*************************************************************************** J e g y z ı k ö n y v. Ács Gyula Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "*************************************************************************** J e g y z ı k ö n y v. Ács Gyula Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális"

Átírás

1 *************************************************************************** J e g y z ı k ö n y v Készült: Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testületének szeptember 22-i s o r o s ülésén N a p i r e n d Ács Gyula Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági taggá választása Az alpolgármester, települési képviselık, bizottsági elnökök, bizottsági tagok és a bizottságok nem képviselı tagjai tiszteletdíjáról szóló 9/1999.(III.25.) sz. rendelet módosítása A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 8/2009. (IX.17.) önkormányzati rendelet módosítása Kuncsorba Község Önkormányzata gazdálkodásának I. félévi helyzetérıl szóló tájékoztató Beszámoló a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ kuncsorbai tagintézmény évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról Beszámoló a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde kuncsorbai tagintézmény évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ kuncsorbai tagintézmény évi költségvetésének módosítása Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde kuncsorbai tagintézmény évi költségvetésének módosítása D ö n t é s s z á m a 30/2011.(IX.22.) sz. h a t á r o z a t 11/2011.(IX.23.) sz. r e n d e l e t 12/2011.(IX.23.) sz. r e n d e l e t 31/2011.(IX.22.) sz. h a t á r o z a t 32/2011.(IX.22.) sz. h a t á r o z a t 33/2011.(IX.22.) sz. h a t á r o z a t 34/2011.(IX.22.) sz. h a t á r o z a t 35/2011.(IX.22.) sz. h a t á r o z a t

2 2 Az ÚMVP IV. tengely LEADER pályázat közösségi energia udvarok létrehozása és fejlesztése címő célterületre a Kuncsorbarátok Közhasznú Egyesület által benyújtandó pályázatának támogatása és az együttmőködési megállapodások jóváhagyása Védınıi állásra pályázat kiírására Beszámoló a közterületek, köztemetı, közutak, járdák állapotáról szóló 36/2011.(IX.22.) sz. h a t á r o z a t 37/2011.(IX.22.) sz. h a t á r o z a t 38/2011.(IX.22.) sz. h a t á r o z a t ***************************************************************************

3 3 J e g y z ı k ö n y v Készült: Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testületének szeptember 22-i soros ülésén Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet képviselık Dr. Papp Antal jegyzı Dr. Ondok László aljegyzı Angyalné Gyetvai Andrea irodavezetı Rédai János: köszönti a megjelent képviselıket, Dr. Ondok László aljegyzıt, Angyalné Gyetvai Andrea irodavezetıt, Barta Józsefnét a szociális intézmény igazgatóját és Hillender Györgyné óvodaigazgatót. Köszönti továbbá, és egyben bemutatja Dr. Papp Antal urat Törökszentmiklós város új jegyzıjét, aki egyben Kuncsorba község jegyzıje is. Megállapítja, hogy az 5 fı képviselı közül 4 fı jelen van, így az ülés határozatképes, s azt megnyitja. Napirendi pontokat a kiküldött meghívó szerint javasolja megtárgyalni egy módosítással, mely az 1. napirend legyen. 1./ Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági tag megválasztása. A Képviselı-testület egyhangúan elfogadta a módosítással együtt - a napirendi pontokat. I. Napirend: Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottsági tag választása Rédai János: sajnos a tegnapra összehívott bizottsági ülés határozatképtelenség miatt elmaradt. Mivel kisebb létszámú lett a testület, ezáltal a bizottság is, ha már két személy nem tud eljönni az ülésre a bizottság határozatképtelen. Ha a képviselı bizottsági tag eljárna az ülésekre, akkor nem lenne gond. Tudjuk, hogy Budapesten dolgozik, és nagyon ritkán tud eljönni bizottsági, illetve testületi ülésre. Az eltelt idıszak tapasztalatai alapján javasolja, hogy a bizottság tagjainak számát 5 fıre emeljük. Ezek figyelembevételével az alábbi javaslatot teszi: Külsıs bizottsági tagnak javasolja Ács Gyula Kuncsorba, Dózsa Gy. út 75. lakost. Megkérdezi az érintettet, hogy hozzájárul-e ahhoz, hogy nyílt ülésen tárgyalja a napirendi pontot. Ács Gyula: hozzájárult ahhoz, hogy nyílt ülésen kerüljön a napirend megtárgyalásra.

4 4 Rédai János: megkérdezi van-e más személyre javaslat. Bana Lajosné: egyetért Ács Gyula személyével. Ács Gyuláné: egyetért a javaslattal Rédai János: mivel más javaslat nem érkezett, kéri, aki egyetért Ács Gyula Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági taggá történı megválasztásával kézfelemeléssel szavazzon. Megállapítja, hogy a jelenlévı 4 fı képviselı 4 igen szavazattal Ács Gyula kuncsorbai lakost a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság tagjává megválasztotta. 30/2011.(IX.22.) sz. önkormányzati határozat Ács Gyula Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági taggá választására Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 22. -ában biztosított jogkörében eljárva Á c s Gyula Kuncsorba, Dózsa Gy. út 75. szám alatti lakost megválasztotta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság tagjának. Errıl értesülnek: 1./ Képviselı-testület tagjai 2./ Rédai János polgármester 3./ Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság elnöke 4./ Dr. Papp Antal jegyzı 5./ Dr. Ondok László aljegyzı 6./ Ács Gyula bizottsági tag 7./ Irattár Rédai János: gratulál a megválasztott bizottsági tagnak, és jó munkát kíván részére. A megválasztott bizottság nem képviselı tagjának esküt kell tennie a Képviselı-testület elıtt. Megkéri a jelenlévıket, hogy az eskütételhez szíveskedjék felállni. Kéri, hogy Ács Gyula a bizottság nem képviselı tagja hangosan, érthetıen mondja utána az eskü szövegét! Én, (a képviselı neve) esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hő leszek; az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott titkot megırzöm; Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági tagsági tisztségembıl eredı feladataimat a Kuncsorba fejlıdésének elımozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem. ( Az eskütevı meggyızıdése szerint: ) Isten engem úgy segéljen. I n t e r p e l l á c i ó k: Rédai János: kéri, akinek közérdekő kérdése van, tegye fel.

5 5 Nem érkezett interpellációs kérdés. Polgármesteri tájékoztató: A két ülés között az alábbi fontosabb események történtek. - Augusztus 8-án Budapesten az ivóvízminıség-javító pályázat támogatási szerzıdésének aláírása megtörtént. Ezzel elindulhat a beruházás az 5 településen, melyet 2014 évben be kell fejezni. - Augusztus 18-án Megyeházán ünnepi ülésen vett részt. - Augusztus 29-én Fegyverneken részt vett az óvoda tanévnyitó értekezleten. - Szeptember 1-én Örményesen az általános iskola tanévnyitó értekezletén vett részt. - Szeptember 2-án Törökszentmiklóson Kistérségi Társulási ülésen vett részt. - Szeptember 2-án Gelléné Tokai Erzsébet alpolgármester asszony részt vett a településen meghirdetett parlagfő pályázat értékelésén és a Családi napon. - Szeptember 7-én Kistérségi Társulási ülésen vett részt. - Szeptember 9-én Kuncsorbán a Tisza-menti LEADER Közhasznú Egyesület közgyőlésén vett részt. - Szeptember 10-én részt vett Túrkevén a város 750-ik évfordulójára rendezett ünnepi testületi ülésén. - Szeptember 12-én részt vett a katolikus templom kivitelezési szerzıdésének az aláírásán - Szeptember 15-én Fegyverneken részt vett az általános iskola tanévnyitó értekezletén - Szeptember 20-án Kistérségi Társulási ülésen vett részt, majd az Ivóvízminıség-javító Társulás ülésén. Szavazásra bocsátja a tájékoztatót, melyet a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal elfogadott. II. Napirend: Elıterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevételérıl Dr. Ondok László: a Kormányhivatal a képviselı-testületi tagok és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló rendeletünk kapcsán törvényességi észrevétellel élt,a rendelet azon passzusát kifogásolta a Kormányhivatal, amely a tiszteletdíj részvétel arányában történı juttatására vonatkozott. Az észrevétel megalapozott, azzal együtt, hogy bár a rendelet hatályos volt, de tényleges alkalmazására nem került sor. Ács Gyuláné: a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság az elıterjesztést elfogadásra ajánlja a testület részére. Rédai János: szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: KUNCSORBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 11/2011.(IX.23.) önkormányzati rendelete

6 6 Kuncsorba Község Önkormányzatának az alpolgármester, települési képviselık, bizottsági elnökök, bizottsági tagok és a bizottságok nem képviselı tagjai tiszteletdíjáról szóló 9/1999. (III. 25.) számú rendelete módosításáról Kuncsorba Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 20. (2) bekezdése alapján alapján a következı rendeletet alkotja: 1. Kuncsorba Község Önkormányzatának az alpolgármester, települési képviselık, bizottsági elnökök, bizottsági tagok és a bizottságok nem képviselı tagjai tiszteletdíjáról szóló 9/1999. (III. 25.) számú rendelete 1. (4) bekezdése hatályát veszíti. 2. Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Kuncsorba, szeptember 22. /: Rédai János :/ /: Dr. Papp Antal :/ polgármester jegyzı III. Napirend: Elıterjesztés a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 8/2009. (IX.17.) önkormányzati rendelet módosításáról Ács Gyuláné: a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és javasolja a testületnek elfogadásra. Dr. Ondok László: a szociális rendeletünk módosítására azért került sor, mert a lakásfenntartási támogatás rendszere szeptember l-tıl jelentısen megváltozott, így a helyi lakásfenntartási támogatás feltételei is módosultak. Aki nem fér bele a normatív támogatásban mert kicsivel meghaladja a jövedelemhatárt az még helyi lakásfenntartási támogatásra jogosult lehet. Felméréseink szerint nagy számú igénylıvel nem kell számolni Kuncsorba községben, jelentıs többlet terhet nem fog jelenteni az önkormányzat számára. Gelléné Tokai Erzsébet: kifizethetı ez a támogatás a lakosok részére, vagy a szolgáltatónak fog utalni az önkormányzat? Volt szó a törvénytervezet kapcsán, hogy csak a szolgáltató felé lehet utalni. Nálunk ez nem volt gyakorlat. Kérdezik tıle a lakosok, hogy kötelezı lesz-e szolgáltató felé utalni, vagy kifizetik a kérelmezıknek mind eddig. Az önkormányzat megállapodást fog kötni a szolgáltatóval, vagy hogyan mőködik? Angyalné Gyetvai Andrea: Kuncsorba esetében csak pénzbeni segélyekrıl beszélhetünk. A határozatnak tartalmaznia kell, hogy pénzbeli kifizetés lesz a kérelmezı felé, vagy a szolgáltató részére lesz az utalás. Dr. Ondok László: utána fogunk nézni és tájékoztatjuk az Alpolgármester Asszonyt.

7 7 Rédai János: szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: KUNCSORBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 12/2011.(IX.23.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 8/2009. (IX.17.) önkormányzati rendelet módosításáról Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 1. (2), 26., 32. (3), 38.. (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következıket rendeli el: 1. (1) A R. 7..(1)bek. helyébe a következı rendelkezés kerül: a) Az önkormányzat helyi lakásfenntartási támogatást nyújt annak a családnak vagy személynek, akinek háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 260 %-át és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. b) Nem jogosult helyi lakásfenntartási támogatásra az a személy, illetve háztartás akinek, amelynek részére, a korábban megállapított normatív lakásfenntartási támogatás még nem járt le. (2) A R. 7..(2)bek. helyébe a következı rendelkezés lép: Helyi lakásfenntartási támogatás esetén a) a fogyasztási egység a háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejezı arányszámát az Sztv. 38..(2) bekezdésében foglaltak szerint kell kiszámítani, b) a lakásfenntartás elismert havi költségét az Sztv. 38..(3) bekezdésében foglaltak szerint kell kiszámítani, c) az elismert lakásnagyságot az Sztv. 38..(4) bekezdésében foglaltak szerint kell megállapítani. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kuncsorba, szeptember /: Rédai János :/ /: Dr. Papp Antal :/ polgármester jegyzı

8 8 IV. Napirend: Tájékoztató a Kuncsorba Község Önkormányzata gazdálkodásának I. félévi helyzetérıl Ács Gyuláné: a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság a tájékoztatót megtárgyalta és elfogadásra ajánlja a képviselı-testület részére. Rédai János: a tájékoztatóból kiderül, hogy az I. félévi gazdálkodásunk kiegyensúlyozott. Minden megtett a testület eddig és ezután is, hogy a gazdálkodásunk ilyen képet mutasson. A folyószámlahitelünket azért hagytuk meg, hogy legyen egy biztonsági tartalékunk. Megköszöni mindenkinek a lelkiismeretes munkáját. Az intézmények vezetıivel és dolgozóival is mindig megbeszéljük a problémákat, ha bármilyen igény merül fel, akkor konzultálunk. Bízunk benne, hogy a következıkben is így tudunk gazdálkodni. Mivel kérdés, hozzászólás nem volt szavazásra bocsátja a tájékoztatót, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 31/2011.(IX.22.) sz. önkormányzati határozat A Kuncsorba Község Önkormányzata gazdálkodásának I. félévi helyzetérıl szóló tájékoztatóhoz Kuncsorba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a I. félévi gazdálkodásról készített tájékoztatót megtárgyalta és az év hátralévı idıszakára az alábbiakat határozza el: 1. Továbbra is biztosítani kell a jogszabályi elıírás alapján történı mőködést, a kötelezettségvállalás utalványozás ellenjegyzés gyakorlását az érvényes szabályzat alapján. Ellenjegyzés hiányában kötelezettségvállalás nem történhet. 2. El kell végezni a bevételek teljesítésének vizsgálatát. A bevételek esetében törekedni kell az idıarányos teljesítés megvalósítására. Határidı: Folyamatos Felelıs: Dr. Papp Antal körjegyzı Errıl értesülnek: 1. Rédai János polgármester 2. Dr. Papp Antal jegyzı 3. Dr. Ondok László aljegyzı 4. Polgármesteri Hivatal Irodavezetıi V. Napirend: Beszámoló a társult intézmények évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról Ács Gyuláné: a bizottság az elıterjesztéseket megtárgyalta és elfogadásra ajánlja a képviselıtestület részére. Rédai János: megköszöni az intézményvezetıknek és dolgozóknak az I. félévben végzett lelkiismeretes munkát. A 2012 évben változások lesznek, mi szeretnénk továbbra is ezt a társulást. A közoktatási törvényt még nem fogadta el a parlament, így még konkrét dolgokat nem tudunk.

9 9 Gelléné Tokai Erzsébet: az óvoda részérıl elmondja, hogy a gyerekek annyit észrevettek, hogy a tárgyi feltételek sokkal jobbak a társulás óta. A társult intézmények közül az iskola beszámolóját nem találja. Ennek mi az oka? Rédai János: érdeklıdünk a fegyverneki Polgármesteri Hivatalban, hogy miért nem került hozzánk a beszámoló. Szavazásra bocsátja a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ beszámolóját, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 32/2011.(IX.22.) sz. önkormányzati határozat Beszámoló a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ kuncsorbai tagintézmény évi költségvetésének I. féléves végrehajtására Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testülete tárgyalta a Csorba Mikrotérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ kuncsorbai tagintézmény évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról szóló beszámolót, melyet a melléklet szerint elfogadott. Errıl értesülnek: 1./ Képviselı-testület tagjai Helyben 2./ Rédai János polgármester Helyben 3./ Tatár László polgármester Fegyvernek 4./ Barta Józsefné igazgató Fegyvernek 5./ Dr. Papp Antal jegyzı - Helyben 5./ Dr. Ondok László aljegyzı Helyben 6./ I r a t t á r

10 Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Az intézmény 2011.évi költségvetéésnek I.féléves teljesítése kiemelt elıirányzatonként 1. sz. melléklet Ft-ban Fegyvernek Örményes Kuncsorba mód er. mód mód elıi. telj. teljesítés elıi. elıi. telj. teljesítés er. elıi. elıi. telj. ( e Ft ) (e Ft) (%) ( e Ft ) ( e Ft ) (e Ft) (%) ( e Ft ) ( e Ft ) (e Ft) 2011 er. elıi. ( e Ft ) teljesítés (%) 2011 er. elıi. összsesn ( e Ft ) 2011 mód. elıi. összsesn ( e Ft ) Teljesítés összsen ( e Ft) Megnevezés BEVÉTEL ÖSSZESEN: , , , ,69 I Mőködési bevételek , , , ,82 =- Intézményi mőködési bev , , , ,82 - étkezési térítési díj bevételek , , , ,34 - egyéb intézményi mők. bevételek , , , ,08 II. Támogatások III. Felhalm. és tıke jell.bev. 0 IV. Támogatás értékő bev , ,97 = mők. célú tám.értékő bevételek , ,97 - pénzmaradvány átadás egyéb mők. célú tám.ért. bev , ,82 = Felhalm. célú tám.ért. bev. V.Véglegesen átvett pénzeszközök = mőködési célú = felhalmozási célú VI. Hitelek VII. Pénzf. nélküli bevételek , ,00 = Elızı évi pénzm. igényb , , , ,00 VIII. Intézményfinanszírozás , , , ,00 - szoc.pol. támogatás , , , ,77 - ebbıl önkorm.kiegészítés , , , ,15 - ebbıl megáll.iii.6.pont szer. korr , , ,69 = támogatás összesen , , , ,32 - normatív támogatás , , , ,00 - kistérségi támogatás , , , ,00 - bér kompenzáció fedezete , , , ,42 = önkormányzati kiegészítés I , ,29 - közhasznú foglalkoztatás miatt , ,02 - önkormányzati kiegészítés , ,15 = önkormányzati kiegészítés II. = megáll. III.2.g.)pontja szerinti korrekció , ,14 = pénzmaradvány elvonása IX. Kölcsönök visszatérülése Teljesítés összsen %-ban

11 11 KIADÁS ÖSSZESEN: , , , ,48 I. Személyi juttatás , , , ,23 = Bér , , , ,61 = Egyéb , , , ,29 II. Járulékok , , , ,85 III. Dologi kiadások , , , ,82 = Vásárolt élelmezés , , , ,96 = energia kiadások , , , ,25 = rehabilitációs hozzájárulás = kötött dologi kiadások , ,00 = Egyéb dologi kiadások , , , ,26 - egyéb dologi kiadás közhasznú foglalkoztatás miatt 10 IV. Átadott pénzeszközök 0 V. Egyéb támogatás VI. Ellátottak pénzb. tám. VII. Felhalmozási kiadások = Felújítás = Beruházás. VIII. Tartalék =pénzmaradvány = egyéb IX. Hitel visszafizetés X. Intézményfinanszírozás XI. Támogatás ért. Kiadások XII. Adott kölcsönök - - Átlaglétszám 13,815 13,815 13,815 3,125 3,125 3,125 0,000 4,000 4,000 4,000 20,940 20,940 20, ,00 - közfoglalkoztatás 3,920 3,920 2,710 0,150 0,000 3,920 3,920 2,860 72,96

12 12

13 Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2. sz melléklet eft-ban Az intézmény évi felújításai Megnevezés Felújítás összesen: 2011.évi eredeti elıirányzat 2011.évi módosított elıirányzat 2011.évi I.féléves teljesítése Teljesítés %- ban Az intézmény 2011 évi beruházásai 3.sz.melléklet eft-ban Megnevezés Összesen: 2011.évi eredeti elıirányzat 2011.évi módosított elıirányzat 2010.évi I.féléves teljesítése Teljesítés %- ban

14 14 Rédai János: szavazásra bocsátja a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde beszámolóját, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 33/2011.(IX.22.) sz. önkormányzati határozat Beszámoló Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde kuncsorbai tagintézmény évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testülete tárgyalta a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde kuncsorbai tagintézmény évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót, melyet a melléklet szerint elfogadott. Errıl értesülnek: 1./ Képviselı-testület tagjai Helyben 2./ Rédai János polgármester Helyben 3./ Tatár László polgármester Fegyvernek 4./ Hillender Györgyné igazgató Fegyvernek 5./ Dr. Papp Antal jegyzı - Helyben 5./ Dr. Ondok László aljegyzı Helyben 6./ I r a t t á r

15 15 Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsöde Felszabadulás ut. 88.sz. T.56/48l015 Kuncsorba Megnevezés Telj. er.elıir. mód.ei. telj. %. óvoda BEVÉTEL ÖSSZESEN: ,38 I. Mőködési bevételek ,73 = Intézményi mőködési bevételek ,73 -étkezési téritési dij ,73 -egyéb intézményi mők. bevétel ,00 II. Támogatások ,00 III. Felhalm. és tıke jell. bevételek ,00 IV. Támogatásértékő bevételek ,00 = mőködési célú tám.értékő bevételek ,00 - egyéb mők célú tám.értékő bevételek ,00 - közfogl. célú tám.értékő bevételek 0 0,00 = Felhalmozási célú tám.értékő bevételek ,00 V. Végl. átvett pénzeszközök ,00 = Mőködési célú ,00 = Felhalmozási célú ,00 VI. Hitelek ,00 VII. Pénzforgalom nélk. bevételek ,00 = Elızı évi pénzmaradv. igénybev ,00 VIII. Intézményfinanszirozás ,54 - szoc.pol. Támogatás ,76 - ebbıl önkormányzati kiegészités ,76 - ebbıl megáll. III.6.pont szerinti korrekció ,00 = támogatás összesen(állami,kistérs.) ,56 - normatív támogatás ,00 - kistérségi támogatás ,98 - bérkompenzáció fedezete ,67 = Önk. kiegészítés I ,59 = Önk. kiegészítés közfoglalk ,00 = Önk. kiegészítés II ,00 = HHH. Önk. kiemelt. Ei ,00 = megáll. III.2.g.)pontja szerinti korrekció ,00 = Pénzmaradvány elvonás ,00 IX. Hitelek ,00

16 16 Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsöde Fegyvernek, Felszabadulás út 88. sz.t.56/ sz. melléklet Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsöde évi felújításai adatok ezer ft.-ban! Megnevezés 2011.évi 2011.évi 2011.I. félév er.elıir. mód.elıir. telj. Teljesités %-ban ,00 Felújitás összesen 0 0 0,00 Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsöde Fegyvernek, Felszabadulás út 88. sz.t.56/ sz. melléklet Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsöde évi beruházásai adatok ezer ft.-ban! Megnevezés 2011.évi 2011.évi 2011.I. félév er.elıir. mód.elıir. telj. Teljesités %-ban ,00 0 0,00 Beruházás összesen ,00

17 17 VI. Napirend: Elıterjesztés a társult intézmények évi költségvetésének módosítására Ács Gyuláné: a bizottság megtárgyalta a két intézmény elıterjesztését, melyet javasol a képviselı-testületnek elfogadásra. Kérdés, hozzászólás nincs. Rédai János: szavazásra bocsátja a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ évi költségvetésének módosításáról szóló elıterjesztést, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 34/2011.(IX.22.) sz. önkormányzati határozat A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ kuncsorbai tagintézmény évi költségvetésének módosítására Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testülete tárgyalta a Csorba Mikrotérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ kuncsorbai tagintézmény évi költségvetésének módosításáról szóló elıterjesztést, melyet a melléklet szerint elfogadott. Errıl értesülnek: 1./ Képviselı-testület tagjai Helyben 2./ Rédai János polgármester Helyben 3./ Tatár László polgármester Fegyvernek 4./ Barta Józsefné igazgató Fegyvernek 5./ Dr. Papp Antal jegyzı - Helyben 5./ Dr. Ondok László aljegyzı Helyben 6./ I r a t t á r

18 18 Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ A évi költségvetés módosítása 1. sz. melléklet Ft-ban Kuncsorba Telephely eltérés Megnevezés er.elıir. jav.elıi BEVÉTEL ÖSSZESEN: I. Mőködési bevételek = Intézményi mőködési bevét. - étkezési térítési díj bevltelek egyéb intéményi mők. bevételek Önkorm. Sajátos mők. bevét. - II. Támogatások - III. Felhalmozási és tıkej. bev. - IV. Támogatás értékő bevétel = mők. célú tám. értékő bevételek szoc.pol. támogatás ebbıl megáll.iii.6.pont szer. korr ebbıl önkormányzati kiegészítés egyéb mőködési célú tám.értékő bev. - - = felhalm. célú tám. értékő bevételek - V. Véglegesen átvett pénzeszközök - - = mőködési célú = felhalmozási célú - VI. Hitelek - VII. Pénzforg. nélk. bevételek = Elızı évi mőködési célú pénzm.igénybev = Elızı évi felhalm. célú pénzm.igénybev VIII. Intézményfinanszírozás szoc.pol. támogatás ebbıl önkormányzati kiegészítés

19 19 - ebbıl megáll.iii.6.pont szer. korr. = támogatás összesen - normatív támogatás - kistérségi támogatás bér kompenzáció fedezete = önkormányzati kiegészítés I közhasznú foglalkoztatás miatt - önkormányzati kiegészítés 200 = önkormányzati kiegészítés II. = megáll. III.2.g.)pontja szerinti korrekció = pénzmaradvány elvonása IX. Hitelek KIADÁS ÖSSZESEN: I. Személyi juttatás = Bér = Egyéb II. Járulékok III. Dologi kiadások = Vásárolt élelmezés kiadásai = Energia kiadások = Rehabilitációs hozzájárulás = Egyéb célra kapott dologi kiadások = Egyéb mőködési dologi kiadások - Egyéb dologi kiadás - Közhasznú foglalkoztatás miatt IV. Végleges pénzeszköz átadás = Mőködés célú = Felhalmozási célú V. Egyéb támogatás - VI. Ellátottak pénzb. tám. - = ebbıl tanulói bérlet térítés VII. Felhalmozási kiadások = Felújítás

20 = Beruházás VIII. Tartalék = pénzmaradvány = járulék csökkenésbıl IX. Hitel visszafizetés X. Intézményfinanszírozás XI. Szoc. Pol XII. Kölcsönök nyújtása XIII: Támogatás értékő kiadások = mőködési célú tám.értékő kiadások = felhalmozási célú tám. értékő kiadások Álláshely 4,00 4,00 0 Közfoglalkoztatott Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Az intézmény évi felújításai 2. sz melléklet eft-ban Megnevezés Felújítás összesen: 2010.évi eredeti elıirányzat évi módosított elıirányzat év teljesítése 3 Teljesítés %- ban 3.sz.melléklet eft-ban Az intézmény 2010 évi beruházásai 2010.évi eredeti elıirányzat évi módosított elıirányzat év teljesítése 3 Teljesítés %- ban Megnevezés 1. Számítógép ,00% Összesen: ,00%

21 21 Rédai János: szavazásra bocsátja a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde évi költségvetésének módosításáról szóló elıterjesztést, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 35/2011.(IX.22.) sz. önkormányzati határozat Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde kuncsorbai tagintézmény évi költségvetésének módosítására. Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testülete tárgyalta a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde kuncsorbai tagintézmény évi költségvetésének módosítását, melyet a melléklet szerint elfogadott. Errıl értesülnek: 1./ Képviselı-testület tagjai Helyben 2./ Rédai János polgármester Helyben 3./ Tatár László polgármester Fegyvernek 4./ Hillender Györgyné igazgató Fegyvernek 5./ Dr. Papp Antal jegyzı - Helyben 5./ Dr. Ondok László aljegyzı Helyben 6./ I r a t t á r

22 A Képviselıtestület 11/2011.(III.01). sz. rendeletében foglaltak szerint a Képviselıtestület május-i ülésére módosítási javaslatunkat az alábbiak szerint tesszük meg kiemelt elıirányzatonként / (eft-ban) Fegyvernek Örményes Kuncsorba Fegyverneki 4 tagóvoda Bölcsöde Napsugár óvoda Kuncsorbai óvoda Megnevezés Eltérés Eltérés Eltérés Eltérés eredeti ei. javasolt eredeti ei. javasolt eredeti ei. javasolt eredeti ei. javasolt ei. Összesen: 2011.javasolt. Összesen: BEVÉTEL ÖSSZESEN: I. Mőködési bevételek = Intézményi mőködési bevételek étkezési téritési dij egyéb intézményi mők. bevétel II. Támogatások III. Felhalm. és tıke jell. bevételek IV. Támogatásértékő bevételek = mőködési célú tám.értékő bevételek egyéb mők célú tám.értékő bevételek közfogl. célú tám.értékő bevételek = Felhalmozási célú tám.értékő bevételek V. Végl. átvett pénzeszközök = Mőködési célú = Felhalmozási célú VI. Hitelek VII. Pénzforgalom nélk. bevételek = Elızı évi pénzmaradv. igénybev VIII. Intézményfinanszirozás szoc.pol. Támogatás ebbıl önkormányzati kiegészités ebbıl megáll. III.6.pont szerinti korrekció = támogatás összesen(állami,kistérs.) normatív támogatás kistérségi támogatás bérkompenzáció fedezete = Önk. kiegészítés I eltérés Összesen:

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl 1 Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SOSZÁMA: 204. MELLÉKLET: -1 db TÁRGY: Javaslat az Egészségügyi Gondnokság vezetıi állására pályázat kiírására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 11/2008. (II.13.) kt. határozat: A 2008. február 13-ai ülés napirendjének elfogadása. 12/2008. (II.13.)

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet képviselık

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet képviselık J e g y z ı k ö n y v Készült: Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 20-i rendes ülésén Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme Jelen vannak: Rédai János polgármester,

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye intézményvezetıi

Részletesebben

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére Kiosztós anyag Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 214. június 26-i ülésére Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 214. évi

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 1-12 / 2014. Sorszám: 5. ELİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. december 22-én tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12. Ügyszám: 114-28/2012. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2012. június 12. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Magyargécben a Községi Önkormányzat Képviselı-testületének, valamint az Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának 2011. november 29-i együttes ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Rendelıintézete

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének:

Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének: Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének: a.) jegyzőkönyve b.) tárgysorozata c.) határozatai 2-8/2013 d.) melléletei N A P I R E N

Részletesebben

2013. évi. 2. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. január 31-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült

2013. évi. 2. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. január 31-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült 2013. évi 2. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 31-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült J E G Y Z İ K Ö NYV T Á R GY MUTATÓ Határozat/Rendelet száma Határozat/Rendelet

Részletesebben

Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím

Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím 1.a sz. melléklet Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím Eredeti Mód. Teljesít. 1. I. Mőködési bevételek 122599 140458

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

A R 3-13. -aiban foglalt 1-11 mellékletei helyébe ezen rendelet 1-11. melléklete lép. 2..

A R 3-13. -aiban foglalt 1-11 mellékletei helyébe ezen rendelet 1-11. melléklete lép. 2.. Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselı-testületének 15/2009.(IX.17.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetését megállapító 3/2009.(II.02.) rendelet módosításáról Rábakecöl Község Önkormányzat

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete költségvetési szerv vezetı

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v N A P I R E N D E T :

J e g y z ı k ö n y v N A P I R E N D E T : J e g y z ı k ö n y v Készült: Pereszteg Község Önkormányzati képviselı-testületének 2010. június 14-én tartott testületi ülésén. Jelen vannak: Práznek József polgármester, Zambóné Németh Ilona jegyzı,

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményei Gazdasági Szervezete gazdasági vezetı beosztására

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 258. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat magasabb vezetıi megbízásra vonatkozó pályázati felhívások közzétételére E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2012. július 25. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2012. július 25. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 49/2012. (VII. 25.) CsKTT. 16-8065-1/2012 Tárgy: Együttmőködési Megállapodás a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása, a Munkaszervezete és Csongrád Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala között A

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. november 15-én 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai

Részletesebben

3. számú JEGYZŐKÖNYV

3. számú JEGYZŐKÖNYV 3. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. február 04. napján 17 óra 35 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v lkunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 4. /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. június 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI Alap Község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 26-ÁN MEGTARTOTT SOROS ÜLÉSÉNEK JEGYZİKÖNYVÉBİL B4 8/2011. (IV.26.) Ör. számú

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Zala megye J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2011. szeptember 12. Határozatok Tárgykód 32/2011. (IX.12.) számú Kt. Határozat

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 31-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2010. szeptember 9-i nyilvános ülésére

ELİTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2010. szeptember 9-i nyilvános ülésére 1. napirendi pont Nyirád Község Polgármesterétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 15-103/2010. Ügyintézı: Kovács Károlyné ELİTERJESZTÉS Nyirád

Részletesebben

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 14. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. május 5-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14. Ügyszám: 289-8/2013. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2013. február 14. Nyirád 2013 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. április 23-án megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen voltak: Tóth István Derecskei

Részletesebben

Az önkormányzat 2009. Évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítése bevételi forrásonként. Módosított Háromnegyedévi

Az önkormányzat 2009. Évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítése bevételi forrásonként. Módosított Háromnegyedévi 1 sz. táblázat Az önkormányzat 2009. Évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítése bevételi forrásonként Bevételi forrás megnevezése Eredeti elıirányzat Elıirányzatok és teljesítés Módosított Háromnegyedévi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 31-én (hétfın) 14: 00 órakor tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tóth Ferenc polgármester Fehér István

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2015.(VIII..07.) önkormányzati rendelet 10/2015.(VIII..07.) önkormányzati

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 2/2009. (II. 12.) számú rendelet módosításáról Sajtoskál Községi

Részletesebben

*************************************************************************** J e g y z ı k ö n y v

*************************************************************************** J e g y z ı k ö n y v *************************************************************************** J e g y z ı k ö n y v Készült: Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. február 17-i soros ülésén N a p i

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által. a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott. határozatok. 31/2010. (VI. 30.) Ökt.

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által. a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott. határozatok. 31/2010. (VI. 30.) Ökt. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott határozatok 31/2010. (VI. 30.) Ökt. határozat elfogadja a Háziorvosi Szolgálat mőködésérıl szóló tájékoztatót.

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s

E l ı t e r j e s z t é s Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady Endre u. 1. Ügyiratszám: 1109/2015. 2. számú elıterjesztés E l ı t e r j e s z t é s az Önkormányzat 2014. évi költségvetését megállapító

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A napirend tárgyalása

JEGYZŐKÖNYV. A napirend tárgyalása JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. augusztus 14-én ülésén Magyargéc Község Önkormányzatának hivatali helyiségében. Jelen vannak: Velki Róbert polgármester Pingiczer Józsefné képviselő Ruzsinszki Györgyné képviselő

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.: I. 240-10/2012. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 18-án megtartott

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-23/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. december 27-én 8.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 11/2015.(IV.30.) rendelete

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 11/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetését megállapító 2/2015./II.12./ számú önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. E l ı t e r j e s z t é s

Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. E l ı t e r j e s z t é s 1 3. számú elıterjesztés Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Ügyiratszám: 1722/2015. E l ı t e r j e s z t é s az Önkormányzat 2015. évi költségvetését megállapító

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a 2011. évi

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. február 24-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. február 24-i ülésére ELİTERJESZTÉS a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. február 24-i ülésére Tárgy: A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének elfogadása Elıterjesztı: Elıterjesztést

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 05-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselı

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2012. február 21-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2012. február 21-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2012. február 21-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság elnöke Egyed Attila Szabó András Papp

Részletesebben

2014. évi. 6. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2014. március 4-én megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 6. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2014. március 4-én megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 6. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 4-én megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére

Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Tárgy: Javaslat az Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2015.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. február 3-i ülésérıl 3-4/2014. (02. 03.) sz. határozat Készült: A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetését megállapító 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Kéthely

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2014. szeptember 10 - i nyilvános testületi ülésére a 7. sz. napirendi ponthoz Tárgy: Feladat ellátási szerzıdés

Részletesebben

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 1/2008. (II.15) rendelet Ozora Község Önkormányzata 2008.évi költségvetésérıl

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 1/2008. (II.15) rendelet Ozora Község Önkormányzata 2008.évi költségvetésérıl OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 1/2008. (II.15) rendelet Ozora Község Önkormányzata 2008.évi költségvetésérıl Az Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában:

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában: ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án 17.00 órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. október 30-án 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA Rábatamási Község Önkormányzata az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. és a költségvetési

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2012. augusztus 29-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2012. augusztus 29-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 9/2012. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2012. augusztus 29-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 45-46. TARTALOMJEGYZÉK 45/2012.(VIII.29.)

Részletesebben

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL Kál Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Tárgy: Előterjesztés a 2011 évi költségvetésről szóló 1/2011.(II.15.) rendeletének módosításáról Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

3. Az önkormányzat a támogatás keretösszegét a város éves költségvetési rendeletében határozza meg.

3. Az önkormányzat a támogatás keretösszegét a város éves költségvetési rendeletében határozza meg. Balatonfőzfı Város Önkormányzata Képviselı-testületének 7/2014. (IV.22.) önkormányzati rendelete Balatonfőzfı város közigazgatási területén útépítéshez, útfelújításhoz, parkoló kialakításához és járda

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU MEGHÍVÓ Dorog Város Képviselı-testületének 2010. április 9-én (péntek)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozat száma: 39-41. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 39/2012.(IV.10.)

Részletesebben

2013. évi 4. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. február 25-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült

2013. évi 4. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. február 25-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült 2013. évi 4. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 25-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült J E G Y Z İ K Ö NYV T Á R GY MUTATÓ Határozat/Rendelet száma Határozat/Rendelet

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. május 28. 16.00 órától 17.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

Jegyzıkönyv Készült: Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: a Polgármesteri Hivatal részérıl: Meghívott: Megjegyzés

Jegyzıkönyv Készült: Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: a Polgármesteri Hivatal részérıl: Meghívott: Megjegyzés Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2011. november 14-én a rendkívüli ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: Hajdu Imre elnök Egyed Attila Halász

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. október 17-én 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére 5. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

az egyes gyermekvédelmi ellátásokról

az egyes gyermekvédelmi ellátásokról 1 Jánossmorja Város Önkormányzata Képviselı testületének 6/2007. (III.1.) rendelete az egyes gyermekvédelmi ellátásokról Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a gyermekek védelmérıl és

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére A rendszerfüggő víziközműelemek bérleti díjának megállapítására Tiszamenti-regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, mint víziközmű szolgáltatóval 2013. október 31-én aláírt bérleti-üzemeltetési

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére 14. Tárgy: A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde óvodavezetıi beosztására kiírt pályázat

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság

Részletesebben

M E G H Í V Ó. N a p i r e n d : Elıadó: 1./ Helyszíni törvényességi ellenırzés megállapításainak Bózsóné Dr. megtárgyalása (írásbeli)

M E G H Í V Ó. N a p i r e n d : Elıadó: 1./ Helyszíni törvényességi ellenırzés megállapításainak Bózsóné Dr. megtárgyalása (írásbeli) Községi Önkormányzat P o l g á r m e s t e r e Kıtelek, Szabadság út 1. szám M E G H Í V Ó Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselıtestülete 2011. január 24-én (hétfı) délután 14 órakor ülést tart, melyre

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 59/2011. (IX. 20.) CsKTT. 16-5633-4/2011 Tárgy: Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti ingatlan használatba vétele Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta Csanytelek, Baross

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9. /2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 24-én (hétfő) 17: 00 órakor tartott

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2010.(III.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 24/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 150-154. TARTALOMJEGYZÉK OK: 150/2011.(XII.19.)

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. augusztus 9-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester. Dr. Barcsi István Péter Kiss Tibor Komáromi Ferenc. Távol van: Moldovánné Duró Ágnes képviselő

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester. Dr. Barcsi István Péter Kiss Tibor Komáromi Ferenc. Távol van: Moldovánné Duró Ágnes képviselő Jegyzőkönyv Készült: 2015. február 25-én 13 30 órai kezdettel a Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Tanácstermében tartott rendkívüli testületi ülésről. Jelen vannak: Szőllős Sándor

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 11/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete 12/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Újhartyán Község Önkormányzati Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A. (4) bekezdésében meghatározottak alapján az önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzetérıl, valamint

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 8/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete 9/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 2011. június 21-én 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V a Képviselı-testület 2013. szeptember18-án megtartott rendkívüli ülésérıl Tartalmazza: 214-215/2013.(IX.18.) számú határozatokat J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült:Csörög Község Önkormányzat

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére 1. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére Tárgy: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzati

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/38-18/2012. JEGYZİKÖNYV 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

Elıterjesztés az iskolai védınıi feladatok ellátásával kapcsolatos mőködési hiány finanszírozásra

Elıterjesztés az iskolai védınıi feladatok ellátásával kapcsolatos mőködési hiány finanszírozásra Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9. tel: 28/500-666 Fax: 28/400-575 Email: jegyzo.aszod@invitel.hu 3284- /2009 szám Elıterjesztés az iskolai

Részletesebben

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart.

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart. Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2000. (I. 30.) számú rendelete a gyermekek átmeneti gondozása keretében megvalósítandó helyettes szülıi tevékenységrıl 1 (az idıközbeni módosításokkal

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. június 28-án megtartott soron kívüli ülésérıl. Jelen vannak: Lovász Tibor polgármester, Váradi József alpolgármester,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 223-24/2013. iktatószám 24. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget

Részletesebben

Tárgy: Pályázat benyújtása játszótér felújítására az ÚMVP Falumegújítás és fejlesztés keretébıl

Tárgy: Pályázat benyújtása játszótér felújítására az ÚMVP Falumegújítás és fejlesztés keretébıl 5. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. november 26-i ülésére Tárgy: Pályázat benyújtása játszótér felújítására az ÚMVP Falumegújítás és fejlesztés keretébıl Az elıterjesztést

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71.

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71. Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71. Ikt.szám: IV. 191-4/2013. JEGYZİKÖNYV amely készült 2013. augusztus 6-án (kedden) 15

Részletesebben

A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése

A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése A 2013. évi költségvetés összeállításánál a: 2012. évi CCIV. törvény Magyarország 2013. évi központi költségvetésérõl 2011. évi CLXXIX. törvény A

Részletesebben

1. számú melléklet az 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelethez. Címrend. Alcím száma és neve. Cím száma és neve

1. számú melléklet az 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelethez. Címrend. Alcím száma és neve. Cím száma és neve 1. számú melléklet az 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelethez Címrend Cím száma és neve I. Nyáregyháza Község Önkormányzata 1. Alcím száma és neve Nyáregyháza Község Polgármesteri Hivatala 2.

Részletesebben