SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 1. oldal: összesen: 76 Iktatószám: Országos Idegtudományi Intézet SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT Az Irányító Hatóság képvisel jének jóváhagyása alapján : Budapest, január 06. F igazgató. F igazgató gazdasági helyettese

2 2 2. oldal: összesen: 76 AZ INTÉZET ADATAI 1. ALAPADATOK: 1.1. neve: Országos Idegtudományi Intézet (rövidítése: OITI) 1.2. székhelye: 1145 Budapest, Amerikai út alapító szerv: Egészségügyi Minisztérium 1051 Budapest, Arany János u Az alapítás éve: Az alapításról szóló határozat: 513/12/1953. MT határozat 1.6 Az Alapító Okirat kelte: június Az Alapító Okirat azonosítója: / KTF El z Alapító Okirat: a Népjóléti Közlöny évi 16., illetve az Egészségügyi Közlöny évi 22. számában közzétett Alapító Okirat Az irányító szerv: Egészségügyi Minisztérium 1051 Budapest, Arany János u Az alaptevékenységet meghatározó jogszabályok: évi CLIV. törvény az egészségügyr l évi LXXXIII. törvény a kötelez egészségbiztosítás ellátásairól 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történ finanszírozásának részletes szabályairól 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseir l 1.10 Az intézet m ködési területe: Az ÁNTSZ m ködési engedélyben meghatározott terület 1.11 Adóhatósági azonosítószám: Számlavezet pénzintézet: Magyar Államkincstár 1.13 Költségvetési számlaszám: Törzskönyvi nyilvántartási szám: Telefon: Telefax: Internet honlap: 2. JOGSZABÁLYBAN MEGHATÁROZOTT KÖZFELADATA Az egészségügyr l szóló 1997.évi CLIV. törvény alapján az idegsebészeti, az ideggyógyászati, az epilepszia és stroke, továbbá ezen területek határterületéhez tartozó fekv és járóbetegek szakellátása. 3. ALAPTEVÉKENYSÉGE Szakágazati besorolása: fekv beteg-ellátás Fekv betegek aktív ellátása Járóbetegek gyógyító szakellátása Járóbetegek egynapos ellátása Egynapos sebészeti ellátás Egyéb m.n.s. járóbeteg-ellátás

3 3 3. oldal: összesen: Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások Egyéb, m.n.s. kiegészít egészségügyi szolgáltatás 4. KIEGÉSZÍT TEVÉKENYSÉG Fekv betegek aktív ellátása Járóbetegek gyógyító szakellátása Járóbetegek egynapos ellátása Egynapos sebészeti ellátás Egyéb m.n.s. járóbeteg-ellátás Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások Egyéb, m.n.s. kiegészít egészségügyi szolgáltatás 5. KISEGÍT TEVÉKENYSÉG Gyógyszer-kiskereskedelem Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 6. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGE Gyógyszer-kiskereskedelem Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Építményüzemeltetés Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése Foglalkozás-egészségügyi alapellátás

4 4 4. oldal: összesen: A KISEGÍT ÉS VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK ARÁNYAINAK FELS HATÁRA A KÖLTSÉVETÉSI SZERV KIADÁSAINAK: 7.1 A kisegít tevékenység mértéke nem haladhatja meg az OITI éves összes kiadás teljesítésének 25 %-át. 7.2 A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg az OITI éves összes kiadás teljesítésének 25 %-át. 8. AZ OITI JOGI HELYZETE 8.1. jogállása: jogi személy; 8.2. Az OITI közszolgáltató költségvetési szerv, közintézet 8.3 Az OITI önállóan m köd és gazdálkodó költségvetési szerv 8.4 Az el irányzatok feletti jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezik. 9. A KÖLTSÉHVETÉSI SZERV VEZET JÉNEK KINEVEZÉSI, MEGBÍZÁSI ÉS VÁLASZTÁSI RENDJE Az OITI f igazgatóját - nyilvános pályázat alapján - az egészségügyi miniszter nevezi ki, menti fel, illet leg munkaviszonyt létesít vele. Az egyéb munkáltatói jogok gyakorlására az Egészségügyi Minisztérium Szervezeti és M ködési Szabályzatának 2. sz. mellékletében foglaltak az irányadók. 10. FOGLALKOZTATOTTAKRA VONATKOZÓ FOGLALKOZTATÁSI JOG- VISZONY (JOGVISZONYOK) MEGJELÖLÉSE Az OITI a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény alapján közalkalmazottakat foglalkoztat. Az OITI engedélyezett dolgozói létszáma: AZ OITI M KÖDÉSE Az OITI m ködését meghatározó dokumentum a Szervezeti és M ködési Szabályzat, valamint a szakmai és gazdasági munkát segít különféle szabályzatok, m ködési rendek. Az SZMSZ-hez az alábbi bels szabályzatok kapcsolódnak: Gazdálkodási ügyrend Házi rend Számviteli politika Számlarend Eszközök és források értékelési szabályzata Bizonylati rend és bizonylati album Önköltség-számítási szabályzat Pénzkezelési szabályzat Leltározási, leltárkészítési szabályzat Az intézeti tárgyi eszközök selejtezésének és hasznosításának szabályzata Közbeszerzési szabályzat Gazdasági-m szaki ellátás bels szervezeti és m ködési szabályzata Adatvédelmi szabályzat

5 5 5. oldal: összesen: 76 Munkavédelmi szabályzat T zvédelmi szabályzat Bels ellen rzési szabályzat Élelmezési szabályzat Iratkezelési szabályzat Szállítási szabályzat ISO Min ségügyi rendszer dokumentációi Az egyes klinikai és diagnosztikai osztályok osztályos m ködési szabályzata I. FEJEZET AZ INTÉZET SZERVEZETE Az Intézet feladatait a következ szervezeti tagozódásban látja el: 1. Központi irányítás 2. Gyógyító-megel z ellátás, oktató és tudományos tevékenység 3. Gazdasági-m szaki ellátás Az ismertetett tagozódás bels felépítési rendje: 1. A KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS 1.1. F igazgató Az intézet vezet helyettesei: 1.2. F igazgató orvos és általános helyettese 1.3. F igazgató gazdasági helyettese 1.4. Klinikai f igazgató-helyettes 1.5. Tudományos f igazgató-helyettes 1.6. F igazgató ápolási helyettese 1.7 A f igazgató közvetlen irányítása alá tartozó egyéb egységek F igazgatói titkárság Bels ellen r Min ségügy Jogi csoport 1.8 A f igazgató közvetlen irányítása alá tartozó felel s munkakörök Vezet f orvos, f gyógyszerész M t vezet f orvos 1.9. Az intézet munkáját segít testületek, szervek, közösségek

6 6 6. oldal: összesen: A GYÓGYÍTÓ-MEGEL Z ELLÁTÁS, OKTATÓ ÉS TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG SZERVEZETE Az intézeti alaptevékenység diagnosztikai és terápiás tevékenységekre tagozódik, melyek tovább oszlanak szakmai egységekre A diagnosztikai tevékenység elemei: Képalkotó diagnosztika: Neuroradiológia, hagyományos rtg CT és MRI laboratórium Neurosonológia A klinikai laboratórium Pathológia, kórszövettan 2.2. A terápiás tevékenység fekv és járóbeteg ellátásra tagozódik, illetve ezeken belül idegsebészeti és neurológiai szakmai egységekre. A idegsebészeti tevékenység szakmacsoportokba szervez dik, a neurológia két meghatározó profilja a strokeellátás és az epileptológia. A közös intenzív osztályos hátteret a központi intenzív osztály jelenti. A járóbetegellátás a fekv beteg ellátó szakmai egységek megfelel szakambulanciájaként m ködik, önálló szakrendelés a szemészet, a fül-orr-gégészet és a fejfájás ambulancia. A terápiás tevékenység folytatásához jól definiálható munkakörök tartoznak Az oktató és tudományos tevékenységet a tudományos f igazgató-helyettes és a Tudományos Tanács felügyeli illetve fogja össze. 3. GAZDASÁGI_M SZAKI ELLÁTÓ SZOLGÁLAT SZERVEZETE Az Intézet gazdasági-m szaki ellátásának felel s vezet je a f igazgató gazdasági helyettese. A gazdasági m szaki ellátás alapvet feladata, hogy az Intézet zavartalan m ködését szakszer személyi feltételekkel és korszer eszközökkel elvárható színvonalon, folyamatosan biztosítsa. Ennek megvalósítása érdekében f feladata: - a gazdasági-m szaki ellátás szervezése, - a gazdálkodás pénzügyi alapjának (költségvetés, egyéb források) és az elszámolási rend folyamatos biztosítása (bizonylati rend, számvitel), - a munkaer és bérgazdálkodás, - tervszer, hatékony dologi gazdálkodás ( gazdálkodási terv ), - az ellátási feladatok végrehajtása,

