A LbEtLEK TERNqSZETES TARTASA. Ocrag lin re

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "- 57 - A LbEtLEK TERNqSZETES TARTASA. Ocrag lin re"

Átírás

1 A LbEtLEK TERNqSZETES TARTASA Ocrag lin re A kerneny is kitart6 lovak neveiese evslizadokon At alapkovetelmenye volt a katanai c l!i5tenyesziesrtek. Derneg a (sttalan utak szekerezkse is TrieglOvetelte a nagy ellenh6kepes56get es a tartas inunkavegzest. A ride& feirideg menesi tartas es a i6hasznalat, %toms osszeiliggfisben volt, egytn6ison.epcsit Mind a hasznalat, mind a neveles XIX, szazadbeli vaitozasa rnelyrehat6an talakitotta a lotenyesztesunket. A nagy eroproblk helyett kisebb es ravkle1113 idep tett az igenybevetei. A nevelesben pedig inkabb a szepsegfe, a telt form Ara torekeidtek. Hem coda terkit, ha az istsic6z6 16tartAs szerte az orszagban &Eerie& Segftette ezt a teres legeli5k_cs8kkenese es a 'takarrminyterme5zt4s AIWAnossl valasa. igy 5741 lovat lehetett ugyan a allitarif, ak1r a jaszolhoz mindig lekave is. Napjainkban, ha valai i csikot akar nevelni nem at nezi, bogy hogyan tudja legelore adni, hanern inegelegszik az istillo es a kukoricagore kozevel, vagy a tragyatelep bekerftett reszevel. 5 talan a nap rasuthet a c5ikora, de a jó neveles rnis szilkseges kellekeihez semmik6ppen sear jut hozza. Az erethneny izomszegeny, feiletlen szfvti es tudejti 16 lesz. Ett61 pedig meg konnyebb munkavegzest sera rebet Omi t nem is beszelve a sport maximalis eiv6r6sairol, Ha vaiaki pedig mr_mka ut5n a legetore kivanna kic.saptii a lovat, azt teljesen felesieges, szaksegtelen "hobbynak' neznek. Pedig a kitart6., keineriy:115 tijra divatba mert aur sports, akar exportra nevelik csikokat, a pulia szervezet0 senkinek. serif VizsgAljuk rneg t!logy milers tartasi k6riirrn6nyek hatnak ki-irosan a lara Majd azt probaljuk felderiteni, bogy mikeppen Ichetrie egyszertiqn, olcsan niegvalositani jainkban a tenneszetes tartast. trodalrni Attekintes Az istalf676 tartasnak ket nay hatt -Jnya van: petyhait az izionizat, lazak az izwetek, nem teherbfrok a ner'nes szervek Ruda% sziv); 2. karosodik gltala az egeszseg, s betegsegekre Az eloszar einmett Wrosod5s a mozgashijnyra vezethet6 vissza. Ennek rnegel6zese olyan tartassal lehetsege, amely etegendo rpozgast, a kksobbi munkavegzeshez rnintegy iren4oz6st tesz lehetave.

