Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2014. (I. 29.) önkormányzati rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2014. (I. 29.) önkormányzati rendelete"

Átírás

1 Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (I. 29.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény 44/C. (2) bekezdésében és 45. (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény pontjában és a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény 4. (2) bekezdés d) pontjában biztosított feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény 48. (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Déldunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség véleményének kikérésével, a következőket rendeli el: 1. Általános rendelkezések 1. (1) Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére közszolgáltatást (a továbbiakban: közszolgáltatás) tart fenn. (2) A közszolgáltatás kiterjed mindazon Somogyszob község közigazgatási területén valamennyi ingatlan tulajdonosára, vagyonkezelőjére, vagy egyéb jogcímen használójára (a továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos), melyeken háztartási szennyvíz keletkezik. (3) A rendelet hatálya nem terjed ki azon ingatlantulajdonosokra, akik a) a háztartási szennyvíz ártalmatlanításáról vízjogi létesítési és vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkező, az előírásoknak megfelelő módon működtetett egyedi biológiai tisztítást végző közműpótló kisberendezés útján gondoskodnak, b) az ingatlanon keletkező háztartási szennyvizet kiépült szennyvíz-közműhálózatba bocsájtják ki. 2. E rendelet alkalmazásában: a) begyűjtés: a Vgtv. 1. melléklet 38. pontja szerinti háztartási szennyvíz átadása; b) háztartási szennyvíz: a víziközmű-szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet pontja szerint meghatározott szennyvíz; c) időlegesen használt ingatlan: az olyan ingatlan, ahol sem lakóhelyet, sem tartózkodási helyet nem létesítettek, szálláshely üzemeltetési tevékenységet nem folytatnak és az ingatlanban életvitelszerűen nem tartózkodik senki; d) nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz: a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 1. melléklet 37. pontja szerinti háztartási szennyvíz.

2 2. A közszolgáltató megnevezése, és működési területe 3. (1) Somogyszob község közigazgatási területén a közszolgáltatás teljesítésére kizárólagosan a Lábod Községi Önkormányzat (székhelye: 7551 Lábod, Kossuth u. 57., a továbbiakban: Közszolgáltató) jogosult amely kötelező közszolgáltatónak minősül. A Közszolgáltató, Somogyszob község közigazgatási területén az (1) bekezdésben foglalt kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett. (2) Somogyszob község kijelölt ártalmatlanító helye a Közszolgáltató által üzemeltetett 7551 Lábod, Szennyvíztisztító Telep (hrsz: 0479/8 és 0480; S.LXI/96 Vksz.). Ha valamilyen okból a közszolgáltatás ezen ártalmatlanító helyen akadályba ütközik, egyéb ártalmatlanító hely kijelölésére a Közszolgáltató jogosult. 3. A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja 4. (1) Valamennyi ingatlan tulajdonosa, használója köteles gondoskodni az ingatlanán keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szakszerű gyűjtéséről. (2) Ahol a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közcsatornán történő elvezetésének lehetősége nem biztosított, a keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz megfelelő gyűjtését, rendszeres elszállíttatását annak begyűjtésére feljogosított Közszolgáltatónak történő átadással az ingatlantulajdonosnak kell biztosítani. (3) A (2) bekezdése hatálya alá tartozó ingatlan tulajdonosa, használója az ingatlanán keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elhelyezéséről az e rendeletben meghatározott módon, a közszolgáltatás igénybevétele útján köteles gondoskodni. 4. A közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemei 5. (1) A Közszolgáltatóval, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos kötelező közszolgáltatás teljesítésére Somogyszob Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) egy évre köt közszolgáltatási szerződést. (2) A közszolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötésére Vgtv. foglaltak az irányadó. (3) A közszolgáltatási szerződés részletes feltételeire és tartalmi követelményeire a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység szabályairól szóló 455/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) rendelkezéseit kell alkalmazni. (4) A közszolgáltatási szerződés megszűnésének eseteit, és az azt követő eljárás rendjét a Korm. rendelet 9. -a tartalmazza. 2

3 (5) A közszolgáltatói szerződés önkormányzat részéről csak Vgtv. 44/G. (3) bekezdése alapján mondható fel. (6) A teljesítés megkezdését követően a Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződést a Vgtv. 44/G. (4) bekezdése alapján mondhatja fel. 5. A Közszolgáltató jogai és kötelezettségei 6. (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítása az erre a célra készített különleges rendeltetésű, zár rendszerű, gépi üzemeltetésű, csepegés, bűz- és szaghatást kizáró eszközzel, a Vgtv.-ben 44/F. (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon végezhető. (2) A közszolgáltatás teljesítéséből eredő szennyezés esetén a Közszolgáltató köteles a Vgtv. 44/F. (6) bekezdésében foglalt szerint eljárni. (3) A Közszolgáltató mindenkor köteles a szolgáltatást a bejelentéstől számított 5 munkanapon belül - igénylővel egyeztetett időpontban - elvégezni. (4) A Közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását nem tagadhatja meg, kivéve, ha a szippantandó anyagról érzékszervi megállapítás alapján, vagy egyéb módon feltételezhető, hogy a közcsatornába a vonatkozó jogszabályi megállapítás alapján nem engedhető. (5) A közszolgáltató az ingatlantulajdonostól a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet az ingatlantulajdonos előzetes bejelentése alapján veszi át és gondoskodik az ideiglenes gyűjtésére szolgáló létesítmény befogadóképességtől függő elszállításáról. (6) A közszolgáltató köteles a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésére, szállítására vonatkozó eredetét igazolni és az erre vonatkozó ehhez kapcsolódó iratokat öt évig megőrizni. 7. (1) A közszolgáltatónak rendelkeznie kell: a) nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és szállítására a területileg illetékes környezetvédelmi felügyelőség által nyilvántartásba vett, b) ügyfélszolgálati és ügyeleti feladatokat ellátó szervezettel, c) a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó nyilvántartási rendszerrel. (2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése és szállítása kizárólag úgy történhet, hogy szennyezést ne idézzen elő sem a gyűjtőterületen, sem azon kívül, sem közterületen. (3) A Közszolgáltatót a Vgtv. 44/H. (1) bekezdés szerinti beszámolási kötelezettség terheli az Önkormányzat felé. 3

4 6. Az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei 8. (1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező, a közüzemi csatornahálózatba, vagy a helyben való engedélyezett módon történő tisztítás után a befogadóba nem vezetett háztartási szennyvizet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV.29.) Korm. rendeletben meghatározott módon gyűjteni és az ingatlanán a 16/2002.(IV.10.) EüM rendeletben meghatározott közműpótló berendezésben ideiglenesen elhelyezni. (2) Az ingatlantulajdonos az ingatlanán elhelyezett közműpótló berendezésbe csak háztartási (kommunális vagy kommunális jellegű) szennyvizet vezethet és tárolhat. Az ingatlantulajdonos köteles a közműpótló berendezést úgy használni, hogy azzal sem más személyek vagyonát, vagy testi épségét, sem a környezetet nem károsítja. A közműpótló berendezések szabályszerű létesítését az azt engedélyező hatóság, működését az érintett szakhatóságok ellenőrzik. (3) Az ingatlantulajdonos köteles a (1) bekezdés szerint gyűjtött nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz tekintetében a közszolgáltatást igénybe venni és a jelen rendelet 3. (1) bekezdésében megjelölt Közszolgáltatónak átadni és részére a közszolgáltatás ellenértékét az e rendeletben szabályozott módon kiegyenlíteni. 9. (1) Az ingatlantulajdonos és a Közszolgáltató közötti jogviszonyt a közszolgáltatás igénybevételének ténye hozza létre. A jogviszony kezdődő időpontja az a nap, amelyen a közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésének megkezdéséről és lényeges feltételeiről az ingatlantulajdonost írásban értesítette, illetve felhívás közzététele útján tájékoztatta. (2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását az ingatlantulajdonosnak kell a közszolgáltatást ellátó Közszolgáltatónál megrendelni. (3) Az ingatlantulajdonos köteles biztosítani a gyűjtőhely megközelíthetőségét a szállítójármű számára oly módon, hogy az elláthassa feladatát. (4) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását arra jogosulatlan személlyel az ingatlantulajdonos nem végeztetheti. (5) Az ingatlantulajdonos köteles megfelelő rendszerességgel és időben elvégeztetni a közszolgáltatást és az elvégzéséhez a szükséges feltételeket biztosítani. (6) Az időlegesen használt ingatlanok tulajdonosai az Önkormányzat által szervezett kötelező közszolgáltatást kötelesek igénybe venni, kivéve, ha az adott ingatlanon nem keletkezik szennyvíz. 4

5 7. A közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettségek, a közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei 10. (1) Az ingatlantulajdonos a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet az ingatlana területén belül, zárt, vízzáró kivitelű közműpótló létesítményben köteles gyűjteni. (2) A közműpótló létesítménybe csak háztartási szennyvíz vezethető. Tilos a közműpótló létesítménybe mérgező-, tűz és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző vagy más személyek élet- és testi épségét, egészségét, valamint a szennyvíztisztító telep rendeltetésszerű működését és a műtárgyainak állagát. (3) Az ismeretlen összetételű szennyvizet veszélytelenségének, vagy veszélyességének megállapításáig veszélyes hulladéknak kell tekinteni, amely esetekben a közszolgáltató a mindenkori jogszabályi előírások figyelembevételével megfelelő intézkedések mellett megtagadhatja annak elszállítását. (4) A közszolgáltató a háztartási szennyvíz elszállítását nem tagadhatja meg, kivéve az (3) bekezdésben foglaltakat és azt az esetet, ha a szennyvíz az önkormányzat által kijelölt átadási helyen szennyvízelvezető törzshálózatba vagy szennyvízelvezető műbe a külön jogszabályok szerint nem helyezhető el. 8. A közszolgáltatás díja, megfizetésének rendje 11. (1) A közszolgáltatás díját Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Vgtv. 44/D. -ban foglaltak figyelembevételével határozza meg. (2) Az egységnyi díjtétel a közszolgáltató által elszállításra átvett hulladék 5m3-ében kerül kifejezésre. (3) A közszolgáltatás díja egytényezős, melyet az 1. melléklet tartalmaz. (4) A közszolgáltatási díjat annak az ingatlantulajdonosnak kell megfizetni, aki a rendeletben foglaltak szerint a közszolgáltatás igénybevételére köteles. (5) A közszolgáltatási díj fizetésére kötelezett a díjat a közszolgáltatás elvégzését követően azonnal, számla ellenében köteles megfizetni. 9. A közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelése 12. (1) A rendelet alapján a közszolgáltatás igénybevételére köteles ingatlantulajdonosokról a Közszolgáltató nyilvántartást vezet az azonosításához szükséges adatok feltüntetésével. 5

6 (2) Az ingatlantulajdonos a Vgtv. 44/C. (2) bekezdés g) pontja alapján személyes adatait köteles a Közszolgáltató felhívására, valamint a személyes adatainak változását követően 15 napon belül bejelenteni. (3) A Közszolgáltató a személyes adat kezelése során köteles az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően eljárni. (4) A (3) bekezdés alkalmazásában a Közszolgáltató köteles a) megteremteni az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit, b) gondoskodni az adatok biztonságáról, c) meghatározni azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. 13. (1) Az adatkezelés célja a közszolgáltatással összefüggően a közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek személyének és kilétének megállapításához, valamint a közszolgáltatással összefüggő jogok és kötelezettségek gyakorlásához szükséges és arra alkalmas adatbázis létrehozása és működtetése. (2) A Közszolgáltató az ingatlantulajdonos személyes adatait az adatok tárolása kivételével a szerződéses viszony létrejöttétől annak megszűnéséig, díjhátralék esetén a tartozás fennállásáig kezelheti. A jogviszony megszűnését követően a Közszolgáltató a kezelt adatokat köteles megsemmisíteni. (3) A Közszolgáltató a feladatának ellátása érdekében nyilvántartott adatokat a behajtásra jogosult adóhatóságon kívül - harmadik félnek nem adhatja ki. 10. Záró rendelkezések 14. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 15. E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. Eller János polgármester Nagy Zoltán Sándorné jegyző Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetve: január 29. Nagy Zoltán Sándorné jegyző 6

7 1. melléklet a 3/2014. (I. 29.) önkormányzati rendelethez A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatás díja január 1. napjától december 31. napjáig Lakosság általi megrendelés esetén: Gazdasági szervezet általi megrendelés esetén: Ft/5m3 + ÁFA Ft/5m3 + ÁFA Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (V. 8.) önkormányzati rendelete a hulladékról (a módosításokkal egységes szerkezetben) Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 35. -ában és 88. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatiról szóló évi CLXXXIX. törvény 6. c) pontjában, 13. (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 7

8 1. Általános rendelkezések 1 1. (1) Somogyszob Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) hulladékgazdálkodási közszolgáltatást (a továbbiakban: közszolgáltatást) tart fenn a közigazgatási területén az ingatlanhasználónál rendszeresen keletkező, települési (szilárd) hulladék begyűjtésével, szállításával, elhelyezésével és ártalmatlanításával, valamint a települési (szilárd) hulladék egyes összetevőinek elkülönített gyűjtésével (beleértve a begyűjtő helyek közszolgáltatás keretében történő működtetését), anyagok begyűjtésével, valamint azok hasznosításával és ártalmatlanításával, az ezzel kapcsolatos közszolgáltatói feladatok e rendelet szerinti ellátásra. (2) A rendelet területi hatálya Somogyszob község közigazgatási területére terjed ki. (3) A rendelet személyi hatálya azokra a természetes személyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki, akik Somogyszob község közigazgatási területén a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 2. (1) bekezdés 34. pontja szerint ingatlanhasználónak minősülnek (a továbbiakban: ingatlanhasználó), valamint az Önkormányzatra és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatóra. (4) A rendelet tárgyi hatálya a (3) bekezdés szerinti ingatlanhasználónál keletkező települési hulladék gyűjtésére, szállítására és kezelésére, valamint az erre vonatkozó közszolgáltatásra. (5) Somogyszob község közigazgatási területén a települési (szilárd) hulladék gyűjtésére, elszállítására, kezelésére és ártalmatlanítására kizárólagosan jogosult a Viridis - Pannonia Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. (8800 Nagykanizsa, Vár utca 5.) amely közszolgáltatónak minősül (a továbbiakban: Közszolgáltató). A Közszolgáltató Somogyszob község közigazgatási területén a települési szilárd hulladékokkal (háztartási hulladékkal, a háztartási hulladékhoz hasonló hulladékkal, elkülönítetten gyűjtött hulladékokkal) kapcsolatos közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett a közszolgáltatási szerződés alapján. (6) Somogyszob község kijelölt hulladéklerakó-helye Marcali, Cserhátpuszta 097 hrsz. alatti Regionális Hulladéklerakó. Ha valamilyen okból a begyűjtött hulladék ezen lerakón történő elhelyezése és ártalmatlanítása akadályba ütközik, egyéb hulladéklerakó kijelölésére a Közszolgáltató jogosult. 2 1/A. 1 Módosította: 16/2014. (XII. 31.) önkormányzati rendelet 8

9 Az e rendeletben használt fogalmakat a Ht. és végrehajtási rendeletei szerinti tartalommal kell alkalmazni, értelmezni. A közszolgáltatás az alábbiakra terjed ki: a) 2. A közszolgáltatás tartalma 2. 3 az ingatlanhasználó által a Közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített és a Közszolgáltató által biztosított gyűjtőedényben, vagy a rendeletben megjelölt egyéb módon, az ingatlanon gyűjtött és a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési hulladék begyűjtésére és rendszeres, illetve alkalmi elszállítására; b) az ingatlanon összegyűjtött lomtalanítás körébe vont nagydarabos hulladék évente kétszeri - a Közszolgáltató által meghatározott időpontban és helyen, erre a célra biztosított szállítóeszközén - történő begyűjtésére és a Közszolgáltató általi elszállítására; c) a gyűjtőhelyek és a hulladék ártalmatlanítását szolgáló létesítmények létesítésére, működtetésére és üzemeltetésére; d) az a) és b) pontokban foglaltak szerint gyűjtött, begyűjtött és elszállított települési hulladék ártalmatlanítására; e) a elkülönített gyűjtött hulladék begyűjtésére, f) háztartásokban keletkező veszélyes hulladék évi egyszeri összegyűjtésére és elszállítására, g) az illegális hulladéklerakók felszámolására. 3. A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja 3. (1) A hulladék begyűjtésének és elszállításának rendjét és gyakoriságát e rendelet határozza meg. A közszolgáltató jogosult az útvonal és a rendeletben meghatározott kötelező gyakoriság mellett a napi vagy a heti időpontok meghatározására. Az útvonal és az időpont változásáról a közszolgáltató értesíti a szolgáltatást igénybe vevőket, a lakosságot. (2) A hulladékszállítás gyakorisága a Községben a következő: évi 52 ürítés minden héten (kedden) egy alkalommal. (3) 4 E rendeletben meghatározott gyakoriságú hulladékszállítás mellett, ha az 2 Beiktatta: 16/2014. (XII. 31.) önkormányzati rendelet, hatályos: január 1-től 3 Módosította: 16/2014. (XII. 31.) önkormányzati rendelet 4 Módosította: 16/2014. (XII. 31.) önkormányzati rendelet 9

10 ingatlanhasználónak többlet települési hulladéka keletkezik a közszolgáltatónál megvásárolt és erre a célra rendszeresített hulladékgyűjtő zsákba helyezheti el. 3.1 Speciális rendelkezések a hulladékszállítás idejére 4. (1) Ha a közszolgáltató által megállapított rendszeres szállítási nap ünnep vagy munkaszüneti napra esik, és az önkormányzat a szállítóval másban nem állapodnak meg a hulladékot a Közszolgáltató az eredeti ürítési napon szállítja. (2) 5 Ha a gyűjtőedényzet ürítése az ingatlanhasználók hibájából marad el, akkor az ürítésre csak a következő szállítási napon kerül sor. Ilyen esetben azonban soron kívüli szolgáltatás is rendelhető díj ellenében a közszolgáltatótól. 3.2 Hulladékgyűjtő edényzet rendelkezésre bocsátása 5. (1) (2) (3) 6 Az ingatlanhasználó az ingatlanán keletkező vagy birtokába került települési hulladékot a környezet szennyezését megelőző, károsítását kizáró módon köteles gyűjteni, és ahhoz a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített, a Közszolgáltató által biztosított gyűjtőedényt köteles igénybe venni. A közszolgáltató által biztosított gyűjtőedények mérete 120 literes és 240 literes lehet. A gyűjtőedény kiválasztása során figyelemmel kell lenni a közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 6. (2) bekezdésében foglaltakra. 7 Ha a hulladék mennyisége rendszeresen meghaladja az átvett gyűjtőedény űrtartalmát, a közszolgáltató a köztisztaság biztosítása érdekében felhívja az ingatlanhasználót megfelelő űrtartalmú edényzet igénylésére. Az ingatlanhasználónak a felszólítás kézhezvételét követően 10 napon belül megfelelő űrtartalmú edényzetet kell igényelni. 8 A közszolgáltató, a szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényeket a kérelem kézhezvételéről számított 15 napon belül az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátja. Az ingatlanhasználó, meghatalmazottja, illetve nagykorú, vele egy lakcímen lakó hozzátartozója, közös edényhasználat esetén a közös képviselő köteles írásban igazolni a gyűjtőedényzet átvételét. 6. (1) 9 Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a gyűjtőedények rendeltetésszerű használatáról, valamint környezetük tisztán tartásáról. 5 Módosította: 16/2014. (XII. 31.) önkormányzati rendelet 6 Módosította: 16/2014. (XII. 31.) önkormányzati rendelet 7 Módosította: 16/2014. (XII. 31.) önkormányzati rendelet 8 Módosította: 16/2014. (XII. 31.) önkormányzati rendelet 9 Módosította: 16/2014. (XII. 31.) önkormányzati rendelet 10

11 A gyűjtőedény rendeltetéstől eltérő használata, valamint a gyűjtési időn túli időben való eltűnése vagy megsemmisülése miatt keletkezett kárt az az ingatlanhasználó köteles megtéríteni. A Közszolgáltató kárát az ingatlanhasználó a Közszolgáltató felszólításának megfelelően, de legfeljebb a kár bekövetkeztétől számított harminc napon belül köteles megtéríteni. (2) (3) 10 A Közszolgáltató az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátott és rendeltetésszerűen használt gyűjtőedények szükség szerinti javításáról, cseréjéről és esetleges pótlásáról az ingatlanhasználó bejelentése alapján a Közszolgáltató köteles gondoskodni. 11 A hulladékok gyűjtése során történő szennyezés esetén az ingatlanhasználó, míg a szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedényekből történő hulladék begyűjtése, szállítása során a közterületen okozott szennyezés esetén a Közszolgáltató köteles a szennyezett területet megtisztítani. 3.3 A hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedények elhelyezésével, használatával és kezelésével kapcsolatos kötelezettségek 7. (1) 12 A hulladék gyűjtésére szolgáló edényzetet több ingatlanhasználó közösen is használhatja, ha egy ingatlanon több egyéni vagy társas vállalkozás, vagy jogi személy szervezete működik, és valamennyi érintett írásban közös edényhasználatban állapodott meg. (2) Ha a gyűjtőedényzet közös használatáról állapodnak meg az (1) bekezdésben meghatározottak, az edény térfogatának meg kell felelnie a képződő hulladék mennyiségének az ürítés gyakoriságát is figyelembe véve. (3) A gyűjtőedényzet közös használatára megállapodást kötők, közös képviselőjének írásban kell nyilatkoznia a közszolgáltató felé arról, hogy a gyűjtőedényt hol tárolják, és adják át ürítésre, továbbá a díjfizetésre kötelezett személyéről. 8. (1) (2) 13 Az ingatlanhasználó köteles az átvett gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a Közszolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen az ingatlan bejárata közelében elhelyezni, kivéve a tartósan engedélyezett elhelyezést. 14 Ha az ingatlanhasználó a gyűjtőtartály tárolási helyéről az edényzet ürítésére való átadásának helyére történő mozgatás és visszaszállítás céljából a Közszolgáltatót 10 Módosította: 16/2014. (XII. 31.) önkormányzati rendelet 11 Módosította: 16/2014. (XII. 31.) önkormányzati rendelet 12 Módosította: 16/2014. (XII. 31.) önkormányzati rendelet 13 Módosította: 16/2014. (XII. 31.) önkormányzati rendelet 14 Módosította: 16/2014. (XII. 31.) önkormányzati rendelet 11

12 kívánja igénybe venni, a Közszolgáltató az ingatlanhasználóval kötött külön megállapodás alapján határozza meg a többletszolgáltatásért fizetendő díj mértékét. (3) 15 Az ingatlanhasználó a települési hulladékát kizárólag a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített, és e rendeletben meghatározott gyűjtőedényben, valamint az e célra rendszeresített zsákban adhatja át. (4) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének a közterület szennyezésének elkerülése érdekében lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az, az edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza. (5) A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. (6) 16 Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényt - kivéve a közterületeken tartósan elhelyezett nagy űrtartalmú konténereket - az ingatlanán belül köteles elhelyezni. úgy, hogy ahhoz illetéktelen személyek és állatok ne férjenek hozzá. 9. (1) (2) (3) (4) 17 Télen az ingatlanhasználó az átvételi hely megközelíthetőségéről, valamint a gyűjtőedényzet kezelése érdekében érintett útszakasz (1 méter széles átjáró az úttest és az átvételi hely között) hó- és síkosság elleni védelméről gondoskodni köteles. A Közszolgáltató köteles gondoskodni a gyűjtőedényzet ürítéséről. 18 A közszolgáltató hulladékgyűjtő edények ürítését a szállítási napokon 6.00 óra és óra között végzi. 19 A gyűjtőedényt tartósan a közterületre kihelyezett konténerek kivételével a szállítás napján (kedden) lehet kihelyezni a közterületre 6.00 óráig. A tulajdonos kötelezettsége a hulladék elszállításának napján az elszállítást követően az edényzet tárolási helyre történő visszahelyezése. 20 A Közszolgáltató akkor tagadhatja meg a hulladék begyűjtését, ha a) a hulladék nem a rendeletben meghatározott, szabványos gyűjtőedényben vagy rendszeresített zsákban kerül átadásra, b) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a gyűjtőedény a hulladékkal együtt nem gyűjthető, szállítható illetve ártalmatlanítható anyagot tartalmaz, c) az edényben elhelyezett hulladék a rendszeresített gyűjtőedény térfogatát meghaladja. 15 Módosította: 16/2014. (XII. 31.) önkormányzati rendelet 16 Módosította: 16/2014. (XII. 31.) önkormányzati rendelet 17 Módosította: 16/2014. (XII. 31.) önkormányzati rendelet 18 Módosította: 16/2014. (XII. 31.) önkormányzati rendelet 19 Módosította: 16/2014. (XII. 31.) önkormányzati rendelet 20 Módosította: 16/2014. (XII. 31.) önkormányzati rendelet 12

13 3.4 Hulladékgyűjtő edényzet használatával, megőrzésével, tisztántartásával kapcsolatos előírások 10. (1) (2) 21 Az ingatlanhasználó feladata gondoskodni a hulladékgyűjtő edények megőrzéséről, valamint arról, hogy az edényzet hozzáférhető helyen legyen és azt rendeltetésszerűen használják. 22 Az e rendeletben meghatározott háztartási hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedények tisztántartásáról, fertőtlenítésről az ingatlanhasználó köteles gondoskodni. A Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített konténerek mosásáról és fertőtlenítéséről a közszolgáltató gondoskodik. 11. (1) A hulladékgyűjtő edényeket csak annyira szabad megtölteni, hogy azok tömörítés nélkül zárhatóak legyenek. A gyűjtőedényzetet teljesen ki kell üríteni. Nagyobb terjedelmű hulladékot a gyűjtőedényzetbe helyezés előtt a megfelelő méretűre fel kell darabolni. (2) 23 A gyűjtőedényzet mechanikai védelme érdekében az edényben elhelyezhető hulladék maximális súlya: a) 120 literes gyűjtőedény esetén 36 kg, b) 240 literes gyűjtőedény esetén 72 kg. (3) Tilos a külön jogszabályokban meghatározott veszélyes hulladékot a települési hulladékkal összekeverni és azt a települési hulladék gyűjtésére szolgáló rendszeresített gyűjtőedényben elhelyezni. (4) A gyűjtőedényzetben tilos olyan hulladék elhelyezése, amely az edényzetet, a szállítóeszközt, vagy a szállító személyzet testi épségét veszélyezteti.(különösen tégla, beton, vas, stb.) Tilos a gyűjtőedényzetbe folyékony, mérgező, tűzveszélyes és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző személyek, vagy mások életét, testi épségét, egészségét. (5) 24 Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben összetömörödött vagy befagyott, illetve a tiltás ellenére az edényben levő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet az ingatlanhasználó a közszolgáltató felhívására köteles az edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni. 21 Módosította: 16/2014. (XII. 31.) önkormányzati rendelet 22 Módosította: 16/2014. (XII. 31.) önkormányzati rendelet 23 Módosította: 16/2014. (XII. 31.) önkormányzati rendelet 24 Módosította: 16/2014. (XII. 31.) önkormányzati rendelet 13

14 Köteles e fenti tevékenysége miatt bekövetkező kárt megtéríteni. (6) Tilos a gyűjtőedényzetbe betenni azokat a hulladékokat, amelyeket az e rendelet 2. mellékletében meghatározott hulladékszigeteken elhelyezett hulladéktárolókban kell elhelyezni. 12. (1) A települési hulladék szállítását a Közszolgáltatónak zárt konténerben vagy a kiporzást és kiszóródást megakadályozó ideiglenes takarású konténerben, vagy e feltételeket biztosító célgéppel, szállítójárművel úgy kell elvégezni, hogy annak során a környezet ne szennyeződjék. Szállításból eredő szennyeződés esetén a Közszolgáltató a hulladék eltakarításáról, a terület szennyeződés-mentesítéséről, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról köteles gondoskodni. (2) A Közszolgáltató a települési hulladék ártalmatlanításáról előkezelést követően hulladéklerakóba történő lerakással és tömörítéssel gondoskodik. 3.5 A nagydarabos hulladékra vonatkozó rendelkezések 13. (1) 25 A nagydarabos hulladék (lom) gyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról a Közszolgáltató évente egy alkalommal a hulladékkezelési közszolgáltatás keretében - külön díj felszámítása nélkül - gondoskodik. Lebonyolításáról és megszervezéséről, a hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról a Közszolgáltató gondoskodik. (2) A Közszolgáltató kizárólag a lakosságnál, a háztartásokban képződött, de a rendszeres hulladékszállításra használatos gyűjtőedényekben el nem helyezhető nagydarabos hulladék elszállítására köteles. A Közszolgáltató által a közszolgáltatás keretében szervezett lomtalanítási szolgáltatás semmilyen más hulladékra (így pl. inert hulladék, építési törmelékre, járműroncsra, biohulladékra, rendszeres háztartási hulladékra) nem terjed ki. (3) Az (1) bekezdésben meghatározott szolgáltatás időpontjáról minden évben a közszolgáltató és a polgármester állapodik meg. (4) Az elszállítandó hulladékot úgy lehet a közterületre kihelyezni, hogy az a jármű és a gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, illetve ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével, a begyűjtő szállítóeszköz által jól megközelíthető legyen, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, illetve ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. 3.6 Lakossági veszélyes hulladékok gyűjtése és szállítása Módosította: 16/2014. (XII. 31.) önkormányzati rendelet 14

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II. 7.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II. 7.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hatályos:2014-03-21 -tól a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 1/2014. (II. 7.) önkormányzati rendelet Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Arnót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1./2014.(I. 30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Arnót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1./2014.(I. 30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Arnót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1./2014.(I. 30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Arnót Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012.

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya Beleg község közigazgatási területére terjed ki.

1. A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya Beleg község közigazgatási területére terjed ki. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Beleg Község Önkormányzatának

Részletesebben

NAGYBÁNHEGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (IX. 26.) ÖR.

NAGYBÁNHEGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (IX. 26.) ÖR. NAGYBÁNHEGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (IX. 26.) ÖR. számú rendelete A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról. Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező

Részletesebben

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 4/2006. (III.03.) RENDELETE

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 4/2006. (III.03.) RENDELETE DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 4/2006. (III.03.) RENDELETE a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Derecske Város Képviselõ-testülete a helyi

Részletesebben

a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Csátalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(II.28.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Csátalja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

A Mohácsi Önkormányzat 7/2014.(VI.2) r e n d e l e t e. a köztisztaságról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjéről

A Mohácsi Önkormányzat 7/2014.(VI.2) r e n d e l e t e. a köztisztaságról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjéről A Mohácsi Önkormányzat 7/2014.(VI.2) r e n d e l e t e a köztisztaságról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjéről Mohács Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Magyarország

Részletesebben

2. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 2..

2. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 2.. Igal Város Önkormányzata Képsviselő-testületének 4/2014. (IV.1.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Igal Város Önkormányzatának

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Inárcs Nagyközség

Részletesebben

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2014.(II.28.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2014.(II.28.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(II.28.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2014. (II.27.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2014. (II.27.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2014. (II.27.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Záradék: A rendelet megalkotásának napja: 2014. február 26.

Részletesebben

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról (egységes szerkezetben a 2/2015. (I. 30.), a 31/2015. (VII. 31.) önkormányzati

Részletesebben

Szank Községi Önkormányzat képviselő-testületének 11/2015.(V.5.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Szank Községi Önkormányzat képviselő-testületének 11/2015.(V.5.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Községi Önkormányzat képviselő-testületének 11/2015.(V.5.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi

Részletesebben

Borsodszirák községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Borsodszirák községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Borsodszirák községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Borsodszirák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata. 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Celldömölk Város Önkormányzata. 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Celldömölk Város Önkormányzata 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 58/2013 (XII.21.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 58/2013 (XII.21.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 58/2013 (XII.21.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a hulladékról szóló 2012.

Részletesebben

Hajdúhadház Városi Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2014.(II.24.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Hajdúhadház Városi Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2014.(II.24.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hajdúhadház Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(II.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő- testülete Magyarország

Részletesebben

Rédics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014.(VI.27.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Rédics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014.(VI.27.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Rédics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014.(VI.27.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Rédics Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról szóló

Részletesebben

Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2015.(V.5.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2015.(V.5.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(V.5.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Nagybaracska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat képviselő-testületének 30/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat képviselő-testületének 30/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat képviselő-testületének 30/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a települési hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatási tevékenységről Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Cece Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 31/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodás helyi rendjéről

Cece Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 31/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodás helyi rendjéről Cece Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodás helyi rendjéről Cece Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/2004. (III.01.) önkormányzati rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Biri Község Önkormányzat a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 37/2013. (X.31.)

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 37/2013. (X.31.) KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 37/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodási és a nem közművel összegyűjtött szennyvíz közszolgáltatásokról Keszthely Város

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 56/2001. (XII.12.) önkormányzati rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 56/2001. (XII.12.) önkormányzati rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 56/2001. (XII.12.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról (Egységes szerkezetben a módosításáról

Részletesebben

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014. (VI. 27.) önkormányzati

Részletesebben

I. rész Bevezető rendelkezések I. FEJEZET 1. A szabályozás célja

I. rész Bevezető rendelkezések I. FEJEZET 1. A szabályozás célja Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 45/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2014. (III. 4.) önkormányzati rendelete. a települési hulladékgazdálkodásról

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2014. (III. 4.) önkormányzati rendelete. a települési hulladékgazdálkodásról TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2014. (III. 4.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Tiszadob Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet

Részletesebben

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2008.(XII.19.), 12/2009.(VIII.14.), 24/2009.(XII.18.) rendeletekkel módosított 19/2002.(XII.12.) rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2014.(III.21.) önkormányzati rendelete

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2014.(III.21.) önkormányzati rendelete NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2014.(III.21.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról (egységes szerkezetben a 35/2014.(XII.19.), a 17/2015.

Részletesebben