7 7 7. oldal: összesen: 76 - a hatályos jogszabályok és bels szabályzatok, utasítások el írásainak megtartása. Az intézmény szervezeti felépítését alá- és fölérendeltség, illet leg munkamegosztás szerint, valamint a gyógyító-ellátó egységek felsorolását jelen Szervezeti és M ködési Szabályzat melléklete mutatja. 1. A KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS Az intézmény vezetése az egyszemélyi felel s vezetés elvén alapszik. A m ködését, a munka szervezését és tervszer végrehajtását, a betegellátás, az oktató munka és tudományos tevékenységek kell színvonalon történ biztosítását, az intézmény környezetvédelmi tevékenységét az intézet egyszemélyi felel s vezet je, a f igazgató irányítja és ellen rzi, helyettes vezet munkatársai és az intézeti tanácsadó szervek közrem ködésével. A f igazgató orvos helyettese feladatát a f igazgató közvetlen irányítása alatt végzi. Távolléte esetében a f igazgató általános helyettese. A f igazgató helyettesek munkájukról, tevékenységükr l rendszeres id közönként, a rendkívüli eseményekr l pedig lehet ség szerint azonnal beszámolnak a f igazgatónak. Az intézet egyéb felel s beosztású dolgozói az osztályvezet k, a részlegvezet k, valamint a csoportvezet k a rájuk bízott egységek munkáját a legjobb tudásuk szerint és a bels ügyrendi (m ködési, szervezeti szabályzat) el írások keretein belül, önállóan, személyes felel sséggel irányítják. A f igazgató helyettesek és az azonos szint vezet k egymás mellé rendeltek, egymásnak utasítást nem adhatnak. A vezet k és beosztottak utasításokat általában csak közvetlen felettesükt l kaphatnak, illetve közvetlen beosztottaiknak adhatnak. Ha az Intézet dolgozói, bármely beosztásban közvetlen felettesüket megkerülve folytatnak tárgyalásokat, adnak utasításokat, azokról az utasítás teljesítése el tt közvetlen felettesüket tájékoztatni kötelesek. Amennyiben erre objektív okból nincs lehet ség, úgy a tájékoztatást kell indoklással utólag kell megtenni. Az intézmény bels szervezeti egységeinek, vezet i szintjeinek meghatározásánál els dleges cél, hogy az intézmény feladatait zavartalanul és zökken mentesen láthassa el a követelményeknek megfelel en. Az intézményben foglalkoztatott dolgozók feladatait a munkaköri leírások tartalmazzák. A munkaköri leírásoknak tartalmazniuk kell a foglalkoztatott dolgozók jogállását, a szervezetben elfoglalt munkakörnek megfelel en feladatait, jogait és kötelezettségeit névre szólóan. A munkaköri leírásokat a szervezeti egység módosulása, személyi változás, valamint feladat változása esetén azok bekövetkezését l számított 15 napon belül módosítani kell. A munkaköri leírások elkészítéséért és aktualizálásáért felel s: a szakmai egység vezet i esetében a f igazgató és a vezet helyettesek, a beosztott dolgozók esetében a munkahelyi vezet (k).

8 8 8. oldal: összesen: F igazgató Felel s: Az intézmény alapító okiratában meghatározott egészségügyi alaptevékenység és az egyéb kiegészít tevékenység ellátásának biztosításáért. A jogszabályokból, a felügyeleti szerv utasításaiból adódó feladatok megszervezéséért, az el írt adatszolgáltatások elkészíttetéséért. Az intézmény használatában lév állami vagyon rendeltetésszer használatáért. Jogosult: kötelezettség vállalásra, utalványozásra az intézményi kötelezettségvállalási rend/szabályzat szerint, munkáltatói jogok gyakorlására a szabályzatokban rögzítetteknek megfelel en szakmai vezet helyettesek felett, ellen rizni az átruházott munkáltatói jogkört gyakorló tevékenységét, az intézmény képviseletére, (a közalkalmazottak helyi érdekképviseleti és szakmai szerveivel szakszervezetek, Közalkalmazotti Tanács, Orvosi Kamara, Ápolási Egyesület, stb. való rendszeres kapcsolattartás során a munkáltató képviseletében jár el) a beszámoltatási jogosultsággal ellen rzésre az intézmény egész területén, a kollektív szerz dés megkötésére a munkáltatói oldal képviseletében, az intézmény el irányzatai feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezni. Feladata: Irányítja és koordinálja az intézmény orvos-szakmai, ápolási és gazdasági-m szaki tevékenységét. Irányítja az intézmény gazdálkodását. Elkészítteti és jóváhagyásra benyújtja a kórházi fejlesztési-beruházási terveket. Felügyeli az intézmény gyógyszer-gazdálkodási tevékenységét. Figyelemmel kíséri az intézmény ellátottsági és m ködési mutatóit. Elemzi a m ködés szakmai hatékonyságát. Irányítja és ellen rzi az Intézetben folyó tudományos kutatómunkát, gondoskodik a külföldi tudományos eredmények átvételér l, kipróbálásáról és alkalmazásáról. Gondoskodik- a Semmelweis Egyetem, illet leg a középfokú egészségügyi dolgozók továbbképzésével kapcsolatos feladatokat ellátó intézmények irányításával szakellátási területe dolgozóinak képzésér l, továbbképzésér l, továbbá más szakterületen dolgozó orvosok idegsebészeti és a vele összefügg társszakmákban történ továbbképzésér l. Végzi a panaszok, közérdek bejelentések kivizsgálását, illetve kivizsgáltatását és az eredménynek megfelel intézkedéseket megteszi. Irányítja az intézmény informatikai tevékenységét. Irányítja az intézmény t z- és munkavédelmi, polgári védelmi munkáját. Gondoskodik az intézmény m ködéséhez szükséges szabályzatok elkészítésér l és folyamatos karbantartásáról. Kidolgozza az intézmény Szervezeti és M ködési Szabályzatát. Az alapfeladatok ellátása érdekében, irányítja a különböz szervezeti egységek munkájának szabályozását és koordinálását, ennek kapcsán egyeztet az érdekképviseleti szervekkel.

9 9 9. oldal: összesen: 76 El készíti és megköti az intézmény és az Országos Egészségügyi Pénztár közötti szerz dést, Figyelemmel kíséri a teljesítmény-elszámolás intézményi pénzügyi egyensúlyát. Elemzi az intézmény szakmai tevékenységének adatai alapján a szakmai színvonalat, intézkedéseket tesz a min ség biztosítására. Irányítja a függetlenített bels ellen r munkáját és gondoskodik az ellen rzés megállapításainak realizálásról a Bels Ellen rzési Szabályzat alapján (folyamatban épített és vezet i ellen rzés). Munkáltatói jogokat gyakorol: valamennyi vezet -helyettes, valamennyi f orvos, orvos, f gyógyszerész, gyógyszerész, vegyész, a bels ellen r, a jogtanácsos, az orvosi könyvtárvezet, a titkárságvezet felett. Kapcsolatot tart az Egészségügyi Minisztériummal, az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral, az országos intézmények vezet ivel, az orvostudományi egyetemekkel, és az idegsebészeti ellátást nyújtó önkormányzati intézetekkel, az ellátott terület szerint illetékes önkormányzat egészségügyi szakigazgatási szervével, a F városi és kerületi ÁNTSZ-szel, a nemzetközi kapcsolatok keretében együttm köd intézetekkel, illetve azok megbízottaival, valamint az érdekképviseleti szervekkel, sajtóval, más egészségügyi szolgáltatókkal. VEZET HELYETTESEK, A F IGAZGATÓ HELYETTESEI 1.2. F igazgató orvos és általános helyettese A vezet i megbízatását a F igazgató adja, és valamennyi munkáltatói jogkört felette a F igazgató, mint egyszemélyi felel s vezet gyakorolja. Feladata: A f igazgató közvetlen irányítása mellett az Intézményben nyújtott orvosi és Intézeti gyógyszerészi tevékenység felügyelete és a tevékenységek összehangolása. A klinikai osztályok és a diagnosztikai osztályok, valamint részlegek együttm ködésének koordinálása, az ehhez kapcsolódó m ködési szabályzatok (konzíliumok adásának m ködési rendje, vizsgálat kérések m ködési rendje, stb.) kiadása. Az intézmény m ködési területén él lakosság megbetegedési viszonyainak tanulmányozása és az erre vonatkozó statisztikai adatok, egyéb információk feldolgozása és értékelése. Az intézményben folyó "kontrolling" tevékenységben való részvétel. A kórházi információ és dokumentációs rendszer által feldolgozott adatok elemzésében, ellen rzésében való részvétel orvos szakmai vonatkozásban. Orvosi dokumentáció szakszer ségének, pontosságának ellen rzése. Orvos-szakmai tevékenység képviseletében részvétel a költségvetési, beruházási-felújítási tervek készítésében. Az intézményben folyó orvosi tudományos munka feltételrendszere megteremtésének el segítése.

