I. F E J E Z E T ÁLTALÁNOS RENDELEKEZÉSEK 1. AZ ÖNKORMÁNYZAT ELNEVEZÉSE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. F E J E Z E T ÁLTALÁNOS RENDELEKEZÉSEK 1. AZ ÖNKORMÁNYZAT ELNEVEZÉSE"

Átírás

1 NAGYRÉDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2015. (V. 11.) önkormányzati rendelete A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Nagyréde Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: I. F E J E Z E T ÁLTALÁNOS RENDELEKEZÉSEK 1. AZ ÖNKORMÁNYZAT ELNEVEZÉSE 1. (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Nagyréde Község Önkormányzata (2) Az önkormányzat székhelye: 3214 Nagyréde, Fő út AZ ÖNKORMÁNYZAT JELKÉPEI 2. Az Önkormányzat jelképei, mint a település történelmi múltjára és jelenére utaló díszítő szimbólumok a címer és a zászló, a pecsét A címer 3. Az önkormányzat címere: álló címerpajzs, melynek alsó része ívesen domborított csúcsban végződő, két oldalán ívesen befelé haladó, míg felső részén íves domborulattal záruló, melyet két metszett vonal köt az oldalhoz. A címerpajzs keresztirányú hasítással négy részre osztott, melyből a jobb oldali felső mező égkék színű, melyben 18 ágú aranyló napkorong található kilenc egyenes vonalú és kilenc lángnyelvet utánzó sugárral. A bal felső mező aranysárga színű, melyben zöld levéllel díszített kék szőlőfürt található. Az alsó jobb oldali mező színe ezüstös, mely három fehér virágú és hat zöld levelű liliomot tartalmaz. Az alsó bal oldali mező piros alapszínű, melyben szőlőfürtöt tartó álló sárga oroszlán található. 1

2 2.1.1.A címer használatának köre és szabályai 4. Az Önkormányzat címerét, mint díszítő és utaló jelképet használni lehet a) Az Önkormányzat körbélyegzőjén megfelelő körirattal ellátva. b) Az Önkormányzat zászlaján és annak változatain. c) Az Önkormányzat szerveinek, a polgármesternek, alpolgármesternek, jegyzőnek készített levélpapírok fejlécén, illetve borítóján. d) Az Önkormányzat által kiadott okleveleken, emléklapokon, kitüntető vagy emlékérmeken. e) A Községháza épületének bejáratánál és termeiben. A település életével foglalkozó kiadványokon, meghívókon, emléktárgyakon. f) A községbe vezető bekötőutak belterületi határánál lévő táblán. 5. Az önkormányzat címerét a fenti lehetőségeken túl jogi személyek számára az általuk készített kiadványnál, vagy jellegzetes terméken írásos kérelemre a polgármester vagy a jegyző javaslata alapján a Képviselő-testület engedélyezheti. 6. (1) A címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell: a) a kérelmező megnevezését, címét b) a címerhasználat célját, c) az előállítani kívánt mennyiséget, d) a címer előállításának anyagát e) terjesztés, illetve forgalomba hozatal esetén annak módját, f) a használat időtartamát g) a címerrel díszítendő tárgy mintapéldányát (rajzát, fényképmásolatát, stb.) h) a felhasználásért felelős személy megnevezését. (2) A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell: a) az engedélyes megnevezését és címét b) az előállítás anyagát, c) az engedélyezett felhasználás célját d) az előállításra engedélyezett mennyiséget e) a felhasználás idejét, illetőleg az engedély érvényességének időtartamát, f) a terjesztés, a forgalomba hozatal módjára vonatkozó esetleges kikötéseket g) a címer felhasználásáért felelős személy megnevezését h) amennyiben a címert használatáért díjat kell fizetni, a díj összegét. (3) A kiadott engedélyekről a Nagyrédei Közös Önkormányzati Hivatal nyilvántartást vezet. (4) Indokolt esetben a kiadott engedélyt a polgármester visszavonhatja. 2

3 7. (1) Az Önkormányzat címerének kicsinyítése csak olyan mértékű lehet, hogy az ne sértse a hiteles ábrázolást. (2) Amennyiben nincs lehetőség az Önkormányzat címerének eredeti színben való ábrázolására, akkor az csak a hordozó tárgy anyagának (fém, fa, bőr, kerámia, stb.) színében, de a heraldika általános szabályainak és színjelzéseinek megtartásával történhet A zászló 8. (1) A zászlólap arányában, a zászlórúd felől nézve 1:2 arányú téglalap, melynek színe világoskék. A zászló közepén foglal helyet az Önkormányzat címere, melyet alulról ívesen követ a község nevét feltüntető hímzett felirat. A zászlólap vége arannyal rojtozott. (2) Az önkormányzat zászlaja esetében az arányt meghatározó téglalap oldala egy méter. (3) Az Önkormányzat zászlaja a Községháza dísztermében kerül elhelyezésre A zászló használatának köre és szabályai 9. (1) A zászló lobogó formájában is használható. A zászló (lobogó), vagy annak méretarányos változatai használhatók: a) hivatalos állami ünnepek alkalmával a Magyarország zászlajával együtt, b) a község életében jelentős események, ünnepségek és rendezvények alkalmából más hivatalos zászlóval együtt, c) a testület ülései alkalmával önállóan az ülés helyszínén, minden, a községgel összefüggő, vagy az önkormányzat részvételével rendezett eseményen. (2) A zászló előállításának engedélyezésére a címerre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 2.3.Pecsét használatának köre és szabályai 10. (1) Az önkormányzat az alábbi pecséteket használja: a) Nagyréde Község Önkormányzata b) Nagyrédei Közös Önkormányzati Hivatal Nagyréde c) Nagyréde Község Polgármestere d) Nagyrédei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 3

4 (2) Nagyréde Község Önkormányzata pecsétjét kell használni: a) a Képviselő-testület üléseiről készített jegyzőkönyvek hitelesítésére, b) a testület által adományozott okleveleken, c) az önkormányzat nemzetközi kapcsolatait tükröző és rögzítő dokumentumokon. 3. NAGYRÉDÉÉRT KITÜNTETŐ DÍJ 11. A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a község társadalmi életében, közoktatási, közművelődési, testnevelési és sportmozgalmában, közbiztonságában és környezetének védelmében, valamint egészségügyi ellátásában szerzett kimagasló érdemek elismerésére NAGYRÉDÉÉRT kitüntető díjat alapít. 12. (1) A kitüntető díj adományozásának általános feltétele: több éven keresztül maradandó értéket teremtő kimagasló munka, vagy jelentős elismerést kiváltó eredmény elérése, amely Nagyréde község fejlődését elősegítette. (2) Ezen belül adományozatható a díj különösen: a) Azoknak, akik a község társadalmi életének, közéletének, közigazgatásának szervezése és irányítása, a településfejlesztés összehangolásában és megvalósításában kiemelkedő tevékenységet fejtettek ki. b) Azoknak, akik elméleti és gyakorlati munkájukkal kiemelkedő módon hozzájárultak a községben a korszerű és eredményes nevelés, oktatás megvalósításához. c) Azoknak, akik a község testnevelési és sportmozgalmának szervezésében élenjártak, illetve sportteljesítményeikkel kiemelkedő eredményt értek el. d) Azoknak, akik elméleti és gyakorlati munkájukkal kiemelkedő módon hozzájárultak a település épített és természeti környezete védelméhez, megóvásához, a műemlékvédelem, a környezeti károk megelőzéséhez, helyreállításához. e) Azoknak, akik a község egészségügyi ellátásában, az egészséges életmód kialakításának segítésében, a szociális gondoskodásban, a gyermekvédelem területén, valamint a gyógyító és megelőző szakmai munkában kimagasló teljesítményt értek el. f) Azoknak akik ingyen, fizetés és ellenszolgáltatás nélkül a faluért, Nagyrédéért - mint a díj neve is mutatja - tesz önzetlenül. 4

5 3.1.A kitüntető díj adományozásának rendje 13. (1) A kitüntető díj a) egyéneknek és b) közösségeknek egyaránt adományozható. (2) A díj adományozására javaslatot tehetnek a Képviselő-testület tagjai, bizottságai. (3) A javaslatokat minden év február 28-ig kell a község polgármesterének megküldeni. (4) A javaslatokat a képviselő-testület tárgyalja meg és véleményezi. (5) A kitüntető díj odaítéléséről a Képviselő-testület minősített többségű szavazattal dönt. (6) A díjból évente 3 db adható ki, melyből maximum 1 db posztumusz díj adományozható. (7) A díj adományozására minden évben a március 15-i községi ünnepségen kerül sor. Az odaítélt díjat ünnepélyes keretek között a község polgármestere adja át. A díj posztumusz adományozása esetén a (3) és jelen bekezdésben foglalt időpontoktól a Képviselő-testület eltérhet. A posztumusz díj, illetve a díjjal járó pénzjutalom átvételére a törvényes örökösök jogosultak. (8) A kitüntetés adományozásáról szóló határozatot a Rédei Kopogtató legközelebbi számában közzé kell tenni. 3.2.A díj részletezése 14. (1) A kitüntetés adományozása során a kitüntetettek számára oklevelet, emlékérmet és pénzjutalmat kell átadni. (2) Az oklevél tartalmazza az adományozó nevét, a díj nevét, a kitüntetett nevét, a kitüntetésre való érdemesség rövid indokát, valamint az adományozás idejét. Az oklevél díszes grafikai kivitelben készül. Az oklevelet a község polgármestere és az önkormányzat jegyzője írják alá. (3) Az emlékérem kör alakú, bronzból készült, 110 mm átmérőjű és 5 mm vastagságú, mindkét oldalán megmunkált. Egyik oldalán: az érem síkjából kiemelkedő községi címerpajzs található, melyet körbe vesz az alábbi felírat: Adományozta Nagyréde Község Önkormányzata. A körbefutó szöveg kezdetét és végét stilizált liliom választja el egymástól. Másik oldalán: domborműszerűen 3 szőlőmunkás asszony stilizált alakja látható. Körbe: NAGYRÉDÉÉRT felírat és az évszámok található (utalva a község alapítására.) Az évszám előtt és után a feliratot stilizált liliom választja el. Ezen az oldalon látható az érmet készítő Molnár József festőművész MJ monogramja. (4) A kitüntetéssel járó pénzjutalom összege: a.) A 13. (1) bekezdés a.) pont esetében a mindenkori köztisztviselői illetményalap kétszeresének megfelelő nettó összeg. Megosztott díj esetén az összeg személyenként feleződik. 5

6 b.) A 13. (2) bekezdés b.) pont esetében a mindenkori köztisztviselői illetményalap nyolcszorosának megfelelő összeg. 15. A kitüntetettekről a Nagyrédei Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén nyilvántartást kell vezetni. 4. HELYI NÉPSZAVAZÁS 16. A helyi népszavazást a település választópolgárai huszonöt százalékának megfelelő számú választópolgár kezdeményezhet. 6

7 II. F E J E Z E T A HELYI ÖNKORMÁNYZAT FELADATAI 17. (1) A települési önkormányzat feladatait az Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 13. (1) bekezdése határozza meg. (2) Az Mötv. 20. (1) bekezdése szerint Nagyréde Község Önkormányzata helyi közszolgáltatási feladatairól az alábbiak szerint gondoskodik: a) az egészséges ivóvíz ellátásáról és a szennyvízhálózat üzemeltetéséről a Heves Megyei Vízmű Zrt. gondoskodik, b) villamos-energia szolgáltatást, helyi közvilágítást az ÉMÁSZ Zrt. biztosítja, c) helyi tűzvédelemmel kapcsolatos feladatokról Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség (3200 Gyöngyös, Kossuth út 1.) gondoskodik, d) az általános iskolai oktatásról és nevelésről a Szent Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Intézmény gondoskodik, míg az óvodai nevelésről a Kastély Óvoda, e) az egészségügyi alapellátást Nagyréde Község Önkormányzatával háziorvosi feladatok ellátása vállalkozási formában szerződést kötött két fő háziorvos és 1 fő fogorvos biztosítja, f) az egészségügyi szakellátás a Bugát Pál Kórház Gyöngyös (3200 Gyöngyös, Dózsa György út útján biztosított, g) a szociális alap ellátást jogszabályok keretei között az Önkormányzat biztosítja. A szociális alapellátás körébe tartozó gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatást társulás formájában a Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézmény (székhely: 3231 Gyöngyössolymos, Szabadság út 139., telephely: 3214 Nagyréde, Fő u. 4.) útján biztosítja. h) Kommunális hulladék elszállításáról: Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Tarjáni út 3.). i) nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállításáról: Végső és Fehér Termelő-, Kereskedelmi és Szolgáltató Közkereseti Társaság (székhely: 3000 Hatvan, Attila u. 51.) 18. Az Önkormányzat által ellátott feladatok kormányzati funkció szerinti besorolását és alaptevékenységének államháztartási szakágazati besorolását jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza. 19. A Képviselő-testület átruházott hatásköreinek felsorolását jelen rendelet 2. melléklete tartalmazza. 7

8 III. F E J E Z E T A KÉPVISELŐ-TESTÜLET MŰKÖDÉSE 1. A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÖSSZEHÍVÁS, VEZETÉS 20. (1) A képviselő-testület tagjainak száma 7 fő. A helyi önkormányzati képviselők névsorát a 1. függelék tartalmazza. (2) A Képviselő-testület évente legalább 6 alkalommal ülésezik. A képviselő-testület évente a nyári szabadságolások miatti időben ülésszakszünetet rendel el minden év július 1. napjától augusztus 20. napjáig. Ezen időszakban csak a képviselő-testület előzetes külön döntése alapján, illetve előre nem tervezhető, azonnali döntést igénylő esetben kerülhet sor képviselő-testületi ülésre. (3) A képviselő-testület alakuló, soros, soron kívüli, ünnepi és rendkívüli ülést tart. a) A képviselő-testület az Mötv. 43. (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseire tekintettel alakuló ülését a települési önkormányzati képviselők választását követő tizenöt napon belül tartja. b) A képviselő-testület soros ülését adott hónap 3. vagy 4. csütörtökén tartja a Nagyrédei Közös Önkormányzati Hivatalban (3214 Nagyréde, Fő út 4.). Ettől indokolt esetben a polgármester eltérhet, illetve a képviselőtestület a munkatervében rendelkezhet. c) Az Mötv a alapján a képviselők egynegyedének, a képviselőtestület bármely bizottságának vagy a kormányhivatal vezetőjének a napirendet és időpontot tartalmazó indítványa alapján soron kívüli ülést kell összehívni. d) Az indítványt a polgármesternél kell előterjeszteni, aki az indítvány benyújtásától számított 15 napon belül összehívja a testületet. A képviselők az indítványt saját kezűleg aláírják. e) A Képviselő-testület döntése alapján - ünnepi ülést tarthat. f) Rendkívüli ülést a polgármester előre nem tervezhető, azonnali döntést igénylő esetben hívhat össze. A képviselő-testület eseti határozattal is rendelkezhet rendkívüli ülés megtartásáról. (4) Az ülésnap a megszavazott napirend megtárgyalásának befejezéséig tart, elnapolás esetén az ülést az eredeti napirendi pontokkal kell folytatni. (5) A képviselő-testület kétfordulós rendszerben tárgyalhatja meg: a) az önkormányzat költségvetését, b) minden olyan kérdést, amelyet polgármester, bizottság, vagy a képviselők legalább egynegyede így indítványoz megtárgyalni. 21. (1) A képviselő-testület tagjait az ülés helyének és napjának, kezdési időpontjának, a fő napirendi pontok tárgyának és előterjesztőjének, továbbá az egyéb napirendi pontok tárgyának megjelölését tartalmazó meghívóval kell összehívni. 8

9 (2) A soros és soron kívüli ülésre szóló meghívót az ülés anyagával együtt a képviselőknek és a tanácskozási joggal meghívottaknak olyan időpontban kell megküldeni, hogy azt a testületi ülés napját megelőzően legalább 5 nappal megkapják. A rendkívüli ülésre szóló meghívót lehetőség szerint az előterjesztéssel együtt pedig az ülés előtt legalább 24 órával előbb ki kell kézbesíteni. Rendkívül sürgős esetben lehetőség van a képviselő-testület ülésének személyesen vagy telefonon történő összehívására. 22. (1) A Képviselő-testület tagjain kívül minden nyilvános ülésre meg kell hívni, - tanácskozási joggal - az ülés anyagának megküldésével: a) a jegyzőt, b) az önkormányzati intézmények vezetőit, c) a bizottságok külső tagjait, A képviselő-testület tagjain kívül minden nyilvános ülésre meghívja, a meghívó és a vonatkozó előterjesztés megküldésével: a) a napirendi pontok felkért előterjesztőit, b) a civil szervezetek képviselőit a szervezetet érintő ügyben. (2) Az önszerveződő közösségek, civil szervezetek és egyesületek névsorát az 2. függelék tartalmazza. 23. A meghívóban szereplő tárgysorozat az alábbi sorrendben kerül rögzítésre: - rendelet-tervezetek, költségvetési-, zárszámadási előterjesztések, - gazdasági, vagyoni ügyek, - választási, kinevezési ügyek, - a polgármester, jegyző, bizottsági elnökök munkatervben rögzített előterjesztései, - közérdekű bejelentések, - testületi hatáskörbe tartozó egyedi ügyek. 1.1.A munkaterv 24. (1) A Képviselő-testület működésének alapja a munkaterv, amelyet a Képviselőtestület minden évben december 31-ig hagy jóvá. (2) A munkaterv tervezetét a polgármester irányításával a jegyző állítja össze, és a polgármester terjeszti jóváhagyás végett a Képviselő-testület elé. (3) A munkaterv összeállításához javaslatot kell kérni: a) valamennyi képviselő-testületi tagtól, b) a bizottságok nem képviselő-testületi tagjaitól, c) a jegyzőtől, d) intézményvezetőktől. 9

10 (4) A munkatervi javaslatokat a munkaterv megtárgyalását megelőzően 10 nappal korábban a polgármesterhez kell benyújtani. (5) A munkatervnek tartalmaznia kell: a) az ülésnapok időpontját, b) a napirendi pontok tárgyát, címét, előterjesztőjét és az előkészítésért felelős nevét, c) a közmeghallgatás időpontját. (6) A munkaterv elfogadásáról a Képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel határoz. (7) A Képviselő-testület munkatervében elrendelheti egyes napirendek két fordulóban történő tárgyalását. Az első fordulóban meg kell határozni az elérni kívánt célokat és az előkészítés főbb mozzanatait. A második fordulóban vitatja meg a testület az előterjesztést és hozza meg döntését. 1.2.Az előterjesztés 25. (1) Előterjesztésnek minősül a munkatervbe felvett, valamint a képviselő-testület, annak bizottsága, illetve a polgármester, valamint a jegyző által előzetesen javasolt rendelet-tervezet, határozati javaslat, beszámoló és tájékoztató. (2) A testületi ülésre az előterjesztés fő szabályként - írásban kerül benyújtásra. (3) A képviselő-testület elé kerülő előterjesztés két részből áll: a.) első rész: b.) aa) ab) ac) az előterjesztés címének, tárgyának pontos meghatározása, utalás arra, hogy a téma szerepelt-e már korábban a testület előtt, és ha igen, milyen döntés született, és azt milyen eredménnyel hajtották végre, lehetőségek, szükségszerűségek és következmények bemutatása, amennyiben szükséges különböző megoldási lehetőségek és azok pénzügyi hatásainak, illetve ezeket alátámasztó gazdasági számítások bemutatása, ad) tárgykört rendező jogszabályok rövid ismertetése, ae) indítvány az esetleges korábbi testületi határozat/rendelet hatályban tartására (megerősítésére), vagy hatályon kívül helyezésére. második rész: ba) egyértelműen megfogalmazott határozati javaslat/rendelet-tervezet (az esetleges alternatív javaslatok megfelelő elkülönítésével), bb) határozati javaslat esetén a végrehajtásért felelős szerv vagy személy megnevezése, végrehajtási határidő(k) megjelölése (meghatározott időpont/azonnal/folyamatos/értelem szerint). (4) Hatósági ügyekben a határozati javaslatot és az indokolást tartalmazó előterjesztést az ügyfél részére történő kiadásra alkalmas formában kell előkészíteni és előterjeszteni. (5) Az előterjesztések előkészítése során be kell tartani a következőket: 10

11 - az előterjesztés elkészítéséért, az érdekeltekkel való lebonyolításért az előterjesztő a felelős, - több szervezeti egységet érintő előterjesztés előkészítése során a szükséges koordinációt le kell folytatni. 26. (1) Előterjesztést tehetnek: a) a polgármester b) az alpolgármester, c) a bizottságok elnökei, d) a jegyző, e) valamint a képviselő-testület által felkért szervek, szervezetek vezetői. (2) Az előterjesztés kivéve egyes rendelet-tervezeteket, koncepciókat legfeljebb 5 oldal terjedelmű lehet, amelyhez a legszükségesebb adatokat tartalmazó mellékletek csatolhatók. 1.3.A Képviselő-testület ülése, ülésvezetés szabályai 27. (1) A képviselő-testület alakuló ülését az Mötv. 43. (1) bekezdése alapján a polgármester hívja össze és vezeti. (2) A képviselő-testület soros, soron kívüli, ünnepi és rendkívüli ülését a polgármester - akadályoztatása esetén az alpolgármester hívja össze és vezeti. (3) Az ülés megnyitásakor a polgármester tájékoztatja a testületet a távollevő képviselőkről és közli a távollét bejelentett indokát, valamint azt, hogy az ülés összehívása szabályszerűen történt-e, majd megállapítja a határozatképességet. (4) A képviselő-testületi ülés akkor határozatképes, ha az ülésen az önkormányzati képviselők több mint a fele jelen van. Az ülésteremben tartózkodó képviselőt a határozatképesség megállapításakor és a szavazáskor is jelenlévőnek kell tekinteni. Határozatképtelenség esetén a testületet 15 napon belüli időpontra újból össze kell hívni. (5) Határozatképesség esetén a polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére, de bármely képviselő és a jegyző is jogosult a meghívóban feltüntetett napirendek vonatkozásában javaslattal élni. (6) A polgármester vagy a képviselő, illetve a jegyző javasolhatja bármelyik napirendi pont tárgyalásának elnapolását, illetve kezdeményezheti több napirend összevontan történő tárgyalását. 28. A képviselő-testület ülésének vezetése során ellátandó feladatok: a) a képviselő-testület határozatképességének megállapítása, b) napirend előterjesztése, elfogadtatása, 11

12 c) napirendenként a napirend tárgyalása: 1. vita levezetése, ezen belül hozzászólásokra, kérdésekre, kiegészítésekre a szó megadása, 2. a vita összefoglalása, 3. az indítványok szavazásra való feltevése, 4. határozati javaslatok, rendelet-tervezetek szavaztatása, 5. a szavazás eredményének számszerű megállapítása, 6. a napirend tárgyában hozott döntés(ek) kihirdetése, d) a rend fenntartása, e) ügyrendi kérdések szavazásra bocsátásása és a szavazás eredményének kihirdetése, f) az ülés bezárása. 2. TANÁCSKOZÁS RENDJE 29. Az első napirendi pont tárgyalását megelőzően a képviselő-testület a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról a polgármester által jóváhagyott írásos formában kap tájékoztatást. A polgármester szükség szerint kiegészítheti az előző soros testületi ülés óta tett fontosabb intézkedéseiről és a beszámolási időszak legfontosabb eseményeiről szóló tájékoztatóját, valamint a témakörökhöz kapcsolódóan a képviselők részére biztosítja a hozzászólás lehetőségét. 30. (1) A tanácskozás rendjének fenntartásáról a polgármester gondoskodik. Ennek során: a) figyelmezteti azt a hozzászólót, aki eltér a tárgyalt témától, vagy a tanácskozáshoz nem illő, sértő kifejezéseket használ, b) rendre utasítja azt a képviselőt, aki a képviselő-testület tagjához méltatlan magatartást tanúsít, továbbá e rendeletnek a tanácskozási rendre, illetve a szavazásra vonatkozó rendelkezéseit megszegi. (2) A nyilvános ülésen megjelent állampolgárok a számukra kijelölt helyet foglalhatják el. A tanácskozás rendjének megzavarása esetén a polgármester rendreutasítja a rendzavarót, ismétlődő rendzavarás esetén pedig az érintettet a terem elhagyására is kötelezheti. (3) Amennyiben a tanácskozás rendjének helyreállítása nem lehetséges, a polgármester a testületi ülést berekeszti és elhagyja a tanácstermet. A testületi ülést ezt követően 5 napon belül, az eredeti napirendi pontokkal ismét összehívja. (4) A polgármesternek a rendfenntartás érdekében tett intézkedései ellen felszólalni, azokat visszautasítani, azokkal vitába szállni nem lehet. 12

