*************************************************************************** J e g y z ı k ö n y v. Ács Gyula Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "*************************************************************************** J e g y z ı k ö n y v. Ács Gyula Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális"

Átírás

1 *************************************************************************** J e g y z ı k ö n y v Készült: Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testületének szeptember 22-i s o r o s ülésén N a p i r e n d Ács Gyula Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági taggá választása Az alpolgármester, települési képviselık, bizottsági elnökök, bizottsági tagok és a bizottságok nem képviselı tagjai tiszteletdíjáról szóló 9/1999.(III.25.) sz. rendelet módosítása A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 8/2009. (IX.17.) önkormányzati rendelet módosítása Kuncsorba Község Önkormányzata gazdálkodásának I. félévi helyzetérıl szóló tájékoztató Beszámoló a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ kuncsorbai tagintézmény évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról Beszámoló a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde kuncsorbai tagintézmény évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ kuncsorbai tagintézmény évi költségvetésének módosítása Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde kuncsorbai tagintézmény évi költségvetésének módosítása D ö n t é s s z á m a 30/2011.(IX.22.) sz. h a t á r o z a t 11/2011.(IX.23.) sz. r e n d e l e t 12/2011.(IX.23.) sz. r e n d e l e t 31/2011.(IX.22.) sz. h a t á r o z a t 32/2011.(IX.22.) sz. h a t á r o z a t 33/2011.(IX.22.) sz. h a t á r o z a t 34/2011.(IX.22.) sz. h a t á r o z a t 35/2011.(IX.22.) sz. h a t á r o z a t

2 2 Az ÚMVP IV. tengely LEADER pályázat közösségi energia udvarok létrehozása és fejlesztése címő célterületre a Kuncsorbarátok Közhasznú Egyesület által benyújtandó pályázatának támogatása és az együttmőködési megállapodások jóváhagyása Védınıi állásra pályázat kiírására Beszámoló a közterületek, köztemetı, közutak, járdák állapotáról szóló 36/2011.(IX.22.) sz. h a t á r o z a t 37/2011.(IX.22.) sz. h a t á r o z a t 38/2011.(IX.22.) sz. h a t á r o z a t ***************************************************************************

3 3 J e g y z ı k ö n y v Készült: Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testületének szeptember 22-i soros ülésén Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet képviselık Dr. Papp Antal jegyzı Dr. Ondok László aljegyzı Angyalné Gyetvai Andrea irodavezetı Rédai János: köszönti a megjelent képviselıket, Dr. Ondok László aljegyzıt, Angyalné Gyetvai Andrea irodavezetıt, Barta Józsefnét a szociális intézmény igazgatóját és Hillender Györgyné óvodaigazgatót. Köszönti továbbá, és egyben bemutatja Dr. Papp Antal urat Törökszentmiklós város új jegyzıjét, aki egyben Kuncsorba község jegyzıje is. Megállapítja, hogy az 5 fı képviselı közül 4 fı jelen van, így az ülés határozatképes, s azt megnyitja. Napirendi pontokat a kiküldött meghívó szerint javasolja megtárgyalni egy módosítással, mely az 1. napirend legyen. 1./ Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági tag megválasztása. A Képviselı-testület egyhangúan elfogadta a módosítással együtt - a napirendi pontokat. I. Napirend: Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottsági tag választása Rédai János: sajnos a tegnapra összehívott bizottsági ülés határozatképtelenség miatt elmaradt. Mivel kisebb létszámú lett a testület, ezáltal a bizottság is, ha már két személy nem tud eljönni az ülésre a bizottság határozatképtelen. Ha a képviselı bizottsági tag eljárna az ülésekre, akkor nem lenne gond. Tudjuk, hogy Budapesten dolgozik, és nagyon ritkán tud eljönni bizottsági, illetve testületi ülésre. Az eltelt idıszak tapasztalatai alapján javasolja, hogy a bizottság tagjainak számát 5 fıre emeljük. Ezek figyelembevételével az alábbi javaslatot teszi: Külsıs bizottsági tagnak javasolja Ács Gyula Kuncsorba, Dózsa Gy. út 75. lakost. Megkérdezi az érintettet, hogy hozzájárul-e ahhoz, hogy nyílt ülésen tárgyalja a napirendi pontot. Ács Gyula: hozzájárult ahhoz, hogy nyílt ülésen kerüljön a napirend megtárgyalásra.

4 4 Rédai János: megkérdezi van-e más személyre javaslat. Bana Lajosné: egyetért Ács Gyula személyével. Ács Gyuláné: egyetért a javaslattal Rédai János: mivel más javaslat nem érkezett, kéri, aki egyetért Ács Gyula Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági taggá történı megválasztásával kézfelemeléssel szavazzon. Megállapítja, hogy a jelenlévı 4 fı képviselı 4 igen szavazattal Ács Gyula kuncsorbai lakost a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság tagjává megválasztotta. 30/2011.(IX.22.) sz. önkormányzati határozat Ács Gyula Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági taggá választására Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 22. -ában biztosított jogkörében eljárva Á c s Gyula Kuncsorba, Dózsa Gy. út 75. szám alatti lakost megválasztotta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság tagjának. Errıl értesülnek: 1./ Képviselı-testület tagjai 2./ Rédai János polgármester 3./ Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság elnöke 4./ Dr. Papp Antal jegyzı 5./ Dr. Ondok László aljegyzı 6./ Ács Gyula bizottsági tag 7./ Irattár Rédai János: gratulál a megválasztott bizottsági tagnak, és jó munkát kíván részére. A megválasztott bizottság nem képviselı tagjának esküt kell tennie a Képviselı-testület elıtt. Megkéri a jelenlévıket, hogy az eskütételhez szíveskedjék felállni. Kéri, hogy Ács Gyula a bizottság nem képviselı tagja hangosan, érthetıen mondja utána az eskü szövegét! Én, (a képviselı neve) esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hő leszek; az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott titkot megırzöm; Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági tagsági tisztségembıl eredı feladataimat a Kuncsorba fejlıdésének elımozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem. ( Az eskütevı meggyızıdése szerint: ) Isten engem úgy segéljen. I n t e r p e l l á c i ó k: Rédai János: kéri, akinek közérdekő kérdése van, tegye fel.

5 5 Nem érkezett interpellációs kérdés. Polgármesteri tájékoztató: A két ülés között az alábbi fontosabb események történtek. - Augusztus 8-án Budapesten az ivóvízminıség-javító pályázat támogatási szerzıdésének aláírása megtörtént. Ezzel elindulhat a beruházás az 5 településen, melyet 2014 évben be kell fejezni. - Augusztus 18-án Megyeházán ünnepi ülésen vett részt. - Augusztus 29-én Fegyverneken részt vett az óvoda tanévnyitó értekezleten. - Szeptember 1-én Örményesen az általános iskola tanévnyitó értekezletén vett részt. - Szeptember 2-án Törökszentmiklóson Kistérségi Társulási ülésen vett részt. - Szeptember 2-án Gelléné Tokai Erzsébet alpolgármester asszony részt vett a településen meghirdetett parlagfő pályázat értékelésén és a Családi napon. - Szeptember 7-én Kistérségi Társulási ülésen vett részt. - Szeptember 9-én Kuncsorbán a Tisza-menti LEADER Közhasznú Egyesület közgyőlésén vett részt. - Szeptember 10-én részt vett Túrkevén a város 750-ik évfordulójára rendezett ünnepi testületi ülésén. - Szeptember 12-én részt vett a katolikus templom kivitelezési szerzıdésének az aláírásán - Szeptember 15-én Fegyverneken részt vett az általános iskola tanévnyitó értekezletén - Szeptember 20-án Kistérségi Társulási ülésen vett részt, majd az Ivóvízminıség-javító Társulás ülésén. Szavazásra bocsátja a tájékoztatót, melyet a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal elfogadott. II. Napirend: Elıterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevételérıl Dr. Ondok László: a Kormányhivatal a képviselı-testületi tagok és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló rendeletünk kapcsán törvényességi észrevétellel élt,a rendelet azon passzusát kifogásolta a Kormányhivatal, amely a tiszteletdíj részvétel arányában történı juttatására vonatkozott. Az észrevétel megalapozott, azzal együtt, hogy bár a rendelet hatályos volt, de tényleges alkalmazására nem került sor. Ács Gyuláné: a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság az elıterjesztést elfogadásra ajánlja a testület részére. Rédai János: szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: KUNCSORBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 11/2011.(IX.23.) önkormányzati rendelete

6 6 Kuncsorba Község Önkormányzatának az alpolgármester, települési képviselık, bizottsági elnökök, bizottsági tagok és a bizottságok nem képviselı tagjai tiszteletdíjáról szóló 9/1999. (III. 25.) számú rendelete módosításáról Kuncsorba Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 20. (2) bekezdése alapján alapján a következı rendeletet alkotja: 1. Kuncsorba Község Önkormányzatának az alpolgármester, települési képviselık, bizottsági elnökök, bizottsági tagok és a bizottságok nem képviselı tagjai tiszteletdíjáról szóló 9/1999. (III. 25.) számú rendelete 1. (4) bekezdése hatályát veszíti. 2. Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Kuncsorba, szeptember 22. /: Rédai János :/ /: Dr. Papp Antal :/ polgármester jegyzı III. Napirend: Elıterjesztés a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 8/2009. (IX.17.) önkormányzati rendelet módosításáról Ács Gyuláné: a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és javasolja a testületnek elfogadásra. Dr. Ondok László: a szociális rendeletünk módosítására azért került sor, mert a lakásfenntartási támogatás rendszere szeptember l-tıl jelentısen megváltozott, így a helyi lakásfenntartási támogatás feltételei is módosultak. Aki nem fér bele a normatív támogatásban mert kicsivel meghaladja a jövedelemhatárt az még helyi lakásfenntartási támogatásra jogosult lehet. Felméréseink szerint nagy számú igénylıvel nem kell számolni Kuncsorba községben, jelentıs többlet terhet nem fog jelenteni az önkormányzat számára. Gelléné Tokai Erzsébet: kifizethetı ez a támogatás a lakosok részére, vagy a szolgáltatónak fog utalni az önkormányzat? Volt szó a törvénytervezet kapcsán, hogy csak a szolgáltató felé lehet utalni. Nálunk ez nem volt gyakorlat. Kérdezik tıle a lakosok, hogy kötelezı lesz-e szolgáltató felé utalni, vagy kifizetik a kérelmezıknek mind eddig. Az önkormányzat megállapodást fog kötni a szolgáltatóval, vagy hogyan mőködik? Angyalné Gyetvai Andrea: Kuncsorba esetében csak pénzbeni segélyekrıl beszélhetünk. A határozatnak tartalmaznia kell, hogy pénzbeli kifizetés lesz a kérelmezı felé, vagy a szolgáltató részére lesz az utalás. Dr. Ondok László: utána fogunk nézni és tájékoztatjuk az Alpolgármester Asszonyt.

7 7 Rédai János: szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: KUNCSORBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 12/2011.(IX.23.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 8/2009. (IX.17.) önkormányzati rendelet módosításáról Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 1. (2), 26., 32. (3), 38.. (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következıket rendeli el: 1. (1) A R. 7..(1)bek. helyébe a következı rendelkezés kerül: a) Az önkormányzat helyi lakásfenntartási támogatást nyújt annak a családnak vagy személynek, akinek háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 260 %-át és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. b) Nem jogosult helyi lakásfenntartási támogatásra az a személy, illetve háztartás akinek, amelynek részére, a korábban megállapított normatív lakásfenntartási támogatás még nem járt le. (2) A R. 7..(2)bek. helyébe a következı rendelkezés lép: Helyi lakásfenntartási támogatás esetén a) a fogyasztási egység a háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejezı arányszámát az Sztv. 38..(2) bekezdésében foglaltak szerint kell kiszámítani, b) a lakásfenntartás elismert havi költségét az Sztv. 38..(3) bekezdésében foglaltak szerint kell kiszámítani, c) az elismert lakásnagyságot az Sztv. 38..(4) bekezdésében foglaltak szerint kell megállapítani. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kuncsorba, szeptember /: Rédai János :/ /: Dr. Papp Antal :/ polgármester jegyzı

8 8 IV. Napirend: Tájékoztató a Kuncsorba Község Önkormányzata gazdálkodásának I. félévi helyzetérıl Ács Gyuláné: a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság a tájékoztatót megtárgyalta és elfogadásra ajánlja a képviselı-testület részére. Rédai János: a tájékoztatóból kiderül, hogy az I. félévi gazdálkodásunk kiegyensúlyozott. Minden megtett a testület eddig és ezután is, hogy a gazdálkodásunk ilyen képet mutasson. A folyószámlahitelünket azért hagytuk meg, hogy legyen egy biztonsági tartalékunk. Megköszöni mindenkinek a lelkiismeretes munkáját. Az intézmények vezetıivel és dolgozóival is mindig megbeszéljük a problémákat, ha bármilyen igény merül fel, akkor konzultálunk. Bízunk benne, hogy a következıkben is így tudunk gazdálkodni. Mivel kérdés, hozzászólás nem volt szavazásra bocsátja a tájékoztatót, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 31/2011.(IX.22.) sz. önkormányzati határozat A Kuncsorba Község Önkormányzata gazdálkodásának I. félévi helyzetérıl szóló tájékoztatóhoz Kuncsorba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a I. félévi gazdálkodásról készített tájékoztatót megtárgyalta és az év hátralévı idıszakára az alábbiakat határozza el: 1. Továbbra is biztosítani kell a jogszabályi elıírás alapján történı mőködést, a kötelezettségvállalás utalványozás ellenjegyzés gyakorlását az érvényes szabályzat alapján. Ellenjegyzés hiányában kötelezettségvállalás nem történhet. 2. El kell végezni a bevételek teljesítésének vizsgálatát. A bevételek esetében törekedni kell az idıarányos teljesítés megvalósítására. Határidı: Folyamatos Felelıs: Dr. Papp Antal körjegyzı Errıl értesülnek: 1. Rédai János polgármester 2. Dr. Papp Antal jegyzı 3. Dr. Ondok László aljegyzı 4. Polgármesteri Hivatal Irodavezetıi V. Napirend: Beszámoló a társult intézmények évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról Ács Gyuláné: a bizottság az elıterjesztéseket megtárgyalta és elfogadásra ajánlja a képviselıtestület részére. Rédai János: megköszöni az intézményvezetıknek és dolgozóknak az I. félévben végzett lelkiismeretes munkát. A 2012 évben változások lesznek, mi szeretnénk továbbra is ezt a társulást. A közoktatási törvényt még nem fogadta el a parlament, így még konkrét dolgokat nem tudunk.

9 9 Gelléné Tokai Erzsébet: az óvoda részérıl elmondja, hogy a gyerekek annyit észrevettek, hogy a tárgyi feltételek sokkal jobbak a társulás óta. A társult intézmények közül az iskola beszámolóját nem találja. Ennek mi az oka? Rédai János: érdeklıdünk a fegyverneki Polgármesteri Hivatalban, hogy miért nem került hozzánk a beszámoló. Szavazásra bocsátja a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ beszámolóját, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 32/2011.(IX.22.) sz. önkormányzati határozat Beszámoló a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ kuncsorbai tagintézmény évi költségvetésének I. féléves végrehajtására Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testülete tárgyalta a Csorba Mikrotérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ kuncsorbai tagintézmény évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról szóló beszámolót, melyet a melléklet szerint elfogadott. Errıl értesülnek: 1./ Képviselı-testület tagjai Helyben 2./ Rédai János polgármester Helyben 3./ Tatár László polgármester Fegyvernek 4./ Barta Józsefné igazgató Fegyvernek 5./ Dr. Papp Antal jegyzı - Helyben 5./ Dr. Ondok László aljegyzı Helyben 6./ I r a t t á r

10 Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Az intézmény 2011.évi költségvetéésnek I.féléves teljesítése kiemelt elıirányzatonként 1. sz. melléklet Ft-ban Fegyvernek Örményes Kuncsorba mód er. mód mód elıi. telj. teljesítés elıi. elıi. telj. teljesítés er. elıi. elıi. telj. ( e Ft ) (e Ft) (%) ( e Ft ) ( e Ft ) (e Ft) (%) ( e Ft ) ( e Ft ) (e Ft) 2011 er. elıi. ( e Ft ) teljesítés (%) 2011 er. elıi. összsesn ( e Ft ) 2011 mód. elıi. összsesn ( e Ft ) Teljesítés összsen ( e Ft) Megnevezés BEVÉTEL ÖSSZESEN: , , , ,69 I Mőködési bevételek , , , ,82 =- Intézményi mőködési bev , , , ,82 - étkezési térítési díj bevételek , , , ,34 - egyéb intézményi mők. bevételek , , , ,08 II. Támogatások III. Felhalm. és tıke jell.bev. 0 IV. Támogatás értékő bev , ,97 = mők. célú tám.értékő bevételek , ,97 - pénzmaradvány átadás egyéb mők. célú tám.ért. bev , ,82 = Felhalm. célú tám.ért. bev. V.Véglegesen átvett pénzeszközök = mőködési célú = felhalmozási célú VI. Hitelek VII. Pénzf. nélküli bevételek , ,00 = Elızı évi pénzm. igényb , , , ,00 VIII. Intézményfinanszírozás , , , ,00 - szoc.pol. támogatás , , , ,77 - ebbıl önkorm.kiegészítés , , , ,15 - ebbıl megáll.iii.6.pont szer. korr , , ,69 = támogatás összesen , , , ,32 - normatív támogatás , , , ,00 - kistérségi támogatás , , , ,00 - bér kompenzáció fedezete , , , ,42 = önkormányzati kiegészítés I , ,29 - közhasznú foglalkoztatás miatt , ,02 - önkormányzati kiegészítés , ,15 = önkormányzati kiegészítés II. = megáll. III.2.g.)pontja szerinti korrekció , ,14 = pénzmaradvány elvonása IX. Kölcsönök visszatérülése Teljesítés összsen %-ban

11 11 KIADÁS ÖSSZESEN: , , , ,48 I. Személyi juttatás , , , ,23 = Bér , , , ,61 = Egyéb , , , ,29 II. Járulékok , , , ,85 III. Dologi kiadások , , , ,82 = Vásárolt élelmezés , , , ,96 = energia kiadások , , , ,25 = rehabilitációs hozzájárulás = kötött dologi kiadások , ,00 = Egyéb dologi kiadások , , , ,26 - egyéb dologi kiadás közhasznú foglalkoztatás miatt 10 IV. Átadott pénzeszközök 0 V. Egyéb támogatás VI. Ellátottak pénzb. tám. VII. Felhalmozási kiadások = Felújítás = Beruházás. VIII. Tartalék =pénzmaradvány = egyéb IX. Hitel visszafizetés X. Intézményfinanszírozás XI. Támogatás ért. Kiadások XII. Adott kölcsönök - - Átlaglétszám 13,815 13,815 13,815 3,125 3,125 3,125 0,000 4,000 4,000 4,000 20,940 20,940 20, ,00 - közfoglalkoztatás 3,920 3,920 2,710 0,150 0,000 3,920 3,920 2,860 72,96

12 12

13 Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2. sz melléklet eft-ban Az intézmény évi felújításai Megnevezés Felújítás összesen: 2011.évi eredeti elıirányzat 2011.évi módosított elıirányzat 2011.évi I.féléves teljesítése Teljesítés %- ban Az intézmény 2011 évi beruházásai 3.sz.melléklet eft-ban Megnevezés Összesen: 2011.évi eredeti elıirányzat 2011.évi módosított elıirányzat 2010.évi I.féléves teljesítése Teljesítés %- ban

14 14 Rédai János: szavazásra bocsátja a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde beszámolóját, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 33/2011.(IX.22.) sz. önkormányzati határozat Beszámoló Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde kuncsorbai tagintézmény évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testülete tárgyalta a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde kuncsorbai tagintézmény évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót, melyet a melléklet szerint elfogadott. Errıl értesülnek: 1./ Képviselı-testület tagjai Helyben 2./ Rédai János polgármester Helyben 3./ Tatár László polgármester Fegyvernek 4./ Hillender Györgyné igazgató Fegyvernek 5./ Dr. Papp Antal jegyzı - Helyben 5./ Dr. Ondok László aljegyzı Helyben 6./ I r a t t á r

15 15 Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsöde Felszabadulás ut. 88.sz. T.56/48l015 Kuncsorba Megnevezés Telj. er.elıir. mód.ei. telj. %. óvoda BEVÉTEL ÖSSZESEN: ,38 I. Mőködési bevételek ,73 = Intézményi mőködési bevételek ,73 -étkezési téritési dij ,73 -egyéb intézményi mők. bevétel ,00 II. Támogatások ,00 III. Felhalm. és tıke jell. bevételek ,00 IV. Támogatásértékő bevételek ,00 = mőködési célú tám.értékő bevételek ,00 - egyéb mők célú tám.értékő bevételek ,00 - közfogl. célú tám.értékő bevételek 0 0,00 = Felhalmozási célú tám.értékő bevételek ,00 V. Végl. átvett pénzeszközök ,00 = Mőködési célú ,00 = Felhalmozási célú ,00 VI. Hitelek ,00 VII. Pénzforgalom nélk. bevételek ,00 = Elızı évi pénzmaradv. igénybev ,00 VIII. Intézményfinanszirozás ,54 - szoc.pol. Támogatás ,76 - ebbıl önkormányzati kiegészités ,76 - ebbıl megáll. III.6.pont szerinti korrekció ,00 = támogatás összesen(állami,kistérs.) ,56 - normatív támogatás ,00 - kistérségi támogatás ,98 - bérkompenzáció fedezete ,67 = Önk. kiegészítés I ,59 = Önk. kiegészítés közfoglalk ,00 = Önk. kiegészítés II ,00 = HHH. Önk. kiemelt. Ei ,00 = megáll. III.2.g.)pontja szerinti korrekció ,00 = Pénzmaradvány elvonás ,00 IX. Hitelek ,00

16 16 Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsöde Fegyvernek, Felszabadulás út 88. sz.t.56/ sz. melléklet Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsöde évi felújításai adatok ezer ft.-ban! Megnevezés 2011.évi 2011.évi 2011.I. félév er.elıir. mód.elıir. telj. Teljesités %-ban ,00 Felújitás összesen 0 0 0,00 Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsöde Fegyvernek, Felszabadulás út 88. sz.t.56/ sz. melléklet Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsöde évi beruházásai adatok ezer ft.-ban! Megnevezés 2011.évi 2011.évi 2011.I. félév er.elıir. mód.elıir. telj. Teljesités %-ban ,00 0 0,00 Beruházás összesen ,00

17 17 VI. Napirend: Elıterjesztés a társult intézmények évi költségvetésének módosítására Ács Gyuláné: a bizottság megtárgyalta a két intézmény elıterjesztését, melyet javasol a képviselı-testületnek elfogadásra. Kérdés, hozzászólás nincs. Rédai János: szavazásra bocsátja a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ évi költségvetésének módosításáról szóló elıterjesztést, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 34/2011.(IX.22.) sz. önkormányzati határozat A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ kuncsorbai tagintézmény évi költségvetésének módosítására Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testülete tárgyalta a Csorba Mikrotérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ kuncsorbai tagintézmény évi költségvetésének módosításáról szóló elıterjesztést, melyet a melléklet szerint elfogadott. Errıl értesülnek: 1./ Képviselı-testület tagjai Helyben 2./ Rédai János polgármester Helyben 3./ Tatár László polgármester Fegyvernek 4./ Barta Józsefné igazgató Fegyvernek 5./ Dr. Papp Antal jegyzı - Helyben 5./ Dr. Ondok László aljegyzı Helyben 6./ I r a t t á r

18 18 Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ A évi költségvetés módosítása 1. sz. melléklet Ft-ban Kuncsorba Telephely eltérés Megnevezés er.elıir. jav.elıi BEVÉTEL ÖSSZESEN: I. Mőködési bevételek = Intézményi mőködési bevét. - étkezési térítési díj bevltelek egyéb intéményi mők. bevételek Önkorm. Sajátos mők. bevét. - II. Támogatások - III. Felhalmozási és tıkej. bev. - IV. Támogatás értékő bevétel = mők. célú tám. értékő bevételek szoc.pol. támogatás ebbıl megáll.iii.6.pont szer. korr ebbıl önkormányzati kiegészítés egyéb mőködési célú tám.értékő bev. - - = felhalm. célú tám. értékő bevételek - V. Véglegesen átvett pénzeszközök - - = mőködési célú = felhalmozási célú - VI. Hitelek - VII. Pénzforg. nélk. bevételek = Elızı évi mőködési célú pénzm.igénybev = Elızı évi felhalm. célú pénzm.igénybev VIII. Intézményfinanszírozás szoc.pol. támogatás ebbıl önkormányzati kiegészítés

19 19 - ebbıl megáll.iii.6.pont szer. korr. = támogatás összesen - normatív támogatás - kistérségi támogatás bér kompenzáció fedezete = önkormányzati kiegészítés I közhasznú foglalkoztatás miatt - önkormányzati kiegészítés 200 = önkormányzati kiegészítés II. = megáll. III.2.g.)pontja szerinti korrekció = pénzmaradvány elvonása IX. Hitelek KIADÁS ÖSSZESEN: I. Személyi juttatás = Bér = Egyéb II. Járulékok III. Dologi kiadások = Vásárolt élelmezés kiadásai = Energia kiadások = Rehabilitációs hozzájárulás = Egyéb célra kapott dologi kiadások = Egyéb mőködési dologi kiadások - Egyéb dologi kiadás - Közhasznú foglalkoztatás miatt IV. Végleges pénzeszköz átadás = Mőködés célú = Felhalmozási célú V. Egyéb támogatás - VI. Ellátottak pénzb. tám. - = ebbıl tanulói bérlet térítés VII. Felhalmozási kiadások = Felújítás

20 = Beruházás VIII. Tartalék = pénzmaradvány = járulék csökkenésbıl IX. Hitel visszafizetés X. Intézményfinanszírozás XI. Szoc. Pol XII. Kölcsönök nyújtása XIII: Támogatás értékő kiadások = mőködési célú tám.értékő kiadások = felhalmozási célú tám. értékő kiadások Álláshely 4,00 4,00 0 Közfoglalkoztatott Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Az intézmény évi felújításai 2. sz melléklet eft-ban Megnevezés Felújítás összesen: 2010.évi eredeti elıirányzat évi módosított elıirányzat év teljesítése 3 Teljesítés %- ban 3.sz.melléklet eft-ban Az intézmény 2010 évi beruházásai 2010.évi eredeti elıirányzat évi módosított elıirányzat év teljesítése 3 Teljesítés %- ban Megnevezés 1. Számítógép ,00% Összesen: ,00%

21 21 Rédai János: szavazásra bocsátja a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde évi költségvetésének módosításáról szóló elıterjesztést, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 35/2011.(IX.22.) sz. önkormányzati határozat Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde kuncsorbai tagintézmény évi költségvetésének módosítására. Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testülete tárgyalta a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde kuncsorbai tagintézmény évi költségvetésének módosítását, melyet a melléklet szerint elfogadott. Errıl értesülnek: 1./ Képviselı-testület tagjai Helyben 2./ Rédai János polgármester Helyben 3./ Tatár László polgármester Fegyvernek 4./ Hillender Györgyné igazgató Fegyvernek 5./ Dr. Papp Antal jegyzı - Helyben 5./ Dr. Ondok László aljegyzı Helyben 6./ I r a t t á r

22 A Képviselıtestület 11/2011.(III.01). sz. rendeletében foglaltak szerint a Képviselıtestület május-i ülésére módosítási javaslatunkat az alábbiak szerint tesszük meg kiemelt elıirányzatonként / (eft-ban) Fegyvernek Örményes Kuncsorba Fegyverneki 4 tagóvoda Bölcsöde Napsugár óvoda Kuncsorbai óvoda Megnevezés Eltérés Eltérés Eltérés Eltérés eredeti ei. javasolt eredeti ei. javasolt eredeti ei. javasolt eredeti ei. javasolt ei. Összesen: 2011.javasolt. Összesen: BEVÉTEL ÖSSZESEN: I. Mőködési bevételek = Intézményi mőködési bevételek étkezési téritési dij egyéb intézményi mők. bevétel II. Támogatások III. Felhalm. és tıke jell. bevételek IV. Támogatásértékő bevételek = mőködési célú tám.értékő bevételek egyéb mők célú tám.értékő bevételek közfogl. célú tám.értékő bevételek = Felhalmozási célú tám.értékő bevételek V. Végl. átvett pénzeszközök = Mőködési célú = Felhalmozási célú VI. Hitelek VII. Pénzforgalom nélk. bevételek = Elızı évi pénzmaradv. igénybev VIII. Intézményfinanszirozás szoc.pol. Támogatás ebbıl önkormányzati kiegészités ebbıl megáll. III.6.pont szerinti korrekció = támogatás összesen(állami,kistérs.) normatív támogatás kistérségi támogatás bérkompenzáció fedezete = Önk. kiegészítés I eltérés Összesen:

JEGYZİKÖNYV. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottságának 53/2012. (V. 7.) határozata a napirend elfogadásáról

JEGYZİKÖNYV. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottságának 53/2012. (V. 7.) határozata a napirend elfogadásáról JEGYZİKÖNYV Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Közjóléti Bizottsága 2012. május 7-én 13,30 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet képviselık

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet képviselık J e g y z ı k ö n y v Készült: Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 20-i rendes ülésén Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme Jelen vannak: Rédai János polgármester,

Részletesebben

19/2014. (VI. 26.) TH.

19/2014. (VI. 26.) TH. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa I/1336/5/214. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SOSZÁMA: 204. MELLÉKLET: -1 db TÁRGY: Javaslat az Egészségügyi Gondnokság vezetıi állására pályázat kiírására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl 1 Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 11/2008. (II.13.) kt. határozat: A 2008. február 13-ai ülés napirendjének elfogadása. 12/2008. (II.13.)

Részletesebben

Bózsva község Önkormányzatának 1 /2011. (II. 15 ) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetésérıl

Bózsva község Önkormányzatának 1 /2011. (II. 15 ) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetésérıl Bózsva község Önkormányzatának 1 /2011. (II. 15 ) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl Bózsva Községi önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 117 MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Pályázati felhívás üres háziorvosi állás betöltésére E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. április 28-i

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye intézményvezetıi

Részletesebben

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére Kiosztós anyag Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 214. június 26-i ülésére Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 214. évi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Magyargécben a Községi Önkormányzat Képviselı-testületének, valamint az Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának 2011. november 29-i együttes ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 5. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Helyszín: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme

JEGYZİKÖNYV. Helyszín: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme JEGYZİKÖNYV Készült: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselıtestület Pénzügyi Bizottságának 2013.06.19-i ülésérıl. Helyszín: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: 2012. június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak:pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselık Dr. Szabó Attila jegyzı Jegyzıkönyvvezetı:

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12. Ügyszám: 114-28/2012. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2012. június 12. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Rendelıintézete

Részletesebben

Páty Község Önkormányzata Képviselı Testületének 26/2006.(VII. 13.) rendelete a 4/2006 (II. 16.) költségvetési rendelet módosításáról

Páty Község Önkormányzata Képviselı Testületének 26/2006.(VII. 13.) rendelete a 4/2006 (II. 16.) költségvetési rendelet módosításáról Páty Község Önkormányzata Képviselı Testületének 26/2006.(VII. 13.) rendelete a 4/2006 (II. 16.) költségvetési rendelet módosításáról Páty Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló -

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 1-12 / 2014. Sorszám: 5. ELİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. december 22-én tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím

Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím 1.a sz. melléklet Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím Eredeti Mód. Teljesít. 1. I. Mőködési bevételek 122599 140458

Részletesebben

A R 3-13. -aiban foglalt 1-11 mellékletei helyébe ezen rendelet 1-11. melléklete lép. 2..

A R 3-13. -aiban foglalt 1-11 mellékletei helyébe ezen rendelet 1-11. melléklete lép. 2.. Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselı-testületének 15/2009.(IX.17.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetését megállapító 3/2009.(II.02.) rendelet módosításáról Rábakecöl Község Önkormányzat

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 14-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 14-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 14-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 6/2014.(I.14.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 7/2014.(I.14.)

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete költségvetési szerv vezetı

Részletesebben

2013. évi. 2. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. január 31-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült

2013. évi. 2. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. január 31-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült 2013. évi 2. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 31-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült J E G Y Z İ K Ö NYV T Á R GY MUTATÓ Határozat/Rendelet száma Határozat/Rendelet

Részletesebben

Elıterjesztés a május 21-én tartandó rendkívüli Képviselı-testületi ülésre Tárgy: IV. számú felnıtt háziorvosi körzet mőködtetése

Elıterjesztés a május 21-én tartandó rendkívüli Képviselı-testületi ülésre Tárgy: IV. számú felnıtt háziorvosi körzet mőködtetése Tisztelt Képviselı-testület! Elıterjesztés a 2013. május 21-én tartandó rendkívüli Képviselı-testületi ülésre Tárgy: IV. számú felnıtt háziorvosi körzet mőködtetése Dr. Puskás György háziorvos 2013. május

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI Alap Község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Zala megye J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2011. szeptember 12. Határozatok Tárgykód 32/2011. (IX.12.) számú Kt. Határozat

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szám: IV.535/2010. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. október 13-án (szerdán) 15 00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott alakuló ülésérıl.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. november 15-én 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai

Részletesebben

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-23/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. december 27-én 8.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményei Gazdasági Szervezete gazdasági vezetı beosztására

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 2/2009. (II. 12.) számú rendelet módosításáról Sajtoskál Községi

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 26-ÁN MEGTARTOTT SOROS ÜLÉSÉNEK JEGYZİKÖNYVÉBİL B4 8/2011. (IV.26.) Ör. számú

Részletesebben

*************************************************************************** J e g y z ı k ö n y v

*************************************************************************** J e g y z ı k ö n y v *************************************************************************** J e g y z ı k ö n y v Készült: Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. február 17-i soros ülésén N a p i

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának október 26. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának október 26. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 65/2011. (X. 26.) CsKTT. 16-7726-20/2011 Tárgy: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Esélyegyenlıségi Helyzetelemzése és Programjának elfogadása A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: /2011

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: /2011 Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 307-15 /2011 JEGYZİKÖNYV a Képviselı-testület 2011. június 6-án tartott rendkívüli ülésérıl

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének:

Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének: Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének: a.) jegyzőkönyve b.) tárgysorozata c.) határozatai 2-8/2013 d.) melléletei N A P I R E N

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2010. szeptember 9-i nyilvános ülésére

ELİTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2010. szeptember 9-i nyilvános ülésére 1. napirendi pont Nyirád Község Polgármesterétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 15-103/2010. Ügyintézı: Kovács Károlyné ELİTERJESZTÉS Nyirád

Részletesebben

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. április 23-án megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen voltak: Tóth István Derecskei

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v N A P I R E N D E T :

J e g y z ı k ö n y v N A P I R E N D E T : J e g y z ı k ö n y v Készült: Pereszteg Község Önkormányzati képviselı-testületének 2010. június 14-én tartott testületi ülésén. Jelen vannak: Práznek József polgármester, Zambóné Németh Ilona jegyzı,

Részletesebben

19/2006. (IX.22.) R E N D E L E T E. a évi pénzügyi terv módosításáról

19/2006. (IX.22.) R E N D E L E T E. a évi pénzügyi terv módosításáról MARTFŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 19/2006. (IX.22.) R E N D E L E T E a 2006. évi pénzügyi terv módosításáról Martfő Város Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi önkormányzat 2006. évi

Részletesebben

GESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/2010. (II. 17.) KT. SZ. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLT- SÉGVETÉSÉRİL

GESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/2010. (II. 17.) KT. SZ. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLT- SÉGVETÉSÉRİL GESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/2010. (II. 17.) KT. SZ. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLT- SÉGVETÉSÉRİL Geszt Község Önkormányzatának Képviselı-testülete - az államháztartásról

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. május 5-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testületének közmeghallgatással egybekötött 2011. november 17-i soros ülésén Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2014.(II.07.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRİL

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2014.(II.07.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRİL KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2014.(II.07.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRİL Kál Nagyközség Önkormányzati Képviselıtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 1/2008. (II.15) rendelet Ozora Község Önkormányzata 2008.évi költségvetésérıl

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 1/2008. (II.15) rendelet Ozora Község Önkormányzata 2008.évi költségvetésérıl OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 1/2008. (II.15) rendelet Ozora Község Önkormányzata 2008.évi költségvetésérıl Az Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Áfa bevételek visszatérülések nı ÁH-on kívül mőködési célú pe. átvétel non-profit szervtıl nı

Áfa bevételek visszatérülések nı ÁH-on kívül mőködési célú pe. átvétel non-profit szervtıl nı TERVEZET Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 7/2010.(II. 24.) KNÖT rendelet módosításáról Kiszombor

Részletesebben

3. számú JEGYZŐKÖNYV

3. számú JEGYZŐKÖNYV 3. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. február 04. napján 17 óra 35 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 201. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Javaslat a Költségvetési Elszámoló Szervezet igazgatói állására pályázat kiírására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Dusnok Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2013. (III.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról

Dusnok Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2013. (III.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról Dusnok Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2013. (III.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Dusnok Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Teljesítés Telj. % Megnevezés

Teljesítés Telj. % Megnevezés Nyáregyháza Község Önkormányzata mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatai 2012. évi teljesítésének bemutatása mérlegszerően 13./a számú melléklet Megnevezés Eredeti Módosított elıirányzat

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 31-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 258. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat magasabb vezetıi megbízásra vonatkozó pályázati felhívások közzétételére E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. E l ı t e r j e s z t é s

Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. E l ı t e r j e s z t é s 1 3. számú elıterjesztés Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Ügyiratszám: 1722/2015. E l ı t e r j e s z t é s az Önkormányzat 2015. évi költségvetését megállapító

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. február 3-i ülésérıl 3-4/2014. (02. 03.) sz. határozat Készült: A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Községi Önkormányzat RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-19/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült 2012. december 12-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében a röjtökmuzsaji és ebergıci

Részletesebben

SZAJLA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TERPES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E február 15.

SZAJLA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TERPES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E február 15. 1 SZAJLA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TERPES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E 2010. február 15. Határozat száma 1/2010.(II.15.) Tárgy Az intézményi társulásban mőködtetett Mákvirág

Részletesebben

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 14. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.: I. 240-10/2012. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v lkunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 4. /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. június 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL Kál Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére 5. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a 2011. évi

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s

E l ı t e r j e s z t é s Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady Endre u. 1. Ügyiratszám: 1109/2015. 2. számú elıterjesztés E l ı t e r j e s z t é s az Önkormányzat 2014. évi költségvetését megállapító

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2012. július 25. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2012. július 25. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 49/2012. (VII. 25.) CsKTT. 16-8065-1/2012 Tárgy: Együttmőködési Megállapodás a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása, a Munkaszervezete és Csongrád Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala között A

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 11/2015.(IV.30.) rendelete

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 11/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetését megállapító 2/2015./II.12./ számú önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Az önkormányzat 2009. Évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítése bevételi forrásonként. Módosított Háromnegyedévi

Az önkormányzat 2009. Évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítése bevételi forrásonként. Módosított Háromnegyedévi 1 sz. táblázat Az önkormányzat 2009. Évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítése bevételi forrásonként Bevételi forrás megnevezése Eredeti elıirányzat Elıirányzatok és teljesítés Módosított Háromnegyedévi

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által. a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott. határozatok. 31/2010. (VI. 30.) Ökt.

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által. a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott. határozatok. 31/2010. (VI. 30.) Ökt. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott határozatok 31/2010. (VI. 30.) Ökt. határozat elfogadja a Háziorvosi Szolgálat mőködésérıl szóló tájékoztatót.

Részletesebben

A /2011. ( ) önkormányzati rendelethez a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegérıl

A /2011. ( ) önkormányzati rendelethez a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegérıl a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegérıl 1. sz. melléklet Sorszám Megnevezés Bevételek I. Mőködési bevételek 11 512 284 11 542 146 100,3% 1. intézmények

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2012. február 21-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2012. február 21-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2012. február 21-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság elnöke Egyed Attila Szabó András Papp

Részletesebben

Elıterjesztés az Oktatási és Kulturális Bizottság november 10-i ülésére

Elıterjesztés az Oktatási és Kulturális Bizottság november 10-i ülésére Ügyszám: 07-7/1059/2010. Ügyintézı: dr. Gáspár Jenı Tárgy: Pályázati kiírás a Pannon Filharmonikusok-Pécs magasabb vezetıi munkakörének ellátására Elıterjesztés az Oktatási és Kulturális Bizottság 2010.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 31-én (hétfın) 14: 00 órakor tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tóth Ferenc polgármester Fehér István

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A napirend tárgyalása

JEGYZŐKÖNYV. A napirend tárgyalása JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. augusztus 14-én ülésén Magyargéc Község Önkormányzatának hivatali helyiségében. Jelen vannak: Velki Róbert polgármester Pingiczer Józsefné képviselő Ruzsinszki Györgyné képviselő

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozat száma: 39-41. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 39/2012.(IV.10.)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült május 3-án a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselıtestület

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült május 3-án a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselıtestület Községi Önkormányzat RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-92012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült 2012. május 3-án a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselıtestület

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2012. augusztus 29-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2012. augusztus 29-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 9/2012. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2012. augusztus 29-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 45-46. TARTALOMJEGYZÉK 45/2012.(VIII.29.)

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére 14. Tárgy: A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde óvodavezetıi beosztására kiírt pályázat

Részletesebben

az egyes gyermekvédelmi ellátásokról

az egyes gyermekvédelmi ellátásokról 1 Jánossmorja Város Önkormányzata Képviselı testületének 6/2007. (III.1.) rendelete az egyes gyermekvédelmi ellátásokról Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a gyermekek védelmérıl és

Részletesebben

Jegyzıkönyv Készült: Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: a Polgármesteri Hivatal részérıl: Meghívott: Megjegyzés

Jegyzıkönyv Készült: Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: a Polgármesteri Hivatal részérıl: Meghívott: Megjegyzés Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2011. november 14-én a rendkívüli ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: Hajdu Imre elnök Egyed Attila Halász

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. június 28-án megtartott soron kívüli ülésérıl. Jelen vannak: Lovász Tibor polgármester, Váradi József alpolgármester,

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2010.(III.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14. Ügyszám: 289-8/2013. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2013. február 14. Nyirád 2013 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. november 22-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester dr. Kiss Attila képviselı Miovecz

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetését megállapító 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Kéthely

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. október 17-én 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 18-án megtartott

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Újhartyán Község Önkormányzati Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 2011. június 21-én 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

Simon Roland képviselı távolmaradása okát elıre jelezte.

Simon Roland képviselı távolmaradása okát elıre jelezte. 1 TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA 8351 SÜMEGPRÁGA, RÁKÓCZI U. 17. T: 87/350-587, Fax:87/550-038. Szám: 39-1/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2010. január 13-án 17,00 órakor kezdıdött nyilvános ülésérıl.

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. február 24-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. február 24-i ülésére ELİTERJESZTÉS a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. február 24-i ülésére Tárgy: A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének elfogadása Elıterjesztı: Elıterjesztést

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-4/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. február 3-án 9.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71.

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71. Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71. Ikt.szám: IV. 191-4/2013. JEGYZİKÖNYV amely készült 2013. augusztus 6-án (kedden) 15

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 05-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselı

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. január 17-én 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 2/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 18-án 15.30 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szám: IV.535-3/2010. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. december 10-én (pénteken) 9 00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott ü l é s

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére A rendszerfüggő víziközműelemek bérleti díjának megállapítására Tiszamenti-regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, mint víziközmű szolgáltatóval 2013. október 31-én aláírt bérleti-üzemeltetési

Részletesebben