TELEFON: FAX: POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez -"

Átírás

1 NYíREGYHÁZA 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEFON: FAX: POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: 9.044/2013. XII. Ügyintéző: Patóné ELŐTERJESZTÉS a Közgyűléshez NVrREGVHÁZA MEGVEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNVZATÁNAK ÉVI KÖlTSÉGVETÉSÉRŐl ÉS A KÖLTSÉGVETÉS VITELÉNEK SZABÁLVAIRÓL SZÓLÓ RENDELET MEGALKOTÁSÁRA P;~ Dr. Kovács Ferenc polgármester l r~ : L,. I LJ ~ i Kósa Tímea alpolgármester Patóné Nagy Magdolna osztá Iyvezető / Az előterjesztés törvényességi ellenőrzését végző személy aláírása ~ Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző ft~ { 1:'fIt ~~ Faragóné Széles Andrea jegyzői kabinet vezetője Véleményező bizottságok: Valamennyi bizottság ( NY REGYHÁZA.

2 Tisztelt Közgyűlés! évben a legjelentősebb változás, hogy az önkormányzat által korábban ellátott feladatok jelentős részét az állam közvetlenül biztosítja, a helyi önkormányzatok inkább a sajátosan helyi feladatok szervezését végzik majd. Ez évtől az államigazgatási feladat és hatáskörök döntő többsége az államigazgatási szervekhez, a járási hivatalokhoz kerültek. Az oktatónevelő tevékenységet ellátó intézmények fenntartását a Klebelsberg Kunó Intézményfenntartó Központ vette át. A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve. Törvényben meghatározott esetekben az önkormányzat állami feladatokat is elláthat, és továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását, így ezek finanszírozását saját bevételből vagy erre a célra biztosított forrásból kell megoldani. Az önkormányzat által ellátandó feladatokat kötelező, önként vállalt feladatok szerinti bontáson túl az állami (államigazgatási) feladat szerinti megbontásban is be kell mutatni. Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvény a december 18.i Magyar Közlönyben kihirdetésre került. Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 24. (2) bekezdése értelmében a jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselőtestületnek, de évben az Áht. 24..(2) bekezdésétől eltérően a évi költségvetési rendeletet február lséig kell a képviselőtestület elé beterjeszteni. Jogszabályi kötelezettségemnek eleget téve terjesztem most Önök elé Nyíregyháza Megyei Jogú Város évre szóló költségvetését. A 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet 27. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a költségvetési szervek vezetőivel a rendelettervezet költségvetési intézményekre vonatkozó keretszámai egyeztetés re kerültek, az egyeztetett keretszámokat tartalmazza a rendelettervezet. Az önkormányzat 100%os, illetve többségi tulajdonban lévő gazdasági társaságaival az ellátandó önkormányzati feladatok költségvetésben tervezett előirányzata szintén egyeztetésre került. A Közgyűlés a 282/2012.(XI. 29.) számú határozatával hagyta jóvá Nyíregyháza város évi költségvetési koncepcióját. A koncepcióban megfogalmazott alapelveket a költségvetési javaslat összeállítása során maximálisan figyelembe vettük: Elsődleges feladat évben is az intézmények, illetve a lakossági szolgáltatások biztonságos működtetése. A feladatellátás során biztosítani szükséges a kötelező feladatok ellátását, külön kiemelve azok prioritását. Az előző évekről áthúzódó kötelezettségvállalásokat teljesíteni kell, különösen az elindított beruházások biztonságos befejezésének feltételeit kell garantálni. Ennek érdekében az előző évi áthúzódó kifizetése kre céltartalékot képeztünk évi költségvetésben működési hiányt nem terveztünk, a felhalmozási hiány összege e Ft, melyet az előző évi pénzmaradvánnyal ( e Ft), valamint a évi felhalmozási hitelkeret maradványának ( e Ft) lehívásával kívánunk finanszírozni, valamint fedezi a hiány összegét a eft működési többlet. 2013ban e Ftal támogat juk a közfoglalkoztatást. ~"<'< ( NY REGYHÁZA 2

3 Az intézményi dologi kiadások tervezésénél a évben bevezetett feladat finanszírozás alapelveit alkalmaztuk, ezen felül figyelembe vettük az intézményi sajátosságok miatti többletigényeket, melyekre igyekeztünk fedezetet biztosítani. Az önkormányzat likviditásának megőrzése érdekében intézményi körben továbbra is működtetni kívánjuk a kiskincstári rendszert. A január ltől átvételre került Jósa András Múzeumban is biztosítottuk a feladatellátás adott kapacitásszintjén az indokolt fedezetet, de szükségesnek tartjuk az intézmény átvilágitását a racionálisabb feladatellátás érdekében. A évi élelmezési kiadások tervezésénél a Közgyűlés 333/2012. (XII.13) számú határozatával elfogadott élelmezési nyersanyagnormákat alkalmaztuk. Számoltunk február Olvel a Nyíregyházi Gyermekek Átmeneti Otthonának a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásába történő átadásával. A megyei feladatok átvételéről (Bujtosi Szabadidőcsarnok, Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben ellátottak étkeztetése) még nem született megállapodás, igy arra a fedezetet a céltartalékban terveztük meg. Céltartalékot képeztünk továbbá az önkormányzat folyamatban lévő peres ügyeinek fedezetére, valamint a kamat és árfolyamkockázatokra, illetve a már emlitett előző évről áthúzódó kötelezettségekre. Az intézményhálózat átszervezése, valamint az ezzel párosuló rendkivül fegyelmezett és hatékony gazdálkodásnak köszönhetően a Polgármesteri Hivatal és az intézmények áthúzódó kötelezettségállománya e Ftal lett kevesebb az előző évi állománynál. RÉSZLETES INDOKOLÁS A költségvetési tervezet szerint a évre javasolt költségvetés főösszege eft, ami a évi eredeti előirányzathoz viszonyítva eftal kevesebb. AJBevételek alakulása Központi költségvetési támogatás Az oktatási intézmények állami fenntartásba történő átszervezésével együtt járó önkormányzati forrásszabályozás változtatása miatt jelentősen csökkent az önkormányzat központi költségvetésből való részesedése. Nyiregyháza M. J.V. Önkormányzata bevételeinekalakulása Pénzmaradvány évben / Intézm. moköd. bev. igénybevétele 11,2% 7,4% Hitelek ::7 2,0% Egyéb köles. visszatér. 0,2% L pénzeszközök 40,9% Központi költségv. tám. 1 2,0% Felhalm. és tőkejel. bev. 2,3% ~ NY REGYHÁZA 3

4 Az önkormányzati feladatellátás finanszírozása Az önkormányzatok által kötelezően ellátandó feladatok működési kiadásait az Országgyűlés feladatalapú támogatással biztosítja. Ezt a támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag a kötelezően ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Ellenkező esetben a támogatás összegét kamatokkal köteles visszafizetni. A támogatás összegét a központi költségvetésről szóló 2012.évi CCIV. törvény határozza meg. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi állami támogatását a 2. melléklet tartalmazza. Általános működési feladatok támogatására egy háromelemű támogatási forma került bevezetésre: 1. Az önkormányzati hivatal működési támogatása, melynek alapja az elismert létszámonként számított Ft/fő. 2. Településüzemeltetés támogatása, mely a zöldfelület gazdálkodás, közvilágítás, közutak fenntartása, valamint a köztemetők fenntartására évben kifizetett nettó működési kiadás szolgált alapul. 3. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása, mely megillet minden települést Ft/lakos összeggel Az első két jogcím alapján járó összeget csökkenti a helyi önkormányzat elvárt bevétele (a évi iparűzési adóalap 0,5 %a). Az óvodákra kapott állami támogatás, bértámogatás és működtetési támogatás jogcímen illeti meg az önkormányzatokat. Támogatja az állam az ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetést, melynek összege Ftról Ft/ fő összegre nőtt. Kulturális területen jelentősen bővült az önkormányzatok ellátási kötelezettsége, a kulturális feladatok támogatására kapott előirányzat is növekedett. Az önkormányzat sajátos működési bevétele évben a következőképpen alakul: Az önkormányzati forrásszabályozás megváltozása miatt illetékbevétellel nem számolhatunk évben. Az iparűzési adó vonatkozásában tervezett bevétel összegének teljesítése érdekében a továbbiakban is folytatja az Adóosztály a megindított ellenőrzési struktúra kiépítését és végigkövetését. A december 20án esedékes adóelőlegkiegészítés "feltöltés" megközelítőleg 600 millió forintban realizálódott, amely következtében az előirányzat teljesítése bizonyossággal tervezhető. A gazdasági élet szereplőinek erősödése, a benyújtott bevallási adatok azt mutatják, hogya tervezett bevétel beszedhető, mely biztos alapját jelenti a város költségvetésének. A folyamatosan és következetese n folytatott ellenőrzési tevékenység eredményei is ebben az évben fognak érvényre jutni, valamint az erősödő gazdaság hatásai megjelennek a benyújtott önellenőrzések során is. Az építményadó beállított sarokszáma bázis szinten lett tervezve, amelynek elérése érdekében az elvégzett feltárási tevékenység további folytatására, az eredményesség megta rtásá ra, valamint hatékony szervezési folyamatok kialakítására kerül sor az adóigazgatási munkavégzés során. A meglévő adózói körben végzendő összehasonlító adatbázisok kialakításával kívánjuk elérni, hogy ezen mutatószám stabilan rendelkezésre álljon a város költségvetése számára. Idegenforgalmi adó: A 2012es évben megnövekvő bevételeink jó alapot jelentenek arra, hogya megszilárduló adózói morálra alapozva, a bevételi előirányzat teljesüljön, sőt növelhetővé váljon, ugyanis annak eredményeként további programok jelenhetnek meg városunkban. ( NY REGYHÁZA 4

5 Talajterhelési díj: A változó szabályozás értelmében a kibocsátott, és elfogyasztott vízmennyiség után felszámított fizetési kötelezettség mértéke növekedett 2012ben, amelynek hatása a bevallási határidőre figyelemmel ebben az évben jelentkezik a költségvetésünkben. Termőföld bérbeadásából származó jövedelem: a bevételi forrás bázis szinten került tervezésre. Késedelmi pótlék, bírság: a hatósági munka, valamint a késedelmes teljesítés eredményeként jelentkező bevétel, annak ellenére, hogy nem a szankcionálás célja mentén halad az adóhatóság, mégis minden évben egyre növekvő a jogszabályok által előírt késedelmi pótlék, és bírság mértéke. Ezen jogcímen jelentkezik az adózók által benyújtott önellenőrzések jogkövetkezménye is, így figyelemmel a 2012ben jelentkező növekedésre, ennek hatása 2013ban is várható. Az átengedett központi adóknál a gépjárműadób61 származó bevétel nél a 2012es évben realizált bevételünkhöz viszonyítva jelentős csökkenés prognosztizálható ebből az adónemből, hiszen figyelemmel a jogszabályi környezetre 40%os visszatartás jelentkezik csak a bevételi oldalon, azaz a beszedett, megfizetett adóbevétel 60%át az állami költségvetés javára az Önkormányzatunknak át kell utalnia. A tervezet bevételi főszám teljesítése bizonyossággal várható. A központi költségvetésből átengedett, megosztott bevételként személyi jövedelemadó részesedéssel nem számolhatunk évben. Saját és intézményi bevételek Az önkormányzat felügyelete alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő intézmények bevételeit előirányzat csoportonként és kiemeit előirányzatonként az 5. melléklet tartalmazza. Az intézmények működési bevételének 50,3%át az élelmezésért fizetendő térítési dij teszi ki. Volumenét tekintve nincs jelentős változás, mivel továbbra is az önkormányzat látja el valamennyi korábban fenntartott intézményében a közétkeztetést évtől kötelező előírásként javasoljuk bevezetni, hogya helyiségek bérbeadásából származó bevételek 50 %át az intézményeknek (ALlM, KÖZIM) felújításra, valamint a tevékenység végzéséhez szükséges eszközök bérlésére kell visszafordítani. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díj bevétel ként a évi előirányzathoz képest mintegy 20%kal kevesebb előirányzatot javaslunk évre tervezni. A jelenlegi gazdasági környezetben bérlemények váltak üressé, valamint nem indokolt a bérleti díj emelése. A kintlévőségek behajtására minden szükséges intézkedést megteszünk, illetve folyamatosan figyeljük a teljesítéseket, hogyelkerüljük a bérleti díj hátralékok felhalmozását. Az ingatlanok értékesítéséből származó bevételek tervezése során az értékesítésre kijelölt, illetve kijelölhető ingatlanok kerültek számbavételre. A jelenlegi gazdasági helyzetben, jelen ingatlanpiaci környezetben nehéz tervezni ezen a bevételi jogcímen. Alapvető cél, hogy áron alul ne kerüljön értékesítésre ingatlan. A tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítésén belül telekértékesítésből az előző évi előirányzathoz képest eft csökkenéssel számolunk. ~ ( NY REGYHÁZA 5

6 Az átvett pénzeszközöket az alábbiak szerint terveztük: Szociális feladatokra eft bevétel várható, mely év közben kerül átcsoportosításra a központi források közé a MÁK értesítése alapján. A Nyírturai Önkormányzat évben mindössze e Ftot teljesített a korábbi éveket terhelő eft tartozásából, ezért évre e Ft átvételével számolunk. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átvételre e Ftal terveztünk, melynek 97,9 %a a városfejlesztési kiadásokhoz kapcsolódik. Az átvétel elsősorban UNIÓS forrásból érkező bevételeket tartalmazza, az érintett projektek külön mellékletben kerülnek bemutatásra. A pénzmaradvány igénybevétele jelentős nagyságrenddel tér el a korábbi években tervezett előirányzattól. A év végén kapott központi forrást ez évben városfejlesztési, városüzemeltetési feladatokra, valamint a pályázatok saját erejének biztosítására javasoljuk felhasználni. A hitelfelvétel alakulása: Adósságot keletkeztető kötelezettségvállalást a jövőben nem tervezünk. A folyószámlahitelt ez évben át kell konvertáitatni hosszú lejáratú hitellé a költségvetési törvény 72.. (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, mely kapcsán a költségvetésben a Közgyűlés korábbi döntésének megfelelően 6 éves lejáratra (ebből 1 év türelmi idő), 3 havi BUBOR+1,95 % kamatfelárral számoltunk. Az eredeti tervhez viszonyítva az állomány kedvezőbben alakult, így a e Ft helyett e Ft hitel átkonvertálására kerül sor Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzatának adósságszolgálatáról és kézfizető kezességről Kamat _ Tőke Kezesség 8./ Működési kiadások A költségvetési javaslat összeállításánál elsődleges szempontként a költségvetési törvényben foglaltakat és a közgyűlés által a évi költségvetési koncepcióban meghatározott alapelveket érvényesítettük. ~ NY REGYHÁZA 6

7 A k,adások aranyát az al.í bb, grafik on sze mlélt!" MÓDosITOTT I NVrr~gyhála Mes:yeiJogu VM o:. r_ r, ~ ",, ""!"'an,{,. at, )!O l ' l'\ F t n an s Z l r o z~ s r kl adá salna w rn,="g (,' 5 :Lj ~ a M űv e l e te ' 2% Felhalmozás' j/ kiada s 55% ' 0_. _ M ti~odesl k:a dl!$ t;3 ~",;. Az intézményi kerptszamok kialakításan ál a szem elvi t!ltt ~.l t.::t;; ok es Clzo k J ~r\j l él(c?d I ' 11\.10: r I 0'1' 'I " illetve az int éz m é n yek k e l lö rt énő egyeztetés illa pi,,,, KP " Ii P, k"n "Ii,ál iísra Az önkormányza t felügyelete alá t artozó ö n ~ liú ;:m n W ~:lld r (j~ R();:: ll~jlk on(í r' ",. r'n ah(i.l l IH 'I ~{i(í6 intézmények kiadásait előirányzat csoportonkpn! r I "'rnr I ~iő i rrj n Vl,1 1 n IK I 't lt, :;. me ll é ~teth cn mutatjuk be. A szemé lyi juttatások évi előira n yza t a tijhbd Krim",ortidrna,.," A Kjt. alapján a kbzalkalma70ttakat megllletií vili'''''''ii''y; jil Uot.,,1 A 390/2012. (XII. 2.0.l Kormányrendelet alrlp Ii'm..l,rl:'Hrl'.:1 lh l~r qr Onn Ft rt JAI.. t, ~ r..1i 1 :1f'rr'lJllIl '1:,,[ Ft összeghen tö rt énő hiztosltását A kiemeit munkáé rt Jaró kereset kicgészít e~ OS li,~g01 ".2S0 ~tlt ő! hó nc;slpghf'll Az illetménypótlpkokat, melynpk a szá m,t ~SI ""I' Fl >Il f)nn 1'1 Az alkalmazottak rés7ére f'tkezpsi utalvány' 7Jlf)111j )",.., 1(l\,.l... o I!I Jk hj; l t",d;)lll 12 j,r,tv I)ld. A mu nká ba lá rás kö ltsége a j övőben is bi zt, "tnll A k ö z l! sz t v l se l ők illetménya lapja évb( l n n nn l 'Jdl t()znt t, (()',:ü)hr;.! +\ ~B l) ~) d P Az illetménykiegészítes mértékét frlsőfokú IWf!7 ti '. P;"; I k',7t is/fv:st : I /í!( )\l I' I l f'r. fl 1,.],1, közepfokú végze t tség ű pk esp tébcn 20 % ~O~ np tphl"' 1l 'o\!rlsol:ll k me~ h (; ' 'HI. Il. A köztlsztvisel6k éves cafetérla kerete nettó Ft/f6. Az élelmezési nye rsanyagnorma Ja nuár 1. t!íl ~ A re habilitációs hozzája rulás a knrábban b ek t_~ rt tfljr. )..l!,... n r.,1 i.1p t< n JS,.' 'rr'~i: "1 iii' I beépltésre, A l e h etőségek h e z mert~n minder m ''''it;1(' ~Vtl)'~IJr, fl':;.1 ~nl f!<,ht" ( " r' j, v;;r.~!i, n '. törekedni kell a megváltozott munkaképcsséglí nolgoll1 t t l ri(.!k()7. t r1i;i'.; j r ~ I\ z önko rmá nyzat. vállalta az oktatá.si Inté7mér 'I"~ '1! ;~",.,.pl(;,>p~ ~lrntlrllt rr rn(d( \ II IIlnp' iskolák ese tébf'n A qakképzö mtézménycknél Irv!«,ljpf:'!n '~)k rndk( )r!t''l.. ~,>r"il i;.itjlni J'\tll(I('(1 intézm ényfoko n az étkezé <; biztosítása szintén köte I P~,;e4i('ll ;;lllwrr,'ldri'i'i';l: ~'< Dologi kiadásokra a7 egysége.s feladatfinanslíro?rl': ~1;4:1!,~: 1(I~r! Hlt i' lf.:' t) Olll~" I.. '",:h lt,1i._ tn! melyek az okta tási formák (na ppali, ~ sti, leve l e/6 kr: l: "_" T:!l dp I'.~il. f hallr, n,'i tt' '\" l ~ :10)' nagyságrendben eltéréíek A mű k ödé s i k,arjá",k",nv"",r "IT. OK" J"''''. ",1 irodaszer, nyomtatvány. könyv 1n h/0 t, porr' ic;{) hol do u1\<' kommunikációs rpndszer m(í k o d ~pt ''',r',li ') ;"1[' 1,:r L) ;;;1 <izámítástechnikai es7közök rnl'íj(()( II II l )./ NV I REGY H ÁZA W_, "''I'''U:C;'_~""

8 járművek működtetése, karbantartása a takarításhoz, helyi mosáshoz szükséges anyagok általános karbantartási anyagok. Ezen felüt az egyedi sajátosságok alapján biztosított előirányzatokkal az éves beszámoló keretében kell elszámolni. Az intézmények által ellátandó feladatokhoz nyújtandó önkormányzati támogatás, valamint az állami támogatás az alábbiak szerint aránylik egymáshoz: MEGNEVEZÉS Önkormányzati Állami Állami támogatás támogatás támogatás aránya ( e Ft) (e Ft) ÓVODÁK ,3% ALlM ,9% CANTEMUS ,4% KÖZIM ,9% Móricz Zsigmond Könyvtár ,9% Váci Mihály Kulturális Központ ,6% Móricz Zsigmond Színház ,3% Jósa András Múzeum ,3% ÖSSZESEN ,0% A közüzemi és közszolgáltatási feladatok ellátásában ez évben is kiemelkedő szerepe lesz a saját alapítású gazdasági társaságainknak. Portfólió gazdálkodás évtől kezdődően a város többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok tulajdonosi szempontból történő közvetlen fe lügye letét, a cége k monitoringjét, egymás közötti tevékenységének koordinálását a Polgármesteri Kabineten belül működő Portfólió Referatúra végzi. A gazdasági társaságok aktív évre vonatkozó gazdálkodási mutatói, elképzelései, tervei, jövőképe továbbra is a referatúra aktív közreműködésével alakulnak ki. A évi költségvetéshez írott rövid szöveges bemutatóban, a költségvetés kiadási oldalával kapcsolatban álló Társaságok előzetes elképzeléseit kívánjuk jelezni. A gazdálkodás részletes bemutatása az éves beszámolókban, illetve az üzleti tervekben történik. NyíRW Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft A NyíRW Nonprofit Kft Nyíregyháza Megyei Jogú Város 100 %os tulajdonában álló gazdasági társasága, mely végzi a közszolgáltatási szerződésben rögzített városüzemeltetési feladatokat, vagyonkezelési szerződés alapján a bérlakások, nem lakás céljára szolgáló ingatlanok üzemeltetési feladatait, valamint a közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatokat is ellátja. A Társaság menedzsmentje a szervezeti egységek, irodák, csoportok feladatait folyamatosan felülvizsgálja, és eddig is számos költségcsökkentési javaslatot határozott meg. A felülvizsgálat eredményeként több területen munkarend módosításával, és egyéb munkaszervezési intézkedés megtételével a munkavégzés hatékonyságának növelését valósították meg. Komoly elismerést jelent a cég számára, hogy Arany Rózsa díjat nyert Nyíregyháza a Virágos Magyarországért környezetszépítő versenyen. ( NY REGYHÁZA 8

9 2013ban is folytatódik a parkok, játszóterek felújítása, új köztéri padok és szelencék beszerzésével számos közterület megújul, a városlakók szebb környezetben élhetnek. Ismét bevezetik a városlakók által kedvelt városszépítő akciót. A Társaság egyik fontos stratégiai területe a Piacok és a Vásárterek üzemeltetése. A Búza téri piacon egy új, fedett Baromfi Piac kialakítására került sor. Pályázati forrás igénybevételével felépült a Kertvárosban egy 338 négyzetméter területű teljesen fedett piac. A Kertvárosi Piacon 40 fedett árusítóhely került kialakításra. A beruházás célja a tanyasi termékek piacra jutásának elősegítése, ezzel is támogatva a bokor tanyákon, és Nyíregyháza külterületein élő őstermelőket és kis vállalkozókat évben a város több pontján termelői piac kialakítását tervezik megvalósítani. A meglévő városüzemeltetési feladatokhoz kapott új feladatokat a Társaság. A feladatok rendszerbe történő beillesztése megtörtént. A Társaság 2013ban a közszolgáltatási és vagyonkezelési feladatokra kapott forrást a legoptimálisabb módon kívánja felhasználni. Megfogalmazott küldetése, a városi közszolgáltatási feladatok magas színvonalú ellátása, a rendelkezésre álló források hatékony és gazdaságos felhasználása, a városlakók részére egyre szélesebb körű és magasabb színvonalú szolgáltatás nyújtása. A közfoglalkoztatással összefüggő feladatokat ebben az évben is a NyíRW Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. fogja ellátni. Az éves átlagban 468 fő foglalkoztatásának önerejére eftot terveztünk biztosítani a évi költségvetésünkbe. Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft A Nyíregyházi Állatpark az Önkormányzat 100 %os tulajdonában álló gazdasági társasága. A társaság fontos szerepet vállal Sóstó idegenforgalmában, népszerűségével, sokszínűségével jelentős forgaimat generál évről, évre. Ismertsége, folyamatosan megújuló attrakciói hozzájárulnak Nyíregyháza népszerűségéhez. Az Állatpark jó híre húzóerővel bír, ami sok vendéget csalogat Nyíregyházára. Ahhoz, hogy a Nyíregyházi Állatpark továbbra is meg tudja őrizni népszerűségét attrakciókra, fejlesztésekre, megvalósítható tervekre van szükség. A gazdasági körülmények figyelembe vételével, a társaság marketing stratégiájában célul tűzte ki Szlovákiát, ezen belül Kassa és Eperjes városokat. Az ott élők között kívánják népszerűsíteni az Állatpark nevezetességeit, ide csalogatva a fizetőképes keresletet. Mindenképpen cél együttműködve a Sóstó Gyógyfürdők Zrtvel a látogatói létszám növelése, biztosítva a jegyárak bevételéből a további biztonságos, stabil gazdálkodás hátterét. A bővített újratermelést biztosítani kell, ma már a kiélezett turisztikai nem elég csak fenntartani egy jól működő attrakciót, hanem új látványosságra is gondolni kell. Ezt szem előtt tartva és az időközben megnyílt lehetőséget kihasználva a Park a várossal együttműködve 2012 végén sikeres pályázaton elnyert 250 millió vissza nem térítendő támogatást, amihez 125 millió Ft saját erőt biztosít a város. Ez az 500 millió forintos projekt ismét egy új és egyedülálló attrakciót teremt Sóstó n amivel, egyfelől a következő 4 5 évre stabilizáini lehet azt a 400 ezer 500 ezer közötti látogató számot. SzabolcsSzatmárBereg Megyei Temetkezési Vállalat Az évi XlIILtv. a temetőkről és a temetkezésről kimondja, hogya fenntartó önkormányzatoknak feladata a temető tárgyi és infrastrukturális létesítményeinek, zöldfelületeinek, valamint sírhelytábláinak megépítése, illetőleg kialakítása, a temető kegyeleti méltóságának őrzése. A temető tulajdonosa köteles a temető fenntartásáról, továbbá üzemeltetéséről gondoskodni. A SzabolcsSzatmárBereg Megyei Temetkezési Vállalat alapítói jogokat gyakorló tulajdonosai: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, Mátészalka Város Önkormányzata, Nyírbátor Város Önkormányzata, Fehérgyarmat Város Önkormányzata. A vállalat működési területe Szabolcs SzatmárBereg megye. ( NY REGYHÁZA 9

10 MÓDoslTOTT I Nyíregyháza iu'''ljcionr~~~;le dz ')S~,?\li1gyun teklill' I 'j " tpmetp~szolgr:tlt]tást t.eme tö üzemelt, tést halo tt slállítas' virág é rté kes;tp~t s írk ő gyártást é., forgalmazást. A tem e. t ő fe nntartásáhol, üzerneltet éshez :;;;:1' 1<',.> :II! H,,' 1:, I ('ti "II' értelmében a kiiltség ve tc s b ől. ille tve" slolgál' ",l''' 'I" 1:11 t("'.:i ri A t ~ rs a ság rbv!d távu tpfvf'i kö ~0tt SZe f f'l1e! ~ ilrlf 1,1 "'II'" beton kerítés bontása, ÚI ke rites létesítése, az 1944ben épült vlzvezeték cseréje, a fc5bejárati park felújítása, Megvlzsgálandó iiletye egy hamvasztó épltése rkülterület! temetiiber), melynek becsült beruházási értéke 110 millió forint, A temetési szokások JeleRt/is átalakylása, a Ram\'asztás Irá Rtl IgéR" R/j'{ekeElése el!'t're sqrget/ibbé teszi a gazdaságos mok1!elés feflfltartl1atésaga érelekéber, a ~afrvasi!té FRegépJtését. NYIRSULI Nyíregyházi Sportszo lgáltató Nonprofit Kt t Nyíregyháza M egyei logu Város Önkormányz,Ha 1pnl,pn,;.:,,~1,t r(lt;:írn:.i1lw'1,,1~l":i, l!l,1 IW Társaságot. A társaság feladata és célja, hogy Nilrrg'.. '",,\t1,>cgn\(l;~er nvujt"j").' rw,v t '\.111 "i,r sporttevékenység, utánpótlás nevelés terület(p ol,il' I I "! I ;:",~ (~Sr jj:=!i "l(;.l!r)~ ])1 r' "'!~'l,r 11" i" valamint az önkormányzati t ulajdonban l évő sporttrl'" 'ir:'olv:'"'k 'Ir,'I1:e!+e t :f'~)(' , p.v t ő l az utóbbi feladat, riza z ct spnrtlf.10';"!lo1 '!,..PI< il '1,rl('II('t:r~,,;.,l!"'('I II!1 'ifi" Városüzemeltetési és Városfcjlcsltési Nonprofit Kft r()i~'j.lld ~(17P A Nyírsuli Kft évt5 1 kimondottan, csa k s!~ n n '.~,l!,rn.l' tpfi1d~llnkal!~f (>1 kdl.1'.!n;::1'/d,1 'nl I év t őllehe t ős';gké nt kapot t TAO t~ m o ga t as b n l s,," nn,l!" i"n;"flkat A TAO ad ta lehető s ég az utánpo tl,)s neve lés t e l én. I1,JIl 1,l)tl,ldg \/1: r. 11ko7.j",... h,>i) 1"11 (i' 'Il l, II'I,) a műk ödé s i feltételeket Azon túlmenően. hogy pllllo:(lin l< f': b M;j\;j h ~ n. Vfl,f' n V~I','r "phl'n ha tal mas előre l épé s történt, létesítmenyek is fo lv~hfl,~lo:'dh 'f~;i~\dnll,< A fejlesztések ba n is tovabb fo lyt atódnak /\ '~I. ',,~',',1"'1 j«(~l:ott ';U'(f:jWI Pf',J.<1':'1 n:'iln"l pá lya megalkotása, a Bujtosl Csarnok f elújítá sa, ~1:': IlH'l.::il';t(l!f: P;jIVilK :.;p()rtoli?<.r"l r : ti<~i:n, ;"l,. r'l( A Labdarúgó Akadém ia al. új, 2012/ czon '; '1 Ii""'" 'Iw'te, f's w ít" is méltán használja, BO l.sik József jeles labdarugo n r\i~f "'I :rtnrirstkr Jl t';.:;!;l l',;,''')f' nh' r:kr:p)!.l.., lln'. Diáksport felada t ainak p. liá tását. igy d vá rosi spo rtél(:', IiI!' l)ri' rll nu' ~le('/i'/.f'ir:..lf':' 1r"1!~..;1, rls ő d l e g es cél és feladat: alkalmaz ko dni a kia lakldt j(':v. )c( rr.('f'i:or~ :(H'1 c :',nnr,kn:rj f' if'~ "I illetve a sportiskola, rp. ndsl.f'r fe lépítésé np. k széir,,,,,,,,, nu 'i, lehessen megnyerni. A tá rsasági adóból nem támogatható sportáv,i1k 'i: l ",. egyensúlyának mp.gtartása érdekében, a l. elmui! PV"F;'''. ke ll biztosítani. Vá roskép Szolgáltat ó Nonprofit Kft, A társa ság uzemeltcti a 28 éves Nyírp.gyhá 71 Telpv/7Iol város weboldalát, a '"/!( "YrinliÍt i:lh nm..,11);'1, r":rji)1 ) 1\ Nyíregyház! Televízió/ Jrnelyik az utóbbi evek KI)," ~Iprl il' \J'!rl'd""~'; af, lj lp)') I" rlnl}(h,'o' tölti be a Nyíregyhá zán plő k tájékoztiltásában W~0"" Ny íregyházi Televíziónál a r.él a hat.éko nyság nevp!f' "n,1~',li'pj«(j'>;:ii::, \lt:('ln(~!1 rr <;, 2013 ja nuá rjában me p'sl űnt II Hál óza t Telf'vi7lrl 1d ~',~, 'I',,,j(\V~IIÚ I'JI, kis,1ml, l,: nh, 1111 feldo lg ozá s ~ra konce ntrá ló m űs o rsze rke '.e!te l [nr;",.:,, " 'I \../ N vlregyháza W_.N..."(C;..."la."'".,

11 A Nyíregyházi Napló megtartotta a város első hírforrása rangját, hirdetési árbevétele pedig az elhúzódó válság ellenére sem csökkent. Az évforduló kapcsán külön marketingakcióval is készülnek ebben az évben. A város weblapja, a egy jelentősebb IIráncfelvarrás" után a közeljövőben ismét megújul, ezt a mai szakmai trendek és olvasói szokások egyértelműen megkövetelik. A honlap igazi kuriózum a városi portálok között, hiszen széleskörűen, napra készen tájékoztatja a polgárait, a hírek, programlehetőségek itt ugyanis órárólórára frissülnek. A VárosKép Kft. ma már jelentős munkákat nyer a nyilvánosságbiztosítások terén is, ehhez kapcsolódóan a rendezvényszervezés, a honlap és kiadványkészítés is felkerült a szolgáltatási palettájukra. A cég partneri kapcsolata a Kölcsey Televízióval továbbra is megmarad. Annak ellenére, hogy az AG6RA beruházás miatt várhatóan félévtől külön telephelyen folytatják majd tevékenységüket, a megtakarítás és ésszerűség jegyében az anyagok, egyes műsorszámok cseréje tovább zajlik majd. Nyíregyházi Turisztikai Közhasznú Szolgáltató Nonprofit Kft 2010ben kezdte meg működését a Kft. A társaság gazdaságipénzügyi fenntarthatósága, szakmai működésének biztosítása elsősorban Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatásából történik, melyet az Önkormányzat a befolyt idegenforgalmi adóból biztosít. A Kft. a 200ges és a 201les TDM pályázaton is sikerrel szerepelt, melynek eredményeként megnyitott Nyíregyházán a Turisztikai Információs Központ, felújításra került a Sóstói Tourinform iroda és látogathatóvá vált a Víztorony. Tevékenységüknek köszönhetően először sikerült ebben a desztinációban az összes nagy turisztikai attrakciót összefogni, és "Csodacsomagok" néven egységes kínálattá formálni. Avendégtájékoztatás feltételeinek javítása érdekében touch info pultokat állítottak fel, információs táblákat és több irányba mutató kis oszlopos, útbaigazító táblákat helyeztek ki Nyíregyháza belvárosában, a körúton, Sóstógyógyfürdőn, valamint a város bevezető útjain. Céljaik megvalósítása érdekében 2013ban is intenzív marketing kampányt folytatnak: számos külföldi és belföldi utazás kiállításon vesznek részt, kiemelten a budapesti utazás kiállításon, melynek díszvendége Nyíregyháza. Turisztikai kiadványokat, többnyelvű DVD filmet készítenek, óriásplakát kampányokat bonyolítanak. A bel és külföldi média képviselői számára study tourokat, tanulmányutakat szerveznek, melyeken bemutatásra kerülnek a desztináció turisztikai termékei. A tanulmányutak kapcsán cikkek, filmek, az újságírók tapasztalataijútleírásai jelennek meg a különböző médiákban térségünkről. 2013ban ők rendezik az Országos TDM Konferenciát. Fejlesztéseik és az általuk szervezett kampányok kapcsán népszerűsítik turisztikai értékeinket és a térségbe vonzzák a potenciális turistákat. NvíRINFO Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft Az Önkormányzat által2000ben alapított cég fő tevékenysége továbbra is a Polgármesteri Hivatal informatikai rendszerének biztosítása, a korszerűsítése. A NvíRINFO Nonprofit Kft továbbra is biztosítja a Hivatal részére a számítástechnikai eszközöket bérleti konstrukcióban, gondoskodik azok zavartalan működéséről, karbantartásáról. A kialakított IT központ és ennek keretében a számítógépek és nyomtatók, valamint a szerverek közötti adatkapcsolatot biztosító, összesen mintegy 9 km hosszú, optikai gerincvonalakra épülő helyi számítógépes LAN adatátviteli hálózatok, nagy teljesítményű hálózati szerverek működtetése. A Társaság gondoskodik továbbá az adatátviteli rendszerek üzemeltetéséről, felügyeletéről, zavartalan működésének biztosításáról. További feladata a háttér programok fejlesztése, felügyelete, adatbázisok kezelése, a "Nyírháió" weboldal és levelezési rendszer üzemeltetése, illetve közmunka program keretében az önkormányzati iratok digitalizálása. A társaság pályázati forrás igénybevételével évben e I készítteti Nyíregyháza város közigazgatási területére vonatkozó zajtérképet és az arra épülő intézkedési tervet. ( NY REGYHÁZA 11

12 Nyíregyházi Ipari Park Kft JAvíTOTT! A 2013es évben a Nyíregyházi Ipari Park Kft. főtevékenysége első félévben döntő részben a "Belvárosi terek integrált funkcióbővítő fejlesztése Nyíregyházán" című projekt pénzügyi szakmai zárása, mint "Városfejlesztési Társaság". E mellett azonban továbbra is feladat az Ipari Parkba és a város más területeire befektet ni kívánó cégek döntéseinek előkészítése, segítése. Továbbá fontos feladat az Ipari Parkban működő cége k segítése, fejlesztéseik koordinálása. A Társaság feladata a belvárosi projekt pénzügyi szakmai zárásának teljes körű koordinációja és ellenőrzése, a projekt zárásával kapcsolatos adminisztratív munkák elvégzése, az Irányító Hatóság felé történő kapcsolattartás és zárójelentési kötelezettség, az egyes projektekhez kapcsolódó külső szervezetekkel való kapcsolattartás. A évben a cég részt vesz a Városfejlesztő Társaságok Országos Szövetségében, mint alapító tag. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejlesztéspolitikai koordinációjáért felelős államtitkárának, dr. Molnár Ágnesnek fővédnöksége alatt létrejött Szövetség megalakulásának célja az uniós források hatékonyabb önkormányzati felhasználása. A városfejlesztő cégek összefogása azt jelenti, hogy tudásukat, tapasztalatukat egymással megosztva a városok képesek lesznek még hatékonyabban lehívni az uniós forrásokat. Nyíregyháza Nagyká"ó Tiszavasvári Nyírvidék Térségi Integrált Szakképző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. valamint a Nyírségi Szakképzés Szervezési Közhasznú Nonprofit Kft. tevékenységét eftal illetve eftal javasoljuk támogatni. Vagyoni kiadások Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának kezelésére vonatkozó feladatra számításaink szerint mintegy 7 %kal szükséges több előirányzatot biztosítani, egyrészt az üresen álló, hasznosításra váró ingatlanokkal kapcsolatban felmerülő kíadásokra, másrészt a évi intézményi átszervezések kapcsán megüresedett, hasznosításra váró ingatlanokkal kapcsolatban felmerülő kiadásokra, valamint a megemelkedett közös költségek biztosítására. Repülőtér üzemeltetés jogcímen szükséges előirányzatot képezni. Panelprogram végrehajtása kapcsán évben az áthúzódó támogatás kifizetéshez eft előirányzat biztosítása szükséges. Területelőkészítés 2 A nyíregyházi Borbányai Temető bővítési kb. 1 ha 2200 m területének megvásárlásához szükséges előkészítő munkák változási vázrajz elkészíttetés, jóváhagyás, művelési ágból történő kivonás 2010, évben megtörténtek. A Szabályozási Terv előírásai miatt szükségessé váló ingatlanvásárlások fedezetigénye évben már aktuális, a nem rendezett ingatlanokra várhatóan 60,000 eft. Ingatlanvásárlás jogcímen az NY\/SC pálya vételárát szükséges tervezni, i"etőleg a GRANDINVITÁL Kft.vel kötött adásvételi szerződés felbontásából adódó visszavásárlási kötelezettség fedezetét javasoljuk betervezni. Szakértői, tervezési díjak feladaton az ingatlanokkal kapcsolatos hatósági díjak, tervezési, értékbecslési, földmérési költségek fedezetére javaslunk előirányzatot képezni, a évi előirányzathoz képest magasabb összegben, N Y I R E l, " II 1\ Z fl 12

13 Egyéb vagyoni kiadás jogcímen a Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat felé fizetendő érdekeltségi hozzájárulás fedezete a javasolt előirányzat, illetve a kisebb vagyongazdálkodással összefüggő kiadásokra javaslunk előirányzatot biztosítani. A "kisvállalkozások támogatási alapja" feladaton az Önkormányzat és a PRIMOM SzabolcsSzatmár Bereg Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány közötti megállapodás szerinti eft kamattámogatás összegét tartalmazza a javasolt előirányzat. Felújítási kiadások Intézményi felújítások A évi költségvetésben tervezésre került intézményi felújítási feladatok az intézmények állagmegóvása érdekében szükséges. A balesetveszélyt elkerülendő, valamint a további drasztikus állagromlást megelőzendő, sürgősen szükséges feladatok kerültek felsorolásra. A pénzügyi korlátok figyelembe vételével az elvégzendő felújítási munkákat több ütemre bontottuk. Az állagromlás megakadályozásán kívül törekedtünk arra, hogy csökkentsük az energia felhasználás költségeit, (nyílászárók cseréje), megszüntessük a balesetveszélyes és üzemelést gátló tényezőket (tornatermi burkolat csere, vizesblokk felújítás). A jelenleg ismert üzemelést gátló feladatokra javaslunk eft tartalékot képezni. Az intézményi épületek felújítását illetően az ütemezett és rangsorolt feladatok tekintetében a eftot javaslunk felújítási feladatokra tervezni. Ez az előirányzat a korábbi években az alábbiak szerint alakult: évben eft 201l. évben eft évben eft. A évi költségvetési koncepcióban szereplő két általános iskolánál (Móra Ferenc Általános Iskola, Móricz Zsigmond Általános Iskola) betervezett balesetveszélyes tornatermi padlóburkolat cseréjének önkormányzatunkra eső költségét (bruttó eft) lehetőség szerint próbáljuk pályázati forrásból csökkenteni. Az így megtakarított összeget további intézmények felújítására illetve üzemelést gátló problémák elhárítására javasoljuk fordítani. Szociális kiadások A rendszeres és eseti pénzbeli szociális ellátások kiadásai az előző évi teljesítési adatok alapján kerültek meghatározásra. Az összegek a társadalmi, gazdasági változások hatásaként néhány esetben nagyobb mértékű növekedést mutatnak. A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők száma (201l. november hónapban fő, november hónapban fő). Ápolási díjban 201l. november hónapban 899 fő, november hónapban l.022 fő részesült. A kiadási előirányzatok megállapításánál ugyan ezt a tendenciát vettük alapul. A lakásfenntartási támogatás és az adósságcsökkentési támogatás kiadásai évről évre növekvő teljesítést mutatnak. Ebben valószínűsíthetően a gazdasági válság és a munkanélküliség hatásai érezhetőek. A munkahelyek elvesztéséből eredően a közüzemi számlák kifizetése nehézséget okoz, sok esetben hátralék halmozódik fel, így egyre többen fordulnak segítségért az önkormányzathoz. Azon ellátásoknál, melyekhez a tényleges kifizetése k alapján normatív kötött felhasználású támogatás igénylése kapcsolódik, ott a költségvetési törvényben meghatározott %os mértékű átvett pénzeszközökkel kalkuláltunk. Ez a rendszeres szociális segély, a normatív lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás esetében 90%, a foglakoztatást helyettesítő támogatás esetében 80%. (, NY REGYHÁZA 13

14 A járások kialakításáról szóló 2012.évi XCIII. törvény rendelkezéseinek értelmében január ltől az alábbi szociális ellátások önkormányzati hatáskörből átkerüinek a járásokhoz: időskorúak járadéka ápolási díj normatív, és alanyi közgyógyellátási igazolvány normatív, és alanyi. Ezen segélyek esetében egy havi kiadássai számoltunk a december havi kifizetéseket terveztük meg január hónapra. A rászoruló családok gyermekei részére 200 fővel, fejenként Ft támogatást terveztünk a Szigligeti gyermeküdültetés soron, összesen eft összegben. Az egyszeri kiegészítő gyermekvédelmi támogatást, melyet Erzsébet utalvány formájában kerül folyósításra a jogosultak felé évente két alkalommal, összesen eftban állapítottuk meg az előző évi adatok alapján. Oktatási, kulturális és sport feladatok kiadásai Oktatás: Az oktatási célfeladat a szakmai ellenőrzésekhez, pedagógiai dokumentumok jóváhagyásához szakértői tevékenység igénybevételére és az oktatással kapcsolatos hirdetmények díjaira, az intézményi évfordulók és rendezvények támogatására biztosít fedezetet. A Hajdúdorogi Egyházmegyével kötött együttműködési megállapodás és támogatási szerződés alapján a Szent Miklós Görög Katolikus Óvoda és Általános Iskola Huszártelepi telephelyének működtetéséhez évre szükséges önkormányzati kiegészítés biztosítása. Kultúra: A 2013as költségvetési évre vonatkozó kulturális célfeladatok a évi kulturális tevékenységekkel és felhasználásokkal összhangban lettek kialakítva. A közművelődési megállapodásra vonatkozó összeg a közművelődési rendeletben foglaltak szerint, városi kulturális szervezetek részére, önkormányzati feladat átvállalásért, bizottsági döntéssel adható. A pályázati önerőt, mely a hagyományos közművelődési érdekeltségnövelő pályázat saját ereje, továbbra is javasoljuk biztosítani. A köztéri alkotások felújítására évente betervezett összeg a városi tulajdonú szobrok rongálásai során bekövetkezett károk helyreállítására, illetve emlékművek esetleges tisztíttatására szolgál. Új feladatként javasoljuk a célfeladaton az első világháborús emlékmű karbantartására fedezet biztosítását. A kulturális célfeladaton évben a évi tervezéshez képest új feladatként kerül tervezésre: Művészeti ösztöndíjat (mely összegből a tervek szerint 2 fő támogatására kerülhet sor) SzSzB. Megyei Szemle kiadvány támogatását (Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság döntése alapján) Kiadványok támogatását. Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően acélfeladat előirányzatán felül további előirányzatok biztosítását javasoljuk: a Kulturális Alap támogatási összege; A Happy Art Alapítvány támogatása. A művészeti, művelődési ágazatban működő intézmények önkormányzati támogatásának csökkentése érdekében lehetőséget kell teremteni a központi támogatások folyósítási szabályait is figyelembe véve az új üzemeltetési formák megvalósítására oly módon, hogya bevételek növelésében fokozottan érdekeltté váljanak. (, NY REGYHÁZA 14

15 Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2013ban is nagy hangsúlyt fektet az idegenforgalmi szempontból is jelentős városi nagyrendezvények színvonalas megvalósítására. A programok kialakításánál a fő cél az, hogy ezen események ne csak az önkormányzat pénzügyi forrásaira támaszkodjanak, hanem kiegészüljenek szponzori és pályázati támogatásokkal is. Tervezett nagyrendezvények a 2013as évre: Városnapi Programsorozat, Vidor Fesztivál, Szabadtéri Nyár, Krúdy Napok, Helló Nyíregyháza, Gyermeknap, Huszártalálkozó, Évbúcsúztató Rendezvénysorozat. Nyíregyháza Megyei Jogú Város évi Sportcélú feladataira a évi eredeti előirányzattól eltérően eft tal magasabb összeggel került betervezésre. Magasabb összeggel kívánjuk támogatni az "Egyéb egyéni és csapatsportágak" és az "Egyéb sporttámogatások" keretekre jogosultakat. l\jövelni kívánjuk az iskolai diáksportra fordítható támogatások összegét, valamint ki szeretnénk terjeszteni a városi úszásprogramot anagycsoportos óvodásokra is. A megnövekedett pályázati támogatásokhoz szükséges önerők emelkedésének biztosítása érdekében a Nyírsuli utánpótlásnevelésre fordított támogatása is megemelkedik. Figyelembe véve, hogyakiemelt csapatsportág keretre jogosult támogatottak köre és száma megnőtt, növeini kívánjuk a keret összegét. A jégidő biztosítása a műjégpályát üzemeltető céggel megkötött szerződés előírásai alapján kerül betervezésre. Asportlétesítmények fenntartásához kapcsolódó kiadások terén évben az alábbiakat tervezzük: a Tiszavasvári úti pálya működtetéséhez szükséges támogatásnál a Közgyűlés 218/2010. (lx.20.) számú határozatában jóváhagyott szerződés 3. pontja alapján terveztünk. a Lőtér üzemeltetésére ez évben is e Ftot irányoztunk elő. VÁROSDIPLOMÁCIAI KIADÁSOK Városdiplomáciai kiutazások, delegációk fogadása, Az Önkormányzat meghívására városunkba érkező külföldi diplomáciai testület tagjainak vendéglátása, program szervezése Új cserekapcsolatok kialakítása EU tagországok önkormányzataival Közös projektek megvalósítása érdekében egyeztető találkozások A évi Külügyi Céltartalék alapját a évi bázis keret adja, mely biztosítja az Önkormányzat testvérvárosi együttműködési szerződései értelmében, a 9 testvérvárossal, és a meglévő határmenti partnervárosokkal a kapcsolat fenntartását, közös programok szervezését, egymás jelentősebb rendezvényein való részvételt, új együttműködési formák keresését, illetve az új partnerkapcsolatok kialakítását a város érdekei és lehetőségei szerint. A keret nyújt fedezetet a tolmácsolás, az eseti szinkrontolmácsolás technikai és személyi feltételeinek biztosítására, a fordításra, valamint a város nemzetközi városhálózati tagságából adódó feladatok ellátására, a gazdasági és egyéb területen hasznosuló nemzetközi kapcsolatok ápolására. A Közgyűlés 199/2012.(VII1.30.) számú határozata szerint a költségvetésben elkülönítetten kell kezelni "Integrációtól az Inklúzióig" pályázat összegét. Az Önkormányzat évente a költségvetési rendeletében határozza meg az önszerveződő közösségek támogatására szolgáló keretösszeget. Az előirányzat felhasználásáról a Közgyűlés dönt, a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 24/2008. (IV.29.) KGY rendelet egyidejű felülvizsgálata mellett évben az előző évi előirányzatot 42,6 %kal javasoljuk növeini. ~'", ( NY REGYHÁZA " WW\N'.!k'iU:::tC,'(HAZA.,O 15

16 A Rászoruló Hallgatókért Alapítvány, mint az önkormányzat által alapított civil szervezet már több éve, évente kétszer, összesen eftal támogatja a felsőoktatásban tanuló nyíregyházi hallgatókat. A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásába adott intézmények és feladatok Szociális Gondozási Központ Idősek Otthona Mentálhigiénés Központ Gyermekjóléti Központ Bölcsődék Gyermekek Átmeneti Otthona HUMANNET Alapítvány által ellátott családsegítés feladata saját bevételből, és a NYITÖT által igényelt állami hozzájárulásból nem fedezett kiadását az önkormányzat pénzeszköz átadás formájában biztosítja, melyet a 12. melléklet tartalmaz. A Polgármesteri Hivatalban aköztisztviselők cafetéria keretében nettó Ft/fő éves kerettel számoltunk. A hatályos szerződések felülvizsgálatával, szükség esetén azok módosításával, a belső szervezeti egységek által ellátott feladathoz szükséges kiadások visszaszorításával, a dologi kiadások jelentős mértékben lecsökkentek, ennek ellenére növekedéssel számolunk. A többlet előirányzat biztosítása a Nyírinfo Nonprofit Kft. által ellátott egyes feladatok átvétele miatt válik szükségessé, melyek hatása megjelenik a vagyoni kiadások csökkenésében. A Nemzetiségi Önkormányzatok támogatására összesen eftot terveztünk. VÁROSFEJLESZTÉSI KIADÁSOK (1.4.) 41.sz főút Vezér út és 41.sz.főút Szállási út forgalmi csomópontok rendezésére benyújtott pályázatunk a Bíráló Bizottság döntése alapján eredményesen szerepelt. A körforgalmú csomópont, valamint a Diák utcai (Szállási u. melletti) középszigetes gyalogátkelőhely megépítéséhez, a város rendezési tervének módosítása vált szükségessé. A gyalogátkelőhely megvalósítására a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában kerül sor. (1.8.) 4. sz. 41. sz sz. főutak közötti gyqjtőút építése (Keleti körút) (ÉAOP pályázat) projekt befejeződött, a projektzárás és a pénzügyi elszámolás megtörtént. A Tüzér utcai és a Törzs utcai útszakasz területébe eső földrészletek egyegy helyrajzi számra történő összevonása és a megvalósulási térkép ingatlannyilvántartáson történő átvezetése, az útkezelői feladatok biztonságosabb ellátásához szükséges. A földhivatali és szakhatósági eljárások díjának fedezetéül, a járulékos költségként tervezett az ÉAOP által nem támogatott 365 eft előirányzat biztosítását javasoljuk. ( ) Nyírszőlősi kerékpárút csapadékvíz rendezése azért szükségszerű, mert a 2009ben Nyíregyháza Nyírszőlős között megvalósult kerékpárút egy szakaszán a szikkasztó árkok nem képesek a keletkezett csapadékvizet elszikkasztani, így annak felülvizsgálatára került sor. A lakossági anomáliák elkerülése érdekében elengedhetetlenül szükséges beavatkozás. (1.22) Nyíregyháza kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése (ÉAOP 3.1.3) Nyíregyháza MJV Önkormányzata pályázatot nyújtott be az ÉAOP 3.1.3fA2011. c. konstrukcióra, melynek célja a (, NY REGYHÁZA 16

17 meglévő kerékpárúthálózat továbbfejlesztése. A tervezett szakaszok megépítésével a város körútjának egy része, valamint a Sóstóhegy, Sóstófürdő településrész kapcsolódik be a kerékpáros közlekedés hálózatába. A tervezett nyomvonalon többek között általános iskola, posta, orvosi rendelő is található. A városvezetés célja a településrészekről a városközpont irányába és a városközponton belüli biztonságos kerékpáros közlekedés megteremtése. A kisajátítási eljárás elhúzódása miatt a kivitelezés 2013ra tervezett. (1.23.) Nyíregyháza belterületi úthálózatának fejlesztése (ÉAOP3.1.2/All pályázati önerő) Nyíregyháza MJV Önkormányzata pályázatot nyújtott be az ÉAOP3.1.2jAll számú konstrukcióra, melynek keretében az Arany János út teljes felújítását, illetve az Arany János út Szarvas utca csomópontban körforgalom építését tervezi. A meglévő út és járdaburkolatok minőségének javítása szintén tervben van, az alábbi utak érintésével: Arany János u., Szarvas U., Kígyó U., Csaló köz, Garibaldi u. Ezen felül majdnem 800 méter gyalogkerékpárút kialakítását tervezzük a Szarvas utcán. A tervezett költség összesen eft, az igényelt támogatás pedig eft. A pályázat tartaléklistára került. Fellebbezést nyújtottunk be a Közreműködő Szervezethez, melynek elbírálása folyamatban van. (1.26.) Helyi tömegközlekedés optimalizálására értékhatár alatti közbeszerzési eljárás keretében történő szolgáltatás megrendelésére vonatkozó eljárást folytatott le Nyíregyháza MJV Önkormányzata, melynek nyertes kivitelezője, készítője a Közlekedés Tudományi Intézettel közös konzorciumban atrenecon COWI Tanácsadó és Tervező Kft. A Tanulmány készítésének célja Nyíregyháza Megyei Jogú Város helyi tömegközlekedésének, gazdaságilag optimális vonalhálózatának és menetrendi teljesítményének kialakítására vonatkozó szolgáltatás megrendelése, annak részletes kidolgozása. (1.27.) Városi és elővárosi közösségi közlekedési rendszer és intermodális csomópont fejlesztése Nyíregyházán (KÖZOP ) Nyíregyháza MJV Önkormányzata pályázatot nyújtott be kiemeit projekt koncepció szakmai előkészítésére és műszaki tartalmának pontos meghatározására, a kapcsolódó Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítésével. A Tanulmány készítésének célja a fejlesztési tervek megalapozása, egységes stratégiába foglalása, a célok elérésének érdekében a legmegfelelőbb megoldás kiválasztása, annak részletes kidolgozása. A projekt összköltsége eft május 14én került aláírásra a Támogatási Szerződés. Jelenleg a közbeszerzési eljárást előkészítése van folyamatban. Költségek felmerülése évben várható. (2.8.) Belvárosi terek integrált funkcióbővítő fejlesztése (ÉAop /B pályázat) Az ÉAOPS.1.1jB azonosítószám ú "A belvárosi terek integrált funkcióbővítő fejlesztése Nyíregyházán" tárgyú pályázat TámogatáSi Szerződésének módosítását kezdeményeztük a projekt befejezési határidejének hosszabbítása miatt. A megkötendő módosítás szerint a projekt befejezési határideje december 31. A projekt keretében megvalósítandó építési beruházások évben kifizetésre kerültek (a konzorcium i partner által még megvalósítandó tevékenység is). A évi költségvetést a menedzsment számlák díjai terhelik (kiadási oldalon és a támogatáslehívást követően a bevételi oldalon egyaránt). (2.17.) A "Fenntartható, komplex szolgáltatásfejlesztés és funkcióbővítés Sóstó Gyógyfürdőn" című kiemeit projekt javaslat benyújtásra került a második fordulós pályázat. A kiemeit turisztikai projekt célja az, hogya Nyíregyháza Sóstó Gyógyfürdő területén korábban megvalósult turisztikai elemeket egybekapcsolja, amely Nyíregyházát vonzó desztinációvá teszi a turisták számára. A fejlesztés ezen cél elérésében önmagában is áttörést hozhat, térben kiterjesztheti a pihenőrekreációs gyalogosan használható közterületeket.., ( NY REGYHÁZA 17

18 A fejlesztés hatására a Sóstó olyan egységes turisztikai desztinációként jelenhet meg a hazai és nemzetközi piacon, amely versenyképes, innovatív, vonzó úti célként, eltérő célcsoportok számra is, hosszabb időtartamra szóló, tartalmas utazást nyújtó helyszín lehet. A projekt eft összköltséggel és 100 % támogatással támogató döntésben részesült. 2013ra tervezett a megvalósítás, és várhatóan 2014 végén fejeződik be. (2.24.) Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása Térkamerák beszerzése, kihelyezése (tfl012. (111.1) BM rendelet) A bűnözés mennyiségi és minőségi oldalának önkormányzati eszközökkel való korlátozása, illetve visszaszorítása reális cél, ami azáltal valósítandó meg, hogy az önkormányzat mindent megtesz a bűnmegelőzési szempontok érvényre juttatása, a bűnalkalmak korlátozása és a lakosság tudatformálása érdekében. Átfogó törekvés, hogy az önkormányzat felelős döntéseivel kiszámítható és biztonságos környezetet teremtsen az itt élők, az ide látogatók számára, és csökkentse a bűnözésre alkalmas lehetőségeket. A meglévő rendszeren kívül további térfigyelő kamerák jelenlétére van szükség a városban, több területen is. Fontos, hogya lakosság biztonságérzetét leginkább veszélyeztető közterületi bűnözés visszaszorítására az önkormányzat folytassa a jelenlegi köztérfigyelő rendszer kiépítését, amelynek folyamatos figyelése és kezelésére megvannak az objektív feltételek. A térfigyelő kamerarendszer egyfelől visszatartó hatású, másfelől lehetővé teszi az arra hivatott erők hatékony és célirányos beavatkozását. A kamerarendszer telepítésénél a város bűnözési földrajzára és idegenforgalmi érdekeire figyelemmel jártunk el, ennek kiépítése során figyelembe vettük a rendőrség szakértői véleményét. Ez alapján a következő helyeken kerülnek elhelyezésre térfigyelő kamerák: Ungvár sétány, Józsa sétány, Búza tér, Rákóczi utca, Kossuth utca, Hősök tere. A beruházás 2013ra tervezett. (2.25.) A nyíregyházi Örökösföld lakótelep rehabilitációja (ÉAOP5.1.1jB212) A pályázati program október lén került benyújtásra a Belügyminisztérium felé, majd a belügyminiszter támogató nyilatkozatával együtt október 10én juttattuk el a Közreműködő Szervezethez (ÉARFÜ Kft.). A projekt tervezett összköltsége eft, a támogatási intenzitás pedig 100 %. A vonatkozó eljárásrend értelmében kétfordulós döntés szükséges, jelenleg a projektfejlesztés történik, a pályázatot a 2. fordulóra április 2ig szükséges benyújtanunk. A megvalósítás tervezett ideje: június november 30. (3.2.) A SzabolcsSzatmárBereg Megyei Szilárd hulladékgazdálkodási Társulás éves hozzájárulás díja került betervezésre. (3.3.) Báthory I. laktanya környezeti kármentesítésére vonatkozó szerződés szerint, a szerződéses összeg 10 %a a kármentesítési monitoring záró dokumentációk a Környezetvédelmi Felügyelőség jóváhagyását követően fizethető ki, melyek benyújtásra kerültek. (3.5.) Magyarország éves költségvetése minden évben támogatási összeget biztosít a lakossági eredetű nem közmovei összegyojtött háztartási szennyvíz kompenzációjára. Ez az összeg a szippantás és szállítás díjának csökkentésére szolgál. (3.5.2.) A nem közmovel összegyojtött háztartási szennyvíz gyojtése, önkormányzati kompenzációs rendszer előirányzata keretében a szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási programmal érintett városlakók folyékony hulladékának elszállításához biztosít a város támogatást. (3.6.) A helyi védettségo természet közeli területek éves fenntartása és monitorozása során az Igrice mocsár és az Oláhrét Természetvédelmi Terület folyamatos ellenőrzése és szükséges fenntartási munkái. ( NY REGYHÁZA 18

19 (3.9.) Repülőtér környezeti hatásvizsgálat. A kármentesítési záró dokumentáció a környezetvédelmi hatósághoz benyújtásra került, a hatóság ellenőrző mintavételezést készített a területen, a kármentesítés eredményét elfogadta. A területen a jogszabályi előírásoknak megfelelően 4 éves utómonitoring vizsgálati időszak betartása kötelező, ezért néhány működő monitoring kutat meg kellett hagyni a területen. A záró dokumentáció elkészült, be lett nyújtva a Felügyelőségnek. A hatóság az önkormányzatot további utómonitoring tevékenység elvégzésére kötelezte. (3.11.) A borbányai volt hulladéklerakó kármentesítésére irányuló előkészítési pályázathoz kapcsolódó záró projekt előrehaladási jelentés és záró kifizetési kérelem szeptemberben benyújtásra került, illetve a hiánypótlása is megtörtént októberben december 3án lezárul a projekt, amely időpontig várható az igényelt összeg kifizetése. A második fordulós pályázati anyag 2012 júniusában került benyújtásra, mely pozitívelbírálásban részesült. A beruházás megvalósítása 20Bra tervezett és várhatóan 2015 nyarán fejeződik be. (4.4.) A beérkezett lakossági igények alapján az Ivóvízhálózat fejlesztések támogatására, a Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottság döntését követően kerül sor minden évben. (4.5.1) A Nyíregyháza és Térsége szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási programja a évi költségvetési évek kiemeit jelentőségű fejlesztése. A program keretében folyik, illetve befejezéséhez közeledik a II. számú szennyvíztisztító telep rekonstrukciója. Az új komposztáló telep építése befejeződött. Eredményes közbeszerzési eljárást követően a munkák év tavaszán a kiviteli tervek készítésével megkezdődtek. A szakaszos üzembe helyezéssel megvalósftani tervezett csatornahálózati munkák befejezése év végére várható. (4.5.2) A évben ismételten megindított közbeszerzési eljárás minőségbiztosítása során támogató csak sávos úthelyreállításokat hagyott jóvá a dokumentációkban. Tekintettel arra, hogy így minden út minősége romlik, javasoljuk, hogya Szennyvíz programmal érintett utak vonatkozásában kiegészítő előirányzatot tervezzünk ezek teljes helyreállítására. (4.11.) NyíregyházaUngvárMunkács víziközmű programja (ENPI) A pályázat a két ukrán város (Ungvár és Munkács) vízi közmű hálózatának felmérését, feltérképezését foglalja magában, melynek során vízvizsgálatok, kutak, csatornák kamerával történő vizsgálata történne meg, majd egy program, tanulmány kidolgozása következne, melyet egy magyar szakértőkből álló projekt team koordinálna a helyi viszonyokat minden tekintetben ismerő ukrajnai szakértők bevonásával. A program teljes költsége ,, melyből a Nyíregyházát érintő költségvetés , (95 %os támogatási intenzitás mellett). A pályázati program január 31én került benyújtásra július 12én kaptuk meg az értesítést arra vonatkozóan, hogya pályázat a formaijogosultsági értékelésen megfelelt, egyúttal elkezdődött a tartalmi értékelés folyamata. A döntés elhúzódása miatt a december január 31ig tervezett megvalósítás várhatóan későbbre tolódik. (4.12.) Nyíregyháza MJV belterületi csapadékvíz rendszerének fejlesztése (ÉAOP5.1.2/D211) szeptember 24. aláírásra került a halasztott hatályú támogatási szerződés, amely a hiányzó dokumentum benyújtását követően lép hatályba. A projekt megvalósításának tervezett kezdete: A projekt megvalósításának tervezett befejezése: A projekt költségének nagy része 2013.ban valószínűsíthető. (, N V R E G Y H Á Z A 19

20 (5.1.) Művelődési Központ rekonstrukciója (AGÓRA pályázat) beruházás megvalósításának finanszírozására a támogatási szerződés megkötése májusában megtörtént. Az Önkormányzat az újragondolt tervezésiberuházási koncepció alapján a projekt Támogatási Szerződésének módosítására vonatkozó kérelmet nyújtott be az Irányító Hatósághoz, amelynek többszöri módosítás utáni elbírálása nyarán megtörtént, melynek eredményeként Támogatási Szerződés módosítására került sor, mely módosítást Önkormányzatunk szeptember 19én, a Közreműködő Szervezet pedig október 8án írt alá. (5.11.) Óvodák területén 7db multifunkcionális sportpálya építése (OviFoci Közhasznú Alapítvány) pályázati önerő A Közgyűlés 152/2012. (V.31.) számú határozatában döntött az OviFoci Közhasznú Alapítvány OviFoci Programjának folytatásaként a megépült pályákhoz a 2012/2013as TAOév keretében 3 új pálya építéséhez szükséges pályázat benyújtásáról. Az Alapítvány elnökének január 16i értesítés alapján a pályázat mindhárom pálya vonatkozásában nyert, így a megvalósításhoz szükséges önerő eft. Önkormányzatunk a 2013/2014.es TAO évben 4 új pálya megépítésével kíván pályázni. Sikeres pályázat önerejének biztosítására további eftot tervezünk. (5.12.) Sportlétesítmények fejlesztése (Társasági adókedvezménypályázati önerő) Infrastrukturális területen belüi2013ban elsősorban a társasági adópályázatok kínálta lehetőségek kihasználásával kívánjuk városunk sportlétesítményeit fejleszteni. (5.13.) Nyitnikék Óvoda felújítása és bővítése Az ÉAOP4.1.1/A11 jelű, Nevelési intézmények jejjesztése című pályázati konstrukció keretén belül április 2án került benyújtásra,,a nyíregyházi Eszterlánc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény felújítása és bővítése" című pályázat. A projekt az óvoda épületének bővítését (új csoportszoba, tornaszoba, szertár, öltözők, mosdók létrehozása), és a meglévő épületrész energiahatékonysági felújítását (homlokzat és tető külső szigetelése, nyílászárócsere), illetve udvarfelújítást és az előírásoknak megfelelően parkolók építését tartalmazza. A kivitelezés a közbeszerzési eljárás lebonyolítását követően indulhat. A projekt összköltsége eft. Az igényelt támogatás összege eft (95 %), így a fennmaradó eftot kell Nyíregyháza Önkormányzatának saját forrás jogcímén biztosítania. (5.14.) Kertvárosi Csicsergő Óvoda felújítása és bővítése (ÉAOP4.1.1/All pályázati saját erő) A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség november llén meghirdetette az Észak Alföldi Operatív Program keretein belül az ÉAOP4.1.1/All kódszámú "Nevelési intézmények fejlesztése" című programját. Az Óvoda 35 éve épült, földszint plusz egy emeletes kialakítású, lapos tetős épület. A célóvoda kiválasztását indokolja, hogya korábbi években átfogó felújításra nem került sor. A homlokzati nyílászárók egy részének kicserélését és a tetőbeázások miatti elkerülhetetlen felújítását, továbbá a kazánok és a világítótestek cseréjét kivéve, lényegi beavatkozás az épületben nem történt. Összességében elmondható, hogy az épület erősen elhasználódott, a részleges, halaszthatatlan beavatkozások ellenére felújítása és bővítése műszaki és funkcionális szempontból egyaránt időszerű és elkerülhetetlen. Jelenleg folyik a projekt Támogatási Szerződésének mindkét fél által történő aláírása. A kivitelezés tavaszán a közbeszerzési eljárás lebonyolítását követően indulhat. (5.15.) Örökösföldi pálya hitelesítéséhez szükséges fejlesztések. A Közgyűlés 1201/2007. (Vl.ll.) számú határozatában döntött a Nyíregyháza Örökösföld, SzalagTörzs u. térségében a Galbor Kft. által 2 db 65mx105mes füves labdarúgópálya és lelátó öltöző megépítéséről és ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról. Célunk őszén a Törzs utcán lévő labdarúgópályák sportcélra történő átadása. A szükséges fejlesztéseket saját beruházásként és pályázat útján kívánjuk megvalósítani. ( NY REGYHÁZA 20

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez '"'\, '(;ltll~t~,1 "".'''f.l.'il I'" PÁLYÁZATOK ÉS PROJEKTMENEDZSMENT 4400, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-553; FAX: +36 42 311-041 E-MAIL: HAGyMASI.GYULA@NYIREGYHAZA.HU VAROSFEJLESZTÉSI ÉS

Részletesebben

TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 POLGÁRMESTERE. ELŐlE RJ ESZlÉS - a Közgyűléshez -

TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 POLGÁRMESTERE. ELŐlE RJ ESZlÉS - a Közgyűléshez - NyíREGYHÁZA 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 POLGÁRMESTERE E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: GAZD/212-1/201S. ELŐlE

Részletesebben

ELŐlE RJ ESZlÉS - a Közgyűléshez -

ELŐlE RJ ESZlÉS - a Közgyűléshez - NYíREGYHÁZA 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83 TELEFON: +36 42 524-500 MEGYEI JOGÚ VÁROS FAX: +36 42 524-501 POLGÁRM ESTERE EMAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 48.894/2013. XII. Ügyintéző:

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

... ".'... l... Kósa Tímea adott területért felelős alpolgármester aláírása.,á

... .'... l... Kósa Tímea adott területért felelős alpolgármester aláírása.,á NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGARMESTERE 440 l Nyíregyháza, Kossuth tér l. Pf: 83. Telefon: (42) 524-500 Fax: (42) 524-501 E-maii: roii!llrmf!.\if!rlllll.iref!l.iili::li.hu Ügyiratszám: 33493/2012/14.

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása Az előterjesztés száma: 14/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a képviselő-testület 2015. február 12.-i ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s. a képviselő-testület 2015. február 12.-i ülésére. Segesd Község Önkormányzat Polgármesterétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2015. február 12.-i ülésére. Tárgy:2015. évi költségvetési tervezet Az államháztartásról

Részletesebben

Előterjesztés Dunakeszi Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27 - i ülésére. .. napirendi pont

Előterjesztés Dunakeszi Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27 - i ülésére. .. napirendi pont Dunakeszi Város Polgármesterétől Sajtó tájékoztatható Előterjesztés Dunakeszi Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27 - i ülésére.. napirendi pont Dunakeszi Város 2012. évi költségvetésének 1. sz.

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2015. évi előirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, intézmények Összesen 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Ügyiratszám: /2013.XIII. Ügyintéző: Faragóné/Bné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését

Ügyiratszám: /2013.XIII. Ügyintéző: Faragóné/Bné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 1.986-2/2013.XIII. Ügyintéző:

Részletesebben

Előterjesztés, Sándorfalva Város Képviselő-testületének. polgármester

Előterjesztés, Sándorfalva Város Képviselő-testületének. polgármester 2. Előterjesztés Sándorfalva Város Képviselő-testületének Előterjesztő: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester Tárgy: Rendelet-tervezet Sándorfalva Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. számú

Részletesebben

Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL Cím: 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. E-mail: ph@lorinci.hu Telefon: (37) 388-155 Fax: (37) 388-464 ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. MÁRICUS 17. NAPJÁN

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

polgármester Iktatószám: 65899/2014. Átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása Törvényességi véleményezésre bemutatva: december 12.

polgármester Iktatószám: 65899/2014. Átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása Törvényességi véleményezésre bemutatva: december 12. Előterjesztő: Dr. Botka László polgármester Iktatószám: 65899/2014. Tárgy: Átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása Melléklet: 1 db rendelet-tervezet Készítette: Közgazdasági Iroda Véleményezésre

Részletesebben

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előterjesztés Az Egyek Nagyközség Önkormányzata 2014. harmadik negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az egyes törvényeknek

Részletesebben

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 14 029 2.Szolgáltatások ellenértéke 13 599 3. Áfa visszatérítése 4.

Részletesebben

BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERE 8352 BAZSI, FŐ U.91. T/FAX:87/352-201

BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERE 8352 BAZSI, FŐ U.91. T/FAX:87/352-201 BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERE 8352 BAZSI, FŐ U.91. T/FAX:87/352-201 ELŐTERJESZTÉS Bazsi Község Önkormányzata 2012. szeptember 6 -i ülésére Tárgy: Tájékoztató Bazsi Község Önkormányzata 2012.

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Lócs Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1171 1171 működési célú

Részletesebben

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

A Társulás évi összesített bevételeinek előirányzatai megtalálhatók az 1. számú melléklet 1. számú táblázatában.

A Társulás évi összesített bevételeinek előirányzatai megtalálhatók az 1. számú melléklet 1. számú táblázatában. KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA A 2014. évi költségvetés összeállításánál

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről szóló 6/2012./II.27./ önkormányzati rendelet módosítására Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete február 13-i ülése 3. napirendi pontjához. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete február 13-i ülése 3. napirendi pontjához. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. február 13-i ülése 3. napirendi pontjához Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről Az államháztartásról szóló 2011.évi

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e a nagyközségi önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II.27.) rendelet módosításáról Decs Nagyközség

Részletesebben

ll.-l '\ II lll ).p~ ~ t;' lv fl\.w.. Faragóné Széles Andrea (.tc L-(

ll.-l '\ II lll ).p~ ~ t;' lv fl\.w.. Faragóné Széles Andrea (.tc L-( NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 25.812 2/2013'/XII. Ügyintéző

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

A B C D E F G H I J. Sorszám

A B C D E F G H I J. Sorszám 1. melléklet a 1/2014.(II. 20.) önkormányzati rendelethez SZÁPÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2014. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE A B C D E F G H I J Sorszám 2013. évi hatályos

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére 873-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.13.)

Részletesebben

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

PUTNOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3630 PUTNOK, Kossuth u. 5.

PUTNOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3630 PUTNOK, Kossuth u. 5. PUTNOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3630 PUTNOK, Kossuth u. 5. PUTNOK, 2013. február 8. Előterjesztő: Tamás Barnabás polgármester 1 Tisztelt Képviselő-testület! Önkormányzatunknak az Államháztartási törvény (2011.

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

2015 PMINFO - III. negyedév

2015 PMINFO - III. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 733315 1254 17 0403 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7132 Bogyiszló

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 26.-i ülésére

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 26.-i ülésére Ötvöskónyi Község Önkormányzat Polgármesterétől 7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51. Előterjesztés Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 26.-i ülésére Tárgy: Ötvöskónyi Község Önkormányzatának

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

Ügyiratszám: JKAB/60-7/2016. Ügyintéző: Faragóné/Bné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését

Ügyiratszám: JKAB/60-7/2016. Ügyintéző: Faragóné/Bné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: JKAB/60-7/2016. Ügyintéző:

Részletesebben

Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 2 Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Előterjesztés AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE

Előterjesztés AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE 1.napirendi pont Tárgy: 2014. évi zárszámadás elfogadása Előterjesztés Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 88.. (1) bekezdése, valamint a 4/2013. ( I.11.) Kormányrendelet 5. -ának (1) bekezdése

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 8/2013. (VI.28.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím i mód.elői. 1 2 3 3 1. I. Önkormányzat működési

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek évi

Önkormányzati szintű bevételek évi 2. melléklet a /2016.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2016. évi 2016. évi előirányzat Polgármesteri Sorszám Megnevezés Önkormányzat Hivatal, Összesen intézmények 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelettervezet

A nagyközségi önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelettervezet Az előterjesztés száma: 3/2016. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2016. január 27-én, 18:00 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések 1. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez 2011. évi költségvetés CÍMREND Jogcím: I. Szálka Község Önkormányzata II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat I. Szálka Község Önkormányzata Kötelező

Részletesebben

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzat és intézményei költségvetési gazdálkodásáról Előadó: Balassa Balázs polgármester Készítette: Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó 2 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Kivonat. Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 7-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat. Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 7-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. DEMECSER VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1. Telefon: 42/533-500; Fax:42/533-509 E-mail: onkormanyzat@demecser.hu web: www.demecser.hu Kivonat Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 30-i ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS I. A költségvetés összeállításának általános keretei Az önkormányzat 2012

Részletesebben

4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez -

4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez - NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS CíMZETES FŐJEGYZŐJE 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. Ügyirat száma : JKAB 68-1/2015. Ügyintéző: Faragóné ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez

Részletesebben

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

2013. évi költségvetés bevételeinek módosítása szakfeladatonként Önkormányzat (e Ft-ban) Bevételek. 1. Normatív támogatások 93 423 129 123 128 383

2013. évi költségvetés bevételeinek módosítása szakfeladatonként Önkormányzat (e Ft-ban) Bevételek. 1. Normatív támogatások 93 423 129 123 128 383 Bevételek 841 901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Sajátos bevételek Normatíva Eredeti ei. Módosított ei. Módosítandó 1. Normatív támogatások 93 423 129 123 128 383

Részletesebben

2015. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÁLLAMI TÁMOGATÁS 2015.02.12. (adatok forintban) Zöldterület-gazdálkodással kapcs. fel. ellátása 8 770 494

2015. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÁLLAMI TÁMOGATÁS 2015.02.12. (adatok forintban) Zöldterület-gazdálkodással kapcs. fel. ellátása 8 770 494 KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 215. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁS 215.2.12. (adatok forintban) 1. sz. melléklet Jogcím Összesen (Ft) I.1.a Önkormányzati hivatal működésének 78 547 I.1b. Település-üzemeltetéshez

Részletesebben

1. (1) Az 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

1. (1) Az 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014.évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelete módosításáról Vadna községi

Részletesebben

I. Bevételekkel összefüggő előirányzat-módosítások

I. Bevételekkel összefüggő előirányzat-módosítások 1 A Képviselő-testület 5/2012.(II. 28.) számú Önkormányzati Rendelet 2. sz. módosításának indoklása: A 2012. évi önkormányzati költségvetés módosítását a központi támogatásokról beérkező értesítések, továbbá

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 4700. Mátészalka, Hősök tere 9. Tel.: 501-358. Fax.: 501-360. Száma: 169-24/2008. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft)

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft) 1. sz. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft) B E V É T E L E K Megnevezés Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat K I A D ÁS O K Módosított Teljesítés

Részletesebben

Előterjesztés. - a Közgyűléshez

Előterjesztés. - a Közgyűléshez NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATJ\LA KULTURÁLIS OSZTÁLY 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-524/535 E-MAIL: KULTURAlIS@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: KULT- 40-1/2015.

Részletesebben

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Bevételek 2015. évi eredeti ei. eft-ban

Bevételek 2015. évi eredeti ei. eft-ban 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Ingatlan bérleti díja,bolt:( 50.000*12), kultúrház:(10.000*12) Posta helyiség 30.000*10hó 1 020 Tárgyi eszköz bérbeadásából szárm.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez -

ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez - NyíREGYHÁZA 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524' 500 MEGYEI JOGÚ VÁROS FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: GAZDj279-16j2014. Ügyintéző:

Részletesebben

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Rendelet-tervezet. 2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

Rendelet-tervezet. 2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2014.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 13.) önkormányzati

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére a 2015. évi költségvetési rendelet tervezetéről

Független könyvvizsgálói jelentés Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére a 2015. évi költségvetési rendelet tervezetéről TERVEZET Független könyvvizsgálói jelentés Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére a 2015. évi költségvetési rendelet tervezetéről Elvégeztük Sárvár város Önkormányzata 2015. évi költségvetési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i ülésére 834-3/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 26-i ülésére 8. napirend:

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 26-i ülésére 8. napirend: E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. szeptember 26-i ülésére 8. napirend: Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2016. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása Az előterjesztés száma: 68/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. április 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 18/2014 (XI.27.) számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

1. (1) Az 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

1. (1) Az 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016.(VIII.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról Szuhakálló

Részletesebben

Tiszalök Városi Önkormányzat. 92 814 Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk. 72 830 TÁMOP működési célú pénzeszköz átvétel/pályázat

Tiszalök Városi Önkormányzat. 92 814 Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk. 72 830 TÁMOP működési célú pénzeszköz átvétel/pályázat BEVÉTELEK 1.sz. melléklet Tiszalök Városi Önkormányzat Feladat finanszírozás 295 427 Intézményi tevékenység bevétele 37 71 Átvett pénzeszközök (Működési célú) 92 814 Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú

Részletesebben

LÖVŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2014. évi költségvetési tervezet. előterjesztése

LÖVŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2014. évi költségvetési tervezet. előterjesztése LÖVŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. évi költségvetési tervezet előterjesztése Tisztelt Képviselő-testület! 2013. évben megváltoztak az önkormányzatok gazdálkodási folyamatai, szervezeti rendszerei. A helyi

Részletesebben

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(.) önkormányzati rendelete E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. szeptember -i ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2012. ( II.15.) rendelete a nagyközség 2012. évi költségvetéséről

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2012. ( II.15.) rendelete a nagyközség 2012. évi költségvetéséről PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2012. ( II.15.) rendelete a nagyközség 2012. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

Ügyiratszám: /2013.XIII. Ügyintéző: Faragóné/Sné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését

Ügyiratszám: /2013.XIII. Ügyintéző: Faragóné/Sné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524 500 FAX: +36 42 524 501 E MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 1.986 7/2013.XIII. Ügyintéző:

Részletesebben

Rábacsanak Község Önkormányzata képviselő-testületének 3 /2013.(III.8.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Rábacsanak Község Önkormányzata képviselő-testületének 3 /2013.(III.8.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Rábacsanak Község Önkormányzata képviselő-testületének 3 /2013.(III.8.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Rábacsanak Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a társulás 2014. évi beszámolójáról és a 2015. évi költségvetéséről

ELŐTERJESZTÉS a társulás 2014. évi beszámolójáról és a 2015. évi költségvetéséről SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. tel.: 82/898-246 e-mail: tarsulas@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/98-13/2015. ELŐTERJESZTÉS a társulás 2014. évi beszámolójáról

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe következő rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe következő rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2016.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 25.) önkormányzati

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról Tabdi Község Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Emőd Város Önkormányzat Polgármesterétől 3432 Emőd, Kossuth tér 1. Tel.: 46/ /2011.

Emőd Város Önkormányzat Polgármesterétől 3432 Emőd, Kossuth tér 1. Tel.: 46/ /2011. Emőd Város Önkormányzat Polgármesterétől 3432 Emőd, Kossuth tér 1. Tel.: 46/476-206 124-4/2011. Tárgy: Emőd Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása Emőd Város Képviselő-testületének

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés munkaterv szerinti ülésre Nagykovácsi, 2011. június hó 23 nap. Előterjesztő:Bencsik Mónika Polgármester. Előadók: Tóthné Pataki Csilla aljegyző Melléklet: Rendelet tervezet + módosított táblái

Részletesebben

...R...~.~~:... rh..~ ...~.r... \.1/ REGYHÁZA ,~~ N Y. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE. 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.

...R...~.~~:... rh..~ ...~.r... \.1/ REGYHÁZA ,~~ N Y. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE. 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +3642524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VFEJL/ 173-2 /2014. Ügyintéző:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 2013. február 12-ei ülésre

ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 2013. február 12-ei ülésre Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 2013. február 12-ei ülésre Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

1. Az önkormányzat költségvetési létszámkerete és a költségvetés teljesítése

1. Az önkormányzat költségvetési létszámkerete és a költségvetés teljesítése Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2012. (VI.1.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról és a pénzmaradvány felosztásáról Budapest Főváros XIV. Kerület

Részletesebben

Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l

Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l 121-3/2011. * 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.( 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben