SAJÓ-HERNÁDVÖLGYI ÉS BÜKKVIDÉKI ÖNKORMÁNYZATOK TÉRSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉSÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SAJÓ-HERNÁDVÖLGYI ÉS BÜKKVIDÉKI ÖNKORMÁNYZATOK TÉRSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉSÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA"

Átírás

1 SAJÓ-HERNÁDVÖLGYI ÉS BÜKKVIDÉKI ÖNKORMÁNYZATOK TÉRSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉSÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

2 ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések Az Egyesület a 4.) pontban megjelölt célok érdekében létrejött, önkormányzati elven alapuló civil szervezet, amely önálló jogi személy. 2.) Az Egyesület neve: Sajó-Hernádvölgyi és Bükkvidéki Önkormányzatok Térségi Együttműködésért Egyesület Az Egyesület rövid neve: Az Egyesület székhelye: SH-BÖT Egyesület 3561.Felsőzsolca, Szent István út 20. szám Az Egyesület alapításának éve: ) Az Egyesület működése felett az Ügyészség törvényességi ellenőrzést gyakorol. 4.) Az Egyesület célja és feladata: Az önkormányzatok térségi együttműködésének fejlesztése, kiemelten az önkormányzatok együttműködési készség minőségének a javítása, mivel ez utóbbi csoport nagy hatást gyakorolhat a térségi fejlődés állapotára, annak tartamára és minőségére. Fő célok: Az Egyesület fő célja a döntéshozók, intézmények, szervezetek és az itt élő lakosok figyelmének ráirányítása a térségi együttműködés minőségére, annak megőrzésére és azt támogató társadalmi és környezeti feltételek kialakításának fontosságára, lehetőségei fejlesztésére, A társulás kiemelt működési célja a tagok érdekeinek összehangolt koordinációja. Specifikus célok: 1. a térségi együttműködés minőségével kapcsolatos társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés keretében adatok gyűjtése, kutatási, elemzési feladatok végzése és azok közzététele, az eredmények függvényében prioritások felállítása, a döntéshozók és a helyi gazdasági potenciállal rendelkezők tájékoztatása, egyúttal segítése az együttműködés fejlesztése érdekében hozott döntésekben (TEÁOR' ), 2. Máshová nem sorolható egyéb közösségi, társadalmi tevékenység végzése (TEÁOR' ).

3 Kiemelt feladatok: 1. segíti az önkormányzati együttműködés fejlesztésért kialakításra kerülő közösségi, társadalmi tevékenység kutatás-fejlesztési program célkitűzésinek gyakorlati megvalósítását, 2. a program megvalósításához a partnerek együttműködését koordinálja, 3. képviseli a tagok érdekeit a legszélesebb körben, 4. programokat, projekteket tervez és valósít meg, 5. az együttműködés fejlesztésében elért jó gyakorlat népszerűsítése, fejlesztése; programok szervezése, ösztönzése, koordinálása, 6. kapcsolatot létesít és együttműködik hasonló céllal működő intézményekkel, civil szervezetekkel, és összehangolja tagjai ilyen irányú tevékenységét, 7. a tapasztalatcsere és szakmai továbbképzés érdekében tanfolyamokat, tréningeket és egyéb rendezvényeket szervez, 8. támogatókat és támogatást keres a céljai megvalósításához, 9. szolgáltatást, szaktanácsadást végez, 10. találkozási lehetőséget biztosít a tagság számára tapasztalataik, ismereteik kicserélésére, valamint kapcsolatteremtés és annak fejlesztése céljából, 11. nonprofit gazdasági-vállalkozási tevékenységet folytat. A megjelölt célok elérése érdekében az Egyesület mindazokkal együttműködik állami és társadalmi szervezetek, egyesületek, gazdasági társaságok, magánszemélyek akik ezen célok eléréséhez segítséget kívánnak nyújtani. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Az Egyesület a jogszabályok keretei között nemzetközi tevékenységet is folytathat. Feni célok és kiemelt feladatok megvalósítása érdekében az alábbi tevékenységeket folytatja: TEÁOR'08 Megnevezés 6202 Információ-technológiai szaktanácsadás 6203 Számítógép üzemeltetés 6311 Adatfeldolgozás, web-hosting szolgáltatás 7320 Piac-, közvélemény-kutatás 7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 7490 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 8560 Oktatást kiegészítő tevékenység 8219 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás

4 II. Az Egyesület tagsága 1) Az Egyesület tagja lehet olyan jogi személyiségű települési önkormányzat, aki az alapszabályt elfogadja, az egyesület céljaival és tevékenységével egyetért, részt vesz az egyesület munkájában és az egyesületet anyagilag támogatja. A rendes tag felvételéről írásbeli felvételi kérelme alapján az Egyesület Elnöksége dönt. Az egyesületbe való be- és kilépés önkéntes. Az egyesületi tagság felvétellel jön létre. Az egyesület tagjairól köteles nyilvántartást vezetni. Pártoló tag lehet minden olyan természetes személy, jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki az Egyesület Alapszabályát elfogadja, valamint erkölcsileg és anyagilag támogatja az Egyesület működését. A tagfelvétel a rendes tagokra vonatkozó szabályok szerint történik. 2.) Az egyesületi tagság megszűnése: a) A tagsági viszony megszűnik az egyesület megszűnésével. b) Az egyesület minden tagjának joga van a kilépésre, ha az egyesület munkájában nem kíván a továbbiakban részt venni. c) Az egyesület elnöksége kizárhatja azt a tagot, aki az egyesület érdekeit veszélyezteti, vagy az alapszabályt megszegi, különösen azt a tagot: - aki tartósan, legalább 1 éven keresztül elmaradt a tagdíj és az egyéb vagyoni hozzájárulás megfizetésével és azt felhívás ellenére 30 napon belül sem fizeti meg. A tagdíj megfizetésének elmulasztása csak abban az esetben eredményezheti a tag kizárását, ha a kötelezettség elmulasztása a tagnak felróható, azaz saját hibájából nem fizette meg a tagdíjat, - aki az Egyesület alapszabályában foglalt rendelkezéseit többször, súlyosan megsérti, - akit bíróság jogerős és végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre ítélt és a közügyektől eltiltott. A tag kizárásáról az Elnökség egyhangúan dönt. Az Elnökség tagjainak kizárási ügyében a Közgyűlés dönt. A tag kizárására vonatkozó határozatot indokolni kell. A határozatról a jelen nem lévő tagot 15 napon belül írásban értesíteni kell a határozat megküldésével. A kizárás ellen a tag a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül fellebbezéssel, melyet a közgyűlés bírál el. A tagsági viszony megszűnése nem mentesíti a tagot a tagsága idején keletkezett és tagsága időtartamára vonatkozó kötelezettségek teljesítése alól. d) A tagsági viszony megszűnik a tag halálával.

5 3.) Az Egyesület ügyintéző és képviselő szervében csak az egyesület olyan tagja tevékenykedhet, aki nincs eltiltva közügyek gyakorlásától. Az Egyesület pártoló tagja, annak ügyintéző és képviselő szervében nem vállalhat tisztséget. A tisztségviselőket az egyesület közgyűlése nyílt szavazással választja, és visszahívásukról is a közgyűlés jogosult dönteni. Az Egyesület tisztségviselőit a közgyűlés visszahívja, ha: - tisztségéből eredő feladatait huzamosabb időtartamig (legalább 3 hónap), bármely okból nem látja el, továbbá a - a tag kizárására vonatkozó okok bekövetkezése esetén. Az Egyesület választott tisztségviselői feladatukat tiszteletdíj nélkül látják el, azonban a feladatuk elvégzése során felmerült igazolt költségeik elszámolására jogosultak. 4.) A rendes tagok jogai és kötelezettségei: A tag jogai: Az egyesületi tagok a közgyűlésen tanácskozási és szavazati joggal részt vehetnek. Az egyesületi tag tisztségviselőt választhat és tisztségviselővé választható, amennyiben az a 3.) pontban megjelölteknek megfelel. Az egyesületi tag önálló szavazattal rendelkezik. Észrevételeket, javaslatokat tehet az egyesület, illetve szerveinek működésével kapcsolatban. Jogosult felvilágosítást kérni az egyesület tevékenységéről. Jogosult az egyesület rendezvényein részt venni. A tag kötelezettségei: Köteles az egyesület alapszabályát, egyéb rendelkezéseit és határozatait betartani. Köteles az egyesület tevékenységében részt venni, az általa vállalt feladatokat végrehajtani Köteles tagdíjat fizetni. A Közgyűlés által évente meghatározott mértékű tagdíjat és egyéb vagyoni hozzájárulást határidőben megfizetni. 5.) Pártoló tagok jogai és kötelezettségei: Jogok: Javaslatokat, észrevételeket tehet az egyesület működésére vonatkozóan, a közgyűlésen tanácskozási joggal részt vehet. Jogosult részt venni az egyesület rendezvényein Kötelezettségek: Köteles az alapszabályt betartani. Köteles népszerűsíteni az egyesületet. Köteles az általa vállalt hozzájárulást megfizetni.

6 6.) Tagdíjfizetési kötelezettség: Rendes tagok: az általuk képviselt település lakosságszám aránya szerint Pártoló tagok: vállalt hozzájárulás szerint. A tagdíjat, vállalt hozzájárulást minden tag köteles minden negyedév 5. napjáig befizetni az Egyesület bankszámlájára. III. Az Egyesület vezető szervei Az Egyesület legfőbb szerve a tagok összességéből álló Közgyűlés. A Közgyűlést szükség szerint, de legalább évente, május 15. napjáig kell összehívni. A Közgyűlést össze kell hívni akkor is, ha a bíróság elrendeli, vagy azt a tagok egyharmada a cél és ok megjelölésével kéri. Közgyűlést az elnök írásbeli meghívóval, a hely és idő megjelölésével és a napirendi pontok feltüntetésével legalább azt megelőzően 5 nappal korábban hívja össze. A meghívónak tartalmaznia kell a megismételt Közgyűlés időpontját és, hogy az a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az elnök, a jegyzőkönyv vezető és egy hitelesítő ír alá. A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon legalább a tagok egyszerű többsége (50%+1 tag) jelen van. Amennyiben a Közgyűlés a tagok számára tekintettel határozatképtelennek nyilvánul, megismételt Közgyűlés tartandó az eredetileg meghatározott időpontot követő 7. napon, ugyanazon időben és helyen. A megismételt közgyűlésre valamennyi tagnak ismételten meghívót kell kézbesíteni. Az eredetileg meghirdetett napirendi pontokkal megtartott megismételt Közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképesnek minősül. A határozathozatalhoz egyszerű szótöbbség szükséges. A határozatokat nyílt szavazással hozzák a tagok, beleértve az ügyintéző és képviseleti szervek megválasztását is. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata a döntő. Minden tagnak egy szavazata van, és szavazni csak személyesen lehet. A Közgyűlés hatásköre A Közgyűlés az egyesületet érintő minden kérdésben dönthet. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: Az alapszabály megállapítása és elfogadása. Az egyesület költségvetésének elfogadása. A tisztségviselők megválasztása, visszahívása. Az egyesületi tagdíjak megállapítása és a fizetési határidő megjelölése. Az ügyintéző és képviseleti szervek éves beszámolójának elfogadása. Más egyesülettel való egyesülés, feloszlás. Megszűnés esetében a vagyonfelosztás kérdésében való döntés. Döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály a Közgyűlés hatáskörébe utal.

7 Az Egyesület Elnöksége Az Egyesület a működés biztosításának érdekében négytagú ügyintéző és képviseleti szervet, Elnökséget választ 5 éves időtartamra. Az Elnökség negyedévente legalább egyszer ülésezik. Az Elnökség ülését az Elnök, annak akadályoztatása esetén bármelyik alelnök írásban köteles összehívni az ülés megtartása előtt 15 nappal kiküldött írásbeli meghívóval. A meghívónak tartalmaznia kell az ülésen megtárgyalandó napirendi pontokat. Az Elnökség ülése akkor határozatképes, ha azon legalább három elnökségi tag megjelent. Az Elnökség az egyes kérdésekről nyílt szavazással, szótöbbséggel dönt. Az ülésekről jegyzőkönyvet kell felvenni, mely jegyzőkönyvet minden megjelent köteles aláírni. Feladata: a Közgyűlés összehívásával, működésével kapcsolatos előkészítő és a Közgyűlés munkáját elősegítő szervező tevékenység; az Egyesület gazdasági tevékenységével kapcsolatos döntés előkészítő munka, az éves programok, költségvetés megvitatása és elfogadása; az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatának megvitatása és elfogadása; az Elnök éves beszámolójának elfogadása; személyzeti munka irányítása; tisztségviselők, ügyintézők beszámoltatása; az Egyesület tagjának kizárásával kapcsolatos eljárás; minden olyan eljárás, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, és amelyeket az Elnökség hatáskörébe von. Az Egyesület Elnöke Az Elnök vezetője és képviselője az Egyesületnek. Az Elnököt a Közgyűlés 5 évre választja tagjai sorából. Az Elnök felelős az egyesületi tagság törvényes és alapszabályszerű működéséért. Az Elnök vezeti a Közgyűlést, beszámol a Közgyűlésnek. Intézkedik minden olyan ügyben, amely nem tartozik a közgyűlés vagy más szerv feladatkörébe. Az egyesület alelnökei A Közgyűlés tagjai sorából 5 évre 3 alelnököt választ. Feladata az Egyesület ügyvitelének vezetése, adatszolgáltatás, a közgyűlés írásos anyagainak előkészítése, tagnyilvántartás vezetése, az alkalmazottak munkaszerződéseinek elkészítése és nyilvántartása. Az Egyesület képviselete akként történik, hogy az Egyesület Elnökének képviseleti joga önálló, az egyesület elnökségi tagjai az egyesület képviseletére együttesen jogosultak. Az Egyesület bankszámlája feletti rendelkezésre az Egyesület Elnöke önállóan, akadályoztatás esetén az Egyesület bármely két elnökségi tagja együttesen jogosult.

8 Ellenőrző Bizottság A Közgyűlés tagjai közül 5 évre három tagból álló Ellenőrző Bizottságot választ, mely közvetlenül a Közgyűlésnek felelős. Az Ellenőrző Bizottság feladata az egyesület jogszabály és alapszabályszerű működésének ellenőrzése. Az Ellenőrző Bizottság jogosult az egyesület működésével és gazdálkodásával kapcsolatos bármely ügyet megvizsgálni. Tevékenységéről évente és a működési idő befejezésével jelentést köteles készíteni a közgyűlés részére. Az Ellenőrző Bizottság a működéséről tájékoztatja az Egyesület Elnökségét. Az Ellenőrző Bizottság negyedévente legalább egyszer ülésezik. Az Ellenőrző Bizottság ülésének összehívására minden tagja írásban jogosult és egyben köteles az ülés megtartása előtt 15 nappal kiküldött írásbeli meghívóval. A meghívónak tartalmaznia kell az ülésen megtárgyalandó napirendi pontokat. Az Ellenőrző Bizottság ülése akkor határozatképes, ha azon mindhárom tag megjelent. Az Ellenőrző Bizottság az egyes kérdésekről nyílt szavazással, szótöbbséggel dönt. Az ülésekről jegyzőkönyvet kell felvenni, mely jegyzőkönyvet minden megjelent köteles aláírni. Az egyesület tisztségviselőit a közgyűlés visszahívja, ha: - tisztségéből eredő feladatait huzamosabb időtartamig (legalább 3 hónap), bármely okból nem látja el, továbbá a - a tag kizárására vonatkozó okok bekövetkezése esetén. - A visszahívás kérdésében közgyűlést kell tartani, ha azt a tagok legalább 20%-a kezdeményezi. Az egyesület tisztségviselőinek visszahívásáról a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel dönt. IV. Az Egyesület vagyona Az Egyesület anyagi forrásai: Tagdíjak és egyéb vagyoni hozzájárulások. Az Egyesület másodlagosan gazdasági-vállalkozási tevékenységet folytathat a működésének biztosítása érdekében, ezen tevékenység célja azonban nem lehet nyereség elérése. Az egyesületnek ingó és ingatlan vagyona lehet, amellyel a jogszabályok és az alapszabály keretei között megfelelően rendelkezik. Az Egyesület vagyona csak közgyűlési határozat alapján, meghatározott célra használható fel. Az egyesületi vagyont a tagok között felosztani nem lehet. Az Egyesület bankszámlája fölötti rendelkezéshez az Elnök önálló, akadályoztatása esetén az Egyesület két elnökségi tag együttes aláírására van szükség.

9 V. Az Egyesület megszűnése Megszűnik az Egyesület ha: a) az Egyesület egy másik egyesülettel egyesül (összeolvad, beolvad), b) a legfőbb szerve a feloszlásáról határoz, c) a bíróság feloszlatja, d) a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság megszűnteti vagy megállapítja megszűnését, e) a fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti, A megszűnés a), b) eseteiben a vagyon felosztásáról és a vagyon felhasználásáról a közgyűlés dönt. A bíróság általi feloszlatás vagy megszüntetés esetén, ha arról a közgyűlés nem döntött, az egyesület vagyonát a hitelező kielégítése után állami tulajdonba kell venni, és azt közérdekű célra kell fordítani. VI. Záró rendelkezések Az Egyesület tevékenységének hatékony ellátása érdekében munkaszervezetet hoz létre, melynek működésének és tevékenységeinek szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzatban állapítja meg. Az Egyesület egyebekben az április 4. napján kelt alapító okirattal létrehozott Sajó- Hernádvölgyi és Bükkvidéki Önkormányzatok Terület- és Településfejlesztési Társulás jogutódja. Jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az évi CLXXV. törvény és a Ptk. idevonatkozó rendelkezései az irányadók. Az alapszabály akkor lép hatályba, ha az alapító tagok az alakuló közgyűlésen az egyesület megalapítását elhatározzák, az alapszabályt elfogadják, és a közgyűlési jegyzőkönyv alapján az egyesületet a Miskolci Törvényszék nyilvántartásba vette. Az egyesület a nyilvántartásba vétellel válik jogi személlyé. Az Alapszabály mellékletei: 1. számú melléklet: Alapító tagok megnevezése, képviselője, székhelye 2. A társulás tagjainak megnevezése, képviselője, székhelye 3. A társulás tisztségviselői Kelt: Alsózsolca, év január hó napján. Z s i r o s Sándorné Elnök

10 1.számú melléklet Sajó-Hernádvölgyi és Bükkvidéki Önkormányzatok Térségi Együttműködésért Egyesület alapító tagjainak névsora Megnevezés Képviselő Székhely 1. Alsózsolca Zsiros Sándorné 3571, Kossuth u Bőcs S. Nagy László Győző 3574, Hősök tere Bükkaranyos Nagy Lajos 3554, Petőfi u Bükkszentkereszt Jámbor Flórián 3557, Kossuth u Felsőzsolca dr. Tóth Lajos 3561, Szent István u Harsány Szabó Gergely 3555, Kossuth u Köröm Tóth Tibor 3577, Rákóczi u Muhi Czinglérné Tóth Gizella 3552, Rákóczi u Ónod Tarnóczi József 3551, Rákóczi u Parasznya Horváth Jánosné 3777, Rákóczi u Répáshuta Mátrai Károly 3559, Kossuth u Sajóbábony Nagy Imre 3792, Bocskai u Sajóecseg Rabi József 3793, Széchenyi u Sajókápolna Vass Lajos 3773, Szabadság tér Sajókeresztúr Kollár István 3791, Rákóczi u Sajópálfala Fekete Zoltán 3714, Szabadság u Sajópetri Debreczeni Balázs 3573, Dózsa Gy. u Sajósenye Takács István János 3712, Petőfi u Sajóvámos Komjáthy Lajosné 3712, Munkácsy u Szirmabesenyő Fedor Vince 3771, Kossuth u. 5.

11 2.számú melléklet Sajó-Hernádvölgyi és Bükkvidéki Önkormányzatok Térségi Együttműködésért Egyesület tagjainak névsora Megnevezés Képviselő Székhely 1. Alsózsolca Zsiros Sándorné 3571, Kossuth u Bőcs S. Nagy László Győző 3574, Hősök tere Bükkaranyos Nagy Lajos 3554, Petőfi u Bükkszentkereszt Jámbor Flórián 3557, Kossuth u Felsőzsolca dr. Tóth Lajos 3561, Szent István u Harsány Szabó Gergely 3555, Kossuth u Köröm Tóth Tibor 3577, Rákóczi u Muhi Czinglérné Tóth Gizella 3552, Rákóczi u Ónod Tarnóczi József 3551, Rákóczi u Parasznya Horváth Jánosné 3777, Rákóczi u Répáshuta Mátrai Károly 3559, Kossuth u Sajóbábony Nagy Imre 3792, Bocskai u Sajóecseg Rabi József 3793, Széchenyi u Sajókápolna Vass Lajos 3773, Szabadság tér Sajókeresztúr Kollár István 3791, Rákóczi u Sajópálfala Fekete Zoltán 3714, Szabadság u Sajópetri Debreczeni Balázs 3573, Dózsa Gy. u Sajósenye Takács István János 3712, Petőfi u Sajóvámos Komjáthy Lajosné 3712, Munkácsy u Szirmabesenyő Fedor Vince 3771, Kossuth u. 5.

12 3.számú melléklet Sajó-Hernádvölgyi és Bükkvidéki Önkormányzatok Térségi Együttműködésért Egyesület tisztségviselők névsora

VITAL LIFE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

VITAL LIFE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA VITAL LIFE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A VITAL LIFE Egyesület alapító tagjai az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény

Részletesebben

MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Magyar Létesítménygazdálkodási Szövetséget.

Részletesebben

A PALOZNAKI CIVIL EGYESÜLET 2007. május 17.-közgyűlésen elfogadott változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA

A PALOZNAKI CIVIL EGYESÜLET 2007. május 17.-közgyűlésen elfogadott változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A PALOZNAKI CIVIL EGYESÜLET 2007. május 17.-közgyűlésen elfogadott változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA Alulírott alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény ( Etv)

Részletesebben

Kossuth Gimnázium Baráti Köre Egyesület. alapszabálya ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Kossuth Gimnázium Baráti Köre Egyesület. alapszabálya ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Kossuth Gimnázium Baráti Köre Egyesület alapszabálya I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Debreceni Kossuth Gimnázium Baráti Köre 2. Az egyesület székhelye: 4029 Debrecen Csengő u. 4. 3.

Részletesebben

FPV Egyesület alapszabálya

FPV Egyesület alapszabálya FPV Egyesület alapszabálya Az FPV Egyesület a modellezés azon ágával foglalkozik, ahol modell irányítása az élő videó kép alapján történik és támogat minden olyan modellező tevékenységet, mely az irányításhoz

Részletesebben

CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Alulírott Alapítók közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 1959. évi IV. törvény ide vonatkozó rendelkezései

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai BARBONCÁS BÁBOKKAL NEMCSAK A GYERMEKEKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a BARBONCÁS Bábokkal

Részletesebben

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: JAM Kórus Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) 2. Az Egyesület rövidített neve: JAM Kórus Egyesület

Részletesebben

Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Békatutaj Szabadidősport Egyesület (továbbiakban: egyesület) az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján működő,

Részletesebben

Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján létrehozták az Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások

Részletesebben

Kerekasztal a Részvételi Demokráciáért Egyesület (KARD) A l a p s z a b á l y a. I. Az Egyesület adatai

Kerekasztal a Részvételi Demokráciáért Egyesület (KARD) A l a p s z a b á l y a. I. Az Egyesület adatai Kerekasztal a Részvételi Demokráciáért Egyesület (KARD) A l a p s z a b á l y a I. Az Egyesület adatai 1. A Szervezet neve: Kerekasztal a Részvételi Demokráciáért Egyesület Nevének rövidítése: KARD Székhelye:

Részletesebben

A TORDAS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A TORDAS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A TORDAS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Székhelye: 2463 Tordas Szabadság utca 87. I. Általános Rendelkezések 1 A TORDAS SPORTEGYESÜLET (a továbbiakban: Sportegyesület) az egyesülési jogról valamint a civil

Részletesebben

MAGYAR NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK EGYESÜLETE. Hungarian Educational Research Association HERA ALAPSZABÁLY

MAGYAR NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK EGYESÜLETE. Hungarian Educational Research Association HERA ALAPSZABÁLY MAGYAR NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK EGYESÜLETE Hungarian Educational Research Association HERA ALAPSZABÁLY Budapest, 2012. 1 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló

Részletesebben

Csoda- Család Jóléti és Szociális Egyesület ALAPSZABÁLY

Csoda- Család Jóléti és Szociális Egyesület ALAPSZABÁLY Csoda- Család Jóléti és Szociális Egyesület ALAPSZABÁLY 2013. Az egyesület tagjai a mai napon kelt közgyűlési határozatok alapján az alábbi módosított alapszabályt fogadták el egységes szerkezetben: I.

Részletesebben

KESZI MOTOROS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. Az Egyesület adatai

KESZI MOTOROS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. Az Egyesület adatai KESZI MOTOROS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A 3. 1. pontjában határozott alapító tagok egybehangzó akaratnyilatkozattal elhatározzák egyesület létrehozását, melynek alapszabályát az alábbiak szerint állapítják

Részletesebben

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET - 1 - NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 2005. október 3. - 2-1. A sportegyesület neve: NK. TEKE SE ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések

Részletesebben

A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Móricz János Kulturális Egyesület alapító tagjai a 2011. október 22. napján megtartott alakuló közgyűlésen az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény,

Részletesebben

Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület

Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület székhelye: 1097 Budapest, Gyáli út 22. ALAPSZABÁLYA Elfogadva egységes szerkezetbe foglalva, 2009. 08. 24.-én Hatályos 2009. 08. 24.-től. EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Részletesebben

A LOVAS JÖVŐJÉÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A LOVAS JÖVŐJÉÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A LOVAS JÖVŐJÉÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján a mai nappal, létrehozták a Lovas Jövőjéért Egyesületet. A Lovas Jövőjéért

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 99/2008.(III. 31.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 99/2008.(III. 31.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 99/2008.(III. 31.) számú h a t á r o z a t a a Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesületbe történő belépésről A Közgyűlés: 1. A Nyírség Helyi Közösség alapító

Részletesebben

Kapos Íjász Egyesület Kaposvár ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Kapos Íjász Egyesület Kaposvár ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Kapos Íjász Egyesület Kaposvár ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Kapos Íjász Egyesület (a továbbiakban sportegyesület) az önkéntesség elvén létrehozott, az egyesülési jogról alkotott 1989. Évi

Részletesebben

A MAGYAR EJTŐERNYŐS SZÖVETSÉG. közhasznú szervezet 2010. JÚLIUS 2.

A MAGYAR EJTŐERNYŐS SZÖVETSÉG. közhasznú szervezet 2010. JÚLIUS 2. A MAGYAR EJTŐERNYŐS SZÖVETSÉG közhasznú szervezet A L A P S Z A B Á L Y A 2010. JÚLIUS 2. 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Ejtőernyős Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) a szabadidősport

Részletesebben

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya 1 BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya A Budai Akrobatikus Sport Egyesület alakuló Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 2004. évi I. törvénye

Részletesebben

Egyesület. Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján megtartott közgyűlése fogadta el.

Egyesület. Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján megtartott közgyűlése fogadta el. MAGYAR KOMMUNIKÁCIÓTUDOMÁNYI TÁRSASÁG Egyesület ALAPSZABÁLYA a módosításokkal egységes szerkezetben Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján

Részletesebben

SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Civil tv.), a Polgári

Részletesebben

ÜRÖMI MÉSZÖLY FOCISULI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. elnök

ÜRÖMI MÉSZÖLY FOCISULI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. elnök AZ ÜRÖMI MÉSZÖLY FOCISULI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Budapest, 2010. február 15. Mészöly Géza elnök 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az Ürömi Mészöly Focisuli Sportegyesület (a továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Thai Masszőrök Magyarországi Egyesülete önkormányzattal és nyilvántartott tagsággal rendelkező közhasznú társadalmi szervezet, amelynek működését, az egyesülési

Részletesebben

1.1. Az Egyesület neve: Magyar Dinamikus Szenzoros Integrációs Terápiás Egyesület, röviden Magyar DSZIT Egyesület (a továbbiakban: Egyesület )

1.1. Az Egyesület neve: Magyar Dinamikus Szenzoros Integrációs Terápiás Egyesület, röviden Magyar DSZIT Egyesület (a továbbiakban: Egyesület ) A Magyar DSZIT Egyesület módosított Alapszabálya, amelyet a Fővárosi Törvényszék hiánypótlást elrendelő 12.Pk.60.075/2014/2 számú végzését követően megismételt közgyűlés fogadott el. 1. Az Egyesület neve

Részletesebben

Börzsöny Múzeum Baráti Köre ALAPSZABÁLYA

Börzsöny Múzeum Baráti Köre ALAPSZABÁLYA Börzsöny Múzeum Baráti Köre Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A Börzsöny Múzeum Baráti Köre Egyesület a Budapest Környéki Törvényszék által 60012/2002 számon a 1997. évi CLVI. törvény

Részletesebben

PÉCS VÁROSI TENISZ CLUB SPORTEGYESÜLET. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

PÉCS VÁROSI TENISZ CLUB SPORTEGYESÜLET. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt PÉCS VÁROSI TENISZ CLUB SPORTEGYESÜLET módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt és a Pécsi Törvényszék 14.Pk.60.038/1992./48.sorszámú végzése alapján kijavított szövegezésű ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben