MEGÁLLAPODÁS. (a Szolgáltató és a Felhasználó a továbbiakban együttesen a Felek ) között jött létre az alulírt napon, helyen és feltételekkel.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEGÁLLAPODÁS. (a Szolgáltató és a Felhasználó a továbbiakban együttesen a Felek ) között jött létre az alulírt napon, helyen és feltételekkel."

Átírás

1 MEGÁLLAPODÁS Amely megállapodás (továbbiakban a Megállapodás ) egyrészről a SportAdmin Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1037 Budapest, Jablonka út 134/A.; cégjegyzékszáma: Cg ; adószáma: ; statisztikai számjele: ; képviseli Török Mihály önálló cégjegyzésre jogosult ügyvezető, mint szolgáltató; továbbiakban a Szolgáltató vagy SportAdmin ) és.(név);... (székhely); (adószám); (nyilvántartó hatóság és nyilvántartási szám);..(képviseletre jogosult személy) mint Felhasználó (továbbiakban a Felhasználó ) (a Szolgáltató és a Felhasználó a továbbiakban együttesen a Felek ) között jött létre az alulírt napon, helyen és feltételekkel. 1. Előzmények 1.1 Szolgáltató kijelenti, hogy tevékenysége a következő tevékenységekre terjed ki: adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás, adatfeldolgozási szolgáltatás, egyéb adatbázisszolgáltatás, egyéb számítógépes feldolgozás, internetes hirdetési felület webgazda általi értékesítése, weboldal üzemeltetés (webhosting), üzletvezetés, kommunikáció, üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás. 1.2 Szolgáltató kijelenti, hogy Szolgáltató üzemelteti a internetes weboldalt ( Weboldal ). 1.3 Felhasználó kijelenti, hogy Felhasználó a sportról szóló évi I. tv. ( Stv. ), a társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. tv. ( Tao. tv. ) és a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet ( Korm. rendelet ) alapján /2012-es támogatási időszakra - [ ] összegű támogatás, juttatás ( Támogatás ) igénybevételére jogosult támogatott szervezet. 1.4 A Szolgáltató rendelkezik a Támogatás felhasználásának nyilvántartását, összesítését és egyenlegét, a felhasználással kapcsolatos szerződések, dokumentumok, számlák elektronikus formában történő tárolását és visszakereshetőségét, negyedéves előrehaladási és éves jelentési listák összeállítását biztosító internetes szoftverrel ( Szoftver ). A Szoftver a szerzői jogról szóló évi LXXVI. törvény ( Szjt. ) hatálya alá eső, szerzői jogvédelem alatt álló alkotás. 1.5 A Szolgáltató a Szoftverhez a jelen Megállapodásban foglaltak szerint a Weboldalon keresztül hozzáférést kíván biztosítani a vele szerződéses jogviszonyban álló Felhasználó számára az alábbi valamely szolgáltatás igénybevétele útján: (i) a Szolgáltató alapszolgáltatása a Felhasználó felé a Szoftverhasználati lehetőség a jelen Megállapodás 1. sz. melléklete szerint és díjazás ellenében ( Alapszolgáltatás );

