MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYINTÉZİ: BIRINYI ZSOLT TELEFON: TELEFAX:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYINTÉZİ: BIRINYI ZSOLT TELEFON: 06-1-459-7735 TELEFAX: 06-1-459-7739"

Átírás

1 1081 BUDAPEST KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYINTÉZİ: BIRINYI ZSOLT TELEFON: TELEFAX: HATÁROZAT SZÁMA: 638/2006. Tárgy: Dél-magyarországi Áramszolgáltató Nyrt., mint elosztói engedélyes ügyfélkapcsolati szolgáltatás-minıség elvárt színvonalának és minimális minıségi követelményének meghatározása. A villamos energiáról szóló évi CX. törvény (a továbbiakban: VET) 10. i) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a Magyar Energia Hivatal (továbbiakban: Hivatal) meghozta a következı HATÁROZATOT: 1. A Hivatal a(z) Dél-magyarországi Áramszolgáltató Nyrt. (továbbiakban: Engedélyes) elosztói engedélyesi tevékenységére vonatkozóan az ügyfélkapcsolati szolgáltatás-minıség elvárt színvonalát és minimális minıségi követelményeit január 1-jétıl az A. melléklet szerint állapítja meg. A teljesítésrıl a B. melléklet szerinti éves jelentést kell adni a következı év március 31-ig az ezen mellékletben elıírt számítások alapján. Az éves jelentések adatai megbízhatóságának garanciális szabályait a C. melléklet írja elı. A hivatkozott mellékletek e határozat elválaszthatatlan részét képezik. A HATÁROZAT 30 OLDALBÓL ÁLL NOVEMBER

2 2. A Hivatal a B. melléklet szerinti jelentéseket évente értékeli. A minimális követelmények teljesítése esetén a villamosenergia-ellátásban alkalmazott általános rendszerhasználati díjak megállapításáról szóló 57/2002. (XII. 29.) GKM rendelet alapján e határozat mutatószámai közül az A. melléklet 3.7 pontja szerinti mutatószámot kell figyelembe venni. 3. A jelen határozattal érvényét veszti az Engedélyes részére a Hivatal által: január 1-jén kiadott 85/2003. számú Dél-magyarországi Áramszolgáltató Nyrt. mint elosztói engedélyes által biztosított villamos energia elosztói szolgáltatás minimális minıségi követelményének és elvárt színvonalának meghatározása tárgyú határozat A. mellékletének 3.2 pont szerinti B)13, B)14 jelő és a 3.6 pont szerinti B)10, B)11, B12) jelő színvonal mutatói és az ezekkel kapcsolatos elıírások a B és C mellékletben február 5-én a fenti határozat I. módosításaként kiadott 160/ számú határozat teljes egészében december 30-án, a fenti határozat II. módosításaként kiadott 603/2003. számú határozat teljes egészében. A fentiek szerinti változások érintik az engedélyes évre vonatkozó jelentéstételi kötelezettségét, valamint az ehhez kapcsolódó, az érvénytelenített határozatban foglalt (jog)következményeket, amelyek alatt a B.13. Call Center szolgáltatási színvonal mutató és a B.14. Hivatalhoz érkezett jogos panaszok minimális minıségi követelményeinek teljesítése következtében beálló bírságfizetési kötelezettséget kell érteni, melyet a Hivatal szeptember 1-ig alkalmazni rendel. A határozatban szereplı minıségi követelményektıl eltérni különösen az SzN.1.- SzN.4. mutatók tekintetében kizárólag a Hivatallal történt elızetes egyeztetést követıen, a Hivatal határozatba foglalt jóváhagyása alapján lehet. A Hivatalnak eljárási költség megtérítésérıl kellett döntenie, mert az eljárás során ilyen költség merült fel. A határozat ellen bírósági felülvizsgálatnak van helye a közléstıl (kézbesítéstıl) számított 30 (harminc) napon belül. A keresetet a Fıvárosi Bíróságnak címezve a Hivatalnál kell benyújtani 4 (négy) példányban. A keresetnek a határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs. A Hivatal gondoskodik a határozatnak a Hivatal honlapján történı közzétételérıl. A HATÁROZAT 30 OLDALBÓL ÁLL NOVEMBER

3 INDOKOLÁS A VET 10. i) pontjának végrehajtására január 1-jével a Hivatal kiadta a elosztói engedélyes által biztosított villamos energia közüzemi szolgáltatás minimális minıségi követelmények és elvárt színvonalának meghatározása tárgyú határozatot, és minden évben értékelte annak teljesítését. Az értékelések, a Hivatalhoz beérkezett megkeresések, panaszok és a zetközi tapasztalatok, elsısorban az európai energia szabályozó hatóságok tapasztalatai alapján a határozat korszerősítése indokolt szeptember 27-én az engedélyesek, a fogyasztói érdekképviseleti szervek, a személyes ügyfélszolgálati irodák megszőnésében érintett önkormányzatok, az államigazgatási szervek, a Hivatal szakértı képviselıi ismertették álláspontjukat. Jelen határozat ezen álláspontok figyelembevételével készült. Jelen határozattal a Hivatal szándéka az, hogy az engedélyesek engedélyköteles tevékenységének elvárt szintje és a minimális minıségi követelménye korszerősítésre kerüljön, és közelítsen az európai piacnyitási szint, GDP, fogyasztói nagyság tekintetében hasonló adottságú országok szintjéhez, a VET 10. i) pontjában foglaltaknak megfelelıen. A villamos energia ügyfélkapcsolatok minimális minıségi követelményének mutatószámai ellenırzésének alapvetı szempontja egyrészt annak megítélése, hogy a fogyasztók ügyfélkapcsolati kiszolgálása az elvárt színvonalon történik-e, másrészt az, hogy ösztönözzön annak megfelelı javítására. További célkitőzés az engedélyes tevékenységének felügyeletéhez szükséges új minıségi mutatók bevezetése (A. melléklet), az új jelentési rendszer létrehozása és a számítások meghatározása (B. melléklet), továbbá a jelentett adatok megbízhatóságának elıírása (C. melléklet) annak érdekében, hogy az adatok megbízható alapot képezzenek az elvárt színvonal alakulásának megítéléséhez. A villamos energiaszolgáltatás szabályozás január 1-jétıl bevezetett rendszere ben jól mőködött, beváltotta a célkitőzést: a színvonal folyamatosan javult. Az engedélyesek idıközben megtett intézkedései hatásosnak bizonyultak. A 2004., évi értékelések és a Hivatalhoz érkezett fogyasztói panaszok alapján azonban úgy tőnik, hogy a meghatározott követelményszintek már minden esetben jelentenek ösztönzı erıt az engedélyesek részére, valamint a követelmények betartása mellett is elıfordulhat, hogy a fogyasztó elégtelen minıségő szolgáltatásban részesül. Ezen hatások egy kiegyensúlyozottabb, részletesebb tartalommal bíró ösztönzırendszer kialakítását tették szükségessé. A szabályozás korszerősítésének irányát és módját egyrészt az elmúlt évek zetközi, különösen az Európai Regulátorok Tanácsának (CEER) 3. összehasonlító vizsgálata, másrészt a hazai tapasztatok határozták meg. A HATÁROZAT 30 OLDALBÓL ÁLL NOVEMBER

4 A korábbi B.10)-12) mutatószámok helyébe lépı ÜK mutatószámok tekintetében a mutatók száma annak következtében nıtt eggyel, hogy az eddig is külön (alszámon) kezelt lakossági és lakossági bejelentésre adott tájékoztatások mutatószinten lettek különválasztva. A két mutató tartalma is kisebb módosításon esett át. A fogyasztó típusán alapuló eddig alkalmazott szétválasztási kritérium helyett a szükséges hálózati beavatkozás komplexitása lett a minısítési szempont. A követelményszintek változatlanok maradtak, és pontosan definiálásra került a mutatókhoz kapcsolódó adatszolgáltatási igény. A B.13) Call Center szolgáltatási színvonalmutató megnevezése ÜK.5.-re változott. Az eddig alkalmazott egy, átlagos jellemzı helyett egy szofisztikáltabb, három jellemzıbıl álló rendszer került bevezetésre. Ebben megkülönböztetésre kerülnek a hívástípusok (mérıállás, hibacím, egyéb) melyekre eltérı minıségi elvárások kerültek meghatározásra. Az elvárt minıségi szintekben az eddig alkalmazott rendszerhez képest a hibacím-bejelentésnél 5%-os enyhítés, a mérıállásbejelentéseknél 5%-os szigorítás következett be. Az egyéb bejelentések kezelésének követelményszintje változatlan maradt. Új, havi bontásban történı negyedéves adatszolgáltatási elıírás lép életbe, és az értékelés az eddigi éves szint helyett negyedévente történik. Az adatszolgáltatás formája a több mutatóból és az eltérı idıszakból következıen összetettebb lett az eddig alkalmazottnál. A B.14) mutató megnevezése ÜK.6.-ra változott. A mutató 2009-re megszünteti az engedélyeseknél a korábbi bázisalapú követelményszint meghatározásból adódó egyenlıtlen elvárásokat. Az elvárt szint ekkortól országosan egységes lesz, amely az elvárás többlépcsıs változása útján következik be. A kiértékelés alapját továbbra is a Hivatal saját adatai képezik, így a jelentés tartalmi és formai követelményei változnak. Új elem az ÜK.7. mutató, amely az engedélyhez érkezett reklamációkra és panaszokra vonatkozik. Elvárt színvonal csak a panaszokra vonatkozóan került meghatározásra. Az adatszolgáltatatás módja és formája az eddigi gyakorlathoz képest változott. Új elemként jelentek meg az SzK mutatók a személyes kapcsolattartásra vonatkozóan. Bevezetésüket az indokolta, hogy a Hivatalnak felügyeleti tevékenysége végzéséhez reális képet kell kapnia mindhárom fı fogyasztói kommunikáció forma (személyes, írásbeli, telefonos) kapcsán nyújtott ügyfélkapcsolati szolgáltatások színvonaláról. Az eddig alkalmazott mutatók azonban a személyes ügyfélszolgálatokról szolgáltattak információkat. Követelményszint az SzK.3. és az SzK.4. mutató esetében az SzN. mutatókban megfogalmazott követelmények teljesítésének ellenırizhetısége érdekében került elıírásra. Az új mutatókhoz új jelentéstételi követelmények kapcsolódnak. A HATÁROZAT 30 OLDALBÓL ÁLL NOVEMBER

5 Az SzN mutatók is új elemei a szabályozásnak. Ezekben olyan normatív elıírások kerültek megfogalmazásra, melyek célja annak megakadályozása, hogy a fogyasztók kisebb vagy nagyobb csoportjának jelentıs érdekei sérüljenek, vagy különösen hátrányos helyzetbe kerüljenek a személyes ügyfélszolgálati iroda hiányában. Az új mutatókhoz új jelentéstételi követelmények kapcsolódnak. További újdonságként jelentek meg a határozatban az SzM.1.-SzM.6. számlázási minıség mutatók. A fogyasztói panaszok több éves elemzése azt mutatja, hogy a panaszok közel felének valamilyen számlázási rendellenesség az oka. Az új mutatók segítségével részletesebb képet kaphat a Hivatal az engedélyes számlázási tevékenységérıl. A mutatók mindegyike monitoring jellegő, egy esetleges jövıbeli szabályozás alapját képezhetik, ezért pillanatnyilag követelményszint velük kapcsolatban került megállapításra. Ezen mutatókhoz is definiálásra kerültek az adatszolgáltatási követelmények. Az új határozat kapcsán jelentısen átalakult az anyagi ösztönzési rendszer. Amíg a korábbi határozatban csak a B.13), B.14) mutatók (melyek a jelenlegi határozatban az ÜK.5. és ÜK.6. jelet viselik) esetében kapcsolódott bírság kiszabási lehetıség az elvárt színvonalak be tartásához, addig az új határozatban a bírsággal szankcionált jellemzık száma kettıvel bıvült. Új elemként jelent meg az ÜK.4. mutató (információadás írásbeli bejelentésre), és az SzN.1. mutató (ügyfélszolgálati irodai ellátottság). Az új gazdasági ösztönzık bevezetését a fogyasztói panaszok elemzésébıl levonható következtetések, a Hivatal által végzett ellenırzések során feltárt hiányosságok, valamint a fogyasztói elégedettségi felmérés eredményei tették szükségessé. A határozat egyes elemei, továbbá az Engedélyesi egységes információszolgáltatás a piaci változások ellenében a fogyasztók hatékony védelmét és az egyes fogyasztói csoportok közötti diszkriminációmentességet célozzák, biztosítva ezzel a Hivatal, VET 10/A. -ban elıírt kötelezettségeinek teljesítését. A rendelkezı rész 2. pontja szerinti elıírás a villamos energia ellátásban alkalmazott általános rendszerhasználati díjak megállapításáról szóló 57/2002. (XII. 29.) GKM rendelet 9. -ának (1) bekezdésén alapul. Az eljárási költségrıl a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 72. (1) bekezdés dd) pontja alapján kellett rendelkezni. A VET 9/A. (11) bekezdése szerint a Hivatal határozata ellen fellebbezésnek nincs helye, a határozat felülvizsgálatát a bíróságtól lehet kérni a Ket (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelıen. A HATÁROZAT 30 OLDALBÓL ÁLL NOVEMBER

6 A határozat közzétételére a VET 9/A. (10) bekezdése és a Vhr. 1/F. -a alapján kerül sor. Budapest, november Horváth J. Ferenc elnök Kapják: Dél-magyarországi Áramszolgáltató Nyrt. MEH Fogyasztóvédelmi Osztály MEH irattár 1 pld 1 pld 1 pld Mellékletek: A Melléklet: B Melléklet: C Melléklet: Az ügyfélkapcsolati szolgáltatás-minıség elvárt színvonalának és minıségi követelményeinek meghatározása Az engedélyesek tevékenységének beszámoló jelentése, az alkalmazandó számítási eljárások az elvárt színvonalra és a minimális minıségi követelményekre vonatkozóan Adatgyőjtés, adat megbízhatóság, bírságok, az engedélyesek adatszolgáltatásával kapcsolatos elıírások. A HATÁROZAT 30 OLDALBÓL ÁLL NOVEMBER

7 A. Melléklet Az ügyfélkapcsolati szolgáltatás-minıség elvárt színvonalának és minıségi követelményeinek meghatározása 1. A villamos energia ellátás ügyfélkapcsolati szolgáltatás-minıség elvárt színvonalának és minimális minıségi követelményének mutatói ÜK.1. Fogyasztói igénybejelentésre adott egyszerő tájékoztatás: Lakossági fogyasztó igénybejelentésének mindegyik esetében, és lakossági fogyasztó esetében, ha szükséges hálózati beavatkozás. A fogyasztói írásos igénybejelentéstıl az Engedélyes által írott tájékoztatásáig számított idıtartam. (nap, %) ÜK.2. Fogyasztói igénybejelentésre adott összetett tájékoztatás: Nem lakossági fogyasztó esetében, ha szükséges hálózati beavatkozás. A fogyasztói írásos igénybejelentéstıl az Engedélyes által írott tájékoztatásáig számított idıtartam. (nap, %) ÜK.3. Új fogyasztói bekapcsolás A csatlakozási és a hálózathasználati szerzıdés hatályba lépésétıl a fogyasztási hely bekapcsolásáig (a vonatkozó jogszabályi feltételek megléte esetén) számított idıtartam. (nap, %) ÜK.4. Információadás írásbeli fogyasztói megkeresésre Az Engedélyesi tevékenységgel kapcsolatos bármilyen írásos (levél, fax, e- mail, sms, stb.) megkeresés esetén a beérkezéstıl vagy átnyújtástól az Engedélyes válaszáig számított idıtartam. (nap, %) ÜK.5. Call Center szolgáltatási színvonal mutató Call Centerben fogadott hívások hány százalékát fogadják az ügyintézık (a menüpontok közüli választást elosztói engedélyesnél: hibacím bejelentés (ÜK.5.a), mérıállás bejelentés (ÜK.5.b), közüzemi szolgáltatói engedélyesnél: egyéb megkeresés (ÜK.5.c.) - követıen) adott idıtartamon belül (%/másodperc). (Például a hibacím bejelentés esetében 75/30 jellemzı azt jelenti, hogy a fogadott hívások 75%-át az ügyintézı 30 másodpercen belül fogadja.) ÜK.6. A Hivatalhoz érkezett jogos fogyasztói panaszok A Hivatalhoz beérkezett és jogosnak bizonyult panaszok 1000 fogyasztóra - engedélyes saját ügyfeleire - vonatkoztatott aránya (db/1000 fogyasztó). (Mérése a hivatali adatok alapján történik.) ÜK.7. Az engedélyeshez érkezett fogyasztói reklamációk, panaszok Az Engedélyeshez beérkezett ill. jogosnak bizonyult reklamációk (ÜK.7.a.) ill. panaszok (ÜK.7.b.) 1000 fogyasztóra - engedélyes saját ügyfeleire - A HATÁROZAT 30 OLDALBÓL ÁLL NOVEMBER

