SAJÓ-HERNÁDVÖLGYI ÉS BÜKKVIDÉKI ÖNKORMÁNYZATOK TÉRSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉSÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SAJÓ-HERNÁDVÖLGYI ÉS BÜKKVIDÉKI ÖNKORMÁNYZATOK TÉRSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉSÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA"

Átírás

1 SAJÓ-HERNÁDVÖLGYI ÉS BÜKKVIDÉKI ÖNKORMÁNYZATOK TÉRSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉSÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

2 ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések Az Egyesület a 4.) pontban megjelölt célok érdekében létrejött, önkormányzati elven alapuló civil szervezet, amely önálló jogi személy. 2.) Az Egyesület neve: Sajó-Hernádvölgyi és Bükkvidéki Önkormányzatok Térségi Együttműködésért Egyesület Az Egyesület rövid neve: Az Egyesület székhelye: SH-BÖT Egyesület 3561.Felsőzsolca, Szent István út 20. szám Az Egyesület alapításának éve: ) Az Egyesület működése felett az Ügyészség törvényességi ellenőrzést gyakorol. 4.) Az Egyesület célja és feladata: Az önkormányzatok térségi együttműködésének fejlesztése, kiemelten az önkormányzatok együttműködési készség minőségének a javítása, mivel ez utóbbi csoport nagy hatást gyakorolhat a térségi fejlődés állapotára, annak tartamára és minőségére. Fő célok: Az Egyesület fő célja a döntéshozók, intézmények, szervezetek és az itt élő lakosok figyelmének ráirányítása a térségi együttműködés minőségére, annak megőrzésére és azt támogató társadalmi és környezeti feltételek kialakításának fontosságára, lehetőségei fejlesztésére, A társulás kiemelt működési célja a tagok érdekeinek összehangolt koordinációja. Specifikus célok: 1. a térségi együttműködés minőségével kapcsolatos társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés keretében adatok gyűjtése, kutatási, elemzési feladatok végzése és azok közzététele, az eredmények függvényében prioritások felállítása, a döntéshozók és a helyi gazdasági potenciállal rendelkezők tájékoztatása, egyúttal segítése az együttműködés fejlesztése érdekében hozott döntésekben (TEÁOR' ), 2. Máshová nem sorolható egyéb közösségi, társadalmi tevékenység végzése (TEÁOR' ).

3 Kiemelt feladatok: 1. segíti az önkormányzati együttműködés fejlesztésért kialakításra kerülő közösségi, társadalmi tevékenység kutatás-fejlesztési program célkitűzésinek gyakorlati megvalósítását, 2. a program megvalósításához a partnerek együttműködését koordinálja, 3. képviseli a tagok érdekeit a legszélesebb körben, 4. programokat, projekteket tervez és valósít meg, 5. az együttműködés fejlesztésében elért jó gyakorlat népszerűsítése, fejlesztése; programok szervezése, ösztönzése, koordinálása, 6. kapcsolatot létesít és együttműködik hasonló céllal működő intézményekkel, civil szervezetekkel, és összehangolja tagjai ilyen irányú tevékenységét, 7. a tapasztalatcsere és szakmai továbbképzés érdekében tanfolyamokat, tréningeket és egyéb rendezvényeket szervez, 8. támogatókat és támogatást keres a céljai megvalósításához, 9. szolgáltatást, szaktanácsadást végez, 10. találkozási lehetőséget biztosít a tagság számára tapasztalataik, ismereteik kicserélésére, valamint kapcsolatteremtés és annak fejlesztése céljából, 11. nonprofit gazdasági-vállalkozási tevékenységet folytat. A megjelölt célok elérése érdekében az Egyesület mindazokkal együttműködik állami és társadalmi szervezetek, egyesületek, gazdasági társaságok, magánszemélyek akik ezen célok eléréséhez segítséget kívánnak nyújtani. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Az Egyesület a jogszabályok keretei között nemzetközi tevékenységet is folytathat. Feni célok és kiemelt feladatok megvalósítása érdekében az alábbi tevékenységeket folytatja: TEÁOR'08 Megnevezés 6202 Információ-technológiai szaktanácsadás 6203 Számítógép üzemeltetés 6311 Adatfeldolgozás, web-hosting szolgáltatás 7320 Piac-, közvélemény-kutatás 7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 7490 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 8560 Oktatást kiegészítő tevékenység 8219 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás

4 II. Az Egyesület tagsága 1) Az Egyesület tagja lehet olyan jogi személyiségű települési önkormányzat, aki az alapszabályt elfogadja, az egyesület céljaival és tevékenységével egyetért, részt vesz az egyesület munkájában és az egyesületet anyagilag támogatja. A rendes tag felvételéről írásbeli felvételi kérelme alapján az Egyesület Elnöksége dönt. Az egyesületbe való be- és kilépés önkéntes. Az egyesületi tagság felvétellel jön létre. Az egyesület tagjairól köteles nyilvántartást vezetni. Pártoló tag lehet minden olyan természetes személy, jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki az Egyesület Alapszabályát elfogadja, valamint erkölcsileg és anyagilag támogatja az Egyesület működését. A tagfelvétel a rendes tagokra vonatkozó szabályok szerint történik. 2.) Az egyesületi tagság megszűnése: a) A tagsági viszony megszűnik az egyesület megszűnésével. b) Az egyesület minden tagjának joga van a kilépésre, ha az egyesület munkájában nem kíván a továbbiakban részt venni. c) Az egyesület elnöksége kizárhatja azt a tagot, aki az egyesület érdekeit veszélyezteti, vagy az alapszabályt megszegi, különösen azt a tagot: - aki tartósan, legalább 1 éven keresztül elmaradt a tagdíj és az egyéb vagyoni hozzájárulás megfizetésével és azt felhívás ellenére 30 napon belül sem fizeti meg. A tagdíj megfizetésének elmulasztása csak abban az esetben eredményezheti a tag kizárását, ha a kötelezettség elmulasztása a tagnak felróható, azaz saját hibájából nem fizette meg a tagdíjat, - aki az Egyesület alapszabályában foglalt rendelkezéseit többször, súlyosan megsérti, - akit bíróság jogerős és végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre ítélt és a közügyektől eltiltott. A tag kizárásáról az Elnökség egyhangúan dönt. Az Elnökség tagjainak kizárási ügyében a Közgyűlés dönt. A tag kizárására vonatkozó határozatot indokolni kell. A határozatról a jelen nem lévő tagot 15 napon belül írásban értesíteni kell a határozat megküldésével. A kizárás ellen a tag a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül fellebbezéssel, melyet a közgyűlés bírál el. A tagsági viszony megszűnése nem mentesíti a tagot a tagsága idején keletkezett és tagsága időtartamára vonatkozó kötelezettségek teljesítése alól. d) A tagsági viszony megszűnik a tag halálával.

5 3.) Az Egyesület ügyintéző és képviselő szervében csak az egyesület olyan tagja tevékenykedhet, aki nincs eltiltva közügyek gyakorlásától. Az Egyesület pártoló tagja, annak ügyintéző és képviselő szervében nem vállalhat tisztséget. A tisztségviselőket az egyesület közgyűlése nyílt szavazással választja, és visszahívásukról is a közgyűlés jogosult dönteni. Az Egyesület tisztségviselőit a közgyűlés visszahívja, ha: - tisztségéből eredő feladatait huzamosabb időtartamig (legalább 3 hónap), bármely okból nem látja el, továbbá a - a tag kizárására vonatkozó okok bekövetkezése esetén. Az Egyesület választott tisztségviselői feladatukat tiszteletdíj nélkül látják el, azonban a feladatuk elvégzése során felmerült igazolt költségeik elszámolására jogosultak. 4.) A rendes tagok jogai és kötelezettségei: A tag jogai: Az egyesületi tagok a közgyűlésen tanácskozási és szavazati joggal részt vehetnek. Az egyesületi tag tisztségviselőt választhat és tisztségviselővé választható, amennyiben az a 3.) pontban megjelölteknek megfelel. Az egyesületi tag önálló szavazattal rendelkezik. Észrevételeket, javaslatokat tehet az egyesület, illetve szerveinek működésével kapcsolatban. Jogosult felvilágosítást kérni az egyesület tevékenységéről. Jogosult az egyesület rendezvényein részt venni. A tag kötelezettségei: Köteles az egyesület alapszabályát, egyéb rendelkezéseit és határozatait betartani. Köteles az egyesület tevékenységében részt venni, az általa vállalt feladatokat végrehajtani Köteles tagdíjat fizetni. A Közgyűlés által évente meghatározott mértékű tagdíjat és egyéb vagyoni hozzájárulást határidőben megfizetni. 5.) Pártoló tagok jogai és kötelezettségei: Jogok: Javaslatokat, észrevételeket tehet az egyesület működésére vonatkozóan, a közgyűlésen tanácskozási joggal részt vehet. Jogosult részt venni az egyesület rendezvényein Kötelezettségek: Köteles az alapszabályt betartani. Köteles népszerűsíteni az egyesületet. Köteles az általa vállalt hozzájárulást megfizetni.

6 6.) Tagdíjfizetési kötelezettség: Rendes tagok: az általuk képviselt település lakosságszám aránya szerint Pártoló tagok: vállalt hozzájárulás szerint. A tagdíjat, vállalt hozzájárulást minden tag köteles minden negyedév 5. napjáig befizetni az Egyesület bankszámlájára. III. Az Egyesület vezető szervei Az Egyesület legfőbb szerve a tagok összességéből álló Közgyűlés. A Közgyűlést szükség szerint, de legalább évente, május 15. napjáig kell összehívni. A Közgyűlést össze kell hívni akkor is, ha a bíróság elrendeli, vagy azt a tagok egyharmada a cél és ok megjelölésével kéri. Közgyűlést az elnök írásbeli meghívóval, a hely és idő megjelölésével és a napirendi pontok feltüntetésével legalább azt megelőzően 5 nappal korábban hívja össze. A meghívónak tartalmaznia kell a megismételt Közgyűlés időpontját és, hogy az a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az elnök, a jegyzőkönyv vezető és egy hitelesítő ír alá. A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon legalább a tagok egyszerű többsége (50%+1 tag) jelen van. Amennyiben a Közgyűlés a tagok számára tekintettel határozatképtelennek nyilvánul, megismételt Közgyűlés tartandó az eredetileg meghatározott időpontot követő 7. napon, ugyanazon időben és helyen. A megismételt közgyűlésre valamennyi tagnak ismételten meghívót kell kézbesíteni. Az eredetileg meghirdetett napirendi pontokkal megtartott megismételt Közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképesnek minősül. A határozathozatalhoz egyszerű szótöbbség szükséges. A határozatokat nyílt szavazással hozzák a tagok, beleértve az ügyintéző és képviseleti szervek megválasztását is. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata a döntő. Minden tagnak egy szavazata van, és szavazni csak személyesen lehet. A Közgyűlés hatásköre A Közgyűlés az egyesületet érintő minden kérdésben dönthet. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: Az alapszabály megállapítása és elfogadása. Az egyesület költségvetésének elfogadása. A tisztségviselők megválasztása, visszahívása. Az egyesületi tagdíjak megállapítása és a fizetési határidő megjelölése. Az ügyintéző és képviseleti szervek éves beszámolójának elfogadása. Más egyesülettel való egyesülés, feloszlás. Megszűnés esetében a vagyonfelosztás kérdésében való döntés. Döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály a Közgyűlés hatáskörébe utal.

7 Az Egyesület Elnöksége Az Egyesület a működés biztosításának érdekében négytagú ügyintéző és képviseleti szervet, Elnökséget választ 5 éves időtartamra. Az Elnökség negyedévente legalább egyszer ülésezik. Az Elnökség ülését az Elnök, annak akadályoztatása esetén bármelyik alelnök írásban köteles összehívni az ülés megtartása előtt 15 nappal kiküldött írásbeli meghívóval. A meghívónak tartalmaznia kell az ülésen megtárgyalandó napirendi pontokat. Az Elnökség ülése akkor határozatképes, ha azon legalább három elnökségi tag megjelent. Az Elnökség az egyes kérdésekről nyílt szavazással, szótöbbséggel dönt. Az ülésekről jegyzőkönyvet kell felvenni, mely jegyzőkönyvet minden megjelent köteles aláírni. Feladata: a Közgyűlés összehívásával, működésével kapcsolatos előkészítő és a Közgyűlés munkáját elősegítő szervező tevékenység; az Egyesület gazdasági tevékenységével kapcsolatos döntés előkészítő munka, az éves programok, költségvetés megvitatása és elfogadása; az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatának megvitatása és elfogadása; az Elnök éves beszámolójának elfogadása; személyzeti munka irányítása; tisztségviselők, ügyintézők beszámoltatása; az Egyesület tagjának kizárásával kapcsolatos eljárás; minden olyan eljárás, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, és amelyeket az Elnökség hatáskörébe von. Az Egyesület Elnöke Az Elnök vezetője és képviselője az Egyesületnek. Az Elnököt a Közgyűlés 5 évre választja tagjai sorából. Az Elnök felelős az egyesületi tagság törvényes és alapszabályszerű működéséért. Az Elnök vezeti a Közgyűlést, beszámol a Közgyűlésnek. Intézkedik minden olyan ügyben, amely nem tartozik a közgyűlés vagy más szerv feladatkörébe. Az egyesület alelnökei A Közgyűlés tagjai sorából 5 évre 3 alelnököt választ. Feladata az Egyesület ügyvitelének vezetése, adatszolgáltatás, a közgyűlés írásos anyagainak előkészítése, tagnyilvántartás vezetése, az alkalmazottak munkaszerződéseinek elkészítése és nyilvántartása. Az Egyesület képviselete akként történik, hogy az Egyesület Elnökének képviseleti joga önálló, az egyesület elnökségi tagjai az egyesület képviseletére együttesen jogosultak. Az Egyesület bankszámlája feletti rendelkezésre az Egyesület Elnöke önállóan, akadályoztatás esetén az Egyesület bármely két elnökségi tagja együttesen jogosult.

8 Ellenőrző Bizottság A Közgyűlés tagjai közül 5 évre három tagból álló Ellenőrző Bizottságot választ, mely közvetlenül a Közgyűlésnek felelős. Az Ellenőrző Bizottság feladata az egyesület jogszabály és alapszabályszerű működésének ellenőrzése. Az Ellenőrző Bizottság jogosult az egyesület működésével és gazdálkodásával kapcsolatos bármely ügyet megvizsgálni. Tevékenységéről évente és a működési idő befejezésével jelentést köteles készíteni a közgyűlés részére. Az Ellenőrző Bizottság a működéséről tájékoztatja az Egyesület Elnökségét. Az Ellenőrző Bizottság negyedévente legalább egyszer ülésezik. Az Ellenőrző Bizottság ülésének összehívására minden tagja írásban jogosult és egyben köteles az ülés megtartása előtt 15 nappal kiküldött írásbeli meghívóval. A meghívónak tartalmaznia kell az ülésen megtárgyalandó napirendi pontokat. Az Ellenőrző Bizottság ülése akkor határozatképes, ha azon mindhárom tag megjelent. Az Ellenőrző Bizottság az egyes kérdésekről nyílt szavazással, szótöbbséggel dönt. Az ülésekről jegyzőkönyvet kell felvenni, mely jegyzőkönyvet minden megjelent köteles aláírni. Az egyesület tisztségviselőit a közgyűlés visszahívja, ha: - tisztségéből eredő feladatait huzamosabb időtartamig (legalább 3 hónap), bármely okból nem látja el, továbbá a - a tag kizárására vonatkozó okok bekövetkezése esetén. - A visszahívás kérdésében közgyűlést kell tartani, ha azt a tagok legalább 20%-a kezdeményezi. Az egyesület tisztségviselőinek visszahívásáról a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel dönt. IV. Az Egyesület vagyona Az Egyesület anyagi forrásai: Tagdíjak és egyéb vagyoni hozzájárulások. Az Egyesület másodlagosan gazdasági-vállalkozási tevékenységet folytathat a működésének biztosítása érdekében, ezen tevékenység célja azonban nem lehet nyereség elérése. Az egyesületnek ingó és ingatlan vagyona lehet, amellyel a jogszabályok és az alapszabály keretei között megfelelően rendelkezik. Az Egyesület vagyona csak közgyűlési határozat alapján, meghatározott célra használható fel. Az egyesületi vagyont a tagok között felosztani nem lehet. Az Egyesület bankszámlája fölötti rendelkezéshez az Elnök önálló, akadályoztatása esetén az Egyesület két elnökségi tag együttes aláírására van szükség.

9 V. Az Egyesület megszűnése Megszűnik az Egyesület ha: a) az Egyesület egy másik egyesülettel egyesül (összeolvad, beolvad), b) a legfőbb szerve a feloszlásáról határoz, c) a bíróság feloszlatja, d) a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság megszűnteti vagy megállapítja megszűnését, e) a fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti, A megszűnés a), b) eseteiben a vagyon felosztásáról és a vagyon felhasználásáról a közgyűlés dönt. A bíróság általi feloszlatás vagy megszüntetés esetén, ha arról a közgyűlés nem döntött, az egyesület vagyonát a hitelező kielégítése után állami tulajdonba kell venni, és azt közérdekű célra kell fordítani. VI. Záró rendelkezések Az Egyesület tevékenységének hatékony ellátása érdekében munkaszervezetet hoz létre, melynek működésének és tevékenységeinek szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzatban állapítja meg. Az Egyesület egyebekben az április 4. napján kelt alapító okirattal létrehozott Sajó- Hernádvölgyi és Bükkvidéki Önkormányzatok Terület- és Településfejlesztési Társulás jogutódja. Jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az évi CLXXV. törvény és a Ptk. idevonatkozó rendelkezései az irányadók. Az alapszabály akkor lép hatályba, ha az alapító tagok az alakuló közgyűlésen az egyesület megalapítását elhatározzák, az alapszabályt elfogadják, és a közgyűlési jegyzőkönyv alapján az egyesületet a Miskolci Törvényszék nyilvántartásba vette. Az egyesület a nyilvántartásba vétellel válik jogi személlyé. Az Alapszabály mellékletei: 1. számú melléklet: Alapító tagok megnevezése, képviselője, székhelye 2. A társulás tagjainak megnevezése, képviselője, székhelye 3. A társulás tisztségviselői Kelt: Alsózsolca, év január hó napján. Z s i r o s Sándorné Elnök

10 1.számú melléklet Sajó-Hernádvölgyi és Bükkvidéki Önkormányzatok Térségi Együttműködésért Egyesület alapító tagjainak névsora Megnevezés Képviselő Székhely 1. Alsózsolca Zsiros Sándorné 3571, Kossuth u Bőcs S. Nagy László Győző 3574, Hősök tere Bükkaranyos Nagy Lajos 3554, Petőfi u Bükkszentkereszt Jámbor Flórián 3557, Kossuth u Felsőzsolca dr. Tóth Lajos 3561, Szent István u Harsány Szabó Gergely 3555, Kossuth u Köröm Tóth Tibor 3577, Rákóczi u Muhi Czinglérné Tóth Gizella 3552, Rákóczi u Ónod Tarnóczi József 3551, Rákóczi u Parasznya Horváth Jánosné 3777, Rákóczi u Répáshuta Mátrai Károly 3559, Kossuth u Sajóbábony Nagy Imre 3792, Bocskai u Sajóecseg Rabi József 3793, Széchenyi u Sajókápolna Vass Lajos 3773, Szabadság tér Sajókeresztúr Kollár István 3791, Rákóczi u Sajópálfala Fekete Zoltán 3714, Szabadság u Sajópetri Debreczeni Balázs 3573, Dózsa Gy. u Sajósenye Takács István János 3712, Petőfi u Sajóvámos Komjáthy Lajosné 3712, Munkácsy u Szirmabesenyő Fedor Vince 3771, Kossuth u. 5.

11 2.számú melléklet Sajó-Hernádvölgyi és Bükkvidéki Önkormányzatok Térségi Együttműködésért Egyesület tagjainak névsora Megnevezés Képviselő Székhely 1. Alsózsolca Zsiros Sándorné 3571, Kossuth u Bőcs S. Nagy László Győző 3574, Hősök tere Bükkaranyos Nagy Lajos 3554, Petőfi u Bükkszentkereszt Jámbor Flórián 3557, Kossuth u Felsőzsolca dr. Tóth Lajos 3561, Szent István u Harsány Szabó Gergely 3555, Kossuth u Köröm Tóth Tibor 3577, Rákóczi u Muhi Czinglérné Tóth Gizella 3552, Rákóczi u Ónod Tarnóczi József 3551, Rákóczi u Parasznya Horváth Jánosné 3777, Rákóczi u Répáshuta Mátrai Károly 3559, Kossuth u Sajóbábony Nagy Imre 3792, Bocskai u Sajóecseg Rabi József 3793, Széchenyi u Sajókápolna Vass Lajos 3773, Szabadság tér Sajókeresztúr Kollár István 3791, Rákóczi u Sajópálfala Fekete Zoltán 3714, Szabadság u Sajópetri Debreczeni Balázs 3573, Dózsa Gy. u Sajósenye Takács István János 3712, Petőfi u Sajóvámos Komjáthy Lajosné 3712, Munkácsy u Szirmabesenyő Fedor Vince 3771, Kossuth u. 5.

12 3.számú melléklet Sajó-Hernádvölgyi és Bükkvidéki Önkormányzatok Térségi Együttműködésért Egyesület tisztségviselők névsora

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

INTÉZMÉNYFENNTARTÓI TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI FELADAT ELLÁTÁS közös megegyezéssel történő megszüntetése

INTÉZMÉNYFENNTARTÓI TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI FELADAT ELLÁTÁS közös megegyezéssel történő megszüntetése IX-191/5317/2013. sz. határozat 1. sz. melléklete INTÉZMÉNYFENNTARTÓI TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI FELADAT ELLÁTÁS közös megegyezéssel történő megszüntetése amely

Részletesebben

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése Frankelos és Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Baráti Kör ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Frankelos

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Magyar Létesítménygazdálkodási Szövetséget.

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján létrehozták az Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások

Részletesebben

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION (HERA) * ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2010 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény

Részletesebben

A RÁKOSMENTE KERÉKPÁROS SPORT ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A RÁKOSMENTE KERÉKPÁROS SPORT ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A RÁKOSMENTE KERÉKPÁROS SPORT ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Rákosmente Kerékpáros Sport és Szabadidő Egyesület (továbbiakban: Egyesület) alakuló Közgyűlése az Egyesülési jogról szóló 1989. évi

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Mátraalmásért Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 3154 Szuha-Mátraalmás, Bem u. 1. 3. Az Egyesület önkormányzati elven

Részletesebben

Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola Sportegyesület Alapszabálya

Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola Sportegyesület Alapszabálya Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola Sportegyesület Alapszabálya Az Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola Sportegyesület közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, a Sportról szóló 2004.

Részletesebben

EGYETEMI KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÖREGDIÁK EGYESÜLET

EGYETEMI KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÖREGDIÁK EGYESÜLET EGYETEMI KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÖREGDIÁK EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapító tagok az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták az Egyetemi Katolikus Gimnázium

Részletesebben

VITAL LIFE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

VITAL LIFE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA VITAL LIFE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A VITAL LIFE Egyesület alapító tagjai az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET - 1 - NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 2005. október 3. - 2-1. A sportegyesület neve: NK. TEKE SE ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések

Részletesebben

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: 1 ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. A sportegyesület neve: Jeet Kune Do / Kali Nagykanizsa Sportegyesület 2. Székhelye:

Részletesebben

VOX VOLUPTATIS KÓRUS 1073 Budapest, Barcsay u. 5. Madách Imre Gimnázium 06 (1) Ikt. sz. /2010. ALAPSZABÁLYZAT

VOX VOLUPTATIS KÓRUS 1073 Budapest, Barcsay u. 5. Madách Imre Gimnázium 06 (1) Ikt. sz. /2010. ALAPSZABÁLYZAT VOX VOLUPTATIS KÓRUS 1073 Budapest, Barcsay u. 5. Madách Imre Gimnázium 06 (1) 322-2081 Ikt. sz. /2010. ALAPSZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK Módosítások.3 1. Az egyesület adatai... 3 2. Az Egyesület célja és

Részletesebben

FPV Egyesület alapszabálya

FPV Egyesület alapszabálya FPV Egyesület alapszabálya Az FPV Egyesület a modellezés azon ágával foglalkozik, ahol modell irányítása az élő videó kép alapján történik és támogat minden olyan modellező tevékenységet, mely az irányításhoz

Részletesebben

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály Újpalota Sportegyesület Alapszabály Az Újpalota Sportegyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. 4. A tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagság megszűnése

ALAPSZABÁLY. 4. A tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagság megszűnése ALAPSZABÁLY 1. Az egyesület neve Pozsonyi Piknik Egyesület 2. Az egyesület célja Az egyesület célja: 2.1. Az Egyesület célja a magyar kultúra megismerése és megismertetése, a hagyományok és az anyanyelv

Részletesebben

Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya

Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya 1. A Sportegyesület neve, székhelye 1. A Sportegyesület neve: Tanítóképző Főiskola Sportklub Budapest, rövidítve: BTFSK. 2. Székhelye: 1126 Budapest,

Részletesebben

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA 1. Az Egyesület neve: Etyeki Futók Egyesülete Az Egyesület jogi személy. 2. Az Egyesület székhelye: 2091 Etyek, Magyar utca 50. 3. Az Egyesület célja: Az Etyeken

Részletesebben

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Általános rendelkezések: A Tiszaújvárosban működő társasházak, lakásszövetkezetek képviselői

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete. Alapszabálya

ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete. Alapszabálya ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete Alapszabálya Az Európai Szülők Magyarországi Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Békatutaj Szabadidősport Egyesület (továbbiakban: egyesület) az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján működő,

Részletesebben

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet a Gyömrő 2000 Kör tagjai a 2010. május 14. napján megtartott közgyűlésen az alábbiak szerint fogadtak el. 1. AZ EGYESÜLET ELNEVEZÉSE: Gyömrő 2000

Részletesebben

NAGYATÁDÉRT. Egyesület. Alapszabálya

NAGYATÁDÉRT. Egyesület. Alapszabálya NAGYATÁDÉRT Egyesület Alapszabálya Alapítva: 1994. 10. 18. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva: 2003. 01. 27. Nagyatád Jelen egyesület alapító tagjai kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen

Részletesebben

ORSZÁGOS NYUGDÍJ EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y

ORSZÁGOS NYUGDÍJ EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y ORSZÁGOS NYUGDÍJ EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y - módosításokkal egységes szerkezetben - Budapest, 2014. március 12. Az ORSZÁGOS NYUGDÍJ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alapítók a 2010. március 31. napján megtartott

Részletesebben

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd ALAPSZABÁLYA Általános Rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd 2. Az egyesület rövidített neve: GY.K.S.E. Szekszárd 3.

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

Öt Falu Egyesület alapszabálya

Öt Falu Egyesület alapszabálya Öt Falu Egyesület alapszabálya A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról szóló 1989. II. törvény alapján az alapító tagok egyesületet hoznak létre az alábbiak szerint

Részletesebben

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA A BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA 1 BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.) A Club neve:.. Baranyai Camping Club ( a továbbiakban :.-Club ) 2.) A Club székhelye : Pécs,- 7621.Pécs,-Búza

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Háros Rádióklub Egyesület Székhelye: 1222 Budapest, Háros u. 70 sz. Működése kiterjed az ország egész területére. Kiadásait tagdíjakból, valamint

Részletesebben

Hegyhát ifjúságáért Egyesület. Alapszabálya. 2012. szeptember 12.

Hegyhát ifjúságáért Egyesület. Alapszabálya. 2012. szeptember 12. Hegyhát ifjúságáért Egyesület Alapszabálya ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések: 1. A szervezet neve: Hegyhát Ifjúságáért Egyesület /a továbbiakban Egyesület/ Rövid neve: HI Egyesület Székhelye: 7370

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY

LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Lőrinci Város Sport Club Sportegyesület Rövidített neve: LVSC 1.2. Az egyesület székhelye: 3024

Részletesebben

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA 2 I. Általános rendelkezések (1) A Klub, Klub neve: Fűzfői Ipartelep Klub (a továbbiakban: Klub). (2) A Klub székhelye: Balatonfűzfő, Munkás tér 2. (3) A Klub önkormányzati

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM

ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM 1 ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM 1. Általános rendelkezések 1.1 1 Az egyesület neve: Bolgár Kulturális Fórum. 1.2 Az egyesület székhelye: 1112 Budapest, Cirmos u. 1-3., B lépcsőház, VIII. em. 47.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

ALAPSZABÁLY III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA SALGÓTARJÁNI FORGÁCS FÉNY EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE ÉS JOGÁLLÁSA 1.) Az Egyesület neve: Forgács - Fény Egyesület 2.) Székhelye: 3100 Salgótarján, Forgách Antal út 1. 3.) Levelezési

Részletesebben

Kerekasztal a Részvételi Demokráciáért Egyesület (KARD) A l a p s z a b á l y a. I. Az Egyesület adatai

Kerekasztal a Részvételi Demokráciáért Egyesület (KARD) A l a p s z a b á l y a. I. Az Egyesület adatai Kerekasztal a Részvételi Demokráciáért Egyesület (KARD) A l a p s z a b á l y a I. Az Egyesület adatai 1. A Szervezet neve: Kerekasztal a Részvételi Demokráciáért Egyesület Nevének rövidítése: KARD Székhelye:

Részletesebben

Könnyűszerkezetes Házépítők Egyesülete Alapszabálya

Könnyűszerkezetes Házépítők Egyesülete Alapszabálya Könnyűszerkezetes Házépítők Egyesülete Alapszabálya Egységes szerkezetbe foglalva a Csongrád Megyei Bíróság Pk.60.107/2008/2. számú végzése alapján történt módosításokkal azzal, hogy a módosításra került

Részletesebben

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve Etyeki Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület. 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

(1) Az Egyesület neve: Magyar Szolárium Üzemeltető Egyesület. (4) Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére.

(1) Az Egyesület neve: Magyar Szolárium Üzemeltető Egyesület. (4) Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére. s Magyar Szolárium Üzemeltető Egyesület Alapszabály A Magyar Szolárium Üzemeltető Egyesület alakuló Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről

Részletesebben

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA Kelt, Dunaszeg, 2011. július 8. 1 Alapszabály Az egyesület az alapszabályát a 2011. július 8. napján tartott közgyűlésen hozott határozatok alapján, az alábbiak szerint módosítja

Részletesebben

PERSPEKTIVART EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

PERSPEKTIVART EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA PERSPEKTIVART EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók a 2011.évi CLXXV. törvény alapján létrehozták a Perspektivart Egyesületet. A Perspektivart Egyesület közgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el.

Részletesebben

A Magyar Ultisok Országos Egyesülete Alapszabálya

A Magyar Ultisok Országos Egyesülete Alapszabálya A Magyar Ultisok Országos Egyesülete Alapszabálya 1.Általános rendelkezések 1.1.Alapítás A jelen alapszabály (továbbiakban: Alapszabály) 1. sz. mellékletében megjelölt személyek az egyesülési jogról szóló

Részletesebben

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Rövid neve: Értem Egyesület 1.2. Az

Részletesebben

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE Alapszabály A Sopron-Fertőd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Verzió: 1 Készítette: Készítette: Sebestény

Részletesebben

Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete Alapszabály (Módosítva 2008. szept. 13.)

Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete Alapszabály (Módosítva 2008. szept. 13.) Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete (Módosítva 2008. szept. 13.) I Az Egyesület neve: Az Egyesület neve: Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete Az Egyesület rövidített

Részletesebben

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR Alapszabály - tervezet I. Általános rendelkezések A szakkör neve: SZIGETMONOSTORI ÍJÁSZ KÖR A szakkör rövidített neve: SZÍK A szakkör székhelye: Szigetmonostor Faluház 2015 Szigetmonostor,

Részletesebben

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77.

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77. Alapszabály A Sopronkövesd Fejlődéséért Egyesület tagjai a mai napon a Polgári Törvénykönyv 1 és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

LENDÜLETBEN AZ IFJÚSÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

LENDÜLETBEN AZ IFJÚSÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA LENDÜLETBEN AZ IFJÚSÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Lendületben az Ifjúság Egyesületet. A Lendületben

Részletesebben

VILÁGJÁRÓ VADÁSZOK KLUBJA (egyesület) ALAPSZABÁLYA 2011.

VILÁGJÁRÓ VADÁSZOK KLUBJA (egyesület) ALAPSZABÁLYA 2011. VILÁGJÁRÓ VADÁSZOK KLUBJA (egyesület) ALAPSZABÁLYA 2011. 1 A Világjáró Vadászok Klubja A L A P S Z A B Á L Y A A Világjáró Vadászok Klubjaalapító tagjai a 2011. március 26.napján megtartott alakuló közgyűlésen

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

SZÍNHÁZ ÉS MŰVÉSZETPÁRTOLÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

SZÍNHÁZ ÉS MŰVÉSZETPÁRTOLÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA SZÍNHÁZ ÉS MŰVÉSZETPÁRTOLÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Egységes szerkezetben Budapest, 2010. január 20. 1 Színház- és Művészetpártoló Egyesület ALAPSZABÁLY Amelyet az egyesületalapító tagjai az 1999. március

Részletesebben

A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület Alapszabálya

A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület Alapszabálya A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület Alapszabálya I. Név Somogy Megyei Népművészeti Egyesület 7400 Kaposvár Egyenesi u. 83. Alapítási éve: 1997. Az egyesület bélyegzője: köralakban, Somogy Megyei Népművészeti

Részletesebben

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE A L A P S Z A B Á L Y 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve, székhelye, működése 1.1.1 Az egyesület neve: Hajóipari Vállalkozók Egylete 1.1.2 Az egyesület székhelye:

Részletesebben

Hernádszentandrási Sport Egyesület

Hernádszentandrási Sport Egyesület Hernádszentandrási Sport Egyesület Alapszabálya 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Hernádszentandrási Sport Egyesület Rövidítése: HSE Színe: fekete-fehér Alapításának éve: 2006 Székhelye:

Részletesebben

Egyesület Alapszabálya

Egyesület Alapszabálya Egyesület Alapszabálya Harmadik számú módosítás A Ford Klub Magyarország Egyesület alakuló közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Ford Klub

Részletesebben

A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya

A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya melyet az alulírott tagok az 1989. évi II. tv. 1.. szerint fogadtak el az alulírott helyen és időben.. 1. Az Egyesület adatai: (1) Az egyesület

Részletesebben

A PTE ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK BARÁTI TÁRSASÁGA ALAPSZABÁLY. I. fejezet A PTE Állam- és Jogtudományi Kar Baráti Társaságának célia.

A PTE ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK BARÁTI TÁRSASÁGA ALAPSZABÁLY. I. fejezet A PTE Állam- és Jogtudományi Kar Baráti Társaságának célia. A PTE ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK BARÁTI TÁRSASÁGA ALAPSZABÁLY I. fejezet A PTE Állam- és Jogtudományi Kar Baráti Társaságának célia Preambulum A PTE Állam- és Jogtudományi Kara (a továbbiakban. ÁJK)

Részletesebben

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA ALAPSZABÁLY I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI 1. Megnevezése: Veszprémi Utánpótlás Kosárlabda Egyesület Székhelye: 8200 Veszprém, Füredi utca 12. 2. Működési területe: működése kiterjed az ország egész területére.

Részletesebben

Egyesület Alapszabálya

Egyesület Alapszabálya Egyesület Alapszabálya Az Adonyi Evezõs és Vízisport Egyesület alakuló közgyûlésén alapszabályát a következõkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Egyesület neve: Adonyi Evezõs és Vízisport Egyesület

Részletesebben

A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Dunaújváros, 2006. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Sportegyesület neve: Dunaújvárosi Vitorlás Sport Egyesület Rövidített neve: DVSE 1.2. Sportegyesület

Részletesebben

Módosított és egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLY

Módosított és egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLY Módosított és egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLY Az Alapszabály 1. sz. mellékletében felsoroltak az 1959. évi IV. törvény VI. fejezetének 8. pontjában és az 1989. évi II. törvényben foglalt rendelkezések

Részletesebben

Módosított és egységes szerkezetbe foglalt EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY

Módosított és egységes szerkezetbe foglalt EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY Módosított és egységes szerkezetbe foglalt EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY Az egyesület tagjai a Kreateam Egyesület alapszabályát, a 2012. szeptembert 1-i Közgyűlésükön fogadták el kimondva többek között az egyesület

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

ÜZLETRÉSZ-ÁTRUHÁZÁSI SZERZŐDÉS

ÜZLETRÉSZ-ÁTRUHÁZÁSI SZERZŐDÉS : a Képviseli: k: Felsőzsolca Város Önkormányzata Székhely: 3561 Felsőzsolca, Szent István u. 20. Adószám 15725950-2-05 Képviseli: Dr. Tóth Lajos József polgármester Üzletrész megjelölése: A Cg. 05-09-026023

Részletesebben

A MAGYAR HANGFELVÉTEL-KIADÓK SZÖVETSÉGE KÖZÖS JOGKEZELŐ EGYESÜLET (MAHASZ) ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR HANGFELVÉTEL-KIADÓK SZÖVETSÉGE KÖZÖS JOGKEZELŐ EGYESÜLET (MAHASZ) ALAPSZABÁLYA A MAGYAR HANGFELVÉTEL-KIADÓK SZÖVETSÉGE KÖZÖS JOGKEZELŐ EGYESÜLET (MAHASZ) ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben, a 2012. április hó 18. napján, valamint 2012. december 14. napján a Taggyűlés által jóváhagyott

Részletesebben

Szociális Otthoni Idősekért Alapítvány 1173 Budapest, Pesti út 117. Alapító okirat. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt)

Szociális Otthoni Idősekért Alapítvány 1173 Budapest, Pesti út 117. Alapító okirat. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Szociális Otthoni Idősekért Alapítvány 1173 Budapest, Pesti út 117. Alapító okirat (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) 2013 A Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (1173 Bp., Pesti út 117.) jelen

Részletesebben

Kósza Kabóca Természetjáró Egyesület. Alapszabály

Kósza Kabóca Természetjáró Egyesület. Alapszabály Kósza Kabóca Természetjáró Egyesület Alapszabály A Kósza Kabóca Természetjáró Egyesület alakuló Közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapítja meg: I. Általános Rendelkezések 1) Az Egyesület neve:

Részletesebben

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabályát célkitűzéseinek megfelelően, az egyesület működésének biztosítása, a tagok jogai és kötelezettségei

Részletesebben

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva.

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. Helye: Ökológiai Intézet, BFTE iroda. 3525 Miskolc, Kossuth u. 13. I. emelet Ideje: 2014.10.30., szerda 17.00 óra BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv Boronkai József: Köszöntöm az

Részletesebben

Magyar Törpesün Tenyésztők és Tartók Egyesülete (MTTE) Alapszabály

Magyar Törpesün Tenyésztők és Tartók Egyesülete (MTTE) Alapszabály Magyar Törpesün Tenyésztők és Tartók Egyesülete (MTTE) Alapszabály 1 I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: MAGYAR TÖRPESÜN TENYÉSZTŐK ÉS TARTÓK EGYESÜLETE 2./ Az egyesület rövid neve:

Részletesebben

ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET. Alapszabály

ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET. Alapszabály ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET Alapszabály I. Az egyesület neve, székhelye, bélyegzője 1. a. Az egyesület neve: ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET b. Az egyesület székhelye: 1047 Budapest IV., Attila utca 150. c.

Részletesebben

MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. Budapest, 2005. április 1.

MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. Budapest, 2005. április 1. MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA Budapest, 2005. április 1. Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvényben (a továbbiakban:

Részletesebben

ORSZÁGOS EMELŐGÉPES EGYESÜLET

ORSZÁGOS EMELŐGÉPES EGYESÜLET ORSZÁGOS EMELŐGÉPES EGYESÜLET (OEME) ALAPSZABÁLYA 2006. december 18. Az Alapszabály főbb fejezetei: I. Általános rendelkezések II. Az Egyesület célkitűzései III. Az Egyesület tagsága IV. Az Egyesület szervezete

Részletesebben

Kapos Íjász Egyesület Kaposvár ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Kapos Íjász Egyesület Kaposvár ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Kapos Íjász Egyesület Kaposvár ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Kapos Íjász Egyesület (a továbbiakban sportegyesület) az önkéntesség elvén létrehozott, az egyesülési jogról alkotott 1989. Évi

Részletesebben

A CEGLÉDÉRT FÜGGETLEN EGYESÜLET V. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya

A CEGLÉDÉRT FÜGGETLEN EGYESÜLET V. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A CEGLÉDÉRT FÜGGETLEN EGYESÜLET V. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya (A módosítás szövege vastag és dőlt betűszedéssel kerül feltüntetésre) 1./ Az egyesület neve: Ceglédért Független

Részletesebben

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 2015. március 24. A MOL Magyar Olaj- és

Részletesebben

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben)

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) A Hemokromatózisos Betegek Egyesülete az Egyesület alapszabályát módosításokkal egységes szerkezetben foglalva a

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A L A P S Z A B Á L Y amely létrejött az egyesülési jogról szóló többször módosított 1989. évi II. törvény alapján, társadalmi szervezet (a továbbiakban: egyesület) önkéntes létrehozatala céljából az alábbiak

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Alapszabály módosítását a közgyűlés 2011.01.28. napján jóváhagyta, egyben megbízza az Elnököt, hogy a módosított Alapszabályt az illetékes bírósághoz beterjessze. A módosítások

Részletesebben

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület)

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) Alapszabály A csatolt jelenléti ívvel igazolt tagok az 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján az alábbi egyesületet hozzák létre (A 2006. december 12-én és 2007. február 28-án. kelt módosításokkal

Részletesebben

A PALOZNAKI CIVIL EGYESÜLET 2007. május 17.-közgyűlésen elfogadott változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA

A PALOZNAKI CIVIL EGYESÜLET 2007. május 17.-közgyűlésen elfogadott változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A PALOZNAKI CIVIL EGYESÜLET 2007. május 17.-közgyűlésen elfogadott változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA Alulírott alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény ( Etv)

Részletesebben

AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA

AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA Készült az egyesület 2006. 11. 29-én megtartott közgyűlésén elfogadott módosításokkal. Az egyesület neve: I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Az Universitas

Részletesebben