem állna tovább üresen az ingatlan, jelentős volt eddig az önkormányzat kiadása a fűtés miatt. Lipták Lajos:(a bizottság elnöke) megkérdezte, hogya TIT tevékenysége felnőttképzés, ami nem más, mint tanfolyami oktatás, ami üzleti alapon zajlik. Véleménye szerint ez nem közhasznú t~ivékenységnek minősül. K vácsné Szatai Ágnes vagyongazdálkodási osztályvezető elmondta, hogya várossal van e yüttműködési megállapodása a TIT-nek. l pták Lajos:{a bizottság elnöke) elmondta, hogy nem a TIT-tel van a problémája, hanem azzal, hogy a tévékenységük nem közhasznú. Közhasznúsági tevékenységre kérik a támogatást, amit végeznek, az v~lialkozási tevékenység. Jászai Menyhért alpolgármester elmondta, hogy bármikor fel lehet mondani a szerződést. Az Ö kormányzat nagyon régóta küzd azzal a problémával, hogy üresen áll az épület. S IIvásl István (bizottsági tag) javasolta, hogy ezt kérdést továbbítsuk a Gazdasági és Tulajdonosi B f zottság felé, mert ők döntik el, hogy jogosa n kérték-e vagy sem a támogatást. Lipták Lajos:(a bizottság elnöke) Szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Szavazáskor 6 fő volt jelen. Megállapította, hogy a bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta az előterjesztést. A bizottság meghozta az alábbi határozatot: NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰL~SE Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága 44/2013.( ) számú határozata az önkormányzati tulajdonú ingatlanok önkormányzati képviselők, társadalmi szervezetek (egyesületek, alapítványok) közalapítványok, tovább közhasznú nonprofit gazdasági társaságok által történő használatának szabályozásáról szóló 44/2012.(XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról ~ Bizottság a~ előterjesztést megtárgyalta és a képviselő-testületnek elfogadásra javasolta. 4./ Előterjesztés a 'rit Jurányi Lajos Egyesületével történő helyiségbérleti szerződés megkötésére Előadó: Kovácsné Szatai Ágnes vagyongazdálkodási osztályvezető ~ L pták Lajos (a bizottság elnöke) elmondta, hogy az előző napirendi pontban felvetett probléma itt j lentkezik. J~vasolta, hogy amennyiben a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság majd úgy ítéli meg, hogy ez a t~vékenység a kedvezményes kategóriába esik, úgy a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság is t~mogatja az előterjesztést. Pták Lajos (a bizottság elnöke) Szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Szavazáskor 6 fő volt jelen. ~ egállapította, hogy a Bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta az előterjesztést a. ódosító javaslattal. A bizottság meghozta az alábbi határozatot:

5 5 NV(REGVHÁZA MEGVEI JOGÚ VÁROS KÖZGVOLÉSE Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága 45/2013.(111. ls.} számú határozata a TIT Jurányi Lajos Egyesületével történ6 helyiségbérleti szerződés megkötéséről 4 Bizottság! az előterjesztést megtárgyalta és a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság véleménye szerint, annak ~gyelembe vételével a képvisel6-testületnek elfogadásra javasolta. /EI6terjesztés a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjér61 szóló 24/2008.(lV.29.} önkormányzati rendelet módosítására El6adó: Dr. Kovács Ferenc polgármester kovicsné Varga Erika szóbeli kiegészitést tett. Imondta, hogy a rendelet módosítását a évi költségvetési rendelet tette szükségessé. A keretösszeg 20 millió Ft, ennek a különböző alapokra a %-os felosztását kellett ebben a rendeletben I eghatározni. Hatféle alap van, ennek a felosztása szerepel az előterjesztésben. 1rendelet 3. (1} bekezdése szerint "a célfeladatokra tervezett - a bizottsági hatáskörbe tartozó előirányzatok felhasználásáról az illetékes szakmai bizottságok döntenek, míg a helyi önszerveződő özösségek részére tervezett előirányzatok felhasználásáról a Közgyűlés dönt, a helyi önszerveződő "zösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 24/2008.(IV.29.) önkormányzati rendelet gyidejo felülvizsgálata mellett." z Önkormányzat évente a költségvetési rendeletében határozza meg az önszerveződő közösségek t'mogatására szolgáló keretösszeget, valamint a pénzügyi alapokra vonatkozó arányszámokat. J len előterjesztés célja, hogya többször módosított a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi t mogatásának rendjéről szóló 24/2008.(IV.29.) önkormányzati rendeletben kerüljön feltüntetés re az ankormányzat költségvetési rendeletében meghatározott keretösszeg pénzügy alapok szerinti f~losztása. I ~érdés, vélemény nem volt.,pták Lajos (a bizottság elnöke) Szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Szavazáskor 6 fő volt jelen. egállapította, hogy a Bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta az előterjesztést. A izottság meghozta az alábbi határozatot:

6 6 NY(REGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága 46/2013.( ) számú határozata a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről 24/2008.(IV.29.) önkormányzati rendelet módosításáról Bizottság z előterjesztést megtárgyalta és a képviselő-testületnek elfogadásra javasolta. Előterjesztés a évi idegenforgalmi és városmarketing szempontból jelentős nagyrendezvények támogatására és tartalmi elemeire El6adó: Batizi Tamás polgármesteri kabinet vezetője Ipták Lajos (a bizottság elnöke) köszöntötte Doka Diánát és Zatureczki Orsolyát, akik a város ulturális életét irányítják. J szal Menyhért alpolgármester elmondta, hogyanagyrendezvények sorozata erősen lefedi az előző vek nagyrendezvényeit. Vannak olyanok is, amelyek lekövették a változásokat, pl. átvettük a úzeumot, így a Múzeumok éjszakája városi rendezvény lett. tureczki Orsolya kulturális referens elmondta, hogya tavalyihoz képest két változás van a ndezvények között: a Múzeumok éjszakája és a Huszártalálkozó. ipták Lajos (a bizottság elnöke) elmondta, hogy egy 22 milliós és egy 14 milliós keret áll ~ndelkezésre a költségvetésben. ~zilvási István (bizottsági tag) kérdése a tartalékra vonatkozott. ~tureczki Orsolyát kulturális referens elmondta, hogy több olyan rendezvény van, ami még pályázati ~Ibírálás alatt van, ezért a tartalék képzése. ~ranyos Gábor (a bizottság tagja) elmondta, hogy szeretné, ha a Nyírségi Ősz visszakerülne a ~agyrendezvények körébe. Ha egy kicsit olcsóbban, vagy másfajta megjelenéssel lehetne újra ondolni, jó lenne a nevet visszahozni. J szal Menyhért alpolgármester válaszában elmondta, hogy nemcsak a gyümölcs okozza a roblémát. A Vidor Fesztivál után, közvetlenül iskolakezdést követően nehéz tartalommal megtölteni szeptembert. A Krúdy napok is ebben az időszakban van. ranyos Gábor (a bizottság tagja) elmondta, hogy a testvérvárosi kapcsolatnak is a helyszíne volt ez a r ndezvény. ipták Lajos (a bizottság elnöke) elmondta, hogy városlakóként is érezhető volt, hogy ősszel gybecsúsztak a rendezvények. A márkanév azonban olyan, amit nem kellene elvetni. Soknak tartja z ingyenes rendezvényeket, nem biztos, hogy minden rendezvényt meg kellene tartani. A Hello yíregyháza számára idegen. A Szabadtéri Nyár elég költséges rendezvény. ~pták Lajos (a bizottság elnöke) Szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Szavazáskor 6 fő volt jelen. rt.'egállapította, hogya Bizottság 5 igen szavazattal,1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadta az előterjesztést. A bizottság meghozta az alábbi határozatot:

7 7 NyrREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága 47/2013.( ) számú határozata a évi idegenforgalmi és városmarketing szempontból jelentős nagyrendezvények támogatásáról és tartalmi elemeiről r lbizottság /elóterjesztést megtárgyalta és a képviselő-testületnek elfogadásra javasolta. 1Előterjesztés a 2012.évben nyújtott eseti kérelmek támogatásainak elszámolásáról Előadó: Jászai Menyhért alpolgármester szai Menyhért alpolgármester szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy 3 alkalommal, összesen 9 ervezetnek nyújtottak támogatást. Az elszámolást elfogadásra javasoljuk. oka Diána kulturális referens elmondta, hogy néhány szervezet elszámolása nem volt teljeskörű, ket hiánypótlásra szólították fel. zilvási István (bizottsági tag) megkérdezte, hogy biztos, hogya Magyar Autóklub kérvényét itt kell f,iszámolni? ipták Lajos (a bizottság elnöke) válaszában elmondta, hogy valóban határesetről beszélhetünk. ovábbi kérdés vélemény nem volt. ipták Lajos (a bizottság elnöke) Szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Szavazáskor 6 fő volt jelen.!egállapította, hogy a Bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta az előterjesztést. A izottság meghozta az alábbi határozatot: f NY[REGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága 48/2013.( ) számú határozata a 2012.évben nyújtott eseti kérelmek támogatásainak elszámolásáról Bizottság ~z előterjesztést megtárgyalta és elfogadta a 2012.évben nyújtott eseti kérelmek támogatásainak I rlszámolásait.

8 I 8 8./ Előterjesztés a nagy együttesek évi működési támogatásának-szakmai és pénzügyi beszámolóinak elfogadására I Előadó: Jászai Menyhért alpolgármester ka Diána kulturális referens elmondta, hogy minden nagy együttes elszámolt a évi! t mogatással. T vábbi kérdés, vélemény nem volt. Lpták Lajos (a bizottság elnöke) Szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Szavazáskor 6 fő volt jelen. egállapította, hogy a Bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta az előterjesztést. A b zottság meghozta az alábbi határozatot: NvíREGVHÁZA MEGVEI JOGÚ VÁROS KÖZGVŰLÉSE Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága 49/2013.( ) számú határozata a nagy együttesek évi működési támogatásának-szakmai és pénzügyi beszámolóinak elfogadásáról Bizottság z előterjesztést megtárgyalta és elfogadta a nagy együttesek évi működési támogatásánaks akmai és pénzügyi beszámolóit..1 Előterjesztés a Nyíregyházi Városvédő Egyesület 2012.évi Közművelődési Megállapodás keretében nyújtott önkormányzati támogatásának felhasználásáról Előadó: Jászai Menyhért alpolgármester érdés, vélemény nem volt. ipták Lajos (a bizottság elnöke) Szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Szavazáskor 6 fő volt jelen. egállapította, hogya Bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta az előterjesztést. A izottság meghozta az alábbi határozatot: NvíREGVHÁZA MEGVEI JOGÚ VÁROS KÖZGVŰLÉSE Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága 50/2013.( } számú határozata a Nyíregyházi Városvédő Egyesület 2012.évi Közművelődési Megállapodás keretében nyújtott önkormányzati támogatásának felhasználásáról

9 i 9 JBizottság a~ előterjesztést megtárgyalta és elfogadta a Nyíregyházi Városvédő Egyesület 2012.évi ~özművelődési Megállapodás keretében nyújtott önkormányzati támogatásának elszámolását. JO.1 Előterjesztés kulturális eseti kérelmek elbírálására l Előadó: Jászai Menyhért alpolgármester oka Diána kulturális referens elmondta, hogy két kérelem érkezett, az Igrice Néptánc együttes és a agyar Autóklub részéről. Az Autóklub e seté n 80 OOO Ft a javaslat. Az Igrice Néptáncegyüttesnek a j vasolt összeg Ft és 75 OOO Ft lenne a bérleti dijuk a Váci Mihály Művelődési Ház agytermében, célszerű lenne ezt ingyen átengedni nekik. Ipták Lajos (a bizottság elnöke) megkérdezte, hogy ezt tudja-e a Művelődési Ház vezetője is? ehogy később ebből probléma legyen.. r. Berényi Judit jogász elmondta, hogya bizottság most csak véleményezési jog kört gyakorolhat, ert Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény szerint bizottság [ atáskörébe nem ruházható át államháztartáson kívüli forrás átvétele, átadása. em csak itt okoz problémát ennek a jogszabálynak az értelmezése, hanem az országban máshol is. áshol is állásfoglalást kértek a Kormányhivataltól. Amíg meg nem érkezik az állásfoglalás, addig a izottságok csak véleményezzék az előterjesztést. Ezt követően vagy a Közgyűlés dönt, vagy isszakerül a bizottság elé a kérdés. szai Menyhért alpolgármester elmondta, hogy ez nem csak erre a napirendre vonatkozik. zilvási István (a bizottság tagja) szerint a bizottság nem adhatja a VMK termét oda ingyen a néptánc gyüttesnek. ászai Menyhért alpolgármester elmondta, hogy a támogatásról foglaljon állást a bizottság, a erembérletről ne döntsön, esetleg csak javasoua a VMK-nak azt. ipták Lajos (a bizottság elnöke) Szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Szavazáskor 6 fő volt jelen. egállapította, hogya bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta az előterjesztést. A izottság meghozta az alábbi határozatot: NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Köznevelésil Kulturális és Sport Bizottsága 51/2013.( ) számú határozata kulturális eseti kérelmek elbírálásának véleményezéséről előterjesztést megtárgyalta és azt javasolja, hogy támogatja az Igrice Néptáncegyüttes által zervezett "Pulyabál" Megyei Gyennek Csoport Néptánc Találkozót Ft- összegben, alamint a Magyar Autóklub által szervezett "Biztonságosan közlekedni egy életúton" elnevezésű közlekedésbiztonsági oktatóprogramot Ft- összegben a Városi endezvények, társadalmi ünnepek, közösségi színterek keret terhére. r I

10 10 i 11./Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város fenntartásában működő óvodák körzeti i utcajegyzékének és a évi beiratkozás időpontjának meghatározására Előadó: Dr. Krizsai Anita osztályvezető ~érdés, vélemény nem volt..pták Lajos:(a bizottság elnöke) Szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Szavazáskor 6 fő volt jelen. egállapította, hogy a Bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta az előterjesztést. A ~.izottság meghozta az alábbi határozatot: NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága 52/2013.( ) számú határozata i Nyíregyháza Megyei Jogú Város fenntartásában működő óvodák körzeti utcajegyzékének és a évi beiratkozás időpontjának meghatározásáról tbizottság Közgyűlés és bizottságai feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló 30/2010. (XI.12). nkormányzati rendelet 10. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a következő atározatot hozta: z előterjesztést megtárgyalta és a 2013/2014-es nevelési évre az óvodába történő beiratkozási időszakot az alábbiak szerint i atározza meg: a.) beiratkozás: április r i b.) pótbeiratkozás: május 2. i. felkéri a Szociális és Köznevelési Osztály vezetőjét az önkormányzati fenntartású óvodákra onatkozó beiratkozási plakátok elkészíttetésére és közzétételére. Határidő: március 23. f i Felelős: a Szociális és Köznevelési Osztály vezetője meghatározza az óvodák kötelező felvételi körzetének utcajegyzékét a 2013/2014. nevelési évi elentkezéshez a 2. melléklet szerint. felkéri a Szociális és Köznevelési Osztály vezetőjét, hogy az önkormányzati fenntartású óvodák ötelező felvételi körzetének utcajegyzékét tegye közzé. Határidő: azonnal Felelős: a Szociális és Köznevelési Osztály vezetője elfogadta az óvodába történő jelentkezés módját a 2013/2014-es nevelési évre.

11 11 2./ Előterjesztés a Nyírsuli Kft. által meghirdetett 01/2013. Diáksport támogatása pályázati felhívásra beérkezett pályázatok véleményezésére Előadó: Batizi Tamás kabinetvezető possiné Homyák Enikő sport referens szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy egységesen zerették volna támogatni az iskolákat. Ez a pályázat az aktív sport-tevékenység támogatásáról szólt. í y fő szempont a diákolimpiai tevékenység, iskolai sport tevékenység, tömegsport tevékenység zervezése, városi sport rendezvényeken való aktív részvétele az iskoláknak. Kértük, hogy minden ~öltséget, ami a pályázattal kapcsolatos jelentessék meg. A keret 12 millió H, aminek nem az szközbeszerzés a célja. Kategóriákat igyekeztünk felállítani, ami az összefoglaló táblázat végén I'tható. AlapfeJadatokra 100 eft-ot, a 2. kategórában 400 eh-ot, a 3. kategóriában 500 eft-ot a j vasoltak. gyes iskoláknak eft-ot javasoltak ezen kívül, ha olyan tevékenysége lesz 2013-ban, amit a Jebelsberg Intézményfenntartó Központ esetleg nem támogat. Elmondta, hogya Művészeti zakközépiskola hiánypótjás keretében beküldte a évre vonatkozó sporttevékenység eszámojóját, melyben jelezte hogy 4 saját versenyt szervezett és 4 városi versenyen vett részt. avasolta, a Művészeti Szakközépiskola esetén a 150 eh-os támogatást. $zilvási István (a bizottság tagja) elmondta, hogy nagyon jó a kategorizálás, de az idei kiírás nem így ézett ki. Van 3 olyan iskola, akik a kategorizálás miatt többet kapnának, mint amennyire pályáztak. ~ z nem jó Javaslata szerint a Váci, a Vécsey és a Móra Általános Iskolánál fordul ez elő. Javasolta, ogy ezeket lecsökkentené arra a szintre, mint amit kértek, és újra osztaná a megmaradó összeget. {gy meg lenne a többlet támogatása a Művészetinek, a Bencsnek, a Bánkinak, a Széchényinek, r~t értékben, a maradék 45 eh menne a Vasvárinak, mint sport iskola. Ez egy módosító javaslat volt. ~possiné Hornyák Enikő sportreferens elfogadta a módosító javaslatot.. ovábbi kérdés, vélemény nem volt. ~ ipták Lajos:{a bizottság elnöke) Szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Szavazáskor 6 fő volt jelen. egállapította, hogya bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta a módosított blőterjesztést. A bizottság meghozta az alábbi határozatot: NYíREGYHAzA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága 53/2013.( ) számú határozata a Nyírsuli Kft. által meghirdetett 01/2013. Diáksport támogatása pályázati felhívásra beérkezett pályázatok véleményezéséről A Bizottság a Közgyűlés és bizottsága i feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló 30/2010. (XI.12) 'önkormányzati rendelet 10. (3) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a következő határozatot hozta: I az előterjesztést megtárgyalta és a határozat mellékiete szerint elfogadta a Nyírsuli Kft. által,meghirdetett 01/2013. Diáksport támogatása pályázati felhívásra beérkezett pályázatokat a Nyírsuli,diáksport keretösszege terhére

12 12 '3./ Előterjesztés a Nyírsuli Kft. nagycsoportos úszásprogramjához kapcsolódó rendkívüli kérelemmel kapcsolatos véleményezésre. Előadó: Batizi Tamás kabinetvezető 1 i Lapossiné Hornyák Enikő sportreferens elmondta, hogyanyírsuli Kft. kéreimében anagycsoportos SZáS sikerére való tekintettel plusz csoport indításának költségeire kéri a Bizottság támogatását (150 ~ Ikalomra, 15 fős csoportokra számolva összesen 150 nagycsoportos gyermek úszásoktatásához 013. március 25-december 20 közötti időszakra: oktatói díjra ,-Ft., medencebérletre so.ooo,-ft) összesen 7s0.000,-Ft összegben. A kereten lévő 2.3s1.000,-Ft. tartalék terhére a Rrogram megvalósítása finanszírozható. 'ka Imre (a bizottság tagja) elmondta, hogy maximálisan támogatja az előterjesztést. Kérdése arra onatkozott, hogy mely óvodákat érintené ez. ~possiné Hornyák Enikő sportreferens elmondta, hogy minden óvodai körzetet érint. saját napján ~S gyerek mehet úszni, és szerda az a nap, amikor minden óvoda kapott még 4-4 férőhelyet. óka Imre (a bizottság tagja) elmondta, hogy át kellene gondolni, hogy az óvodások úszásoktatása tán a másodikosok úszásoktatása szakmailag jó-e. zilvási István (a bizottság tagja) elmondta, hogy az óvodások úszásoktatásával az a cél, hogya ermek megtanul siklani, megtörténik a vízhez szoktatás. Ha utánpótlást akarunk, akkor a. Iytonosság lenne jó, ha nem, akkor nem rossz így sem.,ovábbi kérdés, vélemény nem volt. ipták Lajos:(a Bizottság elnöke) Szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Szavazáskor 6 fő volt jelen. egállapította, hogya Bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta az előterjesztést. A t~izottság meghozta az alábbi határozatot: I NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága 54/2013.( ) számú határozata a Nyírsuli Kft. nagycsoportos úszásprogramjához kapcsolódó rendkívüli kérelemmel kapcsolatos véleményezésre r,bizottság. Közgyűlés és bizottsága i feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló 30/2010. (XI.12.) pnkormányzati rendelet 10. (3) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a következő határozatot hozta lz előterjesztést megtárgyalta és úgy döntött, hogy támogatja a Városi úszásprogram kereten lévő ~artalék terhére a Nyírsuli Kft. nagycsoportos úszásprogramjához kapcsolódó rendkívüli kérelmet ~ Ft támogatási összeggel.

13 - - JELENLÉTI ÍV március 18. Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság Nyílt ülés Név Aláírás 1 Dr. Kovács Ferenc 2 Jászai Menyhért 3 Kósa Tímea ~/J'" Dr. Szemán Sándor 15. Batizi Tamás 6. Lipták Lajos ~~~ ~~ -., 7. Petneházy Attila i ~. Szilvási István ~~~ -- - is. Fesztóry Sándor 10. Póka Imre 11. Jeszenszki András '".,:-~~/ "' / /~t? 7~...,y-~r 2. \fáczijózsebné l~~ ~}ter lj il 3. Dr. Ajtay-Horváth Magda h~-y~~~~ 4. Máté János - 5. Lengyel Máté 6. Aranyos Gábor.e--:_ / 7. Máté Zoltán 8. Dr. Berényi Judit bujft1 r ru/!

14 1~. Kertész Sándorné \ ~~LA ~~r 2},~-\6\'u 2 Z\~. '~CLlc T~bov 2~.!Je /lah (J p- ( b (i r'_1 If!! 2~. "\.OVAcwc" S:7 A7Af ~-bijq (ng" 25. f '(~icf.~ ",,\ t ~(j(.:.l.~ VOk-/} 7J11j~n "<~~.. "".;;:;:-- """.,'<... - YY r4j,/ r~u~ ~CJ~ ~ ~ ~ lj?(. ;ZJ\:tII 1'tB::-2.. L~ ~ K to?"" {/n'ut? t..,/,.~. 4hl. t:~ ~Q 0:!L;St A' fl ptip Jf_yJ...1~ ~)~~~ (fl.. /J v--. ~(( J~ 8.,.Pf)" ~ ~) )fv,osfz-( 'ne ( ftbvw1r~ tjv'rj t 4,'" ~ c...:.~~

15 NYíREGYHÁZA 440t NYlREGYHÁZA, KOSSUTH TtR l, PF.! 83. TELEFON: '500 MEGYEI JOGÚ VÁROS FAX: POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: / Ügyintéz6: Dr. Kása Brigitta ELŐTERJESZTÉS - a KGzgyaléshez a Klebelsberg Intézményfenntart6 Központtal kötend6 üzemeltetési és mtlködtetésl megállapodás jóváhagyására Dr~ polgármester ~rt alpolgármester A(~t::,~. Dr. Kása Brl,itta) aljegyző törvényességi véleményezést végző sz~ Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző C\, ~ ~\ thlw.. FarAg 6né Széles Andrea jegyz6i kabinet vezetője Véleményező bizottsá,: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság "'~ \1) NYíREGYHÁZA

16 Tisztelt Közgyűlés! A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 74. (l) bekezdése kimondja, hogy az óvodai nevelés kivételével - Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (továbbiakban: KLlK) fenntartóként történő részvételével - az állam gondoskodik a köznevelési alapfeladatok ellátásáról. A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló évi CLXXXVIII. törvény (továbbiakban: átadási törvény) előírja az átadás-átvétel részletes szabályait, körülményeit valamint azok dokumentálását az átadás-átvételi megállapodásban. Az Nkt. 74. (4) bekezdése szerint: lia 3000 főt meghaladó lakosságszámú települési önkormányzat gondoskodik - a szakképző iskola kivételével - az illetékességi területén lévő összes, saját tulajdonában álló. az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetéséről. A működtetés keretében a települési önkormányzat - a 76. (3) bekezdésében foglaltak kivételével - saját forrásai terhére biztosítja a köznevelési feladat ellátásához szükséges tárgyi feltételeket. továbbá az ingó és ingatlan vagyon működtetésével összefüggő személyi feltételeket." Az Nkt. 76. (1) bekezdése szerint:"a működtető feladata, hogy a köznevelési közfeladatellátás céljait szolgáló ingatlant az e törvény keretei között kötött szerződésben foglalt módon és feltételekkel az ingatlan rendeltetésének megfelelő. hatályos köznevelési. tüzvédelmi, munkavédelmi és egészségügyi előírások szerint üzemeltesse. karbantartsa. A működtető köteles a működtetéssel kapcsolatos közterheket, költségeket, díjakat viselni, gondoskodni az ingatlan vagyonvédeiméről. A működtető köteles ellátni minden olyan feladatot, amely ahhoz szükséges, hogy az Ingatlanban a köznevelési feladatokat megfelelő színvonaion és biztonságosan láthassák el. Ennek keretében a működtetls feladata különösen a köznevelési intézmények működéséhez szükséges eszközök, taneszközök, anyagok, áruk. szolgáltatások megrendelése, átadás-átvétele, raktározása, készletek pótlása. A működtető feladata működtetni, karbantartani a köznevelési intézmény alapító okiratában foglalt feladat ellátásához szokséges technikai berendezéseket, javítani, karbantartani a tulajdonában léva taneszközöket, beszerezni a köznevelési közfeladatellátáshoz szükséges eszközöket." A törvényi rendelkezéseknek eleget téve Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 314/2012. (XII.13.) számú határozatával jóváhagyta a KLlK-kel kötött átadás-átvételi alapmegállapodást, valamint a 7/2013. (1.17.) számú határozatával a KLlK-kel kötött használati és vagyonkezelési sze~ődést. Az alapfokú és a középfokú (szakképzők kivételével) köznevelési intézmények, kollégiumok moködtetéséről január 01. napjától, a Közgyűlés döntése értelmében az önkormányzat az Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ (ALlM), illetve Középfokú Köznevelési Intézményeket MűködtetlS Központ (KÖZIM) útján gondoskodik. Az Nkt. 74. (6a) bek. szerint a működtetés feltételeit a feladatokhoz igazodó, egyedi megállapodásban lehet meghatározni. Számos volt önkormányzati fenntartású intézményben az üzemeltetés, működtetés körébe esls költségek megosztásának szabályozása a 'közös használat, egyes közüzemi szolgáltatások esetén a külön mérés lehetőségének hiánya miatt szükséges. A megállapodás tartalmazza a napi

17 működés során eddig felmerült kérdések, a "közös együttélés" szabályozását, valamint figyelembe veszi az iddközben megjelent 26/2013. (11.12.) Kormányrendeletben foglaltakat, amelynek 1. mellékiete meghatározza a köznevelési intézményeket moködtetd települési önkormányzatok finanszfrozási körébe tartozó dologi kiadások és bevételek körét. A működés zavartalansága és a források költségvetés általi meghatározottsága indokolttá teszi a működtetés fettételeinek valamennyi szerz6d6 fél által történő, konszenzuson alapuló elfogadását, amelynek érdekében több fordulóban egyeztetwnk - az ALlM és KÖZIM vezetőinek részvételével - a Kl/K-kel. A T. KözgyOlés elé kerülő üzemeltetési és működtetési megállapodás a KUK-kellezárt egyeztetések nyomán kialakult tervezet. Az elóterjesztéshez mellékeltük a üzemeltetési és működtetési megállapodás tervezetét. Kérem a TIsztelt Közgyűlést, hogy az el6terjesztést megtárgyalni és döntésüket meghozni szíveskedjenek. Nyíregyháza, márdus 14. Tisztelettel:

18 Melléklet az / számú elóterjesztéshez: Határozat - tervezet NYfREGYHÁZA MEGYEI JOGO VÁROS KÖZGyOLÉSE... /2013. ( ) számő határozata a Klebelsberg Intézményfenntart6 Központtal kötendő üzemeltetési és múködtetési megállapodás jóyáhagyásár61 A Közgyúlés 1./ az el6terjesztést megtárgyalta, és elfogadja. 2./ jóváhagyja a határozat-tervezet 1. mellékletét képező, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötend6 üzemeltetési és működtetési megállapodást és annak 1. mellékletét. 3./ felhatalmazza a Polgármestert - annak lényegi elemeit nem érintő esetleges technikai jellegű átvezetését követően - Dr. Szemán Sándor dmzetes főjegyző ellenjegyzése mellett -, az AlIM és a KÖZIM vezetőit a 2./ pontban meghatározott megállapodás aláírására. 4./ felhatalmazza a Polgármestert - Dr. Szemán Sándor dmzetes főjegyző ellenjegyzése mellett -, valamint az AllM és a KÖZIM vezet6jét, a jövőben szükségessé váló esetleges megállapodásmódosítások aláírására, a közgyl1lés utólagos tájékoztatása mellett. Nyfregyháza, március A határozatot kapják: 1./ A KözgyOlés tagjai 2./ A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői 3./ AlIM és KÖZlM vezet6je 4./ Kl/K nyiregyházj járás tan kerületi igazgatója

19 Melléklet a ( ) számú határozathoz ÜZEMELTETÉSI ÉS MŰKÖDTETÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér l képviseli: Dr. Kovács Ferenc polgánnester tö~szruna: adóigazgatási azonosító száma: bankszámiaszáma: statisztikai számjele: mint átadó ( a továbbiakban: önkonnányzat), valamint a Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ székhelye: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u képviseli: Tóth Zoltán intézményvezető tö~száma: adóigazgatási azonosító száma: bankszrunl~a: statisztikai számjele: mint miíködtetó (a továbbiakban: KÖZIM), valamint az Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Vay Á. krt. 18. képviseli: Bak Tibor intézményvezetó tö~száma: adóigazgatási azonosító száma: bankszámlaszruna: statisztikai számjele: mint m6ködtetó (a továbbiakban: ALIM), valamint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ székhelye: 1055 Budapest, Szalay u képviseli: Kóhegyi Edit tankerületi igazgató adóigazgatási azonosító száma: Előirányzat-felhasználási keretszámla száma: ÁHT azonosftója: statisztikai szrunjele: minthasználó (a továbbiakban: KLIK) (a továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és napon a következő feltételekkel: l

20 Előzmények A nemzeti köznevelésröl szóló évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 74. (l) bekezdése alapján január l-jétől "az állam gondoskodik - az óvodai nevelés, a nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a többi gyennekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényü gyennekek óvodai nevelése kivételével - a köznevelési alapfeladatok ellátásáról". A Kormány a Klebelsberg Intézményfenntartó Központcól szóló 202/2012. (VIL27.) Korm. rendelet 3. (1) bekezdése c) pontjában az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevö szervként, ennek keretében az állami fenntartású köznevelési intézmények fenntattói jogai és kötelezettségei gyakorlására január l-jei hatállyal a KLIK-etjelölte ki. A kóznevelési intézményeket az Nkt. 74. (4) alapján az Önkormányzat miíködteti. Az Nkt. 74. (6a) bekezdése alapján a miiködtetés feltételeit a Felek a feladatokhoz igazodó, egyedi megállapodásban állapítják meg. Az Nkt. 76. (5) bekezdés b) pontja, valamint a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló évi CLXXXVlll. törvény (a továbbiakban: Törvény) 8. (1) bekezdés a) pontja alapján, az Önkormányzat tulajdonában levő, az állami fenntartású köznevelési intézmény(ek) (a továbbiakban: intézménye ek) feladatainak ellátását szolgáló ingatlan és ingó vagyon ideértve a taneszközöket, továbbá az intézmény(ek)ben levő eszközöket, felszereléseket -, valamint a to. (1) bekezdése alapján mindazon ingó és ingatlan vagyon, amely az intézmény(ek) fenntartói feladatainak ellátását szolgálja, a KLIK ingyenes használatáha kerül. A Törvény idevonatkozó rendelkezéseinek megfelelően a KLIK január Ol-vel ingyenes használatába vette a január 13. napján kelt HASZNÁLATI SZERZŐDÉS l. számú mellékletében felsorolt intézményeket azzal, hogy ft I. pontban felsorolt intézmények a KLIK fenntartásába, de az ALIM (Önkormányzat) müködtetésébe kerülő intézményeket sorolta fel, míg a II. pontban a KLIK fenntartásába, de a KÖZIM (Önkormányzat) müködtetésébe kerülő intézményekről rendelkezett. Felek megállapítják, hogy az Önkormányzat az alapfokú köznevelési intézmények esetében a miíködtetéssel összefüggő feladatokat az Alapfokú Köznevelési Intézményeket Miíködtető Központ (továbbiakban ALIM), a középfokú köznevelési intézmények esetében a mükódtetéssel összefüggő feladatokat a Középfokú Köznevelési Intézményeket MiíködtelÖ Központ (továbbiakban KÖZIM) látja el (továbbiakban együtt: miíködtető költségvetési szerv). A vagyonelemek ingyenes használatának és miíködtetésének alapszabályai t a KLIK és Nyíregyháza Megyei Jopí Város Önkormányzata között napján létrejött,,használati SZERZODÉS" és "VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS" (a,továbbiakban együtt: Szerződések) rögzíti. A megállapodás tárgya 2

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 65/2016. (III. 30.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 65/2016. (III. 30.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Dr. Adorján Gusztáv (a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke): Javaslatot tett a tervezett napirendben szereplő előterjesztések megtárgyalására.

Dr. Adorján Gusztáv (a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke): Javaslatot tett a tervezett napirendben szereplő előterjesztések megtárgyalására. Jegyzőkönyv amely készült a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság, a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság és az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2012. október 30-án tartott üléséről. Jelen vannak: a

Részletesebben

SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY. EI6terjesztés. a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz kulturális eseti kérelmek elbírálására

SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY. EI6terjesztés. a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz kulturális eseti kérelmek elbírálására NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +36 42 524-586 E-MAIl: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 25-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 25-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 25-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Döntés köznevelési intézmények működtetéséről Iktatószám: 7442/2012.

Részletesebben

ll.-l '\ II lll ).p~ ~ t;' lv fl\.w.. Faragóné Széles Andrea (.tc L-(

ll.-l '\ II lll ).p~ ~ t;' lv fl\.w.. Faragóné Széles Andrea (.tc L-( NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 25.812 2/2013'/XII. Ügyintéző

Részletesebben

INGATLAN HASZNÁLATI MEGÁLLAPODÁS

INGATLAN HASZNÁLATI MEGÁLLAPODÁS INGATLAN HASZNÁLATI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Pécs Megyei Jogú Város a székhelye: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. képviseli: dr. Őri László alpolgármester törzsszáma: 735616 adóigazgatási azonosító

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Közgyűléshez

ELŐTERJESZTÉS. a Közgyűléshez Ügyiratszám: 53.591/2011.v111. Ügyintéző: File János NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: Telefon: (42) 524-510 Fax: (42) 524-501 E-maii: humanalpolg@nyiregvhaza.hu

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 9275-4/2013 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Javaslat Somoskőújfalu Község Önkormányzat iskolaépületére vonatkozó használati szerződés megszüntetésére, és az ingatlan Hibó Tamás Művészeti

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. december 18-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. december 18-án tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. december 18-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a és a között létrejött vagyonkezelési szerződés módosítására Előterjesztő: Tóth József polgármester Előkészítő:

Részletesebben

------------------------- ~(~ ~, M.. Kovácsné Szatai Agn~s \ ~ vagyongazdálkodási osztályvezető. (I ftr (J.-( Faragóné Széles Andrea

------------------------- ~(~ ~, M.. Kovácsné Szatai Agn~s \ ~ vagyongazdálkodási osztályvezető. (I ftr (J.-( Faragóné Széles Andrea NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 MEGYEI JOGÚ VÁROS FAX: +36 42 524-501 POLGÁRMESTERE E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: HFO 27-4/2014. Ügyintéző:

Részletesebben

Ügyiratszám: JKAB/60-7/2016. Ügyintéző: Faragóné/Bné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését

Ügyiratszám: JKAB/60-7/2016. Ügyintéző: Faragóné/Bné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: JKAB/60-7/2016. Ügyintéző:

Részletesebben

Dr~ polgármester. ~rt alpolgármester. í:\{ ~ ~ \ f'~~ NYíREGYHÁZA MEGYEI...1"-"1U' VÁROS. Fa~~góné Széles Andrea. - a Közgyűléshez

Dr~ polgármester. ~rt alpolgármester. í:\{ ~ ~ \ f'~~ NYíREGYHÁZA MEGYEI...1-1U' VÁROS. Fa~~góné Széles Andrea. - a Közgyűléshez NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 8;. MEGYEI...1"-"1U' VÁROS TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 POLGÁRMESTERE E-MAIL: POLGARMESTER@NYIRHjYHAZA.HU Ügyiratszám: 5032-2/2013-1. Ügyintéző:

Részletesebben

Egymással-egymásért! A GYEREKEKÉRT!

Egymással-egymásért! A GYEREKEKÉRT! Egymással-egymásért! A GYEREKEKÉRT! Godóné Bóta Éva 2013.06.07. Nincsen semmi, amit nehezebb véghezvinni, aminek kétségesebb a sikere, amit veszélyesebb felvetni, mint a dolgok új rendjének kezdeményezését

Részletesebben

uu.!-\~v ~'-~~. V(L~/ t Faragóné Széles Andrea NYÍREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSU TH TÉR l. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS NY í REG YH ÁZA

uu.!-\~v ~'-~~. V(L~/ t Faragóné Széles Andrea NYÍREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSU TH TÉR l. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS NY í REG YH ÁZA NYÍREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSU TH TÉR l. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEFON: +36 42 524'510; FAX: +3642 514-501 ALPOLGÁRMESTERE E MAIL: HUMANALPOLG@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 2.078j2013.VIII. Ügyintéző:

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FŐOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZT ÁL Y

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FŐOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZT ÁL Y Ügyiratszám: 2654-2/2012.05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FŐOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZT ÁL Y 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42)

Részletesebben

Ügyiratszám: JKAB/74-11/2015. Ügyintéző: Faragóné/Bné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését

Ügyiratszám: JKAB/74-11/2015. Ügyintéző: Faragóné/Bné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: JKAB/74-11/2015. Ügyintéző:

Részletesebben

Javaslat. ingatlan használati jogának átadására a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére.

Javaslat. ingatlan használati jogának átadására a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére. PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-185/2012. A döntés meghozatala minősített Szavazattöbbséget igényel! Javaslat ingatlan

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 10. NAPIREND Ügyiratszám: 1 /545/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívott: Szín-Vonal Alapfokú

Részletesebben

Ügyiratszám: JKAB/60-11/2016. Ügyintéző: Faragóné/Bné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését

Ügyiratszám: JKAB/60-11/2016. Ügyintéző: Faragóné/Bné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: JKAB/60-11/2016. Ügyintéző:

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének május 14-i rendkívüli ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének május 14-i rendkívüli ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 14-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő, Zirc Városi Önkormányzat kötelező étkeztetési

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: , TELEFAX:

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: , TELEFAX: HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat gyermekétkeztetéshez kapcsolódó szerződés megszüntetésére E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Javaslat gyermekétkeztetéshez kapcsolódó szerződés megszüntetésére E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 194. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat gyermekétkeztetéshez kapcsolódó szerződés megszüntetésére E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

Ügyiratszám: 1.986 3/2013.XIII. Ügyintéző: Faragóné/Bné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését

Ügyiratszám: 1.986 3/2013.XIII. Ügyintéző: Faragóné/Bné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524 500 FAX: +36 42 524 501 E MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 1.986 3/2013.XIII. Ügyintéző:

Részletesebben

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte.

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte. 1 BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8352 BAZSI, FŐ U. 91. T/F: 87/352-201. Szám: 290-61/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 20-án 18,30 órakor kezdődött rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1.

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály ELŐTERJESZTÉS a Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület február 18-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület február 18-án tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2016. február 18-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Polgár Város Önkormányzata és a Polgári CSEMETE Szociális Szövetkezet között létrejött haszonkölcsön szerződés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 11-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 11-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. jegyzőkönyvvezető. Meghívottak: az 5. Sz. Általános Iskola igazgató-helyettese a Kodály Zoltán Általános Iskola igazgató-helyettese

JEGYZŐKÖNYV. jegyzőkönyvvezető. Meghívottak: az 5. Sz. Általános Iskola igazgató-helyettese a Kodály Zoltán Általános Iskola igazgató-helyettese JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottságának 2013. április 23-án 15:00 órai kezdettel a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalban

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 306/2004. (XI.2.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 306/2004. (XI.2.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 306/2004. (XI.2.) számú h a t á r o z a t a a Nyíregyházi Főiskolával kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyásáról A Közgyűlés a Nyíregyháza Megyei Jogú

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 27-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 27-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Megállapodás a BM-EGYMI tanulóival szemben fennálló étkezési térítési

Részletesebben

Előterjesztés: Nyílt ülés X X. Zárt ülés

Előterjesztés: Nyílt ülés X X. Zárt ülés Előterjesztés: Címe: a Kunszentmárton Város Önkormányzata által működtetett köznevelési intézmény(ek) állami működtetésbe vételével összefüggő, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásról, valamint

Részletesebben

1. Előterjesztés a szociális nyári gyermekétkeztetés céljára 2013. évben benyújtott támogatás igénybevételére.

1. Előterjesztés a szociális nyári gyermekétkeztetés céljára 2013. évben benyújtott támogatás igénybevételére. ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 15-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 41-43. Száma: 1-56/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1. Előterjesztés

Részletesebben

NvlREGVHÁZA MEGVEI JOGÚ VÁROS KÖZGVOLÉSÉNEK. 131/2013.(V.30.) számú határozata. Működtető

NvlREGVHÁZA MEGVEI JOGÚ VÁROS KÖZGVOLÉSÉNEK. 131/2013.(V.30.) számú határozata. Működtető NvlREGVHÁZA MEGVEI JOGÚ VÁROS KÖZGVOLÉSÉNEK 131/2013.(V.30.) számú határozata az Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ és a Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ alapító

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek

JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek Szám: 178/2013. JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek 2013. február 7-én megtartott együttes üléséről Zalacséb határozatok: Sorszáma Kódja 2/2013.

Részletesebben

HASZNÁLATI SZERZŐDÉS

HASZNÁLATI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a HASZNÁLATI SZERZŐDÉS Hajdúhadház Város Önkormányzata székhelye: 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. szám képviseli: Csáfordi Dénes polgármester törzsszáma: 728537 adóigazgatási

Részletesebben

7. NAPIREND Ügyiratszám: 1/155/2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2014. február 14-i nyilvános ülésére

7. NAPIREND Ügyiratszám: 1/155/2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2014. február 14-i nyilvános ülésére 7. NAPIREND Ügyiratszám: 1/155/2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. február 14-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A Batsányi János Gimnázium és Kollégium és

Részletesebben

KÖZNEVELÉSI SZERZŐDÉS

KÖZNEVELÉSI SZERZŐDÉS KÖZNEVELÉSI SZERZŐDÉS a köznevelési intézmények települési nemzetiségi önkormányzati fenntartásba vételével összefüggő intézményi átadás-átvételről, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásról, valamint

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére Tárgy: Szent Lázár Alapítvány kérelme a Békés, Petőfi u. 35. szám alatti ingatlan hasznosítására vonatkozóan Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta osztályvezető-helyettes Gazdasági Osztály Véleményező

Részletesebben

HASZNÁLATI SZERZŐDÉS a Vörösmarty Mihály Általános Iskola és a Pedagógiai Szakszolgálat működéséhez kapcsolódóan

HASZNÁLATI SZERZŐDÉS a Vörösmarty Mihály Általános Iskola és a Pedagógiai Szakszolgálat működéséhez kapcsolódóan HASZNÁLATI SZERZŐDÉS a Vörösmarty Mihály Általános Iskola és a Pedagógiai Szakszolgálat működéséhez kapcsolódóan amely létrejött egyrészről a Újszász Városi Önkormányzat székhelye: 5052 Újszász, Szabadság

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 61/2014. (VI. 19.) Kt. határozat

Jegyzőkönyv. 61/2014. (VI. 19.) Kt. határozat Jegyzőkönyv Készült: Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 19-én, 13:30 órai kezdettel, a gamási Önkormányzat tanácstermében megtartott soron következő Képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 12. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 12. sz. napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 12. sz. napirendi pontja Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Várossal a Mészöly hagyaték kezeléséről kötendő együttműködési

Részletesebben

hl i~~ thct~ )!~.(--J-r9- v ( ~ ("y.,. \ ~ NYíREGYHÁZA NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám:VAGY/ 60-.../2015.

hl i~~ thct~ )!~.(--J-r9- v ( ~ (y.,. \ ~ NYíREGYHÁZA NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám:VAGY/ 60-.../2015. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAil: POlGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám:VAGY/ 60-.../2015. Ügyintéző

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. J A VA S L A T az önkormányzat tulajdonában lévő Csalános úti sporttelep használatba adására

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. J A VA S L A T az önkormányzat tulajdonában lévő Csalános úti sporttelep használatba adására Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Iktatószám: 2025/2014. J A VA S L A T az önkormányzat tulajdonában lévő Csalános úti sporttelep használatba adására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. b) öt év feletti, illetve határozatlan időtartamú bérbeadás joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

POLGÁRMESTERE. b) öt év feletti, illetve határozatlan időtartamú bérbeadás joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat az Arany János Általános Iskola és a Scheiling Kft. közötti, határozatlan idejű bérleti szerződés jóváhagyására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására Püspökladány Város Polgármesterétől 450 Püspökladány, Bocskai u.. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására

Részletesebben

Tárgy: Az Eperjes és Nagytőke Község Önkormányzataival kötendő óvodai feladatellátási

Tárgy: Az Eperjes és Nagytőke Község Önkormányzataival kötendő óvodai feladatellátási Szentes Város Jegyzőjétől 6600Szentes, Kossuth tér 6. Iktatószám: P-1570/2013 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Az Eperjes

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 10-i ülésére

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 10-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja 1 Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja Javaslat haszonélvezeti jog alapításáról szóló szerződés jóváhagyására Előadó: dr. Puskás

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

c:- 1~- R E G Y H Á Z A h-l [ 4~L) r}l... ~. ~f... NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: ; MEGYEI JOGÚ VÁROS

c:- 1~- R E G Y H Á Z A h-l [ 4~L) r}l... ~. ~f... NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: ; MEGYEI JOGÚ VÁROS NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. Ügyiratszám: SZOCjS728-2Sj2016. Ügyintéző: dr. Vachler Péter Előterjesztés - a Közgyűléshez A Sóstó i Szivárvány Idősek Otthona fenntartói jogának

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY. Előterjesztés. - a Közgyűléshez -

SZOCIÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY. Előterjesztés. - a Közgyűléshez - 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +36425:24-586 EMAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám:44227/2013.05 Ügyintéző : dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: A Békés Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdálkodási Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/6 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Szilassy Géza: Tisztelettel köszöntöm Bodnár Adriennt a Jegyzői munkatársát. Kívánja-e szóban kiegészíteni az előterjesztést?

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Szilassy Géza: Tisztelettel köszöntöm Bodnár Adriennt a Jegyzői munkatársát. Kívánja-e szóban kiegészíteni az előterjesztést? JEGYZŐKÖNYV Mely készült Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése, Szociális, Egészségügyi, Ifjúsági Bizottságának 2012. június 26-ai nyílt üléséről. Jelen vannak a jegyzőkőnyvhőz mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. A Humán Erőforrás Bizottság 2015. március 23-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. A Humán Erőforrás Bizottság 2015. március 23-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s

Részletesebben

HASZNÁLATI SZERZŐDÉS

HASZNÁLATI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a HASZNÁLATI SZERZŐDÉS Szajol Községi Önkormányzat székhelye: 5081 Szajol, Rózsák tere 1. képviseli: Szöllősi József polgármester törzsszáma: 732747 adóigazgatási azonosító száma:

Részletesebben

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül. Az előterjesztés tárgyalásának napja:

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül. Az előterjesztés tárgyalásának napja: Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016.08.11. Javaslat a Vasmű út 41. Irodaház Kft. projekt társaságként történő kijelölésére és a társaság részére történő

Részletesebben

Ügyiratszám: /2013.XIII. Ügyintéző: Faragóné/Bné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését

Ügyiratszám: /2013.XIII. Ügyintéző: Faragóné/Bné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 1.986-2/2013.XIII. Ügyintéző:

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 30-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 30-i ülésére 5. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-i ülésére Tárgy: Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának felülvizsgálta Az előterjesztést

Részletesebben

Előterjesztés. - a Közgyűléshez

Előterjesztés. - a Közgyűléshez Ügyiratszám: SZOC-9280-1j2015. Ügyintéző: dr. Vachler Péter Előterjesztés - a Közgyűléshez a szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án 17 órakor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

Javaslat a Salgótarján, Petőfi út 85. (hrsz.: 923) szám alatti volt általános iskola sportpályájának ingyenes használatba adására

Javaslat a Salgótarján, Petőfi út 85. (hrsz.: 923) szám alatti volt általános iskola sportpályájának ingyenes használatba adására 14253287 Salgó Vagyon Kft. Salgótarján SV/4.121-2/2015. Javaslat a Salgótarján, Petőfi út 85. (hrsz.: 923) szám alatti volt általános iskola sportpályájának ingyenes használatba adására Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 35/2015. (II. 25.) számú h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 35/2015. (II. 25.) számú h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

\...,,1.,'- r(f t"v/ I~( It Faragóné Széles Andrea . ~ ()) N Y REGYHAZA. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRM ESTERE. 'II Kovácsné Szatai Agnes '--\

\...,,1.,'- r(f tv/ I~( It Faragóné Széles Andrea . ~ ()) N Y REGYHAZA. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRM ESTERE. 'II Kovácsné Szatai Agnes '--\ NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRM ESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-50' E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VAGY/653/2015. Ügyintéző

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 2/2013. J E G Y Z Ő

Részletesebben

Lz I Patóné Nagy Magdolna

Lz I Patóné Nagy Magdolna NyíREGYHÁZA IVI EGYEl JOGÚ VÁROS POLGÁRIVIESTERE 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +3642524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 25.812j2013'/XII. Ügyintéző:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 8/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület december 13-ai rendkívüli ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület december 13-ai rendkívüli ülésére Budakalász Város Polgármestere 260./2012 (XII.13.). sz. előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012. december 13-ai rendkívüli ülésére Tárgy: Javaslat az iskolák állami átadás-átvételével

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1./ Döntés a Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosításáról Előadó: Kláricz János elnök

JEGYZŐKÖNYV. 1./ Döntés a Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosításáról Előadó: Kláricz János elnök Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanács Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 443-3/2015. iktatószám 3. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa és

Részletesebben

Ügyiratszám: JKAB/74-4/2015. Ügyintéző: Faragóné/Bné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését

Ügyiratszám: JKAB/74-4/2015. Ügyintéző: Faragóné/Bné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: JKAB/74-4/2015. Ügyintéző:

Részletesebben

Előterjesztés. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének április 28-i ülésére

Előterjesztés. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének április 28-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu Előterjesztés Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Újszász Város Képviselő-testület május 14-én tartott soron kívüli ülésén. M U T A T Ó

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Újszász Város Képviselő-testület május 14-én tartott soron kívüli ülésén. M U T A T Ó J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Újszász Város Képviselő-testület 2013. május 14-én tartott soron kívüli ülésén. M U T A T Ó Napirendi pont: Határozat szám: Újszász Város Képviselő-testület 2013. május 14-i

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal a javaslatot elfogadta.

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal a javaslatot elfogadta. Készült: 2012. december 11-én 08.00 órától 09.30 óráig a Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének nyílt ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal dísztermében (3671 Borsodnádasd,

Részletesebben

Előterjesztés. - a Közgyűléshez

Előterjesztés. - a Közgyűléshez NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATJ\LA KULTURÁLIS OSZTÁLY 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-524/535 E-MAIL: KULTURAlIS@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: KULT- 40-1/2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny, Tanakajd és Csempeszkopács Községek Képviselő-testületeinek 2016. február 27-én megtartott együttes üléséről Hozott döntések: Vasszécseny Tanakajd Csempeszkopács

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz

ELŐTERJESZTÉS. - a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz NYÍREGYHÁZA M EGYEl JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA VAGYONGAZDÁLKODÁSIOSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-540; FAX: "3642524-541 E-MAIL: VAGYONGAZDALKODAS@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 12-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 12-i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 12-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatás igénylése Tisztelt Képviselő-testület! Az

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 21/2014. (VIII.25.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 21/2014. (VIII.25.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 21/2014. (VIII.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról való rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 60/2004. (X. 20.) számú

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: a szigetbecsei Petőfi Sándor Művelődési Házban a 2012. december 11-én tartott Lórév Község Képviselő-testülete, Makád Község Képviselő-testülete és Szigetbecse Község Képviselő-testülete

Részletesebben

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. Tárgy: Tájékoztató a fenntartókat érintő közoktatási intézményekkel kapcsolatos változásokról

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. Tárgy: Tájékoztató a fenntartókat érintő közoktatási intézményekkel kapcsolatos változásokról VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (88) 592-660/225 (88) 592-660/ 225 e-mail: varpalota.tobbcelu.tarsulas@varpalota.hu Iktatószám: 182-1/2012 Ügyintéző:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. február 28-án a Városháza emeleti kistermében 8 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

2. Bejelentések Felelős: Fuchs János elnök 1. Napirendi pont: Egyetértési jog gyakorlása a Mesevár Óvoda alapító okiratának módosítása Tisztelt Képvis

2. Bejelentések Felelős: Fuchs János elnök 1. Napirendi pont: Egyetértési jog gyakorlása a Mesevár Óvoda alapító okiratának módosítása Tisztelt Képvis J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Mányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Maaner Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung Képviselő-testületének 2013. május 29-én, 14 órakor, Mány Község Önkormányzata hivatali

Részletesebben

POLGÁRMESTERE Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28) , Fax: (28)

POLGÁRMESTERE Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28) , Fax: (28) 10 KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133, Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. szeptember 30-i ülésére Tárgy: Városi Óvoda

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz -

ELŐTERJESZTÉS. - a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz - 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. Ügyiratszám: SZOC-8697-5 /2016. Ügyintéző: Kissné Orosz Anita ELŐTERJESZTÉS - a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

HATÁROZATOK ALSÓNEMESAPÁTI 66/2013.(VIII.09.) határozat a Védőnői Szolgálatot Fenntartó Egészségügyi Társulás megszüntetése

HATÁROZATOK ALSÓNEMESAPÁTI 66/2013.(VIII.09.) határozat a Védőnői Szolgálatot Fenntartó Egészségügyi Társulás megszüntetése A L S Ó N E M E S A P Á T I és N E ME S A P Á T I Községek ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2013. augusztus 9-ei együttes ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 151-2/2013/ANA. Tartalom:

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének és Újhartyán Város Önkormányzat Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének és Újhartyán Város Önkormányzat Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének és Újhartyán Város Önkormányzat Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. május 29-ai ülésére 1. napirendhez

Részletesebben

D!!fo~ polgármester. 1./ az előterjesztést megtárgyalta, és elfogadja. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS. 72/2013.(111.28.) számú.

D!!fo~ polgármester. 1./ az előterjesztést megtárgyalta, és elfogadja. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS. 72/2013.(111.28.) számú. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 72/2013.(111.28.) számú határozata a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő üzemeltetési és működtetési megállapodás jóváhagyásáról A Közgyűlés 1./

Részletesebben

1./ Előterjesztés az E.ON Energiatermelő Kft, az E.O.N Hungaria Zrt., az E.ON TITÁSZ Zrt.,

1./ Előterjesztés az E.ON Energiatermelő Kft, az E.O.N Hungaria Zrt., az E.ON TITÁSZ Zrt., NYíREGYHÁZA MEGYEI JOG Ú VÁROS KÖZGYŰlÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ETIKAI BIZOTTSÁGA ELNÖKÉTŐl MEGHívó MÓDOsíTOTT! Tisztelettel meghívom Önt a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság 2015. március 23-án, (hétfőn)

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 10.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

Előterjesztés. Ingatlanhasználati szerződés az általános iskolák és az önkormányzat között

Előterjesztés. Ingatlanhasználati szerződés az általános iskolák és az önkormányzat között Előterjesztés Ingatlanhasználati szerződés az általános iskolák és az önkormányzat között Biatorbágyon a 2012/13-as tanévtől a Biatorbágy, Karinthy F. u. 4. szám alatti ingatlanban a Ritsmann Pál Német

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez NYíREGYHÁZA MEGYEI JOG Ú VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA VAGYONGAZDÁLKODÁSIOSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-540; FAX: +36 42 524-54' E MAIL: VAGYONGAZDALKODAS@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14-én Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében tartott rendkívüli nyílt üléséről Jelen voltak:

Részletesebben

)Au, Dr. KáSaB~igítta gazdálkodási főosztályvezető

)Au, Dr. KáSaB~igítta gazdálkodási főosztályvezető Ügyiratszám: 5175/2012.VIII. Ügyintéző: Kovács Angéla/Dr. Magyar Zoltán NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA GAZDÁLKODÁSI FÓOSZTÁLY 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42)

Részletesebben

jiv/;r-- ----_..._--_..._---_._----- .. l/ N Y í R E G Y H Á Z A c;jl~,4f'--'\ Kovácsné Szatai Ágnes ~ ~r.y )

jiv/;r-- ----_..._--_..._---_._----- .. l/ N Y í R E G Y H Á Z A c;jl~,4f'--'\ Kovácsné Szatai Ágnes ~ ~r.y ) NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 M EGYEl JOGÚ VÁROS FAX: +36 42 524-501 POLGÁRMESTERE E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA_HU Ügyi ratszám: VAGY/597 /2015. Ügyintéző:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

Előterjesztés - a Közgyűléshez -

Előterjesztés - a Közgyűléshez - NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. Ügyiratszám: 29120-3/2012.05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

41/2007. (IV. 19.) Kgy. határozat

41/2007. (IV. 19.) Kgy. határozat 41/2007. (IV. 19.) Kgy. határozat A dr. Marek József Szakközépiskola (Mohács) és a Petőfi Sándor Középiskolai Kollégium (Mohács) feladatellátásának átadás-átvétele 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

2011. április 13-án (szerda) 18.30 órakor

2011. április 13-án (szerda) 18.30 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 13-án (szerda) 18.30 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre

Részletesebben