ahol a legkitűnőbb zenekar HORVÁTH KARI a hires pápai szólista, hírneves cigányprímás vezetése mellett naponta hangversenyez.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ahol a legkitűnőbb zenekar HORVÁTH KARI a hires pápai szólista, hírneves cigányprímás vezetése mellett naponta hangversenyez."

Átírás

1 Komáromvármegye és város érdekű társdlm, közgzdság hetlp Komárom Vörös K: reszt Egylet és Komáromvármegye TQzoltósz övetségének hvtlos lpj. Megjelenk mnden csütörtökön. Elóflttel r: Égés érre 2 K n félévre ő K, DSgyeé erre ') K. Egyes * z á m ár 24 fllér. Még" ömlk vér, még vonglnk megkínzott ember testek, még bömbölnek bronzszömyetegek, túlhrsogv feleségek, «z nyák jját, még álmodj vlág legborzsztóbb álmot de má mllók és mllók tekntenek vágyódó esdő tekntettel szvükben ngy reménységgel és erős bzodlomml béke forrás: Stockholm felé. háború borzlmm sülé! éjszk,íjáb belopt mgát egy hlvány, meg csk lg pslákodó, bzonytlnul mbolygó - Vlágosság. Szerényen, de márs koltbttlnnl lobog, mllók és mllók vályódából uj tápot nyerve, vkító fénye be fogj vlágítn z egész föleét, bele ín^j enn mgá z emberek szvébe gyáb konlhltnul. Stockholmbn összeülne szocáls* Iák kküldötte. bog) megtárgylják l>ékeföltélelekel. hogy gyógyító blzsmot rkjnk ngy sebre és megállítsák vlágégést. Lssn jönnek, mert tjuk telve kdállyl, de mégs sk összejönnek és szvükben nncs egymás rán gyűlölet. Nem hvtlosn jönnek, de hátuk mögötl egy egész vlág, egy ggász hdsereg: megkínzott ven*- embere feleségek, nyák, gyermekek, gyárk D R Felecs szerkesztő : BRNYY JÓZSEF Főmunktárs: ZILHY LJOS. ksjtolt vérű, sápd) sszony, kknek hngj mnd erősebben lesz hllhtó, ng egyszer tul fogj hrsogn z ágyuk mennydörgésé s. Szoclsták... E név még nem s olyn régen gyűlölet tárgy volt. megvetés llette e krsztus elv hrdetőt és z emberek képzelete vörös zászlót, véres tüntetéseket sztrájkolt! és nyomor! látott mndg mg előtt h szoclstákt hllott. Mly ngyot változott vlág e három esztende ltt. M z egész nép, mllók és mllók, SÓI még ttokbn koronás tok s vágykozv tekntenek Stockholm felé, remélve hogy tlán mégs csk skerüln fog pusztító líízvészt megállítn wtjábn. Dletót még felperzselne z egész vlágot. Ks nép bzlomml vn rántuk, mert köjjölük vlók, egyszerű, I'' ró- nberek Egy város felgyjtásához elég eg gyönge gyermek s, de tűz megfékezéséhez mo erö> szvíl és egész emberek kellenek... stockholm küldöttek tovább küzdelméhez ljon» erőt z ludt, hogy mögöttük. békét szomjzó egé&z \ Hág... Btrktftőtég r«ksdóhvstsl: Sptzer Sándor könyv- és pprkereekedése Komrom. Nádor utc Telefon 80 Kézrtokt :vm j vssz nerketstőssf. Kdó lptuljtfonttok FULÚf Z8I6M0N0 ét Or. BRNYY flz uj főspán. JÓZStf Vármegyénk é«városunk főspán széke be vn töltve s ezzel véget ért kombnácók és tlálgtások npról-npr változó sorozt. hvtlos lp péntek számábn jelent meg legfelsőbb krály kézrt, melyben több knevezés során z s olvshtó, hogy Komárom vármegye és Komárom szb. kr. város főspánjává gróf Dezsse János nyuglmzott főspán neveztetett k». Gróf Dezsse János cs, ^s kr. kmrás Mosonmegyében lépett. közgzgtás szolgáltáb 896-ben, mst közgzgtás gykornok. Cskhmr tsztetet szolgbíró lel, mjd 8'J7. évben ljegyzővé 900-bn nezsder lőszolgbróvá válsztott meg Mosonvármgye törvényhtóság, Kz állásábn áltlános szeretetnek és népszerűségnek örvendett. Í899. évben elnyerte cs. és kr. kmráé címe s évben Ngy Jenő főspán utód let! losonmegye főspán székében. z 90. év válsztások után e álásálól megvált és nyuglomb vonult. háború ltt Besztercebányán működött, mnt helyettes kormánybztos és nehéz vszonyok közt kváló szolgáltokt fejtett k. ügy mondják, hogy nem trtozk TÁRC. l)én férfk nyr. (I drág, rrdt nyárutolj brnuló erdők felett! lofdutt, megérett kellemed Inyfltl gvllé udvrolj. Fkó, unott, derk rossz, szeme nehéz, fog vsnk, I lánynk nem suttog gálánsát, kt nyár elébe hoz... Mgáb jár s kkébe lssn Hervd belé mnden, m volt. Egy elnyújtott, fálófl skolyt Hllt vdlúd mgsbn.. Ot nem cslhtj mjáls, ltek, csók, - lárm* lmpon. Mert zu/mrásn, felsírón z őszben jár láb mrs.. <> tálnéz mnden cfr mázon. 8 náez mőgőtt ott áll gyász... Elfojtott lángjár vgyáz, hogy mégegyszef tel ne ckázzon... (Só I Zsolt Béls z ö csókj. Irt. Ytrothv F.möke. Má egy éve, hogy hlálosn kínzó álmok gyötörték forró éjszkákon. rnyhj tüzes glórként égette fehér homlokát B szemében veszedelme örvények hullámoztk. Szbályosn sorkozó gyöngysznvfog, rózsszín ováls körme mnth vlm láthttln! mrcngolnánk s ez láthttln sját szve volt. Nem tudt elhtetn m-gávl, hogy 0 Is, mnt mndenk ms. csk játékszer Mcste kezeben kt neveznek életnek, sorsnk, vég- zetnek, - z élete cskolyn. mn egy szál nfetosé. mely bmbóból rózsává vrul, el cs elhervd, mndegy, hogy tövén-e, vgy vlknek kehlén.... Gyötrő őflkfzássl kereste, melyk volt z z első lépés, mellyel letért SÍ 0 útjáról, rról z útról, melyen oly fájón édes volt együtt járn Vele... Klftzottn hánykolódott forró párnán s mélyet lélegzett; z blkon hűvösen ármlott be z éj leg S holdsugár bágydtn s bátortlnul lopódzott be Függöny résen. Lehunyt szemét s ugy érezte, lágy rngssál, hlk kttogássl vsz tov. száguld vele egy Pulflnn kocs; egyetlen kocs fut holdvlágbn fénylő síneken át végtelen lföld rónán... <> Ott fekszk pros bársony ülésen hnytt, hj kbontv, tüzes homlokkl, jéghdeg kezekkel. kocs lámpás el vn függönyözve, de z blkon zvrtlnul ármlk he hold hűvös zöld fénye. Kekszk hnytt cs nem mozdul, szeme lehunyv, z jk egy ngyon kcst nytv s két keze mellén összekulcsolv, mnth vdul dobogó szvét szorítn, csllpítná. kocs másk oldlán, egeszén srokb húzódv ttl tszt ül. bársonyos tekntetű brn szemében jesztő tüz ég, degesen szívj cgrettáját. szve már egészen torkábn dobog, ndultosn dobj el félg égett cgrettát, feláll, közeledk lány felé, lehjlk föléje, forró lehelete z rcát perzsel, mnt édes, behízelgő hngon könyörgőn szól : Kcsm... Esténknt legkellemesebb szórkozóhely GRND" kávéház hol legktűnőbb zenekr HORVÁTH KRI hres páp szólst, hírneves cgányprímás vezetése mellett npont hngversenyez.