2 A rnasodszor enilltett Idrosoci6s az ist6lfoz65 modiabot adodik. Ebben dolgozatban ezzel foglalkozunk. A kifejiett lovak eihelyezese a mortban mind a nagyeizemekben, mind a kisuzemekben az 611asos-lekoteses volt. EgyedEiT elleskor (esetleg a szoptata's idejeben) k65zitettek boxot a kancanak. A nagytizemi Ilan% annyiban tea el hogy ott a laistifloban csak lafele volt, a kisiizerrinel viszont altal6ban a szarvasmarli6val egy istgaban volt a 16, a cs.ik6. A nagytizemek csikoelhelyezese {valamint a heveromenesi kanake es a ta- r sult kistenyesztok csik6i6) a fut6istill6 - valarnilyen forma -0 5 ez a modszer slit meg a legkozelebb a regi menesi feirideg tartashoz. Ezekenek az istilloknak az alkaimas, vagy alkalmatlan volt it a meteorotogiai jelremzokkel lehet ertekelni. A bels6 1-16m6rseklet es a relativ paratartalorn alakul6sa szabja meg, hogy az ethelyez6s az egeszseg fenntart6ska alkatrnas-e. A viligirodatom szegenyes adatokat tartalonaz a 16ist6116 rneteorologia.i jeliemzoir61. Kovics-Monostori a loistill6 homersekletet R fokban, a vernhes es kiscsikos kancaket R fo lkban adta meg. Az Altalbnos Allattenyesztes c. egyetenti iankonyv CC-ban szabja meg a kfonatos hamersekletet. Ha szaraz a leveg6 frja - ennel alacsonyalb is lehet. A relativ piratartalorma 70 %-ot errtijit. chwark,!oodles utifin minimum es maximum bornersekletet emlit 7-15 C-bars. Kivetelesen rovid, larom ora t artamra 5-36 ft. Az optimarrs lionnersekletet DC-ban szabja neg. A relativ Oratartalorn sze1so ertekeit %-bars, az optimmis erteket edig %--ban javasolia. A /lobby Le ikon 12 'C ist3116 AilagMmersekietet emlft. A viagircdalorn 61taltban a 16ist6116 hornersekletere 8-10 'C-ot, a relativ Oratartalornia 70 %-n6f nern nagyobb erteket javasol. yizsg6lati anyag es modszer TWunk sz,assos 16 6s csikóelbe4yezesi modozatok meteorologiai jaernzait vizsyiltuk, hogy a kapott adatokbai: - kovetkeztetest vonhassunk le az i6t6116 elhelyezesi alkaimass46ta; - tranyt rnutathassunk a totetek teirriiknes tzvtlissia. rtos kiserlettel dvandoart (45gz(teni tudtlik o'sszet, Olen 4s tavasszat a meteorolagrai adatait a: 1) paraszti 16ist6116knak; 2) nagyozemi 50-es fogatos loistallonak;

3 - 59-3) csik.6 futoistallonak; 4) egyeni egy- es ketiovas anon teiiver kanca specialis unt6s4nak; 5) panik alto nellalistalloban szabadtartdsanak; 6) ponik feszeres tartk"anak. A paraszti ]oistalt6k voltak a legmeiegebbek es a paratartalmuk is a legnagyobb. A mmerseklet reggeli ajtonyitas elott CC, deitminra ez CC-ra rnodosutt. A Oraitartalorri %. Mivel altaianos volt a nagy erte- k, igyekeitunk e jelenseg oldt feltjrni, A teller/net egyates eihelyeze5 novette. mind a homersektetet, mind a OratacWorn er -teke.it. Fokozoit szell6ztetessel lehetne ezen segiteni, de nern az tortent, hanem inka - bb niegszi:intettek minden szeflozesi leheteseget, az ajtot becsukt6k, az abtakokat is sliwidoan zarva tartottak, t zeli6tesi tehetdsegeket szaimsvai bet6rnt4k, igy siketti.:a mops hornersokletet es veleliroan ;I -ragas pa- ratartairnat elerni. De miert volt erre szukseg? A 16 nem igenyeite ezt. Ketseget ki7aroan rnegallapithato, hogy az Ii5.mersk!etet az ember hoionicort. zon*.iyalc megfew6en ninkitj6k ki_ Ez peclig cc). Az istallok vizeietelvezetese soltasem tokeletes, s fgy a melegben az ammonia az egeszse-gre kayos nlennyiseget er el, Ha WlyW.t6k az a0t, big6dul6 hide re kicsapociou a Ora, s winden vizes tehat igyekeztek mennel gyorsabban ajtat csukni. ca Set obb A nagyiizerni 50-es fogatostoist.4116nak ajt6 oldallin levo ablakait nern zdrt(ik be Seri) Ite5zAc azokat, melt fgy nincs mil becsukilil Az a)lat csdk 6jszaka reteszeltek be, A he3mer5eklet reggel '16-18 'C, nappai 10-'12 'C. A phatattalorn reggel 80 %, nappal 75 %, NralecsapOcia-5t csak reggel eszlelkink, az ammonium taitaloni nern jelen1.6s. A csik6 futaistalla 50 lekota-karilds, 6Ilandoan nyitott a to 4t es ezeu nyitott ablakt-r szok6sos ep[ilet, ainelyb61 a PI ngy kara- mba kinrehetett a csiko. A hornefse'ktet 4 -B ';C:fa kiiitir tic m6rseldetnetc riegfelekien), Az aciagos piratartalorn 75 %. A csikokat csak abrakolaskor katott6k te, A I(,'izeti legeto't arneddiglehetett nappa 'get] egeszseges tartiisi mad. Ahol sok kmica van heveromenesi tart6sban (akar uresek, nk6r kiscsikosak) ezt a tartasi rnodot alkainnazhatjak. Egyeni tulaidonki egy es Let w go.1 telive'r kanca specimis tafthsa. Minciet istgait szllikseg es a lelletcpseg bona letre. Ibis parasztistallok voltak, amelyekbal,mincien berendeziest elta-voirtoltak s rnintegy boxkeppen szerepeltek az istaltok egy iljetve ker verrilies tetiver kanca ethelyez6s6re. Az Diu') eg65z nap n -yitva volt, 6jszal(6ro ogyan becsukta-k, de HUM csak a!oval( elbarangolasa rniatt. E rnellett a levegozes aliand6 volt. A kancalat sosern kotatek le s nappl a teres udvaron mozoghattak.

4 Az istaliobox itlaghdiner5eklete 0-6 'C kozotti, a piratartalom reggel 80 %-ra ment ret, nappal pedig 70 %. veclett. A kancak tornott start novesztettek. A vellern sernrnifere karosocia.st nem szen: 5nik aite 11%0 istalloban tarta'sa. Az istallanak semmi felszerelese nem volt, A eijel-nappal szabacion meheitek a tagas karirnba. Az ejszak6t deg sokszor a 5zabadban toitollek. Az eso es a 116 new zavarra aka Az ist6i16 homerseklete cc 526'etvaDzott to k iso horners klet szerint). A Oratartalom %. Ennel '6s a kovetkezo elbelyezesnel is igen iontos, hogy mar tel elatt megszokjak a lovak istmlejukat, igy nem f5znak meg, mot aikainnazkodnak a hidegebb harner5ek- 4ethez. Dfis snort novesztenek, mely nagyszenlen vedi az id6j6ras viszontagsigaitor. Ponik feszerben tart5sa. A Fe'szer egyik hosszo oldala terjesen nyitott, a maik hos5z1ls o4 1 4 n vegigiuto fav5lya $zolgalta a stern 65 az abrak etet6set A nyitott oldalon a tetdcsepegesp6i va4amivel beljebb rugola volt, bogy a szalma ne kereiljon lei, illetve a sir, a latyak ine iusson be A i6szer rnerete: 2 ni minas, 3 m rnely.. A 1)&nerseklet es a paratarta(om a kintihex ipxotiott, alig ten el tok. At ickiiirss vdttoz6sainak teljesen WItett hossz6, pulia sz6rkontost novesz- tetrek. A rni lotartisunk inerett ez es eszen szokatiart. A czar hassza nehol e&te a 6 - cm -t is. Nagyon csapadekos id4ben ftgeg a szorzete ii5szalt koloncosodott. Hem seep lawny, d4 nincs semmi M.r6tva, tavasszal levee i a Az eredmenyek 6.ttekelese Ist latartatsunk kisebb-nagyobb ni6i-t6kben e1tavolodott a ternieszetest61. A kisebb rnertekti eitjvoiodjkor tneg (ellelhet6k a fe& tetrne5zetes taos alapelernel (szabad ievego, napfeny, mozgds). Az egeszer zift elllesyezes tegesz ej5zaksra, vagy egesz napta) viszont gyorsan elhasztleido, maxivilsti5 te'lesitmenyre alkairnatlan lovat ad. Ez nem leliet tellyeszcel. llyenekkel icle[laza $em el eredn -r6nyti de exportra sem alkalmasak. Most, amikor iriezi5gazda5agunk nag gtaiakolssat eli, amikor a tollasznmat.6j celiok fere rnutat, most kell a 16tartAsban a legcelszerobbet, a legeredmenyesebbet es megvarosftani. A nag y jitalakttlasok idejen sokkal konnyebb u tartssi nit dot bevezetni, mint a gyakorlatbait tear elterjedt kevesbe jot, 56t rosszat rnegvaltorta_tnl A minclennapi eletben tafa"lkozliatunk a regi para5ztishiliok fekliftiisa"val es talalkozhatunk szinte kastelynak tuna luxusmegord6sokkal. Amint a fentebb birgyalt kiserletek eredmenyeilal lathattuk, a regi parasztist6lfok nern jok, inert rem egeszsegesek, oak artalakitgs ut6n lehet aket kenyszerbal haszn6ini.

5 A uparotar mtg rein igenyli a 16, teliat dr6ga. Alai ilyet curial az eldbb-utobb elforclul a lotenyeszte'st61, 16tartjst61. A driga tartgsm6d s1rgs6ja lesz 16tenyesztesi kedve'nek,. ii5velkeztetes es javaslat Milyen eiveket valositanak meg az elorermitato, termeszetes lotartasban? lclomuljon a Iitart5s a lovat tart6 (tenyeszt(5) elfog1altsagghoz. Hosszi ti5von a spoil Iesz a 16 haszna, telat a napnak csak egy behatdrolt kis szakasza jut a 16ra. Ezalatt kell a sport-cast,. a 16VolAst, etetest ell6itro. A nap nagyobb reszeben a 16 magara hagyva olyap terra kszete$ ethelyez4st ircialaktitani c6szere i how.. sza badon mozoghason ne tegyen k r magdban, a levegon, napfenyen legyen (teha egeczseges helyen), lege16'hoz jusson. eddig sza asps tartismadok ezeket nern t.eszik kehetx5ve (kiv&ie. a esik6.k fut6istallos elhelyezeset). Megfelelei nagysiigti legeldliaz (1/2-2 kell telepfteni az ista116t, amety egy, vagy osszes.zokott boxistallo. Egy 16 eseteben 16 m 2, ket lora 20 m 2, magassaga 3 m. ItatOcseszeveI ellatott. TObb 16 eseteben a boxok sorba telepitend6k. Ajtajuk a szabadba, a fibres kifutora nyiljon, Ez a legolcsobb, legegeszsegesebb, legkisebb munkat igenyi5 megolda's, amely a jovol6hasznillat fele rnutat. lrodalorn Allattenyesztes (szerk.: Horn /Vtur) iviezogazdas6gi Klad6. Budapest. Graf von Norman Senior: 1939, 1 - Iippolo8isthes Lexikon. Wilhelm Linpert Verlag, Berlin._ SW. 68. Hans Joachim Schwark: Pferde, VEB, Deutcher Lanchvirtscllaftsverlag. Berlin. I lobby Lexikon, Pferde C.). Bucher AG, Luzern. Frankfurt/ M, Koviics 13,-)',Ionostori K.: A 16 'es tenye5ztese. Nyom&iR5z.venyt5rsasng. Budapest. lrodarmi Willalat es Szerz[5: Dr, ocsag lrnre c. egyetemi tanar, a mezogazdaslgi tuclonany doktora Agrjrtuclorna'nyi Egyetern, Debrecen, Pi 36. (Agricultural University, Debrecen, PO Hungary)

6 THE NATURAL KEEPING OF EQUINE ANIMALS I. Oc sag Among the four species of livestock, horses were the third to leave natural keeping, proceeded by cattle and swine and followed by sheep. The keeping of full-grown horses 35 most contrary to nature; the keeping of most foals is close to natural. While stabling is the almost excluzive wo:ri of keeping horses, 1, eeping foals on pastures is an accepted principle in gerwral. The pressure of circumstances, 1107,4ever, can lead to a condemnable, fixing way of keeping. For this reason we decided, to examine the unnatural keepin& of horses, foals land ponies/, and indicate how it could be done away with. The nature of keeping is primarily characterized by meteorological factors. Before eating thez.e, we murt determine the natural demands of equine animals. keeping When looking for the optimum keeping demands of a species, we can not separate optimum living conditions from maximum performance. In this respect, equine animals are unique. Nowadlcys, when the aim of horse-breeding is maxi- mum performance, it has turned out that varieties and individuals are capzible of it under natural ke eping, as well. To whatever performance we train a horse, it will always stay a gra.m.ng Thus, great perforwame does not demand keeping contrary to nature; natural keeping can even increae perrorrnance. Examining the horse-keeping conditions in wide-spread us c, we Eound the temperature of horse-stables is set to the comfort zone of man /20-21 C/. Vapour content is % in the mornings. Foal-stables are exceptions; as the doors are kept open, temperature depends on the one out slide /until stable temperature reaches 6 W. vapour content is never above 75 %. Ponies put up with open-sped kecting grow a long furcoat, which they shed in the spring. the well, in the minter they We also recorded the immoderately natural keeping of the Most valoable varieties and individuals; here as well temperature was not lower than 6 C in winter, vapour content was between I. Old horse-stabiling must he replaced by a more healtg and natural keeping. The one-horse or accustomed two-horse variants of bo%-horse-stables are desirable and should be created in such a way that the animals can go out to a pad or paddock at any time. This solution will satisfy the keeping needs of both draught horses and sport-horses, and requires little lalmur.

Mi re szer ve zô dik, az az mi lyen koc ká za to kat fed le a kö te le zô egész ség biz to sí tás? Szem pon tok az új ra gon do lás hoz. I rész.

Mi re szer ve zô dik, az az mi lyen koc ká za to kat fed le a kö te le zô egész ség biz to sí tás? Szem pon tok az új ra gon do lás hoz. I rész. Mi re szer ve zô dik, az az mi lyen koc ká za to kat fed le a kö te le zô egész ség biz to sí tás? Szem pon tok az új ra gon do lás hoz. I rész. Dr. Kin cses Gyu la, egészségügyi szakértô A XXI. szá zad

Részletesebben

15. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 6., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 585, Ft. Oldal

15. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 6., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 585, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. feb ru ár 6., péntek 15. szám Ára: 585, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2009. (II. 6.) Korm. rendelet A Magyar Köztársaság Kormánya és az Egyesült Nemzetek Gyermekalapja

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

A kép a fo tog rá fia ör vé nyé ben

A kép a fo tog rá fia ör vé nyé ben 00_címnegyed++perenyei+5++_Layout 1 2/26/14 1:52 PM Page 8 PE RE NYEI MO NI KA A kép a fo tog rá fia ör vé nyé ben 00_címnegyed++perenyei+5++_Layout 1 2/26/14 1:52 PM Page 9 és ant ro po ló giá ja, vagyis

Részletesebben

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 19., péntek 60. szám Ára: 2783, Ft TARTALOMJEGYZÉK 121/2006. (V. 19.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kor -

Részletesebben

159. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 399, Ft. Oldal

159. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 399, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 22., csütörtök 159. szám Ára: 399, Ft TARTALOMJEGYZÉK 315/2007. (XI. 22.) Korm. r. A köztisztviselõi teljesítményértékelés és jutalmazás

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001

Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001 GYÓGYÍTÓ ÉVTIZED 1 Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001 Kiadja a Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány Felelôs kiadó: Kalmár László Szerkesztette: Kalmár László, Rózsa András,

Részletesebben

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben

TISCHLER JÁ NOS AZ ONÓDY-ÜGY, 1964 *

TISCHLER JÁ NOS AZ ONÓDY-ÜGY, 1964 * A HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁGON (POLITIKA)TÖRTÉNETI KÖZELÍTÉSEK 239 TISCHLER JÁ NOS AZ ONÓDY-ÜGY, 1964 * 1964. de cem ber 5-én a Nép sza bad ság hí rül ad ta, hogy a Bu da pes ti Rend õr-fõ ka pi - tány

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. M Á R C I U S 3 1. TARTALOM TÖRVÉNYEK 2006: XIII. tv. a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról

Részletesebben

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK.

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök 68. szám TARTALOMJEGYZÉK Oldal 2009. évi XXXV. tör vény Egyes adótör vények és az zal össze füg gõ egyéb tör vények módosításáról...

Részletesebben

Károly Róbert F iskola Gazdaság és Társadalomtudományi Kar tudományos közleményei Alapítva: 2011

Károly Róbert F iskola Gazdaság és Társadalomtudományi Kar tudományos közleményei Alapítva: 2011 Károly Róbert F iskola Gazdaság és Társadalomtudományi Kar tudományos közleményei Alapítva: 2011 ACTA CAROLUS ROBERTUS 1 (2) MIÉRT NEM ISMERT MARSA ALAM? AVAGY EGY POTENCIÁLIS SIKERDESZTINÁCIÓ EGYIPTOMBAN

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

YES dalszövegek angolul, magyarul YES lyrics in English, in Hungarian

YES dalszövegek angolul, magyarul YES lyrics in English, in Hungarian "Fight and Victory of Harmony over the Chaos" Szerény kísérlet az elvesztett harmónia megtalálására Modest attempt to find the lost harmony YES dalszövegek angolul, magyarul YES lyrics in English, in Hungarian

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM 2011. június T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 41/2011. (VI. 9.) AB ha tá ro zat Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 385/2009. (IX. 15.) OVB ha tá ro za tá - nak hely ben ha gyá

Részletesebben

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2011/4, 39 62. 39 A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI RÉPÁSI Éva HA LÁSZ Er

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm.

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 14., péntek 43. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 87/2006. (IV. 14.) Korm. r. Veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet során teendõ

Részletesebben

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség 2010 2012 félidőben 2012. november A különkiadása sport, kultúra, egészség 2 köszöntő Tisztelt Bagi Polgárok! Az Önök bi zal má ból im má ron második pol gár mes teri meg bí za tá so mat tölt he tem, és

Részletesebben

Van ér tel me! let te sen ki, sem mi más, / És nem se - gít se átok, sem si rás. // Az élet tá vol,

Van ér tel me! let te sen ki, sem mi más, / És nem se - gít se átok, sem si rás. // Az élet tá vol, evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 16. szám g 2014. április 20. g Húsvét ünnepe Ára: 275 Ft A kon cert ér zel mek re ha tó, és az Omega ed dig nem lá tott ar cát mu tat ja be. Koncert

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 31., szerda 147. szám I. kö tet Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVIII. tv. A Bol gár Köz tár sa ság nak és Ro má ni á nak az Euró pai

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2008. JANUÁR 15. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1260 FORINT F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét az Értesítõ utol só ol

Részletesebben

EGYETEMES ÉRTÉKEK AZ EGYETEMEN

EGYETEMES ÉRTÉKEK AZ EGYETEMEN EGYETEMES ÉRTÉKEK AZ EGYETEMEN Kutatási jelentés ELTE Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány Collegium Pannonicum Író Gergely Alapítvány Kulturális Sokszínűség Alapítvány Budapest, 2011 2 EGyETEMES

Részletesebben

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI

Részletesebben

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hit, remény, szeretet a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hús vé ti üze net Mert úgy sze ret te Is ten e vi lá got, hogy egy szü lött FI át ad ta, hogy aki hisz Ben ne el ne vesszen,

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

Nandu. megkötős. hordozókendő. Baby Wrap Sling. ÖKO Prémium, Klasszikus. ECO Premium and Classic. nandu-wrap.com HU EN

Nandu. megkötős. hordozókendő. Baby Wrap Sling. ÖKO Prémium, Klasszikus. ECO Premium and Classic. nandu-wrap.com HU EN Nandu megkötős hordozókendő ÖKO Prémium, Klasszikus Baby Wrap Sling ECO Premium and Classic HU EN nandu-wrap.com A Nandu hordozókendőt szívből ajánljuk minden szülőnek, aki a gyermekét testközelben akarja

Részletesebben