Építkezzolcsón.hu. Általános Szerződési Feltételek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Építkezzolcsón.hu. Általános Szerződési Feltételek"

Átírás

1 1 Építkezzolcsón.hu ÁSZF Építkezzolcsón.hu Általános Szerződési Feltételek Bevezetés Jelen dokumentum (továbbiakban: ÁSZF) a DELTA MM Oktató, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szolgáltató) szerződéses jogviszonyban álló partnerei (továbbiakban Partner) és a Szolgáltató által az Építkezzolcsón.hu weboldalon (továbbiakban: weboldal) keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Felhasználó (továbbiakban: fogyasztó, felhasználó), együttesen: Felek jogait és kötelezettségeit tartalmazza. A weboldalon keresztül Felhasználó ajánlatot tud kérni a Partnerektől. Jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely az Építkezzolcsón.hu weboldalon keresztül történik. A weboldalon keresztül elérhető termékek és szolgáltatások igénybevételének feltételeit az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló évi CVIII. törvény (Ekertv.) szabályozza. Az Építkezzolcsón.hu általános szerződési feltételek szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) a DELTA MM Oktató, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett Építkezzolcsón.hu weboldalon (http://epitkezzolcson.hu/, (továbbiakban: Építkezzolcsón.hu) elérhető online keresési, termékgyűjtő és egyéb kiegészítő szolgáltatások igénybevételének feltételeit és szabályait tartalmazza. Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján (http://epitkezzolcson.hu/, és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő weboldalról: Jelen dokumentum alapján létrejött szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. 1

2 2 Építkezzolcsón.hu ÁSZF Szolgáltatói adatok A szolgáltató neve: DELTA MM Oktató, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság A szolgáltató székhelye: 2462 Martonvásár, Vasvári Pál utca 6. A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: Cégjegyzék-száma: Adószáma: Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Fejér Megyei Törvényszék Cégbírósága Telefonszáma: Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-85369/2015. és NAIH-85368/2015. A szerződés nyelve: magyar A tárhely-szolgáltató adatai: Mediacenter Hungary Kft. 6000, Kecskemét, Sosztakovics u. 3. II/6 Telefonszám: 76 / , 76 / ÁSZF hatálya és módosíthatóság 1. Jelen ÁSZF a weboldal használata, valamint a Szolgáltató weboldal-üzemeltetési-, és reklámtevékenységének, illetve reklámtevékenységnek nem minősülő egyéb szolgáltatásainak körébe tartozó valamennyi szerződéses jogviszony tekintetében meghatározza a felek jogait és kötelezettségeit, illetve az egyéb szolgáltatások igénybevételével összefüggő körülményeket. 2. A jelen ÁSZF hatálya valamennyi Felhasználóra és Partnerre kiterjed. A jelen ÁSZF rendelkezései kötelezik, illetve jogosítják a Szolgáltatót és a Felhasználókat, Partnereket, azok minden képviselőjét, jogutódját, vagy engedményezettjét. 3. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény ( Ptk. ) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló évi CVIII. (Elker. tv.) törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók. 4. A jelen ÁSZF május 5. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. Az ÁSZF vonatkozik a hatálybalépése előtt létrejött szolgáltatási jogviszonyokra is, akként, hogy a Felhasználók és Partnerek a jelen ÁSZF rendelkezéseit az egyes szolgáltatások megrendelésével, illetve azok meghosszabbításával egyidejűleg elfogadják. 2

3 3 Építkezzolcsón.hu ÁSZF A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et a módosítással érintett Felhasználók előzetes értesítése mellett. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalakon közzéteszi. A Szolgáltatást újonnan igénybe vevő Ügyfelek részére a módosított ÁSZF a közlésének napján hatályossá válik. Partnerek a szolgáltatás megrendelésével/a regisztrációs űrlap kitöltésével egyidejűleg akkor is, ha nem kötöttek szerződést Szolgáltatóval elfogadják jelen ÁSZF rendelkezéseit. 6. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére. Fogalmak 1. Partner: A Partner egy gyűjtőfogalom, az a jogi vagy természetes személy (vállalkozó), aki Szolgáltatóval szerződéses jogviszonyban áll. A Partner a Szolgáltató által annak weboldalán teszi közzé ajánlatait a fogyasztó felhasználók számára. 2. Egyedi Szerződés: a Szolgáltató és a Partner (vállalkozó) között létrejött egyedi megállapodás, amely tartalmazza a szerződés jelen ÁSZF-ben nem szabályozott lényeges tartalmi elemeit, a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezését. 3. Hirdetés: üzleti célú megjelenés, amelynek költségeit Partner fizeti a Közvetítő szolgáltató részére. 4. Közvetítő szolgáltató: az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó szolgáltató, amely jelen esetben a DELTA MM Oktató, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 5. Közvetített szolgáltatás: a weboldalon keresztül a Partner által elhelyezett termékek vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos ajánlatkérés és hozzáférés biztosítása a Felhasználó számára. A weboldal célja A weboldal célja, hogy felületet biztosítson a Partnerek (vállalkozók) számára ahhoz, hogy az általuk eladásra kínált termékekre vonatkozó hirdetésüket elhelyezzék. 3

4 4 Építkezzolcsón.hu ÁSZF Általános rendelkezések 1. Partner és Felhasználó a weboldal használatával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul. 2. Partner a regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Partner más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait. 3. A Szolgáltatót a Partner által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető késedelemért, problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. 4. Az Építkezzolcsón.hu-n tilos olyan termékek/szolgáltatások hirdetése, amelyek kínálata jogszabályba ütközik. 5. A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldalak, azok bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. 6. Tilos a weboldalakon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. A weboldalakról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet. 7. Tekintettel arra, hogy a weboldal tartalma a Szolgáltatótól függetlenül is módosulhat amennyiben hatályos törvények eltérően nem rendelkeznek a Szolgáltató nem vállal felelősséget a weboldal tartalmának pontossága, megbízhatósága tekintetében. 8. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a harmadik személyek által létrehozott vagy közzétett tartalmakért, amelyeket harmadik személyek töltöttek fel Szolgáltató rendszerébe, vagy amelyekre a weboldalak hivatkoznak. 9. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a weboldalak tartalmát bármikor módosítsa, vagy hozzáférhetőségét a jelen ÁSZF-ben foglaltak betartásával megszüntesse. A Szolgáltató nem garantálja, hogy a weboldalakhoz való hozzáférés zökkenőmentes. A hozzáférés Szolgáltatónak fel nem róható hibáiból, a Szolgáltató éves 99,5%-os rendelkezésre állási vállalását meghaladó esetleges üzemzavarokból eredő károkért való felelősséget a Szolgáltató kizárja. 4

5 5 Építkezzolcsón.hu ÁSZF Felelősségek 1. A honlapon elhelyezett hirdetések, reklámok vagy egyéb anyagok tartalmáért általában a Partner, azonban a tartalmak elhelyezéséért, közzétételéért a Szolgáltató tartozik felelősséggel. 2. Szolgáltató, mint közvetítő szolgáltató kizárja felelősségét: 2.1. mindazon károk tekintetében, amelyek a weboldalon elhelyezett anyagokból származnak, beleértve a harmadik félnek okozott károkat is. E rendelkezés a weboldalon elhelyezett reklámokra és egyéb anyagokra is vonatkozik, 2.2. a más által rendelkezésre bocsátott, a közvetítő szolgáltató által nyújtott információs társadalommal összefüggő szolgáltatással továbbított, tárolt vagy hozzáférhetővé tett információ törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén tekintetében, 2.3. a weboldalon elhelyezett információk helyességéért, valóságtartalmáért vagy a jogszabályoknak való megfelelőségéért, illetve a jogszabályba ütköző tartalommal harmadik személynek okozott jogsérelemért, illetve kárért; 2.4. a rendszer használatából adódó, a működés teljes leállításából, változásokból eredő esetleges károkért; 2.5. egyéb, a Szolgáltatón kívül álló okra visszavezethető hibákért, károkért (vis maior) 2.6. a Felhasználó számára a szolgáltatások igénybevételéből eredő esetleges anyagi vagy erkölcsi kárért. 3. A weboldal működtetését a Szolgáltató közvetítő szolgáltatóként, az Ekertv. rendelkezései szerint végzi. Szolgáltató semmiféle felelősséget nem vállal az általa fenntartott online felületen tett, nem tőle származó felhívásokkal, ajánlatokkal és az ezek alapján létrejött szerződésekkel vagy bármely szerződés létrejöttének elmaradásával, továbbá a weboldalon elérhető Szolgáltatások hibájával vagy megszüntetésével kapcsolatban. 4. A Szolgáltatással kapcsolatos jogsértések esetén a Szolgáltató a jogszabályok által megkívánt keretek között együttműködik a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében és fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználó vagy Partner által elkövetett jogsértés esetén az illetékes hatóságnál bejelentést tegyen. A Szolgáltató, amennyiben a szolgáltatással kapcsolatos jogsértések miatt bírság, büntetés, vagy bármilyen más jogcímen megfizetendő összegben marasztalást szenved, úgy a jogsértővel szemben mind a Szolgáltató által kifizetett összegek tekintetében, mind ezen túlmenően teljes kártérítési igénnyel lép fel. 5. A Szolgáltató nem avatkozik bele a weboldal használói (Felhasználó és Partner) között felmerült jogvitákba, tranzakciókba, bármilyen vita kialakulásakor a weboldal Felhasználói és Partneri mentesítik Szolgáltatót mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítéstől. (a Szolgáltató nem köteles beleavatkozni a Felhasználó és a Partner között felmerült jogvitába, azonban a panasz a Szolgáltatóhoz is érkezhet). 5

6 6 Építkezzolcsón.hu ÁSZF A termékek kiszállítása, átadása és a pénzügyi teljesítés a Szolgáltatótól függetlenül, a Felhasználók és Partnerek külön megállapodásának megfelelően zajlik le. 7. Jelen felelősségi szabályok mind a Partnereivel, mind pedig Felhasználóval szemben hatályosak. 8. A Szolgáltató jogosult az Egyedi Szerződés megkötését megtagadni, ha a Partnernek díjtartozása áll fenn a Szolgáltatóval szemben, vagy a korábbi szerződés megszüntetésére a Partner súlyos szerződésszegése miatt került sor. 9. A Partner és Felhasználó által a weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni. Szolgáltató nem köteles ellenőrizni továbbá az általa csak továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett információt ezért a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni. 10. Abban az esetben azonban, ha a jelen ÁSZF-ben meghatározott tilalmakat megsérti, Szolgáltató jogosult a Hirdetés levételére, illetve, ha sértő tartalmat kíván elhelyezni az oldalon a Partner, akkor a Szolgáltató a szolgáltatás nyújtását, vagyis a hirdetés elhelyezését bármikor megtagadhatja és nem köteles a hirdetést elhelyezni a weboldalán. 11. Szolgáltató minden erősfeszítést megtesz a weboldalon található cégek, vállalkozások által megadott adatok, tartalmak pontosságának és teljességének biztosítása érdekében azonban nem vállal Szolgáltató felelősséget a weboldalon található adatok esetleges pontatlanságából vagy hiányosságából eredő bárminemű kárért. A Felhasználó a weboldalon elérhető anyagokra kizárólag saját felelősségére hagyatkozhat. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a weboldalon található anyagok és adatok esetleges változásainak figyelemmel kísérése szintén saját felelőssége. 12. A Szolgáltató kizárja felelősségét mindazon károkért és hátrányokért, elmaradt haszonért, amelyek az Építkezzolcsón.hu-n elhelyezett anyagokból származnak, beleértve a harmadik félnek okozott károkat is. Továbbá Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a rendszer használatából adódó károkért, illetve bármely más fél zavaró megnyilvánulásáért vagy viselkedéséért, bármilyen jogsértésért, beleértve a szellemi tulajdonjogokat is. A Szolgáltatót minden esetben kizárólag a megrendelt Szolgáltatás ellenértékének mértékéig terheli kártérítési felelősség. 13. Amennyiben az Építkezzolcsón.hu-n bárki által közzé- vagy elérhetővé tett tartalom jogsértő, Szolgáltató a jogsértő tartalmat eltávolíthatja. 14. Partner köteles a szolgáltatást jogszerű és törvényes célokra és módon használni. A Partner tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem tesz közzé olyan tartalmat, amely Magyarország jogszabályaiba ütközik, vagy sérti a Magyar Reklámetikai Kódex normáit, illetve az Internet etikai kódexét. A Szolgáltató nem tesz közzé olyan tartalmakat sem, amelyek jogellenes tevékenységet tartalmaznak, hirdetnek, illetve amelyek nem valós adatokon alapulnak. 6

7 7 Építkezzolcsón.hu ÁSZF Partner köteles a szolgáltatás igénybevételéhez, illetve díjfizetéshez kapcsolódó adatait azok megváltozása esetén 5 (öt) munkanapon belül a Szolgáltató felé bejelenteni, az oldal felületén megváltoztatni. A Szolgáltató az adatbejelentés elmulasztása, vagy késedelmes teljesítése esetén kizárja a Szolgáltató késedelmét, és az ebből eredő többletköltségeit jogosult a Partnerre hárítani. Szolgáltató az adatbejelentés elmulasztása, vagy késedelmes teljesítése miatti számlázási késedelem esetén nem vállalja a Szolgáltatás folyamatos biztosítását. 16. A szolgáltatás eléréséhez szükséges Internet hozzáférés és az ahhoz szükséges eszközök (hardver és szoftverek, illetve azok megfelelő beállításai) biztosítása a Felhasználó és a Partner feladata. 17. A Szolgáltató a nyilvános adatforgalmat jogosult ellenőrizni, és fenntartja magának a jogot, hogy jogszerűtlen, illetve a jelen ÁSZF rendelkezéseibe ütköző használat esetén azonnali hatállyal felmondja a szerződést. A Szolgáltató ellenőrzési jogköre azonban nem mentesíti a Partner a jogszerűtlen használat miatt felmerülő jogsértésért való felelősség alól, amelyet harmadik személyekkel szemben is kizárólag a Partner visel. A Partner teljes körűen köteles helytállni a Szolgáltatóval szemben támasztott minden olyan igényért, amelyet harmadik személy a Partner tevékenységével összefüggésben a Szolgáltatóval szemben érvényesít. 18. Partner tudomásul veszi és elfogadja, hogy a termékek elhelyezését, környezetét ideértve a közvetlenül a termék mellett elhelyezett reklámokat is -, sorrendjét a Szolgáltató határozza meg. Más display szolgáltatás hatálya alá tartozó más tartalom ugyanazon az oldalon történő elhelyezését a Partner nem kifogásolhatja, igényt a tartalom közvetett- vagy közvetlen környezetében lévő más akár konkurens reklám tekintetében nem támaszthat. A Szolgáltatás díjai 1. Az egyes szolgáltatások mindenkori díjszabását Szolgáltató előzetes közli a Partnerrel. 2. A díjakat a Partner kizárólag a Szolgáltató által biztosított fizetési módokat használva egyenlítheti ki. A díj fizetéséhez kötött szolgáltatás a sikeres fizetés után a Szolgáltatóhoz történő érkezését követően azonnal, de maximum 3 napon belül aktiválódik. 3. A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatási Díjakat minden év januárjában a KSH által közzétett, az előző naptári évre vonatkozó inflációs rátának megfelelően (kerekítve) minden előzetes értesítés nélkül is egyoldalúan módosítani. 4. A Szolgáltató főszabályként papír alapú számlát bocsát ki szolgáltatásairól. 5. A Felhasználó által megfizetett díjat a Szolgáltató nem téríti vissza, kivéve, ha a 7

8 8 Építkezzolcsón.hu ÁSZF díjköteles Szolgáltatás nyújtása a Szolgáltatónak felróható okból marad el, vagy erről a Felek egyedileg rendelkeznek. 6. Amennyiben Partner a szerződésben meghatározott Szolgáltatási Díjat a szerződés felmondása után sem fizeti meg, Szolgáltató fizetési meghagyásos eljárást indít, melynek Ft-os, azaz ötvenezer forintos költségét köteles Partner megfizetni. A fizetési meghagyásos eljárás utáni esetleges további eljárások költségét Partner viseli. Szolgáltatás megtagadása 1. A Szolgáltató nem teszi közzé, illetve jogosult eltávolítani az olyan tartalmakat, amelyek félrevezető módon azt a látszatot keltik, hogy a tartalommal reklámozott terméket, vagy szolgáltatást a Szolgáltató támogatja. 2. A Szolgáltató a Szolgáltatást abban az esetben is megtagadhatja, ha az technikai okokból nem teljesíthető, vagy a jelen ÁSZF bármely pontját sérti. A már közzétett és az ÁSZF rendelkezéseibe ütköző tartalmak megjelenését a Szolgáltató felfüggeszti. 3. Amennyiben a Partner ellen csőd-, felszámolási, vagy végelszámolási eljárás indul, a Szolgáltató jogosult újabb Szolgáltatás nyújtását megtagadni. 4. A Szolgáltatás megtagadásával egyidejűleg a Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal felmondani a Partner valamennyi szerződését, azzal, hogy a teljesítés jelen pont szerinti megtagadása esetén a Szolgáltatót semmilyen kártérítési vagy szavatossági kötelezettség nem terheli. 5. A Szolgáltatás fenti okokból történő részleges vagy teljes felfüggesztése, megszüntetése vagy a szerződés Szolgáltató általi felmondása nem mentesíti Partnert a megszüntetés vagy felmondás időpontja előtt, illetve a felfüggesztés időpontja előtt és/vagy alatt már igénybe vett Szolgáltatások díjának megfizetése alól. Ilyen esetekben Szolgáltató a már teljesített szolgáltatásokat a Szolgáltató weboldalának, valamint az esetlegesen megkötött szerződés szellemének megfelelő díjszabás szerint jogosult kiszámlázni. Szerzői Jogok 1. A Szolgáltató fenntart magának minden jogot az Építkezzolcsón.hu weboldalon, azok bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. 2. Miután az Építkezzolcsón.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos az Építkezzolcsón.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely 8

9 9 Építkezzolcsón.hu ÁSZF részletének letöltése (többszörözése), más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. 3. Az Építkezzolcsón.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet. 4. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire. A szolgáltatások igénybevétele semmilyen körülmények között sem eredményezheti, hogy a forráskódot bárki visszafejtse, visszafordítsa, vagy bármely más módon megsértse a Szolgáltató szellemi alkotásokhoz fűződő jogait. 5. Tilos továbbá az Építkezzolcsón.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a Építkezzolcsón.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető (pl. keresőrobot, vagy bármely más visszafejtő). 6. Az Építkezzolcsón.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges. 7. Felhasználó a weboldal egyes részeit saját felhasználás céljából a merevlemezére lementheti, vagy kinyomtathatja, ám ebben az esetben sem válik jogosulttá a weboldal így többszörözött részének a tovább használatára, terjesztésére, fénymásolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, a tartalom kereskedelmi forgalomba történő hozatalára. Adatvédelem Az Építkezzolcsón.hu adatkezelési tájékoztatója elérhető innen: Felmondási jog Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29. (1) bekezdés a.) és m.) pontjának szabályozása értelmében a Felhasználót nem illeti meg a felmondási jog. 9

10 10 Építkezzolcsón.hu ÁSZF Panaszkezelés 1. Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz: Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Cím: 1088 Budapest, József krt. 6. Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20. GPS koordináták: X 19,071 Y 47,496 Központi telefonszám: Faxszám: Panasza esetén lehetősége van az alábbi békéltető testülethez fordulni: Fejér Megyei Békéltető Testület Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. Telefonszáma: (22) Fax száma: (22) Név: Kirst László cím: A magyarországi békéltető testületek listáját itt találja: Egyéb rendelkezések 1. A Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mint ha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el. 2. Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti. 3. Amennyiben a Szolgáltató az ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához. 4. Szolgáltató és a Felhasználó/Partner a vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. 5. Kérdéseikkel, észrevételeikkel kapcsolatosan az alábbi elérhetőségen tudnak minket keresni: 10

11 11 Építkezzolcsón.hu ÁSZF KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK Szerződés létrejötte és hatálya 1. A Partner az Építkezzolcsón.hu szolgáltatásainak igénybevételére jogosító szerződést vagy az elektronikus regisztrációs űrlap kitöltésével elektronikus úton, vagy papír alapon köti meg. A szerződés attól a naptól kezdve jön létre, amikor a Partner a regisztrációs űrlapot hiánytalanul kitöltötte, és az ÁSZF rendelkezéseit elfogadta, a díjat befizette, a Szolgáltató pedig a szolgáltatást aktiválta. 2. A szolgáltatások aktiválásáról, azaz a Szerződés létrejöttéről a Szolgáltató elektronikus levelet küld a Felhasználó részére. 3. A Partner tudomásul veszi, hogy amennyiben a regisztrációs űrlapon valótlan adatokat adott meg, vagy nem a saját adatait adta meg, a Szerződés érvénytelen. 4. Érvénytelenség esetén az igénybe vett szolgáltatások díját Partner köteles megfizetni Szolgáltatónak és a már befizetett összeget a Szolgáltató nem téríti vissza. Felek jogai és kötelezettségei 1. A Szolgáltató vállalja, hogy a Partner részére folyamatosan biztosítja Szolgáltatásait, amennyiben a Partner a szolgáltatások igénybevételének feltételeit teljesíti a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően. 2. Szolgáltatások aktiválásához a díjhoz kötött szolgáltatások esetén a díjnak a Szolgáltatóhoz történő beérkezése szükséges. Vonatkozó jogszabályok Magyarország Alaptörvénye Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény (Infotv.) Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló évi CVIII. törvény (ekertv.) Az elektronikus hírközlésről szóló évi C. törvény (Eht.) 11

12 12 Építkezzolcsón.hu ÁSZF A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló évi XLVIII. törvény (Reklámtv.) A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Korm. rendelet Martonvásár, május 5. 12

Általános Felhasználási Feltételek

Általános Felhasználási Feltételek krayo.hu Általános Felhasználási Feltételek A krayo.hu általános felhasználási feltételek szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) Petky Tamás (Születési hely: Csinagyijevo (Szentmiklós), születési idő:

Részletesebben

Mirmor.eu. Általános Szerződési Feltételek

Mirmor.eu. Általános Szerződési Feltételek 1 Mirmor.eu ÁSZF 2015. Mirmor.eu Általános Szerződési Feltételek Bevezetés A MIRMOR.EU ÁSZF szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) a NAIL SHOP Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (továbbiakban:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Hotelkupon.hu A Hotelkupon.hu felhasználói szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) az Company Info Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett Hotelkupon.hu oldalon

Részletesebben

1.8 Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

1.8 Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges. Hotel-Market.hu ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák a HABÓCZKI INGATLANFEJLESZTŐ KFT. (szék hely: 1114 Budapest, Móricz Zsigmond körtér 3. fél

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Hotelkupon.hu A Hotelkupon.hu felhasználói szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) az Company Info Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett Hotelkupon.hu oldalon

Részletesebben

Általános Felhasználási Feltételek

Általános Felhasználási Feltételek Általános Felhasználási Feltételek Bevezetés Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján (http://www.huniojob.com/) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő

Részletesebben

Általános Szolgáltatási Feltételek (Az új Ügyfeleink részére 2014. január 6-tól, a meglévő Ügyfeleink részére: 2014. január 21-től hatályos)

Általános Szolgáltatási Feltételek (Az új Ügyfeleink részére 2014. január 6-tól, a meglévő Ügyfeleink részére: 2014. január 21-től hatályos) Általános Szolgáltatási Feltételek (Az új Ügyfeleink részére 2014. január 6-tól, a meglévő Ügyfeleink részére: 2014. január 21-től hatályos) Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák

Részletesebben

Általános Szolgáltatási Feltételek (Az új Ügyfeleink részére 2015. január 27-étől, a meglévő Ügyfeleink részére: 2015. február 11-étől hatályos)

Általános Szolgáltatási Feltételek (Az új Ügyfeleink részére 2015. január 27-étől, a meglévő Ügyfeleink részére: 2015. február 11-étől hatályos) Általános Szolgáltatási Feltételek (Az új Ügyfeleink részére 2015. január 27-étől, a meglévő Ügyfeleink részére: 2015. február 11-étől hatályos) Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Wallme.eu Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Szomatodrama.hu Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Diego-modul.hu Általános Szerződési Feltételek Dabas, 2014. augusztus 6. 1 Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek www.dunamentiaka.hu Általános Szerződési Feltételek Göd, 2014. december 6. 1 Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Goodiebox.hu Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Plasztikgyár.hu Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Toszkanvaza.hu Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási

Részletesebben

MySoft Bt. Általános Szerződési Feltételek

MySoft Bt. Általános Szerződési Feltételek MySoft Bt. Általános Szerződési Feltételek Jelen üzletszabályzatban foglaltak beleértve a megrendelésre és szállításra vonatkozó feltételek is a webáruházban (interneten keresztül történő vásárlás) való

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek webshop.luxfunkradio.com Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik,

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Általános Szerződési és Felhasználási feltételek (hatályos: 2014. március 11-től) Az Általános Szerződési és Felhasználási feltételek tartalmazzák az Proszics István EV. (1073 Budapest, Erzsébet krt. 28.

Részletesebben

Adatvédelem, adatkezelés:

Adatvédelem, adatkezelés: Adatvédelem, adatkezelés: 1. Személyes adat: bármely azonosított vagy azonosítható természetes személy Felhasználóval kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, a természetes személy Felhasználóra

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Masszazsolajok.hu Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Diamondnails.hu Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Missindira.hu Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Késvilág.hu Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási

Részletesebben

KONYHAGEPSZEGED.HU ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

KONYHAGEPSZEGED.HU ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KONYHAGEPSZEGED.HU ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, utólagosan nem hozzáférhető, nem minősül írásbeli szerződésnek,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Hollei.hu Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Potencia.hu Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, írásbeli szerződésnek minősül, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre

Részletesebben

iphoneszerviznyiregyhaza.hu Általános Szerződési Feltételek

iphoneszerviznyiregyhaza.hu Általános Szerződési Feltételek iphoneszerviznyiregyhaza.hu Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Parlagfűbiobolt.hu Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási

Részletesebben