//INA k : Á. Az Országgy ű lé s Számvevőszéki és költségvetés i bizottsága. Országg, ;űzés Hivatal a. zám: Tisztelt Elnök Úr!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "//INA k : Á. Az Országgy ű lé s Számvevőszéki és költségvetés i bizottsága. Országg, ;űzés Hivatal a. zám: Tisztelt Elnök Úr!"

Átírás

1 //INA k : Á Az Országgy ű lé s Számvevőszéki és költségvetés i bizottsága Országg, ;űzés Hivatal a?,-cmz., zám: Érkezett : 2012 S Bizottsági önálló indítvány Dr. Kövér László úrnak, az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Úr! A Számvev őszéki és költségvetési bizottság Magyarország Alaptörvénye 6. cikk (1 ) bekezdése alapján az alábbi törvényjavaslatot nyújtja be : évi törvény a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, valamin t a Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa évi költségvetésének végrehajtásáró l szeptember 1

2 2012. évi törvén y a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, valamin t a Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanács a évi költségvetésének végrehajtásáró l Az Országgyűlés a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (továbbiakban : Hatóság, NMHH), valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (továbbiakban: Médiatanács) évi költségvetéséről szóló évi CXLVI. törvényben meghatározott költségvetések amely a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Mttv.) 134. (2) bekezdése alapján a Hatóság egységes költségvetése - végrehajtásáról a következ ő törvényt alkotja. A Hatóság költségvetési főösszegeinek alakulása 1. (1) A Hatóság évi költségvetése végrehajtását ,300 MFt, azaz harmincötmilliárd - nyolcszázkilencvenhétmillió-háromszázezer forint bevétellel és ,800 MFt, azaz tizenhétmilliárd-kilencvenkett őmillió-nyolcszázezer forint kiadással jóváhagyja. (2) A Hatóság évi költségvetése végrehajtásának mérlegét e törvény 1.sz. és 2.sz. melléklete tartalmazza. A bevételek részletezése 2. (1) A Hatóság frekvencia díjakból származó bevétele ,900 MFt, azaz huszonegymilliárd - ötszázegymillió-kilencszázezer forint. (2) Az azonosítók használati díja 2 463,500 MFt, azaz kett őmilliárd-négyszázhatvanhárommillió - ötszázezer forint. (3) A Hatósági eljárásért fizetett díjak összege 82,900 MFt, azaz nyolcvankettőmillió-kilencszázezer forint. (4) A bírságból befolyt bevétel 161,200 MFt, azaz egyszázhatvanegymillió-kett őszázezer forint. (5) A felügyelt piacokról befolyt felügyeleti díj összege 1 947,300 MFt, azaz egymilliárdkilenszáznegyvenhétmillió-háromszázezer forint. (6) A költségvetési hozzájárulás összege 2 171,300 MFt, azaz kettőmilliárd-egyszázhetvenegymillióháromszázezer forint. (7) A Hatóság egyéb bevételekb ől származó forrása 412,200 MFt, azaz négyszáztizenkettőtmilliókétszázezer forint. (8) Az Mttv (6) bekezdése alapján említett pénzmaradvány átvétele 283,700 MFt, aza z kettőszáznyolcvanhárommillió-hétszázezer forint. (9) Az Mttv (6) bekezdése szerint a Hatóság jogel ődjénél keletkezett kötelezettségvállaláso k fedezetére igénybe vett pénzmaradvány összege 858,100 MFt, azaz nyolcszázötvennyolcmillió - egyszázezer forint. (10) Az általános forgalmi adó köteles bevételek után befolyt ÁFA összege 6 015,200 Ft, aza z hatmilliárd-tizenötmillió-kett ő százezer forint. 2

3 A kiadások részletezés e 3. (1) A Hatóság általános m űködési kiadásai összesen ,300 MFt, azaz tizenhatmilliárdhatvanhétmillió-háromszázezer forint, a pénzeszköz átadás 262,400 MFt, azaz kett őszázhatvankettőmillió-négyszázezer forint, a felhalmozási kiadás 763,100 MFt, aza z hétszázhatvanhárommillió-egyszázezer forint. (2) A működési kiadásokból 5 053,000 MFt, azaz ötmilliárd-ötvenhárommillió forint a személy i juttatás, 1 250,300 MFt, azaz egymilliárd-kettőszázötvenmillió-háromszázezer forint a munkaadókat terhel ő járulék, 3 803,700 MFt, azaz hárommilliárd-nyolcszázhárommillió - hétszázezer forint a dologi kiadás, az általános forgalmi adó befizetési kötelezettség 5 960,30 0 MFt, azaz ötmilliárd-kilencszázhatvanmillió-háromszázezer forint. A felhalmozási kiadásból 705,500 MFt, azaz hétszázötmillió-ötszázezer forint a fejlesztési kiadás és 57,600 MFt, aza z ötvenhétmillió-hatszázezer forint a lakástámogatás teljesítése. A pénzmaradvány, előirányzat maradvány elfogadás a 4. (1) Az Országgyűlés a Hatóság évi módosított pénzmaradványát az éves mérleg források oldalán szerepl ő összegével egyezően ,500 MFt, azaz tizennyolcmilliárd-nyolcszáznégymillió - ötszázezer forint értékben fogadja el. (2) A pénzmaradvány összegéb ől 1 136,800 MFt a évi kötelezettségek évre áthúzód ó pénzügyi teljesítésének fedezetére, 6 498,900 MFt a következő évek működési tartalékára, az egyéb kötelezettségvállalással terhelt része ,800 MFt összegben pedig a digitális átállá s forrásául szolgáló tartalékképzésre használható fel. (3) Az Országgyűlés a Hatóság jogelődjénél keletkezett, fel nem használt el őirányzat maradványát 3 906,500 MFt, azaz hárommilliárd-kilencszázhatmillió-ötszázezer forint összegben hagyja jóvá. A Médiatanács évi költségvetésének valamint a költségvetésen kívüli Médiatanács kezelésűköltségvetési főösszegeknek alakulása 5. (1) A Médiatanács évi költségvetése végrehajtását 468,190 MFt, aza z négyszázhatvannyolcmillió-egyszázkilencvenezer forint bevétellel és 374,794 MFt, azaz háromszázhetvennégymillió-hétszázkilencvennégyezer forint kiadással az Országgy űlé s jóváhagyja. (2) A költségvetésen kívüli Médiatanács kezelés ű évi bevétel összege 8 594,297 MFt, aza z nyolcmilliárd-ötszázkilencvennégymillió-kett őszázkilencvenhétezer forint, a kiadás pedig 8 012,019 MFt, azaz nyolcmilliárd-tizenkétmillió-tizenkilencezer forint. (3) Az (1) és (2) bekezdésben megállapított bevételek és kiadások részletezését e törvény 3.sz. és 4.sz. melléklete tartalmazza. (4) A Médiatanács évi költségvetése pénzmaradványát az éves mérleg források oldalán szereplő összeggel egyezően 93,396 MFt, azaz kilencvenhárommillió-háromszázkilencvenhatezer forint értékben fogadja el. A pénzmaradvány összege a évi kötelezettségvállalások évre áthúzódó pénzügyi teljesítések fedezetére, a kötelezettségvállalással nem terhelt része pedi g tartalék képzésre használható fel. 3

4 A Médiaszolgáltatás-tárriogató és vagyonkezelőalap költségvetésének végrehajtás a 6. Az Országgyűlés az Mttv (10) bekezdésében foglaltaknak megfelel ően a Hatóság és a Médiatanács zárszámadásának mellékleteként jóváhagyja az Médiaszolgáltatás-támogató é s Vagyonkezel ő Alap (továbbiakban: Alap, MTVA) évi költségvetése végrehajtásának mérlegét (S.sz. melléklet) Záró rendelkezés 7. Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba. 4

5 I. melléklet a évi törvényhez A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság évi költségvetésének bevételi oldala Előirányzat neve Eredeti előirányzat Módosítot t elő irányzat MFt-ban évi teljesíté s 1. Frekvencia díjak , , , Azonosítók használati díja 2 400, , ,50 0 Hatósági eljárásért fizetett díjak 3. 75,000 82,900 82, Bírságok 150, , , Felügyeleti díj 2 380, , , Költségvetési hozzájárulás 1 986, , , Egyéb bevételek 100, , , El ő ző évek pénzmaradvány átvétel (MT-ORTT) 283, ,700 El ő ző évek pénzmaradván y igénybevétel (NHH) _ 4 764, ,100 ÁFA 4 938, , ,200 Összesen : , , ,300 Sorszám Sorszám 2. melléklet a évi törvényhez A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság évi költségvetésének kiadási oldala Előirányzat neve Eredeti előirányzat Módosítot t előirányzat MFt-ban év i teljesítés 1. Személyi juttatások 5 932, , ,00 0 Munkaadókat terhelő járulékok , , , Dologi kiadások 6 141, , , ÁFA 4 813, , , Pénzeszkőz átadás 7 557, , ,400 Tervezett költségvetési 6. maradvány 11623, Fejlesztési kiadások 3 277, , , Lakáskölcsön 6,000 60,600 57,600 Összesen : , , ,800 5

6 3.melléklet a évi törvényhez A Médiatanács évi működési költségvetésének bevételi oldala El ő irányzat neve Eredeti el ő irányzat Módosított előirányzat MFt-ban évi teljesíté s 1. Költségvetési hozzájárulás 194, , , Saját m ű ködési bevételek 7, Előző évi maradvány igény bevétel 283, ,66 8 Összesen : 194, , ,190 Sorszám Sorszám Médiatanács kezelés ű költségvetésen kívüli évi bevételi el őirányzat Előirányzat neve Eredeti el ő irányzat Módosított el ő irányzat MFt-ban évi teljesíté s 1. Médiaszolgáltatási díj 4 129, , , Frekvencia pályázati díj 0,500 92,331 92, Támogatási pályázati díj 86,811 55,555 55, Kötbér 116, , , Bírság 20,000 27,660 27, Késedelmi kamat 7,592 6,146 6, Óvadék 189, , ÁFA 1 054, , ,63 2 ÁFA kötelezettsé g 9. finanszírozás Alaptól 146, , Bankköltség térítése 3,823 3, Függő bevétel 3,803 3,80 3 Összesen : 5 414, , ,29 7 6

7 4.melléklet a évi törvényhez A Médiatanács évi m ű ködési költségvetésének kiadási oldala M Ft-ban Sor-szám Előirányzat neve Eredeti el ő irányzat Módosított el ő irányzat év i teljesítés 1. Személyi juttatások 66, ,400 68,54 7 Munkaadókat terhelő 2. járulékok 18,038 27,480 18, Dologi kiadások 107,631 48,600 4, Felhalmozási kiadások 2, Előző évi maradvány átadás 283, ,66 8 Összesen : 194, , ,794 Médiatanács kezelés ű költségvetésen kívüli évi kiadási előirányzat Sor-szám Előirányzat neve Eredeti előirányzat Módosított előirányzat M Ft-ban év i teljesítés 1. Médiaszolgáltatási díj 4 129, , , Frekvencia pályázati díj 0,500 92,331 73, Támogatási pályázati díj 86,811 55,555 38, Kötbér 116, , , Bírság 20,000 27,660 26, Késedelmi kamat 7,592 6,146 6, Óvadék 189, , ÁFA 1 054, , , Finanszírozott ÁF A visszatérítés Alapnak 146,052 85, Bankköltség kifizetése 3,823 4, Függ ő kiadás 3,803 2,983 Összesen : 5 414, , ,019 7

8 I. BEVÉTELEK 5.melléklet a évi törvényhez A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezel ő Alap évi költségvetésének teljesítése - bevételi oldal év eredeti el ő irányzat módosított elő irányzat teljesítés 1. átvállalt üzemben tartási díj és költségvetési hozzájárulás , , , átvállalt üzemben tartási díj , , , költségvetési hozzájárulás , , , médiaszolgáltatási díj 4 129, , , MTM-SBS Televízió Zrt , , , Magyar RTL Televízió Zrt. 938, , , sz. kereskedelmi rádiós jogosultság (Advenio M űsorszolgáltató Zrt.) 564, , , sz. kereskedelmi rádiós jogosultság (FM1 M űsorszolgáltató Zrt.) 380, , , nem országos médiaszolgáltatási jogosultságok 1 213, , , pályázati díjak 26,000 26,000 36, kötbér, kártérítés, bírság 143, , , önkéntes befizetések 278, egyéb bevételek 40,000 40, , JBE kereskedelmi televíziók befizetési kötelezettsége 1 000, ,000 0, a Magyar Rádió m űvészeti együtteseinek támogatása 1 000, , , Egyéb céltámogatások 0,000 0, , finanszírozott áfa térülés 147,87 3 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK , , , Kereskedelmi bevételek 4 141, ,80 1 KÖLTSÉGVETÉSI, KERESKEDELMI ÉS EGYÉB BEVÉTELEK , , ,63 7 Elő z ő évek pénzmaradványa 3 831,55 8 ÖSSZES BEVÉTEL , , ,195 M Ft-ban 8

9 Il. KIADÁSOK A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezel ő Alap évi költségvetésének teljesítése - kiadási oldal év eredeti el ő irányzat módosított elő irányzat teljesítés 1. továbbutalandó üzemben tartási díj 2 380, , , Médiatanács 194, , , Médiatanács hivatali szervezete 1 986, , , Közszolgálati Közalapítvány 200, , , céltámogatások 3 000, , , közmédiumok m ű ködési támogatására átutalt összeg a Közszolgálati Közalapítványnak 2 150, , , Magyar Televízió Zrt. 530, , , Duna Televízió Zrt. 450, , , Magyar Rádió Zrt. 425, , , Magyar Távirati Iroda Zrt. 745, , , MTVA médiaszolgáltatás-támogatási és vagyonkezelési tevékenységének kiadásai , , , szerzői jogdíjak 238, , , pályázatok bírálatának költségei 26,000 26,000 34, a Médiatanácsot terhelő, a médiaszolgáltatók által be nem fizetett ÁFA 27,829 27, , médiaszolgáltatási díjjal és egyéb jogi költségekkel összefügg ő kiadások 37,700 37,700 0, a Magyar Rádió m űvészeti együtteseinek támogatása 1 000, , , a digitális átállás és digitális m űsorterjesztés költségei 962,841 0, Egyéb céltámogatások felhasználása 420, Közszolgálati Médiaakadémia Alapítvány 30, MTVA Digitalizációs M ű hely Kft. alapítása és m ű ködési támogatása 52,50 0 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN , , ,66 7 ÖSSZES KIADÁS , , ,667 M Ft-ban ÖSSZES BEVÉTEL , , ,19 5 ÖSSZES KIADÁS , , ,66 7 KÖLTSÉGVETÉSEN KÍVÜLI TÉTELEK PÉNZÜGYI. EGYENLEGE ,45 8 ZÁRÓ PÉNZESZKÖZÖK 3 395, ,07 0 9

10 A évi törvény indokolás a a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa költségvetésének végrehajtásáró l év i Általános indokolás A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (továbbiakban: Hatóság) a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szól ó évi CLXXXV. törvény (továbbiakban : Mttv.) 134. (3) bekezdésében foglalt határidőig benyújtotta a évi a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának (továbbiakban: Médiatanács) költségvetését is magába foglaló, egységes költségvetéséről szóló törvényjavaslat tervezetét az Országgy űlés Számvev őszéki és Költségvetési Bizottságáho z (továbbiakban: Bizottság). A Bizottság a Hatóság és a Médiatanács évi költségvetéséről szóló törvénytervezetet az Országgyűlés elé terjesztette, melyet az a megtárgyalást követően a évi CXLVI. törvénnyel fogadott el. A Hatóság kiadási és bevételi főösszege ,9 MFt-ban került jóváhagyásra, a Médiatanács költségvetését pedig 194,40 1 MFt összeggel hagyta jóvá az Országgy űlés. A Médiatanács kezelésű költségvetésen kívüli bevételek és kiadások főösszege 5 414,214 MFt a jóváhagyott el őirányzat szerint. Az Mttv (15) bekezdése alapján a Hatóság egységes költségvetésének mellékleteként az Alap évi költségvetését az Mttv. 5.sz. mellékletében foglaltak alapján ,779 MFt összeggel hagyta jóvá. A Hatóság az Mttv (10) bekezdésében foglaltak szerint az egységes költségvetés végrehajtásáról zárszámadás i törvénytervezet javaslatot készít - az Alap éves költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót tartalmazó melléklette l együtt - melyet a tárgyévet követő május 31-ig nyújt be az Országgy űlés költségvetési ügyekben illetékes bizottsága elé. Az elkészített zárszámadási törvénytervezet javaslatot az Mttv (1) bekezdésében, valamint a 133. (1) bekezdésében meghatározott beszámolókhoz csatoltan küldi meg a Hatóság. A bevételek alakulás a Részletes indokolás A Hatóság évi költségvetésének végrehajtás a A Hatóság a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó jogszabályok megfelel ő alkalmazásával gazdálkodik. A feladatai ellátásával összefügg ő kiadásokat saját bevételéb ől és költségvetési hozzájárulásból fedezi. A Hatóság saját bevételét a frekvenciadíjak, az azonosítók lekötéséért és használatáért, illetve a hatósági eljárásért fizetett díjak, a bírságok, valamint a felügyeleti díj képezik. Fenti díjak, mint alaptevékenységi bevételek alakulását az alábbi táblázat mutatja : Bevételek Eredeti Előirányzat Módosított Teljesítés Teljesítés % eredeti-100% Koncessziós frekvenciadíjak 9 420, , ,5 117,3 UMTS pályázati frekvenciadíjak 3 594, , ,5 180,5 Egyéb frekvenciadíjak 4 280, , ,9 92, 5 Frekvenciadíjak összesen , , ,9 124,3 Azonosítók díja 2 400, , ,4 102,6 Hatósági eljárási díjak 75,0 82,9 82,9 110,5 Bírság 150,0 161,2 161,2 107,5 Felügyeleti díjak 2 380, , ,3 81, 8 Alaptevékenység bevételei összesen , , ,8 117,3 10

11 A frekvenciadíjak a Hatóság alaptevékenységi bevételeinek 82,2 %-át biztosítják, a ,9 MFt tárgyévi bevétel 24,3 %-ka l haladja meg a tervezett értéket. A jelentős többlet az alábbi okokkal magyarázható : április 1-i hatállyal a nemzeti fejlesztési miniszter, valamint a három mobilszolgáltató vállala t vezet ője által aláírásra került a GSM 900 és DCS 1800 rendszerű nyilvános mobil rádiótelefo n szolgáltatás nyújtására irányuló koncessziós szerz ődés módosítása. A használt csatornák után fizetend ő állomásdíj megszűnt és a továbbiakban kizárólag havi fix összegű frekvenciahasználati díjat kötelesek fizetni a szolgáltatók. A szerz ődésmódosítás eredményeként a törvényben jóváhagyott el őirányzathoz képest 1 633,8 MFt összeggel több bevétel folyt be, így ez 17,3 %-os bevételi többletet jelent. Az NMHH Elnökének 1/2011. (I1I.31.) NMHH rendelete a frekvencialekötés és -használat díjáró l április 1-i hatállyal módosította az UMTS frekvenciasáv után fizetendő díjakat. Megsz űnt a felhasznált csatornák darabszámától függ ő díj, a szolgáltatóknak havonta, kizárólag sávdíjat kel l fizetniük, mely az egységdíj, az értékesített frekvenciasávok szélessége és az arra vonatkozó sávszorz ó szorzataként képződő havi fix összeg. A korábban alkalmazott negyedéves számlázás helyébe a hav i fix összegű kiszámlázás lépett. Az UMTS sáv vonatkozásában a törvényben jóváhagyott el őirányzathoz képest további bevételnövelő tényezőként jelenik meg a Telenor Zrt évi hálózati díjának 596,7 MFt-os összege. A törvényben jóváhagyott el őirányzathoz képest az UMTS díjakon 2 894,4 MFt bevételi többlete t realizált a Hatóság. Az egyéb frekvenciadíjak területén 321,5 MFt-os bevételi tervtől való lemaradással, a teljesítés 3 958,9 MFt volt. Így az eredeti előirányzat 92,5 %-ra teljesült. Az elmaradás dönt ően a mikrohullámú frekvenciadíjakon tapasztalható. Magyarázatként szolgál a nagysebességű adatátviteli rendszerek tervezettnél alacsonyabb szintje, valamint az optikai hálózatok dinamikus fejl ődése a mikrohullámú csatornákkal szemben. Azonosítók lekötéséért és használatáért az előirányzaton tervezettnél 2,6 %-kal magasabb bevételt ért el a Hatóság. befolyt 2 463,6 MFt nagyságrendjében igazodik az elmúlt évek összegeihez. A A bevételi struktúrában kisebb jelentőség ű hatósági eljárási díjak bevétele 82,9 MFt, a tervezettet 10,5 %-kal haladja meg. A bevételek között a legnagyobb arányú a 80 %-ot meghaladó mértékű távközlési építményi díj 68,5 MFt-os összege. Bírság címen 161,2 MFt alaptevékenységi bevételt realizált a Hatóság. A 7,5 %-os tervtúlteljesítés pénzforgalmi szempontbó l a évi bírságot is tartalmazó összeg. A felügyeleti díjak vonatkozásában a tervezettnél 432,7 MFt-tal alacsonyabb teljesítés döntően pénzforgalmi szempontú elmaradást mutat. A IV. negyedévi díjak évi bevételként jelentkeznek, így az 1 947,3 MFt-os 81,8 %-os teljesítés mögött nem húzódik meg az el őirányzat túlzó költségvetési tervezése. Összességében az alaptevékenységi bevételek előirányzatai a tervezett ,2 MFt-nál 3 856,6 MFt-tal magasabb szinte n ,8 MFt-ban realizálódtak. Ez a terv 17,3 %-os túlteljesítését jelenti. A költségvetési hozzájárulás tervezett összege a Médiatanács hivatali szervezete költségeinek fedezetére az Alaptó l átutalandó 1 986,4 MFt-ban került jóváhagyásra. Az előirányzaton könyvek többletteljesítés a Hatóság, a Médiatanács és az Alap belső szervezeti és szerkezeti változását tükrözi. Az Mttv (2) bekezdésében biztosított joggal élve el őirányzat módosítás történt a Médiatanács és a Hatóság előirányzataiban, miután a Médiatanács költségvetése kizárólag a tagok tiszteletdíját, azok járulékait, valamint az Mttv.-ben megfogalmazott küls ő szakért ői díjak fedezetét biztosítja február 1-t ől a Hatóság szervezetén belül m űködik a Médiatudományi Intézet, jogelődjének az Alkalmazott Kommunikációtudományi Intézet évi költségvetési maradványát az addigi költséggazda Alap átutalta. Ez szintén többletként módosította ezen el őirányzatot. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala saját költségvetésében, a Közigazgatási Frekvenciagazdálkodási Hatóságra tervezett, mintegy 120,0 MFt előirányzati összeg átadása további többletbevételt jelentet t év folyamán. Fentiekre tekintettel a támogatás érték ű működési bevételek előirányzaton összességében 184,9 MFt értékű bevételi többlet realizálódott, így a teljesítés 2 171,3 MFt volt. 11

12 Az egyéb bevételek 100,2 MFt-os eredeti el őirányzatán tárgyi eszközök értékesítéséből, alkalmazotti térítésb ől é s lakáskölcsön visszatérítésb ől származó összegekkel számoltunk. A tervezettnél 312,0 MFt-os többletbevétel döntően azonban az egyéb sajátos bevételek között szereplő frekvenciapályázati részvételi díjak nem tervezett bevételéb ől adódik. A tervezett bevételi elemek teljesítése 41,4 MFt, így az összevont teljesítés 412,2 MFt, mely több, mint négyszerese a tervezettnek. Az Mttv (6) bekezdése alapján a Médiatanács jogel ődjének az Országos Rádió- és Televízió Testületnek a évi költségvetésében képz ődött kötelezettségvállalással nem terhelt pénzmaradványból a Hatóság tartalékot képez, melyet a törvényben megjelölt célok finanszírozására használ fel. A évi zárszámadás szerint a pénzmaradvány átvétele 283,7 MF t többletbevételt jelentett. Fenti törvényi bekezdés rendelkezik a Hatóság jogelődjénél, a Nemzeti Hírközlési Hatóságnál keletkezett maradván y felhasználásáról. A bevételek között 858,1 MFt-os összegben szerepeltetjük a kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradványt. A kiszámlázott díjak általános forgalmi adó (ÁFA) tartalma az eredeti el őirányzat 4 938,1 MFt-os összegével szemben 6 015,2 MFt-ban teljesült. Ez a tervhez viszonyítva 21,8 %-os többletteljesítést jelent. Összességében a Hatóság 2011.évi pénzforgalmi bevétele ,3 MFt volt, amely a költségvetési törvényben elfogadott összeg 22,4 %-os túlteljesítését mutatja. A Hatóság bevételeinek módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése 90,1 %, lényegében a jogelőd Nemzeti Hírközlési Hatóság évi költségvetésében keletkezett el őirányzat maradvány korlátozott csak a kötelezettségvállalással terhel t maradvány igénybevételére szorítkozó felhasználására tekintettel. Az intézményi beszámolóban az igénybevételre nem kerül ő maradványt 3 906,5 MFt összeg ű el ő irányzat maradványként szerepeltetjük 12

13 Kiadások alakulása A Hatóság egységes költségvetésének eredeti kiadási el őirányzatai a évi kötelezettségvállalással terhelt maradványo k igénybevételére tekintettel a személyi juttatások, a munkaadókat terhel ő járulékok, a dologi-, valamint a fejlesztési kiadáso k vonatkozásában többletként módosításra kerültek. A pénzeszköz átadás és a lakáskölcsön előirányzatok tartalmi változásának indoklását az alábbi táblázat elemzése sorá n mutatja be az előterjesztő : Eredeti Módosított Teljesítés % Kiadások El őirányzat Teljesítés Eredeti= Módosított= 100 % 100 % Személyi juttatások 5 932, , ,0 85,2 83, 8 Munkaadókat terhel ő járulékok 1 595, , ,3 78,4 77, 6 Dologi kiadások 6 141, , ,7 61,9 59, 7 ÁFA 4 813, , ,3 123,8 100,0 Pénzeszköz átadás 7 557, ,0 262,4 3,5 5, 9 Tervezett költségvetés i maradvány , , 2 Fejlesztési kiadások 3 277, ,4 705,5 21,5 18, 8 Lakáskölcsön 6,0 60,6 57,6 960,0 95, 0 Összesen : , , ,8 58,3 42,9 A személyi juttatások módosított előirányzatának teljesítése 5 053,0 MFt. A 16,2 %-os előirányzati maradvány 975,2 MFt-o s megtakarítást jelent a Hatóság költségvetésében. A megtakarítás több tényez őre vezethető vissza, legfontosabbnak a 600 fő engedélyezett létszámmal szembeni 563 fős átlaglétszám nevezhet ő. Ezzel, valamint a munkavégzéshez kapcsolódó juttatások tervezettnél alacsonyabb teljesítésével közel 850,0 MFt-os tartalékba helyezhet ő maradvány képz ődött. A közszféra elvárásaihoz igazodva, a küls ő személyi juttatások 181,3 MFt-os összege több, mint negyedével marad el a módosított előirányzat adta lehet őségtő l. A munkaadókat terhel ő járulékok módosított előirányzathoz viszonyított 360,2 MFt-os megtakarítás figyelembevételével a teljesítés 1 250,3 MFt volt. A tervezetthez viszonyított 78,4% -os teljesítést a évi hatályos adóváltozások befolyásolták - ez kisebb terhet rótt a munkáltatókra egyes jóléti szolgáltatások esetén. A dologi és egyéb folyó kiadások teljesítése a határozott költség-racionalizálási folyamat eredményeként 3 803,7 MFt, a módosított előirányzat 60 %-át sem érte el. Az eredeti el őirányzathoz viszonyítva 2 337,9 MFt, a módosított el őirányzathoz képest pedig 2 566,1 MFt a megtakarítás. A legjelentősebb az informatikai rendszerek m űködését biztosító egyéb kommunikációs szolgáltatások el őirányzatának 900, 0 MFt-os, valamint a szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó 600,0 MFt-os megtakarítás. A kiküldetés, reprezentáció és reklámkiadások módosított el őirányzatának 380,0 MFt-os összegével szemben a teljesítés 170, 0 MFt volt. A fejlesztési kiadások 700,0 MFt összegű teljesítése a módosított előirányzatnál 3 000,0 MFt-tal alacsonyabb szinten alakul t és a visszafogott fejlesztési munka eredményeként 18,8 % -ban realizálódott. Az általános forgalmi adó költségvetésben jóváhagyott 4 800,0 MFt (ÁFA) befizetési kötelezettség 5 960,3 MFt összegbe n teljesült, ez az eredeti el őirányzatot 23,8 %-kal haladja meg, értéke szinte azonos a kiszámlázott díjak utáni ÁFA bevétellel. A kiadások alacsony teljesítésének megfelelően a levonható ÁFA csekély mértékű volt az év folyamán. A lakáskölcsön kiadási előirányzaton 57,6 MFt a teljesítés, amely a 3,0 MFt-os lakásépítési, illetve -vásárlási munkáltató i kölcsön összegét, valamint az év során a munkavállalók végtörlesztéséhez nyújtott 54,6 MFt-os kölcsön összegét tartalmazza. A költségvetési törvénytervezet javaslatot a Hatóság a régi törvényi környezetben nyújtotta be. A konkrét célok ismeretének hiányában tervezett 7 557,7 MFt pénzeszköz átadást. Az Mttv. hatályba lépésekor fogalmazódtak meg a digitális átállást segít ő és egyéb tartalékképzések a fel nem használ t előirányzatokra vonatkozóan. Fentiekre tekintettel az előirányzat 262,4 MFt-os teljesítése a tényleges évi támogatások é s 1 3

14 működési célú pénzeszköz átadások összegét tartalmazza. Ezek az összegek így mind az eredeti, mind a módosított el őirányzat alacsony arányát mutatja (3,5%, illetve 5,9 %). A módosított el őirányzatok között a m ű ködési célú pénzeszköz átadások (4 449,2 MFt) mellett a tervezett költségvetés i maradvány (11 623,8 MFt) összegét is feltüntettük. A kiadási el őirányzatok teljesítése összességében az év folyamán az eredeti értékhez viszonyítva 58,3 %-os, míg a bevétel i terv túlteljesítés miatti el őirányzat módosításhoz mérve 42,9 %-os. Az utóbbi több, mint 57 %-os megtakarítás ,7 MFt pénz- és előirányzat maradványt reprezentál. Felhasználására vonatkozóan az alábbi javaslatot terjesztjük el ő : A évi gazdálkodás eredményeként a pénzmaradvány összege ,5 MFt. Ez tartalmazza : az Mttv (1) bekezdése szerint a bírság nélkül számolt saját bevételek 25 %-nak megfelel ő 6 498,9 MFt következ ő évi működés fedezetére elkülönített tartalékot, az ORTT évi költségvetésében képz ődött kötelezettségvállalással nem terhelt 278,3 MFt digitális átállásra fordítható összeget, valamint az 5/2011. számú NMHH Elnöki rendelkezés kötelezettségvállalással lekötött maradvány digitális átállás forrását képező ,5 MFt-os összegét. A pénzmaradványból finanszírozható a évi kötelezettségvállalással terhelt 1 136,8 MFt érték ű szállítói kötelezettség és ezen belül a 40,7 MFt összegű felügyeleti díj visszatérítés is. A Hatóság jogelődjének, az NHH-nak évi költségvetésében képződött, kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 3 906,5 MFt-os összege az Mttv (6) bekezdésére hivatkozva tartalékként a digitális átállás megvalósulásáig, az azzal kapcsolatos közfeladatok, valamint az Alap közszolgálati é s médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenységének finanszírozására használható fel. A Médiatanács évi költségvetésének végrehajtás a A bevételek alakulása A Hatóság egységes költségvetésének részeként hagyta jóvá az Országgy űlés a bevételi és kiadási főösszegeket 194,401 MFtban. A bevételi előirányzat fedezete az Mttv ( 3) bekezdésében meghatározott Alap által kezelt pénzügyi források terhére biztosított. A bevételek módosított előirányzata tartalmazza a Médiatanács évi határozatainak el őirányzatra vonatkozó hatásait, az Mttv (6) bekezdése szerinti kötelezettség-vállalással terhelt, illetve nem terhelt pénzmaradvány igénybevételét 283,668 MFt összegben. A bevételek 468,190 MFt-os teljesítését a saját működési bevételek 7,042 MFt-os összeg e egészítette ki. A kiadások alakulása A személyi juttatások 68,547 MFt-os, a munkaadókat terhel ő járulékok 18,425 MFt-os összege a módosított el őirányzat mintegy 67 %-os teljesítését jelenti. A dologi kiadások eredeti és módosított el őirányzathoz viszonyított 4,154 MFt-o s teljesítése tükrözi azt a változást, mely szerint a Médiatanács hivatali szerve a Hatóság Hivatala, így mind a dologi mind a felhalmozási kiadások a Hatóság kiadási teljesítései között szerepelnek. A kiadások között szerepeltetjük még az előz ő évi pénzmaradvány átadását a Hatóság részére az Mttv (6) bekezdésében megjelölt tartalékképzésre. Az összes kiadás bevételhez viszonyított teljesítése 80,1 %-os. Pénzmaradvány megállapítás a A évi költségvetés működési pénzmaradványának 93,396 MFt-os összege a kötelezettségvállalások fedezetére, a kötelezettségvállalással nem terhelt része pedig meghatározott célú tartalékképzésre fordítható. 14

15 A költségvetésen kívüli Médiatács kezelés ű költségvetés végrehajtása Bevételek alakulás a A Médiatanács által kiszámlázott, véglegesen az Alapot illet ő bevételek 2011-ben az alábbiak szerint teljesültek : A médiaszolgáltatási díjbevétel 5 805,488 MFt, a frekvencia és támogatási pályázati díj bevétel 147,886 MFt, a kötbér, bírsá g és késedelmi kamat bevételek pedig 481,144 MFt. Az óvadék bevétele 189,469 MFt, az adóköteles bevételek utáni általáno s forgalmi adó (AFA) bevétel 1 816,632 MFt. Az AFA befizetési kötelezettség finanszírozásaként 146,052 MFt az Alaptól átutalt összeg. A bankköltség térítése 3,823 MFt, a függ ő bevétel 3,803 MFt, az összes évi bevétel 8 594,297 MFt. A költségvetésen kívüli bevételek 5 414,214 MFt-os eredeti el őirányzatán így 58,7 %-os (közel 3,2 Mrd Ft) többletteljesítés mutatkozik, melynek oka az analóg sugárzás lekapcsolásának tervezett id őpontja körüli bizonytalanság. A terv június 30-ig számolt az analóg médiaszolgáltatási bevételekkel. Kiadások alakulás a A költségvetésen kívüli kiadások - a médiaszolgáltatási díj, a frekvencia- és támogatási pályázati díj, az óvadék, a kötbér, bírság és a késedelmi kamat továbbutalása az Alapnak, illetve az AFA befizetése a költségvetésnek az év folyamán a kiszámlázott bevételeknek megfelelően alakultak. A finanszírozott AFA visszatérített összege az Alapnak 85,126 MFt, a költségvetésen kívüli Médiatanács kezelésű év i összes kiadás 8 012,019 MFt, a bevétel 93,2 %-a. A fennmaradó 582,278 MFt összeg utalására az Alap részére évben kerül sor. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezel ő Alap évi költségvetésének végrehajtásáró l A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezel ő Alap évi költségvetését az NMHH költségvetésének 3. mellékleteként az Országgyűlés fogadta el a évi CXLVI törvénnyel. E törvény elfogadást követően született meg a évi CLXXXV. törvény az Mttv. Mivel az Mttv. a közmédia finanszírozását jelentősen átalakította, ezért az Alap költségvetését is jelent ősen módosítani kellett. Az így módosított költségvetést az Mttv. 5. számú melléklete tartalmazza. Jelen beszámoló során az Mttv. alapján elfogadott költségvetés számait tekintjük eredeti el őirányzatnak. Az Alap a könyveit a számvitelről szóló évi C. törvény, valamint az egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságáról szóló 224/2000. (XII. 19.) kormányrendeletnek megfelel ően vezeti. A 15

16 számviteli szabályokból és a főkönyvet alátámasztó analitikus nyilvántartásokból jelen beszámoló adatai leképezhet ők. A zárszámadás adatainak megbízhatóságát az Alap könyvvizsgálója által elvégzett ellen őrzés is alátámasztotta. A 2011-es év a közmédia átalakulásának éve volt. Az év közben ismerté vált adatok és tények és az el őre nem kalkulálható, bekövetkezett események miatt a költségvetés többször jelentősen módosításra került. (Ezeket összefoglalva jelen indokolás 1. számú melléklete tartalmazza.) Az Mttv (17) bekezdése és a 109/2010. (X. 28.) OGY határozat alapján a Magyar Állam tulajdonába és az Ala p vagyonkezelésébe került a közszolgálati részvénytársaságok vagyona. A vagyonátadással érintett kör az archívumokat és a tárgyi eszközöket, immateriális javakat érinti. A vagyonátadás ezen körének a költségvetésre nincs hatása, mivel azo k térítésmentesen történtek, és azoknak adóvonzata sem volt. Az átvett feladatok kapcsán az Alap részére számos szerződés átadása vált szükségessé. Ez az átadás egyes szerződések tekintetében jelenleg is folyamatban van, annak végleges rendezése a 2012-es évre húzódik át. Amennyiben ennek költségvetési hatása lesz, úgy az a 2012-es zárszámadásban kerül bemutatásra. Az Mttv. hatályba lépésével az Alap gyártja és gyárttatja a közszolgálati m űsorokat, ezt a tevékenységet átvette a közszolgálati műsorszolgáltatóktól, akik a továbbiakban ingyenesen kapják a tartalmakat az Alaptól. Az Alap ennek érdekében 330 fő kivételével átvette a Zrt.-k teljes személyi állományát, a személyi állományhoz fűző d ő kötelezettségeket és esetleges követeléseket, a gyártáshoz és a m űködéshez szükséges valamennyi kötelezettséget, valamint a Zrt.-k korábbi követelésállományát is, ami nagyrészt a kereskedelmi tevékenységb ől származó követelés. Az átvett kötelezettségekb ől eredő kifizetések a Kiadások 4. során az MTVA médiaszolgáltatás-támogatási és vagyonkezelési tevékenységének kiadásai soro n jelennek meg mint kiadások. Az átvett követelésekb ől eredő bevételek nagy része a kereskedelmi bevételek (Bevétel 10.), kisebb része pedig az egyéb céltámogatások (Bevétel 9.) és az egyéb bevételek (Bevétel 6.) között jelenik meg. Az Alap a Zrt. - ktől jelentős hitelállományt is átvett, ennek egy része az év során rendezve lett, az erre kifizetett összeg költségvetésen kívül i tételként kerül bemutatásra. A bevételek alakulás a 1.Átvállalt üzemben tartási díj és költségvetési hozzájárulá s 1.1. átvállalt üzemben tartási díj Eredeti el őirányzat : ,50 0 Módosított elő irányzat : Teljesítés : ,00 0 Az előirányzat a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvény alapján került meghatározásra. (1. melléklet I. fejezet 15-ös cím). A bevétel az előirányzatnak megfelelően teljesült költségvetési hozzájárulás Eredeti el őirányzat : ,500 Módosított elő irányzat : Teljesítés : ,500 Az előirányzat a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvény alapján került meghatározásra. (1. melléklet I. fejezet 10-es cím 1-es alcím) A Magyar Köztársaság költségvetését módosító évi XXXII. törvényt az Országgyűlés március 16-án fogadta el. Ennek értelmében az MTVA költségvetési hozzájárulásán belül 5.000,000 millió forintos médiatartalékot kellett képezni, melyne k felhasználásáról az Országgyűlés döntött december 14-én a H/5068-as Országgyűlési határozatban arról született döntés, hogy a médiatartalék felhasználását nem engedélyezi. A bevétel a médiatartalékkal csökkentett összegben teljesült. 2. Médiaszolgáltatási díj Az Mttv (3) bekezdése értelmében az Alap bevétele a médiaszolgáltatási díj. A médiaszolgáltatási díjat az NMHH szed i be és utalja tovább az Alap részére. 16

17 2.1 MTM-SBS Televízió Zrt. adatok millió forintba n Eredeti el őirányzat: 1 032,63 0 Módosított el ő irányzat : 2 092,59 5 Teljesítés : 1 566,15 6 Az MTM-SBS Televízió Zrt. médiaszolgáltatási díja a Médiatanács Hivatala (a továbbiakban Hivatal) el őzetes becslés e alapján került meghatározásra. A Médiatanács az 598/2011. (V. 11.) határozatával az el őirányzatot 1 059,965 millió forinttal megemelte szerződésmódosításnak megfelelően. A médiaszolgáltató a módosított médiaszolgáltatási szerz ődésében havi részletfizetésben állapodott meg az NMHH-val, emiatt az előirányzat nem teljesült része a 2012-ben több részletben folyik be. a 2.2 Magyar RTL Televízió Zrt. adatok millió forintba n Eredeti el őirányzat: 938,01 2 Módosított előirányzat : 1 900,85 3 Teljesítés : 1 422,65 1 A Magyar RTL Televízió Zrt. médiaszolgáltatási díja a Hivatal előzetes becslése alapján került meghatározásra. A Médiatanács az 598/2011. (V. 11.) határozatával az előirányzatot 962,841 millió forinttal megemelte szerző désmódosításnak megfelelő en. Az előirányzat teljesülése 478,202 millió forinttal marad el a módosított előirányzattól, ezt a médiaszolgáltató teljesíttette a z NMHH számlájára, azonban az Alap számlájára az csak a évben került továbbutalásra. a 2.3 Advenio Műsorszolgáltató Zrt. Eredeti előirányzat : 564,186 Módosított elő irányzat : 564,186 Teljesítés : 756,205 Az Advenio Műsorszolgáltató Zrt. médiaszolgáltatási díja a Hivatal előzetes becslése alapján került meghatározásra. A médiaszolgáltató médiaszolgáltatási szerz ődése júliusban módosult, emiatt a teljesülés 192,019 millió forinttal haladta meg az el ő irányzatot. 2.4 FM1 M űsorszolgáltató Zrt. Eredeti elő irányzat : 380,846 Módosított elő irányzat : 380,846 Teljesítés : 471,450 Az FM1 Műsorszolgáltató Zrt. médiaszolgáltatási díja a Hivatal előzetes becslése alapján került meghatározásra. A médiaszolgáltató médiaszolgáltatási szerz ődése júliusban módosult, emiatt a teljesülés 90,604 millió forinttal haladta meg a z előirányzatot. 1 7

18 2.5 Nem országos m űsorszolgáltatási jogosultságok Eredeti elő irányzat : 1 213,51 3 Módosított elő irányzat : 1 213,51 3 Teljesítés : 899,78 7 A nem országos médiaszolgáltatók médiaszolgáltatási díja a Hivatal el őzetes becslése alapján került meghatározásra. A teljesülés az el őirányzattól 313,726 millió forinttal maradt el. A bevételb ől 5,064 millió forintot tesz ki az óvadékbevonás. 3. Pályázati díjak adatok millió forintba n Eredeti elő irányzat : 26,00 0 Módosított el ő irányzat : 26,00 0 Teljesítés : 36,60 6 Az Alap pályázati díj bevétele két tételb ől tevődik össze, a támogatási pályázati díjból, és a jogosultsági pályázati díjból. A pályázati díj bevételek esetében a bevételként elszámolt összeg nem a pénzforgalmi teljesülés, hanem az adott évben lezárul t pályázati eljárások pályázati díjbevétele. Év végén az Alapnál maradó pályázati díjak függ ő tételek, amik a költségvetése n kívüli tételek között kerülnek kimutatásra. 4. Kötbér, kártérítés, bírság Eredeti elő irányzat : 143,592 Módosított el ő irányzat : 143,592 Teljesítés : 342,543 Ezen a jogcímen az Mttv. megsértése, valamint a médiaszolgáltatási szerz ődés megszegése miatt a Médiatanács által kirót t bírságokat, kötbéreket tartjuk nyilván. Emellett az Alap bevételét képezik a médiaszolgáltatási díjak késedelme s megfizetéséb ől eredő késedelmi kamatok is. A beszedett kötbérek és bírságok 30%-át tartalékolni kell. Ebből a tartalékból kell kiegyenlíteni az esetlegesen visszajár ó kötbéreket és bírságokat. Ezek a tartalékok függő tételek és a költségvetésen kívüli tételek között kerülnek kimutatásra. 1 8

19 5. Önkéntes befizetések Eredeti elő irányzat : Módosított elő irányzat : Teljesítés : 278,475 Önkéntes befizetésekként nem került előirányzat meghatározásra ben az NMHH, az Alap és az Antenna Hungária Zrt. között létrejött megállapodás alapján az Antenna Hungária Zrt. vállalta, hogy 2011 júliusa és 2012 decembere között a digitális átállás hatékony érvényesülése, a digitális átállás el ősegítése érdekében önkéntes befizetést teljesít az Alap részére maximum 2.000,000 millió forint összegben. Ebből 2011-ben 278,47 5 millió forint teljesült. 6. Egyéb bevételek Eredeti elő irányzat : 40,000 Módosított elő irányzat : 40,000 Teljesítés : 456,420 Az előirányzat meghatározása során az átmenetileg szabad pénzeszközök befektetésének árfolyamnyeresége volt tervezve. Azonban az átalakulással számos, eredetileg nem kalkulált egyéb bevétel is befolyt. Az egyéb bevételek közül 216,000 millió forintot tesz ki a TV2 megnevezés, védjegy átruházása az MTM-SBS Televízi ó Zrt. részére. A támogatási alszámlán átmenetileg szabad pénzeszközök befektetése 210,566 millió forintban teljesült. Az Alap többi számláján lévő pénzeszköz után 10,073 millió forint kamatbevétel realizálódott. A visszakövetelt, vagy önkéntesen visszafizetett céltámogatásokból 7,918 millió forint bevétel folyt be. Káreseményekből, dolgozói kártérítésekből az Alap 11,863 millió forint bevételt realizált. 7. JBE kereskedelmi televíziók befizetési kötelezettsége Eredeti el ő irányzat : 1 000,000 Módosított el ő irányzat : 1 000,000 Teljesítés : 0,000 A díj a Hivatal el őzetes becslése alapján került meghatározásra. Az Mttv. 70. (11) bekezdése értelmében a Hatóság szeptember 30. napjáig lefolytatja a JBE médiaszolgáltatók meghatározására irányuló eljárást. A JBE médiaszolgáltatókat terhel ő kötelezettségeknek a következ ő év január 1 jétől kell eleget tenniük. Mindezek függvényében erre a bevételi sorra nem történt teljesülés. 8. A Magyar Rádió művészeti együttesének támogatása Eredeti el őirányzat: 1 000,00 0 Módosított el ő irányzat : 1 000,00 0 Teljesítés : 1 000,000 A Magyar Köztársaság költségvetésének 1. melléklete I. fejezet 10-es cím, 2-es alcím alapján került az előirányzat tervezésre, ami az előirányzatnak megfelel ően teljesült. 1 9

20 9. Egyéb céltámogatások Eredeti el ő irányzat : Módosított el őirányzat : Teljesítés : 662,67 0 A 2011-es magyar soros EU elnökséggel kapcsolatos televíziós feladatokat a Duna Televízió látta le. A feladat teljesítésér e háromoldalú szerződés jött létre a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma az Alap és a Duna Televízió Zrt. között. A médiaközvetítői feladatokra a Külügyminisztérium 644,000 millió forintot utalt át. A Magyar Televízió Zrt ben az NFÜ-től támogatást nyert el. Az átalakulások következtében a támogatásból 3,529 milli ó forint már az Alapot illette. Az Alap a rádiós műsorok költségeinek ellentétélezésére 10,141 millió forint összegű támogatást kapott a Magyar Szak- é s Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesületétő l. A honvédelmi-, katasztrófavédelmi- és gazdasági felkészülés központi kiadásaira, a Honvédelmi Tanács és a Kormán y speciális működési feltételeinek biztosítására, valamint a K 600 hírrendszer (K 600/KTIR Hírközlési és Informatika i Rendszer) működtetésére jóváhagyott, évi költségvetési törvényben szerepl ő összegb ől az MTVA 5,000 millió forintot kapott. 10. Finanszírozott áfa térülés Eredeti el ő irányzat : Módosított el őirányzat : Teljesítés : 147,873 Az Mttv (3) bekezdése alapján a médiaszolgáltatási díj az Alap bevétele, azt az NMHH szedi be és utalja át az Alap részére. A médiaszolgáltatási díj áfa köteles bevétel. A kiszámlázott, azonban pénzügyileg nem rendezett díjak után az áfa fizetési kötelezettség az NMHH-t terheli. Mivel az általa beszedett díj az Alap bevétele, így azt az Alap finanszírozza meg a z NMHH részére. A tárgyévben, valamint az előz ő években finanszírozott áfa összegéb ől az NMHH 121,569 millió forinto t térített meg. Ezen kívül óvadék bevonásból további 26,304 millió forint térült az Alap részére. 20

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap gazdálkodási és kezelési szabályzata

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap gazdálkodási és kezelési szabályzata A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap gazdálkodási és kezelési szabályzata A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról

Részletesebben

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április S A J Ó S ZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNY Z A T Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Polgármester Készítette: Dr. Márton Kinga Jegyzı BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Részletesebben

Minden jog fenntartva 2013. II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek

Minden jog fenntartva 2013. II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek Alapvető fogalmak, kérdések: - az adóalanyok köre - a társasági adóalap meghatározása - az adóalapot növelő tételek - az adóalapot csökkentő

Részletesebben

Magyarország Kormánya

Magyarország Kormánya Magyarország Kormánya T/4730. ú TÖRVÉNYJAVASLAT MAGYARORSZÁG 06. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL A TÖRVÉNYJAVASLAT A TÖRVÉNYJAVASLAT MELLÉKLETEI AZ ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS A RÉSZLETES INDOKOLÁS AZ INDOKOLÁS

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Értelmező rendelkezések 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről a hivatkozott jogszabályhelyek szövegével egységes szerkezetben [a normál betűs szedés a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.), a bekeretezett

Részletesebben

Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről

Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről Szakszervezeti alapszervezetek részére Budapest, 2005 Készítette: Kovács Gézáné bejegyzett könyvvizsgáló Sorozat-szerkesztő: Gróf

Részletesebben

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Szerzők: Keztyűs Mónika, a PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. munkatársa (1., 3-5., 7-9. fejezet) Tóth

Részletesebben

2011. évi CXCV. törvény. az államháztartásról 1

2011. évi CXCV. törvény. az államháztartásról 1 1. oldal 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 1 Az Országgyűlés az államháztartás egyensúlyának és a közpénzekkel való áttekinthető, hatékony, ellenőrizhető gazdálkodás garanciáinak megteremtése

Részletesebben

HATÓSÁGI SZERZŐDÉS ÖT DIGITÁLIS TELEVÍZIÓ MŰSORSZÓRÓ HÁLÓZAT ÜZEMELTETÉSI JOGOSULTSÁGÁNAK GYAKORLÁSÁRA

HATÓSÁGI SZERZŐDÉS ÖT DIGITÁLIS TELEVÍZIÓ MŰSORSZÓRÓ HÁLÓZAT ÜZEMELTETÉSI JOGOSULTSÁGÁNAK GYAKORLÁSÁRA HATÓSÁGI SZERZŐDÉS ÖT DIGITÁLIS TELEVÍZIÓ MŰSORSZÓRÓ HÁLÓZAT ÜZEMELTETÉSI JOGOSULTSÁGÁNAK GYAKORLÁSÁRA 2008. szeptember 5. Nemzeti Hírközlési Hatóság Antenna Hungária Zrt. Antenna Digitális Televízió Műsorterjesztő

Részletesebben

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015.

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A Magyarországon jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező gazdasági tevékenység, azaz a vállalkozási tevékenység alapján, az annak során

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 158. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 158. szám MAGYAR KÖZLÖNY 158. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 20., csütörtök Tartalomjegyzék 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet

Részletesebben

Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése. 1. Az államháztartási számvitel megújításának szükségessége

Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése. 1. Az államháztartási számvitel megújításának szükségessége Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése (előadás anyag) Az előadás anyagának alapja a: Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (MK. 6. szám) és annak módosítását

Részletesebben

Budapest, 2014. október

Budapest, 2014. október MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ORSZÁGGYÜLÉS HIVATALA Érkezett : 2014 OKT 2 7. T/1768. számú törvényjavaslat a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról Előadó: Lázár Jáno s Miniszterelnökséget vezet

Részletesebben

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/8888. számú törvényjavaslat a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere

Részletesebben

Nemzeti Együttműködési Alap

Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti Együttműködési Alap Képzési segédlet 2012. A megújult civil támogatási rendszer a Nemzeti Együttműködési Alap bemutatása Képzési segédlet Készült az ÁROP 2.2.10-10-2010-0001 program keretében Budapest,

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól Kiskunhalas Város Önkormányzata

Részletesebben

uft ianyszám : 1k 8 Sa I `- + Tisztelt Elnök Úr! szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló,

uft ianyszám : 1k 8 Sa I `- + Tisztelt Elnök Úr! szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló, uft ianyszám : 1k 8 Sa I `- + Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Érkezett: 2015 JÚN 2 2. Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS Az egyensúlyjavító intézkedések ellenőrzése- Az egyes egyensúlyjavító intézkedések és azok hatása a költségvetés végrehajtására című ellenőrzésről 15031 2015. február Állami

Részletesebben

MUNKAANYAG. Szabóné Máger Dóra. Társasági adó. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Szabóné Máger Dóra. Társasági adó. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Szabóné Máger Dóra Társasági adó A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-023-50 TÁRSASÁGI ADÓ ESETFELVETÉS

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4.

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4. TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által Projektazonosító:TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139 TÁMOGATÓI OKIRAT K-2014-TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139-0872539/130 Értesítem,

Részletesebben

JELENTÉS A TERÉZVÁROSI FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ NONPROFIT KFT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI-JOGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (2006. ÉV, 2007. ÉV, 2008.

JELENTÉS A TERÉZVÁROSI FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ NONPROFIT KFT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI-JOGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (2006. ÉV, 2007. ÉV, 2008. Gyöngy-Audit Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft JELENTÉS A TERÉZVÁROSI FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ NONPROFIT KFT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI-JOGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (2006. ÉV, 2007. ÉV, 2008. ÉV) Budapest, 2009.

Részletesebben

ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS

ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS TARTALOMJEGYZÉK I. Adórendszer-államháztartás... 3 I.1. A mai magyar adórendszer... 4 I.2. Adó fogalma, célja, funkciói... 4 II Az adók csoportosítása, adótípusok, adórendszer...

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

ALAPSZABÁLY. A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről ALAPSZABÁLY Patika Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár I. fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ Az alapító tagok az alul írott napon és helyen elhatározták, hogy kiegészítő egészségpénztárat alapítanak az egészségügyi

Részletesebben

A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató

A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-141 A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 2 Letöltés

Részletesebben

JELENTÉS. a Lehet Más a Politika 2009-2010. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 1207 2012. február

JELENTÉS. a Lehet Más a Politika 2009-2010. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 1207 2012. február JELENTÉS a Lehet Más a Politika 2009-2010. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 1207 2012. február Állami Számvevőszék Iktatószám: V-3059-055/2011-2012. Témaszám: 1034 Vizsgálat-azonosító szám:

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 187. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 187. szám MAGYAR KÖZLÖNY 187. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. december 30., kedd Tartalomjegyzék 362/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(IV.1.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról, átvételéről Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

2011/2012. ÉVES JELENTÉSE

2011/2012. ÉVES JELENTÉSE Az Egis Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2011/2012. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2013. január 30. Egis Gyógyszergyár Nyrt. Felelc5ssegvallal6 nyilatkozat Az Egis Gy6gyszergyar Nyilvanosan

Részletesebben

HírAdó Extra Adóváltozások 2015

HírAdó Extra Adóváltozások 2015 Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012, 2013, 2014 HírAdó Extra Adóváltozások 2015 2014. november 21. HírAdó Extra Az alábbiakban összegyűjtöttük az elmúlt

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben