MEGÁLLAPODÁS. (a Szolgáltató és a Felhasználó a továbbiakban együttesen a Felek ) között jött létre az alulírt napon, helyen és feltételekkel.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEGÁLLAPODÁS. (a Szolgáltató és a Felhasználó a továbbiakban együttesen a Felek ) között jött létre az alulírt napon, helyen és feltételekkel."

Átírás

1 MEGÁLLAPODÁS Amely megállapodás (továbbiakban a Megállapodás ) egyrészről a SportAdmin Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1037 Budapest, Jablonka út 134/A.; cégjegyzékszáma: Cg ; adószáma: ; statisztikai számjele: ; képviseli Török Mihály önálló cégjegyzésre jogosult ügyvezető, mint szolgáltató; továbbiakban a Szolgáltató vagy SportAdmin ) és.(név);... (székhely); (adószám); (nyilvántartó hatóság és nyilvántartási szám);..(képviseletre jogosult személy) mint Felhasználó (továbbiakban a Felhasználó ) (a Szolgáltató és a Felhasználó a továbbiakban együttesen a Felek ) között jött létre az alulírt napon, helyen és feltételekkel. 1. Előzmények 1.1 Szolgáltató kijelenti, hogy tevékenysége a következő tevékenységekre terjed ki: adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás, adatfeldolgozási szolgáltatás, egyéb adatbázisszolgáltatás, egyéb számítógépes feldolgozás, internetes hirdetési felület webgazda általi értékesítése, weboldal üzemeltetés (webhosting), üzletvezetés, kommunikáció, üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás. 1.2 Szolgáltató kijelenti, hogy Szolgáltató üzemelteti a internetes weboldalt ( Weboldal ). 1.3 Felhasználó kijelenti, hogy Felhasználó a sportról szóló évi I. tv. ( Stv. ), a társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. tv. ( Tao. tv. ) és a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet ( Korm. rendelet ) alapján /2012-es támogatási időszakra - [ ] összegű támogatás, juttatás ( Támogatás ) igénybevételére jogosult támogatott szervezet. 1.4 A Szolgáltató rendelkezik a Támogatás felhasználásának nyilvántartását, összesítését és egyenlegét, a felhasználással kapcsolatos szerződések, dokumentumok, számlák elektronikus formában történő tárolását és visszakereshetőségét, negyedéves előrehaladási és éves jelentési listák összeállítását biztosító internetes szoftverrel ( Szoftver ). A Szoftver a szerzői jogról szóló évi LXXVI. törvény ( Szjt. ) hatálya alá eső, szerzői jogvédelem alatt álló alkotás. 1.5 A Szolgáltató a Szoftverhez a jelen Megállapodásban foglaltak szerint a Weboldalon keresztül hozzáférést kíván biztosítani a vele szerződéses jogviszonyban álló Felhasználó számára az alábbi valamely szolgáltatás igénybevétele útján: (i) a Szolgáltató alapszolgáltatása a Felhasználó felé a Szoftverhasználati lehetőség a jelen Megállapodás 1. sz. melléklete szerint és díjazás ellenében ( Alapszolgáltatás );

2 (ii) a Szolgáltató az Alapszolgáltatáson túl, - a Felhasználó külön megrendelése esetén - elláthatja a Támogatás felhasználásának ellenőrzését a jelen Megállapodás 2. sz. melléklete szerint és díjazás ellenében ( Ellenőr Szolgáltatás ), valamint (iii) a Szolgáltató az Alapszolgáltatáson túl, - a Felhasználó külön megrendelése eseténelláthatja a Támogatás felhasználásának teljes körű adminisztrációját a jelen Megállapodás 3. sz. melléklete szerint és díjazás ellenében ( Adminisztrátori Szolgáltatás ). 1.6 Ezért és a fentiekre figyelemmel, a Felek az alábbiakban állapodnak meg. 2. A jelen Megállapodás tárgya 2.1 Felhasználó a jelen Megállapodás szerint igénybe veszi a Szolgáltató Alapszolgáltatását, illetve megbízza a Szolgáltatót a jelen Megállapodás 1. sz. mellékletében meghatározott feladatoknak a Weboldal igénybevételével történő ellátásával. A Szolgáltató pedig vállalja, hogy jelen Megállapodás keretében biztosítja a Felhasználó számára az Alapszolgáltatást (beleértve a Weboldal elérhetőségét), illetve, hogy a megbízást a jelen Megállapodásban foglalt feltételekkel elfogadja ( Megbízás ). A jelen Megállapodás szerinti Megbízás tartalmazza azokat a kikötéseket és szabályokat is, amelyek alkalmazandóak a Weboldal Felhasználó általi használata kapcsán. A Felhasználó - külön írásbeli megrendelés esetén - jogosult az Ellenőr Szolgáltatás és az Adminisztrátori Szolgáltatás igénybevételére. Az Ellenőr Szolgáltatás és az Adminisztrátori Szolgáltatás igénybevételét és annak feltételeit szabályozó speciális rendelkezéseket a jelen Megállapodás 2-3. számú melléklete határozza meg. 2.2 A Megbízás teljesítése érdekében a Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy valós és pontos adatainak feltüntetésével a jelen Megállapodás Felek általi aláírásától számított 3 (három) napon belül magát szabályosan, jelszó, felhasználónév kiválasztása mellett regisztrálja a Weboldalon. 2.3 Felhasználó kijelenti, hogy a jelen Megállapodás létrejöttét megelőzően a Weboldalt, a Weboldal-regisztráció szabályait, módját, illetve a Weboldal használatát, a jelen Megállapodás szövegét és annak mellékleteit alaposan tanulmányozta, azokat a jelen Megállapodásban foglalt Megbízás tekintetében megfelelőnek tartja. 2.4 A Felhasználó tudomással bír arról, hogy a Megbízás ellátása kapcsán, illetve ahhoz a mindenkor hatályos jogszabályokban előírt adatok, és dokumentumok (továbbiakban együttesen az Adatok és külön-külön az Adat ) szükségesek, beleértve különösen, de nem kizárólagosan számviteli bizonylatokat, elszámolási táblázatokat, szakmai beszámolókat stb., és azoknak a vonatkozó jogszabályokban meghatározott esetekben történő záradékolása, illetve arra jogosult könyvvizsgáló általi vagy más módon történő hitelesítése, és/vagy igazolása is szükséges. 2.5 Amennyiben a jelen Megállapodásban foglaltak szerint a Megbízás kiterjed a Szolgáltatónak a Támogatás tekintetében a jogszabályban meghatározott ellenőrző szervezet felé történő közvetlen eljárására is (például jelentéstétel vagy ellenőrzés esetén), arra az esetre Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a Megbízás ellátásához szükséges Adatokat úgy és olyan határidőben bocsátja a Szolgáltató rendelkezésére, hogy az a vonatkozó jogszabályokban meghatározott határidőben és módon tudja teljesíteni a jelen Megállapodás és a hatályos jogszabályok szerinti, különösen a Korm. rendeletben előírt benyújtási, igazolási kötelezettségeket.

3 3. Regisztrációs díj és megbízási díj 3.1 A Felek megállapodnak, hogy Felhasználó a jelen Megállapodás aláírásakor rendelkezésére bocsátott a 5. számú mellékletben meghatározottak szerint megállapított - számlán feltüntetett egyszeri, vissza nem térítendő összegű regisztrációs díjat ( Regisztrációs Díj ) köteles megfizetni Szolgáltató részére. Felhasználó tudomással bír arról, hogy a Regisztrációs Díj megfizetése feltétele szabályos regisztrációjának, illetve a regisztráció visszaigazolásának, a Weboldal jelen Megállapodás szerinti Felhasználó általi használatának, és a Szolgáltató kötelezettségei teljesítésének. 3.2 A Felek megállapodnak, hogy a Szolgáltató a Regisztrációs Díjon felül havonta a jelen Megállapodás 1. sz. melléklete szerinti Alapszolgáltatási díjra, mint megbízási díjra ( Megbízási Díj ) jogosult. Az Ellenőr Szolgáltatás havi díjazását - az Alapszolgáltatási díjon felül - a jelen Megállapodás 2. sz. melléklete tartalmazza. Az Adminisztrátori Szolgáltatás havi díjazását - az Alapszolgáltatási díjon felül - a jelen Megállapodás 3. sz. melléklete tartalmazza. 3.3 Felhasználó díjmentes szolgáltatásként jogosult, de nem köteles a jelen Megállapodás hatálya alatt bármikor en ismertetőket, és hírlevelet küldeni a Felhasználó részére. 3.4 A Szolgáltató által kiállított számla fizetési határideje 8 (nyolc) naptári nap. A fizetés teljesítési időpontja a Szolgáltató által kiállított számlán feltüntetett teljes összegnek a számlán feltüntetett bankszámlán történt jóváírásának a napja. 3.5 A számlakövetelés banki átutalással történő teljesítése esetén a banki átutalással felmerülő valamennyi díj, költség stb. a Felhasználó terhe. 3.6 A számlával kapcsolatos kifogásait a Felhasználó a számlán jelzett fizetési határidőn belül jogosult bejelenteni. Ennek elmulasztása esetén követelés érvényesítésére, számlareklamációra a Felhasználó nem jogosult, és egyeztetésre a Szolgáltató nem köteles. 3.7 Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy fizetési késedelme esetén a késedelembe esés napjától a kifizetés napjáig a Ptk a szerint késedelmi kamatot fizet a Szolgáltató részére. 4. Felek egyéb jogai és kötelességei 4.1 Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Weboldalt mindenkor folyamatosan és a hatályos jogszabályok szerint üzemelteti, a Weboldal üzemeltetését, illetve annak a Felhasználó általi használatát érintő minden lényeges körülményről, és a Felhasználó regisztrációjának státuszáról, illetve az abban bekövetkezett bármely változásról, a Felhasználót értesíti. 4.2 Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Weboldalt és a Szoftvert szükség esetén frissíti, különösen a Megbízás teljesítéséhez szükséges jogszabályváltozás esetén és ennek megtörténtéről a Felhasználót értesíti. 4.3 Szolgáltató tudomásul veszi, hogy az Adatok értékkel bíró, bizalmas, a Felhasználóhoz tartozó üzleti titoknak minősülő információk. Amennyiben a jelen Megállapodás másként nem rendelkezik, Szolgáltató hatóság vagy bíróság erre irányuló felhívása hiányában - sem a jelen Megállapodás hatálya alatt, sem annak bármilyen módon történő megszűnését követően, a Felhasználó előzetes írásbeli engedélye nélkül sem közvetve, sem közvetlenül nem használhat fel sem a maga, sem bármely más személy, társaság, jogi személy vagy szervezet

4 céljára és nem hozhat semmilyen harmadik személy, társaság, jogi személy vagy más szervezet tudomására a Felhasználóval, annak működésével, a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott Adatokkal, és egyéb, a Megbízás ellátásával közvetlenül vagy közvetetten összefüggésben tudomására jutott semmilyen Adatot, beleértve, de nem korlátozva bármely pénzügyi adatot, információt, üzleti terveket vagy ügyeket, személyekre vonatkozó információt. 4.4 Szolgáltató az Adatot ellenőrzött hozzáféréssel rendelkező adatbázisban tárolhatja mind papíron, mind elektronikus formában. Az adatbázisokat erre külön feljogosított személyzet kezeli és ellenőrzi és kizárólag feljogosított használók férhetnek hozzá. Szolgáltató bizonyos információkat, mint név és elérhetőség, jogosult belső könyvtárakba helyezni különösen kapcsolattartás és azonosítás céljából. 4.5 Felhasználó tudomással bír arról, hogy a Szolgáltató jelen Megállapodásban meghatározott kötelezettségei teljesítése érdekében az Adat időről időre harmadik személyekhez (különösen a Támogatás felhasználását ellenőrző szervezethez) is átkerülhet. Hasonlóképpen, a Szolgáltatónak időről időre hatóságok, közigazgatási szervek, a Szolgáltató könyvelője/könyvvizsgálója és más külső szakmai tanácsadója, illetve szerződő partnerei (mint például IT rendszereket biztosítók) rendelkezésére kell bocsátania az Adatokat. Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy minden tőle ésszerűen elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy az Adatok biztonságát és titkosságát biztosítsa. 4.6 A Szolgáltató nem felel a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott Adatok valóságáért, helyességéért és pontosságáért, jogszabálynak való megfelelőségéért, azért felelősség kizárólag a Felhasználót terheli. 4.7 A Felhasználót a saját költségén terheli az Adatok szükség szerinti, illetve a mindenkor hatályos jogszabályokban előírt záradékolása, illetve arra jogosult könyvvizsgáló általi vagy más módon történő igazolása, hitelesítése, azért felelősség a Szolgáltatót nem terheli. 4.8 A Felhasználó által - a regisztrációkor vagy a későbbiek során bármikor - megadott jelszó, illetve felhasználónév nem tartalmazhat jogszabályban tiltott kifejezést vagy jelzést (például trágár, obszcén kifejezést, sem magyar, sem idegen nyelven) és nem egyezhet meg a Szolgáltató által nyilvántartott más felhasználónévvel. Amennyiben a Felhasználó a fent leírtak alapján szabálytalannak minősülő jelszót, felhasználónevet ad meg, erről a Szolgáltató a Felhasználót értesíti, azonban a Szolgáltató a Felhasználó előzetes értesítése nélkül jogosult a Felhasználó Weboldalhoz való hozzáférését késedelem nélkül korlátozni. 4.9 A Szolgáltató által működtetett Weboldalon bármely Adat feltöltésére a Felhasználó kizárólag akkor jogosult, ha a szabályszerű regisztrációt követően a jelen Megállapodás hatálya alatt teljes jogú felhasználói státusszal rendelkezik. Erről a regisztrációt követően a Szolgáltató a Felhasználót értesíti. A Szolgáltató által működtetett Weboldalon az Adatokon kívüli bármely más adat, közlés, információ feltöltésére a Felhasználó nem jogosult Amennyiben a jelen Megállapodás másként nem rendelkezik, a Felhasználó által a Weboldalon közzé- vagy elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni és a közzétett információk által hivatkozott oldalakon vagy helyeken a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni A Weboldalon elérhető tartalmat jogszabályi előírás esetén a Felhasználó és a Szolgáltató köteles saját költségén archiválni Amennyiben a Weboldalon a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett bármely tartalom jogsértő, úgy a Szolgáltató a hatályos jogszabályok alapján jogosult és köteles eljárni.

5 Felhasználó tudomással bír arról, hogy Szolgáltató a vonatkozó és mindenkor hatályos jogszabályi keretek között együttműködik a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében A Szolgáltató fenntartja jogát arra, hogy a Felhasználó által megadott regisztrációs adatokat, illetve felhasználónevet, jelszót bármikor ellenőrizze, különösen, ha alapos kétség merül fel a regisztrációs adatok valódiságát, helyességét vagy pontosságát illetően. Az ellenőrzés időtartamára a Szolgáltató a Felhasználó előzetes értesítése nélkül jogosult a Felhasználó regisztrációját határozatlan ideig, de legfeljebb az ellenőrzés lezárásáig felfüggeszteni, illetve a Weboldal Felhasználó általi használatát korlátozni Szolgáltató fenntartja továbbá jogát bármely felhasználó kizárására, vagy tartalom, információ törlésére, amely Szolgáltató értelmezése szerint ellenkezik a Weboldal megfelelő használatával vagy a jelen Megállapodásban meghatározott kritériumok, illetve a hatályos jogszabályok szerint az jogellenesnek, sértőnek vagy erkölcstelennek minősül, például, ha: - az információ semmilyen kapcsolatban nem áll a Felhasználóval; - az információ, amely linket, elérhetőséget biztosít más oldalakhoz, képekhez; - az információ, amely tartalmazza a felhasználó (személyi) azonosító adatait vagy ilyen adatok közzétételére felhív, buzdít; - az információ, amely obszcén, vagy közönséges nyelvezetet vagy bárki megbotránkoztatására okot adó anyagot vagy információt tartalmaz; - az információ, amely egy felhasználó által a Szolgáltató, bármely más felhasználó, illetve bármely harmadik személy üzleti hírnevének csorbítására, illetve megsértésére irányul; - az információ, amely a Szolgáltatóval kapcsolatos nem nyilvános adatokra vonatkozik vagy bármely más harmadik személy bármely hasonló paraméterére irányul A Felhasználó által a Weboldalon közzé- vagy elérhetővé tett Adatokért, illetve bármely tartalomért, ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni és nem vagyoni kárért kizárólag Felhasználó tartozik felelősséggel. A Szolgáltató által működtetett Weboldalon jogellenes tartalom (például harmadik személyek személyes vagy különleges adatai, hozzászólások, felhasználási engedély nélküli szerzői vagy jogi oltalom alá eső szellemi alkotások), harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat közvetlenül, vagy közvetett módon sértő tartalmak nem helyezhetőek el Amennyiben a Weboldalon a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett bármely Adattal, tartalommal kapcsolatban harmadik személy, hatóság vagy bíróság igényt érvényesít vagy eljárást indít a Szolgáltatóval szemben, erről a Szolgáltató Felhasználót késedelem nélkül értesíti, és erre az esetre a Felhasználó kötelezettséget vállal az ilyen igényekkel és eljárásokkal kapcsolatban a Szolgáltatónál felmerülő valamennyi kiadás, költség és kár megtérítésére a Szolgáltató erre irányuló felhívásának a kézhezvételét követő 3 (három) napon belül, továbbá vállalja azt is, hogy minden a Szolgáltató által igényelt intézkedést (például a visszaélésért vagy a jogsértésért felelősséget vállaló és a Szolgáltató érintetlenségét egyértelműen tartalmazó nyilvános vagy egyéb nyilatkozat megtétele) megtesz a jogsértésekkel és a visszaélésekkel kapcsolatban, különösen a Szolgáltató jó hírnevének megóvása érdekében (ideértve a jogsértés vagy a visszaélés a Szolgáltató nevével történő összefüggésbe hozatalának elkerülését és a Szolgáltatónál az ilyen események következtében

6 keletkező károk és kockázatok megelőzése, mérséklése és orvoslása érdekében tett intézkedéseket) A Szolgáltató - külön írásbeli megállapodás keretében - vállalja, hogy oktatást nyújt a Felhasználó számára, illetve munkanapokon ,00 óra között telefonos segítség nyújtásra rendelkezésre áll A Szolgáltató vállalja, hogy a Felhasználó Weboldallal kapcsolatos tevékenységét a Felhasználó szabályszerű regisztrációjától és a Regisztrációs Díj megfizetésétől számított 30 (harminc) napig ( Felhasználói betanulási időszak ) elektronikus úton külön díj és költség felszámítása nélkül kontrollálja és meggyőződik arról, hogy a Felhasználó a célnak megfelelően használja-e a Weboldalt. Amennyiben Felhasználó Weboldal használata nem felel meg a jelen Megállapodás rendelkezéseinek, arról Szolgáltató Felhasználót értesíti A Szolgáltató vállalja, hogy a Weboldal üzemzavara, illetve hibája esetén minden tőle ésszerűen elvárhatót megtesz az üzemzavar, illetve hiba minél hamarabbi elhárítása érdekében A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Weboldal elemeit kiegészítse, megváltoztassa vagy kicserélje a szolgáltatásnyújtás és a mindenkor hatályos jogszabályoknak való megfelelés érdekében. A Szolgáltató továbbá jogosult, hogy előzetes megállapodás vagy értesítés nélkül frissítse, változtassa a Weboldalt A Weboldalon keresztül a Felhasználó számára elérhető minden szellemi alkotás a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezi, azzal, hogy a Szoftver tekintetében a Szolgáltató a jelen Megállapodás szerinti Megbízás teljesítéséhez szükséges teljes körű és kizárólagos jogosultsággal rendelkezik. Az Szjt.-ben rögzített tilalmakon túl tilos azok fordítása, másolása, nyilvánosságra hozatala, értékesítése, más - nem regisztrált és Regisztrációs Díjat meg nem fizetett- személy számára elérhetővé tétele a Szolgáltató előzetesen adott, erre szóló írásbeli engedélye nélkül. A kétségek elkerülése érdekében a Felek rögzítik, hogy a Felhasználó a jelen Megállapodás alapján nem szerez semmilyen személyi vagy vagyoni jogot a Szoftver tekintetében Felhasználó tudomással bír arról, hogy a Weboldal Felhasználói alkalmazása a Felhasználó önálló rendszerhasználatán alapszik, és az ahhoz szükséges feltételek biztosítása a Felhasználó terhe, feladata a saját költségén. 5. Szerződésszegés és a jelen Megállapodás megszűnése 5.1 Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy a jelen Megállapodás szerinti megbízás ellátásához, illetve ellátásával kapcsolatban a Felhasználó által megadott bármely Adat nem valós eleme(ke)t (is) tartalmaz, a Szolgáltató a Felhasználó előzetes értesítése nélkül jogosult a Felhasználó Weboldal hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, illetve a Felhasználót a Weboldal használatából kizárni. 5.2 Amennyiben a Felhasználó a Regisztrációs Díj számla kiegyenlítésével késedelembe esik, Szolgáltató a fizetési határidő lejártát követő 3 (három) napot követően fizetési felszólítást küld a Felhasználó részére akár üzenet formájában. A fizetési felszólításban megjelölt további 3 (három) napos fizetési határidő eredménytelen eltelte esetén Szolgáltató a Felhasználó előzetes értesítése nélkül jogosult a jelen Megállapodást azonnali hatállyal egyoldalúan megszüntetni a Felhasználónak küldött értesítéssel. 5.3 Amennyiben a Felhasználó bármely Megbízási Díj számla kiegyenlítésével késedelembe esik, Szolgáltató a fizetési határidő lejártát követő 8 (nyolc) napot követően fizetési felszólítást küld a Felhasználó részére akár üzenet formájában. A fizetési felszólításban megjelölt

7 további 8 (nyolc) napos fizetési határidő eredménytelen eltelte esetén Szolgáltató a Felhasználó előzetes értesítése nélkül saját választása szerint jogosult a Felhasználó Weboldalhoz való felhasználói jogosultságait ideiglenes tiltás, illetve korlátozás alá helyezni, a jelen Megállapodás szerinti bármely kötelezettsége teljesítését szüneteltetni, vagy a jelen Megállapodást azonnali hatállyal megszüntetni a Felhasználónak küldött értesítéssel, e jogkövetkezményeket akár együttesen is alkalmazva. A felhasználói jogosultságok tiltásának, illetve korlátozásának a feloldására kizárólag a Felhasználói kötelezettségek teljes körű teljesítését követően kerülhet sor. 5.4 Szolgáltató a Felhasználónak küldött értesítéssel jogosult a jelen Megállapodást egyoldalú jognyilatkozattal megszüntetni abban az esetben is, amennyiben a Felhasználó ellen vagy által annak megszüntetésére, illetve a vonatkozó nyilvántartásokból való törlésére irányuló eljárás indul vagy azt eredményezhető bármilyen eljárásról Szolgáltató tudomást szerez. 5.5 Felhasználó írásban kezdeményezheti regisztrációja törlését, mely a jelen Megállapodás megszűnését eredményezi, ha a Felhasználó az adattörlés kezdeményezésének napjától számított 30 (harminc) nap alatt (felmondási idő) nem kéri felhasználói jogainak visszaállítását. A regisztráció törlésére vonatkozó felhasználói igényt Szolgáltató akkor teljesíti, ha a Felhasználónak nincs tartozása Szolgáltató felé. 5.6 Felmondási idő alatt a Felhasználó Weboldal-felhasználási jogai szünetelnek, így regisztrációhoz kötött cselekményeket sem végezhet. A regisztráció végleges törlését követően a Felhasználó számlázási adatokkal kapcsolatos személyes adatait Szolgáltató jogosult megőrizni. 6. Vegyes rendelkezések 6.1 Amennyiben a jelen Megállapodás másként nem rendelkezik, a Szolgáltató valamennyi közlését (felhívását, értesítést, tájékoztatását, stb.) a Weboldal erre a célra szolgáló felülete, a Szolgáltató által küldött hírlevél, vagy valamennyi felhasználónak, a felhasználói fiókban megadott címre küldött értesítés is tartalmazhatja. 6.2 A Felek megállapodnak, hogy jelen Megállapodás a Felek általi aláírással lép hatályba és a jelen Megállapodás szerinti Megbízás határozatlan idejű. Amennyiben a jelen Megállapodás másként nem rendelkezik, a Megállapodás létrejöttétől annak megszűnéséig a Szolgáltató teljesítése folyamatos. 6.3 A Szolgáltató a jelen Megállapodás létrejöttét megelőzően tájékoztatta a Felhasználót, hogy a jelen Megállapodás szerinti Megbízás teljesítésének színvonala nagymértékben függ a Felhasználó által használt internet kapcsolat minőségétől és egyéb alkotóelemeinek teljesítményétől. 6.4 A jelen Megállapodásban foglalt jogügylet teljesedésbe menése kapcsán felmerülő adók, járulékok és illetékek azt a Felet terhelik, amely a hatályos jogszabályok alkalmazásával annak viselésére kötelezett. 6.5 Amennyiben a jelen Megállapodás másként nem rendelkezik, a jelen Megállapodás kizárólag írásban, a Felek képviseletében cégszerű, illetve szabályszerű aláírással módosítható. 6.6 A jelen Megállapodásban meghatározott és az annak alapján küldendő értesítéseket, felhívásokat, fizetési felszólításokat és más közléseket stb. írásba kell foglalni és a Felhasználó által a regisztráció során megadott címre, vagy a Felek alábbi címére kell megküldeni átvételi elismervénnyel igazolt közvetlen kézbesítés vagy tértivevényes ajánlott levél útján. A Felek az egymással való kapcsolattartásra a következő személyeket és kézbesítési címeket jelölik ki:

8 Szolgáltató: Török Mihály 1037 Budapest Jablonka út 134/a Fax: Felhasználó: (név) (cím) (cím) Fax: A Felek kapcsolattartóik személyében, illetve adataiban történő bármely változást haladéktalanul kötelesek a másik Féllel a fenti módon írásban közölni. 6.7 A Felek nevében a jelen Megállapodás megkötésével kapcsolatban külön-külön jogi képviselő jár el. A Felek nevében külön-külön eljáró jogi képviselők díjait, valamint szerződéskötéssel kapcsolatos egyéb költségeket az a Fél viseli, akinél a költség felmerült. A Felek jelen Megállapodást ügyvédi tényvázlatnak is tekintik. A Felek rendelkeznek a jelen Megállapodás 1-1 eredeti példányával. 6.8 Ha a jelen Megállapodás valamely részét érvénytelennek nyilvánítják vagy a jelen Megállapodás valamely rendelkezése a továbbiakban nem alkalmazható, a jelen Megállapodás egyéb rendelkezései továbbra is teljes hatállyal bírnak és érvényesek. Ilyen esetben azt a rendelkezést, amelyet érvénytelennek vagy egyébként alkalmazhatatlannak nyilvánítottak, a Felek oly módon kötelesek haladéktalanul módosítani, amely lehetővé teszi a Felek szándékainak, továbbá azoknak a gazdasági és jogi céloknak a megvalósítását, amelyet a Felek az érvénytelen vagy nem alkalmazható rendelkezéssel el kívántak érni. 6.9 A Felek megállapodnak, hogy a jelen Megállapodás hatályon kívül helyez a jelen Megállapodás tárgyával kapcsolatban a Felek között létrejött valamennyi megállapodást és bármely Fél által tett egyoldalú nyilatkozatot A jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók A mellékletek a jelen Megállapodás elválaszthatatlan részét képezik. Budapest, MELLÉKLETEK 1. sz. melléklet: Alapszolgáltatás 2. sz. melléklet: Ellenőr Szolgáltatás 3. sz. melléklet: Adminisztrátori Szolgáltatás 4. sz. melléklet: Megrendelés 5. sz. melléklet: Regisztrációs Díj számla A Felek a jelen Megállapodást elolvasták, és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírták. SportAdmin Korlátolt Felelősségű Társaság Szolgáltató. Felhasználó

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Közbeszerzési tanácsadás szolgáltatáscsomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint előadások és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Közbeszerzési

Részletesebben

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységként

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra

Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra mely létrejött egyrészről az alább megjelölt Szolgáltató: Elnevezése: Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Székhelye: 1068

Részletesebben

Felhasználási Feltételek

Felhasználási Feltételek Felhasználási Feltételek A jelen szabályzat tartalmazza a DélUtán Alapítvány (székhelye: 1093 Budapest, Közraktár u. 22. elérhetősége: info@delutan.hu) közvetítő szolgáltató (a továbbiakban: üzemeltető)

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE Kódszám/Code Dátum/Date Sorszám/Serial number 05/ 20141001/ SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE amely létrejött egyrészről a Központi

Részletesebben

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS Cégnév/Név: [..] Székhely: [..] Adószám: [..] képviseli: [..] mint megrendelő, (a továbbiakban: "Megrendelő") másrészről: KZiTERRA Kft. Székhely: 2051

Részletesebben

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 35/2010 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 14-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Megrendelő, Megrendelő: Cégjegyzékszám: Bankszámlaszám Képviseli: a továbbiakban mint Megrendelő, másrészről Vállalkozó: Nyilvántartási szám: Statisztikai számjel: Bankszámlaszám:

Részletesebben

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Pályázatkezelő Rendszer (PR)

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Pályázatkezelő Rendszer (PR) Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Pályázatkezelő Rendszer (PR) Pályázatkezelési Rendszer Felhasználási Szabályzata (ÁSZF) 1) Fogalmak: a) Lebonyolító: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Készült: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás dátuma: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás hatályos: 2011. szeptember 19. Általános Szerződési Feltételek (1) A ToolSiTE Informatikai és Szolgáltató Kft.

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Belépési sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Vállalkozás részére FÓRUM csomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint ankétok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Társasági Tanácsadó Igazgatóság

Részletesebben

REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról

REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról Amely létrejött egyrészről (Cégnév),..(Cím), (Adószám), (Telefon) Képviselő neve: Másrészről Sági Zoltán

Részletesebben

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár szerződés száma :./... MUNKÁLTATÓI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár (1138 Budapest, Váci út 193.) továbbiakban a Pénztár, valamint Név:... Cím:...

Részletesebben

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft.(a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységként

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek 1. A Szolgáltató megnevezése, telephelyei: Név: Ferrum Royal Kft (Képviselője: Katona Balázs, ügyvezető) Levelezési cím: 2800 Tatabánya, Mártírok útja 110. Adószám: 24161769-2-11

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

Mit jelent az elállási jog?

Mit jelent az elállási jog? Megszüntethetjük-e egyoldalúan a már megkötött, általunk aláírt üdülőhasználatra, hosszú távra szóló üdülési termékre vagy üdülési jog cseréjére vonatkozó szerződésünket? Igen, a hatályos jogszabályok

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

éven belüli kölcsön felvételéről

éven belüli kölcsön felvételéről E LŐTERJESZTÉS éven belüli kölcsön felvételéről Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 19-i rendkívüli ülésére. Előterjesztők: Stayer László polgármester Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Amely létrejött, egyrészről

2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Amely létrejött, egyrészről 2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Amely létrejött, egyrészről ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. Székhelye: 1055 Budapest, Honvéd utca 20/A Cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-045985

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 2. sz. melléklet M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S T E R V E Z E T mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGBÍZÓ ADATAI Megrendelő

Részletesebben

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE a továbbiakban Szerződés, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS SZT-. ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Pér Község Önkormányzata mint engedményező (cím: 9099 Pér, Szent Imre utca 1.; törzsszám: 727837; adószáma: 15727835-2-08; képviseletében eljár:

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (székhely: 1116 Budapest, Tomaj u. 4., aláírásra jogosult képviselője: Lehel László elnök-igazgató), továbbiakban mint

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. - a továbbiakban a felek együttes említése esetén: Szerződő Felek között a mai napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. - a továbbiakban a felek együttes említése esetén: Szerződő Felek között a mai napon és helyen az alábbi feltételek mellett: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről (székhely: 1042 Budapest, István út 14., statisztikai számjele: 15504005-7511-321-01, adószáma: 15504005-2-41, képviseli: dr. Derce Tamás polgármester), mint

Részletesebben

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Amely létrejött egyrészrõl a POINTERNET-DB Elektronikus Kereskedelmi Kft. (székhely: 1029 Budapest, Ördögárok u. 142., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-685342, adószám: 11961143-2-41,

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységeként az azt igénybe vevő

Részletesebben

JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉT SZABÁLYOZÓ SZERZŐDÉS

JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉT SZABÁLYOZÓ SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉT SZABÁLYOZÓ SZERZŐDÉS Jelen szerződés (továbbiakban: Szerződés) amely létrejött egyrészről a Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye:

Részletesebben

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA M EGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen megbízási szerződés (a továbbiakban: Szerződés ) az alulírott helyen és időpontban jött létre egyrészről a XY Bt (székhely: 1111 Budapest, 11. u. 11 postacím: 1111 Budapest,

Részletesebben

2013. évi keret megállapodás

2013. évi keret megállapodás 2013. évi keret megállapodás amely létrejött egyrészről a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. (9700 Szombathely, Király u 1-3.), képviseletében Vörös Borsody Csilla ügyvezető, Szombathelyi TDM Szervezet menedzsere,

Részletesebben

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint,

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint, LifeBOX SZERZŐDÉS A LifeBOX internetes tartalomszolgáltatás, műsor gyártás-és sugárzás kizárólagos jogbirtokosa a Varga és Zsótér Bt.(székhely : 1117.Budapest, Bercsényi u.26.fszt.3. adószám : 21816408-2-43,

Részletesebben

A SZELLEMIVAGYON-AUDIT SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető. 1. Szolgáltatás

A SZELLEMIVAGYON-AUDIT SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető. 1. Szolgáltatás A SZELLEMIVAGYON-AUDIT SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységeként az azt

Részletesebben

SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére

SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére 1023 Budapest, Bécsi út 4. T: 06-1-224-6278, F: 06-1-214-2224 honlap: www.vitaminep.hu e-mail: vitaminep@vitaminep.hu SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére mely létrejött egyrészről a VITAMIN Egészségpénztár

Részletesebben

1. számú Melléklet: Általános Szerződési Feltételek

1. számú Melléklet: Általános Szerződési Feltételek 1. számú Melléklet: Általános Szerződési Feltételek 1. Az Általános Szerződési Feltételek tárgya A CEEGEX Zrt. és a Felhasználó jogaira és kötelezettségeire a CEEGEX Zrt. által működtetett CEEGEX OTC rendszer

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek

Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek 1. A Szolgáltató adatai: Név: Web Art Design Stúdió Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Rövid név: Web Art Design Stúdió BT Székhely:

Részletesebben

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS Szerződés száma: amely létrejött egyrészről RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.) Székhely: 6724 Szeged, Pulcz u.

Részletesebben

4/2016. (II.22.) előterjesztés 4. napirendi pont. Keretmegállapodás

4/2016. (II.22.) előterjesztés 4. napirendi pont. Keretmegállapodás Keretmegállapodás a 2014-2020 időszakra szóló Integrált Területi Program keretében benyújtandó projektek előkészítésében és a projekt megvalósításához nyújtott projektmenedzsmenti szolgáltatások ellátásában

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Újhartyán Községi Önkormányzat Székhely: 2367 Újhartyán Fő u. 21. Képviseli: Schulcz József polgármester mint megbízó, továbbiakban megbízó valamint

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Viselt név (a bemutatott igazolvány szerint) : e-mail cím : Lakcím: SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Elektronikus aláírással kapcsolatos fokozott biztonságú, közigazgatási célra alkalmas

Részletesebben

Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzata

Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzata Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzata 1. A promóció szervezője A Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! elnevezésű promóció (a továbbiakban: Promóció

Részletesebben

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez Hatályos:2016.10.15-től LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez amely létrejött Számlavezető Hitelintézet

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK amely létrejött egyrészről Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67. képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester

Részletesebben

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év HOSZT ITYU-125 125MB web tárterület, 125Mb e-mail tárterület, Ár: 3.735 Ft+Áfa/év ITYU-250 250MB web tárterület, 250Mb e-mail tárterület, Ár: 7.485 Ft+Áfa/év ITYU-500 500MB web tárterület, 500Mb e-mail

Részletesebben

érdekeire figyelemmel és utasítása szerint eljárni;

érdekeire figyelemmel és utasítása szerint eljárni; KERESKEDELMI ÜGYNÖKI SZERZŐDÉS amely létrejött egyfelől a..., mint Megbízott, képviseli:... cím:... e-mail:... telefon:... bankszámlaszám:... másfelől Klaszter Médiaügynökség Kft. (továbbiakban KMÜ), képviseli:

Részletesebben

Energia menedzsment megbízási szerződés

Energia menedzsment megbízási szerződés Energia menedzsment megbízási szerződés mely létrejött egyrészről a székhely: cégjegyzékszám: adószám: képviseletében:.. Társaság,..... mint megbízó - a továbbiakban Megbízó - - másrészről a Get-Energy

Részletesebben

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség)

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: Előadó: KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a

Részletesebben

Támogatási szerződés

Támogatási szerződés /2007. (..) Kgy. sz. határozat melléklete Támogatási szerződés Amely létrejött egyrészről a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: Szeged, Széchenyi tér 10-11.) képviselő: Dr. Botka László polgármester

Részletesebben

Domainregisztrációs Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Darkware Bt.

Domainregisztrációs Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Darkware Bt. Domainregisztrációs Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Darkware Bt. Érvényes 2012. szeptember 1-jétől. 1. Értelmező rendelkezések ÁSZF-ek: a Számlafizető Általános Szerződési Feltételei, a Domain-kezelő

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS jogsegélyszolgálati feladatok ellátására

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS jogsegélyszolgálati feladatok ellátására MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS jogsegélyszolgálati feladatok ellátására Jelen dokumentum a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara 2015. június 17. napján kelt Pályázati Kiírás 4. számú melléklete.

Részletesebben

Jogi nyilatkozat Budapest, 2014. szeptember 24.

Jogi nyilatkozat Budapest, 2014. szeptember 24. Bátor Tábor Alapítvány Jogi nyilatkozat Budapest, 2014. szeptember 24. 1 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI: A szolgáltató neve: Bátor Tábor Alapítvány A szolgáltató székhelye: 1135 Budapest, Reitter Ferenc u. 46-48.

Részletesebben

10) A Hitelesítés Szolgáltató kijelenti, hogy megfelel a magyar közigazgatási elvárásoknak, beleértve a kapcsolódó ajánlásokat és specifikációkat is.

10) A Hitelesítés Szolgáltató kijelenti, hogy megfelel a magyar közigazgatási elvárásoknak, beleértve a kapcsolódó ajánlásokat és specifikációkat is. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., HSZ Szolgáltatási Szerződés Személyi tanúsítvány v2.7, Budapest SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS A szerződés azonosítója:... Nyilvános közigazgatásban is felhasználható,

Részletesebben

Bizományi szerződésminta

Bizományi szerződésminta Bizományi szerződésminta Amely létrejött Megbízó : Bizományos: Név: Név: Capmaci Kft. Cím: Cím: 1032 Budapest, Bécsi út 181. E-mail cím: E-mail cím: capmaci@capmaci.hu Tel.: Tel.: 06 30 401 77 81 Adószám:

Részletesebben

Vételi jogot biztosító szerződés

Vételi jogot biztosító szerződés Vételi jogot biztosító szerződés ingatlanra Vételi jogot biztosító szerződés amely létrejött egyrészről családi és utónév: születési családi és utónév:. születési hely és idő:.. anyja neve:... lakcím:....

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum

Új Szöveges dokumentum BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Miskolci Egyetem (székhelye: 3515 Miskolc, Egyetemváros; képviseli: Dr. Patkó Gyula rektor) - mint bérbeadó, a továbbiakban bérbeadó, másrészről a Bartók

Részletesebben

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2012. DECEMBER 19.

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2012. DECEMBER 19. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 460-10/2012. 4. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez LOTUS QUICK

Részletesebben

Szerződés Munkáltatói hozzájárulás megadásáról

Szerződés Munkáltatói hozzájárulás megadásáról 1037 Budapest, Montevideo utca 5. Tel: (06 1) 248-2270, Fax: 319-5333 E-mail: egeszsegpenztar@medicinapenztar.hu Honlap: www.medicinapenztar.hu Bankszámlaszám: 12100011-10014932 Szerződés Munkáltatói hozzájárulás

Részletesebben

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT 2015. október 1 Az Eszköz Bérbeadási Szabályzat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mérnöki Kamara (székhely: 4400 Nyíregyháza, Kálvin

Részletesebben

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés Az (Székhely H-2251 Tápiószecső, Deák Ferenc utca 32. Adószám: 11680235-2-13, bankszámla szám: Unicredit bank 10918001-00000107-91020006, bejegyezte: Fővárosi bíróság mint Cégbíróság: Cg.: 13-09-133542)

Részletesebben

Jogi nyilatkozat. Általános bevezetés

Jogi nyilatkozat. Általános bevezetés Jogi nyilatkozat A webhely használata előtt kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a jogi nyilatkozatot. Ez a nyilatkozat szabályozza a weboldal és a rajta szereplő valamennyi információ Ön általi használatát.

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE

VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE amely létrejött egyrészről a Budapesti Elektromos Művek Nyrt. Székhely : 1132 Budapest, Váci út 72-74.

Részletesebben

Adatvédelmi Nyilatkozat A Vital Trade 4 You LTD. (székhely: 5 Ryelands Court Leominster HR6 8GG UK., cégjegyzékszám: 8502135, adószám: 20404 09506,

Adatvédelmi Nyilatkozat A Vital Trade 4 You LTD. (székhely: 5 Ryelands Court Leominster HR6 8GG UK., cégjegyzékszám: 8502135, adószám: 20404 09506, Adatvédelmi Nyilatkozat A Vital Trade 4 You LTD. (székhely: 5 Ryelands Court Leominster HR6 8GG UK., cégjegyzékszám: 8502135, adószám: 20404 09506, adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-76063/2014) (a

Részletesebben

HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE Jelen szerződés létrejött egyrészről a Hrenkó Kft. (Székhely: 4461 Nyírtelek, Petőfi Sándor u. 4. adószám: 116959851-2-15,

Részletesebben

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya:

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya: SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TELESZKÓPOS RAKODÓGÉP BESZERZÉSE amely létrejött egyrészről: Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Székhelye: 7754 Bóly, Rákóczi Ferenc utca 3. Teljes jogú képviselője: Hárs József

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés

Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés amely létrejött egyrészről, Név: Smart Track Kft Székhely: Kecel, József Attila u. 2/1 Cégjegyzéket vezető bíróság: Bács-Kiskun Megyei Bíróság Cégbírósága Cégjegyzékszám: 03-09-117427

Részletesebben

Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. /4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós út. 1./ Üzletszabályzata 1. sz. melléklet

Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. /4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós út. 1./ Üzletszabályzata 1. sz. melléklet Ügyfélkód/Mérőhelykód LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÓVAL KÖTÖTT VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Mely - egyrészről a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. (székhelye: 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

A Alapítvány, társadalmi szervezet, köztestület, közhasznú társaság részére

A Alapítvány, társadalmi szervezet, köztestület, közhasznú társaság részére Belépési sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS A Alapítvány, társadalmi szervezet, köztestület, közhasznú társaság részére Tanácsadás telefonon, írásban: Telefon: 237-9826, 237-9800/147 Telefax: 237-9821

Részletesebben

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6., bankszámlaszám: OTP Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 11740009-15384481-00000000, adószám:

Részletesebben

többes ügynök, függő biztosításközvetítő NAK Biztosításközvetítő Kft.

többes ügynök, függő biztosításközvetítő NAK Biztosításközvetítő Kft. Á L T A L Á N O S S Z E R Z Ő D É S I F E L T É T E L E K Az ÁSZF szabályozza a (a továbbiakban: Szolgáltató) mint biztosításközvetítő többes ügynök, mint Szolgáltató által üzemeltetett http://biztositasok.nak.hu

Részletesebben

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS Helyi wireless hálózaton történõ Internet szolgáltatás igénybevételére 1. Szerzõdõ felek: Szerzõdés száma: A szolgáltató adatai A szolgáltató neve: SYSCON-INFORMATIKA

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés Szerződésszám: 2010/ BusinessWeb szolgáltatási csomagról (üzleti előfizetők részére)

Szolgáltatási szerződés Szerződésszám: 2010/ BusinessWeb szolgáltatási csomagról (üzleti előfizetők részére) amely létrejött egyrészről a Cégnév: Cím: Levelezési cím: (u.az. mint a cím: ) Adószám: Szolgáltatási szerződés Szerződésszám: 2010/ szolgáltatási csomagról (üzleti előfizetők részére) Képviseli: Telefonszám:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a ), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről a Pogácsa és Tsa. Kft. (1028 Budapest, Aszú. utca 43/B., cj.: 01-09-667430), mint vállalkozó

Részletesebben

Megbízási szerződés. ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail)

Megbízási szerződés. ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail) Megbízási szerződés Mely létrejött egyrészről ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail) továbbiakban Megbízó, másrészről a Creative Soul Kft. Székhely: H-8230 Balatonfüred

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Molnár Ferenc egyéni vállalkozó mint Szolgáltató és az általa üzemeltetett Szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó között a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó feltételeket,

Részletesebben

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés amely létrejött egyrészről a PAPYRUS HUNGÁRIA Kereskedelmi Zrt. Adószám: 10840807-2-43 KSH törzsszám: 10840807-5229-114-01

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Az ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő megállapodásról 1. előterjesztés száma: 75 /2016 2. előterjesztést készítő személy neve: dr.

Részletesebben

FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS

FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS Szerződés száma:.. Felhasználási hely száma:. Bekötés szám:.... I. Szerződést kötő felek: FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS 20 m 3 /h alatti gázmérő névleges összteljesítménnyel rendelkező alapdíjas, nem

Részletesebben

Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról

Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról A 2013. április 18-án kihirdetett, az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.)

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.) MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött a... (cím:..., székhely:., cégjegyzékszám:, adószám:..) mint munkáltató és... (cím:..., szül. hely és idő:., anyja neve:., adóazonosító jele: tb. azonosító jele:..) mint

Részletesebben

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint az Univer-Coop Zrt. (6000 Kecskemét,

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA Hajdúhadház, 2012. június 18. A VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 1) AZ ADATVÉDELMI NYILATKOZAT HATÁLYA Jelen internetes oldalt és a hozzá tartozó webes alkalmazásokat és adatbázisrendszert az Ecologic Consulting Kft. (székhely: 1132 Budapest

Részletesebben

Ingatlan száma: Dátum: 2014-04.22.. FENNTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS

Ingatlan száma: Dátum: 2014-04.22.. FENNTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS Ingatlan száma: Dátum: 2014-04.22.. FENNTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött egyrészről Athina Kft. székhely: 1062 Budapest, Bajza utca 24., Cg. 01-09- 689218 Képviseli: Yair Biton ügyvezető helyett Jan

Részletesebben

A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységeként az azt igénybe vevő

Részletesebben

Oldal: 1 / 5. között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 1.) A szerződés tárgya:

Oldal: 1 / 5. között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 1.) A szerződés tárgya: M E GBÍZÁSI S ZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről mint Megbízó (továbbiakban Megbízó) Neve: Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Székhelye: 7200 Dombóvár, Bezerédj u. 14. Képviseletében eljár:

Részletesebben

Viszonteladói keretszerződés

Viszonteladói keretszerződés Viszonteladói keretszerződés amely létrejött egyrészről a Smartphone Hungary Kft. (székhely: 4823 Nagydobos, Fő út 46., cégjegyzékszám: 15-09-081563, adószám: 14250734-2-15, bankszámlaszám HUF: 10918001-00000075-88090007

Részletesebben

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint a Premier G. Med Kft. (1026 Bp.

Részletesebben

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT. www.intuitashop.com

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT. www.intuitashop.com ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT www.intuitashop.com A Paleandra Kft. (székhely: 1102 Budapest, Liget u 12/B. 1. em. 1.; cégjegyzékszám: 01-09- 707729; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; adószám:

Részletesebben