2 2. oldl. Komárom U*&8 IHI7. ugusztus 2 poltk túlzók soráb s eddg tevékenység körében smerőse komoly munk emberét tsztelték benne, k nkább z ellentétek elsmítását, mnt zok kélezésé teknt feldtául. z j főspán értesülésünk szernt z ppony párt kötelékébe trtozk. z uj főspán m, szerdán Komáromb érkezet. Bekttás ugusztus hó 3-án les/ z új főspánról gy r egyk győr lptársunk: hvtlos lp jelent, hogy Őfelsége Komáronmegye és Komárom sz. kr. vátos főspánjává gróf Dezsse Jánost nevezte k. z új főspán Dunántúlnk rég jó smerője. Hosszbb deg volt Mosonmegye főspánj B mnt lyen ősznte ngyr* becsülésnek és népszerűségnek örvendett. Széleskön'í közgzgtás tudás szeretetre* méltó egyénséggel és lnón tpnttt! párosul. Külö tősen nevezetes volt ngy munkbíró képességéről bzonyos, logy Komárom oly főspánt nyert benne, knek kormányzás elé város és megye egyránt ngy várkozássl és bzlomml teknthet. z új főspán rokon Esterházy Mklós hercegnek előkelő csládj rég nemes Komárom megyében bzonyár sok társdlm kcónk lesz lelkes ránylój. VÁRMEGYÉBŐL. lspán-válsztás. Közszeretetnek és köztszteletnek örvendő lspánunk, Qhyczy Dénes már régót megváln készül állásától, ez szándék ezúttl htározott formábn jelent meg, mvel npokbn bedt nyugdíjzttás ránt kérvényét. Fájó szívvel vesszük tudomásul z f távozás hvtl - sából, melyet mndg, mnden körülmények között pártlnul, egyedül közérdek jvát szolgálv hosszú dőn át töltött be. Éppen ezért vármegye közönsége nehéz szívvel, sjnálttl : jó, nemesszvü lspánunk kérvényét elntézn. mnt nyugdíjzás kérvény bedás ténnyé vált, zonnl ktuáls lett, hogy k lesz z uj lspán? Ezzel kérdéssel szorosn összefügg z kérdés, el lehet-e ütn egy főts'- dó t v l s e, o t jogától hogy hosszú, nehéz szolgáltbn eltöltött dejét fokoztos előléptetéssel! előmenetellel jutlmzzák-e? H tsztv-twlő k vn téve nnk, hogy fokoztos előhldás nem kzárólg rngdősebb voltától, hosszbb szolgált dejétől, szorg lmától függ, hnem hogy válsztás hrcból szerencsésen kerül-e k, kkor tsztvselő elveszt, mbícóját, Kedvét. fokoztos előmenetelbe vló bzodlom féltett kncse tsztvselőnek, 8 Komárom vármegye tsztkr e féltett kncset s védelmezte, mkor ttörhetetlen bástyflként sztlos Bél vármegye főjegyző, lspánhelyettes mellett fogllt állást és lspánná vló megválsztás érdekédben felhívást bocsátott k bzottság tgokhoz. komárom sjtó szntén sztlos Bél főjegyző lspánság mellett küzd, gtál, s elmondhtjuk, hogy pártkülönbség nélkül. függetlenség párt'sjtóorgánum éppen olyn meleg lelkesedéssel r poltk ellenfeléről, sztlos Béláról, mnt munkpárt hvtlos pj. mt eléggé llusztrál z lább két szemelvény: Komárom Lpok ezt írj. Most, mkor érdemekben gzdg lspánunk Qhyczy Dénes nyuglomb vonuln készül s nyugdíjzás ránt kérelme benyújtásávl ez elhtározás pubükussá lön. természetszerűleg megndultk z eszmecserék és kombnácók s z utód kérdésében. Ennek kérdésnek megdásánál kfllömben meggyőzödésünk szernt kombnácókr és hosszs esz mecserékre gyáltlán nncs szükség, mután z uíód önként kínálkozk * tddg főjegyző sztlos Bél személyében, k Közsmert energáj, gzdg tpsztlt, kváló gykorlt erzeke vezetésre vló rátermettsége revén sznte predestínálv vn erre z állásr s egyébként s több, mnt másfél évzed-: helyettesítvén z lspánt: vármegye közgzgtás mnden ágztábn teljes jártssággl és kellő áttekntéssel bír. Részünkről lg tudnók elképzeln, hogy vármegye közönsége sztlos Bél 28 év érdemes, re.:.*." tsságá z üspán állás b töltésénél fgyelmen kívül hgyhtná s fokoztos előléptetés egyedül helyes és gzságos elvén esetleges más pályázó kedveért egyszerűen tultenné mgát. Kválón fontosnk és feltetlenül megszvlelerd tek trtjuk különben erre nézve vármegye tsztkránk állásfogllását s, mely m meggyőződésünkkel teljesen zonos lpr helyezkedk s e meggyőződését köreveben hozzá bzottság tgok tudomásár/ függetensé Komárom Hrlp pedg gy r vele nem egy poltk nézeten levő llos Béláról : z első kérdés: k lesz z uj lspán? z ősrég vármegye szokás szernt vármegye főjegyzőjét tekntették olynnk, mnt k cum jure successons következk z l> pán székbe. Kényszerítő ok nélkül nem s gen szoktk ettől gykorlttól eltérn, m már csk zért s gzságos volt, mert ly változás után z egymgábn zárt testületet lkotó vármegye tsztkr legtöbb tgj egy-egy fokkl előbbre jutott. ügy értesülünk, Komárom vármegye közönsége sem szándékozk ettől bevált gykorlttól elteknten, mnek első jele z, hogy vármegye központ tsztkr már s egyhngúlg állást fogllt vrmegye jelenleg rtk ngy tudású főjegvzője, sztlos Bél jelöltsége mellett. Részünkről kket sztlos Bél személyéhez z ellentétes poltk meggyőződés dcár s ősznte tsztelet és elsmerés érzelme fűznek, csk helyeseln tudjuk zt mozglm*, mely közgzgtás terén m már oly rtk ngy tudás és rátermettségben keres vármegye jövendő első tsztvselőjét. Főleg egy szempontból óhjtjuk rcszü kröl s sztlos Bél győzelmét. S ez szempont z. hogy z ö üspánság bztosr vesszük megszüntetné zt z eléggé el nem ítélhető állpotot, hogy vármegyében mnden pártpoltk szempontok szernt gzodk. sztlos Bél lspánságávl hszszük, bekövetkezk z z dő, mkor poltk meggyőződéséért senkt sem jutlmznk és senkt sem üldöznek." y t két ellentétes poltk párt állású kél lp sztlos Béláról, knek érdekében vármegye tsztvselő kr z lább felhívást bocsátott k: Igen tsztelt Bzottság Tg Ur! Qhyczy Dénes ur. vármegye lspánj folyó 25-én bedt nyugdíjzttás rántkérámét. Ennek folytn most már z üspán állás betöltésének kérdése ktuálssá ctt. z első tsztvselő álls betöltésének kérdése legngyobb fontossággl br nemcsk törvényhtóság egészének. - hnem vármegye tsztvselő kr erdekenek szempontjából s. l lspán személyétől függ első sorbn z egész tsztvselő kr nnyr szükséges összhngztos, eredményes működése, e mellett tsztvselő kr jogos érdekenek sérelme nélkül nézetünk szernt fokoztos előlép- tetés elvétől elteknten nem lehet. lány nem felel, csk fekszk ott vállr omló hjjl, mellén összekulcsolt jéghdeg kezekkel, csukott szemmel s zárt jkkel mozdultlnul, mnt egy szép hlott hlántékát feszít vlm belülről, hogy mjd megpttn s lélegzete oly nehéz... tszt fölegyenesedk, mélye sóhjt s vsszül előbb helyére. Fejé két tenyere közé fogj, mjd odszorítj hdeg blk üveghez. ztán köpenyét z lvó lány felé borítj s hlkn eltolj kocs jtját; ott künn folyosón, mnt egy rb jár föl s lá, meg-megvlln keskeny jtórésben égő cgrettáj....,. S hogy dág ér gondoltbn, megvonglk z ágyán ugy, mnt kkor pros bársony ülésen, vlm hng hgyj el z jkát sóhj vgy hlk skoly? s megerednek könnye ugy, mnt kkor.... Oh! mért, mért nem nytott tel szemét kkor,... ztán smét csk vsút kocsb volt Vele, de most nem egyedül. kocs tele vn vrággl s különös, ttokztos mosoly ül z rcokon, szemek belső könnytől fátyolosu smogtják egymást. Mndennek lelke vn körülött3k s mozdony nehezen sóhjtv kúszk tovább z éjszkábn. Vsz őket, ezer ftl szvet z életből hlálb.... ftl tszt keze bársonyosn smul z övére, ng átvesz ks mulettet s spkájáról egy szál rózsát d édes cserébe.... vont ngyot zökken, megáll cs ők kszállnk vrágos kocsból nüvös éjszkáb; egy deg állnk ott, szorosn "egymáshoz Smulv és egymásr tlál z jkuk... Csk egy pllntr! Kürtszó hrsn s megndul nyögve, sóhjtv vrágos vont... Mr csk két ks tüzes szem látszk belőle, de lány csk áll és néz után és nem lát semmt vlágon... Mre mgához tér, otthon vn ujré S most egyszerre érz, tudj, hogy mnden elveszett, mnden! Fájdlms zokogás rázz meg egész vlóját, sr, mnt k mndenét temet z események néh előre vetk z árnyékukt, ltunk s borzongv fogjuk be látó szemenké?. Most már tudj, bztosn tudj, hogy z volt z ő lelkének temetése, ngy kettős temetés.... két léleké, kk oly régót szeretk egymást, kk örökké keresk egymás! e sohsem tlálkozhtnk föld boldogságr... í:s most ott fekszk ngy hegyeknek lján, susogó fenyők ltt átlöjt szívvel fájó szívvel! 6 pedg még mndg tt bolyong es nem mehet után. Nem mehet hozzál zót, hogy elrobogott z fekete vont, ő csk álmodk szörnyűnél szörnyűbb álmokt és nem br felébred:!! Mért, Istenem mért nem br felébredn?! Vgy tlán nem s álmodk? Hát lehet-e vló, hogy mégs elfordult tőle! Hogy tehette, Istenem, hogy tehette?! Könyökére támszkodk, megfor&tj z áttüzesedett párnákt. mnt újr hnyttdöl ágyábn, érz fnom vászon jótékony hűvösséget.... Újr felrezzen! Látt, oh egész kínzó tsztsággl látt mgát és /t máskt, kettejük között egy csokor égő pros, kábtón lltos rózs, melybe önfeledten temet z rcát.oh átkozott, átkozott JÓZSák!) ztán felvet lejét tündöklő sugárzássl s vrágok felett nyújtj keskeny kezét nnk másknk.... Áz mohon kp után, csókjvl borítj el s meegen csllnó rnykrkát hnz z ujjár,... Rekedten súgj: Enyém, enyém.... Igen. z öve! Isten s emberek eőtt ölelhet, csókolhtj! Mly mohó, mly telhetetlen.... ' 3 Csk csókol], csókolj, hsz oly rövd z elet! M még pros élet, holnp fehér lom... S messzről, ngyon messzről egy szed szempár néz rá könnyen, szomorúsággl s egy bgó hng szól! Légy boldog! 2 * C I C T I S S p í t Z 6 r S á n d o r k n v v "_ 5 s Pp rkere.keds^en Komárom, Nádor-utc 29. szám ltt kphtók t í,', e v '.' /

3 I^I7. ugusztus. rí sm áros Újság :j. oldl. Ezek szempontok vezetnek bennünket tsztelettel lulírott vármegye tsztvselőket, mdőn z Igen Tsztelt Bzottság Tg ur ngyr r fgyelmét felhívn bálrk vgyunk rr. hogy megüresedő lspán állásr szolgált 6 es rngfokozt szernt s sztlos Bél vármegye főjegyzőnek vn jogos génye. sztlos Bél 28 tvet töltött törvényhtóság szolgltábn, ebből 8 evet z lspánt n törvény szernt helyettesíten hvtott fő-, /.»; állásbn. Tudomásunk és meggyőződésünk szernt benne z lspán álláshoz megkívánttó összes képességek megvnnk és nem forog fenn semmj oly körülmény, melynek lpján őt / lspán állás betöltésénél - melynek elérésére egy hosszú, érdemes, szkdtln munkábn eltöltött es különösen háborús evek ltt ; végsőg megfeszített tevékenységgel egybekötött tsztvselő pályán át joggl sprált, mellőzn lehetne. mdőn tehát ezeké* ' Igen lsztét Bzottság Tg urnák / lspán ls betöltését llető állásfogllás lklmából ngybecsű fgyelmébe jánljuk, tesszük ezt zon bztos várkozásbn, hogy jelzett felfogásunk z Igen küzdelem tehát megndult s bevj tottk szernt helyzet képe z, hogy sz- vzók többsége respektáln fogj rngdősebb, soron levő, hosszbb szolglt dőt eltöltött tsztvselő el nem évülhető jogát. komárom sjtó nem személyekért és nem személyek ellen küzd, csk z múgy se j rózsás helyzetű tsztvselők jogáért s?á!l síkr. " Uj fók Trkny tudósítónk jelent: Trkán? községben lp Gyul Jr. közreműködésére! nu ho 22-én meglkult Vörös Keres/t egylet fókj. Elnökké: Székely Dmáz, plébános, nő társelnöknek: Gry Dónesné, lelnöknek: Komjáthy ldár ref. lelkes/, nő lelnök társsá: Kovács Gyuláé, ttkárnk Szemroelwesz Nándor ljegyző, gondnoknk Kovács Gyul főjegyző, jegyzőnek Kontsek Bél tnító, pénztárr >knk r >th Kroly könyvelő rgsztttk meg..\ lkosság ngy érdeklődést tnúsít z uj tók ránt. Állt járványok uármegyében. vármegye területén következő járványok léptek fel : sertésorbánc Bjcs, veszettség Cscsó, Mrtos községekben. Megszűntek: z ebveszettség Császár, száj- cs körömfájás Kocs, z vrszer hólygos kütés Bókod községekben. De z szerencse, tette hozzá Gál j Imre komolyn és nyugodtn, hogy nehéz test munkát nem végez z ember. z szerencse? Ránéztem, komolyn beszél-e. Komolyn beszélt. Csk z állásokt kellett képítem, csk drótkdályok előtt kellett örségen álln, csk őrjártb kellett menn j és csk egy-egy rohmtámdást kellett vssz- I vern (mnt kérdésemre válszul elmondt), I egyszóvl nehéz test munkár nem volt szükség. Qál Imre nem s sejtette, mlyen megn dultn búcsúztm el én tőle Górn Mlnovc f ltt; z én számomr zonbn ekkor lett csk ' gzán vlágossá, m tette lehetővé Mgyror- ; szág hhetetlen erőkfejtését háború ltt, Lehetővé tette mgyr prszt meghtó génytelensége és megrendítő áldoztkészsége. J Természetes, hogy mndenekelőtt jó tsztekre I volt szükség, kk lklmsk vezetésre.! Tudvlevő dolog, hogy teljes mértékben megj tette kötelességet város lkosság és benne, z pr munkásság s. Mgyrországon zon- \ bn ez ks ksebbség; tömeget, mgyrország cápátok sznét, jellegét, lelkét m- ; gyr prszt dt meg. mgyr prszt megértette, hogy meg kell védene hzát és ttól z első perctől fogv, mkor ezt meg Tsztelt Bzottság Tg urná kellő megértesere értette, mnden áldoztr, mnden lemondásr, és méltánylásr fog tláln. j mnden hősességre készen volt. Komárom, 97 júlus 27-én... Pár héttel ezelőtt z Isonzó-fronto Kváló tsztelettel: (Következnek z láírások, melyeket helyszűke mtt nem közöl VÁROSI ( ;YEK. kelővel, k poszton állott egy mgsbb p beszélgetn kezdtem egy öreg mgyr népfölhetünk le). rncsnokság h/ előtt. mkor megértette, vármegye bzottság tgok egy tekntélyes része szntén bocsátott hogy otthonról jövök, egyszerre elborult z á rmegátlpté bzottság Mhol k láírássl körlevelet í rtlos Bél érdekében, melynek név- rc és mély, komoly, ngy ggodlommá! és János rendőrfőkptány elnöklete ltt szerdán ; ősznte szorongássl így szólt: ülést trtott, melyen Berzseny Jnosts ál helyszűke mtt tt szntén nem közöl* József zt mondják, rossz lesz otthon terműszk tnácsos, Székely ntl szövetkezet hetjük. I més, gz-e? gzgtó, Domány Ferenc kertész, dr. Brnyy Vétenénk sjtó tárgylgosság ellen, h Megnyugtttm. Nem lesz olyn rossz, József, Komárom Újság, dr. Kálly ILndre, elhllgtnék, hogy z lspán állás betöltése. mnt hogyn gondoln lehetett pár héttel ezelőtt zután megkérdeztem tőle, vn e földje, Komárom Hírlp, Mészáros Ljos János, körül sztlos Beávl szemben ellenjelöltet s K( márom Lpol; részéről voltk jelen, bz lklomml z országos rendelet kerete között állított bzottság tgok egyrésze, Fáy István ktcsd, mcsod. Hjdumegye prsztember. főszolgbíró gzán szmptkus személyéknek erdekében z lább felhívást küld- Egy tenyérny föld nem sok, de nnyj sncs. Hlmzujváros környékére vló. Npszámos. zöldség árkt állpították meg tételről-tétere föltént megbeszélés lpján. bzottságot z K - tél: De jó Isten, h egy tenyérny föld nem sok, cél vezette, ho: y ugy z eldók, mnt vevők de nnyj sncs, mért érdeklődk kkor lyen Igen tsztelt Bzottság Tg Ur! érdeke kelégítést nyerjenek. bzottság mnden 0 np összeül s mvel zon Komárom tm mért. De megkérdeztem. Nyugodtn válá megrendült érdeklődéssel termés ránt? Tud Vármegyénk köztszteletben álló lspánj nyugdíjzttás ránt kérelmét benyújtott s így Újság szerkesztője s résztvesz, kérjük közönséget,.hogy pnszt, gényet, kívánságt, különben hogy bltlánk k háborút. zután s/olt Először s fontos jó termés, mert más spán állás betöltésének kérdése ktuálssá II M nnnden személyeskedést kerüln kívánunk de vszont mgunkt meglepetéseknek megállptó bzottságbn érvényt szerezzünk. hzáj földjét I propozcót velünk tudss, hogy ennek z ár- meg: z ember csk szeret tlán tuljdon sem krván ktenn - egyszerűen kérjük T. Bzottság Tg Urt. hogy z lspán állásr * Cukorjeg>dk kcszts. legközelebb Szeret-e? K z, k szvkt tud tláln rr forró szerelemre, mellyel mgyr jelöltünket Fáy István tt főszolgbírót nnk í-ukoru'.uyt'k kd.- következő sorrendben prszt zt mgyr föl let szeret, melyből dején szvztávl támogtn szíveskedjék. fog megtörténn: Júlus 39-kén hvtlok, nek sokszor egy tenyérny se jut? K z, k ( névláírásokt helyszűke mtt szntén mellőznünk kellett). jolu 30-án s k. b^t ük, júlus 8-én, z megtudj mérn zt z önzetlenséget, mellyel F II. hetük, ugusztus l-én z L. betűk, mgyr kton Doberdón meg Volhnábn, Száv mellett és Westknest körül ugusztus 8-án s kl»j. betűk, ugusztus S-án Oh jj! Erre hngr mnth megszkdt voln vlm szveben, átkozott Ies2 z R Sz. betűk, SUgUSZtUS I t-n T Z. hetük. mndg és mndenütt zt mgyr földet védelmezte, melyből nek sokszor egy tenyérny másk, gyűlölt csókj... k ueve kezdőbetűjének megfelelő npon! se jutott? K z. k meg fogj érten zt Jó voln meghln, nem jelentkezett, vgy jegyét nem kphtt bzonytln vágyódást, zt z lktln reményr kedést, mellyé! távolbn hrcoló mgyr.... Kezévé! végg sml homlokán, meg, ugusztus 8 tó H-g jelentkezketk még hllj, mnt toronyór ven kettőt éjfél, kton z otthon sárguló buzvetésre és hácukorjegyért cukorjegyet csk jelenlevők Után, ztán észrevetlen elszenderül. ' ború után végre s eljövő békeévekre gondol? tényleges leu/.mn -k megtelelő mennyue^ben ÉS mnt z lom lssn beborítj CSlllghmes tündérplástjávl, csodásn megköny- \ vegye k, mer mnden rtsssélés ssgoru bünország ugy érz, hogy mgyr kton bzony hrmdk háborús év végén Mgyrnyebbül teste-telke. z z egész elmúlt rettenetes év nyomtlnul tűnk el tudtából s ő értette egy bátor ftl szív, egy Hl ngytetett roo mg után. tln vágyt és lktln reménykedését meg megnt gondtln, boldog és szerelmes. Kéz lelkűség, egy fejedelm bjtárs, k ott volt kézben járják gyöngyvrágos erdőt, számlálják kkuk mdár koltást ( férf háborúbn. ; ktonánkk vlmenny hrcmezőn és k legngyobb sorsr hvtott el közülünk : fejedelm uruk és bjtársuk, IV. Károly krály. Mnden olyn, mnt volt régen de Irt Bró bjos. nem, mégsem I lány most fejet meghjtv I Mgyrország ugy érz, hogy h háború történelm korszk lezáródk, kkor Károly láztos boldogsággl lépked s Hu megbocsátó ngy szerelemmel ölel mgához. Szót ngy offenzív után, kocsn mentem Cscsk- krály urlkodás ltt uj, történelm békekor Ezerklencszáztzenöt végén, győzelmes lnul bolyongnk sokág, mjd felemel lány ből Krgujevácb, rázós prsztszekéren, keményre fgyott szerb országúton. Qorn Ml- korszk, mely földet zoknk jutttj végre, szk kezdődk Mgyrország életében: z fárdt szép fejét, szemük soh nem érzett novc előtt'utolértem egy mgános édes oddássl mélyed egymásb honvéd- - ztán / kk békében művelk es háborúbn megvédték. jkuk összeforr.. huszárt, k pej lován lssn poroszkált Górn ;... s felnytj fárdt pllát, hogy Mlnovc felé. Megszólítottm. huszár hozzám cstlkozott és szerb országúton vgy spsugá költögetn kezd. Nem tudj, hol vn, m tortént vele ; z jkán eles fájdlmt érez, félór hosszt elbeszélgettünk hbomról és Hdfogságb jutott uérenk. l kéntelenűl véggtpntj z ujjávl. / jk békéről. Szerbáról és Mgyrországról. huszár (á Imre Törökszentmklósról nem legutóbb hvtlos veszteségkmuttá- Iá htározottn f' Kugrk z ágyból s tükörhöz hjolv ket kcs sebhely form pros volt már ftl legény. negyvenedk eve körül járt, megfontolt, komoly, szűkszvú ember Bllá János (Eke, 89) koelegny z sok szernt hdfogságb estek: foltot lát z jkán... volt, z rcán fájdlms mosoly ömlk mnt áltlábn férfvá lett mgyr pj rszt. el s ö. Stás zászlóljból. révedeső, Elmondt, hogy Glícából jött le de távolb néző tekntettel súgj mg Petrán János (Oroszlány, 802) közlegény Szerbáb; ott fent gylog hrcot ő s; nehéz I é : ülők voltk SZOk ott fent ; bzony : háborúbn 2. gyl ssredml z ő csókj... z étel se lehet olyn, mnt z, mt otthon [esk Frgyes zászlós &.3. nehéz tál>. eszk z ember és néh még ezt z ételt s ágyús ssredml ; mlyen hjós volt cspthoz eljutttn. Nehéz Sehlesnger ástál (Csás, IHHI) glté dők voltk. I 63, gy. ezredből.

4 dl Komárom U»à.«g I97. ugusztus S Pnszok fluból végen nyugodtn 'ehet tyúkot ríktn, vgy rg z öreg utcín énekl, hogy tö^re vgyázztok, kert ltt felüthet fejét vörös kks. 'Hjjá mnden háznk ur!..< Már összecsomgoltm két hónpr BSk- ; Fontosbb voln z éjjel Őrök hngtln seges clkmúkjmt. h-uy másnp reggel körbe járás, házról házr kvetett soros őrök vonttl jöjjek hz mgjáb nyrln, mkor j (strázsák) módjár, s ezeknek szgorú ellens epy brátom kcsbtott Városlgetbe, egy. I őrzése. Csendőrség dereksn végz ezt, de Nemzet-prk (ngolprk) mellett rut { z őrsök székhelyen kvül ntkn eshetk ez meg. hetekben megnyílt»hd-prk«nevű szór- j míg z órművekkel vló ellenőrzés kozó hely me'ekmtésére több látványosság j technkájág nem jutunk, ddg híré, elöljárók mellett vn ott gy bd sznpd s. Mvel z j stb. dmnsztrtív közegek tegyék ezt, h nem est 0 ór zárs erre szórkozó helyre 5 { s állndón, de közben-közben meglepetés szekötelező, műsor toló pontjként egy znéz, < ; rüen, kötelesség mulsztó őrt szolgbrák flus éjjel bktermnk öltözve báránybőr gy s szgorún büntetk. pkábn, dróc szőrben, lbárdosn fellép konzervtív flus kupk tnácsok persze színpdr és formálsn elkáltj 0 et egy! rgszkodnánk réghez».. mert ht z pr rgmsbn kgcurzz n^kk nem tetsző ; mndg gy vót, pánk s így csnálták, «stb., j rendeletet s. Xk bbn több ezerny heüámzó»0- de modern kor oélsserttséget k kell, rendelet ; (: uton s életbe lehet léptetn hozzánk s kjárogtó özv. Ngy Sn- BSegben vdékek voltunk (Pest lkónk f>ü/o- ; 0 vdék szármzású) ázott flus gyerekkoruk egyk jellemző lkját, remnscncáját láthtták bkter személyében megelevenedn. Hrmdnpr mr tthon, Izsán ébredtem fel, nem s reggel, hnem éjjel, nert. S sbé bács z ejyk éjjel bkterm (mellesleg m ház oerberszonk) ég eleoül kjátozt ám éppen z blkom ltt houv.» Ej fél után orr kető. Dcsértessek Teremtő Mhszn flu őrző. Hjz Isten nem Pegtö Éjfél után orr kettő Dcsértessék z Uf Jézus Krsztus!* közben átment mnden hngnemen, mert bsolt botfü.ü z öreg, ped^ ezek mondókák gy trtlombn, mnt fülbemászó dllmukbn egész or^zgbn nnyr egyformák, -tr Csgbg hívogtók,»süs fő np«síb., stb. gyerekmókák, tn z Ethnogrf füzetekben Össze l hordt vlmelyk néprjz tsdósnk. másk bkter, kíve hetnké u váltkoznk féléjelee cseréknél, mr egész jól fuj j«. oly éles hngon, hogy zót s Kr ej le előtt, kár éjt utn kált, már z lsó mondtnál felébredek mre ngy neheze megnt el tudnék eldn, egy ór múlv, újr ott vn következő órát énekeled. hogy hjdn pest utc éjjel kocsdübörgóset, hjnl vllnyos csengetéset meg kellett szoknom, zttodő régére tn ezeket «s meg* szokom, [gy s ítlődk ez nyrnt. Kodé nem prvát kényelmem megzvrását krom én tt pertrktáln, esk ennek dolognk hsznát, vgy j >g >=u tságát krom egy kssé vttn. z éjjel őröknek flvk vgyon és tűzbztonságár kel űgyeloök, dőjelzés szere* pük ebben formájábn ngyon nevetséges és lluzorus, sőt egyenest káros. zokbn községekben, bol erkélyes tornyokrét, mnt Komárombn s, meg z lföld é felvdék városok, k<*» tornyr. dudál, vgy tülköl, nnyt, renny Ór vn, Ot jobbn vn értelme. Ott zonbn, hol körben, ccáról-utcár jár bkter és énekel, hogy»h mnden háznk ur, 0 et ütött már z ór...«stb. végén már ér vn, gy tolódk el éjfélntán s, tehát félrevezet háznk urt, h z szernte kr gzodn. zután tudjuk, hogy bkter bzony nem értestk esetről esetre közép európ pontos dőről, de még flus tornyoknk 80%-bn rossz, egyáltlán nem mű M6 ór. h néh mozognk >, szél rány es ereje szernt késnek, vgy szernt járnk, hogy s hrogosé önkényeseu kezel őket z én flmbn például átlg pereetl előbbre vnnk nehogy zt mondhssák, hogy elmrdtk vlágtól. ( pótdóvl s Komrom nyomábn járunk.) Igy vn pl. lmáson s, pedg de ngy dfferenc ez npszámoknál. tájon gyárk, mlmok gőzkürtje sernt állnk reggel munkáb, jo kor dél hrngé \ >r ut leo nek, ebed utn megnt _'\r.-/ rmt gzodnk, délután munkberekeslésnél megnt ^ ór ütés szernt és ez np 5 örs pnmzás éveken t bz ngyon s ssebbevágé npszám f/etóre nézve. mozgó bkter káltást vhgy sp és tülök jelzéset feleslegessé te3z z s, h>gy m már mnden háznál vn fl és h'bór s és mndenk ezek 3zennt gzodk. tűz nem regál se káltásr, se hngr, de tolvj, vgy gyújtogtó gen. Mert hllj, hogy bdküt z lvégen kbál 9 ddg fel- I dorné komrom kofsss mytél hllottm még gyerekkorombn, hogy Komárombn meg kör- I ; nyéken s z éjfél 2 ór káltás, zért mrdt : el, mert z 763 k ngy földrengés éjjelén gonosz lélek vssz felelt tzenkettőt káltó bkternk. hogy ez z egy ér jelzése elmrdt, gy elmrdhtn több s. Legtöbbünknek kedves romntk, de temetőkertek helyett! s bekövetkezk kremtérmok vlág s lssnként tűzre ken' mnden lom. Mjd mndenkor dr. Brnyyk, krónksok össze- [ lyqjtögetk, hogy hogy s roll régen?... dr cz. ÉL m hlottnk. legutóbb! szernt hős bálát hltk : Szomorú brre] meeesrol jöttem. Borul ég gyászb fölettem Szvemet tép, é^'et: számt'... lírn' dj erò szegény nyáknk'.. kd tt vessteég-kmnttásek Bárány Márton (Szend, ^77), Brn ntl (D.-sztmklós, 899), Bodány József (Tárkány, 895), Borbél Mhály (Kott (895), Börzse Vlmos. Bót l'á, Gscsj Péter, Csók*, József, Derzs Ferenc, Dmtrov Lázár, Fzeks ndrás (Kürt). Flesehkker Ferenc (Trján, ^84). Poltáy Mhály, Grondr János, Gucn János, Blász Lsjos (Emocs, 884), Hoffárt György (K-ny», Hss), Horváth Bé, : Bátyár Vlmos, Johndesz József, Jóssá Jó* ; zsef, Kádár János, Kkováo Péter, Sls j József, Kecskés Ferenc (Szemére, 887), Kovács ntl *é. Kozmák ntl, Ljd Penne, Ljo* József (Neszmély, 883), Lep Mátyás, Lórncz György (Komárom, 895), Mgyr László (Trján, 889), Máthé tr (Trdos, l.s'jl). Mtt.í.»z>-f. M^záPOS Pál l r, 895), Mokos Vendel, Mosbergr öyörgy, Nn^bts Smon, osch.í. Mk^, Kuppert Márton (Kecskéd, 38J), Szász nsztáz, Szbll KereK I közlegények 3. hor. gyl esredbs. Kovács Péter vágterbete, közlegény 2. gyl. ezredből. Botb József, Sgnd István közlegények 3. hov. gyl. ezredbó. Krks Ljos (Báboln, lr*89) közlegény s gyl ezredból Pt blvá, Sttpk Pál, Volenszk Jáos közlegény z 5. táss zászlóljbú. Orsk József (Oserhátpnsst, 887) szk. Vezető 6. lonv. hu-zárezvdböl ; Ppp Sándor, Hver János, Mxán József l vdászok, Bblecz Mhály, Kecskés DezÖ, Lvcsák Péter. Pleskó János, Rgó P OS Vs Mhály közlegények 9. vdász zászlólj hó. Horváth Sándor (Tárkány, R«.»4). Klmár Ferenc (Tárkány, 894V, Lbnc István (Környe, 896) közlegények 76. gyl. ezredből, l>ux.lkb (Komárom, 89) tzedes, Szárz Ferenc Pál (Udvrd, «83; közlegény 8. gyl. ezredből ; Drínk Pál, Etosenberger Márton, Trolk János közlegények 9. vdász zászlóljból. Ivány Oyl kftl z 5. huszárezredből. Hdfogságbn hltk el: Gerencsér Sándor és Szépe Károly (Gít, Í880) Nertschnskbeu, Pp Sándor (Szórnod) 88) Nowo Nkoljewskben, modhánnn 3. honv. gy. e.-bel közlegények. Ks dolgok. X komáom ngy tőzsde slétt N;<or-utcáb«MégyssáskUeven vgy tlán Stsásn Ktonák, cvlek, gytroekk, legények, sszonyok, loányuk. ftlok, s véok, evábsk nes séo#k. I., Njíno.nt.., Gzdgok, segények, mnden rngú, rénd-j, Egyk mezítláb vn, máson gl<*e ktztyl Egykén ngyklp Ötven kócsg tolll, íákon fejkendő ötven lyukkl, folttl, eer ronyos rojttl Repgel öt órául állnk lb torbn. fárdtbbk már dnek, len porb Olyn veszekedés, olyn zsvj, lárm, zl hnné ember, bog] cslád drám, öt-bl felvonásb. >. <P letpost fájó lyukszmemtt!* tlstéptf ruhám, fent Sgye meg!< >M;j«k*/.nrt SZemtm d cfr dám, Ikkor : tűzve lelyem klpjár, f kár csk egy dárd!*»ne lökdösön kérem!... nem vgyok cselédje *»Még mg >s beneeg, untuglef legényke!*»perze ktonánk zl bss, hogy lebet, Nézd «sk.. bolond ííombát vgy tugkövet etett, hegy gy megcspksdett!nnü.. sk most látom Gömbössé ténssszony, Ifnek kell dohány? Senkje sncs fronton, M»'KI> t ácsorog égés báz táj. Dohányr vár t. menye, ht leány s hrmnc unokáj ksért nem jut nekem sób gy mákszemny, Mer mguk lbordjám flur eftel&.()h tüzes ménkö, cspn nyelvébe, Hogy ne leum knál mások fóz^jébfl «ecet «' les lébe.«ilyen párbeszédek.. meg sok más hsonló, Ezeket leírn, bzony nem voln jó. Ro de zért mégs, nézzsk kesé széjjel, fl csnálhtnk * dohány tájévl, nkotn mézzel. Mért vár trfk elótt sszony leány, grersek, K neg nemflek mnd csk rjom füstölnek ' J S bár tudom álok lesz ezérl osztályrészem, Mé^s csk lerom ery pár sorbn szépen olvssák vl kérem II.. Csk Ugy szép r. élet. l vn ppdohány. )á.<..-,.:». frss vjbn nncs hány. f <, Vr nrn kkof «<'!»<.. vn; ksoss, lb bss, Pénzt háb dnál lentenek, hogy köss, h nncs dohányod, fu>s. H gy e*e*p élet, b vn rágott áobáy. / ezres bkósn mndenk fttyet hány. Modem kornál rn már, sázszot jobb z 6-k->r, H nem erélss-btré... koroght gyomor, z élet csk nyomor. Csk gj szép étet, h r ssvr dohány, 5 ebhez gy ut vetet, trák -» leány. V udvró; egy eer, vgy kettő, he e?. cspás érdek, b béke tájé Sál oszlk, mnt felhő. M Ogy Tg z éle, h vn tnóm dohány Zt vllj mndenk: r, prsl és czgáy, Hogy mnd ezt leírtm, sem hsznom, sem károm l.-gfeljelb knek fáj... átkoznk... nem bánom, Hssontlátásg:... mgmt jánlom l»r. Jnek Issé -t tfvt M f Bn g B mozgosznhz. Ferenc Csütörtökön ug. 2. Pónte<en ug 3. Jczsef-rkprL KétleíkD sszony. ü m 4 fevonásb z ördög cmboráj Drm MÍIZÍ DÍJ] menjüdt Otthon ím m mm» *

5 97. ugustut 2. KTONI ÜGYEK. Ismételt sgnum luds. krály megprncsolt, bogf legfelső" elsmerése újólg, krdok egydejű dományozás mellett tudtul dssék Hrtzer Ferenc 29, gylogezredbel gázdosnk, Rostz Ferenc ugynezen ezredbel trtlékos főhdngynk, llmpo József 8. vártüzér ezredbe] trt. hdngynk, Vrg Sándor 7, zrtüzérzszlóljbel trt. főhdngynk, Bk f lvy Bél és 6. vártüzér ezredbe!) trt. hdngyoknk, Heoroh Ervn ó. árkász zászlólj- ^ zázdosok z ellenség előtt tnúsított r Uz mgtrtásáért és ktűnő szolgáltért. Kton érdemkereszt. krály z ellenséggel szemben tnúsított eredményes m gtrtás elsmeréséül kton érdemkere - 3 osztályát dományozt Kovács Tbor 2. gylogezredben főhdngynk, Pörtsch Ármn Ú. gy. e. főhdngynk, dr Hóe* Ferenc 6 tártftzé r e zr e d b e trt. fő hdngynk. német ktüntetések 2. gy. ezredben. Frgyes-Ágost oldcnburg ngyherceg cs. és Icr. 2. gylogezred tuljdonos II. osztályú Frgyes Ágost keresztet dományozt z ezredbel tszteknek. ktüntetett tsztek : Klntz Ferenc ezredes, Bergmyer Rezső, Srkotíc Edhem lezredes, Nípderle Ernő őrngy, ren-..rczyk Kálmán, Hűlk József, Thyuí lfréd, Qermersbuzen Ágoston, Stephnc Károly, Rdány Károly, Klenhempel Ede, Wetssmnn ljos, Muzmyer Róbert, Rchter lbert, Thler Gusztáv, Wrny Kosmos, OsegOVÍC Lothár százdosok, Gross János, Bscu Mks, Svch László. Ltfss Elemér. Illés Kálmán, Vucetc György, Homol József, Lnghmmer Vlmos. Pttner Ede, Dersch Gusztáv. Mrn Vlter c* Hbcrkorn Vktor főhdngyok, Stngl R.'zsó hdngy, Folkmnn Lpót MottlJános, Juchum Fülöp, Schulthesz Rezső, Bskorovány Ernő. dr. Kher Erích, Menhrdt Hermán,. Qhyczj Kálmán, Lxl Rezső t Ochowtzer ntl, dr. Qeöbel Károly, K recsáy Károly, dr, Repp Vlmos. dmek ljos, Csnov Egon, Mly Norbert, Kres Ferenc, Schl Ferenc, Ivc-nczy Gyul és Telkes Mklós trt. főhdngyok, Wlhelm Fülöp. Hll Bél, Erbts Oyul, Florel Ferenc, Schwbb uer Gusztáv, Ondrejk József, We&z Ágoston, Mnrc/.ko ndrás, Brenuer ljos, der Mks, Fekete Imre. Ollé István, Homnn Rchárd, Rosenberg Gyul, Pthó Gyul, Felleg Ferenc es Kecskeméthy Géz trt. hdngyok és MorgÓS Jenő trt. zászlós ősznte örömmel írjuk e s >rokt és szvünk teljes melegével Üdvözöljük lv">s k tmárom fukt! Sgnum luds. kr.y megpr «cs >'», h >-y legfelső HI» nerese krdok egydeje dományozás mellet tud.ul dssék z ellenség előtt tottsttot vtás mgtrtás elsn réséül: I>r. kovch Frgyes 29. gylog tí«.«le százdosnk, s *s t> > [ózsef ugynezen gylogezredbel trt. főhdngynk, Korb!] Imre z )8. népfölkeló' gylogzászlóljhoz beosztott szolglton kvül vszony bl főhdngynk, Boffmnn Jóssef < Kozm Gyul cs. és kk.ő fá uzérezredbelí trt. hdngyoknk, dr. Ks wnszky Eml és dr. Hellmnn János 7. vr tázérezredbel é Berencs] Bál f?rtüzer SZredbel népfölkelé hdngyoknk. yy komárom íu Tub Ljos 3l-k honvédgyogezredbel őrmestert, néh Tub István város fogysztás dóhvtl ügynök ht, k eddg hrcterén tnúsított ktűnő SZ< '- gált elsmeréséül, dcsérő elsmerést, másodosztályú vtézség érmet, bronz vtézség érmet, német hrcos érmet kpott, most smé másodosztályú ezüst vtézség éremmel tüntették k. fl frontok hss/usáy. jelenleg háborús front 3550 klométer hosszú. frontszkszok gy oszlnk meg: Belgum 85. Frncország 230, Olszország 4J.>. o-/ ág 700, Oláhország 420, Egyptom 200 klométer. Mzbocsátják z lklmtln legénységet. Mnt értesülünk, hmrosn megjelenk rendelkezés, mely szernt zokt fegyveres szolgáltr lklmtln legénység állomnybel egyéneket, kknek állpot sem nem jvul, sem nem rosszbbodk, mnt végleg segédszolgáltosok továbbr s szolgáltot fognk teljesíten. Végül zokt, kknek z állpotuk jvuln fog, őrszolgáltr fogják mnősíten és lklmzn. Kom. om lf»* * HÍREK. Áthelyezés. pénzügymnszter Ferenczy Kálmán pénzügy segédttkárt, földdó nylvántrtás bztost Komáromból ugynlyen mnőségben Győrbe helyezte át. Házsság. Brun Elzánk, Brun rnold tekntélyes polgártársunk bájos leányánk ugusztus 5-én esküszk örök hűséget Rév Jenő gyárgzgtó Budpesten Hungár szállóbn. Komrom Byermkvád Lsáygyeflletmult hó 26 án, csütörtökön trtott válsztmány ülésén búcsúzott el Mdíry Ilonkától, z egyesület pénztárosától, k ngy ügybuzgósággl, teljes hozzáértéssel, pontossággl és lelkes gys^eretettel tölt "< be s pénztárosság nehéz tsztét s most s zért rált meg tőle. mert ugusztus -én csládjávl együtt Bdp^tre I öltözk, ly 'be Züdek Mrsk ok. tnítónőt, Zsdek Mhálynk, ljh skol gzgtójánk leányát skerült megnyern, knek eddg buzgó e^yem'jvú lüükodéo.*,;rnc rr, h v n'y lelksmeretessége kívánó szép tsztség jó kezekben less. Elhunyt»e kész. Knt részvéttel értesülünk, Kfzky Henrk sopron-horpcs esperes plébán >s, r g smerősünk 8 év-*s korbn elhunyt z elhlálozott lelkpásztor Kecskéd M\ volt plébános. Ngymegyer veszedelme Szerdán dél órákbn Ngymegyer lkosságát tűzjelzés rsztott «eg. községház hát megett tcábn támdt tűz, mely rettenetes hőségben, szárzságbn, szélben feltrtózhttln erővel terjedt. s*gtségül hívták szomszéd község tűzoltót, kk gyorsn helyszínére Settek s z őrzászlólj legénységével megyer tűzoltósággl kröltve oltották tüzet. túlfeszített oltás drár z egész utc elégett Mntegy W- -60 ház. z összes melléképülelek, behordotl és el ner csépelt termés mnd, mnd lángok mrtlék lettek. helyszínén nyombn megjelent Dávdhúzy János nemesőcs főszolgbíró, k ere lyesen vezette z oltás mnkáltokt. tűz ok még sn rel en. líleflhll hzáért. Kocss István, cs. és kr. 2. gylogezred Bépf. gylogos hrctéren szerzett betegségében hosszs szenvedés után, életének límk évében jul. 23*á elhunyt Betöltendő kton lpltuángok jegyzéke.. Mttlrter En'ó K s,-r-jub!eum -lptvány u cs. és kr. bdbtztosság hvtlnok ok segélyreszoruló árvá részére. 2. Beln őrngy lpítvány. 3. WorvetZ Vencel Zsgmond lpítvány. 4. lovg Mocr Ián >> lezredes lpítvány. 5. lovg Dttrch Lőrnc ptvány vgyontln megsebesül nyugáll mánybel tszt részére. t). Dr. Weber lbert ösztöndíj lpítvány. 7. Szbd helyek sztmárnémet! kton leánynevelő-ntézetben z ellenség előtt eleset vgy hrctéren szerzett betegségben elhlt ltsztek árvá részére. 8 Strssy nn, őrngy (/.vegyenek lpítvány. Rokknt ktontsztek, hvtlnokok és ktonák, elesett ktontsztek és ktonák özvegye és árvá pályázhtnk ezen lpítványokr. Közelebb felvlágosítássl npont 3 4 ór közt délután komrom cs. és kr. várprncsnokság szolgá. Esztergombn cs. és kr. állomásprncsnokság d felvlágosítást. Hlálozás. Lpos István polgártársunk 36 éves korábn júlus hó 27-én delelőt! ' \0 órkor hoss/.ú betegeskedés után elhunyt Temetése júlus hő 29-én. vsárnp délután 4 órkor ment végbe KováCS-Utc 6. sz un ltt gyászházból smerőse és tsztelő ngy részvéteével róm. kth. temetőben. z elhunytt édesnyján, özv. Lpos Jánosnén kívül testvére János, vlmnt már több mnt két esztendeje orosz hdfogságbn evő Sándor, továbbá Mrsk és Julsk srtják és kterjedt rokonság gyászolj. Nyugodjék békével I 5. od. ílncs muel hzlln. Ngy gondot okoz mndzoknk, kk megélhetés enyhítésére mguknk sertést vásároltk, hogy etessék z álltot. Árpát nem lehet beszerezn, mert nnk métermázsájáért még 200 koronát s elkérnek. Egyáltlán megállpíthtó z, hogy z árp eltűnt föld színéről, nem kerül gőzcséplésre, mert zt már kézerővel kcsépelték. kdtk egyesek, kk kbújtk bejelentés lól s. Ngyon erélyesen kellene htóságoknk fellépn, hogy olynoknk, kk hzlln szeretnének árpmennységhez mxmáls áron hozzájuthssnk. háború táplálkozás következménye. z orvosok zt tpsztlják, hogy ez dő szrnt se szer, R6 szrn z olyn embereknek, kk rról pnszkodnk, hogy most hmrább kfárdnk, elbágydnk és hosszbb lomr vn ssükségük, mt háború előtt. kk pedg rádásul még s soványodnk, mndjárt vlm sulyo>, lppng-) betegséget konsttálnk önmgukon. Nos, t*rről legtöbb esetben szó s >rn leh >t, hnem egyszerűen m sjátságos háborús táplálkozís következményevel vn dolgunk. mostn táplálkozás mellett ugyns több konzervet fogysztunk, mnt rendesen, már pedg konzervál! élelmszerekben kevesebb vtám vn. mnt frss élelmszerekb tn. I) zt 3 fgyelembe kell venn, hogy most kevesebb zgtószer veszünk mgu thoz, mntenuek előtte ; mket Bzervezetök hosszbb élvezet ltt mr megszokott, [gy például hányzk kávé, melyet kwp'»tlov! helyettesítünk, mnek zonbn mr jóvl ksebb koffentrtlm. DJ hsonló vsszhtást szül dohányzás és z lkohol megvonás s. Bzonyos zonbn, hogy z orgnzmus cskhmr megszokj est»uélkü!özást«s t.s zökkenés nélkül, végz torább működését z ggodlmskodó eusbs* rek pdg legott betegeknek képzelk mgukt I kedvetlenek és levertek. Ide kell ré^ számítn z állndó deges feszültséget, mely most mnden emberre kterjed s mely kmerültség érzését rltj k u.yn, de egyébként nem vesz delme fárdtság és elernyed tég érzését lelk erővel tküdeo, mre zután kép- 2 ' ; «e - - muukl! n *u'-zu íek. Tl. Tegnp tezö-utcábn Füssy Kálmán ház kgyulldt és leégett. - Jelenet trfkbn. Beállít z egyk komárom trfkb egy poros ruhájú kton. frontról jöttem mondj bevá- I.roln és ueh íny p o : s VOln IZÜkségem. Ppár? Mlyen tetszk? Selmec vgy tjték? Mndegy z nekem. z ár nem htároz. fődolog, hogy legyen. Kell vgy ötven drb. Elébe rkják ppákt. K s válsztj z ötven drbot ztán kssé lágyn, sznte félénk hngon suttogj : Hát ehhez sok ppához leglább egy ks belevló s kellene. trfk >sné nyájs, bzttó szemhunyorítássl jelezte, fgj lesz, csk várjon, mg z vttlnok távoznk boltból. zután előkerült legttkosbb fók legrejtettebb zugából 0 pkl doh nv : Csk tegye e gyorsn brátom, mg be nem jön vlk. Nem s kellet bzttn. Ügyes mozdulttl ötöt jobboldl és öt pklt bloldl hehe csúzttott be. zután elővette bugyellársál és kfzette 0 pkl dohány árát. Hát ppkért? zokt csk tessék becsomgoln, mjd bejövök érttk később. zót még mndg jön. ^7 éuben kdott s hsználhtlnná lelt? K-s bnkjegyek kcserélése. z Osztrák- Mgyr Bnk szbályztot bocsátott k hsználhtlnná vált 2 koronás bnkjegye; kcseréléséről. szbályzt különbsége tesz kopás és szándékosság folytán megsérült bnkjegyek között. z első esetben teljes bnkjegyeké névertekben becserél ; véletlen folytán hsználhtlnná lett bnkjegyeket csk kkor fogdják et beváltásr, h vlódságuk kétségtelen ; szándékosn megrongált bnkjegyeket, h vlódságukhoz kétség nem fér, 5 fllér gyártás díj ellenében cserélk be. megsérült bnkjegyeknek értékéből hányzó rész ngyságánk megfelelő részt levonnk,.melyet egy egyenlő kockár osztott hálózt segítségéve számítnk k.

6 6. old.l. K< no r o m fürdés áldozt. npokbn k o m á r o m ks D u n á b n fürdött Szuny S á n d o r nyíregyház népfölkelö, mközben vzbe f u l t. Egy np közgzgtás élménye. Mkszáthnál fejcsóválv nevettünk z e l k o r h d t korlátf hstóráján, ráértünk sérthe tetlen bürokrtzmus feltétlen urlmán, m n t egy kellemetlen és jellemző szmptómán. j o válsán bossznkodn! de nem m o z d u l t u n k, mert m n d e n t, mt körülöttünk z állm csl httln közege ntéztek, h húsunkb vágott s, természetesnek és megváltozhttlnnk tr tottunk. M mr nem engedhetjük meg mgunk nk zt luxust, hogy z állm életműködésé* nek legprányb) rendellenességet és Ibgkátlnsgát humor segítségéve] tegyük életlenné, mert sjnáltosn észlelhetjük, hogy épen ks ksklások, hbbnások zok, melyek prócseprőből gykor smétlődés folytán htl mssá dgdó gátt emelnek mndenképen megnehezített élhetés elé. kttnk. Ott átvették rtmt, megvzsgálták őket, rendbe tlálták é s nyájsn elbocsátottk. P o n t o s n két év mílv fzetés m e g h gyást k p t m, h o g y..szülő b e l e e g y e z é s " bélyegtelensége folytán elkövetett bűnt három koronávl vezekeljem le. M e g t e t t e m. De megér nekem z, hogy engem K p r o n c n k hívnk, négy koronát? U g y - e nem ér meg? Igzán deje v o l n már, h o g y h v t l o k b n egy kcst közönség érdekevel s számoljnk. H o g y ne ugrssk be szegény polgárt fölös pénzkdásb, m k o r egy ks j ó ndultú útbgzítássl m n d e n rendbe h o z htó es hvtlok s megkmélhetök fölös leges, böngésző munkától. T e s s é k v s s z d o b n hányosn felszerelt okmányokt, de ne n tézn, ne f z e t é s m e g h g y n, mert ez ebben formábn, hogy ugy m o n d j m, egy kssé h zárd d o l o g. Kérünk frss levegőt, reg, dohos, el hsznált helyett, g y o r s és erős kereket és d e m o k r t k u s érzéket nnk felsmerésére, hogy z ntézmények vnnk közönségért é s l d - megfordítv. Íme, három péld, egy np történetéből, melyet véletlen tt trtózkodásom ltt szedtem fel. Bátorkodom ókét z lletékesek becses fgyelmébe jánln. Zsolt Bél. Irodlom és művészet. II. Közút sebe z újváros hídfeljárón kőrülbe ül husz npj felszedték kövezetet. forglom szá már mrdt egy kkor terep, mnt két kecske* cmü tnulságos elem skol elbe szélésben, kecskék közlekedése számár. zt hszem, hogy lletékes körök esztétk ér zéke erősen felháborodn, h kocssnk bzo nyos cslád vontkozású kjelentéset egy-egy krmbol lklmából végghllgtná. M 'vélet lenül szemem láttár fordult z árokb egy fogt lovstól, kocssostól. kocs összetört, ló megsántult, gzd káromkodott. z stenre fogott mndent, pedg ö nem tehet semmről. Ez kérem szépen, enyhén szólv, gens forglm kdály. : III. Leletezés. Nem tetszett z ősemtől rm mrdt cslád név, válsztottm egy szép mgyrost, mondjuk:kpronc. Utánnézhettem voln,hogy hogyn kell felszereln belügymnszterhez benyújtndó kérvényt, de ztán m e g g o n d o l t m m g m, e l m e n t e m városházár, hol elmond ták, h o g y m m n d e n kell hhoz, hogy én és reménybel g y e r m e k e m hngztos es törölmetszett K p r o n c névre hllgthssnk. Én ugy t u d t m, hogy z embernek e hstór egy krónfuszb kerül, e n n y t utóvégre érdeme^ koc kázttn. M n t h o g y kskorú v g y o k, kkértem.rsbn szülem beleegyezését, kk büszke ségtől d g d ó kebellel bzonyították, hogy le endő K p r o n c s á g o m ellen kfogásuk nncs. Elmentem tehát z kttó hvtlb, másodk emeletre, hol öreg bácsk e m b e r e m l é k e z d ót ugusztus 2. szerelmes színész. kék rók S á n d o r j á b n volt legngyobb skere. Három kslány S c h u b e r t j é b e n Ngy (Jyul cseugo t e n o r j m u t t k o z o t t be, k ne mesen érvényesítette csudszép melódákt. Cgánybáró címszerepében tpsolhtnk n e m sokr nék z újpestek, kt szvrág b*. m u t t ó j k o r s ünnepeltek. társult tehetséges t á n c o s komkus Bőszörmény Bél, knek Mágnás Mks cmszerepének lkítás sokág e m l é k e z e t e s l*z, Ngyszerű t á n c o s, jól énekel : még sok skernek nézhet e l é b e. Es többek s m n d, kknek ebben ppírhányos dőben nem j u t o t t hely, érdemesek r r ngy érdeklődésre, m e l l y e l z újpest közönség k s e n művész válllkozásukt trsut ket rendezője : Szbdos drek tor és Ernye J á n o s, kk z első npokbn csodákt müvetek. Ugyns társult felsze relését tévedésből egy szászország vonthoz kpcsolták es mégs játszottk nélkül, hogy közönség bárból s hányt vett vonn észre. podgyász zonbn m r megérkezett és zt hsszük nncs s e m m kdály nnk, hogy ngy skerű, meleg estékben legyen rójze z újpesteknek ugusztus régég, meddg szép színház vendége m r d Szbdos drektor k váló társultávl. z uj győr színtársult). Ptek Bél dr I. Ne álljon meg kocs korcsm előtt Hetvásár. Tbló : egy csendőr áll z ut cán, mely m. szées. Egy kocs megáll korcsm ház előtt, mert gzd megszom jzott. Erről gzd nem tehet, vszont elem jog. hogy szomjúság enyhítésére z rány dó kórok áltl s vlószínűleg smert metó dushoz folymodjék.,zt mondj erre htóság: Igen ám, cskhogy én nem zt tltom el, hogy gzd gyék, hnem zt, hogy kocs ne álljon ház előtt. kocs szívódjon fel, vgy menjen tovább Ngygmánd felé, de ne álljon meg. Egy kocs zért k'. hogy ne állton, hnem menjen. H még. megáll, kkor csendőr, végezze kötelességét, büntessük meg korcsmárost, mert dcár nnk, hogy kénytelen-kelletlen knr : In \ f etetn tlos" kocs mégs megáll, Sót..hornnl dctu" etet és forglmt kdályoz. Itt egy méter széles utcáról vn szó, hál elképzelhető mennyre kdályoz egy kocs. Nem vgyok merkntl ember, de nem tudom elképzeln máskép, hogy egy korcsmáros z egyenes, görbe, spráls s tudj Isten még mlyen dókt máskép fzethesse, mnt hogyh kocs megáll. forglom pedg, hogy ugy mondjm, zért e^es/ szépen lebonyolódk. Tessék zt csk forglomr bzn. I97 UjM Tvly szeptemberben tt müködötl Sz bdos László színtársultáról gen hízelgő k r t k )len! meg Színház Élet eőke.ő főváros lp legutóbb számábn. \ ckket Szbdos László és felesége : Sz«VéghGzí, Ernye János Mészáros ránk;}, Böszörmény Bél, Ngy Gyul, l) ry (ííz jó' skerűt képe llusztrálják. ckk '^y hngzk : Pestre s behlltszott híre, mkor Sz bdos László drektor társultávl mtt hémegnytott z Újpest Népszínházát Tszvrágot dták megnytó elődásként és kk jelen voltk ezen z estén es sokn voltk felen egyhngún megállpították, hogy Szhstdos drektor vezetése ltt egy mürész nívón átló társultot mondhtnk m gokénk s QJpe tek. nny ót hllottunk erről társult I. hogy mult csütörtökön krándultunk Újpestre kedvükért. Tel ház mellett Csárdáskráynét dtk ós z elődás ltt megerősödött bennünk gondolt, hogy es társult gzán megérdeml zt lelkes támogtást, melyben /, újpest sznbázbsjáró publkum részesít Mnden részletébe n gondos, lelkes es nívós elő dásbn nterpretálták Kármán Imre npen ttéjét és I szereplők, kk közül n e m *»zv rém sneröünk egytől-egyk kváló lkítást nyúj győr szmhz gzgtój befejezte uj társul tánk szervezését. htlms névsor gy szol : Ptek Bél d r. gzgtó, főrendező; D o h Ist- ván gzgtóhelyettes, drám rendező, Dezső Vlmos operetterendező, Fekete ndor krngy, ITtssy Gz buetmesternő, Pécky V l m o s ügyelő, K o v á c s Mnc súgó, Hóczey Etelk pénz tárosnő, Kss Ljos dszmester, Vrg Mrsk kellékes, Grátznger Ödön főruhtáros, Kovács László fodrász. Juhász Mrgt, Bhr Böske, Ngy r n k, K u r t h Böske, Szgethí nnás, Rózs Rus énekesnők. Kss Mrsk, Ngy Erzs, Bátbor Mc, Náds Mc, Ury L m, drám színésznők ; rfomoky Gbrell nysznésznő, Szgethí Tercs, Medgyessy Erzs k<»mk, Utssy Gz, Szeréuy testvérek zól >tácosok, Orvos Géz (Krályszínház), Kálly S á n d o r bonvvánok: Tkács n t l brtonst, Telekn Vlér tenorst, Korner Dezső sheder, M o h r J á n o s, Kolty.le ő, DdZSŐ Vlmos, Endrödy Mklós. Pécky Vlmos komkusok rdy Endre ellemsznész, Pogány Bél (Nemzetszuhz), hősszerelmes, Brth István sp> színész é s n tgu énekkr. társult ugusztus 28-án kezd meg z elődásokt Pápán, onnn vonn be októberben győr hét hónpos szín" évdr, nyáron ál pedg Nyíregyházán játszk. tottk. trsu't prmdonnáj Sz. Végh Gz, n^ykulturáju, ntellgens énekesnő, k Három kslány Hédjében rtt legngyobb skerét. Desérn kell ezenkívül, mnt szubrettet s : ked< ve tnct vdám tempermentumát, melyet m n d e n szerepében megcsodálhtunk. krály és z Erdészleány főszerepében tpsolhtnk nek z újpestek, kknek ve«jle<zes kedvence lett Végh Gz másk prmdonn Mészáros r n k, m n t Mros Ifágnás ktskáb s!ső«rngú 'ktst nyújtott I sárdáskráyné Versesky Slvyáját s ö vtte Újpesten ddlr, de szép s k e r e volt bemuttó slődásoq T s z v r á g grófnéjábn s. kétíves társult n v á j Déry Gz, k Kssszony (érjo címszerepében m u t t k o z k z ú j p e s t k ö z ö n s é g n e k. kék r o k Lencsjében l á t h t t u k nemrég és nemesen átgondolt jt-k ngy tkért r t o t t. be Egy ftl é n e k e s s z í n é s z n ő r e Is f e l k e l hívnunk fgyelmet : Bell Mrgt mögött meg n n c s ngymultu pály, d e márs feltűnk ked ves megjelenésével és válsztékos ízlésű tolett* jevel es ftl tehát szép reményekre j o gosít férfk élén áll Szbdos Lásló tár sult gls, művész erzók gzgtój, k egy úttl ktűnő jeuesséss s. z Ezred pj s z é repébe e* z r n y k k s b n ünnepelték z Újpestek erővel tel, kulturált lkítást és szénnek z áltl történt tnvább Országos Szénbzottsg rekvrls következtében ntézkedésg nytv vm Hétköznp : délelőtt 0 orátol Vsár- reggel 7 órtol e s ünnepnp (Pénztár este 7 or3íy.) TNÜGY. Knevezés. kultuszmnszter Kotseé Bél trkány ref. elem skol tnítót mrosoroszflus áll. skolához knevezte. Áthelyezések. kultuszmnszter S á ált tní tót z Örkény é Csendesné Rdvány Erzsébet nylbegy áll. tnítónőt Keszeg (lv kvpust l l. elem skolákhoz á t h e l y e z t e. rnger Dezső Keszegflv-kvpuszt n e m s o k r tpsolhtnk m j d z Izrelben s. Ernye J á u o s bonvván es szerelmes szí nész egyke legkválóbb tgoknk. Értékes tehetség, ngyon szépu beszél, feltűnően j ó SPORT. Komán, m fotbll C l u b - ö y ő r CIO : néző. reváns skerült. Hon pályán Komárom Fotbtll Club megverte Győr ETO-t. Ez komárom cspt legértékesebb de teljesítménye, mert z E T O z MTK-tól szenvedett vereségen kívül veretlen volt.

7 mmwmwwrmbmmmwmwmmwmmmmmmnwm 97. ugusztus 2 Komárom Ujsg z e r e d m é n y teljesen reálsnk m o n d h t ó s nem változtt rjt z körülmény sem, hogy Qyöf z e l s ó féldő közepétől kezdve. kor hlfedezete lábrándulás mtt kállt, 0 emberrel játszott végg mérkőzést. játék ezúttl két teljesesen egyenrgu " ellentél küzdelmét muttt és csk Komárom F otbll C b cstárnk gól előtt htározottbb fel 7 oldl z Ifjúság Kör" hrdetések, c n l l : U lépése és j o b b lövöképessége el döntötte 5 Egy jókrbn levő egykn cázíorrsó eldó. m Cn kdóhvtlbn íi győr cspt föerössége két átterelték z ellenfél m e z e j é b e. Nekk~ k ö s z ö n hető, hogy csptjuk veresége nem volt n g y o b b rányú. Kvülük m e g centerfedezett S z b ó é s z ngol blszélkő vált k z együttesből. S z b ó centtrfedezet gen ngy klsszs fedezet v o l n, h fr játékot trtná szem előtt, de d u r v ság mtt ez kváló j á t é k o s nem t u d s z m ptkus l e n n. s z é l s ő cstárokt szöktető lbdá ngyszerű játékérzékre vllnk. z n g o l blszélső g y o r s s á g á v l é s szép lövésevel tüut k, zonbn K o m á r o m résen levő vedelne mtt nem t u d o t t e r e d m é n y e s l e n n. Komárom már m u l t h e t E T O ellen mérkőzésén s ó á s m b í c ó v l játszott, most zonbn m é g f o k o z t m b í c ó j á t é s ennek z önfeláldozó játéknk köszönhette ezt szép győzelmet, melyre cspt m n d e n k o r büszke lehet. k p u b n uj j á t é k o s Vrg szerepelt, k védésével m n d e n várkozást felülmúlt s közönség hngos tetszésnylvánítást váltott k. K o m r o m c l s ö k l s s z s u kpust nyert benne. két hátvéd L o s k ó és B l l á nem produkált ugyn zt játékot, m n t z E T O k é t hátvédje mndzonáltl L o s k ó g y o r s s á g á v l. Blt p e d g eredményes lbdszedésevel nem sokkl m r d tk játékteljestmény tekntetében mögöttük. Bámultos k ö n n y e d s é g g e l é s e g y f o m verwel játszott végg mérkőzést F o r g á c s, S z á j b é l y, Rontó fedezetsor. győzelem kvívásábn s őket llet l e g n g y o b b dcséret. c s t á r s o r bn ( o b b ö s s z e k ö t ő posztján uj ember, Vrg II szerepelt. m e z ő n y b e n é s szoktln kör nyezetben még kssé nehezen m o z g o t t, zonbn kvételes l ö v ő k é p e s s é g e t árult e l. M n d e n h e l y zeb.»; élesen és helyezve gólr lő, m n d e n lövése veszedelmet jelent z ellenfélre. mérkősés egyetlen gólját 6 lőtte kpásból, deáls szép lövéssel. Rendkvül frssen és elevenen játszott Krepsz é s D d u s. Igen ól játszott K l e n, vlmnt megfelelt R e y m u n d *. Komárom n p p l v/emben oldlon kezd, játék változtos, mndkét k p u előtt v n n k gól helyzetek, K o m á r o m támdás zonbn Htározottbbk é s veszedelmesebbek. féldő közepén Klen végg futj z ellentél védelmét s szép b e d á s b ó l V r g II gyönyörű v é d h e tetlen gólt lő. G y ő r erősen támd é s küzd kegyenlítésért * most következő negyedórábn Vré. s z e b b n é l szebb védéseket m u t t, közönség h n g o s tetszésnylvánításától ksérve. másodk féldőben sznten változtos játék. z ngol blszétsfl s z á m o s l e r o h n á s! produkál, z o n b n R o n t ó és h ^ k é g y s v e megkdályozz m n d e n gyekezetében. Vrg I-nek most már kevesebb d o l g kdt, mnt z I. féldőben. Komárom s veszélyesen támd. Győr kpus z o n b n szntén résen vn. K o m á rom cstársoránk s z é p k o m b n á c ó s t á m d á s tesz szép védéssel á r t l m t l n n á, m d Krepsz kél lövésé fogj e l. egy közvetlen közelből lőtt lbet íj.t csk nehezen tudj kvéden hr mncdk percben l b d g u m j f e l m o n d j szolgáltot, m r e Győr b b n t u d t b n, hogy z eredményben már múgy sem változttht, Hsznált és ton nnden szerdán írógép melyre t á n c k e d v e l ö nyerndb és könyvkötészetbe felvétetk lpunk kdóhvtlábn. Kezdet 8 órkor. C l z d - f t l c Egy ügyes 4 skolát végzett I jókrbn levő leány l f*>gk Jo/eef ér. Fülöp Zü!(jmond. Kólufl: Sptr Sándor kőnyvsyo^&fs Komrsm. NJnr-utc Ifontűtt Sptzr M UwnmWw 29 lomro. 2 >! b * s z á m ú polgár 2 %?é lk ss BS HB 5S3 t se 4 B!, B szbdkézből eldó. U r oe f e s v í j Isöszöí Szvetkszet 'Bükköny $ mohr és répntgvk* Dechy Sándor tuljdo nosnál. l,n<''rn( éé t' < ntntj. JZGnyhnkert vrógngv&k, á # Rytrbány nen u 97 8-k tél zesot&r '>jegyzékre ssötetkezet tgok léséfe rfo.n álltk & xá ttok K í h.f-ly ;:!! 7 szob, mellékhelységekből trtozó számú k o n y h és ház hozzá- ssbdkéfcből eldó Tudkozódn lehet: Szekér-utc 9. szán rcwsö Bltt g - «>Í. í Mm < > $ < M m I o. >" I btrnnes egos I (Üzl6l petróleummps eldó. Cím Spzer Sándor ' kdóhvtlbn konyvnyon.dáj, könyvkötészete, k.; v-. cs pprgyk«r#tked4e n á r o m» N á d >r-u Ko 29. I lg fcten -. < O H I > * I5 & S -H f '* < Ä» íe- v- 9 $... s ü r g ő s ö n c ^ r f s f d o nyornuu ütyol ; z o pontosn jutányos árbn készíttettek u. w Megye ésráros telefon 80. t&** P f hogy vendég öve! szemben Nádor-utc S c h w e g e r f e l e gyümölcs e s W n d s c h - f e ' e ékszer Teljes ===== f üzlet helysé bennünkel tsztelettel S t r k J no és f jmmnni klp, ur-dvt és játékáru üzletünket volt J x. nyomttvány rktárát Tsztelettel értesítjük ngyérdemű közönséget, szám ltl régót fennálló Tromter-ffé'e - J í jánlj: dúsn felszeret ngy Üzlet áthelyezés. ^ 4* * *l5sc*i5x»3r' HCBMBBflHBHH 5; w X I e Ket w f elválllttnk. Vágdun* 02* Mejrye és v >s telefon SO«zám. é.^/erktsztor Brnyy közönséget ::: gekbe helyeztük át. Kérjük ngyrbec-lt közönséget hogy bzlmávl továbbr megjándékozol szíveskedjenek. Kdótuljdonosok; szgorún Ktonzene. ér. szombton megvé roég sokszoj f " - : nálunk bíráskodn. Jozstf és ezúton s tsztelettel meghívj rendezőség. 5 Brnyy szomb Tromler Vgdó ngytermében rendez, feldj mérkőzést Wlds; jvár telr-e k e r e s t e t k. Btró : B r ó S á n d o r v o l t, k mntszerűen bíráskodott. Éleslátásávl legksebb Szbály tln Ságot s m e g t o r o l t é s bztosított játék fr menetét.. Párttlnságávl p e d g mndkét Hl m e g e l é g e d é s é t vívt k komárom közön ségnek rendkívül s z m p t k u s bró remélhetőleg hdárvák zártkörű hátved Neubrunn és S í í c k, k k htlmsnál htl msbb felszbdító rágáskkl legtöbbször ktonák 97, u g u s z t u s 4 - é n, mérkőzés s o r s á t. rokknt

8 > mm w 8. old Komárom l fság 97 ugu*»zts 2 Lttke L. pp/sgőborgyrtelepe Pécs. Főrktár: Budpest,IV. ker Szép utc 3. 3z. l.5 B C D H _ s I N - - t_ o B 3 CJC 5 T3 0 3 Krly József pécs püspök ösztöndíj lpítvány gzgtóságától. PÁLYÁZT. k nem«nyelvel szóbn és írásbn Krály József pées püspök skol ÖSZtöndj-lptvány lulírott gzgtóság Komrom vármegye lspánjánk meghllgtásávl, z 97)8. skol évre komárom bencés főgmnázum bírj, gyors- és gépírásbn járts I. osztályábn négy, egyénkén! év ÖOO koronás ösztöndíjr pályásától hrdet. Pályázhtnk zo komárommegye szegényebb sorsn, mgyr nemes szármzás, ktholkus [fjsk, kk z 97)8. skol évben komárom bencés főgmnázum L. osztályáb lépnek, mn nylvános tnulók. Első sorbn mégs. sövetkező csládok Dngyermeke trthtnk számot z ösztöndíjr, gy mnt: nemes Krály, ftmory-, Nedeczky, Pyber-, Konkoly- és Jók* csládok rom. kth leszármzó!, vlmnt zoknk H csládoknk fgyermeke, kk Krály rvnmo leánytól szármznk; z utóbbk nemességük, ktholkns vllásuk es vérség kpocs gzolás mellett, Hv fzetés 200 koron. mnden más cslád előu különös előnyben részesütnek, még bbn z esetben s, h nso komárommegyesk. Érdeklődök z ösztöndjsok kötelesek gmnázum VIII. osztályt Komrombn, jog tnfolymot pedg budpest vgy pozsony egyetemen rógezn közvetlenül forduljnk huszárkszárnyábn levő prncsnoksághoz: nyújtndók be, legkésőbb folyó év gosztu* 3 lg; z ezen htárdőn tol beérkezett folymod* folymodványok z ÖSítŐndíj lpítvány yzylsjho Komromb cmzendők és hozzá ványok fgyelembevételre nem számíthtnk. Erstz Bt. folymodváíyok következő okmányokkl kell felszereln; Feldknonenregment No keresztlevél; % htóság bzonyítvány rról, hogy / fjúnk szüle Komrom megye nemes könyvébe be vnnk kebelezve es ott lknk, vgj ottn brtokosok: elsőbbség joggl bró csládok leszármzó részéről pedg ezen leszármzásukt gzoló okmány; '. szülők vgyon lpo?::?. gyt-rmeke -/..n.ít és szármzását feltüntető bzonyítvány; 4. ;»z eem skol rugyvdtí osztályáról szóló bzonyítvány; 5. ehétóeg nnk kmuttás, vez-t folymodó rgy nnk testvére ösztöndíjt, vgy segélyt s mely lpból. Komrom. 97 nlns ( Horváth Krstóf, Szt. Benedek rem házfőnök, Krály József pécs püspök skol Ösztöndíj-lpítvány gzgtój. '88 ^ r % 25 SS f. - cc or/ssrvt HITŰ 2IIHII fí>ztt-. csemege-, bor- ét festékkereskedése :::.-3 = c C 7. %. C J. ( - L_ Értesítés. KOnéDr EdO ílrzsrsgtsctku lűterme Nádor-utc szám lá helyeztetett át, Lenhrdl szíjgyártó bs modern mífogászt összes művelete fájdlommentes kezelessel K nem vehető fogmüvek* ár^nyfogksronák stb. Vdékek megvárhtják müfogk elkészítését znp meg s kpjk 3*^-,.v. - r -,-: ^ tf; T< lefon l&o. Hsznált, de jók árbn (sársl) Iskelábél) levő S p t z e r Sándor könyves ppírkereskedésében komrom, Nádor-utc 20. s.m. ::: ::: Hrdetést felveszünk ' V

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!! " # $ %! & '

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!!  # $ %! & ' !"#$ % &'( Kedves Gyerekek! Ngyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom leveleiteket!! " # $ %! & ' ())* + Az jándékosztó Mikulás eredetileg ktolikus vllású vidékeken Szent

Részletesebben

Mátrix-vektor feladatok Összeállította dr. Salánki József egyetemi adjunktus Begépelte Dr. Dudás László és Bálint Gusztáv

Mátrix-vektor feladatok Összeállította dr. Salánki József egyetemi adjunktus Begépelte Dr. Dudás László és Bálint Gusztáv Mátrx-vektor feldtok Összeállított dr. Slánk József egyetem djunktus Begépelte Dr. Dudás László és Bálnt Gusztáv 1. feldt Adottk z n elemű, b vektorok. Képezn kell c vektort, hol c = b / Σ( ), ( = 0,1,,

Részletesebben

ZAIil ROZIM. A nagykanizsai Ipar-Testület, * a nagykanizsai Takarékpénztár részvény társasig,' a.kotori takarékpénztár

ZAIil ROZIM. A nagykanizsai Ipar-Testület, * a nagykanizsai Takarékpénztár részvény társasig,' a.kotori takarékpénztár NAGYKANIZSA, 1903. szeptember hé 5-én. SB-c szám XLII. évfolym. EISfl.ztlét ír: Erft órrc 10 kor. 611 Kíl érre & ;!; Neípdívre 2 kor. fk> 611. Egye* utm 20 1111. HIROETÉSCK 6 hsatp pctttorbo 14,má*o!«*«r

Részletesebben

Exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek

Exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek Eponenciális és logritmikus egyenletek, Eponenciális és logritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek Eponenciális egyenletek 60 ) = ; b) = ; c) = ; d) = 0; e) = ; f) = ; g) = ; h) =- 7

Részletesebben

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval Írásli szorzás kétjgyû szorzóvl Kiolgozott mintpél Egy krtész 36 plántát ültttt gy sor. Hány plántát ül - t ttt 24 sor? Atok: sor 36 plánt 24 sor x Trv: x = 24 36 vgy x = 36 24 Bslés: x 20 40 = 800 Számolás:

Részletesebben

Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa

Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa Szim Slom Hírlevél A Szim Slom Progresszív Zsidó Közösség hvont megjelenő kidvány 2009 július-ugusztus / 5769 tmmuz-áv Tis Beáv Idén újbb szokássl gzdgodik Szim Slom: megüljük Tis Beáv gyászünnepét. Sokunknk

Részletesebben

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER

MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER 1. TULAJDONSÁGOK, FŐ FUNKCIÓK 1. A risztóberendezéshez 2 db ugrókódos (progrmozhtó) távirányító trtozik. 2. Fontos funkciój z utomtikus inditásgátlás, mely egy

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Á r a 20 fillér. Felelős szerkesztő:

Á r a 20 fillér. Felelős szerkesztő: 04 Á r 20 fllér. ~.. ytép - K o m á r o m, 1929. n o v e m b e r 2. mvum v h, * u. v n u v f««m M m m m m n ELŐFZETÉS! ÁR : 10 P. Nnredévre 2-50 P. Egész tv re Egyes szár ár 20 fül. v/ 4 Féévre Megjelenk

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym MNy2 feltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügyelj küllkr és helyesírásr! A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. A megolásr

Részletesebben

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup Együtt Egymásért 2011. 6. Szám www.hkse-kup.tw.hu Kidj Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Kup Kirándulás Erdélybe kupi Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Ifjúsági tgozt második lklomml vett részt

Részletesebben

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról. rész Bevezetés Az idő múlik, kívánlmk és lehetőségek változnk. Tegnp még logrléccel számoltunk, m már elektronikus számoló - és számítógéppel. Sok teendőnk

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

Igen tszte t olvsók & Röszke Önkormányzt nevében tudtom Flus Suttogó olvsóvl, hogy közelmúltbn vá tozás történt főszerkesztő poszton. E lpszámtól kezdődően György Józsefjegyz lpunkt, knek bemuttkozását

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

Ikonok Világa Magazin

Ikonok Világa Magazin Ikonok Világ Mgzin IkoNo k V i l á g elektronikus képesképes kidvány elektronikus m gzin A március - áprilisi szám trtlmából: Március és április ngyböjtnek és húsvét ünnepének is z ideje. Ikonokbn gzdg

Részletesebben

E F O P

E F O P E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K ö z ö s é r t é k e i n k s o k s z í n z t á r s a d a l o m E F O P - 1.3.4-1 6 P á l y á z a t i t e r v e z e t 2. 0 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

" m I ] ap. " *\ cl. .den szombaton. HyiUtéri k ' i - ' i < nyel. Egyes satám ára 30 fill rena i ClMci C*»-s» I nyvkti

 m I ] ap.  *\ cl. .den szombaton. HyiUtéri k ' i - ' i < nyel. Egyes satám ára 30 fill rena i ClMci C*»-s» I nyvkti Hrmnc klencedk o» l. rezér Tub áh K o m r o m, 98. m á j u s K O M A R O M M I ; G \ E! K Ö Z. 0 X Y t< * * f- ' " *\ cl " m I ] p BTec lvn, hol hlro6tá

Részletesebben

Középiskolás leszek! matematika. 13. feladatsor 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Középiskolás leszek! matematika. 13. feladatsor 1. 2. 3. 4. 5. 6. Középiskolás leszek! mtemtik Melyik számot jelentheti A h tudjuk hogy I felennyi mint S S egyenlõ K és O összegével K egyenlõ O és L különbségével O háromszoros L-nek L negyede 64-nek I + S + K + O + L

Részletesebben

4 205 044-2012/11 Változtatások joga fenntartva. Kezelési útmutató. UltraGas kondenzációs gázkazán. Az energia megőrzése környezetünk védelme

4 205 044-2012/11 Változtatások joga fenntartva. Kezelési útmutató. UltraGas kondenzációs gázkazán. Az energia megőrzése környezetünk védelme HU 4 205 044-2012/11 Változtatások joga fenntartva Kezelés útmutató UltraGas kondenzácós gázkazán Az energa megőrzése környezetünk védelme Tartalomjegyzék UltraGas 15-1000 4 205 044 1. Kezelés útmutató

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT 4. C Í M K E É V F O L Y A M ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT Csk kkor nyisd ki tesztfüzetet, mikor ezt kérik! H vlmit nem tudsz megoldni, nem j, folytsd következő feldttl! Okttási

Részletesebben

GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ

GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ í. évfolym. Miskolcz, 1921 április hó. 1. szám. GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ Megjelenik kéthvonkint. Szerkeszti; SC MIRILLA SZ. ANDOR, espel'es-plébános. Előfizetési díj egy évre 20 K. Egyes szám á r 4 kor.

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym AMNy2 feldtlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2012. jnuár 26. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP

MAGYAR NYELVI FELADATLAP MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 10:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg. A megoldásr

Részletesebben

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás:

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás: E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K u l t u r á l i s i n t é z m é n y e k a k ö z n e v e l é s e r e d m é n y e s s é g é é r t E F O P - 3. 3. 2-1 6 V é g l e g e s í t e t t p á l y á z a

Részletesebben

A szoba bejáratához közelebbi számítógépasztalon egy nagyméretű nyomtató és az ehhez. A villanyszerelési munka veszélyei

A szoba bejáratához közelebbi számítógépasztalon egy nagyméretű nyomtató és az ehhez. A villanyszerelési munka veszélyei villnyszereli munk veszélyei Írt: Ngy László Zoltán oltó őrngy, vizsgáló 2010. december 15. szerd, 09:33 Egy budpesti társsház I. emeleti lkásábn keletkezett 2009 utolsó tvszi hónpjábn. lkás 20 m2-es szobáj

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4)

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4) Jegyzőkönyv ermoelektromos hűtőelemek vizsgáltáról (4) Készítette: üzes Dániel Mérés ideje: 8-11-6, szerd 14-18 ór Jegyzőkönyv elkészülte: 8-1-1 A mérés célj A termoelektromos hűtőelemek vizsgáltávl kicsit

Részletesebben

A berendezkedés programja

A berendezkedés programja DÉLVIDÉK VISSZATÉRT A berendezkedés programja 1 9 4 1 k o r a t a v a s z á n H it le r t e r v e a S z o v j e t u n ió le r o h a - n á s á r a, a z is m e r t F a li B a r b a r o s s a e lő k é s z

Részletesebben

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zsebszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrendben oldhtod meg.

Részletesebben

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű lterntívát nem rr, kéményt bete brikettre. 85 tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen mgánk, mozsárkályhát T ó t h bból indulnék ki, nem elvétett gondolte fűtőmű megvlósítás, mert kb. 1 milliárd

Részletesebben

Sűrűségmérés. 1. Szilárd test sűrűségének mérése

Sűrűségmérés. 1. Szilárd test sűrűségének mérése Sűrűségérés. Szilárd test sűrűségének érése A sűrűség,, definíciój hoogén test esetén: test töege osztv test V térfogtávl: V A sűrűség SI értékegysége kg/, hsználtos ég kg/d, kg/l és g/c Ne hoogén testnél

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk Ngykáti HÍRADÓ Ngykát Város Önkormányztánk lpj VIII. évfolym 3. szám 2014. március 26. Friss tvszi szélben ünnepeltünk Ez évben is megemlékeztünk 1848 49-es forrdlom és szbdsághrc évfordulóján. Az 1840-es

Részletesebben

Egészsége és jó közérzete

Egészsége és jó közérzete Egészsége és jó közérzete Kidney Disese nd Qulity of Life (KDQOL-SF ) Ez kérdőív zt méri fel, hogy Ön hogyn vélekedik z egészségéről. Az így kpott információ segíteni fog nyomon követni, hogy Ön hogy érzi

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 4. héten ( )

A BUX-index alakulása a 4. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 jnuár 30. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

Széki Hírek A Magyarszékért Egyesület kiadványa

Széki Hírek A Magyarszékért Egyesület kiadványa A Mgyrszékért Egyesület kidvány XIII. évfolym, 2. szám 2015. december 11., péntek Száll pihe-puh hó Száll pihe-puh hó, Csillogás rgyogó. Fenyőágon megpihen, Beköszönt december. Száll pihe-puh hó, Csengőszánon

Részletesebben

Szívügyem Dr. Lehoczky Éva. Tiszta lappal Keszthelyi ébresztő Zacskós GONDolatok Pénzre nem váltható értékeink Más álmok ii.

