Dalkia Energia (2006) 18,6 milliárd Ft árbevétel 70 önkormányzat több száz létesítményének üzemeltetése. 450 alkalmazott Magyarországon 500 szerzôdés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dalkia Energia (2006) 18,6 milliárd Ft árbevétel 70 önkormányzat több száz létesítményének üzemeltetése. 450 alkalmazott Magyarországon 500 szerzôdés"

Átírás

1 Energia az élethez

2 Dalkia (2006) 6,9 milliárd árbevétel alkalmazott 38 országban üzemeltetett létesítmény ipari ügyfél MW hôteljesítmény MW villamos teljesítmény Dalkia Energia (2006) 18,6 milliárd Ft árbevétel 70 önkormányzat több száz létesítményének üzemeltetése 450 alkalmazott Magyarországon 500 szerzôdés Dalkia Energia Több mint ener gia Tartalom A közel 40 éves szak mai múlt tal ren del ke zô, a hazai ener ge ti kai szol gál ta tá sok ban ve ze tô sze re pet be töl tô Dalkia Energia Zrt. a Prometheus Zrt. jogutódja a teljes körû mû sza ki kar ban tar tás, a mul ti szerviz, va lamint az ipa ri és szol gál ta tó szek tor outsour cing te vékeny sé gé ben is széles körû szol gál ta tá so kat kí nál part ne re i nek. 1 Energia az élethez A Dalkia Energia tu laj do no sai 2-3 Ipari létesítmények 4-5 Megbízható hátterû termelés 6-7 Közös felelôsségvállalás A Dalkia Energia tu laj do no sa, a fran cia DALKIA cso port az ener ge ti kai és lé te sít mény gaz dál ko dá si te vé keny ségek ben meg ha tá ro zó sze rep lô az eu ró pai pi a con. 8-9 Referenciák A Dalkia tu laj do no sai a Veolia Environnement, mely világ el sô a kör nye zet gaz dál ko dá si szol gál ta tá sok te rüle tén, és az EDF, a vi lág legjelentôsebb áram szol gáltatója.

3 Energia az élethez Napjainkban minden vállalatnak új, stratégiai kérdésekre kell választ találnia a gyorsabb növekedés elérése érdekében. Különösen fontos a pénzügyi mutatók javítása, az erôforrások és a szaktudás értékteremtô kiaknázása, a munkavállalók és munkaeszközök biztonságának megoldása, valamint a céltudatos, fenntartható fejlôdés politikájának megvalósítása. Ezek a stratégiai kérdések újabb és újabb kihívásokat vetnek fel, amelyekre egy erôs konkurenciaharc jellemezte piaci környezetben kell választ találni. Mindez átfogó megoldásokat és komplex gondolkodásmódot igényel. A vállalatoknak tudniuk kell, hogy miként szabadítsák fel energiáikat és erôforrásaikat a növekedés elôsegítése érdekében. A francia Dalkia csoport magyarországi leányvállalata, a Dalkia Energia hozzásegíti ügyfeleit az erôforrások optimális átcsoportosításához. A termelô- és a termelést elôsegítô rendszerek üzemeltetésével a Dalkia Energia leveszi ügyfelei válláról a terhet, és lehetôvé teszi, hogy azok fô tevékenységi körükre összpontosíthassák erôforrásaikat. A Dalkia Energia célja, hogy az igényeknek megfelelô, egyéni megoldásokat dolgozzon ki, amelyekkel hosszú távú, az ügyfelek célkitûzéseit szem elôtt tartó együttmûködést hoz létre. 1

4 Az Ön ipari létesítménye és az Ön igényei Az ipari vállalat minden egységénél léteznek olyan funkciók, amelyek elengedhetetlenek a hatékony mûködéshez, ugyanakkor nem tartoznak a cég fô tevékenységi köréhez. Energiaszolgáltató egységek Gôz, hûtés, sûrített levegô, vákuum, koogeneráció és helyi villamosenergiatermelés Mûszaki és költségmegtakarítási követelmények Energiafelhasználás optimalizálása Folyamatos energiaellátás Környezetvédelem Termelôüzem karbantartása Tervezett mûszaki karbantartás, elektromos rendszerek, automatizálás, gépészet és üzemi mûködés Megbízhatóság és rendelkezésre állás Termékminôség Folyamatos termelés Karbantartás optimalizálása 2 Dalkia Energia: garantált eredményesség,

5 Fûtés, hûtés, légkondicionálás Fûtési és légtechnikai berendezések Tiszta terek Hatékonyság és kényelem Hôszabályozás Levegôminôség-követés Alkalmazottak kényelme Épületek és infrastruktúra Létesítménygazdálkodás Mûszaki felügyelet és személyzet biztosítása Szolgáltatásminôségi követelmények Színvonalas munkakörülmények és infrastruktúra Vagyontárgyak karbantartása Költségellenôrzés folyamatos háttérszolgáltatás 3

6 Megbízható hátterû termelés Vállalata termelési hatékonyságának optimalizálásához olyan szolgáltatásokat kínálunk, amelyek megszabadítják Önt az üzemeltetés számos gondjától, és egyszerûbbé teszik munkáját. Határtalan energia Szolgáltatások széles skálája A Dalkia Energia hagyományos tevékenységi körét folyamatosan bôvíti. Az EDF együttmûködésével áramszolgáltatást, a Veolia Environnement cégcsoporttal karöltve pedig víz-, hulladékgazdálkodási és szállításszervezési szolgáltatásokat nyújt. 4

7 A Dalkia Energia optimalizálja termelési folyamatainak hatékonyságát Energiaellátó rendszerek üzemeltetése A Dalkia Energia át fo gó üze mel te té si meg ol dá so kat nyújt. Le he tô vé te szi, hogy a libe ra li zált pi a con a leg ked ve zôbb for rás ból jus sa nak ener gi á hoz ügy felei. Bizto sít ja az üzem fo lya ma tos mû kö dé sét és kar ban tar tá sát. Ga ran tál ja az op ti má lis ha té kony sá got, a szi go rú pénz ügyi kö ve tést, az igé nyek nek meg fe lelô en kiala kí tott rend szer üze mel te tést és a költ sé gek pon tos ki mu ta tá sát. A Dalkia Energia szol gál ta tá sai meg fe lel nek az egy re szi go rúbb kör nye zet vé delmi elô írá sok nak, és szor gal maz zák a meg úju ló ener gia for rás ok hasz ná la tát. Termelôüzemek karbantartása A Dalkia Energia a termelés hatásfokának javítására irányuló, át fo gó üzem - kar ban tartási meg ol dá so kat nyújt, amely ki ter jed a kar ban tar tá si-mû sza ki szol gál ta tá sok ra, a szer ve zés op ti ma li zá lá sá ra és az üzem kar ban tar tás koordi ná lá sá ra. Szak mai meg kö ze lí té sünk ga ran tál ja a költ sé gek op ti ma lizá lá sát; a megelôzô kar ban tar tás, az ál lás idô csök ken té se és a re ak ció idô le rö vi dí té se elô se gí ti a ma xi má lis üze mi ha té kony sá got. A Dalkia Energia gondoskodik a dolgozók kényelmérôl és a minôségi munkavégzésrôl Hô- és légtechnika Az ál tal, hogy át vál lal juk cé ge fû té si és lég tech ni kai rend sze re i nek fel ügye let ét, mun ka tár sa i nak kel le mes mun ka kör nye ze tet biz to sí tunk. Tel jes kö rû rendszerfe lü gye leti szol gál ta tá sunk ki ter jed a elsôdleges ener gia hor do zók tól kezdve a berende zé sek üze mel te té sén, kar ban tar tá sán át egé szen a távfel ügye le tig. Épület karbantartás és telephely üzemeltetés A Dalkia Energia át vál lal ja létesítménygazdálkodásának meg szer ve zé sét, az ener ge ti kai, a kis- és nagy fe szült sé gû, a te le fon- és szá mí tó gé pes há ló zat, a biz ton sá gi és be lép te tôrend szer, va la mint az épü le tek fel ügye let ét. Az épü let ben dol go zók min den nap ja i nak meg kön nyí té se ér de ké ben olyan ál ta lá nos szol gál ta tá so kat is nyúj tunk mint a re cep ció, a te le fon köz pont ke ze lé se, pos ta- és kéz be sí té si szol gál ta tá sok, fény má so lás, ta ka rí tás. 5

8 Szem elôtt tartjuk célkitûzéseit Ha Ön a Dalkia Energiát választja, sok feladat elvégzését átháríthatja, ugyanakkor teljes körû ellenôrzést gyakorolhat azok kivitelezése felett. Velünk olyan partnerre tesz szert, aki szem elôtt tartja vállalatának stratégiai céljait, és folyamatosan alkalmazkodik az Ön fejlôdô tevékenységéhez. A vállalkozás szabadsága Ellenôrzött minôség, biztonság és környezetvédelem A Dalkia Energia Zrt. legfontosabb alapelve a minôség és megbízhatóság, amely meghatározza az egész vállalat mûködését. Ennek érdekében ISO 9001:2000 (MSZ EN ISO 9001:2001) és ISO 14001:2004 (MSZ EN ISO 14001:2005) szabványoknak megfelelô minôség- és környezetirányítási rendszert mûködtetünk. Ezek garantálják szolgáltatásink állandó és megbízható színvonalát, folyamatos fejlesztését, valamint környezetkímélô megoldásainkat. 6

9 Eredménygarancia Ügy fe le ink kel kö zö sen dol goz zuk ki a ga ran tált ered ményt biz to sí tó szer zô dést, mely nek alap ját az egy ség ha té kony sá gá ra, a ren del ke zés re ál lás ra és a tel jesít mény re ki ter je dô ala pos audit ké pe zi. Mind emel lett ga ran tál juk a fo lya ma tos szol gál ta tást és a költ sé gek csök ken té sét. Tel je sít mé nyünk mé ré sé re ob jek tív mu ta tó kat, ga ran tá lá sá ra pe dig bün te tô-ösz tön zô rend szert al kal ma zunk. Testre szabott megoldások Ügy fe le ink kel kö zö sen ha tá roz zuk meg a szol gál ta tá sok igé nyelt kö rét és az azok hoz kap cso ló dó cé lo kat. Mû sza ki, szer ve ze ti és pénz ügyi át vi lá gí tást kö ve tô en ja vas la tot te szünk a cég egyé ni igé nyei sze rint ki ala kí tott meg ol dásra. Az audit meg te rem ti a fo lya ma tos fej lesz té si terv alap ját is, amely re kö tele zett ség vál la lá sun kat épít jük. A szol gál ta tá sa ink hoz kap cso ló dó mû sza ki és pénz ügyi cé lok meg va ló sí tá sá ra ha tár idô ket tû zünk ki. Amen nyi ben a vál lal kozá s tô ke be fek te tést igé nyel, meg fe le lô fi nan szí ro zá si konst ruk ci ót aján lunk. Elismert szakértelem a humánerôforrás-menedzsment terén Ha a dolgozók átvételére van szükség, szer zôdé seink kiterjednek a személyzet integrálására, emellett fizetésük és egyéb juttatásaik fenntartására törekszünk. A mun ka tár sak át vé te le és in teg rá lá sa min den eset ben meg kí ván ja az egyes al kal ma zot tak el kö te le zett sé gét is. Min den dol go zó nak egyé ni kar ri er fejlesz té si ter vet, sze mély re sza bott kép zé si prog ra mot és a ké pes sé gek fejlesz té sét szor gal ma zó elô re lé pé si le he tô sé get aján lunk. Szakképzett helyszíni támogatás Az ál ta lá ban helyszínen dolgozó mûszaki szakértôink folyamatosan alkalmazkodnak ügy fe le ink igé nye i hez és vál to zó fo lya ma ta i hoz. Szak em be re inket úgy ké pez zük ki, hogy ren del kez ze nek az igé nyek ha té kony ki szol gá lásá hoz szük sé ges ké pes sé gek kel. Mun ka tár sa ink fe le lôs és mo ti vált szak em be rek, akik el kö te le zet tek az iránt, hogy Ön nel szo ro san együtt mûködve hos szú távon tá mo gas sák vál lal ko zá sát. 7

10 Nemzetközi referenciáink: Ahlstrom Alcatel Alstom Arcelor Arjo Wiggins Astra Zeneca Atofina Aventis BMW BP Bull Delphi EADS Michelin Nestlé Novartis Philips PSA Renault Rhodia Sanofi-Synthélabo Smurfit Solvay ST Microelectronics Total Unilever Kraft Foods 8

11

12 Dalkia Energia Zrt Budapest, Budafoki út Tel.: (1) Fax: (1)

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2008. JANUÁR 15. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1260 FORINT F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét az Értesítõ utol só ol

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. M Á R C I U S 3 1. TARTALOM TÖRVÉNYEK 2006: XIII. tv. a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

EGY LEHETSÉGES JÖVŐKÉP (ÚJ TIPUSÚ MODELL) A FOGYASZTÁSI SZÖVETKEZETI KERESKEDELEMBEN

EGY LEHETSÉGES JÖVŐKÉP (ÚJ TIPUSÚ MODELL) A FOGYASZTÁSI SZÖVETKEZETI KERESKEDELEMBEN Cselekvési változatok 157 Dr. Géró Imre 1 EGY LEHETSÉGES JÖVŐKÉP (ÚJ TIPUSÚ MODELL) A FOGYASZTÁSI SZÖVETKEZETI KERESKEDELEMBEN Cselekvési változatok A ma gyar szö vet ke ze ti moz ga lom te rü le tén a

Részletesebben

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275 Multi Casco Plus gépjármû-biztosítási szabályzat ALAP BIZ TO SÍ TÁS 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A fe lek jog vi szo nyá ra a biz to sí tá si szer zô dés, a sza bály zat, va la mint a ha tá lyos ma gyar jog

Részletesebben

Aján lá sok a sváj ci ta pasz ta la tok fel hasz ná lá sá val

Aján lá sok a sváj ci ta pasz ta la tok fel hasz ná lá sá val MT_füzet_2014_2_magyar_0918_2_Layout 1 9/23/14 2:06 PM Page 1 Az idő sebb ko rosz tály hoz tar to zó mun ka vál la lók fog lal koz ta tá sát elő se gí tő megol dá sok Aján lá sok a sváj ci ta pasz ta la

Részletesebben

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON Ta nul má nyok SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁ GON TA NUL MÁ NYOK Szerkesztette RAINER M.

Részletesebben

159. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 399, Ft. Oldal

159. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 399, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 22., csütörtök 159. szám Ára: 399, Ft TARTALOMJEGYZÉK 315/2007. (XI. 22.) Korm. r. A köztisztviselõi teljesítményértékelés és jutalmazás

Részletesebben

Mi, az Otis Fel vo nó Kft. mun ka tár sai mindannyi an ma gun ké nak vall juk a vál la lat alap ve tő ér ték rend jét, me lyet az Otis fi lo zó fi á

Mi, az Otis Fel vo nó Kft. mun ka tár sai mindannyi an ma gun ké nak vall juk a vál la lat alap ve tő ér ték rend jét, me lyet az Otis fi lo zó fi á OTIS Felvonó Kft. 2. Elis ha Gra ves Otis egy egész ipar ág ki bon ta kozá sa előtt nyi tot ta meg a ka put, ami kor 1853- ban a New York ál lam be li Yon kers ben (USA) fel ta lál ta a biz ton sá gi fogókészüléket

Részletesebben

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség 2010 2012 félidőben 2012. november A különkiadása sport, kultúra, egészség 2 köszöntő Tisztelt Bagi Polgárok! Az Önök bi zal má ból im má ron második pol gár mes teri meg bí za tá so mat tölt he tem, és

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

Ellenõrzési Figyelõ. 2007. 3. szám Ellenõrzési szakfolyó irat

Ellenõrzési Figyelõ. 2007. 3. szám Ellenõrzési szakfolyó irat Ellenõrzési Figyelõ Interjú Wittich Tamással, az NFH fõigazgatójával Kerekasztal: Ellenõrzések a feketegazdaság visszaszorítására Fókusz: Uniós támogatások teljesítmény-ellenõrzése Mûhely: A folyószámla-kezelés

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Ha tá ro za tok 69/2007. (HK 10.) HM ha tá ro zat 70/2007. (HK 10.) HM ha tá

Részletesebben

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben

Fûtési tapasztalatok befecskendezõs levegõs hõszivattyúval

Fûtési tapasztalatok befecskendezõs levegõs hõszivattyúval klímatechnika Konkrétumok írta: Mottl Gábor, Kiss Gábor Fûtési tapasztalatok befecskendezõs levegõs hõszivattyúval A 2009. NO VEM BE RI VGF-BEN A PAD LÓ HÛ TÉS LE VE GÕS HÕ SZI VAT TYÚ - VAL CÍ MÛ CIK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 31., szerda 147. szám I. kö tet Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVIII. tv. A Bol gár Köz tár sa ság nak és Ro má ni á nak az Euró pai

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete 16620 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/205. szám (2) Az R. 18. -ának (7) be kez dé se a kö vet ke zõ f) pont - tal egé szül ki: (Az OMMI biz to sít ja:) f) vá gó mar hák ra, vá gó ju hok ra és vá gó kecs

Részletesebben

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK.

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök 68. szám TARTALOMJEGYZÉK Oldal 2009. évi XXXV. tör vény Egyes adótör vények és az zal össze füg gõ egyéb tör vények módosításáról...

Részletesebben

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2011/4, 39 62. 39 A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI RÉPÁSI Éva HA LÁSZ Er

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA V. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2006. JÚNIUS 30. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1139, Vá ci út 73/A. Telefon: 350-1617 E-mail: akarsai@oep.hu Meg je le nik havonta Ára: 1817

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 3/2007. (I. 30.) HM ren de let 18/2007. (II. 6.) GKM HM IRM

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. április 5. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/14. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Kunszentmiklós

Részletesebben