13 2.1. A hozzászólások és a vita 31. (1) A polgármester a napirendek sorrendjében minden előterjesztés felett különkülön nyit vitát, melynek során az előterjesztő a napirendhez a vita előtt szóban kiegészítést tehet. (2) A bizottságok elnökei ismertetik a bizottságuk álláspontjait, valamint a bizottsági tagok kérésére a bizottsági tagok külön véleményét és annak indokolását. (3) A képviselők és a tanácskozási joggal megjelentek a napirendhez való hozzászólási szándékukat az ülés elnökének jelzik. A képviselői felszólalásokra a jelentkezés sorrendjében kerülhet sor. (4) Azt a felszólalót, aki eltér a napirendi pont tárgyától, a polgármester felszólíthatja, hogy térjen a tárgyra. (5) A nyilvános képviselő-testületi ülésen megjelent állampolgároknak a polgármester kérdést, hozzászólást engedélyezhet egy-egy napirendi ponthoz. A hozzászólás időtartama 2 perc lehet. Az adott ügyhöz ismételt hozzászólást a polgármester engedélyezhet, legfeljebb 2 perc időtartamban. A polgármester további megszólalási lehetőséget csak indokolt esetben engedélyezhet. Hozzászólási jog nem adható azokban az esetekben, melyeknél zárt ülés rendelhető el. (6) A hozzászólási jog feltétele, hogy az érintett személy a hozzászólási jog megadása előtt a képviselő-testület ülését viselkedésével ne zavarja. A hozzászólási jog megvonható, ha az érintett személy nem tartja be a számára megadott időkeretet. (7) A polgármester lehetőséget adhat arra, hogy a vitában érintett részvevő személyek 2 perc időtartamban megjegyzést tehessenek Ügyrendi kérdés 32. (1) Ügyrendi kérdésben bármelyik képviselő bármikor szót kérhet. Az ügyrendi javaslatok felett a képviselő-testület vita nélkül határoz. (2) A képviselő ügyrendi hozzászólás keretében tett azon indítványát, mely a vita lezárását és a határozati javaslat illetve a módosító határozati javaslatok azonnali szavazásra bocsátását javasolja - a polgármester szavazásra bocsátja. (3) Ügyrendi javaslat a képviselő-testület ülésének vezetésével, rendjével összefüggő, a tárgyalt napirendi pont tartalmát érdemben nem érintő, döntést igénylő eljárási kérdésre vonatkozó javaslat. (4) Az ügyrendi kérdésben szót kérő képviselőnek az elnök felhívására meg kell jelölnie a rendelet azon szabályát, amelyre hivatkozik. Amennyiben az ülés elnöke megállapítja, hogy a hozzászólás nem ügyrendi kérdésben történik, a képviselőtől megvonja a szót. Ez esetben sincs vitának helye. 13

14 2. AZ ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐKRE VONATKOZÓ MAGATARTÁSI SZABÁLYOK 33. (1) A képviselő-testület a képviselőkre vonatkozó magatartási szabályokat az Mötv. 32. (2) bekezdésén kívül - az alábbiak szerint határozza meg: a) köteles előre bejelenteni a polgármesternek, ha a testületi ülésen nem tud megjelenni, b) köteles a tudomására jutott önkormányzati, szolgálati, üzleti, valamint magántitkot megőrizni. (2) Az önkormányzati képviselő köteles bejelenteni, ha őt vagy közeli hozzátartozóját az adott ügy személyesen érinti. Amennyiben az önkormányzati képviselő elmulasztja bejelenteni a személyes érintettséget, a képviselő-testület a képviselő személyes érintettségről történő tudomásszerzését követő 15 napon belül dönt, hogy az adott ügyben a képviselőt kizárja-e határozathozatalból. Amennyiben a képviselő-testület a képviselőt kizárja a határozathozatalból, az adott ügyben a képviselő-testület új határozatot hoz. Amennyiben a képviselő-testület a képviselőt nem zárja ki a határozathozatalból, a képviselő-testület a korábban meghozott határozatát hatályában fenntartja. (3) Amennyiben az önkormányzati képviselő megszegi a törvényben meghatározott kötelezettségeit, a Képviselő-testület - a kötelezettségszegés súlyától függően - egyszerű szótöbbséggel, határozattal dönt arról, hogy legalább 1 havi, de legfeljebb 12 havi időtartamra csökkenti-e vagy megvonja-e az önkormányzati képviselő tiszteletdíját. Ismételt kötelezettségszegés esetén a csökkentés vagy a megvonás újra megállapítható. 4. A DÖNTÉSHOZATALI ELJÁRÁS, A SZAVAZÁS MÓDJA 34. (1) Az előterjesztő a javaslatot, illetve a képviselő a módosító javaslatát saját indítvánnyal, illetve a vitában elhangzott módosító javaslatok, kiegészítések elfogadásával a vita lezárásáig megváltoztathatja, vagy a szavazás megkezdéséig azt bármikor visszavonhatja. (2) A vita lezárása után, a szavazás megkezdése előtt a jegyzőnek szót kell adni, ha a javaslatok törvényességét illetően észrevételt kíván tenni. (3) Ha a napirendi ponthoz több felszólaló nincs, a polgármester a vitát lezárja. A vitában elhangzottakat összefoglalja, majd a javaslatokat logikai sorrendben bocsátja szavazásra. Ezt követően megállapítja a szavazás eredményét és ismerteti a hozott döntést. (4) A javaslat elfogadásához a jelenlevő képviselők több, mint felének igen szavazata szükséges (egyszerű többség), amennyiben nincs szükség minősített többségre. (5) Minősített többség szükséges az Mötv. 50 -ában meghatározott esetekben. 14

15 35. (1) A képviselő-testület döntéseit (határozat, rendelet) nyílt szavazással, kézfelemeléssel hozza. Titkos szavazást tarthat az Mötv. 46. (2) bekezdésében foglalt ügyekben. A polgármester nyomatékosan felhívja a figyelmet a tárgyalt ügy bizalmas kezelésére és az azzal kapcsolatos titoktartási kötelezettségre. (2) A titkos szavazást a Pénzügyi- Ellenőrző Bizottság, mint Szavazatszámláló Bizottság bonyolítja le. (3) A titkos szavazás borítékba helyezett szavazólapon, urna igénybevételével történik. (4) A Szavazatszámláló Bizottság összeszámolja a szavazatokat és megállapítja az érvényes és érvénytelen szavazatok számát, arányát. (5) A titkos szavazásról külön jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza: a) a szavazás helyét és napját, a szavazás kezdetét és végét, b) a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak nevét és tisztségét, c) a szavazás során felmerült körülményeket, d) a szavazás eredményét, e) a jegyzőkönyvvezető nevét, f) a bizottság tagjainak és a jegyzőkönyvvezetőnek az aláírását. (6) A szavazás eredményét a bizottság elnöke ismerteti a képviselő-testülettel. (7) Ha az eredmény megállapításával kapcsolatban kétség merül fel, a szavazást meg kell ismételtetni. (8) Eredménytelen szavazás esetén az előterjesztő az előterjesztést szükségképpen átdolgozza, kiegészíti és a képviselő-testület a soron következő ülésén azt újból megtárgyalja. 36. (1) Név szerinti szavazást kell elrendelni, az önkormányzati képviselők egynegyedének indítványára, illetve ha bármelyik képviselő javaslatára a testület egyszerű többséggel vita nélkül így határoz. (2) A névszerinti szavazás esetén a jegyző ABC sorrendben felolvassa a képviselők nevét, s a jelenlevők nevük felolvasásakor "igen"-nel, "nem"-mel vagy "tartózkodom"-mal szavaznak. A szavazás eredményét a polgármester hirdeti ki. (3) A névszerinti szavazásról mindig kötelező jegyzőkönyvet készíteni és a külön hitelesített névsort a jegyzőkönyv mellé kell csatolni. 5. A JEGYZŐ JOGSZABÁLYSÉRTŐ DÖNTÉSEK, MŰKÖDÉS JELZÉSÉRE IRÁNYULÓ KÖTELEZETTSÉGE 37. A jegyző a döntés és működés jogszabálysértő voltára vonatkozó jelzési kötelezettségének eleget tesz: a) ha a képviselő-testület és szervei ülésen a döntés meghozatala előtt a jogszabálysértést jelzi, valamint kéri jelzésének jegyzőkönyvbe foglalását, 15

16 b) ha a jogszabálysértő döntés vagy működés később jut a jegyző tudomására, a tudomására jutását követően a jogszabálysértést azonnal írásban jelzi a polgármesternek, aki a következő ülésen gondoskodik a jogszabálysértő döntés Képviselő-testület vagy szerve általi felülvizsgálatáról. IV. F E J E Z E T RENDELETALKOTÁS ÉS HATÁROZATHOZATAL 1. AZ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETALKOTÁS 38. (1) A képviselő-testület a törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, továbbá törvényi felhatalmazás alapján annak végrehajtására önkormányzati rendeletet alkot. (2) A rendelet alkotását, módosítását, hatályon kívül helyezését kezdeményezheti: a. a polgármester, b. az alpolgármester, c. a bizottságok elnökei, d. a képviselő, e. a jegyző. (3) A rendelet-tervezetről való szavazás során először a módosító indítványokról, majd a rendelet-tervezet egészéről dönt a testület. 39. (1) A rendeletek számozása évente egytől kezdődik, emelkedő számsorrendben. (2) kihirdetése helyben szokásos módon, azaz az Önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel valósul meg. (3) A rendeletekről a Nagyrédei Közös Önkormányzati Hivatal nyilvántartást vezet, amely tartalmazza: a. a rendelet számát és tárgyát b. meghozatalának, hatálybalépésének és kihirdetésének időpontját c. módosító, kiegészítő rendelet számát és annak időpontját d. hatályon kívül helyező rendelet számát, hatálybalépésének és kihirdetésének időpontját. 2. HATÁROZAT ALAKSZERŰSÉGE 40. (1) A határozat megjelölése magában foglalja a határozatot hozó szerv megnevezését, a határozat számát (arab számmal), meghozatalának idejét (évét, valamint zárójelben a hónapját és napját), továbbá, hogy milyen határozat. 16

I. F E J E Z E T AZ ÖNKORMÁNYZAT ELNEVEZÉSE ÉS JELKÉPEI

I. F E J E Z E T AZ ÖNKORMÁNYZAT ELNEVEZÉSE ÉS JELKÉPEI SZALKSZENTMÁRTON KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 7/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete Szalkszentmárton község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról Szalkszentmárton Község Önkormányzatának

Részletesebben

PREAMBULUM I. F E J E Z E T ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK AZ ÖNKORMÁNYZAT ELNEVEZÉSE ÉS JELKÉPEI

PREAMBULUM I. F E J E Z E T ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK AZ ÖNKORMÁNYZAT ELNEVEZÉSE ÉS JELKÉPEI MEDINA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE../2014. ( XI.22.) önkormányzati rendelete MEDINA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Medina Község Önkormányzat Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő - testületének. 8/2010. (XI.05.) rendelete

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő - testületének. 8/2010. (XI.05.) rendelete Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő - testületének 8/2010. (XI.05.) rendelete Nagyoroszi Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról Nagyoroszi Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ÚRHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÉS SZERVEI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ÚRHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÉS SZERVEI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÚRHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÉS SZERVEI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 1 Úrhida Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a Szervezeti

Részletesebben

Szentpéterfölde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1

Szentpéterfölde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1 Szentpéterfölde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1 4/2011. (IV.13.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról BEVEZETŐ Szentpéterfölde Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. Az önkormányzat megnevezése, jelképei 1.. Kunmadaras Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat)

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. Az önkormányzat megnevezése, jelképei 1.. Kunmadaras Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) Kunmadaras Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(III.02.) önkormányzati rendelete Kunmadaras Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Kunmadaras

Részletesebben

Véménd Község Képviselő-testületének 1/2015. (I.08.) önkormányzati rendelete Szervezeti és Működési Szabályzatról BEVEZETŐ RÉSZ 1.

Véménd Község Képviselő-testületének 1/2015. (I.08.) önkormányzati rendelete Szervezeti és Működési Szabályzatról BEVEZETŐ RÉSZ 1. Véménd Község Képviselő-testületének 1/2015. (I.08.) önkormányzati rendelete Szervezeti és Működési Szabályzatról BEVEZETŐ RÉSZ 1. Véménd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

NAGYSZENTJÁNOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. JANUÁR

NAGYSZENTJÁNOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. JANUÁR NAGYSZENTJÁNOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. JANUÁR Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti

Részletesebben

Moha Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról

Moha Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Moha Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Moha Község Önkormányzata Képviselőtestülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VI.01.) számú rendelete /egységes szerkezetben/

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VI.01.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VI.01.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A Képviselőtestület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Füredi János sk. polgármester

Részletesebben

Csikéria Község Önkormányzata Képviselő-testületének. Csikéria Község Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I.

Csikéria Község Önkormányzata Képviselő-testületének. Csikéria Község Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. Csikéria Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XI. 25.) önkormányzati rendelete Csikéria Község Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Csikéria Község Önkormányzatának

Részletesebben

Előterjesztés. Tárgy: Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet felülvizsgálata

Előterjesztés. Tárgy: Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet felülvizsgálata Előterjesztés Tárgy: Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet felülvizsgálata Készült: A porvai képviselő-testület 2013. július 8-ai ülésére Készítette: Feketéné E. Hilda jegyző

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. Az önkormányzat és jelképei

I. fejezet Általános rendelkezések. Az önkormányzat és jelképei Egységes szerkezet JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról. Jászdózsa Község Önkormányzatának

Részletesebben

ZALAAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

ZALAAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ZALAAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 7/2013. (V. 29.) önkormányzati rendelete az ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Zalaapáti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

RÁKÓCZIÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

RÁKÓCZIÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013.(V.30.) önkormányzati RENDELETE Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Rákócziújfalu

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2014. (XI. 19.)) önkormányzati rendelete

Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2014. (XI. 19.)) önkormányzati rendelete Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (XI. 19.)) önkormányzati rendelete Csetény Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete. a szervezeti és működési szabályzatról

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete. a szervezeti és működési szabályzatról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete a szervezeti és működési szabályzatról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete (A1)

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete (A1) Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete (A1) a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról a módosításáról szóló 8/2015.(IV.29.) és a 12/2015.(VI.18.)

Részletesebben

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (X. 03.) önkormányzati rendelete

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (X. 03.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (X. 03.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének. 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének. 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Badacsonytördemic Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

Bevezető ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Bevezető ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Bugyi Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 7/2011. (III.16) számú rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról egységes szerkezetben a 26/2011. (IX.20.); 10/2012. (IV.16.); 14/2012. (V.20.):20/2012.

Részletesebben

LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2007. (XI. 22.) Kt. rendelete

LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2007. (XI. 22.) Kt. rendelete LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007. (XI. 22.) Kt. rendelete LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 123 (Egységes szerkezetben. Módosításokkal

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. Az önkormányzat elnevezése és székhelye

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. Az önkormányzat elnevezése és székhelye Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12./2014.(XI.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V.23.) önkormányzati rendelete

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V.23.) önkormányzati rendelete Egységes szerkezetbe foglalta: Valentovics Beáta jegyző Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2014. december 5. Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V.23.) önkormányzati

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Petneháza Község Önkormányzata.

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Petneháza Község Önkormányzata. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2014. (X.22.) önkormányzati rendelete A Képviselőtestület és szervei Szervezeti- és Működési Szabályzatáról Petneháza Község Önkormányzata önállóan,

Részletesebben

Méhkerék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2011. (X.27.) önkormányzati rendelete. Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Méhkerék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2011. (X.27.) önkormányzati rendelete. Szervezeti és Működési Szabályzatáról Méhkerék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2011. (X.27.) önkormányzati rendelete Méhkerék Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról Méhkerék Község

Részletesebben

Tiszacsege Város Önkormányzata 6/2013.(II. 18.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Tiszacsege Város Önkormányzata 6/2013.(II. 18.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Tiszacsege Város Önkormányzata 6/2013.(II. 18.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

VELEM KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 9726 Velem, Rákóczi Ferenc utca 73. Telefon: +36(94)563-380 Fax: +36(94)563-379 email: korjvelem@t-online.

VELEM KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 9726 Velem, Rákóczi Ferenc utca 73. Telefon: +36(94)563-380 Fax: +36(94)563-379 email: korjvelem@t-online. VELEM KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 9726 Velem, Rákóczi Ferenc utca 73. Telefon: +36(94)563-380 Fax: +36(94)563-379 email: korjvelem@t-online.hu Előterjesztés Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzat képviselő-testületének 14/2014 (X.21.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Újhartyán Város Önkormányzat képviselő-testületének 14/2014 (X.21.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Újhartyán Város Önkormányzat képviselő-testületének 14/2014 (X.21.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Újhartyán Város Önkormányzat képviselő-testülete az

Részletesebben

ORGOVÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

ORGOVÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ORGOVÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 14/2013.(IX.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és

Részletesebben