Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2."

Átírás

1 Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város helyi menetrend szerinti közössé gi közlekedésének ellátása közszolgáltatási szerződés keretében című pályázat kiírásáról Tisztelt Képviselő-testület! A személyszállítási szolgáltatásokról szóló évi XLI. törvény (továbbiakban: törvény) 4. (4) bekezdése a települési önkormányzatok önként vállalt feladataként határozza meg a következőket: - a helyi személyszállítás fejlesztésére vonatkozó koncepciók jóváhagyását, valamint azok végrehajtásának megszervezését, - a gazdaság és a társadalom személyszállítási közszolgáltatások iránti igényének megállapítását, nyomon követését, - a közszolgáltatások megszervezésével kapcsolatos intézményi és szabályozási keretek kialakítását, a helyi személyszállítási közszolgált atások megszervezését, a közlekedési szolgáltató kiválasztását, a helyi személyszállítási közszolgáltatások a személyszállítási közszolgáltatási szerződések megkötésével történő megrendelését, - a helyi közlekedés díjainak szerződés keretében t örténő megállapítását, a helyi személyszállítási közszolgáltatások bevételekkel nem fedezett indokolt költségeinek megtérítését, valamint a szolgáltatások teljesítésének ellenőrzés ét, - a település helyi közszolgáltatási személyszállítási szolgáltatásának ellátására vonatkozó menetrendi koncepciók kidolgozását. A fenti feladatok ellátása során a törvény 5. alap ján az alábbiak tartoznak az Önkormányzat feladatkörébe : - a közszolgáltatási feladatok és az azokkal összef üggő követelmények meghatározása adott területre (területrészre, hálózatra, egy vagy több vonalra vagy járatra) és ezek érvényesítése a szolgáltatóval szemben, - a helyi, valamint az országos, regionális és elővárosi személyszállítási közszolgáltatások összehangolása, - a személyszállítási közszolgáltatásokat végző köz lekedési szolgáltatók működésének folyamatos nyomon követése, a szolgáltatók személys zállítási közszolgáltatási tevékenységének, fejlesztéseinek, valamint fejleszt ésnek nem minősülő beruházási tevékenységeinek összehangolása, koordinálása, - a közszolgáltatási feladatok ellátására leginkább megfelelő, a legszínvonalasabb és a lakosság számára legkevésbé költséges szolgáltatást kínáló, az energetikai és környezeti

2 hatások figyelembevételével a legalkalmasabb szolgá ltató kiválasztása és megbízása, a szolgáltató tevékenységének folyamatos figyelemmel kísérése és ellenőrzése, valamint - az utasok számára elektronikus formában egységese n megismerhető közszolgáltatási menetrend és elektronikus utazásszervező működtetés ére és fejlesztésére vonatkozó koncepció készítése. Püspökladány Város közigazgatási határain belül a helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítást jelenleg Bodnár Sándor egyéni vállalkozó végzi a november 1-én létrejött közszolgáltatási szerződésben foglal tak figyelembevételével. A törvény 23. alapján belföldi személyszállítási közszolgáltatás végzésére a közlekedési szolgáltató kizárólag közszolgáltatási szerződés ke retében bízható meg. A közszolgáltatási szerződést a törvény pályázatra vonatkozó szabályai szerint kell megkötni. A pályázat nyilvánosan, a verseny tisztaságát és átláthatóságát bárki számára biztosító módon zajlik. A pályázati felhívást az ellátásért felelősnek lega lább kettő országos napilapban, továbbá a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben, az ellátásért felelős hivatalos honlapján, továbbá az önkormányzatnak a helyben szokásos módon is közzé kell tennie a pályázat benyújtási határidejét legalább 60 nappal megelőzően. A felhívásban tájékoztatást kell adni a pályázaton va ló részvétel és a pályázati kiírás beszerzési lehetőségének feltételeiről, az ajánlattétel határi dejéről, az elbírálás módjáról és szempontjairól, az eredményhirdetés és a szerződésk ötés legkésőbbi időpontjáról, a szolgáltatás megkezdésének határnapjáról, valamint a szerződés időtartamáról. A pályázati kiírás és a közszolgáltatási szerződés kötelező tartalmi elemeit a törvény határozza meg. A pályázati eljárással kapcsolatos fontosabb cselek mények ütemezését az alábbi táblázat tartalmazza: Eljárási cselekmények Időpontok, határidők 1 Bizottsági ülés: január Püspökladány Város Önkormányzata Képviselőtestületének január 30. döntése a meghirdetésről 3 Hirdetmények megjelenése: február 7. 4 A pályázati felhívás megjelenése értesítőben: február 7. 5 A pályázati dokumentáció beszerzése: februá r 7. április 7-ig

3 6 A pályázat benyújtásának határideje: április 7. 10:00 7 A pályázatok bontása: április 7. 10:00 8 A pályázatok értékelése: április Hiánypótlási határidő: április Tisztázó kérdések: április Az illetékes bizottságok ülése: április Püspökladány város Önkormányzata Képviselőtestületének április 24. döntése: 13 Az eredményhirdetés időpontja: április A közszolgáltatási szerződés megkötése: áp rilis A szolgáltatás megkezdésének napja: június 1. A helyi közforgalmú autóbusz közlekedés ellátására kiírására kerülő pályázat a szolgáltatási igény meghatározására konkrét menetrenddel és éves futásteljesítménnyel (km) kerül kiírásra. A menetrend tartalmazza a járatok számát, hosszát, napi érkezési és indulási idejét megállók számát, elhelyezkedését. Szükséges dönteni arról, hogy a közszolgáltatás fenntartását mennyi időre vállalja a Képviselő-testület. Célszerűnek látszik a következő szerződés időtartamát legalább 5 évben meghatározni. A közszolgáltatási szerződés érvényes ségének ideje legfeljebb 10 év lehet, amely időtartamot a Személyszállítási szolgáltatásokról szól évi XLI. törvény a Vasúti és közúti személyszállítás közszolgáltatásról szóló 1370/2007 EK rendelet alapján állapítja meg. Felsőbb szintű jogszabályra figyelemmel indokolt hatályon kívül helyezni a 26/2006. (XII. 22.) önkormányzati rendeletet. A személyszállítási szolgáltatásokról szóló évi XLI. törvény tartalmazza, hogy a közszolgáltatási menetrend és a közszolgáltatások d íjait, a pótdíjak és a díjalkalmazási feltételeket a személyszállítási közszolgáltatási s zerződés tartalmazza. Egyben felhatalmazást kérek a Képviselő-testülettől, hogy a jelenleg érvényes közszolgáltatási szerződést a jelenlegi szolgáltató val módosíthassam úgy, a közszolgáltatási szerződés melléklete lesz a 26/2006. (XII. 22.) önkormányzati rendelet ainak rendelkezései, ami a díjak, pótdíjak és a díjalkalm azás feltételeit szabályozza, természetesen nem rendeleti formában.

4 HATÁROZATI JAVASLAT Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete önként v állalt feladatának ellátása érdekében, Püspökladány Város helyi menetrendszerinti közösségi közlekedésének közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátá sára nyilvános pályázatot ír ki a személyszállítási szolgáltatásról szóló évi XLI. törvény alapján. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a közszolgáltatási szerződést a díjak, pótdíjak és a díjalkalmazási feltételek vonatkozásában módosítja a szolgáltatóval. Határidő: a pályázati felhívás közzétételére: február 7. Felelős: Dombi Imréné polgármester Püspökladány, január 16. D o m b i Imréné polgármester

5 PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /... (..) önkormányzati rendelete a helyi menetrend szerinti autóbuszjáratok, az iskolák, tanintézetek által rendelt helyi autóbusz különjáratok díjainak és az ehhez kapcsolódó pót- és mellékdíjak, illetve kezelési költségek megállapításáról szóló 26/2006 (XII. 22.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye Az Állam fejezetének 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogalkotói hatáskörében, Püspökladány Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (IV. 4.) önkormányzati rendelet 54. -ában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el. 1. Hatályát veszti Püspökladány Város Önkormányzatának a helyi menetrend szerinti autóbuszjáratok, az iskolák, tanintézetek által rendelt helyi autóbusz különjáratok díjainak és az ehhez kapcsolódó pót- és mellékdíjak, illetve kezelési költségek megállapításáról szóló 26/2006. (XII. 22.) számú önkormányzati rendelet. 2. Ez a rendelet kihirdetésének napján lép hatályba, és azt követő napon hatályát veszti. D o m b i Imréné polgármester K e s e r ű László jegyző

6 Pályázati felhívás Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testü lete pályázati felhívása a közigazgatási területén végzendő közúti személyszál lítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására a személyszállítási szolgáltatás okról szóló évi XLI. törvény (a továbbiakban: Tv.) rendelkezései alapján 1. A kiíró neve, címe, telefon- és telefaxszáma: Püspökladány Város Önkormányzata 4150 Püspökladány, Bocskai u 2. Telefon: , Fax: jeney. Kapcsolattartó: Jeney Tibor Városfejlesztési irodavezető 4150 Püspökladány Bocskai u Az eljárás tárgya, illetve mennyisége: Autóbusszal végzendő, menetrend szerinti helyi töme gközlekedés ellátása Püspökladány város vonatkozásában közszolgáltatási szerződés ker etében, ezen kívül a szükséges menetrend, jegyek és bérletek biztosítása, a pályáz ati kiírásban meghatározottak szerint. 3. A pályázaton való részvétel feltételei: A pályázat nyílt, a pályázatot - a Tv. előírásaira figyelemmel a pályázati kiírásban meghatározottak szerint nyújthatják be a szolgáltat ók. 4. A Pályázati kiírás beszerzésének feltételei: Beszerzésének határideje: pályázattételi határidő n apja. Ára: Ft + ÁFA. A fizetés feltételei és módja: A kiírás ellenértékét az pályázattevő átutalással teljesítheti a pályázatkérő OTP Bank Püspökladányi Fiókjánál vezetett, számú bankszámlaszámára. A rendelkezésre b ocsátás módja: a pályázati kiírás az 1. pontban meghatározott címen, hétfőtől csütörtöki g 8 16-ig, illetve pénteken 8 12-ig személyesen beszerezhető, vagy írásos kérésre postai úton kerül megküldésre pályázattevők részére, amennyiben ellenértékének megfizetését a p ályázattevő igazolja. 5. Az pályázattétel határideje: április 7. 10:00 óra. A pályázat benyújtásána k módja és helye a kiírásban kerül meghatározásra. 6. Elbírálás módja: A pályázati felhívásban meghatározott alkalmassági követelmények és bírálati szempontok alapján a pályázatkérő az összességében a legkedvez őbb pályázatot benyújtó pályázattevővel köt szerződést. 7. Az elbírálás szempontjai (részletesen a pályázati kiírás tartalmazza): 1. A vonaljegyek és a bérletjegyek megajánlott ára (50 súlyszám). 2. A támogatás (ellentételezés) mértéke (50 súlyszám). 3. Alacsonyplatós járművek és /vagy midibuszok aránya szolgáltatásba bevont járművek között (10 súlyszám). 4. Fizetési ütemezés (havi, negyedéves, féléves, éves) (10 súlyszám). 5. Intézkedési terv a bázisévhez (2012.) képest eladot t jegyek és bérletek számának növelésére vonatkozóan. (10 súlyszám). 8. Az eredményhirdetés legkésőbbi időpontja: április A szerződéskötés legkésőbbi időpontja: április A szolgáltatás megkezdésének határnapja: június A szerződés időtartama: 60 hónap. 12. A szerződés meghatározása: Közszolgáltatási szerződés.

7 Pályázati kiírás Püspökladány Város Helyi menetrend szerinti közösségi közlekedésének közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátá sa megnevezésű feladatra Püspökladány január 1

8 Tartalomjegyzék I. A pályázati kiírás célja 7. II. Általános információk 7. III. A pályázók köre 9. IV. A pályázati eljárás 13. V. Kiegészítő tájékoztatás 13. VI. Teljesség és pontosság 14. VII. A pályázat elkészítésének költségei 14. VIII. A pályázat nyelve 15. IX. Egyéb kikötések 15. X. Pályázati kötöttség 15. XI. Formai követelmények 15. XII. A pályázat kötelező szakmai tartalma 16. XIII. Cégkivonat és aláírási címpéldány 17. XIV. A pályázatok módosítása 17. XV. Pályázati biztosíték 18. XVI. Az ajánlatok benyújtásának helye, módja és ideje 18. XVII. A pályázatok felbontása 19. XVIII. Pályázatok tartalmának tisztázása 19. XIX. A pályázati érvényességének vizsgálata 19. XX. Hiánypótlás, tárgyalás az eljárás során 19. XXI. A pályázatok bírálata 20. XXII. Az eljárás eredménytelenségének esetei 22. XXIII. Eredményhirdetés 22. XXIV. A szerződés megkötése 22. XXV. A pályázattal kapcsolatos egyéb információk 23. XXVI. A szolgáltató birtokába vagy használatába kerülő lé tesítmények, eszközök meghatározása, működésük és használatuk feltételei 24. XXVII. Tájékoztatás a korábbi szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokról, annak teljesítményeiről, és az általa alkalmazott díj- és jegyrendszerről 24. XXVIII. Szerződéses feltételek 25. XXIX. Mellékletek, formanyomtatványok 33. 2

9 I. A PÁLYÁZATI KIÍRÁS CÉLJA Püspökladány Város közigazgatási területén helyi, a utóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátása. A pályázati kiírás szűkebb célkitűzése az egységes, integrált városi szintű közösségi közlekedés megteremtése. Püspökladány Város Önkormányzatának (a továbbiakban : Kiíró /Ellátásért felelős) Képviselő testülete a évi XLI. törvényben foglaltaknak megfelelően Püspökladány Város közigazgatási területén az autóbusszal végzett mene trend szerinti személyszállítás érdekében, közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátá sára pályázatot ír ki. II. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK II.1. A Kiíró neve, címe, telefon- és telefaxszáma Püspökladány Város Önkormányzata 4150 Püspökladány, Bocskai u 2. Telefon: , Fax: jeney. Kapcsolattartó: Jeney Tibor Városfejlesztési irodavezető 4150 Püspökladány Bocskai u. 2. II.2. Az eljárás tárgya, illetve mennyisége Autóbusszal végzendő, menetrend szerinti helyi töme gközlekedési feladatok ellátása Püspökladány város vonatkozásában közszolgáltatási szerződés keretében. Fentieken kívül az utasok felé a szükséges menetrend, jegyek és bérlet ek biztosítása, értékesítése és tájékoztatás nyújtása. A személyszállítást a közszolgáltatási sz erződés mellékletében meghatározott számú és helyű megállóhelyet tartalmazó menetrend szerint kell végezni. A megállóhelyek számát és nevét, valamint a járatok indulásának időintervallumát, ezek részletes leírását a jelen pályázati kiírás 1. sz. melléklete tartalmazza (2013. évi menetrend). II.3. A szerződés időtartama Kiíró a szerződést határozott időtartamra jún ius 1. napjától, május 30. napjáig terjedő időszakra, 5 évre köti. II.4. A teljesítés helye Püspökladány Város közigazgatási területe, a teljes helyi közösségi közlekedési hálózat. II.5. A szolgáltatás megkezdésének a napja június 01. II.6. A pályázat benyújtásának határideje április 7. 10:00 óra. II.7. A pályázatok bontásának időpontja április 7. 10:00 óra. II.8. Az eredményhirdetés tervezett legkésőbbi időpontja április 24. 3

10 II.9. Szerződéskötés tervezett ideje április :00 óra A szerződéskötés tervezett legkésőbbi időpontja május 2. II.9.1. Elbírálás módja és szempontja A Pályázati kiírásban meghatározott alkalmassági követelmények és bírálati szempontok alapján az összességében a legjobb ajánlatot benyúj tó Pályázóval kerül sor szerződéskötésre. II.10. A Pályázati kiírás beszerzésének feltételei Beszerzésének határideje: pályázattételi határidő n apja. Ára: Ft + ÁFA. A fizetés feltételei és módja: A kiírás ellenértékét az pályázattevő átutalással teljesítheti az pályázatkérő OTP Bank Püspökladányi Fiókjánál vezetett számú bankszámlaszámára. A rendelkezésre bocsátás módja: a pályázati kiírás az 1. pontban meghatározott címen, hétfőtől csütörtökig 8 16-ig, illetve pénteken ig személyesen beszerezhető, vagy írásos kérésre postai úton kerül megküldésre pályázattevők részére, amennyiben ellenértékének megfizetését pályázattevő igazolja. Postai kézbesítés esetében a kérelem postára adásának dátuma az irányadó a határidő tekintetében. A megvá sárolt pályázati kiírás másra át nem ruházható. A Pályázati kiírás postai úton való kézbesítése is kérhető. Ez esetben a kérelem postára adásának ésszerű határidőn belül kell megtörténnie. Ésszerű határidőn belül feladottnak tekinti a Kiíró, a kérelem postára adását akkor, ha a pályázati kiírás öt munkanapon belüli megküldése teljesíthető. A postai úton való kézbesí tésnél nem Kiírónak felróható késedelem esetén Kiíró nem tehető felelőssé. A Pályázati kiírás megvétele előfeltétele az eljárásban való részvételnek. Amennyiben több vállalkozás együttesen kíván pályázatot leadni, akk or elég csak az egyik vállalkozásnak a pályázatot megvásárolnia. III. A PÁLYÁZÓK KÖRE A pályázat nyílt. A pályázaton pályázóként részt ve hetnek azon belföldi vagy külföldi székhelyű szolgáltatók (továbbiakban: Pályázó / Szo lgáltató), melyek megfelelnek a Pályázati kiírásban foglalt feltételeknek. Külföldi székhelyű szolgáltató a pályázaton abban az esetben vehet részt, ha országában is biztosított a menetrend szerinti autóbusz közlekedésben a nemzeti elbánás a külföldiek számára. III.1. Kizáró okok A./ Az eljárásban nem vehet részt, illetve az eljárásból kizárásra kerül az a Pályázó, aki: a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődel járás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszá molási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenys égét felfüggesztették; 4

11 c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsola tban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a bü ntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi sze méllyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló évi CIV. törvény 5. -a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha a pály ázó tevékenységét bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; d) nem felel meg az átlátható szervezetekre a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 3. (1) bekezdésében foglalt követelményeknek; e)az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény pontja alapján nem minősül köztartozásmentes adózónak, g) az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés a) pontja szerinti rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek me gsértésével ga) a munkaviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két évnél nem régebben jogerőre emel kedett közigazgatási, vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal v agy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el, vagy gb) külföldi Magyarországon engedélyhez kötött foglalko ztatása esetén az engedély megkérésére vonatkozó munkáltatói kötelezettség elm ulasztásával összefüggésben két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és a központi költségvet ésbe történő befizetésre kötelezéssel, vagy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; h) gazdasági vagy szakmai tevékenységével kapcsolatban - öt évnél nem régebben meghozott jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabá lysértést követett el; i) a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló évi LVII. törvény (továbbiakban: Tpvt.) 11. -a, vagy az Európai Unió Működéséről szóló Közszolgáltatási szerződés 101. cikke szerinti - öt évnél nem régebben meghozott - jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelüg yeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozat ában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el versenyeztetési eljár ás során; vagy ha a pályázó ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság - öt évnél nem régebben - jogerősen megállapította, és egyúttal bírságot szabott ki; j) székhelye szerinti ország nyilvántartásában nincs b ejegyezve; k) a szolgáltatás nyújtásához a székhelye szerinti ors zágban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy előírt szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik; l) nem felel meg az 1071/2209/EK rendelet 3., valamint 5-8. cikkeiben, továbbá a 261/2011. (XII.7.) Korm. rendelet aiban foglalt feltételeknek. 5

12 Igazolás módja: A Pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a fenti pontokban meghatározott kizáró okok hatálya a lá (2. sz. melléklet). B./ Az eljárásban nem lehet Pályázó, illetve az eljárásból kizárásra kerül, aki lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizet ési kötelezettségének a letelepedése szerinti ország vagy a Kiíró székhelye szerinti ország jogszabályai alapján nem tett eleget, kivéve, ha a megfizetésére halasztást kapott. Igazolás módja: A Pályázónak a pályázatához csatolni kell az érinte tt ország illetékes hatóságainak magyarországi letelepedésű Pályázóna k a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiállított együttes 3 hónapnál nem régebbi igazol ását arról, hogy nem tartozik a fenti pontban meghatározott kizáró okok hatálya alá. C./ Az eljárásban nem lehet Pályázó, illetve a pályázatában nem vehet részt, aki a Kiíró székhelye szerinti önkormányzati adóhatóság által n yilvántartott, lejárt adófizetési kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha a meg fizetésre halasztást kapott. Igazolás módja: A Pályázónak a pályázatához csatolni kell a Püspökl adány Város Polgármesteri Hivatal I. fokú önkormányzati adóható ságának 3 hónapnál nem régebbi igazolását arról, hogy nem tartozik a fenti pontban meghatározott kizáró ok hatálya alá. D./ Az eljárásban nem lehet Pályázó, illetve az eljárásból kizárásra kerül, aki a Nemzeti Közlekedési Hatósággal szemben fennálló fizetési kö telezettségének nem tett eleget, kivéve, ha a megfizetésére halasztást kapott. Igazolás módja: A Pályázónak a pályázatához csatolni kell az Nemzet i Közlekedési Hatóság 3 hónapnál nem régebbi igazolását arról, hogy nem t artozik a fenti pontban meghatározott kizáró ok hatálya alá. E./ Az eljárásban nem lehet Pályázó, illetve a pályázatában nem vehet részt, aki a nemzeti vagyonról szóló 2011.évi CXCVI törvény 3. (1) bekezdésében foglaltaknak nem felel meg és nem minősül átlátható szervezetnek. Igazolás módja: A Pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arró l, hogy átlátható szervezetnek minősül (6. számú melléklet). III.2. Pénzügyi és gazdasági alkalmasság A./ A Pályázó a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha 2012.december 31.-én a saját tőkéje nem érte el a 2 millió forintot. Igazolás módja: A Pályázónak üzleti évre vonatkozóan a számvi teli törvénynek megfelelő beszámolója hitelesített másolatban. Amen nyiben a letelepedés szerinti ország joga 6

13 nem írja elő a beszámoló közzétételét, úgy a Pályázó képviselőjének cégszerűen aláírt nyilatkozatának csatolása szükséges a saját tőkéjén ek december 31. napi mértékéről. B./ A Pályázó a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha a szerződés teljes időtartama alatt nem rendelkezik teljes körű utas és vagyonbiztosítássa l kötött felelősségbiztosítással, melyeknek mértéke dologi kár esetén min ,- Ft/káresemény/fő, személyi sérüléssel járó káresemények esetére min ,- Ft/káresemény /fő. Saját tevékenységre kötött felelősségbiztosítás esetében Ft/kár, Ft/év biztosítást jelent. Igazolás módja: A Pályázónak a pályázatához csatolnia kell az utasb iztosítás megkötésére irányuló kötelezettségvállalást tartalmazó nyilatko zatát. (3. sz. melléklet) III.3. Műszaki és szakmai alkalmasság A./ A Pályázó a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkezik autóbuszos személyszállításra irányuló engedéllyel. (2012. évi XLI törvény szerint) Igazolás módja: A Pályázónak a pályázatához csatolnia kell a Nemzet i Közlekedési Hatóság illetékes Regionális Igazgatósága által kibocsátott, az autóbuszos személyszállításra irányuló engedélyének hitelesített másolatát. B./ A Pályázó a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkezik és években km/év személyszállítási szerződéssel. Igazolás módja: A Pályázónak a referenciát a megbízó által kiállított igazolással, vagy a szerződés hitelesített másolatának csatolásával kel l igazolni. A kiadott igazolásnak az alábbi minimális tartalommal kell rendelkeznie: - a megbízó, szerződő fél megnevezése - szerződést kötő másik fél megnevezése (referencia igazolás jogosultja) - szerződéssel érintett időtartam, futásteljesítmén y - a szerződésszerű teljesítés helye. C./ A Pályázó a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkezik autóbusszal végzett személyszállítási szolgáltatásokra és/vagy alvállal kozója a járművek karbantartására, javítására vonatkozó auditált minőségirányítási ren dszerrel (ISO 9001), illetve e feltételnek megfelelő szakműhellyel nincs érvényes javítási sze rződése. Igazolás módja: A Pályázónak a pályázatához csatolnia kell a minősé girányítási rendszerére vonatkozó, elismert minőségtanúsító intézmény által kiállított ISO vagy azzal egyenértékű, auditált tanúsítványt, vagy az Európai Unió más tag államában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvány hitelesített másol atát. D./A Pályázó a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem nyilatkozik arról, hogy a szolgáltatás megkezdésekor jegy és bérletárusítás é s utas tájékoztatás is történik. Ezen felül nyilatkozik, hogy az utas tájékoztatás érdekében ho nlapot működtet. A jegy és bérletárusítás 7

14 az autóbuszon, vagy közszolgálati információs irodá ban, jegyárusító helyeken történhet. A közszolgálati információs iroda, valamint a jegy és bérletárusító helyek nyitva tartása munkanapokon min. 8 óra, a bérletárusítás időszakáb an (minden hónap 1-6. napjain) Szolgáltatóra nézve napi min. 12 (6.00-tól ig ) óra. Igazolás módja: A Pályázó a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha a pályázathoz nem csatolja a nyilatkozatát arról, hogy a közszolgálta tás megkezdésekor rendelkezni fog a szolgáltatáshoz szükséges jegyekkel és bérletekkel. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy a Pályázó az árusítást milyen formában kívánja működt etni. Amennyiben közszolgálati információs irodát, valamint a jegy és bérletárusító helyeket üzemeltet azok nyitva tartása munkanapokon min. 8 óra, a bérletárusítás időszakáb an (minden hónap 1-6. napjain) Szolgáltatóra nézve napi min. 12 (6.00-tól ig ) óra időtartamra terjed ki. IV. A PÁLYÁZATI ELJÁRÁS A pályázati eljárás módja: pályázati felhívással induló nyílt eljárás, amely során a Kiíró képviselő-testületi határozatban dönt a nyertes pál yázatról. A Pályázónak jelen Pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelően k ell elkészítenie és benyújtania pályázatát. Kiíró jelen Pályázati kiírásban foglalt bírálati szempont alapján bírálja el az érvényes ajánlatokat. A pályázatokat Püspökladány Város Önko rmányzatának Képviselő-testülete - az illetékes bizottságok véleménye alapján értékeli é s dönt a nyertes pályázatot benyújtó személyéről a Pályázók alkalmassága, a kizáró okok, a pályázatok műszaki - szakmai tartalma, a bírálati szempontok, és a minimális követelmények figyelembe vételével. A pályázat nyertese az összességében legjobb ajánlato t tevő. Kiíró a pályázat nyertesével, az autóbusszal végzet t menetrend szerinti személyszállításról szóló jelenleg hatályos évi XLI. törvény rend elkezéseinek és a pályázati kiírás pontjainak megfelelő, közszolgáltatási szerződést k öt. A Kiíró a pályázati felhívást a pályázati határidő lejárta előtt bármikor visszavonhatja, vagy a határidőt meghosszabbíthatja, amelyről a pályázati felhívás közzétételével megegyező helyeken a pályázati határidő lejárta előtt hirdetm ényt tesz közzé. A benyújtott pályázatok esetleges hiányosságaival k apcsolatban a Kiíró a Pályázók részére a megfelelő ajánlattétel érdekében hiánypótlási fel hívást küldhet ki, ami tartalmazza a pótolandó dokumentum megnevezését, a hiánypótlás ha táridejét és módját. V. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS A Pályázó a megfelelő ajánlattétel érdekében a pályázati kiírásban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoz tatást kérhet a Kiírótól a pályázat benyújtásának határidejét megelőző 10. napig. Minden ilyen tájékoztatási kérelmet telefaxon vagy elektronikus levél formájában ( ) kell eljuttatni a jelen kiírás II.1. pontjában megh atározott címre, amelyen fel kell tűntetni a pályázati eljárás tárgyát. 8

15 A Pályázó kizárólagos felelőssége, hogy a tájékoztatási kérelme megfelelő határidőben megérkezzen a megadott címre. A fent közölt határid ő után benyújtott kérelmekre válasz nem adható. A kiegészítő tájékoztatást a Kiíró a pályázat benyú jtásának határidejét megelőző munkanapig azonos tartalommal megküldi minden ismert pályázó r észére. A kiegészítő tájékoztatást az ismert pályázók azonos feltételek mellett kapják me g írásban, elektronikus levél vagy telefax útján a dokumentáció megvásárlása során feltüntetet t elektronikus levélcímre és telefaxszámra. A kiegészítő tájékoztatás akkor minő sül kézbesítettnek, ha a Kiíró a kiegészítő tájékoztatást akár telefax útján, akár elektronikus levél formájában a Pályázók részére megküldte. A Kiíró a pályázati határidőt meghosszabbíthatja, h a a kiegészítő tájékoztatást nem tudja a fenti határidőben megadni. A pályázati határidő meghosszabbításáról valamennyi ismert pályázót haladéktalanul, írásban és egyidejűleg értesíteni kell. A kiegészítő tájéko ztatás nem eredményezheti a pályázati felhívásban, valamint a kiírásban foglaltak módosít ását. A kiegészítő tájékoztatások kézhezvételét a pályázóknak haladéktalanul vissza k ell igazolniuk. A kiegészítő tájékoztatások kézhezvétele visszaigazolásának elmu lasztása esetén a Pályázó nem hivatkozhat arra, hogy a kiegészítő tájékoztatásoka t nem kapta meg hiánytalanul határidőre. A Kiíró által kibocsátott kiegészítő tájékoztatások a pályázati kiírás részévé válnak. A pályázati benyújtási határidő nem csak és kizárólag a kiegész ítő tájékoztatás érdekében hosszabbítható meg. VI. TELJESSÉG ÉS PONTOSSÁG A Pályázó kötelessége, hogy tanulmányozza a pályáza ti kiírás valamennyi utasítását, a formanyomtatványokat, az összes feltételt és követe lményt. A Pályázó kockázata és a pályázat érvénytelenségét vonja maga után, amennyiben a Pályázó nem adja meg a pályázati kiírásban kért összes információt, és ha a benyújtott pályázat hiánypótlást követően sem felel meg a pályázati fel hívás és a pályázati kiírás feltételeinek. A Pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell a Pályá zati kiírásban foglalt feltételek és kötelezettségek elfogadásáról a jelen kiírás mellék letében foglaltak szerint. VII. A PÁLYÁZAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK KÖLTSÉGEI A pályázat elkészítésével, illetve benyújtásával ka pcsolatban felmerülő összes költség a Pályázót terheli, az sem részben, sem egészben a Kiíróra semmilyen jogcímen át nem hárítható. A pályázati kiírás ellenértéke, amelyet az előállít ásával és a rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban jelen eljárásra tekintettel felmerült költségeket alapul véve meghatározott, a pályázati kiírás II.10. pontjában megjelölt összeg. A pályázati kiírás, valamint annak ellenértéke tize nöt napon belül visszajár, ha: - a Kiíró visszavonja a pályázati felhívást; - a Kiíró az eljárás eredményét a pályázati felhívásban vagy a jelen pályázati kiírás V. pontjában foglalt határidő hosszabbítás esetén - az értesítésben megjelölt időpontig nem hirdeti ki. VIII. A PÁLYÁZAT NYELVE 9

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN HELYI, AUTÓBUSSZAL VÉGZETT MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSA

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN HELYI, AUTÓBUSSZAL VÉGZETT MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSA 1. számú melléklet az előterjesztéshez Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI FELHÍVÁS GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN HELYI, AUTÓBUSSZAL VÉGZETT MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI

Részletesebben

Pályázati felhívás és dokumentáció

Pályázati felhívás és dokumentáció Pályázati felhívás és dokumentáció Salgótarján megyei jogú város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására

Részletesebben

tárgyú tárgyalásos, közösségi értékhatárt meghaladó szolgáltatási közbeszerzési eljáráshoz 2011. DECEMBER

tárgyú tárgyalásos, közösségi értékhatárt meghaladó szolgáltatási közbeszerzési eljáráshoz 2011. DECEMBER MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13. RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ ÚTHÁLÓZAT VÉDELMI SZOFTVER RENDSZER KIFEJLESZTÉSE ÉS A HOZZÁ TARTOZÓ MÉRŐÁLLOMÁSOKON ELHELYEZETT RENDSZÁMFELISMERŐ

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ. (pályázati kiírás)

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ. (pályázati kiírás) 1 PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ (pályázati kiírás) Göd város közigazgatási területén, menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására A pályázati kiírója:

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ buszba épített direkt digitális tüdőszűrő berendezés beszerzése tárgyú, közösségi értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljáráshoz

Részletesebben

MUNKÁKRA KERETMEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSE. tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő, építési közbeszerzési eljáráshoz. 2013. március 23.

MUNKÁKRA KERETMEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSE. tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő, építési közbeszerzési eljáráshoz. 2013. március 23. MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13. HAZAI FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT 2013-2014 ÉVI NAGYFELÜLETŰ JAVÍTÁSI, FELÚJÍTÁSI ÉS A RENDKÍVÜLI IDŐJÁRÁS OKOZTA BURKOLATKÁROK HELYREÁLLÍTÁSÁRA,

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ

DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ Paks Város Önkormányzata 7030 Paks, Dózsa Gy. u. 55-61. Magyarország Tel: +36-75/500-526 Fax: +36-75/519-082 E-mail: hum.ferenc@paks.hu DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ Vállalkozási szerződés a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0013

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: I/738-1/2012/I. Üi.: Varga I. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Helyi autóbusz-közlekedés ellátására szolgáló

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Tudásklaszter Nonprofit Kft. 6727 Szeged, Zágráb u. 113. TÁMOP 1.4.3-10/2-2F-2011-0012, jelű pályázat Szakmai Szolgáltatások TK-2012/3. számú közbeszerzési eljárás Szeged, 2012.

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Diákhitel Központ Zrt. (1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.szám) KÉ 5060/2012. sz. közbeszerzési eljárása a 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) III. rész, 121. (1) bekezdés

Részletesebben

RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ S&G logo SG-547. számú közbeszerzési eljárás Budapest, 2010. július 21. ISO logo Az eljárás alapadatai: Az eljárás tárgya: immunkémiai humán székletvér kimutatására alkalmas reagensek

Részletesebben

Bizottságának Elnöke. 81-9/2010. Mellékletek: 1. Ajánlattételi felhívás ELŐTERJESZTÉS

Bizottságának Elnöke. 81-9/2010. Mellékletek: 1. Ajánlattételi felhívás ELŐTERJESZTÉS Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottságának Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottságának Elnöke 81-9/2010. Mellékletek: 1. Ajánlattételi

Részletesebben

Sand Község Önkormányzata. Ajánlattételi felhívás

Sand Község Önkormányzata. Ajánlattételi felhívás Sand Község Önkormányzata Ajánlattételi felhívás Sand Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő által a Beszerzési Szabályzat szerinti, Ajánlatkérő 21/2015. (IV. 17.) VM rendelethez kapcsolódó pályázatból

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság IT-128. számú közbeszerzési eljárás Izsák, 2012. június 18. 1 Az eljárás alapadatai: Az eljárás tárgya: Kerékpárút

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság IT-117. számú közbeszerzési eljárás Kecskemét, 2012. július 17. 1 Az eljárás alapadatai: Az eljárás tárgya:

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM. 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő)

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM. 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) Az Orvos,- és Egészségtudományi Centrum 2010-2014. évi US GAAP szerinti könyvvizsgálata és a DEOEC-nek

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Tudásklaszter Társadalom és Vidékfejlesztési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 6722 Szeged, Zágráb u 113. Tradicionális Értékek Termelőiskola kialakítására alkalmas ingatlan

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ STARTMUNKA PROGRAM 2013 KÖZÚTFELÚJÍTÁSI PROJEKTELEM AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ I. FEJEZET A közbeszerzés rendjére vonatkozó információk BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság IT-121. számú közbeszerzési eljárás Kecskemét, 2012. július 24. 1 Az eljárás alapadatai: Az eljárás tárgya:

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ STARTMUNKA PROGRAM 2013 ÁTCSOPORTOSÍTOTT PROJEKTRÉSZ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ I. FEJEZET A közbeszerzés rendjére vonatkozó információk BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

,,A MOB hivatalos külföldi utazásaihoz kapcsolódó repülőjegy beszerzésére vonatkozó szolgáltatások nyújtására

,,A MOB hivatalos külföldi utazásaihoz kapcsolódó repülőjegy beszerzésére vonatkozó szolgáltatások nyújtására Magyar Olimpiai Bizottság AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA,,A MOB hivatalos külföldi utazásaihoz kapcsolódó repülőjegy beszerzésére vonatkozó szolgáltatások nyújtására tárgyú a Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság IT-157. számú közbeszerzési eljárás Kecskemét, 2012. szeptember 1 Az eljárás alapadatai: Az eljárás tárgya:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ M I S K O L C I A P O S T O L I E X A R C H Á T U S (3526 MISKOLC, SZE L E S U. 59.) Vállalkozási szerződés a Tokaj, görögkatolikus templom helyreállítási munkáinak elvégzésére (kódszám: HUSKROUA/1101/056).

Részletesebben

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely

Részletesebben

143/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet

143/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 143/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet az államtitkot vagy szolgálati titkot, illetőleg alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdeket érintő vagy különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Ajánlati dokumentáció Göncruszka orvosi rendelő építése AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a K.É.- 29554/2009. számú Ajánlattételi felhíváshoz Ajánlatkérő: Göncruszka Község Önkormányzata 3894 Göncruszka, Fő út. 83.sz.

Részletesebben

Részvételi dokumentáció

Részvételi dokumentáció Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma 1027 Budapest, Bem rkp. 47. Részvételi dokumentáció a Szállítási szerződés a Külügyminisztérium tevékenységi körébe tartozó hatósági eljárások elektronikus támogatásához

Részletesebben

1. számú melléklet MŰSZAKI TARTALOM

1. számú melléklet MŰSZAKI TARTALOM MŰSZAKI TARTALOM az Energiahatékonyság és megújuló energiaforrás használatát fokozása az önkormányzatoknál elnevezésű, tervezett pályázat keretein belül a siófoki Krúdy Gyula Szakközépiskola és Szakiskola

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRŐ: Gödöllő Város Önkormányzata (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Gödöllő, Szabadság tér 1. szám alatti Rézgombos Szolgáltatóház alatti mélygarázs tulajdonjogának megszerzéséhez

Részletesebben