8 vonatkoztatott aránya (db/1000 fogyasztó). (Mérése az önbevalláson alapuló adatszolgáltatás alapján történik.) SzK.1.-SzK.4. Személyes kapcsolattartás minıségi mutatói A személyes kapcsolattartás minıség monitoring mutatói az ügyfélszolgálati irodák látogatottságát és a személyes kapcsolattartási tevékenység színvonalát jellemzik: SzK fogyasztóra jutó Front Office ügyintézık száma (fı) SzK fogyasztóra jutó Ügyfélszolgálati irodai megkeresések száma (db) SzK.3. Átlagos várakozási idı (perc) SzK percen belül fogadott ügyfelek aránya (%) SzN.1.-SzN.4. Személyes kapcsolattartás normatív mutatói A személyes kapcsolattartás normatív mutatói az ügyfélszolgálati irodákkal való ellátottságra, az irodákon végzendı tevékenységekre és azok minıségi paramétereire nézve tartalmaznak egységes elıírásokat: SzN.1. Ügyfélszolgálati irodai ellátottság SzN.2. Nyitvatartási idı SzN.3. Végzendı tevékenységek köre SzN.4. Ügyintézıi létszám SzM.1.-SzM.6. A számlázás színvonal minıségi mutatói A számlázás minıség monitoring mutatói a fogyasztói elégedettség szempontjából kiemelt jelentıségő minıségi jellemzık: SzM.1. Számlázási pontosság (%) SzM.2. Egy fogyasztási helyre kibocsátott számlák száma (db) SzM.3. Stornírozott (javított) lakossági számlák részaránya (%) SzM.4. Becsléssel megállapított elszámoló számlák részaránya (%) SzM nél több részszámla után elszámoló számlát kapott fogyasztók részaránya (%). [Lásd 2.2 pont] SzM.6. Átlagos éves fogyasztásmérı leolvasások száma (db) 2. Fogalmak, meghatározások fogyasztóra vonatkoztatás: az adott minıségi jellemzı osztva a Fogyasztók számával és szorozva 1000-rel nél több részszámla után elszámoló számlát kapott fogyasztók részaránya: Az adott naptári évben elszámoló számlát kapott lakossági fogyasztók közül, azon fogyasztók %-ban kifejezett részaránya, akik számára az elszámoló számla kiállítását megelızıen 12-nél több részszámlát állított ki az engedélyes. 3. Állandó ügyfélszolgálat: Épített épületben mőködı, személyes ügyfélszolgálati tevékenységet napi rendszerességgel, normál munkarend szerint végzı szervezeti egység. 4. Átlagos beszélgetési idı: az ügyintézık és a betelefonáló ügyfelek között folytatott beszélgetések átlagos idıtartama. A HATÁROZAT 30 OLDALBÓL ÁLL NOVEMBER

9 5. Átlagos éves fogyasztásmérı leolvasások száma: A lakossági fogyasztók körében egy naptári év alatt végzett leolvasások száma (engedélyesi és fogyasztói együttesen) osztva a lakossági fogyasztók számával. 6. Átlagos várakozási idı: a fogyasztók átlagos várakozási ideje (zene), a menüpontok közüli választást követıen a kezelı bejelentkezéséig. 7. Átlagos várakozási idı ügyfélszolgálati irodákon: Az ügyfélszolgálati irodán mőködı ügyfélhívó rendszer által regisztrált adat, amely azt mutatja meg, hogy a fogyasztónak átlagosan mennyit kellett várnia a megérkezés és az ügyintézı hívása között. (Ügyfélhívó rendszer hiányában január 1-ig számítható az egyéb módon vezetett tételes nyilvántartás alapján is.) 8. Becsléssel megállapított elszámoló számlák részaránya: A leolvasás elmaradása miatt becsléssel készült elszámoló számlák részaránya az adott naptári évben készült elszámoló számlák számához viszonyítva. (%) 9. Beérkezı hívások száma: Az automata hívásfogadó rendszer által fogadott hívások száma. 10. Egy fogyasztási helyre kibocsátott számlák száma: Egy naptári év alatt a lakossági fogyasztók számára egy fogyasztási helyre kibocsátott számlák száma és a lakossági fogyasztók számának hányadosa. 11. Egyéb megkeresés: A Call Center által fogadott hívások körében, a hibacím [lásd 2.21 pont] és mérıállás [lásd 2.32 pont] bejelentésen kívüli, vagy az általános ügymenetbe esı megkeresés (pl.: fogyasztó nevének, fizetı címének, fizetési módjának, csatlakozási értékének módosítása, stb.), vagy reklamáció ill. panasz. 12. Egyéb reklamáció: Minden olyan, az Engedélyes érdekkörébe tartozó reklamáció, vagy panasz, amely a reklamációs, vagy panaszkategóriák egyikébe sem sorolható be. (pl.: elérhetıség, nyitva tartás, számlázás ütemezése, irodák bezárása, stb.) 13. Elveszett hívások aránya: A Call Centerbe beérkezı, de az ügyintézıkig el jutó hívások aránya az összes beérkezett híváshoz képest. 14. Feljogosított fogyasztó: Az a fogyasztó, aki (amely) a külön jogszabályban megállapított felhatalmazás szerint, saját döntése alapján a villamos energiát közüzemi szerzıdés keretében vásárolja. 15. Fogadott hívások száma: Azon hívások száma, amelyeknél a Call Center kívánt menüpontjának fogyasztó általi kiválasztása után a kezelı bejelentkezik, vagyis kialakul a verbális kommunikáció a fogyasztóval. 16. Foglaltsági arány: a nyilvános hálózatról kezdeményezett, foglaltság miatt sikertelen hívások aránya az összes bejövı híváskezdeményezéshez képest. 17. Fogyasztó: villamos energiát saját felhasználás céljára közcélú hálózaton vagy a VET szerint engedély köteles fogyasztói vezetéken keresztül vételezı természetes személy, vagy a Ptk C). pontjában meghatározott gazdálkodó szervezet, külön jogszabály több fogyasztási helyen villamos energiát vételezı természetes vagy jogi személyeket, jogi személyiséggel rendelkezı gazdasági társaságokat egy fogyasztónak minısíthet (VET szerint). 18. Folyószámla és hátralékkezeléssel kapcsolatos reklamáció: Azok a megkeresések, amelyek a befizetések felkönyvelésével, a visszautalás elmaradásával, a többszörös banki megterhelésekkel, valamint a A HATÁROZAT 30 OLDALBÓL ÁLL NOVEMBER

10 felszólítással, a kamat és ügyviteli költség felszámításával és a kikapcsolással kapcsolatosak. 19. Front Office ügyintézık száma: Az ügyfélszolgálati irodán a fogyasztók fogadását ellátó ügyintézık száma. Részmunkaidıben dolgozó munkatársak esetében heti 40 órás munkaidıre kell arányosan kiszámolni. (Pl.: Heti 2x4 óra nyitva tartás 2 ügyintézıvel, 0,4 Front Office ügyintézıt jelent.) Megbízás keretében, harmadik fél által végzett ügyfélszolgálati tevékenység esetén a megbízott által teljesített órák mennyisége osztva a heti 40, vagy havi 160 órás munkaidıvel. 20. Hálózati beavatkozás: A fogyasztó energiaigényének kielégíthetısége érdekében szükséges hálózatépítés vagy kapacitásbıvítés. Nem tartozik bele a csatlakozó vezeték és a kismegszakító cseréje. 21. Hibacím bejelentés: Azon megkeresések, amikor az ügyfél az áramszolgáltatás kimaradásáról tájékoztatja az engedélyest, vagy a szolgáltatás visszaállításának várható idıpontjáról kér tájékoztatást. 22. HFH, Csatlakozási díj miatti reklamáció: Azok a megkeresések sorolandók ide, amelyek a csatlakozási díj felszámításának jogosságával, vagy a kiszámítás módjával kapcsolatosak. 23. Hivatalhoz érkezett panasz: Az a fogyasztói panasz, amely a Hivatalhoz kerül benyújtásra, miután a fogyasztó a problémáját a vele szerzıdésben álló Engedélyessel tudta rendezni. Amennyiben a fogyasztó panaszának megoldását a vele szerzıdésileg kapcsolatban álló Engedélyesnél még kezdeményezte, akkor a Hivatal megadja a lehetıséget a panasz Engedélyes általi rendezésére. 24. Információadás: A fogyasztó megkeresésével kapcsolatos érdemi válaszadás. A beérkezést, feldolgozás megkezdését közlı válaszok számítanak információadásnak. 25. Írásbeli megkeresés: A levélen, faxon, en, SMS-ben érkezetteken túlmenıen minden olyan fogyasztói megkeresés, amely a fogyasztóval való pillanatnyi kontaktus befejezéséig nyer maradéktalan módon elintézést, azaz további ügyintézést igényel. Ebbıl következıen az is írásbeli megkeresés, ha a fogyasztó telefonos vagy személyes bejelentésérıl papír, vagy elektronikus dokumentum kerül kiállításra, amely alapján további munkafolyamatok elvégzése válik szükségessé. 26. Kártérítési igény miatti reklamáció: Téves kikapcsolásra, téves banki leemelésre, késedelmes visszautalás miatti kamatigényre vonatkozó, és egyéb az engedélyes által végzett tevékenységhez kapcsolódó kártérítési tárgyú megkeresések. 27. Kiszolgálás minıség reklamáció: Az ügyintézık magatartásával, a határidık betartásával, és a Garantált Szolgáltatásokkal összefüggı megkeresések. 28. Lakossági fogyasztók száma: az engedélyes kezelésében lévı, a villamos energiát háztartási célra használó fogyasztók száma, a vizsgált év december 31.-i állapot szerint. Ide számítandók azok a fogyasztók is, aki háztartási célra használják ugyan a villamos energiát, de áramváltó nélkül történik a mérésük, és kezelésük módja ügyfélkapcsolati és elszámolás-technikai szempontból megegyezik azokéval. A HATÁROZAT 30 OLDALBÓL ÁLL NOVEMBER

11 29. Megkeresések: Minden olyan eset, amikor a fogyasztó valamilyen okból megkeresi az Engedélyest. Történhet személyes, telefonos, vagy írásbeli (levél, fax, , stb.) úton. 30. Megtévesztı kereskedelmi magatartás: A versenypiacra való kilépés szempontjából meghatározó jelentıségőek az engedélyesek által nyújtott információk a kilépési döntések meghozatala, a szolgáltató váltás szempontjából. Ezért ide sorolandó az engedélyes minden olyan megnyilvánulása, amely e kérdéskörben alkalmas a fogyasztó megtévesztésére. (A Hivatal törekvése, hogy számon kérhetıvé tegye a tisztességes piaci magatartást, külön kezelve és értékelve az errıl a területrıl érkezı fogyasztói panaszokat.) 31. Mérıvel, méréssel kapcsolatos reklamáció: Minden olyan megkeresés, amely a mérı mőködésével, a mért adatok helyességével, a kismegszakítók és egyéb berendezések megfelelıségével, mőködésével kapcsolatos, azaz amikor a fogyasztó szerint a fogyasztásmérı hely berendezései alkalmatlanok az elıírás szerinti hiteles és joghatályos mérésre. A reklamáció akkor is jogtalannak (megalapozatlannak) tekintendı, ha beigazolódott, hogy az alkalmatlanság a fogyasztó hibájának következménye. 32. Mérıállás bejelentés: Az az esemény, amikor a fogyasztó valamilyen oknál fogva (pl.: áremelés, mérıcsere, havi vagy éves számlázás, stb.) mérıállást közöl az engedélyessel abból a célból, hogy az annak alapján számlát állítson ki. 33. Mozgó vagy ideiglenes ügyfélszolgálat: Gépjármőben vagy épített épületben kialakított, személyes ügyfélszolgálati tevékenységet csak bizonyos napokon, rövidített munkarend szerint végzı szervezeti egység. 34. Panasz: Fogyasztói panasznak azt a megkeresést kell tekinteni, amikor a fogyasztó az Engedélyeshez intézett korábbi reklamációjára megtett intézkedése ellen, vagy éppen a várt intézkedés elmaradása miatt emel kifogást. A panasznak ugyanolyan típusai lehetségesek, mint a reklamációknak. 35. Reklamáció: Minden olyan megkeresés, amely egyéni (vélt vagy valós) jogsérelem vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul. Lehetséges típusai külön nevesítésre kerültek a fogalmak között. [Lásd: pl.: 2.18., 2.27., 2.38., stb. pontok] 36. Reklamációk száma: A megkeresések számát csökkenteni kell az ügyfélszolgálati megkeresések számával, kivéve, ha azok az elızı megkeresés elintézetlenségére, vagy az intézkedés el fogadására vonatkoznak. Ebben az esetben az ügyfélszolgálati tárgyú megkereséseket is a reklamációk vagy panaszok közé kell sorolni. 37. Stornírozott (javított) számlák részaránya: A módosított számlák aránya a kibocsátott számlákhoz viszonyítva, %-ban kifejezve, egy naptári évre vonatkozóan. A fogyasztónak ki küldött számlák módosításai számítanak bele. 38. Számlareklamáció: A részszámla, az elszámoló-számla, valamint a pótszámla és a jóváíró-számla tartalmával kapcsolatos kifogás. A kifogásolt adat lehet: mérıállás, alapdíj, idıszak, tarifa, áralkalmazás, befizetés figyelmen kívül hagyása, stb. A HATÁROZAT 30 OLDALBÓL ÁLL NOVEMBER

12 39. Számlázási pontosság: Azon elszámoló számlák aránya, amelyeknél a bennük elszámolt fogyasztás és a részszámlákban elszámolt összes fogyasztás közötti eltérés a 10%-ot meghaladja, külön-külön mérve a pozitív és a negatív irányú eltéréseket. (%) 40. Szerzıdéskötés, és felmondás miatti reklamáció: Azok a megkeresések tartoznak ide, amikor a bejelentı egy a villamosenergia-szolgáltatáshoz szükséges szerzıdés megkötésének, vagy felmondásának jogszerőségét kérdıjelezi meg. Ide sorolandók a szerzıdéskötési eljárás részét képezı mérı-felülvizsgálati eljárással és a szerzıdéskötéshez szükséges adatok bekérésével kapcsolatos reklamációk is. 41. Szerzıdésszegés miatti reklamáció: A szerzıdésszegés tényét, a kiszámlázott összeg nagyságát, a fizetési lehetıségeket vitató megkeresések. 42. Szolgáltatóváltás megakadályozása: A fogyasztók részérıl elsısorban a közüzembıl a versenypiacra való kilépésnél, de a versenypiaci szolgáltató váltásnál is adódhatnak olyan indokolatlan magatartások az engedélyes részérıl, amelyek a fogyasztó szándékát akadályozzák, információ visszatartással, vagy indokolatlan többlet fizetési kötelezettséggel. (A Hivatal törekvése, hogy biztosítsa a fogyasztók szabad szolgáltató választását, a külön nyilvántartással egyedileg számon kérhetıvé tegye a tisztességes piaci magatartást az Engedélyesek részérıl.) 43. Telefonos ügyfélszolgálati iroda (Call Center): Az a szervezeti egység, amely megfelelı technikai, személyi és egyéb feltételek biztosításával a fogyasztói kör egészére, vagy egy részére egy helyen kezeli a társasághoz telefonon beérkezett megkeresésekkel kapcsolatos ügyfélszolgálati feladatokat. 44. Ügyfélszolgálati irodai ellátottság: Azt mutatja meg, hogy az engedélyes ellátási területén maximálisan milyen távolságon belül kell legalább egy személyes kapcsolattartást lebonyolító ügyfélszolgálati irodának elhelyezkednie. 45. Ügyfélszolgálati irodai megkeresések száma: Az ügyfélszolgálati irodán mőködı ügyfélhívó rendszer által regisztrált személyes megkeresések száma abban az esetben, ha az ügyfél az ügyintézıvel kapcsolatba is került. (Ügyfélhívó rendszer hiányában január 1-ig meghatározható egyéb módon vezetett tételes nyilvántartás alapján is.) Egy ügyfél több témát érintı megkeresése csak abban az esetben számít több megkeresésnek, ha az ügyfélhívó rendszerben is több sorszámot kért. 46. Ügyfélszolgálati megkeresés: Azok az általános ügymenetbe esı megkeresések, amikor az ügyfél érdeklıdik, vagy valamilyen változást szándékozik bejelenteni. Ez utóbbiak fıként a következık lehetnek: információkérés (pl. tarifák, árak), hibacím-bejelentés (áramszolgáltatás hiánya), mérıállás-bejelentés, változás-bejelentés (fogyasztó neve, címe, fizetı neve, címe, fogyasztási hely, fizetési mód, részszámlában kiszámlázott fogyasztás, szerzıdés kötés és felmondás, csatlakozási érték csökkentés, növelés), stb. A HATÁROZAT 30 OLDALBÓL ÁLL NOVEMBER

13 3. A villamos energia ellátás ügyfélkapcsolati szolgáltatás-minıség elvárt színvonala és minimális minıségi követelményei 3.1. Általános szempontok a. Az elıírt értékek ösztönözzenek a fogyasztók jobb színvonalú, a hasonló adottságú és hasonló árszínvonalú országokéhoz hasonló, európai szintet megközelítı színvonalon való kiszolgálására. b. Az elvárt színvonal és minimális minıségi követelmény rendszer alapja az egységes színvonal mutatók alkalmazása. c. Az elvárt színvonal és a minimális minıségi követelmény szintek a VET- Vhr. és a Hivatal által elıírt adatok alapján kerültek meghatározásra. d. Gazdasági ösztönzés céljából az ÜK.4., ÜK.5. ÜK.6. és az SzN.1. mutatószám esetében kerül megállapításra a minimális minıségi követelmény szint. e. Az elvárt színvonalak, - amelyek gazdasági ösztönzéssel nincsenek összekapcsolva, - országosan egységes célkitőzés értékkel kerülnek megállapításra összehasonlítás céljából. A többi mutatószám monitoring célú adatgyőjtést szolgál. f. A tényleges teljesítések az Engedélyes saját adatai, illetve a Hivatal adatai alapján kerülnek meghatározásra az adott mutatóra vonatkozó, a határozat B. mellékletében részletezett számítási eljárásnak megfelelıen. g. A követelmények tényleges teljesítése az Engedélyesre meghatározott elvárt színvonallal és a minimális minıségi követelménnyel kerül összehasonlításra. h. Az elvárt színvonalak - kivéve az ÜK4., ÜK.5, ÜK.6 és az SzN.1. pontokban elıírtakat - megfigyelés, (monitoring) célt szolgálnak, teljesítésük bírságot von maga után. i. Az SzK. és az SzM. jelő mutatókat az SzK.3.és az SzK.4. kivételével a további minıségszabályozást elıkészítı monitoring-mutatónak tekinti a Hivatal. j. Az Szk.3-4., és SzN jelő mutatók betartása annak ellenére kötelezı, hogy jelen határozat kapcsán közvetlen gazdasági ösztönzés kapcsolódik hozzájuk. k. A minimális minıségi követelmények teljesítése a Hivatal mérlegelésétıl függıen bírság kiszabásával járhat. A minimális minıségi követelmények teljesítése arányában két büntetı fokozat kerül bevezetésre. Az I. fokozatban az 0-5%-kal, a II. fokozatban a legalább 5%-kal rosszabb teljesítés kerül szankcionálásra. A HATÁROZAT 30 OLDALBÓL ÁLL NOVEMBER

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA. kivonata a 16/2003. IHM rendelet alapján

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA. kivonata a 16/2003. IHM rendelet alapján ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA kivonata a 16/2003. IHM rendelet alapján Cyber Systems Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság Hatályos: 2006.október 20.-tól A

Részletesebben

BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTERNET HOZZÁFÉRÉS-, ELLÁTÁS SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 1 1 A szolgáltató neve, címe... 3 2 A Szolgáltató

Részletesebben

KISZOMBOR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

KISZOMBOR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KISZOMBOR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET FOGYASZTÓVÉDELMI ÉS PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Elfogadva a XI/4/2012. (12.19.) számú Igazgatósági határozat alapján. Tartalom I. Bevezetés... 3 1. A szabályzat célja...

Részletesebben

Telephant Távközlési és Telekommunikációs Szolgáltató Zártkörően mőködı Részvénytársaság

Telephant Távközlési és Telekommunikációs Szolgáltató Zártkörően mőködı Részvénytársaság Telephant Távközlési és Telekommunikációs Szolgáltató Zártkörően mőködı Részvénytársaság Általános Szerzıdési Feltételek vezetékes mősorjel-elosztási szolgáltatáshoz Készítés dátuma: Utolsó módosítás dátuma:

Részletesebben

BARCIKA COMP KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG szolgáltató. Általános Szerzıdési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz

BARCIKA COMP KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG szolgáltató. Általános Szerzıdési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz BARCIKA COMP KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG szolgáltató Általános Szerzıdési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2009. április 1. Utolsó módosítás kelte:

Részletesebben

Elsı Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság

Elsı Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Elsı Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2011. november 24, Tartalomjegyzék ELİSZÓ... 6 1. Az Üzletszabályzat tárgya, hatálya, közzététele...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME 1.1. A szolgáltató megnevezése, telephelyei és fióktelepei A Szolgáltató neve, címe, szervezeti felépítése: INTEGRANET

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK CSOKI-NET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2005 november 22 Utolsó módosítás kelte: 2007 December 01. Hatályba lépés kelte: 2008 január 1. Általános Szerzıdési Feltételek csoki-net Oldalak:

Részletesebben

A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI IGÉNYBEVÉTELÉRE

A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI IGÉNYBEVÉTELÉRE A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET PROTOKOLLON NYÚJTOTT MŐSORELOSZTÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÁSZF készítésének dátuma: 2009.

Részletesebben

A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI IGÉNYBEVÉTELÉRE

A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI IGÉNYBEVÉTELÉRE A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET PROTOKOLLON NYÚJTOTT MŐSORELOSZTÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1 Tartalomjegyzék Fogalmi meghatározások

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Ergonet ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2009. 07 17. Oldalak: 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A szolgáltató általános adatai, az ÁSZF hatálya...5 1.1. A Szolgáltató neve és címe...5 1.2. Ügyfélszolgálat

Részletesebben

BELTÁV. Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

BELTÁV. Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE A BELTÁV Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE Székhely: Cím: 1084 Budapest, Rákóczi tér 6. Telefon: 06-1-492-0000 Fax: 06-1-299-0316 Ügyfélszolgálat

Részletesebben

E-Piac Kft 6726. Szeged, Akácfa u. 18. Általános Szerzıdési Feltételek Internet szolgáltatásokhoz

E-Piac Kft 6726. Szeged, Akácfa u. 18. Általános Szerzıdési Feltételek Internet szolgáltatásokhoz E-Piac Kft 6726. Szeged, Akácfa u. 18. Általános Szerzıdési Feltételek Internet szolgáltatásokhoz Készítés dátuma: 2004. szeptember 1. Utolsó módosítás dátuma: 2005. október 30. Hatályba lépés dátuma:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK IMPULZUS KOMMUNIKÁCIÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2005. január 3. Utolsó módosítás kelte: 2009. augusztus 7. Hatályba lépés kelte: 2009. október 1. Általános Szerzıdési Feltételek

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Az Általános Szerzıdési Feltételek aktuális változata mindenkor hozzáférhetı a http://www.hunnet.hu/ webcímen, valamint a HunNet Hungarian Networks Bt. ügyfélszolgálatán.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA KIVONAT

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA KIVONAT ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA KIVONAT 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME 1.1 A szolgáltató neve: DATA-GRAL Számítástechnikai és Szolgáltató Kft. Rövidített neve: Data-Gral Kft. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA PC-PLANET Informatikai Kft. 5400 Mezıtúr, Dózsa György út 40. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Hatályos: 2012. január 1-tıl. 1 Tartalomjegyzék 1 A SZOLGÁLTATÓ NEVE, SZÉKHELYE...3

Részletesebben

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT A FOGYASZTÓVÉDELEMRİL

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT A FOGYASZTÓVÉDELEMRİL Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet ÜGYVITELI SZABÁLYZAT A FOGYASZTÓVÉDELEMRİL A Szabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága 2010. március 31. napján tartott ülésén a 33/2010.(03.31.) számú

Részletesebben

BELTÁV. Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

BELTÁV. Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE A BELTÁV Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE Székhely: Cím: 1084 Budapest, Rákóczi tér 6. Telefon: 06-1-492-0000 Fax: 06-1-299-0316 Ügyfélszolgálat

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Az Általános Szerzıdési Feltételek aktuális változata mindenkor hozzáférhetı a http://www.i4u.hu/ webcímen, valamint az Internet 4u. Kft. ügyfélszolgálatán. (1136 Budapest,

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj/021-023/2010. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. F. G. ügyvéd (Oppenheim Ügyvédi Iroda) által képviselt TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zrt. (Hajdúszoboszló) ellen

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Fegyvernek és Vidéki Körzeti Takarékszövetkezet PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jelen szabályzatot a Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Igazgatósága a 99/2011.(09.28.) számú határozattal elfogadta,

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek Internet hozzáférési szolgáltatás nyújtására

Általános Szerzıdési Feltételek Internet hozzáférési szolgáltatás nyújtására PENDOLA TELECOM KFT. 1084 Budapest Víg utca 11-13. Cg.: 01-09-880381 Adószám: 13929354-2-42 Általános Szerzıdési Feltételek Internet hozzáférési szolgáltatás nyújtására ÜGYFÉLSZOLGÁLAT: 1076 Budapest,

Részletesebben

SYSTEM CONSULTING RT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

SYSTEM CONSULTING RT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK SYSTEM CONSULTING RT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Internet hozzáférés, és a Voice over IP (VoIP) beszédátviteli szolgáltatásra 1. A Szolgáltató adatai 1.1. A Szolgáltató megnevezése, székhelye és levelezési

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek Internet hozzáférési szolgáltatás nyújtására

Általános Szerzıdési Feltételek Internet hozzáférési szolgáltatás nyújtására PENDOLA INVEST KFT. 1084 Budapest Víg utca 9. Cg.: 01-09-861517 Adószám: 13557478-2-42 Általános Szerzıdési Feltételek Internet hozzáférési szolgáltatás nyújtására ÜGYFÉLSZOLGÁLAT: 1084 Budapest, Víg u.

Részletesebben

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI TÁVBESZÉLİ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2010. november 15-tıl 1. oldal Tartalomjegyzék 1. A

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek vezetékes mősorjel-elosztási szolgáltatáshoz RÉVFÜLÖP település területén

Általános Szerzıdési Feltételek vezetékes mősorjel-elosztási szolgáltatáshoz RÉVFÜLÖP település területén Révfülöp Nagyközség Önkormányzata szolgáltató a tagja Általános Szerzıdési Feltételek vezetékes mősorjel-elosztási szolgáltatáshoz RÉVFÜLÖP település területén Hatályba lépés kelte: 2006. Készült: 2005.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK (ÁSzF) Internet Szolgáltatáshoz VisData Informatikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Készítés dátuma: 2010. augusztus 1. Hatályos: 2010.augusztus 1. napjától. - 1 - TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE Székhely: Cím: 1052 Budapest, Vármegye u. 3-5. Telefon:

Részletesebben

1/2011. sz. Igazgatósági szabályzat Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Fogyasztóvédelem és ügyfélpanasz kezelés rendjérıl

1/2011. sz. Igazgatósági szabályzat Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Fogyasztóvédelem és ügyfélpanasz kezelés rendjérıl 1/2011. sz. Igazgatósági szabályzat Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Fogyasztóvédelem és ügyfélpanasz kezelés rendjérıl 7. sz. módosítás SOPRON BANK BURGENLAND ZRT Elıterjesztı: Jogi osztály

Részletesebben