RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. A Villamos energia beszerzése 2011 évre tárgyú közbeszerzési eljáráshoz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. A Villamos energia beszerzése 2011 évre tárgyú közbeszerzési eljáráshoz"

Átírás

1 Vám- és Pénzügyırség Országos Parancsnoksága Gazdasági Fıosztály RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ A Villamos energia beszerzése 2011 évre tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 2010.

2 Tartalomjegyzék I. RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS... 3 II. ÚTMUTATÓ A RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉS ELKÉSZÍTÉSÉHEZ... 4 Általános tudnivalók... 4 III. MŐSZAKI LEÍRÁS... 7 V. MELLÉKLETEK Részvételi levél Részvételi adatlap (Felolvasólap) Nyilatkozat a kizáró okokról Aláírási címpéldány Nyilatkozat a hatósági igazolásokról Nyilatkozat az igénybe venni kívánt alvállalkozó(k)ról és az erıforrást nyújtó szervezet(ek)rıl Nyilatkozat a pénzintézetekrıl Pénzintézeti nyilatkozat évekre vonatkozó eredmény kimutatás Referencia adatlap Érvényes mérlegköri szerzıdés másolata Egyéb információk Nyilatkozat a Kkvt. szerinti besorolásáról Konzorciális megállapodás Egyéb nyilatkozatok

3 I. RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Az európai parlamenti és tanácsi irányelveknek megfelelı, a közbeszerzési eljárások keretében megjelenı hirdetmények közzétételére használandó szabványos őrlapok létrehozásáról szóló 1564/2005 EK rendelet II. számú melléklet szerint kitöltött részvételi felhívás. 3

4 II. Útmutató a részvételi jelentkezés elkészítéséhez Általános tudnivalók Ajánlatkérı részvételre hívja fel a részvételre jelentkezıket a részvételi jelentkezésben meghatározott villamos energia szállítására, évi 12,9 GWh +70% tartományban, a január december 31-ig terjedı idıszakra. Ajánlatkérı jelenleg is a szabadpiacról szerzi be villamos energiáját. Teljes ellátású villamos energia szállítási szerzıdése december 31-én órakor jár le. A részvételi dokumentáció A részvételi dokumentáció rendelkezésre bocsátása, tartalma, a részvételi jelentkezés elkészítése: A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos információk: A dokumentáció közvetlenül elektronikus úton elérhetı és letölthetı a szakterület/gazdasági fıosztály/közbeszerzések dokumentációi menüpontban. A dokumentáció átvehetı személyesen a részvételi felhívás közzétételének napjától a részvételi jelentkezés határidejének napjáig a Részvételi felhívásban megjelölt kapcsolattartási címen, munkanapokon 9:00-14:00 óra között a részvételi határidı napján 9:00-10:00 óráig. Vám- és Pénzügyırség Országos Parancsnoksága Gazdasági Fıosztály Tárgyaló 1024 Budapest, Horváth u II. em. A részvételi dokumentáció tartalma: I. Útmutató a részvételi jelentkezés elkészítéséhez II. Mőszaki Leírás III. Mellékletek További tájékoztatás kérése: A Részvételre jelentkezı további kiegészítı (értelmezı) tájékoztatást kérhet - kérdéseket tehet fel a Kbt (6) bekezdése szerint. A Részvételre jelentkezıknek kérdéseiket írásban kell benyújtaniuk (pl. személyesen, fax, távirat útján). A Részvételre jelentkezı felelıssége, hogy az ilyen kérdések idejében megérkezzenek az ajánlatkérıhöz. A késve érkezı kérdéseket az Ajánlatkérı nem veszi figyelembe. Az Ajánlatkérı a kérdésekre a válaszokat, a részvételre jelentkezés határidejének lejártát megelızı 4. (negyedik) napig küldi meg írásban egyidejőleg minden dokumentációt letöltı cég részére, amennyiben a letöltı cég elérhetıségeinek megjelölésével jelezte, hogy részt vesz az eljárásban, illetve letöltötte a dokumentációt. Ajánlatkérı a kiegészítı tájékoztatásban adott válaszokat a fenti határidıig honlapján is közzéteszi, az alábbi elérhetıségen: szakterület/gazdasági fıosztály/közbeszerzések dokumentációi menüpontban. A Részvételre jelentkezı írásbeli kérdésein tüntesse fel címét és telefax számát, amelyre a választ kéri. 4

5 A részvételi jelentkezés összeállításának tartalmi és formai követelményei A Részvételre jelentkezınek meg kell felelnie a részvételi felhívás szerinti alkalmassági követelményeknek pénzügyi, gazdasági és mőszaki szempontból. A részvételi jelentkezés elkészítésének alapja a Részvételre jelentkezık által letöltött részvételi dokumentáció. A részvételre jelentkezınek az Ajánlatkérı által igényelt feladatok teljes körő elvégzését kell vállalnia nyilatkozat formájában az Ajánlatkérı által elıírtak szerint. A részvételre jelentkezést a részvételi dokumentációban foglaltak alapján lehet benyújtani. A részvételre jelentkezést magyar nyelven a jelen részvételi dokumentációban leírtaknak megfelelı formában és tartalommal kell benyújtani. Idegennyelvő irat, dokumentum benyújtása esetén, annak hiteles magyar fordítását is be kell nyújtani. A részvételre jelentkezés elkészítésével, benyújtásával kapcsolatban felmerülı összes költséget a Részvételre jelentkezınek kell viselnie. A részvételi jelentkezésnek tartalmaznia kell a Részvételre jelentkezı teljes üzleti címét, és keltezéssel, aláírással kell ellátni, olyan személynek, vagy személyeknek, akik kellı - a Cég hivatalos, a cégokmányokban is szereplı vezetıje által aláírt - meghatalmazással rendelkeznek ahhoz, hogy a Részvételre jelentkezı nevében kötelezettséget vállaljanak. Amennyiben az Ajánlatkérı kéri, megfelelı bizonyítékot kell szolgáltatni az aláírás(ok) hitelességét illetıen. A részvételre jelentkezés minden oldalát számozni és szignálni kell, valamint a részvételre jelentkezés elején tartalomjegyzéket kell szerepeltetni az oldalszámok feltüntetésével. Az egész ajánlatban csak olyan változtatás, áthúzás, vagy törlés lehet, amelyek az ajánlatkérı által kiadott pontosításokkal, kiegészítésekkel való egyezést szolgálják, vagy a Részvételre jelentkezı által elkövetett hibák javítására vonatkoznak, mely esetben a részvételre jelentkezést aláíró személy, vagy személyek kézjegyével kell ellátni azt. A részvételre jelentkezést nyomtatott betővel, tintával, gépírással, vagy más kitörölhetetlen módon olvashatóan kell megírni. A Részvételre jelentkezınek jelentkezését teljesen kész állapotban, kötve, vagy főzve magyar nyelven, 4 (négy), azaz 1 (egy) eredeti és 3 (három) az eredetivel megegyezı másolati példányban kell benyújtani. Az eredeti példányt "Eredeti" jelzéssel, a többi példányt "Másolat" jelzéssel kell ellátni. A példányok közötti esetleges különbözıség esetén az "Eredeti" jelzéssel ellátott példány tekintendı a hivatalos részvételi jelentkezésnek és érvényesnek. Az eredeti és másolati okmányokat jól lezárt csomagolásban kell benyújtani, és azokat személyesen, vagy postai úton eljuttatni a következı címre: Vám- és Pénzügyırség Országos Parancsnoksága Gazdasági Fıosztály 1027 Budapest, Horváth u II. em. A jelentkezés jól lezárt csomagolását a következı feliratokkal kell ellátni: Villamos energia beszerzése a Vám- és Pénzügyırség részére 2011 évre Határidı elıtt felbontani tilos A részvételre jelentkezı kizárólagos felelıssége, hogy részvételre jelentkezése megfelelı alakban, példányszámban és idıben kerüljön benyújtásra. A postán feladott részvételi jelentkezést az 5

6 ajánlatkérı csak akkor tekinti határidın belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére a részvételre jelentkezés határidejéig sor kerül. A részvételre jelentkezés, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztésébıl eredı kockázat a Részvételre jelentkezıt terheli. Amennyiben bármelyik jelentkezés a részvételre jelentkezési határidınél késıbb érkezik meg az Ajánlatkérıhöz, úgy az érvénytelenítésre kerül, a részvételre jelentkezés eljárásban, továbbiakban már nem vehet részt. A részvételre jelentkezések beadásának határideje részvételre jelentkezés határidı: november óra A részvételre jelentkezés összeállításának tartalmi követelményei: Az okmányokat a részvételi dokumentáció elıírásainak megfelelıen, pontosan ki kell tölteni, illetve elkészíteni szövegezésük változtatása nélkül, dátummal és aláírással ellátni. A részvételre jelentkezések bontási eljárása során a részvételre jelentkezés elfogadása nem azt jelenti, hogy a részvételre jelentkezés bontás utáni részletes vizsgálatát követıen a részvételre jelentkezés azon része is elfogadásra kerül, amelyik ellentétben van a részvételi felhívásban, a részvételi dokumentációban, illetve a Kbt.-ben foglaltakkal. A részvételre jelentkezı, 10% fölötti alvállalkozó, erıforrást nyújtó szervezet által kiállított nyilatkozatokat cégszerő aláírással ellátva, eredeti formában kell benyújtani, az egyéb szervezetek által kiállított igazolások egyszerő másolatban is benyújthatók. 6

7 III. Mőszaki Leírás A Vám- és Pénzügyırség kezelésében jelenleg 326 db szabadpiaci szolgáltatásban levı, illetve szabadpiaci kiléptetés alatt álló objektum van. Az objektumok közül 10 db közúti határátkelıhely várhatóan közepén átadásra kerül az MNV Zrt. részére. A szabadpiaci objektumok villamos energia fogyasztása 2009-ben kb. 16,5 GWh volt. Fentieken kívül a Vám- és Pénzügyırség kezelésében van kb. 200 db, jelenleg egyetemes szolgáltatásban levı objektum (együttes fogyasztás 2008-ban kb. 0,5 GWh), melyek nagy része szolgálati lakás. A megadott adatok tájékoztató jellegőek. Feladat: Villamos energia szállítása évi 12,9 GWh (+70 % tartományban), a 326 db szabadpiaci szolgáltatásban levı objektum teljes körére kiterjedıen, szabadpiaci szolgáltatói körülmények közötti, teljes ellátás alapú, fogyasztói menetrend adási kötelezettség nélkül számított Ft/kWh legalacsonyabb villamos energia áron, (középfeszültségő és kisfeszültség szintre), a január 1-tıl december 31-ig terjedı idıszakra. A jelenleg szabadpiacon üzemelı (KÖF és KIF) fogyasztói helyek teljes ellátás alapú szerzıdtetése, kereskedı váltás esetén az összes HHSz-en a fizetı átvezetése. A VET elıírásai és a pénzügyi gazdaságosság figyelembevételével, a jelenlegi egyetemes szolgáltatású helyek közül, a Vám- és Pénzügyırség által utólagosan kijelöltek bevezetése a szabadpiacra (HHSZ és HCSSZ megkötése, stb.). Egyetemes szolgáltatásban található fogyasztók szerzıdtetése, menetrend kiegyenlítı díj és kiegyenlítı energia díj felszámolása nélkül. A Vám- és Pénzügyırség esetleges új objektumainak bevezetése a szabadpiacra, (HHSZ és HCSSZ megkötése, stb.). A megszőnı, illetve az MNV ZRt. részére átadandó objektumok kivezetése a szabadpiacról. A megadott fogyasztási adatok tájékoztató jellegőek. Amennyiben a tényleges fogyasztás ettıl eltér, az Ajánlatkérı a villamos energia fogyasztási díjat köteles megtéríteni, de Ajánlatkérınek a megajánlott energiadíjon felüli többletköltsége nem keletkezhet. Szerzıdés típusa: Teljes ellátás alapú fogyasztói menetrend nélküli szerzıdés Az energia szállítás tartalma A nyertes ajánlattevı vállalja, hogy a mellékletben megjelölt valamennyi fogyasztási hely villamos energia ellátását, a szükséges mőszaki paraméterek figyelembevételével, egyidejőleg folyamatosan biztosítja, a fogyasztási helyeken szolgáltatott villamos energia feszültségjellemzıi megfelelnek az MSZ 1:2002. illetve az MSZ EN 50160:2001 szabványoknak, a pályázat eredményeként létrejövı villamos energia kereskedı változás estén az összes adminisztrációt (HHSZ átíratás, stb.) intézi, teljes körő számlázást biztosít a 16 számlázási hely bontásában, objektumonként részletezve a megadott minta szerint (az energia és a rendszerhasználati díjak együttes számlázása, a helyileg illetékes áramszolgáltatóknál fizetıként eljárás, az ehhez szükséges letétekkel együtt). 7

8 ellátja a villamos energia beszerzéssel kapcsolatos valamennyi feladatot, az ajánlatkérı számára pénzügyi konzekvenciák nélkül biztosítja a teljes ellátás alapú fogyasztói menetrend nélküli szerzıdést, rendszerhasználati díjak és a Mennyiségi Eltérés fizetését a területileg illetékes Elosztói Engedélyes vonatkozásában, melyrıl a nyertes vállalkozó a HHSZ-ben nyilatkozik, a HCSSZ és HHSZ szerzıdéskötésekor a VET 63. szerint teljes körő képviselet biztosítását az Elosztói Engedményessel szemben, a szerzıdés idıtartama alatt újonnan létesülı, illetve megszőnı fogyasztási helyek beilletve kiléptetésével kapcsolatos szerzıdéskötési módosítási feladatok ellátását, (a VET 58. ; 59. szerint) az energia kereskedı alkalmazottja köteles folyamatos ügyfélgondozásra (energetikai tanácsadás, információnyújtás, számlázási folyamatok nyomon követése, segítséget nyújt a felmerülı számlázási problémák tisztázásában. Profilos fogyasztási helyeken az Ajánlatkérı illetve az Elosztói Engedélyesek által 3 havonta leolvasott tényleges fogyasztás adatszolgáltatása alapján negyedévente a Kereskedı elszámoló számlát készít (VET 40. és 44. ) A villamos energia szállítással kapcsolatos elvárások, egyéb követelmények a részvételi szakaszt követıen: A nyertes ajánlattevı: rendelkezzen a mőködéséhez szükséges a VET 46 és a végrehajtási utasításában foglaltak szerinti engedélyekkel és feltételekkel, rendelkezzen olyan saját mérlegkörrel, amelybe a már jelenleg is meglévık mellé újabb tagnak az ajánlatkérıt is felveheti, mérlegkörén belül a évben Magyarországon legalább 5 *12,9 GWh villamos energia végfelhasználó felé történı ellátását végezte, rendelkezzen saját mérlegkörében január 1-én legalább 5*5 MW nem profilos fogyasztási hellyel, kiegyenlítı energia díjat az ajánlatkérı felé külön nem számolhat fel. A nyertes ajánlattevıtıl elvárt szolgáltatások: A nyertes ajánlattevı: január 1. hatállyal átvállalja valamennyi szabadpiaci telephely esetén a telephelyek számláinak fizetését a Vám- és Pénzügyırség részére, A Vám- és Pénzügyırség felhatalmazása alapján a fogyasztási helyek az Ajánlattevı által meghatározott csoportjánál módosítja (új kereskedı esetén) a hálózati szerzıdéseket (csatlakozási és használati) oly módon, hogy a rendszer használati díjak (RHD) fizetését az Ajánlattevı végzi, illetve a szükséges letétet az Ajánlattevı biztosítja a hálózati engedélyesek felé, Az Ajánlattevı a mérési adatok alapján havonta állít ki egy összevont számlát az 1. számú mellékletben szereplı 16 db elszámolási egységre, mely tartalmazza az energia díjat és a rendszerhasználati díjat, valamint az energiaadót és az ÁFÁ-t, A kereskedı a havi számla mellé részletes, fogyasztási helyre bontott analitikát ad át az elszámolási egységek számára, Kereskedı a szabadpiaci objektumokról készült táblázat adatait havonta aktualizálja, pontosítja, kiegészíti, a szabadpiacra újonnan kilépett fogyasztókat szerepelteti, az onnan 8

9 kilépetteket törli, és a táblázatot Excel formában, elektronikus úton átadja Megrendelı részére. Rendszeresen közremőködik a költségek alakulását vizsgáló tevékenység folytatásában, Térítésmentesen tesz javaslatokat a VPOP villamos energiaköltségeinek további csökkentésére, Az Ajánlattevı vállalja új fogyasztási helyek szolgáltatásba történı átvételét, fogyasztási helyek megszőnésével azok kiléptetését, a hálózati szerzıdések megkötését, azoknak ügyintézését valamint folyamatos karbantartását a területileg illetékes hálózati engedélyesekkel, az Ajánlattevı teljes körő felelısségvállalást ad a szerzıdéskötések és fogyasztásnak megfelelı számlázás biztosításában, Az ajánlattételre vonatkozó további feltételek: Az ajánlattevı ajánlatot csak az eljárásba bevont csatlakozási pontok összességére tehet. Az ellátásra felkínált fogyasztási helyek összességébıl ellátási céllal egy egy csatlakozási pontot, vagy ellátási területet kiemelni nem lehet. Az eljárásba bevont csatlakozási pontok összességének villamos energia ellátásával kapcsolatban az ajánlattevı alternatív, vagy opciós ajánlatot nem tehet. Az ajánlatevınek viselnie kell az ajánlat benyújtásával kapcsolatos összes költséget, tekintet nélkül az eljárás lefolyására vagy kimenetére. Az ajánlattevı köteles a jelen dokumentáció mellékletében felsorolt valamennyi fogyasztási helyre azok egyidejő ellátására ajánlatot tenni. Az ajánlattevı az energiaszállítással kapcsolatos valamennyi kérdésben köteles az ajánlatkérıvel a szükséges egyeztetéseket lefolytatni a legnagyobb gondosság elve alapján. Az ajánlattevı köteles a villamos energia szállítását az e célra kötött szerzıdésben rögzített kezdınap 0 00 órájában megkezdeni, és ha a szerzıdés másképpen nem rendelkezik, legalább a szerzıdés lejárati napjának órájáig folyamatosan biztosítani. Gazdasági jellegő feltételek Az ajánlatkérı a nyertes ajánlattevı által vállalt kötelezettségek (villamos energia folyamatos szállítása) teljesítése ellenértékeként a felek között létrejött szerzıdésben rögzítettek szerinti módon és feltételekkel áramdíjat fizet. Az ajánlatkérı a nyertes ajánlattevıvel is kapcsolatban álló hálózati engedélyesek által vállalt kötelezettségek (villamos energia folyamatos szállítása) teljesítése ellenértékeként a felek között létrejött szerzıdésben rögzítettek szerinti módon és feltételekkel rendszerhasználati díjat fizet. A teljesítést követıen kiállított számla kifizetésének esedékessége a szerzıdés szerint fizetési határidı. Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat mértéke nem haladhatja meg a mindenkori jegybanki alapkamatot. Az ajánlat fıbb mutatói: Az ajánlati felhívásban közzétettekkel összhangban az ajánlatban közölni kell: azt, hogy az ajánlattevı az ajánlatkérı számára a szerzıdéses idıszakban a csatlakozási pontokra az ajánlati felhívásban, valamint a jelen dokumentáció kért villamos energia mennyiséget szállítani képes, a szerzıdés idıtartama alatt a felolvasó lapon rögzítettek szerint megajánlott nettó energia árat. 9

10 10

11 V. Mellékletek 11

12 A részvételi jelentkezésnek az alábbi iratokat kell tartalmazni a feltüntetett sorrend szerint 1. A jelő melléklet RÉSZVÉTELI LEVÉL (NYILATKOZAT) 2. B jelő melléklet RÉSZVÉTELI ADATLAP (FELOLVASÓLAP) 3. C jelő melléklet NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOKRÓL 4. D jelő melléklet ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY 5. E jelő melléklet NYILATKOZAT A HATÓSÁGI IGAZOLÁSOKRÓL 6. F jelő melléklet NYILATKOZAT AZ IGÉNYBE VENNI KÍVÁNT ALVÁLLALKOZÓ(K)RÓL ÉS ERİFORRÁST NYÚJTÓ SZERVEZET(EK)RİL 7. G jelő melléklet NYILATKOZAT A PÉNZINTÉZETEKRİL 8. H jelő melléklet PÉNZINTÉZETI NYILATKOZAT 9. I jelő melléklet ÉVEKRE VONATKOZÓ EREDMÉNYKIMUTATÁS 10. J jelő melléklet REFERENCIA ADATLAP 11. K jelő melléklet ÉRVÉNYES MÉRLEGKÖRI SZERZİDÉS MÁSOLATA 12. L jelő melléklet EGYÉB INFORMÁCIÓK 13. M jelő melléklet NYILATKOZAT A KKVT. SZERINTI BESOROLÁSRÓL 14. N jelő melléklet KONZORCIÁLIS MEGÁLLAPODÁS 15. O jelő melléklet EGYÉB NYILATKOZATOK 12

13 ÚTMUTATÓ A MELLÉKLETEK KITÖLTÉSÉHEZ A mellékleteket és nyilatkozatokat a dokumentációban szereplı minta szerint, valamint a Kbt-ben és a részvételi felhívásban meghatározottak szerint kell igazolni, kitölteni és becsatolni. Ajánlatkérı a Kbt ában foglaltak szerint a részvételre jelentkezı - és a közbeszerzés 10%- át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt Alvállalkozójának - pénzügyi és gazdasági, valamint szakmai alkalmasságának igazolását a Kbt ban meghatározottak szerint határozza meg. A részvételre jelentkezı, 10% fölötti alvállalkozó, erıforrást nyújtó szervezet által kiállított nyilatkozatokat cégszerő aláírással ellátva, eredeti formában kell benyújtani. Az egyéb szervezetek által kiállított igazolások egyszerő másolatban is benyújthatók. A részvételre jelentkezések felbontása A részvételre jelentkezések felbontása és értékelése A részvételre jelentkezések a részvétel jelentkezés határidejének lejártával azonos idıpontban kerülnek felbontásra, az alábbi címen: Vám- és Pénzügyırség Országos Parancsnoksága Gazdasági Fıosztály 1027 Budapest, Horvát u II. em. A részvételre jelentkezések felbontásánál a Kbt. az Ajánlatkérı, a Részvételre jelentkezık, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselıi, illetıleg személyek lehetnek jelen. (Kbt (2) bekezdése) A részvételre jelentkezések felbontásakor az Ajánlatkérı kérı az alábbi információkat közli a jelenlévıkkel: A részvételre jelentkezı neve és székhelye Kapcsolattartó neve AZ AJÁNLATKÉRİ BONTÁSKOR VIZSGÁLJA: A részvételre jelentkezés formailag megfelel-e az elıírtaknak - határidıre beérkezett-e, a csomagolás szabályos és sértetlen-e, 1+3 példányszám megvan-e. Az ajánlatkérı az összes Részvételre jelentkezı számára azonos feltételekkel, szükség esetén több alkalommal is lehetıséget biztosít a kizáró okokkal, az alkalmassággal kapcsolatos igazolások és nyilatkozatok, illetıleg a részvételi felhívásban vagy a dokumentációban a részvételre jelentkezés részeként benyújtásra elıírt egyéb iratok utólagos csatolására, hiányosságok pótlására, valamint egyéb, a részvételre jelentkezéssel kapcsolatos formai hiányosságok pótlására. A részvételre jelentkezések érvényességének vizsgálata: 13

14 A részvételre jelentkezések felbontása utáni értékeléskor történik a részvételre jelentkezések részletes tartalmi ellenırzése. Ekkor kerül sor annak megállapítására, hogy tartalmi szempontból a részvételre jelentkezések érvényesek-e, megfelelnek-e a részvételi felhívás és az részvételi dokumentáció követelményeinek. A részvételre jelentkezést Ajánlatkérı érvénytelennek minısíti, ha A részvételre jelentkezés nem felel meg a Kbt-ben, a részvételi felhívásban, illetıleg a részvételi dokumentációban meghatározott feltételeknek, illetıleg a Kbt ában foglalt szempontok bármelyike fennáll. Az Ajánlatkérınek kérınek ki kell zárnia az eljárásból azt a Részvételre jelentkezıt, aki A kizáró okok ( ) ellenére nyújtotta be jelentkezését. Részérıl kizáró ok ( ) az eljárás során következett be. Az eljárás további szakaszában nem vehet részt az, aki érvénytelen jelentkezést nyújtott be tett, illetve akit az eljárásból kizártak. Az Ajánlatkérı csak azokat a jelentkezéseket fogja értékelni, összehasonlítani, és részletesen vizsgálni, amelyeknél a fenti érvénytelenítı és kizáró okok nem állnak fenn. Eredményhirdetés Az Ajánlatkérı a részvételi szakasz eredményét a felhívás VI.3. további információk 3. alpontjában rögzítetteknek megfelelıen a jelentkezések bontását követı 2. munkanapon órakor hirdeti ki, a Kbt ában rögzítettek szerint. A részvételi szakasz eredményhirdetésének helye: Vám- és Pénzügyırség Országos Parancsnoksága Gazdasági Fıosztály 1027 Budapest, Horvát u II. em. A részvételi szakasz eredményhirdetésére a Részvételre jelentkezık külön meghívót nem kapnak. Szerzıdéskötés Ajánlatkérı az alkalmasnak minısített valamennyi részvételre jelentkezınek a Kbt és okban foglaltak szerint, és a részvételi felhívás VI.3. további információk 4. alpontjában rögzítetteknek megfelelıen küld ajánlattételi felhívást, valamint dokumentációt, amely tartalmazni fogja a szerzıdéskötés módját és részletesebb szerzıdéses feltételeket. 14

15 Részvételi levél A jelő melléklet (nyilatkozat) Tisztelt Ajánlatkérı! Alulírott, mint a Villamos energia beszerzése 2011 évre tárgyú közösségi eljárásrendben lefolytatásra kerülı közbeszerzési eljárás Részvételre jelentkezıje ezúton nyilatkozom arra vonatkozóan, hogy a részvételi felhívásban, illetve az ehhez kapcsolódó dokumentációban foglalt feltételeket megismertük és elfogadjuk. Részvételi jelentkezésünkben tett nyilatkozataink megfelelnek a valóságnak cégszerő aláírás 15

16 Részvételi adatlap (Felolvasólap) B jelő melléklet Részvételre jelentkezı neve: Székhelye: Postacíme: Kapcsolattartó neve: Telefon: Telefax: ..., cégszerő aláírás 16

17 C jelő melléklet Nyilatkozat a kizáró okokról Alulírott..., mint a(z)... szervezet cégjegyzésre (kötelezettségvállalásra) jogosult képviselıje büntetıjogi felelısségem tudatában n y i l a t k o z o m, hogy az általam jegyzett céggel, mint Részvételre jelentkezıvel, szemben nem állnak fenn a Kbt. 60. (1) bekezdésben, valamint a Kbt. 61. (1) bekezdésében foglalt kizáró okok, mely szerint 60. (1) Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkezı, alvállalkozó, vagy erıforrást nyújtó szervezet, aki a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csıdeljárás elrendelésérıl szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerısen elrendelték, illetıleg ha a részvételre jelentkezı (alvállalkozó) személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; b) tevékenységét felfüggesztette, vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; c) gazdasági, illetıleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerıs bírósági ítéletben megállapított bőncselekményt követett el, amíg a büntetett elıélethez főzıdı hátrányok alól nem mentesült; illetıleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetıjogi intézkedésekrıl szóló évi CIV. törvény 5. -a (2) bekezdésének b), illetıleg g) pontja alapján a bíróság jogerıs ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetıleg ha a részvételre jelentkezı tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerısen korlátozta; d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtıl jogerısen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt; e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérı székhelye szerinti ország jogszabályai alapján nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; f) korábbi három évnél nem régebben lezárult közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, illetıleg a hamis adat szolgáltatását jogerısen megállapították, a jogerısen megállapított idıtartam végéig; g) az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. -a (5) bekezdésének a) pontjában meghatározott, két évnél nem régebben meghozott, jogerıs és végrehajtható közigazgatási, illetıleg bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjérıl szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; h) a büntetı törvénykönyv szerinti bőnszervezetben részvétel ideértve bőncselekmény bőnszervezetben történı elkövetését is vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bőncselekményt, vagy személyes joga szerinti hasonló bőncselekményt követett el, feltéve, hogy a bőncselekmény elkövetése jogerıs bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett elıélethez főzıdı hátrányok alól nem mentesült; i) korábbi közbeszerzési eljárásban szeptember 15-ét követıen kötött szerzıdésével kapcsolatban a 71. (1) bekezdés a), b) pontjai szerinti alvállalkozó felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét nem teljesítette, vagy fizetési késedelme meghaladta a fizetési határidıt követı 15 napot - annak ellenére, hogy az ajánlatkérıként szerzıdést kötı fél a részére határidıben fizetett -, és ezt jogerıs és végrehajtható közigazgatási, illetıleg bírósági határozat megállapította, kivéve, ha a határozat keltezésének idıpontja régebbi az ajánlatokkal kapcsolatos eredményhirdetést megelızı két évnél. 17

18 61. (1) Az eljárásban nem lehet Részvételre jelentkezı vagy a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, vagy erıforrást nyújtó szervezet, illetıleg a d) e) pont tekintetében alvállalkozó, aki a) gazdasági, illetıleg szakmai tevékenységével kapcsolatban öt évnél nem régebben meghozott jogerıs bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el; b) a Tpvt a, vagy az Európai Közösséget létrehozó szerzıdés 81. cikke szerinti öt évnél nem régebben meghozott jogerıs és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerıs és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el versenyeztetési eljárás során; illetıleg ha a részvételre jelentkezı ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság öt évnél nem régebben jogerısen megállapította és egyúttal bírságot szabott ki; c) korábbi öt évnél nem régebben lezárult közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerzıdéses kötelezettségének megszegését jogerıs közigazgatási, illetıleg bírósági határozat megállapította; d) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve;..., /cégszerő aláírás / A kizáró okok hiányára vonatkozó fenti nyilatkozato(ka)t, a részvételre jelentkezınek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, továbbá a részvételre jelentkezı számára erıforrást nyújtó szervezetnek cégszerő aláírással ellátva, eredeti formában kell a részvételi jelentkezésben benyújtania. 18

19 D jelő melléklet Aláírási címpéldány Egyszerő másolati példány, az aláírásra jogosult személyek ellenırzése céljából 19

20 E jelő melléklet Nyilatkozat a hatósági igazolásokról Alulírott..., mint a(z)... szervezet cégjegyzésre (kötelezettségvállalásra) jogosult képviselıje büntetıjogi felelısségem tudatában nyilatkozom, hogy a Kbt. 60. (1) bekezdésének e) pontja szerinti kizáró okok fenn nem állását az alábbi módon kívánom igazolni 1 a) benyújtom a köztartozást nyilvántartó hatóságok (APEH, VPOP) által kibocsátott igazolást; b) szerepelek a köztartozásmentes adózói adatbázisban (Kbt. 63. (4) bekezdése). Az a) pont szerinti esetben a részvételre jelentkezınek, a 10 százalék fölötti alvállalkozónak vagy az erıforrást nyújtó szervezetnek a köztartozást nyilvántartó hatóságok (APEH, VPOP) által kibocsátott igazolását kell csatolnia arról, hogy az igazolás kiállításának idıpontjában nincs a hatóság által nyilvántartott köztartozása, vagy ha van, milyen idıpontban járt le, és annak megfizetésére halasztást kapott-e. Az igazolást legkésıbb a részvételi szakasz eredményhirdetését követı 15 napon belül, egyszerő másolatban kell benyújtani. A b) pont szerinti esetben Ajánlatkérı a köztartozásmentes adózói adatbázisban szereplés tényét jelen nyilatkozat alapján a részvételi határidı lejárta és a részvételi szakasz eredményhirdetése között egy alkalommal ellenırzi...., cégszerő aláírás 1 A megfelelı részt kérjük aláhúzással jelölni! 20

21 F jelő melléklet Nyilatkozat az igénybe venni kívánt alvállalkozó(k)ról és az erıforrást nyújtó szervezet(ek)rıl Alulírott..., mint Részvételre jelentkezı nyilatkozom, hogy a Kbt. 71. (1) bekezdésének a) pontja értelmében: A Villamos energia beszerzése 2011 évre tárgyú szerzıdés alábbi részében kívánok a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót igénybe venni: Munkanem megnevezése Aránya, értéke b) pontja értelmében: A részvételre jelentkezı által a szerzıdés teljesítéséhez a közbeszerezés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt Alvállalkozók, valamint a közbeszerzésnek az a része, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közremőködnek az alábbiak: Alvállalkozó megnevezése Munkanem megnevezése Aránya, értéke c) pont értelmében: A részvételre jelentkezı részére a szerzıdés teljesítéséhez erıforrást nyújtó szervezet és a részvételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági minimum követelmény (követelmények), melynek igazolása érdekében a részvételre jelentkezı ezen szervezet erıforrására (is) támaszkodik: d) a 69. (8) bekezdésének alkalmazása esetén az érintett - a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt - alvállalkozó neve, címe: 21

5. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje A teljesítés végső határideje: 2008. október 10. 12:00 óra

5. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje A teljesítés végső határideje: 2008. október 10. 12:00 óra 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210. szoba Címzett: Támis Norbert Telefon: + 36 (1) 511-1922 Fax: + 36 (1) 511-1982

Részletesebben

Pályázati Felhívás Zárható PIN-PAD tároló doboz szállítása és szerelése tárgyú nyílt pályázathoz

Pályázati Felhívás Zárható PIN-PAD tároló doboz szállítása és szerelése tárgyú nyílt pályázathoz Pályázati Felhívás Zárható PIN-PAD tároló doboz szállítása és szerelése tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási

Részletesebben

2. A beszerzés tárgya 21 db digitális fényképezőgép és tartozékaik (21-21 db töltőszett, memóriakártya, tok) leszállítása

2. A beszerzés tárgya 21 db digitális fényképezőgép és tartozékaik (21-21 db töltőszett, memóriakártya, tok) leszállítása 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210. szoba Címzett: Nosza Lajos Telefon: + 36 (1) 511-2191 Fax: + 36 (1) 511-1982

Részletesebben

Szállítás:2008. december 3-án az 5. pontban megjelölt budapesti címre

Szállítás:2008. december 3-án az 5. pontban megjelölt budapesti címre 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210. szoba Címzett: Támis Norbert Telefon: + 36 (1) 511-1922 Fax: + 36 (1) 511-1982

Részletesebben

Szállítás:2009. december 3-án az 5. pontban megjelölt budapesti címre

Szállítás:2009. december 3-án az 5. pontban megjelölt budapesti címre Pályázati Felhívás MÁV START Zrt. Asztali naptár nyomdai előkészítése és kivitelezése tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Kapcsolattartási cím:

Részletesebben

Teljes ellátás alapú földgáz ellátási szerzıdés a 2011/2012-es gázévre

Teljes ellátás alapú földgáz ellátási szerzıdés a 2011/2012-es gázévre Teljes ellátás alapú földgáz ellátási szerzıdés a 2011/2012-es gázévre RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest, 2011. április A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı

Részletesebben

Telefon: 36 (1) / + 36 (30) /

Telefon: 36 (1) / + 36 (30) / Pályázati Felhívás Almex (Hoeft&Wessel) gyártmányú, Station típusú jegyértékesítő automatához szükséges pénztároló tartalék egységek beszerzése tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon-

Részletesebben

1. Ajánlatkérő neve, címe: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5.

1. Ajánlatkérő neve, címe: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Pályázati Felhívás Budapest-Déli pályaudvar Ügyeletes tiszti irodájába vizuális utastájékoztató tábla visszajelzésének kivitelezésére tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest,

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon-, és telefaxszámai (e-mail): Tapolca Város Önkormányzata Cím Hősök tere 15. Város Tapolca Telefon 87/510-125 E-mail polgarmester@tapolca.hu

Részletesebben

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt I. emelet 137. szoba

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt I. emelet 137. szoba Pályázati Felhívás COGNOS Planning és BI szoftverek bevezetésének szakmai minőségbiztosítási támogatása tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) 1087 Budapest,

Részletesebben

Pályázati Felhívás Hőségriadó esetén a Budapestről vonattal utazó utasok ivóvízzel történő ellátása tárgyú nyílt pályázathoz

Pályázati Felhívás Hőségriadó esetén a Budapestről vonattal utazó utasok ivóvízzel történő ellátása tárgyú nyílt pályázathoz Pályázati Felhívás Hőségriadó esetén a Budapestről vonattal utazó utasok ivóvízzel történő ellátása tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) 1087 Budapest,

Részletesebben

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. II. emelet 137. szoba

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. II. emelet 137. szoba Pályázati Felhívás Egysoros sorbanállás kialakítása tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Kapcsolattartási cím:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. sz. mellékelt AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS modellezı rendszer tervezése és kifejlesztése Baranya és Somogy megyében és kiemelten Pécsen címő pályázathoz könyvvizsgálói jelentés elkészítésére 1 AZ AJÁNLATTÉTELI

Részletesebben

1087 Budapest, Kerepesi út 6. (Bagolyvár) II. emelet 2. szoba

1087 Budapest, Kerepesi út 6. (Bagolyvár) II. emelet 2. szoba 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 6. (Bagolyvár) II. emelet 2. szoba Címzett: Molnár Tamás Telefon: + 36 (1) 511-1493 Fax: + 36

Részletesebben

Pályázati Felhívás Közszolgáltatási szerződésben meghatározott mérésekhez szükséges szoftver fejlesztése tárgyú nyílt pályázathoz

Pályázati Felhívás Közszolgáltatási szerződésben meghatározott mérésekhez szükséges szoftver fejlesztése tárgyú nyílt pályázathoz Pályázati Felhívás Közszolgáltatási szerződésben meghatározott mérésekhez szükséges szoftver fejlesztése tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Kapcsolattartási

Részletesebben

Különféle gumiabroncsok felújítása, javítása, szerelése és felújított gumiabroncsok beszerzése

Különféle gumiabroncsok felújítása, javítása, szerelése és felújított gumiabroncsok beszerzése Különféle gumiabroncsok felújítása, javítása, szerelése és felújított gumiabroncsok beszerzése (Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/T-101/11.) RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 2011. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T. Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat

P Á L Y Á Z A T. Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat P Á L Y Á Z A T Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Bocskai u. 1-3. és Bácska u. 14. szám alatti irodaépületeinek napi 24 órás portaszolgálati,

Részletesebben

MELLÉKLET MINTA DOKUMENTÁCIÓ

MELLÉKLET MINTA DOKUMENTÁCIÓ MELLÉKLET MINTA DOKUMENTÁCIÓ A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület, Társadalmi megújulás operatív program elitéltek visszavezetése a társadalomba képzési és foglalkoztatási, valamint egyéb reintegrációs

Részletesebben

Szín: Címoldal: 3 szín (sárga, kék, fekete) Belívek: színnyomás (fekete, kék);

Szín: Címoldal: 3 szín (sárga, kék, fekete) Belívek: színnyomás (fekete, kék); 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210. Címzett: Támis Norbert Telefon: + 36 (1) 511-1922 Fax: + 36 (1) 511-1982

Részletesebben

1087 Budapest, Könyves Kálmán körút , I. emelet 137. szoba

1087 Budapest, Könyves Kálmán körút , I. emelet 137. szoba Pályázati Felhívás A MÁV-START Zrt. MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány szerinti minőségirányítási rendszerének nemzetközileg elfogadott tanúsítása tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése 4. számú melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA:

Részletesebben

Magyar Állami Operaház 1065 Budapest, Andrássy u. 22.

Magyar Állami Operaház 1065 Budapest, Andrássy u. 22. Magyar Állami Operaház 1065 Budapest, Andrássy u. 22. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Magyar Állami Operaház Operamagazin, Operaház, Nemzeti Balett, Operaélet a Magyar Állami Operaház lapja különszámának szerkesztése,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérı neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Ajánlatkérı címe: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Kapcsolattartó

Részletesebben

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.I. emelet 137. szoba

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.I. emelet 137. szoba Pályázati Felhívás A MÁV-START Zrt részére RANKOR savas kémhatású vasúti személykocsi külső mosószer szállítása tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.

Részletesebben

2. Ajánlattétel tárgya: Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására 3. Ajánlat:

2. Ajánlattétel tárgya: Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására 3. Ajánlat: 2.1. számú melléklet FELOLVASÓLAP (önálló ajánlattétel esetén) 1. Ajánlattevő: Név: Székhely: Telefon: Fax: E-mail: 2. Ajánlattétel tárgya: Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. BKV Zrt. által üzemeltett trolibusz jármővek segédüzemő motorjainak javítása. Versenyeztetési eljárás

AJÁNLATI FELHÍVÁS. BKV Zrt. által üzemeltett trolibusz jármővek segédüzemő motorjainak javítása. Versenyeztetési eljárás BKV Zrt. által üzemeltett trolibusz jármővek segédüzemő motorjainak javítása Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-43/2011. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. május Ajánlatkérı neve: AJÁNLATI

Részletesebben

Autó- és trolibuszok futómőveinek javítása, felújítása

Autó- és trolibuszok futómőveinek javítása, felújítása Autó- és trolibuszok futómőveinek javítása, felújítása RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 2011. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (BKV Zrt., a továbbiakban:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérı neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Ajánlatkérı címe: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Kapcsolattartó

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérı neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Ajánlatkérı címe: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. sz. Kapcsolattartó

Részletesebben

Hirschler Lajos Gastrober Kft. 1181 Budapest Reviczky út 9-11. Tel: 30/940-4965 Fax: 261-5512 gastrober@enternet.hu

Hirschler Lajos Gastrober Kft. 1181 Budapest Reviczky út 9-11. Tel: 30/940-4965 Fax: 261-5512 gastrober@enternet.hu AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Mátrai Gyógyintézet à la carte étterem kialakításához szükséges eszközök egyszerő közbeszerzési eljárással meghirdetett beszerzéséhez Kapja: Hirschler Lajos Gastrober Kft. 1181

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó építőanyagok beszerzése

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó építőanyagok beszerzése AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó építőanyagok beszerzése AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA: Jelen Ajánlattételi

Részletesebben

a Dévaványa Város Önkormányzata által lefolytatásra kerülő, MEZŐGAZDASÁGI ERŐGÉPEK ÉS KIEGÉSZÍTŐK BESZERZÉSE tárgyú közbeszerzési eljáráshoz

a Dévaványa Város Önkormányzata által lefolytatásra kerülő, MEZŐGAZDASÁGI ERŐGÉPEK ÉS KIEGÉSZÍTŐK BESZERZÉSE tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 1. számú melléklet AJÁNLATI ADATLAP a Dévaványa Város Önkormányzata által lefolytatásra kerülő, MEZŐGAZDASÁGI ERŐGÉPEK ÉS KIEGÉSZÍTŐK BESZERZÉSE tárgyú közbeszerzési eljáráshoz Ajánlattevő neve: székhelye:

Részletesebben

Mobil csatornákra fejlesztett, operátor semleges információs szolgáltatás kifejlesztése és üzemeltetése nyílt pályázat

Mobil csatornákra fejlesztett, operátor semleges információs szolgáltatás kifejlesztése és üzemeltetése nyílt pályázat Mobil csatornákra fejlesztett, operátor semleges információs szolgáltatás kifejlesztése és üzemeltetése nyílt pályázat 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Könyves Kálmán krt. 54-60. Kapcsolattartási cím: 1087

Részletesebben

MÁV-START Zrt. központi informatikai eszközrendszerének bővítése. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.I. emelet 137. szoba

MÁV-START Zrt. központi informatikai eszközrendszerének bővítése. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.I. emelet 137. szoba Pályázati Felhívás MÁV-START Zrt. központi informatikai eszközrendszerének bővítése IBM szerverek és mentő archiváló eszközök bővítése tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest,

Részletesebben

J E L E N L É T I Í V

J E L E N L É T I Í V J E L E N L É T I Í V a Pilis Város Önkormányzata által kezdeményezett, PILISI GERJE-FORRÁSVIDÉK TÁJRENDEZÉS REKONSTRUKCIÓ MŐSZAKI ELLENİRZÉSE (KÉ-12153/2009) tárgyú, egyszerő közbeszerzési eljárás eredményhirdetése

Részletesebben

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt.54-60. I. emelet 137. szoba

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt.54-60. I. emelet 137. szoba Pályázati Felhívás Hordár szolgáltatás nyújtása Budapest-Keleti pályaudvaron tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.

Részletesebben

Kötelezı gépjármő felelısségbiztosításon kívüli biztosítások

Kötelezı gépjármő felelısségbiztosításon kívüli biztosítások Kötelezı gépjármő felelısségbiztosításon kívüli biztosítások (Eljárás száma: 15/T-160/12) KIEGÉSZÍTİ IRATOK 2012. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság

Részletesebben

Lúgos akkumulátorok szállítása

Lúgos akkumulátorok szállítása Lúgos akkumulátorok szállítása AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2011. december A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (BKV Zrt., a továbbiakban: Ajánlatkérı)

Részletesebben

Befektetési egységekhez kötött élethosszig tartó életbiztosítás

Befektetési egységekhez kötött élethosszig tartó életbiztosítás Befektetési egységekhez kötött élethosszig tartó életbiztosítás RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 2010. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BKV

Részletesebben

Kapcsolattartási cím: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt., Üzleti Szervezet, Ügyfélszolgálati Szervezet

Kapcsolattartási cím: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt., Üzleti Szervezet, Ügyfélszolgálati Szervezet Pályázati felhívás MÁV-START Zrt. Ügyfélszolgálati Iroda kialakítása (Miskolc-Tiszai pályaudvar) tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1087 Budapest,

Részletesebben

MÁV-START Zrt. fotóarchívumának folyamatos bővítése

MÁV-START Zrt. fotóarchívumának folyamatos bővítése 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210. Címzett: Támis Norbert Telefon: + 36 (1) 511-1922 Fax: + 36 (1) 511-1982

Részletesebben

Telefon: + 36 (1) 511-3886 vagy +36 (1) 511-1922 vagy + 36 (30) 268-0434

Telefon: + 36 (1) 511-3886 vagy +36 (1) 511-1922 vagy + 36 (30) 268-0434 Pályázati Felhívás Mobil számítógép (PDA) és kiegészítőik szállítása tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Kapcsolattartási

Részletesebben

Pályázati Felhívás Szakértő kiválasztása az étkezőkocsi szolgáltatás megújítása tárgyú pályázat előkészítéséhez tárgyú nyílt pályázathoz

Pályázati Felhívás Szakértő kiválasztása az étkezőkocsi szolgáltatás megújítása tárgyú pályázat előkészítéséhez tárgyú nyílt pályázathoz Pályázati Felhívás Szakértő kiválasztása az étkezőkocsi szolgáltatás megújítása tárgyú pályázat előkészítéséhez tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP 1.sz. melléklet AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP Ajánlattevő neve: Ajánlattevő székhelye: Kapcsolattartó személy neve: Kapcsolattartó személy telefonszáma: Kapcsolattartó személy fax száma: Kapcsolattartó

Részletesebben

RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ az Új Magyarország Fejlesztési Terv, Társadalmi Megújulás Operatív Program 2.2.1-08/1-2008-0002 keretében A képzés minıségének és tartalmának fejlesztése címő kiemelt projekthez

Részletesebben

Összecsukható mobil rámpák beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-87/12 AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012.

Összecsukható mobil rámpák beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-87/12 AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012. Összecsukható mobil rámpák beszerzése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-87/12 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. március AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérı neve: Budapesti

Részletesebben

2. A beszerzés tárgya Cognos IBM licenc használati jogok vásárlása 1 éves supporttal

2. A beszerzés tárgya Cognos IBM licenc használati jogok vásárlása 1 éves supporttal I. Pályázati Felhívás Cognos IBM licencek vásárlása tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210.

Részletesebben

Gépjármő-karbantartás 2009. Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény... Hiba! A könyvjelzı nem létezik.

Gépjármő-karbantartás 2009. Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény... Hiba! A könyvjelzı nem létezik. Gépjármő-karbantartás 2009. Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény... Hiba! A könyvjelzı nem létezik. HU-Budapest: Gépjármő-javítási és karbantartási szolgáltatások I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ 2009/S

Részletesebben

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. február 17. (kedd) 12:00. 1. Ajánlatkérő neve, címe: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. február 17. (kedd) 12:00. 1. Ajánlatkérő neve, címe: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1. Kiegészítés, módosítás Tájékoztatjuk a Pályázókat, hogy a Pénztárosok Szakmai Napja megnevezésű pályázati felhívás vonatkozásában az alábbi kiegészítést, illetve benyújtási határidő-módosítást tesszük:

Részletesebben

Telefon: + 36 (1) vagy +36 (1) vagy + 36 (30)

Telefon: + 36 (1) vagy +36 (1) vagy + 36 (30) Pályázati Felhívás A MÁV-START Zrt. Közszolgáltatási Riport Rendszere, valamint Kontrolling Rendszere kialakítása az ajánlatkérő által biztosított Cognos IBM szoftverekkel tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás egyszerű eljárás lefolytatására a Kbt. 299 (1) bekezdés b) pontja alapján tárgyalás tartásával I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Tel: 458-4500/4924

Részletesebben

Pályázati Felhívás Fuvarozás és anyagmozgatás a MÁV-START Zrt. részére" tárgyú nyílt pályázathoz

Pályázati Felhívás Fuvarozás és anyagmozgatás a MÁV-START Zrt. részére tárgyú nyílt pályázathoz Pályázati Felhívás Fuvarozás és anyagmozgatás a MÁV-START Zrt. részére" tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1087

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Tisztelt Ajánlattevő! A PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (továbbiakban: ajánlatkérő) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 251. (2) bekezdése alapján

Részletesebben

Bankszámlavezetés és kapcsolódó pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság részére

Bankszámlavezetés és kapcsolódó pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság részére Bankszámlavezetés és kapcsolódó pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság részére (Eljárás száma: 15/T-455/12) KIEGÉSZÍTİ IRATOK 2013. A. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP 1.sz. melléklet AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP Ajánlattevő neve: Ajánlattevő székhelye: Kapcsolattartó személy neve: Kapcsolattartó személy telefonszáma: Kapcsolattartó személy fax száma: Kapcsolattartó

Részletesebben

Telefon: + 36 (1) 511-3886 vagy +36 (1) 511-1922 vagy + 36 (30) 268-0434

Telefon: + 36 (1) 511-3886 vagy +36 (1) 511-1922 vagy + 36 (30) 268-0434 Pályázati Felhívás Szállás és étkezés biztosítása Tokajon tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Kapcsolattartási

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Társaságunk, a Tisza-tavi Sporthorgász Közhasznú Nonprofit Kft. a halőrzéséhez kapcsolódó új technikai eszközök beszerzését kívánja pályázat útján lebonyolítani. Ajánlatkérő: Neve:

Részletesebben

M2 jármőbeszerzés KÖZOP 5.5. kódszámú angol és magyar nyelvő projektdokumentációjának elkészítése és támogatási kérelmek benyújtása AJÁNLATI FELHÍVÁS

M2 jármőbeszerzés KÖZOP 5.5. kódszámú angol és magyar nyelvő projektdokumentációjának elkészítése és támogatási kérelmek benyújtása AJÁNLATI FELHÍVÁS M2 jármőbeszerzés KÖZOP 5.5. kódszámú angol és magyar nyelvő projektdokumentációjának elkészítése és támogatási kérelmek benyújtása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-50/2013. AJÁNLATI

Részletesebben

HIRDETMÉNY NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

HIRDETMÉNY NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA HIRDETMÉNY NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Ajánlatkérı: Magyar Állami Operaház 1061 Budapest, Andrássy út 22. A beszerzés tárgya: A Budapesti Operabál eszközparkjának

Részletesebben

Pályázati Felhívás Vezetői munkakör betöltése céljából toborzás és kiválasztás támogatása a MÁV- START Zrt. részére" tárgyú nyílt pályázathoz

Pályázati Felhívás Vezetői munkakör betöltése céljából toborzás és kiválasztás támogatása a MÁV- START Zrt. részére tárgyú nyílt pályázathoz Pályázati Felhívás Vezetői munkakör betöltése céljából toborzás és kiválasztás támogatása a MÁV- START Zrt. részére" tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail)

Részletesebben

Kötelezı gépjármő felelısségbiztosítás 2014. évre

Kötelezı gépjármő felelısségbiztosítás 2014. évre Kötelezı gépjármő felelısségbiztosítás 2014. évre (Eljárás száma: 15/T-195/13) KIEGÉSZÍTİ IRATOK 2013. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság

Részletesebben

Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján

Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján A Budakalász, 0184/4 hrsz kivett agyagbánya önkormányzati tulajdonban lévő tó felület értékesítésére KIÍRÓ:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP 1. számú minta Ajánlattevő neve: Ajánlattevő székhelye: Kapcsolattartó személy neve: Kapcsolattartó személy telefonszáma: Kapcsolattartó személy faxszáma: Kapcsolattartó

Részletesebben

Fogaskerekő Vasút telephelyi tolópadjának megelızı karbantartása, javítása

Fogaskerekő Vasút telephelyi tolópadjának megelızı karbantartása, javítása Fogaskerekő Vasút telephelyi tolópadjának megelızı karbantartása, javítása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-215/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS 2012. Ajánlati felhívás AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérı

Részletesebben

Mőgyanta palackok regenerálása AJÁNLATI FELHÍVÁS. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-443/2012. Budapest, 2013. március 28.

Mőgyanta palackok regenerálása AJÁNLATI FELHÍVÁS. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-443/2012. Budapest, 2013. március 28. Mőgyanta palackok regenerálása Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-443/2012. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2013. március 28. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérı neve: Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság

Részletesebben

Dunai hivatásforgalmi vízi közlekedés kialakítása Budapesten tárgyú projekt könyvvizsgálati feladatainak elvégzése

Dunai hivatásforgalmi vízi közlekedés kialakítása Budapesten tárgyú projekt könyvvizsgálati feladatainak elvégzése Dunai hivatásforgalmi vízi közlekedés kialakítása Budapesten tárgyú projekt könyvvizsgálati feladatainak elvégzése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt.. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. AJÁNLATI

Részletesebben

VOLVO típusú autóbusz speciális, szakszervizi tevékenységet igénylı javításainak elvégzése

VOLVO típusú autóbusz speciális, szakszervizi tevékenységet igénylı javításainak elvégzése VOLVO típusú autóbusz speciális, szakszervizi tevékenységet igénylı javításainak elvégzése (Eljárás száma: 15/T-133/12) KIEGÉSZÍTİ IRATOK 2012. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési

Részletesebben

Pályázati Felhívás Jegyvizsgáló táska és hozzá tartozó vállpánt beszerzése" tárgyú nyílt pályázathoz

Pályázati Felhívás Jegyvizsgáló táska és hozzá tartozó vállpánt beszerzése tárgyú nyílt pályázathoz Pályázati Felhívás Jegyvizsgáló táska és hozzá tartozó vállpánt beszerzése" tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Mellékletek: - képviselıtestületi határozat - áttekintı térképmásolat - tulajdoni lap másolat 1 Pályázati Felhívás Kadarkút Város Önkormányzata (székhelye:7530. Kadarkút, Petıfi

Részletesebben

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-57/12. 2. A beszerzés tárgya és mennyisége:

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-57/12. 2. A beszerzés tárgya és mennyisége: AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérı neve: Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Gazdasági Igazgatóság Beszerzési Fıosztály Schifner Marianna mb. Fıosztályvezetı 1072 Budapest, Akácfa u. 15.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail):

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Tel: (+36) 1-279-2180 Fax: (+36) 1-279-2176 e-mail:

Részletesebben

Dr. Varga Ágnes. 2012. március 27.

Dr. Varga Ágnes. 2012. március 27. 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról Dr. Varga Ágnes j o g i

Részletesebben

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület! Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Közbeszerzési pályázat

Részletesebben

Éves jelentés grafikai tervezése AJÁNLATI FELHÍVÁS

Éves jelentés grafikai tervezése AJÁNLATI FELHÍVÁS Éves jelentés grafikai tervezése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-138/2011. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. május hó 11 nap AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. Ajánlatkérı neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE

VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE amely létrejött egyrészről a Budapesti Elektromos Művek Nyrt. Székhely : 1132 Budapest, Váci út 72-74.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK minta az Ajánlathoz

TARTALOMJEGYZÉK minta az Ajánlathoz IRATMINTÁK TARTALOMJEGYZÉK minta az Ajánlathoz FELOLVASÓLAP (1. számú iratminta) a Kbt. 56. (1) bekezdésben és a Kbt. 56. (2) bekezdésben felsorolt foglalt kizáró okokra vonatkozóan (2. számú iratminta)

Részletesebben

Elıterjesztés a város Közoktatási Esélyegyenlıségi Helyzetelemzése és terve dokumentáció felülvizsgálatára

Elıterjesztés a város Közoktatási Esélyegyenlıségi Helyzetelemzése és terve dokumentáció felülvizsgálatára Aszód Város Önkormányzat Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9 Tel.: 28/500-666 Fax: 28/400-575 Email: jegyzı.aszod@invitel.hu 689 - /2010 szám Elıterjesztés a város Közoktatási Esélyegyenlıségi

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata 2014 Tisztelt Ajánlattevő! 1 Ajánlatkérő a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)

Részletesebben

1.sz. melléklet AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT

1.sz. melléklet AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT Ajánlatkérés iktatószáma: EHEA-22-1/2015 1.sz. melléklet A felsőoktatás szociális dimenziója hátrányos helyzetű csoportok hozzáférése Oldal: 1 / 8 AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT Alulírott. (név) mint a(z) (cégnév,

Részletesebben

A Közbeszerzések Tanácsa útmutatója

A Közbeszerzések Tanácsa útmutatója A Közbeszerzések Tanácsa útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 63. -ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a magyarországi letelepedésű

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

Telefon: + 36 (1) vagy +36 (1) vagy + 36 (30)

Telefon: + 36 (1) vagy +36 (1) vagy + 36 (30) I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pályázati Felhívás Mobil számítógép (PDA) és kiegészítőik szállítása tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) 1087 Budapest, Könyves Kálmán

Részletesebben

A Közbeszerzések Tanácsa útmutatója

A Közbeszerzések Tanácsa útmutatója 2009. szeptember 23. A Közbeszerzések Tanácsa útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 63. -ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a magyarországi

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Postai irányítószám 3700 Ország Magyarország Telefax 06 (48)

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Postai irányítószám 3700 Ország Magyarország Telefax 06 (48) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Szervezet Kazincbarcika Város Önkormányzata Cím Fő tér 4. Város/Község Kazincbarcika Telefon 06 (48) 514-731

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 2011/Balokány liget térvilágítása/ajánlattételi felhívás AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1./ Az ajánlatkérı neve címe: Pécsi Városgondozási Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Edison u. 30,36 2./ Ajánlatkérı nevében eljáró

Részletesebben

Villamos energia szállítása a évre

Villamos energia szállítása a évre Villamos energia szállítása a 2012. évre () RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest, 2011. július A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (BKV Zrt.,

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Mőszaki Iroda. Közbeszerzési tanácsadói keretszerzıdésre ajánlati felhívás

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Mőszaki Iroda. Közbeszerzési tanácsadói keretszerzıdésre ajánlati felhívás ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Mőszaki Iroda E L İ T E R J E S Z T É S Közbeszerzési tanácsadói keretszerzıdésre ajánlati felhívás Tisztelt Képviselı-testület! A Képviselı-testület 2008.

Részletesebben

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.II. emelet 209. szoba

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.II. emelet 209. szoba Pályázati Felhívás Irodakonténer bérlése, jegykiadói tevékenység ellátása céljából Ferihegy szolgálati helyre tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS l. Ajánlatkérő neve, címe, telefon-, telefax számai, e-mail címe: Neve: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Címe: ll 02 Budapest Szent László tér 29. Címzettje: dr.

Részletesebben

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt I. emelet 137. szoba

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt I. emelet 137. szoba Pályázati Felhívás Pandémiás védekezéssel kapcsolatos egyéni védőeszközök beszerzése tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Kapcsolattartási cím:

Részletesebben

Dr. Szalay Eszter. 2012. március 27.

Dr. Szalay Eszter. 2012. március 27. 310/2011. (XII. 23.) Korm. Rendelet A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról Dr. Szalay Eszter j o g

Részletesebben

HU-Székesfehérvár: Villamos energia 2010/S 90-134980 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Székesfehérvár: Villamos energia 2010/S 90-134980 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134980-2010:text:hu:html HU-Székesfehérvár: Villamos energia 2010/S 90-134980 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I.

Részletesebben

2 Adatbázis megnevezése Jogtár Plusz lokális korlátlan hálózati bővítés 2 adathordozóval HMJ Lokális hálózat, egyidejű felhasználó Iratmintatár

2 Adatbázis megnevezése Jogtár Plusz lokális korlátlan hálózati bővítés 2 adathordozóval HMJ Lokális hálózat, egyidejű felhasználó Iratmintatár ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓ HELYETTESE 1358 BUDAPEST, SZÉCHENYI RKP. 19..1 ~ GFH-.. ~.. /2009. Brückner István úr részére, értékesítési és marketing igazgató Complex Kiadó Kft. 1117 Budapest,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Oldalszám

TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Oldalszám AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE Megnevezés Felolvasólap (1. számú melléklet ) TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Oldalszám az ajánlatban Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 7. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérı neve és címe: Lajosmizse Város Önkormányzata 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. 2. A közbeszerzés

Részletesebben

Címzett: Értékesítési Koordinációs Szervezet, Belházy Katalin; Huri Noémi

Címzett: Értékesítési Koordinációs Szervezet, Belházy Katalin; Huri Noémi Pályázati Felhívás Utazásközvetítő partnerek kiválasztása tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Kapcsolattartási

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérı neve és címe: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 4200 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Informatikai eszközök

Részletesebben

A berendezéseknek az alábbi főbb műszaki paramétereknek kell megfelelni:

A berendezéseknek az alábbi főbb műszaki paramétereknek kell megfelelni: Pályázati Felhívás 2 db (+ 1 db opció) zártrendszerű WC szippantó berendezés szállítása tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) 1087 Budapest, Könyves Kálmán

Részletesebben

Szent Margit Rendelıintézet Nonprofit Kft.

Szent Margit Rendelıintézet Nonprofit Kft. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Szent Margit Rendelıintézet Nonprofit Kft. Óbudai Egészségolimpia 2010-es rendezvényeinek, programjainak szoftver valamint hardver infrastruktúrájának biztosítása, rendszergazdai

Részletesebben