2 (ii) a Szolgáltató az Alapszolgáltatáson túl, - a Felhasználó külön megrendelése esetén - elláthatja a Támogatás felhasználásának ellenőrzését a jelen Megállapodás 2. sz. melléklete szerint és díjazás ellenében ( Ellenőr Szolgáltatás ), valamint (iii) a Szolgáltató az Alapszolgáltatáson túl, - a Felhasználó külön megrendelése eseténelláthatja a Támogatás felhasználásának teljes körű adminisztrációját a jelen Megállapodás 3. sz. melléklete szerint és díjazás ellenében ( Adminisztrátori Szolgáltatás ). 1.6 Ezért és a fentiekre figyelemmel, a Felek az alábbiakban állapodnak meg. 2. A jelen Megállapodás tárgya 2.1 Felhasználó a jelen Megállapodás szerint igénybe veszi a Szolgáltató Alapszolgáltatását, illetve megbízza a Szolgáltatót a jelen Megállapodás 1. sz. mellékletében meghatározott feladatoknak a Weboldal igénybevételével történő ellátásával. A Szolgáltató pedig vállalja, hogy jelen Megállapodás keretében biztosítja a Felhasználó számára az Alapszolgáltatást (beleértve a Weboldal elérhetőségét), illetve, hogy a megbízást a jelen Megállapodásban foglalt feltételekkel elfogadja ( Megbízás ). A jelen Megállapodás szerinti Megbízás tartalmazza azokat a kikötéseket és szabályokat is, amelyek alkalmazandóak a Weboldal Felhasználó általi használata kapcsán. A Felhasználó - külön írásbeli megrendelés esetén - jogosult az Ellenőr Szolgáltatás és az Adminisztrátori Szolgáltatás igénybevételére. Az Ellenőr Szolgáltatás és az Adminisztrátori Szolgáltatás igénybevételét és annak feltételeit szabályozó speciális rendelkezéseket a jelen Megállapodás 2-3. számú melléklete határozza meg. 2.2 A Megbízás teljesítése érdekében a Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy valós és pontos adatainak feltüntetésével a jelen Megállapodás Felek általi aláírásától számított 3 (három) napon belül magát szabályosan, jelszó, felhasználónév kiválasztása mellett regisztrálja a Weboldalon. 2.3 Felhasználó kijelenti, hogy a jelen Megállapodás létrejöttét megelőzően a Weboldalt, a Weboldal-regisztráció szabályait, módját, illetve a Weboldal használatát, a jelen Megállapodás szövegét és annak mellékleteit alaposan tanulmányozta, azokat a jelen Megállapodásban foglalt Megbízás tekintetében megfelelőnek tartja. 2.4 A Felhasználó tudomással bír arról, hogy a Megbízás ellátása kapcsán, illetve ahhoz a mindenkor hatályos jogszabályokban előírt adatok, és dokumentumok (továbbiakban együttesen az Adatok és külön-külön az Adat ) szükségesek, beleértve különösen, de nem kizárólagosan számviteli bizonylatokat, elszámolási táblázatokat, szakmai beszámolókat stb., és azoknak a vonatkozó jogszabályokban meghatározott esetekben történő záradékolása, illetve arra jogosult könyvvizsgáló általi vagy más módon történő hitelesítése, és/vagy igazolása is szükséges. 2.5 Amennyiben a jelen Megállapodásban foglaltak szerint a Megbízás kiterjed a Szolgáltatónak a Támogatás tekintetében a jogszabályban meghatározott ellenőrző szervezet felé történő közvetlen eljárására is (például jelentéstétel vagy ellenőrzés esetén), arra az esetre Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a Megbízás ellátásához szükséges Adatokat úgy és olyan határidőben bocsátja a Szolgáltató rendelkezésére, hogy az a vonatkozó jogszabályokban meghatározott határidőben és módon tudja teljesíteni a jelen Megállapodás és a hatályos jogszabályok szerinti, különösen a Korm. rendeletben előírt benyújtási, igazolási kötelezettségeket.

3 3. Regisztrációs díj és megbízási díj 3.1 A Felek megállapodnak, hogy Felhasználó a jelen Megállapodás aláírásakor rendelkezésére bocsátott a 5. számú mellékletben meghatározottak szerint megállapított - számlán feltüntetett egyszeri, vissza nem térítendő összegű regisztrációs díjat ( Regisztrációs Díj ) köteles megfizetni Szolgáltató részére. Felhasználó tudomással bír arról, hogy a Regisztrációs Díj megfizetése feltétele szabályos regisztrációjának, illetve a regisztráció visszaigazolásának, a Weboldal jelen Megállapodás szerinti Felhasználó általi használatának, és a Szolgáltató kötelezettségei teljesítésének. 3.2 A Felek megállapodnak, hogy a Szolgáltató a Regisztrációs Díjon felül havonta a jelen Megállapodás 1. sz. melléklete szerinti Alapszolgáltatási díjra, mint megbízási díjra ( Megbízási Díj ) jogosult. Az Ellenőr Szolgáltatás havi díjazását - az Alapszolgáltatási díjon felül - a jelen Megállapodás 2. sz. melléklete tartalmazza. Az Adminisztrátori Szolgáltatás havi díjazását - az Alapszolgáltatási díjon felül - a jelen Megállapodás 3. sz. melléklete tartalmazza. 3.3 Felhasználó díjmentes szolgáltatásként jogosult, de nem köteles a jelen Megállapodás hatálya alatt bármikor en ismertetőket, és hírlevelet küldeni a Felhasználó részére. 3.4 A Szolgáltató által kiállított számla fizetési határideje 8 (nyolc) naptári nap. A fizetés teljesítési időpontja a Szolgáltató által kiállított számlán feltüntetett teljes összegnek a számlán feltüntetett bankszámlán történt jóváírásának a napja. 3.5 A számlakövetelés banki átutalással történő teljesítése esetén a banki átutalással felmerülő valamennyi díj, költség stb. a Felhasználó terhe. 3.6 A számlával kapcsolatos kifogásait a Felhasználó a számlán jelzett fizetési határidőn belül jogosult bejelenteni. Ennek elmulasztása esetén követelés érvényesítésére, számlareklamációra a Felhasználó nem jogosult, és egyeztetésre a Szolgáltató nem köteles. 3.7 Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy fizetési késedelme esetén a késedelembe esés napjától a kifizetés napjáig a Ptk a szerint késedelmi kamatot fizet a Szolgáltató részére. 4. Felek egyéb jogai és kötelességei 4.1 Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Weboldalt mindenkor folyamatosan és a hatályos jogszabályok szerint üzemelteti, a Weboldal üzemeltetését, illetve annak a Felhasználó általi használatát érintő minden lényeges körülményről, és a Felhasználó regisztrációjának státuszáról, illetve az abban bekövetkezett bármely változásról, a Felhasználót értesíti. 4.2 Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Weboldalt és a Szoftvert szükség esetén frissíti, különösen a Megbízás teljesítéséhez szükséges jogszabályváltozás esetén és ennek megtörténtéről a Felhasználót értesíti. 4.3 Szolgáltató tudomásul veszi, hogy az Adatok értékkel bíró, bizalmas, a Felhasználóhoz tartozó üzleti titoknak minősülő információk. Amennyiben a jelen Megállapodás másként nem rendelkezik, Szolgáltató hatóság vagy bíróság erre irányuló felhívása hiányában - sem a jelen Megállapodás hatálya alatt, sem annak bármilyen módon történő megszűnését követően, a Felhasználó előzetes írásbeli engedélye nélkül sem közvetve, sem közvetlenül nem használhat fel sem a maga, sem bármely más személy, társaság, jogi személy vagy szervezet

4 céljára és nem hozhat semmilyen harmadik személy, társaság, jogi személy vagy más szervezet tudomására a Felhasználóval, annak működésével, a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott Adatokkal, és egyéb, a Megbízás ellátásával közvetlenül vagy közvetetten összefüggésben tudomására jutott semmilyen Adatot, beleértve, de nem korlátozva bármely pénzügyi adatot, információt, üzleti terveket vagy ügyeket, személyekre vonatkozó információt. 4.4 Szolgáltató az Adatot ellenőrzött hozzáféréssel rendelkező adatbázisban tárolhatja mind papíron, mind elektronikus formában. Az adatbázisokat erre külön feljogosított személyzet kezeli és ellenőrzi és kizárólag feljogosított használók férhetnek hozzá. Szolgáltató bizonyos információkat, mint név és elérhetőség, jogosult belső könyvtárakba helyezni különösen kapcsolattartás és azonosítás céljából. 4.5 Felhasználó tudomással bír arról, hogy a Szolgáltató jelen Megállapodásban meghatározott kötelezettségei teljesítése érdekében az Adat időről időre harmadik személyekhez (különösen a Támogatás felhasználását ellenőrző szervezethez) is átkerülhet. Hasonlóképpen, a Szolgáltatónak időről időre hatóságok, közigazgatási szervek, a Szolgáltató könyvelője/könyvvizsgálója és más külső szakmai tanácsadója, illetve szerződő partnerei (mint például IT rendszereket biztosítók) rendelkezésére kell bocsátania az Adatokat. Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy minden tőle ésszerűen elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy az Adatok biztonságát és titkosságát biztosítsa. 4.6 A Szolgáltató nem felel a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott Adatok valóságáért, helyességéért és pontosságáért, jogszabálynak való megfelelőségéért, azért felelősség kizárólag a Felhasználót terheli. 4.7 A Felhasználót a saját költségén terheli az Adatok szükség szerinti, illetve a mindenkor hatályos jogszabályokban előírt záradékolása, illetve arra jogosult könyvvizsgáló általi vagy más módon történő igazolása, hitelesítése, azért felelősség a Szolgáltatót nem terheli. 4.8 A Felhasználó által - a regisztrációkor vagy a későbbiek során bármikor - megadott jelszó, illetve felhasználónév nem tartalmazhat jogszabályban tiltott kifejezést vagy jelzést (például trágár, obszcén kifejezést, sem magyar, sem idegen nyelven) és nem egyezhet meg a Szolgáltató által nyilvántartott más felhasználónévvel. Amennyiben a Felhasználó a fent leírtak alapján szabálytalannak minősülő jelszót, felhasználónevet ad meg, erről a Szolgáltató a Felhasználót értesíti, azonban a Szolgáltató a Felhasználó előzetes értesítése nélkül jogosult a Felhasználó Weboldalhoz való hozzáférését késedelem nélkül korlátozni. 4.9 A Szolgáltató által működtetett Weboldalon bármely Adat feltöltésére a Felhasználó kizárólag akkor jogosult, ha a szabályszerű regisztrációt követően a jelen Megállapodás hatálya alatt teljes jogú felhasználói státusszal rendelkezik. Erről a regisztrációt követően a Szolgáltató a Felhasználót értesíti. A Szolgáltató által működtetett Weboldalon az Adatokon kívüli bármely más adat, közlés, információ feltöltésére a Felhasználó nem jogosult Amennyiben a jelen Megállapodás másként nem rendelkezik, a Felhasználó által a Weboldalon közzé- vagy elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni és a közzétett információk által hivatkozott oldalakon vagy helyeken a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni A Weboldalon elérhető tartalmat jogszabályi előírás esetén a Felhasználó és a Szolgáltató köteles saját költségén archiválni Amennyiben a Weboldalon a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett bármely tartalom jogsértő, úgy a Szolgáltató a hatályos jogszabályok alapján jogosult és köteles eljárni.

5 Felhasználó tudomással bír arról, hogy Szolgáltató a vonatkozó és mindenkor hatályos jogszabályi keretek között együttműködik a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében A Szolgáltató fenntartja jogát arra, hogy a Felhasználó által megadott regisztrációs adatokat, illetve felhasználónevet, jelszót bármikor ellenőrizze, különösen, ha alapos kétség merül fel a regisztrációs adatok valódiságát, helyességét vagy pontosságát illetően. Az ellenőrzés időtartamára a Szolgáltató a Felhasználó előzetes értesítése nélkül jogosult a Felhasználó regisztrációját határozatlan ideig, de legfeljebb az ellenőrzés lezárásáig felfüggeszteni, illetve a Weboldal Felhasználó általi használatát korlátozni Szolgáltató fenntartja továbbá jogát bármely felhasználó kizárására, vagy tartalom, információ törlésére, amely Szolgáltató értelmezése szerint ellenkezik a Weboldal megfelelő használatával vagy a jelen Megállapodásban meghatározott kritériumok, illetve a hatályos jogszabályok szerint az jogellenesnek, sértőnek vagy erkölcstelennek minősül, például, ha: - az információ semmilyen kapcsolatban nem áll a Felhasználóval; - az információ, amely linket, elérhetőséget biztosít más oldalakhoz, képekhez; - az információ, amely tartalmazza a felhasználó (személyi) azonosító adatait vagy ilyen adatok közzétételére felhív, buzdít; - az információ, amely obszcén, vagy közönséges nyelvezetet vagy bárki megbotránkoztatására okot adó anyagot vagy információt tartalmaz; - az információ, amely egy felhasználó által a Szolgáltató, bármely más felhasználó, illetve bármely harmadik személy üzleti hírnevének csorbítására, illetve megsértésére irányul; - az információ, amely a Szolgáltatóval kapcsolatos nem nyilvános adatokra vonatkozik vagy bármely más harmadik személy bármely hasonló paraméterére irányul A Felhasználó által a Weboldalon közzé- vagy elérhetővé tett Adatokért, illetve bármely tartalomért, ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni és nem vagyoni kárért kizárólag Felhasználó tartozik felelősséggel. A Szolgáltató által működtetett Weboldalon jogellenes tartalom (például harmadik személyek személyes vagy különleges adatai, hozzászólások, felhasználási engedély nélküli szerzői vagy jogi oltalom alá eső szellemi alkotások), harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat közvetlenül, vagy közvetett módon sértő tartalmak nem helyezhetőek el Amennyiben a Weboldalon a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett bármely Adattal, tartalommal kapcsolatban harmadik személy, hatóság vagy bíróság igényt érvényesít vagy eljárást indít a Szolgáltatóval szemben, erről a Szolgáltató Felhasználót késedelem nélkül értesíti, és erre az esetre a Felhasználó kötelezettséget vállal az ilyen igényekkel és eljárásokkal kapcsolatban a Szolgáltatónál felmerülő valamennyi kiadás, költség és kár megtérítésére a Szolgáltató erre irányuló felhívásának a kézhezvételét követő 3 (három) napon belül, továbbá vállalja azt is, hogy minden a Szolgáltató által igényelt intézkedést (például a visszaélésért vagy a jogsértésért felelősséget vállaló és a Szolgáltató érintetlenségét egyértelműen tartalmazó nyilvános vagy egyéb nyilatkozat megtétele) megtesz a jogsértésekkel és a visszaélésekkel kapcsolatban, különösen a Szolgáltató jó hírnevének megóvása érdekében (ideértve a jogsértés vagy a visszaélés a Szolgáltató nevével történő összefüggésbe hozatalának elkerülését és a Szolgáltatónál az ilyen események következtében

6 keletkező károk és kockázatok megelőzése, mérséklése és orvoslása érdekében tett intézkedéseket) A Szolgáltató - külön írásbeli megállapodás keretében - vállalja, hogy oktatást nyújt a Felhasználó számára, illetve munkanapokon ,00 óra között telefonos segítség nyújtásra rendelkezésre áll A Szolgáltató vállalja, hogy a Felhasználó Weboldallal kapcsolatos tevékenységét a Felhasználó szabályszerű regisztrációjától és a Regisztrációs Díj megfizetésétől számított 30 (harminc) napig ( Felhasználói betanulási időszak ) elektronikus úton külön díj és költség felszámítása nélkül kontrollálja és meggyőződik arról, hogy a Felhasználó a célnak megfelelően használja-e a Weboldalt. Amennyiben Felhasználó Weboldal használata nem felel meg a jelen Megállapodás rendelkezéseinek, arról Szolgáltató Felhasználót értesíti A Szolgáltató vállalja, hogy a Weboldal üzemzavara, illetve hibája esetén minden tőle ésszerűen elvárhatót megtesz az üzemzavar, illetve hiba minél hamarabbi elhárítása érdekében A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Weboldal elemeit kiegészítse, megváltoztassa vagy kicserélje a szolgáltatásnyújtás és a mindenkor hatályos jogszabályoknak való megfelelés érdekében. A Szolgáltató továbbá jogosult, hogy előzetes megállapodás vagy értesítés nélkül frissítse, változtassa a Weboldalt A Weboldalon keresztül a Felhasználó számára elérhető minden szellemi alkotás a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezi, azzal, hogy a Szoftver tekintetében a Szolgáltató a jelen Megállapodás szerinti Megbízás teljesítéséhez szükséges teljes körű és kizárólagos jogosultsággal rendelkezik. Az Szjt.-ben rögzített tilalmakon túl tilos azok fordítása, másolása, nyilvánosságra hozatala, értékesítése, más - nem regisztrált és Regisztrációs Díjat meg nem fizetett- személy számára elérhetővé tétele a Szolgáltató előzetesen adott, erre szóló írásbeli engedélye nélkül. A kétségek elkerülése érdekében a Felek rögzítik, hogy a Felhasználó a jelen Megállapodás alapján nem szerez semmilyen személyi vagy vagyoni jogot a Szoftver tekintetében Felhasználó tudomással bír arról, hogy a Weboldal Felhasználói alkalmazása a Felhasználó önálló rendszerhasználatán alapszik, és az ahhoz szükséges feltételek biztosítása a Felhasználó terhe, feladata a saját költségén. 5. Szerződésszegés és a jelen Megállapodás megszűnése 5.1 Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy a jelen Megállapodás szerinti megbízás ellátásához, illetve ellátásával kapcsolatban a Felhasználó által megadott bármely Adat nem valós eleme(ke)t (is) tartalmaz, a Szolgáltató a Felhasználó előzetes értesítése nélkül jogosult a Felhasználó Weboldal hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, illetve a Felhasználót a Weboldal használatából kizárni. 5.2 Amennyiben a Felhasználó a Regisztrációs Díj számla kiegyenlítésével késedelembe esik, Szolgáltató a fizetési határidő lejártát követő 3 (három) napot követően fizetési felszólítást küld a Felhasználó részére akár üzenet formájában. A fizetési felszólításban megjelölt további 3 (három) napos fizetési határidő eredménytelen eltelte esetén Szolgáltató a Felhasználó előzetes értesítése nélkül jogosult a jelen Megállapodást azonnali hatállyal egyoldalúan megszüntetni a Felhasználónak küldött értesítéssel. 5.3 Amennyiben a Felhasználó bármely Megbízási Díj számla kiegyenlítésével késedelembe esik, Szolgáltató a fizetési határidő lejártát követő 8 (nyolc) napot követően fizetési felszólítást küld a Felhasználó részére akár üzenet formájában. A fizetési felszólításban megjelölt

7 további 8 (nyolc) napos fizetési határidő eredménytelen eltelte esetén Szolgáltató a Felhasználó előzetes értesítése nélkül saját választása szerint jogosult a Felhasználó Weboldalhoz való felhasználói jogosultságait ideiglenes tiltás, illetve korlátozás alá helyezni, a jelen Megállapodás szerinti bármely kötelezettsége teljesítését szüneteltetni, vagy a jelen Megállapodást azonnali hatállyal megszüntetni a Felhasználónak küldött értesítéssel, e jogkövetkezményeket akár együttesen is alkalmazva. A felhasználói jogosultságok tiltásának, illetve korlátozásának a feloldására kizárólag a Felhasználói kötelezettségek teljes körű teljesítését követően kerülhet sor. 5.4 Szolgáltató a Felhasználónak küldött értesítéssel jogosult a jelen Megállapodást egyoldalú jognyilatkozattal megszüntetni abban az esetben is, amennyiben a Felhasználó ellen vagy által annak megszüntetésére, illetve a vonatkozó nyilvántartásokból való törlésére irányuló eljárás indul vagy azt eredményezhető bármilyen eljárásról Szolgáltató tudomást szerez. 5.5 Felhasználó írásban kezdeményezheti regisztrációja törlését, mely a jelen Megállapodás megszűnését eredményezi, ha a Felhasználó az adattörlés kezdeményezésének napjától számított 30 (harminc) nap alatt (felmondási idő) nem kéri felhasználói jogainak visszaállítását. A regisztráció törlésére vonatkozó felhasználói igényt Szolgáltató akkor teljesíti, ha a Felhasználónak nincs tartozása Szolgáltató felé. 5.6 Felmondási idő alatt a Felhasználó Weboldal-felhasználási jogai szünetelnek, így regisztrációhoz kötött cselekményeket sem végezhet. A regisztráció végleges törlését követően a Felhasználó számlázási adatokkal kapcsolatos személyes adatait Szolgáltató jogosult megőrizni. 6. Vegyes rendelkezések 6.1 Amennyiben a jelen Megállapodás másként nem rendelkezik, a Szolgáltató valamennyi közlését (felhívását, értesítést, tájékoztatását, stb.) a Weboldal erre a célra szolgáló felülete, a Szolgáltató által küldött hírlevél, vagy valamennyi felhasználónak, a felhasználói fiókban megadott címre küldött értesítés is tartalmazhatja. 6.2 A Felek megállapodnak, hogy jelen Megállapodás a Felek általi aláírással lép hatályba és a jelen Megállapodás szerinti Megbízás határozatlan idejű. Amennyiben a jelen Megállapodás másként nem rendelkezik, a Megállapodás létrejöttétől annak megszűnéséig a Szolgáltató teljesítése folyamatos. 6.3 A Szolgáltató a jelen Megállapodás létrejöttét megelőzően tájékoztatta a Felhasználót, hogy a jelen Megállapodás szerinti Megbízás teljesítésének színvonala nagymértékben függ a Felhasználó által használt internet kapcsolat minőségétől és egyéb alkotóelemeinek teljesítményétől. 6.4 A jelen Megállapodásban foglalt jogügylet teljesedésbe menése kapcsán felmerülő adók, járulékok és illetékek azt a Felet terhelik, amely a hatályos jogszabályok alkalmazásával annak viselésére kötelezett. 6.5 Amennyiben a jelen Megállapodás másként nem rendelkezik, a jelen Megállapodás kizárólag írásban, a Felek képviseletében cégszerű, illetve szabályszerű aláírással módosítható. 6.6 A jelen Megállapodásban meghatározott és az annak alapján küldendő értesítéseket, felhívásokat, fizetési felszólításokat és más közléseket stb. írásba kell foglalni és a Felhasználó által a regisztráció során megadott címre, vagy a Felek alábbi címére kell megküldeni átvételi elismervénnyel igazolt közvetlen kézbesítés vagy tértivevényes ajánlott levél útján. A Felek az egymással való kapcsolattartásra a következő személyeket és kézbesítési címeket jelölik ki:

8 Szolgáltató: Török Mihály 1037 Budapest Jablonka út 134/a Fax: Felhasználó: (név) (cím) (cím) Fax: A Felek kapcsolattartóik személyében, illetve adataiban történő bármely változást haladéktalanul kötelesek a másik Féllel a fenti módon írásban közölni. 6.7 A Felek nevében a jelen Megállapodás megkötésével kapcsolatban külön-külön jogi képviselő jár el. A Felek nevében külön-külön eljáró jogi képviselők díjait, valamint szerződéskötéssel kapcsolatos egyéb költségeket az a Fél viseli, akinél a költség felmerült. A Felek jelen Megállapodást ügyvédi tényvázlatnak is tekintik. A Felek rendelkeznek a jelen Megállapodás 1-1 eredeti példányával. 6.8 Ha a jelen Megállapodás valamely részét érvénytelennek nyilvánítják vagy a jelen Megállapodás valamely rendelkezése a továbbiakban nem alkalmazható, a jelen Megállapodás egyéb rendelkezései továbbra is teljes hatállyal bírnak és érvényesek. Ilyen esetben azt a rendelkezést, amelyet érvénytelennek vagy egyébként alkalmazhatatlannak nyilvánítottak, a Felek oly módon kötelesek haladéktalanul módosítani, amely lehetővé teszi a Felek szándékainak, továbbá azoknak a gazdasági és jogi céloknak a megvalósítását, amelyet a Felek az érvénytelen vagy nem alkalmazható rendelkezéssel el kívántak érni. 6.9 A Felek megállapodnak, hogy a jelen Megállapodás hatályon kívül helyez a jelen Megállapodás tárgyával kapcsolatban a Felek között létrejött valamennyi megállapodást és bármely Fél által tett egyoldalú nyilatkozatot A jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók A mellékletek a jelen Megállapodás elválaszthatatlan részét képezik. Budapest, MELLÉKLETEK 1. sz. melléklet: Alapszolgáltatás 2. sz. melléklet: Ellenőr Szolgáltatás 3. sz. melléklet: Adminisztrátori Szolgáltatás 4. sz. melléklet: Megrendelés 5. sz. melléklet: Regisztrációs Díj számla A Felek a jelen Megállapodást elolvasták, és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírták. SportAdmin Korlátolt Felelősségű Társaság Szolgáltató. Felhasználó

Klassz.hu Általános Szerződési Feltételek

Klassz.hu Általános Szerződési Feltételek Klassz.hu Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Habostorta Kft. (1094 Budapest, Tűzoltó u. 59. Cg. 01-09-687659; a továbbiakban: Üzemeltető) által

Részletesebben

FELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS

FELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS Jelen dokumentum (a továbbiakban: Szerződés) részletezi azon a feltételeket, amelyek a DLM Consulting Kft. (a továbbiakban DLM) által nyújtott szolgáltatások Felhasználók általi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Bevezető 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazzák a Central Digitális Média Kft. (1037 Budapest, Montevideo u. 9., a továbbiakban: Szolgáltató)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Bevezető és általános rendelkezések: 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazzák a Szallas.hu Kft. (3529 Miskolc, Lévay J. u. 2.) (a továbbiakban:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Bevezető és általános rendelkezések: 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazzák a Szallas.hu Kft. (3529 Miskolc, Lévay J. u. 2.) (a továbbiakban:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogtechnikai termékek készítéséhez 2015. június 2.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogtechnikai termékek készítéséhez 2015. június 2. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogtechnikai termékek készítéséhez 2015. június 2. 1 VÁLLALKOZÓ CIRKON LABOR Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 2142 Nagytarcsa, Ady Endre u. 36/A. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

LUI.HU - ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - V.2013/01

LUI.HU - ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - V.2013/01 I. Bevezető és általános rendelkezések: 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazzák az Utazzitthon.hu Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) által működtetett, a http://www.lui.hu/ weboldalon

Részletesebben

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények Szerződésszám: Megbízási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg. 01-10-041633

Részletesebben

PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 1/37. TARTALOMJEGYZÉK FOGALMAK... 4 1. TÁRGYI HATÁLY... 9 2. SZERZŐDŐ FELEK... 10 3. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE, ÁRAK, ÁRAJÁNLAT, ELÁLLÁS... 11 4. FIZETÉSI

Részletesebben

RFID Marketing Kft. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF)

RFID Marketing Kft. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) RFID Marketing Kft. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) Jelen ÁSZF az RFID Marketing Kft. szolgáltatásaira vonatkozó ÁSZF-et tartalmazza. Hatályos: 2011. augusztus 1. napjától 1 Tartalom Tartalom...

Részletesebben

Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program. Üzleti Általános Szerződési Feltételek

Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program. Üzleti Általános Szerződési Feltételek Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program Üzleti Általános Szerződési Feltételek Too Good Kft. székhelye: 1145 Budapest, Gyarmat utca 26. cégjegyzékszáma: 01-09-959078 adószáma: 23301326-2-42 bankszámlaszáma:

Részletesebben

00CC) - j. Megbízási szerződés

00CC) - j. Megbízási szerződés Szerződésszám: 2 Q ~ amely létrejött egyrészről a 00CC) - j Megbízási szerződés NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék:

Részletesebben

Hatályba lépés dátuma: 2014.02.28. Oldalak száma: 26. NÚSZ Zrt. ÁSZF Hatálybalépés: 2014.02.28. oldal 1

Hatályba lépés dátuma: 2014.02.28. Oldalak száma: 26. NÚSZ Zrt. ÁSZF Hatálybalépés: 2014.02.28. oldal 1 A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Általános Szerződési Feltételei a viszonteladók megtett úttal arányos úthasználati jogosultsággal kapcsolatos egyes szolgáltatások

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Érvényes : 2010.11.08-tól

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Érvényes : 2010.11.08-tól Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Érvényes : 2010.11.08-tól A Z3 Systems Kft a szolgáltatásait az előfizetők számára a jelen általános szerződési feltételek továbbiakban ÁSZF ) szerint nyújtja. 1

Részletesebben

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ KÉTOLDALÚ VILLAMOSENERGIA- KERESKEDELMI KERETSZERZŐDÉS

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ KÉTOLDALÚ VILLAMOSENERGIA- KERESKEDELMI KERETSZERZŐDÉS TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ KÉTOLDALÚ VILLAMOSENERGIA- KERESKEDELMI KERETSZERZŐDÉS Jelen szerződés létrejött egyrészről az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, mint villamos energia-kereskedő

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

Üzemeltetés támogatási keretszerződés Szolgáltatási keretszerződés

Üzemeltetés támogatási keretszerződés Szolgáltatási keretszerződés Üzemeltetés támogatási keretszerződés Szolgáltatási keretszerződés SAP DMS azonosító:.. SAP SRM azonosító:.. 1. A szerződő felek Jelen megállapodás az alábbiakban részletezett tartalommal és feltételek

Részletesebben

1.8 Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

1.8 Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges. Hotel-Market.hu ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák a HABÓCZKI INGATLANFEJLESZTŐ KFT. (szék hely: 1114 Budapest, Móricz Zsigmond körtér 3. fél

Részletesebben

Általános szerződési feltételek. (érvényes: 2014.01.01 től) Preambulum

Általános szerződési feltételek. (érvényes: 2014.01.01 től) Preambulum Általános szerződési feltételek (érvényes: 2014.01.01 től) A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazza az Ememese Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, Batthyány u. 10. fsz. 10.; céget nyilvántartó

Részletesebben

A BUDAPEST INTERNETBANK, A TRANZAKTÁLÓ TELEBANK ÉS A BUDAPEST MOBILBANK SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÁLTALÁNOS RENDELEZÉSEK

A BUDAPEST INTERNETBANK, A TRANZAKTÁLÓ TELEBANK ÉS A BUDAPEST MOBILBANK SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÁLTALÁNOS RENDELEZÉSEK A BUDAPEST INTERNETBANK, A TRANZAKTÁLÓ TELEBANK ÉS A BUDAPEST MOBILBANK SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI I. ÁLTALÁNOS RENDELEZÉSEK 1. Fogalmi meghatározások A jelen fejezetben az alábbiakban

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PAYMENT GATEWAY SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PAYMENT GATEWAY SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PAYMENT GATEWAY SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE BIG FISH INTERNET- TECHNOLÓGIAI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Székhely: Cégjegyzékszám: Képviseli: Telefonszám: Email cím:

Részletesebben

Általános Szolgáltatási Feltételek (Az új Ügyfeleink részére 2015. január 27-étől, a meglévő Ügyfeleink részére: 2015. február 11-étől hatályos)

Általános Szolgáltatási Feltételek (Az új Ügyfeleink részére 2015. január 27-étől, a meglévő Ügyfeleink részére: 2015. február 11-étől hatályos) Általános Szolgáltatási Feltételek (Az új Ügyfeleink részére 2015. január 27-étől, a meglévő Ügyfeleink részére: 2015. február 11-étől hatályos) Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Fotók készítésére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Fotók készítésére 1. Bevezető és általános rendelkezések: ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Fotók készítésére 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazzák a Szallas.hu Kft. (3529 Miskolc, Lévay J. u. 2.)

Részletesebben

Nokia Solutions and Networks TraffiCOM Kft. Általános Szerződési Feltételek

Nokia Solutions and Networks TraffiCOM Kft. Általános Szerződési Feltételek Nokia Solutions and Networks TraffiCOM Kft. Általános Szerződési Feltételek Verziószám: 6. 1/13 Tartalomjegyzék Értelmező rendelkezések... 3 1. Általános adatok, elérhetőség... 4 2. Az Általános Szerződési

Részletesebben

Általános Szolgáltatási Feltételek (Az új Ügyfeleink részére 2014. január 6-tól, a meglévő Ügyfeleink részére: 2014. január 21-től hatályos)

Általános Szolgáltatási Feltételek (Az új Ügyfeleink részére 2014. január 6-tól, a meglévő Ügyfeleink részére: 2014. január 21-től hatályos) Általános Szolgáltatási Feltételek (Az új Ügyfeleink részére 2014. január 6-tól, a meglévő Ügyfeleink részére: 2014. január 21-től hatályos) Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek az IKRON Kft. szolgáltatásaira vonatkozóan Hatályos: 2013. november 1. napjától Készítés dátuma: 2013. április 22. Utolsó módosítás: 2013. szeptember 27. Tartalomjegyzék

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA COPY-DATA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 4031 Debrecen, Vincellér u. 6. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Tartalomjegyzék 1 A SZOLGÁLTATÓ NEVE, SZÉKHELYE... 3 2 A SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

UFO-Tech Kft. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) (Hatályos: 2006. január 1. napjától. Módosítva: 2014. október 1.)

UFO-Tech Kft. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) (Hatályos: 2006. január 1. napjától. Módosítva: 2014. október 1.) Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) (Hatályos: 2006. január 1. napjától. Módosítva: 2014. október 1.) Az UFO-Tech Mérnöki, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az OTP Pénztárszolgáltató Zrt. által kibocsátott OTP SZÉCHENYI PIHENŐKÁRTYA e-utalvány elfogadásáról Hatályos: 2013. július 1. napjától I. Általános rendelkezések 1. Az

Részletesebben