TARTALOMJEGYZÉK RENDELET

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOMJEGYZÉK RENDELET"

Átírás

1 1 K Ő Z L Ö N Y 6/1. SZÁM JÚNIUS HÓ TARTALOMJEGYZÉK RENDELET 18/2006. (06.15.) Ör. a Pécsi Központi Szén- és Uránbányászati Emlékmű felállításáról 19/2006. (06.15.) Ör. az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló 27/2003. (06.27.) sz. rendelet módosításáról 20/2006. (06.15.) Ör. az adósságkezelési szolgáltatásról szóló 38/2003. (10.03.) sz. rendelet módosításáról 21/2006. (06.30.) Ör. egyes közterületek elnevezéséről 4 22/2006. (06.30.) Ör. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer helyi szabályozásáról 23/2006. (06.30.) Ör. a földrajzi nevek megállapításáról, karbantartásáról és a házszám keletkezéséről és megállapításáról 25/2006. (06.30.) )Ör. a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 44/2002. (06.29.) sz. rendelet módosításáról 26/2006. (06.30.) Ör. a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekvédelmi ellátások, oktatási nevelési intézményekben biztosított szolgáltatások térítési díjairól szóló 1/2006. (01.31.) sz. rendelet módosításáról 27/2006. (06.30.) Ör. Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 29/2004. (11.26.) sz., valamint az annak módosításáról szóló 48/2005. (11.29.) sz. rendelete módosításáról és egységes szövegéről MELLÉKLETEK TÁRA 65 RENDELETEK /2006.(06.15.) számú rendelet a Pécsi Központi Szén- és Uránbányászati Emlékmű felállításáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a következő rendeletet alkotja. 1. /1/ Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Pécs város történetében, gazdasági és kulturális életében kiemelkedő szerepet betöltő szén-és uránbányászatról Központi Szén- és Uránbányászati Emlékmű felállításával emlékezik meg. /2/ A közgyűlés az Emlékmű felállításának helyszínéül a Pécsett az Ágoston téren lévő 16725, 16724, 16723, 16722/1 és

2 2 a 16721/1 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban álló ingatlanok azon részét jelöli ki, amelyet a hatályos szabályozási terv zöldterületként jelöl. /3/ A közgyűlés elrendeli, hogy az Emlékművet Taubert László szobrászművész terve szerint és a művész kivitelezésében kell elkészíteni. Az Emlékmű fő része egy fekete márványból álló, 395 cm magasságú férfi idol legyen, amelynek posztamentuma 75x47x56 cm nagyságú fekete gránitból készüljön. Az idol 275x275 cm nagyságú négyzet közepén álljon, sarkait 4 db 50 cm-es fekete gránit kocka zárja. 2. Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Dr. Toller László Dr. Papp Judit polgármester címzetes főjegyző Záradék: elfogadta a Közgyűlés június 1-jei ülésén. Kihirdetve: június 15-én 19/2006.(06.15.) számú rendelet az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló 27/2003. ( ) számú rendelet módosításáról A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 32. (3) bekezdésében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 18. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló 27/2003. ( ) számú önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Ör.) az alábbiak szerint módosítja. 1. (1) Az Ör. 2. (1) bekezdés k) pontja hatályát veszti. (2) Az Ör. 2. (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A Közgyűlés felhatalmazása alapján a népjóléti igazgatás területén a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény b) a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás c) a közgyógyellátásra való jogosultsági ügyekben a hatáskört a jegyző gyakorolja. 2. (1) Az Ör. 8. helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A nem foglalkoztatott személy a rendszeres szociális segély megállapításának és folyósításának feltételeként együttműködésre köteles, amelynek keretében a.) a rendszeres szociális segély iránti kérelem benyújtását követően az illetékes területi szociális központnál nyilatkozatban vállalja az együttműködést az önkormányzattal és a beilleszkedését segítő programban való részvételt. b.) az együttműködésre kijelölt szervnél, az illetékes területi szociális központ által megjelölt időpontban köteles megjelenni és nyilvántartásba vetetni magát. c.) A rendszeres szociális segély megállapítását követően, a beilleszkedését segítő programról írásban megállapodik az együttműködésre kijelölt szervvel, továbbá d.) teljesíti a beilleszkedését segítő programban foglaltakat. (2) Az együttműködési kötelezettség megszegésének számít, ha a) a rendszeres szociális segélyben részesülő személy a segély folyósításának időtartama alatt az együttműködésre kijelölt szervnél a megadott időpontban önhibájából egy alkalommal nem jelenik meg, b) a beilleszkedést segítő programban foglaltakat önhibájából egy alkalommal nem teljesíti. (3) A (2) bekezdésben foglalt esetekben az önkormányzat az együttműködésre kijelölt szerv értesítésének kézhezvételét követő hónap 1. napjától a segély összegét hat hónapig 75%-os mértékben folyósítja. (4) Az együttműködési kötelezettség megszegésének súlyos esetei:

3 3 a.) az együttműködésre kijelölt szervnél nyilvántartásba vétel céljából nem jelenik meg. b.) a beilleszkedést segítő programról az írásos megállapodást nem köti meg, c.) a rendszeres szociális segély jogosultsági feltételeinek és a segély összegének felülvizsgálata során az önkormányzattal történő együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget. d) a rendszeres szociális segély folyósításának időtartama alatt a jogosultsági feltételeket érintő lényeges tények, körülmények megváltozásával kapcsolatos bejelentési kötelezettségének 15 napon belül nem tesz eleget. e) a rendszeres szociális segélyben részesülő személy a felajánlott és megfelelő munkalehetőséget (beleértve az önkormányzat által szervezett foglalkoztatást is) nem fogadja el, f) az önkormányzat által szervezett foglalkoztatást a munkáltató rendkívüli felmondással szüntette meg, g) a rendszeres szociális segély keresőtevékenység miatti továbbfolyósítása során a keresőtevékenység folyamatos fennállását havonta nem igazolja. h) ha a rendszeres szociális segélyben részesülő személy a segély folyósításának időtartama alatt a (2) bekezdésben szabályozott együttműködési kötelezettségét két éven belül ismételten megszegi. (5) A (4) bekezdésben meghatározott esetekben a rendszeres szociális segélyt meg kell szüntetni. 3. Az Ör. 9. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép (1) Az Esztergár Lajos Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat feladata: a.) a nem foglalkoztatott személy nyilvántartásba vételéről, illetve a nyilvántartásba vételre történő megjelenési kötelezettség elmulasztásáról nyolc munkanapon belül értesíti a területileg illetékes szociális központot. b.) a rendszeres szociális segély megállapítását követően írásos megállapodást köt a nem foglalkoztatott személlyel a beilleszkedését segítő program kereteiről, és erről tájékoztatást küld az illetékes területi szociális központ részére c.) az együttműködésre kijelölt időpont elmulasztását követő nyolc munkanapon belül jelzi a területileg illetékes szociális központnak, amennyiben az együttműködésre kötelezett személy a beilleszkedését segítő program időtartama alatt nem működik együtt és annak okát hitelt érdemlően nem igazolja. d.) a beilleszkedést segítő program elkészítését követő egy év elteltével írásban tájékoztatja a területileg illetékes szociális központot a beilleszkedési programban foglaltak teljesítéséről. 4. Az Ör. 29. helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Közgyógyellátási igazolványra való jogosultság méltányosságból annak a személynek állapítható meg, aki szociálisan rászorult és az Szt. 49. (2) bekezdésében meghatározott gyógyító ellátás költsége olyan magas, hogy azt létfenntartása veszélyeztetése nélkül nem képes viselni. (2) Szociálisan rászorultnak kell tekinteni azt a személyt, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel: a) azt a családban élő személyt, ahol az egy főre számított havi családi jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő esetén a 200%-át nem haladja meg, továbbá b) a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20%-át meghaladja. 5. (1) E rendelet július 1-én lép hatályba azzal, hogy az akkor folyamatban lévő ügyek elbírálása során is alkalmazni kell. (2) Az Ör. 2. (1) g) pontja szeptember 1-én veszti hatályát. (3) Az Ör. 3. számú melléklete július 1-jén hatályát veszti. Dr. Toller László s.k. Dr. Papp Judit s.k. polgármester címzetes főjegyző Záradék: elfogadva a Közgyűlés

4 június 01-i ülésén Kihirdetve: június 15-én 20/2006.(06.15.) számú rendelet az adósságkezelési szolgáltatásról szóló 38/2003. (10.03.) számú rendelet módosításáról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 55/C. által biztosított felhatalmazás alapján a következőket rendeli. Az adósságkezelési szolgáltatásról szóló 38/2003. ( ) számú önkormányzati rendeletét (továbbiakban Ör. ) az alábbiak szerint módosítja. 1. Az Ör. 8. (5) bekezdése hatályát veszti. 2.. Az Ör a új (6) bekezdéssel egészül ki: (6) Az adósságcsökkentési támogatás havi utalása csak ahhoz a szolgáltatóhoz történik, ahová az adós a tárgyhavi önrész befizetési kötelezettségét teljesítette. 3.. Az Ör 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép: 4. E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. A hatálybalépéskor folyamatban lévő ügyek elbírálása során is e rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni Dr. Toller László s.k. Dr. Papp Judit s.k. polgármester címzetes főjegyző Záradék: elfogadta a Közgyűlés június 01-i ülésén Kihirdetve: június /2006.(06.30.) számú rendelet Egyes közterületek elnevezéséről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 71/1989. (VII. 4.) MT rendelet 4. (1) b) pontjában, kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja. 1. A Közgyűlés az eddig névtelen közterületeknek az 1. számú melléklet szerinti elnevezést adja. 2. A Közgyűlés a 2. számú melléklet szerinti közterület-elnevezéseket módosítja, illetőleg megszünteti. 3. Ez a rendelet kihirdetésének napján lép hatályba Dr. Kunszt Márta s.k. Dr. Papp Judit s.k. alpolgármester címzetes főjegyző Záradék: megalkotta a Közgyűlés június 22-i ülésén. Kihirdetve: 2006.június 30. napján 22/2006. (06.30.) számú rendelet a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer helyi szabályozásáról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése, valamint a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerről szóló 12/2001. (IV. 28.) OM rendelet és a pályázathoz való csatlakozásról szóló Általános Szerződési Feltételekben kapott felhatalmazás alapján a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálására a következő rendeletet alkotja: 1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében, az önkormányzat költségvetésének a terhére ösztöndíj támogatásban részesítheti az önkormányzat területén állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetben lévő a) olyan felsőoktatási hallgatókat, akik állami felsőoktatási intézményben, továbbá nem állami felsőoktatási intézményekben, az Oktatási Minisztérium és az intéz-

5 5 mények közötti megállapodás alapján államilag finanszírozott első alapképzésben, első kiegészítő alapképzésben, első szakirányú továbbképzésben, valamint első akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzésben, az általuk felvett szak képesítési követelményeiben meghatározott képzési időn belül, nappali tagozaton folytatják tanulmányaikat, b) olyan fiatalokat, akik állami felsőoktatási intézményben, illetve az Oktatási Minisztérium és az intézmények közötti megállapodás alapján nem állami felsőoktatási intézményben folyó nappali tagozatos, államilag finanszírozott első alapképzésben, vagy első akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni. 2. (1) A szociális ösztöndíj támogatás pályázat útján igényelhető. (2) A pályázatot az önkormányzat a Bursa Hungarica felsőoktatási Ösztöndíjpályázat Általános Szerződési Feltételében meghatározott határidőben írja ki és teszi közzé. (3) A szociális ösztöndíj támogatást, az önkormányzat döntésétől függően évente kérelmezni kell. (4) Az önkormányzat az ösztöndíj odaítéléséről és visszavonásáról határozattal dönt. 3. E rendelet alkalmazásában az tekinthető szociálisan rászorultnak, akinek családjában az egy főre jutó nettó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 180%- át. 4. (1) A felosztható támogatási keretösszeget az Egészségpolitikai és Szociális Bizottság, illetve a Költségvetési Bizottság javaslatára évente a Közgyűlés határozza meg. (2) Az ösztöndíj mértéke havonta legalább 1000,- Ft, de összege nem haladhatja meg a 6000,- Ft-ot. 5. (1) A támogatás elbírálásakor előnyt élvez: a) akinek a családjában lévő eltartottak száma három vagy annál több, b) aki árva vagy félárva, c) aki valamilyen krónikus betegségben szenved, vagy családjában folyamatos ellátást igénylő beteg van, d) akinek a szülője/gondviselője munkanélküli (v. álláskereső) vagy nyugdíjas, e) akinek gyermeke van, f) aki állandó lakóhelyén kívüli intézményben tanul, g) aki nem részesül kollégiumi ellátásban. (2) A Bursa Hungarica ösztöndíj támogatásban részesített pályázók rangsorolásánál figyelembe veendő szempont a fentieken kívül a családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nagysága. 6. (1) A jogosultság elbírálásakor a kérelmező köteles a család jövedelmi viszonyairól igazolást benyújtani. (2) Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt az ösztöndíj folyósítását érintő változásokról haladéktalanul értesíteni a folyósító felsőoktatási intézményt és az Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatóságát. (3) Aki a pályázatban valótlan adatokat közöl, vagy ahhoz valótlan tartalmú igazolásokat csatol, vagy értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, s így az ösztöndíjat jogosulatlanul és rosszhiszeműen veszi igénybe, az köteles a támogatást 30 napon belül visszafizetni. (4) A következő tanulmányi félévtől meg kell szüntetni annak a hallgatónak az ösztöndíját, aki az önkormányzat illetékességi területéről elköltözik. (5) Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott, államilag finanszírozott hallgatója a felsőoktatási intézménynek.

6 6 (6) Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, az ösztöndíj folyósítása teljes egészében szünetel. (7) A hallgatónak megítélt ösztöndíj támogatást vissza kell vonni, ha szociális rászorultsága már nem áll fenn. 7. (1) A pályázatokat Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Főosztály Szociálpolitikai Osztálya illetékes Területi Szociális Központjainál kell benyújtani. (2) A Közgyűlés a Bursa Hungarica Ösztöndíj támogatás iránti kérelem elbírálásával kapcsolatos hatáskörét átruházza az Egészségpolitikai és Szociális Bizottságra. (3) Az Egészségpolitikai és Szociális Bizottság átruházott hatáskörben gyakorolt elsőfokú döntése ellen a kézhezvételt követő 15 napon belül Pécs Megyei Jogú Város Közgyűléséhez címzett, de Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Főosztály illetékes Területi Szociális Központjainál benyújtott illetékmentes fellebbezésnek van helye. 8. A rendelet alkalmazásában a jövedelem, a család és az egyedülálló fogalmát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 4. (1) bekezdésében foglaltak szerint kell értelmezni. 9. Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Dr. Kunszt Márta s.k. Dr. Papp Judit s.k. alpolgármester címzetes főjegyző Záradék: elfogadva a Közgyűlés június 22.-i ülésén. Kihirdetve: június /2006. (06.30.) számú rendelet a Földrajzi nevek megállapításáról, karbantartásáról és a házszám keletkezéséről és megállapításáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata az évi LXVI. törvénynek a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról (a továbbiakban Tv.), és a törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X.26.) Kormányrendelet (a továbbiakban Vhr.), valamint a magyarországi hivatalos földrajzi neveiről szóló 71/1989 (VII.4.) MT rendelet (a továbbiakban MT) rendelkezéseire figyelemmel, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a településrész nevek, a közterület nevek megállapításáról, a lakcím keletkezéséről és megállapításáról az alábbi rendeletet alkotja. Rendelet célja, hatálya 1. (1) E rendelet célja, hogy Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területén a közterület- és településrész-neveinek (a továbbiakban földrajzi név) megállapítása, karbantartása, megváltoztatása, nyilvántartása, alkalmazása, valamint a címnyilvántartás készítése, karbantartása, használata és adatszolgáltatása területén Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak és feltételeinek meghatározásával azok egységes szakmai követelmények szerint legyenek kielégíthetők. (2) A rendelet hatálya alá tartoznak a) a Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területén lakcímmel rendelkező magyar állampolgárok, bevándorolt, letelepedési engedéllyel rendelkező és menekültként elismert személyek, továbbá jogi személyek, b) Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területén tartózkodási engedéllyel rendelkező, az Európai Gazdasági Térségről szóló egyezményben részes tagállam állampolgárai. (3) A rendelet hatálya kiterjed: a) A földrajzi nevek megállapításának és megváltoztatásának rendjére, b) Az ingatlan-nyilvántartásban magánút megnevezésű közlekedési célú területekre, melyek a közforgalom előtt megnyitottak, c) A házszám keletkezésével, karbantartásával kapcsolatos eljárásra. (4) Az államigazgatási helynévről, a domborzat- és tájnévről, a területnévről, víz-

7 7 névről, természetvédelmi területek nevéről, valamint a közlekedési és hírközlési létesítmények nevéről külön jogszabály rendelkezik. (5) A rendelet (4) bekezdése szerinti elnevezések vonatkozásában a Közgyűlés a magyarországi hivatalos földrajzi neveiről szóló 71/1989 (VII.4.) MT rendelet 6. -a alapján véleményt alkot. Értelmező rendelkezések 2. A rendelet alkalmazása szempontjából: a) földrajzi név: aa) belterületi településrész vagy város és helységrésznév: a város központi belterületének részét, az egyéb belterületet vagy ezek lakónegyedét jelölő név. ab) Külterületi településrész név: a város külterületének lakott részét jelölő név, ac) Közterületnév: a város út, utca, köz, tér, park, sétány stb. jellegű közterületét jelölő földrajzi név. b.) Cím: olyan földrajzi és térbeli helymeghatározó adat, amely emberi tartózkodásra, munkavégzésre alkalmas épületeket, ezek önálló rendeltetési egységeit, ill. az ezekkel beépíthető földrészleteket jelöli. c.) Címnyilvántartás: olyan nem hatósági nyilvántartás, mely a közterület és a közforgalom előtt megnyitott magánút nevét és jellegét és helyrajzi számát, valamint az arról megközelíthető ingatlan címét és helyrajzi számát tartalmazza, d.) Lakcím-nyilvántartás: olyan hatósági nyilvántartás, amely a polgárok törvényben meghatározott személyi és lakcím adatait, valamint az azokban bekövetkezett változásokat tartalmazza. e.) Házszám: cím alapján az ingatlanhoz tartozó szám. Földrajzi név megállapítása, megváltoztatása 3. (1) A városban a településrészt, a közterületet, a közlekedési területet és a közforgalom előtt megnyitott magánutat el kell nevezni. (2) A közforgalom előtt megnyitott magánutak elnevezése előtt az ingatlannyilvántartásban rögzített tulajdonos, tulajdonosok, a (3) bekezdés szerinti döntést megelőzően, írásban véleményezik a részükre megküldött elnevezést. (3) A földrajzi nevek megállapításáról, illetve megváltoztatásáról a Gazdasági, Tulajdonosi és Vállalkozási Bizottság és a Kulturális Bizottság javaslata alapján a Közgyűlés rendelettel dönt. (4) A megszűnt közterület nevét a helyi címnyilvántartásban továbbra is szerepeltetni kell, jelölve a megszűnés okát. (5) Az új földrajzi nevet az ingatlan kialakítását, illetve közterületként való bejegyzését követő 90 napon belül meg kell állapítani. A 90 napos határidőt a kialakítási, illetve a bejegyzést megállapító határozat jogerőre emelkedésétől kezdve kell számítani. 4. (1) Földrajzi név megállapítását, vagy megváltoztatását kezdeményezheti: a) a közgyűlés bármely bizottsága, b) önkormányzati képviselő, c) Pécs város közigazgatási területén állandó lakcímmel rendelkező pécsi polgár, d) a magánút tulajdonosa, e) Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, f) bármely természetes és jogi személy. (2) A földrajzi név megállapítása, vagy megváltoztatása előtt az önkormányzati képviselők útján vagy médiában közzétett felhívással meg kell ismerni az érintett terület lakosságának véleményét. A lakosság javaslatait a lehetőséghez képest figyelembe kell venni. (3) A földrajzi név megállapítása és megváltoztatása során figyelembe kell venni a kialakult élő névhasználatot, a történelmi hagyományokat, a helytörténeti kutatások eredményeit, a nemzetiségi és etnikai viszonyokat, a nyelvi, nyelvhelyességi követelményeket. (4) Közterületet személyről, illetve olyan fogalomról, élőlényről, más földrajzi névről vagy tárgyról lehet elnevezni, amelynek neve lehetőleg rövid és közérthető.

8 8 (5) A földrajzi nevekben a doktori cím, tudományos fokozatra, rangra, foglalkozásra, beosztásra utalás akkor sem használható, ha a névadó személy egyébként e címmel rendelkezett. 5. (1) A földrajzi név megváltoztatására akkor kerülhet sor, ha: a) az azonos nevű hangzások zavart keltőek, a pontos tájékozódást megnehezítik, b) a névhasználatban kimutatható változás következett be, c) a névvel jelölt terület vagy létesítmény megszűnt, vagy megváltozott, d) a névhasználat, illetőleg az elnevezés a közérdek szempontjából nem megfelelő, e) az új név adása kiemelkedő személy emlékének megörökítését szolgálja. f) a közterület jellegének változása azt megkívánja. (2) Élő személyről földrajzi nevek nem nevezhetők el. Elhunyt személyről 15 évvel a halála után nevezhető el földrajzi név. (3) A földrajzi név előtagjaként a természetes személy családi és utónevét kell megállapítani, kivéve, ha a névadó családi nevéről is közismert és személye ezáltal nem téveszthető össze. (4) Földrajzi név elnevezéssel emléket állítani olyan elsősorban magyar nemzetiségű személynek lehet: a) akinek tevékenysége a közjót, a nemzet szellemi és anyagi gyarapodását példaértékűen szolgálta és személye közmegbecsülést élvez, b) aki a tudomány, a művelődés, a sport vagy a társadalmi élet egyéb területén kimagaslóan jelentőset tett és alkotott, c) aki a város életében, történelmében jelentősen hozzájárult annak fejlődéséhez, hírnevének öregbítéséhez. (5) Földrajzi név adható, olyan nem magyar nemzetiségű személyről is, akinek életműve az emberiség egyetemes értékeit gyarapította. (6) Amennyiben a közterület, a fejlesztések eredményeképpen a már kialakultnál több önálló földrészletre tagozódik, és ezért az egységes közterület megszűnik, a keletkezett közterületi földrészeket 90 napon belül kell elnevezni. 6. (1) A rendelet 3. (3) bekezdése szerint megállapított földrajzi nevekről a Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Főosztálya (a továbbiakban Főosztály) helyi közterületjegyzék elnevezéssel, nyilvántartást vezet, mely tartalmazza: a) a közterület nevét és jellegét, b) a földrajzi nevek megállapításáról, megváltoztatásáról, illetve megszűnéséről alkotott rendelet számát, c) a megváltoztatott földrajzi nevek tekintetében azok korábbi ismert elnevezéseivel kapcsolatos adatokat kronológiai sorrendben, d) a földrajzi neveket és a földrajzi névvel lefedett földrészletek helyrajzi számait. (2) A közterületjegyzék nyilvános, adattartalmába bárki betekinthet, abból másolatot igényelhet. (3) A Főosztály a közterületjegyzéket minden év március 31-ig hivatalos lapjában közzéteszi és egyúttal megküldi a(z) a) Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, b) Pécs Megyei Jogú Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság, c) Országos Mentőszolgálat helyi szervezete, d) Pécs Városüzemelési és Vagyonkezelő Rt, e) Közműtulajdonosok, illetve közműszolgáltatók részére, f) Magyar Posta Rt Pécsi Igazgatóság részére, valamint g) Jogszabály szerint adatkezelésre jogosult szerv részére, amennyiben azt kéri. (4) A közterületjegyzék adattartalmában bekövetkezett változásokat jogszabály szerint meg kell küldeni: a) Belügyminisztérium Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal, b) a Földmérési és Távérzékelési Intézet, c) Központi Statisztikai Hivatal részére. (5) A földrajzi neveknek a Pécsi Körzeti Földhivatalnál vezetett földmérési alaptérképen történő ábrázolásáról, illetve a változások átvezetéséről a Főosztály gondoskodik.

9 9 7. (1) Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területén a rendelet 2. ac) pontjában jelzett közterületeket névtáblával kell jelölni. (2) A névtáblán fel kell tüntetni a közterület nevét, az utca elejétől a végéig (útkereszteződéstől útkereszteződésig) a tömbsarkos házszámokat, valamint jelölni kell a számozás irányát. (3) A névtáblát az utca mindkét oldalán és mindkét végén kell elhelyezni. (4) A névtáblát az épületen vagy egyéb a közúti és gyalogosforgalmat nem veszélyeztető módon kell elhelyezni. A névtábla kihelyezését és az azzal járó munkálatokat az ingatlan tulajdonosa, használója tűrni köteles. (5) A közterült nevének megváltoztatása estén a korábbi névtáblát, a tájékozódás zavartalansága érdekében, piros színnel átlós irányban áthúzva, az új névtábla kihelyezésétől számított két évig meg kell tartani. (6) A névtábla kihelyezése során az országosan védett épületek és műemlék jellegű területek esetében a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, az építészeti örökség helyi védelméről szóló 37/2002 /06.28./ számú rendelet hatálya alá tartozó építészeti örökség elemeinek esetében Pécs Megyei Jogú Város főépítészének véleményét ki kell kérni. (7) A névtáblák kihelyezéséről, karbantartásáról, szükség szerinti áthelyezéséről, pótlásáról, a közterületek és közutak kezelője gondoskodik. (8) A névtábla megrongálása, beszenynyezése, szövegének megváltoztatása vagy olvashatatlanná tétele, illetőleg engedély nélküli eltávolítása tilos. Házszám keletkezése, karbantartása 8. (1) Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területén valamennyi ingatlant címmel kell ellátni. (2) Az ingatlanok számozását úgy kell elvégezni, hogy a számok növekedése lehetőleg a város centrumától kifelé haladó irányt kövesse és az utca bal oldalán a páratlan, jobb oldalán a páros számok legyenek. Tér esetén az óramutató járásával megegyező irányban kell a folyamatos számozást elvégezni. (3) Az ingatlanok számozására az arab számozás használható. Kiegészítő jelzésként ugyanezen számok alátörései vagy a magyar ABC ékezet nélküli betűi használhatóak. Házszám 9. (1) Az ingatlan tulajdonosa, amennyiben azon épület található, köteles a lakcím alapján a házszámot a közterületről jól látható helyen, lehetőleg az épület közterület felé néző oldalán, sarok telek esetében az ingatlan bejárat felőli részén elhelyezni. (2) Az (1) bekezdés szerint a telekhez tartozó több főépület megléte vagy elhelyezése esetén valamennyi épületen a házszámon túl fel kell tüntetni az épület alszámát vagy betűjelét is. Társasházak esetén a házszámot lépcsőházanként a bejárat felőli oldalon kell feltüntetni. (3) A házszámtábla elkészítése, kihelyezése és karbantartása, illetve pótlása az ingatlan tulajdonosának, tulajdonosainak kötelessége. (4) A (3) bekezdés szerinti kötelezettséget a) új építmények esetében a használatbavételi engedély kiadásától számított 30 napon belül, b) lakcímváltozásnál az új lakcímkártya kiadásától számított 90 napon belül, c) házszámtábla pótlását haladéktalanul, de legkésőbb az esemény bekövetkezésétől számított 60 napon belül végre kell hajtani. Egyéb rendelkezések 10. (1) Szabálysértést követ el és ,- Ftig terjedő pénzbírsággal vagy ,- Ftig terjedő helyszíni bírsággal sújtható az, aki: a) a névtábla kihelyezését akadályozza (7. (4) bek.) b) a kihelyezett névtáblát megrongálja, beszennyezi, szövegét megváltoztatja

10 10 vagy olvashatatlanná teszi, illetőleg a kezelő hozzájárulása nélkül azt eltávolítja, (7. (9) bek.) c) a házszám elhelyezési, karbantartási illetve pótlási kötelezettségének a jegyző felszólítása ellenére nem tesz eleget. (9. (4) bek.) (2) A szabálysértési eljárás lefolytatása a jegyző hatáskörébe tartozik. 11. A rendelet 6. (1) bekezdése szerint megállapított földrajzi nevekről vezetett közterületjegyzéket a rendelet melléklete tartalmazza. Záró rendelkezések 11. E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, egyidejűleg a közterületek, településrészek elnevezéséről, művészeti alkotások elhelyezéséről szóló évi 29. számú önkormányzati rendelet a, valamint 21. -a hatályát veszti. Dr. Kunszt Márta s.k. Dr. Papp Judit s.k. alpolgármester címzetes főjegyző Záradék: elfogadta a Közgyűlés: június 22-i ülésén Kihirdetve: június /2006. (06.30.) rendelet a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 44/2002. ( ) sz. rendelet módosításáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. tv ában kapott felhatalmazás alapján a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 44/2002. ( ) sz. rendeletét (továbbiakban: rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 1. A rendelet 3. (4) bekezdés a) pontjának első tagmondata kiegészül a (amennyiben a közszolgáltatást igénybe vevő nem tulajdonosa az ingatlannak, úgy az ingatlantulajdonos megnevezése és azonosító adatai is) meghatározással. 2. A rendelet 17. -a kiegészül az alábbi (3) és (4) bekezdéssel: 17. (3) Amennyiben a közszolgáltatást igénybe vevő díjhátralékos nem tulajdonosa az ingatlannak és a vele szemben lefolytatott végrehajtási eljárás eredménytelen, a díjhátralék, a késedelmi kamat és a felmerült költségek megfizetését a közszolgáltató az ingatlan tulajdonosától, illetve vagyonkezelőjétől követelheti. Közös tulajdonban álló ingatlan esetében a tulajdonosok felelőssége egyetemleges. (4) A települési önkormányzat jegyzője által a behajtás eredménytelenségéről kiadott igazolást követő 30 napon belül a közszolgáltató fizetésre felszólítja az ingatlan tulajdonosát, vagyonkezelőjét, melynek eredménytelensége esetén - a 17. (3) bekezdésében meghatározott felelősség alapján - intézkedik a díjhátralék behajtásáról. 3. A rendelet 1. sz. melléklete módosul és a gyűjtőpontról történő szállítás ingatlan elől történő szállításra változik az alábbi utcák tekintetében és a melléklet kiegészül az alább felsorolt új utcákkal. 4. A rendelet 3. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép. 5. A rendelet 4. számú melléklete kiegészül az alábbi utcanevekkel: 6. E rendelet július 1-jén lép hatályba. A megállapított közszolgáltatási díjak a rendelet hatálybalépésének napjával lépnek érvénybe és alkalmazhatók. Dr. Kunszt Márta s. k.dr. Papp Judit s.k. alpolgármester címzetes főjegyző Záradék: megalkotta a Közgyűlés június hó 22-i ülésén Kihirdetve: június hó 30. nap

6.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK

6.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK 6.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI 9-110. oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI 11-147. oldal III. BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK

Részletesebben

MISKOLC. Megyei Jogú Város HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE. 2008. július

MISKOLC. Megyei Jogú Város HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE. 2008. július 2008. július MISKOLC Megyei Jogú Város HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE Mûépítész Építészeti Tervezõiroda Kft. * VÁTI Városépítési Tanácsadó és Tervezõ Iroda Kft. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2010. évi 7. szám 2010. március 10. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 8/2003. (V. 23.) Kr. Debrecen Megyei

Részletesebben

KALOCSA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2004. (X. 20.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉVEL JÓVÁHAGYOTT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK

KALOCSA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2004. (X. 20.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉVEL JÓVÁHAGYOTT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK KALOCSA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2004. (X. 20.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉVEL JÓVÁHAGYOTT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.. Az előírások hatálya 2.. A

Részletesebben

10.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK

10.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK 10.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI 9-108. oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI 109-131. oldal III. BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT

Részletesebben

HANTOS Településrendezési terve

HANTOS Településrendezési terve 2004. OKTÓBER TSZ.: 2886/2004 HANTOS Településrendezési terve Településszerkezeti és szabályozási terv /jóváhagyott terv/ TSZ.: 2886/2004 Tsz: 2886/2004 2006 június Hantos Község Építési Szabályzata /HÉSZ/

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1.. Az előírások hatálya. 2.. Az előírások alkalmazása

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1.. Az előírások hatálya. 2.. Az előírások alkalmazása 1 Balatonrendes Község Önkormányzati Képviselőtestületének 8/2005. (XII.1.) számú önkormányzati rendelete Balatonrendes község teljes közigazgatási területének Helyi Építési Szabályzatáról (továbbiakban

Részletesebben

TERVEZET Makó Város Önkormányzati Képviselő-testületének./2006. ( ) Makó ör. rendelete Makó Város Önkormányzata Helyi Építési Szabályzatáról

TERVEZET Makó Város Önkormányzati Képviselő-testületének./2006. ( ) Makó ör. rendelete Makó Város Önkormányzata Helyi Építési Szabályzatáról 1 2 3 TERVEZET Makó Város Önkormányzati Képviselő-testületének./2006. ( ) Makó ör. rendelete Makó Város Önkormányzata Helyi Építési Szabályzatáról Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

KESZEG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV 2. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV

KESZEG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV 2. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV 2. 11 Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006. (I. 9.) számú rendelete KESZEG KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Keszeg Község Önkormányzatának Képviselő Testülete

Részletesebben

Nyíradony Város Településrendezési Tervének módosításához

Nyíradony Város Településrendezési Tervének módosításához Nyíradony Város Településrendezési Tervének módosításához Jóváhagyott dokumentumok ART VITAL Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. 2013. Nyíradony Város Településrendezési tervmódosítás KÜLZETLAP Nyíradony

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1.. Az előírások hatálya

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1.. Az előírások hatálya 1 Ábrahámhegy Község Önkormányzati Képviselőtestületének 18/2005. (XII.15) számú önkormányzati rendelete Ábrahámhegy község teljes közigazgatási területének Helyi Építési Szabályzatáról (továbbiakban HÉSZ)

Részletesebben

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(I. 28.) számú rendelete Gárdony Város Építési Szabályzatáról (GÉSZ) 1 2 3 4 5 6

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(I. 28.) számú rendelete Gárdony Város Építési Szabályzatáról (GÉSZ) 1 2 3 4 5 6 Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(I. 28.) számú rendelete Gárdony Város Építési Szabályzatáról (GÉSZ) 1 2 3 4 5 6 (az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város

Részletesebben

Balotaszállás Község kül-és belterületének szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 13/2007.(IX.28.)rendelete I.

Balotaszállás Község kül-és belterületének szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 13/2007.(IX.28.)rendelete I. Balotaszállás Község kül-és belterületének szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 13/2007.(IX.28.)rendelete Balotaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet

Részletesebben

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet. az országos településrendezési és építési követelményekről

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet. az országos településrendezési és építési követelményekről 1. oldal 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya Köveskál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (IX. 26.) önkormányzati rendelete Köveskál építési szabályzatának és szabályozási tervének megállapításáról Köveskál Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

ENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt. GYŐR, Zrínyi u.16. Tel/Fax:(96) 519 206

ENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt. GYŐR, Zrínyi u.16. Tel/Fax:(96) 519 206 ÁSVÁNYRÁRÓ KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA M ENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt. GYŐR, Zrínyi u.16. Tel/Fax:(96) 519 206 Munkaszám: MMI_R.03.07. Dátum 2005. 11. Leíró: Somlai Zsanett 1 01. Á S V Á N Y R Á R Ó

Részletesebben

Gáborján község Önkormányzatának 10/2004. (VIII.12) sz. rendelete GÁBORJÁN KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA. A rendelet hatálya 1..

Gáborján község Önkormányzatának 10/2004. (VIII.12) sz. rendelete GÁBORJÁN KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA. A rendelet hatálya 1.. Gáborján község Önkormányzatának 10/2004. (VIII.12) sz. rendelete Gáborján Község Önkormányzati Képviselőtestülete az épített környezet alakításáról é s védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Tv. Felhatalmazása

Részletesebben

Beépítésre szánt területek:

Beépítésre szánt területek: PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2011. (X. 28.) önkormányzati rendelete Püspökladány Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 7/2005. (V. 27.) önkormányzati

Részletesebben

- HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT EGYSÉGES SZERKEZETBEN

- HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT EGYSÉGES SZERKEZETBEN KKEEM MEECCSSEE VVÁÁRROOSS -- HHEELLYYII ÉÉPPÍÍTTÉÉSSII SSZZAABBÁÁLLYYZZAATT EEGGYYSSÉÉGGEESS SSZZEERRKKEEZZEETTBBEEN N -- K e m e c s e 2 KEMECSE VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

253/1997. (XII. 20.) KORM. RENDELET AZ ORSZÁGOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI KÖVETELMÉNYEKRŐL

253/1997. (XII. 20.) KORM. RENDELET AZ ORSZÁGOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI KÖVETELMÉNYEKRŐL 253/1997. (XII. 20.) KORM. RENDELET AZ ORSZÁGOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI KÖVETELMÉNYEKRŐL I. Fejezet 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 3. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 4. A HELYI

Részletesebben

7/2003. (IV.24.) számú

7/2003. (IV.24.) számú BÁNK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVRŐL SZÓLÓ 1 7/2003. (IV.24.) számú helyi rendelete 1 Módosította: Bánk Község Önkormányzata 2/2006. (II.14.) rendelete. Hatályos:

Részletesebben

Nagyréde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009./(III.04.) számú rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL. (egységes szerkezetbe foglalva)

Nagyréde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009./(III.04.) számú rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL. (egységes szerkezetbe foglalva) Nagyréde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009./(III.04.) számú rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL. (egységes szerkezetbe foglalva) NAGYRÉDE község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

RUDABÁNYA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

RUDABÁNYA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu RUDABÁNYA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 12. /2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013.december 19-én (csütörtök) 13: 00 órakor tartott

Részletesebben

Jászkisér Város Helyi Építési Szabályzata (HÉSZ) módosítása. 10/2008.(V.16.) rendelete egységes szerkezetben

Jászkisér Város Helyi Építési Szabályzata (HÉSZ) módosítása. 10/2008.(V.16.) rendelete egységes szerkezetben Jászkisér Város Helyi Építési Szabályzata (HÉSZ) módosítása 10/2008.(V.16.) rendelete egységes szerkezetben 2011 Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2009. (VIII.13.) önkormányzati rendeletével

Részletesebben

BALATONBERÉNY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL. Egységes szerkezetben / vastag betűs szöveg a módosítások / I. FEJEZET. Általános előírások 1..

BALATONBERÉNY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL. Egységes szerkezetben / vastag betűs szöveg a módosítások / I. FEJEZET. Általános előírások 1.. Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2005. (VI.30.) rendelettel, 12/2005.(XII.22.) rendelettel, 9/2006.(VIII.31.) rendelettel, 10/2006.(IX.28.) rendelettel, 13/2007.(VI.01.) rendelettel

Részletesebben

Arnót község Önkormányzatának 18/2001(12.19) sz. rendelete a Helyi Építési Szabályzatról

Arnót község Önkormányzatának 18/2001(12.19) sz. rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Arnót község Önkormányzatának 18/2001(12.19) sz. rendelete a Helyi Építési Szabályzatról ARNÓT község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ FEJEZET. 1. A rendelet alkalmazásának általános előírásai

ELSŐ RÉSZ FEJEZET. 1. A rendelet alkalmazásának általános előírásai Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/ 2011. (VI.15.) számú önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet

Részletesebben

(Egységes szerkezetbe foglalva a 4/2008.(II.18.), az 5/2013. (II.15.), a 13/2013. (III.22.) és az 57/2013.(XII.13.) számú módosítással)

(Egységes szerkezetbe foglalva a 4/2008.(II.18.), az 5/2013. (II.15.), a 13/2013. (III.22.) és az 57/2013.(XII.13.) számú módosítással) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 34./2007.(XI.30.) rendelete Székesfehérvár Megyei Jogú Város Ráchegy szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

A.D.U. Építész Iroda Kft.

A.D.U. Építész Iroda Kft. A.D.U. Építész Iroda Kft. B U D A K A L Á S Z HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Budapest, 2005. július Tervezők: Felelős tervező: BUDAKALÁSZ NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben