*************************************************************************** J e g y z ı k ö n y v. Ács Gyula Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "*************************************************************************** J e g y z ı k ö n y v. Ács Gyula Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális"

Átírás

1 *************************************************************************** J e g y z ı k ö n y v Készült: Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testületének szeptember 22-i s o r o s ülésén N a p i r e n d Ács Gyula Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági taggá választása Az alpolgármester, települési képviselık, bizottsági elnökök, bizottsági tagok és a bizottságok nem képviselı tagjai tiszteletdíjáról szóló 9/1999.(III.25.) sz. rendelet módosítása A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 8/2009. (IX.17.) önkormányzati rendelet módosítása Kuncsorba Község Önkormányzata gazdálkodásának I. félévi helyzetérıl szóló tájékoztató Beszámoló a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ kuncsorbai tagintézmény évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról Beszámoló a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde kuncsorbai tagintézmény évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ kuncsorbai tagintézmény évi költségvetésének módosítása Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde kuncsorbai tagintézmény évi költségvetésének módosítása D ö n t é s s z á m a 30/2011.(IX.22.) sz. h a t á r o z a t 11/2011.(IX.23.) sz. r e n d e l e t 12/2011.(IX.23.) sz. r e n d e l e t 31/2011.(IX.22.) sz. h a t á r o z a t 32/2011.(IX.22.) sz. h a t á r o z a t 33/2011.(IX.22.) sz. h a t á r o z a t 34/2011.(IX.22.) sz. h a t á r o z a t 35/2011.(IX.22.) sz. h a t á r o z a t

2 2 Az ÚMVP IV. tengely LEADER pályázat közösségi energia udvarok létrehozása és fejlesztése címő célterületre a Kuncsorbarátok Közhasznú Egyesület által benyújtandó pályázatának támogatása és az együttmőködési megállapodások jóváhagyása Védınıi állásra pályázat kiírására Beszámoló a közterületek, köztemetı, közutak, járdák állapotáról szóló 36/2011.(IX.22.) sz. h a t á r o z a t 37/2011.(IX.22.) sz. h a t á r o z a t 38/2011.(IX.22.) sz. h a t á r o z a t ***************************************************************************

3 3 J e g y z ı k ö n y v Készült: Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testületének szeptember 22-i soros ülésén Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet képviselık Dr. Papp Antal jegyzı Dr. Ondok László aljegyzı Angyalné Gyetvai Andrea irodavezetı Rédai János: köszönti a megjelent képviselıket, Dr. Ondok László aljegyzıt, Angyalné Gyetvai Andrea irodavezetıt, Barta Józsefnét a szociális intézmény igazgatóját és Hillender Györgyné óvodaigazgatót. Köszönti továbbá, és egyben bemutatja Dr. Papp Antal urat Törökszentmiklós város új jegyzıjét, aki egyben Kuncsorba község jegyzıje is. Megállapítja, hogy az 5 fı képviselı közül 4 fı jelen van, így az ülés határozatképes, s azt megnyitja. Napirendi pontokat a kiküldött meghívó szerint javasolja megtárgyalni egy módosítással, mely az 1. napirend legyen. 1./ Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági tag megválasztása. A Képviselı-testület egyhangúan elfogadta a módosítással együtt - a napirendi pontokat. I. Napirend: Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottsági tag választása Rédai János: sajnos a tegnapra összehívott bizottsági ülés határozatképtelenség miatt elmaradt. Mivel kisebb létszámú lett a testület, ezáltal a bizottság is, ha már két személy nem tud eljönni az ülésre a bizottság határozatképtelen. Ha a képviselı bizottsági tag eljárna az ülésekre, akkor nem lenne gond. Tudjuk, hogy Budapesten dolgozik, és nagyon ritkán tud eljönni bizottsági, illetve testületi ülésre. Az eltelt idıszak tapasztalatai alapján javasolja, hogy a bizottság tagjainak számát 5 fıre emeljük. Ezek figyelembevételével az alábbi javaslatot teszi: Külsıs bizottsági tagnak javasolja Ács Gyula Kuncsorba, Dózsa Gy. út 75. lakost. Megkérdezi az érintettet, hogy hozzájárul-e ahhoz, hogy nyílt ülésen tárgyalja a napirendi pontot. Ács Gyula: hozzájárult ahhoz, hogy nyílt ülésen kerüljön a napirend megtárgyalásra.

4 4 Rédai János: megkérdezi van-e más személyre javaslat. Bana Lajosné: egyetért Ács Gyula személyével. Ács Gyuláné: egyetért a javaslattal Rédai János: mivel más javaslat nem érkezett, kéri, aki egyetért Ács Gyula Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági taggá történı megválasztásával kézfelemeléssel szavazzon. Megállapítja, hogy a jelenlévı 4 fı képviselı 4 igen szavazattal Ács Gyula kuncsorbai lakost a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság tagjává megválasztotta. 30/2011.(IX.22.) sz. önkormányzati határozat Ács Gyula Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági taggá választására Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 22. -ában biztosított jogkörében eljárva Á c s Gyula Kuncsorba, Dózsa Gy. út 75. szám alatti lakost megválasztotta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság tagjának. Errıl értesülnek: 1./ Képviselı-testület tagjai 2./ Rédai János polgármester 3./ Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság elnöke 4./ Dr. Papp Antal jegyzı 5./ Dr. Ondok László aljegyzı 6./ Ács Gyula bizottsági tag 7./ Irattár Rédai János: gratulál a megválasztott bizottsági tagnak, és jó munkát kíván részére. A megválasztott bizottság nem képviselı tagjának esküt kell tennie a Képviselı-testület elıtt. Megkéri a jelenlévıket, hogy az eskütételhez szíveskedjék felállni. Kéri, hogy Ács Gyula a bizottság nem képviselı tagja hangosan, érthetıen mondja utána az eskü szövegét! Én, (a képviselı neve) esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hő leszek; az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott titkot megırzöm; Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági tagsági tisztségembıl eredı feladataimat a Kuncsorba fejlıdésének elımozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem. ( Az eskütevı meggyızıdése szerint: ) Isten engem úgy segéljen. I n t e r p e l l á c i ó k: Rédai János: kéri, akinek közérdekő kérdése van, tegye fel.

5 5 Nem érkezett interpellációs kérdés. Polgármesteri tájékoztató: A két ülés között az alábbi fontosabb események történtek. - Augusztus 8-án Budapesten az ivóvízminıség-javító pályázat támogatási szerzıdésének aláírása megtörtént. Ezzel elindulhat a beruházás az 5 településen, melyet 2014 évben be kell fejezni. - Augusztus 18-án Megyeházán ünnepi ülésen vett részt. - Augusztus 29-én Fegyverneken részt vett az óvoda tanévnyitó értekezleten. - Szeptember 1-én Örményesen az általános iskola tanévnyitó értekezletén vett részt. - Szeptember 2-án Törökszentmiklóson Kistérségi Társulási ülésen vett részt. - Szeptember 2-án Gelléné Tokai Erzsébet alpolgármester asszony részt vett a településen meghirdetett parlagfő pályázat értékelésén és a Családi napon. - Szeptember 7-én Kistérségi Társulási ülésen vett részt. - Szeptember 9-én Kuncsorbán a Tisza-menti LEADER Közhasznú Egyesület közgyőlésén vett részt. - Szeptember 10-én részt vett Túrkevén a város 750-ik évfordulójára rendezett ünnepi testületi ülésén. - Szeptember 12-én részt vett a katolikus templom kivitelezési szerzıdésének az aláírásán - Szeptember 15-én Fegyverneken részt vett az általános iskola tanévnyitó értekezletén - Szeptember 20-án Kistérségi Társulási ülésen vett részt, majd az Ivóvízminıség-javító Társulás ülésén. Szavazásra bocsátja a tájékoztatót, melyet a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal elfogadott. II. Napirend: Elıterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevételérıl Dr. Ondok László: a Kormányhivatal a képviselı-testületi tagok és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló rendeletünk kapcsán törvényességi észrevétellel élt,a rendelet azon passzusát kifogásolta a Kormányhivatal, amely a tiszteletdíj részvétel arányában történı juttatására vonatkozott. Az észrevétel megalapozott, azzal együtt, hogy bár a rendelet hatályos volt, de tényleges alkalmazására nem került sor. Ács Gyuláné: a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság az elıterjesztést elfogadásra ajánlja a testület részére. Rédai János: szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: KUNCSORBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 11/2011.(IX.23.) önkormányzati rendelete

6 6 Kuncsorba Község Önkormányzatának az alpolgármester, települési képviselık, bizottsági elnökök, bizottsági tagok és a bizottságok nem képviselı tagjai tiszteletdíjáról szóló 9/1999. (III. 25.) számú rendelete módosításáról Kuncsorba Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 20. (2) bekezdése alapján alapján a következı rendeletet alkotja: 1. Kuncsorba Község Önkormányzatának az alpolgármester, települési képviselık, bizottsági elnökök, bizottsági tagok és a bizottságok nem képviselı tagjai tiszteletdíjáról szóló 9/1999. (III. 25.) számú rendelete 1. (4) bekezdése hatályát veszíti. 2. Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Kuncsorba, szeptember 22. /: Rédai János :/ /: Dr. Papp Antal :/ polgármester jegyzı III. Napirend: Elıterjesztés a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 8/2009. (IX.17.) önkormányzati rendelet módosításáról Ács Gyuláné: a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és javasolja a testületnek elfogadásra. Dr. Ondok László: a szociális rendeletünk módosítására azért került sor, mert a lakásfenntartási támogatás rendszere szeptember l-tıl jelentısen megváltozott, így a helyi lakásfenntartási támogatás feltételei is módosultak. Aki nem fér bele a normatív támogatásban mert kicsivel meghaladja a jövedelemhatárt az még helyi lakásfenntartási támogatásra jogosult lehet. Felméréseink szerint nagy számú igénylıvel nem kell számolni Kuncsorba községben, jelentıs többlet terhet nem fog jelenteni az önkormányzat számára. Gelléné Tokai Erzsébet: kifizethetı ez a támogatás a lakosok részére, vagy a szolgáltatónak fog utalni az önkormányzat? Volt szó a törvénytervezet kapcsán, hogy csak a szolgáltató felé lehet utalni. Nálunk ez nem volt gyakorlat. Kérdezik tıle a lakosok, hogy kötelezı lesz-e szolgáltató felé utalni, vagy kifizetik a kérelmezıknek mind eddig. Az önkormányzat megállapodást fog kötni a szolgáltatóval, vagy hogyan mőködik? Angyalné Gyetvai Andrea: Kuncsorba esetében csak pénzbeni segélyekrıl beszélhetünk. A határozatnak tartalmaznia kell, hogy pénzbeli kifizetés lesz a kérelmezı felé, vagy a szolgáltató részére lesz az utalás. Dr. Ondok László: utána fogunk nézni és tájékoztatjuk az Alpolgármester Asszonyt.

7 7 Rédai János: szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: KUNCSORBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 12/2011.(IX.23.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 8/2009. (IX.17.) önkormányzati rendelet módosításáról Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 1. (2), 26., 32. (3), 38.. (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következıket rendeli el: 1. (1) A R. 7..(1)bek. helyébe a következı rendelkezés kerül: a) Az önkormányzat helyi lakásfenntartási támogatást nyújt annak a családnak vagy személynek, akinek háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 260 %-át és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. b) Nem jogosult helyi lakásfenntartási támogatásra az a személy, illetve háztartás akinek, amelynek részére, a korábban megállapított normatív lakásfenntartási támogatás még nem járt le. (2) A R. 7..(2)bek. helyébe a következı rendelkezés lép: Helyi lakásfenntartási támogatás esetén a) a fogyasztási egység a háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejezı arányszámát az Sztv. 38..(2) bekezdésében foglaltak szerint kell kiszámítani, b) a lakásfenntartás elismert havi költségét az Sztv. 38..(3) bekezdésében foglaltak szerint kell kiszámítani, c) az elismert lakásnagyságot az Sztv. 38..(4) bekezdésében foglaltak szerint kell megállapítani. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kuncsorba, szeptember /: Rédai János :/ /: Dr. Papp Antal :/ polgármester jegyzı

8 8 IV. Napirend: Tájékoztató a Kuncsorba Község Önkormányzata gazdálkodásának I. félévi helyzetérıl Ács Gyuláné: a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság a tájékoztatót megtárgyalta és elfogadásra ajánlja a képviselı-testület részére. Rédai János: a tájékoztatóból kiderül, hogy az I. félévi gazdálkodásunk kiegyensúlyozott. Minden megtett a testület eddig és ezután is, hogy a gazdálkodásunk ilyen képet mutasson. A folyószámlahitelünket azért hagytuk meg, hogy legyen egy biztonsági tartalékunk. Megköszöni mindenkinek a lelkiismeretes munkáját. Az intézmények vezetıivel és dolgozóival is mindig megbeszéljük a problémákat, ha bármilyen igény merül fel, akkor konzultálunk. Bízunk benne, hogy a következıkben is így tudunk gazdálkodni. Mivel kérdés, hozzászólás nem volt szavazásra bocsátja a tájékoztatót, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 31/2011.(IX.22.) sz. önkormányzati határozat A Kuncsorba Község Önkormányzata gazdálkodásának I. félévi helyzetérıl szóló tájékoztatóhoz Kuncsorba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a I. félévi gazdálkodásról készített tájékoztatót megtárgyalta és az év hátralévı idıszakára az alábbiakat határozza el: 1. Továbbra is biztosítani kell a jogszabályi elıírás alapján történı mőködést, a kötelezettségvállalás utalványozás ellenjegyzés gyakorlását az érvényes szabályzat alapján. Ellenjegyzés hiányában kötelezettségvállalás nem történhet. 2. El kell végezni a bevételek teljesítésének vizsgálatát. A bevételek esetében törekedni kell az idıarányos teljesítés megvalósítására. Határidı: Folyamatos Felelıs: Dr. Papp Antal körjegyzı Errıl értesülnek: 1. Rédai János polgármester 2. Dr. Papp Antal jegyzı 3. Dr. Ondok László aljegyzı 4. Polgármesteri Hivatal Irodavezetıi V. Napirend: Beszámoló a társult intézmények évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról Ács Gyuláné: a bizottság az elıterjesztéseket megtárgyalta és elfogadásra ajánlja a képviselıtestület részére. Rédai János: megköszöni az intézményvezetıknek és dolgozóknak az I. félévben végzett lelkiismeretes munkát. A 2012 évben változások lesznek, mi szeretnénk továbbra is ezt a társulást. A közoktatási törvényt még nem fogadta el a parlament, így még konkrét dolgokat nem tudunk.

9 9 Gelléné Tokai Erzsébet: az óvoda részérıl elmondja, hogy a gyerekek annyit észrevettek, hogy a tárgyi feltételek sokkal jobbak a társulás óta. A társult intézmények közül az iskola beszámolóját nem találja. Ennek mi az oka? Rédai János: érdeklıdünk a fegyverneki Polgármesteri Hivatalban, hogy miért nem került hozzánk a beszámoló. Szavazásra bocsátja a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ beszámolóját, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 32/2011.(IX.22.) sz. önkormányzati határozat Beszámoló a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ kuncsorbai tagintézmény évi költségvetésének I. féléves végrehajtására Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testülete tárgyalta a Csorba Mikrotérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ kuncsorbai tagintézmény évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról szóló beszámolót, melyet a melléklet szerint elfogadott. Errıl értesülnek: 1./ Képviselı-testület tagjai Helyben 2./ Rédai János polgármester Helyben 3./ Tatár László polgármester Fegyvernek 4./ Barta Józsefné igazgató Fegyvernek 5./ Dr. Papp Antal jegyzı - Helyben 5./ Dr. Ondok László aljegyzı Helyben 6./ I r a t t á r

10 Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Az intézmény 2011.évi költségvetéésnek I.féléves teljesítése kiemelt elıirányzatonként 1. sz. melléklet Ft-ban Fegyvernek Örményes Kuncsorba mód er. mód mód elıi. telj. teljesítés elıi. elıi. telj. teljesítés er. elıi. elıi. telj. ( e Ft ) (e Ft) (%) ( e Ft ) ( e Ft ) (e Ft) (%) ( e Ft ) ( e Ft ) (e Ft) 2011 er. elıi. ( e Ft ) teljesítés (%) 2011 er. elıi. összsesn ( e Ft ) 2011 mód. elıi. összsesn ( e Ft ) Teljesítés összsen ( e Ft) Megnevezés BEVÉTEL ÖSSZESEN: , , , ,69 I Mőködési bevételek , , , ,82 =- Intézményi mőködési bev , , , ,82 - étkezési térítési díj bevételek , , , ,34 - egyéb intézményi mők. bevételek , , , ,08 II. Támogatások III. Felhalm. és tıke jell.bev. 0 IV. Támogatás értékő bev , ,97 = mők. célú tám.értékő bevételek , ,97 - pénzmaradvány átadás egyéb mők. célú tám.ért. bev , ,82 = Felhalm. célú tám.ért. bev. V.Véglegesen átvett pénzeszközök = mőködési célú = felhalmozási célú VI. Hitelek VII. Pénzf. nélküli bevételek , ,00 = Elızı évi pénzm. igényb , , , ,00 VIII. Intézményfinanszírozás , , , ,00 - szoc.pol. támogatás , , , ,77 - ebbıl önkorm.kiegészítés , , , ,15 - ebbıl megáll.iii.6.pont szer. korr , , ,69 = támogatás összesen , , , ,32 - normatív támogatás , , , ,00 - kistérségi támogatás , , , ,00 - bér kompenzáció fedezete , , , ,42 = önkormányzati kiegészítés I , ,29 - közhasznú foglalkoztatás miatt , ,02 - önkormányzati kiegészítés , ,15 = önkormányzati kiegészítés II. = megáll. III.2.g.)pontja szerinti korrekció , ,14 = pénzmaradvány elvonása IX. Kölcsönök visszatérülése Teljesítés összsen %-ban

11 11 KIADÁS ÖSSZESEN: , , , ,48 I. Személyi juttatás , , , ,23 = Bér , , , ,61 = Egyéb , , , ,29 II. Járulékok , , , ,85 III. Dologi kiadások , , , ,82 = Vásárolt élelmezés , , , ,96 = energia kiadások , , , ,25 = rehabilitációs hozzájárulás = kötött dologi kiadások , ,00 = Egyéb dologi kiadások , , , ,26 - egyéb dologi kiadás közhasznú foglalkoztatás miatt 10 IV. Átadott pénzeszközök 0 V. Egyéb támogatás VI. Ellátottak pénzb. tám. VII. Felhalmozási kiadások = Felújítás = Beruházás. VIII. Tartalék =pénzmaradvány = egyéb IX. Hitel visszafizetés X. Intézményfinanszírozás XI. Támogatás ért. Kiadások XII. Adott kölcsönök - - Átlaglétszám 13,815 13,815 13,815 3,125 3,125 3,125 0,000 4,000 4,000 4,000 20,940 20,940 20, ,00 - közfoglalkoztatás 3,920 3,920 2,710 0,150 0,000 3,920 3,920 2,860 72,96

12 12

13 Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2. sz melléklet eft-ban Az intézmény évi felújításai Megnevezés Felújítás összesen: 2011.évi eredeti elıirányzat 2011.évi módosított elıirányzat 2011.évi I.féléves teljesítése Teljesítés %- ban Az intézmény 2011 évi beruházásai 3.sz.melléklet eft-ban Megnevezés Összesen: 2011.évi eredeti elıirányzat 2011.évi módosított elıirányzat 2010.évi I.féléves teljesítése Teljesítés %- ban

14 14 Rédai János: szavazásra bocsátja a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde beszámolóját, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 33/2011.(IX.22.) sz. önkormányzati határozat Beszámoló Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde kuncsorbai tagintézmény évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testülete tárgyalta a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde kuncsorbai tagintézmény évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót, melyet a melléklet szerint elfogadott. Errıl értesülnek: 1./ Képviselı-testület tagjai Helyben 2./ Rédai János polgármester Helyben 3./ Tatár László polgármester Fegyvernek 4./ Hillender Györgyné igazgató Fegyvernek 5./ Dr. Papp Antal jegyzı - Helyben 5./ Dr. Ondok László aljegyzı Helyben 6./ I r a t t á r

15 15 Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsöde Felszabadulás ut. 88.sz. T.56/48l015 Kuncsorba Megnevezés Telj. er.elıir. mód.ei. telj. %. óvoda BEVÉTEL ÖSSZESEN: ,38 I. Mőködési bevételek ,73 = Intézményi mőködési bevételek ,73 -étkezési téritési dij ,73 -egyéb intézményi mők. bevétel ,00 II. Támogatások ,00 III. Felhalm. és tıke jell. bevételek ,00 IV. Támogatásértékő bevételek ,00 = mőködési célú tám.értékő bevételek ,00 - egyéb mők célú tám.értékő bevételek ,00 - közfogl. célú tám.értékő bevételek 0 0,00 = Felhalmozási célú tám.értékő bevételek ,00 V. Végl. átvett pénzeszközök ,00 = Mőködési célú ,00 = Felhalmozási célú ,00 VI. Hitelek ,00 VII. Pénzforgalom nélk. bevételek ,00 = Elızı évi pénzmaradv. igénybev ,00 VIII. Intézményfinanszirozás ,54 - szoc.pol. Támogatás ,76 - ebbıl önkormányzati kiegészités ,76 - ebbıl megáll. III.6.pont szerinti korrekció ,00 = támogatás összesen(állami,kistérs.) ,56 - normatív támogatás ,00 - kistérségi támogatás ,98 - bérkompenzáció fedezete ,67 = Önk. kiegészítés I ,59 = Önk. kiegészítés közfoglalk ,00 = Önk. kiegészítés II ,00 = HHH. Önk. kiemelt. Ei ,00 = megáll. III.2.g.)pontja szerinti korrekció ,00 = Pénzmaradvány elvonás ,00 IX. Hitelek ,00

16 16 Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsöde Fegyvernek, Felszabadulás út 88. sz.t.56/ sz. melléklet Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsöde évi felújításai adatok ezer ft.-ban! Megnevezés 2011.évi 2011.évi 2011.I. félév er.elıir. mód.elıir. telj. Teljesités %-ban ,00 Felújitás összesen 0 0 0,00 Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsöde Fegyvernek, Felszabadulás út 88. sz.t.56/ sz. melléklet Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsöde évi beruházásai adatok ezer ft.-ban! Megnevezés 2011.évi 2011.évi 2011.I. félév er.elıir. mód.elıir. telj. Teljesités %-ban ,00 0 0,00 Beruházás összesen ,00

17 17 VI. Napirend: Elıterjesztés a társult intézmények évi költségvetésének módosítására Ács Gyuláné: a bizottság megtárgyalta a két intézmény elıterjesztését, melyet javasol a képviselı-testületnek elfogadásra. Kérdés, hozzászólás nincs. Rédai János: szavazásra bocsátja a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ évi költségvetésének módosításáról szóló elıterjesztést, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 34/2011.(IX.22.) sz. önkormányzati határozat A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ kuncsorbai tagintézmény évi költségvetésének módosítására Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testülete tárgyalta a Csorba Mikrotérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ kuncsorbai tagintézmény évi költségvetésének módosításáról szóló elıterjesztést, melyet a melléklet szerint elfogadott. Errıl értesülnek: 1./ Képviselı-testület tagjai Helyben 2./ Rédai János polgármester Helyben 3./ Tatár László polgármester Fegyvernek 4./ Barta Józsefné igazgató Fegyvernek 5./ Dr. Papp Antal jegyzı - Helyben 5./ Dr. Ondok László aljegyzı Helyben 6./ I r a t t á r

18 18 Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ A évi költségvetés módosítása 1. sz. melléklet Ft-ban Kuncsorba Telephely eltérés Megnevezés er.elıir. jav.elıi BEVÉTEL ÖSSZESEN: I. Mőködési bevételek = Intézményi mőködési bevét. - étkezési térítési díj bevltelek egyéb intéményi mők. bevételek Önkorm. Sajátos mők. bevét. - II. Támogatások - III. Felhalmozási és tıkej. bev. - IV. Támogatás értékő bevétel = mők. célú tám. értékő bevételek szoc.pol. támogatás ebbıl megáll.iii.6.pont szer. korr ebbıl önkormányzati kiegészítés egyéb mőködési célú tám.értékő bev. - - = felhalm. célú tám. értékő bevételek - V. Véglegesen átvett pénzeszközök - - = mőködési célú = felhalmozási célú - VI. Hitelek - VII. Pénzforg. nélk. bevételek = Elızı évi mőködési célú pénzm.igénybev = Elızı évi felhalm. célú pénzm.igénybev VIII. Intézményfinanszírozás szoc.pol. támogatás ebbıl önkormányzati kiegészítés

19 19 - ebbıl megáll.iii.6.pont szer. korr. = támogatás összesen - normatív támogatás - kistérségi támogatás bér kompenzáció fedezete = önkormányzati kiegészítés I közhasznú foglalkoztatás miatt - önkormányzati kiegészítés 200 = önkormányzati kiegészítés II. = megáll. III.2.g.)pontja szerinti korrekció = pénzmaradvány elvonása IX. Hitelek KIADÁS ÖSSZESEN: I. Személyi juttatás = Bér = Egyéb II. Járulékok III. Dologi kiadások = Vásárolt élelmezés kiadásai = Energia kiadások = Rehabilitációs hozzájárulás = Egyéb célra kapott dologi kiadások = Egyéb mőködési dologi kiadások - Egyéb dologi kiadás - Közhasznú foglalkoztatás miatt IV. Végleges pénzeszköz átadás = Mőködés célú = Felhalmozási célú V. Egyéb támogatás - VI. Ellátottak pénzb. tám. - = ebbıl tanulói bérlet térítés VII. Felhalmozási kiadások = Felújítás

20 = Beruházás VIII. Tartalék = pénzmaradvány = járulék csökkenésbıl IX. Hitel visszafizetés X. Intézményfinanszírozás XI. Szoc. Pol XII. Kölcsönök nyújtása XIII: Támogatás értékő kiadások = mőködési célú tám.értékő kiadások = felhalmozási célú tám. értékő kiadások Álláshely 4,00 4,00 0 Közfoglalkoztatott Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Az intézmény évi felújításai 2. sz melléklet eft-ban Megnevezés Felújítás összesen: 2010.évi eredeti elıirányzat évi módosított elıirányzat év teljesítése 3 Teljesítés %- ban 3.sz.melléklet eft-ban Az intézmény 2010 évi beruházásai 2010.évi eredeti elıirányzat évi módosított elıirányzat év teljesítése 3 Teljesítés %- ban Megnevezés 1. Számítógép ,00% Összesen: ,00%

21 21 Rédai János: szavazásra bocsátja a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde évi költségvetésének módosításáról szóló elıterjesztést, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 35/2011.(IX.22.) sz. önkormányzati határozat Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde kuncsorbai tagintézmény évi költségvetésének módosítására. Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testülete tárgyalta a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde kuncsorbai tagintézmény évi költségvetésének módosítását, melyet a melléklet szerint elfogadott. Errıl értesülnek: 1./ Képviselı-testület tagjai Helyben 2./ Rédai János polgármester Helyben 3./ Tatár László polgármester Fegyvernek 4./ Hillender Györgyné igazgató Fegyvernek 5./ Dr. Papp Antal jegyzı - Helyben 5./ Dr. Ondok László aljegyzı Helyben 6./ I r a t t á r

22 A Képviselıtestület 11/2011.(III.01). sz. rendeletében foglaltak szerint a Képviselıtestület május-i ülésére módosítási javaslatunkat az alábbiak szerint tesszük meg kiemelt elıirányzatonként / (eft-ban) Fegyvernek Örményes Kuncsorba Fegyverneki 4 tagóvoda Bölcsöde Napsugár óvoda Kuncsorbai óvoda Megnevezés Eltérés Eltérés Eltérés Eltérés eredeti ei. javasolt eredeti ei. javasolt eredeti ei. javasolt eredeti ei. javasolt ei. Összesen: 2011.javasolt. Összesen: BEVÉTEL ÖSSZESEN: I. Mőködési bevételek = Intézményi mőködési bevételek étkezési téritési dij egyéb intézményi mők. bevétel II. Támogatások III. Felhalm. és tıke jell. bevételek IV. Támogatásértékő bevételek = mőködési célú tám.értékő bevételek egyéb mők célú tám.értékő bevételek közfogl. célú tám.értékő bevételek = Felhalmozási célú tám.értékő bevételek V. Végl. átvett pénzeszközök = Mőködési célú = Felhalmozási célú VI. Hitelek VII. Pénzforgalom nélk. bevételek = Elızı évi pénzmaradv. igénybev VIII. Intézményfinanszirozás szoc.pol. Támogatás ebbıl önkormányzati kiegészités ebbıl megáll. III.6.pont szerinti korrekció = támogatás összesen(állami,kistérs.) normatív támogatás kistérségi támogatás bérkompenzáció fedezete = Önk. kiegészítés I eltérés Összesen:

JEGYZİKÖNYV. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottságának 53/2012. (V. 7.) határozata a napirend elfogadásáról

JEGYZİKÖNYV. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottságának 53/2012. (V. 7.) határozata a napirend elfogadásáról JEGYZİKÖNYV Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Közjóléti Bizottsága 2012. május 7-én 13,30 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet képviselık

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet képviselık J e g y z ı k ö n y v Készült: Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 20-i rendes ülésén Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme Jelen vannak: Rédai János polgármester,

Részletesebben

19/2014. (VI. 26.) TH.

19/2014. (VI. 26.) TH. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa I/1336/5/214. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SOSZÁMA: 204. MELLÉKLET: -1 db TÁRGY: Javaslat az Egészségügyi Gondnokság vezetıi állására pályázat kiírására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl 1 Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 11/2008. (II.13.) kt. határozat: A 2008. február 13-ai ülés napirendjének elfogadása. 12/2008. (II.13.)

Részletesebben

Bózsva község Önkormányzatának 1 /2011. (II. 15 ) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetésérıl

Bózsva község Önkormányzatának 1 /2011. (II. 15 ) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetésérıl Bózsva község Önkormányzatának 1 /2011. (II. 15 ) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl Bózsva Községi önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 117 MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Pályázati felhívás üres háziorvosi állás betöltésére E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. április 28-i

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye intézményvezetıi

Részletesebben

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére Kiosztós anyag Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 214. június 26-i ülésére Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 214. évi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Magyargécben a Községi Önkormányzat Képviselı-testületének, valamint az Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának 2011. november 29-i együttes ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 5. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Helyszín: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme

JEGYZİKÖNYV. Helyszín: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme JEGYZİKÖNYV Készült: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselıtestület Pénzügyi Bizottságának 2013.06.19-i ülésérıl. Helyszín: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: 2012. június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak:pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselık Dr. Szabó Attila jegyzı Jegyzıkönyvvezetı:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12. Ügyszám: 114-28/2012. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2012. június 12. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Rendelıintézete

Részletesebben

Páty Község Önkormányzata Képviselı Testületének 26/2006.(VII. 13.) rendelete a 4/2006 (II. 16.) költségvetési rendelet módosításáról

Páty Község Önkormányzata Képviselı Testületének 26/2006.(VII. 13.) rendelete a 4/2006 (II. 16.) költségvetési rendelet módosításáról Páty Község Önkormányzata Képviselı Testületének 26/2006.(VII. 13.) rendelete a 4/2006 (II. 16.) költségvetési rendelet módosításáról Páty Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló -

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 1-12 / 2014. Sorszám: 5. ELİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. december 22-én tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím

Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím 1.a sz. melléklet Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím Eredeti Mód. Teljesít. 1. I. Mőködési bevételek 122599 140458

Részletesebben

A R 3-13. -aiban foglalt 1-11 mellékletei helyébe ezen rendelet 1-11. melléklete lép. 2..

A R 3-13. -aiban foglalt 1-11 mellékletei helyébe ezen rendelet 1-11. melléklete lép. 2.. Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselı-testületének 15/2009.(IX.17.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetését megállapító 3/2009.(II.02.) rendelet módosításáról Rábakecöl Község Önkormányzat

Részletesebben

2013. évi. 2. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. január 31-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült

2013. évi. 2. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. január 31-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült 2013. évi 2. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 31-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült J E G Y Z İ K Ö NYV T Á R GY MUTATÓ Határozat/Rendelet száma Határozat/Rendelet

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete költségvetési szerv vezetı

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Elıterjesztés a május 21-én tartandó rendkívüli Képviselı-testületi ülésre Tárgy: IV. számú felnıtt háziorvosi körzet mőködtetése

Elıterjesztés a május 21-én tartandó rendkívüli Képviselı-testületi ülésre Tárgy: IV. számú felnıtt háziorvosi körzet mőködtetése Tisztelt Képviselı-testület! Elıterjesztés a 2013. május 21-én tartandó rendkívüli Képviselı-testületi ülésre Tárgy: IV. számú felnıtt háziorvosi körzet mőködtetése Dr. Puskás György háziorvos 2013. május

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 14-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 14-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 14-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 6/2014.(I.14.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 7/2014.(I.14.)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI Alap Község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Zala megye J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2011. szeptember 12. Határozatok Tárgykód 32/2011. (IX.12.) számú Kt. Határozat

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szám: IV.535/2010. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. október 13-án (szerdán) 15 00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott alakuló ülésérıl.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. november 15-én 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai

Részletesebben

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-23/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. december 27-én 8.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 2/2009. (II. 12.) számú rendelet módosításáról Sajtoskál Községi

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 26-ÁN MEGTARTOTT SOROS ÜLÉSÉNEK JEGYZİKÖNYVÉBİL B4 8/2011. (IV.26.) Ör. számú

Részletesebben

*************************************************************************** J e g y z ı k ö n y v

*************************************************************************** J e g y z ı k ö n y v *************************************************************************** J e g y z ı k ö n y v Készült: Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. február 17-i soros ülésén N a p i

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményei Gazdasági Szervezete gazdasági vezetı beosztására

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának október 26. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának október 26. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 65/2011. (X. 26.) CsKTT. 16-7726-20/2011 Tárgy: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Esélyegyenlıségi Helyzetelemzése és Programjának elfogadása A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének:

Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének: Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének: a.) jegyzőkönyve b.) tárgysorozata c.) határozatai 2-8/2013 d.) melléletei N A P I R E N

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2010. szeptember 9-i nyilvános ülésére

ELİTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2010. szeptember 9-i nyilvános ülésére 1. napirendi pont Nyirád Község Polgármesterétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 15-103/2010. Ügyintézı: Kovács Károlyné ELİTERJESZTÉS Nyirád

Részletesebben

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. április 23-án megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen voltak: Tóth István Derecskei

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v N A P I R E N D E T :

J e g y z ı k ö n y v N A P I R E N D E T : J e g y z ı k ö n y v Készült: Pereszteg Község Önkormányzati képviselı-testületének 2010. június 14-én tartott testületi ülésén. Jelen vannak: Práznek József polgármester, Zambóné Németh Ilona jegyzı,

Részletesebben

19/2006. (IX.22.) R E N D E L E T E. a évi pénzügyi terv módosításáról

19/2006. (IX.22.) R E N D E L E T E. a évi pénzügyi terv módosításáról MARTFŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 19/2006. (IX.22.) R E N D E L E T E a 2006. évi pénzügyi terv módosításáról Martfő Város Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi önkormányzat 2006. évi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. május 5-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

GESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/2010. (II. 17.) KT. SZ. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLT- SÉGVETÉSÉRİL

GESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/2010. (II. 17.) KT. SZ. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLT- SÉGVETÉSÉRİL GESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/2010. (II. 17.) KT. SZ. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLT- SÉGVETÉSÉRİL Geszt Község Önkormányzatának Képviselı-testülete - az államháztartásról

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: /2011

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: /2011 Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 307-15 /2011 JEGYZİKÖNYV a Képviselı-testület 2011. június 6-án tartott rendkívüli ülésérıl

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testületének közmeghallgatással egybekötött 2011. november 17-i soros ülésén Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 1/2008. (II.15) rendelet Ozora Község Önkormányzata 2008.évi költségvetésérıl

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 1/2008. (II.15) rendelet Ozora Község Önkormányzata 2008.évi költségvetésérıl OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 1/2008. (II.15) rendelet Ozora Község Önkormányzata 2008.évi költségvetésérıl Az Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Áfa bevételek visszatérülések nı ÁH-on kívül mőködési célú pe. átvétel non-profit szervtıl nı

Áfa bevételek visszatérülések nı ÁH-on kívül mőködési célú pe. átvétel non-profit szervtıl nı TERVEZET Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 7/2010.(II. 24.) KNÖT rendelet módosításáról Kiszombor

Részletesebben

3. számú JEGYZŐKÖNYV

3. számú JEGYZŐKÖNYV 3. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. február 04. napján 17 óra 35 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen

Részletesebben

Dusnok Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2013. (III.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról

Dusnok Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2013. (III.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról Dusnok Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2013. (III.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Dusnok Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 201. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Javaslat a Költségvetési Elszámoló Szervezet igazgatói állására pályázat kiírására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Teljesítés Telj. % Megnevezés

Teljesítés Telj. % Megnevezés Nyáregyháza Község Önkormányzata mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatai 2012. évi teljesítésének bemutatása mérlegszerően 13./a számú melléklet Megnevezés Eredeti Módosított elıirányzat

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 31-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 258. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat magasabb vezetıi megbízásra vonatkozó pályázati felhívások közzétételére E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. E l ı t e r j e s z t é s

Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. E l ı t e r j e s z t é s 1 3. számú elıterjesztés Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Ügyiratszám: 1722/2015. E l ı t e r j e s z t é s az Önkormányzat 2015. évi költségvetését megállapító

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. február 3-i ülésérıl 3-4/2014. (02. 03.) sz. határozat Készült: A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Községi Önkormányzat RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-19/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült 2012. december 12-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében a röjtökmuzsaji és ebergıci

Részletesebben

SZAJLA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TERPES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E február 15.

SZAJLA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TERPES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E február 15. 1 SZAJLA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TERPES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E 2010. február 15. Határozat száma 1/2010.(II.15.) Tárgy Az intézményi társulásban mőködtetett Mákvirág

Részletesebben

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2014.(II.07.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRİL

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2014.(II.07.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRİL KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2014.(II.07.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRİL Kál Nagyközség Önkormányzati Képviselıtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.: I. 240-10/2012. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 14. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v lkunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 4. /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. június 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL Kál Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a 2011. évi

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s

E l ı t e r j e s z t é s Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady Endre u. 1. Ügyiratszám: 1109/2015. 2. számú elıterjesztés E l ı t e r j e s z t é s az Önkormányzat 2014. évi költségvetését megállapító

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2012. július 25. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2012. július 25. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 49/2012. (VII. 25.) CsKTT. 16-8065-1/2012 Tárgy: Együttmőködési Megállapodás a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása, a Munkaszervezete és Csongrád Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala között A

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 11/2015.(IV.30.) rendelete

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 11/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetését megállapító 2/2015./II.12./ számú önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Az önkormányzat 2009. Évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítése bevételi forrásonként. Módosított Háromnegyedévi

Az önkormányzat 2009. Évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítése bevételi forrásonként. Módosított Háromnegyedévi 1 sz. táblázat Az önkormányzat 2009. Évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítése bevételi forrásonként Bevételi forrás megnevezése Eredeti elıirányzat Elıirányzatok és teljesítés Módosított Háromnegyedévi

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére 5. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

A /2011. ( ) önkormányzati rendelethez a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegérıl

A /2011. ( ) önkormányzati rendelethez a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegérıl a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegérıl 1. sz. melléklet Sorszám Megnevezés Bevételek I. Mőködési bevételek 11 512 284 11 542 146 100,3% 1. intézmények

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2012. február 21-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2012. február 21-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2012. február 21-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság elnöke Egyed Attila Szabó András Papp

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által. a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott. határozatok. 31/2010. (VI. 30.) Ökt.

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által. a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott. határozatok. 31/2010. (VI. 30.) Ökt. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott határozatok 31/2010. (VI. 30.) Ökt. határozat elfogadja a Háziorvosi Szolgálat mőködésérıl szóló tájékoztatót.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 31-én (hétfın) 14: 00 órakor tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tóth Ferenc polgármester Fehér István

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A napirend tárgyalása

JEGYZŐKÖNYV. A napirend tárgyalása JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. augusztus 14-én ülésén Magyargéc Község Önkormányzatának hivatali helyiségében. Jelen vannak: Velki Róbert polgármester Pingiczer Józsefné képviselő Ruzsinszki Györgyné képviselő

Részletesebben

Elıterjesztés az Oktatási és Kulturális Bizottság november 10-i ülésére

Elıterjesztés az Oktatási és Kulturális Bizottság november 10-i ülésére Ügyszám: 07-7/1059/2010. Ügyintézı: dr. Gáspár Jenı Tárgy: Pályázati kiírás a Pannon Filharmonikusok-Pécs magasabb vezetıi munkakörének ellátására Elıterjesztés az Oktatási és Kulturális Bizottság 2010.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült május 3-án a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselıtestület

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült május 3-án a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselıtestület Községi Önkormányzat RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-92012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült 2012. május 3-án a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselıtestület

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozat száma: 39-41. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 39/2012.(IV.10.)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2012. augusztus 29-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2012. augusztus 29-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 9/2012. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2012. augusztus 29-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 45-46. TARTALOMJEGYZÉK 45/2012.(VIII.29.)

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére 14. Tárgy: A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde óvodavezetıi beosztására kiírt pályázat

Részletesebben

Jegyzıkönyv Készült: Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: a Polgármesteri Hivatal részérıl: Meghívott: Megjegyzés

Jegyzıkönyv Készült: Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: a Polgármesteri Hivatal részérıl: Meghívott: Megjegyzés Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2011. november 14-én a rendkívüli ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: Hajdu Imre elnök Egyed Attila Halász

Részletesebben

RÁBATAMÁSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZEPTEMBER 13. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

RÁBATAMÁSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZEPTEMBER 13. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV RÁBATAMÁSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 13. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL 1. Választás eredményének ismertetése 2. Polgármester esküje 3. Polgármester tiszteletdíjának,

Részletesebben

az egyes gyermekvédelmi ellátásokról

az egyes gyermekvédelmi ellátásokról 1 Jánossmorja Város Önkormányzata Képviselı testületének 6/2007. (III.1.) rendelete az egyes gyermekvédelmi ellátásokról Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a gyermekek védelmérıl és

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2010.(III.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14. Ügyszám: 289-8/2013. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2013. február 14. Nyirád 2013 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. november 22-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester dr. Kiss Attila képviselı Miovecz

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. június 28-án megtartott soron kívüli ülésérıl. Jelen vannak: Lovász Tibor polgármester, Váradi József alpolgármester,

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetését megállapító 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Kéthely

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. október 17-én 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 18-án megtartott

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Újhartyán Község Önkormányzati Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 2011. június 21-én 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

Simon Roland képviselı távolmaradása okát elıre jelezte.

Simon Roland képviselı távolmaradása okát elıre jelezte. 1 TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA 8351 SÜMEGPRÁGA, RÁKÓCZI U. 17. T: 87/350-587, Fax:87/550-038. Szám: 39-1/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2010. január 13-án 17,00 órakor kezdıdött nyilvános ülésérıl.

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. február 24-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. február 24-i ülésére ELİTERJESZTÉS a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. február 24-i ülésére Tárgy: A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének elfogadása Elıterjesztı: Elıterjesztést

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-4/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. február 3-án 9.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 05-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselı

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. január 17-én 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 2/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 18-án 15.30 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71.

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71. Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71. Ikt.szám: IV. 191-4/2013. JEGYZİKÖNYV amely készült 2013. augusztus 6-án (kedden) 15

Részletesebben

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szám: IV.535-3/2010. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. december 10-én (pénteken) 9 00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott ü l é s

Részletesebben