ahol a legkitűnőbb zenekar HORVÁTH KARI a hires pápai szólista, hírneves cigányprímás vezetése mellett naponta hangversenyez.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ahol a legkitűnőbb zenekar HORVÁTH KARI a hires pápai szólista, hírneves cigányprímás vezetése mellett naponta hangversenyez."

Átírás

1 Komáromvármegye és város érdekű társdlm, közgzdság hetlp Komárom Vörös K: reszt Egylet és Komáromvármegye TQzoltósz övetségének hvtlos lpj. Megjelenk mnden csütörtökön. Elóflttel r: Égés érre 2 K n félévre ő K, DSgyeé erre ') K. Egyes * z á m ár 24 fllér. Még" ömlk vér, még vonglnk megkínzott ember testek, még bömbölnek bronzszömyetegek, túlhrsogv feleségek, «z nyák jját, még álmodj vlág legborzsztóbb álmot de má mllók és mllók tekntenek vágyódó esdő tekntettel szvükben ngy reménységgel és erős bzodlomml béke forrás: Stockholm felé. háború borzlmm sülé! éjszk,íjáb belopt mgát egy hlvány, meg csk lg pslákodó, bzonytlnul mbolygó - Vlágosság. Szerényen, de márs koltbttlnnl lobog, mllók és mllók vályódából uj tápot nyerve, vkító fénye be fogj vlágítn z egész föleét, bele ín^j enn mgá z emberek szvébe gyáb konlhltnul. Stockholmbn összeülne szocáls* Iák kküldötte. bog) megtárgylják l>ékeföltélelekel. hogy gyógyító blzsmot rkjnk ngy sebre és megállítsák vlágégést. Lssn jönnek, mert tjuk telve kdállyl, de mégs sk összejönnek és szvükben nncs egymás rán gyűlölet. Nem hvtlosn jönnek, de hátuk mögötl egy egész vlág, egy ggász hdsereg: megkínzott ven*- embere feleségek, nyák, gyermekek, gyárk D R Felecs szerkesztő : BRNYY JÓZSEF Főmunktárs: ZILHY LJOS. ksjtolt vérű, sápd) sszony, kknek hngj mnd erősebben lesz hllhtó, ng egyszer tul fogj hrsogn z ágyuk mennydörgésé s. Szoclsták... E név még nem s olyn régen gyűlölet tárgy volt. megvetés llette e krsztus elv hrdetőt és z emberek képzelete vörös zászlót, véres tüntetéseket sztrájkolt! és nyomor! látott mndg mg előtt h szoclstákt hllott. Mly ngyot változott vlág e három esztende ltt. M z egész nép, mllók és mllók, SÓI még ttokbn koronás tok s vágykozv tekntenek Stockholm felé, remélve hogy tlán mégs csk skerüln fog pusztító líízvészt megállítn wtjábn. Dletót még felperzselne z egész vlágot. Ks nép bzlomml vn rántuk, mert köjjölük vlók, egyszerű, I'' ró- nberek Egy város felgyjtásához elég eg gyönge gyermek s, de tűz megfékezéséhez mo erö> szvíl és egész emberek kellenek... stockholm küldöttek tovább küzdelméhez ljon» erőt z ludt, hogy mögöttük. békét szomjzó egé&z \ Hág... Btrktftőtég r«ksdóhvstsl: Sptzer Sándor könyv- és pprkereekedése Komrom. Nádor utc Telefon 80 Kézrtokt :vm j vssz nerketstőssf. Kdó lptuljtfonttok FULÚf Z8I6M0N0 ét Or. BRNYY flz uj főspán. JÓZStf Vármegyénk é«városunk főspán széke be vn töltve s ezzel véget ért kombnácók és tlálgtások npról-npr változó sorozt. hvtlos lp péntek számábn jelent meg legfelsőbb krály kézrt, melyben több knevezés során z s olvshtó, hogy Komárom vármegye és Komárom szb. kr. város főspánjává gróf Dezsse János nyuglmzott főspán neveztetett k». Gróf Dezsse János cs, ^s kr. kmrás Mosonmegyében lépett. közgzgtás szolgáltáb 896-ben, mst közgzgtás gykornok. Cskhmr tsztetet szolgbíró lel, mjd 8'J7. évben ljegyzővé 900-bn nezsder lőszolgbróvá válsztott meg Mosonvármgye törvényhtóság, Kz állásábn áltlános szeretetnek és népszerűségnek örvendett. Í899. évben elnyerte cs. és kr. kmráé címe s évben Ngy Jenő főspán utód let! losonmegye főspán székében. z 90. év válsztások után e álásálól megvált és nyuglomb vonult. háború ltt Besztercebányán működött, mnt helyettes kormánybztos és nehéz vszonyok közt kváló szolgáltokt fejtett k. ügy mondják, hogy nem trtozk TÁRC. l)én férfk nyr. (I drág, rrdt nyárutolj brnuló erdők felett! lofdutt, megérett kellemed Inyfltl gvllé udvrolj. Fkó, unott, derk rossz, szeme nehéz, fog vsnk, I lánynk nem suttog gálánsát, kt nyár elébe hoz... Mgáb jár s kkébe lssn Hervd belé mnden, m volt. Egy elnyújtott, fálófl skolyt Hllt vdlúd mgsbn.. Ot nem cslhtj mjáls, ltek, csók, - lárm* lmpon. Mert zu/mrásn, felsírón z őszben jár láb mrs.. <> tálnéz mnden cfr mázon. 8 náez mőgőtt ott áll gyász... Elfojtott lángjár vgyáz, hogy mégegyszef tel ne ckázzon... (Só I Zsolt Béls z ö csókj. Irt. Ytrothv F.möke. Má egy éve, hogy hlálosn kínzó álmok gyötörték forró éjszkákon. rnyhj tüzes glórként égette fehér homlokát B szemében veszedelme örvények hullámoztk. Szbályosn sorkozó gyöngysznvfog, rózsszín ováls körme mnth vlm láthttln! mrcngolnánk s ez láthttln sját szve volt. Nem tudt elhtetn m-gávl, hogy 0 Is, mnt mndenk ms. csk játékszer Mcste kezeben kt neveznek életnek, sorsnk, vég- zetnek, - z élete cskolyn. mn egy szál nfetosé. mely bmbóból rózsává vrul, el cs elhervd, mndegy, hogy tövén-e, vgy vlknek kehlén.... Gyötrő őflkfzássl kereste, melyk volt z z első lépés, mellyel letért SÍ 0 útjáról, rról z útról, melyen oly fájón édes volt együtt járn Vele... Klftzottn hánykolódott forró párnán s mélyet lélegzett; z blkon hűvösen ármlott be z éj leg S holdsugár bágydtn s bátortlnul lopódzott be Függöny résen. Lehunyt szemét s ugy érezte, lágy rngssál, hlk kttogássl vsz tov. száguld vele egy Pulflnn kocs; egyetlen kocs fut holdvlágbn fénylő síneken át végtelen lföld rónán... <> Ott fekszk pros bársony ülésen hnytt, hj kbontv, tüzes homlokkl, jéghdeg kezekkel. kocs lámpás el vn függönyözve, de z blkon zvrtlnul ármlk he hold hűvös zöld fénye. Kekszk hnytt cs nem mozdul, szeme lehunyv, z jk egy ngyon kcst nytv s két keze mellén összekulcsolv, mnth vdul dobogó szvét szorítn, csllpítná. kocs másk oldlán, egeszén srokb húzódv ttl tszt ül. bársonyos tekntetű brn szemében jesztő tüz ég, degesen szívj cgrettáját. szve már egészen torkábn dobog, ndultosn dobj el félg égett cgrettát, feláll, közeledk lány felé, lehjlk föléje, forró lehelete z rcát perzsel, mnt édes, behízelgő hngon könyörgőn szól : Kcsm... Esténknt legkellemesebb szórkozóhely GRND" kávéház hol legktűnőbb zenekr HORVÁTH KRI hres páp szólst, hírneves cgányprímás vezetése mellett npont hngversenyez.

2 2. oldl. Komárom U*&8 IHI7. ugusztus 2 poltk túlzók soráb s eddg tevékenység körében smerőse komoly munk emberét tsztelték benne, k nkább z ellentétek elsmítását, mnt zok kélezésé teknt feldtául. z j főspán értesülésünk szernt z ppony párt kötelékébe trtozk. z uj főspán m, szerdán Komáromb érkezet. Bekttás ugusztus hó 3-án les/ z új főspánról gy r egyk győr lptársunk: hvtlos lp jelent, hogy Őfelsége Komáronmegye és Komárom sz. kr. vátos főspánjává gróf Dezsse Jánost nevezte k. z új főspán Dunántúlnk rég jó smerője. Hosszbb deg volt Mosonmegye főspánj B mnt lyen ősznte ngyr* becsülésnek és népszerűségnek örvendett. Széleskön'í közgzgtás tudás szeretetre* méltó egyénséggel és lnón tpnttt! párosul. Külö tősen nevezetes volt ngy munkbíró képességéről bzonyos, logy Komárom oly főspánt nyert benne, knek kormányzás elé város és megye egyránt ngy várkozássl és bzlomml teknthet. z új főspán rokon Esterházy Mklós hercegnek előkelő csládj rég nemes Komárom megyében bzonyár sok társdlm kcónk lesz lelkes ránylój. VÁRMEGYÉBŐL. lspán-válsztás. Közszeretetnek és köztszteletnek örvendő lspánunk, Qhyczy Dénes már régót megváln készül állásától, ez szándék ezúttl htározott formábn jelent meg, mvel npokbn bedt nyugdíjzttás ránt kérvényét. Fájó szívvel vesszük tudomásul z f távozás hvtl - sából, melyet mndg, mnden körülmények között pártlnul, egyedül közérdek jvát szolgálv hosszú dőn át töltött be. Éppen ezért vármegye közönsége nehéz szívvel, sjnálttl : jó, nemesszvü lspánunk kérvényét elntézn. mnt nyugdíjzás kérvény bedás ténnyé vált, zonnl ktuáls lett, hogy k lesz z uj lspán? Ezzel kérdéssel szorosn összefügg z kérdés, el lehet-e ütn egy főts'- dó t v l s e, o t jogától hogy hosszú, nehéz szolgáltbn eltöltött dejét fokoztos előléptetéssel! előmenetellel jutlmzzák-e? H tsztv-twlő k vn téve nnk, hogy fokoztos előhldás nem kzárólg rngdősebb voltától, hosszbb szolgált dejétől, szorg lmától függ, hnem hogy válsztás hrcból szerencsésen kerül-e k, kkor tsztvselő elveszt, mbícóját, Kedvét. fokoztos előmenetelbe vló bzodlom féltett kncse tsztvselőnek, 8 Komárom vármegye tsztkr e féltett kncset s védelmezte, mkor ttörhetetlen bástyflként sztlos Bél vármegye főjegyző, lspánhelyettes mellett fogllt állást és lspánná vló megválsztás érdekédben felhívást bocsátott k bzottság tgokhoz. komárom sjtó szntén sztlos Bél főjegyző lspánság mellett küzd, gtál, s elmondhtjuk, hogy pártkülönbség nélkül. függetlenség párt'sjtóorgánum éppen olyn meleg lelkesedéssel r poltk ellenfeléről, sztlos Béláról, mnt munkpárt hvtlos pj. mt eléggé llusztrál z lább két szemelvény: Komárom Lpok ezt írj. Most, mkor érdemekben gzdg lspánunk Qhyczy Dénes nyuglomb vonuln készül s nyugdíjzás ránt kérelme benyújtásávl ez elhtározás pubükussá lön. természetszerűleg megndultk z eszmecserék és kombnácók s z utód kérdésében. Ennek kérdésnek megdásánál kfllömben meggyőzödésünk szernt kombnácókr és hosszs esz mecserékre gyáltlán nncs szükség, mután z uíód önként kínálkozk * tddg főjegyző sztlos Bél személyében, k Közsmert energáj, gzdg tpsztlt, kváló gykorlt erzeke vezetésre vló rátermettsége revén sznte predestínálv vn erre z állásr s egyébként s több, mnt másfél évzed-: helyettesítvén z lspánt: vármegye közgzgtás mnden ágztábn teljes jártssággl és kellő áttekntéssel bír. Részünkről lg tudnók elképzeln, hogy vármegye közönsége sztlos Bél 28 év érdemes, re.:.*." tsságá z üspán állás b töltésénél fgyelmen kívül hgyhtná s fokoztos előléptetés egyedül helyes és gzságos elvén esetleges más pályázó kedveért egyszerűen tultenné mgát. Kválón fontosnk és feltetlenül megszvlelerd tek trtjuk különben erre nézve vármegye tsztkránk állásfogllását s, mely m meggyőződésünkkel teljesen zonos lpr helyezkedk s e meggyőződését köreveben hozzá bzottság tgok tudomásár/ függetensé Komárom Hrlp pedg gy r vele nem egy poltk nézeten levő llos Béláról : z első kérdés: k lesz z uj lspán? z ősrég vármegye szokás szernt vármegye főjegyzőjét tekntették olynnk, mnt k cum jure successons következk z l> pán székbe. Kényszerítő ok nélkül nem s gen szoktk ettől gykorlttól eltérn, m már csk zért s gzságos volt, mert ly változás után z egymgábn zárt testületet lkotó vármegye tsztkr legtöbb tgj egy-egy fokkl előbbre jutott. ügy értesülünk, Komárom vármegye közönsége sem szándékozk ettől bevált gykorlttól elteknten, mnek első jele z, hogy vármegye központ tsztkr már s egyhngúlg állást fogllt vrmegye jelenleg rtk ngy tudású főjegvzője, sztlos Bél jelöltsége mellett. Részünkről kket sztlos Bél személyéhez z ellentétes poltk meggyőződés dcár s ősznte tsztelet és elsmerés érzelme fűznek, csk helyeseln tudjuk zt mozglm*, mely közgzgtás terén m már oly rtk ngy tudás és rátermettségben keres vármegye jövendő első tsztvselőjét. Főleg egy szempontból óhjtjuk rcszü kröl s sztlos Bél győzelmét. S ez szempont z. hogy z ö üspánság bztosr vesszük megszüntetné zt z eléggé el nem ítélhető állpotot, hogy vármegyében mnden pártpoltk szempontok szernt gzodk. sztlos Bél lspánságávl hszszük, bekövetkezk z z dő, mkor poltk meggyőződéséért senkt sem jutlmznk és senkt sem üldöznek." y t két ellentétes poltk párt állású kél lp sztlos Béláról, knek érdekében vármegye tsztvselő kr z lább felhívást bocsátott k: Igen tsztelt Bzottság Tg Ur! Qhyczy Dénes ur. vármegye lspánj folyó 25-én bedt nyugdíjzttás rántkérámét. Ennek folytn most már z üspán állás betöltésének kérdése ktuálssá ctt. z első tsztvselő álls betöltésének kérdése legngyobb fontossággl br nemcsk törvényhtóság egészének. - hnem vármegye tsztvselő kr erdekenek szempontjából s. l lspán személyétől függ első sorbn z egész tsztvselő kr nnyr szükséges összhngztos, eredményes működése, e mellett tsztvselő kr jogos érdekenek sérelme nélkül nézetünk szernt fokoztos előlép- tetés elvétől elteknten nem lehet. lány nem felel, csk fekszk ott vállr omló hjjl, mellén összekulcsolt jéghdeg kezekkel, csukott szemmel s zárt jkkel mozdultlnul, mnt egy szép hlott hlántékát feszít vlm belülről, hogy mjd megpttn s lélegzete oly nehéz... tszt fölegyenesedk, mélye sóhjt s vsszül előbb helyére. Fejé két tenyere közé fogj, mjd odszorítj hdeg blk üveghez. ztán köpenyét z lvó lány felé borítj s hlkn eltolj kocs jtját; ott künn folyosón, mnt egy rb jár föl s lá, meg-megvlln keskeny jtórésben égő cgrettáj....,. S hogy dág ér gondoltbn, megvonglk z ágyán ugy, mnt kkor pros bársony ülésen, vlm hng hgyj el z jkát sóhj vgy hlk skoly? s megerednek könnye ugy, mnt kkor.... Oh! mért, mért nem nytott tel szemét kkor,... ztán smét csk vsút kocsb volt Vele, de most nem egyedül. kocs tele vn vrággl s különös, ttokztos mosoly ül z rcokon, szemek belső könnytől fátyolosu smogtják egymást. Mndennek lelke vn körülött3k s mozdony nehezen sóhjtv kúszk tovább z éjszkábn. Vsz őket, ezer ftl szvet z életből hlálb.... ftl tszt keze bársonyosn smul z övére, ng átvesz ks mulettet s spkájáról egy szál rózsát d édes cserébe.... vont ngyot zökken, megáll cs ők kszállnk vrágos kocsból nüvös éjszkáb; egy deg állnk ott, szorosn "egymáshoz Smulv és egymásr tlál z jkuk... Csk egy pllntr! Kürtszó hrsn s megndul nyögve, sóhjtv vrágos vont... Mr csk két ks tüzes szem látszk belőle, de lány csk áll és néz után és nem lát semmt vlágon... Mre mgához tér, otthon vn ujré S most egyszerre érz, tudj, hogy mnden elveszett, mnden! Fájdlms zokogás rázz meg egész vlóját, sr, mnt k mndenét temet z események néh előre vetk z árnyékukt, ltunk s borzongv fogjuk be látó szemenké?. Most már tudj, bztosn tudj, hogy z volt z ő lelkének temetése, ngy kettős temetés.... két léleké, kk oly régót szeretk egymást, kk örökké keresk egymás! e sohsem tlálkozhtnk föld boldogságr... í:s most ott fekszk ngy hegyeknek lján, susogó fenyők ltt átlöjt szívvel fájó szívvel! 6 pedg még mndg tt bolyong es nem mehet után. Nem mehet hozzál zót, hogy elrobogott z fekete vont, ő csk álmodk szörnyűnél szörnyűbb álmokt és nem br felébred:!! Mért, Istenem mért nem br felébredn?! Vgy tlán nem s álmodk? Hát lehet-e vló, hogy mégs elfordult tőle! Hogy tehette, Istenem, hogy tehette?! Könyökére támszkodk, megfor&tj z áttüzesedett párnákt. mnt újr hnyttdöl ágyábn, érz fnom vászon jótékony hűvösséget.... Újr felrezzen! Látt, oh egész kínzó tsztsággl látt mgát és /t máskt, kettejük között egy csokor égő pros, kábtón lltos rózs, melybe önfeledten temet z rcát.oh átkozott, átkozott JÓZSák!) ztán felvet lejét tündöklő sugárzássl s vrágok felett nyújtj keskeny kezét nnk másknk.... Áz mohon kp után, csókjvl borítj el s meegen csllnó rnykrkát hnz z ujjár,... Rekedten súgj: Enyém, enyém.... Igen. z öve! Isten s emberek eőtt ölelhet, csókolhtj! Mly mohó, mly telhetetlen.... ' 3 Csk csókol], csókolj, hsz oly rövd z elet! M még pros élet, holnp fehér lom... S messzről, ngyon messzről egy szed szempár néz rá könnyen, szomorúsággl s egy bgó hng szól! Légy boldog! 2 * C I C T I S S p í t Z 6 r S á n d o r k n v v "_ 5 s Pp rkere.keds^en Komárom, Nádor-utc 29. szám ltt kphtók t í,', e v '.' /

3 I^I7. ugusztus. rí sm áros Újság :j. oldl. Ezek szempontok vezetnek bennünket tsztelettel lulírott vármegye tsztvselőket, mdőn z Igen Tsztelt Bzottság Tg ur ngyr r fgyelmét felhívn bálrk vgyunk rr. hogy megüresedő lspán állásr szolgált 6 es rngfokozt szernt s sztlos Bél vármegye főjegyzőnek vn jogos génye. sztlos Bél 28 tvet töltött törvényhtóság szolgltábn, ebből 8 evet z lspánt n törvény szernt helyettesíten hvtott fő-, /.»; állásbn. Tudomásunk és meggyőződésünk szernt benne z lspán álláshoz megkívánttó összes képességek megvnnk és nem forog fenn semmj oly körülmény, melynek lpján őt / lspán állás betöltésénél - melynek elérésére egy hosszú, érdemes, szkdtln munkábn eltöltött es különösen háborús evek ltt ; végsőg megfeszített tevékenységgel egybekötött tsztvselő pályán át joggl sprált, mellőzn lehetne. mdőn tehát ezeké* ' Igen lsztét Bzottság Tg urnák / lspán ls betöltését llető állásfogllás lklmából ngybecsű fgyelmébe jánljuk, tesszük ezt zon bztos várkozásbn, hogy jelzett felfogásunk z Igen küzdelem tehát megndult s bevj tottk szernt helyzet képe z, hogy sz- vzók többsége respektáln fogj rngdősebb, soron levő, hosszbb szolglt dőt eltöltött tsztvselő el nem évülhető jogát. komárom sjtó nem személyekért és nem személyek ellen küzd, csk z múgy se j rózsás helyzetű tsztvselők jogáért s?á!l síkr. " Uj fók Trkny tudósítónk jelent: Trkán? községben lp Gyul Jr. közreműködésére! nu ho 22-én meglkult Vörös Keres/t egylet fókj. Elnökké: Székely Dmáz, plébános, nő társelnöknek: Gry Dónesné, lelnöknek: Komjáthy ldár ref. lelkes/, nő lelnök társsá: Kovács Gyuláé, ttkárnk Szemroelwesz Nándor ljegyző, gondnoknk Kovács Gyul főjegyző, jegyzőnek Kontsek Bél tnító, pénztárr >knk r >th Kroly könyvelő rgsztttk meg..\ lkosság ngy érdeklődést tnúsít z uj tók ránt. Állt járványok uármegyében. vármegye területén következő járványok léptek fel : sertésorbánc Bjcs, veszettség Cscsó, Mrtos községekben. Megszűntek: z ebveszettség Császár, száj- cs körömfájás Kocs, z vrszer hólygos kütés Bókod községekben. De z szerencse, tette hozzá Gál j Imre komolyn és nyugodtn, hogy nehéz test munkát nem végez z ember. z szerencse? Ránéztem, komolyn beszél-e. Komolyn beszélt. Csk z állásokt kellett képítem, csk drótkdályok előtt kellett örségen álln, csk őrjártb kellett menn j és csk egy-egy rohmtámdást kellett vssz- I vern (mnt kérdésemre válszul elmondt), I egyszóvl nehéz test munkár nem volt szükség. Qál Imre nem s sejtette, mlyen megn dultn búcsúztm el én tőle Górn Mlnovc f ltt; z én számomr zonbn ekkor lett csk ' gzán vlágossá, m tette lehetővé Mgyror- ; szág hhetetlen erőkfejtését háború ltt, Lehetővé tette mgyr prszt meghtó génytelensége és megrendítő áldoztkészsége. J Természetes, hogy mndenekelőtt jó tsztekre I volt szükség, kk lklmsk vezetésre.! Tudvlevő dolog, hogy teljes mértékben megj tette kötelességet város lkosság és benne, z pr munkásság s. Mgyrországon zon- \ bn ez ks ksebbség; tömeget, mgyrország cápátok sznét, jellegét, lelkét m- ; gyr prszt dt meg. mgyr prszt megértette, hogy meg kell védene hzát és ttól z első perctől fogv, mkor ezt meg Tsztelt Bzottság Tg urná kellő megértesere értette, mnden áldoztr, mnden lemondásr, és méltánylásr fog tláln. j mnden hősességre készen volt. Komárom, 97 júlus 27-én... Pár héttel ezelőtt z Isonzó-fronto Kváló tsztelettel: (Következnek z láírások, melyeket helyszűke mtt nem közöl VÁROSI ( ;YEK. kelővel, k poszton állott egy mgsbb p beszélgetn kezdtem egy öreg mgyr népfölhetünk le). rncsnokság h/ előtt. mkor megértette, vármegye bzottság tgok egy tekntélyes része szntén bocsátott hogy otthonról jövök, egyszerre elborult z á rmegátlpté bzottság Mhol k láírássl körlevelet í rtlos Bél érdekében, melynek név- rc és mély, komoly, ngy ggodlommá! és János rendőrfőkptány elnöklete ltt szerdán ; ősznte szorongássl így szólt: ülést trtott, melyen Berzseny Jnosts ál helyszűke mtt tt szntén nem közöl* József zt mondják, rossz lesz otthon terműszk tnácsos, Székely ntl szövetkezet hetjük. I més, gz-e? gzgtó, Domány Ferenc kertész, dr. Brnyy Vétenénk sjtó tárgylgosság ellen, h Megnyugtttm. Nem lesz olyn rossz, József, Komárom Újság, dr. Kálly ILndre, elhllgtnék, hogy z lspán állás betöltése. mnt hogyn gondoln lehetett pár héttel ezelőtt zután megkérdeztem tőle, vn e földje, Komárom Hírlp, Mészáros Ljos János, körül sztlos Beávl szemben ellenjelöltet s K( márom Lpol; részéről voltk jelen, bz lklomml z országos rendelet kerete között állított bzottság tgok egyrésze, Fáy István ktcsd, mcsod. Hjdumegye prsztember. főszolgbíró gzán szmptkus személyéknek erdekében z lább felhívást küld- Egy tenyérny föld nem sok, de nnyj sncs. Hlmzujváros környékére vló. Npszámos. zöldség árkt állpították meg tételről-tétere föltént megbeszélés lpján. bzottságot z K - tél: De jó Isten, h egy tenyérny föld nem sok, cél vezette, ho: y ugy z eldók, mnt vevők de nnyj sncs, mért érdeklődk kkor lyen Igen tsztelt Bzottság Tg Ur! érdeke kelégítést nyerjenek. bzottság mnden 0 np összeül s mvel zon Komárom tm mért. De megkérdeztem. Nyugodtn válá megrendült érdeklődéssel termés ránt? Tud Vármegyénk köztszteletben álló lspánj nyugdíjzttás ránt kérelmét benyújtott s így Újság szerkesztője s résztvesz, kérjük közönséget,.hogy pnszt, gényet, kívánságt, különben hogy bltlánk k háborút. zután s/olt Először s fontos jó termés, mert más spán állás betöltésének kérdése ktuálssá II M nnnden személyeskedést kerüln kívánunk de vszont mgunkt meglepetéseknek megállptó bzottságbn érvényt szerezzünk. hzáj földjét I propozcót velünk tudss, hogy ennek z ár- meg: z ember csk szeret tlán tuljdon sem krván ktenn - egyszerűen kérjük T. Bzottság Tg Urt. hogy z lspán állásr * Cukorjeg>dk kcszts. legközelebb Szeret-e? K z, k szvkt tud tláln rr forró szerelemre, mellyel mgyr jelöltünket Fáy István tt főszolgbírót nnk í-ukoru'.uyt'k kd.- következő sorrendben prszt zt mgyr föl let szeret, melyből dején szvztávl támogtn szíveskedjék. fog megtörténn: Júlus 39-kén hvtlok, nek sokszor egy tenyérny se jut? K z, k ( névláírásokt helyszűke mtt szntén mellőznünk kellett). jolu 30-án s k. b^t ük, júlus 8-én, z megtudj mérn zt z önzetlenséget, mellyel F II. hetük, ugusztus l-én z L. betűk, mgyr kton Doberdón meg Volhnábn, Száv mellett és Westknest körül ugusztus 8-án s kl»j. betűk, ugusztus S-án Oh jj! Erre hngr mnth megszkdt voln vlm szveben, átkozott Ies2 z R Sz. betűk, SUgUSZtUS I t-n T Z. hetük. mndg és mndenütt zt mgyr földet védelmezte, melyből nek sokszor egy tenyérny másk, gyűlölt csókj... k ueve kezdőbetűjének megfelelő npon! se jutott? K z. k meg fogj érten zt Jó voln meghln, nem jelentkezett, vgy jegyét nem kphtt bzonytln vágyódást, zt z lktln reményr kedést, mellyé! távolbn hrcoló mgyr.... Kezévé! végg sml homlokán, meg, ugusztus 8 tó H-g jelentkezketk még hllj, mnt toronyór ven kettőt éjfél, kton z otthon sárguló buzvetésre és hácukorjegyért cukorjegyet csk jelenlevők Után, ztán észrevetlen elszenderül. ' ború után végre s eljövő békeévekre gondol? tényleges leu/.mn -k megtelelő mennyue^ben ÉS mnt z lom lssn beborítj CSlllghmes tündérplástjávl, csodásn megköny- \ vegye k, mer mnden rtsssélés ssgoru bünország ugy érz, hogy mgyr kton bzony hrmdk háborús év végén Mgyrnyebbül teste-telke. z z egész elmúlt rettenetes év nyomtlnul tűnk el tudtából s ő értette egy bátor ftl szív, egy Hl ngytetett roo mg után. tln vágyt és lktln reménykedését meg megnt gondtln, boldog és szerelmes. Kéz lelkűség, egy fejedelm bjtárs, k ott volt kézben járják gyöngyvrágos erdőt, számlálják kkuk mdár koltást ( férf háborúbn. ; ktonánkk vlmenny hrcmezőn és k legngyobb sorsr hvtott el közülünk : fejedelm uruk és bjtársuk, IV. Károly krály. Mnden olyn, mnt volt régen de Irt Bró bjos. nem, mégsem I lány most fejet meghjtv I Mgyrország ugy érz, hogy h háború történelm korszk lezáródk, kkor Károly láztos boldogsággl lépked s Hu megbocsátó ngy szerelemmel ölel mgához. Szót ngy offenzív után, kocsn mentem Cscsk- krály urlkodás ltt uj, történelm békekor Ezerklencszáztzenöt végén, győzelmes lnul bolyongnk sokág, mjd felemel lány ből Krgujevácb, rázós prsztszekéren, keményre fgyott szerb országúton. Qorn Ml- korszk, mely földet zoknk jutttj végre, szk kezdődk Mgyrország életében: z fárdt szép fejét, szemük soh nem érzett novc előtt'utolértem egy mgános édes oddássl mélyed egymásb honvéd- - ztán / kk békében művelk es háborúbn megvédték. jkuk összeforr.. huszárt, k pej lován lssn poroszkált Górn ;... s felnytj fárdt pllát, hogy Mlnovc felé. Megszólítottm. huszár hozzám cstlkozott és szerb országúton vgy spsugá költögetn kezd. Nem tudj, hol vn, m tortént vele ; z jkán eles fájdlmt érez, félór hosszt elbeszélgettünk hbomról és Hdfogságb jutott uérenk. l kéntelenűl véggtpntj z ujjávl. / jk békéről. Szerbáról és Mgyrországról. huszár (á Imre Törökszentmklósról nem legutóbb hvtlos veszteségkmuttá- Iá htározottn f' Kugrk z ágyból s tükörhöz hjolv ket kcs sebhely form pros volt már ftl legény. negyvenedk eve körül járt, megfontolt, komoly, szűkszvú ember Bllá János (Eke, 89) koelegny z sok szernt hdfogságb estek: foltot lát z jkán... volt, z rcán fájdlms mosoly ömlk mnt áltlábn férfvá lett mgyr pj rszt. el s ö. Stás zászlóljból. révedeső, Elmondt, hogy Glícából jött le de távolb néző tekntettel súgj mg Petrán János (Oroszlány, 802) közlegény Szerbáb; ott fent gylog hrcot ő s; nehéz I é : ülők voltk SZOk ott fent ; bzony : háborúbn 2. gyl ssredml z ő csókj... z étel se lehet olyn, mnt z, mt otthon [esk Frgyes zászlós &.3. nehéz tál>. eszk z ember és néh még ezt z ételt s ágyús ssredml ; mlyen hjós volt cspthoz eljutttn. Nehéz Sehlesnger ástál (Csás, IHHI) glté dők voltk. I 63, gy. ezredből.

4 dl Komárom U»à.«g I97. ugusztus S Pnszok fluból végen nyugodtn 'ehet tyúkot ríktn, vgy rg z öreg utcín énekl, hogy tö^re vgyázztok, kert ltt felüthet fejét vörös kks. 'Hjjá mnden háznk ur!..< Már összecsomgoltm két hónpr BSk- ; Fontosbb voln z éjjel Őrök hngtln seges clkmúkjmt. h-uy másnp reggel körbe járás, házról házr kvetett soros őrök vonttl jöjjek hz mgjáb nyrln, mkor j (strázsák) módjár, s ezeknek szgorú ellens epy brátom kcsbtott Városlgetbe, egy. I őrzése. Csendőrség dereksn végz ezt, de Nemzet-prk (ngolprk) mellett rut { z őrsök székhelyen kvül ntkn eshetk ez meg. hetekben megnyílt»hd-prk«nevű szór- j míg z órművekkel vló ellenőrzés kozó hely me'ekmtésére több látványosság j technkájág nem jutunk, ddg híré, elöljárók mellett vn ott gy bd sznpd s. Mvel z j stb. dmnsztrtív közegek tegyék ezt, h nem est 0 ór zárs erre szórkozó helyre 5 { s állndón, de közben-közben meglepetés szekötelező, műsor toló pontjként egy znéz, < ; rüen, kötelesség mulsztó őrt szolgbrák flus éjjel bktermnk öltözve báránybőr gy s szgorún büntetk. pkábn, dróc szőrben, lbárdosn fellép konzervtív flus kupk tnácsok persze színpdr és formálsn elkáltj 0 et egy! rgszkodnánk réghez».. mert ht z pr rgmsbn kgcurzz n^kk nem tetsző ; mndg gy vót, pánk s így csnálták, «stb., j rendeletet s. Xk bbn több ezerny heüámzó»0- de modern kor oélsserttséget k kell, rendelet ; (: uton s életbe lehet léptetn hozzánk s kjárogtó özv. Ngy Sn- BSegben vdékek voltunk (Pest lkónk f>ü/o- ; 0 vdék szármzású) ázott flus gyerekkoruk egyk jellemző lkját, remnscncáját láthtták bkter személyében megelevenedn. Hrmdnpr mr tthon, Izsán ébredtem fel, nem s reggel, hnem éjjel, nert. S sbé bács z ejyk éjjel bkterm (mellesleg m ház oerberszonk) ég eleoül kjátozt ám éppen z blkom ltt houv.» Ej fél után orr kető. Dcsértessek Teremtő Mhszn flu őrző. Hjz Isten nem Pegtö Éjfél után orr kettő Dcsértessék z Uf Jézus Krsztus!* közben átment mnden hngnemen, mert bsolt botfü.ü z öreg, ped^ ezek mondókák gy trtlombn, mnt fülbemászó dllmukbn egész or^zgbn nnyr egyformák, -tr Csgbg hívogtók,»süs fő np«síb., stb. gyerekmókák, tn z Ethnogrf füzetekben Össze l hordt vlmelyk néprjz tsdósnk. másk bkter, kíve hetnké u váltkoznk féléjelee cseréknél, mr egész jól fuj j«. oly éles hngon, hogy zót s Kr ej le előtt, kár éjt utn kált, már z lsó mondtnál felébredek mre ngy neheze megnt el tudnék eldn, egy ór múlv, újr ott vn következő órát énekeled. hogy hjdn pest utc éjjel kocsdübörgóset, hjnl vllnyos csengetéset meg kellett szoknom, zttodő régére tn ezeket «s meg* szokom, [gy s ítlődk ez nyrnt. Kodé nem prvát kényelmem megzvrását krom én tt pertrktáln, esk ennek dolognk hsznát, vgy j >g >=u tságát krom egy kssé vttn. z éjjel őröknek flvk vgyon és tűzbztonságár kel űgyeloök, dőjelzés szere* pük ebben formájábn ngyon nevetséges és lluzorus, sőt egyenest káros. zokbn községekben, bol erkélyes tornyokrét, mnt Komárombn s, meg z lföld é felvdék városok, k<*» tornyr. dudál, vgy tülköl, nnyt, renny Ór vn, Ot jobbn vn értelme. Ott zonbn, hol körben, ccáról-utcár jár bkter és énekel, hogy»h mnden háznk ur, 0 et ütött már z ór...«stb. végén már ér vn, gy tolódk el éjfélntán s, tehát félrevezet háznk urt, h z szernte kr gzodn. zután tudjuk, hogy bkter bzony nem értestk esetről esetre közép európ pontos dőről, de még flus tornyoknk 80%-bn rossz, egyáltlán nem mű M6 ór. h néh mozognk >, szél rány es ereje szernt késnek, vgy szernt járnk, hogy s hrogosé önkényeseu kezel őket z én flmbn például átlg pereetl előbbre vnnk nehogy zt mondhssák, hogy elmrdtk vlágtól. ( pótdóvl s Komrom nyomábn járunk.) Igy vn pl. lmáson s, pedg de ngy dfferenc ez npszámoknál. tájon gyárk, mlmok gőzkürtje sernt állnk reggel munkáb, jo kor dél hrngé \ >r ut leo nek, ebed utn megnt _'\r.-/ rmt gzodnk, délután munkberekeslésnél megnt ^ ór ütés szernt és ez np 5 örs pnmzás éveken t bz ngyon s ssebbevágé npszám f/etóre nézve. mozgó bkter káltást vhgy sp és tülök jelzéset feleslegessé te3z z s, h>gy m már mnden háznál vn fl és h'bór s és mndenk ezek 3zennt gzodk. tűz nem regál se káltásr, se hngr, de tolvj, vgy gyújtogtó gen. Mert hllj, hogy bdküt z lvégen kbál 9 ddg fel- I dorné komrom kofsss mytél hllottm még gyerekkorombn, hogy Komárombn meg kör- I ; nyéken s z éjfél 2 ór káltás, zért mrdt : el, mert z 763 k ngy földrengés éjjelén gonosz lélek vssz felelt tzenkettőt káltó bkternk. hogy ez z egy ér jelzése elmrdt, gy elmrdhtn több s. Legtöbbünknek kedves romntk, de temetőkertek helyett! s bekövetkezk kremtérmok vlág s lssnként tűzre ken' mnden lom. Mjd mndenkor dr. Brnyyk, krónksok össze- [ lyqjtögetk, hogy hogy s roll régen?... dr cz. ÉL m hlottnk. legutóbb! szernt hős bálát hltk : Szomorú brre] meeesrol jöttem. Borul ég gyászb fölettem Szvemet tép, é^'et: számt'... lírn' dj erò szegény nyáknk'.. kd tt vessteég-kmnttásek Bárány Márton (Szend, ^77), Brn ntl (D.-sztmklós, 899), Bodány József (Tárkány, 895), Borbél Mhály (Kott (895), Börzse Vlmos. Bót l'á, Gscsj Péter, Csók*, József, Derzs Ferenc, Dmtrov Lázár, Fzeks ndrás (Kürt). Flesehkker Ferenc (Trján, ^84). Poltáy Mhály, Grondr János, Gucn János, Blász Lsjos (Emocs, 884), Hoffárt György (K-ny», Hss), Horváth Bé, : Bátyár Vlmos, Johndesz József, Jóssá Jó* ; zsef, Kádár János, Kkováo Péter, Sls j József, Kecskés Ferenc (Szemére, 887), Kovács ntl *é. Kozmák ntl, Ljd Penne, Ljo* József (Neszmély, 883), Lep Mátyás, Lórncz György (Komárom, 895), Mgyr László (Trján, 889), Máthé tr (Trdos, l.s'jl). Mtt.í.»z>-f. M^záPOS Pál l r, 895), Mokos Vendel, Mosbergr öyörgy, Nn^bts Smon, osch.í. Mk^, Kuppert Márton (Kecskéd, 38J), Szász nsztáz, Szbll KereK I közlegények 3. hor. gyl esredbs. Kovács Péter vágterbete, közlegény 2. gyl. ezredből. Botb József, Sgnd István közlegények 3. hov. gyl. ezredbó. Krks Ljos (Báboln, lr*89) közlegény s gyl ezredból Pt blvá, Sttpk Pál, Volenszk Jáos közlegény z 5. táss zászlóljbú. Orsk József (Oserhátpnsst, 887) szk. Vezető 6. lonv. hu-zárezvdböl ; Ppp Sándor, Hver János, Mxán József l vdászok, Bblecz Mhály, Kecskés DezÖ, Lvcsák Péter. Pleskó János, Rgó P OS Vs Mhály közlegények 9. vdász zászlólj hó. Horváth Sándor (Tárkány, R«.»4). Klmár Ferenc (Tárkány, 894V, Lbnc István (Környe, 896) közlegények 76. gyl. ezredből, l>ux.lkb (Komárom, 89) tzedes, Szárz Ferenc Pál (Udvrd, «83; közlegény 8. gyl. ezredből ; Drínk Pál, Etosenberger Márton, Trolk János közlegények 9. vdász zászlóljból. Ivány Oyl kftl z 5. huszárezredből. Hdfogságbn hltk el: Gerencsér Sándor és Szépe Károly (Gít, Í880) Nertschnskbeu, Pp Sándor (Szórnod) 88) Nowo Nkoljewskben, modhánnn 3. honv. gy. e.-bel közlegények. Ks dolgok. X komáom ngy tőzsde slétt N;<or-utcáb«MégyssáskUeven vgy tlán Stsásn Ktonák, cvlek, gytroekk, legények, sszonyok, loányuk. ftlok, s véok, evábsk nes séo#k. I., Njíno.nt.., Gzdgok, segények, mnden rngú, rénd-j, Egyk mezítláb vn, máson gl<*e ktztyl Egykén ngyklp Ötven kócsg tolll, íákon fejkendő ötven lyukkl, folttl, eer ronyos rojttl Repgel öt órául állnk lb torbn. fárdtbbk már dnek, len porb Olyn veszekedés, olyn zsvj, lárm, zl hnné ember, bog] cslád drám, öt-bl felvonásb. >. <P letpost fájó lyukszmemtt!* tlstéptf ruhám, fent Sgye meg!< >M;j«k*/.nrt SZemtm d cfr dám, Ikkor : tűzve lelyem klpjár, f kár csk egy dárd!*»ne lökdösön kérem!... nem vgyok cselédje *»Még mg >s beneeg, untuglef legényke!*»perze ktonánk zl bss, hogy lebet, Nézd «sk.. bolond ííombát vgy tugkövet etett, hegy gy megcspksdett!nnü.. sk most látom Gömbössé ténssszony, Ifnek kell dohány? Senkje sncs fronton, M»'KI> t ácsorog égés báz táj. Dohányr vár t. menye, ht leány s hrmnc unokáj ksért nem jut nekem sób gy mákszemny, Mer mguk lbordjám flur eftel&.()h tüzes ménkö, cspn nyelvébe, Hogy ne leum knál mások fóz^jébfl «ecet «' les lébe.«ilyen párbeszédek.. meg sok más hsonló, Ezeket leírn, bzony nem voln jó. Ro de zért mégs, nézzsk kesé széjjel, fl csnálhtnk * dohány tájévl, nkotn mézzel. Mért vár trfk elótt sszony leány, grersek, K neg nemflek mnd csk rjom füstölnek ' J S bár tudom álok lesz ezérl osztályrészem, Mé^s csk lerom ery pár sorbn szépen olvssák vl kérem II.. Csk Ugy szép r. élet. l vn ppdohány. )á.<..-,.:». frss vjbn nncs hány. f <, Vr nrn kkof «<'!»<.. vn; ksoss, lb bss, Pénzt háb dnál lentenek, hogy köss, h nncs dohányod, fu>s. H gy e*e*p élet, b vn rágott áobáy. / ezres bkósn mndenk fttyet hány. Modem kornál rn már, sázszot jobb z 6-k->r, H nem erélss-btré... koroght gyomor, z élet csk nyomor. Csk gj szép étet, h r ssvr dohány, 5 ebhez gy ut vetet, trák -» leány. V udvró; egy eer, vgy kettő, he e?. cspás érdek, b béke tájé Sál oszlk, mnt felhő. M Ogy Tg z éle, h vn tnóm dohány Zt vllj mndenk: r, prsl és czgáy, Hogy mnd ezt leírtm, sem hsznom, sem károm l.-gfeljelb knek fáj... átkoznk... nem bánom, Hssontlátásg:... mgmt jánlom l»r. Jnek Issé -t tfvt M f Bn g B mozgosznhz. Ferenc Csütörtökön ug. 2. Pónte<en ug 3. Jczsef-rkprL KétleíkD sszony. ü m 4 fevonásb z ördög cmboráj Drm MÍIZÍ DÍJ] menjüdt Otthon ím m mm» *

szám KÖZLÖNY F ő s z e r k e s z t ő : GAÁL G Y U L A V Szerkeszl : E A R A N Y A Y J O Z S F F ár.

szám KÖZLÖNY F ő s z e r k e s z t ő : GAÁL G Y U L A V Szerkeszl : E A R A N Y A Y J O Z S F F ár. * e g y v e n e g y e d k évfolym. 73. Szombt, 920. október 2 szám KOM A R 0 M MEGYE btlatotj hrftftvfcffcseh-szlovák uulun... é%r«m K. félév rf 2 K. m^ul'uo \\ k. tjfjét»0 í m vdékre t ír K. félévre szm

Részletesebben

Á r a 20 fillér. a főispánnak, az a l i s p á n n a k é s a vármegye: f ő j e g y z ő n e k t á m o g a

Á r a 20 fillér. a főispánnak, az a l i s p á n n a k é s a vármegye: f ő j e g y z ő n e k t á m o g a II. é v f o l y m 18. s z á m. Á r 20 fllér. Komárom, 1930. m á j u s 3. r ELŐFIZETÉSI Egz évre Félévre 10 P. 5 P. I ÁR : SZERKESZTŐSÉG Negyedévre 2 J 0 P. Egyes SzáU á r 20 íll. Megjelenk mnden Felelős

Részletesebben

Lapvezer: TUBA J Á N O S. Főszerkesztő: KISS GYULA dr Kéziratokai nem

Lapvezer: TUBA J Á N O S. Főszerkesztő: KISS GYULA dr Kéziratokai nem étff o y m. 32. szám K o m á r o m, 98. u g u s z t u s 0. KOM ROMMEGYEI P o l t k Eg^s/»v«EtMzetétl r helybon és vdékre : L6 K Félévre s K Kegyedém Egye lá&l á ; : 3 0 fllór. Megjelenk mnden s z o m b

Részletesebben

ROMI LAPOK T P. GAAL GiLLA Sxerkeszt< : BARANYAY JÓZSEF dr. FoszeiKes?.to: béke kijelölt, amely a mi kisebbségi jo*

ROMI LAPOK T P. GAAL GiLLA Sxerkeszt< : BARANYAY JÓZSEF dr. FoszeiKes?.to: béke kijelölt, amely a mi kisebbségi jo* Negyvenegye/lk évfolym 92. szám. S z o m b t, 9 2 0. d e c e m b e r II. ROI LPOK KO ROEGYEI Dfettt * r helyben C s e f c - e z l o v á k f rtélbt*s E f l t ó n - h. félévre ZH K, ftffjráévre lì F.-»-/

Részletesebben

S^szA* 1$3 xxxv. évwa^ 6. SZÁM. 1888. BUDAPEST, FEBRUÁR 5. XXXV. ÉVFOLYAM.

S^szA* 1$3 xxxv. évwa^ 6. SZÁM. 1888. BUDAPEST, FEBRUÁR 5. XXXV. ÉVFOLYAM. 84 VASÁENAPJJJSÁG^ S^szA* $3 xxxv. évw^ TOROK SÁNDOR gyógyszertárát z Operához" Andrássy-ut 29., megnytott. Fényes berendezés, bel- és külföld 'különlegességek, kötszerek, sebészet segédeszközök, lltszerek,

Részletesebben

Vaísa VÁSÁRHELYI. C s a k felnőtteknek Próbaházasság" L *» 0 T )? K á r i Q A l V h v30íát*»l ^ 4\e»1 J^C?gpifl>ailsai?D V l g J m e r i O l e i.

Vaísa VÁSÁRHELYI. C s a k felnőtteknek Próbaházasság L *» 0 T )? K á r i Q A l V h v30íát*»l ^ 4\e»1 J^C?gpifl>ailsai?D V l g J m e r i O l e i. HódmezővásáríreTyv Í?J4. Julíüs 26. vásárnp. r 4 2 1 * evroym ffflöf. szró* VÁSÁRHELYI Független SeíkcztŐég é Üdéhívtlj KowstMfe, Telefon 87. egyes szám áf 2 fttet, vsárnp pc ápofeo 4 fíűér. po It km Felelős

Részletesebben

rcleios szerkes/iö: efbberi b i z a l o m gyermekei é e/ek irányitiák eseiekedeíomker is. születését hirdető

rcleios szerkes/iö: efbberi b i z a l o m gyermekei é e/ek irányitiák eseiekedeíomker is. születését hirdető 1> O ÜL é v f o l y m 2. szám. Á r 20 füíér. SZERKESZTŐSÉG E S ELŐFZETÉS A R ; Egz évre Félévre 10 P. 5 P. NegyedévtEgyes szám ár 2*50 P 20 fll rcleos szerkes/ö: PATHÓ GYULA e s z t e n d ő. rt. A l p

Részletesebben

A r a 20 fillér. Felelős szerkesztő:

A r a 20 fillér. Felelős szerkesztő: . é v f o l y m 6. s z á m. Wk ~m Félévre K o m á r o m, 1930- f e b r u á r 8. * ELŐFZETÉS Egz é v r e r 20 fllér. 10 P. 5 P. Negyedévre E g y e s szám á r Megjelenk mnden SZERKESZTŐSÉG ÁR : 2*50 F. 20

Részletesebben

Szerkesztők és laptulajdonosok! A sz«rkesztá tért felelős: BARANYAY JOZS F dr. Küi'dasá-i munkásait, hogy az a r a t ; i s i munkákra

Szerkesztők és laptulajdonosok! A sz«rkesztá tért felelős: BARANYAY JOZS F dr. Küi'dasá-i munkásait, hogy az a r a t ; i s i munkákra rte Koro. 95 árcus 4 XV. Koárováregye város Egylet Koáro Megjelenk Vörös nden DC?rcszt szá r 20 FÜLÖP ZSIGMOND 5 K, ngy dők fllér. vhr tengerélyről elyek elrejtve felszínre h o z z á k z áldás elegét,

Részletesebben

A szerkesztésért felelőé: BARANYAY JŰZSlF dr. kemény l e c k é b ő l az egész v i l á g, h o g y

A szerkesztésért felelőé: BARANYAY JŰZSlF dr. kemény l e c k é b ő l az egész v i l á g, h o g y Komárom, 9. november 5. XIV. évfolym 5. szám. MÁROMI ÚJSÁG Komromvármegyei és városi Komáromvármegye Megjelenik m i n d e n csütörtökön. Előfizetési á r : Egész évre 0K., félévre 5 K, szám ár 20 Tüzoltószövetségének

Részletesebben

közéleti lap xv/18. 2007. október 17. Zuschlag követői Keszthelyen is? Távfűtési értesítés Csak kérhet Szólt a harmonika partnerség Béla

közéleti lap xv/18. 2007. október 17. Zuschlag követői Keszthelyen is? Távfűtési értesítés Csak kérhet Szólt a harmonika partnerség Béla közélet lp xv/18. 2007. október 17.»»»»» Zuschlg követő Keszthelyen s? Távfűtés értesítés Csk kérhet Szólt hrmonk prtnerség Bél Öné pénz, ménk munk Bél szerk. Keszthely, Kossuth L. u. 44. Tel.: 06-83/510-357

Részletesebben

A szerkesztésért felelős : BARANYAY JOZS-F dr. mellünkkel I fedeztük e g y évezreden á t az. európai

A szerkesztésért felelős : BARANYAY JOZS-F dr. mellünkkel I fedeztük e g y évezreden á t az. európai 5. szám. Komáromvármegyei városi érdekű társdlmi, közgzdsági K o m á r o m i V ö r ö s K - r e s z t Egylet é s K o m á r o m v á r m e g y e Megjelenik minden csütörtökön, FÜLÖP ZSIGMOND negyed évre 8

Részletesebben

KOMAROMI ÚJSÁG Komáromvármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap

KOMAROMI ÚJSÁG Komáromvármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap Kimrom, 1916. ugusztus 17. XVI. évfolym 33. szám. KOMROMI ÚJSÁG Komáromvármegyei és városi érdekű társdlmi, közgzdsági hetilp Vörös Krreszt Egylet és Komáromvármegye Tüzoltószövetségének hivtlos lpj. Megjelenik

Részletesebben

D BARANYAY JÓZSEF. He feledkezzünk meg

D BARANYAY JÓZSEF. He feledkezzünk meg K o m á r o m v á r m e g y e i é s v á r o s i é r d e k ű t á r s d l m i, k ö z g z d s á g i hetilp A K o m á r o m i V ö r ö s Kereszt Egylet é s Megjelenik minden csütörtökön, Felelél EJÖflzi té*l

Részletesebben

XV. évfolyam KOMAROMI UJSÁ. A Komáromi V ö r ö s K r e s z t E g y l e t és a K o m á r o m v á r m e g y e Tüzofitószövetségének JÓZSEF ZSIÜMOND

XV. évfolyam KOMAROMI UJSÁ. A Komáromi V ö r ö s K r e s z t E g y l e t és a K o m á r o m v á r m e g y e Tüzofitószövetségének JÓZSEF ZSIÜMOND Komárom, 1915 március 25. XV. évfolym 12. szám. KOMROMI UJSÁ Komromvármegyei városi érdekű társdlmi, közgzdsági V ö r ö s K r e s z t E g y l e t K o m á r o m v á r m e g y e Tüzofitószövetségének Megjelenik

Részletesebben

MÁROMI Ú J S Á G Komarom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap

MÁROMI Ú J S Á G Komarom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap Komárom, 94. február 2 7. szám XIV. évfolym MÁROMI Ú J S Á G Komrom vármegyei városi érdekű társdlmi, közgzdsági hetilp Megjelenik minden _....... ESofizutesi r!. nc.vc r évre 2 K 50, -.. *. csütörtökön,,.

Részletesebben

Á r a 20 fillér. Felelős s z e r k e s z t ő : délben, amikor Krisztus földi helytartója, a római papa s z á z ezrek jelenlétében megnyitotta a

Á r a 20 fillér. Felelős s z e r k e s z t ő : délben, amikor Krisztus földi helytartója, a római papa s z á z ezrek jelenlétében megnyitotta a V. é v f l y m 4. s z á m. Á r 20 fllér. K m á r m, 9. á p r l s 8. * LŐFIZTÉSI gész évre Félévre 0 P. ÁH : egyedévre 5 P. 2-rA) P. Felelős s z e r k e s z t ő : 20 fl. PATHÓ gyn súlys felelőség hármlk

Részletesebben

Felelős szerkesztő : Snitzer BARANYAY JÓZSEF. Főmunkatárs: ZiLAHY LAJOS.

Felelős szerkesztő : Snitzer BARANYAY JÓZSEF. Főmunkatárs: ZiLAHY LAJOS. Komáom 97. októbe X V. évfolym Komáomvámegye és váos > Komom. Megjelenk Voos K esst Egylet é» mnden csütötökön, DÜhstétl á gész Komáomván.ccye s lám 2 á D flle. nemzetközség dbont vtéze ugy láts z k. elé

Részletesebben

Bevonulóknak s ingek, mellények harisnyák, kesztyűk stb, rend kívül olcsó árban kaphatók

Bevonulóknak s ingek, mellények harisnyák, kesztyűk stb, rend kívül olcsó árban kaphatók riomezovsfffteiy, m4, ugusztus 28. péntek. X* évfolym 267 szám Ar 4 ifllér. VÁSÁRHELYI rgtllti politikát npilp. Felelfl tzeiteucto é s lptljdonosi s. i n, 2 Üítói. TMimp és pici tupoío ti eddíol RVQZÍ

Részletesebben

A r a 2 fillér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulajdonos:

A r a 2 fillér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulajdonos: X. évfolym U szám. A r 2 fillér. Hódmezővásárhely, 94 Jnuár U csütörtök. VÁSÁRHELYI F ü g g e t l e n Szerkesztőség és kidóhivtl Kossuth-tér. Telefon: 87, Egyes síám ár 2 fillér, vsárnp és pici npokon

Részletesebben

VÁSÁRHELYI. Iskolás.fcöngvet adjatok! Segítsünk katonáink családtagjain. Hlínden iskolai könyvet elfogadónk és kioszíank.

VÁSÁRHELYI. Iskolás.fcöngvet adjatok! Segítsünk katonáink családtagjain. Hlínden iskolai könyvet elfogadónk és kioszíank. Hódmezővásárhely, S9H* szeptember 25 péntek X» évfolym Síé* szám. r 4 fihál VÁSÁRHELYI F S g g o l I e i Smkettöség és kidóhivtl KoM«th-tér. Telefon t 87. egyet tem it 2 fillér, vsárnp és pití npokon 4

Részletesebben

&*&*,. «^9HFS ViíCZi-lltlZil 27. szám, BUDAPEST. valamint legjobbnak bizonyult, könnyű sorvetőgépeit és mindennemű ekéit,

&*&*,. «^9HFS ViíCZi-lltlZil 27. szám, BUDAPEST. valamint legjobbnak bizonyult, könnyű sorvetőgépeit és mindennemű ekéit, VSÁRNPI 648 39. UJSÁG. SZÁM. 1888^mY, fon,^ &*&*,. «^9HFS WDLSTINH F. és Ts FHÉR MIKLÓS ViíCZi-lltlZil 27. szám, BUDPST. m. kir. állmvsutk gépgyáránk vezérügy. nöke és több más elsőrngú gépgyár 7cépviselöje

Részletesebben

vasúti forgalom budapest komáromi között.

vasúti forgalom budapest komáromi között. IV. évfolym 37. szám Ár 20 fillér. ELŐFIZETÉSI Egz Félt* v re évre 10 P. 5 P. Megjelenik SZERKESZTŐSÉG ÁR. Negyedévre 2*50 P. E g y e s s z á m ár minden Komárom, 1932. szeptember 10. 20 PTHÓ KIDÓHIVTL:

Részletesebben

VÁSÁRHELYI. Gyerünk csak! flz oláh. Hódmezővásárhely, 1914 jaöttát 13. kedd* Ara 4 fífiér. X. évfolyam JI. szám.

VÁSÁRHELYI. Gyerünk csak! flz oláh. Hódmezővásárhely, 1914 jaöttát 13. kedd* Ara 4 fífiér. X. évfolyam JI. szám. Hódmezővásárhely, 94 jöttát 3. kedd Ar 4 fífiér X. évfolym JI. szám. VÁSÁRHELYI Független Bíwkesítöség és kidóhivtl Kossuth-tér. Telefon : 87, Egyes szám ár 2 fillér, vsárnp és pici npokon 4 fillér Gyerünk

Részletesebben

A káromkodás elleni mozgalom törvényhatóságaink előtt

A káromkodás elleni mozgalom törvényhatóságaink előtt Htvnhrmdik évfolym. 25. szám. Szombt, 942 június 20. Politiki f társdlmi p «L < -, x i k o.,r- P tívp TÍÍTOH/ é. ^zdsgi ip A Komrom Vármegyei Közjóléti es Gzdsági Szövetkezet, ruicgyci luzoltoszoveise*

Részletesebben

31. s z á m. L a p v e z é r : TUBA J Á N O S. F ő s z e r k e s z t ő : KISS GYULA dr

31. s z á m. L a p v e z é r : TUBA J Á N O S. F ő s z e r k e s z t ő : KISS GYULA dr H *ffiinckilencedik évfolym. 3. s z á m KOMROMMEGYEI ütikx E!ofize\esi r helyben vidtkre : Bitén éjre 6 K Félévre 8 K Negyedem í K Egyei >/árn áru: 30 fillér. Megjelelik minden szombton. z ötödik háborús

Részletesebben

Ára 4 tülér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulaldonos. ország sorsa iránt viseltetnek, s det a jogok, s a amellyel az első akadály. lehet.

Ára 4 tülér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulaldonos. ország sorsa iránt viseltetnek, s det a jogok, s a amellyel az első akadály. lehet. X. évfolym 7. szám. Ár 4 tülér. Hódmezővásárhely, 94 március 5. vásárnp. VÁSÁRHELY REGGEL UJSAG Független Szerkesztőség kidóhivuj Kossuth tér. Telefoni 87, Egyes szá oi ár t fillér, vsárnp pici npokon

Részletesebben

ÁR K o m á r o m, Igrnándi-ut 24. Hirdetések árai d í j s z a b á s s z e r i n t. a mai nőmozgalmi törekvé seknek mindenfajta szél

ÁR K o m á r o m, Igrnándi-ut 24. Hirdetések árai d í j s z a b á s s z e r i n t. a mai nőmozgalmi törekvé seknek mindenfajta szél Vü. é v f o l y m 34. szám Ar 20 fillér. Komárom. 1935. ugusztus 24.....,.. ELŐFIZETÉSI Egz évre Félévre 10 P. 5 P. SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: ÁR Negyedévre 250 Egyes s z á m ár Megjelenik minden P.

Részletesebben

A villamos (képpel)... 855 Eljegyzés a pozsonyi udvarnál (arczképekkel) Családi viszály a szász uralkodóházhan (arczképpel)... 862

A villamos (képpel)... 855 Eljegyzés a pozsonyi udvarnál (arczképekkel) Családi viszály a szász uralkodóházhan (arczképpel)... 862 Vili Lp 8 fárczczikkok, npi érdekű közleméuyek íj-évi lkok (képekkel) 9 T! j-évi tisztelgések -_ 23 véletlen játéki 35 lióveszteség háborúbn Bornemisz Pál 38 Július Gsesn és Nemzeti Színház Szűnj Dén 115

Részletesebben

Steinschneider Jakab

Steinschneider Jakab SZÁM. 890. xxxvn. ÉVFOLYM VSÁRNPI UJSÁG. 80 legjobb rczporok Leichner lpítttott 405 ' KI NEM TUDJ, Ihogy sok hirdetett gyógyszer kbzfll 'melyik felelne meg leginkább betegsége Tnek z kérje zonnl levelező-lpon

Részletesebben