Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselőtestületének

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselőtestületének"

Átírás

1 Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2011. (II. 24.) számú rendelete a Terézvárosi építészeti-műszaki tervtanács működésének rendjéről Módosítás: a) 26/2011. (V. 26.) ör. /2011. V. 27- Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló módosított évi LXXVII. törvény 6. (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Kormány rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) keretei között az alábbi rendeletet alkotja. 1. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros közigazgatási területén a település, a települési és épített környezetet alakítását és a helyi kulturális örökség védelmét érintő építészeti-műszaki tervek szakszerűségének és magas építészeti minőségének elősegítése érdekében Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a kerület főépítésze vezetésével, a kerület közigazgatási területének egészére kiterjedő illetékességgel építészeti-műszaki tervtanácsot működtet, Terézvárosi építészeti- műszaki tervtanács (a továbbiakban: Tervtanács) megnevezéssel. 2. (1) A Tervtanács az építészeti örökség védelmében, a településtervezésben, illetve az építészeti-műszaki tervezésben magasszintű elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkező természetes személyekből álló szakmai tanácsadó testület. (2) A Tervtanács elnökből (a továbbiakban Elnök) és legalább 8 fő tervtanácsi tagból áll, akik a tervtanácsi tárgyaláson szavazati joggal rendelkeznek. (3) Az Elnök az Önkormányzat mindenkori főépítésze. (4) A Tervtanács tagjait - az Elnök és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Kormány rendeletben (a továbbiakban: Kormányrendelet) erre feljogosított szervezetek javaslatai alapján - az Önkormányzat polgármesterével összhangban az Elnök nevezi ki. A kinevezés négy évre szól, amely meghosszabbítható. (5) A Tervtanács titkárát az Önkormányzat polgármesterével összhangban az Elnök nevezi ki. A kinevezés négy évre szól, amely meghosszabbítható. (6) A Tervtanács ügyrend alapján működik, amelyet az Elnök javaslata alapján a Terézvárosi Önkormányzat képviselő-testülete határozatban fogad el. 3. (1) A Tervtanács Kormányrendeletben megállapított feladata, hogy véleményezze az Önkormányzat közigazgatási területén megvalósítani szándékozott, a Kormányrendelet 10. (2) a) bekezdése alapján hatáskörébe utalt ügyeket.

2 (2) A Tervtanács feladata továbbá a Kormányrendelet 10. (2) b) bekezdése alapján, mérethatár nélkül véleményezni azokat az építészeti-műszaki terveket, amelyeket: a) jogszabály építésügyi vagy ingatlan-nyilvántartási hatósági (telek alakítási) engedélyhez vagy bejelentéshez köt, b) jogszabály építésügyi hatósági engedélyhez vagy bejelentéshez nem köt, de az a közterület alakítását, átépítését, köztárgyak elhelyezését tartalmazza (Közterület Alakítási Terv KAT), továbbá c) az a) és b) pont alá nem tartoznak, de amelyet annak tervezője, építtetője, más tervtanács, az Önkormányzat képviselő-testülete, polgármestere, képviselője, szakmai- és civilszervezet nyújtanak be és azt véleményezésre a Tervtanács befogad. 4. (1) A Tervtanács működésének feltételeit az Önkormányzat úgy biztosítja, hogy működési költségeit a mindenkori tárgyévi költségvetésében elkülöníti, működtetésének és adminisztrációjának feladatait pedig az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Főépítészi Irodájára ruházza. (2) A Tervtanács tagjait és titkárát tervtanácsi ülésen való részvételenként tiszteletdíj illeti meg, melynek mértékét a Terézvárosi Önkormányzat képviselőtestülete évente határozatban állapítja meg. (3) Nem jár tiszteletdíj az Elnöknek, a titkárnak, valamint tervtanácsi tagnak, ha az az Önkormányzat köztisztviselője. (4) 1 5. (1) Ez a rendelet március 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően kezdeményezett tervtanácsi eljárásokban kell alkalmazni. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Budapest Főváros Terézváros Önkormányzatának 43/2007. (XII. 22.) rendelete a Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Településrendezési Építészeti-műszaki Tervtanácsának működési rendjéről a hatályát veszti. Budapest, február 24. Hassay Zsófia polgármester dr. Sajtos Csilla jegyző 1 a bekezdést a 26/2011. (V. 26.) ör. hatályon kívül helyezte, hatálytalan május 27. napjától

3 Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselőtestületének 48/2011. (II. 24.) számú határozata a Terézvárosi építészeti-műszaki tervtanács működésének ügyrendjéről és tagjainak tiszteletdíjáról I. Általános rendelkezések a) Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata (a továbbiakban Önkormányzat) a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Kormány rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) keretei között, az erre vonatkozó helyi önkormányzati rendelet által meghatározott módon, Terézvárosi építészeti-műszaki tervtanács néven (a továbbiakban Tervtanács) helyi önkormányzati építészeti-műszaki tervtanácsot működtet. b) A tervtanácsi eljárás díj- és illetékmentes. c) A Tervtanács székhelye az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Főépítészi Irodája. II. A Tervtanács összetétele a) A Tervtanács természetes személyekből álló szakmai tanácsadó testület, amely a Tervtanács elnökéből (a továbbiakban Elnök) és tervtanácsi tagokból áll. Az Elnök és a tagok a tervtanácsi tárgyaláson szavazati joggal rendelkeznek. b) Az Elnök az Önkormányzat főépítésze, aki egyben ellátja a Tervtanács titkári feladatait is. c) A Elnök megkeresése alapján a Tervtanács egy tagjára javaslatot tesz a Budapesti Építész Kamara. d) A Elnök megkeresése alapján a Tervtanács egy tagjára javaslatot tesz a Budapesti és Pest megyei Mérnöki Kamara. e) A Tervtanácsban képviselteti magát a kulturális örökség védelméért felelős kormányzati szervezet is. Ennek érdekében az Elnök megkeresése alapján a Tervtanács egy tagjára javaslatot tesz a kulturális örökség védelméért felelős kormányzati szervezet. f) A Elnök megkeresése alapján a Tervtanács egy tagjára javaslatot tesznek a kerület működésében meghatározó azon civilszervezetek, amelyek tevékenységi köre tartalmazza a környezet vagy az örökség védelmét. g) A civilszervezetek által ajánlott tagnak is rendelkeznie kell a Kormányrendelet 5. (3) bekezdésében elvárt szakmai gyakorlattal és képesítéssel. h) A Tervtanács ülésein a civilszervezetek közül ajánlott tagok közül alkalmanként csak egy vehet részt. Ha annak kiválasztásában az ajánlók nem tudnak megegyezni, úgy az Elnök dönt a résztvevő személyéről.

4 i) A Tervtanács működésével kapcsolatos, a Kormányrendelet által a titkárra rótt, de településrendezési vagy építészeti-műszaki szaktudást nem igénylő ügyviteli tevékenységet az Elnök mellett foglalkoztatott köztisztviselő, a Főépítészi Iroda titkársági ügyintézője látja el. Munkájáért az Elnök tartozik felelősséggel. j) Az Elnök egyes szakkérdések tisztázása, illetve a megalapozott tervtanácsi vélemény-nyilvánítás érdekében bírálót kérhet fel. k) A tervtanácsi ülésen meghívottként, tanácskozási joggal, szavazati jog nélkül részt vesz ea) a bíráló, eb) az I. fokon eljáró építésügyi hatósági vezetője, vagy általa megbízott képviselője. ec) a Polgármesteri Kabinet által esetenként delegált személy. l) A tervtanácsi ülésen szavazati jog nélkül részt vehet fa) az építtető, fb) a tervező. III. A tervtanácsi eljárás rendje a) A tervtanácsi eljárás a tervdokumentáció benyújtójának kérelmére indul. A Tervtanács szakmai véleményének kikérése az építésügyi hatósági engedély vagy bejelentés iránti kérelem benyújtásától függetlenül, közvetlenül a terv és kérelem benyújtással történik. b) A Tervtanács rendes üléseit minden hónap második csütörtökén órai kezdettel, a Főépítészi Irodában tartja. A rendes ülés elmaradása, elnapolása, vagy rendkívüli ülés megtartásának igénye esetén az Elnök dönt az ülés összehívásáról. Ugyanígy az Elnök döntése alapján változtatható meg az ülés helyszíne. c) A benyújtott tervdokumentációt a Tervtanács tagjai és a meghívott résztvevők számára a tárgyalás előtt legalább öt munkanappal a Tervtanács elnöke kivonatosan, másolt formában, tanulmányozásra, véleményalkotásra megküldi. d) Időben benyújtott és teljes kérelem esetén a Tervtanács állásfoglalását a soron következő ülésén, de legkésőbb a kérelem előterjesztésétől számított 30 munkanapon belül hozza meg. e) A Tervtanács a tárgyalandó dokumentáció tartalmától függően eltérő számban és összetételben, de legalább öt taggal ülésezik. A Tervtanács határozatképességét napirendi pontonként vizsgálni kell. A Tervtanács határozatképes, ha az adott napirendi pont tárgyalásánál a szavazati joggal rendelkező tagok közül legalább hárman jelen vannak. f) A tervtanácsi tárgyaláson minden esetben hangfelvétel, az elhangzott lényeges megállapításokról jegyzőkönyv, az egyes napirendi pontokról pedig állásfoglalás (Tervtanács szakmai véleménye) készül a Kormányrendelet 14. (2) bekezdése és 16. -a szerinti tartalommal. g) A tervtanácsi tárgyalás hangfelvétele az aláírt jegyzőkönyv elkészültét követően nem kerül további megőrzésre.

5 h) Az Elnök az általa aláírt állásfoglalást postai úton megküldi a tervdokumentáció benyújtójának. i) Ha az állásfoglalás szakmai véleményként javasolt átdolgozás után ajánlja a beadott tervet, és hozzáfűzi, hogy A Tervező részéről elegendő a felsoroltakat tartalmazó tervváltozat egyeztetése a főépítésszel, akkor az egyeztetés tényét a főépítész aláírásával és pecsétjével erősíti meg. j) Az Elnök az Önkormányzat iratkezelési szabályai szerint nyilvántartásba veszi és megőrzi a jegyzőkönyvet, valamint a Tervtanács állásfoglalását, továbbá a tervdokumentáció egy példányát vagy az azt tartalmazó digitális adathordozót. IV. A tervdokumentáció minősítésének szempontjai a) A Tervtanács a szakmai véleményezés során vizsgálja, hogy a benyújtott építészeti-műszaki terv megfelel-e az építészeti minőség, szakmai igényesség szakszerűség, ezen belül különösen: a telepítés (a környezetbe illeszkedés, a beépítés), a tervezési program szerinti rendeltetés a használhatóság és a gazdaságosság, az esztétikus megjelenés (tömegalakítás, színezés, anyaghasználat), a kedvező településképi és településszerkezeti hatások a megfelelő rálátás, illetve a látvány védelme a helyi örökség védelme követelményeinek. b) A Tervtanács adott esetben véleményezi, de nem ellenőrzi a tervek vonatkozó építési szabályozásnak való megfelelőségét, e vélemény hiánya azonban nem jelenti, hogy a tervek ilyen irányú megfelelőségét megállapítaná. V. Záró rendelkezések Ez az ügyrend március 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően kezdeményezett tervtanácsi eljárásokban kell alkalmazni. Budapest, február 24.

6 A Terézvárosi építészeti-műszaki tervtanács tagjainak jegyzéke A Tervtanács elnöke és titkára: Bene Attila MBA főépítész A Tervtanács tagjai: delegált személy delegált személy Tahi-Tóth Nándorné delegált személy Demeter Nóra Farkas Mária Tiba János Vadász Bence Budapesti Építész Kamara részéről Budapesti és Pest megyei Mérnöki Kamara részéről a kulturális örökség védelméért felelős szervezet részéről a civil szervezetek részéről Tervtanács állandó meghívottja: Gátiné Gecső Ágnes Pallagi Linda építési osztályvezető városfejlesztési ügyintéző Tervtanácsi ügyintéző: Kovács Rita titkársági ügyintéző Budapest, február 24. Bene Attila MBA főépítész

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je J t:._. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a kőbányai építészeti-műszaki tervtanácsról szóló önkormányzati rendelet

Részletesebben

Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos

Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről a vonatkozó jogszabályokkal egységes

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 148. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. november 8., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 148. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. november 8., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. november 8., csütörtök 148. szám Tartalomjegyzék 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Hatály és értelmezõ rendelkezések

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Hatály és értelmezõ rendelkezések M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 148. szám 24967 A Kormány 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési

Részletesebben

Budapest, 2012. június

Budapest, 2012. június MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7675. számú törvényjavaslat a településfejlesztéssel, a településrendezéssel és az építésüggyel összefüggő egyes törvények módosításáról Előadó: dr. Pintér Sándor belügyminiszter

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 144. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. október 30., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 144. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. október 30., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 144. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. október 30., kedd Tartalomjegyzék 2012. évi CLVII. törvény A településfejlesztéssel, a településrendezéssel és az építésüggyel összefüggõ egyes

Részletesebben

64/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 1. Debrecen Megyei Jogú Város településképi védelméről

64/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 1. Debrecen Megyei Jogú Város településképi védelméről 1. oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 64/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 1 településképi védelméről Önkormányzatának Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2013. (VIII.29.) önkormányzati rendelete. a városkép alakításáról és védelméről

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2013. (VIII.29.) önkormányzati rendelete. a városkép alakításáról és védelméről Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2013. (VIII.29.) önkormányzati rendelete a városkép alakításáról és védelméről Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített

Részletesebben

A Kormány 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelete az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

A Kormány 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelete az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 119. szám 64089 (13) Az R2. 22. (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (A Hivatal a szakképesítésekkel összefüggő feladatai keretében) b) kiadásra

Részletesebben

1 / 52 2013.07.16. 13:26

1 / 52 2013.07.16. 13:26 MHK Jogszabály szolgáltatás http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=161886.245196 1 / 52 2013.07.16. 13:26 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási

Részletesebben

9/1995.(VI.1.) 1 RENDELET

9/1995.(VI.1.) 1 RENDELET 9/1995.(VI.1.) 1 RENDELET AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL A 22/1995. (XI. 1.) 2, A 2/1996. (I. 25.) 3, A 15/1996. (IV. 30.) 4, A 16/1996. (IV. 30.) 5, A 43/1996. (XII. 16.) 6, A 13/1997.

Részletesebben

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről A Kormány 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

PREAMBULUM. Általános rendelkezések Az önkormányzat elnevezése, székhelye, működési területe

PREAMBULUM. Általános rendelkezések Az önkormányzat elnevezése, székhelye, működési területe 1 Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II.20.) önkormányzati rendelete Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

Az alábbi domumentum a Pannon Épít!m"hely Kft. oldaláról, a www.pannonmuhely.hu oldalról került letöltésre.

Az alábbi domumentum a Pannon Épít!mhely Kft. oldaláról, a www.pannonmuhely.hu oldalról került letöltésre. Az alábbi domumentum a Pannon Épít!m"hely Kft. oldaláról, a www.pannonmuhely.hu oldalról került letöltésre. A Pannon Épít!m"hely Kft. célkit"zése, hogy támogatást nyújtson költségmegtakarítást eredményez!

Részletesebben

A Kormány. rendelete. az országos főépítészről és az állami főépítészekről

A Kormány. rendelete. az országos főépítészről és az állami főépítészekről A Kormány rendelete az országos főépítészről és az állami főépítészekről Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. -ának (1) bekezdés b) pontjában és a területfejlesztésről

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Somogyzsitfa Község Önkormányzat képviselő-testületének 18/2014. (X.20.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Somogyzsitfa Község Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010.(II.11.) sz. rendelete. Bucsa Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatáról

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010.(II.11.) sz. rendelete. Bucsa Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatáról Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010.(II.11.) sz. rendelete Bucsa Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatáról Bucsa Község Önkormányzata a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi

Részletesebben

193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Hatályos: 2012.03.15-193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az eljárásokról és az ellenőrzésről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés s)

Részletesebben

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet. a felsőoktatási minőségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseiről

19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet. a felsőoktatási minőségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseiről 19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet a felsőoktatási minőségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseiről A Kormány a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. (1) bekezdés 19. pontjában foglalt

Részletesebben

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés 3., 4., 7., 9., 19. és 32. pontjában, 62. (1b) bekezdésében,

Részletesebben

Egységes szerkezetben. Bevezetés

Egységes szerkezetben. Bevezetés Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a többszörösen módosított 22/2008.(XII.23.) számú a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról szóló rendelete Egységes szerkezetben Bevezetés A Magyar

Részletesebben

Nyírparasznya község Önkormányzat SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Nyírparasznya község Önkormányzat SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Nyírparasznya község Önkormányzat SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nyírparasznya község Önkormányzatának 6/2003.(IV.29.) Önk. számú rendelete a Szervezeti és Működési

Részletesebben

ORGOVÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

ORGOVÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ORGOVÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 14/2013.(IX.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és

Részletesebben

A Kormány. /2013. ( ) Korm. rendelete. az építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekről

A Kormány. /2013. ( ) Korm. rendelete. az építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekről 10 1. melléklet a BM/7578/2013. számú kormány-előterjesztéshez A Kormány /2013. ( ) Korm. rendelete az építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

Ügytípus megnevezése. Építési engedély

Ügytípus megnevezése. Építési engedély Ügytípus megnevezése Építési engedély 1. Lehet egyszerre több tevékenységre kérni építési engedélyt? Főszabály szerint építési engedélyt egy telekre az egy időben megvalósuló építési tevékenység egészére

Részletesebben

ÉTDR, E-NAPLÓ, E-ÜGYINTÉZÉS ÚJ ALAPOKON AZ ÉPÍTÉSÜGY

ÉTDR, E-NAPLÓ, E-ÜGYINTÉZÉS ÚJ ALAPOKON AZ ÉPÍTÉSÜGY Építőipar 2013 Új alapokon ÉTDR, E-NAPLÓ, E-ÜGYINTÉZÉS ÚJ ALAPOKON AZ ÉPÍTÉSÜGY AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET ALAKÍTÁSÁRÓL ÉS VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ 1997. ÉVI LXXVIII. TÖRVÉNY (ÉTV.) ÉS A TOVÁBBI ÉPÍTÉSÜGYI JOGSZABÁLYOK

Részletesebben

Óhíd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. Szervezeti és Működési Szabályzata

Óhíd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. Szervezeti és Működési Szabályzata Óhíd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata Óhíd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata Óhíd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A Közgyűlés 2014. október 23-ai alakuló ülésén hozott határozat...43 A Közgyűlés 2014. november 20-ai ülésén hozott határozatok...

A Közgyűlés 2014. október 23-ai alakuló ülésén hozott határozat...43 A Közgyűlés 2014. november 20-ai ülésén hozott határozatok... Érdi IV. évfolyam. 13. szám 2014. November 26. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. RENDELETEK... 2 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzati Képviselő-testületének 9/1999. (V.17.) rendelete a Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I.

Halmaj Község Önkormányzati Képviselő-testületének 9/1999. (V.17.) rendelete a Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. Halmaj Község Önkormányzati Képviselő-testületének 9/1999. (V.17.) rendelete a Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a módosított 1990.

Részletesebben