//INA k : Á. Az Országgy ű lé s Számvevőszéki és költségvetés i bizottsága. Országg, ;űzés Hivatal a. zám: Tisztelt Elnök Úr!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "//INA k : Á. Az Országgy ű lé s Számvevőszéki és költségvetés i bizottsága. Országg, ;űzés Hivatal a. zám: Tisztelt Elnök Úr!"

Átírás

1 //INA k : Á Az Országgy ű lé s Számvevőszéki és költségvetés i bizottsága Országg, ;űzés Hivatal a?,-cmz., zám: Érkezett : 2012 S Bizottsági önálló indítvány Dr. Kövér László úrnak, az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Úr! A Számvev őszéki és költségvetési bizottság Magyarország Alaptörvénye 6. cikk (1 ) bekezdése alapján az alábbi törvényjavaslatot nyújtja be : évi törvény a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, valamin t a Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa évi költségvetésének végrehajtásáró l szeptember 1

2 2012. évi törvén y a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, valamin t a Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanács a évi költségvetésének végrehajtásáró l Az Országgyűlés a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (továbbiakban : Hatóság, NMHH), valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (továbbiakban: Médiatanács) évi költségvetéséről szóló évi CXLVI. törvényben meghatározott költségvetések amely a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Mttv.) 134. (2) bekezdése alapján a Hatóság egységes költségvetése - végrehajtásáról a következ ő törvényt alkotja. A Hatóság költségvetési főösszegeinek alakulása 1. (1) A Hatóság évi költségvetése végrehajtását ,300 MFt, azaz harmincötmilliárd - nyolcszázkilencvenhétmillió-háromszázezer forint bevétellel és ,800 MFt, azaz tizenhétmilliárd-kilencvenkett őmillió-nyolcszázezer forint kiadással jóváhagyja. (2) A Hatóság évi költségvetése végrehajtásának mérlegét e törvény 1.sz. és 2.sz. melléklete tartalmazza. A bevételek részletezése 2. (1) A Hatóság frekvencia díjakból származó bevétele ,900 MFt, azaz huszonegymilliárd - ötszázegymillió-kilencszázezer forint. (2) Az azonosítók használati díja 2 463,500 MFt, azaz kett őmilliárd-négyszázhatvanhárommillió - ötszázezer forint. (3) A Hatósági eljárásért fizetett díjak összege 82,900 MFt, azaz nyolcvankettőmillió-kilencszázezer forint. (4) A bírságból befolyt bevétel 161,200 MFt, azaz egyszázhatvanegymillió-kett őszázezer forint. (5) A felügyelt piacokról befolyt felügyeleti díj összege 1 947,300 MFt, azaz egymilliárdkilenszáznegyvenhétmillió-háromszázezer forint. (6) A költségvetési hozzájárulás összege 2 171,300 MFt, azaz kettőmilliárd-egyszázhetvenegymillióháromszázezer forint. (7) A Hatóság egyéb bevételekb ől származó forrása 412,200 MFt, azaz négyszáztizenkettőtmilliókétszázezer forint. (8) Az Mttv (6) bekezdése alapján említett pénzmaradvány átvétele 283,700 MFt, aza z kettőszáznyolcvanhárommillió-hétszázezer forint. (9) Az Mttv (6) bekezdése szerint a Hatóság jogel ődjénél keletkezett kötelezettségvállaláso k fedezetére igénybe vett pénzmaradvány összege 858,100 MFt, azaz nyolcszázötvennyolcmillió - egyszázezer forint. (10) Az általános forgalmi adó köteles bevételek után befolyt ÁFA összege 6 015,200 Ft, aza z hatmilliárd-tizenötmillió-kett ő százezer forint. 2

3 A kiadások részletezés e 3. (1) A Hatóság általános m űködési kiadásai összesen ,300 MFt, azaz tizenhatmilliárdhatvanhétmillió-háromszázezer forint, a pénzeszköz átadás 262,400 MFt, azaz kett őszázhatvankettőmillió-négyszázezer forint, a felhalmozási kiadás 763,100 MFt, aza z hétszázhatvanhárommillió-egyszázezer forint. (2) A működési kiadásokból 5 053,000 MFt, azaz ötmilliárd-ötvenhárommillió forint a személy i juttatás, 1 250,300 MFt, azaz egymilliárd-kettőszázötvenmillió-háromszázezer forint a munkaadókat terhel ő járulék, 3 803,700 MFt, azaz hárommilliárd-nyolcszázhárommillió - hétszázezer forint a dologi kiadás, az általános forgalmi adó befizetési kötelezettség 5 960,30 0 MFt, azaz ötmilliárd-kilencszázhatvanmillió-háromszázezer forint. A felhalmozási kiadásból 705,500 MFt, azaz hétszázötmillió-ötszázezer forint a fejlesztési kiadás és 57,600 MFt, aza z ötvenhétmillió-hatszázezer forint a lakástámogatás teljesítése. A pénzmaradvány, előirányzat maradvány elfogadás a 4. (1) Az Országgyűlés a Hatóság évi módosított pénzmaradványát az éves mérleg források oldalán szerepl ő összegével egyezően ,500 MFt, azaz tizennyolcmilliárd-nyolcszáznégymillió - ötszázezer forint értékben fogadja el. (2) A pénzmaradvány összegéb ől 1 136,800 MFt a évi kötelezettségek évre áthúzód ó pénzügyi teljesítésének fedezetére, 6 498,900 MFt a következő évek működési tartalékára, az egyéb kötelezettségvállalással terhelt része ,800 MFt összegben pedig a digitális átállá s forrásául szolgáló tartalékképzésre használható fel. (3) Az Országgyűlés a Hatóság jogelődjénél keletkezett, fel nem használt el őirányzat maradványát 3 906,500 MFt, azaz hárommilliárd-kilencszázhatmillió-ötszázezer forint összegben hagyja jóvá. A Médiatanács évi költségvetésének valamint a költségvetésen kívüli Médiatanács kezelésűköltségvetési főösszegeknek alakulása 5. (1) A Médiatanács évi költségvetése végrehajtását 468,190 MFt, aza z négyszázhatvannyolcmillió-egyszázkilencvenezer forint bevétellel és 374,794 MFt, azaz háromszázhetvennégymillió-hétszázkilencvennégyezer forint kiadással az Országgy űlé s jóváhagyja. (2) A költségvetésen kívüli Médiatanács kezelés ű évi bevétel összege 8 594,297 MFt, aza z nyolcmilliárd-ötszázkilencvennégymillió-kett őszázkilencvenhétezer forint, a kiadás pedig 8 012,019 MFt, azaz nyolcmilliárd-tizenkétmillió-tizenkilencezer forint. (3) Az (1) és (2) bekezdésben megállapított bevételek és kiadások részletezését e törvény 3.sz. és 4.sz. melléklete tartalmazza. (4) A Médiatanács évi költségvetése pénzmaradványát az éves mérleg források oldalán szereplő összeggel egyezően 93,396 MFt, azaz kilencvenhárommillió-háromszázkilencvenhatezer forint értékben fogadja el. A pénzmaradvány összege a évi kötelezettségvállalások évre áthúzódó pénzügyi teljesítések fedezetére, a kötelezettségvállalással nem terhelt része pedi g tartalék képzésre használható fel. 3

4 A Médiaszolgáltatás-tárriogató és vagyonkezelőalap költségvetésének végrehajtás a 6. Az Országgyűlés az Mttv (10) bekezdésében foglaltaknak megfelel ően a Hatóság és a Médiatanács zárszámadásának mellékleteként jóváhagyja az Médiaszolgáltatás-támogató é s Vagyonkezel ő Alap (továbbiakban: Alap, MTVA) évi költségvetése végrehajtásának mérlegét (S.sz. melléklet) Záró rendelkezés 7. Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba. 4

5 I. melléklet a évi törvényhez A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság évi költségvetésének bevételi oldala Előirányzat neve Eredeti előirányzat Módosítot t elő irányzat MFt-ban évi teljesíté s 1. Frekvencia díjak , , , Azonosítók használati díja 2 400, , ,50 0 Hatósági eljárásért fizetett díjak 3. 75,000 82,900 82, Bírságok 150, , , Felügyeleti díj 2 380, , , Költségvetési hozzájárulás 1 986, , , Egyéb bevételek 100, , , El ő ző évek pénzmaradvány átvétel (MT-ORTT) 283, ,700 El ő ző évek pénzmaradván y igénybevétel (NHH) _ 4 764, ,100 ÁFA 4 938, , ,200 Összesen : , , ,300 Sorszám Sorszám 2. melléklet a évi törvényhez A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság évi költségvetésének kiadási oldala Előirányzat neve Eredeti előirányzat Módosítot t előirányzat MFt-ban év i teljesítés 1. Személyi juttatások 5 932, , ,00 0 Munkaadókat terhelő járulékok , , , Dologi kiadások 6 141, , , ÁFA 4 813, , , Pénzeszkőz átadás 7 557, , ,400 Tervezett költségvetési 6. maradvány 11623, Fejlesztési kiadások 3 277, , , Lakáskölcsön 6,000 60,600 57,600 Összesen : , , ,800 5

6 3.melléklet a évi törvényhez A Médiatanács évi működési költségvetésének bevételi oldala El ő irányzat neve Eredeti el ő irányzat Módosított előirányzat MFt-ban évi teljesíté s 1. Költségvetési hozzájárulás 194, , , Saját m ű ködési bevételek 7, Előző évi maradvány igény bevétel 283, ,66 8 Összesen : 194, , ,190 Sorszám Sorszám Médiatanács kezelés ű költségvetésen kívüli évi bevételi el őirányzat Előirányzat neve Eredeti el ő irányzat Módosított el ő irányzat MFt-ban évi teljesíté s 1. Médiaszolgáltatási díj 4 129, , , Frekvencia pályázati díj 0,500 92,331 92, Támogatási pályázati díj 86,811 55,555 55, Kötbér 116, , , Bírság 20,000 27,660 27, Késedelmi kamat 7,592 6,146 6, Óvadék 189, , ÁFA 1 054, , ,63 2 ÁFA kötelezettsé g 9. finanszírozás Alaptól 146, , Bankköltség térítése 3,823 3, Függő bevétel 3,803 3,80 3 Összesen : 5 414, , ,29 7 6

7 4.melléklet a évi törvényhez A Médiatanács évi m ű ködési költségvetésének kiadási oldala M Ft-ban Sor-szám Előirányzat neve Eredeti el ő irányzat Módosított el ő irányzat év i teljesítés 1. Személyi juttatások 66, ,400 68,54 7 Munkaadókat terhelő 2. járulékok 18,038 27,480 18, Dologi kiadások 107,631 48,600 4, Felhalmozási kiadások 2, Előző évi maradvány átadás 283, ,66 8 Összesen : 194, , ,794 Médiatanács kezelés ű költségvetésen kívüli évi kiadási előirányzat Sor-szám Előirányzat neve Eredeti előirányzat Módosított előirányzat M Ft-ban év i teljesítés 1. Médiaszolgáltatási díj 4 129, , , Frekvencia pályázati díj 0,500 92,331 73, Támogatási pályázati díj 86,811 55,555 38, Kötbér 116, , , Bírság 20,000 27,660 26, Késedelmi kamat 7,592 6,146 6, Óvadék 189, , ÁFA 1 054, , , Finanszírozott ÁF A visszatérítés Alapnak 146,052 85, Bankköltség kifizetése 3,823 4, Függ ő kiadás 3,803 2,983 Összesen : 5 414, , ,019 7

8 I. BEVÉTELEK 5.melléklet a évi törvényhez A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezel ő Alap évi költségvetésének teljesítése - bevételi oldal év eredeti el ő irányzat módosított elő irányzat teljesítés 1. átvállalt üzemben tartási díj és költségvetési hozzájárulás , , , átvállalt üzemben tartási díj , , , költségvetési hozzájárulás , , , médiaszolgáltatási díj 4 129, , , MTM-SBS Televízió Zrt , , , Magyar RTL Televízió Zrt. 938, , , sz. kereskedelmi rádiós jogosultság (Advenio M űsorszolgáltató Zrt.) 564, , , sz. kereskedelmi rádiós jogosultság (FM1 M űsorszolgáltató Zrt.) 380, , , nem országos médiaszolgáltatási jogosultságok 1 213, , , pályázati díjak 26,000 26,000 36, kötbér, kártérítés, bírság 143, , , önkéntes befizetések 278, egyéb bevételek 40,000 40, , JBE kereskedelmi televíziók befizetési kötelezettsége 1 000, ,000 0, a Magyar Rádió m űvészeti együtteseinek támogatása 1 000, , , Egyéb céltámogatások 0,000 0, , finanszírozott áfa térülés 147,87 3 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK , , , Kereskedelmi bevételek 4 141, ,80 1 KÖLTSÉGVETÉSI, KERESKEDELMI ÉS EGYÉB BEVÉTELEK , , ,63 7 Elő z ő évek pénzmaradványa 3 831,55 8 ÖSSZES BEVÉTEL , , ,195 M Ft-ban 8

9 Il. KIADÁSOK A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezel ő Alap évi költségvetésének teljesítése - kiadási oldal év eredeti el ő irányzat módosított elő irányzat teljesítés 1. továbbutalandó üzemben tartási díj 2 380, , , Médiatanács 194, , , Médiatanács hivatali szervezete 1 986, , , Közszolgálati Közalapítvány 200, , , céltámogatások 3 000, , , közmédiumok m ű ködési támogatására átutalt összeg a Közszolgálati Közalapítványnak 2 150, , , Magyar Televízió Zrt. 530, , , Duna Televízió Zrt. 450, , , Magyar Rádió Zrt. 425, , , Magyar Távirati Iroda Zrt. 745, , , MTVA médiaszolgáltatás-támogatási és vagyonkezelési tevékenységének kiadásai , , , szerzői jogdíjak 238, , , pályázatok bírálatának költségei 26,000 26,000 34, a Médiatanácsot terhelő, a médiaszolgáltatók által be nem fizetett ÁFA 27,829 27, , médiaszolgáltatási díjjal és egyéb jogi költségekkel összefügg ő kiadások 37,700 37,700 0, a Magyar Rádió m űvészeti együtteseinek támogatása 1 000, , , a digitális átállás és digitális m űsorterjesztés költségei 962,841 0, Egyéb céltámogatások felhasználása 420, Közszolgálati Médiaakadémia Alapítvány 30, MTVA Digitalizációs M ű hely Kft. alapítása és m ű ködési támogatása 52,50 0 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN , , ,66 7 ÖSSZES KIADÁS , , ,667 M Ft-ban ÖSSZES BEVÉTEL , , ,19 5 ÖSSZES KIADÁS , , ,66 7 KÖLTSÉGVETÉSEN KÍVÜLI TÉTELEK PÉNZÜGYI. EGYENLEGE ,45 8 ZÁRÓ PÉNZESZKÖZÖK 3 395, ,07 0 9

10 A évi törvény indokolás a a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa költségvetésének végrehajtásáró l év i Általános indokolás A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (továbbiakban: Hatóság) a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szól ó évi CLXXXV. törvény (továbbiakban : Mttv.) 134. (3) bekezdésében foglalt határidőig benyújtotta a évi a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának (továbbiakban: Médiatanács) költségvetését is magába foglaló, egységes költségvetéséről szóló törvényjavaslat tervezetét az Országgy űlés Számvev őszéki és Költségvetési Bizottságáho z (továbbiakban: Bizottság). A Bizottság a Hatóság és a Médiatanács évi költségvetéséről szóló törvénytervezetet az Országgyűlés elé terjesztette, melyet az a megtárgyalást követően a évi CXLVI. törvénnyel fogadott el. A Hatóság kiadási és bevételi főösszege ,9 MFt-ban került jóváhagyásra, a Médiatanács költségvetését pedig 194,40 1 MFt összeggel hagyta jóvá az Országgy űlés. A Médiatanács kezelésű költségvetésen kívüli bevételek és kiadások főösszege 5 414,214 MFt a jóváhagyott el őirányzat szerint. Az Mttv (15) bekezdése alapján a Hatóság egységes költségvetésének mellékleteként az Alap évi költségvetését az Mttv. 5.sz. mellékletében foglaltak alapján ,779 MFt összeggel hagyta jóvá. A Hatóság az Mttv (10) bekezdésében foglaltak szerint az egységes költségvetés végrehajtásáról zárszámadás i törvénytervezet javaslatot készít - az Alap éves költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót tartalmazó melléklette l együtt - melyet a tárgyévet követő május 31-ig nyújt be az Országgy űlés költségvetési ügyekben illetékes bizottsága elé. Az elkészített zárszámadási törvénytervezet javaslatot az Mttv (1) bekezdésében, valamint a 133. (1) bekezdésében meghatározott beszámolókhoz csatoltan küldi meg a Hatóság. A bevételek alakulás a Részletes indokolás A Hatóság évi költségvetésének végrehajtás a A Hatóság a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó jogszabályok megfelel ő alkalmazásával gazdálkodik. A feladatai ellátásával összefügg ő kiadásokat saját bevételéb ől és költségvetési hozzájárulásból fedezi. A Hatóság saját bevételét a frekvenciadíjak, az azonosítók lekötéséért és használatáért, illetve a hatósági eljárásért fizetett díjak, a bírságok, valamint a felügyeleti díj képezik. Fenti díjak, mint alaptevékenységi bevételek alakulását az alábbi táblázat mutatja : Bevételek Eredeti Előirányzat Módosított Teljesítés Teljesítés % eredeti-100% Koncessziós frekvenciadíjak 9 420, , ,5 117,3 UMTS pályázati frekvenciadíjak 3 594, , ,5 180,5 Egyéb frekvenciadíjak 4 280, , ,9 92, 5 Frekvenciadíjak összesen , , ,9 124,3 Azonosítók díja 2 400, , ,4 102,6 Hatósági eljárási díjak 75,0 82,9 82,9 110,5 Bírság 150,0 161,2 161,2 107,5 Felügyeleti díjak 2 380, , ,3 81, 8 Alaptevékenység bevételei összesen , , ,8 117,3 10

11 A frekvenciadíjak a Hatóság alaptevékenységi bevételeinek 82,2 %-át biztosítják, a ,9 MFt tárgyévi bevétel 24,3 %-ka l haladja meg a tervezett értéket. A jelentős többlet az alábbi okokkal magyarázható : április 1-i hatállyal a nemzeti fejlesztési miniszter, valamint a három mobilszolgáltató vállala t vezet ője által aláírásra került a GSM 900 és DCS 1800 rendszerű nyilvános mobil rádiótelefo n szolgáltatás nyújtására irányuló koncessziós szerz ődés módosítása. A használt csatornák után fizetend ő állomásdíj megszűnt és a továbbiakban kizárólag havi fix összegű frekvenciahasználati díjat kötelesek fizetni a szolgáltatók. A szerz ődésmódosítás eredményeként a törvényben jóváhagyott el őirányzathoz képest 1 633,8 MFt összeggel több bevétel folyt be, így ez 17,3 %-os bevételi többletet jelent. Az NMHH Elnökének 1/2011. (I1I.31.) NMHH rendelete a frekvencialekötés és -használat díjáró l április 1-i hatállyal módosította az UMTS frekvenciasáv után fizetendő díjakat. Megsz űnt a felhasznált csatornák darabszámától függ ő díj, a szolgáltatóknak havonta, kizárólag sávdíjat kel l fizetniük, mely az egységdíj, az értékesített frekvenciasávok szélessége és az arra vonatkozó sávszorz ó szorzataként képződő havi fix összeg. A korábban alkalmazott negyedéves számlázás helyébe a hav i fix összegű kiszámlázás lépett. Az UMTS sáv vonatkozásában a törvényben jóváhagyott el őirányzathoz képest további bevételnövelő tényezőként jelenik meg a Telenor Zrt évi hálózati díjának 596,7 MFt-os összege. A törvényben jóváhagyott el őirányzathoz képest az UMTS díjakon 2 894,4 MFt bevételi többlete t realizált a Hatóság. Az egyéb frekvenciadíjak területén 321,5 MFt-os bevételi tervtől való lemaradással, a teljesítés 3 958,9 MFt volt. Így az eredeti előirányzat 92,5 %-ra teljesült. Az elmaradás dönt ően a mikrohullámú frekvenciadíjakon tapasztalható. Magyarázatként szolgál a nagysebességű adatátviteli rendszerek tervezettnél alacsonyabb szintje, valamint az optikai hálózatok dinamikus fejl ődése a mikrohullámú csatornákkal szemben. Azonosítók lekötéséért és használatáért az előirányzaton tervezettnél 2,6 %-kal magasabb bevételt ért el a Hatóság. befolyt 2 463,6 MFt nagyságrendjében igazodik az elmúlt évek összegeihez. A A bevételi struktúrában kisebb jelentőség ű hatósági eljárási díjak bevétele 82,9 MFt, a tervezettet 10,5 %-kal haladja meg. A bevételek között a legnagyobb arányú a 80 %-ot meghaladó mértékű távközlési építményi díj 68,5 MFt-os összege. Bírság címen 161,2 MFt alaptevékenységi bevételt realizált a Hatóság. A 7,5 %-os tervtúlteljesítés pénzforgalmi szempontbó l a évi bírságot is tartalmazó összeg. A felügyeleti díjak vonatkozásában a tervezettnél 432,7 MFt-tal alacsonyabb teljesítés döntően pénzforgalmi szempontú elmaradást mutat. A IV. negyedévi díjak évi bevételként jelentkeznek, így az 1 947,3 MFt-os 81,8 %-os teljesítés mögött nem húzódik meg az el őirányzat túlzó költségvetési tervezése. Összességében az alaptevékenységi bevételek előirányzatai a tervezett ,2 MFt-nál 3 856,6 MFt-tal magasabb szinte n ,8 MFt-ban realizálódtak. Ez a terv 17,3 %-os túlteljesítését jelenti. A költségvetési hozzájárulás tervezett összege a Médiatanács hivatali szervezete költségeinek fedezetére az Alaptó l átutalandó 1 986,4 MFt-ban került jóváhagyásra. Az előirányzaton könyvek többletteljesítés a Hatóság, a Médiatanács és az Alap belső szervezeti és szerkezeti változását tükrözi. Az Mttv (2) bekezdésében biztosított joggal élve el őirányzat módosítás történt a Médiatanács és a Hatóság előirányzataiban, miután a Médiatanács költségvetése kizárólag a tagok tiszteletdíját, azok járulékait, valamint az Mttv.-ben megfogalmazott küls ő szakért ői díjak fedezetét biztosítja február 1-t ől a Hatóság szervezetén belül m űködik a Médiatudományi Intézet, jogelődjének az Alkalmazott Kommunikációtudományi Intézet évi költségvetési maradványát az addigi költséggazda Alap átutalta. Ez szintén többletként módosította ezen el őirányzatot. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala saját költségvetésében, a Közigazgatási Frekvenciagazdálkodási Hatóságra tervezett, mintegy 120,0 MFt előirányzati összeg átadása további többletbevételt jelentet t év folyamán. Fentiekre tekintettel a támogatás érték ű működési bevételek előirányzaton összességében 184,9 MFt értékű bevételi többlet realizálódott, így a teljesítés 2 171,3 MFt volt. 11

12 Az egyéb bevételek 100,2 MFt-os eredeti el őirányzatán tárgyi eszközök értékesítéséből, alkalmazotti térítésb ől é s lakáskölcsön visszatérítésb ől származó összegekkel számoltunk. A tervezettnél 312,0 MFt-os többletbevétel döntően azonban az egyéb sajátos bevételek között szereplő frekvenciapályázati részvételi díjak nem tervezett bevételéb ől adódik. A tervezett bevételi elemek teljesítése 41,4 MFt, így az összevont teljesítés 412,2 MFt, mely több, mint négyszerese a tervezettnek. Az Mttv (6) bekezdése alapján a Médiatanács jogel ődjének az Országos Rádió- és Televízió Testületnek a évi költségvetésében képz ődött kötelezettségvállalással nem terhelt pénzmaradványból a Hatóság tartalékot képez, melyet a törvényben megjelölt célok finanszírozására használ fel. A évi zárszámadás szerint a pénzmaradvány átvétele 283,7 MF t többletbevételt jelentett. Fenti törvényi bekezdés rendelkezik a Hatóság jogelődjénél, a Nemzeti Hírközlési Hatóságnál keletkezett maradván y felhasználásáról. A bevételek között 858,1 MFt-os összegben szerepeltetjük a kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradványt. A kiszámlázott díjak általános forgalmi adó (ÁFA) tartalma az eredeti el őirányzat 4 938,1 MFt-os összegével szemben 6 015,2 MFt-ban teljesült. Ez a tervhez viszonyítva 21,8 %-os többletteljesítést jelent. Összességében a Hatóság 2011.évi pénzforgalmi bevétele ,3 MFt volt, amely a költségvetési törvényben elfogadott összeg 22,4 %-os túlteljesítését mutatja. A Hatóság bevételeinek módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése 90,1 %, lényegében a jogelőd Nemzeti Hírközlési Hatóság évi költségvetésében keletkezett el őirányzat maradvány korlátozott csak a kötelezettségvállalással terhel t maradvány igénybevételére szorítkozó felhasználására tekintettel. Az intézményi beszámolóban az igénybevételre nem kerül ő maradványt 3 906,5 MFt összeg ű el ő irányzat maradványként szerepeltetjük 12

13 Kiadások alakulása A Hatóság egységes költségvetésének eredeti kiadási el őirányzatai a évi kötelezettségvállalással terhelt maradványo k igénybevételére tekintettel a személyi juttatások, a munkaadókat terhel ő járulékok, a dologi-, valamint a fejlesztési kiadáso k vonatkozásában többletként módosításra kerültek. A pénzeszköz átadás és a lakáskölcsön előirányzatok tartalmi változásának indoklását az alábbi táblázat elemzése sorá n mutatja be az előterjesztő : Eredeti Módosított Teljesítés % Kiadások El őirányzat Teljesítés Eredeti= Módosított= 100 % 100 % Személyi juttatások 5 932, , ,0 85,2 83, 8 Munkaadókat terhel ő járulékok 1 595, , ,3 78,4 77, 6 Dologi kiadások 6 141, , ,7 61,9 59, 7 ÁFA 4 813, , ,3 123,8 100,0 Pénzeszköz átadás 7 557, ,0 262,4 3,5 5, 9 Tervezett költségvetés i maradvány , , 2 Fejlesztési kiadások 3 277, ,4 705,5 21,5 18, 8 Lakáskölcsön 6,0 60,6 57,6 960,0 95, 0 Összesen : , , ,8 58,3 42,9 A személyi juttatások módosított előirányzatának teljesítése 5 053,0 MFt. A 16,2 %-os előirányzati maradvány 975,2 MFt-o s megtakarítást jelent a Hatóság költségvetésében. A megtakarítás több tényez őre vezethető vissza, legfontosabbnak a 600 fő engedélyezett létszámmal szembeni 563 fős átlaglétszám nevezhet ő. Ezzel, valamint a munkavégzéshez kapcsolódó juttatások tervezettnél alacsonyabb teljesítésével közel 850,0 MFt-os tartalékba helyezhet ő maradvány képz ődött. A közszféra elvárásaihoz igazodva, a küls ő személyi juttatások 181,3 MFt-os összege több, mint negyedével marad el a módosított előirányzat adta lehet őségtő l. A munkaadókat terhel ő járulékok módosított előirányzathoz viszonyított 360,2 MFt-os megtakarítás figyelembevételével a teljesítés 1 250,3 MFt volt. A tervezetthez viszonyított 78,4% -os teljesítést a évi hatályos adóváltozások befolyásolták - ez kisebb terhet rótt a munkáltatókra egyes jóléti szolgáltatások esetén. A dologi és egyéb folyó kiadások teljesítése a határozott költség-racionalizálási folyamat eredményeként 3 803,7 MFt, a módosított előirányzat 60 %-át sem érte el. Az eredeti el őirányzathoz viszonyítva 2 337,9 MFt, a módosított el őirányzathoz képest pedig 2 566,1 MFt a megtakarítás. A legjelentősebb az informatikai rendszerek m űködését biztosító egyéb kommunikációs szolgáltatások el őirányzatának 900, 0 MFt-os, valamint a szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó 600,0 MFt-os megtakarítás. A kiküldetés, reprezentáció és reklámkiadások módosított el őirányzatának 380,0 MFt-os összegével szemben a teljesítés 170, 0 MFt volt. A fejlesztési kiadások 700,0 MFt összegű teljesítése a módosított előirányzatnál 3 000,0 MFt-tal alacsonyabb szinten alakul t és a visszafogott fejlesztési munka eredményeként 18,8 % -ban realizálódott. Az általános forgalmi adó költségvetésben jóváhagyott 4 800,0 MFt (ÁFA) befizetési kötelezettség 5 960,3 MFt összegbe n teljesült, ez az eredeti el őirányzatot 23,8 %-kal haladja meg, értéke szinte azonos a kiszámlázott díjak utáni ÁFA bevétellel. A kiadások alacsony teljesítésének megfelelően a levonható ÁFA csekély mértékű volt az év folyamán. A lakáskölcsön kiadási előirányzaton 57,6 MFt a teljesítés, amely a 3,0 MFt-os lakásépítési, illetve -vásárlási munkáltató i kölcsön összegét, valamint az év során a munkavállalók végtörlesztéséhez nyújtott 54,6 MFt-os kölcsön összegét tartalmazza. A költségvetési törvénytervezet javaslatot a Hatóság a régi törvényi környezetben nyújtotta be. A konkrét célok ismeretének hiányában tervezett 7 557,7 MFt pénzeszköz átadást. Az Mttv. hatályba lépésekor fogalmazódtak meg a digitális átállást segít ő és egyéb tartalékképzések a fel nem használ t előirányzatokra vonatkozóan. Fentiekre tekintettel az előirányzat 262,4 MFt-os teljesítése a tényleges évi támogatások é s 1 3

14 működési célú pénzeszköz átadások összegét tartalmazza. Ezek az összegek így mind az eredeti, mind a módosított el őirányzat alacsony arányát mutatja (3,5%, illetve 5,9 %). A módosított el őirányzatok között a m ű ködési célú pénzeszköz átadások (4 449,2 MFt) mellett a tervezett költségvetés i maradvány (11 623,8 MFt) összegét is feltüntettük. A kiadási el őirányzatok teljesítése összességében az év folyamán az eredeti értékhez viszonyítva 58,3 %-os, míg a bevétel i terv túlteljesítés miatti el őirányzat módosításhoz mérve 42,9 %-os. Az utóbbi több, mint 57 %-os megtakarítás ,7 MFt pénz- és előirányzat maradványt reprezentál. Felhasználására vonatkozóan az alábbi javaslatot terjesztjük el ő : A évi gazdálkodás eredményeként a pénzmaradvány összege ,5 MFt. Ez tartalmazza : az Mttv (1) bekezdése szerint a bírság nélkül számolt saját bevételek 25 %-nak megfelel ő 6 498,9 MFt következ ő évi működés fedezetére elkülönített tartalékot, az ORTT évi költségvetésében képz ődött kötelezettségvállalással nem terhelt 278,3 MFt digitális átállásra fordítható összeget, valamint az 5/2011. számú NMHH Elnöki rendelkezés kötelezettségvállalással lekötött maradvány digitális átállás forrását képező ,5 MFt-os összegét. A pénzmaradványból finanszírozható a évi kötelezettségvállalással terhelt 1 136,8 MFt érték ű szállítói kötelezettség és ezen belül a 40,7 MFt összegű felügyeleti díj visszatérítés is. A Hatóság jogelődjének, az NHH-nak évi költségvetésében képződött, kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 3 906,5 MFt-os összege az Mttv (6) bekezdésére hivatkozva tartalékként a digitális átállás megvalósulásáig, az azzal kapcsolatos közfeladatok, valamint az Alap közszolgálati é s médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenységének finanszírozására használható fel. A Médiatanács évi költségvetésének végrehajtás a A bevételek alakulása A Hatóság egységes költségvetésének részeként hagyta jóvá az Országgy űlés a bevételi és kiadási főösszegeket 194,401 MFtban. A bevételi előirányzat fedezete az Mttv ( 3) bekezdésében meghatározott Alap által kezelt pénzügyi források terhére biztosított. A bevételek módosított előirányzata tartalmazza a Médiatanács évi határozatainak el őirányzatra vonatkozó hatásait, az Mttv (6) bekezdése szerinti kötelezettség-vállalással terhelt, illetve nem terhelt pénzmaradvány igénybevételét 283,668 MFt összegben. A bevételek 468,190 MFt-os teljesítését a saját működési bevételek 7,042 MFt-os összeg e egészítette ki. A kiadások alakulása A személyi juttatások 68,547 MFt-os, a munkaadókat terhel ő járulékok 18,425 MFt-os összege a módosított el őirányzat mintegy 67 %-os teljesítését jelenti. A dologi kiadások eredeti és módosított el őirányzathoz viszonyított 4,154 MFt-o s teljesítése tükrözi azt a változást, mely szerint a Médiatanács hivatali szerve a Hatóság Hivatala, így mind a dologi mind a felhalmozási kiadások a Hatóság kiadási teljesítései között szerepelnek. A kiadások között szerepeltetjük még az előz ő évi pénzmaradvány átadását a Hatóság részére az Mttv (6) bekezdésében megjelölt tartalékképzésre. Az összes kiadás bevételhez viszonyított teljesítése 80,1 %-os. Pénzmaradvány megállapítás a A évi költségvetés működési pénzmaradványának 93,396 MFt-os összege a kötelezettségvállalások fedezetére, a kötelezettségvállalással nem terhelt része pedig meghatározott célú tartalékképzésre fordítható. 14

15 A költségvetésen kívüli Médiatács kezelés ű költségvetés végrehajtása Bevételek alakulás a A Médiatanács által kiszámlázott, véglegesen az Alapot illet ő bevételek 2011-ben az alábbiak szerint teljesültek : A médiaszolgáltatási díjbevétel 5 805,488 MFt, a frekvencia és támogatási pályázati díj bevétel 147,886 MFt, a kötbér, bírsá g és késedelmi kamat bevételek pedig 481,144 MFt. Az óvadék bevétele 189,469 MFt, az adóköteles bevételek utáni általáno s forgalmi adó (AFA) bevétel 1 816,632 MFt. Az AFA befizetési kötelezettség finanszírozásaként 146,052 MFt az Alaptól átutalt összeg. A bankköltség térítése 3,823 MFt, a függ ő bevétel 3,803 MFt, az összes évi bevétel 8 594,297 MFt. A költségvetésen kívüli bevételek 5 414,214 MFt-os eredeti el őirányzatán így 58,7 %-os (közel 3,2 Mrd Ft) többletteljesítés mutatkozik, melynek oka az analóg sugárzás lekapcsolásának tervezett id őpontja körüli bizonytalanság. A terv június 30-ig számolt az analóg médiaszolgáltatási bevételekkel. Kiadások alakulás a A költségvetésen kívüli kiadások - a médiaszolgáltatási díj, a frekvencia- és támogatási pályázati díj, az óvadék, a kötbér, bírság és a késedelmi kamat továbbutalása az Alapnak, illetve az AFA befizetése a költségvetésnek az év folyamán a kiszámlázott bevételeknek megfelelően alakultak. A finanszírozott AFA visszatérített összege az Alapnak 85,126 MFt, a költségvetésen kívüli Médiatanács kezelésű év i összes kiadás 8 012,019 MFt, a bevétel 93,2 %-a. A fennmaradó 582,278 MFt összeg utalására az Alap részére évben kerül sor. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezel ő Alap évi költségvetésének végrehajtásáró l A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezel ő Alap évi költségvetését az NMHH költségvetésének 3. mellékleteként az Országgyűlés fogadta el a évi CXLVI törvénnyel. E törvény elfogadást követően született meg a évi CLXXXV. törvény az Mttv. Mivel az Mttv. a közmédia finanszírozását jelentősen átalakította, ezért az Alap költségvetését is jelent ősen módosítani kellett. Az így módosított költségvetést az Mttv. 5. számú melléklete tartalmazza. Jelen beszámoló során az Mttv. alapján elfogadott költségvetés számait tekintjük eredeti el őirányzatnak. Az Alap a könyveit a számvitelről szóló évi C. törvény, valamint az egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságáról szóló 224/2000. (XII. 19.) kormányrendeletnek megfelel ően vezeti. A 15

16 számviteli szabályokból és a főkönyvet alátámasztó analitikus nyilvántartásokból jelen beszámoló adatai leképezhet ők. A zárszámadás adatainak megbízhatóságát az Alap könyvvizsgálója által elvégzett ellen őrzés is alátámasztotta. A 2011-es év a közmédia átalakulásának éve volt. Az év közben ismerté vált adatok és tények és az el őre nem kalkulálható, bekövetkezett események miatt a költségvetés többször jelentősen módosításra került. (Ezeket összefoglalva jelen indokolás 1. számú melléklete tartalmazza.) Az Mttv (17) bekezdése és a 109/2010. (X. 28.) OGY határozat alapján a Magyar Állam tulajdonába és az Ala p vagyonkezelésébe került a közszolgálati részvénytársaságok vagyona. A vagyonátadással érintett kör az archívumokat és a tárgyi eszközöket, immateriális javakat érinti. A vagyonátadás ezen körének a költségvetésre nincs hatása, mivel azo k térítésmentesen történtek, és azoknak adóvonzata sem volt. Az átvett feladatok kapcsán az Alap részére számos szerződés átadása vált szükségessé. Ez az átadás egyes szerződések tekintetében jelenleg is folyamatban van, annak végleges rendezése a 2012-es évre húzódik át. Amennyiben ennek költségvetési hatása lesz, úgy az a 2012-es zárszámadásban kerül bemutatásra. Az Mttv. hatályba lépésével az Alap gyártja és gyárttatja a közszolgálati m űsorokat, ezt a tevékenységet átvette a közszolgálati műsorszolgáltatóktól, akik a továbbiakban ingyenesen kapják a tartalmakat az Alaptól. Az Alap ennek érdekében 330 fő kivételével átvette a Zrt.-k teljes személyi állományát, a személyi állományhoz fűző d ő kötelezettségeket és esetleges követeléseket, a gyártáshoz és a m űködéshez szükséges valamennyi kötelezettséget, valamint a Zrt.-k korábbi követelésállományát is, ami nagyrészt a kereskedelmi tevékenységb ől származó követelés. Az átvett kötelezettségekb ől eredő kifizetések a Kiadások 4. során az MTVA médiaszolgáltatás-támogatási és vagyonkezelési tevékenységének kiadásai soro n jelennek meg mint kiadások. Az átvett követelésekb ől eredő bevételek nagy része a kereskedelmi bevételek (Bevétel 10.), kisebb része pedig az egyéb céltámogatások (Bevétel 9.) és az egyéb bevételek (Bevétel 6.) között jelenik meg. Az Alap a Zrt. - ktől jelentős hitelállományt is átvett, ennek egy része az év során rendezve lett, az erre kifizetett összeg költségvetésen kívül i tételként kerül bemutatásra. A bevételek alakulás a 1.Átvállalt üzemben tartási díj és költségvetési hozzájárulá s 1.1. átvállalt üzemben tartási díj Eredeti el őirányzat : ,50 0 Módosított elő irányzat : Teljesítés : ,00 0 Az előirányzat a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvény alapján került meghatározásra. (1. melléklet I. fejezet 15-ös cím). A bevétel az előirányzatnak megfelelően teljesült költségvetési hozzájárulás Eredeti el őirányzat : ,500 Módosított elő irányzat : Teljesítés : ,500 Az előirányzat a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvény alapján került meghatározásra. (1. melléklet I. fejezet 10-es cím 1-es alcím) A Magyar Köztársaság költségvetését módosító évi XXXII. törvényt az Országgyűlés március 16-án fogadta el. Ennek értelmében az MTVA költségvetési hozzájárulásán belül 5.000,000 millió forintos médiatartalékot kellett képezni, melyne k felhasználásáról az Országgyűlés döntött december 14-én a H/5068-as Országgyűlési határozatban arról született döntés, hogy a médiatartalék felhasználását nem engedélyezi. A bevétel a médiatartalékkal csökkentett összegben teljesült. 2. Médiaszolgáltatási díj Az Mttv (3) bekezdése értelmében az Alap bevétele a médiaszolgáltatási díj. A médiaszolgáltatási díjat az NMHH szed i be és utalja tovább az Alap részére. 16

17 2.1 MTM-SBS Televízió Zrt. adatok millió forintba n Eredeti el őirányzat: 1 032,63 0 Módosított el ő irányzat : 2 092,59 5 Teljesítés : 1 566,15 6 Az MTM-SBS Televízió Zrt. médiaszolgáltatási díja a Médiatanács Hivatala (a továbbiakban Hivatal) el őzetes becslés e alapján került meghatározásra. A Médiatanács az 598/2011. (V. 11.) határozatával az el őirányzatot 1 059,965 millió forinttal megemelte szerződésmódosításnak megfelelően. A médiaszolgáltató a módosított médiaszolgáltatási szerz ődésében havi részletfizetésben állapodott meg az NMHH-val, emiatt az előirányzat nem teljesült része a 2012-ben több részletben folyik be. a 2.2 Magyar RTL Televízió Zrt. adatok millió forintba n Eredeti el őirányzat: 938,01 2 Módosított előirányzat : 1 900,85 3 Teljesítés : 1 422,65 1 A Magyar RTL Televízió Zrt. médiaszolgáltatási díja a Hivatal előzetes becslése alapján került meghatározásra. A Médiatanács az 598/2011. (V. 11.) határozatával az előirányzatot 962,841 millió forinttal megemelte szerző désmódosításnak megfelelő en. Az előirányzat teljesülése 478,202 millió forinttal marad el a módosított előirányzattól, ezt a médiaszolgáltató teljesíttette a z NMHH számlájára, azonban az Alap számlájára az csak a évben került továbbutalásra. a 2.3 Advenio Műsorszolgáltató Zrt. Eredeti előirányzat : 564,186 Módosított elő irányzat : 564,186 Teljesítés : 756,205 Az Advenio Műsorszolgáltató Zrt. médiaszolgáltatási díja a Hivatal előzetes becslése alapján került meghatározásra. A médiaszolgáltató médiaszolgáltatási szerz ődése júliusban módosult, emiatt a teljesülés 192,019 millió forinttal haladta meg az el ő irányzatot. 2.4 FM1 M űsorszolgáltató Zrt. Eredeti elő irányzat : 380,846 Módosított elő irányzat : 380,846 Teljesítés : 471,450 Az FM1 Műsorszolgáltató Zrt. médiaszolgáltatási díja a Hivatal előzetes becslése alapján került meghatározásra. A médiaszolgáltató médiaszolgáltatási szerz ődése júliusban módosult, emiatt a teljesülés 90,604 millió forinttal haladta meg a z előirányzatot. 1 7

18 2.5 Nem országos m űsorszolgáltatási jogosultságok Eredeti elő irányzat : 1 213,51 3 Módosított elő irányzat : 1 213,51 3 Teljesítés : 899,78 7 A nem országos médiaszolgáltatók médiaszolgáltatási díja a Hivatal el őzetes becslése alapján került meghatározásra. A teljesülés az el őirányzattól 313,726 millió forinttal maradt el. A bevételb ől 5,064 millió forintot tesz ki az óvadékbevonás. 3. Pályázati díjak adatok millió forintba n Eredeti elő irányzat : 26,00 0 Módosított el ő irányzat : 26,00 0 Teljesítés : 36,60 6 Az Alap pályázati díj bevétele két tételb ől tevődik össze, a támogatási pályázati díjból, és a jogosultsági pályázati díjból. A pályázati díj bevételek esetében a bevételként elszámolt összeg nem a pénzforgalmi teljesülés, hanem az adott évben lezárul t pályázati eljárások pályázati díjbevétele. Év végén az Alapnál maradó pályázati díjak függ ő tételek, amik a költségvetése n kívüli tételek között kerülnek kimutatásra. 4. Kötbér, kártérítés, bírság Eredeti elő irányzat : 143,592 Módosított el ő irányzat : 143,592 Teljesítés : 342,543 Ezen a jogcímen az Mttv. megsértése, valamint a médiaszolgáltatási szerz ődés megszegése miatt a Médiatanács által kirót t bírságokat, kötbéreket tartjuk nyilván. Emellett az Alap bevételét képezik a médiaszolgáltatási díjak késedelme s megfizetéséb ől eredő késedelmi kamatok is. A beszedett kötbérek és bírságok 30%-át tartalékolni kell. Ebből a tartalékból kell kiegyenlíteni az esetlegesen visszajár ó kötbéreket és bírságokat. Ezek a tartalékok függő tételek és a költségvetésen kívüli tételek között kerülnek kimutatásra. 1 8

19 5. Önkéntes befizetések Eredeti elő irányzat : Módosított elő irányzat : Teljesítés : 278,475 Önkéntes befizetésekként nem került előirányzat meghatározásra ben az NMHH, az Alap és az Antenna Hungária Zrt. között létrejött megállapodás alapján az Antenna Hungária Zrt. vállalta, hogy 2011 júliusa és 2012 decembere között a digitális átállás hatékony érvényesülése, a digitális átállás el ősegítése érdekében önkéntes befizetést teljesít az Alap részére maximum 2.000,000 millió forint összegben. Ebből 2011-ben 278,47 5 millió forint teljesült. 6. Egyéb bevételek Eredeti elő irányzat : 40,000 Módosított elő irányzat : 40,000 Teljesítés : 456,420 Az előirányzat meghatározása során az átmenetileg szabad pénzeszközök befektetésének árfolyamnyeresége volt tervezve. Azonban az átalakulással számos, eredetileg nem kalkulált egyéb bevétel is befolyt. Az egyéb bevételek közül 216,000 millió forintot tesz ki a TV2 megnevezés, védjegy átruházása az MTM-SBS Televízi ó Zrt. részére. A támogatási alszámlán átmenetileg szabad pénzeszközök befektetése 210,566 millió forintban teljesült. Az Alap többi számláján lévő pénzeszköz után 10,073 millió forint kamatbevétel realizálódott. A visszakövetelt, vagy önkéntesen visszafizetett céltámogatásokból 7,918 millió forint bevétel folyt be. Káreseményekből, dolgozói kártérítésekből az Alap 11,863 millió forint bevételt realizált. 7. JBE kereskedelmi televíziók befizetési kötelezettsége Eredeti el ő irányzat : 1 000,000 Módosított el ő irányzat : 1 000,000 Teljesítés : 0,000 A díj a Hivatal el őzetes becslése alapján került meghatározásra. Az Mttv. 70. (11) bekezdése értelmében a Hatóság szeptember 30. napjáig lefolytatja a JBE médiaszolgáltatók meghatározására irányuló eljárást. A JBE médiaszolgáltatókat terhel ő kötelezettségeknek a következ ő év január 1 jétől kell eleget tenniük. Mindezek függvényében erre a bevételi sorra nem történt teljesülés. 8. A Magyar Rádió művészeti együttesének támogatása Eredeti el őirányzat: 1 000,00 0 Módosított el ő irányzat : 1 000,00 0 Teljesítés : 1 000,000 A Magyar Köztársaság költségvetésének 1. melléklete I. fejezet 10-es cím, 2-es alcím alapján került az előirányzat tervezésre, ami az előirányzatnak megfelel ően teljesült. 1 9

20 9. Egyéb céltámogatások Eredeti el ő irányzat : Módosított el őirányzat : Teljesítés : 662,67 0 A 2011-es magyar soros EU elnökséggel kapcsolatos televíziós feladatokat a Duna Televízió látta le. A feladat teljesítésér e háromoldalú szerződés jött létre a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma az Alap és a Duna Televízió Zrt. között. A médiaközvetítői feladatokra a Külügyminisztérium 644,000 millió forintot utalt át. A Magyar Televízió Zrt ben az NFÜ-től támogatást nyert el. Az átalakulások következtében a támogatásból 3,529 milli ó forint már az Alapot illette. Az Alap a rádiós műsorok költségeinek ellentétélezésére 10,141 millió forint összegű támogatást kapott a Magyar Szak- é s Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesületétő l. A honvédelmi-, katasztrófavédelmi- és gazdasági felkészülés központi kiadásaira, a Honvédelmi Tanács és a Kormán y speciális működési feltételeinek biztosítására, valamint a K 600 hírrendszer (K 600/KTIR Hírközlési és Informatika i Rendszer) működtetésére jóváhagyott, évi költségvetési törvényben szerepl ő összegb ől az MTVA 5,000 millió forintot kapott. 10. Finanszírozott áfa térülés Eredeti el ő irányzat : Módosított el őirányzat : Teljesítés : 147,873 Az Mttv (3) bekezdése alapján a médiaszolgáltatási díj az Alap bevétele, azt az NMHH szedi be és utalja át az Alap részére. A médiaszolgáltatási díj áfa köteles bevétel. A kiszámlázott, azonban pénzügyileg nem rendezett díjak után az áfa fizetési kötelezettség az NMHH-t terheli. Mivel az általa beszedett díj az Alap bevétele, így azt az Alap finanszírozza meg a z NMHH részére. A tárgyévben, valamint az előz ő években finanszírozott áfa összegéb ől az NMHH 121,569 millió forinto t térített meg. Ezen kívül óvadék bevonásból további 26,304 millió forint térült az Alap részére. 20

2014. évi LXIII. törvény. a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2013. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról

2014. évi LXIII. törvény. a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2013. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról 2014. évi LXIII. törvény a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2013. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról Az Országgyűlés a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2013. évi egységes költségvetéséről

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014.(V.5) önkormányzati rendelete az önkormányzat zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Beszámoló az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2014. évi tevékenységéről Javaslat a mérleg megállapítására és az eredménykimutatás jóváhagyására

Beszámoló az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2014. évi tevékenységéről Javaslat a mérleg megállapítására és az eredménykimutatás jóváhagyására Beszámoló az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2014. évi tevékenységéről Javaslat a mérleg megállapítására és az eredménykimutatás jóváhagyására Előterjesztő: Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. ügyvezetője

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről

T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről T Á J É K O Z T A T Ó Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 87. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok

Részletesebben

LXVII. Nemzeti Kulturális Alap

LXVII. Nemzeti Kulturális Alap LXVII. Nemzeti Kulturális Alap Alap fejezet száma és megnevezése: Alap felett rendelkező megnevezése: Alapkezelő megnevezése: Nemzeti Kulturális Alap Emberi Erőforrások Minisztériumának minisztere Nemzeti

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 15/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím Eredeti

Részletesebben

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés Tisztelt Képviselő-testület! Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról I.) Bevezetés Tengelic Község Önkormányzatának gazdálkodása, könyvvezetése

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (III. 12.) önkormányzati rendelete

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (III. 12.) önkormányzati rendelete Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Hatályos:2014-03-17 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bánhorváti Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Bánhorváti Községi

Részletesebben

B E V É T E L E K Ezer forintban

B E V É T E L E K Ezer forintban 1.1. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Lovászpatona Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer

Részletesebben

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 8/2014.(VI.18.) önkormányzati rendelethez Sokorópátka Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Képviselő-testületének

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Képviselő-testületének KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2006. (II. 27.) rendelete az önkormányzat költségvetésének megállapításakor, illetőleg a zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul

Részletesebben

EL TERJESZTÉS. A Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megtárgyalására

EL TERJESZTÉS. A Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megtárgyalására EL TERJESZTÉS A Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megtárgyalására El terjeszt : Czibak László, Nemzetiségi Önkormányzat elnöke El készítésben részt vett: Mezei Norbert,

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 2 Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Az elmúlt évhez hasonlóan 2013. évben is támogatásban részesültek a településen működő civil szervezetek, egyesületek.

Az elmúlt évhez hasonlóan 2013. évben is támogatásban részesültek a településen működő civil szervezetek, egyesületek. A./2014. ( ) számú önkormányzati rendelet szöveges indoklása Tengelic Község Önkormányzata az 5/2013. (II.15.).sz. rendeletével hagyta jóvá a 2013.évi költségvetését, melyet a központi költségvetéstől

Részletesebben

Mány Község Önkormányzata 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról

Mány Község Önkormányzata 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról Mány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. -a alapján a 2008.

Részletesebben

Érkezett: 2019 JUN 1. Az Országgy űlés.../2010. (...) OGY HATÁROZAT A. A Közszolgálati Közalapítvány felállításáró l

Érkezett: 2019 JUN 1. Az Országgy űlés.../2010. (...) OGY HATÁROZAT A. A Közszolgálati Közalapítvány felállításáró l L,.:sgYu )es I-t ivatala Irományszem : H / 3C 2 Érkezett: 2019 JUN 1. ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Képvisel ői önálló indítván y Az Országgy űlés.../2010. (...) OGY HATÁROZAT A A Közszolgálati Közalapítvány

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1.melléklet a 4/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Alsózsolca Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetése végrehajtásáról a következők szerint tájékoztatom

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT Szám : 10/2015. (II.25.) MRNÖ határozat Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról

Részletesebben

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről Kisoroszi Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdése,az

Részletesebben

2006. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása. 1.1. A fejezet felügyeletét ellátó szerv neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe

2006. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása. 1.1. A fejezet felügyeletét ellátó szerv neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe 2006. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. A fejezet felügyeletét ellátó szerv neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe Költségvetési szerv megnevezése:

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1 1.1. melléklet a 3/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2015. ÉVI SZAKOLY KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II.18.) R E N D E L E T E. Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II.18.) R E N D E L E T E. Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II.18.) R E N D E L E T E Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 7/2009.(III.30.),

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Kivonat a Dombóvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 14-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat a Dombóvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 14-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat a i Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 14-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 1/2014. (II. 14.) számú határozat A i Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelete Tolna Megyei Önkormányzat hatályos (egységes szerkezetű) rendeletei 5/2012. (IV. 26.) Tolna m. ör. a Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

Részletesebben

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2015. évi Ezer forintban 2015.

Részletesebben

HATÁROZAT. Szám: 2/2014. (II.21.) MNÖ határozat Tárgy: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása

HATÁROZAT. Szám: 2/2014. (II.21.) MNÖ határozat Tárgy: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT...... HATÁROZAT Szám: 2/2014. (II.21.) MNÖ határozat Tárgy: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása A Veszprém Megyei Német Önkormányzat

Részletesebben

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-794 Ügyszám: 11/460/2015. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben

Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

2015. évi törvény Érkezett 2015 MÁJ 2 6. a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósá g 2014. évi egységes költségvetésének végrehajtásáró l

2015. évi törvény Érkezett 2015 MÁJ 2 6. a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósá g 2014. évi egységes költségvetésének végrehajtásáró l vrsz ggyuiés Hivatalo 4umányszám: 7I J 4} 2015. évi törvény Érkezett 2015 MÁJ 2 6. a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósá g 2014. évi egységes költségvetésének végrehajtásáró l Az Országgyűlés a Nemzeti

Részletesebben

1.1. számú melléklet a 14/2014 ( XI.27. ) önkormányzati rendelethez Nagycserkesz Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 4/2014./III.04./ számú önkormányzati rendelete. a 2014. évi költségvetésről

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 4/2014./III.04./ számú önkormányzati rendelete. a 2014. évi költségvetésről CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 4/2014./III.04./ számú önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2)

Részletesebben

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím 17/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet 1. mell.,,1.1 mell. az 1/2014. (II.28.) önkorm. rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK..../2013. (...) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK..../2013. (...) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK.../2013. (...) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23 (1) bekezdésében

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzati Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Borsodnádasd Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Borsodnádasd Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1.1 melléklet a 8/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Eredeti 1 2 3 4 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Újrónafő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló -

Részletesebben

Települési Önkormányzat Lesenceistvánd

Települési Önkormányzat Lesenceistvánd 34. melléklet a 7/2010. (IV.2..) önkormányzati rendelethez Települési Önkormányzat Lesenceistvánd önkormányzat mint önállóan gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok és felhasználás

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról (Módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Szövege hatályos:

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2015.(II.13.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a 2015. évi költségvetésről Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

. számú napirend a Képviselő testület 2015. szeptember 16-i ülésén. Tájékoztató Győrújbarát Község Önkormányzatának 2015. első félévi gazdálkodásáról

. számú napirend a Képviselő testület 2015. szeptember 16-i ülésén. Tájékoztató Győrújbarát Község Önkormányzatának 2015. első félévi gazdálkodásáról . számú napirend a Képviselő testület 2015. szeptember 16-i ülésén Tájékoztató Győrújbarát Község Önkormányzatának 2015. első félévi gazdálkodásáról Tisztelt Képviselő testület! Az elmúlt években az a

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 6/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Eredeti Módosított 1 2 3 4 5 Teljesítés

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 18/2014 (XI.27.) számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

FÖVOSZ. Társadalmi szervezetek egyszer sített beszámolója

FÖVOSZ. Társadalmi szervezetek egyszer sített beszámolója 19654683-2-42 Adószám 1106. Bp. Jászberényi út 24-36 Társadalmi szervezetek egyszer sített beszámolója 2011. A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. Keltezés: 2012. április 17. a tásadalmi

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 31-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 31-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233-2/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 31-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Sényő

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének:

Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének: Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének: a.) jegyzőkönyve b.) tárgysorozata c.) határozatai 2-8/2013 d.) melléletei N A P I R E N

Részletesebben

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet az 1/2015. (II.11.) önkormányzati határozathoz Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K Ezer forintban Sor-szám Bevételi jogcím

Részletesebben

Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban)

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) ... évi költségvetéséről Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) 5. sz. melléklet Sorszám Felvétel Lejárat Hitel állomány december 31-én

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II.17.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2015. évi költségvetésről

Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II.17.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2015. évi költségvetésről Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II.17.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetésről Ortaháza Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 24. napján tartandó soron következő ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 24. napján tartandó soron következő ülésére Balattonkenesse Várross Po llgá rrm ee ss tt ee rr ee 8174 Balatonkenese, Béri B. Á. tér 1. Postacím: 8174 Balatonkenese, Pf. 1. Telefon: (+36-88) 481 087 Telefax: (+36-88) 481 741 Honlap: www.balatonkenese.hu

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS I. A költségvetés összeállításának általános keretei Az önkormányzat 2012

Részletesebben

Elterjesztés Vaszar Község Önkormányzata 2013. szeptember 11-i ülésére

Elterjesztés Vaszar Község Önkormányzata 2013. szeptember 11-i ülésére 1 Elterjesztés Vaszar Község Önkormányzata 213. szeptember 11-i ülésére Tisztelt Képviselők! A Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: közös hivatal) 213. évi költségvetésének készítésekor

Részletesebben

Páka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015 (II.17.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetésről

Páka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015 (II.17.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetésről Páka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015 (II.17.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetésről (Egységes szerkezetben) Páka Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324809 1091 03 02/01 264967 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012......

Részletesebben

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015. (II.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015. (II.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

5/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelet. a 2013.évi zárszámadásról 1..

5/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelet. a 2013.évi zárszámadásról 1.. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelet a 2013.évi zárszámadásról Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében kapott

Részletesebben

Pécel város Önkormányzatának működési mérlege

Pécel város Önkormányzatának működési mérlege Pécel város Önkormányzatának működési mérlege z.3 jelű melléklet Bevétel Kiadás megnevezése Összeg megnevezése Összeg Intézményi müködési bevétel 77 644 Költségvetési címek müködési kiadásai Helyi adók

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére Tárgy: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzatnak költségvetése és zárszámadása

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 3/2014.(II.07.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Újtikos Községi Önkormányzat Kévislő-testületének 3/2014.(II.7.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a társulás 2014. évi beszámolójáról és a 2015. évi költségvetéséről

ELŐTERJESZTÉS a társulás 2014. évi beszámolójáról és a 2015. évi költségvetéséről SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. tel.: 82/898-246 e-mail: tarsulas@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/98-13/2015. ELŐTERJESZTÉS a társulás 2014. évi beszámolójáról

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 212. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 1 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzata és költségvetési szervei

Pátka Község Önkormányzata és költségvetési szervei Pátka Község a és költségvetési szervei 2009. évi zárszámadása Pátka Község a 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 E-mail: ktvpatka@datatrans.hu, ktvpatka@citromail.hu www.patka.hu

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011.(II.18.)önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011 évi költségvetésére

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011.(II.18.)önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011 évi költségvetésére KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2011.(II.18.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011 évi költségvetésére Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2011 évi költségvetéséről az alábbi rendeletet

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. szeptember 9-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. szeptember 9-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-794 Ügyszám: 11/ 58-6/2014. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Monostorpályi Község Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Monostorpályi Községi Önkormányzat és intézményei 2014. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e a nagyközségi önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II.27.) rendelet módosításáról Decs Nagyközség

Részletesebben

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525; www.szoc.hu; e-mail: polgarmester@szoc.

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525; www.szoc.hu; e-mail: polgarmester@szoc. Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525; www.szoc.hu; e-mail: polgarmester@szoc.hu 3. napirendi pont Ügyiratszám: 16-65/2015. Előterjesztő: Németh

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához

JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához A JELEN Önsegélyező Pénztár (6722. Szeged, Kölcsey u. 1-3.) - alapításának időpontja: 2004. január 27. - a bírósági bejegyzés

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. április 26-i ülésére. Eplény Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének teljesítése

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. április 26-i ülésére. Eplény Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének teljesítése E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének teljesítése Előadó: Fiskál János polgármester

Részletesebben

Táblatípus : 20 2007.2 éves beszámoló Készült : 2008.05.28

Táblatípus : 20 2007.2 éves beszámoló Készült : 2008.05.28 Intézmény neve: Magyar Bányászati Hivatal Év: 27 Típus: Beszámolók Táblatípus : 2 27.2 éves beszámoló Készült : 28.5.28 Fejezet: 15 Szektor: 151 Törzsz: 381 Cím,alcím: 11 Magyar Bányászati és Földtani

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének zárszámadásáról. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A B C D E F. 3 a.) B E V É T E L E K 4 1. sz. táblázat E Ft

A B C D E F. 3 a.) B E V É T E L E K 4 1. sz. táblázat E Ft A B C D E F 1 2 z 2 Doboz Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 3 a.) B E V É T E L E K 4 1. sz. táblázat E Ft 5 Sorszám 0 2012. évi előirányzat 2012. évi módosított előirányzat 2012. évi teljesítés

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (III. 8.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (III. 8.) önkormányzati rendelete EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (III. 8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2015.(II..) Önkormányzati Rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászivány Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Pápai Többcélú Kistérség Társulás Társulási Tanácsa 2012. február 3-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S A Pápai Többcélú Kistérség Társulás Társulási Tanácsa 2012. február 3-i ülésére PÁPAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ELNÖKHE 8500 PÁPA, Csáky L. u. 12. 1. E L Ő T E R J E S Z T É S A Pápai Többcélú Kistérség Társulás Társulási Tanácsa 2012. február 3-i ülésére Tárgy: Pápai Többcélú

Részletesebben

4/2013. (III. 14.) önkormányzati

4/2013. (III. 14.) önkormányzati Murony Község Önkormányzata 5672 Murony Földvári u.1. Tel, fax: 66/427-369. 4/2013. (III. 14.) számú önkormányzati Murony Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről Murony, 2013. március 13. Fekete

Részletesebben