Szívügyem Dr. Lehoczky Éva. Tiszta lappal Keszthelyi ébresztő Zacskós GONDolatok Pénzre nem váltható értékeink Más álmok ii. közélet lp xv/21. 2007. november 28. Industrl Keszthely, Fejér Gy. u. Tel.: 06-30/372-1809 Tszt lppl Keszthely ébresztő Zcskós GONDoltok Pénzre nem válthtó értékenk Más álmok. Szívügyem Dr. Lehoczky Év

Részletesebben

A kolera- legbiztosabb. I mmmi. ellen. segítség, Diana sóseie. Vadászfegyverek Pisztolyok kényelmes háyí lefizetésre. KOHOGES

A kolera- legbiztosabb. I mmmi. ellen. segítség, Diana sóseie. Vadászfegyverek Pisztolyok kényelmes háyí lefizetésre. KOHOGES 732 36 VSÁRNPI UJSÁG.^ :ÍÍÍ«-W>»>>>>»>>»>>>>>>>>M-M->K-:-:- NYÁK FIGYELMÉBE!! gyermekek elsmert, legkválóbb tápszere z e l v á l s z t á s d ő s z k á t ó l k e z d v e :: :: :: "PhosphtneFléres" í r e

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

108. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 30., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1125 Ft. Oldal

108. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 30., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1125 Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapst, 2009. jú l us 30., csütörtök 108. szám Ára: 1125 Ft TARTALOMJEGYZÉK 158/2009. (VII. 30.) Korm. rn d lt A mzõgazdaság trmékk és az éllmszrk, valamnt a szszs

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR I S Z K A I É S K

SZÉKESFEHÉRVÁR I S Z K A I É S K HÜBNE Tervező FT Munkszám: / Pés, Mogyorós köz. /- SZÉESFEHÉVÁ I S Z A I É S Ő Ö S I U T C A I I S E T E T E L E P Ü L É S E N D E Z É S I T E V E (ZÁÓVÉLEMÉNYEZÉSI DOUMENTÁCIÓ) HÜBNE Tervező FT Munkszám:

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym Mt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2014. jnuár 18. 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

Gyakorló feladatsor 9. osztály

Gyakorló feladatsor 9. osztály Gykorló feldtsor 9. osztály Hlmzok. Sorold fel z lábbi hlmzok elemeit! ) A={ legfeljebb kétjegyű 9-cel oszthtó páros pozitív számok} b) B={:prímszám, hol < 7} c) C={b=n+, hol nϵz és- n

Részletesebben

IT jelű DC/DC kapcsolóüzemű tápegységcsalád

IT jelű DC/DC kapcsolóüzemű tápegységcsalád IT jelű DC/DC kapcsolóüzemű tápegységcsalád BALOGH DEZSŐ BHG BEVEZETÉS A BHG Híradástechnka Vállalat kutató és fejlesztő által kdolgozott napjankban gyártásban levő tárolt programvezérlésű elektronkus

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB Közlemények 339 A felszbdulás utáni első könyvkidvány. A gyr Könyvszemle 1970/4. számábn TISZAY Andor közleményében (gyr nyelvű orosz szótárkidásink első fecskéi két világháborúbn) fcsimiléjének közredásávl

Részletesebben

FővárosiFóügyészség NF. 19043/2008/5-I. HATAROZAT bűntetteésmás bűncselekmények szbdságmegsértésónek Az egyesülésiés gyülekezési mitt BRFK Btinügyi Főosztály II. Gyermek- és IfjúságvédelmiosztáIyán 136.

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

KockaKobak Országos Matematikaverseny 8. osztály

KockaKobak Országos Matematikaverseny 8. osztály KockaKobak Országos Matematikaverseny 8. osztály 2012. november 12. Feladatok: PÉCSI ISTVÁN, középiskolai tanár SZÉP JÁNOS, középiskolai tanár Lektorok: LADÁNYI ANDREA, középiskolai tanár TÓTH JÁNOS, középiskolai

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtrtomány értesítője Brssó, 2008. Március Mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnhetett dobogni szíve - Hrmdnpr legyőzte hlált. Et resurrexit

Részletesebben

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym Mt1 feltlp MATEMATIKA FELADATLAP 6. évfolymosok számár 2013. jnuár 18. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feltokt tetszés szerinti sorrenen

Részletesebben

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt.

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt. SZIGLIGETI Szigliget 750 éve királyi HARSONA vár Szigliget község Önkormányztánk ingyenes kidvány XI. évf. 3. szám Vörösmrty Mihály: Szbd sjtó Kelj föl rb-ágyd kőpárnáiról, Beteg, megzsibbdt gondolt! Kiálts

Részletesebben

Megjegyzések a mesterséges holdak háromfrekvenciás Doppler-mérésének hibaelemzéséhez

Megjegyzések a mesterséges holdak háromfrekvenciás Doppler-mérésének hibaelemzéséhez H E L L E R MÁRTA DR. FERENCZ CSABA Megjegyzések esteséges holdk háofekvencás Dopple-éésének hbelezéséhez ETO 62.396.962.33.8.46: 629.783: 88.3.6 Mnt z á előző ckkünkből [] s set, kuttás bn és esteséges

Részletesebben

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja.

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja. - 11- F 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szvttl rendelet-tervezet elfogdását jvsolj. T ó t h István: Várplot Pétfürdői Városrész Önkormányzt 7 igen szvttl, 1 nem szvttl rendelet-módosítás

Részletesebben

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s -.59 - Didíer«E s' K Ö N Y V - V O N A T Annak é rd e k é b e n, h ogy az o l v a s á s á ld á s a ib a n azo k n ak a k ö z é p n a g y sá g ú á llo m á s h e ly e k n e k v a s u t a s a i i s r é s

Részletesebben

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXII. évfolym 10. szám 2012.október nyáron, erőt, biztonságot sugározv, de bevisszük lkásunkb télen, mikor felállítjuk z örökzöld fenyőt, hogy emlékeztessen

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym AMt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 6. évfolymosok számár 2011. jnuár 21. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden

Részletesebben

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával 18 Interjú Dr. VÁRY Annmáriávl MA MÁR NEM PÁLYÁRA, HANEM ÁTMENETEKRE ÉS MÓDOSÍTÁSOK SOROZATÁRA KELL FELKÉSZÜLNI. D r. Váry Annmári kliniki és pálytnácsdó szkpszichológus, pszichoterpeut, Wekerle Sándor

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 4. évfolymosok számár : ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg. Minden

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 9. héten ( )

A BUX-index alakulása a 9. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 20 március 06. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

KŐSZEG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ 2015. MÁRCIUS

KŐSZEG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ 2015. MÁRCIUS KŐSZEG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK SZÁÚ ÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS VÉLEÉNYEZÉSI SZAKASZ ÁRCIUS ALÁÍRÓLAP KŐSZEG VÁROS Településrendezési eszözeine számú módosíás Egyszerűsíe eljárás - Véleményezési

Részletesebben

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november A 2 -e g y b e n, 3-e g y b e n c s o m a g a j á n l a t o k f o g y a s z t ó i m e g í t é l é s e é s h a t áv se a r s a e n y r e a h í r k ö z l é s i p i a c o n Készült a Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

TENGELY szilárdsági ellenőrzése

TENGELY szilárdsági ellenőrzése MISKOLCI EGYETEM GÉP- ÉS TERMÉKTERVEZÉSI TASZÉK OKTATÁSI SEGÉDLET GÉPELEMEK c. tntárgyhoz TEGELY szilárdsági ellenőrzése Összeállított: Dr. Szente József egyetemi docens Miskolc, 010. A feldt megfoglmzás

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

Bevezetés. Mi a koleszterin?

Bevezetés. Mi a koleszterin? Bevezet betegklub feldt tgji számár betegségükkel kpcsoltos szkszerű információkt megdni. Ebben füzetben koleszterin htásiról cukorbetegségről gyűjtöttünk össze hsznos információkt. Mi koleszterin? koleszterin

Részletesebben

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek XXVII. évfolym 1. szám 2010. július www.edvrt.hu Több polgármester is elismerően szólt z ÉDV Zrt.-vel vló együttműködésről 3. oldl Bemuttkozik Vevőszolgált Központi Telefonos Ügyfélszolgált 6. oldl Még

Részletesebben

II. Fejezet Értelmező rendelkezések

II. Fejezet Értelmező rendelkezések SZEGHALOM VÁROS ÖNORMÁNYZATA ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNE 7/202. (VI. 26.) önkormányzti renelete közterületek elnevezéséről, házszámozásról és ezek megjelölésének mójáról Szeghlom Város épviselő-testülete z Alptörvény

Részletesebben

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia A profik válsztás pic egyetlen profi minőségű htszögkulcs Trtlom I. 1. Kohászt II. 2. Egyedi Protnium cél 3. Első osztályú korrózióvédelem 10 23 A szbványoknk vló 100%os megfelelés 26 Nincsenek rossz törések,

Részletesebben

INGARISCHE BAUKUNST* ARCHITETTURA UNGHERESE ARCHITECTURE IONGROISE HUNGÁRIÁN ARCHITECTURE MADJARSKO GRADJEVINARSTVO 40. ÉVFOLYAM 1941 JUNIUS

INGARISCHE BAUKUNST* ARCHITETTURA UNGHERESE ARCHITECTURE IONGROISE HUNGÁRIÁN ARCHITECTURE MADJARSKO GRADJEVINARSTVO 40. ÉVFOLYAM 1941 JUNIUS 40. ÉVFOLYM 1941 JUNIUS w Mgyrországi vendégforglom fejlesztése * B u d p e s t n y r l á s és Cdülés s z o l g á l t á b n * Blfonvidélt r e n d e z é s i és építészeti kérdései * M á t y á s k i r á

Részletesebben

Felelős szerkesztő: D R BARANYAY JÓZSEF. Kiadó laptulajdonotok. FÜLÖP ZSIGMOND és Dr. BARANYAY

Felelős szerkesztő: D R BARANYAY JÓZSEF. Kiadó laptulajdonotok. FÜLÖP ZSIGMOND és Dr. BARANYAY Ktárom, 96. Julus 27 XV. évfolym 30. t/ám. KOMROM UJSG Komáromvármegye és város érdekű társdlm, közgzdság hetlp Komárom Vörös Kereszt Egylet és Komáromvármegye Tüzoltószövétségének hvtlos lpj. Megjelenk

Részletesebben

befőttes Myagpapiros

befőttes Myagpapiros m VASÁRNAP 388 ^- ^ + Mgyr vörös kereszt-sorsjegyek + FLCZKY MKSA főnyeremény 5 0, 0 0 0 f r t dómentes, é v e n k n t 3 húzássl, legközelebb h o z á s 1884 j n l n s h ó l-jén. A kereskedelm tkrék és

Részletesebben

Hoya multifokális lencsék

Hoya multifokális lencsék Hoy multifokális lencsék Hozz ki legtöbbet multifokális szemüvegéből! Grtulálunk Önnek Hoy multifokális szemüveglencséjéhez! Ön egy első osztályú terméket vásárolt, mely z emberi szem minél tökéletesebb

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k t u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y. I I I.

D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k t u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y. I I I. D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y A S E M L E G E S S É G > d A L A K U L Á S Á N A K F O L Y A M A T A

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym AMt1 feltlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. Minen

Részletesebben

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS KASZTFÜGGÉS VARÁZSLÓ A KARAKTER NEVE: FAJ: _ SZINT: NEM: _ JELLEM: TULAJ- DONSÁG- TULAJ- DONSÁG- IDŐLEGES IDŐLEGES TERMET: KOR: _ SÚLY: MAGASSÁG: HAJ: _ SZEM: VALLÁS: SZAKÉRTELMEK MAX. SZINT / ERŐ ERŐ

Részletesebben

Nevezetes középértékek megjelenése különböző feladatokban Varga József, Kecskemét

Nevezetes középértékek megjelenése különböző feladatokban Varga József, Kecskemét Vrg József: Nevezetes középértékek megjeleése külöböző feldtokb Nevezetes középértékek megjeleése külöböző feldtokb Vrg József, Kecskemét Hrmic éves tári pályámo sokszor tpsztltm, hogy tehetséges tulók

Részletesebben

VÁSÁRHELYI. Tisza mint népoktató. Irta: BüZd Barna v. orsz. képviselő. Gyerünk csak! X. évfolyam ő. szám. Hódmezővásárhely, J9J4 Január 9. péntek.

VÁSÁRHELYI. Tisza mint népoktató. Irta: BüZd Barna v. orsz. képviselő. Gyerünk csak! X. évfolyam ő. szám. Hódmezővásárhely, J9J4 Január 9. péntek. Hódmezővásárhely, J9J4 Jnuár 9. péntek. X. évfolym ő. szám. r 4 Mér. VÁSÁRHELYI Független SzerfcesJrtöség s kdóhvtl Kossuth-tér. Telefon t 87, E jye» mm r 2 fllér, vsárnp és pc npokon 4 fllér. Gyerünk

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben