Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2."

Átírás

1 Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város helyi menetrend szerinti közössé gi közlekedésének ellátása közszolgáltatási szerződés keretében című pályázat kiírásáról Tisztelt Képviselő-testület! A személyszállítási szolgáltatásokról szóló évi XLI. törvény (továbbiakban: törvény) 4. (4) bekezdése a települési önkormányzatok önként vállalt feladataként határozza meg a következőket: - a helyi személyszállítás fejlesztésére vonatkozó koncepciók jóváhagyását, valamint azok végrehajtásának megszervezését, - a gazdaság és a társadalom személyszállítási közszolgáltatások iránti igényének megállapítását, nyomon követését, - a közszolgáltatások megszervezésével kapcsolatos intézményi és szabályozási keretek kialakítását, a helyi személyszállítási közszolgált atások megszervezését, a közlekedési szolgáltató kiválasztását, a helyi személyszállítási közszolgáltatások a személyszállítási közszolgáltatási szerződések megkötésével történő megrendelését, - a helyi közlekedés díjainak szerződés keretében t örténő megállapítását, a helyi személyszállítási közszolgáltatások bevételekkel nem fedezett indokolt költségeinek megtérítését, valamint a szolgáltatások teljesítésének ellenőrzés ét, - a település helyi közszolgáltatási személyszállítási szolgáltatásának ellátására vonatkozó menetrendi koncepciók kidolgozását. A fenti feladatok ellátása során a törvény 5. alap ján az alábbiak tartoznak az Önkormányzat feladatkörébe : - a közszolgáltatási feladatok és az azokkal összef üggő követelmények meghatározása adott területre (területrészre, hálózatra, egy vagy több vonalra vagy járatra) és ezek érvényesítése a szolgáltatóval szemben, - a helyi, valamint az országos, regionális és elővárosi személyszállítási közszolgáltatások összehangolása, - a személyszállítási közszolgáltatásokat végző köz lekedési szolgáltatók működésének folyamatos nyomon követése, a szolgáltatók személys zállítási közszolgáltatási tevékenységének, fejlesztéseinek, valamint fejleszt ésnek nem minősülő beruházási tevékenységeinek összehangolása, koordinálása, - a közszolgáltatási feladatok ellátására leginkább megfelelő, a legszínvonalasabb és a lakosság számára legkevésbé költséges szolgáltatást kínáló, az energetikai és környezeti

2 hatások figyelembevételével a legalkalmasabb szolgá ltató kiválasztása és megbízása, a szolgáltató tevékenységének folyamatos figyelemmel kísérése és ellenőrzése, valamint - az utasok számára elektronikus formában egységese n megismerhető közszolgáltatási menetrend és elektronikus utazásszervező működtetés ére és fejlesztésére vonatkozó koncepció készítése. Püspökladány Város közigazgatási határain belül a helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítást jelenleg Bodnár Sándor egyéni vállalkozó végzi a november 1-én létrejött közszolgáltatási szerződésben foglal tak figyelembevételével. A törvény 23. alapján belföldi személyszállítási közszolgáltatás végzésére a közlekedési szolgáltató kizárólag közszolgáltatási szerződés ke retében bízható meg. A közszolgáltatási szerződést a törvény pályázatra vonatkozó szabályai szerint kell megkötni. A pályázat nyilvánosan, a verseny tisztaságát és átláthatóságát bárki számára biztosító módon zajlik. A pályázati felhívást az ellátásért felelősnek lega lább kettő országos napilapban, továbbá a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben, az ellátásért felelős hivatalos honlapján, továbbá az önkormányzatnak a helyben szokásos módon is közzé kell tennie a pályázat benyújtási határidejét legalább 60 nappal megelőzően. A felhívásban tájékoztatást kell adni a pályázaton va ló részvétel és a pályázati kiírás beszerzési lehetőségének feltételeiről, az ajánlattétel határi dejéről, az elbírálás módjáról és szempontjairól, az eredményhirdetés és a szerződésk ötés legkésőbbi időpontjáról, a szolgáltatás megkezdésének határnapjáról, valamint a szerződés időtartamáról. A pályázati kiírás és a közszolgáltatási szerződés kötelező tartalmi elemeit a törvény határozza meg. A pályázati eljárással kapcsolatos fontosabb cselek mények ütemezését az alábbi táblázat tartalmazza: Eljárási cselekmények Időpontok, határidők 1 Bizottsági ülés: január Püspökladány Város Önkormányzata Képviselőtestületének január 30. döntése a meghirdetésről 3 Hirdetmények megjelenése: február 7. 4 A pályázati felhívás megjelenése értesítőben: február 7. 5 A pályázati dokumentáció beszerzése: februá r 7. április 7-ig

3 6 A pályázat benyújtásának határideje: április 7. 10:00 7 A pályázatok bontása: április 7. 10:00 8 A pályázatok értékelése: április Hiánypótlási határidő: április Tisztázó kérdések: április Az illetékes bizottságok ülése: április Püspökladány város Önkormányzata Képviselőtestületének április 24. döntése: 13 Az eredményhirdetés időpontja: április A közszolgáltatási szerződés megkötése: áp rilis A szolgáltatás megkezdésének napja: június 1. A helyi közforgalmú autóbusz közlekedés ellátására kiírására kerülő pályázat a szolgáltatási igény meghatározására konkrét menetrenddel és éves futásteljesítménnyel (km) kerül kiírásra. A menetrend tartalmazza a járatok számát, hosszát, napi érkezési és indulási idejét megállók számát, elhelyezkedését. Szükséges dönteni arról, hogy a közszolgáltatás fenntartását mennyi időre vállalja a Képviselő-testület. Célszerűnek látszik a következő szerződés időtartamát legalább 5 évben meghatározni. A közszolgáltatási szerződés érvényes ségének ideje legfeljebb 10 év lehet, amely időtartamot a Személyszállítási szolgáltatásokról szól évi XLI. törvény a Vasúti és közúti személyszállítás közszolgáltatásról szóló 1370/2007 EK rendelet alapján állapítja meg. Felsőbb szintű jogszabályra figyelemmel indokolt hatályon kívül helyezni a 26/2006. (XII. 22.) önkormányzati rendeletet. A személyszállítási szolgáltatásokról szóló évi XLI. törvény tartalmazza, hogy a közszolgáltatási menetrend és a közszolgáltatások d íjait, a pótdíjak és a díjalkalmazási feltételeket a személyszállítási közszolgáltatási s zerződés tartalmazza. Egyben felhatalmazást kérek a Képviselő-testülettől, hogy a jelenleg érvényes közszolgáltatási szerződést a jelenlegi szolgáltató val módosíthassam úgy, a közszolgáltatási szerződés melléklete lesz a 26/2006. (XII. 22.) önkormányzati rendelet ainak rendelkezései, ami a díjak, pótdíjak és a díjalkalm azás feltételeit szabályozza, természetesen nem rendeleti formában.

4 HATÁROZATI JAVASLAT Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete önként v állalt feladatának ellátása érdekében, Püspökladány Város helyi menetrendszerinti közösségi közlekedésének közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátá sára nyilvános pályázatot ír ki a személyszállítási szolgáltatásról szóló évi XLI. törvény alapján. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a közszolgáltatási szerződést a díjak, pótdíjak és a díjalkalmazási feltételek vonatkozásában módosítja a szolgáltatóval. Határidő: a pályázati felhívás közzétételére: február 7. Felelős: Dombi Imréné polgármester Püspökladány, január 16. D o m b i Imréné polgármester

5 PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /... (..) önkormányzati rendelete a helyi menetrend szerinti autóbuszjáratok, az iskolák, tanintézetek által rendelt helyi autóbusz különjáratok díjainak és az ehhez kapcsolódó pót- és mellékdíjak, illetve kezelési költségek megállapításáról szóló 26/2006 (XII. 22.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye Az Állam fejezetének 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogalkotói hatáskörében, Püspökladány Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (IV. 4.) önkormányzati rendelet 54. -ában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el. 1. Hatályát veszti Püspökladány Város Önkormányzatának a helyi menetrend szerinti autóbuszjáratok, az iskolák, tanintézetek által rendelt helyi autóbusz különjáratok díjainak és az ehhez kapcsolódó pót- és mellékdíjak, illetve kezelési költségek megállapításáról szóló 26/2006. (XII. 22.) számú önkormányzati rendelet. 2. Ez a rendelet kihirdetésének napján lép hatályba, és azt követő napon hatályát veszti. D o m b i Imréné polgármester K e s e r ű László jegyző

6 Pályázati felhívás Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testü lete pályázati felhívása a közigazgatási területén végzendő közúti személyszál lítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására a személyszállítási szolgáltatás okról szóló évi XLI. törvény (a továbbiakban: Tv.) rendelkezései alapján 1. A kiíró neve, címe, telefon- és telefaxszáma: Püspökladány Város Önkormányzata 4150 Püspökladány, Bocskai u 2. Telefon: , Fax: jeney. Kapcsolattartó: Jeney Tibor Városfejlesztési irodavezető 4150 Püspökladány Bocskai u Az eljárás tárgya, illetve mennyisége: Autóbusszal végzendő, menetrend szerinti helyi töme gközlekedés ellátása Püspökladány város vonatkozásában közszolgáltatási szerződés ker etében, ezen kívül a szükséges menetrend, jegyek és bérletek biztosítása, a pályáz ati kiírásban meghatározottak szerint. 3. A pályázaton való részvétel feltételei: A pályázat nyílt, a pályázatot - a Tv. előírásaira figyelemmel a pályázati kiírásban meghatározottak szerint nyújthatják be a szolgáltat ók. 4. A Pályázati kiírás beszerzésének feltételei: Beszerzésének határideje: pályázattételi határidő n apja. Ára: Ft + ÁFA. A fizetés feltételei és módja: A kiírás ellenértékét az pályázattevő átutalással teljesítheti a pályázatkérő OTP Bank Püspökladányi Fiókjánál vezetett, számú bankszámlaszámára. A rendelkezésre b ocsátás módja: a pályázati kiírás az 1. pontban meghatározott címen, hétfőtől csütörtöki g 8 16-ig, illetve pénteken 8 12-ig személyesen beszerezhető, vagy írásos kérésre postai úton kerül megküldésre pályázattevők részére, amennyiben ellenértékének megfizetését a p ályázattevő igazolja. 5. Az pályázattétel határideje: április 7. 10:00 óra. A pályázat benyújtásána k módja és helye a kiírásban kerül meghatározásra. 6. Elbírálás módja: A pályázati felhívásban meghatározott alkalmassági követelmények és bírálati szempontok alapján a pályázatkérő az összességében a legkedvez őbb pályázatot benyújtó pályázattevővel köt szerződést. 7. Az elbírálás szempontjai (részletesen a pályázati kiírás tartalmazza): 1. A vonaljegyek és a bérletjegyek megajánlott ára (50 súlyszám). 2. A támogatás (ellentételezés) mértéke (50 súlyszám). 3. Alacsonyplatós járművek és /vagy midibuszok aránya szolgáltatásba bevont járművek között (10 súlyszám). 4. Fizetési ütemezés (havi, negyedéves, féléves, éves) (10 súlyszám). 5. Intézkedési terv a bázisévhez (2012.) képest eladot t jegyek és bérletek számának növelésére vonatkozóan. (10 súlyszám). 8. Az eredményhirdetés legkésőbbi időpontja: április A szerződéskötés legkésőbbi időpontja: április A szolgáltatás megkezdésének határnapja: június A szerződés időtartama: 60 hónap. 12. A szerződés meghatározása: Közszolgáltatási szerződés.

7 Pályázati kiírás Püspökladány Város Helyi menetrend szerinti közösségi közlekedésének közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátá sa megnevezésű feladatra Püspökladány január 1

8 Tartalomjegyzék I. A pályázati kiírás célja 7. II. Általános információk 7. III. A pályázók köre 9. IV. A pályázati eljárás 13. V. Kiegészítő tájékoztatás 13. VI. Teljesség és pontosság 14. VII. A pályázat elkészítésének költségei 14. VIII. A pályázat nyelve 15. IX. Egyéb kikötések 15. X. Pályázati kötöttség 15. XI. Formai követelmények 15. XII. A pályázat kötelező szakmai tartalma 16. XIII. Cégkivonat és aláírási címpéldány 17. XIV. A pályázatok módosítása 17. XV. Pályázati biztosíték 18. XVI. Az ajánlatok benyújtásának helye, módja és ideje 18. XVII. A pályázatok felbontása 19. XVIII. Pályázatok tartalmának tisztázása 19. XIX. A pályázati érvényességének vizsgálata 19. XX. Hiánypótlás, tárgyalás az eljárás során 19. XXI. A pályázatok bírálata 20. XXII. Az eljárás eredménytelenségének esetei 22. XXIII. Eredményhirdetés 22. XXIV. A szerződés megkötése 22. XXV. A pályázattal kapcsolatos egyéb információk 23. XXVI. A szolgáltató birtokába vagy használatába kerülő lé tesítmények, eszközök meghatározása, működésük és használatuk feltételei 24. XXVII. Tájékoztatás a korábbi szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokról, annak teljesítményeiről, és az általa alkalmazott díj- és jegyrendszerről 24. XXVIII. Szerződéses feltételek 25. XXIX. Mellékletek, formanyomtatványok 33. 2

9 I. A PÁLYÁZATI KIÍRÁS CÉLJA Püspökladány Város közigazgatási területén helyi, a utóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátása. A pályázati kiírás szűkebb célkitűzése az egységes, integrált városi szintű közösségi közlekedés megteremtése. Püspökladány Város Önkormányzatának (a továbbiakban : Kiíró /Ellátásért felelős) Képviselő testülete a évi XLI. törvényben foglaltaknak megfelelően Püspökladány Város közigazgatási területén az autóbusszal végzett mene trend szerinti személyszállítás érdekében, közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátá sára pályázatot ír ki. II. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK II.1. A Kiíró neve, címe, telefon- és telefaxszáma Püspökladány Város Önkormányzata 4150 Püspökladány, Bocskai u 2. Telefon: , Fax: jeney. Kapcsolattartó: Jeney Tibor Városfejlesztési irodavezető 4150 Püspökladány Bocskai u. 2. II.2. Az eljárás tárgya, illetve mennyisége Autóbusszal végzendő, menetrend szerinti helyi töme gközlekedési feladatok ellátása Püspökladány város vonatkozásában közszolgáltatási szerződés keretében. Fentieken kívül az utasok felé a szükséges menetrend, jegyek és bérlet ek biztosítása, értékesítése és tájékoztatás nyújtása. A személyszállítást a közszolgáltatási sz erződés mellékletében meghatározott számú és helyű megállóhelyet tartalmazó menetrend szerint kell végezni. A megállóhelyek számát és nevét, valamint a járatok indulásának időintervallumát, ezek részletes leírását a jelen pályázati kiírás 1. sz. melléklete tartalmazza (2013. évi menetrend). II.3. A szerződés időtartama Kiíró a szerződést határozott időtartamra jún ius 1. napjától, május 30. napjáig terjedő időszakra, 5 évre köti. II.4. A teljesítés helye Püspökladány Város közigazgatási területe, a teljes helyi közösségi közlekedési hálózat. II.5. A szolgáltatás megkezdésének a napja június 01. II.6. A pályázat benyújtásának határideje április 7. 10:00 óra. II.7. A pályázatok bontásának időpontja április 7. 10:00 óra. II.8. Az eredményhirdetés tervezett legkésőbbi időpontja április 24. 3

10 II.9. Szerződéskötés tervezett ideje április :00 óra A szerződéskötés tervezett legkésőbbi időpontja május 2. II.9.1. Elbírálás módja és szempontja A Pályázati kiírásban meghatározott alkalmassági követelmények és bírálati szempontok alapján az összességében a legjobb ajánlatot benyúj tó Pályázóval kerül sor szerződéskötésre. II.10. A Pályázati kiírás beszerzésének feltételei Beszerzésének határideje: pályázattételi határidő n apja. Ára: Ft + ÁFA. A fizetés feltételei és módja: A kiírás ellenértékét az pályázattevő átutalással teljesítheti az pályázatkérő OTP Bank Püspökladányi Fiókjánál vezetett számú bankszámlaszámára. A rendelkezésre bocsátás módja: a pályázati kiírás az 1. pontban meghatározott címen, hétfőtől csütörtökig 8 16-ig, illetve pénteken ig személyesen beszerezhető, vagy írásos kérésre postai úton kerül megküldésre pályázattevők részére, amennyiben ellenértékének megfizetését pályázattevő igazolja. Postai kézbesítés esetében a kérelem postára adásának dátuma az irányadó a határidő tekintetében. A megvá sárolt pályázati kiírás másra át nem ruházható. A Pályázati kiírás postai úton való kézbesítése is kérhető. Ez esetben a kérelem postára adásának ésszerű határidőn belül kell megtörténnie. Ésszerű határidőn belül feladottnak tekinti a Kiíró, a kérelem postára adását akkor, ha a pályázati kiírás öt munkanapon belüli megküldése teljesíthető. A postai úton való kézbesí tésnél nem Kiírónak felróható késedelem esetén Kiíró nem tehető felelőssé. A Pályázati kiírás megvétele előfeltétele az eljárásban való részvételnek. Amennyiben több vállalkozás együttesen kíván pályázatot leadni, akk or elég csak az egyik vállalkozásnak a pályázatot megvásárolnia. III. A PÁLYÁZÓK KÖRE A pályázat nyílt. A pályázaton pályázóként részt ve hetnek azon belföldi vagy külföldi székhelyű szolgáltatók (továbbiakban: Pályázó / Szo lgáltató), melyek megfelelnek a Pályázati kiírásban foglalt feltételeknek. Külföldi székhelyű szolgáltató a pályázaton abban az esetben vehet részt, ha országában is biztosított a menetrend szerinti autóbusz közlekedésben a nemzeti elbánás a külföldiek számára. III.1. Kizáró okok A./ Az eljárásban nem vehet részt, illetve az eljárásból kizárásra kerül az a Pályázó, aki: a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődel járás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszá molási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenys égét felfüggesztették; 4

11 c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsola tban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a bü ntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi sze méllyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló évi CIV. törvény 5. -a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha a pály ázó tevékenységét bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; d) nem felel meg az átlátható szervezetekre a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 3. (1) bekezdésében foglalt követelményeknek; e)az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény pontja alapján nem minősül köztartozásmentes adózónak, g) az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés a) pontja szerinti rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek me gsértésével ga) a munkaviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két évnél nem régebben jogerőre emel kedett közigazgatási, vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal v agy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el, vagy gb) külföldi Magyarországon engedélyhez kötött foglalko ztatása esetén az engedély megkérésére vonatkozó munkáltatói kötelezettség elm ulasztásával összefüggésben két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és a központi költségvet ésbe történő befizetésre kötelezéssel, vagy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; h) gazdasági vagy szakmai tevékenységével kapcsolatban - öt évnél nem régebben meghozott jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabá lysértést követett el; i) a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló évi LVII. törvény (továbbiakban: Tpvt.) 11. -a, vagy az Európai Unió Működéséről szóló Közszolgáltatási szerződés 101. cikke szerinti - öt évnél nem régebben meghozott - jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelüg yeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozat ában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el versenyeztetési eljár ás során; vagy ha a pályázó ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság - öt évnél nem régebben - jogerősen megállapította, és egyúttal bírságot szabott ki; j) székhelye szerinti ország nyilvántartásában nincs b ejegyezve; k) a szolgáltatás nyújtásához a székhelye szerinti ors zágban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy előírt szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik; l) nem felel meg az 1071/2209/EK rendelet 3., valamint 5-8. cikkeiben, továbbá a 261/2011. (XII.7.) Korm. rendelet aiban foglalt feltételeknek. 5

12 Igazolás módja: A Pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a fenti pontokban meghatározott kizáró okok hatálya a lá (2. sz. melléklet). B./ Az eljárásban nem lehet Pályázó, illetve az eljárásból kizárásra kerül, aki lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizet ési kötelezettségének a letelepedése szerinti ország vagy a Kiíró székhelye szerinti ország jogszabályai alapján nem tett eleget, kivéve, ha a megfizetésére halasztást kapott. Igazolás módja: A Pályázónak a pályázatához csatolni kell az érinte tt ország illetékes hatóságainak magyarországi letelepedésű Pályázóna k a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiállított együttes 3 hónapnál nem régebbi igazol ását arról, hogy nem tartozik a fenti pontban meghatározott kizáró okok hatálya alá. C./ Az eljárásban nem lehet Pályázó, illetve a pályázatában nem vehet részt, aki a Kiíró székhelye szerinti önkormányzati adóhatóság által n yilvántartott, lejárt adófizetési kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha a meg fizetésre halasztást kapott. Igazolás módja: A Pályázónak a pályázatához csatolni kell a Püspökl adány Város Polgármesteri Hivatal I. fokú önkormányzati adóható ságának 3 hónapnál nem régebbi igazolását arról, hogy nem tartozik a fenti pontban meghatározott kizáró ok hatálya alá. D./ Az eljárásban nem lehet Pályázó, illetve az eljárásból kizárásra kerül, aki a Nemzeti Közlekedési Hatósággal szemben fennálló fizetési kö telezettségének nem tett eleget, kivéve, ha a megfizetésére halasztást kapott. Igazolás módja: A Pályázónak a pályázatához csatolni kell az Nemzet i Közlekedési Hatóság 3 hónapnál nem régebbi igazolását arról, hogy nem t artozik a fenti pontban meghatározott kizáró ok hatálya alá. E./ Az eljárásban nem lehet Pályázó, illetve a pályázatában nem vehet részt, aki a nemzeti vagyonról szóló 2011.évi CXCVI törvény 3. (1) bekezdésében foglaltaknak nem felel meg és nem minősül átlátható szervezetnek. Igazolás módja: A Pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arró l, hogy átlátható szervezetnek minősül (6. számú melléklet). III.2. Pénzügyi és gazdasági alkalmasság A./ A Pályázó a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha 2012.december 31.-én a saját tőkéje nem érte el a 2 millió forintot. Igazolás módja: A Pályázónak üzleti évre vonatkozóan a számvi teli törvénynek megfelelő beszámolója hitelesített másolatban. Amen nyiben a letelepedés szerinti ország joga 6

13 nem írja elő a beszámoló közzétételét, úgy a Pályázó képviselőjének cégszerűen aláírt nyilatkozatának csatolása szükséges a saját tőkéjén ek december 31. napi mértékéről. B./ A Pályázó a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha a szerződés teljes időtartama alatt nem rendelkezik teljes körű utas és vagyonbiztosítássa l kötött felelősségbiztosítással, melyeknek mértéke dologi kár esetén min ,- Ft/káresemény/fő, személyi sérüléssel járó káresemények esetére min ,- Ft/káresemény /fő. Saját tevékenységre kötött felelősségbiztosítás esetében Ft/kár, Ft/év biztosítást jelent. Igazolás módja: A Pályázónak a pályázatához csatolnia kell az utasb iztosítás megkötésére irányuló kötelezettségvállalást tartalmazó nyilatko zatát. (3. sz. melléklet) III.3. Műszaki és szakmai alkalmasság A./ A Pályázó a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkezik autóbuszos személyszállításra irányuló engedéllyel. (2012. évi XLI törvény szerint) Igazolás módja: A Pályázónak a pályázatához csatolnia kell a Nemzet i Közlekedési Hatóság illetékes Regionális Igazgatósága által kibocsátott, az autóbuszos személyszállításra irányuló engedélyének hitelesített másolatát. B./ A Pályázó a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkezik és években km/év személyszállítási szerződéssel. Igazolás módja: A Pályázónak a referenciát a megbízó által kiállított igazolással, vagy a szerződés hitelesített másolatának csatolásával kel l igazolni. A kiadott igazolásnak az alábbi minimális tartalommal kell rendelkeznie: - a megbízó, szerződő fél megnevezése - szerződést kötő másik fél megnevezése (referencia igazolás jogosultja) - szerződéssel érintett időtartam, futásteljesítmén y - a szerződésszerű teljesítés helye. C./ A Pályázó a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkezik autóbusszal végzett személyszállítási szolgáltatásokra és/vagy alvállal kozója a járművek karbantartására, javítására vonatkozó auditált minőségirányítási ren dszerrel (ISO 9001), illetve e feltételnek megfelelő szakműhellyel nincs érvényes javítási sze rződése. Igazolás módja: A Pályázónak a pályázatához csatolnia kell a minősé girányítási rendszerére vonatkozó, elismert minőségtanúsító intézmény által kiállított ISO vagy azzal egyenértékű, auditált tanúsítványt, vagy az Európai Unió más tag államában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvány hitelesített másol atát. D./A Pályázó a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem nyilatkozik arról, hogy a szolgáltatás megkezdésekor jegy és bérletárusítás é s utas tájékoztatás is történik. Ezen felül nyilatkozik, hogy az utas tájékoztatás érdekében ho nlapot működtet. A jegy és bérletárusítás 7

14 az autóbuszon, vagy közszolgálati információs irodá ban, jegyárusító helyeken történhet. A közszolgálati információs iroda, valamint a jegy és bérletárusító helyek nyitva tartása munkanapokon min. 8 óra, a bérletárusítás időszakáb an (minden hónap 1-6. napjain) Szolgáltatóra nézve napi min. 12 (6.00-tól ig ) óra. Igazolás módja: A Pályázó a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha a pályázathoz nem csatolja a nyilatkozatát arról, hogy a közszolgálta tás megkezdésekor rendelkezni fog a szolgáltatáshoz szükséges jegyekkel és bérletekkel. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy a Pályázó az árusítást milyen formában kívánja működt etni. Amennyiben közszolgálati információs irodát, valamint a jegy és bérletárusító helyeket üzemeltet azok nyitva tartása munkanapokon min. 8 óra, a bérletárusítás időszakáb an (minden hónap 1-6. napjain) Szolgáltatóra nézve napi min. 12 (6.00-tól ig ) óra időtartamra terjed ki. IV. A PÁLYÁZATI ELJÁRÁS A pályázati eljárás módja: pályázati felhívással induló nyílt eljárás, amely során a Kiíró képviselő-testületi határozatban dönt a nyertes pál yázatról. A Pályázónak jelen Pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelően k ell elkészítenie és benyújtania pályázatát. Kiíró jelen Pályázati kiírásban foglalt bírálati szempont alapján bírálja el az érvényes ajánlatokat. A pályázatokat Püspökladány Város Önko rmányzatának Képviselő-testülete - az illetékes bizottságok véleménye alapján értékeli é s dönt a nyertes pályázatot benyújtó személyéről a Pályázók alkalmassága, a kizáró okok, a pályázatok műszaki - szakmai tartalma, a bírálati szempontok, és a minimális követelmények figyelembe vételével. A pályázat nyertese az összességében legjobb ajánlato t tevő. Kiíró a pályázat nyertesével, az autóbusszal végzet t menetrend szerinti személyszállításról szóló jelenleg hatályos évi XLI. törvény rend elkezéseinek és a pályázati kiírás pontjainak megfelelő, közszolgáltatási szerződést k öt. A Kiíró a pályázati felhívást a pályázati határidő lejárta előtt bármikor visszavonhatja, vagy a határidőt meghosszabbíthatja, amelyről a pályázati felhívás közzétételével megegyező helyeken a pályázati határidő lejárta előtt hirdetm ényt tesz közzé. A benyújtott pályázatok esetleges hiányosságaival k apcsolatban a Kiíró a Pályázók részére a megfelelő ajánlattétel érdekében hiánypótlási fel hívást küldhet ki, ami tartalmazza a pótolandó dokumentum megnevezését, a hiánypótlás ha táridejét és módját. V. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS A Pályázó a megfelelő ajánlattétel érdekében a pályázati kiírásban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoz tatást kérhet a Kiírótól a pályázat benyújtásának határidejét megelőző 10. napig. Minden ilyen tájékoztatási kérelmet telefaxon vagy elektronikus levél formájában ( ) kell eljuttatni a jelen kiírás II.1. pontjában megh atározott címre, amelyen fel kell tűntetni a pályázati eljárás tárgyát. 8

15 A Pályázó kizárólagos felelőssége, hogy a tájékoztatási kérelme megfelelő határidőben megérkezzen a megadott címre. A fent közölt határid ő után benyújtott kérelmekre válasz nem adható. A kiegészítő tájékoztatást a Kiíró a pályázat benyú jtásának határidejét megelőző munkanapig azonos tartalommal megküldi minden ismert pályázó r észére. A kiegészítő tájékoztatást az ismert pályázók azonos feltételek mellett kapják me g írásban, elektronikus levél vagy telefax útján a dokumentáció megvásárlása során feltüntetet t elektronikus levélcímre és telefaxszámra. A kiegészítő tájékoztatás akkor minő sül kézbesítettnek, ha a Kiíró a kiegészítő tájékoztatást akár telefax útján, akár elektronikus levél formájában a Pályázók részére megküldte. A Kiíró a pályázati határidőt meghosszabbíthatja, h a a kiegészítő tájékoztatást nem tudja a fenti határidőben megadni. A pályázati határidő meghosszabbításáról valamennyi ismert pályázót haladéktalanul, írásban és egyidejűleg értesíteni kell. A kiegészítő tájéko ztatás nem eredményezheti a pályázati felhívásban, valamint a kiírásban foglaltak módosít ását. A kiegészítő tájékoztatások kézhezvételét a pályázóknak haladéktalanul vissza k ell igazolniuk. A kiegészítő tájékoztatások kézhezvétele visszaigazolásának elmu lasztása esetén a Pályázó nem hivatkozhat arra, hogy a kiegészítő tájékoztatásoka t nem kapta meg hiánytalanul határidőre. A Kiíró által kibocsátott kiegészítő tájékoztatások a pályázati kiírás részévé válnak. A pályázati benyújtási határidő nem csak és kizárólag a kiegész ítő tájékoztatás érdekében hosszabbítható meg. VI. TELJESSÉG ÉS PONTOSSÁG A Pályázó kötelessége, hogy tanulmányozza a pályáza ti kiírás valamennyi utasítását, a formanyomtatványokat, az összes feltételt és követe lményt. A Pályázó kockázata és a pályázat érvénytelenségét vonja maga után, amennyiben a Pályázó nem adja meg a pályázati kiírásban kért összes információt, és ha a benyújtott pályázat hiánypótlást követően sem felel meg a pályázati fel hívás és a pályázati kiírás feltételeinek. A Pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell a Pályá zati kiírásban foglalt feltételek és kötelezettségek elfogadásáról a jelen kiírás mellék letében foglaltak szerint. VII. A PÁLYÁZAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK KÖLTSÉGEI A pályázat elkészítésével, illetve benyújtásával ka pcsolatban felmerülő összes költség a Pályázót terheli, az sem részben, sem egészben a Kiíróra semmilyen jogcímen át nem hárítható. A pályázati kiírás ellenértéke, amelyet az előállít ásával és a rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban jelen eljárásra tekintettel felmerült költségeket alapul véve meghatározott, a pályázati kiírás II.10. pontjában megjelölt összeg. A pályázati kiírás, valamint annak ellenértéke tize nöt napon belül visszajár, ha: - a Kiíró visszavonja a pályázati felhívást; - a Kiíró az eljárás eredményét a pályázati felhívásban vagy a jelen pályázati kiírás V. pontjában foglalt határidő hosszabbítás esetén - az értesítésben megjelölt időpontig nem hirdeti ki. VIII. A PÁLYÁZAT NYELVE 9

16 A pályázati eljárás nyelve a magyar. A pályázatban több nyelven szereplő iratok esetén minden esetben a magyar nyelvű az irányadó. Amennyi ben bármely, a pályázathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő a 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet szerinti hiteles mag yar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. IX. EGYÉB KIKÖTÉSEK A Kiíró az ajánlatok elbírálásakor kötve van a pály ázati kiírásban foglaltakhoz és a pályázók által benyújtott pályázatok tartalmához. A pályázatok elbírálásáról a Kiíró a beérkezett pál yázatok adatait összegző és a döntés részletes indoklását ismertető emlékeztetőt készít a pályázat eredményének kihirdetéséig. Az emlékeztetőben foglaltakra a közérdekű adatokra von atkozó jogszabály rendelkezéseit kell alkalmazni. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázat ot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa, és nem hirdet eredményt vagy az eredmé nyhirdetés tervezett időpontját indoklás nélkül meghosszabbítsa. X. PÁLYÁZATI KÖTÖTTSÉG A pályázati kötöttség a pályázati benyújtási határi dő lejártától kezdődik. A Pályázó a pályázatának benyújtását követően, a pályázati hatá ridő lejártát követő 60 napos időtartamban kötve van ajánlatához. XI. FORMAI KÖVETELMÉNYEK A pályázatot az alábbi formai követelményeknek megf elelően kell benyújtani: a) A pályázatot annak az ajánlattevőnek kell benyúj tania, mely a pályázati kiírást megvásárolta. A pályázó személyében semmilyen válto ztatás nem engedélyezett. b) A pályázatot 3 papíralapú példányban, melyből 1 példány eredeti és 2 vele mindenben megegyező példány másolat, továbbá 1 elektronikus p éldányban (CD,DVD) kell benyújtani. c) A pályázatnak a megfelelő oldalszámokkal ellátot t tartalomjegyzék szerint kell felépülnie, valamint a kötelezőként meghatározott dokumentumoka t tartalmaznia kell. d) A pályázatot magyar nyelven kell elkészíteni. e) A pályázat minden tartalommal rendelkező oldalát sorszámozni kell, egyesével növekvő számsorrendben. f) A pályázatot cégszerűen kell aláírni, illetve minden tartalommal rendelkező oldalát a cégjegyzésre jogosult vagy az általa felhatalmazott személy kézjegyével köteles ellátni. g) A pályázat eredetiségét és bontatlanságát biztos ítani kell az alábbi módszerrel: a pályázat minden lapját ki kell lyukasztani, azon fonalat kel l átfűzni, a fonal végét az utolsó lap hátoldalán egyszer ragasztható címkével le kell rag asztani, és a címkét cégszerűen vagy meghatalmazással igazolt képviselő útján alá kell í rni oly módon, hogy az aláírás a papírlapra is átérjen. h) Minden példány fedőlapján értelemszerűen szerepe lnie kell az EREDETI vagy a MÁSOLAT feliratnak. i) A pályázatokat a kért darabszám szerinti mennyiségben, egymástól határozottan elkülönülő iratkötegekben (dossziékban) kell benyújtani. 10

17 j) A lefűzött pályázati példányokat becsomagolt áll apotban kell benyújtani. A kért darabszámú pályázatot együttesen kell becsomagolni. A csomagolásnak biztosítani kell a következőket: - a pályázat egyes példányai együtt maradjanak; - egyértelműen látható legyen, hogy a csomag lezárá sát követően abból semmit ki nem vettek, és/vagy abba semmit be nem tettek; - a csomagolás külső felületén megjelölhetőek legye nek a következő pontban felsorolt adatok. k) A pályázatot tartalmazó csomagon fel kell tüntet ni az alábbi adatokat és feliratokat: - a Kiíró nevét; - a Kiíró címét; - a következő feliratot: PÁLYÁZAT Autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás - közszolgáltatás - a következő feliratot: Nem bontható fel a pályázatbontás kezdete előtt! l) A pályázat minden példányában szerepelnie kell a pályázati kiírás átvételét igazoló iratnak. m) A szakmai pályázatot az előírt tartalommal kell benyújtani. XII. A PÁLYÁZAT KÖTELEZŐ SZAKMAI TARTALMA A pályázatot úgy kell összeállítani, hogy a Pályázati kiírásban foglalt valamennyi feltételnek és előírásnak való megfelelés a pályázatból ellenőr izhető és megállapítható legyen. A pályázatnak kötelezően tartalmazni kell az alábbiakat: a) A szerződés teljesítéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek bemutatása, (műszaki felszereltség, járműpark és annak technikai bemutat ása, valamint a járműpark tárolására alkalmas telephely(ek) bemutatása). b) Férőhely-kibocsátás számításának, valamint a számítást megalapozó darabszám és járműösszetétel bemutatása. c) Pályázó szervezeti felépítésének ábrája melyet a szolgáltatás során alkalmazni kíván. d) Szöveges leírás és táblázatos kimutatás az 5 éves időszak stratégiai tervéről és a 2014-es üzleti tervről, az üzemeltetéssel összefüggő minden bevétel és költség alakulásáról. e) Alkalmazandó utas tájékoztató és forgalomirányító rendszer, valamint forgalomtechnológia bemutatása és az utas tájékozta tó rendszer fejlesztési tervei. f) A Pályázó pályázatában mutasson be teljes költségkalkulációt az egyes alkalmazandó szolgáltatási díjakkal kapcsolatban. g) Díjjóváhagyási kérelem és javaslat a 2014-es év vonatkozásában alátámasztó dokumentumokkal együtt (a évi menetrend alapj án): - az árszínvonal mértéke az egyes szolgáltatás típu sok vonatkozásában, - az önkormányzati üzemeltetési támogatási igény mé rtéke, - pályázó javaslata a preferált alternatíva alkalma zására. XIII. CÉGKIVONAT ÉS ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY 11

18 A pályázathoz csatolni kell a Pályázó Cégbíróság által kiállított vagy a Cégnyilvántartási és Céginformációs Szolgálat által kiadott, a pályázati határidő lejártát megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonatának másolati példányát. Amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módos ítás van folyamatban Pályázónak nyilatkoznia kell, hogy az ajánlattételi határidő l ejártát megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonat kiállításának időpontja óta változásbeje gyzést kezdeményeztek-e. A pályázathoz csatolni kell a pályázat cégszerű alá írására jogosult aláírójának aláírási címpéldányát másolatban. Amennyiben a pályázatot nem a cégkivonat szerint ké pviseletre jogosult személy írja alá, úgy be kell nyújtani a pályázat aláírására vonatkozó me ghatalmazás eredeti példányát, amelyet el kell látni mindkét fél (cégjegyzésre jogosult fél és meghatalmazott fél), továbbá két tanú aláírásával. Külföldi székhelyű pályázó esetében a cégbejegyzési dokumentumokat, aláírási címpéldányt és a meghatalmazást (ha szükséges) hiteles fordításban kell benyújtani. A Kiíró kizárólag akkor tekinti cégszerűnek az aján lattevők által megtett nyilatkozatok aláírását, amennyiben az ajánlattevő cég törvényes képviselőjének vagy az általa meghatalmazott személynek a neve a cég előírt, előn yomott vagy nyomtatott neve alatt vagy fölött kerül aláírásra. XIV. A PÁLYÁZATOK MÓDOSÍTÁSA A Pályázó a pályázati határidő lejártáig módosíthat ja pályázatát. Módosított pályázat benyújtásakor a XI. pont k) alpontban közölt felira tot ki kell egészíteni Módosított pályázat felirattal. A pályázati határidő lejártát követően beáll az ajá nlati kötöttség, kivéve, ha Kiíró alkalmazza a jelen pályázati kiírás V. fejezetében foglaltakat és a benyújtási határidőt meghosszabbította. XV. A PÁLYÁZATI BIZTOSÍTÉK Kiíró a pályázaton való részvételt pályázati biztosíték megfizetéséhez köti, melynek összege: Ft, azaz kettőszázezer forint. Pályázó a pályázati biztosítékot választása szerint - Püspökladány Város Önkormányzatának OTP és Kereskedelmi Bank Rt. nél vezetett számú bankszámlájára átutalással vagy bankgarancia biztosításával teljesítheti a pályázat benyújtásának határidejéig. Az átutalás teljesítését igazoló bankszámlakivonatot vagy a bankgarancia nyújtására vonatkozó dokumentumot a pályázathoz csatolni kell. A bankgarancia szövegezése az egyes bankok gyakorlatában eltérő tartalmú lehet, azonban a benyújtandó bankgarancia kötelezőe n kell, hogy tartalmazza a kiállító bank azon kötelezettségvállalását, miszerint a kedvezmén yezett első írásbeli felszólítására a bank a bankgarancia összegét a kedvezményezett által megad ott számlaszámra 3 napon belül átutalja. Ezen eljárás során a bank nem vizsgálhatja a Kedvezményezett részéről a bankgarancia érvényesítésének jogalapját. A pályázati biztosítékot a Kiíró a Pályázati felhívás visszavonásának, illetve az eljárás eredménytelensége megállapításának napjától számíto tt 15 munkanapon belül visszafizeti a Pályázó részére. Eredményes pályázat esetén a Kiíró a pályázati biztosítékot a közszolgáltatási szerződés megkötésének időpontjátó l számított 15 napon belül fizeti vissza. Amennyiben pályázó a pályázati biztosítékot bankgar ancia formájában nyújtja, úgy a 12

19 bankgarancia lejárati ideje nem lehet rövidebb napjánál. A pályázati biztosíték után költség nem számítható fel, a Kiíró kamatot ne m fizet. Amennyiben a Pályázó pályázati kötöttségének ideje alatt pályázatát visszavonja vagy ha a közszolgáltatási szerződés megkötése a nyertes Pály ázónak felróható, vagy érdekkörében felmerülő más okból hiúsul meg, a pályázati biztosí tékot a Kiíró nem fizeti vissza, vagy bankgarancia nyújtása esetén erre vonatkozó igény ét érvényesíti. XVI. AZ AJÁNLATOK BENYÚJTÁSÁNAK HELYE, MÓDJA ÉS IDEJE A pályázatokat Püspökladány Város Polgármesteri Hivatala, (4150 Püspökladány, Bocskai u 2.) Jeney Tibor Városfejlesztési irodavezető részére kell benyújtani. A pályázatokat személyesen vagy postai úton (tértiv evénnyel) kell benyújtani a jelen kiírásban meghatározott határidőig. A postai kézbes ítés esetleges késedelmével kapcsolatos kockázatokat a Pályázó viseli. A pályázati kiírás átvételét átvételi elismervény i gazolja, melyet a Pályázó által kinevezett személy ír alá. Az átvétel nem történhet később, mint a pályázati határidő lejárta. A pályázati határidő lejárta a pályázatok bontásána k az időpontja, az ezt követően érkező pályázatokat a Kiíró felbontás nélkül - érvénytel ennek nyilvánítja. XVII. A PÁLYÁZATOK FELBONTÁSA A Kiíró a beérkezett pályázatokat április 7-én órakor bontja fel. A bontás helyszíne: Püspökladány Város Polgármesteri Hivatala tanácste rem. A bontáson a Pályázó, a Kiíró és az általa meghívott személyek vehetnek részt. Az ajánlatok felbontásakor a Kiíró a határidőig beérkezett pályázatokban szere plő felolvasólapok tartalmát olvassa fel és ismerteti, valamint megállapítja, hogy a pályázatok csomagolása szabályos és sértetlen-e, továbbá a pályázat az előírt példányszámban került- e benyújtásra. A Kiíró az ajánlatok bontásáról jegyzőkönyvet készí t, amely 5 munkanapon belül egyidejűleg minden pályázó részére megküldésre kerül. XVIII. A PÁLYÁZATOK TARTALMÁNAK TISZTÁZÁSA A Kiíró írásban, a többi Pályázó egyidejű értesítése mellett felvilágosítást kérhet a Pályázótól a kizáró okokkal, az alkalmassággal, illetőleg a pá lyázati felhívásban vagy pályázati kiírásban előírt egyéb iratokkal kapcsolatos nem egyértelmű k ijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében. A felvilágosításr a adott válasz nem eredményezheti a pályázat módosítását. XIX. A PÁLYÁZATOK ÉRVÉNYESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA A Kiíró megvizsgálja, hogy a Pályázó pályázata érvényes-e. Érvénytelen a pályázat, ha: a) azt a pályázati felhívásban meghatározott pályáz ati határidő lejárta után nyújtották be; b) a Pályázó a pályázati biztosítékot nem vagy nem az előírtaknak megfelelően bocsátotta rendelkezésre; c) a Pályázót az eljárásból kizárták; 13

20 d) a Pályázó nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek; e) egyéb módon nem felel meg a pályázati felhívásba n és a pályázati kiírásban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. XX. HIÁNYPÓTLÁS, TÁRGYALÁS AZ ELJÁRÁS SORÁN Kiíró az összes Pályázó számára azonos feltételekkel, szükség szerinti alkalommal lehetőséget biztosít hiánypótlásra. A benyújtott pályázatok ese tleges hiányosságaival kapcsolatban a Kiíró a többi Pályázó egyidejű értesítése mellett a Pályázó részére a megfelelő ajánlattétel érdekében hiánypótlási felhívást küldhet ki, ami tartalmazza a pótolandó dokumentum megnevezését, a hiánypótlás határidejét és módját. A hiánypótlás nem eredményezheti az ajánlat elbírál ásra kerülő tartalmi elemének módosítását. Kiíró a hiánypótlás lehetőségét csak és kizárólag a benyújtott pályázat formai hiányosságaival, valamint a Pályázó által benyújtot t vagy benyújtani elmulasztott igazolások és nyilatkozatok hiányosságaival kapcsolatban bizto sítja. Kiíró felhívja a Pályázó figyelmét arra, hogy a hiánypótlás megismétlésére, valamint az általa megállapított hiánypótlási határidő módosítására ni ncs lehetőség. A szükség szerinti alkalommal történő hiánypótlás lehetősége csak és k izárólag a Kiíró érdekeinek megfelelően kerülhet megállapításra annak érdekében, hogy az es etlegesen a bírálati folyamat későbbi szakaszában feltárt hiányosságok esetén legyen lehe tőség újabb hiánypótlási felszólítás(ok) megküldésére. Kiíró a 1370/2007/EK rendelete, valamint a év i XLI. törvény szabályai szerint a legjobb ajánlat kiválasztása érdekében tárgyalást t arthat. XXI. A PÁLYÁZATOK BÍRÁLATA A Kiíró az érvényes pályázatokat bírálja el, amelyek megfelelnek a kiírás alkalmassági feltételeinek. A bírálati folyamat végeredményeképp en kerül kiválasztásra a nyertes pályázat. A Kiíró jogosult tárgyalást és/vagy sorsolást tartani és a tárgyalás/sorsolás alapján kiválasztott pályázót az eljárás nyertesének nyilvánítani, ha az eljárásban több pályázó azonos ajánlatot tett. Kiíró ezen pont alkalmazása esetén az érintet teket a tárgyalás/sorsolásra az eljárás során alkalmazott módon (telefax, útján) meghívja. XXI.1. A pályázat elbírálásának szempontja: A Kiíró az összességében legelőnyösebb ajánlatot be nyújtó pályázóval köt szerződést. Bírálati szempontok: 1. A vonaljegyek és a bérletjegyek megajánlott ára (50 súlyszám). 2. A támogatás (ellentételezés) mértéke (50 súlyszám). 3. Alacsonyplatós járművek és /vagy midibuszok arán ya szolgáltatásba bevont járművek között (10 súlyszám). 14

5. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje A teljesítés végső határideje: 2008. október 10. 12:00 óra

5. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje A teljesítés végső határideje: 2008. október 10. 12:00 óra 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210. szoba Címzett: Támis Norbert Telefon: + 36 (1) 511-1922 Fax: + 36 (1) 511-1982

Részletesebben

Szállítás:2008. december 3-án az 5. pontban megjelölt budapesti címre

Szállítás:2008. december 3-án az 5. pontban megjelölt budapesti címre 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210. szoba Címzett: Támis Norbert Telefon: + 36 (1) 511-1922 Fax: + 36 (1) 511-1982

Részletesebben

2. A beszerzés tárgya 21 db digitális fényképezőgép és tartozékaik (21-21 db töltőszett, memóriakártya, tok) leszállítása

2. A beszerzés tárgya 21 db digitális fényképezőgép és tartozékaik (21-21 db töltőszett, memóriakártya, tok) leszállítása 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210. szoba Címzett: Nosza Lajos Telefon: + 36 (1) 511-2191 Fax: + 36 (1) 511-1982

Részletesebben

1087 Budapest, Kerepesi út 6. (Bagolyvár) II. emelet 2. szoba

1087 Budapest, Kerepesi út 6. (Bagolyvár) II. emelet 2. szoba 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 6. (Bagolyvár) II. emelet 2. szoba Címzett: Molnár Tamás Telefon: + 36 (1) 511-1493 Fax: + 36

Részletesebben

Telefon: 36 (1) / + 36 (30) /

Telefon: 36 (1) / + 36 (30) / Pályázati Felhívás Almex (Hoeft&Wessel) gyártmányú, Station típusú jegyértékesítő automatához szükséges pénztároló tartalék egységek beszerzése tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon-

Részletesebben

Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján

Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján A Budakalász, 0184/4 hrsz kivett agyagbánya önkormányzati tulajdonban lévő tó felület értékesítésére KIÍRÓ:

Részletesebben

Szállítás:2009. december 3-án az 5. pontban megjelölt budapesti címre

Szállítás:2009. december 3-án az 5. pontban megjelölt budapesti címre Pályázati Felhívás MÁV START Zrt. Asztali naptár nyomdai előkészítése és kivitelezése tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Kapcsolattartási cím:

Részletesebben

Pályázati Felhívás Zárható PIN-PAD tároló doboz szállítása és szerelése tárgyú nyílt pályázathoz

Pályázati Felhívás Zárható PIN-PAD tároló doboz szállítása és szerelése tárgyú nyílt pályázathoz Pályázati Felhívás Zárható PIN-PAD tároló doboz szállítása és szerelése tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIII. évfolyam 12. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2012. OKTÓBER 11. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI ZMJVK 158/2012. (X.10.) sz. hat. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Részletesebben

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt I. emelet 137. szoba

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt I. emelet 137. szoba Pályázati Felhívás COGNOS Planning és BI szoftverek bevezetésének szakmai minőségbiztosítási támogatása tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) 1087 Budapest,

Részletesebben

Pályázati Felhívás Hőségriadó esetén a Budapestről vonattal utazó utasok ivóvízzel történő ellátása tárgyú nyílt pályázathoz

Pályázati Felhívás Hőségriadó esetén a Budapestről vonattal utazó utasok ivóvízzel történő ellátása tárgyú nyílt pályázathoz Pályázati Felhívás Hőségriadó esetén a Budapestről vonattal utazó utasok ivóvízzel történő ellátása tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) 1087 Budapest,

Részletesebben

1087 Budapest, Könyves Kálmán körút , I. emelet 137. szoba

1087 Budapest, Könyves Kálmán körút , I. emelet 137. szoba Pályázati Felhívás A MÁV-START Zrt. MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány szerinti minőségirányítási rendszerének nemzetközileg elfogadott tanúsítása tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest,

Részletesebben

1. Ajánlatkérő neve, címe: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5.

1. Ajánlatkérő neve, címe: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Pályázati Felhívás Budapest-Déli pályaudvar Ügyeletes tiszti irodájába vizuális utastájékoztató tábla visszajelzésének kivitelezésére tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest,

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN HELYI, AUTÓBUSSZAL VÉGZETT MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSA

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN HELYI, AUTÓBUSSZAL VÉGZETT MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSA 1. számú melléklet az előterjesztéshez Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI FELHÍVÁS GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN HELYI, AUTÓBUSSZAL VÉGZETT MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI

Részletesebben

Pályázati Felhívás Közszolgáltatási szerződésben meghatározott mérésekhez szükséges szoftver fejlesztése tárgyú nyílt pályázathoz

Pályázati Felhívás Közszolgáltatási szerződésben meghatározott mérésekhez szükséges szoftver fejlesztése tárgyú nyílt pályázathoz Pályázati Felhívás Közszolgáltatási szerződésben meghatározott mérésekhez szükséges szoftver fejlesztése tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Kapcsolattartási

Részletesebben

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. II. emelet 137. szoba

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. II. emelet 137. szoba Pályázati Felhívás Egysoros sorbanállás kialakítása tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Kapcsolattartási cím:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail):

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Tel: (+36) 1-279-2180 Fax: (+36) 1-279-2176 e-mail:

Részletesebben

Szín: Címoldal: 3 szín (sárga, kék, fekete) Belívek: színnyomás (fekete, kék);

Szín: Címoldal: 3 szín (sárga, kék, fekete) Belívek: színnyomás (fekete, kék); 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210. Címzett: Támis Norbert Telefon: + 36 (1) 511-1922 Fax: + 36 (1) 511-1982

Részletesebben

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.I. emelet 137. szoba

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.I. emelet 137. szoba Pályázati Felhívás A MÁV-START Zrt részére RANKOR savas kémhatású vasúti személykocsi külső mosószer szállítása tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás egyszerű eljárás lefolytatására a Kbt. 299 (1) bekezdés b) pontja alapján tárgyalás tartásával I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Tel: 458-4500/4924

Részletesebben

4. A pályázati eljárás: 5. A pályázati biztosíték:

4. A pályázati eljárás: 5. A pályázati biztosíték: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat tulajdonában lévő Budapest II. ker. Hárshegyi út 1. szám alatti ingatlan (10937/21 Hrsz) tulajdonjogának értékesítésére

Részletesebben

1. A J Á N L ATTÉTELI FELHÍVÁS

1. A J Á N L ATTÉTELI FELHÍVÁS 1. A J Á N L ATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe: LAKATOS ÚTI 2. SZ. LAKÁSFENNTARTÓ SZÖVETKEZET 1184 Budapest, Lakatos u. 32. Képviseletében eljáró szervezet neve, címe: ARCHIPARK MMX Kft. 2.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. További információkat lsd. a jelen Befektetői tájékoztató III. fejezetében. 1. A pályázat kiírója: 2. A pályázat célja és jellege:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. További információkat lsd. a jelen Befektetői tájékoztató III. fejezetében. 1. A pályázat kiírója: 2. A pályázat célja és jellege: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat tulajdonában lévő Budapest V. kerület Fővám tér 5. fsz. szám alatti ingatlan (hrsz.: 23926/0/A/3) tulajdonjogának értékesítésére

Részletesebben

MÁV-START Zrt. központi informatikai eszközrendszerének bővítése. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.I. emelet 137. szoba

MÁV-START Zrt. központi informatikai eszközrendszerének bővítése. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.I. emelet 137. szoba Pályázati Felhívás MÁV-START Zrt. központi informatikai eszközrendszerének bővítése IBM szerverek és mentő archiváló eszközök bővítése tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése 4. számú melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ NYÍLT PÁLYÁZAT Ajánlatkérő: Budapest Főváros XV. kerületi

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK Berhida Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény alapján pályázatot ír ki Berhida város közigazgatási területén végzendő helyi, menetrend

Részletesebben

Kapcsolattartási cím: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt., Üzleti Szervezet, Ügyfélszolgálati Szervezet

Kapcsolattartási cím: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt., Üzleti Szervezet, Ügyfélszolgálati Szervezet Pályázati felhívás MÁV-START Zrt. Ügyfélszolgálati Iroda kialakítása (Miskolc-Tiszai pályaudvar) tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1087 Budapest,

Részletesebben

Telefon: + 36 (1) 511-3886 vagy +36 (1) 511-1922 vagy + 36 (30) 268-0434

Telefon: + 36 (1) 511-3886 vagy +36 (1) 511-1922 vagy + 36 (30) 268-0434 Pályázati Felhívás Szállás és étkezés biztosítása Tokajon tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Kapcsolattartási

Részletesebben

Pályázati Felhívás Fuvarozás és anyagmozgatás a MÁV-START Zrt. részére" tárgyú nyílt pályázathoz

Pályázati Felhívás Fuvarozás és anyagmozgatás a MÁV-START Zrt. részére tárgyú nyílt pályázathoz Pályázati Felhívás Fuvarozás és anyagmozgatás a MÁV-START Zrt. részére" tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1087

Részletesebben

Mobil csatornákra fejlesztett, operátor semleges információs szolgáltatás kifejlesztése és üzemeltetése nyílt pályázat

Mobil csatornákra fejlesztett, operátor semleges információs szolgáltatás kifejlesztése és üzemeltetése nyílt pályázat Mobil csatornákra fejlesztett, operátor semleges információs szolgáltatás kifejlesztése és üzemeltetése nyílt pályázat 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Könyves Kálmán krt. 54-60. Kapcsolattartási cím: 1087

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe:

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Ipari csuklós villamos járművek forgóváz alkatészeinek szállítása módosított felhívás Budapest, 2012. november 8.

Részletesebben

HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása

HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016. AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

1 db személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése

1 db személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése 1 db 80-120 személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2017. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-284/13 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. március Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS

Részletesebben

MÁV-START Zrt. fotóarchívumának folyamatos bővítése

MÁV-START Zrt. fotóarchívumának folyamatos bővítése 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210. Címzett: Támis Norbert Telefon: + 36 (1) 511-1922 Fax: + 36 (1) 511-1982

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyílt pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyílt pályázatot hirdet PÁLYÁZATI KIÍRÁS Budakeszi Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, 2092 Budakeszi, Fő u. 108. szám alatt található Erkel Ferenc Művelődési Központ bontásához kapcsolódó építészeti-műszaki dokumentáció

Részletesebben

Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11.

Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11. Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. szeptember hó 08. nap AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati

Részletesebben

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. február 17. (kedd) 12:00. 1. Ajánlatkérő neve, címe: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. február 17. (kedd) 12:00. 1. Ajánlatkérő neve, címe: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1. Kiegészítés, módosítás Tájékoztatjuk a Pályázókat, hogy a Pénztárosok Szakmai Napja megnevezésű pályázati felhívás vonatkozásában az alábbi kiegészítést, illetve benyújtási határidő-módosítást tesszük:

Részletesebben

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása a.) Az ajánlatkérő neve és címe, telefon és faxszáma (email címe): Néprajzi Múzeum 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12. Telefon: 473-2430 Fax: 473-2431 E-mail: hudakm@neprajz.hu

Részletesebben

Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás

Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás Eljárás száma:bkv Zrt. V-55/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. március AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. További információkat lsd. a jelen Befektetői tájékoztató III. fejezetében.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. További információkat lsd. a jelen Befektetői tájékoztató III. fejezetében. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat tulajdonában lévő V. kerület 24066 hrsz. alatti ingatlan tulajdonjogának értékesítésére 1. A pályázat kiírója: A pályázat

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS út- és mélyépítési műszaki ellenőri megbízás tárgyában

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS út- és mélyépítési műszaki ellenőri megbízás tárgyában PÁLYÁZATI FELHÍVÁS út- és mélyépítési műszaki ellenőri megbízás tárgyában 1. A pályázat kiírója I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK Diósd Város Önkormányzata (székhely: 2049 Diósd, Szent István tér 1.) 2. A pályázat

Részletesebben

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt.54-60. I. emelet 137. szoba

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt.54-60. I. emelet 137. szoba Pályázati Felhívás Hordár szolgáltatás nyújtása Budapest-Keleti pályaudvaron tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó építőanyagok beszerzése

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó építőanyagok beszerzése AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó építőanyagok beszerzése AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA: Jelen Ajánlattételi

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás /Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra/ 1. Az ajánlatkérő neve: Debreceni Hőszolgáltató Zrt. címe: 4028 Debrecen, Tüzér u. 4. telefonszáma: /52/ 509-480 telefaxszáma: /52/ 509-491

Részletesebben

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1. napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Javaslat a Győr Megyei Jogú Város Közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend

Részletesebben

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt V-455/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2015 Beszerzési Főosztály/Közbeszerzési Osztály/Minták versenyeztetési

Részletesebben

Ózd, 2012. május 17. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településf. és Vagyong. O.

Ózd, 2012. május 17. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településf. és Vagyong. O. J a v a s l a t Ózd Város Önkormányzata által Ózd város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításra kiírandó pályázati felhívás feltételeinek meghatározására

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése Budapest, 2012. november 14. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: BKV Vasúti

Részletesebben

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-306/ A beszerzés tárgya és mennyisége:

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-306/ A beszerzés tárgya és mennyisége: AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gazdasági Igazgatóság Beszerzési Főosztály Schifner Marianna mb. Főosztályvezető 1072 Budapest, Akácfa u. 15.

Részletesebben

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.II. emelet 209. szoba

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.II. emelet 209. szoba Pályázati Felhívás Irodakonténer bérlése, jegykiadói tevékenység ellátása céljából Ferihegy szolgálati helyre tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START

Részletesebben

Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett. vagyonvédelem a 2014-2015. évben tárgyú. Ajánlattételi felhívás és dokumentáció

Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett. vagyonvédelem a 2014-2015. évben tárgyú. Ajánlattételi felhívás és dokumentáció Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett vagyonvédelem a 2014-2015. évben tárgyú Ajánlattételi felhívás és dokumentáció 2013. november Oldal: 1 / 7 AJÁNLATI FELHÍVÁS a. Adatok Ajánlatkérő

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK PIACFELÜGYELETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK PIACFELÜGYELETE BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK PIACFELÜGYELETE PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat Piacfelügyelete (a továbbiakban: Piacfelügyelet ) az

Részletesebben

Pályázati Felhívás Szakértő kiválasztása az étkezőkocsi szolgáltatás megújítása tárgyú pályázat előkészítéséhez tárgyú nyílt pályázathoz

Pályázati Felhívás Szakértő kiválasztása az étkezőkocsi szolgáltatás megújítása tárgyú pályázat előkészítéséhez tárgyú nyílt pályázathoz Pályázati Felhívás Szakértő kiválasztása az étkezőkocsi szolgáltatás megújítása tárgyú pályázat előkészítéséhez tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.

Részletesebben

Pályázati felhívás. határozatlan ideig tartó bérletére (üzemeltetésére).

Pályázati felhívás. határozatlan ideig tartó bérletére (üzemeltetésére). Pályázati felhívás A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal pályázatot hirdet a Nyíregyháza, Vörösmarty tér 7. szám alatti hivatalok számára 34,63 m2 területű munkahelyi büfé üzemeltetésére A Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére Tárgy: Eljárást lezáró döntés meghozatala a Vizesblokk kialakítása vállalkozási

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP 1.sz. melléklet AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP Ajánlattevő neve: Ajánlattevő székhelye: Kapcsolattartó személy neve: Kapcsolattartó személy telefonszáma: Kapcsolattartó személy fax száma: Kapcsolattartó

Részletesebben

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Száma: 10-5708/2005 Tárgy: Ajánlattételi felhívás Ügyintéző: dr. Ratkay Attila, Paksi Pauletta Melléklet: Felolvasólap minták AJÁNLATTÉTELI PÁLYÁZATI FELHIVÁS (HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Részletesebben

Telefon: + 36 (1) 511-3886 vagy +36 (1) 511-1922 vagy + 36 (30) 268-0434

Telefon: + 36 (1) 511-3886 vagy +36 (1) 511-1922 vagy + 36 (30) 268-0434 Pályázati Felhívás Mobil számítógép (PDA) és kiegészítőik szállítása tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Kapcsolattartási

Részletesebben

35 milliárd forint összegű középlejáratú hitelkeret biztosítása refinanszírozás céljára AJÁNLATI FELHÍVÁS

35 milliárd forint összegű középlejáratú hitelkeret biztosítása refinanszírozás céljára AJÁNLATI FELHÍVÁS 35 milliárd forint összegű középlejáratú hitelkeret biztosítása refinanszírozás céljára versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-429/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. november AJÁNLATI FELHÍVÁS

Részletesebben

4. A pályázati eljárás: 5. A pályázati biztosíték:

4. A pályázati eljárás: 5. A pályázati biztosíték: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő 24947/0/A/3 hrsz. (Alkotmány u. 20. fszt.) és 24948/0/A/3 hrsz. (Bajcsy-Zsilinszky út 72. pinceszint)

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA: Jelen Ajánlattételi Felhívást

Részletesebben

HU-Budapest: Közúti és egyéb járművek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások 2013/S 086-144988

HU-Budapest: Közúti és egyéb járművek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások 2013/S 086-144988 1/5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:144988-2013:text:hu:html HU-Budapest: Közúti és egyéb járművek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások 2013/S

Részletesebben

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására A beszerzési felhívást Zsámbék Város Önkormányzata közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt (2) alkalmazásával

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt (2) alkalmazásával AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 251. (2) alkalmazásával 1) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe: Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az Ingatlan megnevezése: raktár. 1 A pályázat kiírója: 2 A pályázat célja és jellege:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az Ingatlan megnevezése: raktár. 1 A pályázat kiírója: 2 A pályázat célja és jellege: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő Budapest V. kerület Alkotmány u. 15. szám alatti épületben a 24873/3/A/7 hrsz. alatti ingatlan tulajdonjogának

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1. kiadás 1. módosítás 1. oldal DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa a 30-2010/2011. (2011.06.07.) sz. határozatával 2011.06.07-én jóváhagyta, hatályos 2011.06.08-tól. módosítások: - A

Részletesebben

Címzett: Értékesítési Koordinációs Szervezet, Belházy Katalin; Huri Noémi

Címzett: Értékesítési Koordinációs Szervezet, Belházy Katalin; Huri Noémi Pályázati Felhívás Utazásközvetítő partnerek kiválasztása tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Kapcsolattartási

Részletesebben

CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése

CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-001/1-VJSZ/2014 Eljárás címe: CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése Budapest, 2014. február 26. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: BKV

Részletesebben

A teljes mennyiséggel kapcsolatos tájékoztatást a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott műszaki leírás tartalmazza..

A teljes mennyiséggel kapcsolatos tájékoztatást a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott műszaki leírás tartalmazza.. 14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Részletesebben

Pályázati Felhívás Jegyvizsgáló táska és hozzá tartozó vállpánt beszerzése" tárgyú nyílt pályázathoz

Pályázati Felhívás Jegyvizsgáló táska és hozzá tartozó vállpánt beszerzése tárgyú nyílt pályázathoz Pályázati Felhívás Jegyvizsgáló táska és hozzá tartozó vállpánt beszerzése" tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.

Részletesebben

Peronfigyelő monitorok beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012.

Peronfigyelő monitorok beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012. Peronfigyelő monitorok beszerzése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. augusztus AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

Telefon: + 36 (1) vagy +36 (1) vagy + 36 (30)

Telefon: + 36 (1) vagy +36 (1) vagy + 36 (30) Pályázati Felhívás A MÁV-START Zrt. Közszolgáltatási Riport Rendszere, valamint Kontrolling Rendszere kialakítása az ajánlatkérő által biztosított Cognos IBM szoftverekkel tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Postai irányítószám 3700 Ország Magyarország Telefax 06 (48)

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Postai irányítószám 3700 Ország Magyarország Telefax 06 (48) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Szervezet Kazincbarcika Város Önkormányzata Cím Fő tér 4. Város/Község Kazincbarcika Telefon 06 (48) 514-731

Részletesebben

Pályázati felhívás Rovar-, és rágcsálóirtási munkák elvégzése XV. kerületi intézmények részére 2015 1. Az ajánlatkérő

Pályázati felhívás Rovar-, és rágcsálóirtási munkák elvégzése XV. kerületi intézmények részére 2015 1. Az ajánlatkérő Budapest Főváros XV. kerületi Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központ 1158 Budapest, Ady Endre u. 31-33. Telefon:1/815-1700; fax: 1/607-1144 web: www.gmkxv.hu Iktató

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. PÁLYÁZATOT ír ki

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. PÁLYÁZATOT ír ki PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kara, mint kiíró (a továbbiakban: Kiíró) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az állami vagyonról szóló 2007. évi

Részletesebben

Pályázati Felhívás Vezetői munkakör betöltése céljából toborzás és kiválasztás támogatása a MÁV- START Zrt. részére" tárgyú nyílt pályázathoz

Pályázati Felhívás Vezetői munkakör betöltése céljából toborzás és kiválasztás támogatása a MÁV- START Zrt. részére tárgyú nyílt pályázathoz Pályázati Felhívás Vezetői munkakör betöltése céljából toborzás és kiválasztás támogatása a MÁV- START Zrt. részére" tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail)

Részletesebben

2. A beszerzés tárgya Cognos IBM licenc használati jogok vásárlása 1 éves supporttal

2. A beszerzés tárgya Cognos IBM licenc használati jogok vásárlása 1 éves supporttal I. Pályázati Felhívás Cognos IBM licencek vásárlása tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210.

Részletesebben

HÉV járművek átalakításának tervezése. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2013.

HÉV járművek átalakításának tervezése. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2013. HÉV járművek átalakításának tervezése Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2013. Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapesti Közlekedési Zártkörűen

Részletesebben

Pályázati Felhívás. a Kecskeméti Főiskola (6000 Kecskemét, Izsáki út 10.) a továbbiakban Kiíró,

Pályázati Felhívás. a Kecskeméti Főiskola (6000 Kecskemét, Izsáki út 10.) a továbbiakban Kiíró, Pályázati Felhívás a Kecskeméti Főiskola (6000 Kecskemét, Izsáki út 10.) a továbbiakban Kiíró, a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 122. (2) bekezdése alapján, az Oktatási és Kulturális Miniszter

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás (helyi beszerzési szabályzat szerinti nyílt eljárásban)

Ajánlattételi felhívás (helyi beszerzési szabályzat szerinti nyílt eljárásban) Ajánlattételi felhívás (helyi beszerzési szabályzat szerinti nyílt eljárásban) 1.) Az ajánlatkérő megnevezése, címe, telefon és faxszáma, e-mail címe: 1.1) Az ajánlatkérő megnevezése: Balatonfenyves Község

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Felvonók karbantartása és javítása tárgyban kiírt versenyeztetési eljáráshoz

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Felvonók karbantartása és javítása tárgyban kiírt versenyeztetési eljáráshoz AJÁNLATI FELHÍVÁS Felvonók karbantartása és javítása tárgyban kiírt versenyeztetési eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon-, telefaxszámai, email címe: VOLÁNBUSZ Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP 1.sz. melléklet AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP Ajánlattevő neve: Ajánlattevő székhelye: Kapcsolattartó személy neve: Kapcsolattartó személy telefonszáma: Kapcsolattartó személy fax száma: Kapcsolattartó

Részletesebben

NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Budakalász, Kálvária domb melletti 4203, 4204, 45 hrsz ingatlanok egy tételben történő értékesítésére KIÍRÓ: BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011 Budakalász, Petőfi tér 1. Telefon:

Részletesebben

Az ajánlati árat nettó HUF-ban kell megadniuk az ajánlattevőknek az alábbiak szerint:

Az ajánlati árat nettó HUF-ban kell megadniuk az ajánlattevőknek az alábbiak szerint: Pályázati Felhívás Stadler gyártmányú FLIRT elővárosi villamos motorvonatokon található fedélzeti utastájékoztatási architektúrához kapcsolódó adatfeltöltés korszerűsítése tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő

Részletesebben

Előterjesztés Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 31-én tartandó ülésére

Előterjesztés Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 31-én tartandó ülésére Előterjesztés Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére Tárgy: 01634/12 hrsz-ú ingatlanból magáncélú beruházási jelleggel ingatlan értékesítésére indított

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Ásotthalom Béke u. 10/A sz. alatti volt Őzike Presszó,

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Ásotthalom Béke u. 10/A sz. alatti volt Őzike Presszó, 1. számú melléklet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Ásotthalom Község Önkormányzata pályázatot hirdet a kizárólagos tulajdonában lévő, 6783 Ásotthalom Béke u. 10/A sz. alatti volt Őzike Presszó, összesen 113 m 2 alapterületű

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. augusztus 1. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E az újpesti kisvállalkozások gazdaságfejlesztési támogatásáról (T E R V E Z E T) Budapest Főváros

Részletesebben

EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Árubeszerzés X Nyilvántartási szám: E-001/2011 I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Országos Onkológiai Intézet

Részletesebben

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt II. emelet 137. szoba

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt II. emelet 137. szoba Pályázati Felhívás Szalagos ügyfélkordon tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK /2012. (II.23.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról A Közgyűlés Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Részletesebben

I. Ajánlattételi felhívás

I. Ajánlattételi felhívás I. Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály, 1139

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: a Képviselőtestület) Kozármisleny Város Önkormányzata, a Polgármesteri Hivatal, valamint intézményei számára,

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérõ neve és címe: Paks Város Önkormányzata 7030 Paks, Dózsa György u. 55.-61. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Tárgya: Prognosztizált, fixáras

Részletesebben

e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-161/16 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016.

e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-161/16 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016. BKV Zrt. MSZ EN ISO 50001:2012 szabvány szerint bevezetett energiairányítási rendszerének tanúsítói auditja, valamint kettő éven keresztüli felügyeleti auditja e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma:

Részletesebben

MELLÉKLET MINTA DOKUMENTÁCIÓ

MELLÉKLET MINTA DOKUMENTÁCIÓ MELLÉKLET MINTA DOKUMENTÁCIÓ A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület, Társadalmi megújulás operatív program elitéltek visszavezetése a társadalomba képzési és foglalkoztatási, valamint egyéb reintegrációs

Részletesebben