RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. A Villamos energia beszerzése 2011 évre tárgyú közbeszerzési eljáráshoz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. A Villamos energia beszerzése 2011 évre tárgyú közbeszerzési eljáráshoz"

Átírás

1 Vám- és Pénzügyırség Országos Parancsnoksága Gazdasági Fıosztály RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ A Villamos energia beszerzése 2011 évre tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 2010.

2 Tartalomjegyzék I. RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS... 3 II. ÚTMUTATÓ A RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉS ELKÉSZÍTÉSÉHEZ... 4 Általános tudnivalók... 4 III. MŐSZAKI LEÍRÁS... 7 V. MELLÉKLETEK Részvételi levél Részvételi adatlap (Felolvasólap) Nyilatkozat a kizáró okokról Aláírási címpéldány Nyilatkozat a hatósági igazolásokról Nyilatkozat az igénybe venni kívánt alvállalkozó(k)ról és az erıforrást nyújtó szervezet(ek)rıl Nyilatkozat a pénzintézetekrıl Pénzintézeti nyilatkozat évekre vonatkozó eredmény kimutatás Referencia adatlap Érvényes mérlegköri szerzıdés másolata Egyéb információk Nyilatkozat a Kkvt. szerinti besorolásáról Konzorciális megállapodás Egyéb nyilatkozatok

3 I. RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Az európai parlamenti és tanácsi irányelveknek megfelelı, a közbeszerzési eljárások keretében megjelenı hirdetmények közzétételére használandó szabványos őrlapok létrehozásáról szóló 1564/2005 EK rendelet II. számú melléklet szerint kitöltött részvételi felhívás. 3

4 II. Útmutató a részvételi jelentkezés elkészítéséhez Általános tudnivalók Ajánlatkérı részvételre hívja fel a részvételre jelentkezıket a részvételi jelentkezésben meghatározott villamos energia szállítására, évi 12,9 GWh +70% tartományban, a január december 31-ig terjedı idıszakra. Ajánlatkérı jelenleg is a szabadpiacról szerzi be villamos energiáját. Teljes ellátású villamos energia szállítási szerzıdése december 31-én órakor jár le. A részvételi dokumentáció A részvételi dokumentáció rendelkezésre bocsátása, tartalma, a részvételi jelentkezés elkészítése: A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos információk: A dokumentáció közvetlenül elektronikus úton elérhetı és letölthetı a szakterület/gazdasági fıosztály/közbeszerzések dokumentációi menüpontban. A dokumentáció átvehetı személyesen a részvételi felhívás közzétételének napjától a részvételi jelentkezés határidejének napjáig a Részvételi felhívásban megjelölt kapcsolattartási címen, munkanapokon 9:00-14:00 óra között a részvételi határidı napján 9:00-10:00 óráig. Vám- és Pénzügyırség Országos Parancsnoksága Gazdasági Fıosztály Tárgyaló 1024 Budapest, Horváth u II. em. A részvételi dokumentáció tartalma: I. Útmutató a részvételi jelentkezés elkészítéséhez II. Mőszaki Leírás III. Mellékletek További tájékoztatás kérése: A Részvételre jelentkezı további kiegészítı (értelmezı) tájékoztatást kérhet - kérdéseket tehet fel a Kbt (6) bekezdése szerint. A Részvételre jelentkezıknek kérdéseiket írásban kell benyújtaniuk (pl. személyesen, fax, távirat útján). A Részvételre jelentkezı felelıssége, hogy az ilyen kérdések idejében megérkezzenek az ajánlatkérıhöz. A késve érkezı kérdéseket az Ajánlatkérı nem veszi figyelembe. Az Ajánlatkérı a kérdésekre a válaszokat, a részvételre jelentkezés határidejének lejártát megelızı 4. (negyedik) napig küldi meg írásban egyidejőleg minden dokumentációt letöltı cég részére, amennyiben a letöltı cég elérhetıségeinek megjelölésével jelezte, hogy részt vesz az eljárásban, illetve letöltötte a dokumentációt. Ajánlatkérı a kiegészítı tájékoztatásban adott válaszokat a fenti határidıig honlapján is közzéteszi, az alábbi elérhetıségen: szakterület/gazdasági fıosztály/közbeszerzések dokumentációi menüpontban. A Részvételre jelentkezı írásbeli kérdésein tüntesse fel címét és telefax számát, amelyre a választ kéri. 4

5 A részvételi jelentkezés összeállításának tartalmi és formai követelményei A Részvételre jelentkezınek meg kell felelnie a részvételi felhívás szerinti alkalmassági követelményeknek pénzügyi, gazdasági és mőszaki szempontból. A részvételi jelentkezés elkészítésének alapja a Részvételre jelentkezık által letöltött részvételi dokumentáció. A részvételre jelentkezınek az Ajánlatkérı által igényelt feladatok teljes körő elvégzését kell vállalnia nyilatkozat formájában az Ajánlatkérı által elıírtak szerint. A részvételre jelentkezést a részvételi dokumentációban foglaltak alapján lehet benyújtani. A részvételre jelentkezést magyar nyelven a jelen részvételi dokumentációban leírtaknak megfelelı formában és tartalommal kell benyújtani. Idegennyelvő irat, dokumentum benyújtása esetén, annak hiteles magyar fordítását is be kell nyújtani. A részvételre jelentkezés elkészítésével, benyújtásával kapcsolatban felmerülı összes költséget a Részvételre jelentkezınek kell viselnie. A részvételi jelentkezésnek tartalmaznia kell a Részvételre jelentkezı teljes üzleti címét, és keltezéssel, aláírással kell ellátni, olyan személynek, vagy személyeknek, akik kellı - a Cég hivatalos, a cégokmányokban is szereplı vezetıje által aláírt - meghatalmazással rendelkeznek ahhoz, hogy a Részvételre jelentkezı nevében kötelezettséget vállaljanak. Amennyiben az Ajánlatkérı kéri, megfelelı bizonyítékot kell szolgáltatni az aláírás(ok) hitelességét illetıen. A részvételre jelentkezés minden oldalát számozni és szignálni kell, valamint a részvételre jelentkezés elején tartalomjegyzéket kell szerepeltetni az oldalszámok feltüntetésével. Az egész ajánlatban csak olyan változtatás, áthúzás, vagy törlés lehet, amelyek az ajánlatkérı által kiadott pontosításokkal, kiegészítésekkel való egyezést szolgálják, vagy a Részvételre jelentkezı által elkövetett hibák javítására vonatkoznak, mely esetben a részvételre jelentkezést aláíró személy, vagy személyek kézjegyével kell ellátni azt. A részvételre jelentkezést nyomtatott betővel, tintával, gépírással, vagy más kitörölhetetlen módon olvashatóan kell megírni. A Részvételre jelentkezınek jelentkezését teljesen kész állapotban, kötve, vagy főzve magyar nyelven, 4 (négy), azaz 1 (egy) eredeti és 3 (három) az eredetivel megegyezı másolati példányban kell benyújtani. Az eredeti példányt "Eredeti" jelzéssel, a többi példányt "Másolat" jelzéssel kell ellátni. A példányok közötti esetleges különbözıség esetén az "Eredeti" jelzéssel ellátott példány tekintendı a hivatalos részvételi jelentkezésnek és érvényesnek. Az eredeti és másolati okmányokat jól lezárt csomagolásban kell benyújtani, és azokat személyesen, vagy postai úton eljuttatni a következı címre: Vám- és Pénzügyırség Országos Parancsnoksága Gazdasági Fıosztály 1027 Budapest, Horváth u II. em. A jelentkezés jól lezárt csomagolását a következı feliratokkal kell ellátni: Villamos energia beszerzése a Vám- és Pénzügyırség részére 2011 évre Határidı elıtt felbontani tilos A részvételre jelentkezı kizárólagos felelıssége, hogy részvételre jelentkezése megfelelı alakban, példányszámban és idıben kerüljön benyújtásra. A postán feladott részvételi jelentkezést az 5

6 ajánlatkérı csak akkor tekinti határidın belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére a részvételre jelentkezés határidejéig sor kerül. A részvételre jelentkezés, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztésébıl eredı kockázat a Részvételre jelentkezıt terheli. Amennyiben bármelyik jelentkezés a részvételre jelentkezési határidınél késıbb érkezik meg az Ajánlatkérıhöz, úgy az érvénytelenítésre kerül, a részvételre jelentkezés eljárásban, továbbiakban már nem vehet részt. A részvételre jelentkezések beadásának határideje részvételre jelentkezés határidı: november óra A részvételre jelentkezés összeállításának tartalmi követelményei: Az okmányokat a részvételi dokumentáció elıírásainak megfelelıen, pontosan ki kell tölteni, illetve elkészíteni szövegezésük változtatása nélkül, dátummal és aláírással ellátni. A részvételre jelentkezések bontási eljárása során a részvételre jelentkezés elfogadása nem azt jelenti, hogy a részvételre jelentkezés bontás utáni részletes vizsgálatát követıen a részvételre jelentkezés azon része is elfogadásra kerül, amelyik ellentétben van a részvételi felhívásban, a részvételi dokumentációban, illetve a Kbt.-ben foglaltakkal. A részvételre jelentkezı, 10% fölötti alvállalkozó, erıforrást nyújtó szervezet által kiállított nyilatkozatokat cégszerő aláírással ellátva, eredeti formában kell benyújtani, az egyéb szervezetek által kiállított igazolások egyszerő másolatban is benyújthatók. 6

7 III. Mőszaki Leírás A Vám- és Pénzügyırség kezelésében jelenleg 326 db szabadpiaci szolgáltatásban levı, illetve szabadpiaci kiléptetés alatt álló objektum van. Az objektumok közül 10 db közúti határátkelıhely várhatóan közepén átadásra kerül az MNV Zrt. részére. A szabadpiaci objektumok villamos energia fogyasztása 2009-ben kb. 16,5 GWh volt. Fentieken kívül a Vám- és Pénzügyırség kezelésében van kb. 200 db, jelenleg egyetemes szolgáltatásban levı objektum (együttes fogyasztás 2008-ban kb. 0,5 GWh), melyek nagy része szolgálati lakás. A megadott adatok tájékoztató jellegőek. Feladat: Villamos energia szállítása évi 12,9 GWh (+70 % tartományban), a 326 db szabadpiaci szolgáltatásban levı objektum teljes körére kiterjedıen, szabadpiaci szolgáltatói körülmények közötti, teljes ellátás alapú, fogyasztói menetrend adási kötelezettség nélkül számított Ft/kWh legalacsonyabb villamos energia áron, (középfeszültségő és kisfeszültség szintre), a január 1-tıl december 31-ig terjedı idıszakra. A jelenleg szabadpiacon üzemelı (KÖF és KIF) fogyasztói helyek teljes ellátás alapú szerzıdtetése, kereskedı váltás esetén az összes HHSz-en a fizetı átvezetése. A VET elıírásai és a pénzügyi gazdaságosság figyelembevételével, a jelenlegi egyetemes szolgáltatású helyek közül, a Vám- és Pénzügyırség által utólagosan kijelöltek bevezetése a szabadpiacra (HHSZ és HCSSZ megkötése, stb.). Egyetemes szolgáltatásban található fogyasztók szerzıdtetése, menetrend kiegyenlítı díj és kiegyenlítı energia díj felszámolása nélkül. A Vám- és Pénzügyırség esetleges új objektumainak bevezetése a szabadpiacra, (HHSZ és HCSSZ megkötése, stb.). A megszőnı, illetve az MNV ZRt. részére átadandó objektumok kivezetése a szabadpiacról. A megadott fogyasztási adatok tájékoztató jellegőek. Amennyiben a tényleges fogyasztás ettıl eltér, az Ajánlatkérı a villamos energia fogyasztási díjat köteles megtéríteni, de Ajánlatkérınek a megajánlott energiadíjon felüli többletköltsége nem keletkezhet. Szerzıdés típusa: Teljes ellátás alapú fogyasztói menetrend nélküli szerzıdés Az energia szállítás tartalma A nyertes ajánlattevı vállalja, hogy a mellékletben megjelölt valamennyi fogyasztási hely villamos energia ellátását, a szükséges mőszaki paraméterek figyelembevételével, egyidejőleg folyamatosan biztosítja, a fogyasztási helyeken szolgáltatott villamos energia feszültségjellemzıi megfelelnek az MSZ 1:2002. illetve az MSZ EN 50160:2001 szabványoknak, a pályázat eredményeként létrejövı villamos energia kereskedı változás estén az összes adminisztrációt (HHSZ átíratás, stb.) intézi, teljes körő számlázást biztosít a 16 számlázási hely bontásában, objektumonként részletezve a megadott minta szerint (az energia és a rendszerhasználati díjak együttes számlázása, a helyileg illetékes áramszolgáltatóknál fizetıként eljárás, az ehhez szükséges letétekkel együtt). 7

8 ellátja a villamos energia beszerzéssel kapcsolatos valamennyi feladatot, az ajánlatkérı számára pénzügyi konzekvenciák nélkül biztosítja a teljes ellátás alapú fogyasztói menetrend nélküli szerzıdést, rendszerhasználati díjak és a Mennyiségi Eltérés fizetését a területileg illetékes Elosztói Engedélyes vonatkozásában, melyrıl a nyertes vállalkozó a HHSZ-ben nyilatkozik, a HCSSZ és HHSZ szerzıdéskötésekor a VET 63. szerint teljes körő képviselet biztosítását az Elosztói Engedményessel szemben, a szerzıdés idıtartama alatt újonnan létesülı, illetve megszőnı fogyasztási helyek beilletve kiléptetésével kapcsolatos szerzıdéskötési módosítási feladatok ellátását, (a VET 58. ; 59. szerint) az energia kereskedı alkalmazottja köteles folyamatos ügyfélgondozásra (energetikai tanácsadás, információnyújtás, számlázási folyamatok nyomon követése, segítséget nyújt a felmerülı számlázási problémák tisztázásában. Profilos fogyasztási helyeken az Ajánlatkérı illetve az Elosztói Engedélyesek által 3 havonta leolvasott tényleges fogyasztás adatszolgáltatása alapján negyedévente a Kereskedı elszámoló számlát készít (VET 40. és 44. ) A villamos energia szállítással kapcsolatos elvárások, egyéb követelmények a részvételi szakaszt követıen: A nyertes ajánlattevı: rendelkezzen a mőködéséhez szükséges a VET 46 és a végrehajtási utasításában foglaltak szerinti engedélyekkel és feltételekkel, rendelkezzen olyan saját mérlegkörrel, amelybe a már jelenleg is meglévık mellé újabb tagnak az ajánlatkérıt is felveheti, mérlegkörén belül a évben Magyarországon legalább 5 *12,9 GWh villamos energia végfelhasználó felé történı ellátását végezte, rendelkezzen saját mérlegkörében január 1-én legalább 5*5 MW nem profilos fogyasztási hellyel, kiegyenlítı energia díjat az ajánlatkérı felé külön nem számolhat fel. A nyertes ajánlattevıtıl elvárt szolgáltatások: A nyertes ajánlattevı: január 1. hatállyal átvállalja valamennyi szabadpiaci telephely esetén a telephelyek számláinak fizetését a Vám- és Pénzügyırség részére, A Vám- és Pénzügyırség felhatalmazása alapján a fogyasztási helyek az Ajánlattevı által meghatározott csoportjánál módosítja (új kereskedı esetén) a hálózati szerzıdéseket (csatlakozási és használati) oly módon, hogy a rendszer használati díjak (RHD) fizetését az Ajánlattevı végzi, illetve a szükséges letétet az Ajánlattevı biztosítja a hálózati engedélyesek felé, Az Ajánlattevı a mérési adatok alapján havonta állít ki egy összevont számlát az 1. számú mellékletben szereplı 16 db elszámolási egységre, mely tartalmazza az energia díjat és a rendszerhasználati díjat, valamint az energiaadót és az ÁFÁ-t, A kereskedı a havi számla mellé részletes, fogyasztási helyre bontott analitikát ad át az elszámolási egységek számára, Kereskedı a szabadpiaci objektumokról készült táblázat adatait havonta aktualizálja, pontosítja, kiegészíti, a szabadpiacra újonnan kilépett fogyasztókat szerepelteti, az onnan 8

9 kilépetteket törli, és a táblázatot Excel formában, elektronikus úton átadja Megrendelı részére. Rendszeresen közremőködik a költségek alakulását vizsgáló tevékenység folytatásában, Térítésmentesen tesz javaslatokat a VPOP villamos energiaköltségeinek további csökkentésére, Az Ajánlattevı vállalja új fogyasztási helyek szolgáltatásba történı átvételét, fogyasztási helyek megszőnésével azok kiléptetését, a hálózati szerzıdések megkötését, azoknak ügyintézését valamint folyamatos karbantartását a területileg illetékes hálózati engedélyesekkel, az Ajánlattevı teljes körő felelısségvállalást ad a szerzıdéskötések és fogyasztásnak megfelelı számlázás biztosításában, Az ajánlattételre vonatkozó további feltételek: Az ajánlattevı ajánlatot csak az eljárásba bevont csatlakozási pontok összességére tehet. Az ellátásra felkínált fogyasztási helyek összességébıl ellátási céllal egy egy csatlakozási pontot, vagy ellátási területet kiemelni nem lehet. Az eljárásba bevont csatlakozási pontok összességének villamos energia ellátásával kapcsolatban az ajánlattevı alternatív, vagy opciós ajánlatot nem tehet. Az ajánlatevınek viselnie kell az ajánlat benyújtásával kapcsolatos összes költséget, tekintet nélkül az eljárás lefolyására vagy kimenetére. Az ajánlattevı köteles a jelen dokumentáció mellékletében felsorolt valamennyi fogyasztási helyre azok egyidejő ellátására ajánlatot tenni. Az ajánlattevı az energiaszállítással kapcsolatos valamennyi kérdésben köteles az ajánlatkérıvel a szükséges egyeztetéseket lefolytatni a legnagyobb gondosság elve alapján. Az ajánlattevı köteles a villamos energia szállítását az e célra kötött szerzıdésben rögzített kezdınap 0 00 órájában megkezdeni, és ha a szerzıdés másképpen nem rendelkezik, legalább a szerzıdés lejárati napjának órájáig folyamatosan biztosítani. Gazdasági jellegő feltételek Az ajánlatkérı a nyertes ajánlattevı által vállalt kötelezettségek (villamos energia folyamatos szállítása) teljesítése ellenértékeként a felek között létrejött szerzıdésben rögzítettek szerinti módon és feltételekkel áramdíjat fizet. Az ajánlatkérı a nyertes ajánlattevıvel is kapcsolatban álló hálózati engedélyesek által vállalt kötelezettségek (villamos energia folyamatos szállítása) teljesítése ellenértékeként a felek között létrejött szerzıdésben rögzítettek szerinti módon és feltételekkel rendszerhasználati díjat fizet. A teljesítést követıen kiállított számla kifizetésének esedékessége a szerzıdés szerint fizetési határidı. Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat mértéke nem haladhatja meg a mindenkori jegybanki alapkamatot. Az ajánlat fıbb mutatói: Az ajánlati felhívásban közzétettekkel összhangban az ajánlatban közölni kell: azt, hogy az ajánlattevı az ajánlatkérı számára a szerzıdéses idıszakban a csatlakozási pontokra az ajánlati felhívásban, valamint a jelen dokumentáció kért villamos energia mennyiséget szállítani képes, a szerzıdés idıtartama alatt a felolvasó lapon rögzítettek szerint megajánlott nettó energia árat. 9

10 10

11 V. Mellékletek 11

12 A részvételi jelentkezésnek az alábbi iratokat kell tartalmazni a feltüntetett sorrend szerint 1. A jelő melléklet RÉSZVÉTELI LEVÉL (NYILATKOZAT) 2. B jelő melléklet RÉSZVÉTELI ADATLAP (FELOLVASÓLAP) 3. C jelő melléklet NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOKRÓL 4. D jelő melléklet ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY 5. E jelő melléklet NYILATKOZAT A HATÓSÁGI IGAZOLÁSOKRÓL 6. F jelő melléklet NYILATKOZAT AZ IGÉNYBE VENNI KÍVÁNT ALVÁLLALKOZÓ(K)RÓL ÉS ERİFORRÁST NYÚJTÓ SZERVEZET(EK)RİL 7. G jelő melléklet NYILATKOZAT A PÉNZINTÉZETEKRİL 8. H jelő melléklet PÉNZINTÉZETI NYILATKOZAT 9. I jelő melléklet ÉVEKRE VONATKOZÓ EREDMÉNYKIMUTATÁS 10. J jelő melléklet REFERENCIA ADATLAP 11. K jelő melléklet ÉRVÉNYES MÉRLEGKÖRI SZERZİDÉS MÁSOLATA 12. L jelő melléklet EGYÉB INFORMÁCIÓK 13. M jelő melléklet NYILATKOZAT A KKVT. SZERINTI BESOROLÁSRÓL 14. N jelő melléklet KONZORCIÁLIS MEGÁLLAPODÁS 15. O jelő melléklet EGYÉB NYILATKOZATOK 12

13 ÚTMUTATÓ A MELLÉKLETEK KITÖLTÉSÉHEZ A mellékleteket és nyilatkozatokat a dokumentációban szereplı minta szerint, valamint a Kbt-ben és a részvételi felhívásban meghatározottak szerint kell igazolni, kitölteni és becsatolni. Ajánlatkérı a Kbt ában foglaltak szerint a részvételre jelentkezı - és a közbeszerzés 10%- át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt Alvállalkozójának - pénzügyi és gazdasági, valamint szakmai alkalmasságának igazolását a Kbt ban meghatározottak szerint határozza meg. A részvételre jelentkezı, 10% fölötti alvállalkozó, erıforrást nyújtó szervezet által kiállított nyilatkozatokat cégszerő aláírással ellátva, eredeti formában kell benyújtani. Az egyéb szervezetek által kiállított igazolások egyszerő másolatban is benyújthatók. A részvételre jelentkezések felbontása A részvételre jelentkezések felbontása és értékelése A részvételre jelentkezések a részvétel jelentkezés határidejének lejártával azonos idıpontban kerülnek felbontásra, az alábbi címen: Vám- és Pénzügyırség Országos Parancsnoksága Gazdasági Fıosztály 1027 Budapest, Horvát u II. em. A részvételre jelentkezések felbontásánál a Kbt. az Ajánlatkérı, a Részvételre jelentkezık, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselıi, illetıleg személyek lehetnek jelen. (Kbt (2) bekezdése) A részvételre jelentkezések felbontásakor az Ajánlatkérı kérı az alábbi információkat közli a jelenlévıkkel: A részvételre jelentkezı neve és székhelye Kapcsolattartó neve AZ AJÁNLATKÉRİ BONTÁSKOR VIZSGÁLJA: A részvételre jelentkezés formailag megfelel-e az elıírtaknak - határidıre beérkezett-e, a csomagolás szabályos és sértetlen-e, 1+3 példányszám megvan-e. Az ajánlatkérı az összes Részvételre jelentkezı számára azonos feltételekkel, szükség esetén több alkalommal is lehetıséget biztosít a kizáró okokkal, az alkalmassággal kapcsolatos igazolások és nyilatkozatok, illetıleg a részvételi felhívásban vagy a dokumentációban a részvételre jelentkezés részeként benyújtásra elıírt egyéb iratok utólagos csatolására, hiányosságok pótlására, valamint egyéb, a részvételre jelentkezéssel kapcsolatos formai hiányosságok pótlására. A részvételre jelentkezések érvényességének vizsgálata: 13

14 A részvételre jelentkezések felbontása utáni értékeléskor történik a részvételre jelentkezések részletes tartalmi ellenırzése. Ekkor kerül sor annak megállapítására, hogy tartalmi szempontból a részvételre jelentkezések érvényesek-e, megfelelnek-e a részvételi felhívás és az részvételi dokumentáció követelményeinek. A részvételre jelentkezést Ajánlatkérı érvénytelennek minısíti, ha A részvételre jelentkezés nem felel meg a Kbt-ben, a részvételi felhívásban, illetıleg a részvételi dokumentációban meghatározott feltételeknek, illetıleg a Kbt ában foglalt szempontok bármelyike fennáll. Az Ajánlatkérınek kérınek ki kell zárnia az eljárásból azt a Részvételre jelentkezıt, aki A kizáró okok ( ) ellenére nyújtotta be jelentkezését. Részérıl kizáró ok ( ) az eljárás során következett be. Az eljárás további szakaszában nem vehet részt az, aki érvénytelen jelentkezést nyújtott be tett, illetve akit az eljárásból kizártak. Az Ajánlatkérı csak azokat a jelentkezéseket fogja értékelni, összehasonlítani, és részletesen vizsgálni, amelyeknél a fenti érvénytelenítı és kizáró okok nem állnak fenn. Eredményhirdetés Az Ajánlatkérı a részvételi szakasz eredményét a felhívás VI.3. további információk 3. alpontjában rögzítetteknek megfelelıen a jelentkezések bontását követı 2. munkanapon órakor hirdeti ki, a Kbt ában rögzítettek szerint. A részvételi szakasz eredményhirdetésének helye: Vám- és Pénzügyırség Országos Parancsnoksága Gazdasági Fıosztály 1027 Budapest, Horvát u II. em. A részvételi szakasz eredményhirdetésére a Részvételre jelentkezık külön meghívót nem kapnak. Szerzıdéskötés Ajánlatkérı az alkalmasnak minısített valamennyi részvételre jelentkezınek a Kbt és okban foglaltak szerint, és a részvételi felhívás VI.3. további információk 4. alpontjában rögzítetteknek megfelelıen küld ajánlattételi felhívást, valamint dokumentációt, amely tartalmazni fogja a szerzıdéskötés módját és részletesebb szerzıdéses feltételeket. 14

15 Részvételi levél A jelő melléklet (nyilatkozat) Tisztelt Ajánlatkérı! Alulírott, mint a Villamos energia beszerzése 2011 évre tárgyú közösségi eljárásrendben lefolytatásra kerülı közbeszerzési eljárás Részvételre jelentkezıje ezúton nyilatkozom arra vonatkozóan, hogy a részvételi felhívásban, illetve az ehhez kapcsolódó dokumentációban foglalt feltételeket megismertük és elfogadjuk. Részvételi jelentkezésünkben tett nyilatkozataink megfelelnek a valóságnak cégszerő aláírás 15

16 Részvételi adatlap (Felolvasólap) B jelő melléklet Részvételre jelentkezı neve: Székhelye: Postacíme: Kapcsolattartó neve: Telefon: Telefax: ..., cégszerő aláírás 16

17 C jelő melléklet Nyilatkozat a kizáró okokról Alulírott..., mint a(z)... szervezet cégjegyzésre (kötelezettségvállalásra) jogosult képviselıje büntetıjogi felelısségem tudatában n y i l a t k o z o m, hogy az általam jegyzett céggel, mint Részvételre jelentkezıvel, szemben nem állnak fenn a Kbt. 60. (1) bekezdésben, valamint a Kbt. 61. (1) bekezdésében foglalt kizáró okok, mely szerint 60. (1) Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkezı, alvállalkozó, vagy erıforrást nyújtó szervezet, aki a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csıdeljárás elrendelésérıl szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerısen elrendelték, illetıleg ha a részvételre jelentkezı (alvállalkozó) személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; b) tevékenységét felfüggesztette, vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; c) gazdasági, illetıleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerıs bírósági ítéletben megállapított bőncselekményt követett el, amíg a büntetett elıélethez főzıdı hátrányok alól nem mentesült; illetıleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetıjogi intézkedésekrıl szóló évi CIV. törvény 5. -a (2) bekezdésének b), illetıleg g) pontja alapján a bíróság jogerıs ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetıleg ha a részvételre jelentkezı tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerısen korlátozta; d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtıl jogerısen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt; e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérı székhelye szerinti ország jogszabályai alapján nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; f) korábbi három évnél nem régebben lezárult közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, illetıleg a hamis adat szolgáltatását jogerısen megállapították, a jogerısen megállapított idıtartam végéig; g) az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. -a (5) bekezdésének a) pontjában meghatározott, két évnél nem régebben meghozott, jogerıs és végrehajtható közigazgatási, illetıleg bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjérıl szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; h) a büntetı törvénykönyv szerinti bőnszervezetben részvétel ideértve bőncselekmény bőnszervezetben történı elkövetését is vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bőncselekményt, vagy személyes joga szerinti hasonló bőncselekményt követett el, feltéve, hogy a bőncselekmény elkövetése jogerıs bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett elıélethez főzıdı hátrányok alól nem mentesült; i) korábbi közbeszerzési eljárásban szeptember 15-ét követıen kötött szerzıdésével kapcsolatban a 71. (1) bekezdés a), b) pontjai szerinti alvállalkozó felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét nem teljesítette, vagy fizetési késedelme meghaladta a fizetési határidıt követı 15 napot - annak ellenére, hogy az ajánlatkérıként szerzıdést kötı fél a részére határidıben fizetett -, és ezt jogerıs és végrehajtható közigazgatási, illetıleg bírósági határozat megállapította, kivéve, ha a határozat keltezésének idıpontja régebbi az ajánlatokkal kapcsolatos eredményhirdetést megelızı két évnél. 17

18 61. (1) Az eljárásban nem lehet Részvételre jelentkezı vagy a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, vagy erıforrást nyújtó szervezet, illetıleg a d) e) pont tekintetében alvállalkozó, aki a) gazdasági, illetıleg szakmai tevékenységével kapcsolatban öt évnél nem régebben meghozott jogerıs bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el; b) a Tpvt a, vagy az Európai Közösséget létrehozó szerzıdés 81. cikke szerinti öt évnél nem régebben meghozott jogerıs és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerıs és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el versenyeztetési eljárás során; illetıleg ha a részvételre jelentkezı ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság öt évnél nem régebben jogerısen megállapította és egyúttal bírságot szabott ki; c) korábbi öt évnél nem régebben lezárult közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerzıdéses kötelezettségének megszegését jogerıs közigazgatási, illetıleg bírósági határozat megállapította; d) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve;..., /cégszerő aláírás / A kizáró okok hiányára vonatkozó fenti nyilatkozato(ka)t, a részvételre jelentkezınek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, továbbá a részvételre jelentkezı számára erıforrást nyújtó szervezetnek cégszerő aláírással ellátva, eredeti formában kell a részvételi jelentkezésben benyújtania. 18

19 D jelő melléklet Aláírási címpéldány Egyszerő másolati példány, az aláírásra jogosult személyek ellenırzése céljából 19

20 E jelő melléklet Nyilatkozat a hatósági igazolásokról Alulírott..., mint a(z)... szervezet cégjegyzésre (kötelezettségvállalásra) jogosult képviselıje büntetıjogi felelısségem tudatában nyilatkozom, hogy a Kbt. 60. (1) bekezdésének e) pontja szerinti kizáró okok fenn nem állását az alábbi módon kívánom igazolni 1 a) benyújtom a köztartozást nyilvántartó hatóságok (APEH, VPOP) által kibocsátott igazolást; b) szerepelek a köztartozásmentes adózói adatbázisban (Kbt. 63. (4) bekezdése). Az a) pont szerinti esetben a részvételre jelentkezınek, a 10 százalék fölötti alvállalkozónak vagy az erıforrást nyújtó szervezetnek a köztartozást nyilvántartó hatóságok (APEH, VPOP) által kibocsátott igazolását kell csatolnia arról, hogy az igazolás kiállításának idıpontjában nincs a hatóság által nyilvántartott köztartozása, vagy ha van, milyen idıpontban járt le, és annak megfizetésére halasztást kapott-e. Az igazolást legkésıbb a részvételi szakasz eredményhirdetését követı 15 napon belül, egyszerő másolatban kell benyújtani. A b) pont szerinti esetben Ajánlatkérı a köztartozásmentes adózói adatbázisban szereplés tényét jelen nyilatkozat alapján a részvételi határidı lejárta és a részvételi szakasz eredményhirdetése között egy alkalommal ellenırzi...., cégszerő aláírás 1 A megfelelı részt kérjük aláhúzással jelölni! 20

21 F jelő melléklet Nyilatkozat az igénybe venni kívánt alvállalkozó(k)ról és az erıforrást nyújtó szervezet(ek)rıl Alulírott..., mint Részvételre jelentkezı nyilatkozom, hogy a Kbt. 71. (1) bekezdésének a) pontja értelmében: A Villamos energia beszerzése 2011 évre tárgyú szerzıdés alábbi részében kívánok a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót igénybe venni: Munkanem megnevezése Aránya, értéke b) pontja értelmében: A részvételre jelentkezı által a szerzıdés teljesítéséhez a közbeszerezés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt Alvállalkozók, valamint a közbeszerzésnek az a része, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közremőködnek az alábbiak: Alvállalkozó megnevezése Munkanem megnevezése Aránya, értéke c) pont értelmében: A részvételre jelentkezı részére a szerzıdés teljesítéséhez erıforrást nyújtó szervezet és a részvételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági minimum követelmény (követelmények), melynek igazolása érdekében a részvételre jelentkezı ezen szervezet erıforrására (is) támaszkodik: d) a 69. (8) bekezdésének alkalmazása esetén az érintett - a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt - alvállalkozó neve, címe: 21

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó ADÓ- ÉS PÉNZÜGYI ELLENİRZÉSI HIVATAL DÉL-ALFÖLDI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁGA 6721 Szeged, Bocskai u. 14. A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó Munkavédelmi, és tőzvédelmi feladatok, valamint munkahelyi

Részletesebben

Különféle élelmiszerek beszerzése tárgyú közösségi nyílt közbeszerzési eljáráshoz

Különféle élelmiszerek beszerzése tárgyú közösségi nyílt közbeszerzési eljáráshoz Vám- és Pénzügyőrség Szociális, Egészségügyi és Kulturális Központja 1093 Budapest, Mátyás u. 16. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Különféle élelmiszerek beszerzése tárgyú közösségi nyílt közbeszerzési eljáráshoz

Részletesebben

Szent Margit Rendelıintézet Nonprofit Kft.

Szent Margit Rendelıintézet Nonprofit Kft. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Szent Margit Rendelıintézet Nonprofit Kft. Óbudai Egészség Olimpia - Rendezvényszervezés TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK...3 I. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS RENDJÉRE

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1 (a továbbiakban: Ajánlatkérı) Egészségügyi mosodai, bértextília szolgáltatás és textiljavítás a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi

Részletesebben

Hirschler Lajos Gastrober Kft. 1181 Budapest Reviczky út 9-11. Tel: 30/940-4965 Fax: 261-5512 gastrober@enternet.hu

Hirschler Lajos Gastrober Kft. 1181 Budapest Reviczky út 9-11. Tel: 30/940-4965 Fax: 261-5512 gastrober@enternet.hu AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Mátrai Gyógyintézet à la carte étterem kialakításához szükséges eszközök egyszerő közbeszerzési eljárással meghirdetett beszerzéséhez Kapja: Hirschler Lajos Gastrober Kft. 1181

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT ÖNKORMÁNYZATI TERÜLETEKEN TALÁLHATÓ ILLEGÁLIS HULLADÉK LERAKÓHELYEK FELSZÁMOLÁSA, AZ ILLEGÁLIS HULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSA, LERAKÓHELYEN TÖRTÉNİ ELHELYEZÉSE AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

tárgyú tárgyalásos, közösségi értékhatárt meghaladó szolgáltatási közbeszerzési eljáráshoz 2011. DECEMBER

tárgyú tárgyalásos, közösségi értékhatárt meghaladó szolgáltatási közbeszerzési eljáráshoz 2011. DECEMBER MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13. RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ ÚTHÁLÓZAT VÉDELMI SZOFTVER RENDSZER KIFEJLESZTÉSE ÉS A HOZZÁ TARTOZÓ MÉRŐÁLLOMÁSOKON ELHELYEZETT RENDSZÁMFELISMERŐ

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ (TED 2015/S 132-242294)

DOKUMENTÁCIÓ (TED 2015/S 132-242294) MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZRT. 1065 BUDAPEST, NAGYMEZİ U. 46-48. DOKUMENTÁCIÓ A Magyar Export-Import Bank Zrt. részére új, azonos típusú és felszereltségő személygépkocsik beszerzése adásvétel keretében.

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ a Magyar Közút Nonprofit ZRt. által Irodaszer és papír-írószer beszerzése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére 2014 évre (továbbiakban: Irodaszer és papír-írószer beszerzés -2014 ) tárgyban, a TED 2013/S

Részletesebben

4. A szerződés időtartama és a teljesítés határideje: 2011. február 25-től - 2011. december 31-ig terjedő időszakra

4. A szerződés időtartama és a teljesítés határideje: 2011. február 25-től - 2011. december 31-ig terjedő időszakra AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 251. (2) bekezdése szerinti egyszerű közbeszerzési eljárás lefolytatására irányadó szabályok figyelembe vételével

Részletesebben

Részvételi dokumentáció

Részvételi dokumentáció Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma 1027 Budapest, Bem rkp. 47. Részvételi dokumentáció a Szállítási szerződés a Külügyminisztérium tevékenységi körébe tartozó hatósági eljárások elektronikus támogatásához

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Főkert Nonprofit Zrt. 1073 Budapest, Dob u. 90. sz. Ára: Ingyenes! AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA A Főkert Nonprofit Zrt. A Főkert Nonprofit Zrt. A Főkert Nonprofit Zrt. részére gyűjtőtartályos

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. Nyomtatók, szkennerek és nyomtatókellékek beszerzése

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. Nyomtatók, szkennerek és nyomtatókellékek beszerzése AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Nyomtatók, szkennerek és nyomtatókellékek beszerzése tárgyú, közösségi nyílt közbeszerzési eljáráshoz 2010. november 1. oldal, összesen: 46 TARTALOMJEGYZÉK I. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS

Részletesebben

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület! Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Közbeszerzési pályázat

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ buszba épített direkt digitális tüdőszűrő berendezés beszerzése tárgyú, közösségi értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljáráshoz

Részletesebben

BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT

BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT a Polgármesteri Hivatal részére vezetékes és mobil távközlési szolgáltatás, valamint internet szolgáltatás biztosítása tárgyában indított közbeszerzési

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM. 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő)

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM. 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) Az Orvos,- és Egészségtudományi Centrum 2010-2014. évi US GAAP szerinti könyvvizsgálata és a DEOEC-nek

Részletesebben

RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ S&G logo SG-547. számú közbeszerzési eljárás Budapest, 2010. július 21. ISO logo Az eljárás alapadatai: Az eljárás tárgya: immunkémiai humán székletvér kimutatására alkalmas reagensek

Részletesebben

Bizottságának Elnöke. 81-9/2010. Mellékletek: 1. Ajánlattételi felhívás ELŐTERJESZTÉS

Bizottságának Elnöke. 81-9/2010. Mellékletek: 1. Ajánlattételi felhívás ELŐTERJESZTÉS Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottságának Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottságának Elnöke 81-9/2010. Mellékletek: 1. Ajánlattételi

Részletesebben

A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0008 A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó Vezetői Információs Rendszer (VIR) szoftver fejlesztése az Ajánlatkérő A Humán TISZK rendszerének továbbfejlesztése a humán szakmák

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1 AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérı: Budakeszi Város Önkormányzat cím: 2092 Budakeszi, Fı u. 179. fax: 36 /23 535-712 képviseli: dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottilia kapcsolattartó: e-mail: varoshaza@budakeszi.hu

Részletesebben

MUNKÁKRA KERETMEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSE. tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő, építési közbeszerzési eljáráshoz. 2013. március 23.

MUNKÁKRA KERETMEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSE. tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő, építési közbeszerzési eljáráshoz. 2013. március 23. MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13. HAZAI FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT 2013-2014 ÉVI NAGYFELÜLETŰ JAVÍTÁSI, FELÚJÍTÁSI ÉS A RENDKÍVÜLI IDŐJÁRÁS OKOZTA BURKOLATKÁROK HELYREÁLLÍTÁSÁRA,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia - Rendezvényszervezés

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia - Rendezvényszervezés AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Szent Margit Rendel intézet Nonprofit Kft. Óbudai Egészség Olimpia - Rendezvényszervezés TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK...3 I. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS RENDJÉRE

Részletesebben

HU-Budapest: Vasúti biztosítási szolgáltatások 2009/S 136-199417 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Szolgáltatás

HU-Budapest: Vasúti biztosítási szolgáltatások 2009/S 136-199417 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Szolgáltatás HU-Budapest: Vasúti biztosítási szolgáltatások 2009/S 136-199417 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ Szolgáltatás I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): MÁV-START

Részletesebben

Oracle alapú humánpolitikai nyilvántartó rendszer

Oracle alapú humánpolitikai nyilvántartó rendszer Oracle alapú humánpolitikai nyilvántartó rendszer Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény... 2 Eljárás eredményérıl vagy eredménytelenségérıl szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény. 13 Szerzıdés

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ. NAV-tól átvett hídmérlegek rekonstrukciója, kis- és nagyjavítások elvégzése és Hídmérleg beszerzése 2013.

DOKUMENTÁCIÓ. NAV-tól átvett hídmérlegek rekonstrukciója, kis- és nagyjavítások elvégzése és Hídmérleg beszerzése 2013. DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA NAV-tól átvett hídmérlegek rekonstrukciója, kis- és nagyjavítások elvégzése és Hídmérleg beszerzése 2013. Tartalom: I. Tájékoztató II. Műszaki specifikáció III. Iratminták

Részletesebben

vezetékes és mobil távközlési szolgáltatás, valamint internet szolgáltatás BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT

vezetékes és mobil távközlési szolgáltatás, valamint internet szolgáltatás BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT a Polgármesteri Hivatal részére vezetékes és mobil távközlési szolgáltatás, valamint internet szolgáltatás biztosítása tárgyában indított közbeszerzési

Részletesebben

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA. A j á n l a t i d o k u m e n t á c i ó

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA. A j á n l a t i d o k u m e n t á c i ó BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA A j á n l a t i d o k u m e n t á c i ó Mosodai szolgáltatás megrendelése a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága által a Szent János Kórház és Észak-budai

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 2010.

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 2010. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 2010. 1 DOKUMENTÁCIÓ Közétkeztetés beszerzésére irányuló közbeszerzési eljáráshoz I. Általános tájékoztató Az ajánlatkérı ajánlattételre hívja fel az ajánlattevıket a jelen ajánlattételi

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRŐ: Gödöllő Város Önkormányzata (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Gödöllő, Szabadság tér 1. szám alatti Rézgombos Szolgáltatóház alatti mélygarázs tulajdonjogának megszerzéséhez

Részletesebben