*************************************************************************** J e g y z ı k ö n y v. Ács Gyula Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "*************************************************************************** J e g y z ı k ö n y v. Ács Gyula Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális"

Átírás

1 *************************************************************************** J e g y z ı k ö n y v Készült: Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testületének szeptember 22-i s o r o s ülésén N a p i r e n d Ács Gyula Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági taggá választása Az alpolgármester, települési képviselık, bizottsági elnökök, bizottsági tagok és a bizottságok nem képviselı tagjai tiszteletdíjáról szóló 9/1999.(III.25.) sz. rendelet módosítása A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 8/2009. (IX.17.) önkormányzati rendelet módosítása Kuncsorba Község Önkormányzata gazdálkodásának I. félévi helyzetérıl szóló tájékoztató Beszámoló a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ kuncsorbai tagintézmény évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról Beszámoló a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde kuncsorbai tagintézmény évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ kuncsorbai tagintézmény évi költségvetésének módosítása Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde kuncsorbai tagintézmény évi költségvetésének módosítása D ö n t é s s z á m a 30/2011.(IX.22.) sz. h a t á r o z a t 11/2011.(IX.23.) sz. r e n d e l e t 12/2011.(IX.23.) sz. r e n d e l e t 31/2011.(IX.22.) sz. h a t á r o z a t 32/2011.(IX.22.) sz. h a t á r o z a t 33/2011.(IX.22.) sz. h a t á r o z a t 34/2011.(IX.22.) sz. h a t á r o z a t 35/2011.(IX.22.) sz. h a t á r o z a t

2 2 Az ÚMVP IV. tengely LEADER pályázat közösségi energia udvarok létrehozása és fejlesztése címő célterületre a Kuncsorbarátok Közhasznú Egyesület által benyújtandó pályázatának támogatása és az együttmőködési megállapodások jóváhagyása Védınıi állásra pályázat kiírására Beszámoló a közterületek, köztemetı, közutak, járdák állapotáról szóló 36/2011.(IX.22.) sz. h a t á r o z a t 37/2011.(IX.22.) sz. h a t á r o z a t 38/2011.(IX.22.) sz. h a t á r o z a t ***************************************************************************

3 3 J e g y z ı k ö n y v Készült: Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testületének szeptember 22-i soros ülésén Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet képviselık Dr. Papp Antal jegyzı Dr. Ondok László aljegyzı Angyalné Gyetvai Andrea irodavezetı Rédai János: köszönti a megjelent képviselıket, Dr. Ondok László aljegyzıt, Angyalné Gyetvai Andrea irodavezetıt, Barta Józsefnét a szociális intézmény igazgatóját és Hillender Györgyné óvodaigazgatót. Köszönti továbbá, és egyben bemutatja Dr. Papp Antal urat Törökszentmiklós város új jegyzıjét, aki egyben Kuncsorba község jegyzıje is. Megállapítja, hogy az 5 fı képviselı közül 4 fı jelen van, így az ülés határozatképes, s azt megnyitja. Napirendi pontokat a kiküldött meghívó szerint javasolja megtárgyalni egy módosítással, mely az 1. napirend legyen. 1./ Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági tag megválasztása. A Képviselı-testület egyhangúan elfogadta a módosítással együtt - a napirendi pontokat. I. Napirend: Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottsági tag választása Rédai János: sajnos a tegnapra összehívott bizottsági ülés határozatképtelenség miatt elmaradt. Mivel kisebb létszámú lett a testület, ezáltal a bizottság is, ha már két személy nem tud eljönni az ülésre a bizottság határozatképtelen. Ha a képviselı bizottsági tag eljárna az ülésekre, akkor nem lenne gond. Tudjuk, hogy Budapesten dolgozik, és nagyon ritkán tud eljönni bizottsági, illetve testületi ülésre. Az eltelt idıszak tapasztalatai alapján javasolja, hogy a bizottság tagjainak számát 5 fıre emeljük. Ezek figyelembevételével az alábbi javaslatot teszi: Külsıs bizottsági tagnak javasolja Ács Gyula Kuncsorba, Dózsa Gy. út 75. lakost. Megkérdezi az érintettet, hogy hozzájárul-e ahhoz, hogy nyílt ülésen tárgyalja a napirendi pontot. Ács Gyula: hozzájárult ahhoz, hogy nyílt ülésen kerüljön a napirend megtárgyalásra.

4 4 Rédai János: megkérdezi van-e más személyre javaslat. Bana Lajosné: egyetért Ács Gyula személyével. Ács Gyuláné: egyetért a javaslattal Rédai János: mivel más javaslat nem érkezett, kéri, aki egyetért Ács Gyula Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági taggá történı megválasztásával kézfelemeléssel szavazzon. Megállapítja, hogy a jelenlévı 4 fı képviselı 4 igen szavazattal Ács Gyula kuncsorbai lakost a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság tagjává megválasztotta. 30/2011.(IX.22.) sz. önkormányzati határozat Ács Gyula Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági taggá választására Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 22. -ában biztosított jogkörében eljárva Á c s Gyula Kuncsorba, Dózsa Gy. út 75. szám alatti lakost megválasztotta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság tagjának. Errıl értesülnek: 1./ Képviselı-testület tagjai 2./ Rédai János polgármester 3./ Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság elnöke 4./ Dr. Papp Antal jegyzı 5./ Dr. Ondok László aljegyzı 6./ Ács Gyula bizottsági tag 7./ Irattár Rédai János: gratulál a megválasztott bizottsági tagnak, és jó munkát kíván részére. A megválasztott bizottság nem képviselı tagjának esküt kell tennie a Képviselı-testület elıtt. Megkéri a jelenlévıket, hogy az eskütételhez szíveskedjék felállni. Kéri, hogy Ács Gyula a bizottság nem képviselı tagja hangosan, érthetıen mondja utána az eskü szövegét! Én, (a képviselı neve) esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hő leszek; az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott titkot megırzöm; Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági tagsági tisztségembıl eredı feladataimat a Kuncsorba fejlıdésének elımozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem. ( Az eskütevı meggyızıdése szerint: ) Isten engem úgy segéljen. I n t e r p e l l á c i ó k: Rédai János: kéri, akinek közérdekő kérdése van, tegye fel.

5 5 Nem érkezett interpellációs kérdés. Polgármesteri tájékoztató: A két ülés között az alábbi fontosabb események történtek. - Augusztus 8-án Budapesten az ivóvízminıség-javító pályázat támogatási szerzıdésének aláírása megtörtént. Ezzel elindulhat a beruházás az 5 településen, melyet 2014 évben be kell fejezni. - Augusztus 18-án Megyeházán ünnepi ülésen vett részt. - Augusztus 29-én Fegyverneken részt vett az óvoda tanévnyitó értekezleten. - Szeptember 1-én Örményesen az általános iskola tanévnyitó értekezletén vett részt. - Szeptember 2-án Törökszentmiklóson Kistérségi Társulási ülésen vett részt. - Szeptember 2-án Gelléné Tokai Erzsébet alpolgármester asszony részt vett a településen meghirdetett parlagfő pályázat értékelésén és a Családi napon. - Szeptember 7-én Kistérségi Társulási ülésen vett részt. - Szeptember 9-én Kuncsorbán a Tisza-menti LEADER Közhasznú Egyesület közgyőlésén vett részt. - Szeptember 10-én részt vett Túrkevén a város 750-ik évfordulójára rendezett ünnepi testületi ülésén. - Szeptember 12-én részt vett a katolikus templom kivitelezési szerzıdésének az aláírásán - Szeptember 15-én Fegyverneken részt vett az általános iskola tanévnyitó értekezletén - Szeptember 20-án Kistérségi Társulási ülésen vett részt, majd az Ivóvízminıség-javító Társulás ülésén. Szavazásra bocsátja a tájékoztatót, melyet a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal elfogadott. II. Napirend: Elıterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevételérıl Dr. Ondok László: a Kormányhivatal a képviselı-testületi tagok és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló rendeletünk kapcsán törvényességi észrevétellel élt,a rendelet azon passzusát kifogásolta a Kormányhivatal, amely a tiszteletdíj részvétel arányában történı juttatására vonatkozott. Az észrevétel megalapozott, azzal együtt, hogy bár a rendelet hatályos volt, de tényleges alkalmazására nem került sor. Ács Gyuláné: a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság az elıterjesztést elfogadásra ajánlja a testület részére. Rédai János: szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: KUNCSORBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 11/2011.(IX.23.) önkormányzati rendelete

6 6 Kuncsorba Község Önkormányzatának az alpolgármester, települési képviselık, bizottsági elnökök, bizottsági tagok és a bizottságok nem képviselı tagjai tiszteletdíjáról szóló 9/1999. (III. 25.) számú rendelete módosításáról Kuncsorba Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 20. (2) bekezdése alapján alapján a következı rendeletet alkotja: 1. Kuncsorba Község Önkormányzatának az alpolgármester, települési képviselık, bizottsági elnökök, bizottsági tagok és a bizottságok nem képviselı tagjai tiszteletdíjáról szóló 9/1999. (III. 25.) számú rendelete 1. (4) bekezdése hatályát veszíti. 2. Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Kuncsorba, szeptember 22. /: Rédai János :/ /: Dr. Papp Antal :/ polgármester jegyzı III. Napirend: Elıterjesztés a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 8/2009. (IX.17.) önkormányzati rendelet módosításáról Ács Gyuláné: a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és javasolja a testületnek elfogadásra. Dr. Ondok László: a szociális rendeletünk módosítására azért került sor, mert a lakásfenntartási támogatás rendszere szeptember l-tıl jelentısen megváltozott, így a helyi lakásfenntartási támogatás feltételei is módosultak. Aki nem fér bele a normatív támogatásban mert kicsivel meghaladja a jövedelemhatárt az még helyi lakásfenntartási támogatásra jogosult lehet. Felméréseink szerint nagy számú igénylıvel nem kell számolni Kuncsorba községben, jelentıs többlet terhet nem fog jelenteni az önkormányzat számára. Gelléné Tokai Erzsébet: kifizethetı ez a támogatás a lakosok részére, vagy a szolgáltatónak fog utalni az önkormányzat? Volt szó a törvénytervezet kapcsán, hogy csak a szolgáltató felé lehet utalni. Nálunk ez nem volt gyakorlat. Kérdezik tıle a lakosok, hogy kötelezı lesz-e szolgáltató felé utalni, vagy kifizetik a kérelmezıknek mind eddig. Az önkormányzat megállapodást fog kötni a szolgáltatóval, vagy hogyan mőködik? Angyalné Gyetvai Andrea: Kuncsorba esetében csak pénzbeni segélyekrıl beszélhetünk. A határozatnak tartalmaznia kell, hogy pénzbeli kifizetés lesz a kérelmezı felé, vagy a szolgáltató részére lesz az utalás. Dr. Ondok László: utána fogunk nézni és tájékoztatjuk az Alpolgármester Asszonyt.

7 7 Rédai János: szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: KUNCSORBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 12/2011.(IX.23.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 8/2009. (IX.17.) önkormányzati rendelet módosításáról Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 1. (2), 26., 32. (3), 38.. (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következıket rendeli el: 1. (1) A R. 7..(1)bek. helyébe a következı rendelkezés kerül: a) Az önkormányzat helyi lakásfenntartási támogatást nyújt annak a családnak vagy személynek, akinek háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 260 %-át és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. b) Nem jogosult helyi lakásfenntartási támogatásra az a személy, illetve háztartás akinek, amelynek részére, a korábban megállapított normatív lakásfenntartási támogatás még nem járt le. (2) A R. 7..(2)bek. helyébe a következı rendelkezés lép: Helyi lakásfenntartási támogatás esetén a) a fogyasztási egység a háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejezı arányszámát az Sztv. 38..(2) bekezdésében foglaltak szerint kell kiszámítani, b) a lakásfenntartás elismert havi költségét az Sztv. 38..(3) bekezdésében foglaltak szerint kell kiszámítani, c) az elismert lakásnagyságot az Sztv. 38..(4) bekezdésében foglaltak szerint kell megállapítani. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kuncsorba, szeptember /: Rédai János :/ /: Dr. Papp Antal :/ polgármester jegyzı

8 8 IV. Napirend: Tájékoztató a Kuncsorba Község Önkormányzata gazdálkodásának I. félévi helyzetérıl Ács Gyuláné: a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság a tájékoztatót megtárgyalta és elfogadásra ajánlja a képviselı-testület részére. Rédai János: a tájékoztatóból kiderül, hogy az I. félévi gazdálkodásunk kiegyensúlyozott. Minden megtett a testület eddig és ezután is, hogy a gazdálkodásunk ilyen képet mutasson. A folyószámlahitelünket azért hagytuk meg, hogy legyen egy biztonsági tartalékunk. Megköszöni mindenkinek a lelkiismeretes munkáját. Az intézmények vezetıivel és dolgozóival is mindig megbeszéljük a problémákat, ha bármilyen igény merül fel, akkor konzultálunk. Bízunk benne, hogy a következıkben is így tudunk gazdálkodni. Mivel kérdés, hozzászólás nem volt szavazásra bocsátja a tájékoztatót, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 31/2011.(IX.22.) sz. önkormányzati határozat A Kuncsorba Község Önkormányzata gazdálkodásának I. félévi helyzetérıl szóló tájékoztatóhoz Kuncsorba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a I. félévi gazdálkodásról készített tájékoztatót megtárgyalta és az év hátralévı idıszakára az alábbiakat határozza el: 1. Továbbra is biztosítani kell a jogszabályi elıírás alapján történı mőködést, a kötelezettségvállalás utalványozás ellenjegyzés gyakorlását az érvényes szabályzat alapján. Ellenjegyzés hiányában kötelezettségvállalás nem történhet. 2. El kell végezni a bevételek teljesítésének vizsgálatát. A bevételek esetében törekedni kell az idıarányos teljesítés megvalósítására. Határidı: Folyamatos Felelıs: Dr. Papp Antal körjegyzı Errıl értesülnek: 1. Rédai János polgármester 2. Dr. Papp Antal jegyzı 3. Dr. Ondok László aljegyzı 4. Polgármesteri Hivatal Irodavezetıi V. Napirend: Beszámoló a társult intézmények évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról Ács Gyuláné: a bizottság az elıterjesztéseket megtárgyalta és elfogadásra ajánlja a képviselıtestület részére. Rédai János: megköszöni az intézményvezetıknek és dolgozóknak az I. félévben végzett lelkiismeretes munkát. A 2012 évben változások lesznek, mi szeretnénk továbbra is ezt a társulást. A közoktatási törvényt még nem fogadta el a parlament, így még konkrét dolgokat nem tudunk.

9 9 Gelléné Tokai Erzsébet: az óvoda részérıl elmondja, hogy a gyerekek annyit észrevettek, hogy a tárgyi feltételek sokkal jobbak a társulás óta. A társult intézmények közül az iskola beszámolóját nem találja. Ennek mi az oka? Rédai János: érdeklıdünk a fegyverneki Polgármesteri Hivatalban, hogy miért nem került hozzánk a beszámoló. Szavazásra bocsátja a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ beszámolóját, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 32/2011.(IX.22.) sz. önkormányzati határozat Beszámoló a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ kuncsorbai tagintézmény évi költségvetésének I. féléves végrehajtására Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testülete tárgyalta a Csorba Mikrotérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ kuncsorbai tagintézmény évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról szóló beszámolót, melyet a melléklet szerint elfogadott. Errıl értesülnek: 1./ Képviselı-testület tagjai Helyben 2./ Rédai János polgármester Helyben 3./ Tatár László polgármester Fegyvernek 4./ Barta Józsefné igazgató Fegyvernek 5./ Dr. Papp Antal jegyzı - Helyben 5./ Dr. Ondok László aljegyzı Helyben 6./ I r a t t á r

10 Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Az intézmény 2011.évi költségvetéésnek I.féléves teljesítése kiemelt elıirányzatonként 1. sz. melléklet Ft-ban Fegyvernek Örményes Kuncsorba mód er. mód mód elıi. telj. teljesítés elıi. elıi. telj. teljesítés er. elıi. elıi. telj. ( e Ft ) (e Ft) (%) ( e Ft ) ( e Ft ) (e Ft) (%) ( e Ft ) ( e Ft ) (e Ft) 2011 er. elıi. ( e Ft ) teljesítés (%) 2011 er. elıi. összsesn ( e Ft ) 2011 mód. elıi. összsesn ( e Ft ) Teljesítés összsen ( e Ft) Megnevezés BEVÉTEL ÖSSZESEN: , , , ,69 I Mőködési bevételek , , , ,82 =- Intézményi mőködési bev , , , ,82 - étkezési térítési díj bevételek , , , ,34 - egyéb intézményi mők. bevételek , , , ,08 II. Támogatások III. Felhalm. és tıke jell.bev. 0 IV. Támogatás értékő bev , ,97 = mők. célú tám.értékő bevételek , ,97 - pénzmaradvány átadás egyéb mők. célú tám.ért. bev , ,82 = Felhalm. célú tám.ért. bev. V.Véglegesen átvett pénzeszközök = mőködési célú = felhalmozási célú VI. Hitelek VII. Pénzf. nélküli bevételek , ,00 = Elızı évi pénzm. igényb , , , ,00 VIII. Intézményfinanszírozás , , , ,00 - szoc.pol. támogatás , , , ,77 - ebbıl önkorm.kiegészítés , , , ,15 - ebbıl megáll.iii.6.pont szer. korr , , ,69 = támogatás összesen , , , ,32 - normatív támogatás , , , ,00 - kistérségi támogatás , , , ,00 - bér kompenzáció fedezete , , , ,42 = önkormányzati kiegészítés I , ,29 - közhasznú foglalkoztatás miatt , ,02 - önkormányzati kiegészítés , ,15 = önkormányzati kiegészítés II. = megáll. III.2.g.)pontja szerinti korrekció , ,14 = pénzmaradvány elvonása IX. Kölcsönök visszatérülése Teljesítés összsen %-ban

11 11 KIADÁS ÖSSZESEN: , , , ,48 I. Személyi juttatás , , , ,23 = Bér , , , ,61 = Egyéb , , , ,29 II. Járulékok , , , ,85 III. Dologi kiadások , , , ,82 = Vásárolt élelmezés , , , ,96 = energia kiadások , , , ,25 = rehabilitációs hozzájárulás = kötött dologi kiadások , ,00 = Egyéb dologi kiadások , , , ,26 - egyéb dologi kiadás közhasznú foglalkoztatás miatt 10 IV. Átadott pénzeszközök 0 V. Egyéb támogatás VI. Ellátottak pénzb. tám. VII. Felhalmozási kiadások = Felújítás = Beruházás. VIII. Tartalék =pénzmaradvány = egyéb IX. Hitel visszafizetés X. Intézményfinanszírozás XI. Támogatás ért. Kiadások XII. Adott kölcsönök - - Átlaglétszám 13,815 13,815 13,815 3,125 3,125 3,125 0,000 4,000 4,000 4,000 20,940 20,940 20, ,00 - közfoglalkoztatás 3,920 3,920 2,710 0,150 0,000 3,920 3,920 2,860 72,96

12 12

13 Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2. sz melléklet eft-ban Az intézmény évi felújításai Megnevezés Felújítás összesen: 2011.évi eredeti elıirányzat 2011.évi módosított elıirányzat 2011.évi I.féléves teljesítése Teljesítés %- ban Az intézmény 2011 évi beruházásai 3.sz.melléklet eft-ban Megnevezés Összesen: 2011.évi eredeti elıirányzat 2011.évi módosított elıirányzat 2010.évi I.féléves teljesítése Teljesítés %- ban

14 14 Rédai János: szavazásra bocsátja a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde beszámolóját, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 33/2011.(IX.22.) sz. önkormányzati határozat Beszámoló Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde kuncsorbai tagintézmény évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testülete tárgyalta a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde kuncsorbai tagintézmény évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót, melyet a melléklet szerint elfogadott. Errıl értesülnek: 1./ Képviselı-testület tagjai Helyben 2./ Rédai János polgármester Helyben 3./ Tatár László polgármester Fegyvernek 4./ Hillender Györgyné igazgató Fegyvernek 5./ Dr. Papp Antal jegyzı - Helyben 5./ Dr. Ondok László aljegyzı Helyben 6./ I r a t t á r

15 15 Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsöde Felszabadulás ut. 88.sz. T.56/48l015 Kuncsorba Megnevezés Telj. er.elıir. mód.ei. telj. %. óvoda BEVÉTEL ÖSSZESEN: ,38 I. Mőködési bevételek ,73 = Intézményi mőködési bevételek ,73 -étkezési téritési dij ,73 -egyéb intézményi mők. bevétel ,00 II. Támogatások ,00 III. Felhalm. és tıke jell. bevételek ,00 IV. Támogatásértékő bevételek ,00 = mőködési célú tám.értékő bevételek ,00 - egyéb mők célú tám.értékő bevételek ,00 - közfogl. célú tám.értékő bevételek 0 0,00 = Felhalmozási célú tám.értékő bevételek ,00 V. Végl. átvett pénzeszközök ,00 = Mőködési célú ,00 = Felhalmozási célú ,00 VI. Hitelek ,00 VII. Pénzforgalom nélk. bevételek ,00 = Elızı évi pénzmaradv. igénybev ,00 VIII. Intézményfinanszirozás ,54 - szoc.pol. Támogatás ,76 - ebbıl önkormányzati kiegészités ,76 - ebbıl megáll. III.6.pont szerinti korrekció ,00 = támogatás összesen(állami,kistérs.) ,56 - normatív támogatás ,00 - kistérségi támogatás ,98 - bérkompenzáció fedezete ,67 = Önk. kiegészítés I ,59 = Önk. kiegészítés közfoglalk ,00 = Önk. kiegészítés II ,00 = HHH. Önk. kiemelt. Ei ,00 = megáll. III.2.g.)pontja szerinti korrekció ,00 = Pénzmaradvány elvonás ,00 IX. Hitelek ,00

16 16 Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsöde Fegyvernek, Felszabadulás út 88. sz.t.56/ sz. melléklet Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsöde évi felújításai adatok ezer ft.-ban! Megnevezés 2011.évi 2011.évi 2011.I. félév er.elıir. mód.elıir. telj. Teljesités %-ban ,00 Felújitás összesen 0 0 0,00 Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsöde Fegyvernek, Felszabadulás út 88. sz.t.56/ sz. melléklet Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsöde évi beruházásai adatok ezer ft.-ban! Megnevezés 2011.évi 2011.évi 2011.I. félév er.elıir. mód.elıir. telj. Teljesités %-ban ,00 0 0,00 Beruházás összesen ,00

17 17 VI. Napirend: Elıterjesztés a társult intézmények évi költségvetésének módosítására Ács Gyuláné: a bizottság megtárgyalta a két intézmény elıterjesztését, melyet javasol a képviselı-testületnek elfogadásra. Kérdés, hozzászólás nincs. Rédai János: szavazásra bocsátja a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ évi költségvetésének módosításáról szóló elıterjesztést, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 34/2011.(IX.22.) sz. önkormányzati határozat A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ kuncsorbai tagintézmény évi költségvetésének módosítására Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testülete tárgyalta a Csorba Mikrotérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ kuncsorbai tagintézmény évi költségvetésének módosításáról szóló elıterjesztést, melyet a melléklet szerint elfogadott. Errıl értesülnek: 1./ Képviselı-testület tagjai Helyben 2./ Rédai János polgármester Helyben 3./ Tatár László polgármester Fegyvernek 4./ Barta Józsefné igazgató Fegyvernek 5./ Dr. Papp Antal jegyzı - Helyben 5./ Dr. Ondok László aljegyzı Helyben 6./ I r a t t á r

18 18 Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ A évi költségvetés módosítása 1. sz. melléklet Ft-ban Kuncsorba Telephely eltérés Megnevezés er.elıir. jav.elıi BEVÉTEL ÖSSZESEN: I. Mőködési bevételek = Intézményi mőködési bevét. - étkezési térítési díj bevltelek egyéb intéményi mők. bevételek Önkorm. Sajátos mők. bevét. - II. Támogatások - III. Felhalmozási és tıkej. bev. - IV. Támogatás értékő bevétel = mők. célú tám. értékő bevételek szoc.pol. támogatás ebbıl megáll.iii.6.pont szer. korr ebbıl önkormányzati kiegészítés egyéb mőködési célú tám.értékő bev. - - = felhalm. célú tám. értékő bevételek - V. Véglegesen átvett pénzeszközök - - = mőködési célú = felhalmozási célú - VI. Hitelek - VII. Pénzforg. nélk. bevételek = Elızı évi mőködési célú pénzm.igénybev = Elızı évi felhalm. célú pénzm.igénybev VIII. Intézményfinanszírozás szoc.pol. támogatás ebbıl önkormányzati kiegészítés

19 19 - ebbıl megáll.iii.6.pont szer. korr. = támogatás összesen - normatív támogatás - kistérségi támogatás bér kompenzáció fedezete = önkormányzati kiegészítés I közhasznú foglalkoztatás miatt - önkormányzati kiegészítés 200 = önkormányzati kiegészítés II. = megáll. III.2.g.)pontja szerinti korrekció = pénzmaradvány elvonása IX. Hitelek KIADÁS ÖSSZESEN: I. Személyi juttatás = Bér = Egyéb II. Járulékok III. Dologi kiadások = Vásárolt élelmezés kiadásai = Energia kiadások = Rehabilitációs hozzájárulás = Egyéb célra kapott dologi kiadások = Egyéb mőködési dologi kiadások - Egyéb dologi kiadás - Közhasznú foglalkoztatás miatt IV. Végleges pénzeszköz átadás = Mőködés célú = Felhalmozási célú V. Egyéb támogatás - VI. Ellátottak pénzb. tám. - = ebbıl tanulói bérlet térítés VII. Felhalmozási kiadások = Felújítás

20 = Beruházás VIII. Tartalék = pénzmaradvány = járulék csökkenésbıl IX. Hitel visszafizetés X. Intézményfinanszírozás XI. Szoc. Pol XII. Kölcsönök nyújtása XIII: Támogatás értékő kiadások = mőködési célú tám.értékő kiadások = felhalmozási célú tám. értékő kiadások Álláshely 4,00 4,00 0 Közfoglalkoztatott Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Az intézmény évi felújításai 2. sz melléklet eft-ban Megnevezés Felújítás összesen: 2010.évi eredeti elıirányzat évi módosított elıirányzat év teljesítése 3 Teljesítés %- ban 3.sz.melléklet eft-ban Az intézmény 2010 évi beruházásai 2010.évi eredeti elıirányzat évi módosított elıirányzat év teljesítése 3 Teljesítés %- ban Megnevezés 1. Számítógép ,00% Összesen: ,00%

21 21 Rédai János: szavazásra bocsátja a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde évi költségvetésének módosításáról szóló elıterjesztést, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 35/2011.(IX.22.) sz. önkormányzati határozat Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde kuncsorbai tagintézmény évi költségvetésének módosítására. Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testülete tárgyalta a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde kuncsorbai tagintézmény évi költségvetésének módosítását, melyet a melléklet szerint elfogadott. Errıl értesülnek: 1./ Képviselı-testület tagjai Helyben 2./ Rédai János polgármester Helyben 3./ Tatár László polgármester Fegyvernek 4./ Hillender Györgyné igazgató Fegyvernek 5./ Dr. Papp Antal jegyzı - Helyben 5./ Dr. Ondok László aljegyzı Helyben 6./ I r a t t á r

22 A Képviselıtestület 11/2011.(III.01). sz. rendeletében foglaltak szerint a Képviselıtestület május-i ülésére módosítási javaslatunkat az alábbiak szerint tesszük meg kiemelt elıirányzatonként / (eft-ban) Fegyvernek Örményes Kuncsorba Fegyverneki 4 tagóvoda Bölcsöde Napsugár óvoda Kuncsorbai óvoda Megnevezés Eltérés Eltérés Eltérés Eltérés eredeti ei. javasolt eredeti ei. javasolt eredeti ei. javasolt eredeti ei. javasolt ei. Összesen: 2011.javasolt. Összesen: BEVÉTEL ÖSSZESEN: I. Mőködési bevételek = Intézményi mőködési bevételek étkezési téritési dij egyéb intézményi mők. bevétel II. Támogatások III. Felhalm. és tıke jell. bevételek IV. Támogatásértékő bevételek = mőködési célú tám.értékő bevételek egyéb mők célú tám.értékő bevételek közfogl. célú tám.értékő bevételek = Felhalmozási célú tám.értékő bevételek V. Végl. átvett pénzeszközök = Mőködési célú = Felhalmozási célú VI. Hitelek VII. Pénzforgalom nélk. bevételek = Elızı évi pénzmaradv. igénybev VIII. Intézményfinanszirozás szoc.pol. Támogatás ebbıl önkormányzati kiegészités ebbıl megáll. III.6.pont szerinti korrekció = támogatás összesen(állami,kistérs.) normatív támogatás kistérségi támogatás bérkompenzáció fedezete = Önk. kiegészítés I eltérés Összesen:

*************************************************************************** J e g y z ı k ö n y v

*************************************************************************** J e g y z ı k ö n y v *************************************************************************** J e g y z ı k ö n y v Készült: Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 20-i s o r o s ülésén N a

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné és Gelléné Tokai Erzsébet képviselık

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné és Gelléné Tokai Erzsébet képviselık J e g y z ı k ö n y v Készült: Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. április 23-i rendes nyílt ülésén. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme Jelen vannak: Rédai János polgármester,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet képviselık

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet képviselık 1 J e g y z ı k ö n y v Készült: Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 30-i rendkívüli n y í l t ülésén Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme Jelen vannak: Rédai János

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. október 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, dr Almássy Antalné,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. február 14-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Dr. Barta Zsuzsanna,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2008. szeptember 2-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2008. szeptember 2-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 20/1/2008. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2008. szeptember 2-án megtartott ülésérıl Határozat száma: 106-114. Rendeletek száma: 19-21. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó J E G Y Z İ K Ö N Y V Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó Tárgy: Hatsz.: 1./ A 2007. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 7/2008./IV.24./

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. március 30-án megtartott nyilvános ülésérıl

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. március 30-án megtartott nyilvános ülésérıl 1 J e g y z ı k ö n y v Készült: 2010. március 30-án megtartott nyilvános ülésérıl Jelen vannak: Giesz János polgármester dr. Kovács László alpolgármester dr. Nagy István alpolgármester Bakány János képviselı

Részletesebben

Úny Község Önkormányzata

Úny Község Önkormányzata 1/2009. Úny Község Önkormányzata 2528 Úny, Kossuth L. u. 2. Tel.: 33/508-800 Fax: 33/508-801 E-mail:hivataluny@invitel.hu ============================================================== J E G Y Z İ K Ö

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. február 23-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. február 23-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/1/2010. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. február 23-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 10-16. Rendeletek száma: 3-5. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. (Bánhidi László, Czifra Zsuzsanna és Ohr Alajos igazoltan távol, jelen van 8 fı képviselı.)

J E G Y Z İ K Ö N Y V. (Bánhidi László, Czifra Zsuzsanna és Ohr Alajos igazoltan távol, jelen van 8 fı képviselı.) J E G Y Z İ K Ö N Y V 42/201 Készült Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 12-én megtartott nyílt testületi ülésén. Jelen voltak: 8 fı képviselı a jelenléti ív szerint (Bánhidi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. december 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. december 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. december 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Kránicz

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 10/2012. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 24-én (kedden) 16.00 órai kezdettel

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. február 1-jén megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. február 1-jén megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 1/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. február 1-jén megtartott ülésérıl Határozat száma: 1-9. Rendeletek száma: 1-2. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10.416-4/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. február 23. a vásárokról és piacokról szóló 4/2005. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. február 23. a vásárokról és piacokról szóló 4/2005. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. február 23. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2/2011.(

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 18-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Balogh

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. november 21.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. november 21. Lajosmizse Város Önkormányzata Iktsz: I/394/23/2013. Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. november 21. Az ülésen hozott rendelet és határozatok száma és tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 11.400-3/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalában 2010. február 10-én a Pénzügyi Bizottság ülésén.

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalában 2010. február 10-én a Pénzügyi Bizottság ülésén. Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalában 2010. február 10-én a Pénzügyi Bizottság ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: Feró István Ferenc elnök Szabó András Déry

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. november 28-án tartott ülésének jegyzıkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 15/2011. (XII. 01.) 2011. évi költségvetés módosítása

Részletesebben

Készült: Újfehértó Város Képviselı-testületének 2007. október 25. önkormányzat tanácskozótermében megtartott n y i l v á n o s ü l é s é r õ l.

Készült: Újfehértó Város Képviselı-testületének 2007. október 25. önkormányzat tanácskozótermében megtartott n y i l v á n o s ü l é s é r õ l. ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma:13-42 /2007. J E G Y Z Õ K Ö N Y

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 Szeghalom Város Polgármesteri Hivatala Szeghalom, Szabadság tér 4-8., T.: 371-611. 1515-3/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 28-án

Részletesebben

2013. évi 3. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. február 14-én megtartott rendes ülésérıl készült

2013. évi 3. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. február 14-én megtartott rendes ülésérıl készült 2013. évi 3. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 14-én megtartott rendes ülésérıl készült J E G Y Z İ K Ö NYV T Á R GY MUTATÓ Határozat/Rendelet száma Határozat/Rendelet

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. szeptember 14- én megtartott ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. február 22-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. február 22-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. február 22-én megtartott ülésérıl Határozat száma: 10-25. Rendeletek száma: 3-4. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Cservenák Pál Miklós polgármester az írásban kiküldött napirendet bocsátotta szavazásra.

JEGYZİKÖNYV. Cservenák Pál Miklós polgármester az írásban kiküldött napirendet bocsátotta szavazásra. 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. október 26-án megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Mezıberény, Városháza 16-os sz. terem. Jelen vannak: Cservenák Pál Miklós

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 6800-2/2009. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati képviselıtestületének 2007. március 19-én megtartott ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati képviselıtestületének 2007. március 19-én megtartott ülésérıl. 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Mezıberény Város Önkormányzati képviselıtestületének 2007. március 19-én megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Mezıberény, Városháza 16-os sz. terem. Jelen vannak: Cservenák Pál Miklós

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 19-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Szomor

Részletesebben