Javaslat az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet és kapcsolódó határozatok elfogadására

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Javaslat az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet és kapcsolódó határozatok elfogadására"

Átírás

1 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Pü.: 22222/2013. Üi.: Szilágyi Kornél Melléklet: 1 db Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Előterjesztés a Közgyűlés április 18. napján tartandó ülésére Javaslat az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet és kapcsolódó határozatok elfogadására Előkészítésért felelős: Egyeztetve: Farkasné Hadházi Ildikó főosztályvezető Gazdálkodási Főosztály Dr. Batta Angéla főosztályvezető Jegyzői Kabinet Papp Zsolt főosztályvezető Humán Főosztály Dr. Sömjéni Éva kabinetvezető Polgármesteri Kabinet Pintér Zoltán főosztályvezető Városfejlesztési és Üzemeltetési Főosztály Miklós Béláné Rostás László főosztályvezető főépítész Hatósági Főosztály Főépítészi Kabinet Törvényességi véleményezésre bemutatva: Dr. Csiszár Miklós jegyző

2 Tisztelt Közgyűlés! I. Tartalmai összefoglaló Az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást és a hozzá kapcsolódó határozati javaslatokat a következők szerint terjesztem elő: 1. Az önkormányzat évi zárszámadásáról szóló rendelettervezet A helyi önkormányzatok zárszámadásának készítési kötelezettségét és beterjesztésének rendjét az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény írja elő. A zárszámadás készítésével kapcsolatosan további szabályokat állapít meg az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) kormányrendelet. A évi zárszámadás az önkormányzati bevételek és kiadások teljesítését a december 31-i állapotnak megfelelően módosított előirányzathoz viszonyítva mutatja be. A zárszámadás a jogszabály által előírt szerkezeti tagolásban készült. Az előterjesztés tartalmazza a kötelezően előírt mérlegeket, táblázatokat, a költségvetés bevételeinek és kiadásainak részletezését mind az előirányzatok, mind a teljesítések vonatkozásában. Az előterjesztésben elkülönítetten és összességében is megtalálhatók a Polgármesteri Hivatal, az Önkormányzat, illetve az intézmények teljesítési adatai. Az előterjesztés az önkormányzat vagyoni helyzetének bemutatását, a vagyonmérleget, valamint a pénzmaradvány elszámolását és mindezek szöveges értékelését is tartalmazza. A évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóhoz további információkat tartalmaz az előterjesztéshez kapcsolódó szöveges és számszaki melléklet. 2. Egyszerűsített éves költségvetési beszámoló Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről szóló 249/2000. (XII.24.) kormányrendelet 45/A. (2) bekezdése előírja, hogy az arra kötelezett helyi önkormányzatok egyszerűsített éves költségvetési beszámolót készítenek, melyet letétbe kell helyezni. A helyi önkormányzatok letétbe helyezési kötelezettségüknek az egyszerűsített beszámoló Állami Számvevőszék (a továbbiakban: ÁSZ) részére történő megküldésével tesznek eleget. Az egyszerűsített beszámoló a következő mérlegeket illetve kimutatásokat tartalmazza: - egyszerűsített mérleg, - egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés, - egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás, - egyszerűsített vállalkozási-maradvány-kimutatás. Az egyszerűsített éves költségvetési beszámolóról szóló előterjesztéshez határozati javaslat kapcsolódik. 3