10 oldal: összesen: 76 A Szervezeti és M ködési Szabályzat és egyéb intézményi szabályzatok orvos-szakmai vonatkozású részeinek az elkészítése. Az intézményben folyó, az emberi felhasználásra kerül vizsgálati készítmények klinikai vizsgálatának felügyelete. Az orvos-egészségügyi tevékenységre vonatkozó jogszabályi el írások végrehajtásáról való gondoskodás. Az intézmény "katasztrófa és polgárvédelmi tervének" a kidolgozása és az érintett közalkalmazotti körben való megismertetésének felügyelete. Az intézmény finanszírozási szerz dések elkészítésében való részvétel. Kapcsolattartás az egészségügyi hatósággal Az egészségügyi hatósági rendelkezések végrehajtása és annak ellen rzése, A betegjogok érvényesülésének folyamatos figyelemmel kísérése, A betegjogi képvisel vel való kapcsolattartás, Az Intézmény higiénés rendjének biztosítása és felügyelete, Az Intézményben nyújtott egészségügyi szolgáltatások folyamatos min ség-ellen rzése, Az Intézményben orvosi, gyógyszerészi munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók továbbképzésének biztosítása és felügyelete. Hatáskör-jogkör A F igazgató akadályoztatása esetén a Polgári Törvénykönyvben és az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvényben meghatározott képviseleti jogkör ellátása. Munkáltatói jogkört gyakorol a titkárságának adminisztrátori teend it ellátó dolgozó felett A feladatkörébe utalt kérdésekben aláírási és utasítási jogköre van. Az intézmény egész területén orvos szakmai vonatkozásban általános és teljeskör ellen rzési és beszámoltatási joga van. A F igazgató által egyedi megbízással hatáskörébe utalt kérdésekben a F igazgató képviseletében jár el. Felel sség Felel s a hatáskörébe utalt feladatok ellátásáért. Felel s az általa hozott intézkedésekért, bels utasításaiért. Felel s az intézmény orvos-szakmai tevékenységére vonatkozó hatályos jogszabályok betartásáért, a törvényesség biztosításáért F igazgató gazdasági helyettese A F igazgató gazdasági helyettesét pályázat alapján az OITI felügyeleti szervének vezet je - egészségügyi miniszter - nevezi ki és menti fel, az egyéb munkáltatói jogköröket a F igazgató gyakorolja. Feladata

11 oldal: összesen: 76 Kötelezettséget vállal, utalványoz, ellenjegyez, és azokat delegálja a megfelel személyek részére a jóváhagyott költségvetési, fejlesztési, felújítási és karbantartási, beszerzési, közbeszerzési terv teljes körére. Ellátja a kötelezettségvállalással, az utalványozással és az ellenjegyzéssel kapcsolatos feladatait. Önállóan gazdasági intézkedéseket hoz, és azokkal kapcsolatos utasításokat ad. Tervezi, koordinálja a vezetés döntés-el készít tevékenységét a gazdasági, m szaki, ellen rzési feladatokkal kapcsolatban. Biztosítja és koordinálja a gazdasági munkára vonatkozó intézkedések id ben történ megtételét. Felügyeli az általa vezetett szervezeti egységek munkáját, szakmai munkájának színvonalát, a jogszabályok és utasítások végrehajtását. Elemzi az OITI gazdasági m ködési mutatóit. Javaslatokkal segíti az OITI m ködési feltételeinek javítását és korszer sítését. Ellátja szervezési, igazgatási, ellen rzési és felügyeleti kötelezettségét. A F igazgató megbízása alapján képviseli az OITI-t küls személyek és testületek el tt. Iránymutatást ad a szervezeti egységeknek a hatékony gazdálkodáshoz és annak ellen rzéséhez. Jóváhagyja az OITI könyvviteli, elszámolási, vagyon-nyilvántartási, és bizonylati rendjét, valamint a gazdálkodását érint egyéb szabályzatokat. Közrem ködik az OITI FEUVE rendszerének kiépítésében és m ködtetésében. Hatásköre A jogszabályban meghatározott és a F igazgató által átruházott hatáskörben a F igazgató közvetlen irányítása mellett szervezi, irányítja, ellen rzi és felügyeli az OITI gazdasági szervezetét, gazdálkodásának teljes körét. A Gazdasági F igazgató-helyettes szakterületét érint en, intézkedési és utasítási jogkörrel rendelkezik az OITI valamennyi dolgozója, szervezeti egysége felé. Az OITI valamennyi szervezeti egységénél és önálló munkakört betölt dolgozójánál korlátozás nélkül jogosult ellen rizni a gazdasági-, pénzügyi-, m szaki tevékenységet és szóban vagy írásban beszámoltatni err l a munkahelyi vezet ket. A költségvetési szerv gazdasági szervezetének vezet je a m ködéssel összefügg gazdasági és pénzügyi feladatok tekintetében a költségvetési szerv vezet jének helyettese, feladatait a költségvetési szerv vezet jének közvetlen irányítása mellett látja el. Felel ssége Irányító, ellen rz, pénz- és hitelgazdálkodási, költségvetési, számviteli, ügyviteli, m szaki és e témakörökhöz kapcsolódó munkáját személyes felel sséggel a F igazgató irányítása mellett végzi. Felel s az OITI gazdasági m ködéséért, az általa vezetett, felügyelt szervezeti egységek és gazdálkodási értelemben az OITI egész tevékenységének megszervezéséért, irányításáért és felügyeletéért, összehangolásáért, min ségéért és a meghatározott célkit zések megvalósításáért. Felel s a pénzügyi-, gazdasági- és az egészségügyi- vonatkozó törvények és egyéb jogszabályok, fels bb hatósági intézkedések, normák és irányelvek, valamint az OITI szabályzatok betartásáért. Felel s az OITI költségvetésének és beszámolójának elkészítéséért. Érvényesíti az OITI gazdasági, szervezeti és általános szabályzatait. Értékeli az általa vezetett, felügyelt szervezeti egységek munkáját. A F igazgató gazdasági helyettesének felel ssége nem érinti a költségvetési szerv vezet jének és az egyes ügyekért felel s dolgozók felel sségét.

12 oldal: összesen: 76 Helyettesítésének rendje A F igazgató gazdasági helyettesét távolléte esetén az adott id szakra vonatkozó írásbeli megbízása alapján az általa kijelölt személy helyettesíti Klinikai f igazgató helyettes A vezet megbízatását és visszavonását az orvosigazgató javaslatára a F igazgató adja, és valamennyi munkáltatói jogkört felette a F igazgató, mint egyszemélyi felel s vezet gyakorolja. Feladata Közvetlen kapcsolattartás a menedzsment és a diagnosztikai, valamint a gyógyító egységek között. Az intézetben folyó diagnosztikai és gyógyító tevékenység szakmai felügyelete. Az intézet diagnosztikai és gyógyító munkájával kapcsolatos szakmai értekezletek vezetése. A m t vezet f orvossal egyeztetve a m téti program összeállításának felügyelete. Az orvosi tevékenységre vonatkozó szakmai irányelvek érvényesülésének figyelemmel kísérése és betartatása. Az intézmény orvosi ügyeleti-készenléti rendszerének megszervezése és felügyelete, az ügyeletben történ ellátások figyelemmel kísérése. Az orvos-szakmai tevékenység mutatóinak figyelemmel kisérése, feldolgozása és értékelése, az orvos-szakmai tevékenység hatékonyságának az elemzése. A betegek által bejelentett panaszok kivizsgálásában való közrem ködés. Hatáskör A feladatkörébe utalt kérdésekben aláírási és utasítási jogköre van. Az intézmény egész területén az orvos szakmai irányelvek érvényesülésének vonatkozásban ellen rzési és beszámoltatási joga van. A F igazgató által egyedi megbízással hatáskörébe utalt kérdésekben a F igazgató képviseletében jár el. Felel sség Felel s a hatáskörébe utalt feladatok ellátásáért. Felel s az általa hozott intézkedésekért, bels utasításaiért Tudományos f igazgató helyettes A vezet i megbízatását a F igazgató adja, és valamennyi munkáltatói jogkört felette a F igazgató, mint egyszemélyi felel s vezet gyakorolja.

13 oldal: összesen: 76 Feladata Az intézetben folyó orvostudományi kutatások szervezése, nyilvántartása koordinálása és felügyelete. Az intézetben tartandó tudományos el adások, továbbképzések szervezése, koordinálása, felügyelete. Az intézeti tudományos élet és publikációk, a pályázatok bels rendjének kidolgozása. A klinikopatológiai konferenciák megszervezése, együttm ködve a SE I.sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézettel. Kapcsolattartás más intézetek idegsebészeti klinikáival és osztályaival, az együttm ködési stratégia kidolgozása. Az orvosi könyvtár m ködésével kapcsolatban a folyóirat-, szakkönyvigények felülvizsgálata és a megrendelések összeállításának irányítása, Szakmai és egyéb pályázatok figyelemmel kisérése és felügyelete, Döntésel készít javaslat készítése a pályázati úton nyert összegek és a tudományos kutatásokra befolyó támogatások felosztására. Hatáskör és jogkör A feladatkörébe utalt kérdésekben aláírási és utasítási jogköre van, A betegellátást is érint kérdésekben az el készítés fázisában az orvosigazgatóval egyeztet, Az intézmény egész területén valamennyi tudományos tevékenység vonatkozásban ellen rzési és beszámoltatási joga van, A F igazgató által egyedi megbízással hatáskörébe utalt kérdésekben a F igazgató képviseletében jár el. Felel sség Felel s a hatáskörébe utalt feladatok ellátásáért, Felel s az általa hozott intézkedésekért, bels utasításaiért Felel s az intézetben az orvostudományi kutatásokra vonatkozó hatályos jogszabályok betartásáért, a törvényesség biztosításáért 1.6. F igazgató ápolási helyettese A vezet i megbízást a F igazgató adja és valamennyi munkáltatói jogkört a F igazgató gyakorolja felette. Feladata: A f igazgató közvetlen irányítása mellett az intézmény által nyújtott ápolási tevékenység felügyelete és a tevékenységek összehangolása Az intézményben folyó betegápolási tevékenység koordinálása, ellen rzése. A betegellátó osztályok és a központi diagnosztikai és therápiás egységek, illetve a járóbeteg ellátó részlegek szakdolgozóinak munkáját koordinálja. A hatályos jogszabályok és intézményi szabályzatok szakdolgozókra vonatkozó el írásainak végrehajtásáról való gondoskodás, ezek megvalósulásának ellen rzése. Az éves költségvetési, felújítás-beruházási tervek el készítésében az ápolási tevékenység képviseletében való részvétel.

14 oldal: összesen: 76 Az ápolási területen foglalkoztatott szakdolgozókra és kisegít személyzetre vonatkozó humánpolitikai tevékenységben való részvétel. Az osztályok f n vérei által végzett ápolásszervezési tevékenység irányítása, ellen rzése. Az intézmény házirendjének ápolási tevékenységére vonatkozó rendelkezései végrehajtásának az ellen rzése. Az ápolási tevékenység területén folyó tudományos munka feltétel-rendszerének a biztosítása. Az intézményben folyó egészségnevelési munkában való aktív részvétel, a betegellátó osztályokon folyó egészségnevelési tevékenység ellen rzése. A szakdolgozók és ápolási kisegít személyzet szakmai munkájának rendszeres ellen rzése és értékelése. A betegápolási tevékenység vonatkozásában a "min ségbiztosítási" tevékenység koordinálása. Az intézmény szakdolgozóinak ügyeleti-készenléti rendszerének a megszervezése és felügyelete. A Szervezeti-és M ködési Szabályzat és egyéb intézményi szabályzat ápolási területét érint részeinek az elkészítése. A kórházi ápolási dokumentáció szabályszer vezetésének, a dokumentáció szakmai tartalmának felügyelete. A betegjogok érvényesülésének folyamatos figyelemmel kísérése. A betegek által bejelentett panaszok kivizsgálásában való közrem ködés. A betegjogi képvisel vel való kapcsolattartás. Az Intézmény higiénés rendjének folyamatos figyelemmel kisérése. Az Intézménybe ápolói és egyéb egészségügyi szakdolgozói munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók továbbképzésének biztosítás és felügyelete. A F igazgató megbízása alapján az intézmény képviselete. Hatáskör-jogkör A feladatkörébe utalt kérdésekben döntési, aláírási és utasítási jogköre van. Az intézmény egész területén ápolási tevékenység vonatkozásban ellen rzési és beszámoltatási joga van. Munkáltatói és fegyelmi jogkör gyakorlása a gyógytornászok, a szakdolgozók és az ápolás területén dolgozó kisegít személyzet tekintetében. Ápolás szakmai kérdésekben a képviseleti jogkör gyakorlása a f igazgató utólagos tájékoztatása mellett. Felel sség Felel s az általa kiadott utasításokért, intézkedésekért. Felel s a hatáskörébe utalt feladatok ellátásáért. Felel s az intézményben folyó ápolási tevékenységre vonatkozó hatályos jogszabályok betartásáért A F IGAZGATÓ KÖZVETLEN IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ EGYÉB FELEL S MUNKATÁRSAK.

15 oldal: összesen: F igazgatói titkárság Feladatai: Bejöv és kimen, bels levelezés bonyolítása (iktatás, postázás, készítés, továbbítás). A f igazgató iratainak kezelése, tárolása, a határid figyelése. A vezet i programok egyeztetése, számontartása és saját feladatainak optimális szervezése. A rendezvények (értekezletek, ülések, beszámolók) megszervezése az etikett és protokoll el írásoknak megfelel en. A f igazgatóhoz érkez vendégekkel való foglalkozás, a vendéglátás szabályai szerint. A tárgyalások technikai feltételeinek el készítése, biztosítása. A f igazgató rendelkezésre álló reprezentációs keret figyelembe vételével a szükséges beszerzések elvégzése, a vásárolt áruk számláinak igazoltatása, elszámolása a pénzügy felé. A f igazgatóság m ködéséhez szükséges eszközök biztosítása, utánrendelése. A gazdálkodási keret figyelemmel kísérése. A munka során használt eszközök, gépek, berendezések biztonságos üzemeltetése, azonnali intézkedés a hibák kijavítására. A használatra átvett bélyegz k kezelése, biztonságos rzése. Vezet je a titkárságvezet, aki feladatait a f igazgató közvetlen irányítása- és ellen rzése mellett végzi Bels ellen r A 193/2003 (XI. 26) Kormányrendelet el írásai alapján m ködik, egyszemélyben ellátja ellen rzési vezet 12 -ban meghatározott feladatát is. a bels Az intézmény bels ellen rzésének megszervezéséért, rendszerének kialakításáért az intézmény vezet je a felel s. A bels ellen rzés feladatköre magában foglalja az intézményben folyó szakmai tevékenységgel összefügg és a gazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos ellen rzési feladatokat. A szakmai ellen rzések éves ellen rzési terv alapján történnek. Az ellen rzési tervnek tartalmaznia kell: az ellen rzés formáját, az ellen rzési területeket, az ellen rzés f bb szempontjait, az ellen rzött id szak meghatározását, az ellen rzést végz (k) megnevezését, az ellen rzés befejezésének id pontját, az ellen rzés tapasztalatai értékelésének id pontját és módját. A függetlenített bels ellen ri tevékenység nem mentesíti a vezet ket a vezet i ellen rzés folyamatos ellátásától,valamint a munka folyamatokba épített bels ellen rzés megszervezését l és funkcionálásának biztosításától Min ségbiztosítás, és min ségbiztosítási szakreferens F igazgató által megbízott személy.

16 oldal: összesen: 76 Feladata: Az Intézet min ségirányítási rendszerének fejlesztése és m ködtetése. A folyamatos ellen rzés és értékelés révén a menedzsment döntései megvalósulásának biztosítása, döntés-el készítési feladat a min ségirányítás területén. Javaslattétel a folyamatok elemzése alapján a hatékonyságfokozó és a szolgáltatások min ségét emel korrekciós intézkedésekre. A vezet i információs rendszer kialakításának, m ködésének tartalmi és szervezési szempontból való irányítása. Együttm ködés az orvos, az ápolási és a val és a szervezeti egységek vezet ivel. A hatáskörébe utalt tevékenységek összehangolt irányítása oly módon, hogy ezek biztosítsák az intézményben folyó szakmai tevékenységek min ségi megfelel ségét az ellátottak igényeihez, a finanszírozási, a szakmai és a jogszabályi környezethez való, adott körülmények között optimális illeszkedést. Tervszer, id szakos ellen rzések kapcsán az illetékes állandó bizottságok bevonásával - a betegellátással kapcsolatos tevékenységek min ségügy oldaláról való értékelése. Dokumentációs rendszer naprakész karbantartása Bels auditok tervezése, lebonyolítása, kiértékelése Min ségügyi hírek szerkesztése, kiadása Konzultációk szervezése Bels auditok eredményeinek értékelése alapján fejlesztési javaslatok kidolgozása Betegelégedettségi vizsgálatok eredményeinek értékelése alapján fejlesztési javaslatok kidolgozása Egyéb visszajelzési rendszerek / pl. dolgozói / alapján fejlesztési javaslatok kidolgozása. A szakreferens részletes feladatait a Min ségügyi Rendszer Szabályzatai, a min ségbiztosítási utasítások és a Min ségügyi Kézikönyv tartalmazza A min ségügyi vezet szoros kapcsolatot tart az osztályos min ségbiztosítási felel ssel és a bels auditorokkal. A min ségügyi vezet az intézet vezetésével tart közvetlen kapcsolatot a munkafeltételek biztosítása és a kórházi stratégia érvényesítése érdekében. Együttm ködik a kórház más osztályainak vezet ivel Jogi csoport A szervezeti egység vezet je a Jogi csoport vezet. A Jogi csoport vezet felett a munkáltatói jogköröket illetve a szakmai felügyeletet közvetlenül a F igazgató gyakorolja. Helyettese a F igazgató által kijelölt személy A jogi csoport feladatai: A jogi tevékenység ellátása a teljes szervezetre vonatkozóan, Igazgatási tennivalók támogatása,

17 oldal: összesen: 76 Koordinálja az Intézménnyel kapcsolatban álló jogi, igazgatási szervezetekkel való közös munkát Rendszeresen tájékoztatja az Intézmény vezetését a jog és igazgatástudomány elméleti és gyakorlati kérdéseir l, a jogszabályok, a jogpolitika és a bírói gyakorlat változásairól, különös tekintettel az egészségügyi ágazat speciális joganyagára, Elkészíti, véleményezi és ellenjegyzi a szerz déseket, utasításokat és szabályzatokat, Javaslatokat, tervezeteket dolgoz ki a jogi tevékenység javítására, a törvényesség betartására, a m ködés jogi szabályozására, a személyi állományát érint en és, a feladatkörében felmerül egyéb intézkedésekre. Közrem ködik a vezet i döntések, utasítások és intézményi szabályzatok el készítésében jogi szempontból, az OITI részére észrevételezésre megküldött jogszabály-tervezetek véleményezésében. A F igazgató megbízása alapján ellátja, elláttatja az OITI jogi (peres és nem peres) képviseletét. Vezeti, illet leg elkészíti a jogszabályokban, illetve az intézményi m ködés során elvárt, feladatkörébe tartozó nyilvántartásokat és jelentéseket A F IGAZGATÓ KÖZVETLEN IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ FELEL S MUNKAKÖRÖK Vezet f orvos, f gyógyszerész Az osztály, illetve az önálló részleg vezet jének munkáltatója a f igazgató, de közvetlen felettese az illetékes (általános vagy klinikai) f igazgató helyettes. A gyógyszertár vezet jét a f gyógyszerész cím illeti meg. Feladta: A vezetése alatt álló osztály, részleg tevékenységében tanulmányozza a lakosság megbetegedési viszonyait, a rendelkezésre álló statisztikai adatokat, ellen rzi a gyógyító-megel z ellátás szakszer ségét, és a gyógykezelés id tartamát, a beutalón szerepl, az osztályon, illet leg a pathológia, kórszövettani vizsgálat által megállapított diagnózisok közötti eltéréseket és ezek okait, a betegellátáshoz kapcsolódó, el írt dokumentáció, meglétét, tartalmát, szakszer ségét, a teljesítményjelentés elkészítését,tartalmi szakszer ségét, az etikai követelmények megtartását, egység rendelkezésére álló anyagi eszközök(gyógyszer,vegyszer,film,m szer stb. ) hatékony és célirányos felhasználását, biztosítja a fekv és járóbeteg ellátás egységét, az osztály egységei, részlegei közötti együttm ködést, munkamegosztást, és ezek alapján a szükséges intézkedésekre javaslatot tesz a f igazgatónak közvetlen felettesei útján, illet leg a saját hatáskörébe tartozó intézkedéseket megteszi, részt vesz a tervszerinti tudományos munkában, és az orvosképzésben, illetve az orvos továbbképzésben, elkészíti az osztály dolgozóinak munkaköri leírásait, ellátja közvetlen felettese által meghatározott egyéb feladatokat, kapcsolatot tart a társosztályok, részlegek vezet ivel, a f igazgató-helyettesekkel, az érdekképviseleti szervek helyi vezet jével. Felel sség

18 oldal: összesen: 76 Minden vezet felel s azért, hogy az általa irányított egység a betegek gyógyító-megel z ellátását egészségi állapotuknak megfelel en, a rendelkezésre álló legkorszer bb módon, lelkiismeretesen biztosítsa. Felel s továbbá a tudományos tevékenység tervszer m veléséért, valamint a hozzá beosztott orvosok, egészségügyi szakdolgozók képzéséért, továbbképzéséért, valamint a jogszabályok végrehajtásáért. A vezet köteles a közvetlen felettesének munkájáról beszámolni, ezen túlmen en szolgálati út betartásával a f igazgatónak a rendkívüli eseményekr l ( váratlan halál, tömeges baleset, illet leg megbetegedés, szakmai mulasztás, az osztály m ködését akadályozó körülményekr l, stb. ), valamint az azokkal kapcsolatban tett intézkedéseir l haladéktalanul jelentést tenni. Indokolt esetben a f igazgató ( vagy helyettese ) utasítására, továbbá az ügyeletvezet orvos, az osztály ügyeletes orvosa, vagy más osztály vezet je hívására munkaid n túl is köteles az Intézetben megjelenni, és a szükséges tennivalókat elvégezni. Hatáskör és jogkör Az osztályvezet f orvos irányítja az osztályszervezetben m köd betegellátó egységeket, a központosított diagnosztikai és terápiás szakterületeket. A vezet az egységen belüli részleg közvetlen vezetésével - a f igazgató hozzájárulása eseténmegbízhatja beosztott szakképzett munkatársát. Az egység egészségügyi szakdolgozóinak és egyéb dolgozóinak munkáját az osztályvezet ápoló, illet leg az osztályos vezet -asszisztens útján irányítja, mindezek azonban az osztályvezet felel sségét nem érintik. A vezet feladatait, hatás- és jogkörét részletesen a külön kiadott munkaköri leírás határozza meg. A vezet k egymásmellé rendeltek, egymásnak utasítást nem adhatnak M t vezet f orvos Feladata: A m t munkarendjének ( m téti program kezdése, a betegcsere, a m tétek közötti takarítás biztosítása, az akut m tétek helybiztosítása, a programon kívüli m tétek befogadása, a sterilezés algoritmusa, stb. ) kialakítása és betartatása. A m t teljes személyzete ( m t sn k, m t ssegédek, takarítók, egyéb kisegít személyzet) beosztásának elkészíttetése és jóváhagyása. A m téti program összeállításának felügyelete, különös tekintettel a m téti igények, a rendelkezésre álló személyi és tárgyi feltételek, valamint az anaesthesiológiai és intenzív szolgálat aktuális lehet ségeinek összhangjára. A m t kihasználtságának maximalizálása, de figyelemmel a munkajogi követelményekre, valamint az anaesthesiológia er forrásaira. A m t m szerállománya m köd képességének felügyelete, meghibásodás esetén intézkedés a m szaki osztály felé. A f m t sn n keresztül a m t i fogyóanyag szükséglet biztosításának felügyelete. A m téti tevékenységgel összefügg adminisztrációs kötelezettség ( m téti leírás, szövettani kísér, egyedi finanszírozású eszközök id ben történ lejelentése, munkaid nyilvántartás, stb.) betartatása.

19 oldal: összesen: 76 Az elvárható és megfelel munkahelyi légkör és személyzeti magatartás biztosítása. Hatás és jogkör: A munkarenddel és a munkabeosztással kapcsolatos kérdésekben utasítási jog a m t teljes személyi állománya ( m t sn k, m t ssegédek, takarítók, egyéb kisegít személyzet) felett. Döntési jog a m t s szakasszisztensek és a m t ssegédek kereset kiegészítésének havi, differenciált felosztásában. Döntési jog a m téti program összeállításában és a rendelkezésre álló tárgyi feltételek allokációjában. A m t területén, a munkavégzéssel kapcsolatos kérdésekben utasítási jog a m tétet végz orvosok felett. Saját hatáskörben nem rendezhet ügyekben megoldási javaslattétel az orvosigazgató felé AZ INTÉZET MUNKÁJÁT SEGÍT TESTÜLETEK, SZERVEK, KÖZÖSSÉGEK Az intézet vezet je a hatékony és a magas színvonalú szakmai munka, a racionális gazdálkodás követelményét figyelembe véve rendszeresen tájékozódik és tájékoztat a számára biztosított fórumokon. Az Intézet vezetési munkáját segít tanácsadó szervek: F igazgatói Tanács Kib vített F orvosi értekezlet Szakmai vezet testület Tudományos Tanács Intézeti Etikai Tanács Szakdolgozói Tanács Osztályértekezlet Állandó bizottságok F igazgatói Tanács Az értekezletet heti rendszerességgel a f igazgató hívja össze és vezeti. Állandó résztvev i: a gazdasági f igazgató helyettes, az orvos f igazgató helyettes, a klinikai f igazgató helyettes a tudományos f igazgató helyettes az ápolási igazgató, a humánpolitikai osztályvezet a m szaki osztályvezet Az értekezlet feladata tájékozódás a bels szervezeti egységek, szakmai közösségek munkájáról,

20 oldal: összesen: 76 az intézmény, valamint a bels szervezeti egységek, szakmai közösségek aktuális és konkrét operatív tennivalóinak áttekintése, stratégiai célok és feladatok meghatározása, az intézet likviditási helyzete, értékelése Kib vített f orvosi értekezlet Az értekezletet a f igazgató szükség szerint, de legalább havonta hívja össze és vezeti. Az értekezlet állandó meghívottjai a f igazgató helyettesek, az osztályvezet f orvosok és a beosztott orvosok. Az értekezlet tárgyalja: a gyógyító-megel z ellátási egységek és az egyéb szervezeti egységek közötti együttm ködés és a munkamegosztás kérdéseit, az Intézet munkáját az eltelt id szakot figyelembe véve, a jelentkez hiányosságokat, problémákat, az etikai helyzetet, a következ id szak fontosabb feladatait és terveit, és végül a fejlesztési terveket, az Intézet ellátási és ellátottsági helyzetét, azon intézetek munkáját, akiket intézetünk szakmailag támogat, mindazokat a kérdéseket, amelyeket az értekezleten résztvev k el terjesztenek Szakmai vezet testület Az Intézet vezetésének szakmai tanácsadó szerve. Munkáját a 43/2003 (VII.29) ESzCsM rendeletben foglaltak szerint végzi. Feladata Részt vesz az intézmény szakmai fejlesztési programjának, szervezeti és m ködési szabályzatának, házirendjének, valamint a bels szabályzatainak el készítésében. Véleményezi, illetve rangsorolja a vezet helyettesi és a szakmai osztályok vezet i munkaköreinek betöltésére beérkezett pályázatokat, Az intézményfenntartó, illet leg a f igazgató felé javaslattételi joga van, illetve az intézményfenntartó, illet leg a f igazgató felkérésére meghatározott szakmai kérdésekben véleményt nyilvánít. Egyetértési jogot gyakorol az alábbi esetekben: Szakmai terv, Stratégiai fejlesztési prioritások, Az orvos vezet k és vezet helyettesek kinevezéséhez szükséges jogszabályi feltételek alóli felmentése, Kórházi etikai bizottság tagjainak kinevezése, Kutatási projektek engedélye, Min ségpolitika irányelvei, Más eü. szolgáltatókkal történ együttm ködés rendje. A szakmai vezet testület tagjai az elnök és a f igazgató által felkért további 4 f.

A BUDAPESTI M SZAKI F ISKOLA SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REJT SÁNDOR KÖNNY IPARI ÉS KÖRNYEZETMÉRNÖKI KAR

A BUDAPESTI M SZAKI F ISKOLA SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REJT SÁNDOR KÖNNY IPARI ÉS KÖRNYEZETMÉRNÖKI KAR A Budapesti M szaki F iskola Szervezeti és M ködési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és M ködési Rend 7. függelék 2. verzió A BUDAPESTI M SZAKI F ISKOLA SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REJT

Részletesebben

43/2003. (VII. 29.) ESzCsM rendelet a gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai vezető testületéről

43/2003. (VII. 29.) ESzCsM rendelet a gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai vezető testületéről 43/2003. (VII. 29.) ESzCsM rendelet a gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai vezető testületéről Az egészségügyi szolgáltatókról és az egészségügyi közszolgáltatások szervezéséről szóló 2003.

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE SOPRON 2006 1. Általános rendelkezések (1) A Rektori Hivatal az egyetemen mköd önálló átfogó szervezeti egység, mely ellátja az egyetem igazgatási

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án 1 I. AZ IRODA JOGÁLLÁSA A szervezeti egység

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényesség 1 2011. 04.01. Tartalom XVI. KERÜLET KERTVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA...HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI... 1 I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó) SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó) SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó) SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - 2 - TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az intézmény neve és székhelye Tevékenységi köre Működési

Részletesebben

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án Az Igazgatási és Humánpolitikai Központ ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

BARANYA MEGYEI KERPEL-FRONIUS ÖDÖN GYERMEKKÓRHÁZ 7624 Pécs, Nyár u. 8. 7601 Pécs, Pf.: 76 (72) 518-500 (72) 213-042

BARANYA MEGYEI KERPEL-FRONIUS ÖDÖN GYERMEKKÓRHÁZ 7624 Pécs, Nyár u. 8. 7601 Pécs, Pf.: 76 (72) 518-500 (72) 213-042 BARANYA MEGYEI KERPEL-FRONIUS ÖDÖN GYERMEKKÓRHÁZ 7624 Pécs, Nyár u. 8. 7601 Pécs, Pf.: 76 (72) 518-500 (72) 213-042 Szám: 114/2002. Ea.: Dr Horváth Imre/Bodai Eszter SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT a

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTER

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTER l ^ l l O i j BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTER Tárgy: XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata alapító okiratának módosítása Tisztelt Képviselő-testület! A dr. Tóvári István

Részletesebben

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. Alapító Okirata

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. Alapító Okirata Iktatószám: 7712/2008. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága Alapító Okirata Az oktatási és kulturális miniszter az államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Munkaszervezete Szervezeti és Működési Szabályzat Jóváhagyva a 24/2009. (V. 22.) számú DTÖKT határozattal. Dr. Bóth János elnök Dunakanyar Többcélú

Részletesebben

A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI

A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI 1. A körjegyzőség feladata és hatásköre A körjegyzőség számára meghatározott feladatoknak és hatásköröknek a körjegyzőség szervezeti egységei, dolgozói közötti megosztásáról a

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SzMSz) 12. c) pontjában

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE

AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE Jóváhagyta: A dokumentum kódja: SZ-17/M01 Változat száma: 01 Prof. Dr. Nagy

Részletesebben

Tárgyalja a képviselő-testület március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén

Tárgyalja a képviselő-testület március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén 1./Napirend: Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár alapító okirat módosítása Előterjesztő: polgármester Tárgyalja a képviselő-testület 2014. március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén Előterjesztés

Részletesebben

JAVASLAT. alapító okiratok módosítására

JAVASLAT. alapító okiratok módosítására VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-189 /2010. JAVASLAT alapító okiratok módosítására Készült: a Képviselő-testület 2010. decemberi

Részletesebben

KIVONAT. Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének december 16-i ülésér l készült jegyz könyvéb l

KIVONAT. Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének december 16-i ülésér l készült jegyz könyvéb l KIVONAT Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2003. december 16-i ülésér l készült jegyz könyvéb l 31. El terjesztés a Lengyel Kisebbségi Önkormányzattal kötend megállapodás jóváhagyására

Részletesebben

SEGÉLY HELYETT ESÉLY ALAPÍTVÁNY SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SEGÉLY HELYETT ESÉLY ALAPÍTVÁNY SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA SEGÉLY HELYETT ESÉLY ALAPÍTVÁNY INTÉZMÉNYEI, 1223 Budapest, Jókai Mór u. 21-23. SEGÉLY HELYETT ESÉLY ALAPÍTVÁNY SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Plesovszkiné Várvédı Szilvia gazdasági igazgató

Részletesebben

Intézményműködtetés, valamint az új Teleki téri Piac és Termelői Piac vezetőinek képviseleti jogosultsága

Intézményműködtetés, valamint az új Teleki téri Piac és Termelői Piac vezetőinek képviseleti jogosultsága Intézményműködtetés, valamint az új Teleki téri Piac és Termelői Piac vezetőinek képviseleti jogosultsága Az - az Igazgatóság döntési jogköre mellett - teljes jogkörrel gyakorolja a képviseleti jogát.

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9/A. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS

Részletesebben

ALAPSZABÁLY III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

ALAPSZABÁLY III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA SALGÓTARJÁNI FORGÁCS FÉNY EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE ÉS JOGÁLLÁSA 1.) Az Egyesület neve: Forgács - Fény Egyesület 2.) Székhelye: 3100 Salgótarján, Forgách Antal út 1. 3.) Levelezési

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben Jelen alapító okirat a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről

Részletesebben

Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmények Gazdasági Szolgálata Sopron, Magyar u. 19. Tel./Fax: 99/505-410 e-mail: ugyfelszolgalat@igsz.t-online.hu Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Ellenőrizte:

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57. Készült : 2012.10.01.

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57. Készült : 2012.10.01. VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57. Szervezeti és Működési Szabályzat Készült : 2012.10.01. I. fejezet Általános működési elemek I./1. Az intézet adatai: Megnevezés: Városi Egészségügyi

Részletesebben

TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA február 1-jétől

TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA február 1-jétől TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA 2013. február 1-jétől TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Taksony Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2010. december 16-i ülésére A Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet alapító okiratának jóváhagyása

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2010. december 16-i ülésére A Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet alapító okiratának jóváhagyása 1 Városi Önkormányzat Polgármesterétől Abony Kossuth tér 1. 1918/2010/HUM. : (53) 360-017 : (53) 360-010 Az előterjesztést készítette: Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály Az előterjesztést megtárgyalta:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA

KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA 11683/2008. KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA Az oktatási és kulturális miniszter az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (a továbbiakban: Áht.) 89. -ának (1) bekezdésében foglaltak

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KASTÉLYPARK MÓDSZERTANI OTTHONA GÖRCSÖNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KASTÉLYPARK MÓDSZERTANI OTTHONA GÖRCSÖNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KASTÉLYPARK MÓDSZERTANI OTTHONA GÖRCSÖNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések Az intézmény neve és székhelye Tevékenységi köre Működési

Részletesebben

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök I. Az ügyrend célja Az ügyrend célja, hogy meghatározza az alapszabályban

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére Előterjesztés 3. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére Tárgy: A Társulás által fenntartott Egészségügyi,

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

Miniszterelnöki Hivatal. Dr. Tordai Csaba Szakállamtitkár Úr részére. Budapest. Tisztelt Szakállamtitkár Úr!

Miniszterelnöki Hivatal. Dr. Tordai Csaba Szakállamtitkár Úr részére. Budapest. Tisztelt Szakállamtitkár Úr! Miniszterelnöki Hivatal Dr. Tordai Csaba Szakállamtitkár Úr részére Budapest Tisztelt Szakállamtitkár Úr! A Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége ezúton szeretné szíves állásfoglalását

Részletesebben

A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA

A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA I. FEJEZET A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA 1. A Magyar Mezıgazdasági Múzeum jogállása 1.1. A Magyar Mezıgazdasági Múzeum (a továbbiakban: Múzeum) a vidékfejlesztési miniszter által irányított,

Részletesebben

A Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház szervezeti felépítése

A Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház szervezeti felépítése A Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház szervezeti felépítése 1. sz. organogram: A Kórház elvi felépítés 2. sz. organogran : A Szent Imre Kórház felépítése (áttekintés) 3. sz. organogram: A Kórház vezetése

Részletesebben

DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Dévaványa, 2014. június. Valánszki Róbert polgármester Kovács Mária polgármester Balogh Csilla jegyző DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez - a Területi Kórház Mátészalka alapító okiratáról

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez - a Területi Kórház Mátészalka alapító okiratáról MÁTÉSZALKA V Á R O S POLGÁRMESTERÉTŐ L 4701.Mátészalka, Hősök-tere 9. Tel.: (44) 501-361, Fax: (44) 501-358 e-mail:polgarmester@mateszalka.hu Száma: 146-3 /2007. E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez

Részletesebben

1. A kormánymegbízott

1. A kormánymegbízott 1. A kormánymegbízott 4. (1) A kormánymegbízott a Kormányhivatal vezetőjeként: a) Vezeti a Kormányhivatalt, gyakorolja annak feladat- és hatásköreit; b) Ellátja a költségvetési szerv vezetőjének hatáskörébe

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Előkészítésben részt vesz: A 08. számú felnőtt háziorvosi körzet önkormányzat általi átvétele Tárnok Lászlóné jegyző dr. Uhrin Anna aljegyző, dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási

Részletesebben

A Közigazgatási Informatikai Bizottság (KIB) ügyrendje

A Közigazgatási Informatikai Bizottság (KIB) ügyrendje A Közigazgatási Informatikai Bizottság (KIB) ügyrendje A 1026/2007. (IV. 11.) Korm. határozat alapján a Közigazgatási Informatikai Bizottság és albizottságai az Elektronikus Kormányzat Operatív Bizottság

Részletesebben

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának november 23-i ülésére

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának november 23-i ülésére 2. Előterjesztés Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2015. november 23-i ülésére Tárgy: A Társulás által fenntartott Egészségügyi,

Részletesebben

T U R I Z M U S, T E R Ü L E T F E J L E S Z T É S I É S I D E G E N N Y E L V I I N T É Z E T

T U R I Z M U S, T E R Ü L E T F E J L E S Z T É S I É S I D E G E N N Y E L V I I N T É Z E T Szervezeti és Működési Rend 10. melléklete: Turizmus, Területfejlesztési és Idegen Nyelvi Intézet működési rendje 2012. Beosztás T U R I Z M U S, S z a b á l y z a t Oldal: 2/7. Készítette Ellenőrizte

Részletesebben

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75.

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. OM: 200650 MADÁCH MUSICAL TÁNC-ÉS ZENEMŰVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA Zalakomár Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a Művelődési Ház alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése

Részletesebben

Igazgatók képviseleti jogosultsága

Igazgatók képviseleti jogosultsága Igazgatók képviseleti jogosultsága Az - az Igazgatóság döntési jogköre mellett - teljes jogkörrel gyakorolja a képviseleti jogát. Azok az általános ügyek, melyek nem igénylik az ság elnökének képviseletét,

Részletesebben

A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. Fejezet A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1.1. Az intézmény neve: Sárréti Múzeum (fej- és körbélyegzőjén: Sárréti Múzeum) 1.2. Az intézmény székhelye: Szeghalom, Tildy Zoltán u. l4.

Részletesebben

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke azonnal

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke azonnal Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. február 17. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2011. (II. 17.) határozata

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK SZERVEZETI SZABÁLYZAT

TARTALOMJEGYZÉK SZERVEZETI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK SZERVEZETI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 5. oldal II. INTÉZMÉNY VEZETÉSE 8. oldal 2.1. Főigazgató 8. oldal 2.2. Orvos igazgató 10. oldal 2.3. Ápolási igazgató 12. oldal

Részletesebben

Hatályba lépett: május 4-én

Hatályba lépett: május 4-én A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM FIZIKAI INTÉZETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyta a BME Természettudományi Kar Tanácsa 2011. május 4-én Hatályba lépett: 2011. május 4-én

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület részére. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásával kapcsolatos módosítási javaslatok

Előterjesztés. a Képviselő-testület részére. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásával kapcsolatos módosítási javaslatok Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Alpolgármester A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga (SZMSZ 17. (1) bek.). Előterjesztés a Képviselő-testület részére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2010. október 29 -i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2010. október 29 -i ülésére BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE K E C S K E M É T Ikt. sz.: 5018/2010. E l ő t e r j e s z t é s a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2010. október 29 -i ülésére Tárgy: A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata 1. A Fizikai Intézet 1.1. Az Intézet neve: Pécsi Tudományegyetem Fizikai Intézete Angolul: Institute of Physics of Pécs 1.2. Az Intézet

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 6. számú melléklet Az önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 38.. (1) bekezdése értelmében: "A képviselőtestület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri

Részletesebben

Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K I N T É Z E T E

Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K I N T É Z E T E Szervezeti és Működési Rend 11. melléklete: Üzleti Tudományok Intézete működési rendje 2012. Beosztás Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K S z a b á l y z a t Oldal: 2/8. Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta oktatási

Részletesebben

Módosításokkal egybeszerkesztett ALAPÍTÓ OKIRAT

Módosításokkal egybeszerkesztett ALAPÍTÓ OKIRAT Módosításokkal egybeszerkesztett ALAPÍTÓ OKIRAT (megel z módosítás: 2013. május 29.) A (székhelye: 8500 Pápa, Széchenyi u. 15.), a Gyurátz Ferenc Evangélikus Általános Iskola alapító okiratát a nemzeti

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT a alapító okiratának módosítására és az egységes szerkezetű alapító okirat elfogadására Készítette: Lombos Antal ágazatvezető Előterjesztő:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének május havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének május havi ülésére SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 Siófok, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2013. május E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. május havi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének február havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének február havi ülésére SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 Siófok, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2013. február 25. E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. február

Részletesebben

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.... 3 II. A KOLLÉGIUM VEZETÉSE ÉS IRÁNYÍTÁSA... 3 2.... 3 A Kollégiumi Közgyűlés... 3 3....

Részletesebben

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 4. sz. melléklet Gazdasági Ellátó Szolgálat (a továbbiakban: GESZ) 1126 Budapest, Királyhágó u. 18. Szervezeti és Működési Szabályzat (Módosításokkal

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 120. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Városi Bölcsıde alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2009.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására Püspökladány Város Polgármesterétől 450 Püspökladány, Bocskai u.. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására

Részletesebben

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Alapító Okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

Intézményi Érdekegyeztető Tanács... 55 V. Fejezet... 56 A MÁO MŰKÖDÉSI FÓRUMAI... 56 Igazgatósági értekezlet... 56 Tárvezetői értekezlet...

Intézményi Érdekegyeztető Tanács... 55 V. Fejezet... 56 A MÁO MŰKÖDÉSI FÓRUMAI... 56 Igazgatósági értekezlet... 56 Tárvezetői értekezlet... Tartalomjegyzék I. Fejezet... 3 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 A Magyar Állami Operaház jogállása és alapadatai... 3 A MÁO szervezete... 4 II. Fejezet... 5 A MÁO VEZETÉSE... 5 A magasabb vezetők... 5 Főigazgató...

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT Csongrád Megyei Önkormányzat Mellkasi Betegségek Szakkórháza igazgató f orvos: Dr. Bálint Beatrix Ph.D. 6772 Deszk, Alkotmány u. 36. Tel.: 62/571-511, Fax: 62/571-551 www.deszkikorhaz.hu SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-55 FAX: (06-32) 460-98 Szám: -26/205. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Az Intézmények Pénzügyi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. sz. melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat megnevezése Frissítés Megőrzés adatfelelős Megjegyzés 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013.

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013. NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE Elfogadva: 2011. március 22. Módosítva: 2013. január 22., hatályba lép: 2013. január 24-én A Belső Ellenőrzési Iroda ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) 2012. április 1-jétől 1 SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű)

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT Ikt. sz.: 2/20/3/2012. Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza igazgató f orvos: Dr. Bálint Beatrix Ph.D. 6772 Deszk, Alkotmány u. 36. Tel.: 62/571-511, Fax: 62/571-550 www.deszkikorhaz.hu SZERVEZETI

Részletesebben

TAPOLCAI KÓRHÁZ EGÉSZSÉGÜGYI NONPROFIT KFT. 8300 TAPOLCA, ADY E. U.1-3.

TAPOLCAI KÓRHÁZ EGÉSZSÉGÜGYI NONPROFIT KFT. 8300 TAPOLCA, ADY E. U.1-3. TAPOLCAI KÓRHÁZ EGÉSZSÉGÜGYI NONPROFIT KFT. 8300 TAPOLCA, ADY E. U.1-3. PANASZBEJELENTÉS KIVIZSGÁLÁSÁNAK SZABÁLYZATA SZ-22 KÉSZÍTETTE: JÓVÁHAGYTA: HÁRSFA GYULÁNÉ ÁPOLÁSI IGAZGATÓ A DOKUMENTÁCIÓ KÓDJA:

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága 4090 Polgár, Fürdı u. 2. Telefonszám: 52/391-188 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2009. 10. 01. -tıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSE 1./A Szervezeti

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról, a költségvetési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 3650-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 27-i ülésére Tárgy: Kerekegyerdő bölcsőde intézmény alapítása Előterjesztő: dr. Kelemen Márk

Részletesebben

KIVONAT. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés

KIVONAT. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

El terjesztés sorszáma: 6. Melléklet: 1

El terjesztés sorszáma: 6. Melléklet: 1 El terjesztés sorszáma: 6. Melléklet: 1 E L T E R J E S Z T É S a Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére TÁRGY: Tájékoztató a Társulás 2015. évi Bels

Részletesebben

28/2014. (IV. 10.) EMMI rendelet az Egészségügyi Tudományos Tanácsról

28/2014. (IV. 10.) EMMI rendelet az Egészségügyi Tudományos Tanácsról 28/2014. (IV. 10.) EMMI rendelet az Egészségügyi Tudományos Tanácsról hatályos: 2014.04.25 2014.11.02. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (2) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

A Közgyűjteményi Ellátó Szervezet ALAPÍTÓ OKIRATA. Közgyűjteményi Ellátó Szervezet

A Közgyűjteményi Ellátó Szervezet ALAPÍTÓ OKIRATA. Közgyűjteményi Ellátó Szervezet A Közgyűjteményi Ellátó Szervezet ALAPÍTÓ OKIRATA A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (a továbbiakban: Kt.) 2. -ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás

Részletesebben

36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása

36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása 36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal Gazdasági Szervezete Ügyrendjének

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJa A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) célja, hogy rögzítse az intézmény adatait és szervezeti felépítését,

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T a módosításokkal egységes szerkezetben

A L A P Í T Ó O K I R A T a módosításokkal egységes szerkezetben A L A P Í T Ó O K I R A T a módosításokkal egységes szerkezetben Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 8. (2)

Részletesebben

I. Az Önkormányzat 2010. évi könyvviteli mérlege leltárral való alátámasztásának ellen rzése

I. Az Önkormányzat 2010. évi könyvviteli mérlege leltárral való alátámasztásának ellen rzése EL TERJESZTÉS Tárgya: ellen rzési jelentés Készítette: dr. Szabó Tímea, körjegyz Tisztelt Képvisel -testület! A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. (10) bekezdése alapján a polgármester

Részletesebben

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: 2194/3/2015. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki

Részletesebben

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2015. (V.26.) Kt. határozata

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2015. (V.26.) Kt. határozata határozati javaslatok: Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2015. (V.26.) Kt. határozata a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és a Gárdonyi Géza Városi Könyvtár intézmények összeolvadásával

Részletesebben

3) A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartási száma: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény

3) A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartási száma: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény Turai Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata 1 (módosításokkal egységes szerkezetben) 2 Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 7/2008.(I.30.) határozattal elfogadott Alapító

Részletesebben

Kontrollrendszer megfelelő működtetése, a jó példa elöl jár

Kontrollrendszer megfelelő működtetése, a jó példa elöl jár Kontrollrendszer megfelelő működtetése, a jó példa elöl jár Dr. Bőcz Sándor a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal kabinetfőnöke Budapest, 2012. november 15. A KEHI JOGÁLLÁSÁT, TEVÉKENYSÉGÉT SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYOK

Részletesebben

Az Országgyűlés elnökének 6/2014. számú házelnöki rendelkezése AZ ORSZÁGGYŰLÉSI ŐRSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Az Országgyűlés elnökének 6/2014. számú házelnöki rendelkezése AZ ORSZÁGGYŰLÉSI ŐRSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Az Országgyűlés elnökének 6/2014. számú házelnöki rendelkezése AZ ORSZÁGGYŰLÉSI ŐRSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 2. (2) bekezdés q) pontjában

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje Szám: 04-37-21/2009. Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje 2 Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium ÜGYRENDJE I. Általános rendelkezések 1.. A Kollégium megnevezése,

Részletesebben

2016. évi CXIII. törvény egyes törvényeknek az egyetemi kórházak létrehozásával, fenntartásával és működésével kapcsolatos módosításáról 1

2016. évi CXIII. törvény egyes törvényeknek az egyetemi kórházak létrehozásával, fenntartásával és működésével kapcsolatos módosításáról 1 2016. évi CXIII. törvény egyes törvényeknek az egyetemi kórházak létrehozásával, fenntartásával és működésével kapcsolatos módosításáról 1 hatályos: 2016.11.05-2016.11.06 1. A nemzeti felsőoktatásról szóló

Részletesebben