Főbb módosítások (2012. november 1.) KÖZOP elszámolhatósági szabályozás felülvizsgálata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Főbb módosítások (2012. november 1.) KÖZOP elszámolhatósági szabályozás felülvizsgálata"

Átírás

1 Főbb módosítások (2012. november 1.) KÖZOP elszámolhatósági szabályozás felülvizsgálata Hiv. Bevezetés Módosítás ismertetése röviden új szöveg vastag betűvel Az útmutató időbeli hatálya: november 1-től. Elszámolhatósági időszak projektek megkezdettsége Módosított szöveg: A pályázat benyújtását/befogadását megelőzően megkezdett, részben megvalósított projektek és ezek költsége is elszámolható az általános elszámolhatósági időszakon belül. 1 A projekt akkor minősül részben megvalósítottnak, ha a kedvezményezettnél felmerült költségek nem haladják meg a projekt összköltségének 80%-át. Erről független mérnöknek, vagy szakértőnek kell nyilatkoznia. 2 A százalékos mértéktől indokolt esetben IH egyedi engedéllyel és az IH által meghatározott mértékben el lehet térni. Indoklás: Nemzeti elszámolhatósági útmutató 1.2. pontja alapján átvezetve. Kifizetettség: Módosított szöveg: Teljes összegben (szállítói finanszírozás esetén támogatáson felüli összegben) az 1.1 alfejezetben rögzített elszámolhatósági időszak során kerültek kifizetésre. Kifizetett költségnek minősül az állammal vagy önkormányzattal szemben adó- vagy járulék-elszámolás keretében beszámításra került kötelezettség. Kifizetett költségnek minősül továbbá a szállítói számlának a szállítói szerződés alapján a megrendelőnek járó kötbér vagy késedelmi kamat beszámítása miatt pénzügyileg nem rendezett része, kivéve az Útmutató 4. pontja szerinti szerződések alapján fizetendő késedelmi kamatot. Az évi IV. törvény (Ptk.) a szerinti beszámítás alapján történő kompenzáció kizárólag e nevesített esetekben fogadható el. Indoklás: Nemzeti elszámolhatósági útmutató 1.3. pontja 2. bekezdése alapján átvezetve Elszámolhatóság feltételei: Módosított szöveg (beszúrás az francia bekezdésbe): A évi CXXVII. törvény (áfa tv.) 58. (1) bekezdése alapján, ha a felek részletfizetésben vagy határozott időre szóló elszámolásban állapodtak meg, teljesítés az ellenérték megtérítésének esedékessége. Az ilyen gazdasági eseményekről szóló számlák esetében a teljesítés napja 1 Amennyiben releváns, gondoskodni kell a 800/2008/EK rendelet (általános csoportmentességi rendelet) szabályainak figyelembevételéről. 2 A projekt befejezettségére vonatkozó szabályokat az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009 (XII.19.) kormányrendelet 152. (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet 99. (1) tartalmazza.

2 lehet későbbi, mint a projekt fizikai befejezése. Ebben az esetben a számla kiállítási dátumának a támogatási szerződés szerinti projekt megvalósítás időszakán belül kell lennie. Indoklás: Nemzeti elszámolhatósági útmutató 1.3. pontja 9. bekezdése alapján átvezetve Piaci ár: Módosított szöveg (beszúrás az francia bekezdésbe, a Nemzeti elszámolhatósági útmutató 1.3. pontja alapján): A piaci ár alátámasztására benyújtott árajánlatok kizárólag piaci feltételek mellett, független harmadik féltől 3 származhatnak. (Törölve a korábbi szöveg: A piaci ár meghatározása független szakértői árkalkuláció alapján, vagy három árajánlat alapján történhet, közbeszerzési eljárás keretében kötött szerződés esetén a feltétel teljesítettnek tekintendő. ) A vállalkozási szerződések tartalékkerete: Módosított szöveg: A kedvezményezettnek a pótmunkák, vagy egyéb többletköltségek elszámolásának alátámasztására vonatkozó dokumentációt a támogatási szerződésben rögzített összköltség 80%-ának elérésekor a KSZ-hez jóváhagyásra be kell nyújtania (kivéve tételes szerződések többletmunkáinak költségei esetén). Az ezt követően felmerülő pótmunkák, vagy egyéb többletköltségek elszámolásának alátámasztására vonatkozó dokumentáció legkésőbb a végszámla benyújtásakor szükséges a KSZ-hez jóváhagyásra benyújtani. Törölve: Amennyiben a pótmunka vagy egyéb többletköltség elszámolhatósága a KSZ által jóváhagyásra került, akkor a kifizetésre a VSZ tartalékkerete igénybe vehető és a költség a támogatás terhére elszámolható. Nem javasoljuk a "pótmunka" szó használatát a címben, mert azt kifejezetten és egyértelműen a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 2. -a definiálja. A definíció nem fed le minden támogatható, előre nem tervezett költséget (például extrém rossz időjárás miatt állásidő költsége, vagy jogszabályváltozásból eredő munkatöbblettel nem járó költségnövekedés). Javasoljuk, hogy a pótmunka szó helyett a teljes halmazt lefedő kifejezést használjunk: "előre nem tervezett többletköltségek". Módosított szöveg: Előre nem tervezett többletköltségek (pl. pótmunkák) és egyéb többletköltségek elszámolhatóságának vizsgálata Módosított szöveg: Előre nem tervezett többletköltségek (pl. pótmunka), változtatás 4. Törölve: Pótmunka elszámolása csak a Közreműködő Szervezet (KSZ) előzetes engedélyével történhet. 3 Független vállalkozás, amely nem minősül társvállalkozásnak vagy kapcsolt vállalkozásnak. 4 Az építőipari pótmunka jogi szabályozására l. Ptk. (1959. évi IV. tv.) 403. (4) bekezdés, 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet, a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejött szerződés módosításával kapcsolatban l. Kbt. (2011. évi CVIII. tv.) 132.

3 Módosítás: az Közbeszerzési eljárás eredményeként létrejött vállalkozási szerződések módosítása cím törölve a Nemzeti elszámolhatósági útmutató alapján, a bekezdés az előző ( ) pont végére került. A bekezdés végén hivatkozott lábjegyzet frissítésre került az NFÜ Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály (KFF) által kiadott új közbeszerzési eljárásrendre hivatkozással. 5 Eszközbeszerzések: A nemzeti elszámolhatósági útmutató pontja alapján átvezetésre került a következő bekezdés: Az eszköz használatba vételét követően felmerült, a megvalósítási időszakot terhelő eszközbiztosítási díj elszámolható. A pont kiegészítésre került a következő mondatokkal: Közlekedésbiztonsági projektek szakmai megvalósításához szükséges számítástechnikai eszközök beszerzése elszámolható költség. Elszámolható költség a projekt biztonságos üzemeltetését szolgáló eszközök beszerzése. Ingatlanvásárlás: A címben szereplő lábjegyzet szövege felkerült a főszövegbe. ( Ingatlanvásárlás alatt jelen útmutatóban a számvitelről szóló törvény szerinti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok számlacsoportba tartozó tételek értendők 6, a földterület vásárlására vonatkozó alábbiakban részletezett eltérésekkel. ) Földterület vásárlására vonatkozó különös szabályok: 1. bekezdés kiegészítésre kerül a következőképpen: Földterület tulajdonjogának és/vagy a földterülethez kapcsolódó egyéb vagyoni értékű jog megszerzésének ellenértéke a következő feltételekkel elszámolható Módosítás: Vízi-társulási hozzájárulási díj elszámolható az alábbiak teljesülése esetén: A vízi-társulási hozzájárulási díj elszámolása során a Kedvezményezett köteles igazolni, hogy az adott földterület egy Vízi-társulás működési területén helyezkedik el; - az adott Vízi-társulás küldöttgyűlése hozzájárulási díjat állapított meg; - a hozzájárulási díj befizetése kötelező jellegű. Az itt felsorolt három szempont egyidejű teljesülése esetén a vízi-társulási hozzájárulási díj KözOP forrás terhére elszámolható Módosított szöveg (beszúrás a bekezdés végére, a Nemzeti elszámolhatósági útmutató pontja 5 A támogatásból megvalósuló közbeszerzési eljárások ellenőrzésére vonatkozó útmutató a programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet alapján, amely elérhető az NFÜ honlapján. 6 A számvitelről szóló évi C. tv. 26. (2)-(3)

4 alapján): Az adás-vétellel, illetve a földterülethez kapcsolódó egyéb vagyoni értékű jog megszerzésével kapcsolatos költségek pl. ügyvédi díjak, értékbecslés, kisajátítási terv, kártalanítási költségek, ténylegesen felmerülő tőkeköltségek stb. a tulajdonjog, illetve az egyéb vagyoni értékű jog megszerzéséhez kapcsolódóan merülnek fel, tehát elszámolhatóak. Az ilyen költségeket azonban figyelembe kell venni a földvásárlással kapcsolatos százalékos korlát betartásának ellenőrzésekor. Egyéb, ingatlanhoz kapcsolódó kártalanítási költségek: A következő bekezdés kiegészült a pirossal írt szöveggel: Egyéb, ingatlanhoz kapcsolódó tulajdonszerzéssel nem járó kártalanítási költségek, pénzbeli térítések (pl. vezetékjogi kártalanítás, fennálló bérleti jog és a beruházással érintett ingatlan használatára vonatkozó jogviszony megszüntetésének költségei) elszámolhatóak, amennyiben a projekt megvalósításához közvetlenül és elengedhetetlenül kapcsolódnak Saját teljesítés: Törölt bekezdés: Saját teljesítés elszámolása kizárólag a 100%-os állami tulajdonú gazdasági társaságok, illetve a központi költségvetési szervek körében lehetséges, abban az esetben, amennyiben a vonatkozó jogszabályok e kedvezményezettek feladat vagy tevékenységi köreként rögzítik a KÖZOP végrehajtásának, stratégiai megalapozottságának, és a végrehajtás hatékonyságának elősegítéséhez kapcsolódó tevékenységeket. A következő bekezdés a Nemzeti elszámolhatósági útmutató alapján kiegészült a pirossal írt szöveggel: Amennyiben a projektjavaslat Közreműködő Szervezet általi értékelése lezárásáig, de legkésőbb a támogatási szerződés megkötéséig a kedvezményezett kétséget kizáróan bizonyítani tudja, hogy a közbeszerzési értékhatár túllépése mellett a saját teljesítéssel való megvalósítás szolgálja legjobban a költséghatékonyságot, valamint a biztonsági érdeket, úgy a pályázó/kedvezményezett által készített önköltségszámítás alapján az IH ezt saját hatáskörben és felelősséggel jóváhagyhatja Szolgáltatások igénybevételének költsége:

5 A felsorolás a következő ponttal bővült: Projektmegvalósításhoz közvetlenül kapcsolódó egyéb szolgáltatások (Rendezvényszervezés, kapcsolódó ellátási, ún. catering költségek, reprezentációs költségek kapcsolódó járulékokkal együtt) Képzők képzése, akkreditáció, regisztrációs díjak, képzések: 2.3. Módosult szöveg: Képzők képzése, tananyag fejlesztéséhez és képzéshez kapcsolódó akkreditációs, minősítési, regisztrációs díjak, illetve a (tovább)képzés, oktatás költsége KÖZOP projektek esetében csak akkor számolhatóak el, ha a projekt megvalósításához illetve a működtetéséhez közvetlenül kapcsolódnak. Előkészítés költségei: 2.4. Módosított szöveg: A projekt célkitűzéseihez illeszkedő terület-előkészítő munkák költségei, amelyeket a pályázati felhívás és/vagy az OP- vagy konstrukció-specifikus elszámolhatósági útmutató határoz meg részletesen: régészeti feltárás: előzetes régészeti dokumentáció, terepbejárás, műszeres lelőhely- és leletfelderítés, próbafeltárás, megelőző feltárás, elfedés 7 Területszerzéshez kapcsolódó tevékenységek: geodéziai munkák, kisajátítási, telekalakítási és végleges területrendezési tervek, értékbecslések elkészítése stb. lőszer-mentesítési tevékenység Vagyonkezelési tevékenységek: Kaszálás, gyomirtás: bozót-, cserjeirtás, fakivágás. Amennyiben a környezetvédelmi illetve egyéb előírások, engedélyek előírják elszámolható költség a csereerdő telepítése is. Amennyiben az erdőtelepítés és fakivágás esetében bevétel keletkezik a kedvezményezett az útmutató pontjában rögzített előírások alapján a bevételekről számot adni köteles. 7 Fogalmak definícióját l. a kulturális örökség védelméről szóló évi LXIV. törvényben: előzetes régészeti dokumentáció pontja; terepbejárás pontja; műszeres lelőhely- és leletfelderítés pontja; próbafeltárás pontja; megelőző feltárás pontja; elfedés pontja.

6 Felépítményes ingatlanok (őrzés-védelem, felépítmények állagmegóvása, bontás, bontásból származó anyagok elszállítása, hulladékszállítás, élet- és balesetveszély elhárítása, kerítés áthelyezés) Kivéve: Bontás előtt álló ingatlanok őrzése, vagyonvédelme nem elszámolható. Egyéb: Projekt-előkészítéshez kapcsolódó menedzsment feladatok (ideértve a Személyi jellegű ráfordítások című alfejezetben felsorolt elszámolható költségeket). A projekt előkészítéséhez kapcsolódó projektmenedzsment feladatok költsége részét képezi az előkészítési költségek elszámolhatóságára vonatkozó 6%-os korlátnak. A projekt előkészítéséhez illetve a projekt kivitelezéséhez kapcsolódó projektmenedzsment feladatok együttesen nem léphetik túl a 2.5 fejezetben rögzített 7 %-os korlátot. Kizárólag előkészítési tevékenységre vonatkozó projekt esetén az IH a projekt sajátosságait figyelembe véve egyedileg határozhatja meg a projektmenedzsment költségek mértékét. Projektmenedzsment költség: Nemzeti elszámolhatósági útmutató 2.5. pontja alapján kiegészítve a következő bekezdéssel: A megfelelő színvonalú projekt-végrehajtáshoz elengedhetetlen a felkészült projektmenedzser (-menedzsment), aki(k) a projekt végrehajtásához szükséges koordinációs, adminisztratív feladatokat ellátja(ák). Módosított szöveg: A projektmenedzsment költségek a projekt szakszerű és hatékony végrehajtásához szükséges szakmai és pénzügyi nyomon követési, beavatkozási és koordinációs feladatok elvégzését fedezik, és nem haladhatják meg a projekt összes elszámolható költségének 5%-át. A következő bekezdés a Nemzeti elszámolhatósági útmutató alapján kiegészült a pirossal írt szöveggel: A projektmenedzsment költségeken belül az alábbi tételek számolhatóak el: - Iroda és eszköz bérlet Személyjellegű ráfordítások (bérköltség és bérjárulékok) 8 : 8 A számvitelről szóló évi C. törvény 79. (2), (4) szerinti költségek. A bérek a hazai jogszabályok (adó, társadalombiztosítás stb.) szerint fizetendő adókkal és járulékokkal együtt számolhatók el, amennyiben az elszámolni kívánt jövedelem személyi jövedelemadó és járulékköteles.

7 Módosult, kiegészített szöveg: Itt kell elszámolni az egyéb jogviszonyban a projektmenedzsment tevékenységhez kapcsolódó költségeket is. A projekt végrehajtásában közreműködők munkabére csak akkor elszámolható, ha a munkaköri feladatukat képezi. A költségeket úgy kell alátámasztani, hogy az lehetővé tegye a tevékenység megvalósításában részt vevő szervezet tényleges költségeinek azonosítását (pl. munkaköri leírás) A bérköltség csak a ténylegesen kifizetett munkabér alapján a projekt keretében való foglalkoztatás arányában számolható el munkaidő-kimutatás alapján. Bérköltségek között elszámolható költség a megbízási szerződés keretében történő munkavégzés, valamint a szellemi alkotásra kötött felhasználási szerződésben rögzített személyes közreműködés díja. Bérként, bérjellegű juttatásként kizárólag a projekt céljainak megvalósításával összefüggésben, a munkaviszony alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli és természetbeni juttatások számolhatók el. A személyi jellegű egyéb kifizetések és bérjárulékok olyan mértékben elszámolhatóak, amilyen mértékben a támogatott projekthez kapcsolódnak. A bérköltség csak a ténylegesen kifizetett munkabér alapján a projekt keretében való foglalkoztatás arányában számolható el a munka-időkimutatás alapján. Bérköltségek között elszámolható költség a megbízási szerződés keretében történő munkavégzés, valamint a szellemi alkotásra kötött felhasználási szerződésben rögzített személyes közreműködés díja. Szintén ebbe a kategóriába tartozik a projekt végrehajtásában közreműködő azon személyek bére aki számára a projekt keretében nem kerül munkabér elszámolásra, hanem a munka elvégzése célfeladatok kiírásával oldható meg. Munkaviszony megszűnése vagy megszűntetése esetében a munkaviszonyra, közalkalmazotti jogviszonyra és a közszolgálati tisztviselői jogviszony megszűnésére/ megszüntetésére vonatkozó jogszabályok által előírt, kötelezően fizetendő juttatások költsége olyan mértékben elszámolható, amilyen mértékben az a támogatott projekthez kapcsolódik függetlenül attól, hogy a munkavégzésre vonatkozó szerződés és/vagy a kollektív szerződés az elszámolás arányára vonatkozóan eltérő rendelkezéseket tartalmaz. A projekt végrehajtásához közvetlenül nem tartozó, nem elszámolható személyi jellegű költségek köre a Nemzeti elszámolhatósági útmutató alapján bővült egy kategóriával: - szabadságmegváltás. A pontból törölve lett a következő bekezdés: Nem elszámolható továbbá azon projekt végrehajtók bére, akik

8 számára a projekt keretében nem kerül munkabér elszámolásra, hanem a munka elvégzése célfeladatok kiírásával oldható meg. Útiköltség, kiküldetési költség: a Nemzeti elszámolhatósági útmutató pontja alapján a következőképpen módosult: A projektben résztvevő célcsoportnak, illetve munkatársaknak a projekt megvalósításához közvetlenül köthető, a támogatott tevékenységekhez kapcsolódó, külső helyszínen történő munkavégzése, a projekt megvalósításával összefüggő továbbképzése miatt felmerülő utazási és szállásköltségei elszámolhatóak. Az utazási és napidíj költségek a magyar jogszabályok szerint járulékokkal együtt számolhatóak el. A napi utazási idő és a bekerülési költségek alapján kell dönteni a naponta való utaztatás, az egyszeri (több hetes távollét esetén, hetente egyszeri) utaztatás és a helyszínen való elszállásolás között. Amennyiben a napi utazási idő meghaladja a három órát, akkor célszerű az utóbbit választani, egyéb esetekben a költségek felmérését követően az alacsonyabb költséggel járó megoldást kell választani. A fogyatékkal élők utazása ez alól kivételt képezhet, a számukra legalkalmasabb (pl. külön busz) és megfelelően kialakított eszközöket kell igénybe venni. A következő költségek számolhatóak el: Utazás költségei: Az útiköltségek (utazás és helybiztosítás költsége) a 2. osztályú tömegközlekedési eszközök, külföldre repülőgéppel történő utazás esetén turista osztályú repülőjegy igénybevétele alapján számolható el. Hivatali vagy saját gépkocsi használata esetén a megtett kilométerek alapján a literenkénti tényleges benzinköltség vagy a NAV 9 által közzétett elszámolható üzemanyag-költség, a NAV által közzétett fogyasztási alapnorma-átalány 10 és a kilométerenkénti adómentes személygépkocsi norma költségtérítés 11 figyelembe vételével számolhatók el. Hivatali vagy saját gépkocsi használata esetén elszámolható a parkolási díj és a kiküldetés időtartamára eső autópálya használati díj. Repülőgéppel történő utazás esetén elszámolható a reptéri illeték. 9 Nemzeti Adó- és Vámhivatal 10 60/1992 (IV.1) Korm. rendelet szerint évi tv. a személyi jövedelemadóról 3.sz. melléklet II.6.pont, 2006.I.01-től 9 Ft/km

9 Az utasbiztosítás költsége elszámolható. Utazási bérlet költségét olyan arányban lehet figyelembe venni, amilyen arányban az a projekt tevékenységet szolgálja (pl. ha a képzés két hétig tart, akkor a havi bérlet árának felét, stb.). Szállásköltségek: A szállásköltségek elszámolása esetén vendég-éjszakánként, ellátás nélkül, belföldi szállás esetében legfeljebb áfa nélkül számított Ft, külföldi szállás esetében 150 Euró mértékű költség számolható el. Helyi közlekedés költségei: A kiküldetés helyszínén igénybe vett tömegközlekedési eszközökön történő közlekedés költsége bizonylat alapján elszámolható. Indokolt taxi költség szintén elszámolható. Iroda és eszközbérlet: A projektmenedzsmenthez köthető iroda- és eszközbérlet a bérleti szerződés szerint kiállított számla alapján számolható el az önköltség-számítási szabályzatban rögzített felosztási elv alapján. Az irodabérlet elszámolható költsége például az alábbi képlettel számítandó: Iroda bérleti díj X A támogatott projekt megvalósításában közvetlenül közreműködő munkatársaknak a projektre fordított munkaideje órában kifejezve A bérleményben dolgozó, Kedvezményezetti szervezet valamennyi munkatársa által ledolgozott összes munkaóra Az elszámolható bérleti díjat bérleményenként, eszközönként kell megállapítani. A bérleti költségek elszámolása a támogatási szerződésben meghatározott.

10 A menedzsment tevékenységhez kapcsolódó anyag és kis értékű eszközök költsége: Módosult szöveg: A menedzsment tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó anyag- kis értékű tárgyi eszköz 12 költsége (pl.: nyomtató, számológép, papír-írószer stb.), valamint a projekt menedzsment működését elősegítő szoftverek költsége elszámolható az önköltség-számítási szabályzatban rögzített felosztási elv alapján. Az egyéb költségek elszámolása a támogatási szerződésben meghatározott módon igényelhető. Általános (vagy közvetett) költségek: Nemzeti elszámolhatósági útmutató 2.6. pontja alapján átvezetve Az általános (rezsi) költségek nem kapcsolhatók teljes mértékben egy adott folyamathoz, vagy tevékenységhez, azonban elengedhetetlenek a tevékenység végzéséhez Ilyen költségek a következők: közüzemi díjak és szolgáltatások (víz, gáz, elektromos áram, telefon, fax, internet telekommunikációs költségek) postaköltségek, kezelési díjak, futárszolgálat, ide értve az elektronikus kommunikáció működtetéséhez kapcsolódó költségeket is (pl. e-aláírás alkalmazásához kapcsolódó tanúsítvány, kriptográfiai eszközök, időbélyegzés költségei), takarítás, szemétszállítás irodaház őrzése, állagmegóvás, karbantartás, ideértve az irodatechnikai és informatikai eszközök, karbantartását is, biztosítási költség (pl. a kedvezményezett irodájának biztosítása) bankszámlanyitás költsége (amennyiben kötelező önálló bankszámlát nyitni a projektre), annak rendes havi adminisztratív (kezelési) költsége, dokumentációs, irattárazási, archiválási költségek, 12 A hatályos számviteli törvényben meghatározott értéket alapul véve.

11 a vállalat-irányítási tevékenységek (úgy, mint: jogi, adminisztratív, igazgatási, könyvelési, bérszámfejtési, ellenőrzési, kontrolling és egyéb a projekt megvalósítását közvetetten szolgáló tevékenységek ráfordításai, amennyiben ez máshol nem került elszámolásra). A valutaátváltásokból származó árfolyamveszteségek, illetve díjak, valamint a kamattartozás kiegyenlítése, hitelkerettúllépés költsége, egyéb pénzügyforgalmi költségek nem számolhatóak el. Ezek a költségek csak rezsiköltségeken belül számolhatóak el, más költségkategóriában nincs erre lehetőség. Fenti általános költségek projektre történő felosztási elvét az önköltség-számítási szabályzatban rögzíteni kell Árkedvezmény: Nemzeti elszámolhatósági útmutató 3.2 pontja alapján kiegészítve a következő bekezdéssel: A számviteli szempontból egyéb bevételként kimutatott, szerződésen alapuló konkrét termékhez, anyaghoz, áruhoz, szolgáltatásnyújtáshoz közvetve kapcsolódó, nem számlázott utólag kapott engedmény 13 szerződés szerinti összegét a projekt szempontjából bevételnek kell tekinteni. Szállítói előleg: EMK/IMK módosítás alapján átvezetve. Amennyiben a finanszírozás 281/2006 Korm. rendelet 19. (4) a) formájában valósul meg, úgy az szállítói előleg maximális mértékére vonatkozóan a Támogató részéről nincs előírás. Új bekezdéssel egészült ki az útmutató: Közszféra szervezet kedvezményezettek esetében a szállító által közvetlenül igényelhető szállítói előlegre vonatkozó speciális szabályok: Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a 4/2011. (I. 28.) Korm. Rendelet 2. (1) bekezdés 16a. pontja szerinti közszféra szervezet kedvezményezett a Kbt. hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződésben köteles biztosítani a szállító részére a szerződés elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét évi C. törvény 77. (7) bekezdés A szállítói előleg igénylésének, elszámolásának, illetve a szállító által nyújtandó biztosítékokkal kapcsolatos részletes szabályok a projekt Támogatási Szerződésében kerülnek meghatározásra.

12 Mindkét pont végén kifejtésre került a szanálás szó jelentése: 3.2 és Szanálás alatt fejlesztési beruházással érintett épület bontása, az épület funkciójának részben vagy egészben történő megváltoztatása, az épület olyan rendezése, helyreállítása értendő, melynek során a lakás használata a továbbiakban nem folytatható. Jogszabályok jegyzékének frissítése: évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 34/2012. (VI.8.) NFM rendelet a Közlekedés Operatív Program 4. prioritásának első konstrukciójára vonatkozó részletes szabályokról

ESZA ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ. 2007-2013 programozási időszak

ESZA ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ. 2007-2013 programozási időszak ESZA ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ 2007-2013 programozási időszak 1. Elszámolhatóság általános kérdései... 3 1.1. Elszámolhatóság feltételei... 3 1.2. Elszámolhatósági időszak... 3 2. Az ESZA

Részletesebben

NEMZETI SZABÁLYOZÁS AZ ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEKRŐL. 2007-2013 programozási időszak

NEMZETI SZABÁLYOZÁS AZ ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEKRŐL. 2007-2013 programozási időszak NEMZETI SZABÁLYOZÁS AZ ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEKRŐL 2007-2013 programozási időszak TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1. ELSZÁMOLHATÓSÁG ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI... 6 1.1. Fogalom-meghatározások... 6 1.2. Elszámolhatósági

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent. Pályázati Felhívásokhoz

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent. Pályázati Felhívásokhoz PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent Pályázati Felhívásokhoz Verzió: 2012-01 Hatályos: 2012. április 1-től 1 Tartalomjegyzék A. DOKUMENTUM CÉLJA, HATÁLYA...

Részletesebben

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap BELÜGYMINISZTÉRIUM Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap PÁLYÁZATI KIÍRÁS MMIA-3.2.2. Az európai uniós és magyar visszafogadási egyezmények alapján végrehajtott kitoloncolások szervezésében nyújtott

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Pán-európai kutatási együttműködés támogatása c. konstrukcióhoz.

KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Pán-európai kutatási együttműködés támogatása c. konstrukcióhoz. KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Pán-európai kutatási együttműködés támogatása c. konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2012-1.1.1/B 1 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A hazai kutatások az

Részletesebben

ESZA. Általános útmutató az elszámolható költségekről. 2007-2013 programozási időszak

ESZA. Általános útmutató az elszámolható költségekről. 2007-2013 programozási időszak ESZA Általános útmutató az elszámolható költségekről 2007-2013 programozási időszak Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 3 2. AZ ELSZÁMOLHATÓSÁG ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI... 3 2.1. Fogalom-meghatározások... 3 2.2.

Részletesebben

ESZA. Általános útmutató az elszámolható költségekről. 2007-2013 programozási időszak

ESZA. Általános útmutató az elszámolható költségekről. 2007-2013 programozási időszak ESZA Általános útmutató az elszámolható költségekről 2007-2013 programozási időszak Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 3 2. AZ ELSZÁMOLHATÓSÁG ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI... 3 2.1. Fogalom-meghatározások... 3 2.2.

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló A kormányzati működést támogató infokommunikációs alap infrastruktúra végponti elérést biztosító elkülönült

Részletesebben

Útmutató. Az Államreform Operatív Program, illetve az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program pénzügyi lebonyolításáról

Útmutató. Az Államreform Operatív Program, illetve az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program pénzügyi lebonyolításáról Útmutató Az Államreform Operatív Program, illetve az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program pénzügyi lebonyolításáról az Új Széchenyi Terv és az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében megvalósuló

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Könyvtári digitális tartalmak online elérhetőségének javítása c. Kiemelt Projekt felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.16-15 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

ERFA. Általános útmutató az elszámolható költségekről. 2007-2013 programozási időszak

ERFA. Általános útmutató az elszámolható költségekről. 2007-2013 programozási időszak ERFA Általános útmutató az elszámolható költségekről 2007-2013 programozási időszak Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 3 1. BEVEZETÉS... 3 2. AZ ELSZÁMOLHATÓSÁG ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI... 3 2.1. Fogalom-meghatározások...

Részletesebben

Elszámolhatósági útmutató az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014-es időszakára

Elszámolhatósági útmutató az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014-es időszakára az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014-es időszakára Jelen elszámolhatósági útmutató az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 keretében támogatott projektek tervezését segíti,

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatási programok megvalósításának szakmai támogatása c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-1.4.7-12/1 1 Tartalom A.

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Államreform operatív program keretében megvalósuló Civil szervezetek működési környezetének javítása című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: ÁROP-1.1.18 1 Tartalom

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.15-15 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.15-15 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Országleltár integrált nemzeti ingatlankataszter című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.13

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform Operatív Program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform Operatív Program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Pénzügyi igazgatás folyamatainak és szabályozásának átalakítása című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: ÁROP-1.2.13

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program keretében megvalósuló Központosított Illetményszámfejtési Rendszer című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.16 1

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Központi elektronikus fizetési és elszámolási rendszerhez való kapcsolódás (EFER kapcsolódás projekt)

Részletesebben

6. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

6. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program 6. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Minıségfejlesztés a felsıoktatásban c. kiemelt projekt Tervezési felhívásához Kódszám: TÁMOP 4.1.4/08/1 A projekt az

Részletesebben

Nagyecsed Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala. Uniós támogatások pénzügyi lebonyolítása, elszámolása rendjének S Z A B Á L Y Z A T A

Nagyecsed Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala. Uniós támogatások pénzügyi lebonyolítása, elszámolása rendjének S Z A B Á L Y Z A T A Nagyecsed Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Uniós támogatások pénzügyi lebonyolítása, elszámolása rendjének S Z A B Á L Y Z A T A Nagyecsed, 2008. június 1. Jóváhagyta: Dr. Bölcsik István jegyző

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Oktatási és Kormánytisztviselői funkciókat támogató kártyarendszer kiépítése című kiemelt projekt támogatásához

Részletesebben

RÉSZLETES ÚTMUTATÓ ÉS FELHÍVÁS. az Államreform operatív program keretében

RÉSZLETES ÚTMUTATÓ ÉS FELHÍVÁS. az Államreform operatív program keretében RÉSZLETES ÚTMUTATÓ ÉS FELHÍVÁS az Államreform operatív program keretében Jogszabályok és folyamatok egyszerűsítése című könnyített elbírálású támogatási felhíváshoz Kódszám: ÁROP-2011-1.2.6/A Tartalom

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK. a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK. a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent Pályázati Felhívás és Útmutatókhoz, valamint Kiemelt Tervezési Felhívásokhoz Verzió: 2009-01 Hatályos: 2009. március

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Az európai segélyhívószámra épülő Egységes Segélyhívó Rendszer című kiemelt projekt támogatásához Kódszám:

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében 5. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Első lépés - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében c. pályázati felhívásához Kódszám: TAMOP 3.2.12-12/1 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében c. pályázati felhívásához Kódszám: TAMOP 3.2.12-12/1/KMR 1 Tartalom A.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 75. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 75. szám MAGYAR KÖZLÖNY 75. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 2., kedd Tartalomjegyzék 135/2015. (VI. 2.) Korm. rendelet A 2014 2020 közötti programozási időszakban a Belső Biztonsági Alapból és a

Részletesebben