3 3. Tájékoztató a évi ÁSZ ellenőrzés javaslatai alapján készített Intézkedési tervben foglalt feladatok végrehajtásáról Az ÁSZ a helyi önkormányzatok gazdálkodási rendszerének ellenőrzése keretében döntően a éveket felölelő időszakra vonatkozóan vizsgálta a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzügyi helyzetét. Az ÁSZ az ellenőrzési megállapítások alapján javaslatokat fogalmazott meg. A javaslatok alapján Intézkedési Terv készült, melyet a Közgyűlés II-30/2329/2012. számú határozatával elfogadott és úgy döntött, hogy a feladatok végrehajtásáról a gazdálkodásról szóló tájékoztatók, beszámolók keretében kapjon tájékoztatást. Az előterjesztés vonatkozó része az Intézkedési Tervben szereplő feladatok időarányos teljesítését mutatja be, melyhez szintén határozati javaslat kapcsolódik. 4. A MISEK Nonprofit Kft. pályázati önrészeinek biztosítására irányuló határozatok vonatkozó rendelkezéseinek hatályon kívül helyezése A települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Törvény) alapján május 1. napjától állami tulajdonba került a MISEK Nonprofit Kft. A Törvény értelmében, a települési önkormányzatok tulajdonában és fenntartásában lévő egészségügyi intézmények, valamint ezen intézményekkel kapcsolatos vagyon és vagyoni értékű jog, továbbá az intézményekkel kapcsolatos fenntartói jog és kötelezettség május 1-jével a magyar államra, illetve az egészségügyért felelős miniszter által kijelölt központi államigazgatási szervre a törvény erejénél fogva átszállt. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése és években, több esetben is határozattal döntött arról, hogy a 100%-ban Önkormányzati tulajdonú MISEK Nonprofit Kft. pályázataihoz szükséges önerőt az éves költségvetésében biztosítja. Mivel az Önkormányzat nem fenntartója/tulajdonosa a MISEK Nonprofit Kft-nek a pályázatokhoz tartozó pénzügyi kötelezettségvállalások nem az Önkormányzatot, hanem az új fenntartót/tulajdonost terhelik. Ahhoz, hogy az Önkormányzat évre áthúzódó tételei között a zárszámadásban ne szerepeljenek az előirányzat maradványok, szükséges a IX-230/32.285/2009. sz. határozat 3. pontjának, IX- 244/32.340/2009.sz. határozat 3. pontjának, valamint a VIII-237/23.205/2011. sz. határozat 3. pontjának pályázati önrész vállalására vonatkozó részeinek a hatályon kívül helyezése. II. Előzmények A Közgyűlés Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi költségvetését a 2/2012. (II.29.) önkormányzati rendeletével állapította meg. A költségvetési rendeletet a Közgyűlés a legutóbbi, március 7-ei módosítással együtt összességében öt alkalommal módosította. A költségvetési előirányzatok teljesítéséről, a költségvetésben szereplő feladatok végrehajtásáról eddig két alkalommal: először a gazdálkodás I. féléves helyzetéről, másodszor pedig a gazdálkodás I-III. negyedéves helyzetéről szóló tájékoztató keretében kapott tájékoztatást a Közgyűlés. 4

4 III. Várható szakmai hatások A szakmai feladatok végrehajtása a zárszámadásban bemutatott pénzügyi adatok alapján értékelhetővé válik. Megállapítható az egyes feladatokra teljesített ráfordítás és az is, hogy a költségvetési keretek megfelelő feltételeket teremtettek-e a szakmai feladatok teljesítéséhez. IV. Várható gazdasági hatások Az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadás számszaki része bemutatja a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak alakulását, valamint az előirányzatok pénzügyi teljesítését, melyhez szöveges értékelés is kapcsolódik. A zárszámadás képet ad az önkormányzat vagyoni helyzetének alakulásáról, melyet összefoglalóan az önkormányzat vagyonmérlege mutat be. A zárszámadás részét képező pénzmaradvány elszámolás alapján látható az év zárásakor keletkezett maradvány, valamint a maradványokat terhelő kötelezettség önkormányzati szinten és költségvetési szervenként. V. Kapcsolódások A zárszámadás az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról ad számot, így szoros kapcsolat van a költségvetés és a zárszámadás között. Tekintve, hogy a költségvetés a Közgyűlés korábbi döntései, különféle szakmai és ágazati koncepciók, programok figyelembevételével alakult ki, így áttételesen ugyan, de ezekhez is kapcsolódik. A zárszámadás és a vele együtt beterjesztett egyszerűsített beszámoló szorosan kapcsolódik egymáshoz, ugyanis az egyszerűsített beszámoló a zárszámadásnál is figyelembe vett adatok alapján készült. Ugyancsak van kapcsolat a zárszámadás, valamint a évi ÁSZ ellenőrzés javaslatai figyelembevételével készített Intézkedési Tervben foglaltak végrehajtásáról készített tájékoztató között is. Az ÁSZ javaslatok, illetve az Intézkedési Tervben foglaltak a pénzügyi helyzet biztonságosabbá tételét és hosszú távú fenntarthatóságát kívánják elérni, mely a költségvetésen keresztül valósul meg. Az előterjesztés az előzőekben hivatkozott jogszabályokhoz kapcsolódik. VI. Javaslat a sajtó tájékoztatására A sajtó tájékoztatása indokolt. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megvitatni, a rendeletet megalkotni és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen. Miskolc, március 18. Dr. Kriza Ákos 5

5 Indokolás az Önkormányzat évi zárszámadásáról szóló.../2013. ( ) önkormányzati rendelethez A helyi önkormányzatok zárszámadás készítési kötelezettségét az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény, a további szempontokat és részleteket az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) kormányrendelet határozza meg. A vonatkozó rendelkezések előírják, hogy a zárszámadási rendelet tervezetét a költségvetési évet követő negyedik hónap végéig kell a képviselő-testület elé terjeszteni. A most beterjesztésre kerülő zárszámadás és a zárszámadási rendelet tervezete az előírt szerkezetben készült. A zárszámadás bemutatja a évi költségvetés módosított bevételi és kiadási előirányzatait, azok teljesítését, a felújítások és beruházások megvalósításának helyzetét, az önkormányzati vagyon gyarapodását. A zárszámadás tartalmazza a évi pénzmaradvány elszámolását és a zárszámadás elfogadásáról szóló rendelet tervezetét. Miskolc, március 18. Dr. Kriza Ákos 6

6 Hatásvizsgálati lap az Önkormányzat évi zárszámadásáról szóló /2013. (...) Önkormányzati rendelethez Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről I. Várható társadalmi hatások Az önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvétel helyi szabályairól szóló 25/2011. (IX.1.) önkormányzati rendelet előírásai szerint a költségvetés végrehajtásáról szóló rendelettervezet (zárszámadás) nem tartozik az egyeztetésre kerülő rendelettervezetek közé. II. Várható gazdasági, költségvetési hatások A zárszámadási rendeletnek közvetlen gazdasági, költségvetési hatásai nincsenek. A zárszámadás keretében megállapításra kerülő pénzmaradvány az önkormányzat évi költségvetésében szereplő feladatokkal kapcsolatos áthúzódó kötelezettségek fedezeteként figyelembevételre kerül. III. Várható környezeti hatások Az önkormányzat évi zárszámadásáról szóló rendeletnek közvetlen környezeti hatása nincs. IV. Várható egészségi következmények A évi zárszámadásról szóló rendelet végrehajtása egészségi következményekkel nem jár. V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások A zárszámadás elfogadásáról szóló önkormányzati rendelet külön adminisztratív teherrel nem jár. VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei A zárszámadás elkészítésének kötelezettségét az ezzel kapcsolatos szabályokat az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet és az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) kormányrendelet határozza meg. Ha az önkormányzat ezen kötelezettségének nem tesz eleget, az államkincstár az állami támogatás folyósítását a kötelezettség teljesítéséig felfüggesztheti. 7

7 VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek Az önkormányzat zárszámadási rendeletének megalkotásával kapcsolatban személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosításának szükségessége nem merül fel. Miskolc, március 18. Dr. Kriza Ákos 8

8 MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK.../2013. (....) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi zárszámadásának elfogadásáról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló évi XX. törvény 138. (1) bekezdés k) pontjában, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban: államháztartási törvény) 91. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f), valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.16.) önkormányzati rendelet 42. (2) bekezdésében, valamint 1. melléklet pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsága; Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.16.) önkormányzati rendelet 1. melléklet pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága; Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.16.) önkormányzati rendelet 1. melléklet pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottsága; Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.16.) önkormányzati rendelet 45. (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottsága; és Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.16.) önkormányzati rendelet 45. (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. A zárszámadás főösszegei 1. (1) A Közgyűlés az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadásának a) bevételi főösszegét ezer Ft, ebből: aa) költségvetési bevételek ezer Ft, ab) pénzmaradvány igénybevétele ezer Ft, ac) hitelfelvétel ezer Ft, 9

9 b) kiadási főösszegét ezer Ft, ebből: ba) költségvetési kiadások ezer Ft, bb) hiteltörlesztés ezer Ft összeggel állapítja meg. (2) A zárszámadás mérlegét az 1. melléklet, a bevételi és kiadási főösszegek működési és felhalmozási célú csoportosítását az 1/a. melléklet, az 1. (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételeket forrásonként a 2. melléklet, költségvetési szervenként a 4. melléklete tartalmazza. (3) A teljesített kiadásokat a 4., 5., 6., 7., 8. melléklet tartalmazza. Az 1. (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadási főösszegen belül a) a személyi jellegű kiadások összege ezer Ft, b) a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege ezer Ft, c) a dologi jellegű kiadások összege ezer Ft, d) az ellátottak pénzbeli juttatásainak összege ezer Ft, e) az egyéb működési célú kiadások összege ezer Ft, f) a felújítások összege ezer Ft, g) a beruházások összege ezer Ft, h) a pénzügyi befektetések összege ezer Ft, i) az adósságszolgálat összege ezer Ft A évi pénzmaradvány elszámolása 3. (1) A Közgyűlés az Önkormányzat évi pénzmaradványát a 10. melléklet szerint ezer Ft-ban állapítja meg, melynek összegét költségvetési szervenként a 10/c. melléklet részletezi. Az Önkormányzat áthúzódó feladatait tételesen a 10/a. melléklet tartalmazza, a Polgármesteri Hivatal áthúzódó feladatait a 10/b. melléklet tartalmazza. (2) A Közgyűlés az Önkormányzat évi vállalkozási maradványát a 10/d. melléklet tartalmazza. (3) A felhasználható pénzmaradvány ezer Ft, ebből az Önkormányzat pénzmaradványa ezer Ft, a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa ezer Ft az intézményi pénzmaradvány ezer Ft. (4) A felhasználható pénzmaradvány az Önkormányzat esetében a 11. melléklet szerinti a) előző évekről áthúzódó beruházási célhitel ezer Ft, b) felhalmozási célú, támogatásértékű és egyéb bevételek évről áthúzódó része ezer Ft, c) működési célú, támogatásértékű és egyéb bevételek évről áthúzódó része ezer Ft, d) kölcsönök törlesztése ezer Ft áthúzódó bevételi előirányzat-maradványokkal egészül ki. 10

10 (5) Az áthúzódó kiadások összege a) az Önkormányzatnál ezer Ft, b) a Polgármesteri Hivatalnál ezer Ft, c) a költségvetési intézményeknél ezer Ft, d) a költségvetési szervek vállalkozási maradványa ezer Ft. Az állami támogatás és állami hozzájárulás elszámolását a 2/u.,2/v.,2/w., 2/x., 2/y., 2/z., 2/aa., 2/ab. melléklet tartalmazza A zárszámadás végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések 5. A zárszámadás elfogadásáról, a jóváhagyott pénzmaradvány összegéről a költségvetési intézményeket a közgyűlés döntését követően értesíteni kell. 6. (1) A pénzmaradvány miatti változásokat a évi költségvetési előirányzatokon a rendelet 10., 10/a., 10/b.,10/c. és 11. mellékletben foglaltak szerint át kell vezetni. (2) A Közgyűlés a pénzmaradvány elszámolás szerinti az Önkormányzatnál jelentkező ezer Ft-os hiány fedezetét a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvény 4. melléklet IV. pontjában meghatározott helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás elnyerésére irányuló pályázat benyújtásával kívánja megteremteni. A Polgármesteri Hivatalnál jelentkező ezer Ft áthúzódó kiadásokon túli maradvány összegét a Polgármesteri Hivatal szállítói állományának fedezetéül kívánja felhasználni. (3) A Közgyűlés a gazdálkodás helyzetéről szóló tájékoztató keretében a költségvetés helyzetét áttekinti és dönt a évi zárszámadás hatásaival kapcsolatos további szükséges intézkedésekről. 7. A Közgyűlés az Önkormányzat évi záró létszámát a 18. melléklet szerint állapítja meg. (1) A működéshez kapcsolódó bevételek részletezését a 2/a. melléklet tartalmazza. (2) A helyi adó bevételek részletezését a 2/b. melléklet tartalmazza. (3) Az átengedett központi adók részletezését a 2/c. melléklet tartalmazza. 8. (4) A helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok, önkormányzatokat megillető bírságok és egyéb sajátos bevételek részletezését a 2/d. melléklet tartalmazza. (5) A támogatás a központosított előirányzatokból részletezését a 2/e. melléklet tartalmazza. 11

11 (6) A helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatását a 2/f. melléklet tartalmazza. (7) A normatív, kötött felhasználású támogatások részletezését a 2/g. melléklet tartalmazza. (8) Az egyéb költségvetési (működési) támogatások részletezését a 2/h. melléklet tartalmazza. (9) Az Önkormányzat támogatásértékű működési bevételeinek részletezését a 2/i. melléklet tartalmazza. (10) A Polgármesteri Hivatal támogatásértékű működési bevételeinek részletezését a 2/j. melléklet tartalmazza. (11) Az Önkormányzat Intézményeinek támogatásértékű működési bevételeinek részletezését a 2/k. melléklet tartalmazza. (12) Az Önkormányzat tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése részletezését a 2/l. melléklet tartalmazza. (13) A Polgármesteri Hivatal tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése részletezését a 2/m. melléklet tartalmazza. (14) Az Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei részletezését a 2/n. melléklet tartalmazza. (15) A felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről részletezését a 2/o. melléklet tartalmazza. (16) A központosított felhalmozási célú támogatások részletezését a 2/p. melléklet tartalmazza. (17) Az egyéb költségvetési (felhalmozási) vis maior támogatások részletezését a 2/q. melléklet tartalmazza. (18) A felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek részletezését a 2/r. melléklet tartalmazza. (19) Az Önkormányzat Intézményeinek felhalmozási bevételeinek részletezését a 2/s. melléklet tartalmazza. (20) A támogatási kölcsönök visszatérülését a 2/t. melléklet tartalmazza. (21) A évi kiadások I-XII. havi teljesítését funkciónként a 3. melléklet tartalmazza. (22) Önállóan működő intézmények kiadásait a 4/a. melléklet tartalmazza. (23) A városüzemeltetési feladatok részletezését az 6/a. melléklet tartalmazza. (24) A választókerületi alap felhasználását a 6/b. melléklet tartalmazza. (25) A Polgármesteri mecénási alap évi felhasználását 6/c. melléklet tartalmazza. 12

12 (26) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló feladatok részletezését a 12. melléklet tartalmazza. (27) A évi állami támogatásokkal kapcsolatos visszafizetési kötelezettséget a 13. melléklet tartalmazza. (28) Az önkormányzat december 31-i hitelállományát a 14. melléklet tartalmazza. (29) A évi nyújtott kölcsönök állományáról szóló kimutatást a 15. melléklet tartalmazza. (30) A évi közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 16. melléklet tartalmazza. (31) A pénzeszközök változásáról szóló kimutatást a 17. melléklet tartalmazza. 9. Az Önkormányzat és intézményei vagyonának adatait, eszközeit és kötelezettségeit tartalmazó vagyonkimutatást december 31-i állapot szerint a 9. melléklet, vagyonmérlegét a 9/a., az önkormányzat részesedéseit a 9/b., a követelések könyv szerinti értékét a 9/c. melléklet tartalmazza. 4. Záró rendelkezések 10. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Ez a rendelet december 31-én hatályát veszti. (3) Hatályát veszti Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat évi zárszámadásának elfogadásáról szóló 11/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelet. Miskolc, április 18. Dr. Csiszár Miklós Dr. Kriza Ákos jegyző polgármester 13

13 14

14 MELLÉKLETEK az Önkormányzat évi zárszámadásáról szóló../2012. ( / ) önkormányzati rendelethez

15 Mellékletek jegyzéke 1. melléklet A költségvetés mérlege 1/a. melléklet Folyó bevételek kiadások Tőkebevételek kiadások mérlege 2. melléklet Miskolc Megyei Jogú Város évi bevételei 2/a. melléklet Működéshez kapcsolódó bevételek részletezése 2/b. melléklet Helyi adó bevételek részletezése 2/c. melléklet Átengedett központi adók részletezése 2/d. melléklet Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok, önkormányzatot megillető bírságok és egyéb sajátos bevételek részletezése 2/e. melléklet Támogatás a központosított előirányzatokból 2/f. melléklet Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 2/g. melléklet Normatív, kötött felhasználású támogatások részletezése 2/h. melléklet Egyéb költségvetési (működési) támogatások részletezése 2/i. melléklet Önkormányzat támogatásértékű működési bevételeinek részletezése 2/j. melléklet Polgármesteri Hivatal támogatásértékű működési bevételeinek részletezése 2/k. melléklet Önkormányzat Intézményeinek támogatásértékű működési bevételeinek részletezése 2/l. melléklet Önkormányzat tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2/m. melléklet Polgármesteri Hivatal tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2/n. melléklet Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei 2/o. melléklet Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 2/p. melléklet Központosított felhalmozási célú támogatások részletezése 2/q. melléklet Egyéb költségvetési (felhalmozási) vis maior támogatások részletezése 2/r. melléklet Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek 2/s. melléklet Önkormányzati intézmények felhalmozási bevételeinek részletezése 2/t. melléklet Támogatási kölcsönök visszatérülése 2/u-v. melléklet Normatív állami hozzájárulások elszámolása, feladatmutatók alakulása 2/w. melléklet Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása 2/x-y. melléklet Normatív, kötött felhasználású támogatás elszámolása 2/z. melléklet Az előző évi (2011.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása 2/aa. melléklet A települési önkormányzatok évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való elszámolása 2/ab. melléklet A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása 3. melléklet A évi kiadások I-XII. havi teljesítése funkciók szerint 15

16 4. melléklet Kimutatás Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményeinek évi gazdálkodásáról 4/a. melléklet Kimutatás Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata önállóan működő intézményeinek évi gazdálkodásáról 5. melléklet A Polgármesteri Hivatal évi kiadásainak I-XII. havi pénzügyi teljesítése 6. melléklet Az Önkormányzat évi kiadásainak I-XII. havi pénzügyi teljesítése 6/a. melléklet Városüzemeltetési feladatok évi működési kiadásainak I- XII. havi pénzügyi teljesítése 6/b. melléklet 6/c. melléklet Választókerületi Alap felhasználása Tájékoztató a Polgármesteri Mecénás Alap évi felhasználásáról 7. melléklet A évi felújítási előirányzatok I-XII. havi teljesítése 8. melléklet A évi beruházási előirányzatok I-XII. havi teljesítése 9. melléklet Vagyonkimutatás 9/a. melléklet 9/b. melléklet 9/c. melléklet Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata évi vagyonmérlege Az Önkormányzat részesedései december 31-én Követelések könyv szerinti értéke december 31-én 10. melléklet Pénzmaradvány elszámolás év 10/a. melléklet Az Önkormányzat kiadásainak pénzmaradványa 10/b. melléklet A Polgármesteri Hivatal kiadásainak pénzmaradványa 10/c. melléklet Az intézmények, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat évi pénzmaradvány elszámolása 10/d. melléklet Vállalkozási maradvány-kimutatás év 11. melléklet Önkormányzat áthúzódó bevételek 12. melléklet Az Európai Unió támogatásával megvalósuló feladatok 13. melléklet Összesítő a évi állami támogatásokkal kapcsolatos visszafizetési kötelezettségről 14. melléklet Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának hitelállománya XII. 31-én 15. melléklet Kimutatás a nyújtott kölcsönök állományáról XII. 31-én 16. melléklet Kimutatás a közvetett támogatásokról év 17. melléklet Kimutatás a pénzeszközök változásáról évben 18. melléklet Kimutatás a költségvetési intézmények december 31-i engedélyezett létszámkeretéről 16

17 Az előterjesztés 1. melléklete SZÖVEGES INDOKLÁS A ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ ZÁRSZÁMADÁSHOZ

18 A ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE (1/a. melléklet) Az államháztartásról szóló törvény előírásainak megfelelően a zárszámadásban számszerűsítésre kerül a működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege, melyet az 1/a. melléklet mutat be. A mérleg a pénzügyi teljesítéseket a december 31-i állapotnak megfelelően szemlélteti. 1.) Működési célú bevételek és kiadások mérlege A klasszikus működési bevételek mellett itt került figyelembe vételre a működési jellegű költségvetési támogatások, az egyéb működési bevételek, valamint a nyújtott kölcsönök visszatérülése. Itt került számításba vételre továbbá az intézmények, a Polgármesteri Hivatal, az Önkormányzat működési célra felhasznált pénzmaradványa. Mindezeket figyelembe véve a működési célú bevételek összege 42 milliárd 507,3 millió Ft. A működési kiadások között mutatjuk ki a klasszikus működési kiadások mellett (személyi kiadások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadások, stb.) a működési célú rövid lejáratú hitelek kamatát, valamint itt került számszerűsítésre a december 31-én fennálló likvid hitel rendezése is. Így a működési kiadások nagyságrendje 37 milliárd 471,5 millió Ft. 2.) Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege A felhalmozási és tőkejellegű bevételek mellett itt került számszerűsítésre a felhalmozáshoz kapcsolódó központosított, egyéb költségvetési támogatások, támogatásértékű bevételek összege. Mindemellett a felhalmozási kiadások között került figyelembe vételre a fejlesztési kölcsön visszatérülése, a felhalmozási célra felvett hitel, valamint az előző évi pénzmaradványból felhalmozási célra igénybevett összeg is. Az így számszerűsített felhalmozási célú bevételek összege 5 milliárd 587,8 millió Ft. A felhalmozási kiadások között a klasszikus beruházási, felújítási kiadásokon túlmenően itt került számszerűsítésre: - a pénzügyi befektetések összege, - a hosszúlejáratú hitel és kötvény kamatai, valamint - a hosszúlejáratú hiteltörlesztés. Előzőeket figyelembe véve a felhalmozási célú kiadások összességében 6 milliárd 608,6 millió Ft-os összegben számszerűsíthetők. 209

19 BEVÉTELEK

20 1. ábra

21 Az Önkormányzat évi bevételeinek teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva, jogcímenként millió Ft Módosított előirányzat Teljesítés Működéshez kapcsolódó bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Költségvetési támogatások Támogatásértékű működési bevételek Felhalmozási bevételek Támogatási kölcsönök visszatérülése Előző évi pénzmaradvány Bankhitelek 2

22 2. ábra

23 Az Önkormányzat évi teljesített bevételeinek jogcímenkénti megoszlása Előző évi pénzmaradvány ; 2,4% Támogatási kölcsönök visszatérülése; 0,1% Felhalmozási bevételek; 8,9% Bankhitelek; 8,6% Működéshez kapcsolódó bevételek; 7,3% Támogatásértékű működési bevételek; 2,9% Önkormányzat sajátos működési bevételei; 34,4% Költségvetési támogatások; 35,4% 2

24 B E V É T E L E K (2. melléklet) Az Önkormányzat évi költségvetési forrásainak főösszege a hitel előirányzatokkal együtt az eredeti költségvetésben szereplő 41 milliárd 312,3 millió Ft-ról év végére 62 milliárd 146,3 millió Ft-ra módosult. A változás több tényező együttes hatását tükrözi. Az előirányzat növekedésének jelentős részét a évről áthúzódó bevételek előirányzata teszi ki, valamint meghatározó a növekményben a központi intézkedések nyomán központosított és önkormányzati feladatok ellátására, valamint a bérkompenzáció címén kapott költségvetési támogatások, az OEP finanszírozási körbe tartozó ellátások előirányzat módosítása, az elnyert pályázatok, és az intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításai. Csökkentette ugyanakkor a költségvetés bevételi-kiadási főösszegét az Önkormányzat költségvetési támogatásai között mutatkozó önkormányzati körön kívüli (egyházi) intézményátadás bejelentésének előirányzat változása, illetve az egyes szociális jövedelempótló támogatásoknál jelentkező bevételi kiesés. Év végén a bevételi teljesítéseket áttekintve megállapítást nyert, hogy a kiesések véglegesek, így az előirányzatok csökkentésre kerültek. Az önkormányzati források teljesítése év végén hitelfelvétellel együtt 48 milliárd 95,1 millió Ft, (77,4%). A módosított előirányzathoz viszonyítva a működési bevételek 38 milliárd 518,7 millió Ft összegben realizálódtak (99,5%), míg a felhalmozási bevételek 4 milliárd 260,9 millió Ft-ra teljesültek (29,3%). Számottevő növekedést jelentett a központi költségvetésből a helyi önkormányzatok támogatásaként megítélt Miskolc Megyei Jogú Város feladatainak ellátására juttatott 2 milliárd 500 millió Ft, a központosított támogatásként realizált 972,1 millió Ft, valamint a pályázatokhoz kapcsolódó támogatásértékű bevételek összege az önkormányzatnál és az intézményeknél. A felhalmozási bevételeken belül, a támogatásértékű bevételeknél a módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés 21,7%. Ez utóbbi források beruházásokhoz kapcsolódnak és a kiadások teljesülésével arányosan, vagy elszámolás alapján utólag hívhatók le. A költségvetés finanszírozásához az előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 milliárd 140,7 millió Ft volt. Forrásaink kiegészítésére összességében 4 milliárd 130,1 millió Ft hitelt vettünk igénybe. A év végén fennálló likvid hitel 2 milliárd 889,6 millió Ft-os állományát év végén működési célú hitelként kell kimutatni. Fejlesztési feladatokhoz kapcsolódik 1 milliárd 240,5 millió Ft. Az igénybe vett fejlesztési hitelből 789 millió Ft a évről, 451,4 millió Ft a évről áthúzódó hitelkeret terhére került lehívásra. Az egyes bevételi előirányzatok teljesítését a következők szerint mutatjuk be: Az önkormányzat működési bevételei összességében 38 milliárd 518,7 millió Ft összegben teljesültek (99,5%) a beszámolási időszak végére. Ezen belül a működéshez kapcsolódó bevételekkel összefüggésben 3 milliárd 496,5 millió Ft realizálódott (98,8%), melynek részletezését az 2/a. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat működési bevételeinél jelentős a működéshez kapcsolódó díj- és egyéb bevételek összege, 112,3 millió Ft, az ÁFA bevételek, visszatérülések nagysága, 633,3 millió Ft és a közhatalmi bevételek 70,5 millió Ft-os teljesülése. 213

Előterjesztés a közgyűlés 2013. november 21. napján tartandó ülésére

Előterjesztés a közgyűlés 2013. november 21. napján tartandó ülésére MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Pü.: 22003-28/2013. Üi.: Szilágyi Kornél Melléklet: 2 db Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Előterjesztés a közgyűlés 2013. november 21. napján tartandó ülésére

Részletesebben

Javaslat az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására

Javaslat az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Pü.: 15.003-27/2012. Üi.: Szilágyi Kornél Melléklet: 1 db tájékoztató Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Előterjesztés a Közgyűlés 2012. december 13. napján tartandó

Részletesebben

Előterjesztés a közgyűlés 2015. szeptember 10. napján tartandó ülésére

Előterjesztés a közgyűlés 2015. szeptember 10. napján tartandó ülésére MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Pü.: 720003-17/2015. Üi.: Szilágyi Kornél Melléklet: 5 db Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Előterjesztés a közgyűlés 2015. szeptember 10. napján tartandó ülésére

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. az önkormányzat 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás) és egyéb kapcsolódó előterjesztések

B E S Z Á M O L Ó. az önkormányzat 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás) és egyéb kapcsolódó előterjesztések MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Pü.: 4128-4/2007. Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése H e l y b e n B E S Z Á M O L Ó az önkormányzat 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás) és

Részletesebben

Javaslat az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosítására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Pü.: 15003-28/2012. Üi.: Szilágyi Kornél Melléklet: 3 db Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Előterjesztés a Közgyűlés 2012. december 13. napján tartandó ülésére

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XV. évfolyam 5. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2014. ÁPRILIS 25. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 43/2014. (IV.17.) sz. hat. ZMJVK 68/2014. (IV.17.) sz. hat. A Zalai Közszolgáltató

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 306-90/2010. MELLÉKLETEK: 21+5 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének../2010. (IV.) Kgy.

Részletesebben

Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2007.(IV.27.) számú rendelete az Önkormányzat 2006. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2007.(IV.27.) számú rendelete az Önkormányzat 2006. évi gazdálkodásának zárszámadásáról VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLET 8701 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel: 85/501-003 Pf: 5. Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2007.(IV.27.) számú rendelete az Önkormányzat 2006. évi gazdálkodásának

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 5. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. MÁJUS 17. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI ZMJVK 19/2013. (V.17.) ÖR. a 2012. évi zárszámadásról ZMJVK 20/2013. (V.17.)

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2013. április 25-én (csütörtök) 9.00 órai kezdettel munkaülést tart.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2013. április 25-én (csütörtök) 9.00 órai kezdettel munkaülést tart. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. április 25-én (csütörtök) 9.00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt napirendek: 1. Tájékoztató

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E l ő t e r j e s z t é s Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-Testület 2014. április 28-én tartandó nyilvános ülésére 4. Napirendi pont: Tárgy: A Tápiógyörgye

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület február 18-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó Tárgy:

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E Iktatószám:18899/2015. ELŐTERJESZTÉS Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. április 30-ai ülésére Szöveges beszámoló Érd Megyei Jogú Város 2014. évi zárszámadásához,

Részletesebben

INDOKOLÁS OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁRÓL SZÓLÓ RENDELETÉHEZ

INDOKOLÁS OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁRÓL SZÓLÓ RENDELETÉHEZ INDOKOLÁS OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁRÓL SZÓLÓ RENDELETÉHEZ Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Tv. 82. -a alapján a jegyző által elkészített zárszámadási

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

1.. /1/ A Képviselőtestület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását:

1.. /1/ A Képviselőtestület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását: KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (IV.20.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás elfogadásáról. Kazincbarcika Városi Önkormányzat

Részletesebben

Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2014. áprilisában

Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2014. áprilisában Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2014. áprilisában Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-10890-4/2014. ELŐTERJESZTÉS Szentes Város

Részletesebben

Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el. 1. A zárszámadás főösszegei

Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el. 1. A zárszámadás főösszegei MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásának elfogadásáról Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

JAVASLAT. az önkormányzat 2008. évi költségvetésének megállapítására, a költségvetési rendelet megalkotására

JAVASLAT. az önkormányzat 2008. évi költségvetésének megállapítására, a költségvetési rendelet megalkotására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Pü.: 1003-28/2008. Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése H e l y b e n JAVASLAT az önkormányzat 2008. évi költségvetésének megállapítására, a költségvetési rendelet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 235-112/2009. MELLÉKLETEK: 22+9 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének../2009. (IV.) Kgy.

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XII. évfolyam 5. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2011. MÁJUS 19. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 98/2011. (V.11.) sz. hat. Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottságba

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének megalkotása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE. dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE. dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 186-16/2005. MELLÉKLETEK: 27 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének /2005. ( ) Kgy. rendelete

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. február 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. február 28-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének elfogadása Sorszám: III/1. Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Váczi Julianna osztályvezető Gazdasági Osztály munkatársai Véleményező Valamennyi

Részletesebben